of 28 /28
Skripta iz fiziologije Uvod u fiziologiju, odjelci tjelesnih tekućina, homeostaze: Odjelci tjelesnih tekućina : U prosječne odrasle osobe teške 70kg ukupna tjelesna tekućina čini oko 60% tjelesne mase, odnosno oko 42L. Procentualna zastupljenost tekućine zavisi od više faktora: dob, spol, BMI. –Ukupna tjelesna tekućina (42L) raspoređena je u 2glavna odjeljka: odjeljak ekstracelularne tekućine (14L) i odjeljak intracelularne tekućine (28L). Odjeljak ekstracelularne tekućine se dalje dijeli na 2pododjeljka: intersticijsku tekućinu (11L) i krvnu plazmu (3L). *Postoji još jedan mali odjeljak tekućine-transcelularna tekućina (1-2L). Tu spada tekućina u peritonealnom, sinovijalnom, intraokularnom i perikardijalnom prostoru, te cerebrospinalni likvor. –Ekstracelularnu i intracelularnu tekućinu razdvaja ćelijska membrana , a intersticijsku tekućinu i krvnu plazmu razdvaja kapilarna membrana , i između njih postoji intenzivan promet tekućina. Sastav i osobine intracelularne i ekstracelularne tekućine : Sastav intracelularne i ekstracelularne tekućine se bitno razlikuju, jedine osobine koje su iste su osmolarnost koja iznosti 300mosmol/L. Sastav intersticijske tekućine i krvne plazme je isti, izuzev proteina (više ih je u krvnoj plazmi). Načini transporta kroz ćelijsku membranu : pasivni transport (difuzija i osmoza) / aktivni transport. Osmoza : je način transporta vode iz odjeljka manjeg osmotskog pritiska u odjeljak većeg osmotskog pritiska kroz semipermeabilnu membranu bez utroška energije, sve dok se ne uspostavi ekvilibrijum osmolarnosti s obe strane membrane Difuzija : je transport različitih tvari iz odjeljka sa njihovim većim koncentracijama, kroz semipermeabilnu membranu, u odjeljak sa njihovom manjom koncentracijom bez utroška energije. Brzina difuzije zavisi od: propustljivosti membrane, debljine membrane, površine membrane. Difuzija se odvija kroz lipidni dvosloj ili kroz kanale. Olakšana difuzija je transport gdje se tvari (glukoza, AK) transportuju iz odjeljka veće koncentracije u odjeljak manje koncentracije uz pomoć proteinskih transportera, i naravno uz utrošak energije iz ATP-a. Aktivni transport : je suprotan difuziji, tvari se iz 1

Skripta Iz Fiziologije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fiziologija

Text of Skripta Iz Fiziologije

Page 1: Skripta Iz Fiziologije

Skripta iz fiziologije

Uvod u fiziologiju, odjelci tjelesnih tekućina, homeostaze:

Odjelci tjelesnih tekućina: U prosječne odrasle osobe teške 70kg ukupna tjelesna tekućina čini oko 60% tjelesne mase, odnosno oko 42L. Procentualna zastupljenost tekućine zavisi od više faktora: dob, spol, BMI. –Ukupna tjelesna tekućina (42L) raspoređena je u 2glavna odjeljka: odjeljak ekstracelularne tekućine (14L) i odjeljak intracelularne tekućine (28L). Odjeljak ekstracelularne tekućine se dalje dijeli na 2pododjeljka: intersticijsku tekućinu (11L) i krvnu plazmu (3L). *Postoji još jedan mali odjeljak tekućine-transcelularna tekućina (1-2L). Tu spada tekućina u peritonealnom, sinovijalnom, intraokularnom i perikardijalnom prostoru, te cerebrospinalni likvor. –Ekstracelularnu i intracelularnu tekućinu razdvaja ćelijska membrana, a intersticijsku tekućinu i krvnu plazmu razdvaja kapilarna membrana, i između njih postoji intenzivan promet tekućina.

–Sastav i osobine intracelularne i ekstracelularne tekućine: Sastav intracelularne i ekstracelularne tekućine se bitno razlikuju, jedine osobine koje su iste su osmolarnost koja iznosti 300mosmol/L. Sastav intersticijske tekućine i krvne plazme je isti, izuzev proteina (više ih je u krvnoj plazmi).

Načini transporta kroz ćelijsku membranu: pasivni transport (difuzija i osmoza) / aktivni transport. Osmoza: je način transporta vode iz odjeljka manjeg osmotskog pritiska u odjeljak većeg osmotskog pritiska kroz semipermeabilnu membranu bez utroška energije, sve dok se ne uspostavi ekvilibrijum osmolarnosti s obe strane membrane Difuzija: je transport različitih tvari iz odjeljka sa njihovim većim koncentracijama, kroz semipermeabilnu membranu, u odjeljak sa njihovom manjom koncentracijom bez utroška energije. Brzina difuzije zavisi od: propustljivosti membrane, debljine membrane, površine membrane. Difuzija se odvija kroz lipidni dvosloj ili kroz kanale. Olakšana difuzija je transport gdje se tvari (glukoza, AK) transportuju iz odjeljka veće koncentracije u odjeljak manje koncentracije uz pomoć proteinskih transportera, i naravno uz utrošak energije iz ATP-a. Aktivni transport: je suprotan difuziji, tvari se iz odjeljka sa njihovom manjom koncentracijom transportuju u odjeljak njihove veće koncentracije, uz utrošak energije koja se dobije iz ATP-a. Transport obično obavljaju protein transporteri, odnosno enzimi ATP-aze, koje zovemo „pumpe“. Podtipovi aktivnog transporta su- jednostavni i sekundarni aktivni transport, kontransport (simport) i kontratransport. Kontransport (simport)- istovremeno se aktivno transportuju dvije različite supstance istim transporterom. Kontratransport- istovremeno se istim transporterom jedna supstanca ispumpava, a druga upumpava. Sekundarni aktivni transport podrazumijeva da se energija, uskladištena u koncentracijskom gradijentu nekog jona, koristi za prijenos druge tvari.

Unutrašnja sredina, homeostaza: Održavanje stalnog sastava, osobina i zapremine unutrašnje sredine zove se homeostaza. Postoji veliki broj homeostaza: izovolemija (održavanje stalnog volumena), izojonija (održavanje stalne koncentracije jona), izotonija (održavanje stalnog osmotskog pritiska), izogligemija (održavanje stalne koncentracije glukoze), izohidrija (održavanje stalne pH vrijednosti), izotermija (održavanje stalne temperature), izoosmija (održavanje stalne osmolarnosti)… Različiti organi i sistemi organa svojim mehanizmima učestvuju u održavanju različitih homeostaza. Mehanizme održavanja svih homeostaza izučava fiziologija. -*Kroz kapilarnu memb se odvija promet vode i različitih tvari između intersticijske tekućine i krvne plazme. Ako je zbir sila hidrostatskih i koloidno-osmotskih pritisaka veći prema vani, onda tekućina izlazi iz kapilare u intersticij (filtracija), a ako je zbir sila jači prema unutra, onda tekućina prelazi iz intersticija u krvnu plazmu (reapsorpcija).

1

Page 2: Skripta Iz Fiziologije

Fiziologija ćelijske membrane:

Funkcija i građa ćelijske membrane: Ćelijska (plazmatska) membrana dijeli 2prostora: intra i ekstracelularni. Ona ima više funkcija: homeostatska funkc je da služi kao djelimično propusna barijera koja odvaja ćel sadržaj i štiti ćeliju od brzih promjena u okolini. Dalje, ona omogućava održavanje razlika između citoplazmatskog sadržaja u odnosu na ekstracelularnu tečnost. Funkciona uloga dvoslojnosti membrane je ta da lako propušta liposolubilne tvari (topive u mastima), što je bitno pri transportu gasova i masnih kiselina; a zadržava hidrosolubilne tvari zahvaljujući hidrofobnom dijelu membrane. Građa: Strukturu membrane čini dvosloj fosfolipida u koju su uronjene molekule proteina. Fosfolipidi imaju svoj polarni hidrofilni (topov u vodi) i nepolarni hidrofobni sloj. Polarni sloj je okrenut ka spoljašnjosti a nepolarni ka unutrašnjosti ćelije. Postoje 2vrste membranskih proteina: integralni i periferni. Integralni su čvrsto vezani za lipidni dvosloj, većinom se protežu cijelom debljinom membrane, i uključeni su u transport kroz ćelijsku membranu. Periferni proteini su labavo pričvršćeni za površinu membrane ili za integralne proteine. Oni djeluju kao enzimi, antigeni ili receptori, i mehanički mijenjaju oblik ćelije i povezuju je s drugim ćel. *transport kroz ćelijsku membranu je u lekciji Uvod u Fiziologiju, Odjelci tjelesnih tekućina, Homeostaze

Mirovni membranski potencijal: Razdvajanje naelektrisanja s obje strane ćelijske membrane uslovljava pojavu elektriciteta, odnosno membranskog potencijala. U stanju mirovanja, membranski potencijal ima negativnu vrijednost, i kod većine nestimulisanih neurona iznosi oko -70mV. Nastanak mirovnog membranskog potencijala zavisi od distribucije i propustljivosti membrane za različ vrste jona, naročito za Na+, K+, i anjona (-). Također, Na-K pumpa za svaka izbačena tri pozitivna Na+ iz ćelije, ubaci dva pozitivna K+ u ćeliju, i tako pumpa daje mali direktni značaj negativnosti mirovnog membranskog potencijala. Veličina membranskog potencijala zavisi od broja naelektrisanih čestica s obje strane membrane, i izražava se u milivoltima (mV).

