of 42 /42
Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. TALIJANSKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

Embed Size (px)

Text of TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet....

 • Ispitni katalog za dravnu maturuu kolskoj godini 2010./2011.

  TALIJANSKI

  JEZIK

  Talijanski jezik.indb 0.9.200 0:08:6

 • Struna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Talijanskoga jezika: MarijaPukari,voditeljica,prof.,SrednjakolaPakrac,Pakrac.VinjaKunovi-Tomaevskiprof.,Hotelijersko-turistikakola,ZagrebLjerkaPerkoviHnatjuk,prof.,gimnazijaA.G.Matoa,Samobor

  Talijanski jezik.indb 2 0.9.200 0:08:6

 • Uvod 51. Via razina iSpiTa 61.1. podruja ispitivanja 61.2. Obrazovni ishodi 6 1.2.1.itanje 6 1.2.2.Pisanje 7 1.2.3.Sluanje 71.3. Struktura ispita 8 1.3.1.itanje 8 1.3.2.Pisanje 9 1.3.3.Sluanje 91.4. Tehniki opis ispita 10 1.4.1.Trajanjeispita 10 1.4.2.Izgledtestainainrjeavanja 10 1.4.3.Pribor 111.5. Opis bodovanja 11 1.5.1.Vrjednovanjeispitnecjelineitanja 11 1.5.2.VrjednovanjeispitnecjelinePisanja 11 1.5.3.VrjednovanjeispitnecjelineSluanja 141.6. primjeri zadataka s detaljnim pojanjenjem 14 1.6.1.Primjerzadatkapovezivanja 14 1.6.2.Primjerzadatkaviestrukogaizbora 16 1.6.3.Primjerzadatkadopunjavanja 18 1.6.4.Primjerzadatkaesejskogatipa 191.7. priprema za ispit 20 1.7.1.Vjetinaitanja 20 1.7.2.Vjetinapisanja 21 1.7.3.Vjetinasluanja 21 1.7.4.Literatura 22

  2. OSnOVna razina iSpiTa 232.1. podruja ispitivanja 232.2. Obrazovni ishodi 23 2.2.1.itanje 23 2.2.2.Pisanje 23 2.2.3.Sluanje 242.3. Struktura ispita 24 2.3.1.itanje 24 2.3.2.Pisanje 25 2.3.3.Sluanje 252.4. Tehniki opis ispita 26 2.4.1.Trajanjeispita 26 2.4.2.Izgledtestainainrjeavanja 26 2.4.3.Pribor 272.5. Opis bodovanja 27 2.5.1.Vrjednovanjeispitnecjelineitanja 27 2.5.2.VrjednovanjeispitnecjelinePisanja 27 2.5.3.VrjednovanjeispitnecjelineSluanja 272.6. primjeri zadataka s detaljnim pojanjenjem 29 2.6.1.Primjerzadatkapovezivanja

  30

  2.6.2.Primjerzadatkaviestrukogaizbora

  31 2.6.3.Primjerzadatkadopunjavanja 32 2.6.4.Primjerzadatkaproduenogaodgovora

  33

  2.7. priprema za ispit 34 2.7.1.Vjetinaitanja 34 2.7.2.Vjetinapisanja 35 2.7.3.Vjetinasluanja 35 2.7.4.Literatura 363. DODaTCi 373.1. Gramatike strukture za osnovnu razinu 373.2. Gramatike strukture za viu razinu

  39

  3.3. Jezini sadraji za viu razinu 403.4. Jezini sadraji za osnovnu razinu 41

  Talijanski jezik.indb 3 0.9.200 0:08:6

 • Talijanski jezik.indb 4 0.9.200 0:08:7

 • UVOD Talijanskijejeziknadravnojmaturiobveznipredmet.PristupnicimogubiratihoelipolagatiTalijanskijeziknaviojiliosnovnojrazini.IspitnikatalogzadravnumaturuizTalijanskogajezikatemeljnijedokumentispitakojimsejasnoopisujetoeseikakoispitivatinadravnojmaturiizovogapredmetanaviojiosnovnojraziniukolskojgodini2010./2011.Ispitnikatalogsadripotrebneinformacijeidetaljnapojanjenjaooblikuisadrajuispita.Njimeseodreujetoseodpristupnikaoekujenaispitunaviojiosnovnojrazini.ViarazinaispitaizTalijanskogajezikausklaenajesnastavnimplanomiprogramomzagimnazije1

  teonipristupnicikojisuslualiTalijanski

  jezikpremaostalimnastavnimprogramima,ukolikoelepolagativiurazinu,trebajuproiritisteenoznanjesadrajimagimnazijskoganastavnogaplanaiprogramarabeidodatnuodobrenuliteraturu.Osnovnarazinaispitaodgovaranastavnomuplanuiprogramusnajmanjomsatnicomuetverogodinjimstrukovnimkolama2.UIspitnomekataloguizTalijanskogajezikadanjepregledtematskihijezinihcjelinazaovedvijerazine

