Click here to load reader

SZP seminar 1 - ibmi.mf.uni-lj. · PDF file2.19.01 Prometna tehnika in tehnologija 2.19.02 Podjetniška logistika 2.19.03 Prometni sistemi 2.20 Vodarstvo 2.21 Tehnološko usmerjena

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SZP seminar 1 - ibmi.mf.uni-lj. · PDF file2.19.01 Prometna tehnika in tehnologija 2.19.02...

 • Bibliografske zbirke

  1

  Univerza v Ljubljani

  FILOZOFSKA FAKULTETA

  Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost

  in knjigarstvo

  BIBLIOGRAFSKE ZBIRKE

  (Obstoj zbirk po podrojih, dostopnost tezavrov,

  dostopnost polnih dokumentov)

  Seminarska naloga pri predmetu Sistemi za poizvedovanje

  Mentor: doc. dr. Jure Dimec

  Avtorici: Mateja Magdi,

  Mihela Pauman

  Ljubljana, 2009

 • Bibliografske zbirke

  2

  Kazalo

  1. Uvod................................................................................................................................ 3

  Bibliografska zbirka 1: COMPENDEX.............................................................................. 6

  Bibliografska zbirka 2: INSPEC........................................................................................ 9

  Bibliografska zbirka 3: Copper Data Center Database ..................................................... 10

  Bibliografska zbirka 4: Materials business file................................................................. 11

  Bibliografska zbirka 5: METADEX ................................................................................. 11

  Bibliografska zbirka 6: MECH ......................................................................................... 13

  Bibliografska zbirka 7: ProQuest Computing.................................................................. 13

  Bibliografska zbirka 8: ProQuest Telecommunications ................................................... 15

  Bibliografska zbirka 9: TEMA Technology and Management......................................... 16

  Bibliografska zbirka 10: ScienceDirect ............................................................................ 18

  2. Zakljuek....................................................................................................................... 20

  3. Viri: .............................................................................................................................. 21

 • Bibliografske zbirke

  3

  1. Uvod

  Knjinice imajo s ponudniki sklenjene licenne pogodbe, ki med drugim doloajo, kdo

  ima lahko oddaljen dostop do informacijskega vira. e na kratko povzamemo razlina

  doloila, imajo do najvejega tevila virov dostop tudenti in osebje Univerze v Ljubljani,

  ne glede ali so vpisani v matini knjinici, NUK ali CTK, do doloenega tevila virov je

  dostop moen tudi e za vse ostale lane NUK in CTK, ki niso tudenti ali osebje UL.

  lani ostalih knjinic UL, ki niso tudenti ali osebje UL imajo dostop le do manjega

  tevila virov. Nekateri viri pa so dostopni z oddaljenih lokacij samo tudentom in osebju

  doloenih fakultet, ki so vpisani v fakultetno knjinico.

  Licenna pogodba med zalonikom oziroma ponudnikom vira in knjinico mora

  dovoljevati oddaljen dostop za uporabnike knjinice. Nekateri zaloniki zahtevajo

  dodatno plailo ali pa sploh ne dovoljujejo oddaljenega dostopa do virov. Knjinice

  skuajo glede na svoje finanne zmonosti omogoiti oddaljeni dostop za im veje

  tevilo virov.

  V seminarski nalogi sva bibliografske zbirke za podroje tehnike. V spodnji tabeli so

  prikazana podroja, ki jih pokriva tehnika.