–Akcioni potencijal: je u biti promjena vrijednosti memb potencijala, i ona omogućava nervnom i mišićnom tkivu prijenos informacija s jedne ćel na drugu. –U početku će draž uzrokovati depolarizaciju membrane, otvoriti će se Na+ kanali i uzrokovati jaku difuziju Na+ jona u ćeliju. To mijenja polaritet ćelije u pozitivan (+30mV), i ti kanali ostaju otvoreni oko 1ms, i onda se zatvaraju. Nakon toga se otvaraju K+ kanali, i K+ napušta ćeliju odnoseći sa sobom (+) naboj. Vrijednost memb potencijala se vraća na početnu vrijednost (-70mV), i to se zove repolarizacija. -Hiperpolarizacija je povećanje negativnosti memb potencijala i nastaje kao posljedica ulaska negativnih jona ili izlaska veće količine pozitivnih. Prag za okidanje je vrijednost memb potencijala koji je potrebno dostići da bi se pokrenuo akcioni potencijal. -(*elektronički potencijal je prisutan u nekim vezama neurona, i značajan je po tome što amplituda signala zavisi od jačine draži koja ju je izazvala. Što je jači stimulus-jači je i impuls). –Provođenje akcionog potencijala (uloga živaca): Tipičan neuron ima 4funkcionalna dijela: tijelo, aksonski brežuljak, akson i terminalni završetak. Tijelo ćelije sa dendritima predstavlja mjesto komunikacije među neuronima i mjesto ulaska impulsa. Impuls uzrokuje elektronički potencijal na dendritu, i putuje do aksonskog brežuljka. Tu se generiše akcioni potencijal i prenosi se kao impuls živcem prema narednoj ćeliji. Terminalni završetak je završni dio neurona i čini vezu sa narednim ćelijama (nervnim, mišićnim, žljezdanim).

2

Page 3: Skripta Iz Fiziologije

Fiziologija mišića:

Na osnovu strukture, kontraktilnih osobina i mehanizama kontrole, razlikujemo 3tipa mišićnog tkiva: skeletni, glatki, srčani mišić.

Skeletni mišić: čine najveće tkivo u tijelu, na njih otpada 40%mase tijela. Nalaze se pod kontrolom naše volje. Omogućuju: kretanje i uspravnost tijela, obavljanje preciznih radnji, funkciju govora, učestvuju u termoregulaciji. Građa skeletnog mišića: Ono je građeno od mišićnih vlakana. To su cilindrične, višejedarne ćel nastale spajanjem stotina jednojedarnih mioblasta. Mišićna vlakna se ne mogu dijeliti mitozom, već se porast mišićne mase odvija hipertrofijom već postojećih vlakana. Svako pojedinačno mišićno vlakno je obavijeno endomizijumom, više vlakana čini snop koji je obavijen perimizijumom, a cijeli mišić je obavijen gustim vezivom-epimizijumom. Ćelijska memb mišićnog vlakna se zove sarkolema, a sarkoplazma mišićnog vlakna odgovara citoplazmi drugih ćelija i bogata je glikozomima i mioglobinom. Na krajevima svakog mišića se nalaze tetive, koje pričvršćuju mišić za kost.

Unutrašnje organele mišićnog vlakna: kontraktilni filamenti (miofibrile), sarkoplazmatski retikulum i Ttubuli. Kontraktilni filamenti(miofibrile): su cilindrične strukt koje leže paralelno duž osovine cijelog mišićnog vlakna. One su sastavljene od stotina sarkomera. Sarkomera je osnovna funkcionalna jedinica mišića. Svaka sarkomera je ograničena između dva Z diska. Unutar sarkomere se nalaze kontraktilni filamenti (miofilamenti). Mogu biti tanji, aktinski; i deblji, miozinski filamenti. Njihova organizacija u sarkomeri daje karakterističnu ispruganost svijetlim (I prugama) i tamnim (A prugama) područjima. Miozinski filament je građen od 200-300molekula miozina, a svaka molekula sadrži: dugački rep koji završava miozinskom glavicom. Aktinski filament se sast od 3proteina: aktina, tropomiozina i troponina. Sarkoplazmatski retikulum: je cjevasta strukt koja se nalazi između miofibrila, a uloga joj je da skladišti kalcijum neophodan za proces mišićne kontrakcije. T-tubuli su produžeci ćelijske memb koji prodiru u dubinu mišićnog vlakna i tijesno prijanjaju uz cisterne sarkoplazmatskog retikuluma čineći tzv trijade. Uloga T-tubula je da prenesu akcijski potencijal do svih miofibrila.

Mehanizam kontrakcije skeletnog mišića: Uloga neuromuskularne sinapse: Spoj između mišićnog vlakna i alfa motornog neurona zove se neuromuskularna sinapsa ili motorna ploča. Vezivanjem acetilholina za receptor povećava se propustljivost memb mišićnog vlakna za jone Na+ i K+, čime se generiše akcioni potencijal, i preko T-tubula se sprovodi u unutrašnjost mišićnog vlakna i dolazi do kontrakcije. Sva mišićna vlakna koja inerviše jedan motorni neuron nazivaju se motorna jedinica. Teorija klizajućih filamenata: ima niz ključnih događaja: 1.akcioni potencijal se širi po površini mišićne ćel, i preko T-tubula svi unutrašnji dijelovi ćelije bivaju pobuđeni. 2.sarkoplazmatski retikulum otpušta kalcij i povećava njegovu intracelularnu koncentrac. 3.kalcijum se veže za komponentu aktina troponin C i uzrokuje njegovu konformacionu promjenu. Otkrivaju se aktivna mjesta na koja će se vezati glavice miozina. 4.djelovanjem enzima ATP-aze oslobađa se energ koja miozinsku glavicu pokreće u aktivan položaj. Na taj način poprečni mostovi prave zaveslaj koji dovodi do kretanja molekula aktina duž molekula miozina, tako se skraćuju sarkomere a i cijelo vlakno. 5.Relaksacija mišića počinje smanjenjem intracelularne koncentracije Ca+. Djelovanjem antagonista mišić se relaksira.

Izvori energ za mišićnu kontrakc: Skeletni mišići kao izvor energ za kontrakc mogu koristiti samo ATP. Međutim, njegove unutarćelijske zalihe su vrlo male, pa za dugotrajniji napor mišića je neophodna metabolička resinteza (refosforilacija) ATP. To se može izvesti na sljedeće načine:

3

Page 4: Skripta Iz Fiziologije

1.Kreatin fosfatnim sistemom, 2.Anaerobnom glikolizom, 3.Oksidativnom razgradnjom hranjljivih materija, pri čemu se oslobađa najveća količina energ.

Glatki mišići (10%mase tijela) omogućavaju funkcionisanje unutarnjih org. Imaju velik doprinos u održavanju homeostaze orgnzma. Nalaze su zidovima cjevastih org i krvnih sudova. Kontrakcija nije pod uticajem naše volje.

Podjela glatkih mišića: Glatki mišići su podijeljeni na 2tipa: 1.višejedinični, i 2.jednojedinični glatki mišić. –Višejedinični tip se nalazi u zidovima velikih krvnih sudova, oku i piloerektornim mišićima. Ovaj tip mišića čine više zasebnih mišićnih ćel koje funkcionišu nezavisno jedna od druge. –Jednojedinični (visceralni) tip gradi zidove unutrašnjih org u digestivnom, reproduktivnom, urinarnom sist i zidove malih krvnih sudova. Ćelije su vezane tijesnim vezama, i te veze omogućuju smanjenje otpora proticanju elektriciteta s jedne na drugu ćel, čineći sincicijum ili funkcionalnu cjelinu. Tako sva vlakna funkcionišu kao „jedna jedinica“.