  GlasnikMinistarstvakultureiprosvjete,broj1,kolskenovine,Zagreb,1994.NatemeljurezultatanacionalnihispitateiskustvaradaspristupnicimaautorjeprocijeniokakorealizacijomNastavnogaplanaiprogramaTalijanskogajezikazagimnazijepristupnikpostieB1razinuZajednikoga europskoga referentnoga okvira za jezike: uenje, pouavanje, vrednovanje(ZEROJ,2005.).2GlasnikMinistarstvaprosvjeteiporta,Posebnoizdanje,broj11,

  Zagreb,lipanj1997.NatemeljurezultatanacionalnihispitateiskustvaradaspristupnicimaautorjeprocijeniokakorealizacijomNastavnogaplanaiprogramaTalijanskogajezikapristupnikpostieA2razinuZajednikoga europskoga referentnoga okvira za jezike: uenje, pouavanje, vrednovanje(ZEROJ,2005.).

  ispitanadravnojmaturi.Udodatkusunavedenerazlikeutematskimsadrajimaijezinimstrukturamakojepristupnicitrebajudodatnoobraditikakobimoglipristupitiispitunaviojraziniiuspjenogapoloiti.Nastavnicima,ijajeobvezapomagatipristupnicimaupripremamazapolaganjedravnemature,ispitnikatalogpruajasnesmjerniceotomedokojerazineznanja,odnosnodokojihishodatrebajudovestipristupnikezapojedinurazinuispita.IspitomizTalijanskogajezikanaosnovnojraziniispitujeseoko60%sadrajakojiseprovjeravaispitomnaviojrazini.Ovedvijerazineispitauispitnomekatalogujasnosudefiniraneiopisaneuokvirusadraja,odnosnotemaigramatikihstrukturapremaplanuiprogramunastaveTalijanskogajezikaugimnazijamaietverogodinjimstrukovnimkolamauRH.Programetverogodinjihstrukovnihkolakojeimaju70satinastavegodinjebitnoserazlikujeodgimnazijskogaprograma,uprvomereduuobimuopegaispecifinogavokabulara,razradbitema,sloenostipisanogailiusmenogaizriajaiformatutepristupniciiztihkolamogupoloitiosnovnurazinuispitaizTalijanskogajezikanadravnojmaturi.Ukolikopristupnicietverogodinjihstrukovnihkolaelepolagativiurazinu,trebajuobraditidodatneprogramskesadrajepremaplanuiprogramuzagimnazije.Ispitnikatalogpodijeljenjenadvadijelaodkojihsvakiopisujejednuodnavedenihrazina.Zasvakurazinupriloenasuovapoglavlja:1.Podrujaispitivanja2.Obrazovniishodi3.Strukturaispita4.Tehnikiopisispita5.Opisbodovanja6.Primjerizadatakasdetaljnimpojanjenjem7.Pripremazaispit.

  Talijanski jezik.indb 5 0.9.200 0:08:7

 • Uprvomeidrugomepoglavljuitateljmoenaiodgovornapitanjeto se ispituje.Uprvomesupoglavljunavedenapodrujaispitivanja,odnosnokljunevjetineizovogapredmetakojeseispitujuovimispitom.Udrugomejepoglavlju,krozkonkretneopiseonogatopristupniktrebaznati,razumjetiimoiuiniti,pojanjennainnakojiesenavedenaznanjaivjetineprovjeravati.Tree,etvrtoipetopoglavljeodgovarajunapitanjekako se ispituje,aunjimajepojanjenastrukturaioblikispita,vrstezadatakatenainprovedbeivrjednovanjapojedinihzadatakaiispitnihcjelina.Uestomesupoglavljuprimjerisvihvrstazadatakauispitusdetaljnimpojanjenjem.Slijedipoglavljekojeodgovaranapitanjekako se pripremiti za ispit.Utomsupoglavljusavjetikojipristupnicimapomaupripremitiispit.Dabipristupnicipoloiliviurazinuispitadravnemature,odnjihseoekujedaimajuproduktivnekompetencijekojesujasnodefiniraneuobrazovnimishodimazapojedinerazine.

