of 41 /41
SKRIPTA IZ RAČUNOVODSTVA ZA PREDAVANJA DR. SC. ANE NOVAK

Skripta Iz Računovodstva

Embed Size (px)

Text of Skripta Iz Računovodstva

 • SKRIPTA IZ

  RAUNOVODSTVA ZA PREDAVANJA DR. SC. ANE NOVAK

 • RAZVOJ, DEFINIRANJE I STRUKTURA RAUNOVODSTVA

  POVIJESNI RAZVOJ RAUNOVOSTVA

  o Stare civilizacije: babilonska ( glinene raunovodstvene ploice, 3500 p.n.e.), egipatska,

  grka, rimska

  o Srednji vijek:

  Uvoenje arapskih brojeva (12.st)

  Tiskarski stroj (15. st)

  o Razvoj dvojnog knjigovostva

  Luka Pacioli

  Summa de Aritmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita,

  1494. -> otac suvremenog raunovostva

  on nije izmislio dvojno knjigovodstvo ve sistematizirao metodu dvojnog

  knjigovodstva

  u svom djelu objasnio je:

  o dvojno knjigovodstvo,

  o suma debio = suma credero (ukupno duguje = ukupno

  potrauje)

  Benedikt Kotruljevi O trgovini i savrenom trgovcu,1458 -> naela

  raunovostva poput urednosti, aurnosti i javnog znaaja knjiga trgovaca

  o Kraj 17.i poetak 18. st. -> industrijska revolucija

  Jacques Savary (1673.)

  Francuz u administraciji J. P. Coulbera

  pod utjecajem francuskog trgovakog zakona Code de Commerce

  propisao je izradu bilance i rauna dobiti i gubitka svake druge godine

  o Kraj 19. St -> sustavna edukacija za raunovostvenu profesiju

  1854. nastaje najstariji institut ovlatenih raunovoa Engleske i Walesa

  1887. osniva se udruga raunovoa u Americi

  1896. licenciraju se prvi ovlateni javni raunovoe u Americi

  1900. New York University uvodi raunovodstvo u svoj program

  postaje sveuilina disciplina

  u Hrvatskoj 1919./1920.

  o 20. i 21. st.

  Informatika revolucija, globalizacija svjetske ekonomije

  Harmonizacija i standardizacija raunovostvenih standard financijskih izvjetaja

  1929. 1933. Velika ekonomska kriza -> osnivanje SEC-a (Amerika

  komisija za vrijednosne papire) -> US GAAp-ovi (Ameriki

  raunovostveni standardi)

  1973. Osnovan MRS/MSFI = Odbor za meunarodne raunovostvene

  standard

 • RH

  o MSFI - velika poduzea i ona koja kotiraju na burzi

  o HSFI mala i srednja poduzea

  RAUNOVODSTVENA REGULATIVA

  o izraz koji se esto koristi u raunovodstvenoj literaturi, a korijen ima u latinskoj rijei

  ''regula'' koja oznaava pravila, naele i standarde za voenje poslovnih knjiga

  RAUNOVODSTVENA LEGISLATIVA

  o obuhvaa zakonske propise koje donosi zakonodavna skuptina

  PRISTUPI U DEFINIRANJU RAUNOVOSTVA

  o RAUNOVODSTVO KAO VJETINA, TEHNIKA ILI UMIJEE

  najstarija definicija

  raunovodstvo = vjetina evidentiranja klasificiranja i sumiranja u novanim

  iznosima izraenih poslovovnih transakcija kao i interpretacija rezultatate

  vjetine

  raunovostvo je poslovan jezik i jezik financijskog odluivanja

  o RAUNOVODSTVO KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA

  raunovodstvo kao teorija = logiko zakljuivanje na temelju uspostavljenih

  naela koja pruaju opi okvir u kojem djeluje ra. praksa, al ii vodi za razvoj

  nove prakse i postupaka

  pozitivna obiljeja

  znanje o ra. kategorijalnom sastavu (ra. pojmovi, kategorije, naela,

  postupci, metode, instrumenti)

  normativna obiljeja

  zakonski propisi

  usvojeni ra. standardi

  o RAUNOVODSTVO KAO USLUNA FUNKCIJA POSLOVNOG SUBJEKTA

  raunovodstvo = pruanje ra. informacija o poslovnim dogaajima

  zainteresiranim stranama kao to su menaderi, investitori i kreditori

  obiljeja ra. informacija: trokovna djelotvornost, razumljivost, korisnost,

  vanost, pouzdanost

  o RAUNOVODSTVO KAO DIO UPRAVLJAKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA POSLOVNOG

  SUBJEKTA

  raunovodstvo = informacijski sustav koji mjeri poslovne dogaaje, procesira

  informacije u izvjetaje te komunicira pomou informacija s nositeljima

  poslovnog odluivanja poslovnog subjekta

  3 elementa:

  mjerenje ili klasificiranje poslovnih dogaaja u novanom iznosu te

  njihovog evidentiranja na kontima

  procesiranje ili obrada podataka u poslovnim knjigama i izrada

  financijskih izvjetaja

  objavljivanje finacijskih izvjetaja

 • DEFINICIJA RAUNOVODSTVA = zaokrueni sustav znanstvenih metoda i tehnika evidentiranja i

  koliinskog iskazivanjaekonomskih transakcija, svojevrsnog planiranja, nadziranjai analiziranja

  stanja i kretanja imovine, dugova (obveza), kapitala, prihoda i rashoda kao i utvrivanje

  financijskog rezultata poduzea i sastavljanje financijskih izvjetaja

  VRSTE RAUNOVODSTVA:

  o poslovno raunovodstvo (raunovodstvo poslovnog sustava, mikroraunovodstvo)

  o drutveno raunovodstvo (nacionalno raunovodstvo, makroraunovodstvo

  STRUKTURA RAUNOVOSTVA

  o TRADICIONALNA STRUKTURA

  usmjerena na kategorijalni sastav i ra. procedure i postupke

  to je raunovodstvo?

  o SUVREMENA (FUNKCIONALNA) STRUKTURA

  sadraj raunovodstva podreuje se ciljevima korisnika

  kome raunoodstvo slui?

  TRADICIONALNA STRUKTURA RAUNOVODSTVA:

  o raunovodstveno planiranje

  o knjigovodstvo

  o raunovodstvena kontrola

  o raunovodstvena analiza

  o raunovodstveno informiranje

  RAUNOVODSTVENO PLANIRANJE

  o predvianje buduih dogaaja na temelju podataka o proteklom poslovanju i oekivanih

  dogaaja

  o smanjuje neizvjesnost poslovanja u budunosti

  o vrste planova: flaksibilni plan, master plan

  o rezultat planiranja: razliiti predrauni, pretkalkulacije, planski financijski izvjetaji...

