of 40 /40
Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2013./2014. TALIJANSKI JEZIK TALIJANSKI 2014.indd 1 12.11.2013 13:41:10

TALIJANSKI JEZIKdokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Hrvatski/IK... · 2013. 11. 12. · UVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezatan predmet. Pristupnik1 može polagati

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TALIJANSKI JEZIKdokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Hrvatski/IK... · 2013. 11. 12. · UVOD...

 • �Ispitni katalog za državnu maturu

  u školskoj godini 2013./2014.

  TALIJANSKI

  JEZIK

  TALIJANSKI 2014.indd 1 12.11.2013 13:41:10

 • TALIJANSKI 2014.indd 2 12.11.2013 13:41:10

 • Sadržaj

  UVOD..........................................................................................51. Viša razina iSpita.......................................................6 1.1. područja ispitivanja..............................................6 1.2. Obrazovni ishodi ....................................................6 1.2.1.Čitanje...............................................................6 1.2.2.Pisanje...............................................................7 1.2.3.Slušanje.............................................................7 1.3. Struktura ispita .......................................................8 1.3.1.Čitanje...............................................................8 1.3.2.Pisanje...............................................................9 1.3.3.Slušanje.............................................................9 1.4. tehnički opis ispita............................................. 10 1.4.1.Trajanjeispita............................................... 10 1.4.2.Izgledispitainačinrješavanja............... 10 1.4.3.Pribor.............................................................. 11 1.5. Opis bodovanja..................................................... 11 1.5.1.Vrjednovanjeispitnecjeline Čitanje...... 11 1.5.2.Vrjednovanjeispitnecjeline Pisanje...... 11 1.5.3.Vrjednovanjeispitnecjeline Slušanje.... 14 1.6. Vrste zadataka....................................................... 14 1.6.1.Primjerzadatkapovezivanja................... 14 1.6.2.Primjerzadatkavišestrukogaizbora.... 15 1.6.3.Primjerzadatkadopunjavanja................ 16 1.6.4.Primjerzadatkasastavka.......................... 16 1.7. priprema za ispit................................................... 17 1.7.1.Vještinačitanja............................................ 17 1.7.2.Vještinapisanja........................................... 18 1.7.3.Vještinaslušanja........................................... 19 1.7.4.Literatura....................................................... 20

  2. OSnOVna razina iSpita....................................... 21 2.1. područja ispitivanja........................................... 21 .2.2. Obrazovni ishodi....................................................... 21 2.2.1.Čitanje............................................................ 21 2.2.2.Pisanje............................................................ 21 2.2.3.Slušanje.......................................................... 22 2.3. Struktura ispita..................................................... 22 2.3.1.Čitanje............................................................ 22 2.3.2.Pisanje............................................................ 23 2.3.3.Slušanje.......................................................... 23 2.4. tehnički opis ispita ............................................. 24 2.4.1.Trajanjeispita............................................... 24 2.4.2.Izgledispitainačinrješavanja............... 24 2.4.3.Pribor.............................................................. 25 2.5. Opis bodovanja .................................................... 25 2.5.1.Vrjednovanjeispitnecjeline Čitanje...... 25 2.5.2.VrjednovanjeispitnecjelinePisanje...... 25 2.5.3.Vrjednovanjeispitnecjeline Slušanje.... 27 2.6. Vrste zadataka...................................................... 28 2.6.1.Primjerzadatkapovezivanja................... 28 2.6.2.Primjerzadatkavišestrukogaizbora.... 29 2.6.3.Primjerzadatkadopunjavanja................ 29 2.6.4.Primjerzadatkakratkogasastavka........ 30 2.7. priprema za ispit .................................................. 31 2.7.1.Vještinačitanja............................................ 31 2.7.2.Vještinapisanja........................................... 32 2.7.3.Vještinaslušanja.......................................... 33 2.7.4.Literatura....................................................... 33

  3. DODatci........................................................................... 343.1. Gramatičke strukture za višu razinu................ 343.2. Gramatičke strukture za osnovnu razinu ..... 353.3. tematski sadržaji za višu razinu......................... 373.4. tematski sadržaji za osnovnu razinu............. 38

  TALIJANSKI 2014.indd 3 12.11.2013 13:41:10

 • TALIJANSKI 2014.indd 4 12.11.2013 13:41:10

 • �UVOD Talijanskijejeziknadržavnojmaturiobvezatanpredmet.Pristupnik1možepolagatiispitizTalijanskogajezikanavišojilinaosnovnojrazini.IspitnikatalogzadržavnumaturuizTalijanskogajezikatemeljnijedokumentispitaukojemusunavedeniiobjašnjenisadržaji,kriterijiinačiniispitivanjaivrjednovanjanavišojinaosnovnojraziniuškolskojgodini2013./2014.VišarazinaispitaizTalijanskogajezikausklađenajesnastavnimplanomiprogramomizTalijanskogajezikazagimnazije2.NatemeljurezultatanacionalnihispitateiskustvaradaspristupnicimaautorjeprocijeniodarealizacijomnastavnogaplanaiprogramaizTalijanskogajezikazagimnazijepristupnikpostižeB1razinuZajedničkoga.europskog.referentnog.okvira.za.jezike:.učenje,.poučavanje,.vrednovanje(ZEROJ,2005).OsnovnarazinaispitaizTalijanskogajezikausklađenajesnastavnimplanomiprogramomsnajmanjomsatnicomučetverogodišnjimsrednjoškolskimprogramima.NatemeljurezultatanacionalnihispitateiskustvaradaspristupnicimaautorjeprocijeniodarealizacijomnastavnogaplanaiprogramaizTalijanskogajezikapristupnikpostižeA2razinuZajedničkoga.europskog.referentnog.okvira.za.jezike:.učenje,.poučavanje,.vrednovanje(ZEROJ,2005).Programčetverogodišnjihstrukovnihškolabitnoserazlikujeodgimnazijskogaprogramauobimuopćegaispecifičnogavokabulara,razraditemaisloženostipisanogailiusmenogaizričaja.Akopristupnik1Terminpristupnik.utekstukatalogaimaopćeznačenjeteseodnosii

  napristupniceinapristupnike.2GlasnikMinistarstvakultureiprosvjete,broj1,Školskenovine,Za-

  greb,1994.GlasnikMinistarstvaprosvjeteišporta,Posebnoizdanje,broj11,Zagreb,lipanj1997.

  kojijeslušaoTalijanskijezikpremaprogramučetverogodišnjihstrukovnihškolaželipoložitivišurazinu,trebaproširitistečenoznanjesadržajimagimnazijskogaprogramakoristećisedodatnomodobrenomliteraturom.Ispitnikatalogpodijeljenjeudvadijela.Svakisedioodnosinajednurazinu.Svakarazinaispitasadržisedampoglavlja:1.Područjaispitivanja2.Obrazovniishodi3.Strukturaispita4.Tehničkiopisispita5.Opisbodovanja6.Vrstezadataka7.Pripremazaispit.Uprvomepoglavlju(Područja.ispitivanja)navodeseispitnecjeline.Udrugomepoglavlju(Obrazovni.ishodi)navedenoještopristupnikusvakojispitnojcjelinimoramoćiučinitikakobiuspješnopoložioispit.Utrećemupoglavlju(Struktura.ispita)opisanajestrukturaispitapremaispitnimcjelinama,navedenesupodvještinekojeseispituju,vrstezadataka,vrstetekstovatebrojzadatakavezanihuztekstove.Učetvrtomepoglavlju(Tehnički.opis.ispita)navedenojetrajanjeispita,opisanjeizgledispita,objašnjenjenačinnjegovarješavanjainavedenjedopuštenipribor.Upetomepoglavlju(Opis.bodovanja)navedenjeudioispitnihcjelinauispitu,podrobnijesuopisanikriterijizavrjednovanjesastavka/kratkogasastavka,navedenesuljestvicezaocjenjivanjeiobjašnjenajenjihovaprimjena.

  TALIJANSKI 2014.indd 5 12.11.2013 13:41:10

 • �Ušestomepoglavlju(Vrste.zadataka)navedenesuuputeiprimjerisvihvrstazadatakakojisuuispitu.Usedmomepoglavlju(Priprema.za.ispit).navedenisusavjetikojipomažunastavnikuupripremipristupnikazaispitisavjetikojipomažupristupnikuupripremizaispit.UpoglavljuDodatcinavedenesurazlikeugramatičkimstrukturamaitematskimsadržajimakojepristupniktrebadodatnoobraditikakobimogaouspješnopoložitiispitnavišojinaosnovnojrazini.

  1.VIŠARAZINAISPITA1.1. područja ispitivanja IspitomizTalijanskogajezikanavišojraziniprovjeravasekomunikacijskajezičnakompetencijauslušanju,čitanjuipisanjupremanastavnomeplanuiprogramuizTalijanskogajezikazagimnazije.IspitizTalijanskogajezikasastojiseodtrijuispitnihcjelina:Čitanje,PisanjeiSlušanje.Vještinagovorenjanećeseprovjeravatinadržavnojmaturiuškolskojgodini2013./2014.iztehničkihrazloga.Vještinugovorenjatrebaidaljesustavnorazvijati,njegovatiiusavršavatijerjekonačanciljnaučitikoristitisejezikomukomunikacijskojsituaciji.

  1.2. Obrazovni ishodi UovomesupoglavljuzasvakopodručjeispitivanjanavedeniobrazovniishodipremanastavnomeplanuiprogramuizTalijanskogajezikazagimnazijeipremaB1raziniZEROJ-a.

  1.2.1. Čitanje Ovomseispitnomcjelinomispituječitanje,odnosnovještinarazumijevanjačitanogateksta.PremanastavnomeplanuiprogramuizTalijanskogajezikazagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-a(2005:71f.)odpristupnikaseočekujedamože:•uzodgovarajućurazinurazumijevanjačitati

  jednostavnečinjeničnetekstoveotemamaizvlastitogapodručjainteresa

  •prepoznatibitneinformacijeuizravnimijednostavnimnovinskimčlancimaopoznatimtemama

  •prepoznatiglavnezaključkeutekstupreglednoizloženeargumentacije

  TALIJANSKI 2014.indd 6 12.11.2013 13:41:10

 • �•prepoznatislijedmislipriiznošenjunekogaproblema

  premdamožepropustitipojedinosti.

  što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishode,uovojseispitnojcjeliniispitujemoželipristupnik:•općenitorazumjetiočemujeriječ(uočitiosnovni

  smisao)•pronaćispecifičneinformacije•detaljnorazumjetitekst•prepoznatiodređeneleksičkei/ilistrukturalne

  obrasce.

  1.2.2. pisanje Ovomseispitnomcjelinomispitujevještinapisanja,odnosnopisanaprodukcija.PremanastavnomeplanuiprogramuizTalijanskogajezikazagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-a(2005:71f.)odpristupnikaseočekujedamože:•pisatiizravnetekstoveonizupoznatihtema

  izvlastitogapodručjainteresa;pisatiosvojimiskustvimauoblikujednostavnogačitkogtekstaopisujućisvojeosjećajeireakcije;opisatinekiistinit,izmišljendogađajilinedavnoputovanje;ispričatikratkupriču

  •pisatikratkejednostavnesastavkeotemamaodopćegainteresa;sažetiskupčinjeničnihinformacijaosvakodnevnimilinesvakodnevnimaktivnostimaizvlastitogapodručjainteresatenapisatiizvještajiiznijetisvojemišljenje

  •pisatiotemamakaoštosuobitelj,hobijiiinteresi,putovanjaiaktualnidogađajiupotrebljavajućiosnovnivokabular

  •ispravnoupotrebljavatigramatičkestruktureiakoseosjećautjecajmaterinskogajezika.

