46
Strana 1 od 46 SPECIJALISTIČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U BEOGRADU (1962 – 2009) Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina 1962. 1. Petrović Živan Gastrointestinalna oboljenja teladi na teritoriji somborskog sreza 1962 2. Pujin M. Dušan Prilog ispitivanju proizvodnje u zapatu belih svinja u našim uslovima 1962 3. Vasović Srećko Dinamika razvoja fonda divljači i lovno-ureñajna osnova lovišta Rudnik 1962 1963. 4. Bojinović Milivoje Prilog ispitivanju infekcije ćuraka sa Erosipelotrix rhusiopathiae i mogućnost njihove zaštite 1963 5. Filipov Miloš Prilog poznavanju operativnih i postoperativnih komplikacija pri ovarijektomiji i carskom rezu kod svinja 1963 6. Mladenović Nikola Problemi reprodukcije goveda na području Sombora 1963 7. Palić A. Dimitrije Komparativno ispitivanje seroloških reakcija u dijagnostici leptospiroze 1963 8. Štajner Branimir Nalaz fakultativno patogenih bakterija u somborskom siru kao pokazatelj higijenskih uslova proizvodnje 1963 9. Stojanović Novica Ispitivanja nadražajnog dejstva raznih preparata antibiotika za terapiju mastita na tkivo mlečne žlezde 1963 1964. 10. ðoković G. Vidoje Problem izbora životinja /pasa/ za eksperiment 1964 11. ðurišić Slavko Kultivisanje nekih enterovirusa svinja u tkivnim kulturama laboratorijskih životinja 1964 12. Isakov M. Milorad Uticaj koncentracije vodonikovih jona i koncentracija natrijum hlorida na tok agutinacije 1964 13. Kumanović J. Stevan Analiza ishrane svinja na jednom gazdinstvu s posebnim osvrtom na iskorišćavanje hrane i pojavu oboljenja 1964 14. Lončarević Aleksandar Uticaj heterolognog seruma na profil serumskih belančevina novoroñene prasadi 1964 15. Maksimović Gordana Patomorfološka ispitivanja leukoze živine 1964 16. Milin Svetislav Dijagnostička vrednost citoloških i hemijskih analiza mleka u kontroli terapije mastita 1964 17. Nikolić Ljubica Dijagnostika fekalnih streptopkoka i njihov značaj sa gledišta higijene mesa 1964 1965. 18. Burinik Nikola Veštačko osemenjavanje gusaka – tehnologija sperme gusana 1965. 19. ðurñević Radoje Analiza zdravstvene problematike u svinjarstvu na teritoriji sreza Kragujevac 1965.

SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 1 od 46

SPECIJALISTIČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE,

UNIVERZITETA U BEOGRADU (1962 – 2009)

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

1962.

1. Petrović Živan Gastrointestinalna oboljenja teladi na teritoriji somborskog sreza

1962

2. Pujin M. Dušan Prilog ispitivanju proizvodnje u zapatu belih svinja u našim uslovima

1962

3. Vasović Srećko Dinamika razvoja fonda divljači i lovno-ureñajna osnova lovišta Rudnik

1962

1963.

4. Bojinović Milivoje Prilog ispitivanju infekcije ćuraka sa Erosipelotrix rhusiopathiae i mogućnost njihove zaštite

1963

5. Filipov Miloš Prilog poznavanju operativnih i postoperativnih komplikacija pri ovarijektomiji i carskom rezu kod svinja

1963

6. Mladenović Nikola Problemi reprodukcije goveda na području Sombora 1963

7. Palić A. Dimitrije Komparativno ispitivanje seroloških reakcija u dijagnostici leptospiroze

1963

8. Štajner Branimir Nalaz fakultativno patogenih bakterija u somborskom siru kao pokazatelj higijenskih uslova proizvodnje

1963

9. Stojanović Novica Ispitivanja nadražajnog dejstva raznih preparata antibiotika za terapiju mastita na tkivo mlečne žlezde

1963

1964.

10. ðoković G. Vidoje Problem izbora životinja /pasa/ za eksperiment 1964

11. ðurišić Slavko Kultivisanje nekih enterovirusa svinja u tkivnim kulturama laboratorijskih životinja

1964

12. Isakov M. Milorad Uticaj koncentracije vodonikovih jona i koncentracija natrijum hlorida na tok agutinacije

1964

13. Kumanović J. Stevan Analiza ishrane svinja na jednom gazdinstvu s posebnim osvrtom na iskorišćavanje hrane i pojavu oboljenja

1964

14. Lončarević Aleksandar Uticaj heterolognog seruma na profil serumskih belančevina novoroñene prasadi

1964

15. Maksimović Gordana Patomorfološka ispitivanja leukoze živine 1964

16. Milin Svetislav Dijagnostička vrednost citoloških i hemijskih analiza mleka u kontroli terapije mastita

1964

17. Nikolić Ljubica Dijagnostika fekalnih streptopkoka i njihov značaj sa gledišta higijene mesa

1964

1965.

18. Burinik Nikola Veštačko osemenjavanje gusaka – tehnologija sperme gusana

1965.

19. ðurñević Radoje Analiza zdravstvene problematike u svinjarstvu na teritoriji sreza Kragujevac

1965.

Page 2: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 2 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

20. Marijanski Borislav Bakteriološka ispitivanja koncentrata stočne hrane 1965

21. Polomik Franjo Promene konzervi od mesa tokom uskladištenja 1965

22. Simić Vojislav Ispitivanje vrednosti nekih metoda za kultivisanje tkiva embriona kokoši i tkiva pilića

1965

23. Stolić Dragica Uticaj temperature i relativne vlažnosti na razmnožavanje odabranih sojeva mikroorganizama

1965

24. Tomaš Branko Uticaj nekih faktora na rehidraciju kuhanog liofiliziranog goveñeg mesa

1965

1966.

25. Antešić Dražen Utjecaj niskih temperatura na mikrofloru hladnjaka za meso

1966

26. Drašković Radovan Neki uslovi kvantitativne proizvodnje i otkupa mleka u dve opštine južnog Banata

1966

27. ðoković Misirka Enterobakterije pilića 1966

28. Elezović Ivan Frekvenca i značaj malformacija jednodnevnih pilića u uslovima intenzivne živinarske proizvodnje

1966

29. Milošev Bogdan Ispitivanje Cl. perfringens u crevima zdrave prasadi 1966

30. Rajić ð. Isidor Prilog poznavanju uticaja ambijentnih uslova slobodnog uzgoja na odvijanje termoregulacionog procesa i formiranje navika novoroñene teladi

1966

31. Ranisavljević Miodrag Ispitivanje faktora koji utiču na primenu dokazivaja fermenta reduktaze u higijenskoj kontroli mleka

1966

1967.

32. Eutimov Ilija Prilog ispitivanju nekih uzorka uginuća embriona u inkubaciji kokošijih jaja

1967

33. Jović Mihajlo Pojava ezofagogastričnih ulkusa u svinja 1967

34. Lukarev Tihomir Prilog poznavanju proizvodnih sposobnosti i zdravstvenog stanja živine Hy-line u našim uslovima

1967

35. Stajić Slavoljub Diferenciranje nekih vrsta enterobakterija metodom imunofluorescencije

1967

36. Teofanović Marko Raširenost i suzbijanje stafilokoknog mastita na nekim dobima u Vojvodini

1967

1968.

37. Alferov Sergej Ispitivanje mikroflore sperme bikova 1968

38. Boškovski Spomenka Ispitivanje vrednosti nekih seroloških metoda u rutinskoj dijagnostici bruceloze

1968

39. Brusnjai Janoš Hronično respiratorno oboljenje živine (CRD) na malim farmama

1968

40. ðujin Todor Prilog poznavanju epizootiologije svinjske kuge na području AP Vojvodine

1968

41. Marjanov Ilija Ispitivanje perzistiranja i visine titra antitela u krvnom serumu životinja posle vakcinisanja protiv leptospiroza

1968

Page 3: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 3 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

42. Milojković Vasilije O nekim efektima gama zračenja na alkoholne vakcine Salmonella typhimurium

1968

43. Petrović Dragomir Metodi vakcinisanja pilića u tovu protiv kuge 1968

44. Petrović Bogdan Ispitivanje broja bazofilnih leukocita u krvi prasadi i tovnih svinja

1968

45. Petrović Mihajlo Raširenost leptospiroze kod ljudi i domaćih životinja na području Mačve

1968

46. Petrović Vladimir Prilog ispitivanju kontaminacije goveñeg mesa sa 137Cs 1968

47. Stanković Jelica Aerobna mikroflora radnih prostorija, aparata i instrumenata

1968

48. Teodosić Slobodan Prilog poznavanju prirodnog pasivnog i aktivnog imuniteta kod štenadi cepljenih antirabičnom vakcinom po Hempt-u

1968

49. Šurjanović Milan Ispitivanje efikasnosti sprovedene dezinfekcije odreñenih površina sa hlornim preparatima

1968

1969.

50. Borñoški Danilo Prilog poznavanju raširenosti tuberkuloze živine na teritoriji opštine Senta

1969

51. Kostić Milan Ispitivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava otpadnih voda raznih odeljenja klanice i fabrike proizvoda od mesa i konzervi “Crvena zvezda” u Kragujevcu

1969

52. Kuzmanović M. Milomir Razmnožavanje laboratorijskih kunića rase činčila u uslovima niskih temperatura

1969

53. Mandić Branislav Faktori koji utuču na kvalitet jetrenih pašteta 1969

54. Paunović P. Dobrivoje Prilog proučavanju dejstva tetraciklina na organizam eksperimentalnih životinja

1969

55. Stefanović Matija Prilog proceni kvaliteta goveñih i svinjskih trupova 1969

56. Šestak Vaclav Ishrana teladi različitim količinama regenerisanog mleka 1969

57. Vučković Dragoljub Proučavanje strukture patomorfoloških nalaza u bubrezima golubova za klanje

1969

1970.

58. Arsenijević Milić Prilog izučavanju profilakse anemije prasadi 1970

59. Brkić S. Božidar Hemijski sastav i hranljiva vrednost ribljih konzervi “Crvenperka u ulju”

1970

60. Erski Biljić Milanka Primena imunofluorescentne mikroskopije u diferencijalnoj dijagnozi Listeria-e monocytogenes i Erysipelotrix insidiosa

1970

61. Ilić Predrag Ispitivanje faktora koji utiču na termički kalo kod konzervi goveñeg mesa u komadima

1970

62. Zdravković V. Tihomir Prilog izučavanju problema fluoroze domaćih životinja u okolini jedne fabrike superfosfata u SR Srbijii

1970

63. Lazarević Dragoljub Profilaksa proliva mlade prasadi i puerperalnih oboljenja krmača

1970

64. Lazić Božidar Ispitivanje vrednosti nekih podloga za izolovanje Lactobacillus-a

1970

Page 4: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 4 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

65. Milinković Borivoj Sposobnost izdrživosti i stvarajne enterotoksina odabranih sojeva stafilokoka u ohlañenom svinjskom mesu, zamrznutom svinjskom mesu i pasterizovanim proizvodima od svinjskog mesa u limenkama

1970

66. Ninkov D. Slavomir Vrednost imunofluorescencije u diferencijalu nekih anaeroba izolovanih iz buraga

1970

67. Radojević Zoran Uporedno ispitivanje vremena pojavljivanja koagulaze, hijaluronidaze, fosfataze fibrinolizina, dezoksiribonukleaze i lecitinaze u kulturama Staphylococcus haemoliticus i njihov značaj u dijagnostici

1970

68. Radovanović Ljubivoje Prilog poznavanju imuniteta protiv influence prirodno inficiranih i vakcinisanih konja

1970

69. Savin Nada Ispitivanje lipoliptične aktivnosti nekih vrsta bakterija u masti i loju

1970

70. Ugarković Živa Komparativno ispitivanje održivosti svinjske masti dobijene suvim i vlažnim postupkom topljenja

1970

71. Šajti Gavro Prilog izučavanju krvne slike u teladi starih do mesec dana 1970

72. Šijačić Lazar Prilog izučavanju uticaja godišnjih doba na količinu, kvalitet i oplodnu sposobnost sperme nerasta

1970

73. Varga Franja Pojava ezofagogastričnih ulkusa u svinja i njihova frekvencija

1970

74. Vendel Rac Komparativno ispitivanje vlažne i suve termičke obrade vezivnog tkiva

1970

1971.

75. Antić Stojadin Faktori koji utiču na kvalitet konzervi od usitnjenog mesa 1971

76. Božinović Jovana Raširenost anaerobnih obolenja na teritoriji Valjeva i rezultat primene imunoprofilakse u borbi protiv njih

1971

77. Dezider Galfi Prilog izučavanju uticaja godišnjih doba na uspeh veštačkog osemenjavanja krava u subotičkom kraju

1971

78. Jovanović A. Dušan Prilog poznavanju uticaja trajanja mešanja na homogenost krvne smeše

1971

79. Kalinović Bratislav Nomenklatura i neka tehnološka svojstva omotača za kobasice

1971

80. Korolija Stevan Ispitivanje termorezistentnosti odabranih sojeva salmonela u substratu od mesa

1971

81. Milojević T. Jovan Prilog patologiji i terapiji oboljenja tonzila pasa 1971

82. Paunović Ljiljana Uticaj nekih organskih i neorganskih jedinjenja na termorezistenciju mikrokoka

1971

83. Petričević Antun Frigometrička obrada goveñeg mesa za porcioniranje 1971

84. Petrović ðorñe Uticaj razreñenja regenerisanog mleka na razvoj teladi 1971

85. Šiljković Vuk Prilog poznavanju zdravstvene problematike u ovaca sjeničko – pešterske visoravni

1971

86. Tadić Tadija Epizootiološka situacija srednjeg i severnog Banata u periodu od 1960. do 1970. godine sa naročitim osvrtom na svinjsku kugu i atipičnu kugu peradi

1971

Page 5: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 5 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

1972.

87. Adić Milan Uporedno razmatranje prednosti i nedostataka podnog i baterijskog sistema držanja nosilja u proizvodnji konzumnih jaja

1972

88. Bunčić Slavko Značaj veterinarsko sanitarne konvencije 1972

89. Cvetkov Borislav Prilog poznavanju anatomskih odlika i patoloških promena polnih organa krmača posle klanja

1972

90. Damjanović Ljubomir Prilog poznavanju raširenosti tifusa peradi na teritoriji opštine Nova Crnja u periodu od 1967. - 1970. god. i mere za njegovo suzbijanje u narednom periodu

1972

91. Grujić L. Slobodan Mikroflora gornjih respiratornih puteva pasa 1972

92. Jovanović Dragan Epizootiologija tuberkuloze u srednjem Banatu sa posebnim osvrtom na tuberkulozu svinja

1972

93. Kaić M. Stevan Ispitivanje toksičnosti Clostridium perfringens-a izolovanih iz razne vrste stočne hrane

1972

94. Kovač Ladislav Ispitivanje higijenskog kvaliteta mleka krava individualnih proizvoñača

1972

95. Kovačević Predrag Ispitivanje održivosti svinjske masti proizvedene suvim i vlažnim postupcima i stabilizovane nekim vrstama antioksidanasa

1972

96. Lazić M. Radmila Prilog poznavanju faune crevnih protozoa kod svinja u okolini Prištine

1972

97. Marković Radmila Ispitivanje Erysipelotrix insidiosa metodom imunofluerescencije

1972

98. Matić V. Ivan Dužina servis perioda u svinja belih mesnatih rasa 1972

99. Milojević Dušan Ispitivanje dinamike ekstenziteta i intenziteta infekcije svinja različite starosti crevnim helmintima i kokcidijama tokom godine na farmi PIK “Tamiš” Pančevo

1972

100. Mišić Lj. Stanojka Uporedna ispitivanja novijih i klasičnih metoda za otkrivanje crevnih parazita čoveka

1972

101. Nikolovski Blagoje Koncentracija bakra u krvnom serumu visokobremenitih krava i njihove teladi u ranom periodu postnatalnog života na P.I.K.-u “Aleksa Šantić”

1972

102. Pavlović Dobrivoje Prilog poznavanju etiologije i epizootiologije želudačno-crevne strongilidoze ovaca na području planinskih pašnjaka Šare

1972

103. Radunović ðorñe Epizootiologija tuberkuloze u selu Velike Livade 1972

104. Slijepčević – Jovanović Radmila

Ispitivanje valjanosti lekovitog seruma protiv pastereloze živine u otkrivanju Pasteurella multocida u organima veštački inficiranih životinja metodom imunofluorescencije

1972

105. Stefanović Milan Uticaj dužine gladovanja pred klanje na klaničnu težinu i randman junadi

1972

106. Vidić Nikola Nalaz inhibitornih materija u bubregu, jetri i mišićima normalno zaklane junadi – Baby Beef

1972

107. Žuržul Dimitrije Ispitivanje uticaja tehnike usitnjavanja i dodavanja kuhinjske soli u različitim etapama zrenja mesa, na stepen hidratacije mesnog testa

1972

Page 6: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 6 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

1973.

