Click here to load reader

Studieordning Kandidatuddannelsen i Medicin Syddansk Universitet · PDF file-akut myocardieinfarkt -angina pectoris Akut og kronisk hjerteinsufficiens Hjerterytmeforstyrrelser: -akut

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning Kandidatuddannelsen i Medicin Syddansk Universitet · PDF file-akut...

 • Side 1 af 51

  Studieordning

  Kandidatuddannelsen i Medicin

  Syddansk Universitet

  Ikrafttrdelsesdato: 01.09.2005

  Godkendt af dekanen 31. august 2005

  Seneste revision: April 2011

  Opdateret januar 2012

  Opdateret juni 2012

  Opdateret december 2012

 • Side 2 af 51

  I henhold til Bekendtgrelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 814 af

  29/06/2010 (Uddannelsesbekendtgrelsen); Bekendtgrelse nr. 666 af 24/06/2012 om eksamen ved

  universitetsuddannelser (eksamensbekendtgrelsen) Bekendtgrelse om karakterskala og anden

  bedmmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgrelsen) nr. 250 af 15/03/2007 og

  Bekendtgrelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtg-

  relsen) nr. 212 af 21/02/2012 faststtes flgende studie- og eksamensordning for kandidatuddannelsen

  i medicin ved Syddansk Universitet.

  Kapitel 1 Forml

  1 UDDANNELSENS BETEGNELSE P DANSK OG ENGELSK

  Gennemfrt kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand. med (candidatus/candidata

  medicinae), p engelsk Master of Science in Medicine

  2 NORMERING

  Kandidatuddannelsen i medicin er normeret til 180 ECTS-points svarende til 3 rs fuldtidsstu-

  dier

  3 FAGLIG PROFIL

  Stk 1 Uddannelsens forml

  Uddannelsen har til forml at kvalificere den studerende til at opn de kompentecer inden for

  naturvidenskabelige, adfrds- og samfundsvidenskabelige fag, samt parakliniske og kliniske

  fag, der er ndvendige fore fter afsluttet kandidateksamen at kunne bestride underordnede

  lgestillinger p tilfredsstillende mde med hensyn til viden, frdigheder og holdning, herun-

  der lgeetiske forhold. (Udd. bek.)

  Stk 2 Kompetenceprofil

  at den studerende erhverver sig den viden, der er ndvendig for at kunne forebygge, diagnosticere og behandle almindeligt forekommende sygdomme og livstruende tilstande.

  at den studerende erhverver sig basale kommunikative og andre kliniske frdigheder.

  at den studerende trnes i analytisk, kritisk tnkning og derigennem stimuleres til livslang lring.

  at den studerendes bevidsthed om personligt ansvar, holdning og adfrd i forhold til patienter, kolleger og samfund styrkes.

 • Side 3 af 51

  Stk. 3 Uddannelsens opbygning og tilrettelggelse

  Tabellen nedenfor viser studiets opbygning i spor og moduler med fordeling i ECTS points

  Klinisk medicin Professionsspor Akademiker spor

  Semester Modul Titel ECTS Titel ECTS Titel ECTS

  1

  K1 Sygdomme i hjerte og kredslb 9

  K2 Sygdomme i respirationsvejene 4,5

  K3 Sygdomme i bevgeapparatet 9

  K4 Sygdomme i blod- og

  bloddannende organer

  4,5

  2

  K5 Sygdomme i fordjelseskanalen 9 Frdigheds-

  trning

  1,2

  K6 Ernring og metabolisme 6

  Klinikperiode 1 15

  3

  K7 Psykiske og adfrdsmssige

  forstyrrelser

  9 Frdigheds-

  trning

  1,2

  K8 Mor og Barn 9

  K9 Kvindesygdomme og

  reproduktion

  4,5

  K10 Sygdomme i nyre- og urinveje 4,5

  4

  Klinikperiode 2 15

  K11 Sygdomme i nervesystemet og

  sensoriske organer

  9 Frdigheds-

  trning

  1,2

  K12 Sygdomme i huden 3 Forskningsmetode 4,5

  5 Kandidatspeciale 27

  K13 Lgen, loven og samfundet 3,9

  6 K14 OSCE-forberedende kliniske

  kurser

  30

  ECTS i

  alt

  114,9 33,6 31,5

  Stk. 4

  Ved tilrettelggelse af de enkelte kurser skal flgende forudstninger og indholdsomrder

  indg:

  Mngden af faktuel viden skal til enhver tid prioriteres i forhold til den lgelige videreuddannelse. Grunduddannelsen skal ses som frste del af et continuum af medicinsk

  uddannelse, der strkker sig over hele det professionelle liv.

  Indholdet i undervisningen er et flles anliggende for basalfagene og de kliniske fag, sledes at den studerende opnr indsigt i og forstelse for basalfagenes relation til kliniske

  problemstillinger

  Udover de almindeligt forekommende sygdomme skal den studerende opn kendskab til frlighedstruende eller livstruende tilstande, der krver srlig hurtig diagnostik og

  intervention

  Undervisningen skal omfatte hyppighed og udbredelse af sygdomme samt muligheder for primr, sekundr og tertir forebyggelse svel p individ som p populationsniveau

  Undervisningen skal give den studerende indsigt i egen kapacitet og begrnsning, herunder viden om hvornr og hvilke sygdomstilflde, der skal visiteres til behandling andetsteds

  Sundhedsopfattelser og sundhedsadfrd, herunder forebyggelse, miljmssige og sociale forhold, skal indg i undervisningen

 • Side 4 af 51

  Undervisning og evaluering br tilrettelgges under hensyntagen til moderne pdagogisk teori og lgge vgt p selvstndig informationssgning, forstelse og kritisk stillingtagen.