  što se ispituje?Sobziromnanavedeneobrazovneishode,uovojseispitnojcjeliniispitujemoželipristupnik:•napisatikratakjednostavantekstotemamaod

  općegainteresailiizvlastitapodručjainteresatepritomjasnoizrazitivlastiteosjećajeimišljenja.

  1.2.3. Slušanje Ovomseispitnomcjelinomispitujevještinaslušanja.PremanastavnomeplanuiprogramuizTalijanskogajezikazagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-a(2005:71f.)odpristupnikaseočekujedamože:•razumjetiglavnemislijasnogastandardnogizlaganja

  opoznatimtemama•razumjetijasnekonkretneinformacijeusklopu

  poznatihsvakodnevnihtemaprepoznajućiopćeporukeispecifičneinformacijeakojegovorjasnoartikulirannajednojodpoznatihjezičnihvarijanti

  •pratitiglavnemisliduljegarazgovorakojisevodiunjegovojnazočnostiakoseupotrebljavajasnoartikuliranstandardnigovor

  •pratitipredavanjeiliizlaganjeizvlastitapodručjainteresaakomujetemapoznata,aiznošenjejednostavnoijasnoartikulirano

  •pratitijednostavnakratkapredavanjaopoznatimtemamaakosuiznesenajasnoartikuliranimstandardnimgovorom.

  TALIJANSKI 2014.indd 7 12.11.2013 13:41:10

 • �što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishode,uovojseispitnojcjeliniispitujemoželipristupnikrazumjetiosnovnismisaotekstairazumjetispecifičneinformacijenaovimvrstamatekstova:•kratkepriče•razgovori•predavanja•izlaganja.

  1.3. Struktura ispita IspitizTalijanskogajezikanavišojrazinisastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomispitnomcjelinomispitujesevještinačitanja,drugomvještinapisanja,atrećomvještinaslušanja.Utekstukojislijedidetaljnojeopisanastrukturasvakeispitnecjeline.

  1.3.1. Čitanje Ovaispitnacjelinasastojiseod6skupinazadatakavezanihuzpolaznetekstove.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivatiinakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.StrukturaispitnecjelineČitanjeprikazanajeutablici1.

  tablica 1. Struktura ispitne cjeline Čitanje

  iSpitiVanE pODVJEštinE VrStE zaDataKa VrStE tEKStOVa BrOJ zaDataKa

  1. razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcipovezivanja kratkiinformativnitekstovi 5

  2.razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcivišestrukogaizbora

  (izmeđutrijuponuđenihodgovora)

  kratkiinformativnitekstovi/poruke 5

  3.razumijevanjespecifičnihinformacija

  zadatcivišestrukogaizbora(izmeđučetirijuponuđenihodgovora)

  članak/intervju5

  4. detaljnorazumijevanjeteksta(kohezijeikoherencije)zadatcipovezivanja članak 5

  5.detaljnorazumijevanjeteksta(leksičkii/ilistrukturalniobrasci)

  zadatcivišestrukogaizbora(izmeđučetirijuponuđenihodgovora)/zadatcipovezivanja

  članak/intervju7

  6.detaljnorazumijevanjeteksta(leksičkii/ilistrukturalniobrasci)

  zadatcivišestrukogaizbora(izmeđučetirijuponuđenihodgovora)/zadatcidopunjavanja

  članak/intervju/pismo8

  napomena:Tekstovisadržepribližno1500riječi.

  TALIJANSKI 2014.indd 8 12.11.2013 13:41:10

 • �1.3.2. pisanje Ovaispitnacjelinasastojiseodzadatkasastavka.Pristupniknatemeljuzadanogakratkogopisasituacijemoraodgovoritinatripitanjainapisatisastavakod120do150riječi.StrukturaispitnecjelinePisanjeprikazanajeutablici2.

  tablica 2. Struktura ispitne cjeline Pisanje

  iSpitiVanE pODVJEštinE VrSta zaDatKa BrOJ zaDataKa BrOJ BODOVa

  1.

  izvršenjezadatka,koherencijaikohezijauzodgovarajućiopsegitočnostleksičko-strukturalnihobrazaca

  sastavakod120do150riječi 1 20

  1.3.3. Slušanje Ovaispitnacjelinasastojiseod4skupinezadatakavezanihuzrazličiteslušanetekstove.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivatiinakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.StrukturaispitnecjelineSlušanjeprikazanajeutablici3.

  tablica 3. Struktura ispitne cjeline Slušanje

  iSpitiVanE pODVJEštinE VrStE zaDataKa VrStE tEKStOVa BrOJ zaDataKa

  1. razumijevanjeopćeporuke zadatcipovezivanja kratkepriče 5

  2. razumijevanjeglavnemisli/specifičnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora kratkepriče/kratakrazgovor 8

  3. razumijevanjespecifičnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora predavanje/izlaganje/razgovor 6

  4. razumijevanjespecifičnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora predavanje/izlaganje/razgovor 6

  napomena:Tekstovisadržepribližno900riječi.

  TALIJANSKI 2014.indd 9 12.11.2013 13:41:10

 • �01.4. tehnički opis ispita 1.4.1. trajanje ispita IspitizTalijanskogajezika3trajeukupno150minuta.IspitnecjelineČitanjeiPisanjeprovodeseodvojenoodispitnecjelineSlušanje,azanjihovorješavanjepredviđenoje120minuta.IspitnacjelinaSlušanjetrajepribližno30minutauključujućii5minutazaoznačavanjeodgovoranalistuzaodgovore.VremenikprovedbesvihdijelovaispitabitćeobjavljenuVodiču.kroz.ispite.državne.maturetenamrežnimstranicamaNacionalnoga.centra.za.vanjsko.vrednovanje.obrazovanja.(www.ncvvo.hr).

  1.4.2. izgled ispita i način rješavanja Čitanje i Pisanje Pristupnikdobivasigurnosnuvrećicuukojojjeispitnaknjižica,listzaodgovore,listzakonceptidvalistazaocjenjivače.Uispitnojsuknjižicitekstoviizadatcikojimaseispitujevještinačitanja,zadataksastavkakojimseprovjeravavještinapisanjailistzačistopis.Važno je pozorno pročitati tekst općih uputa i tekst uputa za rješavanje zadataka i označavanje točnih odgovora.PrimjeriuputazarješavanjepojedinihvrstazadatakanalazeseupoglavljuVrste.zadataka.Uzadatcimazatvorenogatipa(povezivanjaivišestrukogaizbora)pristupnikmoratočneodgovoreoznačitiznakomXnalistuzaodgovore.Akopristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatisnula(0)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.3Vještinagovorenjanećeseprovjeravatinadržavnojmaturiu

  školskojgodini2013./2014.iztehničkihrazloga.

  Uzadatcimaotvorenogatipa(dopunjavanja)pristupnikmoraupisatisadržajkojinedostajenapredviđenomjestokojejenaznačenouuputi.Prostorsnaznačenimbrojembodovapopunjavaocjenjivač.Uzadatkupisanjapristupnikmožeupotrebljavatilistzakoncept,alinakrajumorasvojsastavakčitkonapisatinalistzačistopis.Sadržajlistazakonceptseneboduje.

  Slušanje Pristupnikdobivasigurnosnuvrećicuukojojjeispitnaknjižicailistzaodgovore.Važno je pozorno pročitati tekst općih uputa i tekst uputa za rješavanje zadataka i označavanje točnih odgovora.PrimjeriuputazarješavanjepojedinihvrstazadatakanalazeseupoglavljuVrste.zadataka.Uzadatcimazatvorenogatipa(povezivanjaivišestrukogaizbora)pristupnikmoratočneodgovoreoznačitiznakomXnalistuzaodgovore.Akopristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatisnula(0)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.

  ProvedbaispitnecjelineSlušanje4

  •Svakisetekstslušadvaputa.•Prijesvakogazadatkapristupnikimastankukakobi

  pročitaopitanjaprijeslušanja.•Dokslušatekstove,pristupnikpišeodgovoreu

  ispitnuknjižicu,anakrajuima5minutadasvojeodgovoreoznačinalistuzaodgovore.

  4Nakonštodežurninastavnikpročitauputepristupniku,puštasnim-ku.Svisetekstovinasnimciponavljajudvaputa.Snimkauključujestankezačitanjezadatakatestankuzaoznačavanjeodgovoranalistuzaodgovore.Pristupnikstogatrebapozornoslušatiuputenasnimci.

  TALIJANSKI 2014.indd 10 12.11.2013 13:41:10

 • ��•Koherencija i kohezija (usp.ilustrativnuljestvicuzaocjenjivanjeDosljednosti.i.povezanosti.u.ZEROJ-u)•Vokabular (usp.ilustrativnuljestvicuzaocjenjivanjeOpsega.vokabulara.i.sposobnosti.korištenja.vokabulara.u..ZEROJ-u)•Gramatika (usp.ilustrativnuljestvicuzaocjenjivanjeGramatičke.ispravnosti.u.ZEROJ-u).Utekstukojislijediobjašnjenisusvikriteriji.izvršenje zadatka KriterijIzvršenje.zadatka.odgovaranapitanjejelipristupniknapisaotekstpremauputamazapisanje.Koherencija i kohezija KriterijKoherencija.i.kohezija.odnosisenaovapitanja:•Kolikolakoocjenjivačmožepratitislijed

  pristupnikovihmisli?•Jesulimislilogičkipovezane?•Kolikodobropristupnikupotrebljavakohezivna

  sredstvausvrhupovezivanjasvojihmisli?Vokabular KriterijVokabularodnosisenaovapitanja:•Kakavjerasponvokabulara?Ukojojmjeripristupnik

  ponavljaisteriječiiizraze?•Dokojemjerepogrješkeuuporabi/morfološkome

  obliku/pravopisuutječunarazumijevanjeteksta?Gramatika KriterijGramatikaodnosisenaovapitanja:•Moželipristupnikupotrebljavatirasponstrukturaili

  seoslanjanauporabujednostavnihstruktura?•Dokojemjerepogrješkeuuporabi/morfološkome

  obliku/pravopisuutječunarazumijevanjeteksta?

  1.4.3. pribor TijekompisanjasvihdijelovaispitaizTalijanskogajezikadopuštenojeupotrebljavatisamokemijskuolovkukojomsepišeplavomilicrnombojom,anijedopuštenoupotrebljavatirječnik.

  1.5. Opis bodovanja Ostvarenibodoviusvakojodtrijuispitnihcjelinasudjelujuuukupnomerezultatujednomtrećinom.Timeseodređujeuspješnostpristupnika.Udioispitnihcjelinauispituprikazanjeutablici4.

  tablica 4. Udio ispitnih cjelina u ispitu

  Čitanje 1/3

  Pisanje 1/3

  Slušanje 1/3

  UkupanbrojbodovauispituizTalijanskogajezikanavišojrazinije80.

  1.5.1. Vrjednovanje ispitne cjeline ČitanjeBodovi:Svakopitanjedonosi1bod.Ovaispitnacjelinadonosiukupno35bodova.Udio u cijelome ispitu:1/3

  1.5.2. Vrjednovanje ispitne cjeline PisanjeBodovi: Ovaispitnacjelinadonosiukupno20bodova.Udio u cijelome ispitu: 1/3Sastavakseocjenjujepremaljestvici za ocjenjivanjekojasesastojiodčetirijukriterija:•izvršenje zadatka(usp.ilustrativnuljestvicuzaocjenjivanjeIzvještaja.i.sastavaka.u.ZEROJ-u)

  TALIJANSKI 2014.indd 11 12.11.2013 13:41:10

 • ��Ljestvicazaocjenjivanjesastavkaprikazanajeutablici5.tablica 5. Ljestvicazaocjenjivanjesastavka

  BrOJ BODOVa izVršEnJE zaDatKa

  KOHErEnciJa i KOHEziJa VOKaBULar GraMatiKa

  5

  • Svidijelovizadanetemesuopsežnoirelativnoujednačenorazrađeni.