108. Adamov S. Radivoj Prilog poznavanju etiologije i epizootiologije želudačno-crevne strongilidoze jagnjadi na području severne Bačke

1973

109. Aćimov Živan Neki poremećaji reprodukcije domaćih šarenih krava u tipu simentalske rase po redosledu laktacije na I.P.K. “Servo Mihalj” PD Zrenjanin – uprava “Mihajlovo”

1973

110. Danev Mihail Komparativno ispitivanje kala ovčijeg mesa smrznutog jednofaznim i dvofaznim postupkom

1973

111. Dimić Olga Prilog poznavanju kretanja stočnih zaraza i šteta od istih sa aspekta osiguranja života

1973

112. Hajduk Vladimir Zoohigijenski aspekti izgradnje stanice za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u Šidu

1973

113. Jaćimović Spasoje Komparativno ispitivanje postupaka za dokaz oksidativnih promena masti

1973

114. Jojin S. Živko Prilog izučavanju pH vrednosti i aktivnosti tripsina u izmetu krmača i prasadi stare do mesec dana

1973

115. Jovanović Aleksandar Subestralno lečenje latentnih endometrita u krava polimicinom

1973

116. Karolj Lenñel Uporedno ispitivanje metoda operativnog premeštanja prepucijuma i penisa u stranu kod bikova i ovnova

1973

117. Kovač Ferenc Crevni helminti svinja u Temerinu 1973

118. Kuzmanov Danislav Odreñivanje optimalnog vremena za osemenjavanje krava merenjem električnog otpora sluzokože vagine

1973

119. Lalić S. Radomir Tehnika fluorescirajućih antitela u imunodijagnostici diktiokauloze ovaca

1973

120. Marjanović Mirko Prilog poznavanju kvaliteta kobasica na beogradskom tržištu

1973

121. Milošević Proka Prilog poznavanju anatomskih odlika i patomorfoloških promena polnih organa krava

1973

122. Mitić Pavle Uticaj nekih aditiva na proizvodnju brzofermentovanih kobasica

1973

123. Pejin G. Slavko Uticaj različitih nivoa i izvora energije obroka na prirast, konzumaciju i konverziju hrane junadi u tovu

1973

124. Pešić S. Vlastimir Autolitički procesi u mišiću i jetri nezatrovanih svinja i svinja otrovanih tabunom

1973

125. Radić S. Dušan Uticaj propionske kiseline na mikrofloru kukuruznog zrna i njene prednosti u odnosu na antibiotike u stočnoj hrani

1973

126. Ristić Desanka Ispitivanje kvasca u digestivnom aparatu zaklanih pilića 1973

127. Savić St. Milan Neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa u jugoistočnom Sremu i predlog rešavanja

1973

128. Savkov M. Dejan Uporedno ispitivanje efekata manuelnog i medikamentoznog lečenja retentio secundinarum na dužinu servis perioda i plodnost krava

1973

129. Simić Ilija Prizemna i aviodezinsekcija otvorenih površina na području Šapca

1973

Page 7: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 7 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

130. Srbljin Radovan Uticaj različitih postupaka salamurenja svinjskog mesa u komadima na brzinu salamurenja i kvalitet finalnog proizvoda

1973

131. Stanimirović Jovan Uporedno ispitivanje ukupnog broja bakterija u barenim kobasicama na propisanom i modifikovanom agaru

1973

132. Stojanović Miodrag Uticaj zdravstvenog stanja konja uslovljenog tetanusnim toksoidom na titar antitoksina

1973

133. Šobloher J. Josip Ogled baterijskog odgajivanja prasadi (neki aspekti tehnologije, zdravstvene problematike i reprodukcije)

1973

134. Velhner Mirjana Prilog poznavanju oboljena pilića u tovu na području SAP Vojvodine

1973

135. Višnjić ð. Vajo Ispitivanje funkcionalnosti modifikovane komore za izazivanje eksperimentalne pneumokonioze

1973

136. Vučković Svetislav Proizvodni i zdravstveni problem svinja u kooperaciji izmeñu zemljoradničke zadruge i individualnih proizvoñača u Zrenjaninu

1973

137. Živanov Dragoljub Uporedno ispitivanje antianemijskog dejstva FEDEX-a i MYOFER-a u ogledima na pacovima

1973

1974.

138. Bugarski Milivoje Uticaj uslova držanja i različitih nivoa energije i proteina hrane na proizvodne rezultate u tovu pilića linije COBB

1974

139. Čubrić Dušan Zavisnost procenta graviditeta krava od mesta deponovanja sperme u polnim organima pri jednokratnom i dvokratnom osemenjavanju

1974

140. Dojnov Nikola Prilog utvrñivanju vremenskih normativa na postmortalnoj inspekciji goveñeg mesa

1974

141. Ginda C. Jovica Parazitoze digestivnog trakta svinja na svinjarskoj farmi PK-a “Južni Banat” u Beloj Crkvi

1974

142. Jevtović D. Mihajlo Mogućnost korišćenja u praksi jedne semikvantitativne metode za brzo odreñivanje kalcijuma u krvi goveda

1974

143. Joannis Siargas Način spravljenja i osnovna organoleptička i druga svojstva važnijih vrsta trajnih kobasica grčke provenijencije

1974

144. Jovanović Gradimir Rezidue antibiotika u nekim namirnicama animalnog porekla u prometu

1974

145. Kraljevski Rade Prilog poznavanju zdravstvene problematike u gajenju komercijalnih nosilja SSL i HISEX

1974

146. Lazić R. Slavko Stanje Q-groznice u SAP Vojvodini sa naročitim osvrtom na povezanost slučajeva ove zoonoze kod ljudi i životinja u toku poslednjih godina

1974

147. Milojević M. Zvonimir Epizootiološki zoohigijenski aspekti uvoñenja savremene tehnologije u proizvodnji svinjskog mesa, rekonstrukcijom postojećih objekata na farmi svinja “Zaravan” PIK-a “Šid” u Šidu

1974

148. Pajić Ivan Nalaz bakterija u mesu, organima i limfnim čvorovima klinički zdravih goveda

1974

Page 8: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 8 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

149. Petrović Miodrag Proučavanje ekonomskog efekta i mogućnosti plasmana jednodnevih pilića kod različitih stepena korišćenja proizvodnih kapaciteta inkubatorske stanice u Aleksincu

1974

150. Petrović Radovan Ispitivanje uticaja hlañenja i smrzavanja na biološku aktivnost antibiotika u mesu

1974

151. Petrović Svetozar Uporedno ispitivanje fertilne sposobnosti duboko zamrznute sperme bika u obliku peleta i pajeta

1974

152. Podobnik Ivan Uticaj nekih tehnoloških faktora na stabilnost kalajne prevlake pasiviziranih limenki

1974

153. Providžalo Olivera Prilog bakteriološkom ispitivanju bunarskih voda s posebnim osvrtom na identifikaciju E. coli Eijkmann – testom i produkcijom indola na 44 oC

1974

154. Ristivojević Desimir Proučavanje hematoloških vrednosti pasa invadiranih sa Toxocara canis

1974

155. Serac Milan Dizenterija svinja (Dysenteria suum – pokušaj lečenja i suzbijanja”MECADOX”-om

1974

156. Spasojević Mihajlo Ispitivanje mogućnosti korišćenja redoks potencijala za dokaz kvara mesa

1974

157. Stefanović Ksenija Bakteriološka slika mesa i organa eksperimentalno ozračenih fazana zaklanih u toku radijacione bolesti

1974

158. Stojković Slavko Proučavanja ekonomskog efekta i mogućnosti za proizvodnju jaja za konzum na malim farmama različitog kapaciteta

1974

159. Šabani Mustafa Ispitivanje mikroflore u slučajevima gastroenteritisa teladi u SAP Kosovo

1974

160. Špirta S. Aleksandar Prilog poznavanju kliconoša virusa Aujeskijeve bolesti na farmama svinja u kojima je ova bolest vladala ranijih godina

1974

161. Tomašević M. Zlatibor Piroplazmoza ovaca s posebnim osvrtom na ovo oboljenje u području južnog Banata

1974

162. Živković Vladimir Lečenje anestrije kod krava parenteralnom aplikacijom mešavine vitamina A, D i E

1974

163. Ugarković Živa Ispitivanje raširenosti Q-groznice na teritoriji SR Makedonije

1974

164. Vasić Svetislav Uticaj dezinfekcije na mikrofloru vimena i zbirnog mleka pri prelazu sa ručne na mašinsku mužu

1974

165. Canić Jovan Prilog poznavanju raširenosti antraksa na području rada veterinarskog centra Niš u toku poslednje tri decenije kao i mera njegovog preveniranja i suzbijanja

1974

1975.

166. Gaberščik D. Dušan Prilog izučavanju uticaja karotinoida i vitamina A hrane na zdravstveno stanje genitalija i rezultate plodnosti krava

1975.

167. Glišović M. Božidar Zdravstveno stanje vimena krava i njegov uticaj na higijenski kvalitet mleka na području SO Šabac

1975.

168. Dimitrov M. Zlatoje Značajnije crevne helmintoze pasa s posebnim osvrtom na nalaz u pasa gradskog područja Pančevo

1975.

Page 9: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 9 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

169. Dojić D. Aleksandar Današnji propisi o kontroli prometa stoke i stočnih proizvoda

1975

170. Ervaćanin Gordana Proučavanje higijenskih uslova proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda individualnih proizvoñača na teritoriji grada Beograda

1975

171. Idjuški Živadin Uticaj ishrane i nege na reproduktivne sposobnosti priplodnih krmača držanih van kooperacije i u kooperaciji

1975

172. Ivović Marko Komparativno ispitivanje tkivnog sastava osnovnih delova mesa ovčepoljske i šarplaninske pramenke

1975

173. Joka Milan Prilog poznavanju osvetljenja u objektima za svinje u jugoistočnom Sremu

1975

174. Jovanović Čedomir Prilog poznavanju anatomskih odlika i patomorfoloških promena polnih organa bikova sa posebnim osvrtom na njihove reproduktivne sposobnosti

1975

175. Krotić Obren Stanje i mogućnost u rešavanju problema neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa na teritoriji opštine Šid

1975

176. Olah I. Mirko Prilog poznavanju imuniteta protiv kokošije kuge kod pilića u tovu stimulisanog Lasota sojem virusa

1975

177. Pavlin Nevenka Mezofilne vrste bakterija prilagoñene psihrofilnim uvjetima 1975

178. Petrov M. Tomislav Prilog poznavanju epizootiologije i suzbijanje važnijih parazitskih i zaraznih bolesti ovaca na farmama IPK “Servo Mihalj”

1975

179. Petrović Vladimir Bakteriološka slika ribljeg mesa i ribljih proizvoda na beogradskom tržištu

1975

180. Prekić Alimpije Helmintoze digestivnog trakta konja s posebnim osvrtom na stanje u ergeli PIK Tamiš – Pančevo

1975

181. Projović Dragoslav Prilog poznavanju mikroflore i kvaliteta ovčijeg kiselog mleka iz Sokobanje

1975

182. Radulović Dimitrije Mogućnost rešavanja neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i klaničkih otpadaka na teritoriji opštine Šabac

1975

183. Rašović Milan Prilog poznavanju i rešavanju pitanja neškodljivog uklanjanja leševa na teritoriji opštine Čoka

1975

184. Rodić Momčilo Prilog poznavanju mera u sprečavanju unošenja opasnijih stočnih zaraza preko graničnih prelaza

1975

185. Savić Mihajlo Prva infekcija pilića sa različitim brojem Eimeria tenella i zaštita od uginuća posle ponovnih infekcija

1975

186. Stojanović K. Dušan Raširenost svinjske kuge na epizootiološkim području Požarevac u periodu 1960 – 1970 godine

1975

187. Šaponjac-Milivojević Velinka.

Ispitivanje patomorfoloških promena jetrei mozga pacova hronično trovanih ugljendisulfidom – CS2

1975

188. Šiñanski Svetislav Analiza reproduktivnih sposobnosti krava na P. D. “Graničar” - Gakovo

1975

189. Špis L. Lajoš Prilog izučavanju belančevina i bilirubina u krvnom serumu teladi do 21. dana života sa posebnim osvrtom na blizance

1975

190. Tešin Dragutin Nalaz mikrokoka u konzervama od usitnjenog salamurenog svinjskog mesa

1975

Page 10: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 10 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

191. Višacki Milenko Uporedno ispitivanje sposobnosti stvaranja plaža (PLAK) domaćih sojeva VSK u nekim kulturama tkiva

1975

192. Vojnić M. Ilija Prilog ispitivanju raširenosti tuberkuloze svinja u SAP Vojvodini

1975

193. Žigić Bogdan Cisticerkoza (bobičavost) goveda i svinja u Jugoslaviji sa posebnim osvrtom na stanje u SAP Vojvodini

1975

194. Živadinović Božidar Uticaj težine jaja na rezultate inkubacije, na težinu izleženih pilića i na prirast u brojler tovu

1975

1976.

195. Aleksić S. Dušan Helmintoze goveda i ovaca Timočke Krajine s posebnim osvrtom na fasciolozu i dicroceliozu

1976

196. Belić Lazar Ispitivanje vrednosti imunofluorescentne metode u dijagnostici Morbus Aujeszky

1976

197. Cakić T. Jovan Prolongirani graviditet u krava i njegove posledice 1976

198. Davidov Dimitrije Raširenost crevnih helminata u svinja na farmi u Velikom Središtu i efekat dehelmintizacije

1976

199. Grujić Milan Neki aspekti fiziologije i patologije reprodukcije domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalske rase u rejonu Zrenjanina

1976

200. Kant Natalija Imunološko reagovanje gravidnih krava na vakcinu leptospiroze i prenošenje pasivnog imuniteta na telad

1976

201. Kosanić Stojan Epizootiološka situacija na teritoriji S. O. Ruma u zadnjih 10 godina

1976

202. Krastavčević Ljiljana Uporedni prikaz infekcije krava i teladi sa salmonelama (S. bovis morbificians i drugim salmonelama) u prvih 7 dana posle teljenja

1976

203. Milunov Mita Kokcidioza kokošiju u Jugoslaviji 1976

204. Momirov Savo Proizvodnja pasterizovanoh konzervi od salamurenog svinjskog mesa i veterinarsko sanitarni nadzor

1976

205. Nikić Slobodan Komparativno ispitivanje proizvodnog perioda Hiseks i SSL hibridnih nosilja sa posebnim osvrtom na zdravstvenu problematiku

1976

206. Obradović ðorñe Uloga i značaj veterinarske službe u suzbijanju cisticerkoze i trihineloze

1976

207. Pavličević Milorad Parazitske infekcije jetre ovaca Sjeničko – Pešterske visoravni

1976

208. Petrović R. Miodrag Projektovanje veštačkog osemenjavanja svinja u kooperaciji u delu srednjeg pomoravlja

1976

209. Pop – Cenić Svetislav Trgovina stokom u prvoj polovini XIX veka i stočne zarazne bolesti kao faktor koji je uticao na nju

1976

210. Predojević R. Mirko Eksperimentalno ispitivanje uticaja oksitocina na životnu sposobnost spermatozoida bika in vitro

1976

211. Prokić Jovan Ispitivanje održivosti i kala kobasica upakovanih u celofan-polietilen i krajovak

1976

212. Ranñelović Vojislav Komparativno ispitivanje pH u skeletnoj muskulaturi i pripadajućim limfnim čvorovima redovno zaklanih goveda

1976

Page 11: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 11 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

213. Rankov R. Nenad Smeštaj i tehnološki elementi kao faktor u proizvodnji i zdravstvenoj zaštiti svinja na svinjarskoj farmi “Elan” u Srbobranu

1976

214. Stanković Jugoslav Prilog poznavanju piroplazmoza životinja na području opštine Gnjilane

1976

215. Šašić Mladen Nalaz rezidua antibiotika u mesu i organima bolesnih životinja zaklanih na sanitarnoj klanici

1976

216. Vicković Danilo Dezinsekcija i deratizacija plovnih objekata 1976

1977.

217. Bosanac Ljubica Proučavanje bioloških i ekonomskih problema dužine i intenziteta korišćenja krmača u krupnoj proizvodnji

1977

218. Delić Dušan Vrste kokcidija papkara u području Stapara 1977

219. Joksimović Miloš Problemi reprodukcije domaćih šarenih junica u tipu simentalske rase na terenu veterinarske stanice Aleksinac

1977

220. Koturov Jovan Prilog poznavanju i rešavanju pitanja neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa u SO Novi Sad

1977

221. Lulupović Milivoj Neki reproduktivni poremećaji krava u Zrenjaninu i okolini izazvani nepravilnom ishranom, držanjem i korišćenjem

1977

222. Marinković Bogoljub Prilog poznavanju suzbijanja i iskorenjivanja slinavke i šapa u SAP Vojvodini

1977

223. Otenhajmer Andrija Materijali za pakovanje i njihov značaj za održivost i kvalitet mesa

1977

224. Pivnički ðorñe Fenotipske varijacije nekih reproduktivnih osobina holštajn-frizijske rase goveda

1977

225. Rančić Ljubiša Prilog poznavanju uzroka steriliteta krava na području opštine Prokuplje

1977

226. Sabati Dragoljub Epizootiološka situacija na teritoriji opštine Gornji Milanovac u zadnjih 10 godina

1977

227. Simović Dragiša Prilog poznavanju faktora koji utiču na bakterijsku floru tirolske kobasice

1977

228. Zeljković ðorñe Uticaj odmora i nekih drugih faktora na stepen iskrvarenja i boju mesa svinja i goveda

1977

1978.