  KNJIGOVODSTVO

  o najznaajniji evidencijski dio raunovodstva

  o orjentirano na prolost, biljei samo nastale poslovne dogaaje

 • o uvjeti koje poslovni dogaaj treba zadovoljiti da bi bio predmet knjigovostvene

  evidencije:

  poslovni dogaaj je nastao

  moe se vrijednosno izraziti

  mijenja postojee stanje (aktive, pasive, prihoda ili rashoda)

  postoji pravdajua isprava kao dokaz o nastaloj transakciji

  o metoda evidencije = metoda dvojnog knjigovodstva

  o rezultat: knjigovodstveni obrauni, kalkulacije, financijski izvjetaji

  RAUNOVODSTVENA KONTROLA

  o skup svih postupaka usmjerenih ka kontroli cjelokupnog poslovanja (kontrola, revizija,

  inspekcija)

  o cilj: otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti u poslovanju i poslovnim evidencijama

  o raunovodstvena kontrola usmjerena na sve faze obrade (ulaz, obrada, izlaz)

  o utvruje odstupanja planirano-ostvareno (predrauni-obrauni)

  RAUNOVODSTVENA ANALIZA

  o znaajan dio ukupne analize poslovanja

  o prouava podatke iz raunovodstvenih predrauna i raunovodstvenih obrauna

  (planirano-ostvareno: uzroci i posljedice)

  o usmjerena na analizu financijskih izvjetaja

  o daje prijedloge za poboljanje poslovanja

  RAUNOVODSTVENO INFORMIRANJE

  o prezentira korisnicima informacije iz prethodnih dijelova raunovodstva

  o korisnici mogu biti interni i eksterni

  o vrste informiranja: 1) prema opsegu sistematizirane, detaljne

  2) prema vremenu povremene, svakodnevne

  3) prema izgledu unificirane, interno kreirane

  o forma prezentiranje raunovodstveni (financijski) izvjetaj

  TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJETAJI

  o bilanca

  o raun dobiti i gubitka

  o izvjetaj o novanom toku

  o izvjetaj o promjenama glavnice

  o biljeke

  FUNKCIONALNA STRUKTURA RAUNOVODSTVA:

  o financijsko raunovodstvo

  o upravljano raunovodstvo

  o trokovno raunovodstvo

  FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO

  o orjentirano vanjskim korisnicima

  o prua povijesne podatke

 • o prikazuje cjelinu poslovanja evidentira, klasificira i sumira financijske informacije -> na

  temelju kojih se sastavljaju financijski izvjetaji

  o finalni proizvod: temeljni financijski izvjetaji, porezna bilanca, statistiki izvjetaji

  TROKOVNO RAUNOVODSTVO

  o interno orjentirano raunovodstvo

  o prati trokove po prirodnim vrstama, mjestima i nosiocima trokova (obrauni

  proizvodnje npr.)

  o planiranje i kontrola trokova

  o sadi dijelove upravljakog i financijskog raunovodstva

  UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO

  o orjentirano na planiranje i kontrolu poslovnih aktivnosti

  o rezultat: planovi, prorauni, posebni izvjetaji za potrebe kontrole poslovanja

  o okrenuto budunosti te internim korisnicima

  RAUNOVODSTVENI PROCES:

  ulaz

  prikupljanje podataka o nastalim poslovnim dogaajima (na temelju valjanih knjgovodstvenih isprava )

  obrada

  klasificiranje poslovnih dogaaja

  evidentiranje u poslovnim knjigama

  sastavljanje probne bilance

  Izlaz

  sastavljanje financijskih izvjetaja

  SVRHA I CILJ RAUNOVODSTVA

  o pruanje informacija u obliku izvjetaja

  o fin. izvjetaji proizvod su fin. raunovodstva

  CILJEVI RAUNOVOSTVENOG IZVJETAVANJA

  o mora osigurati upotrebljive informacije sadanjim i potencijalnim investitorima,

  kreditorima, te ostalim korisnicima za donoenje racionalnih odluka o investiranju ,

  kreditiranju is l.

  o mora pruiti informacije koje e pomoi korisnicima fin. izvjetaja u procjenjivanju

  iznosa, vremena i neizvjesnosti buduih novanih primitaka

  o mora informirati o fin. poloaju poduzea, njegovim ekonomskim resursima i funkcijih

  tih resursa, uincima transakcija i dogaaja koji utjeuna promjenu tih resursa,

  potrebama za dodatnim resursima i sl.

  u skadu s raunovodstvenim metodama,

  standardima i zakonskim propisima

 • IZVJETAJ ZA INTERNE KORISNIKE

  za menadere, zaposlenike

  o nestandardizirani, nisu propisani zakonom

  o interno se kreiraju,

  o detaljni, analitiki

  o odnose se na neki segment ili na cijelinu poslovanja

  o pored stvarnih sadre i planske veliine

  o sastavljaju se svakodnevno ili periodino

  IZVJETAJ ZA EKSTERNE KORISNIKE

  za vlasnike, sadanje i potencijale ulagae, kupce, dobavljae, znanstvenike,

  dravu, revizore, javnost

  o propisani izvjetaji: forma, sadraj, vrijeme

  o sintetizirani, globalni, usmjereni na cjelokupno poslovanje

  o sadre samo stvarne podatke

  o najznaajniji: temeljni financijski izvjetaji

  FAZE RAUNOVODSTVENOG PROCESA

  o prikupljanje podataka o nastalim poslovnim dogaajima

  o klasificiranje poslovnih dogaaja

  o evidentiranje poslovnih dogaaja u poslovnim knjigama

  o sastavljanje probne balance

  o sastavljanje fin. izvjetaja

  ELEMENTI FINANCIJSKIH IZVJETAJA

  o imovina, obveze, kapital

  o prihodi, trokovi, rashodi

  o novani primitci, novani izdaci, novani tok

  - ekonomske kategorije

  - obraunska osnovica

  - financijske kategorije

  - novana osnovica

 • BILANCA

  PORIJEKLO RIJEI

  o lat. bi lanx = vaga s dvije zdjelice

  o franc. bil an = godinji raun

  DEFINICIJA

  o sistematizirani prikaz imovine, obveza i kapitala na odreeni dan

  o prikazuje s kojom imovinom poduzee raspolae i odakle ju je nabavilo

  o ukazuje na financijski poloaj poduzea na odreeni dan

  TEMELJNA RAUNOVODSTVENA JEDNADBA

  o (aktiva) imovina = izvor imovine (pasiva)

  IMOVINA (AKTIVA)

  o je resurs koji je pod kontrolom poduzea, koji proizlazi iz prolih dogaaja i od kojeg se

  oekuje priljev buduih ekonomskih koristi

  o osnovni uvjeti koje odreeni resurs mora zadovoljiti da bi bio prikazan u bilanci kao

  imovina:

  da je u vlasnitvu poduzea

  da ima mjerljivu vrijednost

  da se od resursa moe oekivati budua ekonomska vrijednost (budua

  ekonomska korist)

  o prilikom nabave, imovina se biljei po nabavnoj vrijednosti (troku nabave)

  PODJELA IMOVINE:

  o kriterij pojavnog oblika

  materijalna

  nematerijalna

  o kriterij funkcionalnosti (unovivosti)

  dugotrajna ili stalna ili fiksna ili osnovna sredstva

  imovina koja e ostati ne promjenjena u razdoblju od godine dana ili

  nee biti utroena u jednom poslovnom ciklusu

  njena je svrha da bude koritena u vlastitom poslovnom pothvatu, a ne

  za daljnju preprodaju

  kratkotrajna ili tekua ili obrtna

  imovina za koju se oekuje da e promjeniti svoj oblik u roku od jedne

  godine ili e biti utroena u jednom poslovnom ciklusu

  DUGOTRAJNA IMOVINA

  o poredak po rastuoj likvidnosti

  nematerijalna

  materijalna

  financijska

  potraivanja

  KRATKOTRAJNA IMOVINA

 • o poredak po rastuoj likvidnosti

  zalihe

  potraivanja

  financijska imovina

  novac

  DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

  o nema fiziki pojavni oblik

  o osnivaki izdaci, izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, franize, softver (ako je

  zaseban dio), goodwill (ako plati 1000, a vrijedi 800, goodwill je 200 dobro ime),

  ostala prava

  o nematerijalna imovina u pripremi, dani predujmovi

  DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

  o ima fiziki pojavni oblik

  o prirodna bogatstva (zemljita, ume), graevinski objekti, postrojenja, oprema, alati,

