25
VERN’Qual RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD Kat. oznaka: RU - 01.02.03. Revizija: 2-04.2014. Stranica: 1/25 Radna uputa za specijalistički diplomski stručni rad

Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

  • Upload
    others

  • View
    56

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 1/25

Radna uputa za specijalistički diplomski stručni rad

Page 2: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 2/25

SADRŽAJ

1. Svrha i cilj

2. Područje primjene

3. Uvod

4. Prijava specijalističkog diplomskog stručnog rada

5. Izrada specijalističkog diplomskog stručnog rada

6. Obrana specijalističkog diplomskog stručnog rada

7. Prilog 1 – Obrazac za prijavu teme SDSR-a i sadržaj prijave

8. Prilog 2 – Vanjska stranica (korice) SDSR-a 9. Prilog 3 – Glavna naslovna stranica SDSR-a

10. Prilog 4 – Primjeri navođenja literature

11. Prilog 5 – Lista provjere verzije SDSR-a

14. Prilog 6 – Protokol obrane SDSR-a

Page 3: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 3/25

1. Svrha i cilj Svrha radne upute za specijalistički diplomski stručni rad jest utvrditi način na koji se provode aktivnosti u krajnjem segmentu nastavnog procesa na diplomskoj razini – izradi specijalističkog diplomskog stručnog rada. Ova uputa je namijenjena prije svega studentima Veleučilišta VERN (u daljnjem tekstu Veleučilište) i njihovim nastavnicima - mentorima diplomskih radova radi pružanja pomoći i uspostavi sličnih metodičkih pristupa u provedbi ove odgovorne zadaće. Ova uputa je svojevrsni dokaz uvođenja sustavnosti i određenog stupnja standardiziranja aktivnosti, koraka i metoda u svim fazama izrade diplomskih radova na Veleučilištu. 2. Područje primjene Ova uputa se primjenjuje na sve organizacijske dijelove uključene u postupak prijava, predaje i zaprimanja diplomskih radova te provedbe njihove obrane. 3. Uvod

Upute za izradu specijalističkoga diplomskog stručnog rada (SDSR) namijenjene su studentima1 specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta VERN', njihovim mentorima, nastavnicima članovima stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu SDSR-a (u daljnjem tekstu diplomski rad) te voditeljima pojedinih specijalističkih diplomskih stručnih studija. Cilj ovih uputa je postavljanje jasnog i razumljivog okvira za proceduru prijave, izrade i obranu diplomskog rada.

U uputama se definiraju i opisuju koraci potrebni za svladavanje i izradu diplomskog rada i to kroz tri faze:

• PRIJAVU • IZRADU • OBRANU

Radom student mora pokazati da je svladao proceduru i metodologiju izrade diplomskog rada. Riječ je o istraživačkom radu čijom izradom i uspješnom obranom student dokazuje sposobnost samostalnog rješavanja poslovnih problema te sposobnost davanja doprinosa razvoju struke. Rad se piše na temelju provedenog istraživanja te se objektivno i s više aspekata sagledava odabrana tema pisanja čime student pokazuje sposobnost povezivanja i primjene stečenih znanja tijekom školovanja u rješavanju poslovnih problema ili situacije. Na kraju rada sintetiziraju se nalazi i iznose logični zaključci.

Diplomski rad individualni je rad svakoga studenta, posebno izrađen uz stručnu pomoć mentora, izabranog iz populacije nastavnika specijalističkih diplomskih stručnih studija te imenovanog u skladu s propisima Veleučilišta VERN'. 1 Iako su imenice navedene u muškom rodu (student, mentor, voditelj), odnose se jednako i na osobe ženskog roda.

Page 4: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 4/25

U ovim uputama nakon opisa koraka svake faze sažeto se daje pregled zadataka studenta, mentora, voditelja i koordinatora studija. Preporuča se da diplomski rad ima opseg od 60 do 80 stranica, pisanih u standardnom MS Word formatu, s fontom Times New Roman ili Arial 12 i razmakom između redova 1,5. Naslovna stranica piše se u fontu Arial.

Slika 1. Grafički prikaz izrade SDSR-a

PRIJAVA

1. Student odabire mentora i definira temu rada

2. Tema rada provjerava se s voditeljem studija

3. Student uz pomoć mentora piše prijavu za izradu diplomskog rada (struktura u prilogu)

4. Student predaje i urudžbira prijavu (koju su potpisali mentor i student) u ured administracije u tiskanoj formi, a u pdf formatu šalje mailom koordinatoru

5. Ured administracije prijavu prosljeđuje koordinatoru za studije

6. Koordinator za studije šalje prijavu voditelju studija koji provjerava elemente prijave i predlaže povjerenstvo

7. Koordinator za studije šalje prijavu predloženom povjerenstvu na čitanje

8. Povjerenstvo potpisom potvrđuje suglasnost s tekstom prijave

9. Voditelj studija potpisom potvrđuje suglasnost s prijavom

10. Prijava se šalje na sjednicu odbora SDSS-a koji je prihvaća/odbija

11. Odluka odbora se predaje u ured administracije

12. Koordinator studija obavještava studenta o odluci odbora SDSS-a pismenim putem

IZRADA OBRANA

1. Pisanje rada 2. Konzultacije s

mentorom 3. Ispravke u skladu s

primjedbama mentora 4. Lektoriranje završne

verzije

1. Predaja četiri primjerka uvezenog rada (meke korice, spiralni uvez) koordinatoru za studije koji ih prosljeđuje voditelju i članovima

2. Povjerenstvo ocjenjuje rad (pozitivna ocjena – voditelj studija u suradnji s prodekanom dogovara datum obrane, negativna ocjena – rad se vraća s primjedbama povjerenstva, u pisanom obliku, studentu na doradu)

3. Usmena obrana rada - prezentacija i provjera znanja o temi rada

4. Pisanje zapisnika o obrani

5. Referada izdaje potvrdu o stečenom zvanju

6. Predaja jednog tvrdo ukoričenog primjerka rada s podacima o obrani i na CD-u u pdf formatu

Page 5: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 5/25

Od mentora se očekuje da odgovorno, savjesno i profesionalno ispunjavaju svoje obveze prema studentu. Od studenata se očekuje da preuzmu odgovornost za istinitost i točnost podataka kao i za izvornost rada (bez plagijata i autoplagijata).