Struktura glatkih mišića: ćel glatkog mišića su male, vretenaste, s jednim centralno postavljenim jedrom. Kontraktilni aparat je izgrađen od miozinskih i aktinskih filamenata, ali oni nisu organizovani u sarkomere-nema ispruganosti. Aktinski filamenti su prikačeni za gusta tijela. Miozinski filamenti su povezani sa aktinskim, gradeći dijagonalno orjentisane snopove. Pošto djeluju kao sincicijum, akcioni potencijal lahko dospijeva do svih mišićnih ćelija.

Mehanizam kontrakcije glatkog mišića: postoje 3glavna događaja: 1.vezivanje kalcija za kalmodulin, 2.aktivacija miozin kinaze i 3.fosforilacija miozina. –Nakon ulaska u glatki mišić, Ca2+ joni se vežu za kalmodulin, unutarćelijski protein. Kompleks „Ca2+-kalmodulin“ aktivira enzim miozin kinazu, ona aktivira miozin, nakon čega poprečni mostovi miozina započinju cikluse zaveslaja. Relaksacija mišića se vrši pumpanjem kalcija van ćelije i aktivnošću enzima miozin fosfataze koja inaktivira miozinske poprečne mostove.

Kontrola kontrakcije glatkog mišića: Mnogi faktori utiču na kontrakciju glatkog mišića time što mijenjaju intracelularnu koncentraciju Ca2+ jona. Ti faktori su: 1.autonomni nervni sist, 2.hormoni (adrenalin, noradrenalin, histamin, vazopresin, angiotenzim), 3.lokalni tkivni produkti (azotni monoksid, leukotrijeni, prostaglandini), 4.unutarćelijska koncentracija kalcija. –Sama unutarćelijska koncentrac Ca2+ može biti promijenjena na nekoliko načina: 1.aktiviranjem voltažnih Ca2+ kanala, 2.aktiviranjem ligand zavisnih Ca2+ kanala, te 3.aktiviranjem Ca2+ kanala isteanjem. *–Kontrakcija glatkog mišića je sporija ali dugotrajnija od skeletnog. Ali, zbog veoma spore aktivnosti miozin ATP-aze, ove kontrakcije troše manje energ. Taj fenomen se zove „zaključavanje“.

Srčani mišić nalazimo jedino u srcu. Ima mnogo funkcionalnih sličnosti sa skeletnim mišićima, ali se ne nalazi pod kontrolom naše volje. Njegovi filamenti su organizovani u sarkomere-pa ima poprečnu ispruganost. Kalcijum neophodan za kontrakc dolazi iz sarkoplazmatskog retikuluma, ali i iz širih T-tubula. Taj dodatni kalcij omogućava snažniju kontrakciju. –T-tubuli sa sarkoplazmatskim retikulumom čine dijadu. Ćelije srčanog mišića su razgranate i krajevima tijesno povezane jedna s drugom. –Međusobne veze ovih ćel zovu se interkalatni diskusi. Oni su građeni od 2tipa međućelijskih veza: dezmosomi (drže mišićna vlakna na okupu) i tijesne veze (kanali koji omogućuju nesmetan prolaz jona između 2 mišićne ćel). Kao rezultat toga, miokard se ponaša kao jedna cjelina, sincicijum. Srce je podijeljeno na 2sincicijuma, pretkomorni i komorni. Akcioni potencijal srčanog mišića je poseban po platou koji omogućava produženo kontrahovanje mišića.

4

Page 5: Skripta Iz Fiziologije

Fiziologija kardiovaskularnog sistema:

Kardiovaskularni sistem obuhvata srce, venski sistem i arterijski sistem. Taj sistem omogućava neprekidnu cirkulaciju krvi, čime se u tkiva donose hranjive materije i kisik, a iz tkiva odnose štetni produkti i CO2. Tok krvi od lijeve komore do desne pretkomore je veliki krvotok, a od desne komore do lijeve pretkomore je plućni ili mali krvotok. Srce predstavlja dvostepenu pumpu, koja pumpa krv iz područja malog u područje velikog krvotoka. Osnovne karakt srčanog mišića su ritmičnost i automatizam. Karakteristika akcijskog potencijala srčanog mišića je postojanje platoa, koji uzrokuje ulazak Ca2+ kroz spore kalcijumske kanale.

Elektrokardiografija: je metoda zapisivanja električne aktivnosti srca. Uređaj za registrovanje elektrokardiograma je elektrokardiograf. Zapisi se bilježe na milimetarskom papiru koji se kreće brzinom od 25mm/s. Na EKG zapisu razlikuju se talasi, zupci, intervali i segmenti. Normalan elektrokardiogram se sastoji od talasa depolarizacije i repolarizacije. S lijeva na desno, na EKG-u razlikujemo: P-talas (depolarizacija pretkomore), PR-interval (vrijeme do depolarizacije komora), QRS-talas (depolarizacija komora), ST-segment, T-val (repolarizacija komora), U-val. Na x-osi je prikazano vrijeme u sekundama, a na y-osi napon u mV.

Elektrokardiografski odvodi: Određena kombinacija pozitivne i negativne elektrode, zajedno sa trećom koja predstavlja uzemljenje, naziva se odvod. Razmještaj elektroda određuje smijer tog odvoda, i to se naziva njegovom osi. Os je određena smjerom između pozitivne i negativne elektrode. Položaj tih elektroda za različite odvode je standardiziran: bipolarni odvodi I-III; pojačani unipolarni odvodi s ekstremiteta aVR, aVL i aVF; prekordijalni odvodi V1-V6. U biti postoje 2 načina registrovanja: bipolarno (razlika potencijala između 2 tačke na tijelu) i unipolarno (gdje zbirna elektroda povezuje više referentnih tačaka na tijelu).

Srčani ciklus: je period između dvije kontrakcije srca. Sastoji se od faze relaksacije (dijastola) i faze kontrakcije (sistola). Dijastola se odvija kroz 4podfaze: 1.izometrijska relaksacija-predstavlja razdoblje od zatvaranja semilunarnih valvula do otvaranja AV valvula. 2.faza brog punjenja-obuhvata period od otvaranja mitralne valvule do maksumima ventrikularnog punjenja. 3.dijastaza-je faza sporog punjenja ventrikula. 4.artijumska kontrakcija. Sistola se odvija kroz 2podfaze: 1.izovolumna kontrakcija-počinje porastom pritiska u komorama usljed zatvaranja A-V valvula, mišićna vlakna se još uvijek ne skraćuju. 2.ejekciona faza-kada se pritisak u komorama poveća, čime se otvaraju semilunarne valvule. U prvoj trećini izađe 70% krvi, a u naredne dvije trećine preostalih 30%. Za vrijeme dijastole komore se pune krvlju do volumena od oko 110ml i to predstavlja enddijastolni volumen. U toku sistole u svakoj komori preostane oko 50ml krvi, što predstavlja endsistolni volumen.

Funkcija valvula: jeste da djeluju kao ventili. Atrioventrikularne valvule sprječavaju vraćanje krvi iz komora u predkomore, a semilunarne valvule sprječavaju vraćanje krvi iz aorte i plućne arterije u komore. Zatvaraju se i otvaraju pasivno, u zavisnosti od gradijenta pritiska krvi prema nazad ili prema naprijed. Za vrijeme otvaranja i zatvaranja valvula nastaju srčani tonovi: prvi srčani ton se zove sistolni, a drugi dijastolni. Oni se slušaju metodom auskultacije.

Rad srca: je količina energije koju srce pretvara u rad tokom svake kontrakcije. Postoje 2 oblika srčanog rada: 1.prebacivanje krvi iz područja niskog venskog u područje visokog arterijskog pritiska; i 2.ubrzavanje krvi do one brzine kojom se ona izbacuje kroz valvulu aorte i valvulu plućne arterije. Inače, rad kontrakcije desne komore je znatno manji, i iznosi 1/6 rada lijeve.

5

Page 6: Skripta Iz Fiziologije

Regulacija rada srca: Cilj regulacije rada srca je da se uskladi veličina rada sa potrebama organizma u datom trenutku. Rad srca je pod uticajem nervnih i humoralnih faktora, i pod snažnom kontrolom simpatikusa i parasimpatikusa. Regulacija rada srca je moguća na 2načina: a)autoregulacijom srčanog rada, b)kontrolom frekvencije i snage kontrakcije putem autonomnog nervnog sistema. Osnovni zakon srca je Frank-Starlingov zakon, on predstavlja način autoregulacije i prilagodljivosti srčanog rada, i glasi: srce će ispumpati svu količinu krvi koja dođe u njega, ne dozvoljavajući joj da se zadržava na periferiji.“ Drugim riječima, pri povećanom dotoku krvi, srčani mišić se jače istegne.