  • Glavnesumislirelevantne,njihovajepotporajasnairelevantna.

  • Učinkovitauporabaoblikateksta.

  • Slijedmislijejasanilakočitak.

  • Učinkovitauporabarazličitihkohezivnihsredstava.

  • Širokirasponvokabularazaizvršenjezadatka.

  • Pojavljujusepogrješkeuuporabi/obliku/pravopisu,alineutječunalakorazumijevanjeteksta.

  • Širokirasponstrukturazaizvršenjezadatka.

  • Pojavljujusepogrješkeuuporabi/obliku,alineutječunalakorazumijevanjeteksta.

  4

  • Svidijelovizadanetemesurazrađeni,alijedandionedovoljnoopširno.

  • Glavnesumislirelevantne,alinekimanedostajedovoljnapotpora.

  • Slijedmislimožeserazlučitiunatočmalimodstupanjimaodlogičkogaredoslijeda.

  • Prikladnauporabakohezivnihsredstava.

  • Prikladan/dobarrasponvokabularazazadatak.

  • Pojavljujusepogrješkeuuporabi/obliku/pravopisuiponekadutječunalakorazumijevanjeteksta.

  • Prikladan/dobarrasponstrukturazazadatak.

  • Pojavljujusepogrješkeuuporabi/oblikuiponekadutječunalakorazumijevanjeteksta.

  3

  • Opsežnijesurazrađenisamonekidijelovizadaneteme.

  • Glavnesumislirelevantne,alijenjihovapotporadjelomičnorelevantnailisadržipunoponavljanja.

  • Uglavnomprikladnauporabaoblikateksta.

  • Slijedmislimožeserazlučitiunatočmjestimičnimodstupanjimaodlogičkogaredoslijeda.

  • Ograničenauporabakohezivnihsredstava.

  • Dostatanrasponvokabularazaizvršenjezadatka.

  • Pogrješkeuuporabi/obliku/pravopisuuzrokujuteškoćeurazumijevanju,aliseporukaipakmožerazumjeti.

  • Pristupnikseopćenitooslanjanajednostavneiistestrukture,uzpovremenipokušajuporabesloženihstrukutura.

  • Pogrješkeuuporabi/oblikuuzrokujuteškoćeurazumijevanju,aliseporukaipakmožerazumjeti.

  2

  • Dvadijelazadanetemenisurazrađenailisusvidijelovizadanetememinimalnorazrađeni.

  • Dostatnauporabaoblikateksta.

  • Slijedmislijeslaborazlučiv.

  • Dostatnauporabasamojednostavnihkohezivnihsredstava.

  • Rasponvokabularajeograničenilisevelikimdijelomneodnosinazadatak.

  • Pogrješkeuuporabi/obliku/pravopisuuzrokujuteškoćeurazumijevanju,aporukaseteškomožerazumjeti.

  • Rasponstrukturajeograničen.

  • Pristupniksečestooslanjanajednostavnestrukture.

  • Pogrješkeuuporabi/oblikuuzrokujuteškoćeurazumijevanju,aporukaseteškomožerazumjeti.

  TALIJANSKI 2014.indd 12 12.11.2013 13:41:11

 • ��BrOJ

  BODOVa izVršEnJE zaDatKaKOHErEnciJa i

  KOHEziJa VOKaBULar GraMatiKa

  1

  • Tekstsadržiminimalanosvrtnasveilisamonapojedinedijelovezadaneteme.

  • Mislisunajvećimdijelomirelevantneilinemarelevantnepotpore.

  • Slijedmislijevrloslaboilinikakorazlučiv.

  • Vrloograničenailineprikladnauporabakohezivnihsredstava.

  • Rasponvokabularajevrloograničenilijeuporabavokabularaneprikladna.

  • Pogrješkeuuporabi/obliku/pravopisunajvećimdijelomonemogućujurazumijevanje.

  • Rasponstrukturajevrloograničenilijeuporabastrukturaneprikladna.

  • Pogrješkeuuporabi/oblikugotovoupotpunostionemogućujurazumijevanjeteksta.

  0

  Pristupnikneposjedujejezičnukompetencijunarazinipotrebnojzaizvršenjezadatka,štoje,izmeđuostaloga,razvidnoiizduljineteksta(npr.tekstsadržimanjeod50riječi).ILISadržajtekstajeupotpunostiirelevantan.ILIPristupnikjeprepisaotekst.

  ObjašnjenjePristupniktrebanapisatitekstod120do150riječi.Pristupniksmijenapisativišeodpropisanogabrojariječi.Akojetekstnedovoljneduljine,oduzetćesebodovizakriterijIzvršenje.zadatkanasljedećinačin:100–110riječi:1bod80–99riječi:2boda65–79riječi:3boda50–64riječi:4boda.Akopristupniknapišemanjeod50riječi,dobitćenula(0)bodova.BudućidajezakriterijIzvršenje.zadatkaminimalanbrojbodovanula(0),pristupniknemožeostvaritinegativnebodove.

  Tekstkojijedobio1bodzakriterijIzvršenje.zadatkanemožedobitivišeod1bodazaostalekriterije.Tekstkojijedobio2bodazakriterijIzvršenje.zadatka,nemožedobitivišeod2bodazaostalekriterije.

  Brojanje riječi Riječisebrojepremanačelukakoihbrojiračunalo.Riječpodrazumijevasvezasebneelementetekstaodvojeneprazninom.Ukonačanzbrojriječiubrajaseuvodnipozdravizavršetakpismatedanidatumudnevniku,aneubrajajuseponavljanja,nabrajanja,vlastitaimenaidijeloviprepisaniizuputazapisanjesastavkakaoirečeniceiulomcipreuzetiizispitnecjelineČitanje.Primjeri:Allafestahoinvitato,Marco,Luca,AnnaeSimona.(5riječi)Allafestahoinvitatogliamicidiscuola.(8riječi)

  TALIJANSKI 2014.indd 13 12.11.2013 13:41:11

 • ��1.5.3. Vrjednovanje ispitne cjeline SlušanjeBodovi: Svakopitanjedonosi1bod.Ovaispitnacjelinadonosiukupno25bodova.Udio u cijelome ispitu: 1/3

  1.6. Vrste zadataka Uovomesupoglavljuprimjerizadataka.5Uzsvakiprimjerzadatkaponuđenisuuputa,točanodgovor,ispitivanapodvještinatenačinbodovanja.U5.i6.zadatkuispitnecjelineČitanje(tablica1.)umjestozadatakavišestrukogaizboramogusepojavitizadatcipovezivanjailizadatcidopunjavanja.

  5Zasvakuvrstuzadatkadanjeprimjer,bezobziranaispitnecjeline.PrimjeriispecifičnostizadatakaupojedinimispitnimcjelinamamogusepogledatinamrežnimstranicamaNacionalnoga.centra.za.vanjsko.vrednovanje.obrazovanja(www.ncvvo.hr)podpoveznicomProvedeni.ispiti.

  1.6.1. primjer zadatka povezivanja6

  Leggetelepresentazioni.Abbinateognipresentazione(1-5)altitolodelfilm(a-G).Fateattenzione,cisonodueintrusi.

  1 Èunfilmhorror.BeneJanesonoinGiapponeperlavoro.Unaserainvestonoqualcuno,malapolizianonriescearinveniresullascenadell’incidentenessuncadavere.SubitodopoJanescoprechenellefotocheiduehannoscattatoèsemprepresenteun’ombra.IntantoalcuniamicidiBencomincianoamorire.Ilrestodovretescoprirlodasoli.

  2 Èunacommedia.LucaMolinari,liceale,conoscelabellaClaudiaeseneinnamora.Ledichiarailsuoamore,mascoprecheleièlafigliadelprof.Martinelli,detto“lacarogna”.Parlacolprofessore,vadaClaudiaeleiglirivelachelepiaceRiccardo.LucapassaquellanotteconisuoiamicidavantiallacasadiSimonaecosìilgiornodopoiragazziaffrontanocoraggiosileprovedimaturità.

  3 Èunfilmdrammatico.Chepossodire?Nellavitailpareggiononesiste,sivinceosiperde.Nelgiocodelcalcio,comenellavita,quellocherisolvelesituazioni,trovaunasoluzionenuovaaunavitachestaandandoarotoli,o,forse,“solo”aunapartitadicalciochestiamoperdendo.Ungiocatoreinpiùinattacco,perchépareggiarenoninteressaanessuno.

  4 L’ottavoadattamentodalfumettoalcartoneanimatodelleavventureportaidueprotagonistiascontrarsiconiloroideali“cugini”:celtici.Battute,dicuiconosciamomolte,maugualmentecifannosemprequantomenosorridere.Ilmondodescrittoècolorato,allegro,efastarebene.Uncertoavvicinamentoètentatoversoitantialtricartonianimati,americanienon.Filmdivertentepertutti.

  6PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelineČitanje.

  TALIJANSKI 2014.indd 14 12.11.2013 13:41:11

 • ��

  5 Èunfilmdrammatico.Raccontaunastoriad’amoresoffertasoffermandosisullacomponentepsicologicaesociale,chespessoriesceacompromettereleambizionielasinceritàdiunsentimentoche,avolte,chenonèsufficiente.Perconquistareunamorebisognaspessoricorrereallemaschere.Peròquandosiscoprelaveritàrimanesoloildolore.

  a L’uomo.in.più.BL’amore.non.basta.c Notte.prima.degli.esami.D Ombre.del.passato.EAsterix.e.i.VichinghiFCartolina.da.TokyoG Le.maschere.di.cera

  tOČni ODGOVOri:1D,2C,3A,4 E,5 BiSpitiVana pODVJEština: razumijevanjeosnovnogasmislaBODOVanJE:1bod–točanodgovor(ukupno5bodova)0bodova–netočanodgovor,odgovornijeoznačeniliakojeoznačenovišeodgovorazapitanje

  1.6.2. primjer zadatka višestrukoga izbora7

  Leggeteiltesto.Sceglietelarispostaesattaa,Boppurec.

  Questaèunanuovacampagnaperun’alimentazionesanaafavoredeigiovanidellescuoleeuropee.All’insegnadelmotto“Mangia,beviemuoviti”,trecampagnediinformazioneitinerantigirerannosettepaesieuropeiperdarelapossibilitàdipartecipareadattivitàegiochieducativi.Perottosettimanesisvolgeràunacacciaaltesorointerattivagrazieallaqualesipotrannovincerenumerosiarticolisportivi.

  Qualèl’obiettivodellacampagna?a Proporreaigiovaniunnuovogiocoeducativo interattivo.BIncoraggiarliapartecipareacompetizioni sportive.cFarlirifletteresullaloroalimentazionequotidiana.

  tOČan ODGOVOr:CiSpitiVana pODVJEština: razumijevanjespecifičnihinformacijaBODOVanJE:1bod–točanodgovor0bodova–netočanodgovor,odgovornijeoznačeniliakojeoznačenovišeodgovorazapitanje

  7PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelineČitanje.

  TALIJANSKI 2014.indd 15 12.11.2013 13:41:11

 • ��1.6.3. primjer zadatka dopunjavanja8

  Leggeteiltesto.Scriveteidatirichiesti(unconcettosolo)nellospaziodatoenonsulfogliodellerisposte.Attenzione,avolteèpossibilepiùdiunarispostacorretta.(0)èunesempio.

