of 25 /25
Sintetički konto 112700 - Strane akcije i ostali kapital, sadrži analitička konta na kojima se knjiže učešća kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama, učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti stranih akcija i ostalog kapitala. Sintetički konto 112800 - Strani finansijski derivati, sadrži analitički konto na kojem se knjiže strani finansijski derivati. KATEGORIJA 120000 - NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI MATERIJALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI Kategorija 120000 - Novčana sredstva, plemeniti materijali, hartije od vrednosti, potraživanja i kratkoročni plasmani, prema članu 11. Pravilnika o kontnom planu, sadrži sledeće grupe konta: 121000 - Novčana sredstva, plemeniti materijali i hartije od vrednosti, 122000 - Kratkoročna potraživanja, 123000 - Kratkoročni plasmani. GRUPA 121000 - Novčana sredstva, plemeniti materijali i hartije od vrednosti U okviru ove grupe prema članu 11. Pravilnika o kontnom plan, sadržana su sintetička konta na kojima se obuhvataju tekući i žiro računi, izdvojena novčana sredstva i akreditivi, blagajna, devizni račun, devizni akreditivi, devizna blagajna, ostala novčana sredstva, plemeniti metali i hartije od vrednosti. Sintetički konto 121100 - Žiro i tekući računi, obuhvata novčana sredstva na tekućim i prelaznim računima. Napominjemo da budžetski korisnici koji svoje poslovanje obavljaju preko podračuna u okviru subanalitičkog konta 121112 - Tekući računi, treba da obezbede evidenciju prometa po

Skripta iz ekonomije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekonomija kurs clanovi

Text of Skripta iz ekonomije

Page 1: Skripta iz ekonomije

Sintetički konto 112700 - Strane akcije i ostali kapital, sadrži analitička konta na kojima se knjiže učešća kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama, učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti stranih akcija i ostalog kapitala.

Sintetički konto 112800 - Strani finansijski derivati, sadrži analitički konto na kojem

se knjiže strani finansijski derivati.

KATEGORIJA 120000 - NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI MATERIJALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI

Kategorija 120000 - Novčana sredstva, plemeniti materijali, hartije od vrednosti, potraživanja i kratkoročni plasmani, prema članu 11. Pravilnika o kontnom planu, sadrži sledeće grupe konta:

121000 - Novčana sredstva, plemeniti materijali i hartije od vrednosti,

122000 - Kratkoročna potraživanja,

123000 - Kratkoročni plasmani.

GRUPA 121000 - Novčana sredstva, plemeniti materijali i hartije od vrednosti

U okviru ove grupe prema članu 11. Pravilnika o kontnom plan, sadržana su sintetička konta na kojima se obuhvataju tekući i žiro računi, izdvojena novčana sredstva i akreditivi, blagajna, devizni račun, devizni akreditivi, devizna blagajna, ostala novčana sredstva, plemeniti metali i hartije od vrednosti.

Sintetički konto 121100 - Žiro i tekući računi, obuhvata novčana sredstva na tekućim i prelaznim računima. Napominjemo da budžetski korisnici koji svoje poslovanje obavljaju preko podračuna u okviru subanalitičkog konta 121112 - Tekući računi, treba da obezbede evidenciju prometa po podračunima u okviru sub-subanalitike (sedmi nivo analitike).

Uloga prelaznog računa u plaćanjima gotovinom

Na kontu 121113 - Prelazni račun, evidentiraju se sredstva koja je budžetski korisnik podigao sa tekućeg računa za gotovinske isplate, do momenta prijema izvoda od Uprave za trezor u kome je ta isplata zaračunata. Na ovom kontu knjiže se i uplate izvršene iz blagajne na tekući račun korisnika budžetskih sredstava. Na navedenom kontu je iskazano stanje izvršenih uplata iz blagajne na tekući račun, kao i iznosi koje je korisnik budžetskih sredstava podigao sa tekućeg računa, sve dok te iznose Uprava za trezor ne iskaže u izvodu tekućeg računa.

Primer br. 4 - Podizanje gotovine sa tekućeg računa

Osnovna škola "Miloš Crnjanski" je za potrebe plaćanja nabavke kafe za reprezentaciju, podigla sa tekućeg računa gotovinu u iznosu od 5.800, 00 dinara.

Page 2: Skripta iz ekonomije

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121311121113

Glavna blagajnaPrelazni račun-Po blagajničkom dnevnom izveštaju

5.800,005.800,00

2.121113

121112Prelazni računTekući račun-Po izvodu Uprave za trezor

5.800,005.800,00

Sintetički konto 121200 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, obuhvata sredstva izdvojena na posebnim računima za otvorene akreditive* u zemlji, za investicije, isplatu čekova, plaćanje carina i ostalih dažbina, stalne rezerve, posebne namene, stambenu izgradnju, neopozivi dokumentarni akreditiv, ostale akreditive i ostala izdvojena sredstva.