Minutni volumen srca: predstavlja količinu krvi koja se svake minute ispumpava iz srca u aortu. U prosjeku iznosi 5,6l/min. Glavne determinante minutnog volumena srca su: prethodno opterećenje, naknadno opterećenje, kontraktilnost miokarda i srčana frekvenca. Minutni volumen jednak je proizvodu udarnog volumena i srčane frekvencije (MVS=UVxSF). Udarni volumen je količina krvi koju lijevi ventrikul izbaci u toku jednog udara, i u prosjeku iznosi 70ml. Srčana frekvencija normalno iznosi između 60-100 u min.

Koronarna cirkulacija: Lijeva koronarna arterija snabdijeva prednje i lateralne dijelove lijeve komore, a desna koronarna arterija desnu komoru i zadnji dio lijeve komore. Protok krvi kroz koronarne sudove iznosi 225ml/min. Glavni faktor lokalne regulacije protoka krvi kroz srce je potreba za kisikom. Također, značajan uticaj ima i nervna kontrola, koja može djelovati direktno (preko transmitera) i indirektno.

Fizičke osobine cirkulacije: Tri su osnovna principa koja objašnjavaju ulogu cirkulacije: 1.protok krvi je skoro uvijek kontrolisan u zavisnosti od poteba tkiva; 2.minutni volumen srca je pod kontrolom svih lokalnih protoka kroz tkiva; 3.arterijski pritisak je kontrolisan nezavisno od kontrole lokalnog protoka i minutnog volumena srca.

Funkcionalni dijelovi cirkulacije: Arterije prenose krv od srca do tkiva, imaju jak vaskularni zid i brz protok krvi. Arteriole imaju ulogu kontrolnih valvula preko kojih se krv propušta u kapilare. Kapilari razmjenjuju tečnost, hranu i elektrolite s ćelijama. Venule prikupljaju krv iz kapilara, ulijevaju se u veće vene. Vene prenose krv iz tkiva nazad u srce, i služe kao rezervoar krvi. –U različitim dijelovima cirkulacije nalaze se različiti volumeni krvi. –Najveći pritisak je u aorti, najveći pad pritiska je u arteriolama, a u venama je pritisak jednak nuli. –Protok krvi je jednak odnosu0 razlike pritisaka s jedne i druge strane krvnog suda i otpora. Tok krvi je uglavnom laminaran, poneka tubularan.

Arterijski krvni pritisak: jednak je proizvodu minutnog volumena srca i ukupnog perifernog otpora, i predstavlja silu kojom krv vrši pritisak na krvni sud. Najviša vrijednost pritska se zove sistolni, a najniža dijastolni pritisak. Razlika sistolnog i dijastolnog pritiska zove se pulsni pritisak, a srednji arterijski pritisak predstavlja zbir dijastolnog i 1/3 pulsnog pritiska. Optimalni krvni pritisak iznosi 120/80.

6

Page 7: Skripta Iz Fiziologije

Kardiovaskularni refleksi – Mehanizmi regulacije arterijskog krvnog pritiska: 1.baroreceptori: su razgranati nervni završeci koji usljed naglog pada pritiska (npr pri ustajanju), potiču snažnu aktivnost sipatičnog nervnog sistema i minimizira se smanjenje arterijskog krvnog pritiska u glavi. 2.hemoreceptori:su hemosenzitivne ćelije osjetljive na nedostatak O2 i povećanje CO2. Rade na sličnom principu kao baroreceptori, ali se aktiviraju na nižim pritiscima, oko 80mmHg. 3.ishemijska reakcija CNS-a: je jedan od najsnažnijih aktivatora simpatičkog nervnog sistema, aktivira se na vrlo niskim pritiscima 20-50mmHg. 4.uloga bubrega: bubrezi principom beskonačne amplifikacije dugoročno kontroliraju arterijski pritisak- pri niskom pritisku bubrezi skoro nikako ne izlučuju mokraću, a pri visokom pritisku izlučivanje mokraće se poveća 6-8puta. 5.sistem renin-angiotenzin: u slučaju pada pritiska, renin se izlučuje iz buburega i zajedno sa angiotenzinom uzrokuje sistemsku vazokonstrikciju i povećanje krvnog pritiska.

Lokalna kontrola protoka krvi-kapilarna dinamika-hemodinamika: Svako tkivo kontroliše svoj protok krvi prema vlastitim potrebama, jer svako tkivo ima različite potrebe krvi. Krv kroz kapilare ne teče kontinuirano, već isprekidano u mlazovima usljed vazomocije. Vazomociju reguliše koncentracija O2 u tkivu. Što je potrošnja O2 veća, veća je i vazomocija. 4 osnovne sile koje određuju prolaz tečnosti kroz kapilarnu membranu su: kapilarni pritisak (potiskuje tečnost u intersticijumski prostor), pritisak intersticijumske tečnosti (povlači tečnost u intersticijumski prostor kada je negativan, a potiskuje je u kapilare kada je pozitivan), koloidno-osmotski pritisak plazme (uzrokuje osmozu tečnosti prema unutra), koloidno-osmotski pritisak intersticijumske tečnosti (uzrokuje osmozu tečnosti prema van).

7

Page 8: Skripta Iz Fiziologije

Fiziologija krvi i imuni sistem:

KRV je tečno tkivo koje se sastoji od plazme i uobličenih elemenata. Krvna plazma se sastoji od vode (90%) i proteina plazme (albumini, globulini, fibrinogen..). Uobličeni elementi krvi su eritrociti, leukociti i trombociti. Funkcije krvi su: regulacijska, zaštitna, transport tvari, hranjenje tkiva…

Hematopoeza je proces stvaranja zrelih krvnih ćelija. Osnovni organ hematopoeze je koštana srž. Sve krvne ćel nastaju iz pluripotentne stem ćelije, kroz proces proliferacije (rasta), diferencijacije (usmjeravanja) i maturacije (sazrijevanja). Stem ćelija se dijeli u 2loze: mijeloidna i limfoidna. Iz njih nastaju unipotentne matične ćel, npr. erotroblasti, megakarioblasti, monoblasti; iz kojih će nastati zrele ćelije.

Eritrociti: su ćelije bez jedra, izgleda diska, promjera 8mikrona. Žive oko 120dana. U litri krvi ih ima oko 4,5-5x10na dvanaestu. Eritrocitopoeza je proces stvaranja zrelih eritrocita. Faze eritropoeze: proeritroblast- bazofilni eritroblast- polihromatofilni eritroblast- acidofilni eritroblast- retikulocit- eritrocit. Tokom diferencijacije se ćelija smanjuje, jedro iščezava. Eritropoetin je glikoproteinski hormon koji je važan za završno diferenciranje u zreli oblik. Hemoliza je proces razaranja eritrocita nakon 120dana. Makrofagi fagocitiraju hemoglobin koji je izašao kroz oštećenu membranu. Željezo se oslobađa u krv, a ostatak se transportuje nazad u koštanu srž ili se pohranjuje u jetru.

Hemoglobin: je glavna bjelančevina eritrocita. Glavna funkcija mu je transport O2 i CO2. Postoje 3tipa hemoglobina: hemoglobin A (najzastupljeniji), fetalni i A2. Hemoglobin se sastoji od 4 podjedinice koje čini hem. Hem sadrži dvovalentno željezo za koje se veže kiseonik. Kisik se za hemoglobin veže labavo i reverzibilno, preko jedne od koordinativnih veza atoma željeza. Pri tome se kisik ne jonizuje već se prenosi u molekularnom obliku. Jedna molekula hemoglobina može prenijeti 4molekule O2.

Metabolizam željeza: Željezo je važno za sintezu hemoglobina, mioglobina i mnogih enzima. Ukupna količina željeza u tijelu je oko 4g, a od toga 2,5g otpada na željezo hemoglobina. Ostatak otpada na depoe željeza u jetri, slezini, koštanoj srži u obliku feritina i hemosiderina (1g). Apsorpcija željeza se odvija u duodenumu i proksimalnom jejunumu.

Krvne grupe: Poznavanje krvne grupe je važno u transfuziji krvi. Prilikom miješanja različitih krvnih grupa dolazi do aglutinacije. Aglutinacija dovodi do oštećenja membrane eritrocita i hemolize, a u najtežem slučaju do akutnog zatajenja funkcije bubrega. Na membranama eritrocita postoji veliki broj antigena, a oni koji određuju krvne grupe su A, B i Rh. Krvne grupe su: 0,A,B,i AB; (razlikuju se po aglutinogenima na membrani i aglutininima u serumu). Također, bitan je i Rh faktor (C,D,E,c,d,e), koji može biti pozitivan (85%) i negativan (15%).