229. Anić-Ivović Gordana Uticaj nekih dezinfekcionih sredstava na odabrane sojeve mikroorganizama

1978

230. Arnold Josip Patogene stafilokoke u siru na terenu severne Bačke 1978

231. Aranñelović Tihomir Stanje i problemi korišćenja reproduktivnih kapaciteta krava i mogućnost za veću proizvodnju kvalitetnije teladi na području SO Babušnica

1978

232. Balaban J. Milorad Uporedna ispitivanja nekih osnovnih pokazatelja plodnosti i sposobnosti za proizvodnju mleka krava crno i crveno šarene nizijske i domaće šarene rase

1978

233. Božić ðorñe Prilog poznavanju razvojnog puta u rešavanju neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa kroz istoriju naših naroda do današnjih dana

1978

Page 12: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 12 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

234. Cimbal ðuro Higijenski problemi u prometu stokom, stočnim prerañevinama i stočnim sirovinama

1978

235. ðurñević Nebojša Uticaj težine pri klanju na proizvodne i ekonomske rezultate u proizvodnji tovnih svinja švedskog landrasa

1978

236. Grozdanić Golub Proučavanje bioloških mogućnosti i ekonomske opravdanosti korišćenja rano oploñenih nazimica za proizvodnju prasadi za meso

1978

237. Harasdi Zlatko Proučavanje dužine korišćenja, uzroka isključivanja, štete koje nastaju u osiguranih krava crno-šarene rase u farmskoj proizvodnji i mogućnost za preveniranje istih

1978

238. Katić S. Pero Raširenost mastitisa na terenu opštine Petrovac na Mlavi 1978

239. Kendrešić S. Gliša Prilog poznavanju zdravstvene problematike uzgoja roditeljskih pilića provenijencije “Studler 160L” i “COBB”

1978

240. Kojić Gavrilo Stanje konjarstva i problemi reprodukcije konja na području veterinarske stanice Bogatić

1978

241. Krečov I. Milenko Proučavanje stanja kretanja i šteta usled pastereloze kokošaka na farmi za proizvodnju konzumnih jaja

1978

242. Lukić N. Jovanka Valjanost kokošijih embriona i nekih kultura tkiva za umnožavanje virusa avijarnog encefalomijelitisa

1978

243. Lješević ð. Olga Diferenciranje stafilokoka i mikrokoka metodom imunofluorescencije

1978

244. Marković Radosav Ehinikokoza domaćih životinja i ljudi na području SO Valjevo

1978

245. Mijatov I. Vesna Bakteriološka slika sladoleda u zanatskoj proizvodnji 1978

246. Momčilović Lj. Radomir Ispitivanje uticaja podnog i kaveznog načina držanja na rezultate odgajivanja prasadi

1978

247. Pavlov D. Ilija Ispitivanje povezanosti genotipova transferina u velikog jorkšira sa brojem i kvalitetom odgajane prasadi

1978

248. Petrović M. Milan Ispitivanje povezanosti genotipova transferina u velikog jorkšira sa sposobnošću za proizvodnju mesa

1978

249. Rašić Dragoljub Primena mastitis reagensa u kontroli zbirnog mleka 1978

250. Rebić Milutin Eksperimentalno ispitivanje uticaja egzogenog oksitocina na rezultate veštačkog osemenjavanja krava

1978

251. Ristić Milutin Proučavanje problema uklanjanja i prerade otpadaka animalnog porekla (leševa i klaničnih otpadaka) na području SR Srbije

1978

252. Ristić Miodrag Krvavi proliv svinja na imanju PD Krivaja u periodu 1963 – 1972 godine

1978

253. Tadin C. Rajko Uticaj različitih količina obranog mleka u prahu na proizvodne rezultate u ishrani prasadi

1978

254. Tasić S. Sava Uporedna ispitivanja sintetskog analoga prostaglandina F-2 alfa (Estrumate) i enukleacije žutog tela na plodnost osemenjenih krava

1978

255. Tričković S, Dragoslav Prilog poznavanju metastrongiloze u svinja na terenu opštine Knjaževac

1978

Page 13: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 13 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

256. Veličkovski Stamen Ispitivanje raširenosti helminata digestivnog trakta pasa na području grada Skoplja

1978

257. Vučković Dragoslav Značajniji endoparaziti goveda na području Titovo Užice i mere za njihovo suzbijanje

1978

258. Živojinov S. Dušan Helminti ovaca iz područja opštine Inñija sa posebnim osvrtom na želudačno crevne strongilide

1978

1979.

259. Arañanin Slavko Ispitivanje uticaja aditiva i tehnološke obrade na konzistenciju i druga svojstva ćevapčića

1979

260. Bulatović Živorad Ispitivanje kupremije u krmača i njihove prasadi na farmi PIK “Tamiš” Pančevo RO Poljoprivrede Dolovo OOUR Stočarstvo “7. Septembar” Dolovo

1979

261. Ćirković M. Milivoje Uticaj proizvodnih temperatura na mikrofloru nadimljene čajne kobasice

1979

262. Džakula Branko Analiza američkih propisa o pregledu goveñeg mesa 1979

263. Kiš Karlo Deratizacija pogona prehrambene industrije u gradu Subotici i njegovoj okolini

1979

264. Kovač F. Franjo Privredni prestupi u vezi proizvodnje i prometa namirnica animalnog porekla na teritoriji Subotice u vremenu od 1974 – 1978

1979

265. Kovačević Vitomir Veštačko osemenjavanje i ginekološko-akušerska kazustika kod krava i svinja na terenu veterinarske ambulante Bajša

1979

266. Matolči Jožef Patologija svinja na farmi svinja “Krivaja” u 1975/76 1979

267. Mičik P. Laslo Fenotipske varijacije nekih reproduktivnih i proizvodnih osobina u krava crno-šarene nizijske rase

1979

268. Mihailović Dobrivoje Akutni tifus kokošaka i njegov uticaj na industrijsku proizvodnju konzumnih jaja

1979

269. Nikić Svetozar Proučavanje učestalosti pojavljivanja pojedinih oboljenja na farmi krava PIK-a “Tamiš” i mere za njihovo preveniranje

1979

270. Nikolić V. Arsenije Uticaj kasne kastracije muških grla na proizvodne i klanične rezultate svinja u tovu

1979

271. Papp Elemer Mikroflora suve krvne plazme i njen uticaj na higijenski kvalitet odabranih proizvoda od mesa

1979

272. Pataki S. Vasa Prilog poznavanju i rešavanju neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa na teritoriji skupštine opštine Bač

1979

273. Pantić M. Živorad Raširenost i suzbijanje kuge pčelinjeg legla na području opštine Smederevska Palanka

1979

274. Pešić Olga Nalaz patogenih bakterija u brisevima i otpadnim vodama mlekare

1979

275. Petrov Stevan Organizacija veterinarsko-inspekcijskog pregleda stoke za klanje i mesa u klanicama sa linijskim i klasičnim načinom rada

1979

276. Petrović V. Milutin Izučavanje patologije goveda na minifarmama u leskovačkom kraju

1979

Page 14: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 14 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

277. Petrujkić A. Tihomir Uporedno ispitivanje vrednosti imunoloških metoda (Mip-testa) i kliničkog pregleda u dijagnostici graviditeta kobila

1979

278. Radovanović D. Tanasije

Ispitivanje uticaja brašna dehidrovane lucerke, kukuruznog glutena, crvene otpadne paprike i sintetskih karofila na boju žumanca kokošijih jaja za konzum

1979

279. Stankov Zlata Mogućnost imunoprofilakse atrofičnog rinitisa svinja imunizovanjem krmača

1979

280. Stanković D. Milan Indukcija prašenja krmača prostaglandinom i njen uticaj na pojavu puerperalnog MMA sindroma

1979

281. Stojičević Stanoje Ispitivanje sadržaja masti u kolostrumu krava za ishranu teladi i njegov sadržaj u suvoj materiji fecesa novoroñene teladi sa osvrtom na pojavu želudačno-crevnog oboljenja (proliva) teladi

1979

282. Širadović Miroslava Uticaj ozlede površine vimena za nastajanje i širenje mastitisa krava

1979

283. Tosevski T. Josif Anaciditet i hipoaciditet u rano odbijene prasadi 1979

284. Trajković Milorad Reprodukcijski pokazatelji i patomorfološke promene genitalnih organa krmača isključenih iz priploda zbog jalovosti

1979

285. Vladisavljević Branislav Ekonomski efekti primene nekih kokcidiostatika u tovu brojlera

1979

1980.

286. Bukinac Stevan Učestalost i patomorfološke karakteristike diplo-streptokokoze u odlučene prasadi u uslovima farmske proizvodnje

1980

287. Dabović Dušan Epizootiologija i suzbijanje ehinikokoze i besnila u području srednjeg Banata

1980

288. Depalov K. Stevan Problemi imunoprofilakse protiv atipične kuge peradi u farmskom uzgoju

1980

289. Džoševski Stojan Indigestije odraslih goveda u širem regionu Bitolja 1980

290. Gančić Miloš Savremeni zoohigijenski aspekti pri projektovanju i izgradnji inkubatorske stanice

1980

291. Gostović Gordana Održivost leptospira u kolostralnom i normalnom mleku zdravih imunizovanih životinja

1980

292. Grujić Radisav Prilog problemu marketinga preparata za veterinarsku upotrebu

1980

293. Katrinka Milovan Ispitivanje imunogene vrednosti postojećih vakcina protiv enzootskog oboljenja papaka ovaca

1980

294. Kovačević B. Vlado Dosadašnja stočarska proizvodnja i stanje veterinarske delatnosti u poljoprivredno prehrambenoj industriji “Bačka Palanka” i perspektivni plan razvoja i potrebe u saradnji sa individualnim proizvoñačima

1980

295. Marković Milan Ispitivanje funkcije jetre u toku oboljenja organa za varenje konja

1980

296. Mijušković Branislav Ispitivanje osetljivosti terenskih sojeva Bacillus larvae prema nekim antibioticima

1980

Page 15: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 15 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

297. Mitić D. Stanimir Zarazne i parazitske bolesti domaćih životinja i plan njihovog suzbijanja u okviru mera za unapreñenje stočarstva u području opštine Majdanpek

1980

298. Neofitović P. Sima Tehnološko-tehnički uslovi u načinu držanja i smeštaju teladi na PD “Budućnost” kao mera u suzbijanju gastrointestinalnih oboljenja

1980

299. Ninkov R. Ivan Fenotipske varijacije nekih reproduktivnih osobina u plotkinja švedskog landrasa

1980

300. Oluić Dušan Naša iskustva u otkrivanju i lečenju mastitisa u farmskim uslovima držanja krava

1980

301. Plavšić Petar Utovar, transport i istovar stoke i moguće reperkusije ovih stresova na zdravlje, proizvodnju i eksploataciju životinja

1980

302. Plećaš Zdenka Pojava, širenje i značaj Gumboro bolesti u Jugoslaviji 1980

303. Pop – Cenić Mihajlo Sadašnje stanje i perspektive u proizvodnji, potrošnji i izvozu goveñeg mesa u Jugoslaviji

1980

304. Poznanić A. Slobodan Najčešći nedostaci kvaliteta konzervi od mesa na beogradskom tržištu

1980

305. Pujin Slavko Prilog poznavanju mogućnosti ranog uskraćivanja tečne ishrane teladi

1980

306. Romanić P. Slavko Prilog poznavanju nekih epizootioloških faktora u širenju bruceloze domaćih životinja u uslovima ekstenzivnog stočarenja

1980

307. Savić N. Todor Prilog poznavanju i rešavanju neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa na teritoriji SO Odžaci

1980

308. Simić Mirjan Naša iskustva u primeni nekih spermorazreñivača pri veštačkom osemenjavanju krmača

1980

309. Simonović R. Jovan Epizootiologija besnila na teritoriji SR Srbije za period 1946 – 1975 godine

1980

310. Sović Momčilo Ispitivanje prirodnog pasivnog i aktivnog imuniteta protiv leptospiroze svinja

1980

311. Spasić Ljupče Prilog poznavanju zdravstvene problematike živine na području Požarevca

1980

312. Stanisavljević Dragi Deratizacija svinjskih farmi 1980

313. Stanojević Dušan Komparativno ispitivanje visine titra antitela u krvnom serumu pasa vakcinisanih protiv besnila Flury i Hemptovom vakcinom

1980

314. Vlaškalin N. Miloš Problemi dezinfekcije u fabrici za preradu morske ribe 1980

1981.

315. Bakri M. Zafir Ispitivanje uzroka uginuća u komercijalnih nosilja hibrida SSL na živinarskoj farmi u Lipljanu

1981

316. Beuković M. Danilo Helminti digestivnog trakta pasa na teritoriji opštine Inñija 1981

317. Davidović Ružica Držanje roditeljskih jata kokoši teških linija u kooperaciji s posebnim osvrtom na zdravstvenu problematiku

1981

318. Deanović Vladimir Primena larvicidnog metoda u suzbijanju komaraca na teritoriji opštine Pančevo

1981

Page 16: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 16 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

319. Doljak M. Ljubiša Uticaj mase nekih slatkovodnih riba stepen iskorišćenja trupa pri porcionisanju

1981

320. Dukić Zlatomir Parazitske invazije životinja za klanje na području Kraljeva sa stanovišta higijene namirnica

1981

321. Grčić Pavle Dezinsekcija fabrike stočne hrane “Provamin” u Sremskoj Mitrovici

1981

322. Grnčarski Miodrag Ispitivanje uticaja nekih dodataka hrani na proizvodne rezultate kokoši nosilja

1981

323. Ilić Živorad Uloga i značaj veterinarskog inspektora na klanici u suzbijanju stočnih zaraza

1981

324. Ilinčić J. Boško Uticaj peletirane stočne hrane na proizvodne osobine rano odbijene prasadi

1981

325. Ištvan I. Adam Uticaj tehnologije prerade mleka individualnih proizvoñača na higijensku ispravnost i kvalitet proizvoda od mleka

1981

326. Jakšić I. Nikola Prilog izučavanju keratokonjunktivitisa u goveda 1981

327. Jovanov Slobodan Uticaj flavomicina na proizvodne osobine pilića u tovu 1981

328. Karanfilovski Gojko Značaj fascioloze i dikrocelioze za stočarstvo Pljevalja i okoline i ekonomske štete koje one nanose ovoj grani privrede

1981

329. Lovčević Dragoljub Prilog poznavanju nekih uobličenih i humoralnih sastojaka u krvi tovne junadi

1981

330. Mamula Dušan Uticaj dodavanja granuliranog mermera kao izvora Ca i odnosa Ca i P u obroku nosilja na mineralizaciju kostiju i čvrstoću ljuske jaja u drugoj fazi nošenja

1981

331. Maričić S. Lazar Uticaj nivoa proteina u ishrani tovnih svinja 1981

332. Markić Zdenko Ispitivanje učestalosti i karaktera pneumonija u prasadi pre i posle odlučivanja

1981

333. Mirošičević M. Pavle Uporedna ispitivanja tovnih sposobnosti i nekih klaničnih vrednosti pilića hibridnih linija ROSS, Hybro i Vedette

1981

334. Nañ J. Laslo Upotreba suncokretovih glava u ishrani junadi u tovu 1981

335. Nešić Dragica Raširenost leptospiroze konja u nekim područjima SR Srbije

1981

336. Oršanić M. Vladimir Vrsta kokcidija kod goveda, ovaca i svinja u području severozapadnog Srema (obrušci Fruške Gore)

1981

337. Pocev Georgi Merenje kupremije u goveda gajenih na Ovčepolju 1981

338. Popović Vladimir Marketing preparata Verpanyl 1981

339. Radulović ð. Mihajlo Uticaj Uroveta na proizvodne rezultate svinja u tovu 1981

340. Selar S. Slavica Ispitivanje zagañenosti stočne hrane bakterijama i plesnima proizvedene na području opštine Sombor

1981

341. Sentovski G. Vasil Raširenost invazionih bolesti ovaca na području opštine Probištip

1981

342. Sič Ištvan Izñubravanje u savremenim svinjskim pogonima i problemi dezinfekcije i dezodorijacije

1981

Page 17: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 17 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

343. Sisojević M. Zdravko Uticaj kompletne krmne smeše na odgoj i ishranu štenadi rase nemački ovčar i jugoslovenski ovčarski pas – šarplaninac

1981

344. Valent P. Pavle Ispitivanje mogućnosti ishrane skotnih i dojnih kuja rase nemački ovčar i jugoslovenski ovčarski pas – šarplaninac kompletnim krmnim smešama

1981

1982.

345. Angelevski Aleksandar Komparativno ispitivanje seroloških metoda kod bruceloze ovaca

1982

346. Anić J. Milena Stanje i mogućnost neškodljivog uklanjanja otpadnih materijala na teritoriji opštine Aranñelovac

1982

347. Bodakoš Dragutin Iskustva i rezultati u osiguranju pilića u tovu iz kooperacije na području poslovne jedinice – ðakovo Croatia

1982

348. Bošković Vladimir Nematode digestivnog trakta lisica i jazavaca na teritoriji grada Beograda

1982

349. Dragić R. Milorad Raširenost štenećaka na području Beograda u periodu od 1970. do 1980. godine

1982

350. Eremić ðorñe Promene u celularnom sastavu krvi i patomorfološki nalaz u matericama kuja sa piometrom

1982

351. Hajhamdo Abdulhamid Oboljenja nepoznate etiologije u uslovima razvoja industrijskog živinarstva

1982

352. Kostović Dragutin Stanje i tendencije u proizvodnji i prognoza potreba u živinskom mesu i jajima do 1990. godine u regionu Kraljeva

1982

353. Milić M. Ljubomir Ispitivanje imunogene vrednosti adsorbat, lizat i uljne vakcine protiv crvenog vetra svinja

1982

354. Milosavljević Branimir Ispitivanje uticaja zaštitnih materijala (polietilena i stokineta) na kalo telećih trupova

1982

355. Nikolovski Jovica Pojava i karakteristike pada nosivosti kod komercijalnih nosilja

1982

356. Stojanović Andrija Proizvodnja i zdravstveno stanje komercijalnih nosilja u kooperaciji

1982

357. Sušić Milutin Ispitivanje uticaja sulfhidrilnih grupa na pojavu diskoloracije konzervi od mesa

1982

1983.

