Dolno›l…ska Chmura Edukacyjna

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dolnośląska Chmura Edukacyjna. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej. Plan prezentacji. 4. Dolnośląska Chmura Edukacyjna. 2. Cloud Computing. 3. Droga do Chmury. 1. Zagrożenia. Cele budowy Założenia funkcjonalne. Czym jest Cloud Computing - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dolno›l…ska Chmura Edukacyjna

Wczoraj, dzi i jutro Politechniki Wrocawskiej

Dolnolska Chmura EdukacyjnaProf. dr hab. in. Tadeusz WickowskiRektor Politechniki Wrocawskiej1Plan prezentacji21ZagroeniaCzym jest Cloud ComputingChmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa - korzyciTypy rozwiza chmury obliczeniowej2Cloud ComputingZrozumie zasady transformacjiArchitekturaAnaliza wykorzystania zasobwWybr waciwej drogi migracjiImplementacja wybranej strategii3Droga do ChmuryCele budowyZaoenia funkcjonalne 4Dolnolska Chmura Edukacyjna2ZagroeniaUtrzymywanie wielu rnych platform sprztowo-programowych zapewniajcych zasoby, (moc obliczeniowa, zasb przestrzeni dyskowej, sie) poszczeglnym aktualnie uytkowanym oraz planowanym do wdroenia systemom, prowadzi do:przerostu iloci posiadanej infrastruktury, wpywa negatywnie na koszt utrzymania poszczeglnych platform sprztowych przerostu zasobw ludzkich i do znacznego skomplikowania zarzdzania infrastruktur.Utrzymywanie wielu rnych modeli komputerw i systemw operacyjnych a take rne wersje oprogramowania komplikuj zarzdzanie rodowiskiem pracy uytkownikw. Aplikacje trzeba nieustannie uaktualnia, a sprzt cyklicznie wymienia na nowy, tak by by w stanie obsuy nowe oprogramowanie. Prowadzi to do wzrostu kosztw, a planowanie wydatkw w budecie IT (Information Technology) staje si coraz bardziej problematyczne.

33Zagroenia c.d.Zagroone jest bezpieczestwo dostp do informacji bywa nieautoryzowany (bez uwierzytelnienia) i niemonitorowany, a poziom zapewnienia usug wyraony w SLA i dostpnoci nie s dopasowane do wymaga. (Service Level Agreement, SLA to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego midzy klientem a usugodawc poziomu jakoci usug poprzez stay cykl obejmujcy: uzgodnienia, monitorowanie, raportowanie, przegld wynikw)Aktualna infrastruktura IT powoduje niedostateczn wydajno rodowiska pracy uytkownikw kocowych. W dzisiejszych czasach coraz bardziej wzrasta liczba pracownikw mobilnych, ktrzy korzystaj z komputerw poza prac. Utrudniony jest te dostp do PC pracownikw tymczasowych i zewntrznych.

44Cloud Computing Redukcja kosztwZwikszenie wydajnociUproszczenie zarzdzaniaatwa adaptowalno do zmieniajcego si zapotrzebowaniaKonsolidacja ju wdroonych oraz planowanych do wdroenia systemw informatycznych (konsolidacja platform sprztowo-programowych)Wspomaganie innowacyjnoci

