of 12 /12

SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

  • Upload
    moswen

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA. SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie służące do za­rządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych tech­nik informacyjno – komunikacyjnych oraz psychologii i pedagogiki medialnej. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Page 1: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA
Page 2: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE)

to profesjonalne narzędzie służące do za to profesjonalne narzędzie służące do za

rządzania i wspomagania procesu rządzania i wspomagania procesu

kształcenia poprzez wykorzystanie kształcenia poprzez wykorzystanie

nowoczesnych tech nik informacyjno – nowoczesnych tech nik informacyjno –

komunikacyjnych oraz psychologii i komunikacyjnych oraz psychologii i

pedagogiki medialnejpedagogiki medialnej. .

Page 3: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

W naszej szkole działa już Platforma Edukacyjna W naszej szkole działa już Platforma Edukacyjna

i jest już wykorzystywana przez: i jest już wykorzystywana przez:

nauczycielinauczycieli

uczniówuczniów

RodzicówRodziców

Page 4: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI SPE umożliwia nauczycielom:SPE umożliwia nauczycielom:

analizę po trzeb uczniów (ankiety, analiza wyników), analizę po trzeb uczniów (ankiety, analiza wyników), tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów czy sprawdzianów,tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów czy sprawdzianów,wykorzystywanie sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych wykorzystywanie sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych i prezentowanie materiałów podczas lekcji z wykorzystaniem i prezentowanie materiałów podczas lekcji z wykorzystaniem komputerakomputerawymianę informacji i komunikację z pozostałymi użytkow nikamiwymianę informacji i komunikację z pozostałymi użytkow nikamidzielenie się swoim doświadczeniem z młodszymi pedagogamidzielenie się swoim doświadczeniem z młodszymi pedagogamirzeczywiste przeprowadzanie testów, sprawdzia nów (e-learning),rzeczywiste przeprowadzanie testów, sprawdzia nów (e-learning),automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauceautomatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauceprowadzenie dodat kowych zajęć pozalekcyjnych (kółek przedmio prowadzenie dodat kowych zajęć pozalekcyjnych (kółek przedmio towych dla zainteresowanych uczniów)towych dla zainteresowanych uczniów)umieszczanie NACOBEZU do sprawdzianów i kartkówek oraz umieszczanie NACOBEZU do sprawdzianów i kartkówek oraz celów lekcjicelów lekcji

Page 5: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

INFORMACJE DLA RODZICÓW INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dla rodziców jest to skuteczne narzędzie motywujące dziecko Dla rodziców jest to skuteczne narzędzie motywujące dziecko do nauki. Wdrożenie platformy w szkole wyręcza rodziców do nauki. Wdrożenie platformy w szkole wyręcza rodziców z niewdzięcznej roli „zmuszania” dzieci do nauki, z niewdzięcznej roli „zmuszania” dzieci do nauki,

sprawia, że dla dzieci nauka staje się przyjemna. sprawia, że dla dzieci nauka staje się przyjemna.

Platforma znajduje również zastosowanie w edukacji starszej Platforma znajduje również zastosowanie w edukacji starszej młodzieży (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) i dzięki niej młodzieży (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) i dzięki niej młodzież może poszerzać swoją wiedzę przed najważniejszymi młodzież może poszerzać swoją wiedzę przed najważniejszymi

egzaminami, podsumowującymi poszczególne etapy. egzaminami, podsumowującymi poszczególne etapy.

Dodatkowo, system wspomaga kształcenie uczniów niepełno Dodatkowo, system wspomaga kształcenie uczniów niepełno sprawnych i chorych, którzy przez dłuższy czas lub w ogóle sprawnych i chorych, którzy przez dłuższy czas lub w ogóle

nie mogą uczęszczać do szkoły. nie mogą uczęszczać do szkoły.

Rodzice mogą bezpośrednio łączyć się z dziennikiem Rodzice mogą bezpośrednio łączyć się z dziennikiem elektronicznym LIBRUS w celu sprawdzienia ocen oraz elektronicznym LIBRUS w celu sprawdzienia ocen oraz

nieobecności dziecka.nieobecności dziecka.

Page 6: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

INFORMACJE DLA UCZNIÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Dzięki możliwości udostępniania dodatkowych treści Dzięki możliwości udostępniania dodatkowych treści edukacyjnych przez Internet, SPE pozwa la uczniom:edukacyjnych przez Internet, SPE pozwa la uczniom:

rozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacjerozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacjew każdej chwili mieć dostęp do udostępnionych przez w każdej chwili mieć dostęp do udostępnionych przez nauczycieli materiałów z lekcji, nauczycieli materiałów z lekcji, nadrabiać zaległości lub/i pogłębiać wiedzęnadrabiać zaległości lub/i pogłębiać wiedzęszybciej, lepiej zapamiętywać przyswajany materiał,szybciej, lepiej zapamiętywać przyswajany materiał,zwiększyć zainteresowanie nauką poprzez atrakcyjną dla zwiększyć zainteresowanie nauką poprzez atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formę przekazywania informacji, dzieci i młodzieży formę przekazywania informacji, nauczyć się wykorzystywać komputer i Internet w pracy i nauczyć się wykorzystywać komputer i Internet w pracy i nauce,nauce,wymieniać informacje i wiedzę poprzez czat.wymieniać informacje i wiedzę poprzez czat.

Page 7: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Platforma Edukacyjna jest doskonale Platforma Edukacyjna jest doskonale

skorelowana z dziennikiem skorelowana z dziennikiem

elektronicznym Librus elektronicznym Librus

Page 8: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA
Page 9: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA
Page 10: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA
Page 11: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA
Page 12: SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagęPrzezentację przygotowała Baron DorotaPrzezentację przygotowała Baron Dorota