26
STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 Zagreb, ožujak 2013.

STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015

Zagreb, ožujak 2013.

Page 2: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Sadržaj

UVOD

I. PREGLED POSTIGNUĆA ORGANIZACIJE-

II. ANALIZA OKRUŽENJA: IZAZOVI U PODRUČJU

III. SWOT i PEST ANALIZA

IV. VIZIJA. MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA -Tena

V. STRATEŠKI CILJEVI 2013 – 2015.

VI. DIONICI I PARTNERI ORGANIZACIJE

VII. MOGUĆNOSTI I IZVORI FINANCIRANJA

VIII. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

2

Page 3: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

UVOD

Centar za mladež Zaprešić proveo je proces strateškog planiranja tijekom ožujka

2013., a proces je facilitirala i vodila Martina Stažnik , konzultantica za neprofitni sektor.

Na planiranju su sudjelovali: Sandra Sabol Valenčak-predsjednica Centra, Klaudia

Devčić Majerić-voditeljica Centra, Kristina Kulaš- zaposlenik, Marija Naglić-zaposlenik,

Tanja Novosel-zaposlenik, Tena Kstanjšek-zaposlenik, Tatjana Hip –koordinatorica

programa MPPI, Jadranka Kekelj- član IO, Đurđica Šepac-član IO, Miroslav Miljković-

član IO, Danijela Adžijević –član IO, Silvija Bosner –počasni član.

Ovaj strateški plan se odnosi na period od 2013 -2015. godine, a dokument sadrži

nekoliko ključnih cjelina koje su obuhvaćene tijekom planiranja:, analizu okruženja s

naglaskom na izazove u području zaštite psihosocijalnog zdravlja, SWOT analizu, viziju

misiju i vrijednosti organizacije, strateške ciljeve, pregled dionika organizacije, izvora

financiranja te planove za daljnji organizacijski razvoj.

I. PREGLED POSTIGNUĆA ORGANIZACIJE

Centar za mladež Zaprešić je hrvatska neprofitna organizacija upisana u Registar

udruga Republike Hrvatske dana 23.11.1998. Centar za mladež Zaprešić osnovan je na

inicijativu gradskog vijeća Grada Zaprešića s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja

djece i mladih. Osnovni cilj rada od osnutka do danas, je organiziranje različitih

aktivnosti kako bi se osigurao zdrav i kreativan život djece i mladeži u Zaprešiću da bi

se zadovoljile njihove potrebe za znanjem, druženjem i zabavom. Kroz različite je

projekte potaknuto i uključivanje šire javnosti u rješavanje pitanja od zajedničkog

interesa za zaprešićku djecu i mlade.

Programski razvoj

Od 2006. nadalje Centar doživljava značajna postignuća na području programskog i

organizacijskog razvoja, financijskog poslovanja i u području suradnje s drugim

dionicima u zajednici.

3

Page 4: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Važno je istaknuti da je Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju

uvrstilo programe Centra (Program «Modifikacija ponašanja putem igre» i Program

«Daroviti») u grupu od 14 programa koji predstavljaju model programe, odnosno primjer

su dobre prakse na području prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju.

Također smo ponosni na javno priznanje POVELJU za sustavno, stručno i osmišljeno

provođenje aktivnosti s ciljem sprječavanja neprihvatljivog ponašanja djece, koju nam je

dodijelilo Gradsko poglavarstvo Grada Zaprešića povodom pet godina djelovanja.

Aktivnosti koje su se provodile u Centru uglavnom su bile usmjerene na prevenciju

neprihvatljivog ponašanja djece i mladih. Međutim, u većini projekta nastojimo

obuhvatiti cijelu obitelj te ostale relevantne dionike. Organiziramo edukacije za roditelje,

buduće roditelje, odgojitelje, učitelje, voditelje i volontere, pružamo uslugu savjetovanja

i psihoterapije, organiziramo izložbe, tribine, predavanje te sudjelujemo u promotivnim i

humanitarnim aktivnostima.

Najznačajniji programi i projekti koje Centar provodi:

1. Modifikacija ponašanja putem igre

2. Daroviti

3. Ljeto u Zaprešiću

4. Zima u Zaprešiću

5. To sam ja super ja

6. Tribo moderna

7. Naučimo roditelje

8. Volontiram, organiziram , znam i iniciram -VOZI

9. Nismo Vas zaboravili

10.Prigodne kreativne radionice

11. Izložbe

4

Page 5: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Temeljna postignuća naših programa su smanjena učestalost društveno neprihvatljivih

oblika ponašanja kod opće populacije djece osnovnoškolske dobi u gradu Zaprešiću,

ojačani kapaciteti sudionika programa za rad s djecom, mladima i obiteljima u riziku,

unaprijeđene roditeljske kompetencije roditelja djece identificirane u rizičnu skupinu,

poboljšane životne vještine djece i mladih identificiranih u rizičnu skupinu. Rezultati

evaluacije pokazuju da su korisnici (djeca i roditelji) zadovoljni sadržajem i provedbom

programskih aktivnosti. Zatim, ističemo povećane kapacitete izvoditelja aktivnosti,

identificiranu darovitu djecu, unaprijeđene socijalne vještine i pozitivna slika o sebi

darovite djece, unaprijeđena roditeljska znanja i vještine roditelja darovite djece,

razvijena kreativnost, sposobnosti i posebni interesi darovite djece.

Projektima koji su usmjereni na strukturirano provođenje slobodnog vremena zadovoljili

smo potrebe zajednice, osigurali kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i

mladih, razvili kreativne, sportske, tehničke i umjetničke potencijale djece i mladih.