  Table 1: Podroje tehnike 2 Tehnika

  2.01 Gradbenitvo

  2.01.01 Gradbeni materiali

  2.01.02 Geotehnika

  2.01.03 Konstrukcije v gradbenitvu

  2.01.04 Potresno inenirstvo

  2.01.05 Gradbena fizika

  2.01.06 Raunalniko integrirana graditev objektov

  2.02 Kemijsko inenirstvo

  2.02.01 Transportni pojavi

  2.02.02 Separacijski procesi

  2.02.03 Procesno sistemsko inenirstvo

  2.02.04 Kataliza in reakcijsko inenirstvo

  2.02.05 Polimerno inenirstvo

 • Bibliografske zbirke

  4

  2.02.06 Biokemijsko inenirstvo

  2.02.07 Anorganski produkti

  2.02.08 Organski produkti

  2.02.09 Tehnika za varstvo okolja

  2.03 Energetika

  2.03.01 Smotrna raba energije

  2.03.02 Goriva in tehnologija za konverzijo energije

  2.03.03 Obnovljivi viri in tehnologije

  2.03.04 Energetski postroji

  2.03.05 Sistemske raziskave

  2.04 Materiali

  2.04.01 Anorganski nekovinski materiali

  2.04.02 Kovinski materiali

  2.04.03 Polimerni materiali

  2.05 Mehanika

  2.05.01 Analitina mehanika

  2.05.02 Eksperimentalna mehanika

  2.05.03 Numerino modeliranje

  2.05.04 Konstrukcijska mehanika

  2.05.05 Mehanika fluidov

  2.06 Sistemi in kibernetika

  2.06.01 Tehnologija vodenja sistemov

  2.06.02 Znanja o sistemih in vodenju sistemov

  2.06.03 Postopki in orodja za nartovanje in izvedbo sistemov vodenja

  2.06.04 Gradniki za sisteme vodenja

  2.06.05 Podroja uporabe

  2.06.06 Spremljajoa podroja

  2.06.07 Biomedicinska tehnika

  2.06.08 Medicinska elektronika

  2.06.09 Medicinska fizika

  2.06.10 Medicinska informatika

  2.07 Raunalnitvo in informatika

  2.07.01 Raunalnike strukture, sistemi in mree - programska oprema

  2.07.02 Raunalnike strukture, sistemi in mree - strojna oprema

  2.07.03 Programirne tehnologije - programska oprema

  2.07.04 Programirne tehnologije - strojna oprema

  2.07.05 Informacijski sistemi - programska oprema

  2.07.06 Informacijski sistemi - strojna oprema

  2.07.07 Inteligentni sistemi - programska oprema

  2.07.08 Inteligentni sistemi - strojna oprema

  2.08 Telekomunikacije

 • Bibliografske zbirke

  5

  2.09 Elektronske komponente in tehnologije

  2.09.01 Materiali za elektronske komponente

  2.09.02 Elektronske komponente

  2.09.03 Mikroelektronika

  2.09.04 Optoelektronika

  2.09.05 Vakuumistika

  2.09.06 Karakterizacija elektronskih komponent in materialov

  2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi

  2.10.01 Proizvodna kibernetika

  2.10.02 Izdelovalna tehnologija

  2.10.03 Avtomatizacija

  2.10.04 Robotika

  2.10.05 Industrijski ineniring

  2.10.06 Varilstvo

  2.11 Konstruiranje

  2.11.01 Osnovna in sistemska znanja

  2.11.02 Specialna konstrukcijska znanja

  2.11.03 Specialna razvojna znanja

  2.11.04 Strojni deli, stroji in naprave

  2.12 Elektrine naprave

  2.12.01 Elektromagnetni pretvorniki

  2.12.02 Pretvorniki monostne elektronike

  2.12.03 Integrirani pogonski sistemi

  2.12.04 Stikalne naprave

  2.13 Procesno strojnitvo

  2.13.01 Vefazni sistemi

  2.13.02 Prenosnost v trdninah in tekoinah

  2.13.03 Transmisijski sistemi

  2.13.04 Industrijski hazard

  2.13.05 Kriogenika

  2.13.06 Zgorevanje

  2.13.07 Vodna mo

  2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo

  2.14.01 Tekstilna in tehnina vlakna

  2.14.02 Tekstilna kemija

  2.14.03 Tekstilno mehanski procesi

  2.14.04 Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij

  2.14.05 Usnjarstvo in predelava usnja

  2.15 Meroslovje

  2.15.01 Senzorji in zajemanje podatkov

  2.15.02 Signali in prenos

 • Bibliografske zbirke

  6

  2.15.03 Procesiranje in vrednotenje

  2.15.04 Metrologije podroij

  2.16 Rudarstvo in geotehnologija

  2.16.01 Rudarstvo

  2.16.02 Disperzni sistemi

  2.16.03 Geotehnologija

  2.16.04 Geotehnika

  2.17 Geodezija

  2.19 Promet

  2.19.01 Prometna tehnika in tehnologija

  2.19.02 Podjetnika logistika

  2.19.03 Prometni sistemi

  2.20 Vodarstvo

  2.21 Tehnoloko usmerjena fizika

  2.22 Komunikacijska tehnologija

  2.22.01 Grafina tehnologija

  2.22.02 Interaktivna tehnologija

  Bibliografska zbirka 1: COMPENDEX

  Zalonik: Elsevier Engineering Information

  Vir nabavlja: Centralna tehnika knjinica

  asovno obdobje: 1969 - 2009

  Nain dostopa: svetovni splet. Dostop iz prostorov UL: za tudente in zaposlene

  Univerze v Ljubljani in ostale lane CTK, NUK ali ene izmed drugih knjinic Univerze v

  Ljubljani iz prostorov te knjinice. Oddaljeni dostop: z geslom za vse lane CTK, NUK

  ali ene izmed drugih knjinic Univerze v Ljubljani (za uporabo morate biti vlanjeni v

  eno od knjinic Univerze).

  URL: http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller

  Glavna usmeritev: TEHNIKA

  Vsebina: podatkovna zbirka vsebuje bibliografske podatke o najpomembneji literaturi

  za podroja tehnike, tehnologij in aplikacij od leta 1969 dalje. Obsega vse tehnine

  discipline (175 razlinih podroij) ter interdisciplinarna podroja znanosti, upravljanja in

  vodenja.

 • Bibliografske zbirke

  7

  Compendex slui za iskanje znanstvene in strokovne literature s podroja tehnike:

  gradbenitvo, strojnitvo, kemijska tehnologija, elektrotehnika, elektronika,

  raunalnitvo, energetika, metalurgija, letalska in vesoljska tehnika, agronomija, ivilska

  tehnologija itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o lankih iz 5000 znanstvenih in strokovnih

  asopisov, prispevkih iz zbornikov konferenc, knjigah, tehninih poroilih itn. iz ve kot

  55 drav.

  Seznam in opis polj v zapisu: enostavno iskanje, hitro iskanje, napredno iskanje, iskanje

  po e-knjigah, monost vpraaj knjiniarja

  Dostopnost polnih dokumentov in tezaver: Od 50 pregledanih zadetkov jih ima kar 34

  dostop do polnih dokumentov, in sicer so ti v pdf

Search related