of 382 /382
Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ Страна 1 од страни 382 БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ 1 БЕРОВО 701181 РУЖА ГОШЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ РУЖА БИОЛАБ 2 БЕРОВО 703842 ВЕРКА ТАКОВСКА СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ДР ВЕРКА ТАКОВСКА 3 БЕРОВО 716340 ВЕСНА ИЛИЕВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 4 БЕРОВО 716359 СНЕЖАНА САЧКАРСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 5 БЕРОВО 716367 ЈАГОДА ШАХПАСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 6 БЕРОВО 733130 ГОРАН КИТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 7 БЕРОВО 733156 МАРИЈА КАРАКОСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 8 БИТОЛА 700193 ПЕТАР ТАЛЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ПЕТАР ТАЛЕВСКИ 9 БИТОЛА 700711 ДАНИЦА ЦВЕТКОВИЌ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ АДРИАЛАБ 10 БИТОЛА 700746 ЈАНЕ РИСТЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ПСИХОМЕДИКА 11 БИТОЛА 701637 ЈОРДАНКА ИВАНООСКА СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ПРОТЕТИКА 1 12 БИТОЛА 701653 АНТИНУЛА ДИМИТРОВСКА СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ПРОТЕТИКА 1 13 БИТОЛА 701670 ТОМИСЛАВ ЃОРГИЕВСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ 14 БИТОЛА 701688 ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ 15 БИТОЛА 701700 ВЕРА КОСТОВСКА СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ПРОТЕТИКА 2 16 БИТОЛА 702269 САШО БОШЕВСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР ПЗУ ПРОТЕТИКА 3 ДС 17 БИТОЛА 702285 ВИОЛЕТА ПОПОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ Д- Р ПОПОВСКА 18 БИТОЛА 702293 ЌИРО МИХАИЛОВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДЕНТ - М 19 БИТОЛА 702307 ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА 20 БИТОЛА 702676 ЈОВЕ ДИМИТРОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ЈОВЕ -ДЕНТ 21 БИТОЛА 702919 ОЛИВЕРА ПУПУЛКОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ НАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Doktori specijalisti

Citation preview

Page 1: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 1 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОН

1 БЕРОВО 701181 РУЖА ГОШЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ РУЖА БИОЛАБ 033/470-9002 БЕРОВО 703842 ВЕРКА ТАКОВСКА ПЗУ ДР ВЕРКА ТАКОВСКА 033/470-835

3 БЕРОВО 716340 ВЕСНА ИЛИЕВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО

4 БЕРОВО 716359 СНЕЖАНА САЧКАРСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО

5 БЕРОВО 716367 ЈАГОДА ШАХПАСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО

6 БЕРОВО 733130 ГОРАН КИТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО

7 БЕРОВО 733156 МАРИЈА КАРАКОСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО 8 БИТОЛА 700193 ПЕТАР ТАЛЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ПЕТАР ТАЛЕВСКИ 047/2338009 БИТОЛА 700711 ДАНИЦА ЦВЕТКОВИЌ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ АДРИАЛАБ 02/3296926

10 БИТОЛА 700746 ЈАНЕ РИСТЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ПСИХОМЕДИКА 047/232-26511 БИТОЛА 701637 ЈОРДАНКА ИВАНООСКА ПЗУ ПРОТЕТИКА 1

12 БИТОЛА 701653 АНТИНУЛА ДИМИТРОВСКА ПЗУ ПРОТЕТИКА 1

13 БИТОЛА 701670 ТОМИСЛАВ ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ 047/220-520

14 БИТОЛА 701688 ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ 047/220-520

15 БИТОЛА 701700 ВЕРА КОСТОВСКА ПЗУ ПРОТЕТИКА 2

16 БИТОЛА 702269 САШО БОШЕВСКИ ПЗУ ПРОТЕТИКА 3 ДС17 БИТОЛА 702285 ВИОЛЕТА ПОПОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ Д- Р ПОПОВСКА18 БИТОЛА 702293 ЌИРО МИХАИЛОВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДЕНТ - М 047/242-28819 БИТОЛА 702307 ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА ОРТОДОНТ 047-223-58620 БИТОЛА 702676 ЈОВЕ ДИМИТРОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ЈОВЕ -ДЕНТ О47/255-83321 БИТОЛА 702919 ОЛИВЕРА ПУПУЛКОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ 047-220-520

НАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА

ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Page 2: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 2 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

22 БИТОЛА 702927 БОРИВОЈЕ МИЛЕВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 047-220-520

23 БИТОЛА 702935 МИРКО ИВАНОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 047-220-520

24 БИТОЛА 702943 ДРАГАН ДИМКОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 047-220-520

25 БИТОЛА 702951 ДЕЈАН РИСТЕВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 047-220-520

26 БИТОЛА 702960 ПЕЦЕ ПЕТРОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 047-220-52027 БИТОЛА 703168 АНИЦА СТАНКОВИЌ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 047/22052028 БИТОЛА 703176 ВИОЛЕТА ЛАЛЕВСКА-МИХАЈЛОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 047/22052029 БИТОЛА 703184 БРАНКО МАРЕТИЌ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 047/22052030 БИТОЛА 703192 ЉУБИЦА ЦИВКАРОСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 047/22052031 БИТОЛА 703478 СОТИР ЦИВКАРОСКИ ПЗУ ПРОТЕТИКА 232 БИТОЛА 703753 ЗОРАН ЛИТОВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ Д-Р ЛИТОВСКИ 047/233-20433 БИТОЛА 703788 ЗЛАТКО ВРШКОВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ МАКСИДЕНТ ВРШКОВСКИ 047/237-44734 БИТОЛА 703931 ФАНИ НАШОКОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ Д-Р ЛИТОВСКИ 047/233-20435 БИТОЛА 704032 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ СМАЈЛИ 047/220-62736 БИТОЛА 709018 ВЛАДИМИР СПАСЕНОВСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ 047/208-101

37 БИТОЛА 709026 МАРИКА ИВАНОВА ХИГИЕНА 047/208-101

38 БИТОЛА 709034 ОЛИВЕРА ЈАНКОВА 047/208-101

39 БИТОЛА 709042 ЕЛИЗАБЕТА КРСТЕВА 047/208-101

40 БИТОЛА 709050 ЕЛЕОНОРА АДАМОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ 047/208-101

41 БИТОЛА 709069 ТОНИ КОЊАНОВСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ 047/208-101

42 БИТОЛА 709077 ВЛАДО ТРАЈКОВСКИ ХИГИЕНА 047/208-101

ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈАПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈАПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈАПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈАПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

Page 3: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 3 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

43 БИТОЛА 709085 ЉИЉАНА МИЛЕВСКА 047/208-101

44 БИТОЛА 709093 МАРИЈА ВРЧКОВСКА 047/208-101

45 БИТОЛА 709107 АНГЕЛА ДЕЛОВА 047/208-101

46 БИТОЛА 709115 ЕЛЕНА КРСТЕВСКА КЕЛЕПУРОВСКА 047/208-101

47 БИТОЛА 709123 ЕМИЛИЈА БОГОЕВСКА ХИГИЕНА 047/208-101

48 БИТОЛА 709131 МИРЧЕ ЛАЗЕСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ 047/208-101

49 БИТОЛА 709140 ВЕРА ЛАЗЕСКА 047/208-101

50 БИТОЛА 709158 ФАНИ ЕФТИМИЈАДОСКА ХИГИЕНА 047/208-101

51 БИТОЛА 709166 СОЊА СПИОВСКА ХИГИЕНА 047/208-10152 БИТОЛА 728942 ТАШЕ ТРПЧЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ ПЛОДНОСТ 047/228-28853 БИТОЛА 729507 БЛАГОЈА РАДЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

54 БИТОЛА 729515 ЦВЕТА КИРКОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

55 БИТОЛА 729523 ДОМНИКА ЕРКОВИЌ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

56 БИТОЛА 729531 СНЕЖАНА БОЈАЏИЕВА ЦВЕТАНОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

57 БИТОЛА 729540 МИМОЗА ВУЧКОВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

58 БИТОЛА 729566 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

59 БИТОЛА 729574 МАРИЈА ПЕТРОВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

60 БИТОЛА 729582 СОЊА ЃОРЃИЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОН.НА ЗДРА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА

Page 4: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 4 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

61 БИТОЛА 729590 МАРИКА ПЕТРОВСКА ПЕДИЈАТАР

62 БИТОЛА 729604 ДОМИНИКА РАЈЧАНОВСКА ПЕДИЈАТАР

63 БИТОЛА 729612 МАРИЈА ИЛИЕВСКА ПЕДИЈАТАР

64 БИТОЛА 729620 ТРАЈАНКА ЛАЛЕВСКА ПЕДИЈАТАР

65 БИТОЛА 729639 ЗОРА ПАВЛОСКА ПЕДИЈАТАР

66 БИТОЛА 729647 СНЕЖАНА ПОПРЦОВА ПЕДИЈАТАР

67 БИТОЛА 729655 СОТИР ХРИСТОВСКИ СПОРТСКА МЕДИЦИНА

68 БИТОЛА 729663 ВИТОМИР ТРЕНЕСКИ СПОРТСКА МЕДИЦИНА

69 БИТОЛА 729671 ОЛГА ГРУЕВА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

70 БИТОЛА 729680 НЕДА МИХАЈЛОВА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

71 БИТОЛА 729698 ЈАГОДА ВЕЛКОВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

72 БИТОЛА 729701 ВЕРИЦА ШТРКОВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

73 БИТОЛА 729710 ЈАВОРКА ИВАНОВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

74 БИТОЛА 729728 СТЕВЧЕ ТОРКОВ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

75 БИТОЛА 729744 ДИМЧЕ ИВАНОВСКИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

76 БИТОЛА 729752 СОЊА ЛАЗАРЕВСКА МЕДИЦИНА

77 БИТОЛА 729760 ВЕСЕЛИНКА РЖАНИКОВСКА МЕДИЦИНА

78 БИТОЛА 729779 ТЕОФИЛО ДИМИТРОВСКИ МЕДИЦИНА

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА

Page 5: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 5 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

79 БИТОЛА 729787 СНЕЖАНА НАСЕВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

80 БИТОЛА 729795 ДРАГАН ПЕТРОВСКИ СТОМАТОЛОГ

81 БИТОЛА 729809 СИЛВАНА ДИМИТРОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

82 БИТОЛА 729817 ЃОРЃИ ТАНОВСКИ СТОМАТОЛОГ

83 БИТОЛА 729825 ЉУБИША КАРАНФИЛОВСКИ СТОМАТОЛОГ

84 БИТОЛА 729833 СЛОБОДАНЧО ЛАМБЕВСКИ СТОМАТОЛОГ

85 БИТОЛА 729841 СПАСЕНИЈА ЃОРЃИЕВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

86 БИТОЛА 729850 СЛАВИЦА ДАВКОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

87 БИТОЛА 729868 МИРОСЛАВ ДАМЧЕВСКИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА

88 БИТОЛА 729876 СИЛВЕР ДИМИТРОВ МЕДИЦИНА

89 БИТОЛА 729884 ИЛИЈА ЧАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

90 БИТОЛА 729892 ЈУЛИЈАНА СТОИЛОВА СПИРКОВСКА МЕДИЦИНА

91 БИТОЛА 729906 ДРАГА ЦВЕТКОВСКА МЕДИЦИНА

92 БИТОЛА 729914 ВАСЕ НИКОЛОВСКА МЕДИЦИНА

93 БИТОЛА 729922 МИРОСЛАВ ТРАЈКОВСКИ МЕДИЦИНА

94 БИТОЛА 729930 ВЕСНА СПИРКОВСКА МЕДИЦИНА

95 БИТОЛА 729949 МИЛУТИН ВАСИЛЕВ МЕДИЦИНА

96 БИТОЛА 729957 ЕЛИСАВЕТА ЈОВАНОВСКА МЕДИЦИНА

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА

Page 6: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 6 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

97 БИТОЛА 729965 ПЕНКА ЏАЈКОВСКА МЕДИЦИНА

98 БИТОЛА 729973 ХРИСТО БОЈАЏИЕВ МЕДИЦИНА

99 БИТОЛА 729981 ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ МЕДИЦИНА

100 БИТОЛА 729990 МОНИКА ЈОВАНОВСКА МЕДИЦИНА

101 БИТОЛА 730009 НИКОЛА ВЕЛЕВСКИ МЕДИЦИНА

102 БИТОЛА 730017 ЉУБИША ЧИЧИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА

103 БИТОЛА 730025 ЛИЛЈАНА КОЧАНКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА

104 БИТОЛА 730033 СНЕЖАНА ВЕЛИЧКОВСКА МЕДИЦИНА

105 БИТОЛА 730041 АДРИЈАНА МАРИНЧЕК МЕДИЦИНА

106 БИТОЛА 730050 СЛАВИЦА РАДИВОЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА

107 БИТОЛА 730068 МЕНЧЕ ДИНЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА

108 БИТОЛА 730424 СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

109 БИТОЛА 730432 ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

110 БИТОЛА 730440 ЈОВАН ЃОРЃИЕВСКИ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

111 БИТОЛА 730459 КЕТИ ТРАЈКОВСКА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

112 БИТОЛА 730467 ЛИЛЈАНА КОТЕВСКА МЕДИЦИНА

113 БИТОЛА 730475 ВАСО РАДИВОЈЕВИЌ УРГЕНТНА МЕД.

114 БИТОЛА 730483 АЦА ЈОВАНОВСКА УРГЕНТНА МЕД.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 7: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 7 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

115 БИТОЛА 730491 ЗОРАН ЛАЗАРОВ УРГЕНТНА МЕД.

116 БИТОЛА 730505 БЛАГОЈ ЈОВАНОВСКИ УРГЕНТНА МЕД.

117 БИТОЛА 730513 ГОРИЦА ТЕМЕЛКОВА ПЕДИЈАТАР

118 БИТОЛА 730521 ПЕТКАНА БАЛЕВСКА ПЕДИЈАТАР

119 БИТОЛА 730530 МАРИЈАНА ПЕЈКОВСКА ПЕДИЈАТАР

120 БИТОЛА 730548 ЛИЛЈАНА МОМЕВА ПЕДИЈАТАР

121 БИТОЛА 730556 БОРИВОЈЕ ВАСИЛЕВСКИ ПЕДИЈАТАР

122 БИТОЛА 730564 МЕРИ ЃАРЛИЕВА ПЕДИЈАТАР

123 БИТОЛА 730572 ОЛГИЦА НИКОЛОВСКА ПЕДИЈАТАР

124 БИТОЛА 730580 СНЕЖАНА МИТРЕВСКА ПЕДИЈАТАР

125 БИТОЛА 730599 ОМЕР СУЛЕЈМАН ДЕТСКА ПСИХИЈАТРИЈА

126 БИТОЛА 730602 ТЕУТА УСЕИНИ ПЕДИЈАТАР

127 БИТОЛА 730610 МИТРЕ НЕЧЕВСКИ СУДСКА МЕДИЦИНА

128 БИТОЛА 730629 ЗОРАН КОТЕВСКИ СУДСКА МЕДИЦИНА

129 БИТОЛА 730637 ЗОРАН ВЕЉАНОВ СУДСКА МЕДИЦИНА

130 БИТОЛА 730645 ПЕТАР СТЕФАНОВСКИ РАДИОТЕРАПИЈА

131 БИТОЛА 730653 НИКОЛЧЕ АНГЕЛОВСКИ НЕВРОХИРУРГ

132 БИТОЛА 730661 СИМЕОНЧО ДАВКОВ НЕВРОХИРУРГ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 8: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 8 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

133 БИТОЛА 730670 ЉУПЧО ТАТАРЧЕВ НЕВРОХИРУРГ

134 БИТОЛА 730688 ЉУПЧО АЛЕКСОВСКИ ПСИХИЈАТАР

135 БИТОЛА 730696 ЛИЛЈАНА БАШИЌ НЕВРОПСИХИЈАТАР

136 БИТОЛА 730700 СТЕВЧЕ БОЈАЃИЕВ НЕВРОПСИХИЈАТАР

137 БИТОЛА 730718 МИТКО ЈОВАНОВИЌ ПСИХИЈАТАР

138 БИТОЛА 730726 МЕРИ ТАШКОВСКА МЕДИЦИНА

139 БИТОЛА 730734 СИЛВАНА ЦВЕТКОВСКА МЕДИЦИНА

140 БИТОЛА 730742 АНИЦА АПЧЕВСКА ПЕДИЈАТАР

141 БИТОЛА 730750 МИЛИЦА СТОЈКОВИЌ ПЕДИЈАТАР

142 БИТОЛА 730769 БЛАГА ГРОЗДАНОВСКА ПЕДИЈАТАР

143 БИТОЛА 730777 ВЕНЕРА МИТРЕВСКА ПЕДИЈАТАР

144 БИТОЛА 730785 НАДИЦА РАДИВЧЕВА ПЕДИЈАТАР

145 БИТОЛА 730793 ЛИЛЈАНА ЧИПУРОВСКА ПЕДИЈАТАР

146 БИТОЛА 730807 МАРИКА МИШИЧ ПЕДИЈАТАР

147 БИТОЛА 730815 НАДА ВУЧКОВА ПЕДИЈАТАР

148 БИТОЛА 730823 ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА ПЕДИЈАТАР

149 БИТОЛА 730831 ЛИЛЈАНА ТАЛЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

150 БИТОЛА 730840 РАМОНА ТРАЈКОВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 9: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 9 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

151 БИТОЛА 730858 МИХАЈЛО НАСЕВ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

152 БИТОЛА 730866 СУЗАН ИСМАИЛОВА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

153 БИТОЛА 730874 СНЕЖАНА СПИРОВСКА

154 БИТОЛА 730882 ВЛАДО ИВАНОВСКИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

155 БИТОЛА 730890 СИЛВАНА ШТАКОВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

156 БИТОЛА 730904 МЕРИ ВАСИЛЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

157 БИТОЛА 730912 ВЛАДИМИР РАДЕВСКИ

158 БИТОЛА 730920 ЃУЛИЈАНА ПРОДАНОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

159 БИТОЛА 730939 ДОСТА ГАЛОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

160 БИТОЛА 730947 ЕЛИ ДИМИТРОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

161 БИТОЛА 730955 ДАНЧЕ БАЛАЛОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ

162 БИТОЛА 730963 РОЗИЦА ПЕТКОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

163 БИТОЛА 730971 ВИОЛЕТА МАЛЕВСКА ИНФЕКТОЛОГ

164 БИТОЛА 730980 МАРИЈА ПАСКАЛОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

165 БИТОЛА 730998 ВАСКО ВАСИЛЕВ ИНТЕРНИСТ

166 БИТОЛА 731005 ХРИСТО ВЕЉАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ

167 БИТОЛА 731013 ЃОРЃИ ПОПОВСКИ ИНТЕРНИСТ

168 БИТОЛА 731021 АНАСТАСИЈА ИЛИЕВСКА ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 10: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 10 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

169 БИТОЛА 731030 ПЕЦЕ СТЕФАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ

170 БИТОЛА 731048 ОЛГА ТОЛЕВСКА ДЕЛОВСКА ИНТЕРНИСТ

171 БИТОЛА 731056 ЛИЛЈАНА НЕЌЕВСКА ИНТЕРНИСТ

172 БИТОЛА 731064 ПАВЛИНА ЈАНАКИЕВСКА ИНТЕРНИСТ

173 БИТОЛА 731072 ПЕТКО МИТРЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

174 БИТОЛА 731080 ЈОРГО БОШЕВ ИНТЕРНИСТ

175 БИТОЛА 731099 ВАСКО МИЦЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

176 БИТОЛА 731102 ПЕТАР АВРАМОВСКИ ИНТЕРНИСТ

177 БИТОЛА 731110 МАРИКА МАТЛИЕВА ИНТЕРНИСТ

178 БИТОЛА 731129 МИРА МЛАДЕНОВСКА ИНТЕРНИСТ

179 БИТОЛА 731137 ЗЛАТКО БЛАЖЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

180 БИТОЛА 731145 ВИЛИЈАМС ХРИСТОВ ИНТЕРНИСТ

181 БИТОЛА 731153 ОЛГА ЛОЗАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

182 БИТОЛА 731161 ЈУЛИЈАНА ТОМСКА ИНТЕРНИСТ

183 БИТОЛА 731170 ЖАКЛИНА СИРВИНИ ИНТЕРНИСТ

184 БИТОЛА 731188 СЛАВИЦА НАСТЕВСКА ИНТЕРНИСТ

185 БИТОЛА 731196 СТЕВО ПАРМАКОВСКИ ИНТЕРНИСТ

186 БИТОЛА 731200 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 11: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 11 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

187 БИТОЛА 731218 МАРИЈА АРСОВСКА НАЛБАНТИ ИНТЕРНИСТ

188 БИТОЛА 731226 НЕНСИ ЛОЗАНЧЕ ИНТЕРНИСТ

189 БИТОЛА 731234 СВЕТЛАНА СТЕФАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

190 БИТОЛА 731242 КАТЕРИНА КАРАНЌУЛОВСКА ИНТЕРНИСТ

191 БИТОЛА 731250 ТОМЕ ХРИСТОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

192 БИТОЛА 731269 ДРАГАНЧО ПЕТРОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

193 БИТОЛА 731277 ВИОЛЕТА ПАВЛОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР

194 БИТОЛА 731285 КАЛИОПИ ПИЛИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

195 БИТОЛА 731293 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА НЕВРОЛОГ

196 БИТОЛА 731307 АНА ДОНЕВА НЕВРОЛОГ

197 БИТОЛА 731315 СЛАВИЦА НАЈДОВСКА СТОЈКОВСКА НЕВРОЛОГ

198 БИТОЛА 731323 МИРКО ЛИТОВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

199 БИТОЛА 731331 ГОРКА МИРЧЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

200 БИТОЛА 731340 ДИЈАНА ГЕОРГИЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

201 БИТОЛА 731358 НИНА СТЕФАНОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

202 БИТОЛА 731366 ЈЕЛКА ГЕОРГИЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

203 БИТОЛА 731374 СОЊА ТРПЕЗАНОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

204 БИТОЛА 731382 СЛОБОДАНКА АРБОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 12: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 12 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

205 БИТОЛА 731390 ЛИДИЈА ПАРИШКО ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

206 БИТОЛА 731404 ХРИСТАКИ СПАСЕВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

207 БИТОЛА 731412 ВЛАДО КИРКОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

208 БИТОЛА 731420 МИХАЈЛО ТАШКОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

209 БИТОЛА 731439 ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

210 БИТОЛА 731447 ЈОВАН ИВАНОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

211 БИТОЛА 731455 РУСЕ ТАЛЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

212 БИТОЛА 731463 ЕЛИЗАБЕТА ЧИПУРОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

213 БИТОЛА 731471 ИВАНЧО ВАСИЛЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

214 БИТОЛА 731480 ГОЦЕ ЧАКАРОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

215 БИТОЛА 731498 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

216 БИТОЛА 731501 БЛАГОЈЧЕ ОБЕДНИКОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

217 БИТОЛА 731510 НИКОЛА ВЕЛЈАНОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

218 БИТОЛА 731528 КРИСТИНКА ПАЈАКОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

219 БИТОЛА 731536 СУЗАНА ТОДОРОВСКА ОПШТ ХИРУРГ

220 БИТОЛА 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

221 БИТОЛА 731552 ДИМИТАР ВЕЉАНОВ ОПШТ ХИРУРГ

222 БИТОЛА 731560 ВАСИЛЕ НАЈДОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 13: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 13 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

223 БИТОЛА 731579 ЈОВАН СТЕФАНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

224 БИТОЛА 731587 КСЕНОФОН РЕНДЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

225 БИТОЛА 731595 ХРИСТИНА ХРИСТОВА ОПШТ ХИРУРГ

226 БИТОЛА 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ ОПШТ ХИРУРГ

227 БИТОЛА 731617 ДИМЧЕ КУЗМАНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

228 БИТОЛА 731625 МИЛЧО СТОИЛОВ ОПШТ ХИРУРГ

229 БИТОЛА 731633 ОРХАНЧЕ АЛИЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

230 БИТОЛА 731641 ГОРАН ПЕТРОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

231 БИТОЛА 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

232 БИТОЛА 731668 СТЕФАН ТАЛЕВ ОПШТ ХИРУРГ

233 БИТОЛА 731676 ЈОСИФ ДИМИТРОВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ

234 БИТОЛА 731684 МЛАДЕН МАРКОВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ

235 БИТОЛА 731692 ЗОРАН БУЃЕВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ

236 БИТОЛА 731706 РАДОСАВ НАКОВСКИ УРОЛОГ

237 БИТОЛА 731714 ВИКТОР ЈАНКОВСКИ УРОЛОГ

238 БИТОЛА 731722 ТРАЈКО БАТАНЏИОВСКИ УРОЛОГ

239 БИТОЛА 731730 СТЕФАН ЈОВАНОВСКИ УРОЛОГ

240 БИТОЛА 731757 РАТКО ТАЛЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 14: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 14 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

241 БИТОЛА 731765 САНДРЕ ЃОРШЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

242 БИТОЛА 731773 ОЛИВЕРА МИШКОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

243 БИТОЛА 731781 СИМЕ ДИМОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

244 БИТОЛА 731790 ТИРЧЕ ТНОКОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

245 БИТОЛА 731803 ВАСКО ДИМОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

246 БИТОЛА 731811 ВАЛЕНТИНА ГЈОЛОНГА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

247 БИТОЛА 731820 ОЛИМПИЈА ЈОВАНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ

248 БИТОЛА 731838 ДИМЧЕ ЧУПУРОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ

249 БИТОЛА 731846 КОЧО КОЧОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ

250 БИТОЛА 731854 ЛИДИЈА СОТИРОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

251 БИТОЛА 731862 БОЖИДАР ПЕТКОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ

252 БИТОЛА 731870 ВЕРА КРСТЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ

253 БИТОЛА 731889 ИЛИНКА ДИМИТРОВА ОФТАЛМОЛОГ

254 БИТОЛА 731897 МЕРИ ПАТЧЕ ОФТАЛМОЛОГ

255 БИТОЛА 731900 ЛИДИЈА ПЕРЕЗ ОФТАЛМОЛОГ

256 БИТОЛА 731919 МИТКО СТОЈАНОВ ОРТОПЕД

257 БИТОЛА 731927 НИКО ЈАНКОВ ОРТОПЕД

258 БИТОЛА 731935 МИРЕ ОБЕДНИКОВСКИ ОРТОПЕД

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 15: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 15 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

259 БИТОЛА 731943 БЛАГОЈ НЕДЕЛКОВ ОРТОПЕД

260 БИТОЛА 731951 МИХАЈЛО ЃОЛОНГА ОРТОПЕД

261 БИТОЛА 731960 СУЗАНА ЈАНЧЕВСКА ОРТОПЕД

262 БИТОЛА 731978 МИРОСАЛАВ НЕСТОРОВСКИ ОРТОПЕД

263 БИТОЛА 731986 МАРГАРИТА ВИДЕВСКА ОРТОПЕД

264 БИТОЛА 731994 ВЛАДИМИР СТОЈКОВСКИ ОРТОПЕД

265 БИТОЛА 732001 СЛАВЕ МИЦЕВСКИ

266 БИТОЛА 732010 ТРАЈАН ИВАНОВСКИ

267 БИТОЛА 732028 МЕРИ КРИВАШИЈА

268 БИТОЛА 732036 БЛАГОЈ ГОЧЕВ

269 БИТОЛА 732044 ВАСКО ДИМИТРОВСКИ

270 БИТОЛА 732052 ВЛАДИМИР РИСТЕВСКИ

271 БИТОЛА 732060 РАДЕ БИЈЕЛИШ

272 БИТОЛА 732079 ЛИЛЈАНА РАДЕВСКА

273 БИТОЛА 732087 ЕЛИЗАБЕТА НЕДЕЛКОВА ЈАНКУ

274 БИТОЛА 732095 ЕМИЛИЈА ИВАНОВ

275 БИТОЛА 732109 ТАЊА СТРУМЕНИКОВСКА

276 БИТОЛА 732117 ФИЛИП ТРАЈКОВСКИ

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 16: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 16 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

277 БИТОЛА 732125 САШО ТЕМЕЛКОВСКИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

278 БИТОЛА 732133 ЖУЛИЈАНА ВОЈНОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

279 БИТОЛА 732141 ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

280 БИТОЛА 732150 СУЗАНА ПЕТРОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

281 БИТОЛА 732168 ЛИДИЈА ТРАЈКОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

282 БИТОЛА 732176 ЛИДИЈА БАЛАЛОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

283 БИТОЛА 732184 ЗЛАТКА СТОЈАНОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

284 БИТОЛА 732192 ДИАНА ДИМИТРОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

285 БИТОЛА 732206 ЛИДИЈА СТОЈАНОВА ВИЛОС ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

286 БИТОЛА 732214 МАРГАРЕТА ИВАНОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

287 БИТОЛА 732222 МАЛИНКО СТОЈАНОВСКИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

288 БИТОЛА 732230 ЦВЕТАНКА ШОКЛАРОВСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

289 БИТОЛА 732249 ДАНИЕЛ ПОПОВСКИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

290 БИТОЛА 732257 ПЕТАР ПЕТКОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

291 БИТОЛА 732265 ЛИЛЈАНА ПЕТКОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

292 БИТОЛА 732273 ДИМИТАР ВЕЛЈАНОВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

293 БИТОЛА 732281 РАДЕ ПЕЈКОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

294 БИТОЛА 732290 СИМОН СИЛЈАНОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 17: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 17 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

295 БИТОЛА 732303 ЛИДИЈА ДИМИТРОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

296 БИТОЛА 732311 ЛУИЗА ВЕЛЈАНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

297 БИТОЛА 732320 АНА ПЕЈЧИНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

298 БИТОЛА 733512 РУШКА СТОЈКОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

299 БИТОЛА 733520 ЛИЛЈАНА СПИРОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

300 БИТОЛА 733539 ИРЕНА ЦИЦКОВСКА СТОМАТОЛОГ

301 БИТОЛА 733547 КАЉОПИ НЕДЕЛКОВСКА МЕДИЦИНА

302 БИТОЛА 733555 БЛАГА ТРАЈЧЕВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

303 БИТОЛА 733563 ЈОВАНКА НОВАЧЕВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

304 БИТОЛА 733571 НАДА ШУНДОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

305 БИТОЛА 733580 РУЖА КИМОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА

306 БИТОЛА 733598 ИЛИЈА ИЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

307 БИТОЛА 733776 СОТИР НИКОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

308 БИТОЛА 733857 ОЛИВЕРА МИЛЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

309 БИТОЛА 733865 АНА ВЕЛЈАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

310 БИТОЛА 733873 ВЛАДКО ГЕОРГИЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

311 БИТОЛА 733881 ЛИДИЈА БАЛАЛОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

312 БИТОЛА 733890 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА УРГЕНТНА МЕД.

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛАЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

Page 18: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 18 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

313 БИТОЛА 733903 ПАВЛЕ НАУМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

314 БРОД 704920 ЛАЗО СТАНКОСКИ 045/274050

315 БРОД 735469 МАРТИН ЧКРИПЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 045/274050

316 БРОД 735477 СИЛВАНА СТЕФАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 045/274050

317 БРОД 735485 ГОРДАНА ДАМЧЕСКА-ЈОРДАНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА 045/274050

318 БРОД 735493 КАТЕРИНА ПОПОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 045/274050

319 ВАЛАНДОВО 701939 КОНСТАНТИН ГЕТОВ ПЗУ КОНСТАНТИН ГЕТОВ .