55Czym jest Cloud Computing?Cloud Computing to model zarzdzania rodowiskiem IT z rozwizaniami zapoyczonymi z ideologii funkcjonowania rozwiza w sieci Internet. Filozofia Cloud Computing polega na przeniesieniu caego ciaru wiadczenia usug IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej, przestrzeni pamici) na na platform sprztowo programow (Chmur) i umoliwienie staego dostpu poprzez komputery klienckie. Dziki temu ich bezpieczestwo nie zaley od tego, co stanie si z komputerem klienckim, a szybko procesw wynika z mocy obliczeniowej serwera. Wystarczy zalogowa si z jakiegokolwiek komputera z dostpem do Internetu by zacz korzysta z dobrodziejstw Cloud Computing.66Chmura obliczeniowaChmura pozwala na eliminacj koniecznoci zakupu licencji oraz koniecznoci instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument paci za uytkowanie okrelonej usugi, np. za moliwo korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywa zakupu sprztu ani oprogramowania. Termin "chmura obliczeniowa" zwizany jest z pojciem wirtualizacji. Wirtualizacja umoliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejcych zasobw sprztowych rodowiska informatycznego poprzez dowolne modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobw, dostosowujc je do wymaga uytkownika. Moliwa jest wirtualizacja pamici operacyjnej systemu komputerowego oraz wirtualizacja samego sprztu komputerowegoModel "chmury obliczeniowej" historycznie wie si z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemw udostpnia usugi korzystajc z podczonych zasobwW chmurze obliczeniowej odbiorcy usug maj do czynienia z podaniem zasobw za potrzebami usugobiorcy.77Chmura obliczeniowa - korzyciChmura zmniejsza koszty. Serwery, systemy pamici masowej, infrastruktura sieciowa oraz systemy chodzenia zuywaj coraz wicej prdu. Wzrasta rwnie koszt eksploatacji i administracji systemw informatycznych (np. koszty utrzymania personelu, opaty za kolokacje tzn. opaty za miejsce w ktrym znajduj si serwery wraz z kosztami obsugi i utrzymania). Chmura zwiksza bezpieczestwo danych. Ze wzgldu na organizacj serwerw w chmurze, zabezpieczenia staj si zintegrowane. Chmura rozkada zasoby obliczeniowe. W tradycyjnym modelu kady komputer mia ograniczon moc obliczeniow ponad ktr nie mg wykroczy, a ktra czsto bya niewykorzystywana. Teraz, gdy komputery su tylko jako interfejs do serwera, kady z nich ma dostp do ogromnej mocy obliczeniowej a jednoczenie jest w stanie efektywnie j wykorzysta. Rozwizanie Cloud Computing umoliwia przesyanie zapyta do innych serwerw, w zalenoci od zapotrzebowania.