  1. Via razina ispita

  1.1. podruja ispitivanja DravnommaturomizTalijanskogajezikanaviojraziniprovjerava se komunikacijska jezina kompetencija usluanju, itanju i pisanju prema nastavnome planu iprogramugimnazije.Sukladnotomu,ispitizTalijanskogajezikasastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomcjelinomispitujesevjetinaitanja,drugomcjelinomvjetinapisanja,atreomcjelinomvjetinasluanja.Vjetina govorenja ne e se iz tehnikih razlogaprovjeravati na dravnoj maturi u kolskoj godini2010./2011.

  1.2. Obrazovni ishodi U ovome su poglavlju za svako podruje ispitivanjanavedeniobrazovni ishodipremanastavnomeplanuiprogramuzagimnazijeiraziniB1ZEROJ-a.

  1.2.1. itanje Prvom se cjelinom ispituje itanje, odnosno vjetinarazumijevanjaitanogateksta.Prema nastavnome planu i programu za gimnazije tepremaB1raziniZEROJ-apristupnikmoe:

  uzodgovarajuurazinurazumijevanjaitatijednostavneinjeninetekstoveotemamaizvlastitogapodrujainteresa

  prepoznatibitneinformacijeuizravnimijednostavnimnovinskimlancimaopoznatimtemama

  prepoznatiglavnezakljukeutekstupreglednoizloeneargumentacije

  Talijanski jezik.indb 6 0.9.200 0:08:7

 • prepoznatislijedmisliuiznoenjunekogaproblema

  premdamoepropustitipojedinosti.to se ispituje? S obzirom na navedene obrazovne ishode u ovojispitnojcjeliniispitujesemoelipristupnik:

  openitorazumjetioemujerije(uoitiosnovnismisao)

  pronaispecifineinformacijedetaljnorazumjetitekstprepoznatiodreeneleksikei/ilistrukturalne

  obrasce

  1.2.2. pisanje Drugomseispitnomcjelinomprovjeravapisanje,odnosnopisanaprodukcija.PremanastavnomeplanuiprogramuzagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-apristupnikmoe:

  pisatiizravne,itketekstoveonizupoznatihtemaizvlastitogapodrujainteresa(osobnoiskustvouoblikujednostavnoga,itkogatekstaopisujuisvojeosjeajeireakcije,istinitiiliizmiljenidogaaj,nedavnoputovanje)iliispriatikratkupriu

  pisatikratke,jednostavnesastavkeotemamaodopegainteresa:saetiskupinjeninihinformacijaosvakodnevnimilinesvakodnevnimaktivnostimaizvlastitogapodrujainteresatenapisatiizvjetajiiznijetisvojemiljenje

  rabeiosnovnivokabularpisatiotemamakaotosu,primjerice,obitelj,hobijiiinteresi,putovanjaiaktualnidogaaji

  ispravnorabitigramatikestruktureiakoseosjeautjecajmaterinskogajezika.

  to se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniispitujesemoelipristupnik:

  napisatikratak,jednostavantekstotemamaodopegainteresailiizvlastitogapodrujainteresatepritomjasnoizrazitivlastiteosjeajeimiljenja.

  1.2.3. Sluanje Treomispitnomcjelinomispitujese sluanje.PremanastavnomeplanuiprogramuzagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-aodpristupnikaseoekujedamoe:

  razumjetiglavnemislijasnoga,standardnogaizlaganjaopoznatimtemamaskojimaseredovitosusree

  razumjetijasnekonkretneinformacijeusklopupoznatih,svakodnevnihtemaprepoznajuiopeporukeispecifineinformacijeakojegovorjasnoartikuliraninajednojodpoznatihjezinihvarijanti

  pratitiglavnemisliduljegarazgovorakojisevodiunjegovojnazonostiakoserabijasnoartikuliranstandardnigovor

  pratitipredavanjeiliizlaganjeizvlastitogapodrujainteresaakomujetemapoznata,aiznoenjejednostavnoijasnoartikulirano

  pratitijednostavnakratkapredavanjaopoznatimtemamaakosuiznesenajasnoartikuliranimstandardnimgovorom.to se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniispitujesemoelipristupnikuoitiosnovnismisaotekstairazumjetispecifineinformacijenaovimvrstamatekstova:

  dugirazgovoriizlaganjaipredavanjakratkeprie.

  Talijanski jezik.indb 7 0.9.200 0:08:7

 • 1.3. Struktura ispita IspitizTalijanskogajezikanaviojrazinisastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomcjelinomispitujeseitanje,drugompisanje,atreomsl