zm.P1191.SZP 27.09.11.pdf

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of zm.P1191.SZP 27.09.11.pdf

 • Dziennik Ustaw Nr 202 11438 Poz. 1191

  Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. owiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-nych ze rodkw publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

  1. W rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29sierpnia 2009r. wsprawie wiadcze gwarantowa-nych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz.1143 i Nr 211, poz. 1639, z 2010 r. Nr 30, poz. 157 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 212) wprowadza si nastpu-jce zmiany:

  1) 2otrzymuje brzmienie:

  2. Uyte wrozporzdzeniu okrelenia oznacza-j:

  1) dostp zapewnienie realizacji wiad-cze gwarantowanych w innym miejscu udzielania wiadcze lub lokalizacji ni ta, wktrej wiadczenia te s udzielane;

  2) hospitalizacja caodobowe udzielanie wiadcze gwarantowanych wtrybie pla-nowym albo nagym, obejmujce proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjcia wiadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;

  3) hospitalizacja planowa hospitalizacj wykonywan wtrybie planowym;

  4) leczenie jednego dnia udzielanie wiadcze gwarantowanych wiad- czeniobiorcy zzamiarem zakoczenia ich udzielania w okresie nieprzekraczajcym 24 godzin;

  5) lekarz specjalista lekarza, ktry posiada specjalizacj II stopnia lub tytu specjali-sty w podstawowej lub szczegowej dziedzinie medycyny;

  6) lekarz w trakcie specjalizacji lekarza, ktry ukoczy co najmniej:

  a) pierwszy rok specjalizacji w przy-padku specjalizacji w szczegowej dziedzinie medycyny, pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytuu specjalisty wodpowiedniej pod-stawowej dziedzinie medycyny, zgod-nie zprzepisami wydanymi na podsta-wie przepisw ozawodach lekarza ile-karza dentysty oraz uzyska potwier-dzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy iumiejtnoci umoliwiajcych samodzieln prac,

  b) drugi rok specjalizacji wprzypadku specjalizacji wpozostaych dziedzinach medycyny,

  c) trzeci rok specjalizacji wprzypadku specjalizacji wdziedzinie okulistyki lub dermatologii iwenerologii;

  7) lokalizacja budynek lub zesp budyn-kw oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale pooonych obok siebie i tworzcych funkcjonaln cao, wktrych zlokalizo-wane jest miejsce udzielania wiadcze;

  8) poziom referencyjny potencja wyko-nawczy oddziau szpitalnego wiad- czeniodawcy, uwzgldniajcy wszczegl-noci liczb i kwalifikacj personelu me-dycznego, wyposaenie wsprzt iapara-tur medyczn oraz moliwoci diagno-styczno-terapeutyczne wokrelonej dzie-dzinie medycyny, zapewniajce cznie jako i bezpieczestwo udzielanych wiadcze gwarantowanych;

  9) miejsce udzielania wiadcze pomiesz-czenie lub zesp pomieszcze w tej samej lokalizacji, powizanych funkcjo-nalnie i organizacyjnie, w celu wykony-wania wiadcze gwarantowanych;

  10) pielgniarka albo poona specjalista pielgniark albo poon, ktra ukoczy-a specjalizacj wdanej dziedzinie pielg-niarstwa;

  11) pielgniarka albo poona po kursie kwa-lifikacyjnym pielgniark albo poon, ktra ukoczya kurs kwalifikacyjny wda-nej dziedzinie pielgniarstwa.;

  2) 4otrzymuje brzmienie:

  4. 1. wiadczeniodawca udzielajcy wiadcze gwarantowanych, o ktrych mowa w3ust.1, wtrybie hospitalizacji ihospi-talizacji planowej, z wyczeniem wiad-

  1191

  ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

  zdnia 15 wrzenia 2011 r.

  zmieniajce rozporzdzenie wsprawie wiadcze gwarantowanych zzakresu leczenia szpitalnego

  1) Minister Zdrowia kieruje dziaem administracji rzdowej zdrowie, na podstawie 1ust.2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr216, poz.1607).

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz.390,Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887 iNr171, poz.1016.ww

  w.rc

  l.gov

  .pl

 • Dziennik Ustaw Nr 202 11439 Poz. 1191

  cze realizowanych wszpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyj oraz wyjazdo-wym zespole sanitarnym typu N, powi-nien spenia nastpujce warunki:

  1) posiada w strukturze organizacyjnej szpitala oddzia anestezjologii i inten-sywnej terapii, zwany dalej OAiIT;

  2) wprzypadku braku wstrukturze organi-zacyjnej OAiIT:

  a) posiada co najmniej jedno stanowi-sko intensywnej terapii oraz zapew-nia prawidowo leczenia pacjen-tw icigo postpowania wzakre-sie anestezjologii i intensywnej tera-pii u innego wiadczeniodawcy, zlo-kalizowanego nie dalej ni wssied-nim powiecie, ktry udziela wiad-cze wtym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez wiadczeniodawc transportu sanitarnego wskadzie od-powiadajcym specjalistycznemu ze-spoowi ratownictwa medycznego,

  b) okrela szczegowy sposb zapew-nienia przez wiadczeniodawc lecze-nia pacjentw icigoci postpowa-nia wzakresie anestezjologii i inten-sywnej terapii w wewntrznych ak-tach regulujcych funkcjonowanie wiadczeniodawcy, okrelajcych warunki wspdziaania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidowoci diagno-styki, leczenia pacjentw i cigoci postpowania;