Predviđa se da efektivno vrijeme potrebno za izradu diplomskog rada, koji će odgovarati međunarodno usporedivim kriterijima kvalitete, iznosi približno 400 sati rada (ovisno o vrsti i mogućnosti provedbe istraživanja te sposobnostima i kreativnim potencijalima autora).

Urudžbirana prijava teme diplomskoga rada, nakon što je odobrena od članova povjerenstva i voditelja studija, razmatra se na prvoj sljedećoj sjednici odbora specijalističkih diplomskih stručnih studija (SDSS). Sjednice odbora SDSS-a započinju s radom zadnji četvrtak u mjesecu. Potvrđene prijave članova povjerenstva i voditelja studija, koordinator dostavlja članovima odbora SDSS-a 8 dana prije početka održavanja sjednice odbora. Odbor SDSS-a traje dva tjedna.

4. Prijava specijalističkog diplomskog stručnog rada

Nakon što je sakupio 90 ECTS bodova i položio kolegij iz metodike, student podnosi prijavu. Za izradu svojega rada student odabire mentora (s odobrene liste mentora diplomskih radova i njihovih područja) koji mu pomaže u izboru teme, definiranju naslova kao i razradi odgovarajućeg sadržaja diplomskog rada. Temu rada provjerava voditelj studija kako bi se izbjeglo da u isto vrijeme dva ili više studenta pišu o istoj temi.

Nakon takve provjere, student u konzultaciji s mentorom izrađuje prijavu za izradu diplomskog rada. U prijavi se definira naslov, obrazlaže se tema s problemom i predmetom istraživanja, navode se ciljevi, hipoteze ili istraživačka pitanja i metode istraživanja, sadržaj rada (glavna poglavlja i potpoglavlja koji se raščlanjuju na dvije razine), polazna literatura (samo 15 do 20 najznačajnijih izvora, od kojih bar 5 trebaju biti relevantni znanstveni članci ne stariji od 5 godina) te se prilaže životopis. Po završetku pisanja prijava koju su potpisali student i mentor predaje se u ured administracije u tiskanoj formi, a u pdf formatu šalje se mailom koordinatoru za studije. Koordinator za studije prijavu prosljeđuje voditelju studija koji provjerava elemente prijave te predlaže članove povjerenstva kojima se prijava šalje na čitanje. Nakon što povjerenstvo odobri prijavu, ona se vraća voditelju studija koji je verificira. Verificirana prijava šalje se na prvu sjednicu odbora specijalističkih diplomskih stručnih studija koji je prihvaća/odbija. Koordinator studija o tome obavještava studenta.

PRIJAVA – zadaci studenta, mentora, voditelja, odbora i koordinatora studija

Zadaci studenta

• Odabrati temu rada

• Odabrati mentora

• Izraditi prijavu za izradu SDSR-a

• Predati prijavu u administraciju

Page 6: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 6/25

Zadaci mentora

• Pomagati u izradi prijave za izradu SDSR-a (izbor teme, definiranje naslova, struktura sadržaja, formuliranje hipoteza/istraživačkih pitanja i dr.)

• Potpisati izjavu kojom potvrđuje suglasnost sa svim elementima prijave

Voditelj studija • Provjeriti temu (kako bi se izbjeglo ponavljanje istih tema) u roku od 7 dana

• Provjeriti elemente prijave i predložiti članova povjerenstva u roku od 7 dana

• Verificirati prijavu nakon suglasnosti povjerenstva

Odbor SDSS • Odbor SDSS od koordinatora zaprima prijavu koju su odobrili povjerenstvo i voditelj studija

• U roku od 14 dana odbor donosi jednu od 3 moguće odluke: suglasnost, suglasnost uvjetovana konkretnim ispravkama ili uskrata suglasnosti (vraćanje na doradu)

Koordinator studija

• Proslijediti prijavu voditelju studija (koji predlaže povjerenstvo)

• Proslijediti prijavu predloženom povjerenstvu na čitanje koje u roku od 14 dana potvrđuje ili vraća prijavu studentu

• Obavijestiti u roku tri dana, pismenim putem studenta i mentora je li odbor SDSR-a prihvatio/odbio temu

5. Izrada specijalističkog diplomskog stručnog rada

Ovaj dio uputa obuhvaća sadržajne i tehničke elemente izrade diplomskog rada. U sadržajnim elementima obrađuju se odabir teme, struktura diplomskog rada te način pisanja i prikaz rezultata istraživanja. U tehničkim elementima prikazuje se način pisanja naslovnice i sadržaja i pisanja teksta diplomskog rada te se daju upute vezane uz opseg rada, odnos teksta i grafičkih prikaza, objašnjava se označavanje dijelova rada, citiranje literature, način uvezivanja i upotreba boja u ispisu te jezik na kojemu se rad piše.

5.1. Sadržajni elementi

U izradi rada potrebno je slijediti niže opisane sadržajne elemente kako bi rad bio zaokružena cjelina te kako bi svi elementi odgovarali potrebnoj razini kvalitete njegove izrade.

5.1.1. Odabir teme

Student može odabrati temu koju je već obradio metodama istraživačkog ili stručnog rada u okviru nekoga kolegija ili neku drugu temu za koju je zainteresiran. Student mora moći samostalno ili uz konzultaciju s mentorom kreirati i napisati odgovarajuću strukturu sadržaja diplomskog rada. Prije samoga početka pisanja rada, studentu mora biti jasan sadržaj svakoga poglavlja, tj. ona moraju biti jasno uobličene cjeline s logičnim slijedom.

Page 7: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 7/25

Prije prijave teme studentu moraju biti poznati dostupni izvori informacija o temi (objavljena istraživanja, stručni i znanstveni članci, knjige) kao i kojim se metodama istraživanja može koristiti. Istraživanjem koje se provodi mora se doći do odgovora na istraživačka pitanja ili do ciljeva koji su u radu postavljeni.

5.1.2. Struktura diplomskog rada

Naslov rada Predlaže se što kraći naslov rada (ne duži od 14 riječi ili 100 slova), koji jasno predstavlja osnovnu temu o kojoj student piše. U naslovu se ne smiju koristiti riječi na stranom jeziku, niti naslovi neke konkretne tvrtke ili organizacije. Preporuka je da se u naslovu ne koriste kratice. Naslov ne smije biti upitna rečenica. Iz naslova mora biti jasno područje istraživanja i dobro ga je formulirati nakon što su poznate metode istraživanja koje će se koristiti.

