Click here to load reader

Opis predmeta Poslijediplomskog doktorskog studija na RGN fakultetu

 • View
  254

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Opis predmeta Poslijediplomskog doktorskog studija na RGN fakultetu

 • Poslijediplomski doktorski studij 1

  Opis predmeta Poslijediplomskog doktorskog studija na RGN fakultetu

  Sveuilite u Zagrebu Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

 • Poslijediplomski doktorski studij 2

  110-01 SVEUILITE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOKO-NAFTNI FAKULTET

  NAZIV STUDIJA: Doktorski studij na Rudarsko-geoloko-naftnom fakultetu

  NAZIV PREDMETA: Metodologija znanstvenog rada

  STATUS: obvezni

  AUTOR(I) PROGRAMA:

  Dr. sc. Jasminka Lanjak, docent

  OBLIK NASTAVE SATI UKUPNO NAIN PROVJERE ZNANJA

  Predavanja 10 usmeni ispit Vjebe 15 seminarski rad ECTS 5 OKVIRNI SADRAJ PREDMETA (do 1500 slovnih mjesta):

  Pojam i definicija znanosti. Obiljeja znanosti. Struktura znanosti. Klasifikacija znanstvenog rada. Kategorije znanstvenih istraivanja. Razlika izmeu strunog i znanstvenog rada. Vanost i znaenje znanstvenog rada. Vanost i uloga znanosti u suvremenom drutvu. Drutvo/ekonomija bazirana na znanju. Metodologija znanstvenog istraivanja. Ope metode u znanosti i logika znanstvenog istraivanja. Specifine metode u znanstvenom istraivanju. Proces znantvenog istraivanja, izrada orijentacijskog plana istraivanja, odabir problema, prikupljanje literature, pristup i pretraivanje on line baza podataka, primarne, sekundarne i tercijarne publikacije, postavljanje hipoteze, odabir metode istraivanja, analiza podataka, zakljuak. Pisanje teksta i tehnika obrada strunog i znanstvenog djela. Pravila citiranja, zatita intelektualnog vlasnitva. RAZVIJANJE OPIH I SPECIFINIH KOMPETENCIJA ZNANJA I VJETINA (do 500 slovnih mjesta opisati cilj predmeta odnosno koja znanja i vjetine student postie sluanjem kolegija): Ope: pismeno i usmeno izraavanje i primjena informacijske tehnologije Specifine: Student e stei znanje o principima, pravilima i kriterijima znanstvenog rada, bit e sposobni sluiti se bazama podataka strune i znanstvene literature, analizirati znanstvenu literaturu, biti sposobni za samostalnu izradu semiraskog rada i doktorske disertacije OBVEZNA LITERATURA (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja):

  Kniewald, J. 1993.,Metodika znanstvenog rada (sveuilini udbenik), Multigraf, Zagreb, Zelenika, R., 1998. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela, Ekonomski fakultet Sveuilita

  u Rijeci, DOPUNSKA LITERATURA (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja):

  Silobri, V., 1998. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb Vujevi, M., 2000. Uvod u znanstveni rad, kolska knjiga, Zagreb NAIN PRAENJA KVALITETE I USPJENOSTI IZVEDBE SVAKOGA PREDMETA:

  Praenje kvalitete i uspjenosti izvedbe svakog predmeta osigurati e se putem anonimne studentske ankete. Anketa koja e se provoditi na kraju svakog semestra ima za cilj evaluirati nastavnika (kvaliteta izvoenja nastave) te sadraj i koncepciju predmeta.