320 ВАЛАНДОВО 716871 БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЌ ИНТЕРНИСТ 034/382017

321 ВАЛАНДОВО 716880 ЃОРЃЕ ЈЕЛОВАЦ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 034/382017

322 ВАЛАНДОВО 716898 ЛИЛЈАНА КИРОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 034/382017

323 ВАЛАНДОВО 723754 БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЌ ИНТЕРНИСТ 034/382017

324 ВАЛАНДОВО 735191 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

325 ВАЛАНДОВО 735205 МИТКО КОРТОВ ОПШТА МЕДИЦИНА

326 ВАЛАНДОВО 735213 ВЕСНА ЃЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА

327 ВАЛАНДОВО 735221 ЗОРИЦА КИРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА328 ВЕЛЕС 700100 ПАНЧЕ АРСОВ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ 043/223-344329 ВЕЛЕС 700142 БЛАГОЈ ЈОРДАНО ИНТЕРНИСТ ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ 043/227-792330 ВЕЛЕС 700363 МИЛЧО ТРАЈКОВ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ТРАЈКОВИ 043/231-094331 ВЕЛЕС 700819 ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА 070/265-027

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОДЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОДЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОДЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОДЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВОЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО

Page 19: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 19 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

332 ВЕЛЕС 701726 АТАНАС БОБЕВСКИ ПЗУ ПРОТЕТИКА ДВА 070/85 73 45

333 ВЕЛЕС 701734 МАРИНА МАТЕВА ПЗУ ПРОТЕТИКА ДВА 070/85 73 45

334 ВЕЛЕС 702021 ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА 043/233-322

335 ВЕЛЕС 702030 ПЕТАР ЗАФИРОВ 043/233-322336 ВЕЛЕС 702048 ВИОЛЕТА ЖАРОВА ОРТОДОНТ ПЗУ НОВА НАСЕЛБА 070/375 174337 ВЕЛЕС 702056 БЛАГОРОДНА НИКОЛОВА ОРТОДОНТ ПЗУ НОВА НАСЕЛБА 070/375 174

338 ВЕЛЕС 702188 ЖАНЕТА САРАГИНОВА ОРТОДОНТ 070315 623

339 ВЕЛЕС 702196 АНИТА ПЕРКОВА ОРТОДОНТ 070315 623

340 ВЕЛЕС 702773 МИЛАН СТАНОЈКОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 070/522 558

341 ВЕЛЕС 702781 ТОДОР БРЗАКОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ 070/522 558

342 ВЕЛЕС 715565 ФЛОРЕНТИНА РИСТОВСКА ШУРБЕВСКА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ

343 ВЕЛЕС 715573 РАХИЛКА ДОНЕВА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ

344 ВЕЛЕС 715603 ВЕРА РИСТОВА ХИГИЕНА

345 ВЕЛЕС 715638 МАРИКА ПЕЈОСКА

346 ВЕЛЕС 715646 БИЛЈАНА ТРАЈКОВА ЕПИДЕМИОЛОГ

347 ВЕЛЕС 715654 СНЕЖАНА ПЕТРОВА ХИГИЕНА

348 ВЕЛЕС 715662 ЕФТИМ ДИМИТРИЕВ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР ПЕТАР ЗАФИРОВ И ДР ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР ПЕТАР ЗАФИРОВ И ДР ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА

ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВА

ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВАПЗУ ДР МИЛАН СТАНОЈКОВСКИ И ДР ТОДОР БРЗАКОВПЗУ ДР МИЛАН СТАНОЈКОВСКИ И ДР ТОДОР БРЗАКОВЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС

Page 20: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 20 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

349 ВЕЛЕС 715670 ИВАНКА ТОДОРОВСКА ХИГИЕНА

350 ВЕЛЕС 715689 ВИОЛЕТА ИЦЕВА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ

351 ВЕЛЕС 715697 ТРАЈЧЕ РИЗОВ ХИГИЕНА

352 ВЕЛЕС 715700 РИСТО ЈОВАНОВСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ

353 ВЕЛЕС 715719 ЗАГОРКА ЈОСИФОВА

354 ВЕЛЕС 715727 ТОМЕ ДЕЛЕВ МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ

355 ВЕЛЕС 715735 МАРИЈА ПЕНОВА ХИГИЕНА

356 ВЕЛЕС 715743 ВАСКА ЌАЛЕЕВА

357 ВЕЛЕС 715751 САШКО ОЛУМЧЕВ ЕПИДЕМИОЛОГ

358 ВЕЛЕС 715760 НИКОЛИНА КРСТЕВА ХИГИЕНА

359 ВЕЛЕС 718238 ГОЦЕ БУЗАЛКОВ ИНТЕРНИСТ 043/245-322

360 ВЕЛЕС 718246 МИРЕ ПЕТКОВСКИ ИНТЕРНИСТ 043/245-322

361 ВЕЛЕС 718254 ЗОРАН МАТЕВ ИНТЕРНИСТ 043/245-322

362 ВЕЛЕС 718262 ЈОРДАН СПАЕВСКИ ИНТЕРНИСТ 043/245-322

363 ВЕЛЕС 718270 ГРАЦИЈА БОЈАЏИЕВА ИНТЕРНИСТ 043/245-322

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОН.НА ЗДРА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕСЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО

ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО

ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО

ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО

ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО

Page 21: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 21 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

364 ВЕЛЕС 726028 ЈЕЛЕНА КУНОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

365 ВЕЛЕС 726036 ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

366 ВЕЛЕС 726044 ЦВЕТА ВОЈДИНОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

367 ВЕЛЕС 726052 СТОЈЧЕ СТОЈКОВ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

368 ВЕЛЕС 726060 ПАНДЕЛИ БОЖИКОВ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

369 ВЕЛЕС 726079 ПЕТРЕ КРСТЕВ ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

370 ВЕЛЕС 726087 ТАТЈАНА САМАРАКОВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

371 ВЕЛЕС 726095 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

372 ВЕЛЕС 726109 ЖИВКА ТУШЕВА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

373 ВЕЛЕС 726117 РОДНА ЈОРДАНОВА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

374 ВЕЛЕС 726125 АНИЦА ЃОРЕВА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

375 ВЕЛЕС 726133 ВАСИЛКА ПАНОВСКА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

376 ВЕЛЕС 726141 ЈАДРАНКА МИШКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

377 ВЕЛЕС 726150 АТАНАС АВРАМОВ МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

378 ВЕЛЕС 726168 ЉУБИНКА КАМЧЕВА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

379 ВЕЛЕС 726176 ЛИДИЈА ПРОДАНОВА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

380 ВЕЛЕС 726184 СЛОБОТКА РИСТОВСКА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

381 ВЕЛЕС 726192 ЕМИЛИЈА ЧАНЕВА ЃОРЃИЕВА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

Page 22: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 22 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

382 ВЕЛЕС 726206 КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

383 ВЕЛЕС 726214 НИКОЛА ЌУЛАФКОВСКИ МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

384 ВЕЛЕС 726222 СВЕТЛАНА ЦРНУШЕВА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС385 ВЕЛЕС 732702 НЕНЕАД КОЦИЌ ИНТЕРНИСТ ПЗУ Д-Р КОЦИЌ 043/211-224386 ВИНИЦА 701572 ВЕРКА ЛАЗАРОВА ПЗУ ДР ВЕРКА ЛАЗАРОВА 71556979387 ВИНИЦА 702870 ВЛАТКО ФИЛИПОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р ФИЛИПОВСКИ 033/361-303388 ВИНИЦА 702986 ЛЕНКА ТОДОРОВА ОРТОДОНТ 070/825-120389 ВИНИЦА 717142 МАРТИН ПАВЛОВ ОРТОДОНТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА390 ВИНИЦА 717177 ВЕНКО ДАНЧЕВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА391 ВИНИЦА 717193 МИМОЗА МАРИНОВА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА392 ВИНИЦА 717231 ЈОРДАНКА АНГЕЛЕСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА393 ВИНИЦА 717258 МАРИКА КАРЕСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА394 ВИНИЦА 717282 СОЊА АТАНАСОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА395 ВИНИЦА 734390 ОЛИВЕРА СПАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА396 ВИНИЦА 734403 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА397 ВИНИЦА 734411 ВЕНЦО ВУИНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА398 ВИНИЦА 734420 ВИОЛЕТА ЦОНЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА399 ВИНИЦА 734438 ВЛАТКО ГРКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА400 ГЕВГЕЛИЈА 700754 БОРИС ХАЏИ-НИКОЛОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ 034/211-610401 ГЕВГЕЛИЈА 701696 КОСТАДИН ТАНЕВ ПЗУ ДР КОСТАДИН ТАНЕВ402 ГЕВГЕЛИЈА 702102 ЈАСМИНА СТОЈМЕНОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ПОЛИДЕНТ 070/798-568403 ГЕВГЕЛИЈА 702536 СУНЧИЦА ТАШЕВА ПЕТКОВСКА ОРТОДОНТ 070-320-254

404 ГЕВГЕЛИЈА 702862 СТЕВО ПОП- РИСТОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДР СТЕВО ПОП-РИСТОВ 070/320-023

405 ГЕВГЕЛИЈА 718408 ПЕТАР АПОСТОЛОВ ОПШТ ХИРУРГ

406 ГЕВГЕЛИЈА 718424 САВЕ ПАНОРОВ ОПШТ ХИРУРГ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР ТОДОРОВА И ДР ПАВЛОВ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР СУНЧИЦА ТАШЕВА-ПЕТКОВСКА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА

Page 23: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 23 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

407 ГЕВГЕЛИЈА 718459 МИРА КОСТАДИНОВА НЕВРОЛОГ

408 ГЕВГЕЛИЈА 718467 СРЕТКО ЈОВАНОВ КАРДИОЛОГ

409 ГЕВГЕЛИЈА 718475 ЃОРЃИ АТАНАСОВ ИНТЕРНИСТ

410 ГЕВГЕЛИЈА 718491 СЛАВИЦА БАЈАЛЦАЛИЕВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

411 ГЕВГЕЛИЈА 718505 ИЛИЈА ДИМИТРОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

412 ГЕВГЕЛИЈА 718513 ЃОРЃИ ПЕТКОВ ИНФЕКТОЛОГ

413 ГЕВГЕЛИЈА 718521 МИЛИЦА РЕНДЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

414 ГЕВГЕЛИЈА 718530 ДАИТА ЏАТЕВА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

415 ГЕВГЕЛИЈА 718548 ДИВНА КРЏЕВА ОФТАЛМОЛОГ

416 ГЕВГЕЛИЈА 718556 МИТКО КРЏЕВ ПСИХИЈАТАР

417 ГЕВГЕЛИЈА 718572 ЈОВАН ПОП ДАМКОВ ОРТОПЕД

418 ГЕВГЕЛИЈА 718599 МАРИЈА АПОСТОЛОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

419 ГЕВГЕЛИЈА 718602 БОЖИН ИЧЕВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

420 ГЕВГЕЛИЈА 718637 СЛОБОДАНКА ШУКЛЕВА ОФТАЛМОЛОГ

421 ГЕВГЕЛИЈА 718645 ЈОВАН АНГЕЛОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

422 ГЕВГЕЛИЈА 718653 ЗОРАН ПРОЧКОВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

423 ГЕВГЕЛИЈА 718661 ВЕНЦИ ЧАЛКОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

424 ГЕВГЕЛИЈА 718670 АНДОН МАНДИЌ ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА

Page 24: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 24 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

425 ГЕВГЕЛИЈА 718688 ЗОРАН ЈОВАНОВ ОФТАЛМОЛОГ426 ГОСТИВАР 700282 ГАШИ АЛИ- ХАЈДАР ОРТОПЕД ПЗУ АЛИХАЈДАР ГАШИ 075/410-144427 ГОСТИВАР 700304 ШЕНАЗИ БИЉАЛИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА 042/222-940428 ГОСТИВАР 700312 СПОМЕНКА ТРИМЧЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ОТОМЕДИКА 2 042/211-810429 ГОСТИВАР 701459 МЕНСУР ЕЛЕЗИ ПЗУ СУ - ДЕНТ 071/227-500430 ГОСТИВАР 701548 МАРИНКО ДАИЛОСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДЕВА-ДЕНТ431 ГОСТИВАР 701580 МУХАМЕД МУРАТИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДЕВА-ДЕНТ432 ГОСТИВАР 702480 ФАДИЛ ИСМАИЛИ ОРТОДОНТ ПЗУ ЕУРО-ОРТОДОНЦИ433 ГОСТИВАР 702498 МЕЛИХА ЈОНУЗИ ОРТОДОНТ ПЗУ ЕУРО-ОРТОДОНЦИ434 ГОСТИВАР 702722 ХАСИМ ХАВЗИУ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р ХАСИМ 070/251-773435 ГОСТИВАР 702749 ЕЈУП АМЕТИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ПРО-ЗЕА436 ГОСТИВАР 703036 ЏУМАЛИ МУСТАФИ ПЗУ ПРОТЕТИКА-ПРО 070/251-901

437 ГОСТИВАР 703044 СРЕТЕН ИЛИЕВСКИ ПЗУ ПРОТЕТИКА-ПРО 070/251-901

438 ГОСТИВАР 703133 АНАСТАСИЈА БОГУЧЕВСКА ОРТОПЕД НА ВИЛИЦИ

439 ГОСТИВАР 703141 ЗЛАТКО БОГУЧЕВСКИ ОРТОДОНТ440 ГОСТИВАР 703443 НИКОЛА ПЕТРОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ Д-Р НИКОЛА 070/640-014441 ГОСТИВАР 703540 ИМБРЛИ ХАЛИЛИ ОРТОДОНТ ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА-32 042/311-186442 ГОСТИВАР 703850 БАРДУЛ АРИФИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ САНОДЕНТ 042/216-666443 ГОСТИВАР 703877 ФАДИЛ ИСЕИНИ ОРТОДОНТ ПЗУ ЕСТЕТИКС НАТУРАЛЕ ОРТ 070/235-124444 ГОСТИВАР 703915 СОЊА ЃОРЃИОСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ Д-Р СОЊА 042/214-131445 ГОСТИВАР 704342 ЗУМРИ ЕМРУЛАИ ОРТОДОНТ ПЗУ ДЕА ДЕНТ446 ГОСТИВАР 732729 ХАСИП ТУША ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ТУША 070/519-684447 ГОСТИВАР 732737 МИРЛИНД СЕЛИМИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДР МИРЛИНД СЕЛИМИ 070/268-141448 ГОСТИВАР 734632 САБРЕ НЕЗИРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗД ДР РУСЕ БОШКОВСКИ

449 ГОСТИВАР 734640 АДМИР ЈАКУПОСКИ СТОМАТОЛОГ ЈЗУ ЗД ДР РУСЕ БОШКОВСКИ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР АНАСТАСИЈА БОГУЧЕВСКА-ТАСКАПЗУ ДР АНАСТАСИЈА БОГУЧЕВСКА-ТАСКА

Page 25: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 25 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

450 ГОСТИВАР 735604 АГИМ ЈАКУПИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

451 ГОСТИВАР 735612 СЕХАРЕ САЛМАНИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

452 ГОСТИВАР 735620 ДРИТА ПРЕШОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

453 ГОСТИВАР 735647 АЛЕКСАНДАР ВЕЛЈАНОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

454 ГОСТИВАР 735680 ФАДИЛ ИДРИЗИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

455 ГОСТИВАР 735701 ЈАМИН АЈДАРИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

456 ГОСТИВАР 735710 НЕЏАТИ ТУФАИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

457 ГОСТИВАР 735736 ЖИВКО АЛЕКСОСКИ НЕВРОЛОГ

458 ГОСТИВАР 735752 ЈАКОВ ДЕСПОТОВСКИ НЕВРОЛОГ

459 ГОСТИВАР 735779 ИСМАИЛ ШАБАНИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

460 ГОСТИВАР 735795 ГЗИМ ИСМАИЛИ ПСИХИЈАТАР

461 ГОСТИВАР 735841 МИРЧЕ СРБИНОСКИ ПСИХИЈАТАР

462 ДЕБАР 703532 ИЛБЕР ЈАНИ КАРДИОЛОГ ПЗУ ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА 1

463 ДЕБАР 726281 ДИКА ЛАТИФ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/831-401

464 ДЕБАР 726290 МУБЕРА ЌЕМАЛИ НЕВРОЛОГ 046/831-401

465 ДЕЛЧЕВО 702145 ЈАДРАНКА АТАНАСОВА ОРТОДОНТ 033/644-615

466 ДЕЛЧЕВО 703214 СВЕТЛАНА АНГЕЛОВСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА 071/472-621

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАРЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР

ПЗУ Спец. болница по физ. медицина и рехабилитација Дебарски Бањи ЦАПАПЗУ Спец. болница по физ. медицина и рехабилитација Дебарски Бањи ЦАПАПЗУ ДЕНТО-БРЕКЕТ ДР ЈАДРАНКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

Page 26: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 26 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

467 ДЕЛЧЕВО 703249 ЦВЕТА АТАНАСОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ЦВЕТА 033/412-530468 ДЕЛЧЕВО 718114 ТРАЈЧЕ ЃЕОРЃИЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

469 ДЕЛЧЕВО 718122 МИЦЕ БОШКОСКИ ИНТЕРНИСТ 033/411602

470 ДЕЛЧЕВО 718130 ДРАГИЦА ДИМИТРОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

471 ДЕЛЧЕВО 718149 ТОНКИЦА ПЕТРОВСКА ИНТЕРНИСТ

472 ДЕЛЧЕВО 718157 СОФИЈА СТАНОЕВСКА ИНТЕРНИСТ 033/411602

473 ДЕЛЧЕВО 718165 ЛИДИЈА СТОИЧОВСКА НЕВРОЛОГ

474 ДЕЛЧЕВО 718173 БИЉАНА ВЕЛИНОВСКА ИНТЕРНИСТ

475 ДЕЛЧЕВО 718181 ЗОРАН ЃОРЃЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

476 ДЕЛЧЕВО 718190 ВИОЛЕТА ЃОРЃЕВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

477 ДЕЛЧЕВО 730084 ГОЦЕ СТОЈМЕНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 033/411602

478 ДЕЛЧЕВО 730092 МАЈА БОШКОВСКИ МЕДИЦИНА 033/411602

479 ДЕЛЧЕВО 730106 АДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 033/411602

480 ДЕЛЧЕВО 732338 ТОНИ ЃЕОРЃИЕВСКИ МЕДИЦИНА 033/411602

481 ДЕЛЧЕВО 732605 ГОЦЕ СТОЈМЕНОВСКИ МЕДИЦИНА

482 ДЕЛЧЕВО 735728 РИЛКА АНТОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА 033/411602

483 ДЕЛЧЕВО 735744 ВИОЛЕТА АРСОВА ПЕДИЈАТАР 033/411602

484 ДЕЛЧЕВО 735760 СТЕФКА ДИМИТРОВСКА РЕНГЕНОЛОГИЈА 033/411602

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Page 27: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 27 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

485 ДЕЛЧЕВО 735787 МАРА ГЛИГОРОВСКА РЕНГЕНОЛОГИЈА 033/411602

486 ДЕЛЧЕВО 735809 ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 033/411602

487 ДЕЛЧЕВО 735825 ДАНКА ВАНГЕЛОВСКА ПЕДИЈАТАР 033/411602

488 ДЕЛЧЕВО 735833 БЛАГОЈ ЃОРЃИЕВСКИ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 033/411602

489 ДЕМИР ХИСАР 701793 ЛЕТКА МИТРЕВСКА ПЗУ Д-Р ЛЕТКА МИТРЕВСКА 078/373-450490 ДЕМИР ХИСАР 702110 СТЕФЧЕ ВЕЛЈАНОВ ОРТОДОНТ ПЗУДР.СТЕФЧЕ ВЕЛЈАНОВ491 ДЕМИР ХИСАР 702471 ЈОСИФ РАДЕВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ДР.ЈОСИФ РАДЕВСКИ 070/269476492 ДЕМИР ХИСАР 718084 СОЊА ТАЛЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

493 ДЕМИР ХИСАР 718092 ЃОРЃИ БОЈАЏИЕВ ИНТЕРНИСТ

494 ДЕМИР ХИСАР 718106 АЦО БОШКОВСКИ ИНТЕРНИСТ

495 ДЕМИР ХИСАР 718289 ЛАЗЕ КУЗМАНОВСКИ ПСИХИЈАТАР

496 ДЕМИР ХИСАР 718297 ИЗАБЕЛА ФИЛОВ ПСИХИЈАТАР

497 ДЕМИР ХИСАР 718300 БОРИС ГРОЗДАНОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР

498 ДЕМИР ХИСАР 718319 ЖИВКО ТУМБЕВСКИ ПСИХИЈАТАР

499 ДЕМИР ХИСАР 718327 НИКОЛЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

500 ДЕМИР ХИСАР 718335 ПЕЦО ЛАЗАРЕВСКИ ПСИХИЈАТАР

501 ДЕМИР ХИСАР 718343 ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКА ПСИХИЈАТАР

502 ДЕМИР ХИСАР 718351 ПАВЛИНА ИЛИЕВСКА КОТЕВСКА ПСИХИЈАТАР

503 ДЕМИР ХИСАР 718360 СНЕЖАНА НАЈДОВСКА ИНТЕРНИСТ

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР

Page 28: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 28 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

504 ДЕМИР ХИСАР 733768 ДРАГИ ЈАНАКИЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

505 ДЕМИР ХИСАР 735507 ВАСКО НЕСТОРОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

506 ДЕМИР ХИСАР 735515 ВЕСНА МАРКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА507 КАВАДАРЦИ 700096 РОЗА МИТРОВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ СИМБИМЕД 043 411-321508 КАВАДАРЦИ 700657 ВЛАТКО СИМОНОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС 043/412-035509 КАВАДАРЦИ 701106 АЛЕКСАНДАР ШИЈАКОВ ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН 043/420-400510 КАВАДАРЦИ 701742 ДАНИЦА ЈОВАНОВА ПЗУ ДР ДАНИЦА511 КАВАДАРЦИ 702420 ГОРАН АПОСТОЛОВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО 2 Г 070/806 866512 КАВАДАРЦИ 702439 ГОЈЧО НИКОЛОВ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО 2 Г513 КАВАДАРЦИ 702838 МАНЧО МИЦАЈКОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ МА - ДЕНТ 043/413-315514 КАВАДАРЦИ 703834 ВЛАДКО РИЗОВ ПЗУ АНГЕЛА-ДЕНТ 043/411-222

515 КАВАДАРЦИ 704334 ЕЛИЗАБЕТА МАНОЈЛОВСКА ПЗУ ФИЛИП 2 ДЕНТ 075/736009

516 КАВАДАРЦИ 704830 БОШКО ИЛИЕВ СПОРТСКА МЕДИЦИНА 043/413-205

517 КАВАДАРЦИ 727750 ЛИДИЈА ДИМИТРОВА ПЕДИЈАТАР

518 КАВАДАРЦИ 727768 СЛАВИЦА СТОЈАНОВА ПЕДИЈАТАР

519 КАВАДАРЦИ 727776 МИРЈАНА ШЕМОВА ПЕДИЈАТАР

520 КАВАДАРЦИ 727784 ДУШКО АРАНГЕЛОВ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

521 КАВАДАРЦИ 727792 ВЕСНА ПЕМОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

522 КАВАДАРЦИ 727806 ЃОКО ЈОВАНОВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

523 КАВАДАРЦИ 727814 ДРАГИ ЈОВАНОВСКИ ОРТОПЕД

524 КАВАДАРЦИ 727822 МАРИНА ПАВЛОВА КАРОВСКА

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАРПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

Page 29: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 29 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

525 КАВАДАРЦИ 727830 БИЛЈАНА ЈОШЕВА

526 КАВАДАРЦИ 727849 ГОЦЕ КАРОВСКИ ПСИХИЈАТАР

527 КАВАДАРЦИ 727857 ПАВЛИНА ЛОЗАНОВСКА ПСИХИЈАТАР

528 КАВАДАРЦИ 727865 ПЕТАР ДИМИТРОВ НЕВРОЛОГ

529 КАВАДАРЦИ 727873 КРИСТИНА ФИЛКОВСКА НЕВРОЛОГ

530 КАВАДАРЦИ 727881 САШКО МЕШКОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР

531 КАВАДАРЦИ 727890 ЕЛЕНЧО РИДОВ КАРДИОЛОГ

532 КАВАДАРЦИ 727903 ДУКАДИН МАНЕВСКИ КАРДИОЛОГ

533 КАВАДАРЦИ 727911 МЕТОДИ ТАШЕВ ИНТЕРНИСТ

534 КАВАДАРЦИ 727920 ГОРДАНА КУЗМАНОВА ИНТЕРНИСТ

535 КАВАДАРЦИ 727938 РОЗА МИТЕВА ИНТЕРНИСТ

536 КАВАДАРЦИ 727946 ДАНО КУЛЕВ ОПШТ ХИРУРГ

537 КАВАДАРЦИ 727954 ЈОРДАН НЕВЧЕВ ОПШТ ХИРУРГ

538 КАВАДАРЦИ 727962 БЛАГОЈЧЕ МИТЕВА ОПШТ ХИРУРГ

539 КАВАДАРЦИ 727970 ДИМЕ КОЦЕВ УРОЛОГ

540 КАВАДАРЦИ 727989 БРАНКО ПОПОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

541 КАВАДАРЦИ 727997 КАМКА КОЦЕВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

542 КАВАДАРЦИ 728004 ОРЦЕ АНГЕЛОВСКИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

Page 30: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 30 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

543 КАВАДАРЦИ 728012 ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

544 КАВАДАРЦИ 728020 ЛИДИЈА РИЗОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

545 КАВАДАРЦИ 728039 МАРИЈА НАНЕВА ОФТАЛМОЛОГ

546 КАВАДАРЦИ 728047 СОФИЈА ЈАНКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

547 КАВАДАРЦИ 728055 ДУШАНКА МАЛИНКОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

548 КАВАДАРЦИ 728063 ДОНЧО МИТРЕВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

549 КАВАДАРЦИ 728071 АЛЕКСАНДАР РИДОВ ИНФЕКТОЛОГ

550 КАВАДАРЦИ 728080 АРАНАС ТРАЈКОВ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

551 КАВАДАРЦИ 728098 ТАЊА НЕТКОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

552 КАВАДАРЦИ 728101 ЛИЛЈАНА ВАСИЛОЕВА

553 КАВАДАРЦИ 728110 МАРИЈА МИЦАЈКОВА ПАНОВА

554 КАВАДАРЦИ 728128 ГОРДАНА КАМЧЕВА

555 КАВАДАРЦИ 734969 НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОФ ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

556 КАВАДАРЦИ 734977 ВЕСНА РОГЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

557 КАВАДАРЦИ 735256 БОРЧЕ СИВАКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

558 КАВАДАРЦИ 735264 МИМИ КАРОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА 043/413-205

559 КАВАДАРЦИ 735272 ДРАГИ ДИМИТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

560 КАВАДАРЦИ 735280 ВЕРА СОКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ

Page 31: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 31 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

561 КАВАДАРЦИ 735299 РИСТЕ СТОЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

562 КАВАДАРЦИ 735302 АНТОАН ПАРАКЕОВ ОПШТА МЕДИЦИНА 043/413-205

563 КАВАДАРЦИ 735310 СЕВДАЛИНКА ЈАНЕВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 043/413-205

564 КАВАДАРЦИ 735329 СЛАВИЦА ДИМИТРОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 043/413-205

565 КАВАДАРЦИ 735337 ГОРИЦА НЕДЕЛКОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 043/413-205

566 КАВАДАРЦИ 735345 ЉУПЧО ЈАНЕСКИ ПРОТЕТИКА 043/413-205

567 КАВАДАРЦИ 735698 СВЕТЛАНА БОГЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА568 КИЧЕВО 701017 ФАДИЛ МУРАТИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ УЛТРАМЕД 045/227-575569 КИЧЕВО 701750 ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА

570 КИЧЕВО 701769 МЕНА ПЕЈОСКА ПЗУ ДР МЕНА ПЕЈОСКА 571 КИЧЕВО 702455 БЕГЗАД БАЛАЖИ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-БЕГО572 КИЧЕВО 703273 НИЈАС АЗИЗИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ КРАЈКОДЕНТ 045/223-157573 КИЧЕВО 703796 РАИМ МЕХМЕДИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ Д-Р РАИМИ 045/222-111574 КИЧЕВО 704229 КРИСТИЈАН ПОПОСКИ ПЗУ Д-Р ПЕРО 221-354575 КИЧЕВО 704270 ЦАНЕ НАУМОСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р ЦАНЕДЕНТ 070/223-579576 КИЧЕВО 705640 ЉУПЧЕ РИСТЕСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

577 КИЧЕВО 705659 ДИМИТРИЈА ЛАБРОСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

578 КИЧЕВО 705667 ИЛМИ МЕХМЕДИ ИНФЕКТОЛОГ

579 КИЧЕВО 705675 ГОЦЕ ТЕМЕЛКОСКИ ОРТОПЕД

580 КИЧЕВО 705683 ТРАЈКА СТОЈАНОСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО

Page 32: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 32 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

581 КИЧЕВО 705691 НАДЕЖДА ШУРБАНОСКА

582 КИЧЕВО 705705 ТРАЈАНКА ТОЛЕСКА ИНТЕРНИСТ

583 КИЧЕВО 705713 БРАТИЦА ЃУРЧИНОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА584 КИЧЕВО 705748 СТОЈМИР ПЕТКОСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКАЛ 045/222-350585 КИЧЕВО 705756 ЕМИНЕ ЌЕРИМИ БАЛАЖИ НЕВРОЛОГ

586 КИЧЕВО 705772 ДРАГЕ СИЉАНОСКИ ОПШТ ХИРУРГ

587 КИЧЕВО 705780 АЛИ МЕХМЕДИ ПЕДИЈАТАР

588 КИЧЕВО 705802 ЃОРЃЕ ДИЧОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

589 КИЧЕВО 705810 НЕЏАТ БАЛАЖИ ПЕДИЈАТАР

590 КИЧЕВО 705829 МАГДАЛЕНА ЈОРДАНОСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

591 КИЧЕВО 705837 ЏАВИТ БАЛАЖИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

592 КИЧЕВО 706019 АЌИФ ИСМАИЛИ ОПШТ ХИРУРГ

593 КИЧЕВО 706027 ЕЛЕНА ПОПОСКА ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

594 КИЧЕВО 706035 САБИТ АЛИУ ИНТЕРНИСТ

595 КИЧЕВО 706051 ЏАБИР БАЈРАМИ ПЕДИЈАТАР

596 КИЧЕВО 706060 АЦЕ СОФРОНИЕСКИ ОРТОПЕД

597 КИЧЕВО 706086 КРАСИМИРА БОЖИНОСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

598 КИЧЕВО 706108 ЛОРЕТА ЧЕЛИКУ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО

Page 33: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 33 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

599 КИЧЕВО 706132 СЕНАВЕР СЕЛИМИ ОПШТ ХИРУРГ

600 КИЧЕВО 718416 БИЉАНА НАСТЕСКА ПСИХИЈАТАР601 КИЧЕВО 718696 ОСМАН СЕЈДИНИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО602 КИЧЕВО 719366 ШАБАН СЕЛИМИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р ШАБАН 045/222-073603 КИЧЕВО 724211 ЃУЗИДА КАНЗОСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ 045/223-966604 КИЧЕВО 727709 ЉУБИНКА ПОПОСКА605 КИЧЕВО 732745 ВАСКО ДАНИЛОВСКИ НЕВРОЛОГ ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ 045/223-966606 КОЧАНИ 700185 МИТКО РИСТОВ ОПШТ ХИРУРГ ПЗУ НИРВАНА 033/297-172607 КОЧАНИ 700401 СТОЈКА ГАЛАЧЕВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ЕХОМЕДИКА 033/272280608 КОЧАНИ 700410 ВЕРКА ПЕТРОВА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ Д-Р ПЕТРОВА 033/272-755609 КОЧАНИ 700517 ЗОРАН МАКСИМОВИЌ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ДР ЗОРАН МАКСИМОВИЌ .