Projektima usmjerenim na roditelje unaprijedili smo roditeljska znanja i vještine,

osnažili roditelje kroz savjetodavni i psihoterapijski rad, omogućili razvijanje kvalitetnijih

partnerskih i roditeljskih odnosa te razvili kvalitetnije i odgovornije roditeljstvo.

Značajna postignuća na području volonterstva vidljiva su kroz povećan nivo znanja

mladih o volontiranju, povećan broj mladih koji se uključuju u volonterske aktivnosti i

razvijene osobne, profesionalne i društvene vještine mladih. Podigli smo nivo

informiranosti i znanja lokalne zajednice o volonterstvu, te smo uspostavili dobru

suradnju sa školama.

Korisnici

Djeca, mladi, roditelji, odgajatelji, učitelji, stručni suradnici.

5

Page 6: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Tablica 1. Distribucija korisnika po programima/ projektima i godinama

Projekt/program Broj korisnika

1999.

Broj korisnika

2000.

Broj korisnika

2001.

Broj korisnika

2002.

Broj korisnika

2004.

Broj korisnika

2006.Modifikacija ponašanja putem igre

540 530

Daroviti 46 63Ljeto u Zaprešiću 90 43 54 82 0 200Zima u Zaprešiću 42 45 47 15 210Prigodne kreativne radionice

60

Profesionalna orijentacija

131

To sam ja super ja

16

Ukupno: 132 219 101 82 601 1 079

Tablica 2. Distribucija aktivnosti i korisnika po programima/projektima i godinama

Programi i projekti Broj aktivnosti

2011.

Broj korisnika

2011.

Broj aktivnosti

2012.

Broj korisnika

2012.Zima u Zaprešiću 65 94 87 144Ljeto u Zaprešiću 130 183 99 176Modifikacija ponašanja putem

igre – MPPI

894 1057 1.310 1458

Daroviti 90 170 111 80Naučimo roditelje 40 90 49 3Kako kvalitetnije učiti 20 6 0 0To sam ja, super ja! 6 6 0 0Sajam gospodarstva 14 120 15 164Sajam mogućnosti 3 25Prigodne radionice 4 7Putujuća izložba „Mladi pišu, rišu i viču protiv nasilja“

3 60

VOZI 30 59

Prevencija neprihvatljivog ponašanja putem capoeire

117 82

Ukupno 1 263 1 733 1 824 2 251

Ljudski resursi

Od samog osnutka Centar ima zaposlenog djelatnika. Prvih sedam godina djelatnik je

radio na pola radnog vremena, a od 12.4.2006. na puno radno vrijeme.

2010.g. u kraćem vremenskom razdoblju rade dva djelatnika na puno radno vrijeme.

6

Page 7: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

2011. potporom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi omogućeno je zapošljavanje tri

djelatnika na određeno vrijeme.

U ovom trenutku u Centru je zaposleno 4 educiranih i profiliranih stručnjaka koji kroz

definirane opise poslova i odgovornosti rade na osiguravanju uvjeta za podršku mladima

za aktivno sudjelovanje u zajednici kao i za stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan

razvoj djece i obitelji. U prošloj godini imali smo približno 20 honorarnih suradnika za

VolonteriOd 2008.-2011.godine broj volontera se kretao između dva i pet. U 2012. godini u

Centru je volontiralo 19 volontera. Broj sati volonterskog angažmana 2012.godine u

aktivnostima udruge iznosio je ukupno 565 sati volontiranja.

Volonteri kroz edukaciju i superviziju razvijaju svoje kompetencije te se regrutiraju za

izvođenje drugih zahtjevnijih aktivnosti. Pruža im se mogućnost edukacije, napretka i

preuzimanja složenijih i zahtjevnijih volonterskih poslova.

U odnosu na prethodne godine broj volontera se u 2012. drastično povećao.

U prvom tromjesečju 2013. imali smo 11 volontera što govori o trendu rasta, te na

temelju tog indikatora očekujemo porast broja volontera i volonterskih sati u narednim

godinama.

Sustav osiguranja kvalitete

U Centru od 26.4.2013. provodimo Sustav osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija

–SOKNO, koji smo nadopunili s Standardima kvalitete socijalnih usluga propisanih od

Ministarstva socijalne politike i mladih koji se mogu primijeniti na udruge.

Partnerstva i suradnje

U nastojanju da na jednom mjestu okupimo lokalne institucije, koje u središtu svoje

pozornosti imaju rad s djecom i mladima, od samog početka radimo u partnerskom ili

suradničkom odnosu sa Gradom Zaprešićem, osnovnim školama u Zaprešiću i okolici,

srednjom školom, dječjim vrtićima, Centrom za socijalnu skrb, Knjižnicom Ante

Kovačića, Zaprešićkom zajednicom tehničke kulture, Pučkim otvorenim učilištem

Zaprešić, Turističkom zajednicom grada Zaprešića, udrugama Zavičajno ekološko

7

Page 8: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

društvo Zaprešić, Udrugom umirovljenika, Udrugom Amazonas, Udrugom "Igra" i

Sretna misao. ''

Financiranje

Udruga ima višestruke izvore financiranja, a najveći udio dolazi iz sredstava proračuna.

Vrijednost našeg rada prepoznali su i financijski podržali Grad Zaprešić, Zagrebačka

županija, Općina Brdovec, bivše Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, sadašnje

Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i športa, bivše Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske

solidarnosti, INA d.d. i mnogi drugi veliki i mali donatori i sponzori.

Tablica 3. Izvori financiranja za razdoblje od 1999. -2006.

Izvor

/godina 1999. 2000. 2001. 2004. 2005. 2006.Grad

Zaprešić

50.000,00 69.513,00 89.000,00 280.150,00 377.000,00 420.000,00

Državni

proračun

20.000,00 15.000,00

Poslovni

sektor

30.000,00

Ostalo 10.570,00 655,00 133,15 169,00 120,3950.000,00 80.083,00 89.655,00 280.283,15 397.169,00 465.120,39

Tablica 4. Izvori financiranja za razdoblje od 2007 -2012.