358. Dezider Husag OOUR “Vodovod i kanalizacija” - bakteriološka flora jezera Palić

1983

359. ðurica M. Gojko Uticaj peletirane stočne hrane na proizvodne rezultate svinja u tovu

1983

360. Jerković Branko Uporedno ispitivanje imunogenih vrednosti vakcina pripremljenih od L. pomona

1983

361. Lalić T. Milan Uticaj rumensina dodatog hrani na proizvodne rezultate junadi u tovu

1983

362. Mijatović M. Zoran Helmintofauna digestivnog trakta laboratorijskih životinja 1983

363. Moskovljević Miroljub Komparativna analiza bakteriološke slike i uslova proizvodnje kajmaka u kraljevačkom regionu

1983

Page 18: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 18 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

364. Ostojić Sever Paralelno ispitivanje uticaja uroveta, flavomicina i cink bacitracina na proizvodne osobine pilića u tovu

1983

365. Pinterović A. Eva Neki aspekti reprodukcije i ekonomike u kooperaciji proizvodnje prasadi u Magliću (SAPV)

1983

366. Popović M. Petar Nalaz enteropatogenih Escherichia coli u mleku i proizvodima od mleka u prometu na području regiona Kraljevo

1983

367. Ružić Radiša Rasni sastav pasa i njihova klinička patologija na užem području Beograda

1983

368. Savić Radojka Bakterijska mikroflora živinskog mesa na pijacama grada Beograda

1983

369. Savić I. Vladimir Problemi dezinfekcije u pogonima industrije mesa 1983

370. Tomić B. Vladeta Naša iskustva u suzbijanju leptospiroze na farmi svinja 1983

371. Vukčević Veliša Pčelarstvo u Crnoj Gori i raširenost bolesti pčela u periodu od 1975 – 1982 godine sa posebnim osvrtom na varoozu pčela

1983

1984.

372. ðorñević V. Dragiša Organizacija dezinfekcije kao mera za suzbijanje stočnih zaraza na teritoriji SO Topola

1984

373. Filipović Novica Ispitivanje porekla stafilokoka u mleku krava individualnih proizvoñača na teritoriji timočkog regiona

1984

374. Jovanović Vladimir Ispitivanje normalne vrednosti krvne slike, proteinskog sistema i enzima krvnog seruma jugoslovenskog ovčarskog psa – šarplaninca

1984

375. Konstantinović Vladimir Ispitivanje visine titra antitela u serumu pilića vakcinisanih protiv atipične kuge peradi vakcinom aplikovanom u vodi za piće

1984

376. Mikić A. Mihailo Tehnologija pripremanja duboko zamrznute sperme pastuva u stočarkom veterinarskom centru Velika Plana

1984

377. Ninkov ð. Dušan Uticaj ishrane dojnih krmača silažom kukuruznog klipa na proizvodne rezultate prasadi

1984

378. Obradović M. Vojislav Uticaj pronifera dodatog hrani na proizvodne rezultate odbijene prasadi

1984

379. Pavlović M. Jelena Nalaz salmonela u kanalizacionim i otpadnim vodama živinske klanice u Šapcu

1984

380. Simić V. Milijana Pojava akutnog tifusa živine na teritoriji SR Srbije van teritorija Socijalističkih Autonomnih Pokrajina

1984

381. Shakra Nabil Epidemiologija lajšmanijaze kao zoonoze u zemljama Mediterana

1984

382. Stojičić Gordana Ispitivanje crevnih parazita u školske dece u niškom regionu

1984

383. Subotin M. Lazar Primena metoda dubokog zamrzavanja semena bika u postupku zamrzavanja semena čoveka

1984

384. Veselinov Dragomir Izvoz goveda i ovaca u zemlje u razvoju 1984

385. Žnidarčić Stanislav Komparativno ispitivanje dejstva kuhinjske soli različitog porekla na svojstva usitnjenog mesa

1984

Page 19: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 19 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

1985.

386. Bjelotomić Bogdan Pojavljivanje i širenje Aujeszkyjeve bolesti u uslovima industrijske proizvodnje svinja

1985

387. Dimić Bane Ispitivanje raširenosti infekcije i zapaljenja vimena krava individualnih proizvoñača u jednom selu u okolini Beograda

1985

388. ðermanović ðurñica Mogućnost biološke kontrole hemioterapijskih sredstava u industrijskoj proizvodnji

1985

389. Geru St. Nikola Piroplazmoza ovaca u području opštine Kruševo 1985

390. Hajdu J. Bela Prilog izučavanju fosfatemije, kalcemije i proteinemije u pojedinim kategorijama svinja

1985

391. Ivanović Krstivoje Problemi reprodukcije, organizacija, primena i rezultati veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji opštine Sokobanja

1985

392. Jovin D. Nenad Uticaj dezinfekcije vimena posle muže na promene patogene mikroflore vimena i pojavu mastitisa u krava

1985

393. Kostić Petar Tradicionalna i industrijska proizvodnja roštilja od usitnjenog mesa i potrošnja u Beogradu

1985

394. Maćaš Senji Izučavanje nekih biohemijskih parametara u krvi krmača 1985

395. Marić Milovan Kliničke promene i bela krvna slika u kuja sa piometrom pre i posle ovariohisterektomije

1985

396. Maričić Dušan Bakterijska flora polukonzervi od svinjskog mesa u komadima

1985

397. Marinković A. Dimitrije Ispitivanje kvaliteta mesnatih svinja na liniji klanja 1985

398. Mijatović ð. Vitomir Problemi i zakonska regultiva držanja kućnih životinja na teritoriji Beograda

1985

399. Milošev Miroslav Dijagnostika leptospiroze svinja serološkim i kulturalnim metodama

1985

400. Mitev Angel Upotreba smrzavanog ovčijeg mleka u proizvodnji kiselog mleka

1985

401. Munjas Jovan Prilog poznavanju i rešavanju neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa na teritoriji opštine Ruma

1985

402. Nikolić Dušanka Enterobakterije zamoraca (Cavia cobaya) sa posebnim osvrtom na E. coli i salmonele

1985

403. Nitovski Atanas Zdravstvena problematika prasadi na sisi sa posebnim osvrtom na telesnu masu pri roñenju

1985

404. Orlić P. Dušan Imunoprofilaksa pilića u tovu protiv atipične kuge peradi sprej metodom u farmskim uslovima

1985

405. Paić Sava Transport domaćih životinja na teritoriji opštine Šid 1985

406. Perić R. Danilo Antibiotska preventiva i terapija ranog puerperijuma u krava sa posebnim osvrtom na retentio secundinarum

1985

407. Petrić J. Vojo Bakterijska flora radnih površina u klanici sa posebnim osvrtom na enterobakterije

1985

408. Popov Ž. Radovan Ispitivanje uticaja aktivnosti vode na održivost hrenovki 1985

Page 20: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 20 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

409. Radulović Ana Prilog poznavanju raširenosti ehinokokoze u domaćih svinja zaklanih na klanicama u Beogradu

1985

410. Stanojević Tomislav Proizvodnja, tehnologija i distribucija sperme nerasta u stočarskom centru Velika Plana

1985

411. Stošić Branka Uticaj bakterioloških boja i tečnih deterdženata na rast i rojenje Proteus vulgaris

1985

412. Utornik Ljiljana Bakterijska flora vimena krava 1985

413. Volarev Stevan Suzbijanje i iskorenjivanje leukoze goveda na jednoj farmi industrijskog tipa

1985

414. Valter S. Dragoš Patomorfološka ispitivanja genitalnih organa i akropodijuma u krmača isključenih iz priploda

1985

415. Vujin K. Dušan Organizacija uklanjanja industrijskih i drugih otpadaka biloškog porekla na području južnog Srema

1985

416. Vuletić Gojko Otpornost uzročnika mastitisa krava na antibiotike na području Subotice

1985

1986.

417. Aleksić Stevica Ispitivanje fizikohemijskih i tehnoloških svojstava DFD mesa mladih bikova simentalske rase

1986

418. Birovljev Lazar Uticaj vlažne dezinfekcije guščijih jaja na rezultate leženja 1986

419. Crčev Dino Bolesti ovaca u SR Makedoniji u periodu 1977 – 1982 godine

1986

420. Ilić R. Mira Uporedno ispitivanje metoda imunofluorescencije, imunoelektroforeze i kaunterimunoelektroforeze u otkrivanju rota virusa

1986

421. Kozlina M. Branko Različiti putevi infekcije pasa virusom štenećaka u eksperimentalnim uslovima

1986

422. Linjački B. Ivan Važnije zarazne bolesti pasa na području opštine Zrenjanin

1986

423. Ljubotina Branimir Ispitivanje funkcije jetre konja u toku produkcije antitetanusnog seruma s naročitim osvrtom na ranu dijagnozu amiloidoze jetre

1986

424. Miković P. Miladin Uništavanje štetnih insekata u objektima industrije mesa “Somes” Sombor

1986

425. Podunavac Mirijana Epizootiološka situacija leptospiroza kod goveda i svinja na farmama u Pančevskom Ritu u periodu od 1978. do 1984. godine

1986

426. Simonović Jovan Mikrobiološki procesi u maslacu tokom čuvanja pri temperaturama hlañenja i smrzavanja

1986

427. Spajić Andrija Organizacija sakupljanja životinjskih leševa i klaničnih konfiskata za industriju mesnog brašna PKB Protein

1986

428. Sojković M. ðoka Problematika zdravstvenog stanja goveda u grdeličkom kraju

1986

429. Rušak Jožef Specifičnosti uništavanja štetnih glodara u svinjarskim objektima kooperanata SOUR-a PIK Halas Jožef, Ada

1986

1987.

Page 21: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 21 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

430. Anastasov Tome Klinička patologija pasa na području Bitolja 1987

431. Blažin Vesna Ispitivanje titra hem-inhibicionijom kod aerosol vakcinacije i revakcinacije protiv New Castle bolesti

1987

432. Černe Zoran Ispitivanje faktora koji utiču na kalo goveda u stočnom depou klanice

1987

433. Damjanović Miroljub Kvabevit i silirano zrno kukuruza u ishrani svinja u tovu 1987

434. Dolovac Ćazim Ispitivanje tuberkuloze kod goveda u mini farmama opštine Novi Pazar

1987

435. Ganić Vukica Dokaz Bacillus cereus u mesu i drugim namirnicama uporednom primenom krvnog agara, KG-agara i podloge po Mosselu

1987

436. Gerhart A. Petar Komparativno ispitivanje preveniranja anemije prasadi peroralnim i parentalnim davanjem preparata gvožña

1987

437. Ilić Gordana Paraziti ovaca i koza Timočke Krajine 1987

438. Ivanović Radiša Uporedno ispitivanje antihelmintičkog efekta piperazin citrata, piperazin adipata, levamizola, mebendazola, fenbendazola i albendazola na Neoascaris vitulorum u teladi

1987

439. Jeftić Vladimir Zdravstvena zaštita živine individualnog sektora na području opštine Ruma

1987

440. Jeličić Ljubica Raširenost leptospiroze u konja na području opštine Beli Manastir

1987

441. Lalić Radivoje Helminti digestivnog trakta u konja na području opštine Pljevlja

1987

442. Lazić S. Miroslava Ispitivanje mikroflore nekih vrsta stočne hrane za svinje 1987

443. Macić B. Radomir Organizacija sakupljanja animalnih otpadaka na teritoriji opštine Zaječar

1987

444. Mirković Tomka Mikloflora mesa namenjenog roštilju u ugostiteljstvu na području opštine Tuzla

1987

445. Pujić Miroljub Prilog problemu marketinga fasciolicida 1987

446. Rajčić Slobodan Estralna i postestralna krvarenja u junica i krava i njihov uticaj na koncepciju

1987

447. Rogožarski Dragan Rezultat osemenjavanja svinja u seoskim domaćinstvima u zavisnosti od načina, vremena i broja inseminacija

1987

448. Šinković M. Mirko Neoplazme u pasa na području Subotice od 1980 – 1986. 1987

449. Toplica Dušan Parazitoze digestivnog trakta teladi kod individualnih proizvoñača u području opštine Rača

1987

1988.

450. Adamov Radoslav Streptococcus agalactiae u mlečnoj žlezdi krava kod individualnih proizvoñača u regionu Zrenjanina

1988

451. Arizanović D. Snežana Bakterijska flora oka psa i osetljivost izolovanih mikroorganizama prema antibioticima

1988

452. Beretka – Boroš Žužana Uzroci isključenja krmača i nazimica iz priploda sa posebnim osvrtom na patološke promene genitalnih organa

1988

Page 22: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 22 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

453. Debeljak Zoran Ispitivanje uzroka uginuća živine u brojlerskoj proizvodnji na teritoriji regiona Kraljevo

1988

454. Divnić Radojka Ocena kvaliteta mleka na sirovinskoj bazi mlekare Loznica 1988

455. ðošić Milivoje Značajne helmintoze u ovaca Pive i njihovo suzbijanje 1988

456. Ivančević D. Vladimir Mikroflora obolelih i zdravih tonzila pasa 1988

457. Jakovljević Vojislav Endoparazitoze svinja na području rada veterinarske stanice u Smederevskoj Palanci i razrada mera za njihovo suzbijanje

1988

458. Jovanović M. Zoran Uticaj primene sintetskog analoga gonadotropnog rilizing hormona GnRH, Lutal u postpartalnom periodu na neke reproduktivne pokazatelje krava

1988

459. Karasek F. Siniša Uporedna analiza zakonske regulative u oblasti reprodukcije goveda u SFR Jugoslaviji

1988

460. Kosanović S. Petar Adaptacija Flury LEP soja virusa besnila na kulturu tkiva embrionalnih fibroblasta japanske prepelice

1988

461. Lazarević Slobodan Transport domaćih životinja na teritoriji SO Niš 1988

462. Marković M. Ljiljana Kritička analiza nekih bioloških metoda odreñivanja propisanih jugoslovenskom farmakopejom (Ph. Jug. IV)

1988

463. Marušić Stevan Endoparazitoze goveda u području rada veterinarske stanice u Smederevskoj Palanci i razrada mera za njihovo suzbijanje

1988

464. Meseldžija Jovan Atrofični rinitis svinja i suzbijanje ove bolesti 1988

465. Milutinović M. Desanka Uticaj hlamidospora Ustilago maydis dodatih u hranu na prirast i konverziju hrane pilića u tovu

1988

466. Panin Ž. Milica Uticaj zeolita dodatog u hranu na prirast i konverziju hrane pilića u tovu

1988

467. Radić S.Vasilije Uticaj stočnog kvasca dodatog u hranu na prirast, konverziju hrane i zdravstveno stanje pilića u tovu

1988

468. Radojević Milenko Parazitoze svinja na farmama PP “A. Šantić” u Aleksi Šantiću

1988

469. Ugrinović S. Vera Uticaj brašna dehidrovane nane (Mentha piperita L.) dodatog u hranu na proizvodne rezultate odbijene prasadi

1988

1989.