Sažetak Na kratak i jezgrovit način u sažetku se iznose najvažnije činjenice o istraživačkom procesu i sadržaju SDSR-a. Sažetkom se čitateljima omogućuje:

1. identifikacija istraživačkog problema i spoznaja o čemu je autor pisao

2. uvid u korištene metode i najvažnije dobivene rezultate 3. spoznaje do kojih se došlo pri izradi rada s preporukama za

implementaciju rješenja u praksi i za daljnja istraživanja.

Sažetak treba biti dobro osmišljen, logično oblikovan s jasnom strukturom i ne dulji od 250 riječi. Jezik pisanja treba biti jednostavan i razumljiv, pisan u trećem licu jednine i pasivnom obliku (istražen je, pokazuje se, vidljivo je, može se zaključiti i sl.). Sažetak se piše na hrvatskom i engleskom jeziku (abstract). Uz sažetak na engleskom jeziku treba biti i naslov na engleskom jeziku.

Ključne riječi

Izbor ključnih riječi podrazumijeva nekoliko (4 do 5) ključnih riječi i/ili pojmova izravno povezanih s izabranim istraživačkim problemom. Izborom ključnih riječi daju se osnovne informacije o sadržaju i strukturi SDSR-a.

Uvod U uvodu je potrebno ukratko opisati temu i motivaciju za odabir odgovarajuće teme te čemu vode rezultati rada, odnosno što su osnovni ciljevi rada. U uvodu se tema diplomskog rada stavlja u širi kontekst i naznačuje teorijski okvir ili polazišta. Ukratko se opisuje problem i predmet istraživanja, isto se ukratko specificiraju ciljevi istraživanja i naznačuje se što se istraživanjem želi postići. Na kraju uvoda opisuje se kako je strukturiran cijeli rad (što se prikazuje u glavnim poglavljima rada).

Page 8: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 8/25

Pregled literature

Sustavno se daje kritični pregled relevantne literature, dakle one koja je bitna za istraživački problem. Nakon opisa spoznaja i rezultata istraživanja, važno je ukratko sumirati sve nalaze i objasniti zašto su važni za istraživanje koje provodi student. Ovaj dio rada može završiti istraživačkim pitanjima ili hipotezama (one se mogu opisati i u uvodnom poglavlju), tj. ciljevima rada.

Metode rada Student u diplomskom radu može provesti primarno istraživanje koje mu je dostupno ili koristiti kao izvor već provedena istraživanja. U primarna istraživanja može se ubrojiti i ponovna obrada već prikupljenih podataka ili razvoj nekog teorijskog modela, za potrebe kojega je znatno opsežniji pregled literature.

Rezultati i rasprava

U ovom dijelu rada iznose se rezultati istraživanja, objašnjavaju i stavljaju u širi kontekst. Rezultati se trebaju pokazati u logičnom slijedu s jasnom strukturom. Mogu se prikazati u nekoliko poglavlja i potpoglavlja – po ciljevima ili hipotezama. U uvodnom dijelu opisuju se rezultati primarnog istraživanja te se potom povezuju s prethodnim saznanjima o temi. Potrebno je navesti je li student istraživanjem potvrdio prethodne spoznaje iz literature ili je došao do novih spoznaja. Ako je istraživanje imalo određenih nedostataka (npr. vezano uz uzorak ili metode,) to je također potrebno navesti u uvodnom dijelu ovoga poglavlja (ograničenja korištene metode).

Zaključak U zaključku se kratko sumiraju rezultati diplomskog rada. Potrebno je istaknuti doprinos rada temi te praktičnu vrijednost dobivenih rezultata. U zaključku se najprije kratko podsjeća na osnovne ciljeve rada kao i na osnovne rezultate kojima su se dokazale hipoteze ili odgovorilo na istraživačka pitanja. Mogu se navesti problemi i ograničenja istraživanja. Zatim se navodi se čemu rezultati mogu poslužiti (npr. primjena u praksi) te što bi valjalo istražiti za bolje osvjetljavanje određene teme (preporuke za daljnja istraživanja). Također valja navesti i osobni doprinos autora obrađenoj temi.

Literatura U popisu literature navode se svi korišteni izvori (koji su citirani u tekstu) i to abecednim redom po prezimenu prvoga autora. Odabrani prilozi moraju biti relevantni, provjereni i u funkciji rada. Wikipedia npr. nije prihvatljiv izvor. U popisu literature izvore je potrebno grupirati: a) knjige, b) znanstveni i stručni članci, c) internetski izvori i d) ostalo (zakoni, pravilnici, diplomski radovi, magistarski radovi, doktorske disertacije, skripte, materijali s predavanja i sl.) i numerirati.

Popis slika i tablica

Numerirani popis slika i tablica navodi se iza popisa literature. Tablice i slike unutar teksta numeriraju se s dva broja. Prvi broj označava broj

Page 9: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 9/25

poglavlja, a drugi broj je redni broj slike, odnosno, tablice unutar tog poglavlja.

Prilozi Nakon popisa slika i tablica daju se prilozi (korišteni upitnici u istraživanjima, dodatne ilustracije i sl.). Prilozi se numeriraju i navode i u samom sadržaju diplomskog rada.

Životopis Na kraju se daje kratki životopis autora.

5.1.3. Način pisanja i prikaza rezultata istraživanja

Diplomski se rad piše neutralno, u pasivu i u trećem licu jednine. Potrebno je pisati kratkim i jasnim rečenicama, bez suvišnih opisa i nepotrebnih riječi. Korištenje superlativa ili pjesničkih izraza valja izbjegavati. Zaključci moraju proizaći iz pregleda literature i rezultata provedenog istraživanja. Pored toga, važno je da student može konstatirati i obrazložiti i svoj stav, ali nakon prikaza navedenih zaključaka. U načinu pisanja, u što je moguće većoj mjeri, treba slijediti principe stručnog i znanstvenog rada – svrsishodnost, provjerljivost, repliciranje, preciznost, pouzdanost, objektivnost i generalizaciju. U radu treba biti jasno vidljiv osobni doprinos studenta.

