STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ... ... 4 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I Lأ†RING OG

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ... ... 4 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I Lأ†RING...

 • 1

  STUDIEORDNING FOR

  KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG

  FORANDRINGSPROCESSER

  DET HUMANISTISKE FAKULTET

  AALBORG UNIVERSITET

  September 2014

 • 2

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  Kapitel 1: Indledende bestemmelser § 1 Bekendtgørelsesgrundlag § 2 Fakultetstilhørsforhold § 3 Studienævnstilhørsforhold

  Kapitel 2: Mål, varighed, struktur mv. § 4 Uddannelsens formål § 5 Varighed, struktur, adgangsbetingelser mv.

  Kapitel 3: Prøvebestemmelser § 6 Generelle bestemmelser

  Kapitel 4: Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold § 7 Uddannelsernes tilrettelæggelse § 8 Modulet ” Problemorientering og undersøgelsesdesign” § 9 Modulet ”Viden om læring og forandringsprocesser” § 10 Modulet ”Læring i multikulturelle kontekster” § 11 Modulet ”Pædagogik og pædagogisk innovation” § 12 Modulet ”Organisatorisk læring” (valgmodul) § 13 Modulet ”Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer”

  (valgmodul) § 14 Modulet ”Unge og uddannelse” (valgmodul) § 15 Modulet ”Sundhed og læring” (valgmodul) § 16 Modulet ”Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis” § 17 Modulet ”Læring og forandring i praksis” § 18 ”Kandidatspeciale” § 19 Prøve i supplerende studieaktivitet jf. § 5 stk. 6 § 20 Oversigt over obligatoriske prøver § 21 Oversigt over prøver i valgfag § 22 Oversigt over prøver i supplerende studieaktivitet § 23 Omprøve

  Kapitel 5: Andre bestemmelser § 24 Dispensation § 25 Uddybende information § 26 Ikrafttrædelse

 • 3

 • 4

  STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

  VED AALBORG UNIVERSITET

  I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser.

  KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER

  § 1 Bekendtgørelsesgrundlag Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser er tilrettelagt i henhold til Uddannelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises i øvrigt til karakterbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen.

  § 2 Fakultetstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser hører under Det Humanistiske Fakultet.

  § 3 Studienævnstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser hører under Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring.

  KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV.

  § 4 Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

  Stk. 2 Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser bygger videre på og supplerer de kundskaber og færdigheder, som den studerende har opnået i løbet af sin forudgående bacheloruddannelse. Formålet med kandidatuddannelsen er, at den studerende skal opnå kompetence til at formidle, vejlede og lede læreprocesser samt undervise i private og offentlige virksomheder, idet kandidaten skal være i stand til at anlægge et videnskabeligt forankret og nuanceret analytisk-konstruktivt perspektiv på lære- og forandringsprocesser i en række forskellige praksissammenhænge i uddannelse og erhverv. I løbet af uddannelsen skal den studerende oparbejde identitet, bevidsthed og erfaring som praksisorienteret forandringsagent og formidler. Kandidaten vil kunne fungere som fx underviser, uddannelsesmedarbejder, personale-(udviklings)medarbejder, uddannelseskonsulent, læremiddelproducent, projektleder, evalueringskonsulent.

  Stk. 3

  De overordnede mål for den studerendes udvikling af viden er, at den studerende efter endt

  kandidatuddannelse skal kunne tilegne sig viden om nedenstående centrale fagområder samt inden for videnskabsteori, metode og formidling, herunder it-medieret formidling:

   læringsteori

   pædagogik og didaktik

   organisatorisk læring

   evaluering

   kultur og multikulturelle kontekster for læring og forandringsprocesser

 • 5

  Stk.4 De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter

  endt kandidatuddannelse skal kunne:

   mestre fagområdets teorier og videnskabelige metoder til at undervise i og formidle uddannelsens

  centrale fagområder og til at rådgive om læring og forandringsprocesser i uddannelse og erhverv  på et videnskabeligt grundlag skal kunne reflektere over og forstå uddannelsens fagområders viden

  samt kunne identificere relevante problemstillinger, som kan gøres til genstand for videnskabelig

  behandling  foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt fagområdernes teorier, metoder

  og redskaber samt designe videnskabeligt underbyggede analyse- og løsningsmodeller.

   formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger

  med både fagfæller og ikke-specialister.

  Stk. 5

  De overordnede mål for den studerendes udvikling af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal kunne:

   styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter analytiske og

  praktiske tilgange og tillige forudsætter, at man kan iværksætte analytiske og praktiske tilgange, som er tilpasset og udviklet i forhold til den givne situation og proces og samtidig overholder gængse

  videnskabelige principper.

   igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar på en selvstændig måde

   tage selvstændigt ansvar for egen faglig kompetenceudvikling og specialisering

  § 5 Varighed, struktur, adgangsbetingelser mv. Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser varer 2 år, svarende til 120 ECTS-point.

  Stk. 2 Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (7. - 10. semester). På 8. semester har den studerende mulighed for at tone uddannelsen ved hjælp af valgmoduler med særlig fokus på følgende områder

   læring og forandring i uddannelseskontekster (valgmodulet ”Pædagogik og pædagogisk innovation”),

   læring og forandring i organisationskontekster (valgmodulet ”Organisatorisk læring”)

   læring og forandring i internationale institutioner og organisation (valgmodulet ”Uddannelse og

  kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer”)  læring og forandring i relation til unge og uddannelse (Modulet ”Unge og uddannelse”, kun afdelingen

  i København)

   læring og forandring i relation til sundhed (Modulet ”Sundhed og læring”, kun afdelingen i

  København, opstart februar 2015).

  På 10. semester skrives kandidatspeciale. Stk. 3 Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en relevant akademisk bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. En relevant bacheloruddannelse defineres som en bacheloruddannelse, hvis centrale fagområder, ud over videnskabsteori og metode, giver kompetencer inden for mindst to af kandidatuddannelsens følgende centrale områder: 1. Pædagogik og læringsteori 2. Didaktik og evaluering 3. Kultur og multikulturelle kontekster 4. Organisatorisk læring

  En bacheloruddannelse i anvendt filosofi fra Aalborg Universitet giver ret til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser. Eksempler på andre uddannelser der kan give adgang til optagelse er bacheloruddannelse i sociologi, psykologi og humanistisk informatik fra Aalborg Universitet.

 • 6

  Eksempler på andre bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser: International virksomhedskommunikation, sprog og internationale studier, samfundsfag.

  Eksempler på bacheloruddannelser fra andre universiteter, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser: Uddannelsesvidenskab, pædagogik, sociologi. Eksempler på professionsbacheloruddannelser som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser: Professionsbacheloruddannelsen som lærer, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.

  For yderligere oplysninger om adgangsgivende uddannelser se www.uddannelsestjekker.aau.dk

  Stk. 4 Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

  Stk. 5 Ansøgere, der ikke opfylder de i stk. 3 anførte betingelser, kan optages, såfremt studienævnet ud fra en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i