470. Barak Ivan S. Epizootologija babezioze pasa na području Sombora 1989

471. Beljanski Vesna Ispitivanje bakterijske flore respiratornog trakta kunića 1989

472. Berić V. Kosta Uticaj redosleda teljenja, dužine trajanja graviditeta, težine i pola teladi na pojavu retencije sekundina u krava

l989

473. Božinovski ð. Pero Uticaj načina držanja na kliničku patologiju pasa za posebne namene

1989

474. Gnjatović M. Vesna Ispitivanje uticaja sintetičkog analoga prostaglandina F2 alfa /Cloprosin S/ in vitro na oplodnu sposobnost sperme nerasta

1989

475. Josipović Danica Rezistentnost prema antibioticima bakterija izolovanih iz namirnica

1989

Page 23: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 23 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

476. Kabljagić J. Marija Uticaj hlamidospora Ustilago maydis datih u hranu na zdravlje i graviditet ženki belih pacova soj Wister

1989

477. Kapetanov Miloš Utvrñivanje visine ekonomskih šteta usled pojave oboljenja pilića u tovu na farmi PIK-a Bečej

l989

478. Kapetanov Radojka Salmoneloza brojlera na farmi “PIK-Bečej” i mere suzbijanja

1989

479. Kosovac R. Petar Uticaj preparata Mold-Chek Plus dodatog u hranu na prirast, konverziju hrane i zdravstveno stanje odbijene prasadi

1989

480. Marjanović M. Slavoljub Učestalost i oblici steriliteta krava na teritoriji veterinarske stanice Kučevo

1989

481. Milić Ranka Mikroklimatski uslovi rashladnih vitrina za prodaju mesa i proizvoda od mesa

1989

482. Milosavljević Gradimir Specifičnost dezinsekcije na teritoriji opštine Svrljig 1989

483. Miljković Biljana Pojava reoviroza i mikoplazmoza u odgoju teških hibrida živine na farmi u Beškoj

1989

484. Nikolić M. Predrag Uticaj različitih odnosa proteinskog i neproteinskog azota u obrocima na prirast, konverziju hrane i randman klanja junadi u tovu

1989

485. Pantić S. Nadežda Bakterijska flora analnih vrećica pasa i osetljivost izolovanih mikroorganizama prema antibioticima

1989

486. Pavlović G. Nada Primena Hydanphena u terapiji pasa obolelih od epilepsije 1989

487. Perčić F. Franjo Problemi reprodukcije kobila korišćenih u prozvodnji SŽK 1989

488. Plavšić R. Želimir Ispitivanje imunog odgovora junadi nakon vakcinacije sa tri različite anti-IBR vakcine

1989

489. Sevdinov Panča Higijenski uslovi u smeštaju svinja obuhvaćenih kooperacijom na području S.O. Sremska Mitrovica

1989

490. Tomić S. Ljiljana Komparativno ispitivanje dijagnostičkog metoda BAB i klasičnih metoda u dijagnostici bruceloze

1989

491. Vučković Miljojka Ispitivanje stepena kontaminacije goveñih trupova aerobnim mezofilnim bakterijama u klanici fabrike konzervi “Inex-Crvena Zvezda” u Kragujevcu

1989

492. Zarić Dragica Uticaj organizacije sabiranja mleka na bakteriološku ispravnost mleka

1989

1990.

493. Anñelić Gordana Fasciolocidi u dosadašnjoj upotrebi u našoj zemlji i kritički osvrt na njihovu praktičnu primenu

1990

494. Babić Blažo Kvalitet mleka u funkciji organizacije otkupa mleka 1990

495. Bilić-ðorñević Bojana Značaj kokcidiostatika u preveniranju kokcidioze živine u industrijskoj proizvodnji

1990

496. Braletić Gordana Higijenska ispravnost mesa i proizvoda od mesa u Titogradu na osnovu bakterioloških ispitivanja

l990

497. Dautović Živomir Dezinsekcija živinarskih objekata posebno pri pojavi Dermanyssus gallinae i Menopon gallinae

1990

498. Ivanović Snežana Nalaz Campylobacter jejuni / coli kod zaklane živine 1990

Page 24: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 24 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

499. Janić Nada Izučavanje funkcionalnog stanja bubrega krava posle teljenja ekskrecionom probom sa metilenskim plavim i koncentracionom metodom po Volhard-u

1990

500. Lukić Dragiša M. Nalaz Trichinella spiralis u mesu svinja zaklanih u domaćinstvima, mesu divljih svinja i proizvodima od toga mesa u Beogradu

1990

501. Milivojević Nevenka Paraziti kunuća sa posebnim osvrtom na mogućnosti njihovog suzbijanja na farmama eksperimentalnih životinja

1990

502. Miloradović M. Slobodanka

Epizootiološka situacija salmoneloze živine na teritoriji opštine Požarevac

1990

503. Milunov T. Borislav Doprinos veštačkog osemenjavanja kao metoda za promenu rasnog sastava populacije goveda na području opštine Niš

1990

504. Pavićević S. Miodrag Uticaj dubokog zamrzavanja na oplodnu sposobnost sperme nerasta

1990

505. Pavlović A. Draško Indukcija i sinhronizacija prašenja primenom analoga prostaglandina F2 alfa – Dinolytic i oksitocina

1990

506. Rajšli Ferenc Sezonska variranja plodnosti i reproduktivnih osobina krmača na “PIK-u Bečej”

1990

507. Rašković P. Dean Tov junadi sa posebnim osvrtom na primenu “Ralgro”-a 1990

508. Stojanović M. Nebojša Klinička patologija pasa na području Novog Sada 1990

509. Šamanc Ljiljana Analiza proizvodnih rezultata i zdravstvenog stanja u proizvodnji 18-to nedeljnih kokica na farmi PKB-a u Ripnju

1990

510. Šarac V. Sava Ispitivanje fizioloških parametara plodnosti i rezultati lečenja reproduktivnih poremećaja rasnih kobila

1990

511. Tasić V. Aleksandar Klinička patologija, terapija i preventiva pasa za posebne namene

1990

512. Trajković M. Dragan Uticaj mikotoksina na reprodukciju krmača 1990

513. Vasiljević Zoran Serološko ispitivanje krvi goveda i svinja na leptospirozu u regionu Sombora u toku 1987, 1988 i 1989. g.

1990

514. Veselinović Dragan Kolonizacija sisnog kanala vimena krava mikroorganizmima i izlučivanje mlekom

1990

515. Vodička R. Jovanka Klinička patologija pasa na području grada Vukovara 1990

516. Vučinić M. Marijana Proučavanje procesa dobijanja vode za napajanje, njenog kvaliteta i načina napajanja životinja na teritoriji jugoistočnog dela Srema

1990

1991.

517. Aleksić Ž. Nevenka Bobičavost u goveda zaklanih na klanici mesne industrije “Požarevac” u Požarevcu u periodu 1988-1989. god

1991

518. Božović R. Vjera Epizootologija i suzbijanje leukoze u intenzivnom uzgoju goveda

1991

519. Bradonjić M. Siniša Eunkcija preventive i dijagnostike zaraznih bolesti svinja i efekti sprovoñenja programa mera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji

1991

520. Dimitrijević Gordana Higijena u zdravstvenoj zaštiti vimena krava u cilju unapreñenja proizvodnje mleka

1991

Page 25: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 25 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

521. Čok A. Miroslav Ispitivanje uticaja Ca, P, Mg, Cu, i Zn na pojavu anestrije svinja

1991

522. Georgijevski A. Blagoj Rasprostranjenost parazitskih infekcija ovaca na području opštine Prilep

1991

523. Ignjatović Radisav Kretanje zaraza na niškom i južnomoravskom epizootiološkom području u periodu od 1985-1990 god.

1991

524. Janković Dušan Preventiva i terapija ketoze krava 1991

525. Kartal Slavka Inkubiranje jaja domaćih plovuša u inkubatorskoj stanici u Melencima za period 1980-1990. god.

1991

526. Kovačević V. Branko Struktura petogodišnje potrošnje lijekova u veterinarskoj stanici Teslić

1991

527. Kuzelov Aco Uporedno ispitivanje pH u nekim mišićima buta zaklanih svinja

1991

528. Mijatović S. Milan Kalcemija, magnezijemija i fosfatemija u sindromu ležeće krave u reonu Mačve

1991

529. Miletić A. Milan Varijacija mikroflore pasterizovanog mleka u zavisnosti od tehnološkog postupka u intervalu od pasterizacije do pakovanja

1991

530. Milković Zdravko Uporedno ispitivanje primene preparata “Apistan” i emulzije fluvaliata u suzbijanju varooze pčela

1991

531. Obradović N. Jasmina Proizvodnja dimljenog tolstolobika 1991

532. Pavićević Dubravka Patomorfološke promene u želucu i crevima pasa eksperimentalno tretiranih glukokortikoidima

1991

533. Peštalić Hasan Lamblijaza životinja i čoveka 1991

534. Pešterac D. Vasilije Uticaj ishrane krava na učestalost ketoze 1991

535. Petrović Radmila Primena zeolita u brojlerskoj proizvodnji 1991

536. Plećević Ljiljana Ispitivanje zeolita kao korektora ambijenta tova pilića 1991

537. Rajković I. Miodrag Kontrola efikasnosti dezinfekcije u klanici KIM Ratina 1991

538. Rašić B. Zoran Značaj prisustva Salmonella Saint Paul u fazama proizvodnje priplodnih jaja, uzgoju i tovu ćuraka na farmi ćuraka u Svetozarevu

1991

539. Ristić P. Zoran Ispitivanje održivosti hrenovki pakovanih u vakuumu u industriji mesa “Poljopromet” Niš

1991

540. Simonović Ljubisav Zarazne bolesti domaćih životinja na području Svetozareva

1991

541. Stojiljković Ljubomir Praćenje zdravstvenog stanja i proizvodnih rezultata dedova linijskog hibrida “Isabrown” u “Centru za živinarstvo” Požarevac

1991

542. Šarac M. Milovan Izučavanje sindroma mršavljenja oprašenih krmača 1991

543. Trajkovski D. Jonče Helmintoze digestivnog trakta koza na području opštine Radoviš

1991

1992.

544. Aleksić M. Momir Ispitivanje rasprostranjenosti dikrocelioze i mogućnosti terapije na nekim terenima Srbije

1992

Page 26: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 26 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

545. Bajić Goran Paleta hemijskih preparata za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

1992

546. Baloš Sima Indukcija i sinhronizacija estrusa ovaca rase cigaja van sezone parenja

1992

547. Bursać Nada Organizacija dezinsekcije i deratizacije na kunićarskim farmama

1992

548. Cokić Č. Jovan Trihineloza životinja i ljudi na području zaječarskog regiona

1992

549. Ćirković Dragan Suzbijanje varooze pčela preparatom “Apitol” 1992

550. Hudina M. Vojin Ispitivanje uticaja godišnjeg doba na kvalitet ejakulata priplodnih bikova bikova i pogodnost za duboko zamrzavanje

1992

551. Ilić Hranislav Epizootološka situacija u Timočkom regionu od 1981 do 1991 g.

1992

552. Janković M. Ljiljana Organizovanje uništavanja štetnih glodara u proizvodnim i drugim pogonima veterinarskog zavoda Zemun

1992

553. Jeremić Dragoljub Mogućnost primene jodogala u dezinfekciji biofarme 1992

554. Konjević M. Lubica Uticaj zeolita dodatog u krmne smeše kontaminirane zearalenonom /F-2/ na prirast i konverziju pilića u tovu

1992

555. Korugić Lj. Milanko Uticaj krmne smeše za prehranjivanje prasadi bez obranog mleka u prahu, uz dodatak sintetskih aminokiselina na proizvodne rezultate

1992

556. Kravarski M. Vasilije Bruceloza ovaca u republici Srbiji u 1990. i 1991. godini 1992

557. Novaković Zorica Trihineloza životinja i ljudi na području opštine Šabac 1992

558. Patyerek Arpad Helmintoze digestivnog trakta konja na području opštine Mali Iñoš

1992

559. Paunović N. Vladimir Helmintoze pasa na području opštine Zrenjanin 1992

560. Popović M. Snežana Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekala na regionu Zaječar

1992

561. Radivojević B. Srñan Kvalitet nekih vrsta smrznute ribe na beogradskom tržištu 1992

562. Spasić Dragica Mikroflora krvne plazme i hemoglobina u prahu 1992

563. Stanojlović Miloš Primena preparata Fixatox u ishrani brojlera 1992

564. Stevanović Miomir Ehinokokoza domaćih životinja i ljudi na području Vranja 1992

565. Toth Ferenc Pojave oboljenja živine na teritoriji opštine Žitište u periodu 1986-1990. godine

1992

566. Urošević M. Milivoje Klinička patologija kunića u intenzivnom uzgoju 1992

567. Vaić Dubravko Upotreba gonadorilizing hormona /analoga/ GnRH i prostaglandina /PGF 2 alfa/ u ranom puerperijumu visoko mlečnih krava

1992

568. Veizović Dragana Ambizel – V /zeolit/ i ispitivanje njegovog efekta na zoohigijenske uslove u objektima svinjarskih farmi

1992

569. Vukšić Dragan Aerobna mikroflora uterusa krava u puerperijumu 1992

Page 27: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 27 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

570. Zvekan Robert Ispitivanje mogućnosti standardizovanja serumgonadotropina u našim uslovima

1992

571. Žarković Aleksandar Izolovanje pasterela kod enzootske bronhopneumonije junadi i njihova osetljivost na antibiotike

1992

1993.

572. Antanasijević B. Slañana

Značajnije parazitoze domaćih životinja na epizootološkom području Niša

1993

573. Antić Z. Milutin Kliničko-laboratorijska procena stepena dehidracije i načini rehidracije u pasa obolelih od enterita

1993

574. Arsenijević Desanka Primena mikozela u ishrani brojlera 1993

575. Arsov A. Spase Uticaj oboljenja krava u puerperijumu na funkcionalno stanje jetre

1993

576. Begovac Vesna Ehinokokoza svinja na području somborske opštine 1993

577. Blažin O. Vojislav Uticaj krmnih smeša različitog sirovinskog sastava i izvora proteina na prirast, konverziju hrane i zdravstveno stanje prasadi na sisi

1993

578. Bogdanović Zorica M. Uticaj limunske kiseline dodate u hranu na prirast, konverziju hrane i zdravstveno stanje odbijene prasadi

1993

579. Cikarski Venko Helmintoze digestivnog trakta pasa na području Skoplja 1993

580. ðurñević Dragan Hirurško lečenje prostrelnih rana kod ozračenih svinja 1993

581. Gluhović Zora Raširenost Salmonella enteritidis kod živine u raznim starosnim kategorijama

1993

582. Janjić S. Dragan Klinička patologija pasa na području Kruševca 1993

583. Jevtić Mirjana Radijaciono-higijenska ekspertiza nekih animalnih proizvoda sa područja povišenog prirodnog radijacionog fona

1993

584. Kosić Mirjana Mikroflora hamburgera proizvedenog od ohlañenog ili smrznutog mesa

1993

585. Lelović Kosara Nematocidi u dosadašnjoj upotrebi u našoj zemlji i kritički osvrt na njihovu praktičnu primenu

1993

586. Mančić Sveta Veštačko osemenjavanje ovaca na većim ovčarskim farmama u Srbiji

1993

587. Marić D. Jelena Uloga i značaj veterinarske inspekcije u sprovoñenju mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji opštine Ub

1993

588. Mićić Radisav Izbor i priprema donatora za embriotransfer kod krava 1993

589. Milisavljević Slobodan Razvoj živinarstva na individualnom sektoru u opštini Svetozarevo

1993

590. Momčilović Milovan Perspektiva razvoja DDD službe na području grada Niša 1993

591. Nedeljković B. Milorad Štenećak i parvoviroza pasa na području opštine Lazarevac

1993

592. Novaković Ljutica Značaj parasimpatikolilitika u lečenju virusnih gastroenterita pasa

1993

Page 28: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 28 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

593. Oljačić Emilija Bakteriološka ispravnost topljenih sireva u zavisnosti od režima topljenja

1993

594. Palinkaš I. Ištvan Organizacija službe za neškodljivo uklanjanje otpadaka animalnog porekla na teritoriji opštine Vrbas

1993

595. Pejić M. Zdenka Uticaj krmnih smeša sa dodatkom cinkbacitracina, tiamulina i stafomolda na prirast, konverziju hrane i zdravstveno stanje odbijene prasadi

1993

596. Perović Mirjana Helmintoze digestivnog trakta konja na području Čantavira 1993

597. Pešić Ž. Miodrag Uticaj toka poroñaja na zdravstveno stanje kuja 1993

598. Petković Branislav Mogućnosti rendgenske dijagnostike stenoze uretre i njene sanacije u pasa

1993

599. Prodanović Slobodan Primena različitih infuzionih rastvora u terapiji nekih oboljenja u pasa

1993

600. Savićević Ranka Delovanje preparata “Fixatox” i “Mikozel”na proizvodne rezultate i zdravstveno stanje brojlera izloženih dejstvu T 2 mikotoksina

1993

601. Simonović Dragan Epizootiološka situacija na teritoriji SO Požarevac od l986-1991. Godine

1993

602. Skakun L. Siniša Organizacija službe za neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa i klaničnih otpadaka na teritoriji opštine Sremska Mitrovica

1993

603. Spahić Goran Uticaj dugotrajne inhalacije aluminijumske prašine na respiratorni sistem pacova

1993

604. Stanisavljević Snežana Ispitivanje kvaliteta trupova svinja zaklanih u klanici industrije mesa “Poljopromet”- Niš

1993

605. Stanojev Dragan Učestalost nalaza hlamidija kod nespecifičnih uretritisa 1993

606. Stefanović Gordana Razlikovanje atipičnih mikobakterija 1993

607. Stokić R. Svetlana Uticaj obroka različitog sastava na prirast i konverziju hrane mačića

1993

608. Timčenko-Kostić Lidija Organizacija kontrole kvaliteta u MDD ”Frikom” 1993

609. Tobiaš Š. Šandor Uticaj S-metil-metionina dodatog u hranu na proizvodne rezultate pilića u tovu

1993

610. Veljić Zorka Prisustvo Salmonella spp. i Campylobacter spp. u uzorcima ohlañenih trupova živine

1993

611. Vesković Slavica Ispitivanje higijenske ispravnosti ambalaže za pakovanje mleka

1993

612. Vujkov Biljana Ispitivanje raširenosti virusa leukemije i virusa imunodeficijencije kod kućnih mačaka i mačaka lutalica na području Novog Sada

1993

613. Živković Goran Praćenje proizvodnih rezultata roditelja teških hibrida “Hybro” i “Arbor Acres” na farmi Banatski Dvor

1993

1994.