Hemostaza: je proces zaustavljanja ili prevencije krvarenja. Faze hemostaze su: vaskularna, trombocitna i koagulacijska. Postoje 4mehanizma rada hemostaze: 1.žilni spazam (stežu se krvne žile usljed živčanog refleksa, što je veće oštećenje veći je i spazam, koji traje oko 20-30min). 2.stvaranje trombocitnog čepa (trombociti prijanjaju za dio endotela koji je izgubio svoju glatkoću u povredi). 3.koagulacija (počinje se stvarati ugrušak u roku od 1-2min). 4.retrakcija ugruška (kroz ugrušak prodriju fibroblasti koji stvore vezivno tkivo-ožiljak, kroz cijeli ugrušak).

8

Page 9: Skripta Iz Fiziologije

Trombociti: su najmanje ćelije periferne krvi. Normalan broj je 100-200x10na devetu. Nastaju u koštanoj srži iz megakarioblasta, kao dijelići megakariocita. Funkcija im je u stvaranju trombocitnog čepa. Imaju sposobnost pripajanja, aktivacije, agregacije i sekrecije. Ćelijska memb im je važna jer onemogućava adheziju za normalan endotel i sadrži fosfolipide koji imaju aktivacione uloge u procesu koagulacije. (Kada trombociti dođu na mjesto oštećenog kapilara, uvećavaju se, bubre i ispuštaju pseudopodije. Otpuštaju tromboksanA2 koji privlači susjedne trombocite i tako se stvara trombocitni čep. Kod većih oštećenja nije dovoljan trombocitni čep, već i krvni ugrušak da bi se zaustavilo krvarenje.)

Koagulacija krvi: sastoji se od 3međusobno povezane faze: 1.stvaranje aktivatora protrombina, 2.pretvaranje protrombina u trombin, 3.djelovanje trombina na fibrinogen i stvaranje niti fibrina (koje grade mrežu u koju se zapliću eritrociti i trombociti i tako nastaje krvni ugrušak). Aktivator protrombina može nastati vanjskim i unutrašnjim mehanizmom. Vanjski mehanizam stvaranja aktivatora započinje povredom krvnog suda ili tkiva, čime se aktiviraju X faktori koji zajedno sa V faktorom, jonima Ca dovode do stvaranja aktivatora protrombina. Unutrašnji mehanizam započinje ozljedom same krvi, čime se aktiviraju XII faktor, koji preko XI, IX i VII djeluje na X faktor. Faktor X zajedno sa Va i jonima Ca stvaraju aktivator protrombina.

Intravaskularne antikoagulancije: Najznačajnije supstance antikoagulancije su heparin, kofaktor antitrombin-heparin. Faktori endotela učestvuju u antikoagulaciji- glatkoća endotela, glikokaliks i trombomodulin. Također, sam protok krvi sprječava koagulaciju. –Fibrinoliza predstavlja otapanje krvnog ugruška, koja počinje aktivacijom plazminogena. Plazminogen prelazi u plazmin, koji probavlja niti fibrina, fibrinogen i druge faktore koagulacije. Najpoznatiji fibrinolitici su streptokinaza i urokinaza.

Leukociti: su bijele krvne ćelije. Osnovna uloga im je zaštita organizma od stranih tijela. Broj varira od 4-10x10na devetu. Jednim dijelom nastaju u koštanoj srži, a drugim u limfnim čvorovima. Životni vijek im je od nekoliko dana do nekoliko godina. Osnovne odbrambene osobine leukocita su: ameboidno kretanje, marginacija, dijapadeza, hemotaksija i fagocitoza. Osnovna podjela je na granulocite(neutrofili, eozinofili i bazofili) i agranulocite(monociti i limfociti). Neutrofili su najzastupljeniji, limfociti su značajni u stečenom imunitetu i postoje T i B limfociti, bazofili su bitni u alergijskim reakcijama, monociti prelaskom u tkivo postaju makrofagi, a eozinofili su bitni u parazitskim infekcijama.

IMUNI ODGOVOR: predstavlja niz složenih djelovanja unutar ćelija imunog sistema te između imunih i ciljnih ćelija organizma. U tom odgovoru se razvija imunost, koja može biti urođena i stečena. Imuni sistem reaguje na sve antigene, osim onih vlastitih. U protivnom bi došlo do autoimune reakcije. Zaštita našeg organizma uključuje različite mehanizme: nespecifične (protiv različitih patogena) i specifične (protiv određenih patogena). Neki nespecifični mehanizmi su: mehaničke barijere (koža), fizičko-hemijske barijere (kiselost želučanog soka), antibakterijske tvari prisutne u sekretima (lizozomi), normalni crijevni tranzit i normalan tok sekrecije urina, granulocitna ingestija i eliminacija patogena, fiziološke prepreke (temp tijela, pH..)

Nespecifični (urođeni) imunitet: je dio imunog sistema s kojim se rađamo i koji se ne mijenja. On obezbjeđuje brzu, prvu liniju odbrane, dok stečeni imunitet ne razvije specifični imuni odgovor. Primarnu ulogu odbrane ima komplement i fagocitni odgovor u koji su uključeni makrofagi. Makrofagi detektuju i gutaju strani materijal, a komplement koji se nalazi u plazmi se veže za bakterije i pomaže njihovom eliminiranju putem lize ili opsonizacije. (u procesu lize dovodi do rupture membrane bakt ćelije, a opsonizacijom presvlači bakteriju sa komplementom i omogućava makrofagima da ih detektuju). Aktivacija komplementa i makrofaga se odigrava u ranoj fazi infekcije, u prvih nekoliko sati.

9

Page 10: Skripta Iz Fiziologije

Stečeni (adaptivni) imunitet: se javlja nakon izlaganja antigenu. Osnovna obilježja stečene imunosti su visoka specifičnost za pojedini antigen i sposobnost pamćenja antigena. Stečeni imunitet se tako naziva jer se imuni sistem adaptira za taj antigen i razvija memoriju za taj odgovor, kako bi sljedeći put bio brži i jači. Primarni odgovor je spor, obično traje nekoliko dana, ali ako se organizam inficira ponovo istim patogenom, sekundarni odgovor će biti mnogo brži. Stečeni imunitet se primarno sastoji od limfocita koji surađuju u detekciji patogena i njegovoj eliminaciji. Limfociti prepoznaju tuđi antigen tako što se receptor na njihovoj membrani veže sa molekulom antigena, šalje signal do jezgre i stvaraju se klonovi limfocita koji su specifični samo za taj određeni antigen.

Glavne komponente imunog odgovora: su limfociti, antigeni i antitijela. Limfociti: prepoznaju tuđe antigene tako da se receptor na limfocitnoj membrani veže s molekulom tuđeg antigena. To se odvija po načelu komplementarnosti, ključ-brava. Receptor će zatim stvoriti akcijski signal koji će se prenijeti sve do jezgre ćelije. Dolazi do proliferacije i diferencijacije limfocita u nove ćelije koje se zovu- klonovi limfocita. Oni su specifični samo za taj određeni antigen. Veliki broj limfocita nosi veliki broj različitih receptora za antigen, a skup tih receptora se zove receptorski repertoar. Antigeni: su složene molekule koje imuni sistem prepoznaje kao strane, tuđe. Postoji imunogenično i antigenično svojstvo jedne molekule. Imunogenično je da molekula može izazvati imuni odgovor, a antigenično je da molekula može reagovati sa antitijelima i limfocitima. Imunogenične molekule su uvijek antigenične, ali antigenične nisu uvijek imunogenične. Epitopi su mjesta prepoznavanja antigena, i oni mogu biti sekvencijski, konformacijski ili kontinuirani. Najvažnije karakteristike antigena su stepen različitosti, molekularna masa i složenost građe. Da bi molekula djelovala antigeno, njena relativna molekulska masa mora biti veća od 10000. Hapteni su antigeni manje molekulske mase, a da bi ostvarile antigenost moraju se vezati za nosač. Antitijela su imunoglobulini koje stvaraju plazma ćelije. Antitijela imaju 2 vezivna mjesta: mjesto za vezivanje antigena (Fab) i Fc fragment koji određuje biološka svojstva pojedinih vrsta imunoglobulina. Molekula antigena ima oblik slova Y, a sastoji se iz 2teška (H) i 2lahk (L) lanca koji su povezani disulfidnim vezama. Postoje 2 razreda lakih lanaca: kapa i lambda, koji su podjednako zastupljeni. Teški lanci su razvrstani u 5klasa: alfa (IgA), delta (IgD), epsilon(IgE), gama(IgG), mi(IgM). BIOLOŠKA SVOJSTVA ANTITIJELA: IgG: je najvažniji i najbrojniji Ig, najvažnija funkcija mu je neutralizacija virusa i bakterijskih toksina, aktivacija komplementa…, jedini prolazi kroz placentarnu barijeru i osiguravaju prirodno stečenu pasivnu imunost kod bebe. IgA je drugi najzastupljeniji Ig. Osnovna funkcija je lokalna zaštita od virusa i bakterija, nalazi se u pljuvačkoj, suzama, majčinom mlijeku… IgM je najveći Ig i prvi se pojavljuje u primarnoj imunoj reakciji. Najvažnija uloga IgM je zaštita intravaskularnog prostora od bakterijemije. IgD se nalazi u tragovima u serumu, nije dovoljno istražen. IgE je najmanje zastupljen, posreduje u alergijskim reakcijama i parazitozama.