  pogonski i uredski namjetaj, transportna sredstva, knjige, slike, djela likovnih

  umjetnika, stambene zgrade i stanovi, viegodinji nasadi i osnovna stada

  o materijalna imovina u pripremi, dani predujmovi

  DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

  o ulaganje u vrijednosne papire (dionice, obveznice...), otkupljene vlastite dionice, udjeli u

  povezanim poduzeima, dani zajmovi i krediti, dani depoziti i jamevine

  DUGORONA POTRAIVANJA

  o potraivanja po osnovi prodaje na kredit i ostala dugorona potraivanja

  KRATKOTRAJNA IMOVINA - ZALIHE

  o sirovine i materijali, rezervni djelovi, sitan inventar, amabalaa, auto-gume, proizvodnja

  u toku (zalihe nedovrene proizvodnje), gotovi proizvodi, trgovaka roba, dani

  predujmovi za zalihe

  KRATKORONA POTRAIVANJA

  o potraivanja od kupaca, potraivanja od zaposlenih, potraivanja za dividende i uvjele u

  dobiti, potraivanja od kamata, potraivanja od drave

  KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

  o dani zajmovi i krediti, dani depoziti i jamevine, vrijednosni papiri (mjenice, ekovi,

  komercijalni zapisi, dionice...), poslovni udjeli i dionice povezanih drutava

  KRATKOTRAJNA IMOVINA - NOVAC

  o novac u banci iro raun, izdvojena novana sredstva za akreditive, izdvojena novana

  sredstva za investicije kunski i devizni raun

  o novac u blagajni glavna blagajna, blagajna prodavaonica, devizna blagajna...)

  IZVORI IMOVINE (PASIVA)

  o izvori imovine predstavljaju pravne i fizike osobe od kojih poduzee nabavlja svoje

  resurse tj. pokazuju na koji je nain imovina poduzea financirana

  o podjela:

  prema vlasnitvu: vlastiti i tui

 • prema ronosti: kratkoroni, dugoroni, trajni

  o raunovodstvo biljei imovinsko-pravne odnose prema izvorima imovine obveze

  (dugovi, kapital)

  DEFINICIJA OBVEZE

  o postojei dug poduzea koji je preizaao iz prolih dogaaja a za ije se podmirenje

  oekuje odljev resursa koji utjelovljuje ekonomske koristi

  o uvijeti koji moraju biti ispunjeni dabi se obveze iskazale u bilanci

  vjerojatnost odljeva resursa koji utjelovljuje ekonomske koristi radi podmirenja

  sadanje obveze

  mogunost pouzdanog mjerenja iznosa za podmirenje obveze

  PODJELA OBVEZA

  o kratkorone

  moraju se podmiriti u roku kraem od godine dana

  npr. obveze prema dobavljaima, obveze za primitak kratkoronih kredita,

  obveze za izdane vrijednosne papire (komercijalni zapisi), obveze za poreze,

  obveze prema zaposlenim (plae)

  o dugorone

  moraju se podmiriti u roku duem od godine dana

  obveze za izdane vrijednosne papire (obveznice), obveze za primljene

  dugorone kredite...

  NAIN PODMIRENJA OBVEZA:

  o isplata sa iro-rauna

  o ustupanje imovine

  o zamjena jedne obveze za drugu

  o transformacija obveze u kapital (trajnu obvezu)

  KAPITAL

  o dio imovine koji pripada vlasnicima poduzea

  o osigurava pravo upravljanja poslovanjem poduzea

  o ostatak imovine nakon podmirenja obveza

  o trajna obveza prema vlasnicima poduzea

  o dva osnovna dijela:

  uplaeni kapital

  formiran ulaganjem sredstva od strane vlasnika

  dijeli se na:

  o upisani temeljni kapital (dionice po nominalnoj vrijednosti)

  o kapitalne reserve (premije na emitirane dionice)

  zaraeni kapital

  ostvaren pozitivnim poslovanjem poduzea

  o reserve iz dobiti

  o revalorizacijske rezerve

  o zadrana dobit

 • o dobit tekue godine

  o stavke kapitala su:

  uloeni kapital (dioniki kapital)

  premija na emitirane dionice

  zadrana dobit ili preneseni gubitak

  neto dobit ili gubitak (dobit/gubitat tekue godine)

  rezerve (zakonske rezerve, statutarne rezerve, revalorizacijske rezerve...)

  KRITERIJI UNOENJA POZICIJA U BILANCU

  o kriterij likvidnosti

  o kriterij sigurnosti

  istovjetan kriteriju rastue likvidnosti

  o kriterij ronosti

  dospijelost obveza

  PRAVILA SASTAVLJANJA BILANCE:

  o formalni izgled

  dvostrani pregled, bilanini, oblik t-konta (A|P)

  stepenasti pregled, jednostrani, stupnjeviti (A/P)

  o struktura

  rastua likvidnost, opadajua ronost (EU)

  opadajua likvidnost, rastua ronost (SAD)

  o Kriterij funkcionalnosti

  kod active posebno moja biti iskazana sva imovina iste funkcionalne skupine

  (npr. najprije sva stalna materijalna i nematerijalna imovina, zatim tekua)

  o Kriterij namjene

  kod passive funkcija imovine mora odgovarati karakteru dugova i kapitala.

  o Kriteriju likvidnosti

  pozicije aktive mogu se grupirati prema naelima:

  opadajue likvidnosti (od najlikvidnijih oblika imovine do najmanje

  likvidne imovine) ili

  rastue likvidnosti imovine (od najmanje likvidne imovine do

  najlikvidnijih oblika imovine).

  Pojam likvidnosti (lat. liquidus tekui) podrazumijeva sposobnost i mogunost,

  odnosno brzinu transformacije nelikvidnih oblika imovine u likvidne.

  Najlikvidniji oblik imovine jest gotovina.

  o Kriterij ronosti (dospjelosti)

  pozicije pasive mogu se rasporediti prema naelima:

  opadajue ronosti (od vlasnikog kapitala prema kratkoronim

  obvezama) ili

  rastue ronosti (od kratkoronih obveza prema vlasnikom kapitalu).

 • rastua likvidnost, opadajua ronost (EU) opadajua likvidnost, rastua ronost (SAD)

  AKTIVA PASIVA AKTIVA PASIVA

  Dugotrajna imov. nematerijalna materijalna

  financijska potraivanja

  Kapital

  Dugorone obveze

  Kratkorone obveze

  Kratkotrajna im. novac financijska

  potraivanja zalihe

  Kratkorone obveze

  Dugorone obveze Kapital

  Kratkotrajna im. zalihe potraivanja financijska novac

  Dugotrajna imov. potraivanja financijska

  materijalna nematerijalna

  BILANNE PROMJENE

  o Biljeenjem poslovnih promjena u bilanci mogu nastati 4 vrste bilannih promjena:

  koncentrino kretanje A+ A

  periferno kretanje P+ P

  centripetalno kretanje A+ P+

  centrifugalno kretanje P A

  o Koncentrino kretanje nastaje kada se biljeenjem poslovne promjene mijenja struktura

  aktive. Jedna vrsta aktive se poveava, a druga vrsta aktive se smanjuje za isti iznos. Zbir

  bilance i pasive ostaju isti.

  o Periferno kretanje nastaje biljeenjem poslovne promjene koja uvjetuje promjenu

  strukture pasive. Jedna vrsta pasive se poveava, a druga smanjuje za isti iznos. Zbir

  bilance i aktiva ostaju isti. Te poslovne promjene zbivaju se u okruenju,a odravaju se

  na poduzee.

  o Centripetalno kretanje nastaje biljeenjem poslovne promjene koja uvjetuje poveanje i

  aktive i pasive za isti iznos. Poveava se i zbir bilance. Tim je poslovnim promjenama,

  poduzee pribavilo i povealo raspoloivu imovinu.

  o Centrifugalno kretanje nastaje biljeenjem poslovne promjene koja uvjetuje smanjene i

  aktive i pasive za isti iznos. Zbir bilance se smanjuje.

