Studieordning for Erhvervs£¸konomisk Diplomuddannelse 1 Studieordning for Erhvervs£¸konomisk Diplomuddannelse

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for Erhvervs£¸konomisk Diplomuddannelse 1 Studieordning for...

 • 1

  Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

  Graduate Diploma in Business Administration (HD(O))

  HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O)

  ved Aalborg Universitet

  gældende fra og med studiestart på 2. del 1. september 2011

  Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i

  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) - Uddannelsesbekendtgørelsen og

  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser – Eksamensbekendtgørelsen samt

  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse – Karakterbekendtgørelsen.

  5. semester 6. semester 7. semester 8. semester

  Modul 1 Grundmodul: Organisation og ledelse, 15 ECTS

  Modul 2 Institutionsspecifikt modul: Strategi og strategisk udvikling

  15 ECTS

  Modul 3 Institutionsspecifikt

  valgfagsmodul, 15 ECTS

  Modul 4 Afgangsprojektet,

  15 ECTS

 • 2

  Det erhvervsøkonomiske fagstudienævn kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i denne studieordning, der alene er fastlagt af Aalborg Universitet. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder HD 2.del fra og med 1. september 2011. Studieordningen er jf. uddannelsesbekendtgørelsen udarbejdet på baggrund af koordinering i HD- fællesudvalget og de der vedtagne bestemmelser for studieordningens indhold. Efter at Undervisningsministeriet har godkendt fagmodulernes mål og indhold og studieordningsforslaget er behandlet hos censorformandskabet er studieordningen af Det erhvervsøkonomiske Fagstudienævn og indstillet til godkendelse. Studieordningen er godkendt af prodekanen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet.

  Indhold 1.1 Uddannelsens formål ........................................................................................................................ 3

  1.2 Kompetencebeskrivelse.................................................................................................................... 3

  1.3 Uddannelsens struktur ...................................................................................................................... 3

  1.3.1 Tilrettelæggelse af uddannelsens fagmoduler.............................................................................. 3

  1.3.2 Uddannelsens danske og engelske titel ....................................................................................... 4

  2 Adgang ...................................................................................................................................................... 4

  3 Indhold m.v. ............................................................................................................................................... 4

  3.1 Oversigt over fagtitler, ECTS – point samt semesterplacering......................................................... 5

  3.2 Fagbeskrivelser ................................................................................................................................ 5

  4 Regler om merit ......................................................................................................................................... 5

  5 Deltagerbetaling ........................................................................................................................................ 5

  6 Enkeltfag .................................................................................................................................................... 5

  7 Prøver, eksamen og bedømmelse m.v. .................................................................................................... 5

  7.1 Oversigt............................................................................................................................................. 5

  7.2 Adgang til prøve ................................................................................................................................ 6

  7.2.1 Eksamenstilmelding og afmelding ................................................................................................ 6

  7.2.2 Antal eksamensforsøg .................................................................................................................. 6

  7.2.3 Syge og omprøver ........................................................................................................................ 6

  7.2.4 Prøveformer. ................................................................................................................................. 6

  7.2.5 Vurderingskriterier for målopfyldelse ............................................................................................ 6

  7.2.6 Eksamenssproget ......................................................................................................................... 6

  7.2.7 Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse .................................................................................... 7

  7.2.8 Interne eller eksterne prøver......................................................................................................... 7

  7.2.9 Formulerings- og staveevne ......................................................................................................... 7

  7.2.10 Beståede prøver kan ikke tages om ......................................................................................... 7

  7.3 Klager................................................................................................................................................ 7

  7.4 Beståelseskriterier ............................................................................................................................ 7

  8 Overgangsregel ......................................................................................................................................... 7

  9 Appendix .................................................................................................................................................... 8

 • 3

  Uddannelsens formål og struktur

  1.1 Uddannelsens formål Formålet med HD-studiet i Organisation og Ledelse (HD-O) er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at løse organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver i organisationer. Uddannelsen henvender sig til praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisationer, og som har brug for at supplere og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretiske og metodemæssige indsigter, herunder internationale synsvinkler på ledelse og organisation. HD i Organisation og Ledelse er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå, vurdere, handle og reflektere i forhold til en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og de løsningsmuligheder, som forskellige teorier og metoder giver. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teorier og metoder med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer herom. Uddannelsen har således til formål at uddanne ”reflekterende praktikere”, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forholde sig til den viden, man som individ, gruppe og virksomhed udvikler og handler ud fra.

  1.2 Kompetencebeskrivelse Den studerende skal ved afslutningen af HD i Organisation og Ledelse have følgende kompetenceprofil: Viden

  Den studerende skal have viden om centrale og praksisrelaterede teorier og modeller inden for organisation og ledelse

  Den studerende skal forstå erhvervsøkonomiske metoder, og være i stand til at reflektere over organisation og ledelse i en offentlig eller privat virksomhed

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomiske teorier, metoder og redskaber til at forstå og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger

  Den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante analyse- og løsningsmodeller

  Den studerende skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til/med organisationens mangeartede interessenter

  Kompetencer

  Den studerende skal være i stand til at igangsætte og håndtere udvikling af organisationer

  Den studerende skal være fagligt rustet til at kunne deltage i ledelsen af en organisation

  Den studerende skal kunne samarbejde med andre personer i en organisation om udvikling og ledelse af organisationen

  Den studerende skal være i stand til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle sig fagligt og professionelt

  1.3 Uddannelsens struktur HD udbydes som åben uddannelse. HD 2. del er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point) HD tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler.

  1.3.1 Tilrettelæggelse af uddannelsens fagmoduler

  På 5. semester introduceres den studerende til en række af de grundlæggende