Click here to load reader

PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG · PDF filepokazuju kao promjenjivi, međuzavisni i temeljni instituti pravne države. Razvoj ... (carinski, porezni, komasacijski itd.) (7,5 ECTS)

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG · PDF filepokazuju kao promjenjivi, međuzavisni i...

 • 1

  PROGRAMPOSLIJEDIPLOMSKOGDOKTORSKOGSTUDIJAJAVNOGPRAVAIJAVNEUPRAVE

  I.1.UVOD Studijseustrojavasciljemdasediplomiranimpravnicimaomogui iolakaukljuivanjeuznanstveni rad i stjecanjedoktorata izznanstvenogpodruja javnogprava i javne uprave. Svrhovitost ovog Studija ne iscrpljuje se samo u prigodiznanstvenog izuavanja javnog prava i javne uprave, ve i u tome to je ovakavStudij neophodan za stjecanje odgovarajuih znanstvenih stupnjeva onimznanstvenicimakojiseuokviruznanosti (pravni fakultetiponajprije)namjeravaju idalje produbljeno baviti razliitim problemima iz podruja javnog prava i javneuprave (npr.ustavnopravo,upravnopravo,upravnaznanost, teorijaprava, radnopravo,europskojavnopravo)kojesuusredituinteresamodernogeuropskogpravave i i niza srodnih podruja i disciplina (socijalna sigurnost, civilno drutvo,neprofitnisektoritd.). NeophodnostpostojanjaovakvogStudijapokazujeinjenicadasugotovosvinastavnici i suradnici na viskokokolskim ustanovama uHrvatskoj i veliki brojistaknutihstrunjakaupodrujujavnogpravaijavneupravepohaalislianstudij(poslijediplomski pravni studij upravnopolitikog smjera). Tijekom ovogposlijediplomskogstudijakojiseodravapreko40godina(kontinuiranoseodravaod1961.g.)mnogipravniciuHrvatskojiizvannjesteklisustupanjmagistraprava,amnogi idoktorapravnihznanosti.Gotovosvinasatvnici isuradnici javnopravnih isrodnihnastavnihdisciplinasvihpravnihisrodnihfakultetauHrvatskojzavrilisuovaj poslijediplomski studij. To pokazuje da je nezamislivo produbljenje spoznajaznanstvenogaspektajavnogpravaijavneupravebezovakvogStudija. Znanost javnog prava i javne uprave u svoj svojoj irini i opsegu, usuvremenompravuobuhvaajumnoinuinstituta,akojiseusvakodnevnomivotupokazuju kao promjenjivi,meuzavisni i temeljni instituti pravne drave. Razvojdrutva temeljnogna znanjupodrazumijevakompetitivna znanstvena istraivanja,koja suupodlozi Studija.Naime, nove spoznajedo kojih semoedoi iskljuivoporedbenopravnom metodom ( hrvatskog i europskog pravnog sustava)pretpostavljajusuradnjaistraivanja.Temeljnepromjenepravaodnosesenanjegovopropitivanje u znanstvenom pogledu i njegovoj aplikaciji, a potom i poboljanja.Tome slue upravo znanstvena prouavanja javnog prava i javne uprave, kojamorajuodgovoritinapitanjeprilagodbehrvatskogustavnogicijegog javnopravnogsustava europskim zahtjevima i primjene noramtivnih rjeenja i nihoveodgovarajue primjene u ivotu. Dakako, ovako ustrojen Studij podrazumijevaneprestano prilagoavanje novinama (osobito europskog prava) i znanstvenoizuavanje svih odgovarajuih instituta koji su i u europskoj regulativi i praksipodvrgnutikontinuiranojpromjeni.