  3) zapewnia caodobowy dostp do ba-da:

  a) laboratoryjnych, w tym mikrobio- logicznych,

  b) tomografii komputerowej (TK),

  c) rezonansu magnetycznego (RM),

  d) endoskopowych, zgodnych z profi-lem udzielanych wiadcze gwaran-towanych,

  e) radiologicznych (RTG) w przypadku jednoprofilowych szpitali dermato- logicznych albo okulistycznych,

  f) cytologicznych ihistopatologicznych;

  4) zapewnia caodobowo wlokalizacji re-alizacj bada:

  a) radiologicznych (RTG),

  b) ultrasonograficznych (USG), zgod-nych z profilem udzielanych wiad-cze;

  5) zapewnia co najmniej dostp do rod-ka transportu sanitarnego oraz, wprzy-padkach uzasadnionych medycznie, do-stp do opieki lekarskiej porwnywalnej do udzielanej przez specjalistyczny ze-sp ratownictwa medycznego;

  6) wiadczeniodawca udzielajcy wiad-cze gwarantowanych wycznie w ra-mach hospitalizacji planowej powinien zapewnia realizacj bada, o ktrych mowa wpkt3, co najmniej przez zapew-nienie do nich dostpu.

  2. wiadczeniodawca, oktrym mowa wust.1, moe wyodrbnia, spord ek oddzia-u specjalistycznego szpitala, ka inten-sywnej opieki medycznej (wzmoonego nadzoru), bdce stanowiskami intensyw-nej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagajcych wzmoonego nad-zoru iniespeniajcych kryteriw medycz-nych przyjcia do OAiIT, przy czym:

  1) stanowisko intensywnej opieki medycz-nej skada si z ka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podoem, umo-liwiajcym zmian pooenia pacjenta (unoszenie ng, gowy), wraz zniezbd-nym wyposaeniem, speniajcym wy-magania okrelone wpkt2i3, znajduj-cym si wwyodrbnionym pomieszcze-niu z zapewnionym przyczem tlenu, prni ispronego powietrza;

  2) w pomieszczeniu ze stanowiskami in-tensywnej opieki medycznej, zapewnia-jcym swobodny dostp ze wszystkich stron, zpozostawieniem miejsca na ma-nipulacj aparatami przykowymi, znajduj si:

  a) kardiowerter-defibrylator co naj-mniej jeden,

  b) elektryczne lub prniowe urzdzenie do ssania co najmniej dwa,

  c) zestaw do intubacji co najmniej je-den,

  d) worek samorozpralny co naj-mniej jeden,

  e) kardiomonitor umoliwiajcy indywi-dualne, cige monitorowanie co naj-mniej dwch odprowadze EKG, nie-inwazyjny pomiar cinienia ttnicze-go, pomiar saturacji na kade sta-nowisko,

  f) pompy infuzyjne co najmniej dwie na jedno stanowisko;

  3) dla stanowisk intensywnej opieki me-dycznej jest zapewniona wyodrbniona opieka pielgniarska caodobowa zmo-liwoci staej obserwacji kadego pa-cjenta ze stanowiska pielgniarki.

  3. Wymagania okrelone wust.2nie dotycz stanowisk intensywnej terapii, stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparze, intensywnej opieki toksykologicznej iintensywnej opie-ki medycznej dla dzieci.ww

  w.rc

  l.gov

  .pl

 • Dziennik Ustaw Nr 202 11440 Poz. 1191

  4. wiadczeniodawca udzielajcy wiadcze gwarantowanych, o ktrych mowa w 3 ust.1, wtrybie leczenia jednego dnia, po-winien spenia cznie nastpujce wa-runki:

  1) wzakresie kwalifikacji personelu:

  a) rwnowanik co najmniej czci wy-miaru etatu odpowiadajcy czasowi udzielania wiadcze okrelonemu w harmonogramie pracy lekarz specjalista wdziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych wiadcze,

  b) rwnowanik co najmniej czci wy-miaru etatu odpowiadajcy czasowi udzielania wiadcze okrelonemu w harmonogramie pracy pielg-niarka;

  2) wprzypadku udzielania wiadcze gwa-rantowanych chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabie-gw diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, wiadczeniodawca za-pewnia dodatkowo nastpujce warun-ki:

  a) rwnowanik co najmniej czci wy-miaru etatu odpowiadajcy czasowi udzielania wiadcze okrelonemu wharmonogramie pracy lekarz po-siadajcy specjalizacj Ilub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub an-estezjologii i reanimacji lub aneste-zjologii iintensywnej terapii lub tytu specjalisty w dziedzinie anestezjo- logii i intensywnej terapii, lub lekarz wtrakcie specjalizacji zanestezjologii i intensywnej terapii bezporednio nadzorowany przez lekarza specjali-st wdziedzinie anestezjologii lub an-estezjologii i reanimacji lub aneste-zjologii iintensywnej terapii,

  b) rwnowanik co najmniej czci wy-miaru etatu odpowiadajcy czasowi udzielania wiadcze okrelonemu w harmonogra

Recommended

View more >