Tipovi imunog odgovora: u zavisnosti od antigena, mogu se razlikovati humoralni i celularni imunitet. Humoralni imunitet: Glavni imuni odgovor u humoralnom imunitetu se ogleda u stvaranju specifičnih antitijela. Ona nastaju kloniskim odabiranjem iz B limfocita. Kada se neki antigen veže za površinski imunoglobulin, on potakne ćelije na diobu i tako nastaje klon B limfocita. Ove ćelije se diferenciraju u plazma ćelije koje proizvode antitijela. Aktivacija samo onih limfocita koji mogu prepoznati strani antigen je temelj klonskog odabiranja. Dakle, nosioci humoralnog imuniteta su B-limfociti.

10

Page 11: Skripta Iz Fiziologije

Celularni imunitet: nastaje kao odgovor protiv mikroorganizama koji su smješteni unutar ćelije ili u ćelijskoj membrani, s obzirom da antitijela ne mogu doprijeti do patogena u ćeliji. Celularni imunitet je važan u kontroli nastanka malignih ćelija, igra važnu ulogu u odbacivanju transplantiranih organa i može ukloniti potencijalno zloćudne vlastite ćelije. Nosioci celularnog imuniteta su T-limfociti, koji mogu biti: helper, supresorni i citotoksični T-limfociti. Nakon nastanka u koštanoj srži, T-limfociti odlaze u timus gdje se dijele i nastaju različiti tipovi, klonovi. Nakon toga napuštaju timus i odlaze u različite limfoidne organe.

Citokini: su biološki aktivni proteini koji utiču na aktivaciju, proliferaciju i diferencijaciju ćelija imunog odgovora. Citokini djeluju na jedan od 3načina: autokrino (na ćelije koje ih luče), parakrino (na susjedne ćelije), i endokrino (na udaljene ćelije). Njihovo dejstvo se može definisati kao slabljenje aktivnosti, sinergizam ili antagonizam. Najznačajniji citokini koji djeluju kao amplifikatori celularnog imuniteta su: Interferon gama koji djeluje kao nespecifični faktor aktivacije magrofaga (MAF), pojačava aktivnost NKćelija, i inhibira razmnožavanje virusa u zaraženim ćelijama. IL-2 ima najvažniju ulogu od svih citokina, jer omogućava proliferaciju i sazrijevanje citotoksičnih T-limfocita, pojačava aktivnost NKćelija. CSF-faktori poticanja kolonija aktiviraju zrele granulocite i makrofage, i pojačavaju njihove fagocitne i citotoksične osobine.

11

Page 12: Skripta Iz Fiziologije

Fiziologija bubrega i tjelesnih tekućina:

Funkcija i uloga bubrega: 1.izlučivanje raspadnutih produkata metabolizma (npr. ureje, kreatinina, mokraćne kiseline, konačnih proizvoda razgradnje hemoglobina…), stranih hemikalija, toksina i lijekova. 2.regulacija ravnoteže vode i elektrolita: Kada je organizmu potrebna voda, bubrezi luče manju zapreminu koncentriranog urina, a kada postoji višak vode onda bubrezi luče veću količinu razrijeđenog urina. Dalje, ako je unos elektrolita veći, onda ih bubrezi više i izlučuju, i obrnuto. 3.regulacija srednjeg arterijskog pritiska tako što učestvuju u stalnoj koncentraciji krvi, a time i minutnog volumena srca; ili lučenjem renina. 4.regulacija acidobazne ravnoteže: tako što izlučuju kiseline i nadziru zalihe pufera u tjelesnim tekućinama. 5.regulacija eritropoeze lučenjem eritropoetina, koji postiče proizvodnju eritrocita. 6.glukoneogeneza: je proces kojim bubrezi sintetiziraju glukozu iz aminokiselina i drugih nešećernih komponenti.

Uloga bubrega u regulaciji izoosmije, izovolemije i srednjeg arterijskog tlaka: Izoosmija: Kad u organizmu postoji višak vode i kad je osmolarnost tjelesnih tekućina smanjena, bubrezi izlučuju mokraću smanjene osmolarnosti (50mOsm/L). Obrnuto, kad nedostaje vode i kad je osmolarnost ekstracelularne tekućine velika, bubreg izlučuje mokraću visoke osmolarnosti (do 1400mOsm/L). Homeostaza neće biti narušena zbog sposobnosti lučenja koncentrirane i razrijeđene mokraće. Izovolemija: Preko bubrega se može izlučiti višak vode kada prijeti hipervolemija, ili sačuvati određena količina vode kada organizmu prijeti hipovolemija. U oba slučaja se raspadni produkti metabolizma i višak elektrolita nesmetano izlučuju. Homeostaza neće biti narušena zbog sposobnosti lučenja koncentrirane i razrijeđene mokraće. SAT: Kada dođe do pada arterijskog pritiska, ćelije makule denze šalju signal za oslobađanje renina, koji dovodi do nastanka angiotenzina (I, II). On direktnom vazokonstrikcijom arteriola povećava periferni otpor, a time i arterijski pritisak (kratkoročna regulacija). Osim toga, angiotenzin stimuliše oslobađanje aldosterona, koji povećava reapsorpciju vode, a to povećava zapreminu krvi i povećava arterijski pritisak (dugoročna regulacija).

Bubrežna regulacija acidobazne ravnoteže: ogleda se u tome što bubrezi mogu lučiti kiselu ili baznu mokraću. Ako organizmu prijeti acidoza, onda bubrezi luče kiselu mokraću, odnosno mokraću sa više jona vodika. Nasuprot tome, ako organizmu prijeti alkaloza, onda bubrezi izlučuju baznu mokraću, odnosno sa manje vodikovih jona. Ta sposobnost bubrega je moguća zahvaljujući tome što epitelne ćelije distalnog tubula i sabirnih cijevi mogu aktivno izlučivati jone vodika.

Funkcionalna građa bubrega: Bubreg ima 2glavna područja: medulla i cortex. Medulla je sastavljena od 10-12 bubrežnih piramida, od koje svaka završava kao bradavica koja strši u prostor čašice. Manje čašice obrazuju veće, a one se sjedinjuju u bubrežnu zdjelicu od koje počinje gornji kraj mokraćovoda. Cortex se sastoji od brojnih sitnih Malpigijevih tjelašaca. Svako bubrežno tjelašce ima vaskularni pol, gdje ulaze dovodne arteriole i izlazi odvodna arteriola, i mokraćni pol.

Funkcionalni krvotok bubrega: je karakterističan po tome što posjeduje dvije kapilarne mreže: glomerularna i peritubularna mreža. Glomerularna radi pod visokim pritiskom i tu se odvija glomerularna filtracija, a peritubularna mreža radi pod niskim pritiskom i u njoj se odvija tubularna reapsorpcija. Bubrežna arterija ulazi u bubreg, i grana se preko interlobarne, arkuatne i interlobularne arterije do glomerularnih kapilara. Glomerularni kapilari se prevode u peritubularne kapilare, i oni se spajaju tvoreći interlobularne, arkuatne, interlobarne vene, do bubrežne vene koja napušta bubreg. Protok krvi kroz oba bubrega iznosi oko 1200mL/min.

