of 26 /26
Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, dr.med., Predsjednica Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora Zagreb,05.06.2013.

Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

  • Upload
    garnet

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada. Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, dr.med., Predsjednica Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora Zagreb,05.06.2013. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, dr.med., Predsjednica

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora

Zagreb,05.06.2013.

Page 2: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu osoba zaposlenih u djelatnosti zdavstvene zaštite

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09), 143/12)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10,  22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12)

Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)

Page 3: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Odgovornost poslodavca za

sigurnost i zaštitu zdravlja Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97,

114/02, 126/09 i 144/09)

Page 4: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Vrste opasnosti

1. mehaničke opasnosti 2. pad 3. električna struja 4. kemijske tvari 5. biološke tvari 6. požari i eksplozije 7. buka 8. prašina9. vibracije 10. ionizirajuća zračenja 11. neionizirajuća zračenja 12. mikroklima 13. rasvjeta14. praćenje i rukovanje15. tjelesni napori16. psihički i organizacijski uvjetovani napori

Page 5: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zdravstveni pregledi Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN

5/84)

Pravilniku o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (NN 111/07)

Naredbe o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstance (NN 30/91)

Pravilnika o zaštiti od rizika zbog izloženosti kancerogenim i /ili mutagenim tvarima (NN 40/07)

Page 6: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada
Page 7: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada
Page 8: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada
Page 9: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada
Page 10: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada
Page 11: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zdravstveni pregledi medicinskog osoblja

2875 pregleda godišnje osoba koje su izložene ionizirajućem zračenju u zdravstvu

s citostaticima radi 716 radnika u zdravstvu - 57% obavljeni prethodni i periodički pregledi

- 22% radnika nema ni prethodni ni periodičke preglede

Page 12: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Plan mjera

- u ordinaciji medicine rada Zdravstveni pregledi osoba zaposlenih u djelatnosti

zdravstvene zaštite s obzirom na radne uvjete te opasnosti, štetnosti i napore pri obavljanju poslova

Prethodni pregled Redoviti periodički pregled Izvanredni pregledi Prijevremeni periodički pregledi (kontrolni pregled) Izlazni pregledi Pregledi nakon provedenog anketiranja a) anketiranje zaposlenih prije redovnog periodičnog pregleda

b) anketiranje zaposlenih koji nemaju obavezu redovitog pregleda Pregled osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite i/ili

umirovljenika koji su ili su bili izloženi posebnim rizicima za zdravlje

Pregledi osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite radi utvrđivanja radne sposobnosti u slučaju profesionalne bolesti, ozljede na radu i njihovih posljedica

Page 13: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Plan mjera - u prostoru poslodavca (timski sa

stručnjakom zaštite na radu i psiholog )

Savjetovanje na grupnoj (kolektivnoj) razini na individualnoj razini Edukacija promocija zdravlja korištenjem zdravstveno-edukativnih

materijala o praktičnoj primjeni preventivnih mjera za očuvanje zdravlja

na radu(Cijepljenje zdravstvenih djelatnika, sigurno rukovanje

citostaticima, rukovanje oštrim predmetima, podizanje i premještanje pacijenata te rukovanje teškim teretima)

o akutnom djelovanju štetnosti kojima su izloženi o pružanju prve pomoći ovisno o štetnostima radnog mjesta Prijava i postupak zbrinjavanja ubodnih

incidenata Ocjenjivanje uvjeta rada ( rizika ) Ocjenjivanje uvjeta rada Obilazak mjesta rada - na individualnoj razini

Page 14: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Plan mjera - ostale mjere na primarnoj

razini

Npr. obvezno cijepljenje protiv hepatitisa B

Page 15: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada
Page 16: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zdravstveni pregledi – Smjernice HDMR

Page 17: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zdravstveni pregledi – Smjernice HDMR

Page 18: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zdravstveni pregledi – Smjernice HDMR

Page 19: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Zdravstveni pregledi – Smjernice HDMR

Page 20: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Vrste citogenetičkih biomarkera u limfocitima periferne krvi

Prema: Kopjar N. Jedinica za mutagenezu Instituta za medicinska

istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Priroda, 2008

CITOGENETICITOGENETIČČKI I KI I BIOMARKERIBIOMARKERI

Analiza strukturnih Izmjene sestrinskih Mikronukleus aberacija kromosoma kromatida (SCE) test

Page 21: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Prijedlog citogenetičkih pretraga s kojima se može dokazati izloženost određenom citotoksičnom lijeku (Karolina Šimić Marinović, dr. med. – specijalistički rad 2010.g.)