Kad se počinje pisati o nekom problemu/temi ne treba kontinuitet iznošenja prekidati drugim temama pa se ponovo vraćati na onu prvu temu, nego napisati sve što se željelo na jednom mjestu, a onda započeti drugu temu. U radu treba izbjegavati ponavljanja te slijediti osnovnu temu rada. Također valja paziti da pojedino poglavlje ili potpoglavlje ne započne ili ne završi slikom ili tablicom, već tablicu ili drugi grafički prikaz valja uklopiti u tekst poglavlja ili potpoglavlja te se na nju referirati u tekstu. Rečenice ne smiju počimati arapskim brojkama. Ispod svakog naslova poglavlja treba najprije napisati jednu uvodnu rečenicu pa tek onda raščlanjivati na potpoglavlja. Prije predaje završne verzije rad je potrebno lektorirati.

5.2. Tehnički elementi

U ovome se dijelu detaljno opisuju tehnički elementi rada koji su tiču formiranja korica naslovnice, sadržaja, opsega, označavanja u radu, citiranja literature, uvezivanja i jezika na kojemu se rad piše.

5.2.1. Pisanje korica, naslovnice, sadržaja i unutrašnjeg dijela diplomskog rada

Vanjska stranica (korice) i glavna naslovna stranica pišu se prema zadanom obrascu (vidi prilog 2. i 3.) i pri tome treba paziti da se u potpunosti koristi zadani format – veličina i vrsta slova; pozicija naslova rada i ostalih elemenata, isti ili slični razmaci, ovisno o dužini naslova. Na naslovnici ne smije biti nekih drugih tekstova ili grafičkih elemenata kao što su slike ili fotografije, niti boja u printu. Korice ne sadrže ime mentora.

Rad je potrebno pisati u fontu Times New Roman ili Arial, veličine 12, s korištenjem proreda 1,5 i marginama sa svake strane od 2,54 cm. U tablicama je moguće koristiti i manju veličinu

Page 10: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 10/25

fonta (8 ili 10), ovisno o veličini tablice. Student u radu povremeno može koristiti bold za označavanje nekih izuzetno važnih elemenata ili italic / kurziv (za korištenje stranih termina), ali zbog lakšeg čitanja rada takvih elemenata treba biti što je moguće manje. Desni rub teksta se poravnava i to treba dosljedno provesti u cijelom radu. Odlomci teksta odvajaju se proredom ili se uvlače (TAB), ali kada se odabere jedan od ta dva stila, treba ga provoditi dosljedno u cijelom radu.

5.2.2. Opseg rada i odnos teksta i grafičkih prikaza

Diplomski rad ne smije biti kraći od 60 stranica, niti duži od 80 stranica, ne uključujući sažetak, popis literature i priloge.

Ovisno o odabranoj temi i provedenom istraživanju, poželjno je rezultate, osim tablično, prikazati i u obliku grafikona, slika i sl., ali njihov ukupan broj ne smije prelaziti jednu trećinu ukupnog broja stranica. Važno je da se prikaz rezultata ne ponavlja, odnosno, ako se rezultati pokazuju tablično, student u opisu iznosi vlastita razmišljanja te povezuje rezultate. Iste podatke smije se dati samo u jednom obliku, a ne i u tablici i u grafikonu.

Dužina teksta pojedinih poglavlja i potpoglavlja ne bi trebala previše odudarati i treba se držati temeljnog pravila da poglavlja ne smiju biti kraća od jedne (1) stranice čistog teksta. Odlomci predstavljaju zaokružene cjeline teme o kojoj se piše, a ne pojedine rečenice – preporučuje se da odlomci teksta ne budu veći od 10 do 15 redaka, niti da su manji od 5 redaka. Ako postoji logična potreba za odvajanjem kraćih dijelova teksta od samo jedne rečenice, preporučuje se korištenje znakova nabrajanja (bullets) umjesto oblikovanja odlomaka.

5.2.3. Označavanje u radu

Poglavlja su označena rednim brojem i velikim slovima u fontu 14 (bold) dok se naslovi potpoglavlja pišu istom veličinom, ali malim slovima (bold). Osim uvodnog i završnog poglavlja preporučuje se da su ostala poglavlja (prema potrebi teme) podijeljena na nekoliko potpoglavlja, a moguća je i sljedeća razina podjele teksta, font 12 (npr. 2.1.1.). Ako je potrebna i sljedeća razina razdvajanja tekstualnih cjelina, to se navodi samo u tekstu rada (ne u sadržaju rada) i to bez označavanja brojevima. U sadržaju rada navodi se broj stranice na kojoj počinje tekst određenog poglavlja ili potpoglavlja.

Svaki grafički prikaz (tablica, grafikon, slika) mora se označiti odgovarajućim rednim brojem poglavlja i rednim brojem prikaza u tom poglavlju (Tablica 1.1., Grafikon 1.1., Slika 1.1.) uz odgovarajući, što kraći naslov koji se stavlja na vrh tablice/grafikona/slike. Ispod grafičkog prikaza mora se naznačiti izvor podataka koji se piše u fontu 10 uz navođenje broja stranica. Ako je izvor – članak ili knjiga - mora se navesti u cijelosti kao i u popisu literature na kraju diplomskog rada, a ako je izvor internetski, navodi se web stranica (uz njezinu adresu treba stajati i datum preuzimanja podatka s te stranice). Ukoliko su grafički prikazi rezultat studentovog istraživanja, ispod grafičkog prikaza je potrebno navesti: Izvor: autorov rad (tj.

autoričin rad). Na slike, tablice i grafikone treba se bar jedanput pozvati u tekstu, uvodeći i interpretirajući što oni pokazuju ili dokazuju.

Page 11: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 11/25

5.2.4. Citiranje literature

Svi se izvori podataka moraju u radu dosljedno citirati, a na kraju rada navodi se popis literature po abecednom redu. Pozivanje na literaturu, odnosno citiranje literature, provodi se na način da se skraćeno navode stavovi nekih autora ili navodi citat (pisan u navodnicima), a u zagradi se navodi prezime autora i godina izdanja.