*Akreditiv se, u skladu sa odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenog instrumenta platnog prometa, koristi kada klijent nalaže banci kod koje ima otvoren račun da određena sredstva, uz određene uslove, stavi na raspolaganje pravnom ili fizičkom licu kod iste ili kod druge banke. Vrstu akreditiva, uslove otvaranja i način njegovog korišćenja utvrđuju banka i klijent - nalogodavac za otvaranje akreditiva.

Primer br. 5 - Izdvojena novčana sredstva za investicije

Iz tekućih prihoda budžeta Republike obezbeđena su sredstva budžetskom korisniku - osnovnoj školi za izgradnju nove školske zgrade čija predračunska vrednost iznosi 9.600.000,00 dinara. Sredstva su iz budžeta preneta na tekući račun škole.

Na osnovu raspisanog tendera izabran je najpovoljniji izvođač. Sa izvođačem radova zaključen je ugovor o izgradnji pomenute zgrade u roku od deset meseci. Ugovorom je predviđeno da vrednost ukupnih radova iznosi 9.600.000,00 dinara i da se odmah po zaključenju ugovora izvođaču isplati avans u visini od 1.500.000,00 dinara. Škola je, radi obezbeđenja izvođača radova, označena sredstva izdvojila na poseban račun.

Izvođaču je, sa posebnog računa, isplaćen ugovoreni avans od 1.500.000,00 dinara.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121112791111

Tekući računPrihodi iz budžeta-Preneta sredstva budžetskom korisniku po izvodu uprave za trezor

9.000.000,009.000.000,00

2.121211

121112

Izdvojena novčana sredstva za investicijeTekući račun -Izdvojena sredstva za investicionu gradnju po izvodu Uprave za trezor

9.000.000,009.000.000,00

3. 015212

121211

Avansi za poslovne zgrade i druge objekteIzdvojena novana sredstva za investicije -Dati avans po izvodu Uprave za trezor

1.500.000,001.500.000,00

Page 3: Skripta iz ekonomije

Sintetički konto 121300 - Blagajna, sadrži analitička konta na kojima se knjiže glavne i pomoćnih blagajni, shodno članu 11. Pravilnika o kontnom planu.

Kontni plan za budžetske korisnike u okviru analitike konta 121310 - Blagajna, predviđa subanalitička konta: glavna blagajna, pomoćna blagajna, blagajna poštanskih maraka, blagajna sudskih maraka, kao i ostale blagajne.

Budžetski korisnici su takođe dužni da dinare primljene u gotovom uplate istog dana, a najkasnije narednog dana, na svoj račun kod Uprave za trezor.

Primer br. 6 - Naplata usluga fotokopiranja u gotovom

Biblioteka iz Kruševca, pored osnovne bibliotečke delatnosti, doregistrovana je i za pružanje usluga fotokopiranja fizičkim licima.

Po osnovu izvršene usluge fotokopiranja, biblioteka je od fizičkog lica naplatila 1.000,00 dinara. U cenu usluge fotokopiranje je u skladu sa Zakonom o PDV uključen porez po stopi od 20%.

U propisnom roku izvršen je obračun poreza na dodatnu vrednost, primenom preračunate stope 16, 666%.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121311742121

245241

Glavna blagajnaPrihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa RepublikeObaveza za porez za dodatnu vrednost po izdatim frakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)-Primljena sredstva u blagajni u gotovom

1.000,00833,33

166,67

2.121113

121311Prelazni računGlavna blagajna-Za uplatu na podračun

1.000,001.000,00

3. 121112121113

Tekući računPrelazni račun-Za uplatu na podračun po izvodu Uprave za trezor

1.000,001.000,00

Sintetički konto 121400 - Devizni račun, obuhvata stanja i promene na deviznom računu.

Sintetički konto 121600 - Devizna blagajna, obuhvata isplate i uplate stranog novca i drugih vrednosnina naplativih u stranoj valuti.

