Budoucnost SZP ŒR a SZP

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Budoucnost SZP ČR a SZP. 30. 11. 2009. ČR a SZP. Farmáři očekávali především tržní podpory X změna principu podpor v SZP Zlepšení podmínek po vstupu (prvovýrobci, méně potravinářská výroba, role obchodního sektoru) – více finančních prostředků (hl.rozvoj venkova) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Budoucnost SZP ŒR a SZP

 • Budoucnost SZPR a SZP30. 11. 2009

 • R a SZPFarmi oekvali pedevm trn podpory X zmna principu podpor v SZPZlepen podmnek po vstupu (prvovrobci, mn potravinsk vroba, role obchodnho sektoru) vce finannch prostedk (hl.rozvoj venkova)Pozitivn vliv odbourn cel pro zahranin obchod, pesto negativn saldo, jsme spe vvozcem surovin ne hotovch vrobkHmatateln negativn body reforma cukernho podku (nyn na rovni EU konstatovny jej prozatmn nespchy), Komise zmiuje monost plonho krcen kvt o 25 %Reforma vna zde ji kontrast monost hrt aktivn roli (nvtva komisaky Boelov v R listopad 2006)

 • R a SZPMon spoluprce s jinmi partnery v EU Visegrd lobbying s Maarskem a Slovenskem ohledn modifikac dopad cukernho podku, spolu s Polskem lobbying tkajc se zaveden systmu SPS, ale i potenciln spoluprce se stty EU-15 zjem na zruen mlnch kvt Poteba irok diskuse v rmci lobbyRozdln pohledy zstupc esk zemdlsk lobby na nkter problmyVroba klasickch zemdlskch komodit X diverzifikace X pjmy za veejn zbo a veejnou slubuesk venkov nejen otzka zemdlsk vroby

 • Neoekvan problematick body po vstupu do EU pokuta za nadlimitn zsobyPro R 12,288 milionu eur za maso (hl. drbe), konzerv. ovoce (nap. ananas), konzerv. houby, ri; tylet spltky Podstata problmu: Neliberln charakter SZP (navenek cla, uvnit komunitrn preference, deformovan konkurence na vnitnm trhu)V Aktu o pistoupen lnek zakazujc hromadn zsob vmnostv vym ne obvyklm zbo v soukromch a veejnch skladech (na zklad intervence i nkupu ze 3. zem ped vstupem za ni cla)Pijato nazen . 1972/2003 o nadlimitnch zsobch Monost vymen pokut

 • Pokuta za nadlimitn zsoby3 roky probhala revize daj Eurostat a dat dodanch l.stty a tak jednn s novmi lenyPoetn ekvilibristika - pebyten zsoby nkterch produkt vymovny za zporn zsoby jinch, spadajcch do stejn kategorie (takovm zpsobem se vzjemn vyruily nap. nkter pvodn nadlimitn zsoby mlnch produkt) Maarsko namsto pv.200 mil. nemlo platit nic, R namsto pv. 47 mil. mla zaplatit cca 12,3 mil. Skuten poty, i politick nstroj?R se rozhodla rozporovat pokuty u ESD

 • Normy cross-complianceSmrnice 79/409/EEC o ochran voln ijcch ptkNazen 80/68/EEC o ochran podzemnch vod ped zneitnmNazen 86/278/EEC o ochran iv. prosted, zejm. pdy pi pouvn zem. odpadNazen 91/676/EEC o ochran vod zneitnch nitrty ze zemdlskch zdrojSmrnice 92/43/EEC o ochran stanovi voln ijcch ivoich a bylinNazen Rady 92/102/EEC o identifikaci a registraci zvatSmrnice (EC) 2629/97 o podmnkch unch znmek, systmech registr a pas pro identifikaci skotu

 • Normy cross-complianceSmrnice (EC) 1760/2000 Evropskho parlamentu a Rady o identifikaci skotu ve vztahu koznaovn masa a masnch produktNazen Rady 91/414/EC o systmu prodeje produkt sloucch kochran rostlinNazen Rady 96/22/EC o zkazu pouvn hormonlnch ltek ve velkochovechSmrnice EC 178/2002Evropskho parlamentu a Rady stanovujc poadavky zkona o potravinch

 • Normy cross-complianceSmrnice EC 999/2001 Evropskho parlamentu a Rady o pravidlech prevence BSENazen Rady 85/511/EEC o opatench pro kontrolu slintavky a kulhavkyNazen Rady 92/119/EEC o opatench kprevenci ervenky prasatNazen Rady 2000/75/EC o kontrole katerln horeky ovcNazen Rady 91/629 o minimlnch standardech pro chov telatNazen Rady 91/630/EEC o minimlnch standardech pro chov prasatNazen Rady 98/58/EC o ochran zvat ve farmovch chovech