12

Page 13: Skripta Iz Fiziologije

Nefron: je osnovna morfološka i funkcionalna jedinica bubrega. Svaki nefron se sastoji od: a)Malpigijeva tjelašca, i b)dugačkog kanalića. Tubularni dio nefrona sastoji se iz više dijelova: prokismalni tubul, Heulijeva petlja, i distalni tubul koji se ulijeva u sabirne kanaliće. Malpigijeva tjelašca se sastoje od glomerula-spleta glomerularnih kapilara i Bowmanove čahure. U zavisnosti od toga gdje se glomeruli nalaze, nefroni mogu biti: kortikalni-80% (glomeruli bliže kori, kratka Heulijeva petlja) i jukstamedularni nefroni-20% (bliže srži, dugačka Heulijeva petlja).

Stvaranje mokraće: je omogućeno kroz 3mehanizma: 1.glomerularna filtracija, 2.tubularna reapsorpcija i 3.tubularna sekrecija. 1.Glomerularna filtracija: je proces ultrafiltracije plazme iz cirkulatornog sistema u venalne tubule. Tekućina koja nastaje zove se glomerularni filtrat (primarna mokraća), i ima isti sastav kao ekstracelularna tekućina ali bez proteina. Plazma se filtrira kroz sistem glomerularne kapilarne membrane, građene od 3sloja: a)endotel kapilara, b)bazalna memb, c)sloj podocita koji oblažu vanjsku površinu kapilarne bazalne memb. Svi ovi slojevi djeluju kao prepreka filtraciji bjelančevina plazme. Faktori koji utiču na veličinu glomerularne filtracije: mogu se podijeliti na one koji promovišu glomerularnu filtraciju (glomerularni pritisak) i one koji je otežavaju (koloidno-osmotski pritisak u glomerularnim kapilarama i hidrostatski pritisak u Bowmanovoj čahuri). Sile koje promovišu glomerularnu filtraciju su veće, i to je neto-filtracijski pritisak, koji omogućava glomerularnu filtraciju. Uticaj promjene hidrostatskog pritiska u Bowmanovoj čahuri: Povišenje ovog pritiska smanjuje veličinu glomerularne filtracije, i obrnuto. Normalan pritisak je 18mmHg. Uticaj promjene koloidno-osmotskog pritiska u glomerularnim kapilarama: Povišenje ovog pritiska, npr kod povećanog protoka krvi kroz glomerul, povećava glomerularnu filtraciju, i obrnuto. Normalan pritisak je 32mmHg. Uticaj glomerularnog pritiska: Povišenjem ovog pritiska, npr kod porasta arterijskog pritiska, dilatacijom aferentnih arteriola, konstrikcijom eferentnih arteriola, povećava se i glomerularna filtracija. Normalan pritisak je 60mmHg. Autoregulacija glomerularne filtracije: podrazumijeva konstantnost bubrežnog protoka krvi. Ona je omogućena funkcijom jungstaglomerularnog aparata. Taj aparat se sastoji od ćelija makule denze (u početnom dijelu distalnog tubula) i jungstaglomerularnih ćelija (u zidovima aferentne i eferentne arteriole). Ćelije makule denze pomoću presoreceptora primjećuju promjenu volumena tekućine u distalnom kanaliću, i zbog smanjenja natrijeva hlorida šalju signal koji: a)smanjuje otpor aferentnih arteriola, što povećava glomerularni pritisak i vraća glomerularnu filtraciju u normalu; b)povećava oslobađanje renina, koji povećava stvaranje angiotenzina I, koji se pretvara u angiotenzin II, on dovodi do vazokonstrikcije eferentne arteriole i povećava se glomerulani hidrostatski pritisak, pa i glomerularna filtracija se vraća na normalan nivo.

2.Tubularna reapsorpcija: je proces selektivnog reapsorbiranja nekih tvari iz glomerularnog filtrata nazad u krv. Sile koje utiču na veličinu tubularne reapsorpcije mogu se podijeliti na sile koje djeluju unutra (koloidno-osmotski pritisak u peritubularnim kapilarima, i hidrostatski pritisak intersticijuma epitela tubula), i na sile koje djeluju vani (hidrostatski pritisak u peritubularnim kapilarima, i koloidno-osmotski pritisak intersticijuma epitela tubula). Sile koje djuluju prema unutra su veće, i to je reapsorpcijski pritisak, koji omogućava tubularnu reapsorpciju. Načini transporta tvari (vode, anjona, katjona, vitamina, glukoze) tokom tubularne reapsorpcije su osmoza, difuzija, olakšana difuzija, aktivni transport i pinocitoza.

3.Tubularna sekrecija: je ustvari aktivni transport tvari iz epitela tubula u tubularnu tekućinu, u smjeru obrnutom u odnosu na aktivni transport pri tubularnoj reapsorpciji. Ovim mehanizmom se aktivno izlučuju joni vodika, kalija i kreatinin. Za tvari koje se transportuju aktivnim transportom, postoji tubularni transportni maksimum, tj. maksimalna količina te tvari koja se može prebaciti transporterima u jednoj minuti.

13

Page 14: Skripta Iz Fiziologije

Refleks mokrenja izaziva mokrenje, ili svjesnu potrebu za mokrenjem. Prilikom punjenja mokraćnog mjehura počinju se javljati kontrakcije mokrenja, koje su posljedica refleksa na istezanje. Što se mjehur više puni, refleksi mokrenja postaju sve češći. Kada jednom započne, refleks mokrenja dalje se obnavlja sam od sebe. Refleks mokrenja je posve autonoman spinalni refleks, ali ga centi u mozgu mogu potisnuti, to su: snažni facilitacijski i inhibicijski centri u moždanom deblu, i nekoliko centara smještenih u kori velikog mozga. U pogodnom trenutku, kortikalni centri mogu inhibirati vanjski sfinkter mjehura i time omogućiti mokrenje.

Izlučivanje razrijeđene i koncentrirane mokraće: Kada dođe do povećane osmolarnosti ekstracelularne tekućine, povećava se lučenje ADH što dovodi do povećanja reapsorpcije vode. Zbog prelaska vode iz tubularne tekućine u krv, količina izlučene mokraće se smanjuje a mokraća je koncentriranija. Obrnuto, kada dođe do pada osmolarnosti ekstracelularne tekućine, inhibira se lučenje ADH i dođe do smanjenja reapsorpcije vode. To uzrokuje povećanje diureze, vraćanje osmolarnosti na normalu, a mokraća je razrijeđenija.

14

Page 15: Skripta Iz Fiziologije

Fiziologija respiratornog sistema:

Opšte karakteristike respiratornog sistema: Respiratorni sist ima sljedeće funkcije: 1.održavanje stalnog parcijalnog pritiska kisika i tjelesnih tekućina, 2.održavanje stalne koncentracije vodika, 3.produkcija, aktivacija i inaktivacija različitih bioaktivnih tvari. U stanju mirovanja organizam svake minute potroši oko 250ml O2 za potrebe metabolizma, tako se svake minute stvara oko 200ml CO2. Zato organizam ima potrebu za stalnim unošenjem O2 i eliminacijom otrovnog CO2, a respiratorni sistem mu to svojom funkcijom omogućava.

Plućni volumeni i kapaciteti: Plućni volumeni predstavljaju količinu zraka koja se udiše i izdiše iz pluća. Plućni kapaciteti se dobiju zbrajanjem volumena. Metoda mjerenja plućnih volumena i kapaciteta zove se spirometrija. Definisana su 4plućna volumena: disajni volumen (Tidalov) (količina udahnutog i izdahnutog vazduha tokom mirovanja), inspiratorni i ekspiratorni rezervni volumen (količina vazduha koja se nakon normalnog udaha odnosno izdaha, maksimalnim naporom može udahnuti odnosno izdahnuti) i rezidualni volumen (količina vazduha koja ostaje u plućima, koja se ne može izdahnuti). Definisana su i 4plućna kapaciteta: inspiratorni kapacitet (inspiratorni rezervni volumen+respiratorni volumen), funkcionalni rezidualni kapacitet (ekspiratorni rezervni volumen+rezidualni volumen), vitalni kapacitet (zbir inspiratornog rezervnog, respiratornog, i ekspiratornog rezervnog volumena), i totalni kapacitet (zbir sva 4 volumena).

Respiratorna jedinica: se sastoji od atrijuma, alveolarnih duktusa, bronhiola i alveola. Alveolarni zidovi su jako tanki i u njima se nalazi gusta mreža povezanih kapilara. Krv kroz alveolarni zid protiče kao jako tanak sloj, pa su alveolarni gasovi i kapilarna krv jako blizu.Tako se gasovi se između alveolarnog zraka i krvi u plućnim kapilarima izmjenjuju kroz posebne membrane- plućne membrane.