  Sveuilite u Zagrebu Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

 • Poslijediplomski doktorski studij 3

  121-01 SVEUILITE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOKO-NAFTNI FAKULTET

  NAZIV STUDIJA:

  Doktorski studij na Rudarsko-geoloko-naftnom fakultetu

  NAZIV PREDMETA:

  Eksploatacija vrstih mineralnih sirovina

  STATUS: temeljni na smjeru Rudarstvo

  AUTOR(I) PROGRAMA:

  Dr. sc. Darko Vrkljan, izvanredni profesor, Dr.sc. Ivo Gali, docent

  OBLIK NASTAVE

  SATI UKUPNO NAIN PROVJERE ZNANJA

  Predavanja 10 usmeno Vjebe 15 seminar ECTS 5 OKVIRNI SADRAJ PREDMETA (do 1500 slovnih mjesta):

  Pregled leita vrstih mineralnih sirovine u Republici Hrvatskoj. Metode eksploatacije u leitima vrstih mineralnih sirovina. Specifinosti metoda eksploatacije u leitime nemetalnih mineralnih sirovina u Hrvatskoj i svijetu. Uvjeti i metode eksploatacije u funkciji pripreme mineralne sirovine za daljnju preradu. Primjena odgovarajuih metoda eksploatacije i tehnologije oplemenjivanje i prerade kojima se tite ostali resursi u okolini (voda, zrak, tla, priroda) te smanjuju tetni utjecaji na okoli na najmanju moguu mjeru. Selektivne metode eksploatacije vezano za potrebe zadovoljavanja kakvoe mineralne sirovine za odgovarajuu industrijsku preradu. Primjena raunalnih programa u proraunu rezervi mineralnih sirovina, planiranju i razvoju rudarskih radova, optimiranju proizvodnje, projektiranju i i izboru tehnologije. Rekultivacija povrinskih kopova vrstih mineralnih sirovina tijekom i po zavretku eksploatacije te konana prenamjena eksploatacijskih polja. Zakonski okviri povrinske eksploatacije propisi iz podruja rudarstva u odnosu na ostale relevantne propise zatite okolia, zatite prirode i dokumenata prostornog planiranja. Rjeevanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljitu eksploatacijskih polja. RAZVIJANJE OPIH I SPECIFINIH KOMPETENCIJA ZNANJA I VJETINA (do 500 slovnih mjesta opisati cilj predmeta odnosno koja znanja i vjetine student postie sluanjem kolegija): Ope: pismeno i usmeno izraavanje, timski rad, rjeavanja problema, primjena informacijske tehnologije. Specifine: student e biti sposoban ralanjivati, zakljuivati i procjenjivati specifine zadae u eksploataciji razliitih vrsta vrstih mineralnih sirovina. OBVEZNA LITERATURA (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja):

  ivkovi, S., Vrkljan D.: Povrinska eksploatacija. Rudarsko-geoloko-naftni fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zagreb 2001.

  Vrkljan, D.: Povrinska eksploatacija (interna skripta). Rudarsko-geoloko-naftni fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zagreb 2000.-2004.

  DOPUNSKA LITERATURA (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja):

  Markovi, S.: Hrvatske mineralne sirovine, Institut za geoloka istraivanja, Zagreb 2002. S. Roberts; M.M. Veiga; C.C. Peiter, 2000. Overview of Mine-closure and Reclamation in the Americas.

  Bibliographic review on mine-closure and reclamation, 79 pages - Mining Policy Research Initiative of the International Development Research Centre (IDRC). Oct. 2000.

  NAIN PRAENJA KVALITETE I USPJENOSTI IZVEDBE SVAKOGA PREDMETA:

  Praenje kvalitete i uspjenosti izvedbe svakog predmeta osigurati e se putem anonimne studentske ankete. Anketa koja e se provoditi na kraju svakog semestra ima za cilj evaluirati nastavnika (kvaliteta izvoenja nastave) te sadraj i koncepciju predmeta.