 • Problematika eskho venkovaVznamn venkovsk regiony = 1550 % obyvatel ije ve venkovskch obcch s mn ne 150 obyv./km2)Pevn venkovsk regiony = vce ne 50 % obyvatel ije ve venkovskch obcchVznamn a pevn venkovsk regiony in 99,4 % zem R a obv je 9 050 006 obyvatel (88,6 % obyvatel)podl pracovnk v zemdlstv cca 3,8 %

 • Problematika eskho venkova4 264 tis. ha zemdlsk pdy = cca 54 % celkovho zemvce ne 1/3 pdnho fondu tvo lesn pozemkyod roku 1995 bytek zemdlsk pdy a vzrst vmry lesn pdykles vmra orn pdy, zvila se vmra pozemk evidovanch jako trval travn porosty

 • Problematika eskho venkova (pokr.)ve vlastnictv sttu bylo pi vstupu do EU 599,7 tis. ha zemdlsk pdy (k 31. 12. 2004), kterou pronajm Pozemkov fond R. rozttnost vlastnictv pdy a velk podl najat pdy Problematika stle ne zcela vyjasnnch vlastnickch vztah k pd (92% pdy v R pronajato nestandardn v mtku EU)1/2 zemdlskho pdnho fondu se nachz v mn pznivch oblastech (LFA)

 • Klasifikace LFANazen . 1257 zr. 1999 o podpoe rozvoje venkova zfondu EAGGF: 3 kategorie znevhodnnch oblast (LFA)a) horsk H (hl.kritrium nadm.vka i sklon svah vnich vkch)b) ostatn LFA O (mn rodn i obtn obdlvateln pda a vyplvajc produkn omezen; nzk nebo klesajc hustota obyvatelstva pev.zvislho na zemdlstv, jej rychl pokles by ohrozil ivotaschopnost a osdlen psl.oblasti)c) oblasti se specifickmi omezenmi S (zem.innost by zde mla bt zachovna zdvodu ochrany P, pobe, turistickho potencilu i konzervace pr.prosted)Celkov rozloha oblast s enviroment.omezenmi a oblast S 10% rozlohy sttu

 • Rozpoet zemdlstv R v letech 2003-2006

 • Rozpoet zemdlstv v pomru k celkovmu rozpotu R

 • V letech 2004-2006 R v zemdlstv erpala finance pro:1) Podporu trhu (dotace pro konkr. zemdlce na vrobu komodit, jejich reim podlh regulaci nap. vyrovnvn rozdl mezi vkupn a trn cenou cukrovky; intervenn nkupy v ppad nadrody obil v lt 2004; subvence na vvoz) 2) Rozvoj venkova prost. Horizontlnho plnu pro rozvoj venkova HRDP (kompenzace za ukonen zemdlskho vyuvn pdy) a Operanho programu Zemdlstv + programy LEADER (vzno na projekty)3) Pm platby vyplceny s ronm zpodnm 1. stku zskali et zemdlci v 1. tvrtlet 2005

 • Zpsob vyplcenRozvoj venkova ve pro rozp. rok stanovena dle kodaskch zvazkz n erpn: 1) na zklad projekt (LEADER, OP Zemdlstv spolufinancovn 50% - 100%) 2) na indiv.dosti o dotace (prost. HRDP 80% hrazeno z rozpotu EU, 20% z rozpotu R)Finance z rozpotu EU se stvaj pjmem rozpotu RPutuj na et Sttnho zemdlskho intervennho fondu (SZIF) Rozdlovny jednotlivm konkrtnm adatelm

 • Zpsob vyplcenPm platby ve stanovena pro dan rozpotov rok dle jednotn sazby na ha (nap. pro rok 2009 3 710 K/ha zem.pdy)v mezch podmnek Pstupov smlouvy a kodaskch zvazk (na co m R nrok z rozpotu EU + kolik me dorovnat ve form nrodnch podpor)jednotl.zemdlci podvaj dosti o platby u SZIF na zklad rozlohy vyuvan pdy (termn v kvtnu danho roku) k orb, vinice, sad, zatravnn porost apod. specif. systm doplkovch plateb u lnu na vlkno, chmele, chovu pevkavc, specifickch plodin pstovanch na orn pd, bramborovho krobu