610 КОЧАНИ 701947 ТОДОР ПАШОСКИ ПЗУ ДР ПАШОСКИ 033/279-858611 КОЧАНИ 702129 ПАВЛИНА НИКОЛОВА ОРТОДОНТ ПЗУ НИГОНА 075/861-684612 КОЧАНИ 704130 ВИОЛЕТА ДОНЕВА ОРТОДОНТ ПЗУ СВЕТА ПЕТКА 071/781-040613 КОЧАНИ 708798 ЛУЈЗА ЖАРОВА

614 КОЧАНИ 708810 КАТИЦА АТАНАСОВА

615 КОЧАНИ 708844 ИВАН КОЦЕВ ХИГИЕНА

616 КОЧАНИ 708887 НАТКА КАРАНФИЛОВА ЕПИДЕМИОЛОГ

617 КОЧАНИ 708909 ОЛГА ПЕНДЕВСКА ХИГИЕНА

618 КОЧАНИ 708925 ДЕСПИНА МАРКОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ

619 КОЧАНИ 708941 ВЕНКО ПАШАЛИСКИ

620 КОЧАНИ 708976 НАДИЦА АЧОВКСА ХИГИЕНА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОН.НА ЗДРА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ

Page 34: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 34 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

621 КОЧАНИ 708984 ЈЕЛИЦА СТОЈКОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ

622 КОЧАНИ 709000 СУЗАНА КАРАКАШОВА ЕПИДЕМИОЛОГ

623 КОЧАНИ 711403 БЛАЖЕ ГЕОРГИЕВ ОПШТ ХИРУРГ

624 КОЧАНИ 711420 ЦАНЕ БОШКОСКИ ОПШТ ХИРУРГ

625 КОЧАНИ 711438 ГЕОРЃИ КУГОВ ОПШТ ХИРУРГ

626 КОЧАНИ 711446 АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ ОПШТ ХИРУРГ

627 КОЧАНИ 711489 ВЛАДИММИР КОЦЕВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

628 КОЧАНИ 711497 ФОНЗИ ЈУРУКОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

629 КОЧАНИ 711500 ИЛЧО АТАНАСОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

630 КОЧАНИ 711527 МАРИЈА МИРЧОВСКА ИНТЕРНИСТ

631 КОЧАНИ 711560 БОРКА ПАНОВА ИНТЕРНИСТ

632 КОЧАНИ 711586 ЛИЛЈАНА ЈОВЧЕВСКА ИНТЕРНИСТ

633 КОЧАНИ 711608 ВЕРИЦА ЈАКИМОВА ИНТЕРНИСТ634 КОЧАНИ 711624 ВЕРА ШОПОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ Д-Р МИШО635 КОЧАНИ 711640 МИЛЕ ТОДОРОВСКИ НЕВРОЛОГ

636 КОЧАНИ 711730 МИРОСЛАВ КРУШАРОВ

637 КОЧАНИ 711748 ПАЦА ЈОВАНОВА

638 КОЧАНИ 711780 ДИМИТАР СКОРОБОГА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

Page 35: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 35 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

639 КОЧАНИ 711802 ЈОВАН ДОНЕВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

640 КОЧАНИ 711829 ИВАН МОГИЛЕВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

641 КОЧАНИ 711845 ТОДОРОКА ИЛИЕВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

642 КОЧАНИ 711861 РОЗА АНГЕЛОВА ОФТАЛМОЛОГ

643 КОЧАНИ 711888 МАГДАЛЕНКА ДЕНОВА ОФТАЛМОЛОГ

644 КОЧАНИ 711896 КИРКА КАРОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

645 КОЧАНИ 711900 ЕЛЕНА СЕФАРИМОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

646 КОЧАНИ 711918 СТЕЛУЦА СТОЈАНОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

647 КОЧАНИ 711926 ЛЕНКА НАУНОВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

648 КОЧАНИ 711942 МАРИЈА ЈОРДАНОВА ПЕДИЈАТАР

649 КОЧАНИ 711950 СТОЈКА СТАМЕНКОВА ПЕДИЈАТАР

650 КОЧАНИ 711969 АНКА ЈАНЕВА ИНФЕКТОЛОГ

651 КОЧАНИ 733660 ТОМЕ СОЛЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

652 КОЧАНИ 733679 ЉУПЧО ЃОРЃИЕВ ОРТОПЕД

653 КОЧАНИ 733687 ЛОЛИТА БОЖИНОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

654 КОЧАНИ 733695 ОЛИВЕРА ЦИМБАЛЕВИЌ655 КОЧАНИ 734012 КИРИЛ ШУПЕРЛИСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 033/273-396656 КОЧАНИ 734624 ЛОЛИТА АНДОНОВСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ

Page 36: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 36 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

657 КРАТОВО 705985 НИКОЛЧО ГЕОРГИЕВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

658 КРАТОВО 705993 САШО АНГЕЛОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

659 КРАТОВО 706000 ЉУПЧО БОЈАЏИЕВ ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

660 КРАТОВО 706175 ГОЦЕ МАРКОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

661 КРАТОВО 706191 ДУШАН ЈОВАНОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

662 КРАТОВО 706213 БОРИС МИЛЕВСКИ ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

663 КРАТОВО 732389 МАКЕДОНКА АНГЕЛОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

664 КРАТОВО 732397 ЈАСМИНА САНДЕВА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

665 КРАТОВО 732400 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

666 КРАТОВО 732419 ИГОР АТАНАСОВСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 031/483421

667 КРИВА ПАЛАНКА 701998 СОЊА МАЗАКОВСКА ПЗУ ДР ГЕОРГИ МАЗАКОВСКИ668 КРИВА ПАЛАНКА 702170 ЗОРА СТОЈАНОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ЗОРА669 КРИВА ПАЛАНКА 712051 ЧЕДОМИР ТОШЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР 031/375-054

670 КРИВА ПАЛАНКА 712060 ГРОЗДЕ СПАСОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 031/375-054

671 КРИВА ПАЛАНКА 712078 СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ ИНТЕРНИСТ 031/375-054

672 КРИВА ПАЛАНКА 712086 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА ОФТАЛМОЛОГ 031/375-054

673 КРИВА ПАЛАНКА 712094 МЕРИМА ЗАФИРОВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 031/375-054

674 КРИВА ПАЛАНКА 712108 СОЊА ГЕОРГИЕВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА 031/375-054

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА

Page 37: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 37 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

675 КРИВА ПАЛАНКА 712124 ДРАГА СТОИЛКОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 031/375-054

676 КРИВА ПАЛАНКА 712132 СНЕЖАНА ЈАНКОВСКА ИНТЕРНИСТ 031/375-054

677 КРИВА ПАЛАНКА 712140 МИЛКА МИТОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 031/375-054

678 КРИВА ПАЛАНКА 712159 БРАНКО СТАМЕНКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 031/375-054

679 КРИВА ПАЛАНКА 712167 РАДМИЛА МАНОЈЛОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 031/375-054

680 КРИВА ПАЛАНКА 712175 ИВАНКА ТРАЈКОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 031/375-054

681 КРИВА ПАЛАНКА 733911 ДАРКО ВУЧКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/375-054

682 КРИВА ПАЛАНКА 734020 БЛАШКО ДИМКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/375-054

683 КРИВА ПАЛАНКА 734039 МАРЈАН ЦОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/375-054

684 КРИВА ПАЛАНКА 734047 ОЛИВЕРА ЖИКОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 031/375-054

685 КРИВА ПАЛАНКА 734055 ВЛАДИМИР МАЗЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/375-054

686 КРУШЕВО 703117 АНАСТАС СТОЈЧЕСКИ ПЗУ ДР ШУЛИ

687 КРУШЕВО 708178 ГОРГИ ДАМЧЕСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТЕН ДОМ КРУШЕВО 048/477925

688 КРУШЕВО 708186 РИСТО МАРКОСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТЕН ДОМ КРУШЕВО 048/477925689 КУМАНОВО 700150 МИЛЕНКО ТРЕНДАФИЛОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ОТОДЕНТ 031 416-301690 КУМАНОВО 700240 ЖАРКО АЛЕКСОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ОТОМЕДИКА Д-Р ЖАРКО 031/413-561691 КУМАНОВО 700320 ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ ДЕРМАМЕДИКА692 КУМАНОВО 700347 СУНЧИЦА ПЕТРУШЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА 031/414-521693 КУМАНОВО 700495 НИКОЛА КОСТОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ УНИ-МЕДИКА 031/423-666694 КУМАНОВО 700509 РИДВАН БАКИЈИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 031/415-120695 КУМАНОВО 700614 НУХИ ЈУСУФИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ЕРА-Ј 031/412-591

ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКАЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

Page 38: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 38 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

696 КУМАНОВО 700622 САЛИХ КЕРИМИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ОТОРИНОМЕДИКА 070/269-111697 КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ДР БАТО 031 412-248698 КУМАНОВО 700916 БИЛЈАНА ИВАНОВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ЕРА-Ј 031/412-591699 КУМАНОВО 701068 МИЦКО ДУДУЧКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ АНИМА 031/416-907700 КУМАНОВО 701130 БИЉАНА КОСТИЌ-ГУЛИНАЦ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ ГУЛИНАЦ 070/381-318701 КУМАНОВО 701203 ЕЛЈАСА АЉИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ОРЛ БИО-МЕДИКА 031/417-896702 КУМАНОВО 701220 ГОРАН ДЕНКОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ 031/417730703 КУМАНОВО 701351 БЛАГИЦА СТОЈМАНОВСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПЗУ ЦИТОЛАБ 031/432-416704 КУМАНОВО 702200 КАТЕРИНА МЛАДЕНОВСКА ОРТОДОНТ

705 КУМАНОВО 702218 ФИЛОМЕНА СИМОНОВСКА ОРТОДОНТ706 КУМАНОВО 702226 ЗАФЕР СУЛЕЈМАНИ ОРТОДОНТ ПЗУ ЗАФЕР М 2 031/427-200707 КУМАНОВО 702404 ТАТЈАНА МАНОВА ОРТОДОНТ

708 КУМАНОВО 702412 ТАТЈАНА КОСЕВА ОРТОДОНТ

709 КУМАНОВО 702803 ВЕСНА АНГЕЛОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДР ВЕСНА АНГЕЛОВСКА

710 КУМАНОВО 702820 КРИСТИНА ЈАЌИМОВИЌ ТАСЕВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

711 КУМАНОВО 703087 НАТАША ЈОВАНОВСКА ОПШТ ХИРУРГ 031/416-919712 КУМАНОВО 703524 БИЉАНА ХАЏИ-НИЧЕВА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПЗУ ЦИТОЛАБ 031/432-416713 КУМАНОВО 703966 ДРАГАНА ЃЕОРГИЕВА ПЕТКОВИЌ ПСИХИЈАТАР ПЗУ ЕГО-МЕДИКА 076/470012714 КУМАНОВО 703974 БОРКА МАРКОСКИ ОРТОПЕД ПЗУ ОРТОМЕД 031/412-214715 КУМАНОВО 704024 ДРАГАН МИТЕВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ДМ 031/422-005716 КУМАНОВО 704121 БИЉАНА ТОРТЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ 031/445-165

717 КУМАНОВО 704210 ЕМИЛ УГРИНОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 02/3114-023

718 КУМАНОВО 708194 МАРЈАН ДЕНКОВСКИ

719 КУМАНОВО 708216 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА

ПЗУ ДР Ф.СИМОНОВСКА И ДР К.МЛАДЕНОВСКАПЗУ ДР Ф.СИМОНОВСКА И ДР К.МЛАДЕНОВСКА

ПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВАПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВА

ПЗУ ДР КРИСТИНА Ј.ТАСЕВСКАПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЃОШЕ 2

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО

Page 39: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 39 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

720 КУМАНОВО 708224 ВЕСНА СТЕФАНОВСКА

721 КУМАНОВО 708232 ЈАДРАНКА СТАМЕНКОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ

722 КУМАНОВО 708240 ПРЕДРАГ ЃОРЃИЕВСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ

723 КУМАНОВО 708259 ЕДИТА РАМИЗИ ЕПИДЕМИОЛОГ

724 КУМАНОВО 708267 РУМЕНА ПЕТРОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ

725 КУМАНОВО 708275 СВЕТЛАНА ПЕШЕВСКА ХИГИЕНА

726 КУМАНОВО 708283 МИМОЗА ПЕТКОВСКА ХИГИЕНА

727 КУМАНОВО 708291 БЕДРИ ВЕЉИУ ХИГИЕНА

728 КУМАНОВО 708305 ДАНЕ МИЛОШЕВСКИ

729 КУМАНОВО 713929 АРИФ ЛАТИФИ ИНТЕРНИСТ

730 КУМАНОВО 713937 ВЕРДИН ВОЛЧЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

731 КУМАНОВО 713945 ДЕЈАНА СУБОТИЌ ИНТЕРНИСТ

732 КУМАНОВО 713953 САША ИВАНОВ ИНТЕРНИСТ

733 КУМАНОВО 713961 МИЛЕ ПАСКАЛОВ ИНТЕРНИСТ

734 КУМАНОВО 713970 ТОМИЦА АНЧЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

735 КУМАНОВО 714038 СВЕТЛАНА ПЕТРОВСКА ТАЛЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

736 КУМАНОВО 714127 ДРАГИ ГЕЛЕВСКИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

737 КУМАНОВО 714135 СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ ПЕДИЈАТАР

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

Page 40: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 40 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

738 КУМАНОВО 714178 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЕДИЈАТАР

739 КУМАНОВО 714186 МЕТОДИЈА ДИМКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

740 КУМАНОВО 714194 ЗОРАН ТАСЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

741 КУМАНОВО 714216 ЗОРАН СТОЈКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

742 КУМАНОВО 714224 ЗОРАН НАСКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

743 КУМАНОВО 714240 ТОМКА ВАЛИОКИС

744 КУМАНОВО 714259 ЉУБЕН ВЕЛКОВСКИ

745 КУМАНОВО 714267 ОЛГА ВЕЛИЧКОВСКА СПАСОВСКА

746 КУМАНОВО 714372 РОЗА ГЕЛЕВСКА

747 КУМАНОВО 714380 СИНИША БАЈДЕВСКИ

748 КУМАНОВО 714399 БИЉАНА АНАСТАСОВСКА П.

749 КУМАНОВО 714402 ГОРДАНА НИКОЛИЌ

750 КУМАНОВО 714410 СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА

751 КУМАНОВО 714429 СВЕТЛАНА СПАСОВСКА

752 КУМАНОВО 714437 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

753 КУМАНОВО 714445 НИСО ТАСОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

754 КУМАНОВО 714461 ЛИДИЈА ЈОВЧЕВСКА ИВАНОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

755 КУМАНОВО 714470 ГОРДАНА КРСТИЌ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

Page 41: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 41 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

756 КУМАНОВО 714488 ЉУПЧО АТАНАСОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

757 КУМАНОВО 714496 СЛОБОДАНКА ЧУШКАРОВСКА ТРАЈКОВИЌ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

758 КУМАНОВО 714518 ВИОЛЕТА МИТЕВСКА ПЕДИЈАТАР

759 КУМАНОВО 714526 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА ПЕДИЈАТАР

760 КУМАНОВО 714534 ВЛАДАНКА СТЕФАНОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

761 КУМАНОВО 714542 СУНЧИЦА ЈОСИФОВА ИНФЕКТОЛОГ

762 КУМАНОВО 714550 ВАЛЕНТИНА ЏАРТОВСКА ИНФЕКТОЛОГ

763 КУМАНОВО 714569 ДРАГИ КАРАЏИНСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

764 КУМАНОВО 714585 ЖАНЕТА КРСТЕВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР

765 КУМАНОВО 714593 ВАЊО ТАСЕВСКИ НЕВРОЛОГ

766 КУМАНОВО 714623 ВИОЛЕТА ПОПОВСКА ПСИХИЈАТАР

767 КУМАНОВО 714917 САШКО СИМОВ ОФТАЛМОЛОГ

768 КУМАНОВО 714933 АЉИ ДАЛИПИ ОФТАЛМОЛОГ

769 КУМАНОВО 714968 ФАДИЉ МАЛИЌИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

770 КУМАНОВО 714992 ВАЛЕНТИНА МИЦИЌ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

771 КУМАНОВО 715000 СЛАЃАНА ИЛИЕВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

772 КУМАНОВО 715018 ЕМИЛИЈА АВРАМОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

773 КУМАНОВО 715026 АНИТА КОЦЕВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

Page 42: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 42 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

774 КУМАНОВО 715042 ЉИЉАНА СЛАВКОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

775 КУМАНОВО 715050 АНТОНИЈЕ ДУШМАНОВИЌ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

776 КУМАНОВО 715077 ДИМИТРИЈЕ СУБОТИЌ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

777 КУМАНОВО 715107 НИКОЛЧЕ АРСОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

778 КУМАНОВО 715123 ЈОВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

779 КУМАНОВО 715140 СЛАВИЦА ЈАКОМОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

780 КУМАНОВО 715166 МАРИНА МИХАЈЛОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

781 КУМАНОВО 715174 ЈОРДАН ПАЧКОВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

782 КУМАНОВО 715190 СЛАВЧО ФИЛИПОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

783 КУМАНОВО 715204 ВИОЛЕТА КУЗМАНОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

784 КУМАНОВО 715239 ЛИДИЈА КРСТЕВСКА ПЕДИЈАТАР

785 КУМАНОВО 715263 ЕЛИСАВЕТА ТОМОВА

786 КУМАНОВО 715271 АЛЕКСАНДРА ТОМИЌ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

787 КУМАНОВО 715280 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА БОЈКОВСКА ПЕДИЈАТАР

788 КУМАНОВО 715301 АЗИЗ БАЈРАМИ ИНФЕКТОЛОГ

789 КУМАНОВО 715310 ГОРАН МАНОВ НЕВРОЛОГ

790 КУМАНОВО 715492 ИВАН АВРАМОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

791 КУМАНОВО 715506 ЕМИЛИЈА ДОДИЌ ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

Page 43: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 43 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

792 КУМАНОВО 715530 ЕЛИЗАБЕТА СПАСИЌ ОФТАЛМОЛОГ

793 КУМАНОВО 715557 ВЕРИЦА БАБАНОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

794 КУМАНОВО 734659 ЛЕПОСАВА ДУМАНОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 031/422484

795 КУМАНОВО 734667 ДРАГИЦА ГОГИЌ СТОМАТОЛОГ 031/422484

796 КУМАНОВО 734675 СЛОБОДАНКА ТРЕНДАФИЛОВИЌ СТОМАТОЛОГ 031/422484

797 КУМАНОВО 734683 ВЕСНА ГЛИГОРОВ СТОМАТОЛОГ 031/422484

798 КУМАНОВО 734691 ИРЕНА СИМИЌ СТОМАТОЛОГ 031/422484

799 КУМАНОВО 734705 БИЉАНА СТОЈКОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 031/422484

800 КУМАНОВО 734713 МИРОСЛАВ СЕРЧЕВСКИ СТОМАТОЛОГ 031/422484

801 КУМАНОВО 734721 СНЕЖАНА АЛЕКСОВСКА СТОМАТОЛОГ 031/422484

802 КУМАНОВО 734730 ЏЕМАИЛ БАЈРАМИ СТОМАТОЛОГ 031/422484

803 КУМАНОВО 734748 МИТКО ТАСЕВ СТОМАТОЛОГ 031/422484

804 КУМАНОВО 734756 БУДИМИР ТРАЈКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

805 КУМАНОВО 734764 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА-ТРАЈКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

806 КУМАНОВО 734772 СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

807 КУМАНОВО 734780 ХРИСТИНА КРАИНОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

808 КУМАНОВО 734799 МАРЈАН СПИРКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

809 КУМАНОВО 734802 МАЈА МАНАСИЈЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО

Page 44: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 44 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

810 КУМАНОВО 734810 ЛАДИСЛАВА КРСТИЌ МИЛОСАВЉЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

811 КУМАНОВО 734829 ВЕРДИ СТАНОЈЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

812 КУМАНОВО 734837 МИМОЗА АНДОНОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 031/422484

813 КУМАНОВО 734845 СВЕТЛАНА КРАЉЕВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 031/422484

814 КУМАНОВО 734853 ХРИСТО АЦЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

815 КУМАНОВО 734861 ДАНИЦА МИТЕВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА 031/422484

816 КУМАНОВО 734870 ИСМЕТ ФЕРАТИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

817 КУМАНОВО 734888 СУЗАНА АТАНАСОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

818 КУМАНОВО 734896 МАРИНА ТОДОРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

819 КУМАНОВО 734900 ЈЕЈЉАН ЈАШАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

820 КУМАНОВО 734918 ЗОРАН МИХАЈЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА 031/422484

821 КУМАНОВО 734926 СТОЈАНЧЕ ДОДЕВСКИ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 031/422484

822 КУМАНОВО 736694 СУЗАНА ЈОРДАНОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

823 КУМАНОВО 736708 СЛОБОДАНКА АНЃЕЛКОВИЌ ИНТЕРНИСТ

824 КУМАНОВО 736767 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА МЕДИЦИНА 031/422484

825 КУМАНОВО 736775 ЗОРАН ЛАЈКОСКИ МЕДИЦИНА 031/422484826 НЕГОТИНО 701211 МИТРЕ НЕЈКОВ ОПШТ ХИРУРГ ПЗУ ЕСКУЛАП 2001 043/360-555827 НЕГОТИНО 702072 ГОРДАНА ФИЛИПОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-ГЕМ 043/361-109

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВОЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО

Page 45: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 45 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

828 НЕГОТИНО 702099 ВЛАДО АЛЕКСОВСКИ ОРТОДОНТ 043/361-109

829 НЕГОТИНО 703001 СНЕЖАНА ВИТАНОВА АЛЕКСОВСКА ПЗУ АЛЕКСОВСКИ ДВА 02/361/109830 НЕГОТИНО 703338 ГАРЕВСКИ ВИКТОР ИНТЕРНИСТ ПЗУ ДР.ГАРЕВСКИ 043/360-700831 НЕГОТИНО 709409 БЛАГОРОДНА БОЈАЏИЕВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

832 НЕГОТИНО 709433 ИВАН ИВАНОВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

833 НЕГОТИНО 709492 БЛАЖО САЗДОВ ПСИХИЈАТАР

834 НЕГОТИНО 709549 ЉУПЧО ПАСИНЕЧКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

835 НЕГОТИНО 709557 БИЛЈАНА ФИЛИПОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

836 НЕГОТИНО 709620 ЗАГОРКА РАЈЧАНОВСКА ПЕДИЈАТАР

837 НЕГОТИНО 709646 АТАНАС РИСТОВ ИНТЕРНИСТ

838 НЕГОТИНО 709662 ЗОРАНЧЕ ТРПКОВСКИ ИНТЕРНИСТ

839 НЕГОТИНО 709670 КОСТА ТРЕНЧЕВ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

840 НЕГОТИНО 709689 СИМОН ПЕТРОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

841 НЕГОТИНО 709697 СТОЈАНКА ТРИФУНОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

842 ОХРИД 700452 АНИЦА КИСЕЛИНОВА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ Д-Р АНЧЕ КИСЕЛИНОВА 046/264-397

843 ОХРИД 700460 ЛИДИЈА МАРКОВСКА - ЗАРИЧИН ОФТАЛМОЛОГ 046 279-373844 ОХРИД 700576 АЦО РАЗМОСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ЕНДОМЕДИКА 046/264-747845 ОХРИД 700827 ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ - ШАПЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 046/261-327

ПЗУ-СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА-АЛЕКСОВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН

ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА

Page 46: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 46 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

846 ОХРИД 700843 СНЕЖАНА СТРЕЗОСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР 046/262-448847 ОХРИД 700851 ИЛИЈА КУВЕЏИЕВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ Д-Р КУВЕНЏИЕВ 046/264-493848 ОХРИД 700878 ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ МЕДИ КОР 046/250-166849 ОХРИД 701173 БЛАГОРОДНА СТОЈАНОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ СОНЦЕ 046/260-300850 ОХРИД 702528 ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА 851 ОХРИД 702757 ИГОР МИТОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ 075/212-061852 ОХРИД 702765 АЛЕКСАНДАР МАРКОСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ 075/212-061853 ОХРИД 703095 ЛИДИЈА МАЛЕВСКА ШУМЕНКОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-ЛИК 070/304-543854 ОХРИД 703109 КРУМ АРНАУДОВ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-ЛИК 070/304-543855 ОХРИД 704318 КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ДАРОН ДИЈАГНОСТИКА 046/254-201

856 ОХРИД 706230 МИРЈАНА НАУМОСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

857 ОХРИД 706248 МАРИКА ЃОРЃИЕВА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

858 ОХРИД 706280 КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

859 ОХРИД 706302 ЗОРА ДИМИТРИЕСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

860 ОХРИД 706329 РОЗА МАРТИНОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

861 ОХРИД 706418 ЛИЛЈАНА ЧИНГОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

862 ОХРИД 706426 МИРКА ТАНЧЕСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

863 ОХРИД 706612 СОЊА МАРИНОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

864 ОХРИД 706620 ВЕРА НАУМОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

865 ОХРИД 706639 ГРАЦИЈА БАКРАЧЕСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

866 ОХРИД 706647 СТОЈКО МАРТИНОСКИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

ПЗУ ПРИМ. Д-Р СНЕЖАНА СТРЕЗОСКА

Page 47: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 47 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

867 ОХРИД 706655 ДОНКА ЈОВЧЕСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

868 ОХРИД 706663 СОЊА ЛАЗАРОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

869 ОХРИД 706680 МИТКО ДАБЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

870 ОХРИД 706701 АЦО СТОЈАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

871 ОХРИД 706728 АНИТА МИЛЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

872 ОХРИД 706744 ТАТЈАНА СИДОР БОЈАЏИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

873 ОХРИД 706817 ЗОРАН ЈОРДАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

874 ОХРИД 706825 ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

875 ОХРИД 706833 БИЛЈАНА СТРУЖАНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД 046/258-866

876 ОХРИД 723762 НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ ИНТЕРНИСТ

877 ОХРИД 723770 ТОДЕ КЛИШЕСКИ ИНТЕРНИСТ

878 ОХРИД 723789 НАУМ ЗИМОСКИ ИНТЕРНИСТ

879 ОХРИД 723797 ИЛИЈА ПРАНГОСКИ ИНТЕРНИСТ

880 ОХРИД 723800 МАРЈАН КОТЛАР ИНТЕРНИСТ

881 ОХРИД 723819 ИЗАБЕЛА АФТОВСКА НАУМОСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

Page 48: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 48 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

882 ОХРИД 723827 ГОРДАНА КОЊАНОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

883 ОХРИД 723835 МИХАИЛ ШОРКО ОПШТА МЕДИЦИНА

884 ОХРИД 723843 ЕЛЕНА БАШУРОСКА КОВАЧЕСКА АНЕСТЕЗИОЛОГ

885 ОХРИД 723851 ЗОРАН ДОНЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

886 ОХРИД 723860 МАРИЈА ЗИМБОВА ОПШТА МЕДИЦИНА

887 ОХРИД 723878 СЛАЃАНА ТУПАРЕ ИНТЕРНИСТ

888 ОХРИД 723886 БЛАГОВЕСНА ФОРТОМАРОСКА МИЛЕСКА ИНТЕРНИСТ

889 ОХРИД 723894 БИЛЈАНА ТЕГОВСКА ИНТЕРНИСТ

890 ОХРИД 723908 СТОЈАН МИТРЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

891 ОХРИД 723916 ГОРДАНА ДОНЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА

892 ОХРИД 723924 НАТАША ЦАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА

893 ОХРИД 723932 РИЛИНД ЖАКУ ОПШТА МЕДИЦИНА

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

Page 49: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 49 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

894 ОХРИД 723940 ДЕЈАН МАНЧЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

895 ОХРИД 723959 НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

896 ОХРИД 727431 МИТКО ТИЛЕВСКИ ПЕДИЈАТАР 046/272-700

897 ОХРИД 727440 СТЕФАН БОЖИНОВСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

898 ОХРИД 727458 НИКОЛА РАЗМОВСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

899 ОХРИД 727466 ПРОКОПИ ПОП СТЕФАНИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГ 046/272-700

900 ОХРИД 727474 МИЛЕ МИЌУНОВИЌ УРОЛОГ 046/272-700

901 ОХРИД 727482 ЉУБОМИР БОГОЈЕВСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

902 ОХРИД 727490 СЛАВИЦА НАУМОСКА МИЌУНОВИЌ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

903 ОХРИД 727504 ВЕЛИКА БЛАЖЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

904 ОХРИД 727512 ЛИХНИДА МАРКОВСКА НИЧЕСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

905 ОХРИД 727520 ЗОРА ЉУШЕСКА ТРАЈЧЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

Page 50: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 50 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

906 ОХРИД 727539 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

907 ОХРИД 727547 МИТО НИКОЛОСКИ АНЕСТЕЗИОЛОГ 046/272-700

908 ОХРИД 727555 АЛЕКСАНДАР РАКИЧЕВИЌ ОРТОПЕД 046/272-700

909 ОХРИД 727563 ЗОРАН БИТРАКОВСКИ 046/272-700

910 ОХРИД 727571 АЦО ВЕЛЕСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

911 ОХРИД 727580 САШО НЕДЕСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

912 ОХРИД 727598 МИТРЕ МИЛОШЕВСКИ НЕВРОХИРУРГ 046/272-700

913 ОХРИД 727601 ДИВНА ПЕТРЕСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 046/272-700

914 ОХРИД 727610 ЗОРИЦА КИТРОЗОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

915 ОХРИД 727628 ВЛАДИМИР СТРЕЗОСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

916 ОХРИД 727636 ДРАГАН СПАСЕСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

917 ОХРИД 727644 ПАВЕЛ ИВАНОСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

Page 51: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 51 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

918 ОХРИД 727652 ХАРАЛАМПИЈЕ ШОКАРОВСКИ 046/272-700

919 ОХРИД 727660 ТОДЕ ВРАНИШКОСКИ ОРТОПЕД 046/272-700

920 ОХРИД 727687 ЈОНЕ МИЦЕВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

921 ОХРИД 727695 СНЕЖАНА СТЕФАНОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

922 ОХРИД 728136 ЈАСМИНКА ГРОЗДАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

923 ОХРИД 728144 ВОСКРА МЕРУЏЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

924 ОХРИД 728152 СЕВИН СЕЛИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

925 ОХРИД 728160 ДОБРИЛА ЗИМОСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

926 ОХРИД 728179 ФИМКА УСТИЈАНОСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

927 ОХРИД 728187 МИРЈАНА ЧУБРИЌ ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

928 ОХРИД 728195 СОЊА АРСЕНОВА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

929 ОХРИД 728209 БЛАГА ДОРЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

930 ОХРИД 728217 ОРХАН ЗЕКИР ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

931 ОХРИД 728225 ВЕСНА БОГОЈЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

932 ОХРИД 728233 ДЕСАНКА МАТОВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

933 ОХРИД 728241 ЕЛЕНА ШИКАЛОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

Page 52: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 52 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

934 ОХРИД 728250 МАРИЈА АЛЕКСИОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

935 ОХРИД 728268 СОЊА СРБАКОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

936 ОХРИД 728276 БИЛЈАНА ДЕРЕБАНОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

937 ОХРИД 728284 БЛАГОВЕСТА ФИЛЕВА ПОПОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

938 ОХРИД 728292 АТИНА ВЕЛЕСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

939 ОХРИД 728306 МАРИЈА БОГЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

940 ОХРИД 728314 ГАБРИЕЛА СОКОЛОВСКА МАЛОВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

941 ОХРИД 728322 АНГЕЛИНА ЈАНКОВСКА ДУШКОВСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

942 ОХРИД 728330 НАУМ ДАНАИЛОВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

943 ОХРИД 728349 МЕНТОР МУРАТ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

944 ОХРИД 728357 ИЛИНКА НАУМОВА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

945 ОХРИД 728365 СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

946 ОХРИД 728373 ЉУБЕ ЧИФЛИГАРОСКИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

947 ОХРИД 728381 НАУМ ЉАТКО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

948 ОХРИД 728390 БОРИС ШАПЕСКИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

949 ОХРИД 728403 ГОРДАНА ШУКОВИЌ АГОЛИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

950 ОХРИД 728411 ЈОВАНКА ТОЧКО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

951 ОХРИД 728420 МИРЈАНА ХИОХИ ОФТАЛМОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈААНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈААНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈААНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈААНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

Page 53: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 53 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

952 ОХРИД 728438 ЉУБИНКА БАКАЛОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

953 ОХРИД 728446 СОЊА ФИЛЕВА ОФТАЛМОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

954 ОХРИД 728454 КАТЕРИНА АНДРЕЈЕВА ЧОРБЕВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

955 ОХРИД 728462 ЕЛПИНИКА МАРИН ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

956 ОХРИД 728470 ДУБРАВКА БУНТАШЕСКА СПАСЕСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

957 ОХРИД 728489 ВИОЛЕТА ПАВЛОСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

958 ОХРИД 728497 ПЕТАР БАЧЕВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

959 ОХРИД 728500 ДИЕЛ АГОЛИ ОПШТ ХИРУРГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

960 ОХРИД 728519 АРСО МИТРЕСКИ ОПШТ ХИРУРГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

961 ОХРИД 728527 ТОМЕ ГИНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

962 ОХРИД 728535 МИЛЧО СТЕФАНОСКИ ОПШТ ХИРУРГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