Primer br. 7 - Knjiženje sredstava u deviznoj blagajni

Budžetski korisnik je isplatio 206.100,00 dinara sa tekućeg računa radi kupovine 1.800 evra na dan 12.07.2013. godine, po srednjem kursu od 114,50 dinara za 1 evro. Kupljene devize

Page 4: Skripta iz ekonomije

budžetski korisnik je uneo u deviznu blagajnu radi plaćanja akontacije za službeni put u inostranstvo zaposlenom radniku.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121113121112

Prelazni računTekući račun-Sredstva za kupovinu deviza

206.100,00206.100,00

2.121715

121113

Novčana sredstva kod banke za kupovinu devizaPrelazni računi-Izdavanje sredstava za kupovinu deviza po izvodu Uprave za trezor

206.100,00

206.100,00

3. 121611121715

Glavna devizna blagajnaNovčana sredstva kod banke za kupovinu deviza-Kupovina deviza

206.100,00206.100,00

Sintetički konto 121700 - Ostala novčana sredstva, obuhvata novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim kontima novčanih sredstava u okviru grupe konta 121000.

Primer br. 8 - Kupovina deviza

Budžetski korisnik je za kupovinu 2.000 evra izdvojio novčana sredstva sa tekućeg računa u vrednosti od 229.000,00 dinara. (Po srednjem kursu 114,50 dinara za 1 evro.)

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121113121112

Prelazni računTekući račun-Izdvajanje sredstava za kupovinu deviza po izvodu Uprave za trezor

229.000,00229.000,00

2.121715

121113

Novčana sredstva kod banke za kupovinu devizaPrelazni račun-Izdvajanje sredstava za kupovinu deviza po izvodu banke

229.000,00229.000,00

Sintetički konto 121800 - Plemeniti metali, obuhvata vrednosti plemenitih metala (zlato, srebro i drugo) koji se mogu naći u kasi određenih budžetskih korisnika.

Sintetički konto 121900 - Hartije od vrednosti, obuhvata neposredno unovčene hartije od vrednosti (čekove, menice, obveznice i drugo)

Primer br. 9 - Naplata potraživanja čekom

Page 5: Skripta iz ekonomije

Ustanova za predškolsko vaspitanje je, na ime smeštaja dece u svojim prostorijama, fakturisala usluge za mesec maj 2013. godine u vrednosti od 7.430,00 dinara. U fakturi nije iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost, (saglasno članu 25. stav 2 tačka 13) Zakona o PDV.

Kupac, odnosno roditelj, obavezo po osnovu fakture izmirio čekom građana. Predškolska ustanova je primila ček i predala ga Upravi za trezor na realizaciju. Ček je realizovan.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 122111291311

Potraživanja od kupacaObračunati nenaplaćeni prihodi-Za izdatu fakturu

7.430,007.430,00

2.121913

122111Dinarski čekovi građanaPotraživanje od kupaca-Za primljeni ček

7.430,007.430,00

3. 121915121913

Čekovi dati na naplatuDinarski čekovi građana-Predaja čeka na naplatu

7.430,007.430,00

4. 121112121915

Tekući računiČekovi dati na naplatu-Po izvodu Uprave za trezor

7.430,007.430,00

5. 291311745151

Obračunati nenaplaćeni prihodiOstali prihodi u korist nivoa opština-Prihodovanje sredstava

7.430,007.430,00

GRUPA 122000 - Kratkoročna potraživanja

Na kontima grupe 122000 - Kratkoročna potraživanja, prema članu 11. Pravilnika o kontnom planu, obuhvataju se sintetička konta 122100 - Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja.

Sintetički konto 122100 - Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja, sadrži analitička konta na kojima se knjiže potraživanja od kupaca u zemlji, potraživanja od kupaca u inostranstvu, potraživanja za kamate i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od drugih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa za ostala potraživanja.

Primer br. 10 - Usluga obuke na računaru

Budžetski korisnik (budžetski obveznik) pruža usluge obuke zaposlenih radnika pravnog lica NN za rad na računaru. Za izvršene usluge budžetski korisnik ispostavio je fakturu pravnom licu NN koja glasi na iznos od 160.000,00 dinara. U cenu usluga zaračunat je porez na dodatnu vrednost po opštoj stopi od 20%. Fatura je plaćena.

Page 6: Skripta iz ekonomije

Obračun poreza:

Pošto je porez uračunat u cenu, iznos poreza dobija se preračunatom stopom od 16,666% (20/120 x 100). U našem slučaju porez iznosi 26.665,60 (160.000,00 x 16,666%).