Ako prilikom čitanja završne verzije rada mentor ili članovi povjerenstva utvrde da uz neki preuzeti tekst nije naveden izvor, rad će se smatrati plagijatom i obvezno vratiti studentu na ispravak. Student također ne smije preuzimati cijele odlomke ili prepričavati tekstove članaka ili knjiga u svome diplomskom radu. Popis literature nalazi se u diplomskom radu iza zaključka. Primjeri citiranja literature opisani su u prilogu 4. Kod prvog spominjanja kratice treba u zagradu staviti originalni puni naziv i hrvatski prijevod ukoliko je kratica na stranom jeziku. Popis korištenih kratica potrebno je staviti na kraj rada.

5.2.5. Uvezivanje i upotreba boja u ispisu

Diplomski se rad, nakon obrane i svih ispravaka, tvrdo uvezuje i predaje u jednom (1) primjerku u Knjižnicu Veleučilišta VERN'. Korice moraju biti u nekoj od tamnih boja (tamno crvena, tamno plava, tamnozelena ili crna) sa zlatnim ili srebrnim slovima. Tisak, tj. unutrašnji dio diplomskog rada koji se ukoričuje, može biti i u boji, tj. u boji mogu biti korištene slike i ilustracije, odnosno dijelovi grafičkih prikaza (zaglavlja tablica, linije u grafikonima i slično). Upotreba boja u tisku rada nije dopuštena kao podloga tekstu. Na koricama se ne stavlja ime mentora, a ono je obvezno na unutrašnjoj naslovnoj stranici. Uz tvrdo uvezani rad, potrebno je priložiti elektroničku verziju (na CD-u u pdf formatu). U rad se uvezuje (prije sadržaja) i obrazac s podacima o odobravanju, ocjeni i obrani rada (zbog čega se rad uvezuje u tvrdi uvez tek nakon obrane).

5.2.6. Jezik na kojemu se rad piše

Rad se piše na hrvatskom jeziku. Strani izrazi koji se koriste u radu pišu se u italicu./ kurzivu.

IZRADA RADA – zadaci studenta i mentora

Zadaci studenta

• Slijediti upute za izradu diplomskog rada

• Ispraviti rad prema napucima mentora

• Po završetku predati 4 primjerka spiralno uvezanog rada na ocjenu

Zadaci mentora

• Nadzirati izradu rada

• Upozoravati studente na nedostatke bilo tehničke ili sadržajne naravi

• Provjeriti sadržajne i tehničke aspekte rada

• Odobriti završnu verziju rada

Page 12: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 12/25

6. Obrana specijalističkog diplomskog stručnog rada

Nakon što je student izradio, a mentor odobrio završnu verziju rada, student predaje (4) primjerka uvezanog rada, u mekim koricama sa spiralnim uvezom, koordinatoru studija koji jedan primjerak prosljeđuje voditelju studija i tri članovima povjerenstva. U uvez je na kraj potrebno staviti listu provjere zadnje verzije SDSR-a (Prilog 5.). Povjerenstvo ocjenjuje rad. Ako je ocjena pozitivna, voditelj studija u suradnji s prodekanom dogovara datum obrane. U slučaju negativne ocjene rad se vraća s primjedbama povjerenstva studentu na doradu. Datum obrane objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Veleučilišta najmanje sedam (7) dana prije obrane.

Na samoj obrani očekuje se da student u 15-20 minuta iznese osnovne elemente svoga rada uz korištenje PowerPoint prezentacije. U prezentaciji se daju ciljevi, pregled literature, korištene metode istraživanja, rezultati i zaključci. Po završetku predsjednik i članovi povjerenstva postavljaju jedno do tri pitanja u pismenom obliku (koja se prilažu uz zapisnik). Povjerenstvo se povlači dok student priprema odgovore. Student može povezivati pitanja i odgovarati logičnim slijedom. Slijedi sastavljanje zapisnika o obrani, na temelju kojega referada izdaje potvrdu o stečenom zvanju.

Predsjednik povjerenstva, po završetku obrane, predaje u referadu zapisnik o obrani uz koji prilaže ocjenu rada koju su potpisala sva tri člana povjerenstva. Mentor potpisuje indeks, unosi ocjenu u indeks i prijavnicu koju predaje u referadu.

Po završetku obrane, najkasnije u roku od 8 dana, student je dužan referadi predati jedan (1) tvrdo ukoričen primjerak svoga diplomskog rada u kojemu je obrazac o obrani te u kojemu su ispravljene i eventualne primjedbe mentora i članova povjerenstva koje su konstatirane tijekom obrane te elektroničku verziju rada na CD-u u pdf formatu. U knjižnici VERN'a provjerava se ispravnost CD-a (tehnička ispravnost kao i da su na njemu svi dijelovi dokumenta propisani ovim uputama) kako bi se podaci mogli koristiti za elektroničku bazu podataka.

OBRANA RADA – zadaci studenta, predsjednika povjerenstva, mentora i članova povjerenstva

Zadaci studenta

• Kad se raspiše datum obrane donijeti indeks u referadu

• Prezentirati rad u cca 15-20 minuta u PowerPoint prezentaciji

• Uspješno odgovoriti na pitanja povjerenstva

• Predati tvrdo ukoričeni rad u referadu VERN'a

Zadaci • Pisanje ocjene rada

• Vođenje postupka obrane

Page 13: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 13/25

predsjednika povjerenstva

Zadaci mentora

• Upisuje ocjenu u indeks, prijavnicu i Edunetu

• Brine o pravovremenoj dostavi tvrdo ukoričenog primjerka rada u referadu i kontrolira jesu li eventualne primjedbe od strane povjerenstva uvrštene u konačnu verziju rada

Zadaci članova povjerenstva

• Ocjena pismenog dijela rada

• Ocjena usmene obrane

Page 14: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 14/25

PRILOG 1. – Obrazac za prijavu teme SDSR-a i sadržaj prijave Kandidat/kinja: (ime i prezime) (adresa)

VELEUČILIŠTE VERN' ODBOR SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA Trg bana J. Jelačića 3 10000 Zagreb Zagreb, (datum) Predmet: PRIJAVA TEME SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG RADA Naziv studija: (….) Godina upisa: (….) Naslov rada: (naslov) Suglasnost mentora/ice: Potpis kandidata/kinje: ___________________ ______________________ (ime i prezime) (ime i prezime) Prijedlog povjerenstva: Suglasnost voditelja/ice studija:

1. ______________ ________________________ 2. ______________ (ime i prezime) 3. ______________

Suglasnost povjerenstva:

1. ______________ 2. ______________ 3. ______________

Prilozi: - Obrazloženje teme - Problem istraživanja - Predmet istraživanja - Ciljevi istraživanja - Hipoteze/Istraživačka pitanja - Metode istraživanja - Sadržaj rada - Literatura - Životopis

Page 15: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 15/25

Prijava specijalističkog diplomskog stručnog rada ima najviše deset stranica te treba sadržavati sljedeće dijelove: Obrazloženje teme Na kratak način objasniti odabir teme te zašto je

tema relevantna za specijalistički diplomski stručni rad. Piše se na jednoj stranici.