963 ОХРИД 728543 НИКОЛА СИМОНОСКИ ОПШТ ХИРУРГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

964 ОХРИД 728551 ДИМИТАР АРНАУДОВ ОПШТ ХИРУРГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

965 ОХРИД 728560 КРСТЕ СТОЈАНОСКИ УРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

966 ОХРИД 728578 ГОРАН БАЛЕВСКИ УРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

967 ОХРИД 728586 РИСТО МЕДАРОСКИ УРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

968 ОХРИД 728594 КОЛЧО ГРОЗДАНОВ УРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

969 ОХРИД 728608 СВЕТЛАНА ПОПОСКА АЛЕКСИЈЕВСКА ИНФЕКТОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

Page 54: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 54 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

970 ОХРИД 728616 ЛИДИЈА ЉАТКОСКА ИНФЕКТОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

971 ОХРИД 728624 ТАЊА ТОЧКОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

972 ОХРИД 728632 ПАВЛЕ СОТИРОСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

973 ОХРИД 728640 ЕФТИМ БАКАЛОВСКИ ПСИХИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

974 ОХРИД 728659 ГУЛАПКА ВАСИЛЕСКА НЕВРОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

975 ОХРИД 728667 ЈУЛИЈА ВАСИЛЕВСКА ПСИХИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

976 ОХРИД 728675 ВЕСНА ЛАБРОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

977 ОХРИД 728683 ВАСКА КОЧОСКА ПСИХИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

978 ОХРИД 728691 ВИОЛЕТА ЦЕЛЕСКА ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

979 ОХРИД 728705 ЉУБИЦА АНДОНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

980 ОХРИД 728713 ЛИЛЈАНА КОТЛАР ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

981 ОХРИД 728721 ТРАЈАН СТРЕЗОСКИ ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

982 ОХРИД 728730 САШО ВАСИЛЕВСКИ ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

983 ОХРИД 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

984 ОХРИД 728756 ЉИЉАНА АНГЕЛЕСКА ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

985 ОХРИД 728764 ТОМИСЛАВ ЦУЦУЛОСКИ ИНТЕРНИСТ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

986 ОХРИД 728772 БЛАГОВЕСТА ПАСКАЛИ ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

987 ОХРИД 728780 ЗОРИЦА СТРЕЗОСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

Page 55: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 55 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

988 ОХРИД 728799 ВЕСНА БЕЛКОСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

989 ОХРИД 728802 КАТЕРИНА ПОПОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

990 ОХРИД 728810 СЛАВИЦА ПОП СТЕФАНИЈА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

991 ОХРИД 728829 СНЕЖАНА ЗЛАТЕСКА ПЕДИЈАТАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

992 ОХРИД 728837 ОХРИДИЈА ФИЛЕВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

993 ОХРИД 728845 СИМОНИДА КОТЛАРОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

994 ОХРИД 728853 МИМОЗА ВЛАШИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

995 ОХРИД 728861 БОРО ПЕТРЕСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

996 ОХРИД 728870 ЉУБЕН АРНАУДОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

997 ОХРИД 728888 ЃОРЃИЈА ТАНЕСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

998 ОХРИД 728896 ФЕТАХ ЕЛМАЗИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

999 ОХРИД 728900 ЕЛИЗАБЕТА ШАПКАР МАРИН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

### ОХРИД 728918 ЛЕНКА БЕДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

### ОХРИД 728926 КРСТЕ МАТОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

### ОХРИД 732567 ЛИДИЈА КАРАПЕЦ ОФТАЛМОЛОГ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

### ОХРИД 735353 ЗДРАВКО ФИЛДИШЕВ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 046/272-700

### ОХРИД 735361 ЈОРДАН СМИЧЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 046/272-700

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

Page 56: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 56 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ОХРИД 735388 ДОНКА АПОСТОЛОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 046/272-700

### ОХРИД 735396 НАДА КОЛОСКА ПЕДИЈАТАР 046/272-700

### ПРИЛЕП 701610 РОБЕРТО АЦЕСКИ 075/540-734

### ПРИЛЕП 701629 ГОЦЕ ТУТЕСКИ 075/540-734

### ПРИЛЕП 701645 ВАНГЕЛ МОШКОВ ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ 075/683-585

### ПРИЛЕП 701661 СОФИЈА ЌОВКАРОСКА-РИСТЕСКА ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ 075/683-585### ПРИЛЕП 702501 ВАЛЕНТИНА ГЕШОВСКА ВЕЛЕВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ Д- Р ВАЛЕНТИНА 070/639-139### ПРИЛЕП 702510 МАРИЈА СТОЈЧЕВСКА ОРТОДОНТ

### ПРИЛЕП 709921 ТАТИЈАНА СТАНИМИРОВИЌ ЕПИДЕМИОЛОГ

### ПРИЛЕП 710180 ВАСИЛЕ ПЕЈКОСКИ

### ПРИЛЕП 710253 ВЛАДИМИР ОХАНЕСЈАН ХИГИЕНА

### ПРИЛЕП 710288 ЗОРА ФИЛИПОСКА ХИГИЕНА

### ПРИЛЕП 710296 ЕЛЕНА МИЛОСКOСКА БОГОЕСКА

### ПРИЛЕП 710300 АНАСТАСИЈА ДИМЕСКА

### ПРИЛЕП 710326 ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕСКА

### ПРИЛЕП 710377 ЈОВИЦА СТАНИМИРОВИЌ ХИГИЕНА

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ОРТО-ДЕНТИКА ДР МАРИЈАЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП

Page 57: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 57 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 710385 ЃОРЃИ ТИРЧОСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ

### ПРИЛЕП 712892 МИХАЈЛО ПАПАЗОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712906 ДИМИТАР МЛАДЕНОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712914 МИЛЕ НИКОЛОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712922 ПЕТАР ГАВРИЛОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712930 ДРАГАН ТЕМОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712949 ЦВЕТАНКА МАРКОВА ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712957 МИРЈАНА ТРПЕНОВСКА ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712973 ДРАГИ БОГОЈЕСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 712981 ГОРДАНА ЉУШИЌ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713007 ВЛАТКО КУЗМАНОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713023 ЈОРДАН ЈОРДАНОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713031 ПЕТАР КАРЕСКИ ОРТОПЕД 048/422-457

### ПРИЛЕП 713058 ЗЛАТОМИР АРИЗАНКОСКИ ОРТОПЕД 048/422-457

### ПРИЛЕП 713074 ВАСИЛЕ ВАСИЛЕСКИ ОРТОПЕД 048/422-457

### ПРИЛЕП 713104 ПЕТАР ДИМЕСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 048/422-457

### ПРИЛЕП 713112 БЛАГОЈА ЃОРЃИОСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 048/422-457

### ПРИЛЕП 713120 МАРИЈА СПИРКОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 048/422-457

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕПЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

Page 58: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 58 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 713139 ТИНКА ЈОРДАНОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 048/422-457

### ПРИЛЕП 713147 ВИОЛЕТА АЦЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713155 БОЈАН РИСТЕСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713163 БЛАГИЦА ИЛИОСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713171 ВЕРА СПИРОСКА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713180 ВЕЛЧО СТОЈЧЕСКИ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713198 ЛИДИЈА РОШКОСКА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713201 ЛИДИЈА ЃОРЃИОСКА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713236 РАДМИЛА ЧАВЛЕСКА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713244 БЛАГОЈА ДИМЕСКИ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713252 МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713260 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОСКА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713279 РУЖА МАТОВСКА ОФТАЛМОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713295 СЛОБОДАНКА МИТРИЌЕСКА ОФТАЛМОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713317 ЗОРЕ ДИМЕСКА ОФТАЛМОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713325 МИЛКА КОНЕСКА ОФТАЛМОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713333 ДЕЈАН РИСТЕСКИ ОФТАЛМОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713341 НИКОЛИНА ЦВЕЈОСКА ОФТАЛМОЛОГ 048/422-457

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕПАНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

Page 59: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 59 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 713350 БЛАГА КОЧОСКА ПЕДИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713368 РОЗА КОВИЛОСКА ПЕДИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713376 ЛИЛЈАНА ХРИСТОСКА ПЕДИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713384 ИЛГА НИКОЛОВА ИНФЕКТОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713392 МАРЈАН ЖЕЖОСКИ ИНФЕКТОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713406 ВЕСНА ДАБЕСКА ИНФЕКТОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713414 МИРЈАНА КРСТЕСКА ИНФЕКТОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713422 ЕМИЛИЈА КОСТОСКА ИНФЕКТОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713430 ТОДОРКА МОМИРОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713449 ВИОЛЕТА ЈОВАНОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713457 ЕМИЛИЈА БАШЕСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713465 АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713473 ЈОХАН ЃОРЃИОСКИ ПСИХИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713481 БИЛЈАНА СТОЈЧЕСКА НЕВРОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713490 ЉУБЕН СОКОЛОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713503 МАРГА САМАРЏИОСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713511 БЛАГОЈА РИЗОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713520 ЕМИЛ ЗОЈЧЕСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 048/422-457

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

Page 60: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 60 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 713538 МЕНЧЕ КАДИНЕЦ ПЕДИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713546 МАРГАРИТА АТАНАСОСКА ПЕДИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713554 СТЕВКА БОШКОСКА ПЕДИЈАТАР 048/422-457

### ПРИЛЕП 713562 КИРАЦА КРАГУЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713589 ЖАНЕТА БОЦЕСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713597 СНЕЖАНА БЛАЖЕСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713600 САШО ДИМИТРИОСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713619 ЦВЕТЕ ТУЛЕВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713627 ВАСИЛКА ТОДОРОСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713635 СТЕВКА КОНЕСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713651 РИСТО НИКОСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713660 ВЕРА ИВАНОСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713686 ЕЛЕНА ИВАНОСКА ФАРМАЦЕВСКА ТЕХНОЛОГИЈА 048/422-457

### ПРИЛЕП 713775 ВЛАДО ЃОРЃИОСКИ КАРДИОЛОГ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713791 ЖАРКО МИТРЕСКИ ИНТЕРНИСТ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713805 ДИМИТАР РИСТЕСКИ ИНТЕРНИСТ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713813 ЗЛАТКО САВОСКИ ИНТЕРНИСТ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713821 МАТЕ ДАМЈАНОСКИ ИНТЕРНИСТ 048/422-457

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

Page 61: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 61 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 713830 АЛЕКСАНДАР БАШЕСКИ ИНТЕРНИСТ 048/422-457

### ПРИЛЕП 713856 КАТЕ ШИШЕСКА ИНТЕРНИСТ 048/422-457

### ПРИЛЕП 721590 ИВАН ТАНЕВСКИ СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721603 РОЗА НАУМОСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721611 СНЕЖАНКА ГЕГОВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721620 МАРИЈА ПАЖЕСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721638 ВАСИЛКА МЛАДЕНОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721646 РОЗИДА ЈАКИМОСКА ЈОРДАНОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721654 ВЕРА МИЛАНОСКА ТРАЈАНОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721662 ДИМИТАР ПЕТРЕСКИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721670 СНЕЖАНА ТРАЈЧЕВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721689 МАРГАРИТА ТУТЕСКА ЛАЗАРОСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721697 ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721719 ВЕРИЦА КАКАРАСКОСКА ПЕТРЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721727 ОЛГА КОЦЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721735 ДОНКА ОКЛЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721743 ЦВЕТКО ТРАЈКОСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721751 ЕМИЛИЈА СПИРКОСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП

Page 62: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 62 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 721760 МИЛКА ПАШОСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721778 ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721786 СНЕЖАНА ПЕТРОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721794 ГОРДАНА НИКОЛОВСКА ДИМЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721808 БЛАГА ПАВЛЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721816 ВАСИЛКА КОНСУЛОСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721824 ВИОЛЕТА ЛИМБЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721832 ИЛИЈА МРМЕСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721840 ЕВРОСИМА ДЕСОВСКА ГЕГОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721859 АНИТА РИСТОВА МИЛОШЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721867 ЗАХАРИЈА ТОПЧИОСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721875 РАДМИЛА АРАПИНОСКА ЈОВАНОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721883 ДЕЈАН БОЈКОСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721891 СТЕВАН САМАРЏИОСКИ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721905 ТАТИЈАНА АРНАУТОВИЌ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721913 ЦАНА ПОПОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721921 НАДА ВАСИЛЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721930 ЈАГОДА МОЈСОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

Page 63: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 63 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРИЛЕП 721948 ХРИСТИНА ТРАЈЧЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721956 МАРИКА КАРАЏОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721964 ЛИЛЈАНА ЖЕЛЧЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721972 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНАНЏИЈА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721980 ОЛИВЕРА АЏИОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 721999 МЕНА ЈАКИМОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722006 ВЕЛИКА АПОСТОЛОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722014 ЦВЕТАНКА БИЏОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722022 ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722030 ЦВЕТАНКА ПЕХЧЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722049 ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722057 КАРОЛИНА СПИРКОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722065 ВЕСНА ПАЦАНОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722073 МИЛАН КОСТОСКИ СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722081 КИРИЛ ИВАНОСКИ СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722090 ВЕСНА ТАСЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722103 ОЛГА ДАМЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

### ПРИЛЕП 722111 КАТЕРИНА ТАЛИМЏИОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 048/426-972

Page 64: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 64 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ПРОБИШТИП 701009 ПАЦА ДОНЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА 032/484-338### ПРОБИШТИП 701440 СТОЈЧЕ ПЕЈЧИНОВСКИ ПЗУ СОЛИН-ДЕНТ 032/483-136

### ПРОБИШТИП 707309 СТАНКА МОЈАНОСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ .

### ПРОБИШТИП 707317 СОЊА СТАМЕНКОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ .

### ПРОБИШТИП 707325 БРАНКО АКСЕНТИЕВ ПСИХИЈАТАР .

### ПРОБИШТИП 707333 ГОЦЕ НЕДЕЛКОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ .

### ПРОБИШТИП 707341 ЈАГОДА РИСТЕСКА ИНТЕРНИСТ .

### ПРОБИШТИП 707350 СНЕЖАНА ЈАНКОВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА .

### ПРОБИШТИП 707368 ТАТЈАНА СЕНЕВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР .

### ПРОБИШТИП 732346 МАРИЈАН МИЛЕНКОВСКИ .

### ПРОБИШТИП 732354 ЕМИЛИЈА ЃОШЕВСКА .

### ПРОБИШТИП 732362 КИРЧЕ КРУМОВ .

### ПРОБИШТИП 732370 БИЛЈАНА МИЛАНОВСКА .### РАДОВИШ 700584 ВЛАТКО БОЈАЏИЕВ ОРТОПЕД ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ 032/633-226### РАДОВИШ 700673 МИРЈАНКА ВАСИЌ ИНТЕРНИСТ ПЗУ АДОРА МЕДИКА 032 635-945### РАДОВИШ 702137 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА

### РАДОВИШ 707279 РИСТО ЈАКИМОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 707287 МИЛЧО ПЕТРОВ ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 707295 КОЧО САМАРОВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИПЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИПЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИПЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИПЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИПЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИПЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП

Page 65: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 65 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### РАДОВИШ 708658 ВАНЧО РИСТОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736520 ЈАГОДА РИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736538 СЛОБОДАН ТЕРЗИЕВСКИ РЕНГЕНОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736546 ДУШКО АНГЕЛОВ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736554 ГЛИГОР ВАЉАКОВ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736562 ЛИМОНКА ИЛИЕВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736570 ВЛАДИСЛАВ БОГАТАЈ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736589 ОЛГИЦА ВЕЛКОВА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736597 АНА ВЕЛКОВА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736600 КИРИЛ НИКОЛОВСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736619 СУЗА ТУШЕВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458

### РАДОВИШ 736627 ЕЛЕНА ТЕНЕВСКА-ГОРГИЕВА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ 032/635458### РЕСЕН 702447 ЗДРАВКА КАЛЕВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ДАЧКА 071/225-301### РЕСЕН 705365 ТРАЈЧЕ НИЧЕВСКИ ОРТОПЕД ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705390 АЛЕКСАНДАР ДОНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705420 КИЦО НОНКУЛОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705721 ЗАЉО АХМЕТИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705730 ДИМИТРИЈА КИТАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705799 ЕЛЕНИЦА ПУПАЛЕВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705845 ЛИЛЈАНА ТАНОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705861 ВЕРА ТАСЕВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705888 РОМЕО ИКОНОМОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 705896 АНКИЦА СТРЕЗОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435

Page 66: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 66 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### РЕСЕН 706043 ПОЛЕКСЕНА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 706078 МУРАТ МУРАТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435### РЕСЕН 706094 САЊА АНДОНОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН 047/451-435

### РЕСЕН 734993 ДАРИНКА МИЦЕВСКА ИНТЕРНИСТ

### РЕСЕН 735000 ДИМКО ТОСКОВСКИ ИНТЕРНИСТ

### РЕСЕН 735019 ГАЛАПЧЕ САЉАМОВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

### РЕСЕН 735027 ЈОРДАН ПРОЕВСКИ ФИЗИЈАТАР

### РЕСЕН 735035 МИРА ТОСКОВСКА ФИЗИЈАТАР

### РЕСЕН 735043 АЛЕКСАНДРА ПИЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА

### СВЕТИ НИКОЛЕ 702463 ТИХОМИР ЈОВАНЧЕВ ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ТИХО 032-443126### СВЕТИ НИКОЛЕ 706884 ЈУЛИЈАНА СТОЈАНОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706906 ГОРДАНА ПЕЈЧИНОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706914 ПАВЛЕ ТРАЈЧЕВ ПЕДИЈАТАР 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706922 СЛАВИЦА ПАНЕВА ИНТЕРНИСТ 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706930 МИРЧЕ ЈОСЕВ ИНТЕРНИСТ 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706949 БЛАГОЈ ПАНЕВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 032/443-633

СТОЈАНОВСКА-ГЕОРГИЕВСКА

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО

ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО

ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ

Page 67: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 67 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706957 БОРИВОЈЕ МИЛАНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706965 СТОЈЧЕ АНАСТАСОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР 032/443-633

### СВЕТИ НИКОЛЕ 706973 ВЕРИЦА ПАНЕВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 032/443-633### СКОПЈЕ 700010 МИРЈАНА САЗДОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ОКУЛУС - ЕМ 02/3237-733### СКОПЈЕ 700053 РОДНА КОЗОЛОСКА НЕВРОЛОГ .

### СКОПЈЕ 700061 ЉУБИНКА СПИРКОСКА ПСИХИЈАТАР 02/3133-313### СКОПЈЕ 700070 ЈУЛИЈА БУЖАРОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ВИВАМЕДИКА 02/2467-777### СКОПЈЕ 700118 МИЛЕНА ТРАЈКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ОКО 02/3064-150### СКОПЈЕ 700126 ГЕОРГИ МИТЕВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3092-800

### СКОПЈЕ 700134 БОЈАН СТОЈАНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ 02/3115-658

### СКОПЈЕ 700169 ЕЛКА АНДОНОВСКА - МИРЧЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3232-012

### СКОПЈЕ 700207 ИЛИНКА ДЕАНОСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ЛЕНС 02/2043-950### СКОПЈЕ 700215 МАРГАРИТА КАРАЃОЗОВА - КОШТАНОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ МАК МЕДИКУС-В 02/3224445### СКОПЈЕ 700223 БРИЖИТА ЗЛАТЕСКА - ЛАЗАРЕВИЌ ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ЗЕНИТ 02/3062-693### СКОПЈЕ 700266 ПАВЛЕ ПАВЛОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ПАВЛОВ### СКОПЈЕ 700290 АНЕТА БАЈАЛСКА ИНТЕРНИСТ 02/3223-516### СКОПЈЕ 700371 ЖАНЕТА КАРАГОЦЕВА ПСИХИЈАТАР ПЗУ АНИМА 02/133066### СКОПЈЕ 700380 СЛАВИЦА СТОЈАНОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ДР. С. СТОЈАНОВА 02/3113-790### СКОПЈЕ 700398 БОРИСЛАВ ЈОСИФОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ### СКОПЈЕ 700479 КАТАРИНА КАРДУЛА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ Д-Р КАРДУЛА 02/2434-377### СКОПЈЕ 700487 СУЗАНА НИКОЛОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ФОВЕОЛА 02/466-474### СКОПЈЕ 700525 КИРИЛ АТАНАСОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ АТАНАСОВ КИРИЛ 3211166### СКОПЈЕ 700533 СОЊА ТАЛЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ МЕРИДИАН МЕДИКАЛ 02/2050-533### СКОПЈЕ 700541 БИЉАНА ЗАФИРОВСКА ПСИХИЈАТАР ПЗУ ПСИХЕА 02-3237-888

ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКАПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА

ПЗУ ЛАСЕРОПУНКТУРА СКОПЈЕПЗО ПРИМ Д-Р БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИПЗУ КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА МЕДИКА НОВА

ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР

Page 68: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 68 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 700690 МИОДРАГ МИЛУТИНОВИЌ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ЛИМИНЕ 02/3135-118

### СКОПЈЕ 700762 СНЕЖАНА ЗЕЧЕВИЌ ОФТАЛМОЛОГ 02/3063-332

### СКОПЈЕ 700800 ЉУБИЦА НОВОВСКА - ЃОРШОСКА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ГАСТРОТОП 02/3224-249### СКОПЈЕ 700886 ЗОРАН ШАНДУЛОВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ 02/3079-084### СКОПЈЕ 700894 ЛАЗАР ТРЕНЧЕВ ОФТАЛМОЛОГ ПЗО ОФТАЛМОМЕДИКА 02/3228-426### СКОПЈЕ 700940 БИЉАНА СТЕФАНОВСКА - ЈОВАНОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ БИМЕДИКА-Л 02/2463-048### СКОПЈЕ 700967 АЏИЕВСКА СУЗАНА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ОПТИКО МЕДИКА 02/3065-890### СКОПЈЕ 700975 МАРКОВСКА ЃУЛИСТАНА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ОПТИКУС СКОПЈЕ 02/770-549### СКОПЈЕ 700983 ИРИНКА СОТИРОВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА 070/323936### СКОПЈЕ 700991 НИНА МЛАДЕНОВСКА ИНТЕРНИСТ ПЗУ НИНА МЕДИКАЛ 02/3246-333### СКОПЈЕ 701033 ЗОРА МИТИЌ ПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ЗОРА МИТИЌ 3072-505`### СКОПЈЕ 701041 ЕЛИЦА ПОПОВИЌ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПОЛИКЛИНИКА ДОЛОРЕС 02/2776-334### СКОПЈЕ 701076 АЛЕКСАНДАР МАРЦИКИЌ ПСИХИЈАТАР ПЗУ ЕВРОМЕДИКА 02/3130-373### СКОПЈЕ 701157 СОФИЈА ТУЏАРОВА-КАРАЏИНОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/3224-926### СКОПЈЕ 701238 СТЕФКА ЕЛЗЕСЕР ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ФИЗИЈАТРИКА 02/3113-979### СКОПЈЕ 701246 ЛИДИЈА АРСОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ДР ЛИДИЈА АРСОВСКА 075/440-271### СКОПЈЕ 701254 ЉИЉАНА З.КРЕПИЕВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ИНТЕР-ЕХО 5203-552### СКОПЈЕ 701262 ВЕСНА ВАЈС-ПАВЛОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ПАВЛОВ### СКОПЈЕ 701297 ОЛИВЕРА ЗАРКОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 701300 МИТРА БЛАЖЕВСКА -БОГЕСКА ИНТЕРНИСТ 02/3072-472### СКОПЈЕ 701335 ТОМИСЛАВ АНГЕЛОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ АНГЕЛОВСКИ 02/3223-300### СКОПЈЕ 701386 ЛИДИЈА СТОЈАНОСКА - МАТЈАНОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 2042323

### СКОПЈЕ 701394 ЗОРАН ЈАНЧЕВСКИ ПСИХИЈАТАР 02/3133-313### СКОПЈЕ 701424 КИРИЛ АНДОНОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ КОЗЛЕ### СКОПЈЕ 701432 ЈУЛИЕ ПОПОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ КОЗЛЕ### СКОПЈЕ 701467 ВИОЛЕТА СМИЛЕСКА 2611506

ПЗУ ЦЕНТАР ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРОФ. КОСТА ЈАНЕВ

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВАПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКАПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА

Page 69: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 69 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 701475 ГОЦЕ АРСЕНИЕВСКИ 2611506

### СКОПЈЕ 701483 МЕРИ ШАПУРИЌ ПЗУ ПРОДЕНТ ИДАДИЈА 3113033

### СКОПЈЕ 701491 СНЕЖАНА КИТАНОВСКА ПЗУ ПРОДЕНТ ИДАДИЈА 3113033

### СКОПЈЕ 701505 ИРИНА ТРАЈКОВСКА - ЗАРЕСКА ПЗУ ДЕНТИЗАР 02/2736-056

### СКОПЈЕ 701521 МАРИЈА МАНЕВА 070/690-998

### СКОПЈЕ 701530 НАТАЛИЈА НИКОЛОВСКА ПЗУ ДР НАТЕ 02/3090-272

### СКОПЈЕ 701602 БОРИСЛАВ ПОПОВ ПЗУ ДР БОРИСЛАВ ПОПОВ 02/2657-028### СКОПЈЕ 701718 ЈАРОСЛАВ КАРАЏИНСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДР КАРАЏИНСКИ### СКОПЈЕ 701777 МАРИКА НЕШКОВСКА ПЗУ ИДАДИЈА ПРОТЕТИКА 02/5203-158

### СКОПЈЕ 701785 СОЊА ПЗУ ИДАДИЈА ПРОТЕТИКА 02/5203-158

### СКОПЈЕ 701858 БРАНКО ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ДР.БРАНКО ЈОВАНОВСКИ 02/2463-346

### СКОПЈЕ 701866 ВЛАДИМИР СИМЕОНОВСКИ 02/3287-314

### СКОПЈЕ 701874 КЛИМЕ КАЈМАКОСКИ ПЗУ К и Д ЅУНИЦА 3161658

### СКОПЈЕ 701882 ДАЈАНА ТРАЈКОВА ПЗУ К и Д ЅУНИЦА 3161658

### СКОПЈЕ 701890 ТРАЈАНКА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ТРАЈКОСКА 02/3222-450

### СКОПЈЕ 701904 ВЕРИЦА ДИМОВСКА ПЗУ КАЛЕ 02/3124-138

### СКОПЈЕ 701912 ТОШКО МИШЕВСКИ ПЗО ДР ТОШКО МИШЕВСКИ 02/3065-528

### СКОПЈЕ 701955 СТОЈАН МАРКОСКИ ПЗУ МАРКОСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ СЕНТ НИКОЛАС ДР М.МАНЕВА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

БИСЕРКОСКА МИЛОШЕВСКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР ВЛАДИМИР СИМЕОНОВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

Page 70: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 70 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 701963 ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЌ 02/3078-690

### СКОПЈЕ 701971 СТОЈНЕ КАРАГОНОВА ПЗУ Д-Р СТОЈНЕ КАРАГОНОВА 02/3225-376

### СКОПЈЕ 701980 БЛАГОРОДНА ИНДОВСКА 02/3130-341### СКОПЈЕ 702153 ВАЛЕНТИНА ЈОРДАНОСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ВИАДЕНТ 02/2464-076### СКОПЈЕ 702161 ДЕЈАН АТАНАСОВ ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ДЕЈАН АТАНАСОВ### СКОПЈЕ 702234 ЉУБИНКА ЧИЧАКОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ЧИЧАКОВСКА ### СКОПЈЕ 702242 МИЛИЦА ТРПЕСКА-Ј. ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДЕНТ -ДР МИМИ 070/964040### СКОПЈЕ 702250 ТОМО ЛУКАНОВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ДР Т.ЛУКАНОВСКИ-В.М.Т.### СКОПЈЕ 702544 СУЗАНА АНТОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР АНТОВСКА### СКОПЈЕ 702552 ГУДА СТОЈАНОВА ОРТОДОНТ ПЗУ АН-МИ ДОНТ 2031-022### СКОПЈЕ 702579 БРАНКО БОШКОВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ДР БРАНКО БОШКОВСКИ 02/3161658

### СКОПЈЕ 702587 ЦВЕТАНКА СЕКОВСКА ОРТОДОНТ 070/708-081

### СКОПЈЕ 702595 КАТЕРИНА ДАШТЕВСКА ОРТОДОНТ 070/708-081

### СКОПЈЕ 702609 ЈАСМИНА ГРОЗДАНОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНТ ДР ЈАСМИНА 075/580-210### СКОПЈЕ 702617 БОЈКА ПЕТКОВА ОРТОДОНТ ПЗУ БИТ ПАЗАР### СКОПЈЕ 702625 ВИОЛЕТА НИНКОВИЌ БОЖИНОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ БИТ ПАЗАР### СКОПЈЕ 702730 МУАМЕД СЕЛИМИ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-ДЕНТАЛ М ### СКОПЈЕ 702790 МАРИКА НИКОЛОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ МЕА МЕДИКА 02/3109-252### СКОПЈЕ 702811 БОРИС ЈОНЧЕВ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА 02/3125-299

### СКОПЈЕ 702900 ТОНИ ЕВРОСИМОВСИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 075/256-303### СКОПЈЕ 702994 СУЗАНА МАРАШЕВИЌ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО ВИЗИЈА-М 02/2430-030### СКОПЈЕ 703052 СВЕТЛАНА БОЈКОВСКА СТОШИЌ ПЗУ С - С ДЕНТ 2032233

### СКОПЈЕ 703060 СУЗАНА АНТОНОВСКА ПЗУ С - С ДЕНТ 2032233

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ТРИЕСЕТ И ДВА-ПРОТЕТИКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР БЛАГОРОДНА ИНДОВСКА

ПЗУ ДР СЕКОВСКА ДР ДАШТЕВСКАПЗУ ДР СЕКОВСКА ДР ДАШТЕВСКА

ПЗУ ДР ТОНИ ЕВРОСИМОВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

Page 71: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 71 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 703079 ЈАСНА ЛАЗИЌ НЕДЕВА ПЗУ ДР НЕДЕВИ 3122-250

### СКОПЈЕ 703150 АНЕТА БЕГОВИЌ ПЗУ СПЕЦ.ДР.БЕГОВИЌ 2618-955### СКОПЈЕ 703290 АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ИМПАКТА ДЕНТАЛ 070/231979### СКОПЈЕ 703354 МАРИНА КОВАЧЕВСКА ТРПЕНОСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ОФТАЛМО ЛОГИКА 2446400### СКОПЈЕ 703400 МИРОСЛАВ СПАСОВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 3114-023

### СКОПЈЕ 703460 БОЈАЏИЕВ БИЉАНА ИВАНОВСКА ИНТЕРНИСТ ПЗУ Д-Р БИЉАНА И.БОЈАЏИЕВ 23121943### СКОПЈЕ 703494 МАРГАРИТА МЕШКОВА ОРТОДОНТ ПЗУ МЕШКОВИ 070/216-234### СКОПЈЕ 703559 АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА ТРПКОВСКА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ 02/3222-337### СКОПЈЕ 703567 СНЕЖАНА ИГНОВСКА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ИНТЕРНА 02/2627-657### СКОПЈЕ 703575 ДИМИТАР ФИЛЕВСКИ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА### СКОПЈЕ 703591 МАРИН ПЕТКОВ ПЗУ ПРОТЕТИКА ПЕТКОВИ 02/2782-100### СКОПЈЕ 703613 ВАСИЛКА ПОПОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ДР ВАСКА 022033-247### СКОПЈЕ 703656 СЛОБОДАН СТЕФАНОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 070/225-721

### СКОПЈЕ 703664 БОРИС СТАНКОВ ПЗУ ПРОТЕТИКА С И С

### СКОПЈЕ 703672 ЗОРАН СПАСОВ ПЗУ ПРОТЕТИКА С И С

### СКОПЈЕ 703680 ЛЕНЧЕ НЕЛКОВСКА ПЗУ БИОДЕНТАЛ 3134-444

### СКОПЈЕ 703699 ЗЛАТКО МАСЛАРЕВСКИ ПЗУ БИОДЕНТАЛ 3134-444

### СКОПЈЕ 703702 ЕЛИЗАБЕТА ЈАНЧЕВА-ТРАЈКОВА ПЗУ ОМНИДЕНТ 070/267-002

### СКОПЈЕ 703729 НАТАЛИЈА МИЌАНОВИЌ-ЏУНДЕВА 075/249-939

### СКОПЈЕ 703737 ЛЕОПОЛДИНА КОСТОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ Д-Р ЛЕОПОЛДИНА 070/269-522### СКОПЈЕ 703745 АЛЕКСАНДАР ЈОРДАНОСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ВИАДЕНТ 02/2464-076

