Soalan Percubaan Spm 2009

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  1/21

  SULIT 2 7404/1-Grafik Berkomputer

  BAHAGIAN A

  Jawab semua soalan

  1. Rajah-rajah di bawah menunjukkan hasil setelah sub menu Edit>transform diaplikasikan

  terhadap grafik asal dalam rajah 1. Berpandukan senarai sub menu transform di bawah,

  pilih lima dan tuliskan semula nama sub menu transform yang digunakan pada imej-imej

  tersebut di ruang yang telah disediakan.

  Rajah 1

  i) Rotate iv) Scale

  ii) Flip Horizontal v) Perspective

  iii) Skew vi) Distort

  Contoh: Perspektif

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  2/21

  SULIT 3 7404/1-Grafik Berkomputer

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  3/21

  SULIT 4 7404/1-Grafik Berkomputer

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  4/21

  SULIT 5 7404/1-Grafik Berkomputer

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  5/21

  SULIT 6 7404/1-Grafik Berkomputer

  Rajah 3

  4. Rajah 3 di atas menunjukkan salah sebuah pengimbas yang pernah anda gunakan semasa di

  dalam kelas. Susun langkah-langkah dengan menomborkan 1,2,3,4,5,6, 7 dan 8 pada

  ruang jawapan yang disediakan.

  Ruang jawapan

  Letak imej menghadap cermin pemgimbas

  Start> Adobe Photoshop

  File > Import> Scanner

  Tekan butangPreview

  Highlightimej (pilih kawasan yang diimbas)

  Setting> Resolution > color

  Tekan butang Scan ( accept) > tutup paparan tetingkap pengimbas.

  File > Save > .jpg

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  6/21

  SULIT 7 7404/1-Grafik Berkomputer

  5. Sebelum memulakan penyuntingan grafik bitmap, anda telah mempelajari cara-cara

  untuk menetapkan dokumen. Berdasarkan rajah di bawah, tandakan ( ) pada 5

  setting yang perlu dilakukan semasa menetapkan dokumen baru seperti di bawah.

  Nama dokumen : Poskad

  Saiz dokumen : 480 x 640 piksel

  Resolution : 300 dpi

  Color Mode : CMYK

  Background Content : White

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  7/21

  SULIT 8 7404/1-Grafik Berkomputer

  6. Proses Rendering dilakukan bagi mengumpul maklumat animasi yang telah diskripkan

  untuk disimpan ke dalam bentuk format movie seperti yang telah anda pelajari ketika

  menggunakan perisian 3D Studio Max. Berdasarkan rajah 4 di bawah, isikan tempat

  kosong untuk melengkapkan proses Rendering bagi membolehkan fail disimpan ke

  dalam bentuk movie.

  Rajah 4

  Klik butang Rendering > Render dan tetingkap Render Scene akan dipaparkan.

  Pada bahagian Time Output, pilih ____________________

  Pada bahagian Output Size, pilih resolusi saiz skrin ____________________

  Pada bahagian Render Output, pilih Save File dan klik butang

  ____________________

  Tetingkap Save File akan dipaparkan dan pada bahagian File Name, taipkan

  animasidan pada bahagian Save As Type, pilih format ____________________

  dan klik butang Save.

  Klik butang ____________________ untuk mulakan proses rendering.

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  8/21

  SULIT 9 7404/1-Grafik Berkomputer

  7. Berdasarkan rajah 5 di bawah, senaraikan objek standard primitif yang terdapat di dalam

  rajah tersebut.

  Rajah 5

  Ruang Jawapan

  i. Cth : Tube

  ii. ________________________________________

  iii. ________________________________________

  iv. ________________________________________

  v. ________________________________________

  vi. ________________________________________

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  9/21

  SULIT 10 7404/1-Grafik Berkomputer

  8. Berdasarkan imej di bawah, lakarkan rupa objek yang terhasil dengan menggunakan

  perisian Macromedia Freehand setelah arahan Modify > Combine dilakukan ke atas

  rupa objek di bawah.