Problem istraživanja U problemu istraživanja ukratko se opisuje problem koji je potrebno istražiti, odnosno, koji je potaknuo istraživanje. Također je potrebno uputiti na dosadašnje spoznaje vezane uz istraživanje ovoga problema (ukoliko postoje). Piše se na pola stranice.

Predmet istraživanja Predmet istraživanja objašnjava područje koje se istražuje. Predmet može biti pojava, odnosi, društvo, događaj, stavovi i slično. Piše se na pola stranice.

Ciljevi istraživanja Potrebno je navesti ciljeve istraživanja (npr. utvrditi, istražiti, definirati, odrediti i sl.) u kojima se precizno navodi što se istraživanjem točno želi postići. Ciljevi istraživanja moraju biti povezani s prethodnim dijelovima prijave (obrazloženjem teme, problemom i predmetom istraživanja). Piše se na pola do jedne stranice.

Hipoteze / Istraživačka pitanja

Ovdje se navode ili hipoteze ili istraživačka pitanja. Ukoliko se definiraju hipoteze potrebno ih je jasno formulirati u smislu prepoznavanja mogućnosti njihova dokazivanja. Istraživačka pitanja oblikuju se u formi upitne rečenice i moraju biti usklađena sa ciljevima istraživanja. Piše se na pola do jedne stranice.

Metode istraživanja U ovome se dijelu ukratko opisuju metode istraživanja koje će student/ica koristiti u radu. Potrebno je jasno opisati primarno istraživanje što, između ostalog, uključuje opis instrumenata istraživanja, vrstu uzorka i broj ispitanika. U primarna istraživanja može se ubrojiti i ponovna obrada već prikupljenih podataka. Također je potrebno navesti i sekundarno istraživanje. Piše se na pola do jedne stranice.

Sadržaj rada Daje se struktura sadržaja koja treba biti logično oblikovana tako da slijedi sve potrebne dijelove rada. Točku sadržaja u kojoj se daju rezultati istraživanja potrebno je također razraditi kako bi se vidjelo koji će se rezultati prezentirati u radu. Piše se na jednoj do dvije stranice.

Literatura Obavezan je popis literature koji se radi prema uputama (vidjeti Prilog 5.). Piše se na jednoj do dvije stranice.

Životopis Piše se na jednoj stranici.

Page 16: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 16/25

PRILOG 2. Vanjska stranica (korice) SDSR-a

VELEUČILIŠTE VERN' (16 bold)

Specijalistički diplomski stručni studij (14) (naziv studija)

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD (14 bold)

(NASLOV RADA) (18 bold)

(ime i prezime studenta/ice) (14)

Zagreb, (godina) (14)

Page 17: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 17/25

PRILOG 3. Glavna naslovna stranica SDSR-a

VELEUČILIŠTE VERN'(16 bold)

Specijalistički diplomski stručni studij (14) (naziv studija) (14)

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD (14 bold)

(NASLOV RADA) (18 bold)

Mentor/ica: (ime i prezime i titula) (14) Student/ica: (ime i prezime i titula) (14)

Zagreb, (mjesec) (godina) (14)

Page 18: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 18/25

PRILOG 4. Primjeri navođenja literature

Pravila vrijede i za domaće i za strane izvore. KNJIGE: Tiskana verzija Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja). Naslov: Podnaslov. Mjesto izdavanja: Izdavač.

a) Djelo jednog autora: PRIMJER: Skoko, B. (2009). Država kao brend. Zagreb: Matica hrvatska.

b) Djelo dva ili tri autora: PRIMJER: Hisrich, R. D., Peters, M. P. i Shepherd, D. A. (2011). Poduzetništvo. Zagreb: Mate.

c) Djelo četiri ili više autora: PRIMJER: Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D. i Keser, O. (2007). Turizam: Ekonomske osnove i

organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga. d) Djelo do šest autora (u reference navode svih šest autora):

PRIMJER: Bentley, M., Peerenboom, C.A., Hodge, F. W., Passano, E. B., Warren, H. C. i Washburn, M. F.

(1929). Instructions in regard to preparation of manuscript. Psychological Bulletin, 26, 57-63. e) Djelo sa sedam ili više autora (u reference navode prvih šest autora, zatim tri točke…

zatim zadnji autor) PRIMJER:

Buble, M., Cingula M., Dujanić, M., Dučić, Ž., Gonan Božac, M., Galetić, L.,…Tipurić, D. (2005). Strateški menadžment. Zagreb: Sinergija.

f) Djelo koje je izdala institucija:

PRIMJER: Državni zavod za statistiku. (2009). Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2008. Zagreb: Državni

zavod za statistiku. Priručnici i enciklopedije: PRIMJER: Ekonomski leksikon. (1995). Dioničko društvo. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. PRIMJER: Enciklopedija leksikografskog zavoda. (1966). Turizam. (2. izd.). Zagreb: Jugoslavenski leksikografski

zavod, Sv. 6. 1969.

Page 19: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 19/25

Elektronička verzija Ako je riječ o knjizi koja nije izdana u tiskanoj verziji, potreban je točan naziv web stranice i datum pristupa. PRIMJER: O' Keefe, E. (n.d). Egoism & the crisis in Western values. Preuzeto s

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 (27.3.2013.) Hrvatska enciklopedija (2013). Zdravstveni turizam. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Preuzeto s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67022 (2.3.2014.) POGLAVLJE U KNJIZI Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja). Naslov poglavlja: podnaslov. U: inicijal(i) imena i prezime urednika (ur.), Naslov knjige: podnaslov (str. početna-završna stranica rada). Mjesto izdavanja: Izdavač.