Izvor /godina

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Grad Zaprešić

533.000,00 500.000,00 500.000,00 348.345,00 330.000,00 336.431,00

8

Page 9: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Zagrebačka županija

10.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 10.000,00

Državni proračun

55.000,00 15.000,00 95.000,00 475.000,00 177.000,00

Poslovni sektor

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Međunarodni donatori

59.200,00 0,00 14.800,00

Donacije građana

2.350,00 2.000,00 2.400,00 9.750,00

Općina Brdovec

13.500,00

Ostalo 306,00 327,25 336,24 181,00 308,00

Ukupno 533.306,00 580.327,25 596.886,24 448.526,00 830.508,00 546.681,00

II. ANALIZA OKRUŽENJA: IZAZOVI U PODRUČJU

Nekoliko je ključnih strategija i politika koje su posebno važne za Centar za

mladež Zaprešić.

U Strategiji razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. -

2016. prepoznat je značaj organizacija civilnoga društva u području borbe protiv

siromaštva i socijalne isključenosti te je u skladu s time i donesena mjera unapređenja

suradnje s organizacijama civilnog društva kroz. Poticanje organizacija civilnoga

društva na razvoj onih usluga socijalne skrbi koje su socijalnim planovima županija

prepoznate kao prioritetne je jedna od aktivnosti za postizanje ove mjere, no

Zagrebačka županija još uvijek nema izrađen socijalni plan što upućuje na

neusklađenost nacionalnih strategija s županijskim strategijama i nemogućnost njihove

provedbe u praksi.

Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-

obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od

2010. do 2014. godine ne prepoznaje organizacije civilnog društva kao ključne aktere,

no daje im aktivnu ulogu kroz nekoliko mjera. Poseban naglasak se stavlja na

unapređenje sustava evaluacije kako bi se stvorila baza standardiziranih preventivnih

programa koji djeluju te se mogu provoditi na različitim područjima.

9

Page 10: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

U izvješću o provedbi nacionalne strategije prevencije poremećaja u

ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine u za područje Zagrebačke

županije navedeno je da je Grad Zaprešić, u svrhu praćenja školskih preventivnih

programa na razini jedinica područne (regionalne) samouprave, financijski je podržalo

projekt MPPI – modifikacija ponašanja putem igre - prevencija neprihvatljivog ponašanja

djece u osnovnim školama Centra za mladež Zaprešić. Općina Kloštar Ivanić financijski

je podržala rad Savjetovališta za djecu, mladež i obitelji. Savjetovališta za prevenciju

ovisnosti, Općinskog društva Kloštar Ivanić te projekt vršnjačke pomoći mladi-mladima.

Grad Velika Gorica proveo je Kampanju Cuga je tuga i to zbog rezultata istraživanja koji

su pokazali da pijenje alkohola među mladima postaje sve ozbiljniji društveni problem.

Provedba Kampanje je započela 2010. godine akcijom prema trgovinama i kafićima, a

nastavlja se snimanjem spota i produkcijom predstave Mamurluk. Grad Velika Gorica

svake godine donosi Program prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i

mladih. Također je provedeno znanstveno istraživanje u suradnji s Edukacijsko

rehabilitacijskim fakultetom u svrhu otkrivanja rizičnih i zaštitnih činitelja. Vidljivo je da su

pojedini gradovi osigurali sredstva, no ne postoji dovoljna razina sinergija u djelovanju

različitih sektora i ne postoji strategija djelovanja na razini cijele Zagrebačke županije.

Nacionalni program djelovanja za mlade od 2009. do 2013. godine prepoznaje

značaj organizacija civilnog društva u djelovanju za mlade i čak u planu postoji i

zasebno područje Mladi i civilno društvo. Lokalnih programa djelovanja za mlade koji

za velik broj županija nisu ni doneseni pa tako ni na razini Zagrebačke županije.

16. veljače 2007. godine, Hrvatski sabor usvojio je Zakon o savjetima mladih. Ovaj,

prvi zakon o mladima u Republici Hrvatskoj definirao je obvezu svim jedinicama

regionalne i lokalne samouprave da osnuju vlastita savjetodavna tijela kako bi potaknula

aktivno uključenje mladih u javni život zajednica. Pravo savjetovanja i djelovanja kroz taj

savjetodavni okvir ostvarili su mladi od 15 do 29 godina, a pravo kandidiranja svojih

predstavnika ostvarili su svi formalno registrirani oblici organiziranja mladih iz svih

hrvatskih gradova, općina i županija. Mreža mladih Hrvatske napisala je publikaciju „

Zakon o savjetima mladih u praksi“ u kojoj navode da se pokazalo kako jedinice

lokalne i područne samouprave, uz manji broj pozitivnih primjera, nemaju dovoljno

razumijevanja i znanja potrebnih za djelovanje savjeta mladih što često dovodi do

10

Page 11: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

zanemarivanja zakonski propisane administrativno-tehničke potpore. Što je još važnije,

na ovoj se razini pokazalo kako savjeti mladih nikako nisu ravnopravno gledani akteri u

procesima savjetovanja i donošenja odluka koje se tiču mladih u njihovim zajednicama.

Jednako tako, savjeti mladih, opet uz manji broj pozitivnih primjera, pokazali su toliku

mladih, opet uz manji broj pozitivnih primjera, pokazali su toliku raznolikost prakse da je

temeljni zadatak - savjetovanje - u velikoj mjeri sveden na aktivnosti koje podsjećaju na

projekte i aktivnosti udruga i klubova mladih. U tom smislu dobar dio mladih

predstavnika svojih organizacija ne savjetuje i ne ostvaruje utjecaj na tom planu.