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 122111291311245241

Potraživanja od kupacaObračunati nenaplaćeni prihodiObaveza za porez na dodatnu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi(osim primljenih avansa)-Po ispostavljenoj fakturi

160.000,00133.334,40

26.665,60

2.121112

122111Tekući računiPotraživanja od kupaca-Po izvodu Uprave za trezor

160.000,00160.000,00

3. 291311742121

Obračunati nenaplaćeni prihodiPrihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike-Prihodovanje sredstava

133.334,40133.334,40

Potraživanja od zaposlenih

Na analitičkom kontu 122140 - Potraživanja od zaposlenih, obuhvataju se potraživanja od zaposlenih po osnovu primljenih akontacija za službena putovanja, naknade štete koje su zaposleni pričinili korisniku budžetskih sredstava, manjkova koji se nadoknađuju od zaposlenih, benzinskih bonova, otkupljenih stanova, otkupljenih stanova, stambenih kredita, kao i ostala nepomenuta potraživanja od zaposlenih.

Primer br. 13 - Potraživanje po osnovu naknade štete

Ustanovi koja se finansira iz republičkog budžeta zaposleni je uplatio iznos od 100.000,00 dinara na ime naknade štete.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 122143291311

Potraživanje po osnovu naknade šteteObračunati nenaplaćani prihodi-Za potraživanje od zaposlenog

100.000,00100.000,00

2.121112

122143Tekući računiPotraživanje po osnovu naknade štete-Za naplaćeno potraživanje od zaposlenog

100.000,00100.000,00

3. 291311745128

Obračunati nenaplaćeni prihodiOstali prihodi budžeta Republike-Za naplaćeno potraživanje od zaposlenog

100.000,00100.000,00

Page 7: Skripta iz ekonomije

Primer br. 15 - Isplata novca zaposlenom za nabavku namirnica na zelenoj pijaci kada budžetski korisnik nije obveznik PDV

Zaposlenom je isplaćena gotovina u iznosu od 30.000,00 dinara koja je utrošena za nabavku namirnica na zelenoj pijaci za potrebe ustanove. Namirnice su odmah predate kuhinji predškolske ustanove, prema zapisniku.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 122148121311

Ostala potraživanja od zaposlenihGlavna blagajna-Za gotovinu isplaćenu zaposlenom

30.000,0030.000,00

2.426823

291919Namirnice za pripremanje hraneOstala pasivna vremenska razgraničenja-Za gotovinu isplaćenu zaposlenom

30.000,0030.000,00

3. 291919122148

Ostala pasivna vremenska razgraničenjaOstala potraživanja od zaposlenog-Za kupljene namirnice

30.000,0030.000,00

Potraživanja od drugih organa i organizacija

Na analitičkom kontu 122150 - Potraživanja od drugih organa i organizacija, obuhvataju se potraživanja od javnih prihoda za manje doznačena sredstva, po osnovu subvencija i donacija, za regres, premije i kompenzacije, za povraćaj carina i drugih dažbina, zatim ostala potraživanja - organa i organizacija, kao i potraživanja za neosigurana lica.

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

Na analitičkom kontu 122160 - Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, knjiže se potraživanja za preplaćene poreze na dodatu vrednost, kao i po osnovu više plaćenih poreza na zarade i naknade zarada, zatim više plaćenih ostalih poreza i doprinosa, kao i preplaćenog poreza na dodatu vrednost kupcima - stranim državljanima.

Ostala potraživanja

Na kotnu grupe 122190 - Ostala potraživanja, iskazuju se kratkoročna potraživanja koja nisu obuhvaćena drugim kontima grupe 122000. U okviru analitičkog konta 122190 knjiže se potraživanja po osnovu pozajmice iz stalne budžetske rezerve, potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima, potraživanja od osiguravajućih društava za naknadu štete, potraživanja od drugih pravnih i fizičkih lica za naknadu štete, potraživanja za dospele otplate po dugoročnim plasmanima, depoziti kod sudova za veštačenje, depoziti za učešće na licitaciji, kao i ostala kratkoročna potraživanja.

Page 8: Skripta iz ekonomije

Primer br. 16 - Potraživanja od Fonda po osnovu naknade bolovanja preko 30 dana

U cilju refundiranja sredstava za bolovanje preko 30 dana budžetski korisnik je podneo zahtev za povraćaj sredstava u visini stvorenog potraživanja po tom osnovu koje iznosi 7.800,00 dinara.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 122192

291911

Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenimaObaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenima-Potraživanje po osnovu refundacije sredstava za bolovanje preko 30 dana

7.800,00

7.800,00

Na ime naknade bolovanja preko 30 dana Fond je uplatio na tekući račun budžetskog korisnika sredstva u visini od 7.800,00 dinara za izmirenje obaveza iz prethodne godine.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121112122192

Tekući računi Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima -Po izvodu Uprave za trezor

7.800,00

7.800,00

2.291911

772111

Obaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenimaMemorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine-Po refundaciji sredstava

7.800,00

7.800,00

Grupa 123000 - Kratkoročni plasmani

U okviru grupe 123000 - Kratkoročni plasmani, obuhvataju se kratkoročni plasmani do godinu dana:

123100 - Kratkoročni krediti;

123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije;

123300 - Hartije od vrednosti namenjene prodaji;

123900 - Ostali kratkoročni plasmani.