  VRSTE BILANCI:

  o prema vremenu sastavljanja:

  planske (proraunske, prethodne)

  unose se vrijednosti stanja imovine, dugova (obveza) i kapitala s kojima

  poduzee planira raspolagati na dan bilanciranja

  stvarne (obraunske, naknadne) za vanjske korisnike

  unose se vrijednosti s kojima poduzee doista raspolae na dan

  bilanciranja

  o prema cilju (razlogu) sastavljanja:

  poetna

 • sastavlja se na poetku poslovanja, ali poetna bilanca je i svaka

  zakljuna bilanca poduzea koje nastavlja poslovnu aktivnost;

  zakljuna

  sastavlja se na kraju poslovne, odnosno financijske godine, kao i na

  zavretku rada poduzea

  probna = bruto nije temeljni izvjetaj

  sastavlja se potkraj svakog mjeseca zbog provjere formalne tonosti

  provedenih knjienja

  fuzijska

  sastavlja se na dan spajanja (fuzije, integracije) jednog ili vie poduzea

  u novo poduzee, a sastoji se od zbroja primopredajnih ili zakljunih

  bilanci spojenih poduzea

  diobena

  sastavlja se na dan razdvajanja (dezintegracije) poduzea, kad se bez

  postupka likvidacije ili steaja provodi njegovo razdvajanje na dva ili vie

  odvojenih poduzea

  konsolidirana

  sastavlja se na razini sloenog poslovnog sustava tako da se prikae

  njegova realna imovinska slika, financijski tokovi i financijski poloaj, ali

  se iskljuuju unutarnji financijski tokovi

  zbrojna

  sastavlja se, kao i konsolidirana, na razini sloenog poslovnog sustava,

  tako da se zbroje sve stavke bilanci poduzea koja su integrirana u

  sustav, ali se u njoj ne iskljuuju interni financijski tokovi

  sanacijska

  sastavlja se zbog sanacije (ozdravljenja) poduzea, stoga to u postupku

  sanacije poduzee otklanja uzroke gubitka

  steajna

  sastavlja se kad poduzee ne ostvari mjere sanacije i kada vjerovnici kod

  nadlenog suda pokrenu postupak steaja

  likvidacijska

  sastavlja se na kraju likvidacijskog postupka poduzea, a temeljem te

  bilance utvruje se likvidacijska imovina kojom se podmiruju dugovi

  (obveze)

  podbilanca

  dobije se vodoravnom podjelom aktive i pasive na vie dijelova

  skraena bilanca

  sadri manji broj pozicija od propisanih

  mogu je koristiti poduzea za informativna objavljivanja u dnevnom

  tisku, strunim publikacijama, internim glasilima i slino, a takoer moe

  biti i slubeni dokument za mala poduzea

 • inventurna bilanca

  sastavlja se nakon knjienja svih razlika koje se utvrde popisom imovine,

  dugova (obveza) i kapitala, pa je tada knjino stanje jednako

  inventurnom, a bilanca (koja moe biti zakljuna, poetna itd.) smatra

  se inventurnom

  primopredajna

  sastavlja se u sluajevima promjene menaderske ekipe, konstituiranja

  poduzea, likvidacije poduzea itd

 • RAUN DOBITI I GUBITKA

  DEFINICIJA o dinamiki financijski prikaz koji prikazuje prihode, rashode i rezultat poslovanja u

  odreenom obraunskom razdoblju o ukazuje na uspjenost poslovanja poduzea

  PRIHOD o poveanje ekonomske koristi tijekom obraunskog razdoblja u obliku poveanja imovine

  ili smanjenja obveza to za posljedicu ima poveanje kapitala (glavnice), osim onog dijela koji proizlazi iz uplata vlasnika

  RASHOD o smanjenje ekonomske koristi tijekom obraunskog razdoblja u obliku smanjenja imovine

  ili poveanja obveza to za posljedicu ima smanjenje kapitala (glavnice), osim onog dijela koji proizlazi iz uplata vlasnika

  TEMELJNA JEDNADBA RGD-A o PRIHOD - RASHOD = FINANCIJSKI REZULTAT o PRIHOD > RASHODA DOBIT o PRIHOD < RASHODA GUBITAK

  UTVRIVANJE I RASPODJELA DOBITI PRIHOD - RASHOD = BRUTO DOBIT ------------------------------------------------- - POREZ = NETO DOBIT - REZERVE ------------------------------------------------- = IZNOS ZA RASPODJELU DIVIDENDE ZADRANA DOBIT

  VRSTE PRIHODA/RASHODA o redovni

  poslovni financijski

  o izvanredni

  POSLOVNI PRIHODI o nastaju prodajom proizvoda, trgovake robe ili poveanjem usluga o priznaju se u visini prodajne (fakturne) vrijednosti (bez PDV-a) o priznaju se u trenutku isporuke robe ili usluge

  FINANCIJSKI PRIHODI o nastaju kao posljedica ulaganja u financijsku imovinu o viak novca poduzea moe uloiti u dionice, obveznice, odobriti zajam.. o najznaajniji financijski prihodi su kamate, dividende te pozitivne teajne razlike

  kamate se priznaju sukladno razdoblju na koje se odnose

 • dividende se priznaju na temelju odluke, odnosno obavjesti o izglasanoj dividendi

  pozitivne teajne razlike se priznaju kada se utvrdi teajna razlika, tj. po izvrenoj uplati

  IZVANREDNI PRIHODI o nisu vezani uz redovno poslovanje o ne pojavljuju se redovito o ne mogu se isplanirati niti predvidjeti o npr. prodaja dugotrajne imovine

  POSLOVNI RASHODI o nastaju kao posljedica obavljanja glavne djelatnosti poduzea o ine ih trokovi sadrani u prodanim proizvodima te ostali trokovi razdoblja nabavne

  vrijednosti prodane robe i slino o priznaju se u trenutku (razdoblju) isporuke robe ili usluge

  FINANCIJSKI RASHODI o nastaju kao posljedica koritenja tuih novanih sredstava o najvaniji financijski rashodi su kamate te negativne teajne razlike

  kamate se priznaju sukladno razdoblju na koje se odnose negativne teajne razlike se priznaju po izvrenoj uplati

  o dividende nisu rashodi

  IZVANREDNI RASHODI o teko se predviaju o ne nastaju redovito u poslovanju o nastaju temeljem neplaniranog smanjenja poslovne imovine ili neplaniranog poveanja

  obveza o nastaju kao stavka tekue imovine, ija je svrha pokrie gubitka prethodne godine na

  teret rezultata tekue godine o ne nastaju prilikom stvaranja uinaka, pa se stoga ne mogu ukalkulirati u proizvodne

  trokove

  POVEZANOST BILANCE I RDG-A BILANCA 1.1. BILANCA 31.12. IMOVINA 1000 IMOVINA 1100 OBVEZE 600 OBVEZE 600 KAPITAL 400 KAPITAL 500

  RDG za 1.1 - 31. 12.