Također, su uočene brojene nepravilnosti u sastavu i izboru savjeta mladih. Pa se tako

neki savjeti mladih sastoje isključivo od podmlatka političkih stranaka unatoč istaknutim

kandidaturama udruga ili drugih oblika organiziranja mladih. Također, u sastavu dobrog

dijela savjeta mladih nalazi se više predstavnika jedne organizacije, a često se radi

upravo o pomlacima političkih stranaka.

U Zagrebačkoj županiji je zbog blizine Grada Zagreba omogućen viši društveni i

gospodarski standard i pojačan pritisak na okoliš i prirodne resurse zbog veće

naseljenosti te intenziteta prometa i gospodarskih aktivnosti. Stanovništvo je

raspoređeno prostorno nehomogeno. Broj stanovnika i gustoća naseljenosti smanjuju se

s udaljenosti od Zagreba. Obrazovna struktura ispod prosjeka RH usprkos blizini

Zagreba i uz to vezanim mogućnostima. Županija je usprkos dinamici rasta

gospodarstva i dalje ispod nacionalnog prosjeka BDP- a po stanovniku. Stopa

nezaposlenosti iznosi oko 20%. Županija je izrazito snažno pogođena recesijskim

kretanjima pa se povećao broj nezaposlenih, pogotovo u muškoj populaciji, što upućuje

na veći pad industrijskih djelatnosti nego uslužnih.

Obitelji kao temeljna društvena jedinica koja treba pružati zaštitu i skrb djeci,

narušena tradicionalna struktura, a prezaposlenost roditelja onemogućuje kvalitetno i

sadržajno provođenje slobodnog vremena. U izvješću o stanju i kretanju osnovnih

sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije stavljen je naglasak na

nužnost preventivnog djelovanja i suradnje među institucijama kako bi se utjecalo na

problem vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje rašireno je među djecom. Učenici nižih

11

Page 12: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

razreda češće su bili žrtvama fizičkog nasilja, dok su učenici viših razreda često bili

žrtvama verbalnog i emocionalnog nasilja. Razvojem suvremenih tehnologija dolazi do

porasta elektroničkog nasilja. Djeca značajan dio svoje socijalizacije provode upravo

kroz komunikaciju putem interneta koja im pruža prividnu anonimnost što olakšava

kršenje socijalnih normi.

III. SWOT ANALIZA

Tablica 5. SWOT ANALIZA

SNAGE

Suradnja s medijima

Suradnja s institucijama (škole,

vrtići, CZSS)

Kontinuitet financiranja (gradski

proračun)

Iskustvo (pisanja natječaja / rada s

korisnicima)

Kompetencije stručnjaka

Motivacija stručnjaka

Suradnja s udrugama

Uključivanje u promotivne aktivnosti

šite zajednice

Prilagođavanje suvremenim

tehnologijama

Usavršavanje i edukacija stručnjaka

Usmjerenost na korisnike

Zainteresiranost i podrška

okruženja (korisnika)

Inovativnost stručnjaka

Kontinuitet financiranja iz natječaja

Evaluacija i sustavno praćenje

MOGUĆNOSTI

Dobra suradnja s medijima (bolja

vidljivost)

Umrežavanje institucija u Zaprešiću

Samofinancirajuće aktivnosti

Financiranje kroz EU fondove

Suradnja i partnerstvo s drugim

udrugama

Volonterizam

Privatni sektor (donacije, edukacije,

bolja suradnja, uključenost,

osviještenost)

Utjecajni ljudi na strani Centra (mali

grad, privatni kontakti)

Novi projekti (vrtićka djeca,

srednjoškolci, studenti, nezaposleni)

12

Page 13: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

rezultata

SLABOSTI

Neprepoznatljivi projekti centra u

zajednici

Zagovaranje aktivnosti nedostaje

Financijska nestabilnost

Nedovoljno programa za mlade/

ovisnost o jednom programu

Neadekvatan prostor

Nedovoljna vidljivost u zajednici

Ljudski kapaciteti (administrativni

rad i voditelj financija, maksimalno

iskorištavanje ljudskih kapaciteta)

Nema jasne strategije promocije u

javnosti

Nedostaje 1 kompjuter i stol

Nedostatak samofinancirajućih

aktivnosti

Radni uvjeti s obzirom na broj zaposlenika nisu adekvatni. Nemamo dovoljno prostora niti resursa za adekvatan rad.

PRIJETNJE

Kriza (trajanje, neizvjesni izvori

financiranja)

EU fondovi (velika konkurencija,

konstantna potreba za edukacijom)

Nekoordiniranost državne uprave i

institucija

Kaos u državnim institucijama

(zakoni koji su u praksi neprovedivi,

nejasni su i često se mijenjaju)

Rastući broj korisnika

Nedostatak kapaciteta u

partnerskim institucijama

Konkurencija drugih udruga

Nerazumijevanje gradskog vijeća

IV. VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

Vizija

Samoostvaren čovjek u zdravom, brižnom i tolerantnom društvu

Misija

Inovativno i kreativno educiramo i osnažujemo pojedinca, obitelj i zajednicu stvarajući poticajnu sredinu za odrastanje djece i mladih.