 • Operan program Zemdlstvprogramov dokument schvlen Komis 2.ervence 2004, umooval pro obdob 2004- 2006 erpn prostedk urench pro podporu zemdlstv zfond EUCelkem mlo bt za toto obdob vyplaceno eskm zemdlcm, zpracovatelm a rybm cca 250mil. 3 zkl. priority:Investice do zemdlskho majetku a podpora mladm zanajcm zemdlcm (Priorita I)Poslen pizpsobivosti a rozvoje venkovskch oblast (Priorita II)Technick pomoc (Priorita III)

 • Operan program Zemdlstvhlavn restrukturalizan nstrojpovinnost pjemc podpor je zpracovn dosti zahrnujc identifikaci, hodnocen a ppravu projektu vetn finannho plnu, realizace projektu podle uzavench smluv a jeho kontrola vetn finann a zajitn publicity projektjednotliv podprogramy maj sv specifick podmnky

 • Operan program Zemdlstv

  Opaten k provdn Priority I

  Opaten 1.1 - Investice do zemdlskho majetku / zemdlskch podnikOpaten 1.2 - Zlepen zpracovn zemdlskch vrobk a jejich marketingOpaten 1.3 - Lesn hospodstv

  Opaten k provdn Priority II

  Opaten 2.1 - Poslen pizpsobivosti a rozvoje venkovskch oblastOpaten 2.2 - Odborn vzdlvnOpaten 2.3 Rybstv

  Opaten kprovdn Priority IIIOpaten 3.1. Technick pomoc

 • Horizontln pln rozvoje venkova Clem ekonomick stabilizace zemdlskho podnikn vhorch prodnch podmnkch prostednictvm programu Mn pzniv oblastiOpaten Pedasn ukonen zemdlsk innostOpaten Zakldn skupin vrobcuplatovn princip udritelnho rozvoje vcelm zemdlskm sektoru prostednictvm program Agroenvironmentlnch opaten R

 • Celkov vyplacen finann prostedky v rmci programu Horizontln pln rozvoje venkova (HRDP) v roce 2005Celkem bylo v rmci programu HRDP v roce 2005 vyplaceno cca 6 176,75 mil. K na opaten programu HRDP a na 36 projekt programu SAPARD financovanch z HRDP.

  HRDPVyplaceno v roce 2005celkem v mil. KPUZ-pedasn ukonen zem. innosti0,00LFA-mn pzniv oblasti3 107,06AEO-agroenvironmentln opaten2 927,94Lesnictv36,00ZSV-zakldn skupin vrobc0,00Technick pomoc0,00Celkem opaten HRDP6 071,01Projekty programu SAPARD105,74Celkem program HRDP6 176,75

 • Zemdlstv ve FP 2007-2013: rozvoj venkovaEU stanovila 3 cle, kterm odpovdaj Osy I. III (Osa IV. = programy LEADER) a povinn minimln stropy, kter mus bt vnovny z celk. z EAFRD na psl. program: I. Osa investic do zemdlstv a podpora konkurenceschopnosti min. 10 % pspvku z EAFRDII. Osa ochrany prody a kultivace krajiny min. 25 % z EAFRD III. Osa kvalita a diverzifikace ivota na venkov min. 10 % z EAFRD IV. Osa LEADER - rozvoj mikroregion min. 5 % (u novch len lze zavdt postupn)Dle tchto poadavk vznikaly nrodn plny rozvoje venkova: V R uit EAFRD pro vechny regiony krom Prahy

 • Prostedky z EAFRD pro R v obdob 20072013 (mld. K)

  OsaVeejn zdroje celkemMra podporyPodpora z EAFRDOsa I24,11575 %18,086Osa II cl konvergence55,54480 %44,435Osa II cl konkurenceschopnost0,27955 %0,153Osa II55,82344,589Osa III18,23475 %13,676Osa IV5,04980 %4,039Technick pomoc0,51775 %0,388Celkem103,73780,777

 • zen EAFRD v Rdc orgn Ministerstvo zemdlstv (MZe)platebn agentura Sttn zemdlsk intervenn fond (SZIF)monitoring Monitorovac vbor EAFRDsledovn realizace projekt (propojen s informanm systmem MZe a Ministerstva financustanoven MZepedseda = zstupce dcho orgnu MZelenov = zstupci ministerstev, SZIF, sociln partnei, zstupci nevldnch organizac, zstupci Komise (poradn hlas)

 • Kde podvat dosti?na 7 regionlnch odborech SZIFSZIF PrahaSlezsk 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 4