Click here to load reader

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2010 - · PDF fileSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2010 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2010 - · PDF fileSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W...

SPOECZESTWO

INFORMACYJNE

W LICZBACH2010

Departament Spoeczestwa Informacyjnego

Ministerstwo Spraw Wewntrznych

i Administracji

Warszawa 2010

2

Departament Spoeczestwa InformacyjnegoMinisterstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

Przygotowanie i redakcja:Violetta Szymanek

Wsppraca:Piotr HermanMariusz MadejczykRafa RedeowskiMarcin Wrona

Druk:Drukarnia Wydawnictwa Bernardinum Sp. z o.o.ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Ministerstwo Spraw Wewntrznych i AdministracjiWarszawa 2010

ISSN 2082-7687

3

Wstp ....................................................................................................................................................................................................................... 5

Objanienia poj i skrtw uytych w publikacji ................................................................................................................................... 6

I. Baza do rozwoju spoeczestwa informacyjnego w Polsce ........................................................................................................... 9

1. Infrastruktura szerokopasmowego dostpu do Internetu (Violetta Szymanek) ................................................................. 10

2. Wyposaenie gospodarstw domowych w ICT (Violetta Szymanek) ........................................................................................ 19

3. Wyposaenie przedsibiorstw w ICT (Violetta Szymanek) ........................................................................................................ 28

4. Wyposaenie administracji w ICT (Violetta Szymanek) ............................................................................................................... 34

5. Umiejtnoci obywateli (Violetta Szymanek) .................................................................................................................................. 39

6. Badania i rozwj oraz innowacyjno (Marcin Wrona) ................................................................................................................ 48

7. Zaplecze intelektualne dla gospodarki opartej na wiedzy (Violetta Szymanek) ................................................................ 61

8. Sektor teleinformatyczny (ICT) (Violetta Szymanek) ................................................................................................................... 67

II. Wykorzystanie ICT w Polsce .................................................................................................................................................................... 73

1. Wykorzystanie ICT przez obywateli (Violetta Szymanek) ............................................................................................................ 74

2. Wykorzystanie ICT w przedsibiorstwach (Violetta Szymanek) ............................................................................................. 87

3. Wykorzystanie ICT w administracji (Violetta Szymanek) ........................................................................................................... 95

4. ePUAP w liczbach (Mariusz Madejczyk) ......................................................................................................................................... 102

III. Odpowied na wyzwania spoeczestwa informacyjnego w kontekcie

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ............................................................................................................................107

1. Wspieranie rozwoju usug elektronicznych w przedsibiorstwach (Piotr Herman) ......................................................... 108

2. Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B (Piotr Herman) ............................................................................................... 110

3. Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu (Piotr Herman) ........................................................................................................ 111

4. Zapewnienie dostpu do Internetu na etapie ostatniej mili (Piotr Herman) ..................................................................... 112

5. Rozwj elektronicznej administracji (Piotr Herman) ..................................................................................................................... 113

IV. Tabele uzupeniajce ................................................................................................................................................................................. 115

1. Wskaniki realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej ...................................................................................................................... 115

2. Gwne wskaniki spoeczestwa informacyjnego Polska na tle UE ................................................................................. 117

3. Przecitne miesiczne wydatki gospodarstw domowych na sprzt komputerowy, oprogramowanie i Internet .......... 118

4. Dostp do Internetu oraz czy szerokopasmowych wrd gospodarstw domowych w Polsce w 2009 r. .......... 119

SPIS TRECI

4

5. Dostp do Internetu wrd gospodarstw domowych w krajach europejskich w 2009 r. ............................................ 120

6. Dostp do czy szerokopasmowych wrd gospodarstw domowych w krajach europejskich w 2009 r. ........... 121

7. Regularne korzystanie z Internetu w krajach europejskich w 2009 r. ................................................................................. 122

8. Korzystanie z Internetu wedug miejsca w krajach europejskich w 2009 r. ..................................................................... 123

9. Formy interakcji obywateli z administracj publiczn on-line w krajach europejskich w 2009 r. ............................. 124

10. Kupujcy przez Internet w krajach europejskich w 2009 r. ................................................................................................... 125

11. Dostp przedsibiorstw do Internetu, czy szerokopasmowych oraz prowadzenie sprzeday on-line ............. 126

12. Wskaniki porwnawcze strategii i 2010 dla Polski ................................................................................................................... 127

5

Wstp

Mamy przyjemno przekaza Pastwu kolejn edycj opracowania Departamentu Spoeczestwa Informacyjnego

MSWiA Spoeczestwo informacyjne w liczbach. Zawiera ono najwaniejsze dane statystyczne prezentujce stan

rozwoju spoeczestwa informacyjnego w Polsce.

Punktem wyjcia do rozwaa o spoeczestwie informacyjnym jest, przedstawiona w pierwszej czci publikacji,

baza do jego rozwoju, obejmujca infrastruktur szerokopasmowego dostpu do Internetu, wyposaenie gospodarstw

domowych, przedsibiorstw i administracji w technologie teleinformatyczne (ktre dla wygody w dalszej czci publi-

kacji bdziemy oznacza skrtem ICT), umiejtnoci obywateli i zaplecze intelektualne dla gospodarki opartej na wiedzy

oraz sam sektor teleinformatyczny jako producenta technologii, urzdze i usug informacyjno-komunikacyjnych.

W kolejnym rozdziale przedstawiamy rne aspekty wykorzystania teleinformatyki i jej narzdzi w spoeczestwie przez

przedsibiorstwa i administracj, natomiast w ostatniej czci prezentujemy wsparcie przez Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka obszarw, ktre wymagaj specjalnych dziaa w celu zapewnienia zrwnowaonego rozwo-

ju spoeczestwa informacyjnego w Polsce. Jak wida ramami odniesienia dla przedstawionych informacji s zdefinio-

wane w Strategii rozwoju spoeczestwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 gwne obszary dziaa: czowiek, go-

spodarka, pastwo.

Dane statystyczne pochodz z nastpujcych rde:

Bazy statystyczne Eurostatu i dane publikowane na stronie GUS.

Dane udostpnione przez Urzd Komunikacji Elektronicznej.

Dane Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz ITU.

Raport z badania e-administracja w oczach internautw realizowanego przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w maju 2010 r.

Raport z badania Wpyw informatyzacji na usprawnienie dziaania urzdw administracji publicznej w Polsce

w 2010 r., realizowanego przez GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji we

wrzeniu 2010 r.

Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego rynku cznoci elektronicznej w Europie (Pitnasty Raport

z 25.08.2010 (SEC(2010) 630 final/2)).

Raport o innowacyjnoci gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii

Nauk.

yczymy miej lektury.

6

Objanienia poj i skrtw uytych w publikacji

Elektroniczna skrzynka podawcza dostpny publicznie rodek komunikacji elektronicznej sucy do przekazywania

dokumentu elektronicznego do urzdu zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrw z dnia 29.09.2005 r. w spra-

wie warunkw organizacyjno-technicznych dorczania dokumentw elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U.

2005 Nr 200, poz. 1651).

ICT [z ang. information and communication technology] technologie informacyjne i komunikacyjne, ktre zamiennie

nazywamy technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi lub teleinformatycznymi, albo po prostu teleinformatyk.

Pojcie odnosi si generalnie do rodziny technologii, ktre przetwarzaj, gromadz i przesyaj informacje w formie

elektronicznej.

Intranet wewntrzna,

Search related