  PRIHOD 2000 RASHOD 1900 ------------------------------------- DOBIT 100

  PRAVILA SASTAVLJANA RDG-A o FORMALNI IZGLED

  dvostrani pregled (P|R)

  stepenasti pregled

 • o METODE SASTAVLJANJA metoda razvrstavanja rashoda po prirodnim vrstama (metoda ukupnih trokova) metoda razvrstavanja rashoda prema funkciji (metoda prodajnih uinaka)

  SKRAENI RDG o POSLOVNI PRIHODI o POSLOVNI RASHODI o FINANCIJSKI PRIHODI o FINANCIJSKI RASHODI o IZVANREDNI PRIHODI o IZVANREDNI RASHODI o UKUPNI PRIHODI o UKUPNI RASHODI o BRUTO DOBIT o POREZ NA DOBIT o NETO DOBIT

  STRUKTURA POSLOVNIH RASHODA o USLUNA PODUZEA

  poslovne rashode ine: trokovi poslovanja o TRGOVAKA PODUZEA

  poslovne rashode ine: trokovi poslovanja + nabavna vrijednost prodane robe o PROIZVODNA PODUZEA

  poslovne rashode ine: trokovi poslovanja + poetna vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda + zavrna vrijednost zaliha proizvodnje

  TROKOVI o trokovi rashodi o troak

  novani iznos upotrjebljenih resursa koji se koriste u svrhu postizanja odreenog cilja ili ostvarivanja uinka

  najznaajniji dio rashoda koji nastaju u skladu s ciljem, svrhom i zadacima poslovanja.

  trokovi poslovanja dijele se na trokove proizvoda i trokove razdoblja. trokove proizvoda ine oni trokovi koji se obraunavaju u vrijednost

  zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda o postaju rashodi u razdoblju kada su proizvodi prodani.

  trokovima razdoblja su svi nastali trokovi koji se ne ukljuuju u trokove proizvoda

  o smatraju se i nadoknauju se u ukupno nastalim iznosima iz prihoda obraunskog razdoblja u kojem su nastali

  o svaki troak e postati rashod o troak = utroak * cijena troak je novani izraz utroka o utroak

  svako fiziko troenje utroene koliine ili pretpostavljani utroeni dijelovi sredstava za rad, predmeta

  rada, usluga i rada u poslovnom procesu koji dovodi do proizvoda i obavljenih usluga

  iskazuju se u fizikim jedinicama mjere

  DOBIT/GUBITAK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

  DOBIT/GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

  DOBIT/GUBITAK IZ IZVANREDNIH AKTIVNOSTI

 • PRAVILA PRIZNAVANJA PRIHODA I RASHODA o prihodi i rashodi su obraunske kategorije koje se priznaju u skladu s odreenim

  raunovodstvenim naelima o NAELO NASTANKA DOGAAJA

  zahtjeva da se prihodi i rashodi priznaju onda kad su nastali, kad su zaraeni, bez obzira na primitak ili izdatak novca

  o NAELO OPREZNOSTI prihode treba priznati kad su sigurni, a rashode kad su mogui (zloupotreba -

  stvaranje tihih priuva a skrivanje gubitaka) o NAELO ISKAZIVANJA PO BRUTO OSNOVI

  prodaju imovine treba prikazati posebno kroz prihodnu stranu i posebno kroz rashodnu, tj. bez

  o NAELO SUELJAVANJA PRIHODA I RASHODA utvrivanje dobiti

  RAZLIKOVANJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA o dobit novac -> iz ove nejednakosti proizlazi potreba izrade drugih izvjetaja npr.

  izvjetaja o novanome toku o prihod primitak i rashod izdatak

  najei razlozi : vremenska nepodudarnost i rizik transformacije prihoda u primitak i rashoda u izdatak

  prihod i rashod = obraunske kategorije primitak i izdatak = financijske (novane) kategorije

  o izdatak = izlaz novca iz poduzea dijele se na gotovinske i obraunske izdatke, koji proizlaze iz gotovinskog i

  obraunskog plaanja mogu nastati prilikom stvaranja uinaka, ali i neovisno o tome izdaci mogu, ali

  i ne moraju imati karakter troka o primitak

  = ulaz novca u poslovne procese dijele se na : primici u gotovini i obraunski primici

 • IZVJETAJ O NOVANOM TOKU

  DEFINICIJA o prikazuje primitke i izdatke novca i novanih ekvivalenata u odreenom vremenskom

  razdoblju o prikazuje promjene u financijskom poloaju poduzea o prikazuje izvore i upotrebu novca

  ELEMENTI o primici o izdaci o isti (neto) novani tok

  POLAZNI MODEL S0 = novac na poetku razdoblja S0

  NP = novani primici + NP NI = novani izdaci - NI ------------------------------------ Si = novac na kraju razdoblja = Si

  NOVANI TOKOVI o primici i izdaci novca i novanih ekvivalenata

  PRIMICI I IZDACI NOVCA SELEKTIRAJU SE U 3 VRSTE AKTIVNOSTI o poslovne, investicijske i financijske

  POSLOVNE AKTIVNOSTI o glavne aktivnosti koje stvaraju prihod poduzea i druge aktivnosti koje odreuju dobit,

  osim investicijskih i financijskih aktivnosti

  INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI o aktivnosti vezane uz stjecanje i otuivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja koja

  nisu ukljuena u novane ekvivalente

  FINANCIJSKE AKTIVNOSTI o aktivnosti vezane uz financiranje poslovanja i obuhvaaju promjene vezane uz visinu i

  strukturu kapitala i obveza

  METODE SASTAVLJANJA o direktna i indirektna razlika je samo u poslovnim aktivnostima

  DIREKTNA METODA o POSLOVNE AKTIVNOSTI

  Novani primici iz poslovnih aktivnosti Novani izdaci iz poslovnih aktivnosti Novani tok iz poslovnih aktivnosti

  o INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI Novani primici iz investicijskih aktivnosti Novani izdaci iz investicijskih aktivnosti Novani tok iz investicijskih aktivnosti

  o FINANCIJSKE AKTIVNOSTI Novani primici iz financijskih aktivnosti Novani izdaci iz financijskih aktivnosti Novani tok iz financijskih aktivnosti

  o ISTI NOVANI TOK o NOVAC I NOVANI EKVIVALENTI NA POETKU RAZDOBLJA

 • o NOVAC I NOVANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJE

  INDIREKTNA METODA o neto dobit se usklauje za efekte promjene na ostalim pozicijama bilance o polazite:

  I = O + K DI + KI = DO + KO + K KI = N + KI` DI + KI` + N = O + K N = O + K - KI` - DI N = O + K - KI` - DI FORMULA ZA PRERAUNAVANJE NETO DOBITI NA NOVANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI KOD INDIREKTNE METODE SASTAVLJANJA IZVJETAJA O NOVANOM TOKU AKO N : O K KI` DI

  * POVEZANOST BILANCE, RAUNA DOBITI I GUBITKA I IZVJETAJA O NOVANOM TOKU

  novac = zajednika pozicija bilance i izvjetaja o novanom toku

  financijski rezultat = zajednika pozicija bilance i RDG-a

  bilanca i RDG obraunska osnova

  izvjetaj o novanom toku novana osnova

 • IZVJETAJ O PROMJENAMA KAPITALA

  DEFINICIJA o temeljni financijski izvjetaj koji prikazuje strukturu kapitala poduzea i promjene na

  svim pozicijama kapitala u odreenom vremenskom razdoblju

  STRUKTURA KAPITALA o temeljni (uplaeni) kapital o kapitalne rezerve o rezerve iz dobiti

  zakonske rezerve rezerve za vlastite dionice vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) statutarne rezerve ostale rezerve

  o revalorizacijske rezerve o zadrana dobit ili preneseni gubitak o dobit ili gubitak poslovne godine