  Sveuilite u Zagrebu Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

 • Poslijediplomski doktorski studij 4

  121-02 SVEUILITE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOKO-NAFTNI FAKULTET

  NAZIV STUDIJA: Doktorski studij na Rudarsko-geoloko-naftnom fakultetu

  NAZIV PREDMETA:

  Rudnika mehanizacija

  STATUS: temeljni na smjeru Rudarstvo

  AUTOR(I) PROGRAMA:

  Dr. sc. Sinia Dunda, izvanredni profesor

  OBLIK NASTAVE SATI UKUPNO NAIN PROVJERE ZNANJA

  Predavanja 10 Seminarski rad, Usmena provjera Vjebe 15 ECTS 5

  OKVIRNI SADRAJ PREDMETA (do 1500 slovnih mjesta):

  Poglavlja iz rudarskih strojeva, ovisno o izboru ostalih kolegija. Razliiti konstrukcijski i tehnoloki koncepti rudarskih strojeva za dobivanje, utovar i izradu podzemnih prostorija i tunela. Razvitak i sazrijevanje pojedinih koncepcija, suvremeno stanje i trendovi razvoja u blioj i daljoj budunosti, teorijska razmatranja. Tehnike znaajke, mogunosti, nivo suvremenosti, pouzdanost i ekonominost odreenog tipa ili vrste mehanizacije. Tehnoloka usklaenost mehanizacije s odreenom tehnologijom konkretnih rudarskih radnji. Kriteriji i metode izbora rudnike mehanizacije. Mogunosti simulacije radnih uvjeta rudarske mehanizacije u neposrednoj radnoj i iroj sredini. Organizacija i metode planiranja eksploatacije, odravanja i zamjene rudarske mehanizacije.

  RAZVIJANJE OPIH I SPECIFINIH KOMPETENCIJA ZNANJA I VJETINA (do 500 slovnih mjesta opisati cilj predmeta odnosno koja znanja i vjetine student postie sluanjem kolegija):

  Ope: rjeavanje problema vezanih uz izbor, primjenu i organizaciju rada rudnike mehanizacije. Specifine: student e stei znanja s kakvim strojevima i tehnikim sredstvima raspolae suvremena rudnika mehanizacija, kakva im je ekonominost rada i kako se najracionalnije koriste prema najnovijim iskustvima tehnike. Biti e sposoban ocijeniti to se realno moe oekivati od konkretne mehanizacije. Za odreenu tehnologiju dobivanja mineralnih sirovina (popularno "metodu"), bit e sposoban proocijeniti koja mehanizacija uope dolazi tu u obzir, a pri irem izboru, koja bolje i povoljnije, a koja manje i - zato, dakako. Moi e zakljuiti to je efikasnije, jae, pouzdanije.

  OBVEZNA LITERATURA (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja):

  Mikuli, D. (1998): Graevinski strojevi, D. Mikuli, 262 str. Zagreb. Slunjski, E. (1995): Strojevi u graevinarstvu, Hrvatsko drutvo graevinskih inenjera, 394 str. Zagreb. Stack, B. (1990): Mining and Tunnelling Machinery, John Wiley & Sons, pp. 742, Chichester. Dunda, S. (2003): Hidraulika i hidraulini strojevi, RGN fakultet, Zagreb (Interni materijal za poslijediplomski studij Rudarstvo)

  DOPUNSKA LITERATURA (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja):

  Dunda, S. (2003): Izbor lanaka iz asopisa Engineering and Mining Journal; World Mining Equipment. NAIN PRAENJA KVALITETE I USPJENOSTI IZVEDBE SVAKOGA PREDMETA:

  Praenje kvalitete i uspjenosti izvedbe svakog predmeta osigurati e se putem anonimne studentske ankete. Anketa koja e se provoditi na kraju svakog semestra ima za cilj evaluirati nastavnika (kvaliteta izvoenja nastave) te sadraj i koncepciju predmeta.

  Sveuilite u Zagrebu Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

 • Poslijediplomski doktorski studij 5

  121-03 SVEUILITE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOKO-NAFTNI FAKULTET

  NAZIV STUDIJA: Doktorski studij na Rudarsko-geoloko-naftnom fakultetu

  NAZIV PREDMETA: Oplemenjivanje mineralnih sirovina

  STATUS: temeljni predmet na smjeru Rudarstvo

  AUTOR(I) PROGRAMA:

  Dr. sc. Branko Salopek, redovni profesor

Search related