13

Page 14: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Vrijednosti i principi djelovanja

Briga za sebe i briga za druge Tolerancija Timski rad i međusobna podrška Iskrena i afirmativna komunikacija u timu centra i prema korisnicima Otvorenost za učenje inovacije i promjene Povjerenje unutar tima Profesionalnost i stručnost u radu

V. STRATEŠKI CILJEVI 2013. – 2015.

Strateški cilj 1. – Unaprijediti organizacijske kapacitete u području infrastrukture, ljudskih potencijala i pružanja socijalnih i edukacijskih usluga Centra za mladež Zaprešić

Specifični cilj 1.1. Osigurati adekvatan prostor za provedbu aktivnosti i uredsko poslovanje

14

Page 15: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Aktivnost 1.1.1 Definirati potrebne prostorne kapacitete i imenovati odgovornu osobu /koordinatora

Aktivnost 1.1.2. Izraditi okvirni plan

Aktivnost 1.1.3. Predstaviti plan upravi grada Zaprešića i lobirati za dobivanje prostora (postojeći prostor,

potencijalni prostor, potencijalno zemljište...)

Aktivnost 1.1.4. Poduzimati sve potrebne radnje s ciljem osiguranja prostora za programske aktivnosti unutar

škola i uredski prostora za uredsko poslovanje.

Aktivnost 1.1.5. Lobirati za dobivanje prostora za Klub za mlade unutar Kampusa

Aktivnost 1.1.6. Pratiti izvore financiranja i prijavljivati se (EU fondovi, Zaklade, privatni sektor...)

Aktivnost 1.1.7. Prikupljanje formalno pravna dokumentacija (dozvole, ugovori...)

Aktivnost 1.1.8.Osigurati prostor za Klub za mlade

Aktivnost 1.1.9.Osigurati adekvatan uredski prostor

Aktivnost 1.1.10.Osigurati adekvatne prostore unutar škola

Specifični cilj 1.2. Povećati ljudske kapacitete u području menadžmenta i upravljanja financijama, informatičko tehničke podrške i logopedije

1.2.1.Aktivnost : Osigurati održivost zapošljivosti sadašnjih zaposlenika

1.2.2.Aktivnost: Educirati zaposlenike radi jačanja ljudskih resursa i kapaciteta organizacije

1.2.3. Aktivnost: Zaposliti profile stručnjaka koji nedostaju (financije, informatičko tehnička podrška i logopedija)

Specifični cilj 1.3. Osigurati prepoznatljivost Centra u široj zajednici redizajnom vizualnog identiteta, naziva Centra i jasnom komunikacijskom strategijom

Aktivnost 1.3.1.

15

Page 16: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Osigurati prepoznatljivost u zajednici kroz promocije i promotivne materijale

Aktivnost 1.3.2.Redizajnirati vizualni identitet

Aktivnosti 1.3.3.Izraditi i provoditi media plan

Specifični cilj 1.4. Razviti samofinancirajuće aktivnosti

Aktivnost 1.4.1. Edukacija o društvenom poduzetništvu

Aktivnost 1.4.2. Ispitati potrebe tržišta

Aktivnost 1.4.3. Odrediti koordinatora

Aktivnost 1.4.4.Izraditi plan i program samofinanciranja

Aktivnost 1.4.5.Provoditi plan samofinanciranja

Strateški cilj 2. Osigurati podršku mladima za aktivno sudjelovanje u zajednici i razvoj osobnih potencijala

Specifični cilj 2.1. Poticanje mladih za sudjelovanje u volonterskom radu (Vozi, Nismo Vas zaboravili, MPPI- studenti koji mogu više)

Aktivnost 2.1.1 Provoditi projektne aktivnosti2.1.1.1 Izraditi godišnji okvirni plan i program rada2.1.1.2 Organizirati volontiranje2.1.1.3 Provoditi edukaciju volontera2.1.1.4 Provoditi superviziju volontera2.1.1.5 Provoditi organizacijske sastanke s volonterima2.1.1.6 Organizirati obilježavanje međunarodnog dana volontera2.1.1.12 Promovirati projekt

Aktivnost 2.1.2 Evaluirati i monitorirati projekt2.1.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 2.1.2.2 Pratiti provedbu projekta2.1.2.4 Evaluirati projekt

Aktivnost 2.1.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti

16

Page 17: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

2.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške2.1.3.2 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 2.2. Kroz klub mladih osigurati kvalitetno i strukturirano vrijeme mladih

Aktivnost 2.2.1 Provoditi projektne aktivnosti2.2.1.1 Odrediti koordinatora2.2.1.2 Ispitati potrebe mladih u lokalnoj zajednici2.2.1.3 Izraditi plan aktivnosti prema potrebama mladih2.2.1.4 Osnovati klub mladih2.2.1.5 Povezati se s drugim klubovima i udrugama mladih2.2.1.6 Promovirati projekt

Aktivnost 2.2.2 Evaluirati i monitorirati projekt2.1.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 2.1.2.2 Pratiti provedbu projekta2.1.2.4 Evaluirati projekt

Aktivnost 2.2.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti2.2.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške2.2. 3.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti2.2..3.3 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 2.3. Osigurati i pružiti informacije i savjetovanje mladima putem info točke

Aktivnost 2.3.1 Provoditi projektne aktivnosti2.3.1.1 Odrediti koordinatora2.3.1.2 Osigurati knjižnicu za mlade i računalo2.3.1.3 Organizirati info točku za mlade2.3.1.4 Redovito pratiti sve relevantne izvore informacija 2.3.1.5 Ponuditi mogućnost besplatnog savjetovanja2.3.1.6 Promovirati projekt

Aktivnost 2.3.2 Evaluirati i monitorirati projekt2.3.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 2.3.2.2 Pratiti provedbu projekta2.3.2.4 Evaluirati projekt

Aktivnost 2.3.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti2.3.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške2.3. 3.2 Izvještavati donatore o provedbi programa

17

Page 18: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Specifični cilj 2.4. Poticati razvoj komunikacijsko socijalnih vještina putem radionica i događanja (To sam ja super ja)