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ Д-Р СЛОБОДАН СТЕФАНОВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

3134-444 ЛОКАЛ 12

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

3134-444 ЛОКАЛ 12

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА М.ЏУНДЕВА

Page 72: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 72 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 703761 НАТАША ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ ДЕРМА ЕСТЕТИК 02/3246-097### СКОПЈЕ 703770 АНИЦА ВАСИЛЕВА ИНТЕРНИСТ ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО 02/3080-666### СКОПЈЕ 703800 ОЛИВЕРА ТРАЈКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ 2466420

### СКОПЈЕ 703818 ЗОРАН ЈАНЕВ ИНТЕРНИСТ### СКОПЈЕ 703826 АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ЛАВИТА 2 СКОПЈЕ 02/700-877### СКОПЈЕ 703893 БЛАГОЈЧЕ СТЕВАНОВСКИ ПСИХИЈАТАР ПЗУ ЕУМЕДИКА ПЛУС 02/3212-723### СКОПЈЕ 703907 МАЈА МОРАЧАНИН ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ПРИМАТЕРАПИ 3223314### СКОПЈЕ 703923 СТАВРЕ ГРАМОВ ПСИХИЈАТАР ПЗУ Д-Р ГРАМОВ 02/5207-913### СКОПЈЕ 703982 ЅВОНКО НИКОЛОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ ПЗУ ЈАНИТА 070/230-458### СКОПЈЕ 704008 ИВАНА ПАНГОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 704016 ТАТЈАНА ИВАНОВСКА-НАКИЌ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3248-454### СКОПЈЕ 704059 БИЛЈАНА РАЛИС ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА РАЛИС 02/2451-177### СКОПЈЕ 704067 АНТОНЕЛА ЉУБИЌ ОФТАЛМОЛОГ 2466420### СКОПЈЕ 704075 БИЛЈАНА ПЕТРЕСКА - ЗОВИЌ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ВАЛОН 02/3230-073### СКОПЈЕ 704091 РОДНА ДИМОВСКА ПЗУ ОМНИДЕНТ 070/267-002

### СКОПЈЕ 704105 ДЕЈАН РАФАЈЛОВСКИ 02/3075-666

### СКОПЈЕ 704113 ВЕСНА ЈАНОСКА ПЗУ ВЕСНА 02/5202-634

### СКОПЈЕ 704148 ЉУБИНКО ТРПЕНОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/2042-323

### СКОПЈЕ 704164 ЉУБЧО МАРКОСКИ ПЗУ МАРКОСКИ

### СКОПЈЕ 704180 ТАЊА ТРПЕВСКА ПЗУ ИНТЕРПЛУС 02/3069-693### СКОПЈЕ 704199 СНЕЖАНА АРСОВСКА ОРТОДОНТ ПЗУ АРСОДЕНТ .### СКОПЈЕ 704202 СОЊА РИСТЕСКА СТОЈАНОСКА ОРТОДОНТ ПЗУ ДЕНТАЛ АРТ 02/3239-360### СКОПЈЕ 704237 ИРЕНА ДИМИТРОВСКА ОРТОДОНТ

ДИМИТРИЕВСКА-СТОЈАНОВСКА

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУСПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС

ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАРПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДЕНТОМЕДИКА СРБИНОВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2

Page 73: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 73 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 704245 ГОЦЕ ЃОРЃИОСКИ

### СКОПЈЕ 704253 ИЛИЈА КАРАНФИЛОВИЌ НЕВРОЛОГ### СКОПЈЕ 704261 ФИСНИК КАСАПИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ АРТ ДЕНТИН ФК### СКОПЈЕ 704296 ДЕЈАН ПОПОСКИ 02/2040-177

### СКОПЈЕ 704326 ЏУДИ АТАНАСОВСКА ПЗУ ДЕНТУРА 02/3073-118

### СКОПЈЕ 704350 ТАЊА ДЕЈАНОСКА 02//3232-011

### СКОПЈЕ 704377 ЈОРДАН САВЕСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704393 СПАСЕ ЈОВКОВСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704407 МИРЧЕ СИМЕОНОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704415 ИЛИЈА ПАНГОВСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704423 КИРИЛ ЛОЗАНЧЕ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704431 ИЛИЈА ТОДОРОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704440 ВЛАДИМИР МИРЧЕВСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704458 ЃОРЃИ ВЕЛКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ПРОТЕКТ ДЕНТ - ПРОТЕТИКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДЕНТАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 74: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 74 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 704466 АЛЕКСАНДАР ЧАПАРОСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704474 СЛОБОДАН ДАМЈАНОВСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704482 ВЕНКО ФИЛИПЧЕ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704490 АГАИ ЉУЉЗИМ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704504 РОБЕРТ ШУМКОВСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704512 БРАНКО БЛАЖЕВСКИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704520 ФАТМИР ЕЛЕЗИ НЕВРОХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704539 СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ ТРАУМАТОЛОГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704547 ИГОР КАФТАНЏИЕВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704555 ЕМИЛИЈА СТОЈКОВСКА ПЕМОВСКА ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704563 ХРИСТИЈАН КОСТОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704580 ЗОРАН АНДОНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 75: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 75 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 704598 ОЛИВЕР АРСОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704601 АНДРЕЈА ГАВРИЛОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 704610 СМИЉА ТУЏАРОВА ЃОРГОВА 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704628 НЕНАД ЈОКСИМОВИЌ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 704636 ЗОРАН СПИРОВСКИ ОПШТА И ГРАДНА ХИРУРГИЈА

### СКОПЈЕ 704644 ЛИЛЈАНА ДАМЕВСКА 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704652 ЃОРЃЕ ЏОКИЌ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704660 МИРЈАНА МИШКОВСКА 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704679 ГОРАН КОНДОВ ОПШТА И ГРАДНА ХИРУРГИЈА

### СКОПЈЕ 704687 ЛАЗО НОВЕСКИ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704695 ИЛИЈА МОСТРОВ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704709 САШКО ЈОВЕВ

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ОПШТ, ГРАДЕН И КАРДИО ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.

Page 76: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 76 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 704717 ЕЛИЗАБЕТА ЖОГОВСКА МИРЧЕВСКА 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704725 БОРО ЏОНОВ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704733 МАРГАРИТА ПЕНЕВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704741 ЈАСМИНА ЃОРГИЕВСКА ОПШТ ХИРУРГ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704750 БОРЧЕ АНТЕВСКИ ОПШТА И ГРАДНА ХИРУРГИЈА

### СКОПЈЕ 704768 АРТАН ДИКА ОПШТ ХИРУРГ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704776 ВИКТОР ТРЕНЧЕВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704784 АНДРИЈАНА НАЦЕСКА ОПШТ ХИРУРГ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704792 СОФИЈА ПЕЈКОВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3211-427

### СКОПЈЕ 704822 АЛЕКСАНДАР ЈОСИФОВ ОПШТ ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704849 РИСТО ЧОЛАНЧЕСКИ ОПШТА И ТОРАКАЛНА

### СКОПЈЕ 704873 ВЛАТКО ЦВЕТАНОВСКИ КАРДИОХИРУРГ .

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.

ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

Page 77: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 77 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 704881 АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА ОПШТ ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704890 ЗОРАН ДИМОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 704903 СНЕЖАНА ГЕРАКАРОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 704911 МИРОСЛАВА СТОЈАНОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 704938 ЕРИЕТА НИКОЛИЌ ДИМИТРОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 704946 ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВСКИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 704954 ЛИДИЈА ИВАНОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 704962 ВЕЛИКА ЛАБАЧЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 704970 ПЕТРАНКА МИШЕВСКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 704989 НИКОЛА ГРАМАТНИКОВСКИ КАРДИО ВАСКУЛАРЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 704997 РОЗАЛИНДА ПОПОВА ЈОВАНОВСКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705012 МИРКО КРСТЕВСКИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА

Page 78: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 78 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 705020 ВИКТОРИЈА ИВАНОВА ЧАЛОВСКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705039 МЕРИ ТРАЈКОВСКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705047 МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕНАДИЕВА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705055 ЈАНЕ МИШЕВСКИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705063 КАЛИНА СТАРДЕЛОВА ГРИВЧЕВА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705071 МИТКО МИЛОШЕВСКИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705080 ЃОРЃИ ДЕРЕБАН ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705098 ДИМИТАР ТРАЈКОВ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705101 БЕТИ ТОДОРОВСКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705110 АТИП РАМАДАНИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705128 ВЛАДИМИР АНДРЕЕВСКИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705136 УРИМ ИСАХИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА

Page 79: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 79 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 705144 ЕЛЕНА ЦУРАКОВА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 705152 ЈУЛИЈАНА АРГАКИЕВА НИКОЛОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705160 ТОМО ГИТОВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705179 КАТЕРИНА КАРАЃОЗОВА БЕЌАР ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705187 ВИОЛЕТА КОСТОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705209 ЛИДИЈА ЗАФИРОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705225 БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705241 МИТРА МАНЧЕВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705268 ВАЛЕНТИНА КОЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3177-404

### СКОПЈЕ 705284 АНКИЦА АНАСТАСОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705306 МИЛЕ БОСИЛКОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705314 СУНЧИЦА БОГОЕВА-ТАСЕВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИ

Page 80: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 80 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 705322 ИВАН ВИДИНИЌ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705330 ВИОЛЕТА ГРУНЕВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705349 МАГДАЛЕНА ГАШЕВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705357 КРСТО ГРОЗДАНОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705373 ЦВЕТАНКА БОЖИНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705381 ДАНИЕЛА ЧАПАРОСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705403 АНДОН ЧИБИШЕВ ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705411 НИКО БЕЌАРОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705438 ЛИДИЈА ПЕТКОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705454 ЛИЛЈАНА 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705462 МАРИЈА ДИМЗОВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705470 НАТАША СИМОНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА

ДАНИЛОВСКА МИЛОШЕВСКА

ИНТЕРНИСТ/ ГАСТРОЕНТЕРО ХЕПАТОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА

Page 81: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 81 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 705489 МАЈА ДУГАНОВСКА ВАСИЛЕВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705497 ЖАНИНА ПЕРЕСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705500 ИЛИР ДЕМИРИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705519 ЦВЕТАНКА ЕВТИМОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705527 ЛИДИЈА ЗАБАЗНОСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705535 ЉУБОМИР ИВАНОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705543 ЉУБИЦА ИЛИЕВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705551 ЛИЛЈАНА СИЛЈАНОВСКА ТРЕНЧЕВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705560 БЛАГИЦА ЈОКСИМОВИЌ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705578 ИРЕНА ЈУРУКОВ ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705586 ЉИЉАНА КРТОВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 705608 ЛЕТКА МЕЛОСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА

Page 82: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 82 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 705616 БРАНИМИР ПАВЛОВСКИ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705624 АЛЕКСАНДРА БАБУЛОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705632 ФАНА ЛИЧОСКА-ЈОСИФОВИЌ ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 705853 АЛЕКСАНДАР КАРАЃОЗОВ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705870 МИЛЧО ПАНОВСКИ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705900 ЗОРАН КАРАЏОВ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705918 ВЛАДО ЈАНЕВСКИ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705926 НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705934 ЈОТА ЃОРЃИ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705942 ГОРАН БЕГОВИЌ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705950 АЛЕКСАНДАР ШУМКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705969 СТОЈАН ЃОШЕВ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 705977 СВЕТОЗАР АНТОВИЌ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 706256 ПЕРО ПЕТРОВСКИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706264 АЦО ДИМОВ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706272 МИЛЕ ПЕТРОВСКИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

ИНТЕРНИСТ,КЛИНИЧКИ ФАРМАКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА

Page 83: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 83 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 706299 БЕРТА РУСО ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706310 ЛЕНЧЕ МИШОВСКА ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706337 МАРЈАН КАМИЛОВСКИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706345 РОЗЕТА СОКОЛОВА ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706353 ЛАЗАР ТОДОРОВИЌ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706361 РИСТО СИМЕОНОВ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706370 ВЛАДИМИР ЧАДИКОВСКИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706388 ШАБАН МЕМЕТИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706396 МОМИР МИШОВСКИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706400 ЈЕТМИР ЗИБЕРИ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3147-207

### СКОПЈЕ 706434 ЉУБЕН РИСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706442 МАРИЦА ГРГУРИЧИН МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706450 ПАВЛЕ ЦВЕТАНОСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706469 БОЈКА ТАНУШЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706485 ВЕСНА ЗДРАВКОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706493 ХРИСТИНКА ШАЛТАНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706507 ЕЛИЗАБЕТА СОЛЕВА ИНТЕРНИСТ 02/2657-000

### СКОПЈЕ 706671 РАТКО КУВЕНЏИСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/2657-000

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРАЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА

Page 84: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 84 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 706698 НЕБОЈША ПЕШИЌ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706752 АЛЕКСАНДАР АНЧЕВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706760 ЉУБИЦА ПАВЛОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706779 НАДА ПЕТРОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706787 МАРГАРИТА БАЛАБАНОВА СТЕФАНОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706795 ЛИДИЈА МИШЕВСКА ГОЛЕВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706809 ВЕСНА ПАНОВСКА ГРИВЧЕВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706841 ЉУПЧО НИКОЛОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 706850 ЗОРИЦА ЗАФИРОВИЌ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706868 ВЉОРА ЌЕРИМИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706876 СУЗАНА НИКОЛОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 706892 СИМОН ТРПЕСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 85: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 85 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 706990 МОНИКА МУРАТОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707007 СИЛВИЈА ДУМА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707023 СУЗАНА КАМБЕРОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707040 ДАНИЕЛА ДЕРВЕНЏИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707058 АГРОН СТАРОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707066 НИНА БИЉАНОВСКА ЦАЦА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707074 ВЕСНА ЦИФРЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707082 КОСТА ЦВЕТКОВИЌ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707090 ЃОРЃИ ГОЦЕВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707104 НАТАША ЈАКОВЛЕВИЌ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707112 ВЕРОНИКА ДАВЧЕВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707120 НЕВЕНКА АЏИЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА

Page 86: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 86 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 707147 ИЛИЈА ФИЛИПЧЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707155 ВЛАДИМИР ЌАЕВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707163 МАРИНА ДАВЧЕВА ЧАКАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707171 БИЛЈАНА ШИРГОСКА

### СКОПЈЕ 707180 ЛИДИЈА ДУБРОВСКА МИЛЕТИЌ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707198 БОРИСЛАВ ГОГУШЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707201 ВЛАДИМИР ЈЕКИЌ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707210 МАРИКА СИЛЈАНОВСКА

### СКОПЈЕ 707228 ЕЛЕНА ДИМЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707236 ЕЛЕНА БОГОЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707244 ГАБРИЕЛА КОПАЧЕВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707376 ЈАНЕ НЕТКОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

Page 87: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 87 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 707392 АНИЦА АЛЕКСОВСКА

### СКОПЈЕ 707406 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВСКА

### СКОПЈЕ 707422 ИРЕНА ДУМА ВАСОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707457 ВАЛЕНТИНА ИВАНОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707473 МАЈА КИРЈАС ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707490 ГОРАН МИЦЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707511 НИКОЛА НИКОЛОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707538 ФРОДИТА ЈАКИМОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707546 ЈОВАН МЕЛОСКИ

### СКОПЈЕ 707554 СОФИЈА НИКОЛОСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707562 БЕАТРИСА ПОПОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 707570 МАКЕДОНКА ГАВРАНЛИЕВА НИКОЛОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

Page 88: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 88 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 707589 МИТЕ НИКОЛОВ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707619 ПРЕДРАГ НАКИЌ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707627 ВЕРГИНИЈА ДИНЕВСКА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707635 ВАСИЛ СТОЈМИЛОВСКИ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707643 СНЕЖАНА КАВАИН 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707651 ЃОРЃИ ИЛИЕВСКИ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707660 ЖИВКО ПОПОВ УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707678 МЕРИ АТАНАСОВСКА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707686 ОГНЕН ИВАНОВСКИ ХИРУРГ,УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707694 ВЛАДИМИР ЃЕОРГИЕВ УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707708 АЛЕКСАНДАР МИЦКОВСКИ УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707716 САШО ДОХЧЕВ УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707724 БАШКИМ ШАБАНИ УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707732 СКЕНДЕР САИДИ УРОЛОГ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА

Page 89: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 89 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 707740 СОТИР СТАВРИДИС УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 707759 ВОЈИСЛАВ КАЈЕВСКИ УРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707767 ЗЛАТКО ПЕНДОВСКИ УРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707775 ЃОРЃИ ЃУРЧЕВСКИ УРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707783 АНТЕ СТЕФАНОВСКИ УРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707791 ТОНИ КРСТЕВ УРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707805 БИЛЈАНА ПРГОВА ВЕЉАНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707813 СЛАВЧО КУСАКАТСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707821 ГОРАН ПАНЧЕВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707830 АЛБЕРТО БЕНЕДЕТИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707848 ДУШАН ДОМАЗЕТОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707856 СЛАВЕ НАУМОВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

Page 90: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 90 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 707864 САНДЕ СТОЈАНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707872 АЛЕКСАНДАР ГРЧЕВ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707880 ДАНИЦА МОНЕВСКА ПОПОВИЌ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707899 АНТОНИО КИРКОВ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707902 СУЗАНА ДВОЈАКОВСКА МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707910 АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707929 АЗЕМ ИСМАНИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 707937 ГОРДАНА БОЖИНОВСКА БЕАКА ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707945 ДРАГИША ГАЛЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707953 ЗЛАТКО КОМИНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707961 ДАНЕ НЕДЕЛКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707970 ДРАГАН СТОШИЌ ДИГЕСТИВЕН ХИРУРГ 02/328-3002

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 91: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 91 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 707988 ВАНЧЕ СТЕФАНОВСКИ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 707996 ДОБРИ СТОЈМЕНОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708003 РУСЕ ПЕЦАНОВСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 708011 ПРЕДРАГ СЕРАФИМОСКИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 708020 ЉУПЧО ТАСЕВСКИ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 708046 АБДУЛКЕРИМ БАЈРО ОРАЛЕН ХИРУРГ 02/3163-371

### СКОПЈЕ 708062 САШО СТОЈЧЕВ НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708070 ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708089 ВАНЧО АНДРЕЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708097 ЏЕМИЛЕ БЕРАТ ПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708100 НАДА ИВЧЕВА ПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708119 ЈАСМИН ЦИРИВИРИ ОРТОПЕД 02/328-3002

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 92: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 92 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 708127 КИРО ЗАФИРОВ ОРТОПЕД 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708135 ВЛАДИМИР МИНОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708143 ГРЕТИ ЈАКИМОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708151 ПЕЦО ИЛЧЕВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708160 ЖИВКО РИСТЕСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708313 НОВИЦА КУЗИНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708348 НАТАША ГРАМАТНИКОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708429 БЕСИМ АЛИУ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708437 СНЕЖАНА ЌУПЕВА ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708445 НАДЕ КОЧОВСКА КАМЧЕВСКА ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708500 РИСТО АНТАРОРОВ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708518 ЈАНЕ БУШЕВ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 93: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 93 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 708526 СНЕЖАНА СМИЛЕСКА ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708534 МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708542 КИРЕ ЃЕОРЃИЕВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708550 РУСЕ РАЈЧЕВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708569 ЗОРАН КАРАТАШЕВ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708577 ГРОЗДАН ПЕЈЧИНОВСКИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708631 РАДМИЛА ТРАЈКОВА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708640 ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708674 НАУМЧЕ ТРПЕНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708682 АНА ПЕТРОВА КЕДЕВА ОФТАЛМОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708704 ТАТЈАНА ИЛИЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708720 ЈУСУФ ВЕЈСЕЛИ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 94: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 94 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 708747 ВАЛЕНТИНА БИКОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 708755 ЕМИЛИЈА ШАХПАЗОВА ПЕДИЈАТАР НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 708763 ЕЛЕНА ШУКАРОВА-АНГЕЛОВСКА ПЕДИЈАТАР ГЕНЕТИЧАР

### СКОПЈЕ 708780 БЕТИ ЃУРКОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 708801 БИЛЈАНА ЧОНЕСКА ЈОВАНОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 708828 НАТАША ЧУЧКОВА МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 708852 НАТАЛИЈА АНГЕЛКОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 708860 СОЊА БОЈАЏИЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 708879 ВАЛЕНТИНА ЦВЕЈОСКА ЧОЛАКОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 708895 АНЕТА ДЕМЕРЏИЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 708917 ФИЛИП ДУМА ПЕДИЈАТАР НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 708933 СОФИЈАНКА ГЛАМОЧАНИН

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТРИСКИ ХЕМАТО-ОНКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Page 95: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 95 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 708950 СТЕФАНКА ГРУЈОВСКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 708968 ЗОРАН ГУЧЕВ ПЕДИЈАТАР ЕНДОКРИНОЛОГ

### СКОПЈЕ 709174 АРИЈЕТА ХАСАНИ МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 709182 ТАТЈАНА ЈАЌОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709190 АЛЕКСАНДРА ЈАНЧЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЕНДОКРИНОЛОГ

### СКОПЈЕ 709204 ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709212 РОЗАНА КАЦАРСКА ПЕДИЈАТАР-ДЕТ.КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 709220 ЛИДИЈА КАРЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709239 МИЦА КИМОВСКА ХРИСТОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709247 ИЛИЈА КИРОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709255 СВЕТЛАНА КОЧЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709263 МИРЈАНА КОЧОВА ПЕДИЈАТАР ГЕНЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Page 96: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 96 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 709271 ЉИЉАНА КОЈИЌ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709280 АЦО КОСТОВСКИ

### СКОПЈЕ 709298 СВЕТЛАНА КРСТЕВСКА БЛАЖЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709301 МАРИНА ПЕДИЈАТАР ЕНДОКРИНОЛОГ

### СКОПЈЕ 709328 КУЗЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709336 ДАФИНА КУЗМАНОВСКА НЕФРОЛОГ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709344 ОЛИВЕРА ЛЕКОВСКА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 709352 ХРИСТИНА МАНЏУКОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709360 КАТА МАРТИНОВА

### СКОПЈЕ 709379 СОФИЈА МИШКОВА ФИЗИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709387 ВЕСНА МИЦЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709395 КРИСТИНА МИРОНСКА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

КРСТЕВСКА КОНСТАНТИНОВА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

КОНСТАНДИНА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТРИСКИ ХЕМАТО-ОНКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР оддел ИМУНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Page 97: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 97 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 709417 ОЛИВЕРА МУРАТОВСКА

### СКОПЈЕ 709425 СТОЈКА НАЦЕВА ФУШТИЌ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709441 МАРИЈА НЕШКОВСКА ШУМЕНКОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709450 ЉУПЧО НИКОЛОСКИ ПЕДИЈАТАР ПУЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 709468 СНЕЖАНА ПАЛЧЕВСКА КОЦЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709484 АНЕТ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709506 СОЊА ПЕОВА ВЛАХЧЕВА

### СКОПЈЕ 709514 КАТИЦА ПИПЕРКОВА ПЕДИЈАТАР НЕОНАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 709522 НАДА ПОП ЈОРДАНОВА

### СКОПЈЕ 709530 ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

### СКОПЈЕ 709565 ЉИЉАНА ПОТА ПЕДИЈАТАР НЕОНАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 709573 НАДИЦА РИСТОСКА БОЈКОВСКА ПЕДИЈАТАР

ПЕДИЈАТРИСКИ ХЕМАТО-ОНКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПАПАЗОВСКА ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР оддел ИМУНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Page 98: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 98 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 709581 ВЕСНА САБОЛИЌ АВРАМОСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709590 АЛЕКСАНДАР САЈКОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709603 АНГЕЛЧЕ САЗДОВСКИ ПЕДИЈАТАР ПУЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 709611 ЛИДИЈА СЕЧКОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709638 НЕВЕНКА СЛАВЕСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709654 АСПАЗИЈА СОФИЈАНОВА СПАСОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709700 СИМОНИДА СПАСЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709719 ЛИДИЈА СПИРЕВСКА

### СКОПЈЕ 709727 КАТЕРИНА СТАВРИЌ

### СКОПЈЕ 709735 ВЕЛИБОР ТАСИЌ ПЕДИЈАТАР НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 709743 ГАВРИЛ ТОДОРОВСКИ

### СКОПЈЕ 709751 ЗОРИЦА ТРАЈКОВА АНТЕВСКА ПЕДИЈАТАР

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР-спец.по хигиена и здр.екологија

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР оддел ИМУНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ПЕДИЈАТАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Page 99: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 99 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 709760 ЕРОЛ ШАБАНОВ

### СКОПЈЕ 709778 ЕМИЛИЈА ВЛАШКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 709794 РЕЏЕП МЕМЕДИ МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 709808 СВЕТЛАНА ПЕТРОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/2581-001

### СКОПЈЕ 709816 МИШО МИХАЈЛОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/2581-001

### СКОПЈЕ 709824 ДРАГИЦА СТЕФАНОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/2581-001

### СКОПЈЕ 709832 ИВАН ИВАНОСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/2581-001

### СКОПЈЕ 709875 ЛИДИЈА ТАСЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/2581-001

### СКОПЈЕ 709972 МАРИЈА БОРОЗАН

### СКОПЈЕ 710008 ГОРДАНА КОВАЧЕВСКА

### СКОПЈЕ 710040 БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА

### СКОПЈЕ 710121 НИКОЛА ГИГОВСКИ

### СКОПЈЕ 710130 ВЕСНА КОРУНОСКА СТЕВКОВСКА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВОКАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВОКАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВОКАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВОКАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 100: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 100 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 710148 МИЛИСАВ СОТИРОВИЌ

### СКОПЈЕ 710156 ИРЕНА ФИЉАНСКА

### СКОПЈЕ 710164 СВЕТЛАНА ГАЧЕВА ЦВЕТКОВА

### СКОПЈЕ 710172 ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА

### СКОПЈЕ 710415 НИКИЦА АТАНАСОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 710440 ИГОР СТОЕВ

### СКОПЈЕ 710458 ДРАГОЉУБ ВЕЛЕСКИ

### СКОПЈЕ 710466 ЕВДОКИЈА ЈАНКУЛОВСКА

### СКОПЈЕ 710474 ЉУБЕН ГУГУВЧЕВСКИ

### СКОПЈЕ 710482 ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА

### СКОПЈЕ 710490 ВЛАДО ВАНКОВСКИ

### СКОПЈЕ 710504 САШО ЕЛЕНЧЕВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 101: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 101 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 710512 ОРДАН ЈАМАКОСКИ

### СКОПЈЕ 710539 СТОЈАН МИТЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 710555 ТАТЈАНА ГЕОРГИЕВСКА ЈАНЧЕСКА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 710563 САЊА ПАНЧЕВСКА

### СКОПЈЕ 710601 ЛИДИЈА ЧЕВРЕСКА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710652 ЉУПКА МАТОВСКА

### СКОПЈЕ 710784 БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710814 ОЛИВЕР КАРАНФИЛЕСКИ ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710849 СОЊА ГЕНАДИЕВА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710873 СВЕТЛАНА СТАНКОВИЌ ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710890 ГАБРИЕЛА КОСТОВА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710903 ЛИЛЈАНА ХАЏИ ПЕЦОВА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Page 102: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 102 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 710911 МАРИЦА ПАВКОВИЌ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 710938 ИРИНА ПАНОВСКА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 710946 ТАТЈАНА СОТИРОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 710962 ЗЛАТЕ СТОЈАНОСКИ ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 711039 МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711055 ЈУЛИЈАНА ЃОРГОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711080 ЛИДИЈА КАНУРКОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711098 БОЈАНА ДАСКАЛОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711101 МАЈА ПОП СТЕФАНОВА-ТРПОСКА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711128 ЕЛЕНА ПЕТРОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711144 РОБЕРТ ЈАНЕВ ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711160 БИЛЈАНА ЏИПУНОВА ОРТОДОНТ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 103: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 103 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 711187 ГАБРИЕЛА ЌУРЧИЕВА-ЧУЧКОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 711209 МАРИЈА НАКОВА

### СКОПЈЕ 711225 ТАТЈАНА СМИЛЕВСКА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 711233 ЗЛАТАНКА БЕЛАЗЕЛКОСКА

### СКОПЈЕ 711241 АНА МИНОВСКА

### СКОПЈЕ 711250 МИРЈАНА ПОПОВСКА

### СКОПЈЕ 711276 СИЛВАНА ГЕОРГИЕВА

### СКОПЈЕ 711284 ЌИРО ИВАНОВСКИ

### СКОПЈЕ 711306 МАЈА ПАНДИЛОВА

### СКОПЈЕ 711314 ВЕРА РАДОЈКОВА НИКОЛОВСКА

### СКОПЈЕ 711322 АЛЕКСАНДРА ПИВКОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 711330 СВЕТЛАНА КРСТЕВСКА ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Page 104: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 104 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 711349 САЊА ТРАЈКОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 711357 СЛОБОДАНКА ТРПКОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 711365 ДУШКО ДУКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 711373 АНЕТА

### СКОПЈЕ 711390 СНЕЖАНА ИЉОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 711411 БОНА БАЈРАКТАРОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 711454 МИЛЕ ЦАРЧЕВ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 711810 БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 711837 ЉУБА СИМЈАНОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 711853 МАРИНА КАЦАРСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 711870 МАРИЈА ПЕЕВА-ПЕТРЕСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712000 ВЛАДИМИР ФИЛИПОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

АТАНАСОВСКА СТОЈАНОВСКА

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 105: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 105 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 712019 ОЛИВЕР ДИМИТРОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712027 САШКО БОГДАНОВСКИ

### СКОПЈЕ 712035 АНДРЕЈЧО ГРНЧАРОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712043 НАТАША ТОШЕВСКА СПАСОВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 712191 БЛАГОЈА ДАШТЕВСКИ

### СКОПЈЕ 712205 ВЛАДИМИР БОЈАЏИЕВ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712221 БИЛЈАНА БОГДАНОВСКА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 712230 АНДРЕЈА ЈОВАНОВСКИ

### СКОПЈЕ 712256 ЦВЕТАНКА МИШЕВСКА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 712272 НАДИЦА ЈАНЕВА

### СКОПЈЕ 712299 СНЕЖАНА ПЕШЕВСКА

### СКОПЈЕ 712302 КАТАРИНА ДИРЈАНСКА

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 106: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 106 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 712337 ТОДОР СТАМЕНКОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712345 АТАНАС ШУКОВ

### СКОПЈЕ 712353 АНА СПИРОВСКА

### СКОПЈЕ 712370 ЛЕНЧЕ БОЈАЏИЕВСКА

### СКОПЈЕ 712418 ЕДВАРД ЈАНЕВ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712426 ВЕРКА ПЕТРОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 712434 ВЕРА ДАСКАЛОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 712442 СНЕЖАНА ВЛАШКИ ЈЕКИЌ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 712450 МИХАИЛ СТОЈАНОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 712469 ГОРДАНА КИТЕВА ТРЕНЧЕВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 712477 НАТАЛИЈА ДОЛНЕНЕЦ БАНЕВА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712493 ИГОР ПЕТРОВ НЕВРОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

Page 107: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 107 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 712507 АНИТА АРСОВСКА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712515 ЕМИЛИЈА ЦВЕТКОВСКА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712523 МАРИЈА МАНЕВА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 712531 НИКОЛИНА ТАНОВСКА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712558 АРБЕН ТАРАВАРИ НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712574 ТАТЈАНА ЧЕПРЕГАНОВА ЧАНГОВСКА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712590 ИВАН БАРБОВ НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712604 НАТАША ПИСЕВСКА ЧОЛАКОВА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712620 ГОРДАНА АПОСТОЛОВА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712647 АНА ГЕОРГИЕВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 712655 ТАТЈАНА ПЕТКОВСКА БОШКОВА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712663 СНЕЖАНА РАДУЛОВИЌ БЕЌАРОВСКА НЕВРОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

Page 108: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 108 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 712671 ВЛАДИМИР БОЈКОВСКИ НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712680 ИГОР КУЗМАНОВСКИ НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712698 СЛОБОДАНКА САЗДОВА БУРНЕСКА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712701 ГОРАН КОЛЕВСКИ НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712710 СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА НЕВРОЛОГ