Mikronukleus test Amsakrin Bleomicin Busulfan Citarabin

Docetaksel Daunorubicin Doksorubicin

Epirubicin Etopozid

Gemcitabin Hidroksiureja

Idarubicin Irinotekan Kladribin

Klorambucil Klormetin

Mitoksantron Paklitaksel Tenipozid Topotekan Vinkristin Vinblastin Vindesin

Analiza SCE Aktinomicin D Ciklofosfamid

Cisplatin Dakarbazin Fludarabin

Fluorouracil Ifosfamid

Kapecitabin Karboplatin Karmustin

Klorambucil Lomustin Melfalan

Merkaptopurin Metotreksat Mitomicin

Oksaliplatin Prokarbazin

Temozolomid

Page 22: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Citogenetičke pretrage - biomarkeri Analiza izmjene sestrinskih kromatida (SCE): - kronična izloženost - kumulativno oštećenje genoma - dugo vremena nakon izlaganja mutagenu Mikronukleus test: - uključen je u standardnu bateriju testova genotoksičnosti. - brži i jednostavniji od strukturnih aberacija kromosoma, a

podjednako je osjetljiv - pogodan za detekciju oštećenja najvećem broju citostatika - najisplativiji je test Komet testa: jednostavan je i brzi test - rezultati unutar par sati nakon

uzorkovanja provođenje ovog testa ima smisla unutar nekoliko sati nakon

akcidentalne izloženosti

Page 23: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Pregledi za zaposlene u zdravstvu - HDMR

predhodni pregled periodski rokovi nadopune

A Opća zdravstvena sposobnost Anamneza (osobna, obiteljska, radna , socijalna) Nadopuna anamneze,dodatna pitanja za noćni rad <40 god. - 4.g.upitnik o mišično-koštanim tegobamaupitnik za očne tegobe kod rada za računalomupitnik za profesionalno sagorijevanje

Uvid u procjenu opasnosti. Klinički pregled s osnovnim biometrijskim parametrima

Uvid u procjenu opasnosti. Klinički pregled s osnovnim biometrijskim parametrima

od 40 do 55g. - 2.g.

Osnovni laboratorijski nalazi: KKS, SE, GUK, urin,GGTOsnovni laboratorijski nalazi: KKS, SE, GUK, urin, AST, ALT,GGT,bil, AP, lipodogram

>55g. - 1 g. PSA,

Vidne funkcije(vid na blizinu i daljinu, forija, fuzija, kolorni vid, dubinski vid, vid na 1 m.)

Vidne funkcije(vid na blizinu i daljinu, forija, fuzija, kolorni vid, dubinski vid, vid na 1 m.)

okultno krvarenje u stolici (>50 g.)

Testiranje sluha šaptom Testiranje sluha šaptomEKG EKGSpirometrija Spirometrijaevidencija cijepljenja za hepatitise evidencija titra za hepatitise

Page 24: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Pregledi za zaposlene u zdravstvu - HDMR

  predhodni pregled periodski

rokovinadopune

B dodatni pregledi i pretrage kod:       naznake

1.

Ionizirajuće zračenje biomikroskopski pregled okauvid u dozimetrijske podatke

2 godine kancerogen

 

 

biomikroskopski pregled oka 12-48 mjeseci

 

  

psihologijsko testiranje (za one koji rukuju izvorima) kromosomske aberacije (po indikaciji)    

  

kognitivne sposobnosti, IQ > 90 psihologijsko testiranje (obavezno za one koji rukuju izvorima,

   

  

perceptivne, iznad donje granice prosjekaza ostale po indikaciji)

   

  

uredna psihomotorika  

 

  

emocionalna stabilnost, iznad donje granice prosjeka

   

2neionizirajuće zračenje

hormoni štitnjače (po indikaciji)

   

3 Dišni nadražljivci rtg pluća, bronhodilatatorni test, ukupni IgE (po indikaciji) rtg pluća (po indikaciji), ukupni IgE (po indikaciji) 2 godine  

Page 25: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Pregledi za zaposlene u zdravstvu - HDMR

4 Organska otapala Q 16 upitnik 2 godine kancerogenpsihološko testiranje (po indikaciji)neurološki pregled (po indikaciji)

 - Hepatotoksična organska otapala UZV jetre (po indikaciji) - Nefrotoksična organska otapala kreatinin, urea kreatinin, urea 12-48 mjeseci

urin citološki (po indikaciji)UZV urinarnog sustava (po indikaciji)Ostalo:vid, kolorni vid (po indikaciji)obrada PNS (po indikaciji)lipidogram, ergometrija (po indikaciji)metHb (po indikaciji)fenoli u urinu (po indikaciji)

5 Citostatici mironukleus test

Page 26: Mjere specifične zdravstvene zaštite koje provode specijalisti medicine rada

Pregledi za zaposlene u zdravstvu - HDMR

6 Infektivni agensi markeri hepatitisa, HIV-a (po indikaciji) RTG pluća (po indikaciji) 2 godine karcinogenPPD, otpuštanje IFN-gama (po indikaciji) markeri hepatitisa, HIV-a, TBC-a (po indikaciji) 12-48 mjeseci

specifična obrada prema agensu (po indikaciji)

7 Dinamička tjelesna opterećenja Astrand ili step test Astrand ili step test 2 godineergometrija (po indikaciji)

8 Statička tjelesna opterećenja 2 godine - Rad na računalu

9 Noćni rad Psihologijsko testiranje UZ dojki i ginekološki kod žena > od 40 g. 2 godine karcinogenhormoni štitnjače (po indikaciji) 12-36 mjeseciPsihologijsko testiranje (po indikaciji)ergometrija (po indikaciji)

10 Visoki kognitivni i Psihologijsko testiranje hormoni štitnjače (po indikaciji) 2 godineemocionalni zahtjevi ergometrija (po indikaciji) Psihologijsko testiranje (po indikaciji) 24-48 mjeseci

ergometrija (po indikaciji)