Aktivnost 2.4.1 Provoditi projektne aktivnosti2.4.1.1 Formirati grupe 2.4.1.2 Izraditi godišnji okvirni plan i program rada2.4.1.3 Provoditi radionice s mladima2.4..1.12 Promovirati projekt

Aktivnost 2.4.2 Evaluirati i unaprjeđivati projekt3.1.2.1 Izraditi godišnji plan i programa projekta 3.1.2.2 Pratiti provedbu projekta3.1.2.3 Evaluirati projekt

Aktivnost 3.1.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti3.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.1.2.2 Izvještavati donatore o provedbi programa

Strateški cilj 3. Stvoriti poticajno okruženje za kvalitetan razvoj djece i obitelji

Specifični cilj 3.1. Kontinuirano provođenje programa prevencije neprihvatljivog ponašanja putem igre

Aktivnost 3.1.1 Provoditi projektne aktivnosti3.1.1.1 Formirati grupe djece i mladih u riziku3.1.1.2 Izraditi godišnji okvirni plan i program rada3.1.1.3 Radionice za djecu i mlade u riziku3.1.1.4 Edukativno - savjetodavni rad u obiteljima - posjete obitelji3.1.1.5 Edukativne radionice za roditelje3.1.1.6 Izleti s djecom i mladima u riziku3.1.1.7 Suradnja s osobljem škola 3.1.1.8 Suradnja s ostalim službama3.1.1.9 Edukativne radionice (za učenike, učitelje i/ili roditelje)3.1.1.10 Savjetovanje učenika (individualno savjetovanje, plakati, sandučić povjerenja)3.1.1.11 Supervizije i radni sastanci3.1.1.12 Promocija

Aktivnost 3.1.2 Evaluirati i unaprjeđivati projekt3.1.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 3.1.2.2 Mjesečna narativna izvješća i financijska izvješća o materijalnim troškovima3.1.2.3 Sintetsko izvješće3.1.2.4 Evaluacija

18

Page 19: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Aktivnost 3.1.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti3.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.1.3.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti3.1.3.3 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 3.2. Kontinuirano provođenje programa prevencije neprihvatljivog ponašanja darovite djece

Aktivnost 3.2.1 Provoditi projektne aktivnosti3.2.1.1 Roditeljski sastanak na kraju školske godine3.2.1.2 Izlet3.2.1.3 Formirati grupe djece3.2.1.4 Roditeljski sastanak na početku školske godine3.2.1.5 Radionice s djecom3.2.1.6 Radni sastanci3.2.1.7 Edukacija za roditelje3.2.1.8 Promocija

Aktivnost 3.2.2 Evaluirati i unaprjeđivati projekt3.2.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 3.2.2.2 Mjesečna izvješća3.2.2.3 Evaluacija3.2.2.4 Promocija

Aktivnost 3.2.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti3.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.1.3.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti3.1.3.3 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 3.3. Program strukturiranog provođenja slobodnog vremena djece – Ljeto i zima u Zaprešiću

Aktivnost 3.3.1 Provoditi projektne aktivnosti3.3.1.1 Izraditi program radionica i formirati grupe djece3.3.1.2 Radionice s djecom

Aktivnost 3.3.2 Evaluirati i unaprjeđivati projekt3.3.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 3.3.2.2 Izvještaji voditelja radionica3.3.2.3 Evaluacija3.3.2.4 Promocija

Aktivnost 3.3.3

19

Page 20: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti3.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.1.3.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti3.1.3.3 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 3.4. Program razvoja roditeljskih kompetencija – Naučimo roditelje

Aktivnost 3.4.1 Provoditi projektne aktivnosti3.4.1.1 Identifikacija potencijalnih korisnika i formiranje grupa3.4.1.2 Edukacije za roditelje3.4.1.3 Konzultativno-edukativne radionice za roditelje3.4.1.4 Kreativno-edukativne radionice3.4.1.5 Savjetovalište3.4.1.6 Promocija

Aktivnost 3.4.2 Evaluirati i unaprjeđivati projekt3.4.2.1 Izrada godišnjeg plana i programa projekta 3.4.2.2 Izvještaji izvoditelja aktivnosti

Aktivnost 3.4.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti3.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.1.3.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti3.1.3.3 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 3.5. Program prevencije nasilničkog ponašanja i poticanje različitosti i tolerancije među djecom

Aktivnost 3.5.1 Provoditi projektne aktivnosti3.5.1.1 Identifikacija potencijalnih korisnika3.5.1.2 Radionice životnih vještina putem capoeire3.5.1.3 Integracija djece u riziku u capoeira klub

Aktivnost 3.5.2 Evaluirati i unaprjeđivati projekt

Aktivnost 3.5.3 Osigurati financijska sredstva za provedbu projektnih aktivnosti3.1.3.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.1.3.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti3.1.3.3 Izvještavati donatore o provedbi programa

Specifični cilj 3.6. Osigurati savjetodavni psihoterapijski rad s obitelji

Aktivnost 3.6.1 Izraditi projektni prijedlog

20

Page 21: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Aktivnost 3.6.2 Odrediti koordinatora

Aktivnost 3.6.3 Uspostaviti suradnju s relevantnim institucijama (CZSS, OŠ, DV…)

Aktivnost 3.6.4 Prezentirati i promovirati projekt

Aktivnost 3.6.5 Osigurati ljudske resurse za provedbu projektnih aktivnosti

Aktivnost 3.6.6 Osigurati financijska sredstva za uređenje prostora, kupnju opreme i provedbu projektnih aktivnosti3.6.6.1 Prijaviti program na natječaje za dobivanje financijske podrške3.6.6.2 Razvijati samofinancirajuće aktivnosti3.6.6.3 Izvještavati donatore o provedbi programa3.6.7 Evaluirati projekt