  CaroRenato,houngrandeproblema…Il(0)miomiglioreamico,sesipuòchiamareancoracosì,nonsifasentiredaquandohatrovatolaragazza.Insomma,quandogli(26)_____unsmsinvitandoloavenireagiocareacalciooppureaprenderequalcosaalbar,mirispondesempre(27)______èoccupatoconlasuaragazza.Aquestopuntoiononsochecosafareecirestomoltomale…Ungiornol’hoincontrato(28)______casonelnostrosolitobareglihochiestoperchénonhamainemmenocinqueminutiperme.Alloraluimiharispostochenoneraveroche(29)______trascuravoechedaallorasarebbestatopiùpresente.Speravodavverochequestomioamicoavrebbemantenutola(30)______,maluihacontinuatocomeprima.Checosadevofare?Rispondimi!

  tOČni ODGOVOri:26mando/invio,27che,28per,29lo,30parola/promessaiSpitiVana pODVJEština: uporabaprikladnihleksičkihi/ilistrukturalnihobrazacaBODOVanJE:1bod–točanodgovor(ukupno5bodova)0bodova–netočanodgovoriliodgovornijeupisan

  8PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelineČitanje.

  1.6.4. primjer zadatka sastavka9

  LeggetelaletteradiMonicaindirizzataaLicia,laredattricediunatrasmissioneTVchetrattatemituristiciedecologici.ImmaginatediesserelaredattriceescriveteunarispostaaMonicarispondendoatutteetreledomande.Usate120-150parole.

  CaraLicia,seguosemprecongrandeinteresseiltuonuovoprogramma.1Cisonoluoghiincontaminatidovel’uomononè

  ancoraarrivato,edèpossibilevisitarli?2Qualitipidipersonepreferisconovisitareluoghi

  delgenereeperché?3Checosasipuòfareoggiperdiminuire

  l’inquinamentodelpianetaTerra?Complimentidavveroperlatuatrasmissione.Uncarosaluto,Monica

  priMJEr SaStaVKaCiaoMonica,fortunatamentecisonoancoraluoghiincontaminatiepensochequestosiaunbeneperchéoggisiarrivadappertuttoesièsempreincercadinuoviluoghidaesplorare.Nonsosesiapossibilevisitarli,macredocheforseèmegliocosì.Ègiustochealcuniluoghisianoancorasoloperlericerchedegliscienziati.Perilturismodimassa,c’èsempretempo!Andareavisitareunluogoincontaminatocredosiailsognodiogniviaggiatore.Maforse,oggi,èilsognoestremodichièincercadinuoveemozioni.Questiperòsonoancheiviaggiatoripercosìdire“peggiori”.

  9PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelinePisanje.

  TALIJANSKI 2014.indd 16 12.11.2013 13:41:11

 • ��Ognunodinoipuòfaredavverotantonellapropriaquotidianità.Siamounagocciachefapartedell’oceanocheèpoilanostravita.Pensoalriciclaggiodeirifiutiealrisparmiodell’acqua,all’educazione“ambientalista”deinostrifigli.Quandovediamounattodiinciviltàversoilnostropianeta,dobbiamofarlopresenteachil’hacommesso.“Laterranonl’abbiamoereditatadainostripadri,mapresainprestitodainostrifigli.”Èproprioquestoadagioindianodatrasmettereognigiornoallepersonechecicircondano.Inboccaallupo!Licia

  BODOVanJE:premaljestvicizaocjenjivanjesastavka10,ukupno20bodova

  KriterijIzvršenje.zadatka:5bodovaSvidijelovizadanetemesuopsežnoirelativnoujednačenorazrađeni.Glavnesumislirelevantne,anjihovajepotporajasnairelevantna.Tekstsadržielementetekstnevrste:prikladnooslovljavanjeipotpis.Zaključnamisaoizraženajespomoćuizrekeindijanskogapoglavice.KriterijKoherencija.i.kohezija:5bodovaSlijedmislijejasanilakočitljiv.Uporabarazličitihkohezivnihsredstavajeučinkovita(che,e,ma,però).KriterijVokabular:5bodovaNemapogrješakauuporabiipravopisu,arasponvokabularazaizvršenjezadatkaješirok,specifičaniraznovrstan(luoghi.incontaminati,luoghi.da.esplorare,le.ricerche.degli.scienziati,quotidianità,una.goccia.che.fa.parte.dell’oceano,riciclaggio.dei.rifiuti).10v.poglavlje.Opis.bodovanjaiobjašnjenjeobjavljenouzljestvicu

  zaocjenjivanjesastavka

  KriterijGramatika:5bodovaRasponstrukturaješirok(izvrsnaitočnauporabakonjunktivaprezenta,npr.penso.che.questo.sia,non.so.se.sia,È.giusto.che.alcuni.luoghi.siano,credo.sia.il.sogno,zamjenica,prijedlogaipriloga).

  1.7. priprema za ispit Pripremanjepristupnikazaispitnerazlikujeseznatnoodsvakodnevnogapoučavanja.Nastavnemetodekojenastavnikupotrebljavausvakodnevnomenastavnomprocesumoguseupotrebljavatiitijekompripremanjapristupnikazapolaganjeispita.Nužnojepronaćiodgovarajućiodnosizmeđupoučavanjaiuvježbavanjazadatakazaispit.Naglasakbisvakakotrebaobitinapoučavanju,aneisključivonapripremanjuzapolaganjeispita.Nastavnikusepreporučujedetaljnoproučavanjeispitnogakatalogaukojemujeopisanastrukturaispita,trajanjeispita,ispitivanevještineipodvještine,vrsteibrojzadatakatenačinnjihovabodovanja.Pristupnikusepreporučujedetaljnoproučavanjeispitnogakataloga,Vodiča.kroz.ispite.državne.mature,nacionalnihispita,ispitaprobnedržavnematureod2006.do2009.godineiprovedenihispitadržavnematurekojisuobjavljeninamrežnimstranicamaNacionalnoga.centra.za.vanjsko.vrednovanje.obrazovanja(www.ncvvo.hr)..

  1.7.1. Vještina čitanja Vještinačitanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupnikatrebapoticatidaštovišeičešćečitaraznevrstetekstovaidapokušaodgovoritinasadržajteksta,anedaseisključivokoncentriranastrukturuteksta.Značenjeiporukatekstajednakosuvažnikaoijezičnestrukturekojesenalazeutekstu.Važančimbenikvještinečitanjajerazvijanjesposobnostipredviđanja.Pogled

  TALIJANSKI 2014.indd 17 12.11.2013 13:41:11

 • ��natekst(naslov,podnaslov,izgledteksta)omogućujepristupnikudashvatiočemujeriječiprijenegoštopočnečitatitekst.Tijekomnastavnogaprocesapristupnikuglavnomimamnogomogućnostizauvježbavanjevještinečitanja.Čestosezadatcizauvježbavanjevještinečitanjazadajupristupnikuzasamostalanradkodkuće.Očekujesedaćepristupnikriješitizadanevježbe,alisvakakotrebapredvidjetivrijemeunastavnomeprocesuukojemubiseuvježbavalepodvještinespecifičnezaispitnucjelinuČitanje.Pristupnikatrebaprvenstvenoupoznatisvrstamazadatakauispituipostupcimazauspješnorješavanjetihvrstazadataka.Spristupnikomtrebaposebnouvježbavatirazumijevanjenepoznatihriječispomoćukonteksta,tvorberiječi(prefiksiisufiksi)isl.Poznavanjeorganizacijeistruktureteksta(odlomci,elementikohezijeikoherencije,strukturaodlomka)takođerpomažepristupnikuurazumijevanjuteksta.Zauspješnorješavanjezadatakavišestrukogaizborapristupniktrebanakonizboraodređenogaodgovorautekstupronaćiodgovarajućeargumente.Zauspješnorješavanjezadatakapovezivanjapristupniktrebapozornopročitatinatukniceipotražitiutekstu/tekstovimaključneriječiilifrazekojepovezujunatukniceitekst/tekstove.Zauspješnorješavanjezadatakadopunjavanjapristupniktrebapozornopročitatitekstiobratitipozornostnarečenice/riječiisprediizapraznine,anakontogatrebaodlučitikojariječsmislenoigramatičkinajboljepopunjavaprazninuutekstu.ZauspješnostuispitnojcjeliniČitanje.nijepotrebnorazumjetisveriječii.gramatičkestrukture.Potrebnojerazumjetiključneriječiiodvojitibitneodnebitnihinformacija.Pristupnikutakođertrebaskrenutipozornostnapravilnuraspodjeluvremenazarješavanjepojedinih

  zadataka.Nikakosenebismjelodogoditidapristupniknemadovoljnovremenazarješavanjesvihzadatakajerjepreviševremenautrošionarješavanjepojedinogazadatka.

  Kako biti uspješan u vještini čitanja?Pristupnikusesavjetuje:•pozornočitanjeuputazasvakizadatak•pozornočitanjeteksta/tekstovaipitanjau

  određenomezadatku•primjenaodgovarajućestrategijezapojedinuvrstu

  zadatka•rješavanjezadatakakojinisuriješenitijekomprvoga

  čitanja•pozornooznačavanjeodgovoranalistzaodgovorei

  upisivanjeodgovorauispitnuknjižicuuzadatcimaukojimajetopotrebno.

  1.7.2. Vještina pisanja Vještinapisanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupniktrebarazvijatinavikupisanja,odnosnoštovišeičešćeuvježbavatipisanjerazličitihvrstatekstova.Važnojenakonsvakogazadatkadatipristupnikupovratnuinformacijuouspješnostinjegovarada.Sobziromdajedavanjepovratneinformacijevrlozahtjevanidugotrajanposao,svakakotrebarazmislitiiomogućnostidapovratnuinformacijudajupristupnicimeđusobno,štosepokazaloizuzetnoučinkovitim.Pristupniktrebaobratitiposebnupozornostnačitanjeiraščlambuzadatka.NeispunjavanjedijelazadatkamožeznačajnoumanjitipristupnikovuuspješnostuispitnojcjeliniPisanje.UspješnostuispitnojcjeliniPisanje.uključujeipoznavanjekonvencijažanrova,npr.eseja,pisma,

  TALIJANSKI 2014.indd 18 12.11.2013 13:41:11

 • ��izvješćaisl.kojisepojavljujuuispitima.Pristupnikajemogućeupoznatisosnovnimkarakteristikamažanrova,opisomianalizomprimjera(modela).Velikibrojpristupnikatrebapomoćuplaniranjupisanihuradakajervrločestonisuuvjereniusvrhovitosttogaplaniranja.Pristupnikutrebaukazatinapovezanostplaniranjaiuspješnostiobavljanjazadatka.Analizanekolikoprimjeramoževrlouspješnopojasnititupovezanost.Pristupnikatakođertrebaupozoritinanužnostprovjereieventualnihispravakaprijepredajezavršneinačiceuratka.Raduparovimaimeđusobnokomentiranjeuradakatijekomuvježbavanjapokazalosevrloučinkovitommetodom.Korisnojepristupnikuograničitivrijemezarješavanjezadatka.PravilnoraspoređivanjevremenajedanjeodključnihčimbenikazauspjehuispitnojcjeliniPisanje.

  Kako biti uspješan u vještini pisanja?Pristupnikusesavjetuje:•pozornočitanjeuputazazadatak•razmišljanjeozadanojtemiibilježenjenekihideja•organiziranjeidejaipisanjekonceptazadatkau

  natuknicama•pisanjecjelovitogatekstazadatka•čitanjetekstaiprovjerajelizadatakupotpunosti

  obavljen•ponovnočitanjetekstaiprovjerajesulizadovoljeni

  ostalikriterijipremaljestvicizaocjenjivanje.