614. Bakrač Tomo Rasprostranjenost metiljavosti i ehinokokoze kod životinja zaklanih na klanici DP “Poljopromet” Niš u periodu od l990 do 1991 godine

1994

Page 29: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 29 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

615. Cvetković Zoran Ortopedija malih životinja 1994

616. Dačić Miroljub Imunoprofilaksa živine na epizootološkom području Kragujevac

1994

617. Dakić Mihailo Prikaz zdravstvenog stanja i proizvodnih rezultata roditeljskog jata živine na farmi u Vladimirovcima

1994

618. Damnjanović Dragan Neoaskaridoza teladi na području valjevskog kraja i mogućnost njenog suzbijanja

1994

619. Dimić S. Radovan Parazitske infekcije malih preživara na području Melenaca 1994

620. Ilić ð. Živka Bakterijska flora inkubiranih jaja iz inkubatora privatnih vlasnika na teritoriji grada Beograda

1994

621. Ivkov Vladimir Primena ultrasonografije u ginekologiji i reprodukciji mlečnih krava

1994

622. Janjić Mirjana Bobičavost goveda na području opštine Sombor 1994

623. Jevtić D. Zoran Predlog metodologije predkliničkog ispitivanja ne-antibiotskih hemoterapeutika /primer-Flumequin/

1994

624. Ljubišić Vladimir Estetski operativni zahvati u maloj praksi 1994

625. Markovski S. Janče Higijenska ispravnost i kvalitet mesa i proizvoda od mesa na području grada Niša u periodu 1991-1992. godine

1994

626. Matković Laslo Dijagnoza rane ždrebnosti kobila odreñivanjem nivoa progesterona RIA metodom

1994

627. Mauković Branislav Značaj veterinarsko-sanitarnih mera u zaštiti voda od sekundarnog zagañenja na teritoriji južnog Srema

1994

628. Mitić Goran Uporedno ispitivanje polnog žara kod Pitbull terijera-a i drugih rasa pasa

1994

629. Molnar Tibor Epizootiološka situacija na području opštine Subotica 1987-1991

1994

630. Novaković M. Zoran Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja

1994

631. Obradović ð. Branislav Specifičnosti izgradnje objekata za smeštaj pasa 1994

632. Palić Todor Predlog metodologija prekliničkog /laboratorijskog/ ispitivanja vakcina na živini /primer Marekove bolesti/

1994

633. Petrović Zoran Značaj higijenskih i tehnoloških uslova u izgradnji mini farmi otvorenog tipa za tov junadi

1994

634. Predragović B. Branka Prisustvo štetnih materija u vodi za piće i postupci za njihovo uklanjanje

1994

635. Proševski Violeta Kvalitet topljenih sireva u zavisnosti od fizičko hemijskog sastava sirovina

1994

636. Ralić Marjan Hirurška oboljenja tonzila kod pasa 1994

637. Sabo Zoltan Nalaz rezidua antibiotika i sulfonamida u mesu životinja zaklanih u privatnom sektoru na teritoriji Subotice

1994

638. Simić Vojislav Predlog metodologija predkliničkog /laboratorijskog/ i kliničkog ispitivanja vakcina na živini – vakcina Gumboro bolesti

1994

Page 30: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 30 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

639. Stokić Slavonka Raširenost leptospiroze u intenzivnom uzgoju svinja na farmi u Petrovcu na Mlavi od 1982. do 1992.

1994

640. Vučetić Dragoslav Uticaj nivoa hormona estrogena i progesterona na koncepciju kuja

1994

1995.

641. Adamov B. Vesna Kontrola i ispitivanje antibiotika, primer Cefotaksim-natrijum

1995

642. Anñelković Olga Izolacija Cryptococcus neoformans iz različitog materijala 1995

643. Čupić Violeta Osvrt na metode ispitivanja toksičnosti lekova 1995

644. Durmić Zorica Izolati Echerichia coli iz prasadi, teladi i pilića i njihova pripadnost serološkim grupama

1995

645. Gagić Branislav Uporedno ispitivanje broja ćelija i bakterija u uzorcima mleka krava u odnosu na vreme potapanja sisa i vrstu dezinficijensa

1995

646. Isakov Uroš Prilog poznavanju kliničke patologije starijih pasa 1995

647. Kreclović Goran Patohistološka procena atenuiranosti vakcinalnog virusa poliomijelita

1995

648. Matijević Živko Najčešći reprodukcioni poremećaji kod kuja različitih rasa u urbanim sredinama

1995

649. Milosavljević D. Petar Morfološke promene na jetri nastale pri eksperimentalnoj autotransplantaciji jetre svinja

1995

650. Milović Petar Nalaz olova u mleku 1995

651. Mladenović Dragomir Helminti digestivnog trakta pasa na području Niša 1995

652. Perić Milenko Primena carskog reza /sectio Cesarea/ kod teškog poroñaja kuja i mačaka

1995

653. Radović B. Mirjana Uticaj sezone roñenja nazimica na proizvodno reproduktivne osobine

1995

654. Selak Slavica Broj somatskih ćelija bakterija u oceni kvaliteta mleka 1995

655. Sikirica Rajko Analiza organoleptičkog ocenjivanja uzoraka meda sa pčelarske izložbe “Pčelarstvo 94"

1995

656. Špegar Vladimir Poremećaj reprodukcije krava u okolini Šapca – rezultati pregleda i efikasnost terapija

l995

657. Šteković S. Milan Zdravstveno stanje goveda na području opštine Petrinja u periodu od 1991-1993

1995

658. Valčić Jagoda Komentar zakonske regulative u oblasti stavljanja u promet i prometa lekova za upotrebu u veterini

1995

659. Vukčević Branko Problemi reprodukcije krava u farmskim uslovima držanja u okolini Sombora

1995

1996.

660. Aleksić R. Živka Razlozi isključenja životnih namirnica iz prometa uzorkovanih po republičkom veterinarskom programu u 1995. godini na teritoriji opštine Voždovac

1996

661. Babičov Mile Fetotomija kao metod dovršenja teških poroñaja krava 1996

Page 31: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 31 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

662. Bjelica Branka Vrste, raširenost i broj plesni u uzorcima komponenata stočne hrane

1996

663. Blagojević Ž. Miroslav Uticaj kasnijeg pronošenja koko-šaka provenijence Isabrown na proizvodne rezultate i kvalitet jaja

1996

664. Blitva – Mihajlović Gordana

Hirurgija urinarnog trakta 1996

665. ðekić Jovo Pojava i suzbijanje salmoneloze na farmi brojlera 1996

666. Horvat A. Jožef Raširenost subkliničkih mastitisa kod visokomlečnih krava na društvenim farmama u okolini Subotice

1996

667. Huljev Željko Proizvodnja toplo-dimljene pastrmke 1996

668. Isailovska V. Sonja Predlog načina provere opštih anestetika kod pasa 1996

669. Jakić-Dimić Dobrila Uticaj korišćenja različitih vitaminsko-mineralnih predsmeša u ishrani pilića u tovu na proizvodno ekonomske rezultate

1996

670. Jelikić Jasmina Pojava i suzbijanje kolibaciloze na farmi brojlera 1996

671. Jezdić Radiša Primena halotan testa u selekciji svinja otpornih na stres 1996

672. Jovanović Goran Helmintoze digestivnog trakta domaćih životinja sa područja rada veterinarske stanice “Avala” i lečenje preparatima ICN Galenike

1996

673. Kabaši Čauš Merenje električnog otpora vaginalne sluzi krava u estrusu 1996

674. Karić Rajko Luteolitički efekat Kloprostenol-a, Sinhrogal-a ICN -Galenika u ranom, srednjem i kasnom diestrusu krava

1996

675. Kulišić Zoran Parazitske infekcije digestivnog trakta teladi na području opštine Čačak

1996

676. Laškoski Stevan Parazitoze digestivnog trakta teladi na području Prilepa 1996

677. Ludoški K. Ana Struktura trogodišnje potrošnje lekova na farmi svinja u Farkaždinu

1996

678. Maksimović Slobodan Raširenost i mere suzbijanja klasične kuge svinja na epizootiološkom području mačvanskog i kolubarskog okruga u periodu od 1992-1996. godine

1996

679. Marinković D. Miroslav Uticaj bikova simentalske rase različitog porekla na dužinu gestacije i tok poroñaja plotkinja na području opštine Svilajnac u periodu od 1986 do 1990. godine

1996

680. Medić Boško Korišćenje trećeg očnog kapka u sanaciji traumatskog keratita pasa

1996

681. Medojević Goran Primena hormona u lečenju anestrija muznih krava 1996

682. Mijatović M. Mijat Prilog boljem poznavanju flubendazola, sa kliničko-farmakološkog aspekta

1996

683. Milosavljević Julijana Oboljenja paraanalnih vrećica pasa 1996

684. Milosavljević V. Milan Učestalost teških poroñaja kod krava i njihovo rešavanje na području opštine Jagodina

1996

685. Milosavljević Gradimir Stanje i mogućnosti poboljšanja veštačkog osemenjavanja krava na području rada veterinarske stanice Svrljig

1996

686. Mitev Krsto Terapija mastitisa krava u zasušenju 1996

Page 32: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 32 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

687. Molnar Olga Nalaz salmonela i zastupljenost serotipova u periodu od tri godine u regionu Subotice

1996

688. Nedeljković Lj. Vladimir Carski rez kod kuje kao metoda dovršetka poroñaja 1996

689. Nikolovski-Stefanović Zorica

Mogućnosti terapije nefropatija pasa 1996

690. Otašević Sanja Problem infektivnog bronhitisa živine na farmi živine u Kruščiću

1996

691. Peševski Zoran Raširenost subkliničkih mastitisa kod visokomlečnih krava na individualnom sektoru u okolini Kumanova

1996

692. Popović Nikola Savremeni principi terapije alergijskih oboljenja kože u mesojeda

1996

693. Raičević Zoran Epizootiologija bruceloze na niškom i južnomoravskom epizootiološkom području u periodu od 1991-1996. godine

1996

694. Rajković I. Miodrag Indukcija i sinhronizacija estrusa i rana dijagnostika graviditeta kod sjeničke ovce

1996

695. Rosić N. Goran Antihelmintički efekat različitih terapijskih doza piperazin adipata kod askaridoze svinja

1996

696. Savić Dimitrije Učestalost pojave besnila kod divljih životinja na teritoriji Vojvodine u periodu od 1989 do 1994. godine

1996

697. Savić Slobodan Raširenost i suzbijanje američke kuge pčelinjeg legla i varooze na području opštine Blace

1996

698. Savič J. Veljko Problemi izrade eksperimentalnog modela stafilokoknog osteomijelitisa tibije u pacova

1996

699. Sokolović Milan Epizootiološka situacija na području opštine Stara Pazova od 1985. do 1994. godine

1996

700. Stojkovski Jovica Organizacija veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji opštine Kumanovo

1996

701. Šojić Bogdan Ektoparaziti pasa na području opštine Čačak 1996

702. Tikvicki Grgo Problematika reprodukcije kobila na području opštine Subotica

1996

703. Trailović R. Dragiša Etiopatogeneza i terapija hepatičke encefalopatije pasa 1996

704. Vakanjac Slobodanka Ispitivanje leka Mastrepena u lečenju kliničkih i subkliničkih mastita

1996

705. Vesić Stojadin Helminti digestivnog trakta pasa u valjevskom kraju 1996

706. Zarkula S. Krešimir Klinička patologija pasa na području opštine Knjaževac sa posebnim osvrtom na zarazne i parazitske bolesti

1996

707. Zidarević Aleksandra Odreñivanje vremena koncepcije kod kuja primenom citoloških briseva vaginalne sluzokože

1996

708. Živković Branko Demodikoza pasa karakteristike, principi i efekti terapije 1996

1997.

709. Aleksić Radoslav Struktura petogodišnje potrošnje lekova na farmi goveda “Dubrava” Istok

1997

710. Babin Nestor Trohleoplastika i transpozicija tuberozitas tibije kao metod za sanaciju patelarne luksacije pasa

1997

Page 33: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 33 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

711. Božidarević Dejan Struktura petogodišnje potrošnje lekova za upotrebu u veterini na Kosovu i Metohiji (l990-l995)

1997

712. Dimitrijević Gordana Mikrobiološka ispravnost namirnica animalnog porekla na braničevskom i podunavskom okrugu

1997

713. Dukić Mirjana Pojava, širenje i suzbijanje lerneoze na ribnjacima Dunav-Tisa-Dunav “Ribarstvo” R.O.

1997

714. Garašanin Božidar Atipična kuga živine (New Castle bolest): Dijagnostika - mere za sprečavanje i iskorenjivanje – imunoprofilaksa

1997

715. Golubović Nikola Efekti sprovoñenja programa mera imunoprofilakse pasa protiv besnila na području opštine Leskovac u periodu od 1992. do l996. godine

1997

716. Kaluñerović M. Violeta Predlog metodologije kliničkog ispitivanja antibiotika na bazi tilozin tartarata kod hroničnog respiratornog oboljenja živine

1997

717. Kočić Radisav Uroñene i stečene anomalije portalnog krvotoka pasa: patogeneza, dijagnostika i terapija

1997

718. Kostić Nikoleta Hirurške metode sanacije ingvinalne hernije kuja 1997

719. Košutić Katarina Preživljavanje Lactobacillus spp. i Micrococcus spp. na temperaturi sušenja tokom proizvodnje starter kulture

1997

720. Lazić-Negrojević Sunčica

Zdravstvena problematika ovaca na području Pirota 1997

721. Lozanče I. Emil Prilog boljem poznavanju preparata Vermitan 600 mg bolus sa kliničko-farmakološkog aspekta

1997

722. Mañarac Miloš Rezultati primene larvicidne metode u suzbijanju komaraca na teritoriji opštine Bijeljina

1997

723. Marinković Zoran Učestalost streptokoknih i stafilokoknih uzročnika u patološkom materijalu na timočkom regionu

l997

724. Mićović V. Zoran Rasprostranjenost ehinokokoze – hidatidoze na području opštine Arilje

l997

725. Milenković Nebojša Medikamentozno lečenje otitis externa 1997

726. Milovanović Milada Kvalitet kozjeg mleka na niškom regionu 1997

727. Minić Stanko Perkutana biopsija jetre kod pasa 1997

728. Nedimović Nevenka Gamboro bolest: Bursitis infectiosa avium 1997

729. Nikolić Sonja Nalaz mikroorganizama u mesu za roštilj u periodu od 2 god. (1994-95)

1997

730. Pavić Jasmina Mogućnost primene rendgenografije u dijagnostici oboljenja digestivnog trakta pasa

1997

731. Petković Nikola Liofilizacija kao tehnološki postupak za proizvodnju živih atenuiranih virusnih vakcina

1997

732. Popović B. Ivan Helmintoze pasa na području južnog dijela crnogorskog primorja

1997

733. Popović D. Miroslav Specifičnosti sanitacije na vojnom bazenu u Nišu 1997

734. Radovanović Slobodan Najčešće vrste nematoda domaćih životinja i terapijski spektar benzimidazola sa posebnim osvrtom na fenbendazol

1997

Page 34: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 34 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

735. Stanojević Slobodan Struktura potrošnje bioloških preparata u republici Srbiji za potrebe programa mera zdravstvene zaštite životinja u 1995, 1996. i 1997. godini

1997

736. Stošić Goran Mikrobiološka ispravnost mleka i mlečnih proizvoda vranjskog kraja

1997

737. Tašev Saško Reproduktivni sistem Varroa-e jacobsoni 1997

738. Tešić Srećko Helmintoze digestivnog trakta pasa na području Požarevca

1997

739. Venev Dimitar Ultrasonografsko ispitivanje reproduktivnog trakta kuje 1997

740. Vuković Miladin M. Fauna krpelja u centralnom i južnom regionu SR Crne Gore

1997

741. Zaharija Dolores Morfološka i funkcionalna specijalizacija sistema organa Varroa jacobsoni

1997

742. Zvonar Goran Hirurška oboljenja kapaka pasa 1997

743. Živojinov Verana D. Iksodidni krpelji i regulacija njihove populacije 1997

1998.