VI. DIONICI I PARTNERI ORGANIZACIJE

Partneri: OŠ Antuna Augustinčića OŠ Ljudevita Gaja OŠ Kupljenovo OŠ Ivane Brlić Mažuranić OŠ Pavao Belas

Dionici: Grad Zaprešić – Gradska uprava Općina Brdovec Zagrebačka županija – upravni odjeli Tijela državne uprave (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne

politike i mladih, Ministarstvo zdravlja...) Savjet mladih grada Zaprešića Savjet mladih Zagrebačke županije CZSS Zaprešić DV Vrtuljak DV Maslačak SŠ Ban Josip Jelačić Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić" Dom zdravlja Zaprešić Pučko otvoreno učilište Zaprešić Zaprešićka zajednica tehničke kulture (Modelarski klub Zaprešić, Foto kino video klub) Zavičajno ekološko društvo Zaprešić Udruga Sretna misao Knjižnica Ante Kovačića

21

Page 22: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Turistička zajednica grada Zaprešića Športsko rekreacioni centar Udruga za predškolski i školski šport "Zaprešićki kraj" Policijska postaja Zaprešić Općinski prekršajni sud Zaprešić Župni ured Sv. Petra apostola Župa BDM Kraljica apostola Mreža mladih Hrvatske Alternativna urbana kulturna udruga Autsajder Udruga likovnih stvaralaca Umjetnička udruga "Plemićka mladež" Klub Zaprešićana "Zapreščan" Zaprešićke mažoretkinje Udruga za poboljšanje kvalitete života "Zlatna duga" Udruga studenata grada Zaprešića- STUDENT

Mediji: Radio Zaprešić TV Zaprešić Mjesečnik Zaprešić Zaprešićki kaj ZAPREŠIĆ INFO Informativni portal Zaprešića i zaprešićkog kraja

Korisnici:Djeca, mladi, roditelji, odgajatelji, učitelji, stručni suradnici

VII. MOGUĆNOSTI I IZVORI FINANCIRANJA

Izvori financiranja za projekte i višegodišnje ugovore:

Grad Zaprešić Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ured vlade za suzbijanje ovisnosti

22

Page 23: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Zaklade Zagrebačka županija Općina Brdovec Raiffeisen Banka INA Zagrebačka banka Erste Banka

Međunarodni donatori

Europski socijalni fond

Samofinanciranje

Zbog dosadašnje usmjerenosti na projektne i programske aktivnosti područje samofinanciranja Centra nije dovoljno razvijeno. Jedina samofinancirajuća aktivnost koju trenutno provodimo je prodaja radova korisnika izrađenih na radionicama u sklopu projekata i programa.Osigurat ćemo edukaciju o društvenom poduzetništvu i detaljnije analizirati njegove različite modele provesti ćemo ispitivanje tržišta kako bismo identificirali potrebe te temeljem toga izraditi plan i program samofinanciranja. Oblici samofinanciranja o kojima smo do sada razmišljali odnose se u prvom planu na prodaju proizvoda i naplaćivanje usluga. Obzirom da sličnih usluga u našoj zajednici nema, razmišljali smo o ponudi supervizije i profesionalne podrške stručnjacima iz srodnih područja. Osim neposrednog rada sa stručnjacima u planu je i izrada priručnika o Programu MPPI i popratnih materijala. Također smo prepoznali i potrebu za organiziranim radionicama, događanjima i ostalim uslugama za poticanje kreativnih potencijala djece i mladih te savjetovališta za djecu, mlade i obitelj.

VIII. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

Tijekom strateškog razdoblja planiramo sljedeće aktivnosti organizacijskog razvoja:

Provedba strateškog planiranja 2013 – 2015 Pisanje dokumenta strateškog plana 2013 – 2015 Operativno planiranje 2014 i 2015

23

Page 24: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

Provedba strateškog planiranja 2016 – 2018 Usvajanje izmjena Statuta Usvajanje pravilnika o radu organizacije Sistematizacija radnih mjesta

Organizacijski razvoj u naredne dvije i pol godine vidimo u tri smjera:

1. unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta u području infrastrukture, ljudskih potencijala i pružanja socijalnih i edukacijskih usluga,

2. osiguranje podrške mladima za aktivno sudjelovanje u zajednici i razvoj osobnih potencijala,

3. stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i obitelji.

Ljudski resursiUnaprijeđenije organizacijskih kapaciteta u području ljudskih potencijala postići ćemo kroz produžavanje radnog odnosa za zaposlene stručnjake koji rade u udruzi, nadopunjavanje deficitarnih radnih mjesta putem mjera poticajnog zapošljavanja, razvoj volonterstva u zajednici te ulaganja u ljudske resurse.Trenutno je u udruzi zaposleno 4 educiranih i profiliranih stručnjaka koji kroz definirane opise poslova i odgovornosti rade na osiguravanju uvjeta za podršku mladima za aktivno sudjelovanje u zajednici kao i za stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i obitelji.Radi pojačanja kapaciteta projektnog menadžmenta i upravljanja financijama na stručno osposobljavanje primili smo djelatnicu ogovarajućeg profila, koju u 2014. namjeravamo zaposliti na puno radno vrijeme.Također, namjeravamo primiti još dvije djelatnice (socijalne radnice, psihologinje ili socijalne pedagoginje) na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad na programskim i projektnim aktivnostima pružanja socijalnih usluga u zajednici. Smanjivat ćemo broj honorarnih suradnika i povećavati broj zaposlenih s ciljem stabilizacije radnih mjesta.