  1.7.3. Vještina slušanjaVještinaslušanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupniktrebauvježbavatizadatkeslušanjaštovišeičešćeradom

  urazredu.Važnojepomagatipristupnikudaseodgovarajućepripremizazadatkeirazvijatikodnjegasvijestokorisnostiponavljanjaslušanjazvučnihzapisa.PristupnicivrločestosmatrajuispitnucjelinuSlušanjetežimdijelomcjelokupnogaispita.Stogajeizuzetnovažnoodsamogapočetkagraditivjerupristupnikauvlastitesposobnostiiuspjehnaispitu.ToseprvenstvenopostižerazvijanjemsvijestiotomeštoseodpristupnikaočekujeuispitnojcjeliniSlušanje.(što.se.ispituje?11)iovrstamazadataka(kako.se.ispituje?12)kojimaseispitujevještinaslušanja.Pristupnikatrebaupozoritinanužnostpozornogačitanjauputaprijerješavanjazadataka.Takođertrebagaupozoritidajevrijemepredviđenozačitanjeuputaizuzetnovažnozauspješnorješavanjezadataka.Uputesadržebitneinformacijeotemikojućepristupnikslušatiiotomeštoseodnjegaočekujeupojedinomezadatku.Pristupnikusvakakotrebaskrenutipozornostdarazumijevanjesvakeriječitijekomslušanjanijepotrebno.Pristupnikmoraobratitipozornostsamonaoneinformacijekojesuključnezarazumijevanje.Kako biti uspješan u vještini slušanja?Pristupnikusesavjetuje:•pozornočitanjeuputaitekstasvakogazadatka•da,akoneodgovorinanekopitanje,nastavirješavati

  idućapitanjaidatijekomdrugogaslušanjapokušaodgovoritinapitanjakojanijeriješiotijekomprvogaslušanja

  •pozornooznačavanjeodgovoranalistzaodgovore.

  11v.poglavljeObrazovni.ishodi

  12v.poglavljeStruktura.ispita

  TALIJANSKI 2014.indd 19 12.11.2013 13:41:11

 • �01.7.4. Literatura LiteraturazapripremuispitaizTalijanskogajezika:•sviudžbenicizasrednješkolekojejeodobrilo

  Ministarstvoznanosti,obrazovanjaisportaikojisuobjavljeninanjihovimmrežnimstranicama(www.mzos.hr)

  •Zajednički.europski.referentni.okvir.za.jezike:.učenje,.poučavanje,.vrednovanje(ZEROJ),Školskaknjiga,Zagreb,2005.

  •Europski.jezični.portfolio.za.učenike.i.učenice.od.15.do.19.godina.u.RH,Školskaknjiga,Zagreb,2006.

  •Kurikularni.pristup.promjenama.u.gimnaziji.(razrada.okvirnoga.nastavnog.plana.i.programa.u.funkciji.rasterećenja.učenika),Strani.i.klasični.jezici,RepublikaHrvatska,Ministarstvoprosvjeteišporta,Zavodzaunapređivanješkolstva,Zagreb,2003.

  TALIJANSKI 2014.indd 20 12.11.2013 13:41:11

 • ��

  2.OSNOVNARAZINAISPITA2.1. područja ispitivanja IspitomizTalijanskogajezikanaosnovnojraziniprovjeravasekomunikacijskajezičnakompetencijauslušanju,čitanjuipisanjupremanastavnomeplanuiprogramusnajmanjomsatnicomučetverogodišnjimsrednjoškolskimprogramima.IspitizTalijanskogajezikasastojiseodtrijuispitnihcjelina:Čitanje,PisanjeiSlušanje.Vještinagovorenjanećeseprovjeravatinadržavnojmaturiuškolskojgodini2013./2014.iztehničkihrazloga.Vještinugovorenjatrebaidaljesustavnorazvijati,njegovatiiusavršavatijerjekonačanciljnaučitikoristitisejezikomukomunikacijskojsituaciji.

  2.2. Obrazovni ishodi UovomesupoglavljuzasvakopodručjeispitivanjanavedeniobrazovniishodipremanastavnomeplanuiprogramusnajmanjomsatnicomučetverogodišnjimsrednjoškolskimprogramimaipremaA2raziniZEROJ-a.

  2.2.1. Čitanje Ovomseispitnomcjelinomispituječitanje,odnosnovještinarazumijevanjačitanogateksta.PremaOkvirnome.nastavnom.programu.općeobrazovnih.predmeta.u.srednjim.školamatepremaA2raziniZEROJ-a(2005:67ff.)odpristupnikaseočekujedamože:•razumjetikratkejednostavnetekstovekojisadržavaju

  najučestalijivokabular•razumjetikratkejednostavnetekstoveopoznatim

  temamaitekstovekonkretnogasadržajaukojimaseupotrebljavauobičajenisvakodnevnivokabular

  •pronaćispecifičneinformacijeujednostavnimtekstovima(pismima,brošuramaikratkimčlancimakojiopisujudogađaje).

  što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishode,uovojseispitnojcjeliniispitujemoželipristupnik:•razumjetiglavnemisli/porukeutekstu•pronaćispecifičneinformacije•razumjetipojedinostiutekstu,osnovnaiimplicitna

  značenja•prepoznatiiurečenicamaprikladnoupotrijebiti

  određeneleksičkejedinice•prepoznatiiurečenicamaprikladnoupotrijebiti

  određenegramatičkestrukture.

  2.2.2. pisanje Ovomseispitnomcjelinomispitujevještinapisanja,odnosnopisanaprodukcija.PremaOkvirnome.nastavnom.programu.općeobrazovnih.predmeta.u.srednjim.školamatepremaA2raziniZEROJ-a(2005:71f.)odpristupnikaseočekujedamože:•napisatinizjednostavnihizrazairečenicapovezanih

  jednostavnimveznicima(e,o,oppure,ma,perciòiperché)

  •smislenopovezanimrečenicamapisatiosvakodnevnimpojavnostimaizsvojegaokruženja,npr.oljudima,mjestima,obrazovnomeiskustvuislično

  •napisativrlokratakijednostavanopisodređenihdogađaja,prošlihaktivnostiiosobnihiskustava

  •upotrebljavatiuskiizborosnovnogavokabularapotrebanzasnalaženjeusvakodnevnimsituacijama

  TALIJANSKI 2014.indd 21 12.11.2013 13:41:11

 • ��•upotrebljavatinekejednostavnestruktureispravno

  iakojošuvijekpraviosnovnepogrješke,alijeunatočtomuobičnojasnoštoželireći.

  što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishode,uovojseispitnojcjeliniispitujemoželipristupnik:•upotrijebitiprikladnejezičneizričajeuskladus

  vrstomteksta,komunikacijskomsvrhomiodnosomizmeđupiscaičitatelja

  •smislenoilogičkiorganiziratirečeniceiodlomkeuskladusvrstomtekstatepritomupotrijebitijednostavnakohezivnasredstva

  •oblikovatirazumljivtekst.

  2.2.3. Slušanje Ovomseispitnomcjelinomispitujevještinaslušanja.PremaOkvirnome.nastavnom.programu.općeobrazovnih.predmeta.u.srednjim.školamatepremaA2raziniZEROJ-a(2005:62ff.)odpristupnikaseočekujedamože:•razumjetifrazeiizrazekojiseodnosenapodručja

  odneposrednogainteresa(npr.osnovnipodatciopristupniku,njegovojobitelji,njegovojneposrednojokolini,školiisl.)akosegovoripolakoijasno

  •prepoznatitemurazgovoraakosegovoripolakoijasno

  •razumjetiosnovnismisaokratkih,jasnihijednostavnihporuka,obavijestiiupozorenja

  •razumjetiiizvućibitneinformacijeizkratkih,snimljenihtekstovakojisebavepredvidivimsvakodnevnimtemamaakosuiznesenipolakoijasno.

  što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishode,uovojseispitnojcjeliniispitujemoželipristupnikrazumjeti:•temuteksta,glavnemisli/porukeutekstu•određenespecifičneinformacijeutekstu.

  2.3. Struktura ispita IspitizTalijanskogajezikanaosnovnojrazinisastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomcjelinomispitujesevještinačitanja,drugomvještinapisanja,atrećomvještinaslušanja.Utekstukojislijedidetaljnojeopisanastrukturasvakeispitnecjeline.

  2.3.1. Čitanje Ovaispitnacjelinasastojiseod6skupinazadatakavezanihuzrazličitepolaznetekstove.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivatiinakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.StrukturaispitnecjelineČitanjeprikazanajeutablici1.

  TALIJANSKI 2014.indd 22 12.11.2013 13:41:12

 • ��tablica 1. Struktura ispitne cjeline Čitanje

  iSpitiVanE pODVJEštinE VrStE zaDataKa VrStE tEKStOVa BrOJ zaDataKa

  1. razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcipovezivanja kratkeporuke/obavijesti 5

  2. razumijevanjespecifičnihinformacija

  zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)

  kratkeporuke/obavijesti/članak 5

  3. razumijevanjespecifičnihinformacija zadatcidopunjavanja članak/brošura 5

  4. detaljnorazumijevanjeteksta zadatcipovezivanja članak/brošura/dijalog 5

  5. detaljnorazumijevanjeteksta(leksik)

  zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)/zadatcipovezivanja

  osobnopismo/brošura 5

  6. detaljnorazumijevanjeteksta(struktura)

  zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)/zadatcidopunjavanja

  osobnopismo/brošura 5

  napomena:Tekstovisadržepribližno1000riječi.

  2.3.2. pisanje Ovaispitnacjelinasastojiseodzadatkakratkogasastavka.Pristupniknatemeljuzadanogakratkognaputkamoraodgovoritinatripitanjainapisatikratkisastavakod50do70riječi.StrukturaispitnecjelinePisanje.prikazanaje.utablici2.

  tablica 2. Struktura ispitne cjeline Pisanje

  iSpitiVanE pODVJEštinE VrSta zaDatKa BrOJ zaDataKa BrOJ BODOVa

  1.izvršenjezadatkauzodgovarajućiopsegitočnostleksičko-strukturalnihobrazaca

  kratkisastavakod50do70riječi 1 15

  2.3.3. Slušanje Ovaispitnacjelinasastojiseod4skupinezadatakavezanihuzrazličiteslušanetekstove.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivatiinakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.StrukturaispitnecjelineSlušanje.prikazanajeutablici3.

  TALIJANSKI 2014.indd 23 12.11.2013 13:41:12

 • ��tablica 3. Struktura ispitne cjeline Slušanje

  iSpitiVanE pODVJEštinE VrStE zaDataKa VrStE tEKStOVa BrOJ zaDataKa

  1. razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcipovezivanja 5kratkihporuka/obavijesti 5

  2. razumijevanjebitnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora) 5kratkihrazgovora 5

  3. razumijevanjebitnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora) 1razgovor 5

  4. razumijevanjebitnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora) 1obavijest 5

  napomena: Tekstovisadržepribližno700riječi.

  2.4. tehnički opis ispita 2.4.1. trajanje ispita IspitizTalijanskogajezika13trajeukupno95minuta.IspitnecjelineČitanjeiPisanjeprovodeseodvojenoodispitnecjelineSlušanje,azanjihovorješavanjepredviđenoje70minuta.IspitnacjelinaSlušanjetrajepribližno25minutauključujućii5minutazaoznačavanjeodgovoranalistuzaodgovore.VremenikprovedbesvihdijelovaispitabitćeobjavljenuVodiču.kroz.ispite.državne.maturetenamrežnimstranicamaNacionalnoga.centra.za.vanjsko.vrednovanje.obrazovanja.(www.ncvvo.hr).

  2.4.2. izgled ispita i način rješavanja Čitanje i Pisanje Pristupnikdobivasigurnosnuvrećicuukojojjeispitnaknjižica,listzaodgovore,listzakonceptidvalistazaocjenjivače.Uispitnojknjižicisutekstoviizadatcikojimaseispitujevještinačitanja,zadatakkratkogasastavkakojimseprovjeravavještinapisanjailistzačistopis.

  13Vještinagovorenjanećeseprovjeravatinadržavnojmaturiuškolskojgodini2013./2014.iztehničkihrazloga.