Sintetički konto 123100 - Kratkoročni krediti obuhvata date kratkoročne kredite u zemlji, kao i kratkoročne kredite date u inostranstvu, zatim sporna potraživanja i ispravku vrednosti kratkoročnih kredita. Takođe, u okviru ovih konta evidentiraju se i pozajmice koje daje budžet Republike organu lokalne samouprave, kao kratkoročna

Page 9: Skripta iz ekonomije

davanja za održavanje tekuće likvidnosti, s tim da se povraćaj datih kredita, treba izvršiti najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Primer br. 18 - Kratkoročna pozajmica data organu lokalne samouprave

Iz budžeta Republike dato je 30.3.2013. godine organu lokalne samouprave kratkoročna pozajmica za očuvanje tekuće likvidnosti u iznosu od 480.000,00 dinara. Kamata za data davanja utvrđena je na godišnjem nivou od 21%. Kredit je vraćen u roku od 60 dana zajedno sa pripadajućom kamatom koja iznosi 16.570,00 dinara.

Knjiženje: Davanje kratkoročne pozajmice

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 123111121112

Krediti dati ostalim nivoima vlastiTekući računi -Prenos sredstava kredita

480.000,00

480.000,00

2.621241

699999Krediti u nivou opštinaKontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine-Dati kratkoročni krediti

480.000,00

480.000,00

Knjiženje: Povraćaj pozajmice budžetu

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121112123111741121

Tekući računi Krediti dati ostalim nivoima vlastiPrihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka-Povraćaj kredita sa pripadajućom kamatom

496.570,00480.000,0016.570,00

2.999999

921221

Kontra knjiženje - primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovinePrimanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike -Povraćaj datih kredita

480.000,00

480.000,00

Sintetički konto 123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije, obuhvata analitička konta na kojima se knjiže avansi za nabavku materijala, avansi za nabavku robe, avansi za obavljene usluge, avansi za ostale potrebe, kratkoročne depozite, kratkoročne kaucije i ispravku vrednosti datih avansa, depozita i kaucija.

Primer br. 19 - Dati avansi za izvršene usluge

Osnovna škola je dala 115.254,00 dinara kao avans dobavljaču za popravku računara. Dobavljač je po prijemu avansa izdao avansni račun u kojem je iskazan PDV od 19.208,00 dinara.

Page 10: Skripta iz ekonomije

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 123231121112

Avansi za obavljanje usluga Tekući računi-Za dati avans

115.254,00115.254,00

2.123963

123231 - 1

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi Avansi za obavljene usluge - prethodni PDV-Za PDV u datim avansima

19.208,0019.208,00

3. 425222291213

Računarska opremaPlaćeni avansi za kupovinu usluga-Troškovi popravke računara

96.046,0096.046,00

Sintetički konto 123300 - Hartije od vrednosti namenjene prodaji, sadrži analitička konta na kojima se knjiže akcije, obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, državni zapisi i sertifikati o depozitu, finansijski derivati kojima se trguje na berzi, ostale kratkoročne hartije od vrednosti namenjene prodaji i ispravka vrednosti hartija od vrednosti namenjenih prodaji.

Sintetički konto 123900 - Ostali kratkoročni plasmani, sadrži analitička konta na kojima se knjiže kratkoročno oročena dinarska sredstva, kratkoročno oročena devizna sredstva, ostali kratkoročni plasmani u zemlji, ostali kratkoročni plasmani uu inostranstvu, sporni ostali kratkoročni plasmani i ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih plasmana.

Porez na dodatu vrednost

U okviru navedenog sintetičkog konta, odnosno na analitičkom kontu 123960 - Porez na dodatu vrednost evidentira se porez na dodatu vrednost i to na sledećim subanalitičkim kontima:

123961 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa);

123962 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa);

123963 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi;

123964 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi;

123965 - Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi;

123966 - Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi;

123967 - Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica;

Page 11: Skripta iz ekonomije

123968 - PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku;

123969 - Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost.