### СКОПЈЕ 712728 ПАВЛИНА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 712736 СОФИЈАНКА ГЕРАСИМОВА-ПИСЕВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 712752 АНЕТА АНГЕЛОВСКА

### СКОПЈЕ 713090 ТОНИ ТАЛЕСКИ ОРТОПЕД 2042323

### СКОПЈЕ 713570 ИДРИЗ НЕЏИПИ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713643 ПЕТАР ФИЛОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713694 ОЛИВЕРА ДИМОВА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713708 ДАНИЈЕЛ ЈОСИФОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

МУФИШОВСКА СТОЈМЕНОВА

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКАПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 109: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 109 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 713716 ОРХАН ЌЕРИМИ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713724 ЉУПЧО НАУМОВ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713759 ЕЛИЗАБЕТА ЗАФИРОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713767 РОЗА КРСТЕСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 713783 ИРЕНА ГАВРИЛОВИЌ ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 713848 ЈАСНА ПЕТРОВСКА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 713864 ДРАГАН ПЕТРОВСКИ

### СКОПЈЕ 713880 ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 713910 МИМОЗА СУЉЕЈМАНИ

### СКОПЈЕ 714003 ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА СТЕВКОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 714020 ЕМИЛИЈА БАЈРАКТАРОВА ВАЉАКОВА

### СКОПЈЕ 714054 МЕРИ ЈАКОВЧЕВСКА КУЈУНЏИСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714062 ВИКТОР ИСЈАНОВСКИ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714070 АЛЕКСАНДРА ПОДОЛЕШОВА ОРТОДОНТ

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

Page 110: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 110 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 714089 ВАНЧО СПИРОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 714097 ГОЛУБ ДАНЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714100 МАЈА ЃОРОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 714143 ПАВЛИНА ВАСКОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714160 ДИВНА МИХАЈЛОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714208 САШКО ПОПОСКИ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714313 МИРЈАНА МАРКОВСКА АРСОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 714321 МАРЈАН ПЕТКОВ

### СКОПЈЕ 714330 СОФИЈА ЦАРЧЕВА ШАЉА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 714364 АЈШЕ РЕЏЕП ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 714453 СЛАВКА ХРИСТОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714640 БИСЕРА ЛАЗАРЕВСКА ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 714666 ВЕСНА ЛАЗЕВСКА ЦВЕТИНОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 714739 НАДИЦА КИРКОВА ВАСКОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ

Page 111: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 111 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 714747 НЕВЕНКА ЧАДИКОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714755 ДЕСПИНА МИРЧЕВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714763 БИЛЈАНА ЕВРОСИМОВСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 714780 ВИЛМА ВУКОВИЌ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714798 МАРИНА ВЛАДИМИРОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714828 ЈАГОДА ПЕЈОСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714836 МИРЈАНА САВЕСКА ПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 714844 МЕДУШЕ БЕКТЕШИ-СУЛИМАНИ ОРТОДОНТ

### СКОПЈЕ 714852 ОЛИВЕРА СУБОТИН ПОПОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714860 ДАРКО КОСТОВСКИ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714879 ДИМИТАР БОНЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714887 МИЛКА БОШКОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714895 ЛИЛЈАНА ИГЊАТОВА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714909 НАДА АЛЕКСОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714925 АНЕТА СПАСОВСКА ТРАЈАНОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714941 МИРА ГИНОСКА МРЃА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ

Page 112: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 112 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 714950 СНЕЖАНА ПЕЈКОВСКА ДИМОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714976 МАРЕ НИКУШЕВА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 714984 НАДА ИГЊАТОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 02/3095-607

### СКОПЈЕ 715131 САШО ЈОВАНОВСКИ

### СКОПЈЕ 715182 ЕЛИЗАБЕТА МИЛАДИНОВСКА ХАРБОВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/328-3002

### СКОПЈЕ 715328 ЛИЛИЈА НИКОЛОВА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715344 ЦВЕТА ТОЛЕВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715360 АНЕТА ДИМИТРОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715387 ЛИЛЈАНА КОСТОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715409 СЛАВИЦА ВЕЉАНОСКА ПЕТРЕСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715425 СНЕЖАНА СМИЧКОСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715433 ВАЛЕНТИНА КРСТЕВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715450 ВАСИЛИКИ МИЦКОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

Page 113: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 113 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 715476 НЕЛИ БАШЕСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715581 ЉУБЕ ИВКОВСКИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715590 ОЛИВЕР АРСОВСКИ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715611 НИКОЛА ВАСЕВ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715620 ЗОРАН АТАНАСОВ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715778 СОЊА ХРИСТОВСКА НЕВРОПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715786 ЛИЛЈАНА АЦЕВА АНДОНОВА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715808 СИМОНИДА ЦРВЕНКОВА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715816 АЛЕКСАНДАР КАНДИКИЈАН НЕВРОПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715824 ИГОР СТОЈКОВСКИ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715832 ИЛИЈА ЈОВЕВ НЕВРОПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715840 БИЛЈАНА АНГЕЛОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715859 ЛИДИЈА МАРКОВСКА НЕВРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 715867 МИРОСЛАВ ГРОЗДАНОВСКИ НЕВРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 715875 КАЛИОПИ ПОП ИЛИЕВА НЕВРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 715883 СУЗАНА ТРАЈКОСКА НЕВРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 715891 СЛАЃАНА МИЛЕВ ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 715905 НИКОЛА РИЗОВ ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

Page 114: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 114 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 715913 СОЊА НЕВИСТИЌ ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 715921 ЈОВАН ПОПОСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715930 СЛАВИЦА КРАЛЕВА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715948 ЈЕЛКА ДАМЕСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715956 ДРАГАН ЈАКИМОВСКИ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715964 БРАНКО АЛЕКСОВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715972 ДЕВА ПЕТРОВА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 715980 БИЛЈАНА ФИЛИПОВСКА ШИМИЌ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 715999 МЕРИ ПЕШЕВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 716006 ДАНИЦА ЈОРДАНОВСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716014 МИЛКА НИКОЛОВСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716022 ПЕТАР ЧАКАЛАРОСКИ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 716030 БОРИС АВРАМОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716057 ВЕРА СТАМБОЛИЕВА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716120 НИКОЛА СТОЈАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716138 ВИОЛЕТА КЛИСАРОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 716146 МОНЕ ЧАЛОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716162 ВИТА СТОЈМЕНОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 716170 МИЛАНЧО ПЕЈОВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716189 СЛАВЧО РИСТОВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716197 ВЕРА ХРИСТОВА ЕФТИМОВСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716200 АНЧА НАСТЕСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

Page 115: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 115 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 716219 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716251 ЉУПЧО ИВАНОВ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716260 БЛАГИЦА КОРНЕТИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716278 СЛАВИЦА ЛАЌИНСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716286 ЗОРАН МИХАЈЛОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716294 ДАНИЕЛА БЛАЖЕВСКА ТАСЕВСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716308 ДЕЈАН КРСТЕВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716316 ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/3224-926### СКОПЈЕ 716324 НАДЕЖДА МАРКОВСКА НОВЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716332 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА КОСТОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716375 СВЕТЛАНА СЕРАФИМОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716405 СУЗАНА РИСТОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716413 СНЕЖАНА СТАНКОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716421 ВЕРА ЈАЊЕВИЌ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716430 ДОНЧО ЛЕЛИФАНОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716448 ЕВГЕНИЈА ЌАМИЛОВА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716464 МАРИЈОНКА ВЛАДИМИРОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716472 ДАНКА НОВЕСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716480 ДАНКА БОШКОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 716499 АНТОНИ НОВОТНИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716502 ЉИЉАНА ИЛИЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716510 СНЕЖАНА БОЖИНОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716529 ВЕСНА ПЕЈОСКА ГЕРАЗОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716537 ЕЛИЗАБЕТА ШИШАРИЦА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716545 ВРЧАКОВСКИ МИОДРАГ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716553 ВИКТОРИЈА ВУЈОВИЌ ПСИХИЈАТАР

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Page 116: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 116 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 716561 МАРИЈА РАЛЕВА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716570 БРАНИСЛАВ СТЕФАНОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716588 КАМКА ПАКЕТЧИЕВА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716596 МАРЕ ВАНЧЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716600 КЛИМЕ ЃОРЕСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716618 ВАСИЛЧО СПИРОВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716626 НАДИЦА МИТРЕСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716634 СВЕТЛАНА АНТЕВСКА ГРУЈОСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716642 МИХАЕЛ ГРУНЕВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716650 АНТОНИО ГЛИГОРИЕВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716669 МАРИНА АНАСТАСОВА КИТАНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716677 МИРА ПОЛАЗАРЕВСКА ПСИХИЈАТАР

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Page 117: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 117 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 716685 МИРКО АНАСТАСОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716693 НЕНСИ МАНУШЕВА ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716707 ВАЛЕНТИНА ЧАЛОВСКА САМАРЏИСКА ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716715 ЕЛИЗАБЕТ МИЦЕВА ВЕЛИЧКОСКА ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716723 ВЕСНА ЦВЕТКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716731 СЛАВИЦА ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716740 СВЕТЛАНА СТОЈКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716758 ЗОЈА БАБИНКОСТОВА ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716766 МЕНКА ЛАЗАРЕСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716774 СТОЈАН БАЈРАКТАРОВ ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716782 СНЕЖАНА АНДРЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716790 АНА ФИЛИПЧЕ ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716804 НИЗАМЕТИН СЕЗАИР РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716812 НАСЕР ДУРМИШИ ПСИХИЈАТАР

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

АРСОВА ХАЏИ АНЃЕЛКОВСКА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

Page 118: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 118 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 716820 КАДРИ ХАЏИХАМЗА ПСИХИЈАТАР

### СКОПЈЕ 716839 СВЕТЛАНА ТЕМЕЛКОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716847 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716855 МАЈА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716863 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈКОВСКА ЈОВАНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716901 ЈАСМИНКА ЈОШЕВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716910 ДАНИЕЛ ЃУРЧИНОВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716928 ВИКТОРИЈА ТОКАРЕВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716936 СТЕВЧО ДОНЧЕВСКИ ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716944 ВЈОЛЦА АЛИЈИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3115-069

### СКОПЈЕ 716952 ВАСИЛКА АНДРЕЕВСКА АНДОНОВА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 716960 ГОРАН КАРАИВАНОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 716979 ВИКТОР ТЕВЧЕВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716987 ЗЛАТКО СТОЈКОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 716995 ЕЛЕНА ШЕРДЕНКОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717002 ЖИВКИЦА ДИМИТРИОСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈАКИМОВСКА ДИМИТРОВСКА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 119: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 119 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 717010 ДРАГИЦА ВИТАНОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717029 МИРЈАНА ЧОЛАКОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717037 ЉУПЧО АНДРЕВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717045 ЕЛЕНА БИНЧЕВА МАЛИНОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717053 НИКОЛА КРСТЕВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717061 ЈУЛИЈАНА ДАНИЛОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717070 ПАНДА ПАВЛОВИЌ АЛЕКСОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717088 МАРИЈА АТАНАСОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717096 ЕЛИЗАБЕТА АВШАР ТОДОРОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717100 ЗОРКА ДИМИТРОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717118 ЛИДИЈА ХРИСТОВА ЕФТИМОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717134 ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717150 СУЗАНА СИМЕОНОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717169 ВИОЛЕТА ЛАЗАРЕВИЌ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717185 САВИЦА МИШЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717207 ЛИДИЈА БАШЕСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717215 СВЕТЛАНА ОНЧЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717223 ДАРЈА ЧАЛОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717240 ЕЛИЗАБЕТА ЈАКИМОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717266 СОЊА ЈАНЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717304 ТАТЈАНА АНДРЕЕВСКА ОПШТ ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 717312 ЧЕДОМИР ДИМИТРОВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717320 СЛАВИЦА БУЗАЛКОВА ДЕЛИДИНКОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717339 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717347 КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717363 МИЛЧО БОГОЕВ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717371 ГОРДАНА ПЕМОВСКА ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

Page 120: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 120 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 717380 БРАНКИЦА КРСТЕВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717398 ТОЛЕ БИТОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717401 ТАТЈАНА МИЛЕНКОВИЌ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717410 ТОМИСЛАВ АЛЕКСОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717428 СЛАВИЦА ШУБЕВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717436 ДИВНА РАФАЈЛОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717444 СНЕЖАНА МАРКОВИЌ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717452 ВИКТОРИЈА ПЕРЦАН ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717460 ГОРАН ПЕТРОВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717479 КАТЕРИНА АДАМОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717487 ДАЈАНА СПАСОВСКА ЈАНЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717495 ИРФАН АХМЕТИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717509 ОРЦЕ ИВАНОВ ОРТОПЕД ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717517 НЕВЕНКА ГУЧЕВА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 717525 ТОШО ПЛАШЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717533 ЛИДИЈА МИРЧЕВСКА ОРТОПЕД ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

Page 121: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 121 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 717541 ИСКРА БИТОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717550 САША МИШЕВСКА ЈОВАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 717649 РЕЏЕП СЕЉМАНИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 717657 ДЕЈАН ЗДРАВКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 717754 ЛИДИЈА КУЦУЛОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717770 ИВИЦА ДИМИТРОВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717789 СНЕЖАНА МИЛЕВСКА ПЕНЧИЌ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 717797 МАРЈАН БАЛОСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 717835 БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА ПОПОСКА ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717843 СТЕФАН ТАЛЕВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717860 МИРЈАНА ТРАЈЧЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717878 АНИ ВИДОЕВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717894 НАДА МИНОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717908 ЉИЉАНА СИМОНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА

Page 122: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 122 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 717916 СОЊА АТАНАСОВА ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717924 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА ВУЛОВИЌ ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717932 АЛЕКСАНДАР САНДЕВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717940 МАРИЈА МЕТОДИЕВА ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717967 ЃУРЃИЦА БИКОВА ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717975 ЦВЕТА ВРАГОТЕРОВА 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717983 МАЈА ЗАКОСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 717991 НИКОЛА МИЛАНОВСКИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 718025 НАГИП ЗУМБЕРИ ИНТЕРНИСТ 02/3111-329

### СКОПЈЕ 718203 ОЛИВЕРА ДАВЧЕВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СКОПЈЕ 718211 СОЊА ТРОЈАЧАНЕЦ ПИПОНСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СКОПЈЕ 718220 ОЛИВЕР ГЕОРГИЕВСКИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

ЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА

Page 123: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 123 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 718904 АНЕТА СРБОВА

### СКОПЈЕ 718912 МАРИКА КАРАНФИЛОВА

### СКОПЈЕ 718920 ПЕРСИДА МАЛИНСКА

### СКОПЈЕ 718939 ВЕСНА СПИРОВА

### СКОПЈЕ 718955 ВАЛЕНТИНА СИМОНОВСКА

### СКОПЈЕ 718971 ЉИЉАНА ЛАЗАРЕВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ

### СКОПЈЕ 718980 БИЉАНА ФИЛИПОВИЌ ДАНИЛОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ

### СКОПЈЕ 718998 ЛЕНЧЕ БАДЕВА ЕПИДЕМИОЛОГ

### СКОПЈЕ 719005 ЛИЛЈАНА ЕПИДЕМИОЛОГ

### СКОПЈЕ 719013 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВ ЕПИДЕМИОЛОГ

### СКОПЈЕ 719021 ЉУПЧО КОСТАДИНОВСКИ ХИГИЕНА

### СКОПЈЕ 719030 ПЕЦО СИМЈАНОСКИ ХИГИЕНА

### СКОПЈЕ 719048 МИРЈАНА СРБИНОВСКА ХИГИЕНА

### СКОПЈЕ 719056 ВЕРИЦА ХИГИЕНА

### СКОПЈЕ 719064 ГОЛУБА ТАСЕВСКА ХИГИЕНА

### СКОПЈЕ 719072 ЕВЧЕ ЦУРЕВА ХИГИЕНА

### СКОПЈЕ 719102 ЈАСМИНА ОРОВЧАНЕЦ

### СКОПЈЕ 719110 КАТЕРИНА МАРКОВСКА

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОН.НА ЗДРА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

СИНАДИНОВСКА АНДРЕЕВСКА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

ФИДАНОВСКА ДОБРОСАВЉЕВИЌ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

Page 124: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 124 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 719129 НАДИЦА ЈАНЕВСКА

### СКОПЈЕ 719137 СНЕЖАНА СЕРАФИМОВА

### СКОПЈЕ 719145 НАИМ ИСЛАМИ

### СКОПЈЕ 719153 СНЕЖАНА МАСЛОВАРИЌ ЈАНОСКА

### СКОПЈЕ 719170 ИРЕНА КОНДОВА ТОПУЗОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719188 ВАЛЕРИЈА КИРОВА УРОШЕВИЌ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719196 СОЊА МИХОВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719200 ЗВОНКО МИЛЕНКОВИЌ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719218 ЃОРЕ МАРКОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719226 ДОБРИНКА НАУНОВА ЈОВАНОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719234 САЊА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719242 ЗОРАН СТОЈКОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719250 СНЕЖАНА СТОЈКОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИ

ПЕТРУШЕВСКА МАРИНКОВИЌ

ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИ

Page 125: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 125 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 719269 ВЕСНА СЕМЕНАКОВА ЦВЕТКОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719277 ПАТРИЦИЈА СТОЈОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719285 МИЛЕНА СТЕВАНОВИЌ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719293 БОБАН ТОШЕВСКИ ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719307 МАРИЈА ЦВЕТАНОВСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719315 СОЊА ЧАПАРОСКА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 719323 ЖАКЛИНА ШОПОВА ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 720054 ВАСИЛИКИ ТАСЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720062 ТАТЈАНА БАЕВСКА ВУЧКОВИЌ ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720070 МИРЈАНА ПОПОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720089 СВЕТЛАНА АВРАМОВСКА ПЕТРОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720097 МАРИЈА СИМЈАНОВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720100 СЛАВЈАНКА ДОНЕВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720127 ВИОЛЕТА ТЕЛЕНТА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720143 КИРИАКИЦА БАКАЛЧЕВА НИКОЛОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720151 МИЛКИЦА МОЦАН ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720160 АНА МЕШКОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720194 ВАСИЛКА ТОМОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720208 ЈОВАН ПОП ВАСИЛЕВ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720216 РОДНА ЛАЗАРЕВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720224 ВИЛМА ВУЈИСИЌ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720232 БОРЕ РАДЕВСКИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИ

Page 126: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 126 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 720240 ЕМИНЕ ХАЈРУЛАХУ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720259 ЈУЛИЈАНА ДИМИТРОВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720267 САВКА ШАРЕВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720275 СОЊА ИВАНОВСКА ПАУНОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720283 ТАЊА СТЕФАНОСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720291 ВИОЛЕТА МЕЌАМОВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720305 ЛИДИЈА ДАВИТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720313 МИЛЕ АТАНАСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720321 ВИОЛЕТА СТОШИЌ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720330 БЕРТА РОМАНО НИКОЛИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720348 КИРО ЗДРАВЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720356 ВИУЛЕТА СИМЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720364 ЈАСМИНКА ДАМЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720372 РУСАНКА ЗДРАВЕВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720380 ЛЕНЧЕ СТОЈАНОВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720399 ГОРДАНА АНГЕЛОВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720402 ЉУПКА НИКОДИНОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720410 МАРИКА ПОП АНТОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720429 ЦВЕТАНКА ПЕТРУШЕВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720437 ВИДА ФОТЕВА МАНЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720445 МИЛИЦА КОСТАДИНОВИЌ ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720453 СЛАВИЦА НИКОДИНОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720461 ЈАНКА СТОЈАНОВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720470 ВАСО МАЛЕНКОВ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720488 ЉУПКА БУНДАЛЕВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720496 СОЊА НИКОЛОВСКА ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720500 ЉУПЧО ТОРТЕВСКИ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720518 ЉУБИЦА ЏОЛЕВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720526 БИЉАНА ВЕЉКОВИЌ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720534 ЛЕНА ДОНЕВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720542 ВЕСНА ТОРОЈНКО ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 720577 ЕЛЕНА СТОЈКОСКА МЕДИЦИНА 3147874

### СКОПЈЕ 720585 КАТЕРИНА СТАМЕНКОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

Page 127: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 127 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 720593 ЛИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720607 ЛОРЕТА АНТОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720615 БЛАГУНА МИЛЕВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720623 НАДИЦА ДЕБАРЛИЕВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720631 СУВОР МИТЕВСКИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720640 ГЕНОВЕВА СПИРОВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720658 ДРАГИЦА ГЕРАСОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720666 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720674 ВАСИЛКА СТРЕЗОВА ТРЕНДАФ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720682 ТИЦА МИЛОШЕВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720690 ФАНИ НИНЕВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720704 СЛОБОДАН ДОНЧЕВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720712 ЗОРАН ГИГОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720720 ЉУПЧО НАСТЕСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720739 ДУБРАВКА ПЕЈКОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720747 СЛОБОДАН ПОПОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720755 ЗЛАТИЦА РОГЛЕВА ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720763 ЃЕНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720771 МИРЈАНА НИКОЛОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720780 ВЕСЕЛА ВЕЛЕСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720798 ЉУБИЦА ГАЦЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720801 МАРГАРИТА ЛАЗАРЕВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720810 МИХАЈЛО СПАСОЈЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720828 БЛАГОРОДНА ПРОЈКОСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720836 ВИОЛЕТА ГАЛЕВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720844 ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720852 ЉУПЧО ДИМИТРОВ ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720941 МИРЈАНА БОГОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720950 РУМЈАНА СТОЈАНОВСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 720968 ГОРДАНА ТОДОРОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721000 АНИЦА ХРИСТОВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721018 МИЛКА ЃОРГИЈЕВСКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721026 МУЗАФЕРЕ КАДРИУ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721034 ВЕРА АЛАЈЏАЈКОВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721042 СЛОБОДАН МИНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721050 СЛАВЧО ИВАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

Page 128: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 128 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 721069 ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721077 ЉОПЧЕ СЕКОВАНИЌ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721085 БЛАЖЕНКА АРИТОНОСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721093 ВЕСНА ДАМЈАНОВСКА ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721107 АНЃЕЛИНА ТУЏАРОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ### СКОПЈЕ 721115 НОВУЦА ФИЛИПОВИЌ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721123 ДРАГИ ЈОВЕВСКИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721131 ВИОЛЕТА АРСОВА БОШК. ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721140 МИРЈАНА ЌАЕВА ПЕЈКОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721158 ОЛГА ЈОТОВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721166 ЕЛИСАВЕТА ЗАФ.ХАЏИ КО НЕВРОПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721174 МЕРИ БОШКОВСКА ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721182 СЛОБОДАНКА ПЕНДАРОВСКА ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721190 ИОАННИС ГКАИТАТЗИС ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721204 ЛИДИЈА ТРП.ПОПОВСКА ПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721212 НИКОЛЧО СИМОНОВ ОРТОПЕД НА ВИЛИЦИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721220 ВЕРА СИМОВСКА СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721239 НАДА ТЕМЕЛКОСКА СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721247 ЛИЛА ТАНЧЕВА СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721255 СОЊА АЛЕКСОВСКА СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721271 ИВАН ДВОЈАКОВ ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721280 БИЛЈАНА АНЧЕВСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721298 НАДИЦА ЈАНЕВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 721344 БОЈЧО ЈАНАЧКОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

### СКОПЈЕ 721352 ВЕНКО БАКАЛИНОВ

### СКОПЈЕ 721360 БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВСКИ

### СКОПЈЕ 721379 РИСТЕ СТОЈКОВСКИ

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОНОМ.НА ЗД

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР

Page 129: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 129 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 721387 ТАШЕ СПИРОВСКИ

### СКОПЈЕ 721395 МИКИ ФИЛЕВ

### СКОПЈЕ 721409 ВАНЧО ПЕТРОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721425 ДИМИТАР ГЕОРГИЕВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721441 ЕМИЛ БАЈАЛСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721450 ХАСМИЈЕ ИЗАИРИ АЛИУ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721468 НИКОЛА ЛИЧОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721476 СНЕЖАНА КИПРОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СКОПЈЕ 721492 ЗДРАВКО ЈОШЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721506 МЕНДУ ЈЕГЕНИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721514 ЛАЗАР КИРОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721530 ЈАДРАНКА ГУЛЕВА ПЕДИЈАТАР

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР

Page 130: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 130 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 721549 БЕТИ МИХАЈЛОВИЌ ДИМОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 721557 ТАЛИЈА ПЕНШОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 721565 БЕСА ИСЉАМИ ПОЦЕСТА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 721573 МЕТОДИ ТРАЈЧЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721581 БАШКИМ ИСМАИЛИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 721700 ВЕСНА СТОЈКОВА ДЕЛОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 722120 ИЛИР ХАСАНИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722138 ЈОВИЦА ГАВРИЛОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722146 АНТОНИО ГАВРИЛОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722154 АЛЕКСАНДАР АДАМОВ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722162 АЛАН АНДОНОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722170 СПАСО АНТЕВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 131: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 131 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 722189 НЕНАД АТАНАСОВ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722197 ЗОРАН БОЖИНОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722200 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722219 ДУШАНКА ГРУЈОСКА ВЕТА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722227 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЕВСКА КИПРОСКА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722235 АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722243 ВИКТОР КАМНАР ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722251 ЉУПЧО КАРЕВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722260 МИРОСЛАВ ЛАЗАРОВ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722278 ТОДОР НОШПАЛ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722286 ТОДОР ПИПЕРКОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722294 АНАСТАСИКА ПОПОСКА ОРТОПЕД 02/3110-532

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 132: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 132 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 722308 МИЛАН САМАРЏИСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722316 КРСТЕ СТРЕЗОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722324 ЗЛАТКО ТЕМЕЛКОВСКИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722332 МАРТА ФОТЕВА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722340 ДРАГАН ХРИСТОВ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722359 СИНОЛИЧКА ЏАБАЗОВА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722367 РОЗА ЏОЛЕВА ТОЛЕВСКА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722375 ИЛИР ШАБАНИ ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722383 АДРИЈАНА МАЈА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722391 ЈАСМИНКА НАНЧЕВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722405 ВЕРИЦА НИКОЛОВСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722413 ЈОРДАН НОЈКОВ АНЕСТЕЗИОЛОГ 02/3110-532

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 133: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 133 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 722421 ЉИЉАНА АНГЕЛЕСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722430 ЈАДРАНКА ЗАФИРОСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722448 ЈУЛИЈАНА МУДИНОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722561 ЗОРКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722570 МАРИЈА ШОЉАКОВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722588 ПЕТАР АЧКОВСКИ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722596 АНТОН ДАМЕВСКИ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722600 ЈОВАН ЈАНЧУЛЕВ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722618 ЗЛАТЕ ШУПЛИНОСКИ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722626 ЉУПЧО ДОНЕВ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722634 МАРИЈА МАРЧЕСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722642 АНДРИЈАН КАРТАЛОВ 02/3110-532

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 134: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 134 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 722650 БИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722669 ЕЛВИС АЛЕКСОВСКИ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722677 РОБЕРТ ДОМАЗЕТОВ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722685 МАЈА МОЈСОВА МИЈОВСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722693 АНИТА КОКАРЕВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722707 ДАНИЦА ПЕНДОВСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722715 ТАТЈАНА СПИРОВСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722723 МАРИНА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722731 ДИМЧЕ СЛАВЕСКИ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722740 БЛАГИЦА ПЕТРОСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722758 ЉУПКА МОМИРОСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722766 ГОРДАНА ТАЛЕСКА 02/3110-532

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

ТЕМЕЛКОВСКА СТЕВАНОВСКА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

Page 135: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 135 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 722774 МАРИЈА ЈОВАНОВСКИ СРЦЕВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722782 ВЕСНА ДУРНЕВ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722790 ЛИДИЈА БОШНАЧКА ПАНЧИЌ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 722804 ЛЕНЧЕ НЕЛОСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722812 МИРЈАНА АЏИЌ ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722820 МИРОСЛАВ БОЈАЏИЈЕВСКИ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722839 АГНЕСА МИТЕВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722847 МАРИЈА ДИМИТРОВСКА ДАЧЕВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722855 БЕРИСЛАВ КОСТОВ ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722863 МИЛАНКА ПАЈКОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722871 КОСТАДИНКА БОЈКОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722880 ОЛИВЕРА БУНДАЛЕСКА ПСИХИЈАТАР 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722898 МАРИКА ИВАНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722901 ЛИДИЈА ПАВЛОВСКА ЛАЗОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722910 ЛИДИЈА МАЛИНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722928 ЛИДИЈА ВЕТЕРОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

Page 136: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 136 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 722936 ЛИЉАНА ВЕСЕЛИНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722944 ЛИДИЈА ПАВЛЕСКА ИНТЕРНИСТ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722952 ЕВАНГЕЛОС ПАПАДИМИТРИУ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722960 ВАСКО ХРИСТОВСКИ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722979 ГЛОРИЈА ГАШПАР 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722987 ЕЛЕНА БРЕЗОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/2031-238

### СКОПЈЕ 722995 АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ 02/2031-238

### СКОПЈЕ 723509 БИСЕРКА Ј.ЌАЕВА

### СКОПЈЕ 723517 ГОРИЦА БРЕШКОВСКА

### СКОПЈЕ 723525 ДЕЈАН ДОКИЌ

### СКОПЈЕ 723533 МИРОСЛАВ ГАВРИЛОВСКИ

### СКОПЈЕ 723541 БРАНИСЛАВ ГЕРОВСКИ

### СКОПЈЕ 723550 ЉУБЕ ГЛИГОРОВСКИ

### СКОПЈЕ 723568 ДЕСКА ДИМИТРИЕВСКА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

Page 137: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 137 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 723576 ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ

### СКОПЈЕ 723584 АНГЕЛКО ЃОРЧЕВ

### СКОПЈЕ 723592 ТАТЈАНА ЧАПАРОСКА

### СКОПЈЕ 723606 ЗЛАТИЦА ГОШЕВА

### СКОПЈЕ 723614 МАРГАРИТА НИКОЛАУ

### СКОПЈЕ 723622 ГЕНЦИЈАНА СТЕВЧЕВСКА

### СКОПЈЕ 723630 ЗОРАН АРСОВСКИ

### СКОПЈЕ 723649 КАМЕЛИЈА БУШЉЕТИЌ

### СКОПЈЕ 723657 ЈАГОДА СТОЈКОВИЌ

### СКОПЈЕ 723665 ДЕЈАН ТОДЕВСКИ

### СКОПЈЕ 723673 МАРИЈА ЗДРАВЕСКА

### СКОПЈЕ 723681 СУЗАНА АРБУТИНА ИНТЕРНИСТ

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

Page 138: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 138 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 723690 ОЛИВЕР ЈОВКОВСКИ

### СКОПЈЕ 723703 САВА ПЕЈКОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 723711 ДИМИТАР КАРКИНСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 723720 АРБЕН РЕЏЕПИ

### СКОПЈЕ 723738 ЕЛЕНА ЈАНЕВА

### СКОПЈЕ 724750 ВИЛМА ЛАЗАРОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 724769 РИСТО ДУКОВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 724777 МИЛОРАД ЈЕРЕМИЌ НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 725250 КАТЕРИНА ДАМЕВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725269 ЈОВАНКА ДАРКОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725277 АНТОНИО АНТОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 725285 СУЗАНА ДИМОВСКА АНЕСТЕЗИОЛОГ 02/328-3002

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈАПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 139: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 139 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 725293 ЗОРАН НЕСТОРОВСКИ ОРТОПЕД 02/328-3002

### СКОПЈЕ 725307 ИЛЈАЗ ИСМАИЛИ ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725315 МИЛИЦА ИВАНОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725323 МАГДАЛЕНА АНТОВА ВЕЛЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725331 СНЕЖАНА БОШЊАКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725340 ВЕСНА ДИМОВСКА ЈОРДАНОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725358 КАРОЛИНА БЛАЖЕВСКА-БУЖАРОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725366 МИЛЕНА ГОЛУБОВИЌ АРСОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725374 КОСТАДИНКА МАРТИНОВСКА

### СКОПЈЕ 725382 МИОМИРА ГАВРИЛОВСКА

### СКОПЈЕ 725390 ДЕЈАН СТАВРИЌ ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725404 ЕМИЛИЈА ЃОШЕВСКА ДАШТЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

Page 140: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 140 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 725412 ВЕСНА ЧЕЛЕВА МАРКОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725420 ИРИНА БОГДАНОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725439 ХРИСТИЈАН ДУМА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725447 БЕКИМ ТАТЕШИ ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725463 БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725471 ГОРДАНА ИВАНОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725480 МАРТИН БОШЊАКОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ

### СКОПЈЕ 725498 МИЛЕНКА БЛАГОЕВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725501 КОЧО ДИМИТРОВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725510 ОЛГА ТОДОРОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725528 АНИТА ХРИСТОВА ДИМЧЕВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725536 НИКОЛИНА ДИМОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.М

Page 141: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 141 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 725544 ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725552 ЈУЛИЈАНА АЛЕКСОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725560 ГОРАН АНДОНОВ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725579 КИРИЛ ЛАЗАРЕВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725587 ТАТЈАНА МАКАРОВСКА БОЈАЏИЕВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725595 ЕМИЛИЈА ВЕЛКОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725609 НИНОСЛАВ ВЕЉАНОВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725617 РОЗМАРИ КАЛАМАРАС ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725625 ВИОЛЕТА ДЕЈАНОВА ИЛИЈЕВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725633 ЈАНИ АНГЕЛОВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725641 ИВАНКА НИКОЛОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725650 РУМЈАНА АПОСТОЛОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.М

Page 142: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 142 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 725668 РАДА ГРУБОВИЌ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725676 СЕДУЛА УСЕИНИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА .

### СКОПЈЕ 725684 КАТИЦА ЗАФИРОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725692 КОЧО ЧАКАЛАРОСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725706 ЛАДИСЛАВА ГРЧЕВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725722 СТЕВКА БОГДАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725730 АНГЕЛ ОНЧЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725749 НИНОСЛАВ ИВАНОВСКИ НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725757 НАТАЛИЈА АНГЕЛОВСКА РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 725765 БИЛЈАНА ЈАНКОВСКА МЕДИЦИНА 3147874

### СКОПЈЕ 725773 АЛЕКСАНДАР ШИКОЛЕ НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725781 ОЛИВЕРА СТОЈЧЕВА ТАНЕВА НЕФРОЛОГ

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.МЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

Page 143: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 143 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 725790 ВИЛИ АМИТОВ НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725803 ПЕТАР ДЕЈАНОВ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725811 ЉУБИНКА ЛОЗАНЧЕ НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725820 НИКОЛА СТОЈЧЕВ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725838 ВЕСНА ГЕРАСИМОВСКА ТАНЕВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725846 ВЕСНА РИСТОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725854 ЛИЛЈАНА ТОЗИЈА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725862 ГОЦЕ СПАСОВСКИ НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725870 ЗВЕЗДАНА ПЕТРОНИЈЕВИЌ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725889 САШО ГЕЛЕВ НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725897 ЈЕЛКА МАСИН СПАСОВСКА НЕФРОЛОГ

### СКОПЈЕ 725900 МАЈА МИЛОВАНЧЕВА ПОПОВСКА ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

Page 144: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 144 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 725919 БИЛЈАНА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725927 ЛАДА ТРАЈЧЕСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725935 ЃУЛШЕН СЕЛИМ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725943 ИГОР НИКОЛОВ МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 725951 ПАВЛИНА ЏЕКОВА ВИДИМЛИСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725960 СВЕТЛАНА ПАВЛЕСКА КУЗМАНОСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 725978 ГАЛИНА СЕВЕРОВА АНДРЕЕВСКА МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 725986 АРБЕН АСАНИ МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 725994 ИРЕНА РАМБАБОВА БУШЉЕТИЌ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 726001 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 726010 МИХАИЛ ПОПОВ МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 726230 НИКОЛЧЕ ДАМЧЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ СВЕТИ ЛАЗАР ХОСПИТАЛ 02/5112-016

ГЕРАСИМОВСКА КИТАНОВСКА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

Page 145: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 145 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 726249 МАЈА ЈАНЕВСКА - ВАСИЛЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ СВЕТИ ЛАЗАР ХОСПИТАЛ 02/5112-016

### СКОПЈЕ 726982 ХАМЗА АБДУЛАИ ОПШТ ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 726990 ОГНЕН КОСТОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 727008 ЛИДИЈА ДОБРОКОВИЌ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727016 ЉУБИЦА ГЕОРГИЈЕВСКИ ИСМАИЛ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727024 ЛУЈЗА ГРУЕВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727032 ЕМИЛИЈА ХРИСТОВА-АНТОВА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727040 ВЛАДИМИР ЈАНАКИЕВСКИ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727059 СИЛВАНА ЈОВАНОВА ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727067 ВЛАДИМИР КОТЕВСКИ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727075 ЛАЗАР ЛАЗАРОВ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727083 БРАНИСЛАВ МИЛЕТИЌ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Page 146: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 146 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 727091 МАГДАЛЕНА НАУМОСКА ЖАНТЕВА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727105 ВЕСНА РАДУЛОВИЌ БОЖИНОВСКА ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727113 ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЌ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727121 МАГДАЛЕНА ОТЉАНСКА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727130 ЈЕЛКА ПАВЛОВСКА ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727148 БОРЈАНКА ТАНЕВА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727156 САМУЕЛ САДИКАРИО

### СКОПЈЕ 727164 ЕЛИЗАБЕТА СРБИНОВСКА КОСТОВСКА ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727172 СЛАВЧО ТОШЕВ КАРДИОАНГИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727180 МИТКО ЌАЕВ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727199 САШКО КЕДЕВ ИНТЕРВЕНТЕН КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727202 МАРИЈАН БОШЕВСКИ КАРДИОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ,ЕНДОКРИНОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Page 147: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 147 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 727210 АНТОНИО ГЕОРГИЕВ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727229 ЈОРГО КОСТОВ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727237 ХРИСТО ПЕЈКОВ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727245 МАРИЈА ВАВЛУКИС КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727261 ВАЛЕНТИНА АНДОВА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727270 ФРОСИНА АРНАУДОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727288 НЕЛА КОСТОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727296 ВЛАДИМИР БОШКОВ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727300 ЕМИЛИЈА ЛАЗАРОВА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727318 ЛИДИЈА ПОПОСКА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727326 ИРЕНА ПЕОВСКА ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727342 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВСКА ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Page 148: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 148 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 727350 ЕМИЛИЈА ЧАПАРОСКА-ВЕЛИЧКОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727369 ЕМИЛИЈА САВИЧЕВИЌ ИСЈАНОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ УЛТРАМЕДИКА 3067447### СКОПЈЕ 727385 ВЕНЦИ АНАСТАСОВ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 727393 САЛИС ТАЏЕР КАРДИОХИРУРГ .

### СКОПЈЕ 727407 ДРАГАН ТОМЕВСКИ КАРДИОХИРУРГ .

### СКОПЈЕ 727415 МИТКО КАРАЃОЗОВ ХИРУРГ .

### СКОПЈЕ 727423 ДРАГАН СМИЛЕВСКИ ХИРУРГ .

### СКОПЈЕ 727717 ВЕРА СПИРОСКА КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727725 ЖАН ЗИМБАКОВ КАРДИОЛОГ

### СКОПЈЕ 727733 БИЉАНА СИДОВСКА-ИВАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 727741 ВЛАДИМИР АВРАМОВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 728934 МИЛАН РИСТЕСКИ РАДИОТЕРАПИЈА 3147874

### СКОПЈЕ 728969 СЛАВКО КРСТЕВСКИ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 728977 АДАМ ПЈОТР ЖЕМОЈТЕЛ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

Page 149: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 149 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 728985 КОСТА ХРИСТОМАНОВ АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 728993 ЈУЛИЈА САМОНИКОВ ТОСЕВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729000 НИКОЛА ГРУЕВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729019 МИРЈАНА ШОШОЛЧЕВА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729027 ЉУПЧО ПЕМОВСКИ НЕВРОХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729035 ИВАН СПИРОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729043 ДРАГОСЛАВ МЛАДЕНОВИЌ АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729051 БРАНКА БОШКОВСКА УРОЛОГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729060 ДРАГАН БАЧЕВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729078 СЛАВИЦА СТОЈАНОВА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729086 ЕЛИЗАБЕТА АСЕНОВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729094 ДОБРИЛА АНДОНОВСКА 02/3130-234

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

Page 150: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 150 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 729108 БРАНКО ЈОРДАНОВСКИ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729116 МИРА ЃОРЧЕВА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729124 СЛОБОДАН РИСТОВСКИ УРОЛОГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729132 ВИКТОР КАМИЛОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729140 ЃОРЃИ ГРУПЧЕВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729159 МАРЕ СТЕВКОВСКА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729167 ТАТЈАНА ТРОЈИЌ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729175 ЉУБЕН АРСЕНКОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729183 СТОЈАНЧО ЈОВАНОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729191 ЗЛАТКО ДАЧЕВСКИ УРОЛОГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729205 БОЖИН ЕФТИМОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729213 ГРЕТА МАРЦИКИЌ 02/3130-234

ТОРАКАЛЕН И ВАСКУЛАРЕН ХИРУРГ

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ПЛАСТИЧЕН И РЕКОНСТРУКТИВЕН ХИРУРГ

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

Page 151: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 151 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 729221 АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729230 МАРИ КУДИЈАН ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729248 ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729256 ЈАСМИНКА Ч.РАДУЛОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729264 ЃОРЃИ РЕШОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729272 ЃОРЃИ СТАВРИДИС ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729280 ЕМИЛИЈА АТАНАСОВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729299 ЕЛИЗАБЕТА ЛУКОВСКА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729302 ОЛГИЦА ВАСИЛЕВА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729310 ВИОЛЕТА ТОДОРОВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729329 ЖАНИТА СПАСОВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729337 ИГОР КОСТОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

Page 152: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 152 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 729345 ГОРДАНА ОРАНСКА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729353 МАЈА ГЛАВИНОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729361 МАРТИН БАЈЛОЗОВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729370 КОНСТАНТИН МИТЕВ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729388 БИЛЈАНА ШАПОВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729396 ШЕНОЛ ТАХИР ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729400 ВИОЛЕТА ТОЛЕВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729418 АЛЕКСАНДАР ДАВИДОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729426 МАЈА МИЛАНОВА ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729434 СУЗАНА СТОЈКОСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729442 НАДЕЖДА СПИРОСКА ИНТЕРНИСТ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729450 КАТЕРИНА КАСАПИНОВА ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

Page 153: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 153 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 729469 ТАТЈАНА УЗУНОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729477 ИЗМИТ ВЕЈСЕЛИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729485 АНДРЕЈ НИКОЛОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 729493 ВАЊА ГИЕВСКИ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 730076 ВИОЛЕТА ДИРЈАНСКА ФИЛИПЧЕ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СКОПЈЕ 730114 ОЛИВЕР ЗАФИРОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730122 МАРИЈА МАНЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730130 МИЛКА ЧАПАРОСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730149 ЕМА ДАСКАЛОВА СЛАВЕСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730157 ЉИЉАНА ТРАЈАНОВИЌ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730165 МИРЈАНА ДИЛБЕРОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730173 БЛАГОРОДНА ЛЕКОВСКА ПЕДИЈАТАР

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

Page 154: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 154 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 730181 СОЊА ПЕТРОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730190 ЛЕНА НИКОЛОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730203 ДРАГАН ДАЦЕВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730211 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730220 НАДА УЗУНОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730238 ЛИДИЈА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730246 ИСКРА ЛАЗАРЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730254 СОФИЈА ГАЛБОВА ВЧКОВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730262 ЉУПЧО ЗАФИРОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730270 ЛИДИЈА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730289 БЛАГИЦА МАНЧЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730297 БИЛЈАНА ИВАНОВА ДИМЧЕВА ПЕДИЈАТАР

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

СТОЈАНОВСКА НИКОЛОВСКА

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ПЕТРУШЕВСКА КОЛЕЌЕВСКА

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

Page 155: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 155 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 730300 ОЛГИЦА СТЕФАНОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730319 ЗОРИЦА ШАРЕВСКА ЃЕРАСИМОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730327 ЈАНЕ БУЖАРОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 730335 ЦВЕТА МИЛАДИНОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### СКОПЈЕ 730343 ТРАЈАНКА ИЛИЕВСКА

### СКОПЈЕ 730351 КАТЕРИНА БОШКОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730360 АНЕТА КАЛАНОСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730378 ВЕСЕЛИНКА МИТРОВСКА ЈОСИФОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СКОПЈЕ 730386 НАТАША ЧАДИКОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730394 КАРОЛИНА СИМОНОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 730408 ГОРИЦА ПОПОВА

### СКОПЈЕ 730416 ИВАНА АРНАУДОВА ДАНЕВСКА ПЕДИЈАТАР

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ

Page 156: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 156 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 732427 ЗОРИЦА АЈДИНСКА ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р АЈДИНСКА 071/264-929### СКОПЈЕ 732435 ИРЕНА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р ИРЕНА КОЛЕВСКА 070/655-444

### СКОПЈЕ 732443 ЗЛАТКО ВЛАШКИ ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО ВЛАШКИ 070/217-550

### СКОПЈЕ 732451 ВАЛЕНТИНА ДОМАЗЕТОСКА 071/343-727

### СКОПЈЕ 732583 ШЕНАСИ ЈУСУФИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 732591 ВЛАДИМИР ПУШЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 732613 ИЛИРИЈАНА ШЕХУ ДЕТСКИ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 732621 СТАНКА ЕФРЕМОВА ФАРМАЦЕВТ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 732630 ТАЊА ПЕТРОВСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3130-234

### СКОПЈЕ 732648 ЗЕЈНУЛА АДЕМИ

### СКОПЈЕ 732656 ФАЗЛИЈЕ МАРКУ

### СКОПЈЕ 732672 СУАД АБДИУ УРОЛОГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 732699 ВЕСНА ПАПАЗОВСКА ИНТЕРНИСТ 3083-900

### СКОПЈЕ 732710 СЕФЕДИН БИЉАЛИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ДОМАЗЕТОСКАЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИРЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА

Page 157: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 157 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 732753 БИЉАНА СТЕФАНОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3072-472### СКОПЈЕ 732770 ЖАРКО ЈАНКОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО 02/3080-666### СКОПЈЕ 732788 МИРКА ШАЛИЌ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 2655-380

### СКОПЈЕ 732796 НЕВЕНКО МИТКОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ

### СКОПЈЕ 732818 БИСЕРА ЃОРЃИЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732826 ИВО ЌАЕВ МЕДИЦИНА

### СКОПЈЕ 732834 МИЛИЦА ЗЛАТКОВА

### СКОПЈЕ 732842 КИРО ЧУРЛИНОВ

### СКОПЈЕ 732850 ГОРДАНА АДАМОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732869 ИРЕНА АЛЕКСИОСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732877 ИГОР АЛУЛОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732885 ИРЕНА АНДОНОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732893 ВЕСНА АНТОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВАПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКАЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Page 158: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 158 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 732907 АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СКОПЈЕ 732915 АРТА БИНА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732923 ВЕСНА НОЈКОВА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ

### СКОПЈЕ 732931 КРИСТИНА БЛАЖЕВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732940 ВИОЛЕТА БОЖИНОВСКА

### СКОПЈЕ 732958 ДРАГЕ ДАБЕСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732966 АНА ДАНЕВА МАРКОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732974 РЕНАТА ДИМИТРИОСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732982 ГОРАН ДИМИТРОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 732990 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА-ЈАНЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733008 ЈАДРАНКА ГЕОРГИЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733016 ЛИДИЈА ГРБЕВСКА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Page 159: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 159 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 733024 МАРИЈА ХАЏИ-ЛЕГА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733032 ВАСИЛ ИЛИЕВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733040 ДАНИЕЛА ИВАНОВА-ПАНОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733059 СНЕЖАНА ЈАНЧЕВСКА

### СКОПЈЕ 733067 САША ЈОВЧЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733075 ДАНИЕЛА ЈОВАНОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733083 ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733091 ДАФИНА КАРАЏОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733105 ГОРДАНА КИПРОСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733113 ГОРАН КОЧОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733121 ЉУПКА ЛЕВИ

### СКОПЈЕ 733148 ВЕСНА ЛИВРИНОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Page 160: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 160 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 733172 РОСА НАУМОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733180 ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА

### СКОПЈЕ 733199 АЗРА КУЧ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733202 ЛИДИЈА ПАЛАШЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733210 БОРИВОЈЕ ПАВЛОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 733229 НЕВЕНА ПЕХЧЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 733237 ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733245 ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ

### СКОПЈЕ 733253 РУСАНКА ПОПОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733261 СНЕЖАНА ПОПОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733270 ИРЕНА РИСТЕСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733288 ИГОР САМАРЏИСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Page 161: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 161 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 733296 СЛАВЕЈКО САПУНОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733300 АНЕТА СИМА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733318 АТАНАС СИВЕВСКИ

### СКОПЈЕ 733326 ЕЛЕНА СЛАВЕНСКА

### СКОПЈЕ 733334 САШО СПАСОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733342 АДЕЛА СТЕФАНИЈА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733350 САШО СТОЈЧЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733369 МАРЈАН СТОЈОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733377 ДРАГАН ТАНТУРОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733385 ИРЕНА ТОДОРОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733393 ВАЛЕНТИНА ТОФИЛОСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733407 ГЛИГОР ТОФОСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Page 162: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 162 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 733415 КОРНЕЛИЈА ТРАЈКОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733423 ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733431 АРТА ВОЈНИКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 733440 ЕЛИЗАБЕТА ЗИСОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 733458 ЕЛЕНА ЏИКОВА

### СКОПЈЕ 733466 АНЕТА АРСОВСКА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 733474 АЛЕКСАНДРА ПАНОВСКА-ПЕТРУШЕВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 733482 МАЈА МАНОВА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 733490 ДАРКО АНЃУШЕВ 02/3110-532

### СКОПЈЕ 733504 ДАЉИП ЈАХЈА ОРТОПЕД 02/3110-532

### СКОПЈЕ 733628 МЕНДЕ ШУРБЕВСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/328-3002

### СКОПЈЕ 733636 ДРАГАН АНДОНОВСКИ ОФТАЛМОЛОГ 02/328-3002

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН

АНЕСТ. СО ИНТЕНЗ. ЛЕКУВАЊЕ

ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 163: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 163 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 733644 ИРЕНА ЕФТИМОВА-РОГАЧ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 733652 ИРЕНА ДИМИТРОВСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 733709 ДРАГУТИН НИКОЛИЌ ИНТЕРНИСТ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 733784 НАТАША РИСТЕСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 2466-420

### СКОПЈЕ 733792 ЈАГОДА БАЈЕВСКА

### СКОПЈЕ 733806 СОЊА ПЕТКОВА

### СКОПЈЕ 733814 АМЕЛА МУМИНОВИЌ

### СКОПЈЕ 733822 АНЕТА РИСТЕВСКА-ОРДЕВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 733830 МАРКОВСКИ ВЕЛО ИНФЕКТОЛОГ 02/3228-224

### СКОПЈЕ 733849 ГОРАН АЛЕКСОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 733946 ДАНИЛ ПЕТРОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 734357 БИЛЈАНА СТРАЧКОВА-ТРИФУНОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 734365 СОЊА ФИЛИПОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 734373 НАТАША ДАМЈАНОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 734381 СПИРО ДИМИТРОВСКИ СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОНПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА

Page 164: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 164 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 734446 ВАЛЕНТИНА СТЕВИЌ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 734454 ЉИЉАНА АТАНАСКОВИЌ ОФТАЛМОЛОГ 02/3130200

### СКОПЈЕ 734934 НЕНАД СИМОНОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 734942 АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607

### СКОПЈЕ 734950 ИМРАН МЕМЕДИ ПСИХИЈАТАР 02/3095-607### СКОПЈЕ 735051 ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВСКА ТРАЈКОВСКА ПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ПАВЛОВ### СКОПЈЕ 735060 ДУШАН НИКОЛИЌ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 02/3238456

### СКОПЈЕ 735078 МИРЈАНА СИМЕОНОВСКА ОФТАЛМОЛОГ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735086 РОЗЕТА ПОПОВСКА ИНТЕРНИСТ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735094 РАДМИЛА ОНЧЕВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735108 ЛИЛЈАНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735116 ОЛГА СОКОЛОВСКА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735124 МАРИЈА ЦИПУШЕВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735140 МАРИЈАНА ДАНИЌ ОФТАЛМОЛОГ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735159 ТЕОДОРА СТЕФАНОВСКА ПСИХИЈАТАР 02/3238456

### СКОПЈЕ 735167 ЛИЉАНА ИЦЕВСКА-МИХОВА НЕВРОЛОГ 02/3238456

### СКОПЈЕ 735175 АНА БАРБАРОВА-МИРЧЕВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/3238456

### СКОПЈЕ 735183 СТЕФАНА ТАСЕСКА ПЕДИЈАТАР 02/3238456

ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕПЗУ ЦЕН.ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОКОПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР

ХАЏИБОШКОВА-МИЖОРОВА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР

Page 165: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 165 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 735230 НЕСТОР ПОПОВСКИ ИНТЕРНИСТ 02/3211-072

### СКОПЈЕ 735248 ОЛИВЕР СТАНКОВ ХИРУРГ,УРОЛОГ

### СКОПЈЕ 735655 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 735663 ФАНИ АРСОВА ИНТЕРНИСТ,ХЕМАТОЛОГ

### СКОПЈЕ 735671 МАРТИН ИВАНОВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 735817 ЕЛЕНА АРСОВА ОРТОДОНТ ПЗУ АН-МИ ДОНТ 2031-022

### СКОПЈЕ 735884 ЛАЗАР ГЕРОВ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 735892 ФИДАНЧО ТРАЈАНОВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 02/328-3002

### СКОПЈЕ 735906 МИТРА ЛУКИЌ ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 735914 НИКОЛА ОЛУМЧЕВ ПСИХИЈАТАР 02/328-3002

### СКОПЈЕ 735922 ТАТЈАНА ДЕЛЕВА НЕВРОЛОГ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 735930 СНЕЖАНА ЈОВЕВСКА ИНТЕРНИСТ 02/328-3002

### СКОПЈЕ 735949 СИЛВАНА КРАЛЕВА 02/328-3002

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈАЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ

Page 166: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 166 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 736015 ЈАСМИНА СТЕПАНОВСКА ПСИХИЈАТАР 2466420

### СКОПЈЕ 736058 ЖАРКО ХРИСТОВСКИ КАРДИОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736066 ОЛИВЕР БУШЛЕТИЌ КАРДИОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736074 МАРЈАН ДИМИТРОВСКИ КАРДИОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736082 НИКОЛА ЃОРГОВ КАРДИОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736090 ДЕЈАН КОВАЧЕВИЌ КАРДИОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736104 ИВАН ТРАЈКОВ КАРДИОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736112 СНЕЖАНА АДАМОСКА-КЛИСАРОСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736120 СЛОБОДАН ЛАЗАРЕВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736139 КЛЕМЕНТИНА КУЗЕСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ .

### СКОПЈЕ 736147 МИХАИЛО ПОПОВИЌ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ .### СКОПЈЕ 736201 СВОБОДАН ДИМИТРОВ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПЗУ ДИАМЕД### СКОПЈЕ 736210 МИТКО ИВАНОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ СВЕТИ ЛАЗАР ХОСПИТАЛ 02/5112-016### СКОПЈЕ 736228 ЗОРАН ПЕТАНОВСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ РЕ-МЕДИКА 2603-100### СКОПЈЕ 736236 ГЛИГОР ДИМИТРОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ РЕ-МЕДИКА 2603-100### СКОПЈЕ 736244 СНЕЖАНА СТОЈКОВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ РЕ-МЕДИКА 2603-100### СКОПЈЕ 736252 МАЌУЛИ ХАЏИ-ЛЕГА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ ПЗУ РЕ-МЕДИКА 2603-100

### СКОПЈЕ 736350 НАДА МАРИНА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736368 МАНЕ ГРЛИЧКОВ РЕВМАТОЛОГИЈА

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУСПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦАПЗУ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

Page 167: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 167 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 736376 ЈОРДАН ЧАЛОВСКИ РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736384 ЃОРГИ БОЖИНОВСКИ РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736392 ИРЕНА КАФЕЏИСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736406 МЕРИ ТРАЈАНОВСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736414 ДУБРАВКА АНТОВА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736422 МИМОЗА НИКОЛОВСКА-КОТЕВСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736430 СНЕЖАНА МИШЕВСКА-ПЕРЧИНКОВА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736449 АНЖЕЛИКА КАРАЏОВА-СТОЈАНОВСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736457 СОЊА ПАВЛОВА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736465 СОЊА ВИДИНИЌ РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736473 ЉУБИНКА РАЈЧЕВСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736481 БАШКИМ ОСМАНИ РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

Page 168: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 168 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 736490 ДЕЈАН СПАСОВСКИ РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736503 МАЈА БОЈАЏИОСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736511 ЕМИЛИЈА САНДЕВСКА РЕВМАТОЛОГИЈА

### СКОПЈЕ 736643 АЛЕКСАНДАР САВЕСКИ МЕДИЦИНА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 736651 САЛИАМЕТ ЕМИНИ МЕДИЦИНА 02/3110-532

### СКОПЈЕ 736732 МАРИЈА ЛОЗАНЧЕ ИНТЕРНИСТ

### СКОПЈЕ 736740 АНТОНИЕ ЛАЗАРЕВСКИ НЕВРОХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 736759 МАРКО НИКОЛОСКИ ОПШТ ХИРУРГ 02/3130-234

### СКОПЈЕ 736783 ЕМИЛИЈА БАДЕВА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 736791 ГАБРИЕЛА БУШИНОСКА-ИВАНОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 736805 ЃОРЃИ ФИЛЕВ ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 736813 ТАТЈАНА ГУРЖАНОВА-МИЛЕВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈАЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕНЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.

ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Page 169: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 169 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 736821 ИСКРА КРСТЕВСКА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 736830 АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 736848 ИВА МАЛАХОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ

### СКОПЈЕ 736856 ЛИДИЈА МАЏОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 736864 ЗОРА ПОПОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 736872 ТАТЈАНА СТОШЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СКОПЈЕ 736880 ЉУБОМИР ОГЊЕНОВИЌ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834

### СКОПЈЕ 736899 ГОЦЕ ВОЛЧЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 389 2 3238-834### СКОПЈЕ 736929 БЛАГОЈА ДИМОВСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736937 ЉУБА БРСАКОВСКА РЕНГЕНОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736945 ЛЕНА ПРГОВА-ЃОРЕСКА РЕНГЕНОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736953 ЕМИЛИЈА ХАЏИЌ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736961 СЕБАЈЕТ АХМЕТИ-ЈАКУПИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736970 БОРКА АНДОНОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736988 ОЛГА КОРОВЕШОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 736996 БИЛЈАНА МЛАДЕНОВА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737003 ЛЕРКА ПИЈАМАНОВА-КАРОВСКА НЕВРОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737011 СЛАВЕ ПАШОВСКИ СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737020 МАРИЈА ПАСКАЛОВА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737046 ТОДОРКА БЛАЖЕВСКА ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737054 ВАСИЛ РАДЕВСКИ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737062 НЕВЕНА СТЕФАНОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785

ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА

Page 170: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 170 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СКОПЈЕ 737070 КАТА АРСОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737089 ЉИЉАНА ДЕЛОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737097 НЕВЕНА СТЕФАНОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737100 ВЕРИЦА ПЕТКОВСКА-НАЈДОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737119 ЈЕЛИЦА МИТКОВСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СКОПЈЕ 737127 НАТАША МИЛАНОВА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ 02-31344785### СТРУГА 700860 ВИКТОР ТОПАЛОСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗО МЕДИ КОР 046/786-215### СТРУГА 701025 ВИОЛЕТА МИЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ Д-Р МИЈЕВСКА ВИОЛЕТА 046/787-735

### СТРУГА 701807 ЉУПЧО ГРЧЕСКИ ПЗУ ДР ЉУПЧО ГРЧЕСКИ 070/605-966

### СТРУГА 701920 ПАНТО КАЛАЈЏИЕСКИ ПЗУ ДР КАЛАЈЏИЕСКИ### СТРУГА 702064 ГУЛАБА ДЕРЕБАН ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-ГАН 070/626-915### СТРУГА 708585 ЖАРКО ДАСКАЛОСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 708593 ЉУБОМИР ЃОРШЕСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 708607 АЛАДИН ДЕМИШОСКИ ИНТЕРНИСТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 708615 ЕНИС БОЈКУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 708623 НАТАША БОГОЕСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 712760 САМИ МЕНА ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 712779 МУСТАФА ЗАБЗУН ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 712787 ШЕРИЈАТ МУХАРЕМИ ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 712795 АНА ДЕРЕБАНОВА ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 712809 ОЛГА ЦАПОСКА ИНТЕРНИСТ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА

Page 171: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 171 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУГА 712817 СЛОБОДАН ПОПОСКИ УРОЛОГ

### СТРУГА 712825 ГЛИГОР ЈОВАНОСКИ УРОЛОГ

### СТРУГА 712833 МОМЧИЛО АВРАМОСКИ УРОЛОГ

### СТРУГА 712841 ДРАГАН ДОКОСКИ

### СТРУГА 712850 ГОЦЕ ПОПОСКИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### СТРУГА 712868 МИЗАФЕР ЗИБА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### СТРУГА 712876 АЛЕКСАНДАР ПОПОСКИ ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 712884 МАРИКА МАТЕСКА

### СТРУГА 712965 РУЖА ШКУРТЕСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### СТРУГА 712990 ВАЛЕНТИНА ДОКОСКА

### СТРУГА 713015 НАТАША ТАЛЕСКА МАТОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 713040 НЕЏМИ СЕЛА ИНФЕКТОЛОГ

### СТРУГА 713066 ВАНЃЕЛКА КОВАЧЕСКА ШАВРЕСКА ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 713082 СУЗАНА СЕКУЛОСКА ПЕДИЈАТАР

### СТРУГА 713210 ЕЛИЗАБЕТА ДИМОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### СТРУГА 713228 СЕЛАМИ ЖАКУ ИНТЕРНИСТ

### СТРУГА 713287 АСИМ МУСА УРОЛОГ

### СТРУГА 713309 ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА ЃОРЃИЕСКА ИНТЕРНИСТ

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГАЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА

Page 172: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 172 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУГА 734462 МАРИЦА ПЕТРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734470 МИЉОТ РИЗВАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734489 СНЕЖАНА ИЛИЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734497 ВЕСНА ДУЛЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734500 ГЕРГИ ТЕРПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734519 МЕНТОР ДОКО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734527 СЕВИМ ЖАКУ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734535 БОЖАНА ВЕЛКОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734543 ЛИЛЈАНА ДУРАЦОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734560 ПОЛИНА АШТАЛКОСКА ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734578 ВЕСНА КУКОСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734586 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734594 ВИДАНКА ЛАЗАРЕСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734608 АНДОН ЛОЖАНКОСКИ СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 734616 ОЛИВЕР БОЈЧЕСКИ СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 736260 НАУМ КОСТОЈЧИНОСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736279 ВЛАДО СПИРОВСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736287 БИЛЈАНА СПИРОВСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736295 НАТАША ЃОРЕЈЛИЕСКА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736309 МАРКО РАДИНОСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736325 БОРО ПЕШИНОСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736333 НАЦКО СТАВРЕСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736341 БИЛЈАНА ДЕЈКОСКА СТОМАТОЛОГ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 046/790-572

### СТРУГА 736635 ОСМАН МУРТЕЗАИ ИНТЕРНИСТ### СТРУГА 736660 ВЕРА ПОПОСКА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 736678 МАРЈАН ЈОВЧЕСКИ МЕДИЦИНА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012### СТРУГА 736686 ВУЛНЕТ БЕКТЕШИ ПЕДИЈАТАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 046/786012