  Važno je pozorno pročitati tekst općih uputa i tekst uputa za rješavanje zadataka i označavanje točnih odgovora. PrimjeriuputazarješavanjepojedinihvrstazadatakanalazeseupoglavljuVrste.zadataka.Uzadatcimazatvorenogatipa(povezivanjaivišestrukogaizbora)pristupnikmoratočneodgovoreoznačitiznakomXnalistuzaodgovore.Akopristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatisnula(0)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.Uzadatcimaotvorenogatipa(dopunjavanja)pristupnikmoraupisatisadržajkojinedostajenapredviđenomjestokojejenaznačenouuputi.Prostorsnaznačenimbrojembodovapopunjavaocjenjivač.Uzadatkupisanjapristupnikmožeupotrebljavatilistzakoncept,alinakrajumorasvojkratkisastavakčitkonapisatinalistzačistopis.Sadržajlistazakonceptseneboduje.

  TALIJANSKI 2014.indd 24 12.11.2013 13:41:12

 • ��Slušanje Pristupnikdobivasigurnosnuvrećicuukojojjeispitnaknjižicailistzaodgovore.Važno je pozorno pročitati tekst općih uputa i tekst uputa za rješavanje zadataka i označavanje točnih odgovora. PrimjeriuputazarješavanjepojedinihvrstazadatakanalazeseupoglavljuVrste.zadataka.Uzadatcimazatvorenogatipa(povezivanjaivišestrukogaizbora)pristupnikmoratočneodgovoreoznačitiznakomXnalistuzaodgovore.Akopristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatisnula(0)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.

  ProvedbaispitnecjelineSlušanje:14•Svakisetekstslušadvaputa.•Prijesvakogazadatkapristupnikimastankukakobi

  pročitaopitanjaprijeslušanja.•Dokslušatekstove,pristupnikpišeodgovoreu

  ispitnuknjižicu,anakrajuima5minutadasvojeodgovoreoznačinalistuzaodgovore.

  2.4.3. pribor TijekompisanjasvihdijelovaispitaizTalijanskogajezikadopuštenojeupotrebljavatisamokemijskuolovkukojomsepišeplavomilicrnombojom,anijedopuštenoupotrebljavatirječnik.

  14Nakonštodežurninastavnikpročitauputepristupniku,puštasnimku.Svisetekstovinasnimciponavljajudvaputa.Snimkauključujestankezačitanjezadatakatestankuzaoznačavanjeodgovoranalistuzaodgovore.Pristupnikstogatrebapozornoslušatiuputenasnimci.

  2.5. Opis bodovanja Ostvarenibodoviusvakojodtrijuispitnihcjelinaimajuodređeniudiouukupnomerezultatu.Timeseodređujeuspješnostpristupnika.Udioispitnihcjelinauispituprikazanjeutablici4.

  tablica 4. Udio ispitnih cjelina u ispitu

  Čitanje 40 %

  Pisanje 30 %

  Slušanje 30 %

  UkupanbrojbodovauispituizTalijanskogajezikanaosnovnojrazinije65.

  2.5.1. Vrjednovanje ispitne cjeline Čitanje Bodovi:Svakopitanjedonosi1bod.Ovaispitnacjelinadonosiukupno30bodova.Udio u cijelome ispitu:40%

  2.5.2. Vrjednovanje ispitne cjeline PisanjeBodovi: Ovaispitnacjelinadonosiukupno15bodova.Udio u cijelome ispitu: 30%Kratkisastavakocjenjujesepremaljestvici za ocjenjivanjekojasesastojioddvajukriterija:Izvršenje zadatka iJezik. KriterijIzvršenje.zadatka.odgovaranapitanjeje.li.pristupnik.napisao.tekst.prema.uputama.za.pisanje,akriterij.Jezikodgovaranapitanjes.kojom.se.lakoćom.može.razumjeti.što.je.napisao.pristupnik.Ljestvicazaocjenjivanjezadatkakratkogasastavkaprikazanajeutablici5.

  TALIJANSKI 2014.indd 25 12.11.2013 13:41:12

 • ��tablica 5. Ljestvica za ocjenjivanje kratkoga sastavka

  BrOJ BODOVa izVršEnJE zaDatKa

  BrOJ BODOVa JEziK

  5 Postojiodgovornasvetrisadržajneodrednice.• 10

  Tekstjepotpunorazumljivusprkosmogućimmanjimpogrješkama.Širokirasponiuporabavokabulara/struktura.

  9

  4 Nejasnojepostojiliodgovornatriilidvijesadržajneodrednice.• 8

  Tekstjelakorazumljivusprkospogrješkama.Dobarrasponiuporabavokabulara/struktura.

  ••

  7

  3 Postojiodgovornadvijesadržajneodrednice.

  • 6

  Tekstjerazumljivusprkosbrojnimpogrješkama.Dostatanrasponvokabulara/strukturauzdjelomičnoprikladnuuporabu.

  5

  2 Nejasnojepostojiliodgovornadvijeilijednusadržajnuodrednicu.• 4

  Tekstjenamjestimateškorazumljivuzbrojnepogrješke.Ograničenrasponvokabulara/strukturauzdjelomičnoprikladnuuporabu.

  3

  1 Postojiodgovornajednusadržajnuodrednicu.

  • 2

  Tekstjeucjeliniteškorazumljivuzvrlobrojnepogrješke.Nedostatanrasponvokabulara/strukturauzneprikladnuuporabu.

  1

  0 Sadržajtekstaneodnosisenitiujednomesvojemdijelunapostavljenizadatakilijetekstnerazumljiv.•

  TALIJANSKI 2014.indd 26 12.11.2013 13:41:12

 • ��Objašnjenje Pristupniktrebanapisatitekstod50do70riječi.Pristupniksmijenapisativišeodpropisanogabrojariječi.Akojetekstnedovoljneduljine,oduzetćesebodovizakriterijIzvršenje.zadatkanasljedećinačin:40–49riječi:1bodzamanjeod39riječi:2boda.Akopristupniknapišemanjeod25riječi,dobitćenula(0)bodova.BudućidajezakriterijIzvršenje.zadatkaminimalanbrojbodovanula(0),pristupniknemožeostvaritinegativnebodove.Tekstkojijedobio1bodzakriterijIzvršenje.zadatka,nemožedobitivišeod2bodazakriterijJezik.Tekstkojijedobio2bodazakriterijIzvršenje.zadatka,nemožedobitivišeod4bodazakriterijJezik.Tekstkojijedobio3bodazakriterijIzvršenje.zadatka,nemožedobitivišeod6bodovazakriterijJezik.Tekstkojijedobio4bodazakriterijIzvršenje.zadatka,nemožedobitivišeod8bodovazakriterijJezik.

  Brojanje riječi Riječisebrojepremanačelukakoihbrojiračunalo.Riječpodrazumijevasvezasebneelementetekstaodvojeneprazninom.Ukonačanzbrojriječiubrajaseuvodnipozdravizavršetakpismatedanidatumudnevniku,aneubrajajuseponavljanja,nabrajanja,vlastitaimenaidijeloviprepisaniizuputazapisanjekratkogasastavkakaoirečeniceiulomcipreuzetiizispitnecjelineČitanje.Primjeri:Allafestahoinvitato,Marco,Luca,AnnaeSimona.(5riječi)Allafestahoinvitatogliamicidiscuola.(8riječi)

  2.5.3. Vrjednovanje ispitne cjeline SlušanjeBodovi: Svakopitanjedonosi1bod.Ovaispitnacjelinadonosiukupno20bodova.Udio u cijelome ispitu: 30%

  TALIJANSKI 2014.indd 27 12.11.2013 13:41:12

 • ��2.6. Vrste zadataka Uovomesupoglavljuprimjerizadataka.15Uzsvakiprimjerzadatkaponuđenisuuputa,točanodgovor,ispitivanapodvještinatenačinbodovanja.U5.i6.zadatkuispitnecjelineČitanje(tablica1.)umjestozadatakavišestrukogaizboramogusepojavitizadatcipovezivanjailizadatcidopunjavanja.

  2.6.1. primjer zadatka povezivanja16

  Leggeteitesti.Abbinateognimessaggio(1-5)allasuaconclusione(a-F).Fateattenzione,c’èunintruso.(0)èunesempio.

  0 ciao Sabina! È un sacco che non vedo Marco. Se lo vedi digli ciao da parte mia.

  1CiaoPaolo!Domenicaprossimac’elapartitadipallamano.Hoduebiglietti,manonmipiaceandarcidasola.Tivadivenireconme?

  2CiaoMario!Dovesei?Ogginonsonoandataascuola.Hobisognodegliappunti.Quandoarriviacasafattisentire!

  3CiaoGuido!C’eloscioperodegliautobusenoncisonotaxiingiro.Faròtardi.Nonandaresenzadime!

  4CiaoStella!Horicevutolatuamailetihorispostosubito,mapoiilsilenzio!Perfavoredimmichecosaèsuccesso.

  15Zasvakuvrstuzadatkadanjeprimjer,bezobziranaispitnecjeline.PrimjeriispecifičnostizadatakaupojedinimispitnimcjelinamamogusepogledatinamrežnimstranicamaNacionalnoga.centra.za.vanjsko.vrednovanje.obrazovanja.(www.ncvvo.hr)podpoveznicomProvedeni.ispiti.

  16PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelineČitanje.

  5Ciao,Tiziana!Graziedeimessaggi.Sonotornataacasadall’ospedaleieri.Orastomoltomegliomanonpossoancorausciredicasa.Sehaitempo,perchénonfaiunsaltodame?

  aVienimiatrovare!BTelefonami!cFammisapere!DAspettami!EFammivedere!FAccompagnami!G Salutamelo!

  tOČni ODGOVOri:0G,1F,2B,3D,4C,5AiSpitiVana pODVJEština: razumijevanjeosnovnogasmislaBODOVanJE:1bod–točanodgovor(ukupno5bodova)0bodova–netočanodgovor,odgovornijeoznačeniliakojeoznačenovišeodgovorazapitanje

  TALIJANSKI 2014.indd 28 12.11.2013 13:41:12

 • ��2.6.2. primjer zadatka višestrukoga izbora17

  Leggeteiltesto.Sceglietelarispostaesattaa,Boppurec.

  StefanoDiMarcodell’EnteTuristicoStudentescodicechelemetepreferitedeigiovaniitalianisonolegrandicittàamericane:NewYork,SanFranciscoeLosAngeles.Ultimamenteinaumentoèanchel’ecoturismo:campeggi,trekking,crociereperstudiarelavitadeidelfini.

  Cosarivelal’ETSriguardoaigiovaniitaliani?aCrescelacoscienzaecologica.BC’èscarsointeresseperiviaggiinUSA.cDiminuiscel’interesseperlecrociere.

  tOČan ODGOVOr:AiSpitiVana pODVJEština: razumijevanjespecifičnihinformacijaBODOVanJE:1bod–točanodgovor0bodova–netočanodgovor,odgovornijeoznačeniliakojeoznačenovišeodgovorazapitanje

  17PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelineČitanje.

  2.6.3. primjer zadatka dopunjavanja18

  Leggeteiltesto.Scriveteidatirichiesti(un concetto solo)nellospaziodatoenonsulfogliodellerisposte.(0)èunesempio.

  roberto nardi RobertoNardièungiovaneoperatoreinformatico,ventenne.Isuoiamicidiconocheerailpiùbravodellalorogenerazione.ÈnatoaPrato,unacittadinavicinoaFirenze.“Findabambinoeroaffascinatodalloschermoedall’informatica.MipiacevanavigareinInternet.Lenostrebolletteacasaeranosempremoltoalte.”Robertoèdinaturacuriosoeglipiacescoprirealtrerealtà.Quandononlavorafadellosport.“Ilciclismomipiaceperchépossostareall’ariaaperta,goderelanaturaeriposarmigliocchi.Qualchevoltaèdifficilepedalare,soprattuttoinsalita,però,ilpiaceredisuperarlaèpiùimportante.”Robertoèsoddisfattoperchéstaottenendomoltisuccessinellasuacarriera.