Alveolo-kapilarna membrana (respiratorna memb): Predstavlja mjesto gdje O2 iz alveole ulazi u kapilaru i biva dalje transportovan, a CO2 donesen krvlju biva izbačen organima respiratornog sistema. Respiratorna membrana ima 6slojeva: sloj tečnosti oko alveola (sadrži surfakant), alveolarni epitel, bazalna membrana epitela, intersticijum (između alveolarnog epitela i kapilarne memb), bazalna membrana kapilara, endotelna membrana kapilara. Respiratorna memb je jako tanka, oko 0,6mikrona. Ukupna količina krvi u plućnim kapilarama je također mala, oko 60-140ml, što omogućava bržu razmjenu gasova. Dalje, eritrociti dodiruju zid kapilara, pa O2 i CO2 brže difunduju između alveole i eritrocita.

Faktori koji utiču na difuziju gasova kroz respiratornu membranu: Osnovni faktori koji utiču na brzinu prolaska gasova kroz membranu su: 1.debljina membrane: se može povećati u slučaju nekih bolesti ili nakupljanja edematoznih tečnosti. Što je membrana deblja, to je difuzija sporija, i obrnuto. 2.površina membrane: se može smanjiti u slučaju uklanjanja jednog plućnog krila, gubitka alveolarnih zidova. Što je površina membrane manja, to je difuzija sporija, i obrnuto. 3.difuzioni koeficijent za prijenos nekog gasa kroz membranu zavisi od rastvorljivosti istog, a rastvorljivost zavisi od njegove molekulske mase. 4.razlika u pritisku između dvije strane membrane, je razlika između parcijalnog pritska gasa u alveolama i pritiska gasa u krvi. Kada je parcijalni pritisak gasa veći od pritiska tog gasa u krvi, difuzija će teći iz alveola u krv, i obrnuto.

15

Page 16: Skripta Iz Fiziologije

Uloga dišnih puteva: jeste da sprovode zrak, pročišćavaju zrak, vlaže ga i zagrijavaju. Sprovođenje vazduha se vrši unosom na nos, i preko ždrijela, grkljana i dušnika se sprovodi do plućnih alveola. Pročišćavanje se vrši u nosu, gdje su smještene dlačice koje pročiste zrak i zadrže veće čestice, a manje čestice se zadrže sluzokožom izgrađenom od trepetljastog epitela. Vlaženje je neophodno za normalnu funkciju dišnih puteva, i omogućeno je također sluzokožom nosa. Zagrijavanje zraka se vrši prolaskom istog kroz nos, preko tjelesne temperature. Kod udisanja na usta, vazduh se ne zagrijava i prijeti oštećenju disajnih puteva.

Mehanika disanja: Proces disanja se sastoji od udisaja (inspirijuma) i izdisaja (ekspirijuma). Tokom udaha, dolazi do kontrakcije inspiratornih mišića, i uz pomoć dijafragme i rebara se grudna duplja širi. Pluća se šire, povećava se volumen alveola i pritisak u njima pada. Što je alveolarni pritisak negativniji, veći je gradijent pritiska, a to dovodi do strujanja atmosferskog zraka u pluća. –Pri izdisanju, dolazi do skupljanja pluća pod dejstvom elastičnih vlakana samih pluća. Pritisak u alveolama postaje viši u odnosu na atmosferski, i zrak iz pluća struji prema vani.

Regulacija disanja: podrazumijeva prilagodbu alveolarne ventilacije potrebama organizma za kisikom. 2osnovna načina regulisanja disanja su preko perifernog homoreceptorskog sistema, i direktno preko respiratornog centra. Homoreceptori detektuju promjene u koncentraciji kisika u krvi, šalju nervne signale u respiratorni centar i tako pomažu u regulaciji disanja. Najveći broj homoreceptora nalazi se u karotidnim i aortnim tjelašcima. Direktna regulacija disanja vrši se tako što povećana koncentracija CO2 u krvi direktno djeluje na respiratorni centar, i uzrokuje porast jačine inspiratornih i ekspiratornih motornih signala koji se šalju u disajnu muskulaturu. Respiratorni centar je građen od 3grupe neurona: dorzalna respiratorna grupa (uzrokuje inspiraciju), ventralna respiratorna grupa (može uzrokovati inspiraciju i ekspiraciju), i pneumotaksički centar (reguliše frekvenciju i način disanja).

Alveolarna ventilacija: je razmjena vazduha iz atmosfere sa vazduhom iz alveola. Kao mjerna jedinica, ona predstavlja mjeru volumena vazduha koji dođe do alveola u jednoj minuti, i normalno iznosi oko 4300ml/min. Veličina alveolarne ventilacije mora odgovarati potrebama tkiva za kisikom. Što je organizam aktivniji, troši više O2 pa je potreba alveolarne ventilacije veća, i obrnuto. Alveolarna ventilacija počiva na sposobnosti pluća da se šire i skupljaju, omogućavajući izmjenu pozitivnog i negativnog pritiska u njima i razmjenu gasova.

Plućna cirkulacija-pritisci u sistemu malog krvotoka: U zdrave osobe sistolni pritisak u desnoj komori iznosi oko 25mmHg, a dijastolni od 0 do 1mmHg. U lijevoj komori su ti pritisci oko 5puta veći. U plućnoj arteriji sistolni pritisak je jednak pritisku u desnoj komori- 25mmHg, a dijastolni je oko 8mmHg, dok je srednji pritisak oko 15mmHg. Srednji pritisak u plućnim kapilarama iznosi oko 7mmHg. U slučaju da su određene alveole slabo ventilisane, onda će se krv preusmjeriti u plućne areale koje su bolje ventilisane- što predstavlja sistem automatske kontrole.

Razmjena gasova u plućima: vrši se aktom disanja, između venske krvi i alveolarnog zraka. O2 i CO2 se razmjenjuju tako što difuzijom prolaze kroz 6slojeva respiratorne memb. Kiseonik difundira u pravcu krvi, a ugljen-dioksid u pravcu alveola. Ova razmjena zavisi od razlike u parcijalnom pritisku O2 i CO2 u venskoj krvi i alveolarnom vazduhu, i od difuzione konstante pluća. Pritisak CO2 je inače niži od pritiska O2, pa je brzina difuzije CO2 kroz respiratornu membranu veća od O2.

16

Page 17: Skripta Iz Fiziologije

Transport O2 i CO2: Oko 97% kisika se transportuje hemijski vezano za hemoglobin u krvi, a 3% se transportuje otopljen u vodi plazme i ćelija. Da bi se O2 transportovao od pluća do tkiva, mora postojati gradijent njegovog parcijalnog pritiska idući od pluća ka ćelijama. Kisik u plućima ulazi u vensku krv sa pritiskom od 40mmHg, i ona postaje arterijska sa pritiskom od 95mmHg. Kisik se dalje arterijskom krvlju prenosi do tkiva, gdje ulazi u ćelije koje imaju niži pritisak, oko 23mmHg. CO2: Također, da bi se CO2 transportovao od tkiva do pluća, mora postojati gradijent njegovog parcijalnog pritiska idući od ćelije do pluća. Venska krv koja izlazi iz tkiva ima pritisak oko 45mmHg, i odlazi u pluća. U alveolama je pritisak 40mmHg pa CO2 prelazi iz venske krvi u alveole, te se ekspirijumom izbacuje u atmosferu. Načini transporta CO2: reverzibilnim vezivanjem CO2 sa vodom u eritrocitima uz pomoć karboanhidraze (70%, najznačajniji oblik); u rastvorenom stanju (7%); u obliku jona bikarbonata; hemoglobinom i proteinima plazme (karbaminohemoglobin).

Pomijeranje krive disocijacije hemoglobina i njegov značaj: Kriva disocijacije hemoglobina pokazuje kako se mijenja saturacija hemoglobina u zavisnosti od parcijalnog pritiska kisika. Faktori koji pomijeraju krivu disocijacije udesno, tj. olakšavaju otpuštanje kisika su: porast koncentracije CO2, porast temp krvi, smanjenje pH, porast koncentracije 2,3difosfoglicerata. Faktori koji otežavaju otpuštanje kisika su: sniženost koncentracije CO2, snižena temp krvi, porast pH, velika količina fetalnog hemoglobina.

Značaj efekta CO2 i jona vodonika na pomjeranje krive disocijacije oksihemoglobina- Bohrov efekat. Bohrov efekt predstavlja prilagodbu za otpuštanje kisika u tkivima s niskom koncentracijom kisika u kapilarama. Bohrov efekt pomaže na način da otpušta kisik u tkiva kada se koncentracija vodikovih iona poveća. Pri niskim pH Bohrov efekt omogućava krvi da otpusti kisik da bi ga mišići mogli upotrijebiti.

17