PRIMJER: Vrdoljak-Šalamon, B. (2006). Planinski turizam. U: S. Čorak i V. Mikačić (ur.), Hrvatski turizam: plavo,

bijelo, zeleno (str. 239-267). Zagreb: Institut za turizam.

RAD U ZBORNIKU Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja). Naslov rada: podnaslov. U: inicijali imena i prezime urednika (ur.), Naslov zbornika: Vol. xxx. (broj sveska ako postoji) Podnaslov zbornika (str. početna-završna stranica rada). Mjesto i izdavač, ako postoji. PRIMJER: Weber, S. (1994). Marketing destinacije u funkciji održivog razvitka turizma. U Z. Klarić (ur.), Prema

održivom razvitku turizma u Hrvatskoj: Međunarodni znanstveni skup (str. 83-91). Zagreb: Institut za turizam.

Ili Kopecki, D. i Katavić, I. (2011). Emotional intelligence: The challenge for managing resources in the

globalized and changing world - a case of the insurance industry. U K. Afrić Rakitovac, V. Šugar i V. Bevanda (ur.), Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Vol. 2. Reflections on the World in Turmoil (pp. 1317-1341).

ČLANAK U ČASOPISU Tiskana verzija Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja). Naslov članka. Naslov časopisa unutar kojega se članak nalazi, oznaka sveska/godišta/volumena (broj), početna-završna stranica članaka. PRIMJER: Timur, S. (2003). Sustainable urban tourism: A stakeholder theory perspective. Tourism: an

international interdisciplinary journal, 51(2), 111-126.

Page 20: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 20/25

Elektronička verzija Ako je riječ o tekstu/članku u časopisu koji ne izlazi u tiskanom izdanju, potreban je točan naziv web stranice i datum pristupa. Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja ako ima). Naslov: podnaslov. Nakladnik / izdavač (u tradicionalnom smislu ili organizacija odgovorna za održavanje stranice na internetu ako ima). Preuzeto s - staviti poveznicu tj. link (u zagradi datum preuzimanja). PRIMJER: Stange, J. i Brown, D. (n.d.) Tourism destination management: achieving sustainable and

competitive results. Preuzeto s http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/DMOworkbook_130318.pdf (22.5.2012.)

Sažetak kao originalni izvor PRIMJER: Reiter, S. (1997). The ethics of care and new paradigms for accounting practice. Accounting, Auditing

& Accountability Journal, 10 (3), 299. Sažetak preuzet s http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3574&volume=10&issue=3&articleid=869699&show=abstract (27.3.2013.)

SKRIPTE Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja). Naslov: podnaslov (skripta, podatak o izdanju ako postoji). Mjesto izdanja: Izdavač. PRIMJER: Tanta, I. (2012). Odnosi s javnošću. Skripta. Zagreb: Veleučilište VERN'. ZAVRŠNI, DIPLOMSKI, MAGISTARSKI RADOVI I DISERTACIJE Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina). Naslov: Podnaslov (Vrsta rada). Ustanova, Mjesto izdavanja. Neobjavljen(a) PRIMJER: Gatti, P. (2009). Izračunljivi model opće ravnoteže u funkciji evaluacije ekonomskih učinaka turizma

(Neobjavljena doktorska disertacija). Ekonomski fakultet, Zagreb. Objavljen(a) u institucijskim bazama podataka i repozitorijima PRIMJER: Dujmović, M. (2013). Upravljanje projektima zasnovano na lean principima (Lean project

management. (Završni rad). Preuzeto s http:// www.fsb.unizg.hr/library/repository.php (27.3.2013.)

ZAKONI I PRAVILNICI Tiskana verzija Naslov publikacije u kojoj je zakon objavljen (godina izdavanja) Naslov zakona : podnaslov.

Page 21: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 21/25

Mjesto izdavanja: Nakladnik, oznaka sveska/godišta (broj), početna-završna stranica. PRIMJER: Narodne novine (1996). Zakon o visokim učilištima. Zagreb: Narodne novine d.d., 59 (1), 2142-2159. Elektronička verzija Narodne novine (1996). Zakon o visokim učilištima. Preuzeto s: http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/264876.html (2.5.2014.) JEDINICE PREUZETE S ELEKTRONIČKIH MEDIJA Ako je izvor elektronički medij (CD-ROM, DVD) Prezime, inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja). Naslov: podnaslov [tip medija]. Mjesto

izdavanja: Izdavač. Čorak, S. i Marušić, Z. (2005). Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj - TOMAS nautika 2004. [CD-

ROM]. Zagreb: Institut za turizam. CITIRANJE AUTORA UNUTAR TEKSTA DIPLOMSKOG RADA Predlaže se sljedeći način citiranja: Nakon što se upotrijebi određeni citat (koji se stavlja u navodnike), na kraju rečenice potrebno je u zagradi napisati autora i godinu izdanja kad je isti rad objavljen te broj stranice navedenog citata:

• „Marketing nije Euklidova geometrija, fiksni sustav koncepata i aksioma“ (Kotler, 1997, str. 7). ili

• Kotler (1997) tvrdi da „marketing nije Euklidova geometrija, fiksni sustav koncepata i aksioma“ (str. 7).

Ako se prepričava rečenica nekog autora onda se ne stavljaju navodnici, ali je također na kraju rečenice u zagradi potrebno napisati prezime autora i godinu izdanja (bez broja stranice).

• Za testiranje koncepcija proizvoda moguće je koristiti virtualnu stvarnost (Kotler, 2001). ili • Kotler (2001) je dokazao da je za testiranje koncepcija proizvoda moguće koristiti virtualnu

stvarnost. Ako rad ima dva autora, navode se prezimena oba autora.

• „Pozicioniranje proizvoda određeno je načinom kako se proizvod doživljaja u svijesti potrošača u odnosu na konkurentne proizvode“ (Senečić i Grgona, 2006, str. 7).

Ako rad ima više autora (3, 4 ili 5), prvi put se navode svi autori, a kasnije se piše prvi autor i dodaje se 'i sur'.

• „Vrsta proizvoda i usluga koji ljudi kupuju mijenjaju se tijekom njihovog života“ (Kotler i sur., 2010, str. 53).

Ako rad ima 6 ili više autora, svaki put se navodi samo prvi autor i sur.