  0come si chiama il protagonista del testo? roberto nardi.31Dichenazionalitàè? ___________________32Quantianniha? ___________________33Qualèunaspettodelsuocarattere? ___________________34Qualèlasuaprofessione? ___________________35Qualèilsuosportpreferito? ___________________

  18PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelineČitanje.

  ___________________

  TALIJANSKI 2014.indd 29 12.11.2013 13:41:12

 • �0tOČni ODGOVOri:31Italiana.,3220anni.,33Curioso.,34Operatoreinformatico.,35(Il)ciclismo.iSpitiVana pODVJEština: razumijevanjespecifičnihinformacijaBODOVanJE:1bod–točanodgovor(ukupno5bodova)0bodova–netočanodgovoriliodgovornijeupisan

  2.6.4. primjer zadatka kratkoga sastavka19

  LeggetelamailscrittadaMauraall’amicaDaniela.ImmaginatediessereDanielaescriveteunamailaMaurarispondendoatutteetreledomande.Usate50-70parole.

  CiaoDaniela,purtroppolevacanzesonogiàfiniteediosonodinuovoquiasgobbaresuibanchidiscuola.Raccontamidite.1Comehaipassatoletuevacanze?2Doveseiandata?3Checosahaifattodibello/particolare?Apresto,Maura

  priMJEr KratKOGa SaStaVKaCaraMaura,anchepermelevacanzesonosolounbelricordo.Quest’annohodecisodifareunavacanzadiversa.Sonostatadiecigiorniincampeggiosull’isoladiUstica.Siccomehointenzionedistudiarearcheologia,misonoiscrittaaduncorsodiimmersionesubacquea.Dopolelezioniteoricheeunesamescrittosono(finalmente)iniziatelelezionipratiche.Cheemozionevederedavicinopesciolini,cavallucciealghemarine!Allafinedelcorsolascuolamihaaddiritturaoffertoun’immersionegratuitaperterminareinbellezzalamiavacanzaindimenticabile.Oratidevopropriosalutare,maquandocivediamotiracconteròtuttoneiminimiparticolari.Unabbraccio.Daniela

  19PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelinePisanje.

  TALIJANSKI 2014.indd 30 12.11.2013 13:41:12

 • ��BODOVanJE:premaljestvicizaocjenjiivanjekratkogasastavka20,ukupno15bodova

  KriterijIzvršenje.zadatka:5bodovaSvetrisadržajneodrednicesuupotpunostirazrađene.Upotrebljavanisusvielementiiformattekstnevrste.KriterijJezik:10bodovaTekstjeupotpunostirazumljiv.Rasponvokabularaistrukturaješirok.Vokabularistruktureprikladnosuupotrijebljene.Manjepravopisnepogrješkeneutječunarazumijevanjeporuke.

  2.7. priprema za ispit Pripremanjepristupnikazaispitnerazlikujeseznatnoodsvakodnevnogapoučavanja.Nastavnemetodekojenastavnikupotrebljavausvakodnevnomenastavnomprocesumoguseupotrebljavatiitijekompripremanjapristupnikazapolaganjeispita.Nužnojepronaćiodgovarajućiodnosizmeđupoučavanjaiuvježbavanjazadatakazaispit.Naglasakbisvakakotrebaobitinapoučavanju,aneisključivonapripremanjuzapolaganjeispita.Nastavnikusepreporučujedetaljnoproučavanjeispitnogakatalogaukojemujeopisanastrukturaispita,trajanjeispita,ispitivanevještineipodvještine,vrsteibrojzadatakatenačinnjihovabodovanja.Pristupnikusepreporučujedetaljnoproučavanjeispitnogakataloga,Vodiča.kroz.ispite.državne.mature,nacionalnihispita,ispitaprobnedržavnematureod2006.do2009.godineiprovedenihispitadržavnematurekojisuobjavljeninamrežnimstranicamaNacionalnoga.centra.za.vanjsko.vrednovanje.obrazovanja(www.ncvvo.hr)..

  20v.poglavlje.Opis.bodovanjaiobjašnjenjeobjavljenouzljestvicuzaocjenjivanjekratkogasastavka

  2.7.1. Vještina čitanja Vještinačitanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupnikatrebapoticatidaštovišeičešćečitaraznevrstetekstovaidapokušaodgovoritinasadržajteksta,anedaseisključivokoncentriranastrukturuteksta.Značenjeiporukatekstajednakosuvažnikaoijezičnestrukturekojesenalazeutekstu.Važančimbenikvještinečitanjajerazvijanjesposobnostipredviđanja.Poglednatekst(naslov,podnaslov,izgledteksta)omogućujepristupnikudashvatiočemujeriječiprijenegoštopočnečitatitekst.Tijekomnastavnogaprocesapristupnikuglavnomimamnogomogućnostizauvježbavanjevještinečitanja.Čestosezadatcizauvježbavanjevještinečitanjazadajupristupnikuzasamostalanradkodkuće.Očekujesedaćepristupnikriješitizadanevježbe,alisvakakotrebapredvidjetivrijemeunastavnomeprocesuukojemubiseuvježbavalepodvještinespecifičnezaispitnucjelinuČitanje.Pristupnikatrebaprvenstvenoupoznatisvrstamazadatakauispituipostupcimazauspješnorješavanjetihvrstazadataka.Spristupnikomtrebaposebnouvježbavatirazumijevanjenepoznatihriječispomoćukonteksta,tvorberiječi(prefiksiisufiksi)isl.Poznavanjeorganizacijeistruktureteksta(odlomci,elementikohezijeikoherencije,strukturaodlomka)takođerpomažepristupnikuurazumijevanjuteksta.Zauspješnorješavanjezadatakavišestrukogaizborapristupniktrebanakonizboraodređenogaodgovorautekstupronaćiodgovarajućeargumente.Zauspješnorješavanjezadatakapovezivanjapristupniktrebapozornopročitatinatukniceipotražitiutekstu/tekstovimaključneriječiilifrazekojepovezujunatukniceitekst/tekstove.Zauspješnorješavanjezadatakadopunjavanjapristupniktrebapozornopročitatitekstiobratiti

  TALIJANSKI 2014.indd 31 12.11.2013 13:41:12

 • ��pozornostnarečenice/riječiisprediizapraznine,anakontogatrebaodlučitikojariječsmislenoigramatičkinajboljepopunjavaprazninuutekstu.ZauspješnostuispitnojcjeliniČitanje.nijepotrebnorazumjetisveriječii.gramatičkestrukture.Potrebnojerazumjetiključneriječiiodvojitibitneodnebitnihinformacija.Pristupnikutakođertrebaskrenutipozornostnapravilnuraspodjeluvremenazarješavanjepojedinihzadataka.Nikakosenebismjelodogoditidapristupniknemadovoljnovremenazarješavanjesvihzadatakajerjepreviševremenautrošionarješavanjepojedinogazadatka.

  Kako biti uspješan u vještini čitanja? Pristupnikusesavjetuje:•pozornočitanjeuputazasvakizadatak•pozornočitanjeteksta/tekstovaipitanjau

  određenomezadatku•primjenaodgovarajućestrategijezapojedinuvrstu

  zadatka•rješavanjezadatakakojenisuriješiliuprvomečitanju•pozornooznačavanjeodgovoranalistzaodgovorei

  upisivanjeodgovorauispitnuknjižicuuzadatcimaukojimajetopotrebno.

  2.7.2. Vještina pisanja Vještinapisanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupniktrebarazvijatinavikupisanja,odnosnoštovišeičešćeuvježbavatipisanjerazličitihvrstatekstova.Važnojenakonsvakogazadatkadatipristupnikupovratnuinformacijuouspješnostinjegovarada.Sobziromdajedavanjepovratneinformacijevrlozahtjevanidugotrajanposao,svakakotrebarazmislitiiomogućnostida

  povratnuinformacijudajupristupnicimeđusobno,štosepokazaloizuzetnoučinkovitim.Pristupniktrebaobratitiposebnupozornostnačitanjeiraščlambuzadatka.NeispunjavanjeidijelazadatkamožeznačajnoumanjitipristupnikovuuspješnostuispitnojcjeliniPisanje.Velikibrojpristupnikatrebapomoćuplaniranjupisanihuradakajervrločestonisuuvjereniusvrhovitosttogaplaniranja.Pristupnikutrebaukazatinapovezanostplaniranjaiuspješnostiobavljanjazadatka.Analizanekolikoprimjeramoževrlouspješnopojasnititupovezanost.Pristupnikatakođertrebaupozoritinanužnostprovjereieventualnihispravakaprijepredajezavršneinačiceuratka.Raduparovimaimeđusobnokomentiranjeuradakatijekomuvježbavanjapokazalosevrloučinkovitommetodom.Korisnojepristupnikuograničitivrijemezarješavanjezadatka.PravilnoraspoređivanjevremenajedanjeodključnihčimbenikazauspjehuispitnojcjeliniPisanje.

  Kako biti uspješan u vještini pisanja? Pristupnikusesavjetuje:•pozornočitanjeuputazazadatak•razmišljanjeozadanojtemiibilježenjenekihideja•organiziranjeidejaipisanjekonceptazadatkau

  natuknicama•pisanjecjelovitogatekstazadatka•čitanjetekstaiprovjerajelizadatakupotpunosti

  obavljen•ponovnočitanjetekstaiprovjerajesulizadovoljeni

  ostalikriterijipremaljestvicizaocjenjivanje.

  TALIJANSKI 2014.indd 32 12.11.2013 13:41:12

 • ��2.7.3. Vještina slušanja Vještinaslušanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupniktrebauvježbavatizadatkeslušanjaštovišeičešćeradomurazredu.Važnojepomagatipristupnikudaseodgovarajućepripremizazadatkeirazvijatikodnjegasvijestokorisnostiponavljanjaslušanjazvučnihzapisa.PristupnicivrločestosmatrajuispitnucjelinuSlušanjetežimdijelomcjelokupnogaispita.Stogajeizuzetnovažnoodsamogapočetkagraditivjerupristupnikauvlastitesposobnostiiuspjehnaispitu.ToseprvenstvenopostižerazvijanjemsvijestiotomeštoseodpristupnikaočekujeuispitnojcjeliniSlušanje.(što.se.ispituje?21)iovrstamazadataka(kako.se.ispituje?22)kojimaseispitujevještinaslušanja.Pristupnikatrebaupozoritinanužnostpozornogačitanjauputaprijerješavanjazadataka.Takođertrebagaupozoritidajevrijemepredviđenozačitanjeuputaizuzetnovažnozauspješnorješavanjezadataka.Uputesadržebitneinformacijeotemikojućepristupnikslušatiiotomeštoseodnjegaočekujeupojedinomezadatku.Pristupnikusvakakotrebaskrenutipozornostdarazumijevanjesvakeriječitijekomslušanjanijepotrebno.Pristupnikmoraobratitipozornostsamonaoneinformacijekojesuključnezarazumijevanje.Kako biti uspješan u vještini slušanja? Pristupnikusesavjetuje:•pozornočitanjeuputaitekstasvakogazadatka•da,akoneodgovorinanekopitanje,nastavirješavati

  idućapitanjaidatijekomdrugogaslušanjapokušaodgovoritinapitanjakojanijeriješiotijekomprvogaslušanja

  •pozornooznačavanjeodgovoranalistzaodgovore.21

  v.poglavljeObrazovni.ishodi

  22v.poglavljeStruktura.ispita.