744. Arsenović Dragana Odreñivanje bakterijskih endotoksina u preparatima za parenteralnu primenu LAL testom

1998

745. Bjelajac Branko Organizacija veštačkog osemenjavanja krava na području Banja Luke

1998

746. Borović Brana Prisustvo patogenih bakterija u mašinski separisanom mesu živine

1998

747. Bošnjak Mirjana Značaj poznavanja respiratornog, digestivnog i ekskretornog sistema Varroa jacobsoni u svrhu suzbijanja varooze

1998

748. Davidovac Milovan Plodnost krava posle embriotransfera 1998

749. ðokić Gordana Bakterijska mikroflora površina u objektima društvene ishrane praćena tokom tri godine

1998

750. Gavrić Borisav Uticaj ishrane smešama sa različitim količinama i odnosom kalcijuma i fosfora na proizvodne rezultate odbijene prasadi

1998

751. Grujić Radisav Efekat korišćenja enzima u ishrani prasadi na proizvodne rezultate i zdravstveno stanje

1998

752. Matović Vesna Ispitivanje humoralnog imuniteta kokoši nosilja vakcinisanih protiv atipične kuge, sindroma pada nosivosti i Gumboro bolesti

1998

753. Miloševski Vladimir Brojno stanje i klasifikacija klanica i objekata za preradu mesa u Republici Srbiji

1998

754. Mladenović Vesna Uvoñenje novog leka u veterinarski program - Tenivet ad us. vet.

1998

755. Nenadić Dragan Ispitivanje bakteriološke ispravnosti mesa i proizvoda od mesa tokom različitih godišnjih doba

1998

756. Odavić Stevo Epizootiološka situacija na području opštine Lazarevac od 1988. do 1998. godine

1998

Page 35: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 35 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

757. Paligorić Bratislav Nervni sistem, elementi endokrinog sistema i egzokrine žlezde Varroa-e jacobsoni

1998

758. Panić Ljiljana Mogućnost korišćenja "Competitive ELISA" testa za dijagnostiku bruceloze ovaca

1998

759. Pejčić Zoran Predlozi za organizaciju i razvoj specijalizovane DDD službe na teritoriji opštine Pirot

1998

760. Petrović Tihomir Teški poroñaj krava i carski rez kao metod njihovog rešavanja na teritoriji opštine Ub

1998

761. Polovina Mladen Reprodukcioni poremećaji i parametri reprodukcije krava na farmi Mladost, Jabučki Rit, u toku 1994. i 1995. godine

1998

762. Rakić Branislav Kastracija pasa i mačaka -nove tehnike i materijali 1998

763. Ristić B. Dragan Organizacija službe za neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa na teritoriji opštine Grocka

1998

764. Savić D. Snežana Mikroflora sirovih kobasica proizvedene sa i bez starter kulture

1998

765. Simić Vesna Epizootiološka situacija na teritoriji opštine Šabac u periodu od 1992. do 1997. godine

1998

766. Stanković Bratislav Hirurški tretman sindroma dilatacija - volvulus kod pasa 1998

767. Stojanović Goran Konjunktivalni pedikularni flap u sanaciji povreda rožnjače kod pasa i mačaka

1998

768. Tasić V. Aleksandar Neke mogućnosti dijagnostikovanja dirofilarioze pasa 1998

769. Todorović Igor Ketoza goveda 1998

770. Trkulja Rodoljub Mastitisi kao razlozi isključenja krava na govedarskoj farmi Nova Topola

1998

771. Vukčević Veselin Probenzimidazoli sa posebnim osvrtom na terapijski efekat Febantela na najčešće vrste nematoda domaćih životinja

1998

772. Zdravković B. Danilo Ispitivanje mogućnosti potenciranja rodenticidnog dejstva varfarina

1998

1999.

773. Andrić Jasmina Izolacija i identifikacija Salmonella spp. iz kostne srži i parenhimatoznih organa uginulih pilića u tovu

1999

774. Dabetić ðorñe Uticaj korišćenja enzima u različitim tipovima obroka u ishrani prasadi na proizvodne rezultate i zdravstveno stanje

1999

775. Georgijev Aleksandar Hidatidoza goveda na području pirotskog okruga 1999

776. Ivančev Nenad Primena ultrasonografije u dijagnostici ranog graviditeta mlečnog tipa krava

1999

777. Izgarević Dragan Metabolički profil krava u graviditetu i laktaciji 1999

778. Jelić Slavica Kvalitet sladoleda na tržištu Beograda 1999

779. Laketa Ksenija Ispitivanje etiopatogeneze, dijagnostike i terapije ascitesa u pasa i mačaka

1999

780. Mirilović Gojko Tuberkuloza mesojeda u odnosu na epizootiološko – epidemiološku situaciju tuberkuloze područja Loznica

1999

Page 36: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 36 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

781. Paunović Lazar Ispitivanje raširenosti parvoviroze pasa na području Kragujevca

1999

782. Pejčić Milan Savremeni pristup dijagnostici i terapiji otitis externa u pasa

1999

783. Popović Olivera Uticaj različitih stimulatora rasta u ishrani prasadi na proizvodne rezultate i zdravstveno stanje

1999

784. Radak Ivan Sanacija preloma dugih cevastih kostiju upotrebom klinova

1999

785. Stanojlović Miloš Efekat korišćenja zrna Kunitz soje u smešama za tov brojlera na proizvodne rezultate i zdravstveno stanje

1999

786. Stojanović Ljiljana Uticaj načina obrade uzoraka pilećih trupova na nalaz enterobakterija

1999

787. Zečević T. Slobodan Uporedno ispitivanje terapijske efikasnosti fluralikata, amitraza i levamizola u lečenju pčela protiv Varroa jacobsoni

1999

2000.

788. Aleksić Mladena Kvalitet ribe i proizvoda od mesa riba na beogradskom tržištu

2000

789. Beronja Radosavka Kvalitet meda na beogradskom tržištu 2000

790. Jaćević Vesna Patohistološke promene u digestivnom traktu pacova akutno trovanih T- 2 toksinom

2000

791. Janković Svetlana Farmakološki efekti aprofena na aktivnost izolovanog uterusa i srca in situ kod pacova

2000

792. Jovanović Slavica Higijenski uslovi gajenja akvarijumskih ribica 2000

793. Knežević – Pavlović Milena

Nalaz sarkocista u mesu goveda zaklanih u klanici u Kovinu

2000

794. Mihajlović Zdenka Utvrñivanje koncentracije vitamina A, D3 i E u vitaminiziranom konzumnom mleku na tržištu Beograda

2000

795. Pavlović Miodrag Uticaj dezinfekcija papila posle muže i terapije u zasušenju na pojavu mastitisa i prisustvo rezidua u mleku

2000

796. Predolac Boban Uporedna kvalitativna i kvantitativna analiza potrošnje lekova u lečenju konja različite namene

2000

797. Predolac Višnja Ispitivanje rezistencije izolovanih sojeva E. coli sa jedne farme svinja prema antimikrobnim sredstvima

2000

798. Ristić Zoran Efikasnost antibiotika u lečenju infekcije papagaja izazvane sa Escherichia coli

2000

799. Ristić Dušanka Efikasnost antibiotika u lečenju infekcije papagaja izazvane sa Pseudomonas aeruginosa

2000

800. Stojanović Branislav Energetska i hranljiva vrednost proizvoda od mesa namenjenih ishrani Vojske Jugoslavije

2000

801. Vesić M. Dragan Kožne bolesti mesojeda registrovane u privatnoj veterinarskoj ambulanti “Sveti Vrač” Beograd

2000

802. Zlatanovski Stefan Ortopedske intervencije na radijusu i ulni kod pasa 2000

2001.

Page 37: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 37 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

803. Aleksić Milan Prilog poznavanju etiopatogeneze, dijagnostike, terapije i profilakse babezioze pasa

2001

804. Džonić Slobodan Radijaciono-higijenska ispravnost namirnica i stočnih hraniva u graničnom prometu

2001

805. Jovanov Slavica Transtrahealna aspiracija u dijagnostici hroničnih respiratornih oboljena konja

2001

806. Kisin Bratislav Epizootiološka analiza raširenosti leptospiroze u zapadno-bačkom okrugu i praćenje rezultata sprovedenih mera 1988 – 1998. godine

2001

807. Krasić Jelena Kvalitet proizvoda od mesa na tržištu srednjeg i severnog Banata

2001

808. Krstić Vinka Ispitivanje obima i strukture potrošnje mesa i proizvoda od mesa u domaćinstvima na području Beograda,

2001

809. Maljković Mira Ispitivanje zastupljenosti pojedinih serotipova leptospira na području regiona Sombor tokom 1997.,1998. i 1999. godine

2001

810. Mihajlović Zdenka Utvrñivanje koncentracije vitamina A, D i E u vitaminiziranom konzumnom mleku na tržištu Beograda

2001

811. Milovanović Ljiljana Korelacija tačke mržnjenja i suve materije bez masti u sirovom mleku u zavisnosti od rase krava, stadijumu laktacije, sezone i mesta uzorkovanja

2001

812. Momčilović Borjana Ekto i endoparaziti kunića na području Beograda 2001

813. Panajotović Zoran Učestalost kliničkih mastitisa kod krava na individualnom sektoru

2001

814. Pešić D. Srñan Ispitivanje efikasnosti antibiotske terapije na tok i stepen izlečenja bronhopneumonije teladi

2001

815. Radaković Radomir Uticaj različitih probiotika u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i randman klanja

2001

816. Ristić Novalina Slinavka i šap – obrada epizootioloških podataka i njihova primena u formiranju epizootiološkog modela

2001

817. Stamenković Srñan Mikrobiološka ispravnost namirnica animalnog porekla na teritoriji Pčinjskog okruga u periodu 1998. - 2000. godine

2001

2002.

818. Bolbotinović – Spasić Dragica

Promena bakterijske flore u proizvodnji kuvane šunke 2002

819. Ćosić M. Snežana Ispitivanje osetljivosti nekih patogenih bakterija prema persirćetnoj kiselini i natrijum-hipohloridu

2002

820. Dakić Zorica Epizootiologija i epidemiologija trihineloze na području Beograda od 1996-2000. godine

2002

821. Gergelj Ilona Ispitivanje etiopatogeneze i terapije dijareje pasa na području Subotice

2002

822. Krstić Bosiljka Zastupljenost pojedinih vrsta enterobakterija u otpadnim vodama industrijskog pogona PKB-a

2002

823. Lazić Milica Ispitivanje prisustva i zastupljenosti pojedinih serotipova leptospira na farmi svinja u Petrovcu na Mlavi

2002

824. Milojević Milica Higijenska ispravnost mekih sireva 2002

Page 38: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 38 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

825. Miteva Verica Uticaj higijene transporta na zdravstveno stanje svinja 2002

826. Mladenović Nataša Ispitivanje stepena povezanosti nivoa kalcemije i fosfatemije i kliničkih simptoma puerperalne pareze krava

2002

827. Ofori – Belić V. Irena Uporedna ispitivanja kultivisanja crevnih protozoa (Entamoeba dysenteriae) na različitim hranljivim podlogama

2002

828. Popović Boban Epizootiologija parazitskih oboljenja na području Jablaničkog okruga u periodu od 1994. do 2000. godine

2002

829. Savanović Zoran Karakteristike dermatofitoze mačaka na teritoriji Beograda 2002

830. Stepanović Petar Primena gonadorilizinga i prostaglandina u lečenju steriliteta krava

2002

831. Vukičević Zoran Analiza zdravstvenog stanja i plodnosti visoko produktivnih krava na teritoriji opštine Kraljevo

2002

832. Vuković Silvija Ispitivanje difuzione metode za brzo odreñivanje efikasnosti dezinfekcionog sredstva

2002

2003.

833. Angelkova Liljana Nalaz rezidua antibiotika u mleku krava u zavisnosti od načina aplikacije preparata

2003

834. Kuprešanin Predrag Uticaj korišćenja sojinog zrna dobijenog različitim termičkim postupcima u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i randman klanja

2003

835. Milenković Milanka Uticaj mikroflore na kvalitet i trajnost pasterizovanog mleka

2003

836. Milosavljević (Radomir) Snežana

Ispitivanje stepena kontaminacije odabranih ureñaja na liniji klanja svinja u mesnoj industriji “MIP” Požarevac

2003

837. Mitković Stevan Indeks fertilnosti bikova na području veterinarske stanice Leskovac za period od 1998. do 2000. godine

2003

838. Molnar J. Robert Ispitivanje uticaja peroralnog davanja niacina u preveniranju nastanka ketoze krava

2003

839. Pavlović Gordana Ispitivanje aerobne mikroflore nativne sperme i zamrznutog semena bikova i njeno redukovanje primenom “TRIS I Biociphos +” razreñivača,

2003

840. Rañenović Željko Ispitivanje poželjnih i nepoželjnih efekata preparata na bazi prostaglandina PGF 2 alfa kod kobila

2003

841. Radulović Olivera Rendgenska dijagnostika neoplazmi kostnog sistema pasa i mačaka na području grada Novog Sada

2003

842. Sulejmani Mustafa Primena ehosonografije u dijagnostici ranog graviditeta kod krava

2003

843. Todorović Dragana Kvalitet topljenih sireva u zavisnosti od fizičko-hemijskog sastava i mikrobioloških osobina sirovina

2003

2004.

844. Beljin Dragana Nova klasifikacija lekova (ATC – vet.) za upotrebu u veterinarskoj medicini

2004

845. Dimitrijević Vojislav Lečenje reproduktivnih poremećaja visokomlečnih krava terapeutskim postupcima i poreñenje efikasnosti primenjenih terapija

2004

Page 39: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 39 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

846. Gitarić D. Dejan Ispitivanje kvaliteta i fertilne sposobnosti sperme nerasta u zavisnosti od korišćenog razreñivača dužine i vremena konzervisanja

2004

847. Jasavić R. Zuvdija Parazitoze goveda, ovaca i konja na području opštine Plav 2004

848. Kapetanov Nikola Endomietritisi i plodnost visokomlečnih krava na farmi u Ratkovu

2004

849. Marković Aleksandar Ispitivanje faktora koji utiču na pojavu parvoviroze pasa na području opštine Malo Crniće

2004

850. Milenković Milanka Uticaj mikroflore sirovog mleka na kvalitet i trajnost pasterizovanog mleka

2004

851. Milićević Dragan Zastupljenost ohratoksina A u hrani i rezidua u jetri i bubrezima svinja

2004

852. Nešić Ivana Citogenetička analiza laboratorijskih miševa Swiss albino Instituta za imunologiju i virusologiju “Torlak”

2004

853. Ninković Davor Diazepam i propofol kao preanestetička medikacija za inhalacionu anesteziju izofluranom

2004

854. Ninković V. Vladimirka Epizootiološki aspekt dijagnostike fascioloze goveda dobijen primenom koproloških metoda dijagnostike i ELISA-testa

2004

855. Obradović Jasmina Ispitivanje obima i strukture klanja stoke i prerade mesa u zanatskim objektima južnog Banata

2004.

856. Pavlović N. Nenad Dijagnostika i terapija blefarokonjunktivitisa kod pasa 2004.

857. Petković S. Jovan Analiza proizvodno-ekonomskih rezultata i optimalizacija proizvodnje na farmi roditelja provenijence Hybro G

2004.

858. Šekler D. Milanko Serološko ispitivanje kod ptica slobodne prirode na specifična antitela protiv Mycoplasma-e gallisepticum i Mycoplasma-e synoviae

2004.

859. Stojičević Pantelić Vesna

Bakteriološki pregled prepucijuma i nativne sperme mladih bikova u Centru za reprodukciju i embriotehnologiju Padinska Skela

2004

860. Stojović Predrag Dijagnostika i terpija kožnih oboljenja mesojeda na području Podgorice

2004

861. Tomišić Goran Hirurška stabilizacija kranijalnih krucijatnih ligamenata kod pasa

2004

862. Trajkov Arsen Endoskopska i radiološka dijagnostika oboljenja jednjaka pasa

2004

2005.

863. Aleksić–Kovačević Sanja

Retrospektivna analiza tumora kože pasa 2005

864. Aleksijević Dejan Analiza uzroka teških poroñaja krava i junica u opštini Aranñelovac

2005

865. Angelkova Ljiljana Nalaz rezidua antibiotika u mleku krava u zavisnosti od načina aplikacije preparata

2005

866. Bakić Radomir Hemijski parametri kvaliteta gotovih jela namijenjenih ishrani Vojske Srbije i Crne Gore

2005

Page 40: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 40 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

867. Banovčanin Branko Uticaj upotrebe ekstrudiranog kukuruza i zrna soje na proizvodne rezultate brojlera

2005

868. Bijelić Nebojša Uporedno ispitivanje efikasnosti Eugenola i Permetrina u suzbijanju šuge svinja

2005

869. Bursać Vladimir Komparativno ispitivanje seroloških metoda u dijagnostici bruceloze ovaca izazvane uzročnikom Brucella melitensis

2005

870. Čalić Miloš Transfuzija krvi kod pasa 2005

871. Cekić Dragana Biotest kao parametar za procenu fermentacione sposobnosti mleka

2005

872. Cerić ð. Vojin Neopstruktivna oboljenja donjih urinarnih puteva mačaka 2005

873. Delić Aleksandar Dijagnostika i terapija spondiloartritisa kod pasa 2005

874. Dragojević Tijana Ispitivanje rezistencije sojeva stafilokoka i streptokoka izolovanih od pasa i mačaka na odreñeni broj antimikrobnih sredstava

2005

875. Drašković Mirjana Ispitivanje obima i strukture klanja stoke u zanatskim objektima Republike Crne Gore

2005.