88Typy rozwiza chmury obliczeniowej9Private Cloud infrastruktura jest wasnoci lub jest dzierawiona przez jedn organizacj, ktra posiada na ni wyczno w korzystaniu.Pozwala na wprowadzenie wewntrznego procesu rozliczania z wykorzystania zasobw, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastycznoci i efektywnoci.To rozwizanie znajduje zastosowanie gwnie jako rodowisko do testowania i rozwoju rozwiza.Hybrid Cloud infrastruktura jest kompozycj dwch lub wicej chmur (prywatnych, wsplnych lub publicznych), ktre s unikalnymi jednostkami, ale wize je jednolita technologia.Dotychczas rozwizywano to zakupujc dodatkowe jednostki obliczeniowe i wykorzystujc je tylko cyklicznie,Dziki rozwizaniu Hybrid Cloud mona wykupi moc obliczeniow na zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywicie potrzebna i w wymaganych ilociach.9Typy rozwiza chmury obliczeniowej10Public Cloud infrastruktura jest wasnoci pojedynczej organizacji, ktra sprzedaje usugi cloud skierowane do ogu spoeczestwa lub konkretnych bran.Funkcjonujc na wielu rynkach jednoczenie ich priorytetem jest natychmiastowe udostpnienie danych klientom na caym wiecie.W takim przypadku usuga dostarczana jest w formie ustalonej i zwymiarowanej w aspekcie funkcjonalnoci i uwarunkowa zwizanych ze wiadczeniem samej usugi.Specyfikacja zasobw i konfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla klienta kocowego, czsto nie jest znana lokalizacja samej usugi.Nie ma to jednak znaczenia, poniewa o jakoci decyduje funkcjonalno i dostpno usugi.Community Cloud infrastruktura jest wykorzystywana przez wiele organizacji i wspiera konkretne wsplnoty, ktre maj zbiene cele (np. polityka, misja, wymogi bezpieczestwa).10Droga do ChmuryTransformacja do Cloud Computing moe zosta przeprowadzona na wiele sposobw, w zalenoci od potrzeb instytucji oraz od uwarunkowa zwizanych z posiadanymi rozwizaniami. Przedstawione na nastpnych slajdach etapy (w liczbie piciu) odzwierciedlaj standardowy proces dopasowany do potrzeb odbiorcw usug z gwarancj zachowania moliwoci doboru odpowiednich rozwiza w zalenoci od potrzeb.1111Droga do ChmuryKrok 1. Zrozumie zasady transformacjiCentralizacja konsolidacja wielu centrw przetwarzania do kilku, uproszczenie infrastruktury, ograniczenie kosztw operacyjnych.Konsolidacja grupowanie wielu serwerw do kilku obszarw zasobw, redukcja zoonoci systemw zarzdzania, redukcja zasobw centrw przetwarzania.Wirtualizacja usunicie granic zasobw fizycznych, uproszczenie implementacji, zmniejszenie kosztw licencji.Automatyzacja automatyzacja procesu dostarczania rozwiza dopasowanych do konkretnych potrzeb, wprowadzenie automatycznego systemu zarzdzania zmian.Optymalizacja dynamicznie tworzenie, rozwj oraz wdraanie usug i aplikacji.Standaryzacja - migracja wielu aplikacji do kilku wzorcw, ograniczenie zasobw operacyjnych, poprawa systemu monitorowania i strojenia aplikacji.1212Droga do Chmury13Krok 2. ArchitekturaRozwizania Cloud Computing wymagaj zdefiniowania modelu architektury dopasowanej do typu i zakresu realizowanych usug.Niezbdne staje si opisanie zasad tworzenia, dostarczania i wiadczenia usug IT.Naley rwnie odpowiednio zdefiniowa i opisa katalog usug.Usugi w modelu przetwarzania w chmurze wymagaj odpowiednio przygotowanej infrastruktury.Naley j zbudowa przy wykorzystaniu rozwiza wirtualnych oraz zapewni dopasowanie do standardw architektury aplikacji.13Droga do ChmuryKrok 3. Analiza wykorzystania zasobw Wprowadzenie chmury powinno zosta poprzedzone wnikliw analiz wykorzystania zasobw. W tym celu naley wskaza usugi przewidziane do migracji i podda je analizie moliwoci dopasowania do modelu Cloud Computing. Konieczne jest wykonanie nastpujcych zada:Analiza ryzyka w celu okrelenia potencjalnych zyskw/strat oraz kosztw transformacji.Test standaryzacji celem dopasowania posiadanych rozwiza i usug do funkcjonalnoci jakie oferuje chmura. Wymiarowanie zasobw ocena obcienia aktualnie eksploatowanych rozwiza. Niezbdne staje si zapewnienie mechanizmu skalowania dla aplikacji w zalenoci od czasu i zakresu wykorzystania.1414Droga do ChmuryKrok 4. Wybr waciwej drogi migracji Wybr waciwego dla danej usugi sposobu realizacji zada biznesowych, rodzaju rozwizania oraz jego umiejscowienia determinuje uzyskanie okrelonego modelu finansowego. W konsekwencji uzyskuje si:rozwizania Private Cloud zlokalizowane w obszarze IT przedsibiorstwa lub rozwizania Public Cloud zlokalizowane w zasobach sieci Internet u zewntrznych dostawcw usug i zasobw informatycznych lubrozwizania Hybrid Cloud czce mechanizmy powyszych.1515Droga do ChmuryKrok 5. Implementacja wybranej strategii Proces implementacji wymaga zaangaowania zarwno zespow IT, jak i odbiorcw usug. Wynika to ze zmiany sposobu dostarczania i utrzymania usug, a take zasad ich wykorzystania. Niezbdne staje si wypracowanie i dostarczanie nowych wzorcw wsppracy obszaru IT oraz odbiorcw usug (biznesu). Sam proces przeniesienia usugi do nowego modelu sprowadza si czsto do zmiany rozwizania, aplikacji czy te przemodelowania sposobu realizacji zestawu funkcjonalnoci, jednake realizacja da biznesowych zostanie zachowana. Wane jest uzyskanie wymiernych korzyci przy zachowaniu wymaganego z