  BILJEKE

  detaljnija razrada i dopuna pojedinih pozicija iz prethodna 4 izvjetaja

  sadrane sve informacije koje se direktno ne vide iz temeljnih izvjetaja, a nune se za njihovo razumijevanje i ocjenu poslovanja

  dodatne objanjenja iznosa prezentiranih u temeljnim financijskim izvjetajima (tekstualni i numeriki oblik)

  sadraj biljeki odreen raunovodstvenim standardima (MSFI/MRS i HSFI)

  objanjenja primjene raunovodstvenih politika i procjena

 • KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

  RAZLIKA KNJIGOVODSTVENIH, RAUNOVODSTVENIH I POSLOVNIH ISPRAVA

  o poslovne najiri pojam, a knjigovodstvene najui

  o knjigovodstvene

  dokazuju nastanak poslovnog dogaaja (prolost)

  slue kao temelj za knjienje (kvantitativni podaci, primarno financijske

  prirode)

  o raunovodstvene

  proizlaze iz structure raunovodstva (prolost + budunost)

  temelj za knjienje + kontrola (kvantitativni podaci)

  o poslovne

  obuhvaaju i knjih. i ra. isprave te ostale isprave kao npr. ugovor s

  kupcima i dobavljaima, ugovor o radu, razliite odluke poslovodstva

  (kvantitativni + nekvantitativni podaci)

  DEFINICIJA

  o pisani dokaz ili elektroniki zapis o nastalom poslovnom dogaaju

  o slui kao podloga za:

  unos podataka u poslovne knjige

  nadzor nad obavljenim poslovnim dogaajima

  SASTAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

  o ispostavljaju se na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog dogaaja (iznimka

  raunovodstvo)

  o formalni izgled ovisi o sljedeim imbenicima

  unificirane isprave, interno kreirane

  vrsti transakcije iji nastanak dokazuje

  zahtjevanoj koliini podataka

  tehnikim sredstvima koja se koriste u obradi podataka

  o sastavlja se u odreenom broju primjeraka

  broj primjeraka ovisi os sloenosti organizacijske structure te nainu

  kolanja same isprave koji prikazuje dijagram toka

  OSNOVNI ELEMENTI KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

  o naziv i adresa izdavatelja isprave

  o naziv i redni broj isprave

  o datum i mjestoizdavanja isprave

  o kratak opis nastale poslovne transakcije

 • o vrijednost poslovne transakcije

  o potpis ovlatene osobe i peat izdavatelja isprave

  o prema Zakonu o PDV-u facture trebaju sadravati dodatno:

  porezni broj izdavaoca i primaoca facture

  posebno iskazanu vrijednost PDV-a (vrijednost transakcije, PDV, ukupno)

  HODOGRAM KRETANJA ISPRAVE

  o = put kretanja isprave od njeziva ispostavljanja do arhiviranja

  o definira se:

  tko i gdje ispostavlja ispravu

  tko ju provjerava

  kome se i u kojem roku dostavlja

  tko je knjii

  na koji nain i gdje se uva

  VRSTE

  KRITERIJ SISTEMATIZACIJE

  VRSTA ISPRAVA

  MJESTO NASTANKA interne = nastaju unutar poslovnog sustava (npr. uplatnice, isplatnice, primke, izdatnice)

  eksterne (npr. faktura od dobavljaa) NAMJENA nalogodavne = biljeenje transakcija kojima se daje nalog

  nekoj osobi za izvrenje odreene radnje(npr. nalog za isplatu novca student za odranu strunu praksu)

  opravdajue kombinirane = u sebi sadre nalog za izvrenje, al ii potvrdu

  izvrenja nekog zadatka (npr putni nalog) OBUHVATNOST PODATAKA

  orginalne (pojedinane, izvorne) zbrojne (izvedene, skupne)

  NAIN SASTAVLJANJA runo(materijalne) elektroniki (nematerijale)

  KONTROLA

  o vrsta kontrole

  formalna

  raunska

 • sutinska

  o LIKVIDATURA

  = mjesto provjere tonosti knjigovodstvenih isprava

  vrste

  centralizirana kontrola na jednom mjestu u poduzeu

  decentralizirana controla u okviru pojednih funkcija

  UVANJE

  o kao izvorne isprave, na nositelju elektronskog zapisaili nositelju mikrografske

  obrade

  o rokovi uvanja knjigovodstvenih isprava (Zakon o raunovodstvu, NN/109/07.

  54/15)

  trajno : isplatne liste, analitika evidencija o plaama za koje se plaaju

  obvezni doprinosi

  najmanje 11 godina: dnevnik i glavna knjiga

  najmanje 7 godina: pomone poslovne knjige

 • KNJIGOVODSTVENI KONTO

  DEFINICIJA

  o lat. conto = raun

  o = instrument sistematizacije pojedinih obila imovine, izvora imovine, prihoda, rashoda i

  financijskog rezultata koji slui za skraeno biljeenje i sustavno praenjeposlovnih

  dogaaja

  o nosilac podataka

  o ralanjeni dijelovi bilance

  FIZIKI IZGLED KONTA

  o ovisi o:

  svojstvima kategorije koju predstavlja

  koliini zahtjevanjih podataka

  sredstvima za obradu podataka

  ELEMENTI

  o naziv konta, tj. naziv pozicije koja se na kontu prikazuje

  o ifra konta

  o datum nastanka poslovne promjene

  o oznaka isprave na osnovi koje se evidentira

  o kratak opis poslovne promjene

  o vrijednost promjene zapisano kao poveanje ili smanjenje

  o novonastalo stanje tj. saldo konta

  OBLICI KONTA

  o STEPENASTI OBLIK KONTA

  najstariji oblik konta nekadanje DVO?

  nedostatak: nema iskazan saldo

  o KONTO PO FOLIO

  lat. folio = list

  vodi se na 2 strane tj. lista, posebno za evidenciju na dugovnoj tj. potranoj

  strain

  nedostatak: vodi se u uvezanim listovima

  o TABELARNI OBLIK KONTA AMERIKI URNAL

  kombinacija dnevnika i konta

  kronoloka i sustavna evidencija

  slui za razradu pojedinih specifikacija

  o KONTO PO PAGINI

  lat. pagino =stranica

 • VRSTE KONTA

  KRITER SISTEMATIZACIJE VRSTEKONTA

  POLOAJ SALDA konta active (npr. iroraun)

  konta pasive (npr. dugotrajni kredit)

  aktivno-pasivna konta (npr. potraivanja od kupaca)

  pasivno-aktivna konta (npr. dobavljai)

  ELEMENTI USPJEHA konta prihoda

  konta rashoda

  SAMOSTALNOST samostalna konta (npr. graevinski objekt)

  nesamostalna konta (npr. ispravak vrijednosti graevinskog objekta)

  MOGUNOST RALANJIVANJA SALDA PROMETA analitika konta

  sintetika konta

  POLAAJ U BILANCI bilanna konta

  izvanbilanna konta

  OTVARANJE KONTA

  o nakon osnivanja poslovnog subjekta

  o na poetku poslovne godine, odnosno danom nastanka prve poslovne promjene koja

  uzrokuje promjenu nanekoj poziciji

  PRAVILA EVIDENTIRANJA NA KONTIMA

  o cjeloviti sustav evidentiranja poslovnih promjena

  o vanost uvaavanja odreenih pravila kod evidencije poslovnih promjena metoda

  dvojnoj knjigovodstva

  o svaki poslovni dogaaj izaziva barem dvije promjene suprotnog karaktera pa se i knjii

  na najmanje dva mjesta i to u istnom iznosu na jednom ili vise konta na dugovonoj ten a

  jedan ili vise konta na potranoj strain, ime se omoguava automatska kontrola

  knjigovodstvene ravnotee

  o pravila evidencije na kontima prihoda i rashoda

  KAPITAL (ZARAENI)