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА

Page 173: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 173 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУМИЦА 700177 КИРО ШОПОВ ИНТЕРНИСТ ПЗУ КАРДИОЛЕК 034/349-349### СТРУМИЦА 700550 ТОНИ ВИТАНОВ ПСИХИЈАТАР ПЗУ МЕДИКА 034/326-301### СТРУМИЦА 700720 ЉУБИНКА ВЕТА НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. 034/331-964### СТРУМИЦА 701084 РИСТО ПРОДАНОВ ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ИРИС П.О. СТРУМИЦА 034/345-909### СТРУМИЦА 701360 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. ПЗУ ФИЗИО-МЕДИКА 070/374-807### СТРУМИЦА 701408 ВАСИЛ ТИМОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ОРАЛ-ДЕНТ### СТРУМИЦА 701823 НИКОЛЧО ИЛИЕВ ПЗУ ДУОДЕНТ### СТРУМИЦА 701831 КАЛИОПИ ГЕТЕВА ИЛИЕВА ОРТОДОНТ ПЗУ ДУОДЕНТ### СТРУМИЦА 701840 ТОМЕ ЛАЗАРЕВ ПЗУ ПРОТЕТИКА АРТ

### СТРУМИЦА 702013 ЃОРЃИ ЃОТЕВ ПЗУ Д-Р ЃОТЕВ ЃОРЃИ 034/328-232

### СТРУМИЦА 702315 МАРИНА АБРАШЕВА ОРТОДОНТ 034/346-642

### СТРУМИЦА 702323 ВЕРИЦА РИСТОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ДЕНТАЛНА НАСМЕВКА 071/558-899### СТРУМИЦА 702331 СНЕЖАНА КУЗМАНОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА-ПЛУС### СТРУМИЦА 702340 ТАЊА ГРЧЕВА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА-ПЛУС### СТРУМИЦА 702358 ЛИДИЈА ПЕТРОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЕТРОВА 075/480-747### СТРУМИЦА 702692 МАРЈАН РИСТОВСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ОРАЛ - А&М 077/870-000### СТРУМИЦА 716383 СТОЈАН БАНСКОЛИЕВ СПОРТСКА МЕДИЦИНА 034/320-470

### СТРУМИЦА 716391 ИЛИЈА СТОИЛОВ СПОРТСКА МЕДИЦИНА 034/320-470

### СТРУМИЦА 726303 ТИМО ДАНЧЕВ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 726311 НИКОЛА ПАЧОВ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 726320 КИРО ЗЕЛЕНКОВ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 726338 РИСТО ЌОСЕВ УРОЛОГ

### СТРУМИЦА 726346 ГОЦЕ АНОНОВ ОРТОПЕД

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ Д-Р МАРИНА АБРАШЕВА - ОРТОДЕНТ

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦАЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА

Page 174: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 174 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУМИЦА 726354 САШКО КОВАЧЕВСКИ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 726362 ГОШКО ГОШЕВ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 726370 ЗОРАН КОСТАДИНОВ ОРТОПЕД

### СТРУМИЦА 726389 АНКИЦА МИЦЕВА ОРТОПЕД

### СТРУМИЦА 726397 МИТКО ГОГОВ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### СТРУМИЦА 726400 КАТЕРИНА МАНАСИЕВА АНЕСТЕЗИОЛОГ

### СТРУМИЦА 726419 ЈАНЕ АРАНИКОВ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### СТРУМИЦА 726427 АНКИЦА БАЛЏИЕВА АНЕСТЕЗИОЛОГ

### СТРУМИЦА 726435 МИРЈАНА ДИНЕВА ТРЕНЧЕВА АНЕСТЕЗИОЛОГ

### СТРУМИЦА 726443 ВИЛИЈАМ ТУШЕВ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### СТРУМИЦА 726451 АТАНАС ТЕНЕВ ГИНЕКОЛОГ

### СТРУМИЦА 726460 ИЛИЈА ДАНЧЕВ ГИНЕКОЛОГ

### СТРУМИЦА 726478 МИТКО КИРОВ ГИНЕКОЛОГ

### СТРУМИЦА 726486 ВАСИЛ ТРИВОДАЛИЕВ ГИНЕКОЛОГ

### СТРУМИЦА 726494 ЛИЛЈАНА МИЦЕВА ГИНЕКОЛОГ

### СТРУМИЦА 726508 ДОНЧО МОСКОВ ГИНЕКОЛОГ

### СТРУМИЦА 726516 РИСТО РУСЕВ ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726524 ГИГО МАТКОВ ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА

Page 175: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 175 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУМИЦА 726532 СЛОБОДАНКА ТРИВОДАЛИЕВА ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726540 ДРАГАН КАЦАРСКИ ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726559 СНЕЖАНА ЈАНКОВА ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726567 ЕЛИ КАРЧЕВА ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726575 ДИТКА ИВАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726583 РИСТО МИЦЕВ ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726591 КОСТА ЈАНЕВСКИ ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726605 ВИОЛЕТА БОЖИНОВА ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726613 ВЕРА НИКОЛОВА ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 726621 НИКОЛА ЏОРЛЕВ ПЕДИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726630 КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726648 БОСИЛКА АЛАЧКА ПЕДИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726656 НЕША ЛАЗАРЕВСКА ПЕДИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726664 ЃОРЃИ ДИМИТРОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726672 НАДА ШИШКОВСКА ПЕДИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726680 КИРИЛ НИКОЛОВ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### СТРУМИЦА 726699 НИКОЛА ИВАНОВСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### СТРУМИЦА 726702 ТИНКА СТОЈАНОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА

Page 176: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 176 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУМИЦА 726710 БОРКА ГРНЧАРОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### СТРУМИЦА 726729 ЛЕНЧЕ ХАЏИ ЕЛЕНОВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СТРУМИЦА 726737 АЛЕКСАНДАР ГЛИГОРОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СТРУМИЦА 726745 ВАСКО МАЛИНОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

### СТРУМИЦА 726753 ЛИЛА МАНИНСКА ИНФЕКТОЛОГ

### СТРУМИЦА 726761 КАТИЦА МАРАНГОЗОВА ИНФЕКТОЛОГ

### СТРУМИЦА 726770 МОРФА АРАПОВА ИНФЕКТОЛОГ ПЗУ ДР ОРХИДЕА ХРИСТОВА

### СТРУМИЦА 726788 ФРОСКА ЌОСЕВА БАРБОВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СТРУМИЦА 726796 МАРА КОВАЧЕВСКА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

### СТРУМИЦА 726800 ТАТЈАНА ТИМОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### СТРУМИЦА 726818 ДЕНИЗА СТАМБОЛИЕВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### СТРУМИЦА 726826 АЏИ ЖИВКО КОТЕВСКИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### СТРУМИЦА 726834 СУЗАНА ТЕНЕВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### СТРУМИЦА 726842 ЈОРДАНКА КОЛЕВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### СТРУМИЦА 726850 ЛЕНЧЕ МАСЕВА ОФТАЛМОЛОГ

### СТРУМИЦА 726869 МАРИЈА БЕЛЕВА ИВАНОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СТРУМИЦА 726877 ВЕНА МИТКОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СТРУМИЦА 726885 АНКИЦА АНГОВА ОФТАЛМОЛОГ

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА

Page 177: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 177 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### СТРУМИЦА 726893 ВИОЛЕТА СЕКУЛОВА ОФТАЛМОЛОГ

### СТРУМИЦА 726907 ЛЕНКА БОМЈАНСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СТРУМИЦА 726915 МИРЈАНА КОСТУРАНОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СТРУМИЦА 726923 ТИНКА СТОЈАНОВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СТРУМИЦА 726931 НАЌЕ ГОГОВ НЕВРОЛОГ

### СТРУМИЦА 726940 ФИДА ХРИСТОМАНОВА НЕВРОПСИХИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726958 ИЛЧО ШАРЛАМАНОВ ПСИХИЈАТАР

### СТРУМИЦА 726966 ЈАДРАНКА ПОЦКОВА НЕВРОЛОГ

### СТРУМИЦА 726974 СУЗАНА БАЈРАКТАРОВА ПСИХИЈАТАР

### СТРУМИЦА 733717 СТЕФАН ИВАНОВ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 733725 ИРФАН МАКСУДОВ ХИРУРГ

### СТРУМИЦА 733733 КИРО КАРАТАНЧЕВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### СТРУМИЦА 733741 СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ ИНТЕРНИСТ

### СТРУМИЦА 733750 АНА СТАМБОЛИСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ### ТЕТОВО 700592 ЧЕДОМИР ТРПЕСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ЧЕДО 044/332215### ТЕТОВО 700665 РАСКО МИТОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА 044/335-747### ТЕТОВО 700770 ЉУПЧО МИЛОШЕВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ДР ЉУПЧО 075/224-888### ТЕТОВО 702080 АГИМ ИЗАИРИ ОРТОДОНТ 044/372-550### ТЕТОВО 702846 СЕВАТ АЛИУ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р СЕДАТ 071/275-820### ТЕТОВО 703028 ЗОРАН ТРИПУНОСКИ ПЗУ ТРИПУНОСКИ 070/321-362

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦАЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА

ПЗУ ОРТО БЛУ ДЕНТ Д-Р АГИМ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

Page 178: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 178 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 703206 ЌАНИЈЕ САБРИУ АЈЕТИ ОРТОДОНТ 044-330-243

### ТЕТОВО 703230 ХАМДИЈА ЕЛЕЗОВИЌ ОРТОДОНТ

### ТЕТОВО 703281 БРАНЕ ТРПКОВСКИ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ 044/352-460### ТЕТОВО 703370 РУСТЕМИ ЕДИЈЕ ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ВИЗУС ЕДИ 070/111-111

### ТЕТОВО 703605 ВЛАДИМИР ЃОРЃЕВСКИ ОРТОДОНТ

### ТЕТОВО 703710 СТЕФАНКА КОСТОВСКА ПЗУ КОСТОВСКИ 044/331-648### ТЕТОВО 703869 ФАДИЉ МЕХМЕТИ ОРТОДОНТ ПЗУ АЉБИ ОРТОДЕНТ 044/335-169### ТЕТОВО 704288 РАСКО НИКОЛОСКИ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ Д-Р РАСКО 044/336-033### ТЕТОВО 704369 АФРИМ ФЕТАИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 044/330-506

### ТЕТОВО 716235 ФЕМИ ДЕМИРИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ 044/384-414

### ТЕТОВО 716243 ИСМАИЛ ВАИТИ ИНТЕРНИСТ 044/384-414

### ТЕТОВО 723967 СТОЈКО БОЈОВСКИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 723975 ЗЛАТА ТРИМЧЕСКА ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 723983 ЉУТВИ ЗУЛБЕАРИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724009 ИСМАИЛ ЌАМИЛИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724025 РОЗА ФИЛИПОВИЌ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724033 СУЛЕЈМАН АХМЕТИ НЕВРОЛОГ

### ТЕТОВО 724041 БАЈРАМ КАМБЕРИ НЕВРОЛОГ

ПЗУ СПЕЦ.ПО ОРТОД,АЛБАОРТОДЕНТПЗУ ОРТОДОНЦИЈА ДР ЕЛЕЗОВИЌ И ДР ЃОРЃЕВСКИ

ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА ДР ЕЛЕЗОВИЌ И ДР ЃОРЃЕВСКИ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ СПЕЦ.ПО ОРТОД,АЉБАОРТОДЕНТЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЛЕШОКЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЛЕШОКЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 179: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 179 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 724050 ИСЛАМ БЕСИМИ ПУЛМОЛОГ

### ТЕТОВО 724068 СУЛТАНА АСАНИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724076 ИСА ОСМАНИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724084 ЏЕЛАДИН ЕЛЕЗИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 724092 КАСТРИОТ АЏИРЕЏА ХИРУРГ

### ТЕТОВО 724106 МИРИЦА ПЕТРОВА АНЕСТЕЗИОЛОГ

### ТЕТОВО 724114 АБДУЛЏЕЛАЛ ЕСАТИ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### ТЕТОВО 724122 МАГДАЛЕНА МИЛАЧИЌ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### ТЕТОВО 724130 ЌЕНАН КАРЕМАНИ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### ТЕТОВО 724149 РУВИДЕ СУЛЕЈМАНИ АНЕСТЕЗИОЛОГ

### ТЕТОВО 724157 ЌАЗИМ МУСТАФИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724165 АЛИБЕР ВЕЛА ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724173 ОЛИВЕРА КУЗМАННОВСКА ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724181 ОЛГИЦА СОТИРОВСКА ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724190 ВЕРА СПАСЕНОСКА ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724203 ЃУЗВЕТЕ ТАИРИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724220 СЕЛИМ АЗЕМИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724238 МЕРИЈЕ ВЕЈСЕЛИ ГИНЕКОЛОГ

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 180: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 180 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 724246 ЈОВАН КОСТОВСКИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724254 КАЗИМИР КОПРИВЊАК ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724262 НАГИП РУФАТИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724270 ФЛОРИН БЕСИМИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724289 МЕРАЛ РЕЏЕПИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724297 АРЈАН АЛИЛИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724300 АФРДИТА ИСМАИЛИ ГИНЕКОЛОГ

### ТЕТОВО 724319 ДУШИЦА СТЕФАНОВСКА ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724327 АСТРИД САИДИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724335 БЕЌИР АДЕМИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724343 ЈОВИЦА МАЦУРА ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724351 ЈОВАНКА СИНЏИРОСКА ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724360 МУТАЛИП КАСАМИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724378 СНЕЖАНА МАТОВИЌ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724386 ЗУЛЌУФЛИ МИСИМИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724394 ФАТМИР ОМЕРИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724408 РЕЏЕП ЕМУРЛАИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724416 МЕРСЕЛ ШЕРИФИ ИНТЕРНИСТ

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 181: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 181 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 724424 ВИОЛЕТА СРБИНОВСКА ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724432 БЕЌИР МАХМУДИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 724440 ЛИДИЈА ТРПЧЕВСКА-ПЕПИЌ ИНФЕКТОЛОГ

### ТЕТОВО 724459 АЛИЛ ИСМАИЛИ ИНФЕКТОЛОГ

### ТЕТОВО 724467 БОРЧЕ ЗАФИРОВСКИ ИНФЕКТОЛОГ

### ТЕТОВО 724475 МИЛИЦА ГИЧЕСКА НЕВРОЛОГ

### ТЕТОВО 724483 ЈАХИ АМИТИ НЕВРОЛОГ

### ТЕТОВО 724491 НИКОЛА СТЕРЈОВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724505 БЛАГОЈА КОЦЕВСКИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724513 РАИМ ТАЧИ ОРТОПЕД

### ТЕТОВО 724521 ШАНИ МИФТАРИ НЕВРОПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724530 МИРОСЛАВ КОЧОВСКИ ОРТОПЕД

### ТЕТОВО 724548 МИТРА МОМИРОСКА ОРТОПЕД

### ТЕТОВО 724556 МУАМЕТ НЕЗИРИ ОРТОПЕД

### ТЕТОВО 724564 ВЕСНА ТОМИЌ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724572 ЉУБИЦА НИКОЛОВСКА ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724580 КИРЧО ТОДОРОВСКИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724599 АНТИГОНА ТРЕНЕВСКА ПЕДИЈАТАР

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 182: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 182 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 724602 ДРИТА ТЕФИКУ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724610 ЕФРАИМ НЕЗИРИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724629 ЌЕНАН РАМАДАНИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724637 АГИМ АБЗИУ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724645 АГИМ ПАЈАЗИТИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 724653 ЗОРИЦА БИЛБИЛОВСКА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

### ТЕТОВО 724661 СИЛВАНА МИЛЕСКА-ГАШЕСКА КОЖНИ БОЛЕСТИ

### ТЕТОВО 724670 ЕЛИСАВЕТА СПАСОВСКА-БАРБУТОВА КОЖНИ БОЛЕСТИ

### ТЕТОВО 724688 ФАТМИР РУШАНИ КОЖНИ БОЛЕСТИ

### ТЕТОВО 724696 АГИМ МУРАТИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ

### ТЕТОВО 724700 ВОЈО СЕРАФИМОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### ТЕТОВО 724718 НЕВЕНА ТОМОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### ТЕТОВО 724726 НЕДЗАТ АСАНИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### ТЕТОВО 724734 ЗЕЦИР ФЕРАТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### ТЕТОВО 724742 ЌАЗИМ СЕЈФУЛИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### ТЕТОВО 724785 НАТАША ДЕСПОТОВСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

### ТЕТОВО 724793 СВЕТЛАНА НИКОЛОСКА-НЕШОСКА ОФТАЛМОЛОГ

### ТЕТОВО 724807 РЕЏЕП АБДИЈА ОФТАЛМОЛОГ

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 183: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 183 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 724815 ЦВЕТАНКА ТРПЕВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### ТЕТОВО 724823 ФАТМИР ЏАФЕРИ ОФТАЛМОЛОГ

### ТЕТОВО 724831 РАТКА ФИЛИПОВСКА ОФТАЛМОЛОГ

### ТЕТОВО 724840 ЕЈУП МАХМУДИ ОФТАЛМОЛОГ

### ТЕТОВО 724858 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВСКА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

### ТЕТОВО 724866 АГИМ РАМАДАНИ СУДСКА МЕДИЦИНА

### ТЕТОВО 724874 ДРАСКО ДЕСПОТОВСКИ СУДСКА МЕДИЦИНА

### ТЕТОВО 724882 ТАТЈАНА ПЕРОСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### ТЕТОВО 724890 ГОРДАНА ДАМЈАНОВИЌ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### ТЕТОВО 724904 ИСМАИЛ РЕЏЕПИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### ТЕТОВО 724912 СУЗАНА РИСТОВСКА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### ТЕТОВО 724920 СЕЛВИЈЕ САЛИХИ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ.

### ТЕТОВО 724939 ЃОРЃИ МИЧИНАКОВ ПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724947 МУСЛИ ФЕРАТИ ПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724955 ЛИРИЈА МУСАИ ПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724963 ДРАГИЦА КИРОСКА ПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724971 АЛЕКСАНДАР КОЦЕВСКИ ПСИХИЈАТАР

### ТЕТОВО 724980 ДРАГА ТРПЕСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 184: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 184 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 724998 ИЛИЈА ГРНЧАРОСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### ТЕТОВО 725005 ВАХИТ СЕЛМАНИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### ТЕТОВО 725013 МАХИР КАМБЕРИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### ТЕТОВО 725021 БЛАГИЦА ПЕТРУШЕВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### ТЕТОВО 725030 ЕМИЛИЈА КОЧОВСКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### ТЕТОВО 725048 САМЕТ АДЕМИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### ТЕТОВО 725056 ИРФАН БАФТИЈАРИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### ТЕТОВО 725064 ЕКРЕМ ИСМАНИ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

### ТЕТОВО 725072 АРИФИКНЕТ ДЕАРИ УРОЛОГ

### ТЕТОВО 725080 СЛАВИЦА БОЖИНОВСКА УРОЛОГ

### ТЕТОВО 725099 АСИМ ИЗАИРИ УРОЛОГ

### ТЕТОВО 725102 МИРЧЕ КУЗМАНОВСКИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725110 ШИНАСИ ГАФУРИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725129 ЗОРАН СОКОЛОВСКИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725137 ИЛЈАЗ МИФТАРИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725145 ЕРМИР РАМАДАНИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725153 ФЕРИТ МУХАРЕМИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725161 ИЛБЕР БЕСИМИ ХИРУРГ

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 185: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 185 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 725170 АРБЕН ДЕМИРИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725188 ФЛОРИМ СЕЛИМИ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725196 ФАТМИР САЛИУ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725200 РУСАНКА ШТАКЛЕ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 725218 ФАТМИР ФЕРАТИ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ

### ТЕТОВО 725226 ПАВЛЕ СПАСЕНОСКИ РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### ТЕТОВО 725234 ДРАГАН МАРКОВИЌ ХИРУРГ

### ТЕТОВО 725242 АБУЛНАСЕР ЌАФЈАНИ ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ### ТЕТОВО 732460 НАЗМИ ДЕАРИ ОРТОДОНТ ПЗУ БРАЦКЕТ 075/535-997### ТЕТОВО 732478 БЕДАЕТ РУСТЕМИ ОРТОПЕД НА ВИЛИЦИ ПЗУ ОРТО-ФИКСНА 070/224-188### ТЕТОВО 732486 ЕРМИРА МУСЛИУ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТО-ФИКСНА 070/224-188### ТЕТОВО 732494 ШЕМСЕДИН БАФТИЈАРИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 070/321-264

### ТЕТОВО 732508 АХМЕТ МЕМЕДИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 070/321-264

### ТЕТОВО 732524 АМЕТ ДЕМИРИ ОРАЛЕН ХИРУРГ 070/321-264

### ТЕТОВО 732532 ИСМАИЛИ ИДРИЗИ ПЗУ ПРОТЕТИКА АГ 070/516-594

### ТЕТОВО 732540 НЕЏБЕДИН НУХИ ПЗУ ПРОТЕТИКА АГ 070/516-594

### ТЕТОВО 732559 ШЕРИФ ШАЌИРИ ПЗУ ПРОТЕТИКА АГ 070/516-594### ТЕТОВО 732680 ДАНИЕЛА ТРПЕСКА ПСИХИЈАТАР ПЗУ ДР ЧЕДО 044/332215### ТЕТОВО 733601 УСЕИНИ СЕЛВЕР ОРТОДОНТ ПЗУ Г.С. ОРТОДОНЦИЈА .### ТЕТОВО 733610 ЈАХЈА ГЕЗИМЕ ОРТОДОНТ ПЗУ Г.С. ОРТОДОНЦИЈА .### ТЕТОВО 733962 ХИЛМИ МУСТАФАИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

ПЗУ ЕСТЕТСКА ОРАЛНА ХИРУРГИЈАПЗУ ЕСТЕТСКА ОРАЛНА ХИРУРГИЈАПЗУ ЕСТЕТСКА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАРСТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Page 186: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 186 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ТЕТОВО 733970 МАРИЈА ЕВКОСКА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР

### ТЕТОВО 733989 САНИ БАЈРАМИ ПЕДИЈАТАР

### ТЕТОВО 733997 ИЛМИ ЈАШАРИ ИНТЕРНИСТ

### ТЕТОВО 734004 ПЕТРЕ СТЕФАНОВСКИ

### ТЕТОВО 736716 ДЕСТАН ХАЉИТИ НЕВРОХИРУРГ

### ТЕТОВО 736724 РОЗА ВЕЛОВСКА ПСИХИЈАТАР### ШТИП 700274 МИРЈАНА СРБИНОСКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ШТИП 032/384-682### ШТИП 700630 СТОЈАН МАРОЛОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ### ШТИП 700649 ВЛАТКО МИТАШЕВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ПЗУ ДР МИТАШЕВ П.О 032/388-000### ШТИП 700681 АЦО НИКОЛОВ ИНТЕРНИСТ ПЗУ ПРИМ.ДР АЦО НИКОЛОВ 032/381-666### ШТИП 700789 ЈОВАНКА РИСТОВА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ ОКУЛУС А 032/388-006### ШТИП 700797 АЛЕКСАНДРА БУНТЕЈСКА - ШАЛЕВА ОФТАЛМОЛОГ ПЗУ Д-Р САШКА 032/383-003### ШТИП 701270 МИТЕ НИКОЛОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 032-385-884

### ШТИП 701599 АНТОНИО ПАНОВ ПЗУ ДР АНТОНИО ПАНОВ .

### ШТИП 702366 ЉУПЧО СЕНЕВ ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОМЕДИКА ДР СЕНЕВ 032/393-666### ШТИП 702374 ТАЊА НИКОЛОВА ОРТОДОНТ ПЗУ ДР ТАЊА НИКОЛОВА 070/709-153### ШТИП 702382 МАРИЈОНКА ИВАНОВСКА ОРТОДОНТ 070/688-326### ШТИП 702390 САШО МИЛЕВ ОРТОДОНТ ПЗУ ДР САШО МИЛЕВ 032/393-522### ШТИП 702706 НИКОЛА ЏИДРОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДР НИКОЛА ЏИДРОВ### ШТИП 702714 ЉУБЧО МАРОЛОВ ОРАЛЕН ХИРУРГ ПЗУ ДР ЛУПЧО МАРОЛОВ### ШТИП 703125 ЈУЛИЈА ДОНЕВА ОРТОДОНТ ПЗУ ОРТОДЕНТ ЕСТЕТИК 070/210-700### ШТИП 703222 ЦВЕТАНКА МАНЕВА-САМАРЏИСКА ИНТЕРНИСТ 032-395-143

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВОЈЗУ КЛИНЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 2 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ

ПЗУ ПРИМ.Д-Р МИТЕ НИКОЛОВ

СТОМАТОЛОШКИ ПРОТЕТИЧАР

ПЗУ ДР МАРИЈОНКА ИВАНОВСКА

ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ

Page 187: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 187 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ШТИП 706477 ВЕЛИК ГРКОВ ЕПИДЕМИОЛОГ 032/388-558

### ШТИП 706515 АЛЕКСАНДРА СРБИНОВСКА ЕПИДЕМИОЛОГ 032/388-558

### ШТИП 706523 ЗОРАН ЗИВКОВ 032/388-558

### ШТИП 706531 ЦАРКА ЛОНГУРОВА ХИГИЕНА 032/388-558

### ШТИП 706540 ЛЕНЧЕ ПУЗДЕРЛИСКА 032/388-558

### ШТИП 706558 МАРИЈА ДИМИТРОВА 032/388-558

### ШТИП 706566 ЉУБИЦА КАРАКЕРЕЗОВА 032/388-558

### ШТИП 706574 МАРЈАН ЈОСИФОВСКИ ХИГИЕНА 032/388-558

### ШТИП 706582 ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ ЕПИДЕМИОЛОГ 032/388-558

### ШТИП 706590 КАТЕРИНА МАНЧЕВА ЕПИДЕМИОЛОГ 032/388-558

### ШТИП 706604 ВАСИЛКА КЕЛКОЦЕВА ХИГИЕНА 032/388-558

### ШТИП 708321 МИОДРАГ МИЛЕНКОВИЌ 032/391-996

### ШТИП 708330 ЛИЛЈАНА РУНЧЕВА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА 032/391-996

### ШТИП 708461 ВАСИЛКА МИЛЕНКОВА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 032/391-996

### ШТИП 708470 ВАЛЕНТИНА МИЛОСАВЉЕВИЌ СПАСОВА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 032/391-996

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГ.И ЕКОН.НА ЗДРА

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП

МЕДИЦИНСКИ МИКРОБИОЛОГ

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИПЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ ШТИП

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ ШТИП

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ ШТИП

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ ШТИП

Page 188: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 188 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ШТИП 708488 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА ДЕТ. И ПРЕВ. СТОМАТОЛОГ 032/391-996

### ШТИП 709840 ГЕОРЃИ ДЕНКОВ АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709859 ДИМЧЕ ПАРИЗОВ ОПШТ ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709867 СТОЈАН ДЕЧОВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709883 ИЛИЈА МИЛЕВ ОПШТ ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709905 ЃОРГИ ВЕЛКОВ ОПШТ ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709913 ПАВЛЕ КОЦЕВ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709930 ВЛАДИМИР МИЛОШЕВ МАКСИЛОФАЦИЈАЛЕН ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 709948 СТАМЕНКА ЈАНКУЛОВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 709956 ЛИДИЈА ТОМИЌ БАТЕВА АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 709964 БРАНИСЛАВА ВУЈАНОВИЌ СЕРАФИМОВ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 709980 СЛАВЕ ДИМИТРОВ ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 709999 СНЕЖАНА ДОНЧОВСКА ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 710016 ЛЕНЧЕ ТОПЛИКЛИЕВА ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 710024 АНГЕЛ ПАНЕВ ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 710032 ИВАН РУНТЕВ ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 710059 СЛАВИЦА ЈОРДАНОВА ИНТЕРНИСТ 032/391-357

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР.ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

Page 189: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 189 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ШТИП 710067 СВЕТЛАНА Т.ЈОСИФОВСКА ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 710075 СТОЈКА ЗЕНДЕЛОВА ИНТЕРНИСТ 032/391-357

### ШТИП 710083 КОСТА ЧАНЕВ ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 032/391-357

### ШТИП 710091 ЛЕНЧЕ НИКОЛОВА ФИЗ. МЕД. И РЕХАБИЛИ. 032/391-357

### ШТИП 710105 ГЕОРГЕ КОСТАДИНОВ НЕВРОПСИХИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 710113 ВЕСНА ТРАЈКОВА НЕВРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710199 РОЗА АРСОВА ПСИХИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 710202 ЕЛЕНА ЕДРОВСКА НЕВРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710210 ВИОЛЕТА ТРНИНКОВА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 032/391-357

### ШТИП 710229 МИЛКА КАМЧЕВА ИНФЕКТОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710237 ДИЈАНА Г.ШИШКОВА ИНФЕКТОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710245 ГЛОРИЈА КАРАЃОЗОВА ИНФЕКТОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710261 МАРИНА ГАЦОВА ПЕДИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 710270 ВАЛЕНТИНА ЗЛАТКОВСКА ПЕДИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 710318 ЛУИЗА ДОНЕВА ПЕДИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 710334 ЈАДРАНКА БРЕСЛИЕВА ПЕДИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 710342 СТОЈКА ВАСИЛЕВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710350 ЈУЛИЈАНА МАКСИМОВИЌ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 032/391-357

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

Page 190: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 190 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ШТИП 710369 ЛИДИЈА ИКОНОМОВСКА ОФТАЛМОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710393 СТРАХИЛ ГАЗЕПОВ ОФТАЛМОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710407 ТЕМЕЛКО СРБИНОВСКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710423 ТОДОР ИВАНОВСКИ УРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710431 ДИМИТАР КОЖУХАРОВ УРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710520 ВЕНЦО ШОПОВ УРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 710547 ВАНЧО СТОЈАНОВ 032/391-357

### ШТИП 710571 БИЛЈАНА ЕФТИМОВА 032/391-357

### ШТИП 710580 ЈОВАНКА СТОЈМЕНОВА 032/391-357

### ШТИП 710598 КАТИЦА ЈАНЕВА 032/391-357

### ШТИП 710610 ВАНЧО ЃОРГОВ 032/391-357

### ШТИП 710628 КОРНЕЛИЈА СЛАВКОВ С. 032/391-357

### ШТИП 710636 ИВАН РАМБАБОВ ОРТОПЕД 032/391-357

### ШТИП 710644 ЛАЗО КИРОВ ОРТОПЕД 032/391-357

### ШТИП 710660 ПАНЧЕ ПУЗДЕРЛИСКИ ОРТОПЕД 032/391-357

### ШТИП 710687 ЗОРАН ШИШКОВ ОРТОПЕД 032/391-357

### ШТИП 710695 САШО ЦЕНОВ ОРТОПЕД 032/391-357

### ШТИП 710717 МИРЈАНА РУНЧЕВА ОРТОПЕД 032/391-357

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

АНЕСТЕЗИОЛОГ СО РЕАНИМАЦИЈА

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

Page 191: Spisok Na Specijalisti Koi Imaat Dogovor So FZOM

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Шифрарник на специјалисти кои имаат договор со ФЗОМ

Страна 191 од страни 191

БР. ФОНД ФАКСИМИЛ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ДЕЈНОСТ ТЕЛЕФОННАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

### ШТИП 710725 ЈОРДАНКА ВИТЛАРОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 032/391-357

### ШТИП 710733 ЛИЛЈАН ИВАНОВА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 032/391-357

### ШТИП 710741 НАДА АЛЕКСОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 032/391-357

### ШТИП 710768 СРЏАН БАГАШОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 032/391-357

### ШТИП 710792 ЕЛИЗАБЕТА ЏИДРОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 032/391-357

### ШТИП 710822 СЕВДА ГАЦОВА РАДИО ДИЈАГНОСТИЧАР 032/391-357

### ШТИП 710970 СЛОВОДАН РОГАЧ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 032/391-357

### ШТИП 722472 АЛЕКСАНДАР МИТЕВСКИ ОПШТ ХИРУРГ 032/391-357

### ШТИП 722480 СОФИЈА ЧУЧКОВА НЕВРОЛОГ 032/391-357

### ШТИП 722502 ВЕРИЦА ДОНЕВА СТОИМЕНОВА ПСИХИЈАТАР 032/391-357

### ШТИП 726257 ВАНЧО ОРГАНЏИСКИ АКУШЕР И ГИНЕКОЛОГ 032/393-757

### ШТИП 726265 СТОЈАН ОРГАНЏИСКИ ГИНЕКОЛОГ 032/393-757

ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИПЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИППЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВАНЧО ОРГАНЏИСКИПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВАНЧО ОРГАНЏИСКИ