Naše ulaganje u ljudske resurse usmjerit ćemo na individualni razvoj, profesionalno napredovanje i razvoj svakog pojedinca. Kroz timske organizacijske sastanke koji su usmjereni na osiguranje funkcioniranja udruge, poboljšanje rezultata i razvoj dobrih intra-organizacijskih odnosa osigurat ćemo razvoj i efikasnost.Kroz zapošljavanje i stručno osposobljavanje povećat ćemo broj djelatnika udruge, a time i kapacitete za pružanje socijalnih i edukacijskih usluga u zajednici.Prostorni kapacitetiVažan resurs je prostor udruge. Centar koristi prostor od 50m2 u suvlasništvu grada Zaprešića i Zaprešićke zajednice tehničke kulture, međutim nužno je s porastom broja zaposlenih i broja korisnika povećati i prostorne kapacitete, što bi moglo predstavljati problem. U cilju osiguranja adekvatnog prostora (plan za naredne tri godine) poduzet ćemo slijedeće aktivnosti:1. Napraviti plan mogućih prostornih rješenja.

24

Page 25: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

2. O konkretnim prijedlozima razgovarati s nadležnim djelatnicima gradske uprave 3. Predložiti moguće strategije rješavanja problema prostora:

a. Pregled sadašnjeg stanja prostora i mogućnosti nadogradnje postojećeg objekta (Gradski ured za graditeljstvo Grada Zaprešića).

b. Dodjeljivanje prostora u sklopu osnovnih škola tijekom nadograđivanja školskih objekata.

c. Iznajmljivanje prostora.d. Dodjeljivanje gradskog prostora.e. Dodjeljivanje prostora unutar zone „Kampus“ (Grad Zaprešić planira izgradnju

zone Kampus (trenutno traje usvajanje prijedloga Urbanističkog plana uređenja) u kojoj će se nalaziti studentski dormitorij, visoko učilište, tehnološki park, sportska dvorana, atletska staza, trim staza, bazeni, dječje igralište, park, zelena šetnica...).

Prijedlog za dodjeljivanje prostora unutar zone „Kampus“ značajan je ne samo za osiguravanje prostora nego i kao korak u ostvarivanju strateškog cilja osiguranja podrške mladima za aktivno sudjelovanje u zajednici i razvoj osobnih potencijala mladih. Na ovaj način će se mladima osigurati adekvatan prostor i kvalitetni sadržaji (Job club, Info točka, savjetovalište za mlade, edukativni i kreativni sadržaji).

Djelatnici udruge sudjelovali su u višednevnim edukacijama za pisanje projektnih prijedloga za fondove Europske unije. Namjeravamo osigurati financijska sredstva iz Europskog socijalnog fonda, EU grantova, domaćih i međunarodnih zaklada koja će nam pružiti kratkoročnu financijsku stabilnost, dodatno ojačati organizacijske i ljudske kapacitete i omogućiti nam da se jače usmjerimo na razvoj društvenog poduzetništva čime ćemo osigurati održivost i stabilizaciju udruge.

ProgramiProgramske i projektne aktivnosti Centra su cijenjene, prihvaćene i podržane u lokalnoj zajednici od korisnika, partnera, suradnika, donatora i medija, stoga možemo predvidjeti daljnji porast broja aktivnosti, broja korisnika i partnera i time održivost udruge.

Sustav kvaliteteU Centru ćemo nastaviti s provođenjem Sustava osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija –SOKNO, koji smo nadopunili s Standardima kvalitete socijalnih usluga propisanih od Ministarstva socijalne politike i mladih koji se mogu primijeniti na udruge.

PrepoznatljivostU našem okruženju prioritet nam je postati prepoznatljivi u zajednici. To ćemo postići jasnom strategijom promocije, osmišljavanjem i redizajnom vizualnog identiteta udruge, tribinama, socijalnim akcijama, promoviranjem vrijednosti i načela Centra.Uz novi vizualni identitet, potrebno je redizajnirati web stranicu, osmisliti i distribuirati kvalitetne edukativne i informativne promotivne materijale, napraviti i ostvariti media plan.

25

Page 26: STRATEŠKI PLAN 2013 - 2015 - czmz.hr · sadržaj uvod i. pregled postignuĆa organizacije-ii. analiza okruŽenja: izazovi u podruČju iii. swot i pest analiza iv. vizija. misija,

SuradnjaPartnerstva koja imamo s zaprešićkim osnovnim školama (Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja i Kupljenovo) te na županijskoj razini s OŠ I.B.Mažuranić i P.Belas namjeravamo i dalje razvijati.Partnerstvom i suradnjom povezani smo i s drugim relevantnim institucijama kao što su Centar za socijalnu skrb Zaprešić, DV Maslačak, DV Vrtuljak, Knjižnica A. Kovačića, te udrugama Zaprešićka zajednica tehničke kulture, Zavičajno ekološko društvo Zaprešić, Udruga sretna misao i slično. Što se tiče suradnje s drugima, u sljedećem razdoblju planiramo aktivno sudjelovati u Mreži mladih Hrvatske i jačati utjecaj Centra na šire okruženje. Segment koji nam u ovom trenutku nedostaje, a namjeravamo ga u budućnosti razvijati jest stvaranje odnosa suradnje s poslovnim sektorom. Imamo u planu identificirati 2-4 potencijalna partnera u lokalnoj ili široj zajednici, pronaći zajednički interes i ostvariti suradnju ili partnerstvo.

Financiranje i samofinanciranje

Kao iznimno važan segment unapređenja područja financiranja vidimo osiguravanje podrške iz više izvora te korištenje europskih fondova. Željena razdioba prihoda Udruge izgleda ovako:

30% Nacionalna Zaklada, Ministarstva30% Lokalna samouprava20% Strani donatori15% Samofinanciranje5% Poslovni sektor

26