Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervs£¸konomi ... Studieordning for kandidatuddannelsen i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervs£¸konomi ... Studieordning for...

 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense

  Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. ________________________________________________________________________________________________________________________

  Uddannelsen udbydes på dansk i Kolding og På engelsk i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderbog og Slagelse

  Gældende fra og med:

  Side:

  1.sep. 2016 1 af 29

  Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi,

  cand.merc.

 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense

  Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. ________________________________________________________________________________________________________________________

  Uddannelsen udbydes på dansk i Kolding og På engelsk i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderbog og Slagelse

  Gældende fra og med:

  Side:

  1.sep. 2016 2 af 29

  Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i • Uddannelses- og Forskningsministeriet, bekendtgørelse af lov om universiteter nr. 261 af 18. marts 2015

  (universitetsloven) som ændret i nr. 411 af 11. maj 2016 og i nr. 435 af 8. maj 2017

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet, bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet, bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur

  ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) • Uddannelse og Forskningsministeriet, bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og

  anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet, bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 om adgang til

  kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

  • SDUs regler om studiefremdrift af 1. september 2016

  Uddannelsen er tilknyttet Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen er tilknyttet Det erhvervsøkonomiske censorkorps Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastlagt af universitetet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, § 33, stk. 8. Relevant uddrag af bekendtgørelserne er i studieordningen gengivet med kursiv og med reference til de respektive bekendtgørelsers paragraffer, men det anbefales også at læse bekendtgørelserne i deres fulde ordlyd.

  Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder kandidatuddannelsen den 1.sep. 2016 Studieordningen er godkendt den 29. juni 2016 af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense og den 31. August 2016 Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Der er nedenfor nævnte ændringer til følgende afsnit sammenholdt med studieordningen fra 1.september 2015 version 1 (sammenholdt med studieordning fra 1.september 2015 version 2, er alene følgende punkter vedrørende faglige forhold ændret: 2.2.2., 3., 4.3.2., 4.3.6. og 6.1.)  2.1 Tidsfrist for studiet – uddannelsen skal gennemføres på normeret tid + ½ år – nye regel trådt i

  kraft pr. 11. maj 2016.  2.1.1 Regel om studieaktivitet – tilføjelse af yderligere studieaktivitetsregel: krav om 45 ECTS

  bestået pr. studieår – træder i kraft 1. september 2016.  2.2.2. Profilbeskrivelser – tilføjelse vedr. udfasning af specifikke profiler  3. Adgangskrav - præcisering af regler om betinget optag for ansøgere der skal supplere til KA

  (findes præciseret i tilknyttet adgangsbilag)

 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense

  Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. ________________________________________________________________________________________________________________________

  Uddannelsen udbydes på dansk i Kolding og På engelsk i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderbog og Slagelse

  Gældende fra og med:

  Side:

  1.sep. 2016 3 af 29

   4.3.2. Tilføjelse af tekst vedrørende udbud og omfang af valgfag.  4.3.4 Tilmelding til fag – eget regelsæt på SDU (automatisk tilmelding ophævet)  4.3.6 Udlandsophold – Justeret på baggrund af præcisering af krav til valgfag /udlandsophold  5.8 Tilmelding til prøve – eget regelsæt på SDU (tilmelding til undervisning er lig med tilmelding til

  1. prøveforsøg, tilmelding er bindende)  5.9 Omprøve – eget regelsæt på SDU (2., 3. prøveforsøg er frit)  6.1 Regler for merit (angivelse af maksloft for forhåndsmerit)

  Studieordningen er d. 26/4 2017 ændret i henhold til nyeste bekendtgørelser:

  Hjemmel opdateret 2.1 opdateret 2.1.1 opdateret 2.4 nyt punkt 3 opdateret 4.3.6 opdateret 4.4 opdateret 5.9 opdateret 5.13 opdateret

  Studieordningen er d. 7/6-2017 ændret som følger: 2.1, 2.1.1, 4.3.4, 5.8 – dispensationsregler for elitestuderende, DUF-formænd og iværksættere ændret 4.3.6 Projektorienterede forløb – opdateret med ny regel om udbetaling af maksbeløb 5.7 Antal prøveforsøg – prøveforsøg i fag der gå på tværs af uddannelser følger med ved ny indskrivning 5.8 Tilmelding til prøve – automatisk tilmelding til fag der udfases 5.9 Omprøve – eksemplificering af ændring af prøveform

 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense

  Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. ________________________________________________________________________________________________________________________

  Uddannelsen udbydes på dansk i Kolding og På engelsk i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderbog og Slagelse

  Gældende fra og med:

  Side:

  1.sep. 2016 4 af 29

  INDHOLD:

  1. UDDANNELSENS OVERORDNEDE FORMÅL ..................................................................................................... 6 1.1 BESKRIVELSE AF KVALIFIKATIONER ......................................................................................................................... 6 1.2. AFTAGERPANEL ....................................................................................................................................................... 7

  2. TILRETTELÆGGELSE M.V. ................................................................................................................................... 8 2.1 TIDSFRIST FOR STUDIET ............................................................................................................................................ 8

  2.1.1 Regler om studieaktivitet .................................................................................................................................. 8 2.2 UDDANNELSENS OPBYGNING .................................................................................................................................... 9

  2.2.1 Moduler, fagelementer og valgfag ................................................................................................................... 9 2.2.2 Profilbeskrivelser ........................................................................................................................................... 10 2.2.3 Fagbeskrivelser og prøveformer .................................................................................................................... 11

  2.3 AKTIVERENDE UNDERVISNING OG AKTIV LÆRING .................................................................................................. 12 2.3.1 Principper for valg af undervisningsformer ................................................................................................... 12 2.3.2 Principper for valg af prøveformer ................................................................................................................ 12

  2.4 INTERNATIONALISERING ......................................................................................................................................... 13

  3. ADGANGSKRAV M.V. ............................................................................................................................................. 14

  4. KANDIDATUDDANNELSEN .................................................................................................................................. 15 4.1 NORMERING ............................................................................................................................................................ 15 4.2 BETEGNELSE ........................................................................................................................................................... 15 4.3 UDDANNELSENS SAMMENSÆTNING ........................................................................................................................ 15

  4.3.1 Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt censur/bedømmelse .................................................................. 15 4.3.2 Struktur ........................................................................................................................................................... 16 4.3.3 Skift mellem profiler ....................................................................................................................................... 16 4.3.4 Tilmelding til fag, herund