 • 2

  Prouavanje javnog prava i javne uprave, iako je mogue samo na raziniteorije,nepotpunoje,jernedajezaokruenuviduprimjenjivostteorijskihrjeenjaupraksi. UprilognunostiiopravdanostiovogStudijagovoriiinjenicatojetoprvistudijtevrsteuHrvatskoj.Sobziromnavelikopodrujekojepokrivajujavnopravneisrodnenepravneznanosti,neupitan je ibrojznanstvenikakojima jeovakavStudijpotrebanzanjihovznanstvenoistraivakirad. Usporediviprogramiinozemnihvisokokolskih institucija velikim dijelomodgovaraju sadraju ovog Studija, posebice studiji u srednjoeuropskim pravnimkrugovima. TradicionalnojeStudijotvorensuradnjisugledniminozemnimprofesorimaizdisciplinaobuhvaenihovimprogramom. Zahvaljujui ECTS sustavu Studij je otvoren za pristup i ukljuivanjestudenatau razliite joint studyprograme, a isto tako jemogueukljuitipojedinenjegovedijeloveujointprogramedrugihposlijediplomskihpravnihstudija. Isto tako, Studij je otvoren za upis inozemnih studenata koji su stekliodgovarajueakademskenazivenadiplomskojrazini. VrijednostovogStudijajeunjegovojsveobuhvatnostipodrujajavnogpravaijavne uprave u najirem smislu, znanstvenom pristupu i usmjerenju premaznanstvenim istraivanjima. Njime se pravnim strunjacima omoguava uvid upraktina i teorijskapitanja svih javnopravnih instituta iproblema javneuprave srazliitihaspekata(pravnih,organizacijskih,ekonomskih,financijskih,informatikihitd.) stjecanje produbljenih znanja, usmjeravanje k znanstvenom prouavanju iznanstvenoistraivakomradu,stjecanjedoktorataidaljnjebavljenjeznanostijavnogpravaijavneuprave.II.2.OPIDIO Naziv Studija jest Poslijediplomski doktorski studij javnog prava i javneuprave.Pripadapodrujudrutvenihznanosti,poljeprava. NositeljStudijajePravnifakultetSveuilitauZagrebu,kojigaiizvodi. TrajanjeStudija jetrogodinje,odnosnoetirisemestrapredavanja i dvakojisunamijenjenipolaganjuispita,pisanjuseminarskihradovaiznanstvenihradovateizradidoktorskedisertacije. Na Studij se mogu upisati diplomirani pravnici odnosno budui magistriprava, koji su tijekom studija prava na ispitima i iz diplomskog rada postigli upravilu,najmanjeprosjenuocjenu3,5ivladajusdvasvjetskajezika.

 • 3

  Diplomirani pravnici odnosno budui magistri prava koji su na nekompravnom fakultetu diplomirali na Poslijediplomskom specijalistikom studijupravnihznanostiupravnopolitikogsmjera,nanjemupoloilisve ispite inajmanjepostigliprosjenuocjenu3,5 ,ako ispunjavaju ranijenaznaenuvjetznanja stranihjezika, objavili su najmanje jedan znanstveni rad, koji nije dio zavrnog rada naspecijalistikom ili ranijem poslijediplomskommagistarskom studiju odnosno dioocijenjenogseminarskograda,moguupisatitreugodinu(petisemestar). Studenti koji su ispunili sve uvjete studija (poloeni svi ispiti, ocijenjeniseminarskiradovi)naspecijalistikimposlijediplomskimstudijima,anisunapisaliniobranili zavrni rad, mogu upisati treu godinu Studija pod uvjetima da su naprethodnomStudijupostiglinajmanjeprosjenuocjenu3,5,dapoznajudva stranajezika, da su objavili najmanje dva znanstvena rada, od kojih nijedan nije diozavrnog rada na specijalistikom ili ranijem poslijediplomskom magistarskomstudijuodnosnodioocijenjenogseminarskograda. Studenti koji su ispunili sve uvjete studija (poloeni svi ispiti, ocijenjeniseminarski radovi) na ranijim poslijediplomskim magistarskim studijima, a nisunapisaliniobranilizavrnirad,moguupisatitreugodinuStudijapoduvjetimadasunaprethodnom Studijupostiglinajmanjeprosjenu ocjenu 3,5,dapoznajudvastrana jezika,dasuobjavilinajmanjedvaznanstvenarada,odkojihnijedannijediozavrnog rada na specijalistikom ili ranijem poslijediplomskom magistarskomstudijuodnosnodioocijenjenogseminarskograda. ZavretkomStudijastjeesedoktoratznanosti. Stjecanjem doktorata znanosti diplomirani pravnici mogu obavljati sveposlove u pravnoj struci i u znanstvenim institucijama za koje se trai doktoratznanosti te sudjelovati u znanstvenim projektima i u drugim znanstvenimistraivanjimazakojejetopostavljenokaouvjetsudjelovanja.II.3.OPISPROGRAMA Doktorski studijorganiziran jekao studij sdijelom radnogvremena,buduida su neki polaznici do sada bili osobe zaposlene s punim radnim vremenom utijelimadravneuprave,drugim tijelimadravnevlasti, tijelima lokalne ipodrune(regionalne) samouprave, javnim ustanovama i drugim pravnim osoba s javnimovlastima, pravosuu i sl., a bili su nerijetko upuivani na studij od straneposlodavaca. Oekuje se da e vei dio studenata biti oni koji su iskljuivodoktorandi.