  S0 X

  smanjenje poveanje

  RASHODI PRIHODI

  nastanak nastanak

 • ZAKLJUAK KONTA

  o konta aktive i passive

  utvrivanje dugovnog i potranog konta

  utvrivanje salda izravnanja Si tj. zakljunog salda (upisuje se na stranu s

  manjim prometom)

  upisuje se izjednaeni promet dugovne i potrane strane i podvlai se

  dvostrukom crtom kao znak zakljuka

  o konta prihoda i rashoda

  zakljuuje se meusobnim sueljavanjem na kraju obraunskog razdoblja -

  obraun rezultata

  nemaju poetni saldo u iduem razdoblju

  o zakljuak konta u pravilu se provodi na kraju poslovne godine (u RH, poslovna godina je

  izjednaena s kalendarskom godinom)

  o moguuje je i zakljuivanje u tijeku godine zbog dluajeva statusih promjena (izvajanje,

  pripajanje ili likvidacija)

  o zakljuno stanje se unosi u bilancu

  o cilj zakljuavanja: omoguiti sastavljanje obaveznih financijskih izvjetaja i preglednost

  konta

  KONTNI PLAN

  o = sistmatski prikaz naziva i ifri konta

  o organzacijsko sredstvo omoguuje jednostavno snalaenje u poslovnim knjigama

  o FORMALNI OKVIR

  vezan je uz formalni izgled kontnog plana, kriterije sistematizacije i

  ralanjivanja konta

  DEKADSKI SUSTAV

  ope prihvaen u svijetu

  ralanjivanje na bazi dekadskog brojevnog sustava(0-9)

  o kontni plan: obuhvaa 10 razreda (0-9)

  o razred: obuhvaa 10 skupina konta (00-99)

  o skupina konta : obuhvaa 10 sintetikih konta (000-999)

  o sintetiki konto: obuhvaa 10 analitiih konta (0000-9999)

  o analitiki konto: obuhvaa 10 subanalitikih konta (00000-

  99999)

  ABECEDNI SUSTAV

  konta se sistematiziraju prema poetnom slovu pozicije (od A do Z)

  KOMBINIRANI

  konta se sistematiziraju i prema brojanom i prema abecednom kriteriju

  npr. kontni planovi neprofitnih organizacija

  o MATERIJALNI SADRAJ

  raspored pozicij, struktura konta unutar kontnog plana

  o BILANNI KRITERIJ

 • prati redosljed pozicija u financijskim izvjetajima

  primjenjuje seu zapadnim zemljama

  0 dugotrajna imovina

  1 kratkotrajna imovina

  2 - kapital

  3 dugorone obveze

  4 - kratkorone obveze

  5 - trokovi

  6 - rashodi

  7 - prihodi

  8 rezultat poslovanja

  9 slobodni razred zainterni obraun

  o FUNKCIONALNI KRITERIJ

  prati proces reprodukcije

  primjenjuje se kod nas RH

  0 dugotrajna imovina

  1 kratkotrajna imovina

  2 obveze

  3 zalihe sirovinai materijala, rezervnih djelova, ambalae i slino

  4 - trokovi

  5 - slobodan

  6 proizvodnja i gotovi proizvodi

  7 rashodi i prihodi

  8 rezultat poslovanja

  9 - kapital

 • POSLOVNE KNJIGE

  DEFINICIJA

  o poslovne knjige = skup evidencije o poslovanju nekog poduzea

  o vode se po naelu sustava dvojnog knjigovodstva

  o treba ih voditi svaki poslovni subjekt, uz potivanje odreenih naena (prije svega naela

  aurnosti i naela urednosti)

  o strogo su formalizirane i dokumentirane -> imaju karakter javnih isprava, te slue kao

  dokazno sredstvo na sudu

  o oblik poslovnih knjiga ovisi o nainu obrade podataka

  kod rune i poluautomatizirane obrade podataka poslovne knjige vode se u obliku slobodnih listova (kartoteka) ili uvezanih listova (oblik knjige)

  ako se poslovne knjige vode pomou elektronikog raunala podaci se unose na odgovarajue nositelje

  o vode se za poslovnu godinu, te se na kraju poslovne godine trebaju zakljuiti i na temelju

  njih se sastavljaju financijski izvjetaji

  PODJELA

  o osnovne

  dnevnik

  glavna knjiga

  o pomone

  knjiga blagajne

  knjiga inventara

  knjiga ulaznih rauna

  knjiga izlaznih rauna

  analitika knjigovodstva

  DNEVNIK

  o funkcije

  kontrolna funkcija -> ukoliko je metoda dvojnog knjigovodstva korektno

  primjenjena, tada e ukupni dugovni promet biti jedanak ukupnom potranom

  prometu

  funkcija rekonstruiranja pojedinih dogaaja koji su zapisani u njemu

  o moe se uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili knjiga kojoj su namjenjene za

  promjene na pojedinim skupinama bilannih zapisa ili za izvanbinne zapise

  o = osnovna poslovna knjiga u koju se kronolokim redoslijedom evidentiraju svi

  knjogovodstveni poslovni dogaaji, tj. onim redosljedom kako su nastali

  o nain unosa podataka:

  prijenosna metoda upis poslovnih promjena u dnevnik nakon ega se te iste

  zabiljeke prenose u glavnu knjigu

  kopirna metoda istodobno knjienje u dnevnik i u glavnu knjigu

  sadre iste podatke no

  razliitog su prikaza

 • raunalna obrada podataka glavna knjiga i dnevnik su datoteke (unos se

  obavlja samo jednom, a dalje se programskim naredbama prenosi u ostale

  evidencije)

  GLAVNA KNJIGA

  o vodi se po naelu dvojnog knjigovodstva

  o prikazuje vrijednosne, skupne i sintetike podatke o odreenoj poziciji

  o sastoji se od 2 odvojena djela

  bilanni zapisi

  izvanbilanni zapisi

  o mora sadravati unaprijed pripremljena konta koja sukladno potrebama poduzetnika

  osiguravaju podatke za godinje financijske izvjetaje

  o = osnovna poslovna knjiga u kojoj se sustavno i kronolok evidentiraju promjene nastale

  u financijskom polaaju i uspjenosti poduzea (tj. na imovini, obvezama, kapitalu,

  prihodima i rashodima)

  o za KONTA IMOVINE, OBVEZE I KAPITALA obino se kae da su to KONTA STANJA jer se za

  njih podaci o stanju imovini, obvezu i kapitalu prenose u bilancu.

  o za KONTA PRIHODA I RASHODA kae se da su to KONTA USPJEHA jer podaci o iznosima

  ostvarenih prih.i rash. u odreenom razdoblju prenose u izvjetaj o dobiti za to razdoblje

  POVEZANOST DNEVNIKA I GLAVNE KNJIGE

  o suma dugovne i potrane strane dnevnika mora biti jednaka sumi dugovnih i potranih

  strana na kontima glavne knjige

  o vrijednost transakcija u dnevniku jednaka vrijednosti transakcija u glavnoj knjizi