Primer br. 23 - PDV u datim avansima po opštoj ceni

Budžetski korisnik je na ime popravke računara dobavljaču Sezam - pro dao avans u vrednosti od 10.000,00 dinara. Dobavljač je po prijemu avansa izdao avansni račun u kojem je iskazan porez na dodatu vrednost u iznosu od 2.000,00 dinara.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 123231121112

Avansi za obavljanje uslugaTekući računi -Za dati avans

12.000,0012.000,00

2.123963

123231 - 1

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopiAvansi za obavljanje usluga - za PDV sadržan u avansima-Za PDV sadržan u datim avansima

2.000,00

2.000,00

3. 425222291213

Računarska opremaPlaćeni avansi za kupovinu usluga-Za troškove popravke računarske opreme

12.000,0012.000,00

Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike. Ako se obveznik ne opredeli za povraćaj, razlika se priznaje kao poreski kredit.

Primer br. 26 - Povraćaj PDV

Budžetski korisnik - obveznik PDV je u poreskom periodu 1.4. do 30.06.2013. utvrdio prethodni porez u ulaznim računima u iznosu od 12.000,00 dinara, a iznos PDV na izdatim računima je 9.000,00 dinara. S obzirom na to da je iznos prethodnog poreza veći za 3.000,00 dinara od obaveza PDV, obveznik ima pravo na povraćaj poreza jer se opredelio za povraćaj zaokruživanjem opcije "Da" na poreskoj prijavi.

Page 12: Skripta iz ekonomije

Poreski organ je izvršio povraćaj PDV u propisanom roku, o čemu je primljen izvod Uprave za trezor.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 245242

123969

123961

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednostPorez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)-Za utvrđeni povraćaj PDV

9.000,00

3.000,00

12.000,00

2.121112

123969Tekući računiPotraživanje za više plaćen porez na dodatu vrednost-Za izvršen povraćaj poreza na dodatu vrednost po izvodu Uprave za trezor

3.000,00

3.000,00

KATEGORIJA 130000 - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Kategorija 130000 - Aktivna vremenska razgraničenja, prema članu 11. Pravilnika o kontnom planu sadrži grupu 131000 - Aktivna vremenska razgraničenja.

Grupa 131000 - Aktivna vremenska razgraničenja

Grupa 131000 - Aktivna vremenska razgraničenja sadržisintetička konta:

131100 - Razgraničeni rashodi do jedne godine;

131200 - Obračunati neplaćeni rashodi;

131300 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja.

Sintetički konto 131100 - Razgraničeni rashodi do jedne godine, obuhvata rashode koji su unapred plaćeni za period od godinu dana, kao što su premije osiguranja, zakupnina, unapred plaćene pretplate na stručne časopise, rashode grejanja i ostale unapred plaćene rashode.

Primer br. 27 - Uplata godišnje pretplate na stručni časopis

Ustanova je uplatila godišnju pretplatu za 2013. godinu na "Službeni glasnik RS", koja iznosi 26.000,00 dinara. Pripadajući iznos PDV obračunat po posebnoj stopi od 8% utvrđen je u iznosu od 2.080,00 dinara. Ustanova ima pravo da koristi srazmerni poreski odbitak jer ne može sa sigurnošću da izvrši podelu predhodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti.

Red br. Konto Naziv konta Iznos

Page 13: Skripta iz ekonomije

duguje potražuje duguje potražuje1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 131113

252111

Unapred plaćena pretplata za stručne časopise i publikacijeDobavljači u zemlji-Po fakturi dobavljača

28.080,00

28.080,00

2.252111

121112Dobavljači u zemljiTekući računi-Po izvodu Uprave za trezor

28.080,00

28.080,00

3. 426311

131113

Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih Unapred plaćena pretplata za stručne časopise i publikacije-Troškovi za period I-XII 2013. godine

28.080,00

28.080,00

Sintetički konto 131200 - Obračunati neplaćeni rashodi, sadrži analitička konta na kojima se knjiže obračunati neplaćeni rashodi.

Primer br. 28 - Korišćenje konta 131211 kod primene gotovinske osnove

Primljena je faktura dobavljača u iznosu od 22.455,00 dinara na ime troškova telefona, po kojoj je izvršeno plaćanje. Primljen je izvod od Uprave za trezor.

Red br. Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 131211252111

Obračunati neplaćeni rashodi Dobavljači u zemlji-Faktura dobavljača na ime troškova telefona

22.455,0022.455,00

2.252111

121112Dobavljači u zemljiTekući računi-Po izvodu Uprave za trezor

22.455,0022.455,00

3. 421411131211

Telefon, Teletekst i telefaksObračunati neplaćeni rashodi-Troškovi telefona za mesec Mart 2013.

22.455,022.455,00

Sintetički konto 131300 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja, iskazuje ostala aktivna vremenska razgraničenja koja nisu obuhvaćena drugim kontima grupe 131000.