876. Drljačić Aleksandar Uticaj tufozela dodatog hrani na mesnatost svinja 2005

877. ðerić Zoran Osnovne karakteristike primarne obrade puževa 2005

878. ðukić D. Aleksandar Kvalitet i mikrobiološka ispravnost aditiva i začina iz uvoza sa gledišta domaćih i stranih propisa

2005

879. ðurić Ranko Ispitivanje etiologije, patogeneze i terapije parodontopatije kod starih pasa

2005

880. Filipović Zoran Uporedno ispitivanje prisustva specifičnih antitela protiv virusa atipične kuge živine i sindroma pada nosivosti kod prinudno mitarenih koka nosilja

2005

881. Garić Aleksandar Indukcija i sinhronizacija estrusa kod ovaca van sezone parenja

2005

882. Gerić Tamara Uporedna analiza zakonske regulative Evropske Unije i Republike Srbije iz oblasti zoonoza

2005

883. Ilić Bojan Indukcija i sinhronizacija estrusa kod ovaca van sezona parenja i uticaj karofertina na plodnost

2005

884. Ivanković Slañana Uticaj higijenskih uslova u proizvodnji na održivost i izgled hrenovki upakovanih i vakuumu

2005

885. Janković S. Čedomir Oboljenja akropodijuma muznih krava na području opštine Koceljeva

2005

886. Jovanović Zoran Senzorna svojstva i mikrobiološki status kratkotrajnog sterilizovanog mleka

2005

887. Kalaba Ljubomir Indukcija i sinhronizacija poroñaja krmača Dinoprstom 2005

888. Katić– Radivojević Sofija Raširenost sarkocistioze kod ovaca i goveda na više područja Republike Srbije

2005

889. Kiškarolj Ferenc Izolacija i identifikacija Salmonella vrsta poreklom od živine i njihova osetljivost na antibiotike i hemioterapeutike

2005

890. Knežević Jovana Uporedno ispitivanje antiinflamatorne i ulcerogene aktivnosti neselektivnih i selektivnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL)

2005

Page 41: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 41 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

891. Kostić Ana Ispitivanje rezistencije Staphylococcus vrsta izolovanih iz materijala i namirnica životinjskog porekla

2005

892. Kovačević B. Slobodan Klinička i histološka procena uspešnosti hirurške sanacije kod delimično odstranjene slezine psa

2005

893. Krasnić N. Anton Primena propilen glikola i nekih vitamina B grupe u preveniranju ketoze visoko-mlečnih krava

2005

894. Lalović Jelena Higijenska ispravnost proizvoda od mleka iz zanatske proizvodnje u Zaječarskom i Borskom okrugu

2005

895. Marčetić S. Slobodanka Ispitivanje subhronične toksičnosti fluorfenikola kod brojlera

2005

896. Maslovarić Predrag Izolacija i identifikacija Staphylococcus intermedius poreklom od pasa i mačaka

2005

897. Milovanović R. Radojko Analiza epizootioloških faktora značajnih za transportovanje svinja izmedju različitih epizootioloških regiona

2005

898. Milovanović Vladimir Primena feroaskorbata u preventivi i terapiji posthemoragičnih anemija konja

2005

899. Milovanović Zoran Uloga azot oksida u sekreciji želudačne kiseline i ulcerogenezi izazvanoj nesteroidnim antiinflamatornim lekovima

2005

900. Mišić Zorana Raširenost kriptosporidioze kod neonatalne teladi na području Beograda u periodu 1996 – 2004. godine

2005

901. Molnar Olga Mikroflora u različitim fazama proizvodnje jogurta 2005

902. Mrkovački Stevan Patohistološka analiza policističnih bubrega mačaka 2005

903. Nešković Milijana Praćenje i analiza epizootiološke situacije u okviru Zaječarskog i Borskog okruga u periodu od 1999. do 2003. godine

2005

904. Nikolić Sonja Uporedna analiza metoda u dijagnostici bovine spongiformne encefalopatije

2005

905. Novaković Ilija Ispitivanje sadržaja arsena i teških metala u konzervama mesa ribe na beogradskom tržištu

2005

906. Novaković J. Zorica Mogućnost primene origanovog ulja u terapiji kokcidioze pilića

2005

907. Novaković Predrag Luteolitički i klinički efekti prirodnog (Dinoltic) i sintetskog analoga (Estrumate) prostaglandina F2 alfa u indukciji poroñaja goveda

2005

908. Pavlićević Aleksandar Ispitivanje akaricidne aktivnosti cipermetrina u suzbijanju Dermanyssus galinae

2005

909. Petej Zoran Retrospektivna analiza kliničkih i seroloških podataka o raširenosti virusnih respiratornih oboljenja konja na području Novog Sada

2005

910. Petrović Tomislav Ispitivanje konjskog horionskog gonadotropina (ECG) u stimulaciji poliovulacije kod krmača

2005

911. Pižurica Aleksandar Uporedno ispitivanje insekticidne aktivnosti azametifosa i metomila u suzbijanju domaće muve

2005

912. Popović Aleksandra Endoskopska i radiološka dijagnostika oboljenja kolona i rektuma pasa

2005

Page 42: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 42 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

913. Popović Marina Primena gastroskopije u ranoj dijagnostici oštećenja sluznice želuca nesteroidnim antiinflamatornim lekovima

2005

914. Popović Mirko Osobine i deklaracije uvoznih proizvoda od mleka 2005

915. Radanović Oliver Uporedno ispitivanje biohemijskih karakteristika sojeva Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica izolovanih iz pluća uginulih svinja

2005

916. Radojičić Srećko Ethizipper kod abdominalnog sindroma ili postoperativnih komplikacija hirurških zahvata u trbušnoj duplji

2005

917. Radosavljević Ivan Važniji higijenski i tehnološki zahtevi u proizvodnji konzerve jetrene paštete za mañarsko tržište

2005

918. Raičević Anñelka Ispitivanje radioekoloških indikatora u Topličkom regionu 2005

919. Raketić M. Mirko Ispitivanje efikasnosti fluorfenikola u terapiji bronhopneumonije junadi

2005

920. Ratajac Radomir Ispitivanje efikasnosti Eugenola u preveniranju i lečenju infekcije brojlera izazvanih sa Salmonella enteritidis

2005

921. Savić B. Srñan Ispitivanje činilaca od značaja za senzorne osobine jagnjećeg mesa

2005

922. Savić Danijel Uloga azot oksida u razvoju inflamacije kod Albino Oxford pacova

2005

923. Savić Dragana Ocena uslova držanja i kondicionog stanja pasa u seoskim domaćinstvima primenom “TACC” skale

2005

924. Sikimić Petar Kongenitalne morfološke malformacije i hromozomske aberacije inbred kunića

2005

925. Sinovec J. Zlatan Štetni efekti aspergilotoksina u ishrani brojlera 2005

926. Širtov Robert Epizootiološka situacija na teritoriji Pčinjskog okruga u periodu od 1996-2003 godine

2005

927. Spalević Ljiljana Uticaj korišćenja različitih sredstava u preveniranju štetnih efekata mikotoksina u hrani za priplodni podmladak kokoši nosilja

2005

928. Stančetić Slobodan Pojava influence konja u Srbiji 2004. godine: putevi prenošenja, kliničke manifestacije i posledice

2005

929. Stevanović Jasna Mogućnost primene preparata iz humane medicine u terapiji oboljenja kože pasa i mačaka

2005

930. Stevanović Miloš Nalaz Anisakis spp. u mesu uvezenih riba oslića i skuše u periodu 2003. i 2004. godine

2005

931. Stojanović Snežana Endoskopska i radiološka dijagnostika oboljenja želuca pasa

2005

932. Stojiljković Dragoslav Demodikoza kod pasa na teritoriji grada Niša 2005

933. Stošić Zorica Ispitivanje prisustva Salmonella vrsta poreklom od živine i njihova osetljivost na antibiotike i hemioterapeutike na teritoriji mačvanskog okruga

2005

934. Tadić Zorana Kvalitet i higijenska ispravnost barenih kobasica na tržištu Beograda

2005

935. Terzin Vladimir Babezioza pasa na području Beograda: retrospektivna analiza kliničkih slučajeva registrovanih u poslednjih pet godina

2005

Page 43: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 43 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

936. Vasiljević A. Teodora Zdravstveni i reproduktivni pokazatelji plodnosti svinja na farmi Vizelj u periodu 2000-2003. godine

2005

937. Vasiljević Dragan Ispitivanje vrednosti hematoloških parametara kod galopera i kasača za vreme sezone trka

2005

938. Veljović Irena Dijagnostika, terapija i ishrana pasa obolelih od diabetes mellitus

2005

939. Videnović Vladimir Hirurški pristup sanaciji politrauma lovačkih pasa 2005

940. Vučinić Snežana Ispitivanje obima i strukture prerade mesa u zanatskim objektima u Republici Crnoj Gori

2005

941. Vukić Dejan Hemijski parametri kvaliteta kobasica namenjenih ishrani Vojske Srbije i Crne Gore

2005

942. Vuković Dejan Zastupljenost ženske i muške teladi kod visoko mlečnih krava zavisno od vremena osemenjavanja, muže i primene hormona

2005

943. Vuković Svetlana Kvalitet konzervi ribe na beogradskom tržištu 2005

944. Živković Tomislav Uticaj različitih preparata vitamina AD3E na prevenciju zaostajanja posteljice krava

2005

945. Živojinović R. Slobodan Ispitivanje raširenosti bruceloze pasa izazvane sa Brucella canis na teritoriji opštine Požarevac

2005

2006.

946. Dobrijević Predrag Kliničko-laboratorijska dijagnostika i uspešnost terapije leptospiroze goveda

2006

947. ðorñević Biljana Primena HACCP sistema u proizvodnji usitnjenog oblikovanog mesa

2006

948. Janku ðorñe Analiza epizootiološke situacije na teritoriji srednje-banatskog okruga u vremenskom periodu od 1994. do 2004. god.

2006

949. Joksović Svetlana Uporedno ispitivanje dodecil - benzen sulfonske kiseline, hlorheksidina i dodicin hidrohlorida u preveniranju mastitisa kod krava

2006

950. Kadrić Kreclović Jasminka

Ispitivanje uticaja stresa indukovanog naglom promenom načina držanja i ishrane na vrednosti osnovnih hematoloških i biohemijskih parametara krvi kod majmuna

2006

951. Marković Miroslav Kvalitet i higijenska ispravnost polutvrdih sireva za potrebe VSCG

2006

952. Mertel Vladimir Ispitivanje terapije hroničnih endometritisa krava parentalnim davanjem prostaglandina F2 alfa i intrauterinom aplikacijom rastvora Lotagena

2006

953. Milić Perica Ispitivanje hemijskih parametara kvaliteta jetrenih pašteta različitih proizvoñača za potrebe Vojske SCG

2006

954. Milovanović Ž. Ljiljana Uticaj Eugenola na imunski status brojlera 2006

955. Milutinović Svetlana Nalaz rezidua antibiotika u mesu i organima životinja za klanje na teritoriji mačvanskog okruga

2006

956. Mitrić Milan Ispitivanje adsorbcionih osobina modifikovanog klinoptilolita u odnosu na antikokcidijale u in vitro uslovima

2006

Page 44: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 44 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

957. Mrkovački Svetlana Nalaz rezidua antibiotika u mesu i organima životinja za klanje na teritoriji mačvanskog okruga

2006

958. Ntallaris Theodoros Telesna kondicija, bolesna stanja i poremećaj reprodukcije krava u intenzivnom uzgoju

2006

959. Ostojić Jovan Uporedno ispitivanje različitih lekova u subestralnom tretmanu kateralnih endometritisa krava

2006

960. Ristanić Milkica Ispitivanje aktivnosti Eugenola u uslovima in vitro protiv nekih gram pozitivnih bakterija izolovanih iz obolelih životinja

2006

961. Sando S. Drago Uticaj veličine kućice na odabrane parametre kvaliteta puževa

2006

962. Šarić P. Ilija Ispitivanje vrednosti reproduktivnuh parametara kod krava sa retentio secundinarum lečenih različitim postupcima

2006

963. Vasilev D. Dragan Mikroflora suvog svinjskog mesa u toku proizvodnje 2006

2007.

964. Dedić Miroslav Mikrobiološka ispravnost namirnica za ishranu pripadnika Vojske Srbije

2007

965. Dragojlović Rade Uticaj različitog sistema ishrane na zdravstveno stanje, proizvodne rezultate i prinos mesa odbijene prasadi i svinja u tovu

2007

966. Kadirić Velimir Ispitivanje obima i strukture klanja stoke u industrijskim i zanatskim objektima u Republici Srpskoj

2007

967. Kreštalica Slaviša Ispitivanje obima i strukture uvoza mesa u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2003.godine.

2007

968. Nedeljković Toni Promena kvaliteta sirovog mleka od otkupa do mlekare 2007

969. Novosel Bogdanka Uticaj sortne vrste i porekla na odabrane pokazatelje kvaliteta meda

2007

970. Ripić Snežana Tretman hroničnog proliferativnog otitisa sa ablacijama spoljašnjeg ušnog kanala

2007

971. Savić Goran Proizvodni i reprodukcioni parametri na jednoj komercijalnoj farmi svinja

2007

972. Stanišić Jadranka Uticaj sortne vrste i porekla meda na sadržaj teških metala 2007

973. Stanković Dragana Parazitske infekcije digestivnog trakta teladi na području pirotskog okruga

2007

974. Stepanov Marko Kompleks respiratornih oboljenja svinja u intenzivnom uzgoju

2007

975. Tončić Dragan Ispitivanje endoskopskih biopsija želuca pasa 2007

976. Vasilev D. Saša Efekat aspirina i njegovog nitro derivata na broj inflamatornih ćelija in vivo

2007

977. Xhemal Ravja Ultrazvučna dijagnostika funkcionalnog stanja i patoloških promena na genitalnim organima kuja

2007

978. Živulj Aleksandar Bruceloza u južnobanatskom epizootiološkom području u periodu od 1999. do 2004.god. sa analizom rizika

2007

2008.

Page 45: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 45 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

979. Chatzistefanou Maria Ispitivanje obima i strukture ulova i proizvodnje ribe u akvakulturi u Grčkoj na početku 21. veka

2008

980. Ćetković Relja Dijagnostika i terapija nekih oboljenja orofacijalne regije pasa

2008

981. Marinković Darko Morfološke karakteristike verminoznog arteritisa kranijalne mezentrijalne arterije konja

2008

982. Saitović Lidija Dokazivanje enterotoksina stafilokoka u hrani primenom ELISA metode

2008

983. Prica Nadežda Uporedna analiza hemijskih parametara kvaliteta viršli različitih proizvoñača na novosadskom tržištu

2008

984. ðurić Boban Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na teritoriji braničevskog okruga

2008

985. ðorñević Maja Ispitivanje obima i strukture uvoza ribe i proizvoda od ribe u Srbiji od 2001-2006 godine

2008

2009.

986. ðorñević Vesna Biohemijske karakteristike Aeromonas i Pseudomonas vrsta izolovanih iz pastrmke

2009

987. Dimitrijević Marina Ispitivanje obima i strukture uvoza i izvoza mesa i proizvoda od mesa u Srbiji od 2003. do 2007. godine

2009

988. Ilić M. Nikola Ispitivanje prisustva nekih patogenih vrsta bakterija kod svinja u intenzivnim uslovima držanja

2009

989. Uzelac ðorñe Plodnost krava na jednoj farmi u dvogodišnjem periodu kod kojih je primenjivan prostaglandin za indukciju estrusa

2009

990. Pudlo Pavle Metabolički profil krava sa dislokacijom sirišta na levo 2009

991. Dabić Miroslav Mikrobiološka ispravnost mleka i proizvoda od mleka na području zapadno-bačkog okruga

2009

992. ðurković Vladan Ispitivanje učestalosti nalaza Salmonela i ukupnog broja enterobakterija na trupovima svinja zaklanih u zanatskom objektu

2009

993. Ilić Tanja Ispitivanje učestalosti nalaza Salmonela i ukupnog broja enterobakterija na trupovima goveda zaklanih u zanatskom objektu

2009

994. Patković Dragan Nalaz Salmonela spp. na ljusci jaja i u melanžu 2009

995. Todorović Igor Izolacija i identifikacija uzročnika mastitisa ovaca u južno-banatskom regionu

2009

996. Protić-ðokić Vesna Izolacija i identifikacija Campylobacter vrsta poreklom od svinja i živine i njihova osetljivost na antibiotike

2009

997. Živković Saša Ispitivanje obima potrošnje i hemijskih parametara kvaliteta svinjske masti za pripremu obroka pripadnika vojske Srbije

2009

998. Drča Darko Ispitivanje mesnatosti trupova junadi zaklanih u industrijskoj klanici u Čajetini

2009

999. Andonov Aleksandar Ispitivanje uticaja upotrebe ω-3 masnih kiselina na proizvodne rezultate kokoši nosilja i kvalitet jaja

2009

1000. Adamov Vladica Nalaz Salmonella vrsta kod živine sa područja severnog i srednjeg Banata

2009

Page 46: SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU VETERINARSKE MEDICINE, UNIVERZITETA U ... Phd_MA... · 2015-05-04 · Strana 1 od 46 SPECIJALISTI ČKI RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETU

Strana 46 od 46

Red. br. Prezime i ime Naziv rada Godina

1001. Bosanac Jelena Ispitivanje biohemijskih karakteristika izolovanih sojeva Rhodococcus equi

2009

1002. Cvijetić Zdenko Odreñivanje referentnih vrednosti specifičnih testova za dijagnostiku poremećaja koagulacije krvi pasa

2009

1003. Ristić Bojan Ispitivanje prisustva lipofuscina u mozgu pasa različite starosti

2009

1004. Milić Siniša Tumori pasa dijagnostikovani na materijalu uzetom biopsijom

2009

1005. Janković S. Vladan Kvantitativna i kvalitativna karakterizacija čestica prašine u vazduhu smeštajnih objekata za konje

2009

1006. Marković Marija Značaj endoskopije u dijagnostici oboljenja gornjih respiratornih puteva sportskih konja

2009

1007. Čilerdžić Milica Doping i antidoping kontrola na konjskim trkama i takmičenjima u Republici Srbiji

2009

1008. Janićijević Slobodanka Kvalitet usitnjenog mesa na beogradskom tržištu od 2005. do 2008. god.

2009

1009. Blagojevic V. Mirko Ispitivanje podobnosti različitih razreñivača na stepen preživljavanja spermatozoida bika posle dubokog zamrzavanja

2009