 • 4

  NaStudijuseodravanastavaizsljedeihpredmetapremaovomnastavnom

  planu:

  I. semestar Obvezatnikolegiji1. Modernizacijaieuropeizacijahrvatskejavneuprave(5ECTS)PaviKopri

  2.PoredbenoustavnopravoipolitikeinstitucijeISuvremeniustavnisustavi

  (5ECTS)SmerdelSokolKostadinovJelui

  3.Aktiupraveuhrvatskomiporedbenompravu(5ECTS)MedvedoviOmejec

  4.Izbornisadraj(seminarskirad)(5ECTS)

  Izbornikolegiji(10ECTSstudentupisuje2kolegija)1.Metodologijeistraivanjadrutvenihpojava(5ECTS)Petkovi

  2.Ustrojstvoiodgovornostvlasti:paralementarniipredsjednikisustav(5ECTS)Smerdel

  SokolKostadinov

  3.Europskiupravniprostor(5ECTS)KopriPaviMareti

  4.Euprava(5ECTS)KopriPavi

  5.Naelaeuropskogupravnogprava(5ECTS)Omejec

  IIsemestar

  Obvezatnikolegiji

  1.PoredbenoustavnopravoipolitikeinstitucijeIIStvaranjemodernihustavai

  tranzicija(5ECTS)

  2.Lokalnasamoupravaidecentralizacija(5ECTS)

  3.Poredbenoupravnoprocesnopravo(5ECTS)

  4.Izbornisadraj(seminarskirad)(5ECTS)

  Izbornikolegiji(10ECTSstudentupisuje2kolegija)

  1.UstavnosudovanjeZatitaustavnostiizakonitostiuRHisviijetu(5ECTS)

 • 5

  2.Teorijajavnogprava(5ECTS)

  3.Suvremeneupravnedoktrine(5ECTS)

  4.Upravljanjeprocesomdecentralizacije(5ECTS)

  5.PrimjenaEuropskekonvencijezazatituljudskihpravaitemeljnihslobodauradu

  dravneijavneuprave(5ECTS)

  6.Suvremenetendencijedravljanskogprava(5ECTS)

  7.Financiranjejavneuprave(5ECTS)

  8.Sustavisocijalnesigurnosti(5ECTS)

  IIIsemestar

  Obvezatnikolegiji:

  1.PoredbenoustavnopravoipolitikeinstitucijeIIIUstavnostiljudskapravau

  stanjimakrize(5ECTS)

  2.Upravljanjeljudskimpotencijalima(5ECTS)

  3.Sudskinadzorupraveuporedbenomihrvatskompravu(5ECTS)

  4.Izbornisadraj(seminarskirad)(5ECTS)

  Izbornikolegiji(10ECTSstudentupisuje2kolegija)1.Sloenedraveidravnezajednice(5ECTS)

  2.Javneslube(5ECTS)

  3.Komparativnajavnauprava(5ECTS)

  4.Povijesthrvatskeuprave(5ECTS)

  5.Javnopravnipoloajstranacauhrvatskomiporedbenompravu(5ECTS)

  6.Javnopravnaogranienjavlasnitva(5ECTS)

  7.Civilnodrutvo(5ECTS)

  8.Radniodnosidravnihijavnihslubenika(5ECTS)

 • 6

  IV.semestarStudenti u ovom semestru polau zaostale ispite i piu i objavljuju znanstveneradove.Zasvakiodobjavljenihradovastjeese15ECTSbodova,tj.ukupno30ECTSbodova.

  Vsemestar

  Izbornikolegiji(30ECTSstudentupisuje4kolegija)

  1.Izboriiizbornisustavi(7,5ECTS)

  2.Teorijaorganizacije(7,5ECTS)

  3.Javnimenadement(7,5ECTS)

  4.Viestupanjskaupravairegionalnapolitika(7,5ECTS)

  5.Koncesijeikoncesioniranajavnasluba(7,5ECTS)

  6.Posebniupravnipostupci(carinski,porezni,komasacijskiitd.)(7,5ECTS)

  7.Pravoneprofitnogsektora(7,5ECTS)

  8.Postupcijavnihnabava(7,5ECTS)

  VIsemestar

  U VI semestru studenti se pripremaju i polau zaostale ispite, izraujuzaos