  Modify> Combine > Punch

  Modify > Combine > Union

  Modify > Combine > Intersect

  Modify> Combine > Divide

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  10/21

  SULIT 11 7404/1-Grafik Berkomputer

  9. Perisian Adobe Photoshop menyediakan tool untuk membuat penyunting imej.

  Berdasarkan nama toolberikut, pilih lima toolyang sesuai dan padankan mengikut

  fungsi toolseperti dalam jadual di bawah.

  History Brush Tool Eliptical Marquee tool

  Eye dropper Tool Dodge Tool

  Pen Tool Hand Tool

  Pencil Tool Move Tool

  Nama Tool Fungsi Tool

  Berperanan untuk mengimbas kembali arahan-arahan

  yang telah dilakukan terhadap Brush Tool

  Digunakan untuk menghasilkan sebahagian kawasan

  imej yang lebih cerah

  Digunakan untuk mencipta garisan lurus dan lengkungan

  yang halus

  Membolehkan paparan sesuatu kawasan objek

  digerakkan

  Membolehkan warna dari kawasan imej yang aktif dipilih

  Digunakan untuk memilih kawasan imej secara membulat

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  11/21

  SULIT 12 7404/1-Grafik Berkomputer

  10. Rajah di bawah merupakan lakaran objek 2 dimensi. Warnakan objek tersebut agardapat menimbulkan bentuk, bayang dan ruang.

  [5 skor]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  12/21

  SULIT 13 7404/1-Grafik Berkomputer

  BAHAGIAN BJawab semua soalan

  11. Perhatikan Rajah 6a dan Rajah 6b. Berdasarkan pengalaman anda semasa menggunakan

  perisian 3D Studio Max, terangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkanimej bitmap menggunakan material editor seperti di rajah 6b.

  Sebelum

  Rajah 6a

  Selepas

  Rajah 6b

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  13/21

  SULIT 14 7404/1-Grafik Berkomputer

  Ruang Jawapan

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  [ Skor : 10]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  14/21

  SULIT 15 7404/1-Grafik Berkomputer

  12. Berdasarkan pengalaman anda membuat penyuntingan menggunakan perisian

  Macromedia Freehand, terangkan langkah-langkah penyuntingan yang anda lakukan dari

  rajah 7a kepada rajah 7b.

  Rajah 7a Rajah 7b

  Ruang Jawapan

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  15/21

  SULIT 16 7404/1-Grafik Berkomputer

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  [ Skor : 10]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  16/21

  SULIT 17 7404/1-Grafik Berkomputer

  13. Anda telah mempelajari cara-cara untuk menghasilkan animasi mask menggunakan

  Macromedia Flash, senaraikan langkah-langkah penghasilan animasi seperti rajah 8a

  kepada rajah 8b.

  Rajah 8a: sebelum mask Rajah 8b: selepas mask

  Ruang Jawapan

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  17/21

  SULIT 18 7404/1-Grafik Berkomputer

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  [ Skor : 10]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  18/21

  SULIT 19 7404/1-Grafik Berkomputer

  BAHAGIAN CJawab semua soalan

  14. Anda telah menghasilkan kad nama seperti Rajah 9 untuk dinilai sebelumdipamerkan. Huraikan komen anda meliputi penggunaan elemen rekaan dan

  prinsip rekaan serta kesesuaian imej berbanding dengan mesej yang digunakan

  untuk mereka bentuk poster tersebut.

  Rajah 9

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  19/21

  SULIT 20 7404/1-Grafik Berkomputer

  Ruang Jawapan

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  [ Skor : 10]

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  20/21

  SULIT 21 7404/1-Grafik Berkomputer

  15. Anda telah ditugaskan oleh pihak sekolah supaya menghasilkan poster sempenaPameran Grafik Berkomputer yang bertemakan Evolusi Penuh Warna.Berdasarkan kreativiti anda, illustrasikan poster tersebut dengan menggunakanperisian penyuntingan grafik bitmap dan huraikan proses penghasilan mengikutpenggunaan perisian berkenaan.

  Ruang Ilustrasi

  7404/1-Grafik Berkomputer SULIT

  [Lihat Sebelah

 • 8/2/2019 Soalan Percubaan Spm 2009

  21/21

  SULIT 22 7404/1-Grafik Berkomputer

  Ruang Jawapan:

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  [ Skor : 10]

  SOALAN TAMAT