KLASA 200000 - OBAVEZE

U skladu sa članom 12. Pravilnika o kontnom planu, Klasa 200000 - Obaveze, obuhvata sledeće kategorije:

210000 - Dugoročne obaveze;

220000 - Kratkoročne obaveze;

230000 - Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene;

240000 - Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene;

Page 14: Skripta iz ekonomije

250000 - Obaveze iz poslovanja;

290000 - Pasivna vremenska razgraničenja.

Kategorija 210000 - Dugoročne obaveze

Pod dugoročnim obavezama podrazumevaju se obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu dana, od dana činidbe ili od dana godišnjeg bilansa. Kategorija dugoročnih obaveza sadrži grupe konta, i to:

211000 - Domaće dugoročne obaveze;

212000 - Strane dugoročne obaveze;

213000 - Dugoročne obaveze po osnovu garancija.

Na kontima ovih grupa obuhvataju se obaveze po kreditima sa rokom dospelosti dužim od godinu dana koji su primljeni od pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu, obaveze po izdatim hartijama od vrednosti sa rokom dospelosti dužim od godinu dana koje su prodate u zemlji i inostranstvu, kao što su obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, sertifikati o depozitu i obaveze po osnovu izdatih garancija.

Grupa 211000 - Domaće dugoročne obaveze

Pre objašnjenja načina evidentiranja i konkretnih primera knjiženja na kontima u okviru ove grupe, ukazujemo na odredbe Zakona o javnom dugu kojima su uređeni uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije, jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, republičkih zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i javnih preduzeća i drugih pravnih lica, čiji je osnivač Republika, način i postupak upravljanja javnim dugom i vođenje evidencije o javnom dugu.

Odredbama člana 3. do 10. Zakona o javnom dugu, posebno je regulisana mogućnost, oblik i način zaduživanja Republike kako u zemlji tako i u inostranstvu, u domaćoj ili u stranoj valuti. Zaduženje Republike emisijom kratkoročnih državnih hartija od vrednosti u zemlji, može da se vrši isključivo u domaćoj valuti.

Republika može da se zaduži, shodno odredbama člana 5. Zakona o javnom dugu, radi finansiranja:

- budžetskog deficita;- deficita tekuće likvidnosti;- refinansiranja neizmirenog duga;- investicija u kapitalna ulaganja;- nabavku finansijske imovine i - izvršavanja obaveza po datim garancijama.

Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o: zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita, zaduživanju za finansiranje investicionih projekata, davanju garancija i kontragarancija, kao i o neposrednom preuzimanju obaveze u svojstvu dužnika po osnovu date garancije. Takođe, Vlada Republike Srbije odlučuje o emitovanju dugoročnih državnih hartija od vrednosti, ako zakonom nije drugačije određeno.

Page 15: Skripta iz ekonomije

Odredbama člana 33. do 38. Zakona o javnom dugu posebno je regulisana mogućnost, oblik i način zaduživanja lokalne vlasti. Prema članu 37. Zakona o javnom dugu lokalne vlasti se mogu zaduživati uzimanjem kredita ili emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (municipalnih obveznica) koje mogu kupiti domaća i strana pravna i fizička lica. U vezi sa zaduživanjem lokalne vlasti mesečno dostavljaju Ministarstvu finansija podatke po vrstama zaduživanja, iznosu i otplati duga, vrednosti i nivou kamatnih stopa.

Odluku o zaduživanju lokalne vlasti donosi nadležni organ lokalne vlasti, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija. Prema odredbama 35. člana ovog zakona, lokalne vlasti mogu se zaduživati za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji nastaje usled neuravnoteženosti kretanja u javnim prihodima i javnim rashodima. Ukupan iznos zaduživanja po osnovu tekuće likvidnosti, mora se vratiti pre kraja budžetske godine u kojoj je zaduživanje ugovoreno i ne može se refinansirati ili preneti u narednu godinu. Zaduživanje po osnovu finansiranja deficita tekuće likvidnosti ne može preći 5% ukupno ostvarenih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini.

Lokalne vlasti ne mogu se, u smislu člana 36. Zakona o javnom dugu, zaduživati dugoročno, osim u delu zaduživanja radi finasiranja ili refinansiranja kapitalnih investicionih rashoda predviđenih u budžetu lokalne vlasti. Iznos neizmirenih dugoročnih zaduženja za kapitalne investicione rashode ne može biti veći od 50% ukupno ostvarenih tekućih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini.

Knjiženje poslovnih promena u okviru ove grupe vrši se na odgovarajućim subanalitičkim kontima sledećih sintetičkih konta:

Sintetički konto 211100 - Obaveze po osnovu emitovanihh hartija od vrednosti, izuzev akcija, obuhvata obaveze po osnovu emitovanih hartija hartija od vrednosti, izuzev akcija,

Sintetički konto 211200 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti,

Sintetički konto 211300 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija,

Sintetički konto 211400 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka.