  4 ADGANGSKRAV Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse skal fremg af uddannelsens studieordning

  (Kandidatadgangsbekendtgrelsen 2).

  Stk.2. Studerende, der har bestet bacheloruddannelsen i medicin ved Syddansk Universitet,

  har ret til at fortstte p kandidatuddannelsen i medicin p Syddansk Universitet i direkte

  forlngelse af den afsluttede bacheloruddannelse (Kandidatadgangsbekendtgrelse 9).

  Stk.3. Adgang til kandidatstudiet i medicin forudstter en bestet bacheloruddannelse i

  medicin og at bacheloruddannelsen kvivalerer en bacheloruddannelse i medicin ved

  Syddansk Universitet.

  Stk. 4. En bestet bacheloruddannelse i klinisk biomekanik og som kvivalerer

  bacheloruddannelse i medicin ved Syddansk Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen

  i medicin. Der optages dog ikke studerende med en bachelorgrad i klinisk biomekanik p

  kandidatuddannelsen i medicin, for s vidt angr studerende, som optages p

  bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik i optagelsesret 2011 og senere.

  Stk. 5. Studerende med en adgangsgivende bacheloruddannelse, som ikke er omfattet af reglen

  i stk. 2, kan optages p kandidatuddannelsen i medicin, sfremt der er plads.

  5 SPROGKRAV

  Ansgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal senest ved studiestart have bestet

  Studieprven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

  Stk. 2 Danskkravet glder ikke for nordiske ansgere

  Kapitel 2 Studiekrav og uddannelsens indhold

  6 TIDSGRNSER

  Med baggrund i den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse skal en

  studerende pbegynde kandidatuddannelsen i medicin senest 3 r efter bestelse af den ad-

  gangsgivende bachelor uddannelse. Ansgning om optagelse skal derfor foreligge s rettidigt

  at denne regel kan overholdes.

  Stk 2. Kandidatuddannelsen i medicin skal vre gennemfrt senest 6 r efter bestelse af den

  adgangsgivende bacheloruddannelse. Orlovsperioder medregnes ikke i den samlede studietid

  (Uddannelsesbekendtgrelsen 5, stk. 2).

  Stk. 3. Studienvnet kan dispensere fra fristen i stk.1-2 hvis der foreligger usdvanlige for-

  hold.

  7 STUDIEAKTIVITET

  Studerende der ikke har vrt studieaktive i et r tilbydes vejledning.

  Stk. 2 Indskrivningen kan bringes til ophr for studerende, der ikke har vret studieaktive i en

  sammenhngende periode p mindst 2 r (Kandidatadgangsbekendtgrelsen 19). Studieak-

  tivitet forsts som deltagelse i undervisning og prver.

  Stk. 3 Studienvnet kan dispensere fra stk. 2, hvis der foreligger usdvanlige forhold (kandi-

  datadgangsbekendtgrelsen 19, stk. 2).

 • Side 5 af 51

  8 INDGANGSREGLER

  En studerende kan ikke afvikle klinikophold i uddannelsens 1. semester. 2 ud af 4 af 1.

  semesters moduler skal vre bestet, inden den studerende kan pbegynde sin 1.

  klinikperiode.

  Stk. 2. Pbegyndelse af 2. periodes klinikophold forudstter, at den studerende har fet

  godkendt 1.periodes klinikophold.

  Stk. 3. Pbegyndelse af kandidatspecialet forudstter, at 1. periodes klinikophold er afsluttet

  samt at den studerende har bestet mindst 80 ECTS-point p kandidatuddannelsen.

  Stk. 4. Deltagelse i embedseksamen p uddannelsens afsluttende (6.) semester forudstter at

  samtlige obligatoriske elementer fra 1.-5. semester er bestet senest ved

  eksamenstilmeldingsfristens udlb. Tidsfrister fremgr af fakultetets hjemmeside.

  Stk. 5. Studienvnet kan dispensere fra indgangsreglerne, sfremt der foreligger usdvanlige

  forhold.

 • Side 6 af 51

  9. UDDANNELSENS INDHOLD

  Stk 1 Mlbeskrivelse for de enkelte moduler:

  I mlbeskrivelsen for de enkelte moduler angives hvilke kompetencer, som den studerende

  skal besidde ved kursets afslutning. Denne mlbeskrivelse danner udgangspunkt for

  evaluering af det pgldende modul

  Ved beskrivelse af videnskompetencer anvendes flgende to niveauer:

  - kunne gre rede for: Den studerende skal udtmmende og sammenhngende kunne

  redegre for fakta, overvejelser og vurderinger indenfor omrdet

  - have kendskab til: Den studerende skal kunne indplacere omrdet i en strre

  sammenhng, vide hvor mere information kan hentes, men ikke kunne redgre for

  detaljer.

  Ved beskrivelse af kliniske frdigheder anvendes flgende to niveauer:

  - Niveau 1: Frdigheden kan udfres tilfredsstillende uden supervison

  - Niveau 2: Har set frdigheden udfrt eller har udfrt den selv f gange, men kan

  ikke udfre frdigheden selvstndigt.

  Andre kompetencer beskrives i prosaform

 • Side 7 af 51

  MODUL K1 SYGDOMME I HJERTE OG KREDSLB

  VIDEN