  2.7.4. Literatura LiteraturazapripremuispitaizTalijanskogajezika:•sviudžbenicizasrednješkolekojejeodobrilo

  Ministarstvoznanosti,obrazovanjaisportaikojisuobjavljeninanjihovimmrežnimstranicama(www.mzos.hr)

  •Zajednički.europski.referentni.okvir.za.jezike:.učenje,.poučavanje,.vrednovanje(ZEROJ),Školskaknjiga,Zagreb,2005.

  •Europski.jezični.portfolio.za.učenike.i.učenice.od.15.do.19.godina.u.RH,Školskaknjiga,Zagreb,2006.

  •Kurikularni.pristup.promjenama.u.gimnaziji.(razrada.okvirnoga.nastavnog.plana.i.programa.u.funkciji.rasterećenja.učenika),Strani.i.klasični.jezici,RepublikaHrvatska,Ministarstvoprosvjeteišporta,Zavodzaunapređivanješkolstva,Zagreb,2003.

  TALIJANSKI 2014.indd 33 12.11.2013 13:41:12

 • ��

  3.DODATCI3.1. Gramatičke strukture za višu razinu23

  Morfosintaktičkestrukturepropisanenastavnimplanomiprogramomza4.razredgimnazijeiZajedničkim.europskim.referentnim.okvirom.za.jezike(ZEROJ-em)zavišurazinu

  iMEnSKi DiO tEŽištE

  Nomivariabilieinvariabili Singolareepluraledeinomi

  Pronomipersonaliatonicombinati Accordoconilparticipiopassato

  Pronome.ne. Accordodelparticipiopassato

  Pronomirelativieil.cuipossessivo cheecuiconlepreposizioni

  Comparativodiuguaglianza,maggioranzaeminoranza:formeregolarieirregolaridegliaggettvieavverbi

  Usodellapreposizionediedelconnettivoche

  Superlativorelativoeassoluto

  Indicazionidiquantità Unadecina,unaventinaecc.

  Coerenzadeltesto;elementidicoesionedeltesto–congiunzionicoordinateesubordinate

  prima,dopo,durante,allora

  GLaGOLSKi DiO tEŽištE

  Futurocomposto Usodiappena…,dopoche…

  Imperativoinformaleeformaleconipronomiatoni

  Passatoremoto

  Congiuntivopresente:formeregolarieirregolari abbia,sia,possa,debba,voglia,faccia,dia,stia

  Condizionalecomposto

  Congiuntivopresenteconiverbicheesprimonoopinioni,ipotesi,paure,augurio,speranzaCongiuntivopresenteconespressionidisentimenti,volontàenecessità,attesaeaugurioStruttureidiomatiche Serve/servono,basta/bastano,bisogna/oc-corre,civuole/

  civogliono,averbisognodi…,che+nomeoaggettivoEspressioniimpersonali Simangia/simangiano,sistabene

  Congiuntivopassato:espressioniimpersonaliconilcongiuntivo

  Primache+congiuntivoPrimadi+infinito

  Struttureidiomatiche Cavarsela,farcela,prendersela,andarsene,mettercelatutta

  23Podrazumijevasepoznavanjesvihstrukturanavedenihzaosnovnurazinuispita.

  TALIJANSKI 2014.indd 34 12.11.2013 13:41:12

 • ��3.2. Gramatičke strukture za osnovnu razinu Morfosintaktičkestrukturepropisanenastavnimplanomiprogramomza4.razredsrednješkolesnajmanjomsatnicomiZajedničkim.europskim.referentnim.okvirom.za.jezike(ZEROJ-em)zaosnovnurazinu

  iMEnSKi DiO tEŽištE

  L’articolo(determinativo,indeterminativoepartitivo)–Presenzaeassenzadell’articolo

  Aggettivi:dimostrativi,possessivi,qualificativi(posizione),numerali,indefiniti(alcuniequalche)

  Pronomipersonalitonicieatoniinfunzionedisoggettoeoggetto,particellepronominaline.eci,usodelverboesserci.

  Pronomipersonaliaccoppiatineitempisempliciecomposti

  Pronomirelativi:formeinvariabili cheecuiconlepreposizioni

  Pronomiinterrogativi:Aggettivointerrogativo:quale? chi,che,checosa,quando,dove,come

  Preposizionisempliciearticolate a,di,in,da,su,con,per,tra

  Numericardinalieordinali

  Sostantivivariabilieinvariabili Concordanzadeisostantiviedegliaggettivialsingolareealplurale

  Comparazionedegliaggettivi Formeregolari

  Avverbiditempo,dimodoedifrequenza Usoeposizionedialcuniavverbiconilpassatoprossimo(mai,ancora,più,già)

  Coerenzadeltesto;elementidicoesionedeltesto–congiunzionicoordinateesubordinate(e,ma,mentre,o,perché,però,quando,siccome)

  Frasiesplicite

  TALIJANSKI 2014.indd 35 12.11.2013 13:41:13

 • ��

  GLaGOLSKi DiO tEŽištE

  Modoindicativodeitempi:presente,passatoprossimo,(usodell’ausiliare)imperfetto,trapassatoprossimo,futurosemplice,futuroanteriore,participiopassatoregolare,participiopassatodeiverbiirregolaripiùusati

  Verbiessereedavere;verbiregolarieirregolariformaaffermativaenegativa;verbitransitivi,intransitivi,riflessivi;verbiregolaridellaI.,II.,III.,coniugazioneusatinellaformaaffermativa,negativaeinterrogativa;verbiirregolari:fare,dire,dare,stare,andare,venire,uscire,sapere,rimanere,scegliere,riuscire;verbimodali

  Verbopiacereconl’oggettoindirettoalsing.epl.

  Imperativo(formaleeinformaledelletreconiugazioni) Verbiregolarieirregolariformaaffermativaenegativa

  Condizionalepresente:formeregolarieirregolari Vorrei,avrei,saprei,farei,darei

  Discorsodirettoeindirettoalpresenteealpassato

  Periodoipoteticodellarealtà

  Modiinfiniti:gerundiopresenteepassatoformaperifrastica,stare+gerundio;infinitosemplicedelletreconiugazioni;infinitosemplicedialcuniverbiirregolari(tradurre);participio

  Costruzioniverbali:formanegativa,formapassiva,infinitosempliceconiverbimodalieilverbosapere,verbireciprociereflessivi,siimpersonalenegliusipiùfrequentiverbiconlaparticellaci:crederci,metterci,pensarci,volerci(bisogna–c’èbisogno)

  (Comesidice?,Comesitraduce?ecc.)

  praVOpiS tEŽištE

  Regoleortografiche:accentoobbligatorio,alcuninessiconsonantici(gl,sc,gn),doppieconsonanti(funzionalità:caro–carro);interpunzione,letterah

  TALIJANSKI 2014.indd 36 12.11.2013 13:41:13

 • ��3.3. tematski sadržaji za višu razinu24

  predstavljanje i pozdravljanje životopis,osobnipodatci,planiranjebudućnostiivažnidogađajiuprivatnomeživotu

  Obitelj i dom odnosiuobitelji,svakodnevica,stanovanje,važnidogađajiuobitelji,obiteljskeproslave,džeparaciobveze

  škola i obrazovni sustav školskisustav,školskeaktivnostiiživotuškoli,odabirstudija,učenjestranihjezikaivišejezičnost

  Slobodno vrijeme sportskeaktivnosti,zabava,igre,hobiji,glazba,izleti,organizacijaslobodnogavremena,izlasci,koncerti,izložbe,sportskepriredbe

  Svijet mladih prijateljstvo,odnosimeđumladima,odnosimeđumladimaiodraslima,sličnostiirazlikemeđumladimauItalijiiHrvatskoj,zapošljavanjemladih

  Odjeća, odijevanje i moda odnospremaodjeći,odijevanjuimodi,talijanskistilistiitalijanskamodausvijetu

  prehrana i kupovanje hranaipiće,obroci,vrsterestorana,recepti,talijanskiihrvatskispecijaliteti,odnospremanovcuikupovanju,promidžbeneporuke,zdravaprehrana,omiljenajela

  zdravlje brigazazdravlje,bolestiinezgode,ovisnosti,liječenjeilijekovi,njegatijelaizdravnačinživota

  Očuvanje okoliša životnaseluiugradu,zaštitaokoliša,inicijativezazaštituokoliša,znamenitostiiodnospremaspomeničkojbaštini,odnospremaživotinjama,utjecajklimatskihpromjenanaprirodu,atmosferskeprilike,promet

  putovanja organizacijaputovanja,vrsteprijevoznihsredstava,turističkaponudaipotražnja,turističkikatalozi,kulturnaponuda

  zaposlenje i komunikacija vrstezanimanja,oglasizazaposlenje,uslužnedjelatnosti,tendencijeipopularnazanimanja

  Mediji i tehnologija tiskovine,radio,televizija,internet,kinematografija,izdavačkadjelatnostiodnospremaknjizi,odnospremanovimtehnologijama,tehnologijaizdravlje,ulogatehnologijeusvakodnevici

  Građanski odgoj, javne službe i humanitarne organizacije

  ravnopravnostspolova,životumultikulturalnojzajednici,javneslužbeivolonterskeorganizacije,europskeisvjetskeinstitucijezamlade

  italija i Hrvatska simboli,znamenitosti,ličnostiidogađaji

  24TemezadatakaodgovarajunastavnomuplanuiprogramuizTalijanskogajezikazagimnazije.

  TALIJANSKI 2014.indd 37 12.11.2013 13:41:13

 • ��3.4. tematski sadržaji za osnovnu razinu25

  predstavljanje i pozdravljanje osobnipodatci,davanjeosnovnihinformacijaoosobiiinteresima

  Obitelj i dom članoviužeišireobitelji,svakodnevneaktivnosti,stanovanje

  škola školskeaktivnostiiživotuškoli,školskipredmetiiizvannastavneaktivnosti

  Slobodno vrijeme sportskeaktivnosti,zabava,igre,hobiji,glazba,izleti,organizacijaslobodnogavremena,izleti,sportskepriredbe,izvanškolskeaktivnosti

  Svijet mladih prijateljstvo,odnosimeđumladima,odnosimeđumladimaiodraslima,sličnostiirazlikemeđumladimauItalijiiHrvatskoj,zapošljavanjemladih

  Odjeća, odijevanje i moda vrsteodjevnihpredmetaiodnospremamodi

  prehrana i kupovanje hranaipiće,obroci,vrsterestorana,recepti,talijanskiihrvatskispecijaliteti,zdravaprehrana,omiljenajela,vrstetrgovinaiproizvodi

  zdravlje brigazazdravlje,bolestiinezgode,njegatijela,higijenskenavikeizdravnačinživota

  Očuvanje okoliša zaštitaokoliša,odnospremaživotinjama,atmosferskeprilike,promet

  putovanja organizacijaputovanja,vrsteprijevoznihsredstava,vozniredisnalaženjenakolodvoruilizračnojluci,turističkaponuda,promidžbeniletak,plakati

  Svijet rada vrstezanimanja,oglasizazaposlenje,uslužnedjelatnosti

  Mediji i tehnologija tiskovine,radio,televizija,internet,kinematografija,tehnologijaizdravlje,ulogatehnologijeusvakodnevnomeživotu,telefonskiuređaj,ovisnostprematehnologiji

  Građanski odgoj i humanitarne organizacije

  ravnopravnostspolova,životumultikulturalnojzajednici,javneslužbeivolontiranje

  italija i Hrvatska geografskeodlikeigastronomija

  25TemezadatakaodgovarajuOkvirnome.nastavnom.programu.općeobrazovnih.predmeta.u.srednjim.školama.

  TALIJANSKI 2014.indd 38 12.11.2013 13:41:13

 • ��

  TALIJANSKI 2014.indd 39 12.11.2013 13:41:13

 • �0

  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  TALIJANSKI 2014.indd 40 12.11.2013 13:41:13