Page 22: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 22/25

• „Svaki pojedinac ima jedinstvenu i neponovljivu kombinaciju ljudskih resursa koji mu stoje na raspolaganju: znanje, vještine, iskustva…“ (Brusić, sur., 2009, str. 82)

Dva ili više radova različitih autora navode se prema abecednom redu prezimena.

• Nekoliko autora (Kotler, 1997; Pink, 2005) ističu kako……. Ako navodimo izvor koji nije čitan u izvornom tekstu, već je preuzet od nekog drugog čiji tekst čitamo u originalu npr. ako je Horvat autor misli i teksta koje se čitaju i preuzimaju iz teksta autora Markovića, piše se:

• ….(Horvat, 1999. prema Marković, 2006)

Page 23: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 23/25

PRILOG 5. Lista provjere zadnje verzije SDSR-a

Lista provjere zadnje verzije specijalističkoga diplomskog stručnog rada

STAVKE PROVJERE OZNAČITI KVAČICAMA

Rad sadrži naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku

Rad sadrži ključne riječi

Sadržaj rada – numeracija (pot)poglavlja prema uputama

Omotna i naslovna stranica – napisane prema uputama Opseg rada – minimum od 60 stranica (bez sažetka, popisa literature i priloga) i maksimum 80 stranica

Odnos teksta, slika i grafičkih prikaza (najviše jedna trećina slika i grafičkih prikaza u odnosu na ukupan broj stranica)

Stranice rada su označene (Uvod je stranica 1) Struktura poglavlja slijedi upute (uvod, pregled literature, metode rada…)

Tekst je uređen prema uputama (font, razmak, margine, poravnanja)

Tekst je pisan dosljedno u odlomcima, a oni su odvojeni proredom ili se uvlače u cijelom radu

Tablice, slike i drugi prikazi su numerirani i označeni prema uputama

Fusnote – na donjem rubu stranice; samo za komentare Citiranje u tekstu i popis literature usklađeni su (sve što se nalazi u popisu literature citirano je i u tekstu i obrnuto) i napisani na odgovarajući način

Korišteni izvori podataka i literature odgovaraju izabranoj temi te se na njih student/ica poziva u radu

Metode rada – jasno su opisane i odgovaraju onome što je u radu napisano

Zaključak – ukratko sumirani rezultati istraživanja studenta/ice i dani zaključci/preporuke

Rad je lektoriran – potpis lektora za hrvatski jezik i za engleski sažetak

Svojim potpisom jamčim da je moj specijalistički diplomski stručni rad u cjelini autorski rad te da su svi dijelovi rada preuzeti iz drugih izvora navedeni u obliku citata.

POPIS STUDENTA/STUDENTICE:________________________

POTPIS MENTORA/ICE: ________________________________

Datum: ______________________________________________

Page 24: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 24/25

PRILOG 6. Protokol obrane SDSR-a

TIJEK OBRANE SPECIJALISTIČKOGA DIPLOMSKOG STRUČNOG RADA

1. Uvodne napomene predsjednika/ce povjerenstva:

� Pristupnik/ca je od Veleučilišta VERN' dobio/la odobrenje za naslov, temeljnu strukturu sadržaja, istraživačku hipotezu i metodiku izrade rada.

� Imenovan/a je mentor/ica NN.

� Pristupnik/ca je predala Veleučilištu VERN' tri primjerka napisanog rada.

� Stručno vijeće Veleučilišta na prijedlog odbora specijalističkih studija imenovalo je povjerenstvo za obranu u sastavu:

• MM

• NN

• PP

� Stručno povjerenstvo je dobilo zadatak proučiti rad, ocijeniti njegovu prihvatljivost za usmenu obranu i predložiti voditelju/ici specijalističkog studija termin javne obrane.

� Stručno povjerenstvo je pozitivno ocijenilo pisani dio specijalističkoga diplomskog stručnog rada studenta/ice.

� Utvrđujem da su ispunjeni svi prethodno potrebni uvjeti te da može početi postupak javne obrane specijalističkoga diplomskog stručnog rada

2. Predsjednik/ca povjerenstva čita kratki ŽIVOTOPIS pristupnika/ce.

3. Predsjednik/ca čita tekst ocjene (oko 20 redova teksta iz cjelovitog teksta ocjene), te zaključak iz ocjene.

4. Predsjednik/ca moli pristupnika/cu da u trajanju 15 do 20 minuta prikaže osnovne spoznaje iz pisanog rada.

5. Predsjednik/ca moli članove povjerenstva da pristupniku/ci postave 1-3 pitanja, te da pitanja napisana predaju pristupniku/ci kako se ne bi izgubila osnovna ideja pitanja pri odgovoru i/ili objašnjavanju. Predsjednik/ca postavlja do tri pitanja.

6. Predsjednik/ca povjerenstva podsjeća pristupnika/cu da može odgovarati redoslijedom koji drži najprikladnijim i logičnim te da može spojiti i povezati nekoliko pitanja i odgovore.

Page 25: Radna uputa za specijalisti čki diplomski stru čni rad radna...Svrha radne upute za specijalisti čki diplomski stru čni rad jest utvrditi na čin na koji se provode aktivnosti

VERN’Qual

RADNA UPUTA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD

Kat. oznaka: RU - 01.02.03.

Revizija: 2-04.2014.

Stranica: 25/25

7. Predsjednik/ca povjerenstva pita predstavnike "javnosti" ima li netko želju nešto pitati pristupnika/cu.

8. Nakon toga povjerenstvo se povlači radi pisanja zapisnika i donošenja konačne ocjene rada.

9. Povjerenstvo se vraća u dvoranu i predsjednik/ca objavljuje odluku o ocjeni pisanog rada i javne prezentacije. Nazočne i pristupnika/cu treba zamoliti da ustanu u vrijeme objave konačne ocjene.

10. Čestitke pristupniku/ci na stečenom nazivu stručnog specijalista.

11. Pitanja koja su postavljana pristupnicima trebaju biti upisana u zapisnik o obrani ili predana kao prilog uz zapisnik.

Napomena: Obranu specijalističkoga diplomskog stručnog rada moguće je organizirati i provesti tek nakon što je stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu rada, dalo pozitivnu ocjenu rada. Najmanje 7 dana prije obrane potrebno je javno oglasiti datum i sat obrane.