Primer br. 1 - Kupovina objekta putem dugoročnog kredita

Poslovna banka odobrila je dugoročni kredit sa rokom otplate od 10 godina Budžetu Republike u iznosu od 150.000.000,00 dinara, za kupovinu poslovnog objekta koji je izgrađen 2012. godine. Otplata kredita vrši se putem šestomesečnih anuiteta. Banka je uplatila sredstva kredita na za to posebno otvoren račun sredstva za investicije. Izvršena je kupovina objekta i primljena je faktura dobavljača na iznos od 150.000.000,00 dinara i iskazanim PDV u iznosu od 25.000.000,00 dinara. Faktura je plaćena dobavljaču u ukupnom iznosu o čemu je primljen izvod Uprave za trezor.

Red br.

Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Page 16: Skripta iz ekonomije

1. 121112211411

Tekući računiObaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka-Doznačena sredstva kredita po izvodu Uprave za trezor

150.000.000,00

150.000.000,00

2.999999

911421

Kontra knjiženje - primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike-Primanja od zaduživanja

150.000.000,00

150.000.000,00

3. 121211121112

Izdvojena novčana sredstva za investicijeTekući računi-Izdvojena sredstva za kupovinu poslovnog objekta po izvodu Uprave za trezor

150.000.000,00150.000.000,00

4.131212

121112Izdvojena novčana sredstva za investicijeTekući računi-Po fakturi dobavljača

150.000.000,00150.000.000,00

5. 015112

311151

Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti u pripremiNefinansijska imovina u pripremi-Istovremeno knjiženje na klasi 300000

150.000.000,00150.000.000,00

6. 252111121211

Dobavljači u zemljiIzdvojena novčana sredstva za investicije-Plaćanje fakture dobavljača po izvodu Uprave za trezor

150.000.000,00150.000.000,00

7.311311

321121

Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinasijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kreditaVišak prihoda i primanja - suficit-Istovremeno knjiženje na klasi 300000

150.000.000,00150.000.000,00

8. 511121

131212

Kupovina kancelarijskih zgrada i ostalog prostoraObračunati neplaćeni izdaci-Izdaci za kupovinu poslovnog objekta po izvodu Uprave za trezor

150.000.000,00150.000.000,00

9. 011125015112

Ostale poslovne zgradePoslovne zgrade i drugi građevinski objekti u pripremi-Stavljanje objekta u funkciju

150.000.000,00

150.000.000,00

10.311151

311111Nefinansijska imovina u pripremiZgrade i građevinski objekti-Istovremeno knjiženje u klasi 300000

150.000.000,00150.000.000,00

Sintetički konto 211500 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora;

Sintetički konto 211600 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji;

Sintetički konto 211700 - Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata;

Sintetički konto 211800 - Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica; Sintetički konto 211900 - Dugoročne obaveze za finasijske lizinge.

Grupa 212000 - Strane dugoročne obaveze

U okviru ove grupe obihvataju se dugoročne strane obaveze po osnovu primljenih kredita, emitovanih hartija od vrednosti i po osnovu garancija.

Page 17: Skripta iz ekonomije

Sintetički konto 212100 - Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija,

Sintetički konto 212200 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada,

Sintetički konto 212300 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija sadrži subanalitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita Svetske banke, IBRD, EBRD, EIB, CEB

Primer br. 2 - Dugoročno zaduživanje za kapitalne investicije

Za finansiranje kapitalnih subvencija javnim preduzećima (gradski saobraćaj, vodovod i dr.), nadležni organ za finansiranje lokalne vlasti koristio je dugoročni kredit kod EBRD banke u iznosu od 900.000.000,00 dinara. Sredstva kredita su povučena, a potom namenski preneta za kapitalne subvencije javnim preduzećima:

Gradskom saobraćajnom prevozu.........................................................300.000.000,00 dinara;

Gradskom preduzeću za vodovod i kanalizaciju...............................300.000.000,00 dinara i

Gradskom preduzeću za elektrifikaciju............................................300.000.000,00 dinara.

Red br.

Konto Naziv konta Iznosduguje potražuje duguje potražuje

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 121112212331

Tekući računiObaveze po osnovu dugoročnih kredita kod banaka EBRD-Sredstva od kredita po izvodu Uprave za trezor

900.000.000,00

900.000.000,00

2.999999

912451

Kontra knjiženje - primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovinePrimanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opštine-Kredit kod EBRD

900.000.000,00

900.000.000,00