  POMONE POSLOVNE KNJIGE

  o organiziraju se radi dopune podataka u glavnoj knjizi i slue za detaljnije prikazivanje

  odreenih vrsta imovine, obveze, kapitala, prihoda i rashoda

  o najee su organizirane kao analitike evidencije tj. analitika knjigovodstva

  o u okviru analitike evidencije detaljniji, analitiki podaci

  o analitike evidencije kupaca, dobavljaa, dugotrajne materijalne imovine, zaliha,

  sirovina

  o organizacija pomonih knjiga ovisi o djelatnosti poduzaa, odnosno informacijskih

  zahtjeva, prije svega internih korisnika

  KNJIGA INVENTARA ili KNJIGA OSNOVNIH SREDSTAVA

  o = pomona poslovna knjiga u kojoj se biljee promjene vezane uz dugotrajnu

  materijalnu imovinu

  o prati sredstva od datuma nabave do datuma otuenja

  o prikazuje kronologiju nabave pojedinih sredstava (okomiti pregled), ali i kronologiju

  promjena na pojedinom sredstvu (vodoravni pregled)

  o ne zakljuuje se na kraju godine nego datumom otuenja sredstva

  o za svako sredstvo prikazuje

  inventarski broj

  naziv sredstva

 • datum nabave

  dobavljaa

  nabavna vrijednost

  ispravak vrijednosti

  revalorizirana vrijednost

  smjetaj i neke druge podatke (npr. broj police osiguranja)

  podatke o izlazu tj. otuenju sredstva

  o inventarski broj

  kontrolna uloga

  = identifikacijsko sredstvo pod kojim je neko sredstvo upisano u knjigu inventara

  i koji se fiziki pridruuje samom sredstvu

  o osim u njoj, evidencija o dugotrajnoj materijalnoj imovini void se i u tzv. analitikom

  knjigovodstvu dugotrajne materijalne imovine

  razlika:

  knjiga inventara: evidencija se vodi kronoloki po datumu nabave

  sredstva

  analitiko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine: evidencija je

  sistematizirana po pojedinoj vrsti imovine

  KNJIGA BLAGAJNE

  o = rekapitulacija prometa kroz blagajnu -> blagajniki izvjetaj koji slui u kontrolne svrhe

  kao i podloga za financijske izvjetaje

  o pomona poslovna knjiga u koju se upisuju primici i izdaci iz blagajne

  o dokumentina temelju kojih se upisuju podaci: blagjnika uplatnica ili isplatnica

  o zakljuuje se na kraju svakog radnog dana

  KNJIGA ULAZNIH I KNJIGA IZLAZNIH RAUNA

  o = kronoloka evidencija ulaznih odnosno izlaznih rauna

  o knjiga ulaznih rauna je usko povezana s analitikim knjigovodstvom dobavljaa, a knjiga

  izlaznih rauna s analitikim knjigovodstvom kupaca

  razlika:

  knjige ulaznih/izlaznih rauna -> kronoloki kriterij kako su se rauni

  primali/izdavali

  analitiko knjigovodstvo -> kriterij sistematizacije po kontima pojednih

  kupaca/dobavljaa

  o KNJIGA ULAZNIH RAUNA = pomona poslovna knjiga u koju se upisuju svi rauni ili

  fakture dobavljaa za primljenu robu ili izvrene usluge

  o KNJIGA IZLAZNIH RAUNA = pomona poslovna knjiga u koju se upisuju svi izdani rauni

  kupcima

  o vana porezna evidencija -> sadri potrebne podatke za obraun i kontrolu PDV-a

  o zakljuuje se na kraju svake godine

  OSTALE POMONE KNJIGE

  o knjiga izdanih putnih naloga

 • o knjiga primljenih/izdanih mjenica

  o knjiga primljenih/izdanih ekova

  o knjiga dionica

  POVEZANOST ANALITIKOG KNJIGOVODSTVA I GLAVNE KNJIGE

  ANALITIKE EVIDENCIJE

  o = predstavljaju detaljnu razradu podataka prikazanih na sintetikim kontima glavne

  knjige

  o sadre analitika konta

  o broj dugovnog i potranog prometa na svim analitikim kontima mora biti jednak

  prometu na odgovarajuem kontu glavne knjige

  o razlog formiranja

  osigurati sve potrebne podatke

  sauvati preglednost glavne knjige

  o nain organiziranja

  ralanjivanjem unutar glavne knjige

 • izdvajanjem u zasebna analitika knjigovodstva

  o usklaivanjem analitikih knjigovodstva i pripadajuih konta glavne knjige (sintetike i

  analitike) provodimo kontrolu

  o najee organizirane analitike evidencije su:

  dugotrajne materijalne imovine

  sirovina i materijala (materijalna knjiga)

  proizvodnje (pogonska knjiga)

  plaa

  gotovih proizvoda

  kupaca

  dobavljaa

  ANALITIKA EVIDENCIJA DUGOTRAJNE IMOVINE

  o zbog vanosti dugotrajne imovine u ukupnoj strukturi imovine, nuna je kontrola

  o ne postoji propisana lista zahtjevanjih podataka kojima treba prilagoditi analitike

  evidencije, no obino se trae podaci o:

  procesu nabave

  procesu uporabe (troenja)

  procesu otuenja

  o promjena stana i kretanje dugotrajne imovine biljee se u nekoliko poslovnih knjiga :

  knjizi inventara

  analitikoj evidenciji

  glavnoj knjizi

  ANALITIKA EVIDENCIJA SIROVINA I MATERIJALA

  o biljee se promjene vezane uz:

  nabavu

  upotrebu ili troenje

  otuenje zaliha

  o evidenicija o sirovinama i materijalima se vodi na 3 razine:

  u skladitu koliinski za svaku vrstu (koliinski i analitiki)

  u materijalnom knjigovodstvu - koliinski i vrijednosno

  u glavnoj knjizi sintetiki, samo vrijednosno

  o materijalno knjigovodstvo - osigurava detaljne podatke o koliini i vrijednosti svake

  pojedine vrste

  o u glavnoj knjzi postoji 1 sintetiki konto na kojem je zabiljeena vrijednost svih zaliha

  zajedno, a u analitikoj evidenciji taj je konto ralanjen na onoliko konta koliko ima

  vrsta sirovina tj. materijala

 • ANALITIKA EVIDENCIJA PLAA

  o podruje razmatranja: vrijednost uloenog rada radnika

  o struktura plae

  BRUTO PLAA

  - DOPRINOSI IZ PLAE

  = DOHODAK

  - POREZ, PRIREZ I OSTALE OBUSTAVE

  = NETO PLAA

  o interni i eksterni: menadment, radnici, porezna uprava, mirovinski fondovi, zdravstveni

  fondovi te razne inspekcije -> utjeu na definiranje liste potrbnih podataka

  o najee traeni podaci

  vrijednost i struktura plae za svakog radnika pojedinano te ukupno za sve

  radnike

  iznos poreza, prireza i doprinosa

  broj radnika

  struktura zaposlenih

  dob

  sta

  opina stanovanja

  iznos prosjene plae

  vrijednost radnika u pogonu

  vrijednost radnika u administraciji

  ANALITIKA EVIDENCIJA PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA

  o pogonsko knjigovodstvo

  o u aritu evidencije je obraun proizvodnje

  o podruje razmatranja: trokovi, odnosno ulaganja u proizvodni proces te gotovi

  proizvodi

  o za potrebe praenja i utvrivanja vrijednosti proizvodnje trokovi se sistematiziraju i za

  potrebe obrauna prikazuju po razliitim kriterijima po prirodnim vrstama, mjestima

  trokova, stupnju iskoritenja kapaciteta i sl.

  o poslovne knjige u kojima se evidentiraju promjene u okviru gotovih proizvoda gotovo su identine poslovnim knjigama u podruju sirovina i materijala

  ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

  Skladina evidencija Skladina evidencija

  Materijalno knjigovodstvo Robno knjigovodstvo

  Glavna knjiga Glavna knjiga

 • ANALITIKA EVIDENCIJA KUPACA I DOBAVLJAA

  o evidencija poslovanja s poslovnim partnerima

  o osnovno pravilo je da se za svakog kupca/dobavljaa u analitikom knjigovodstvu otvara

  poseban konto

  o poslovne knjige za evidenciju:

  poslovanje s kupcima

  knjiga izlaznih rauna

  analitiko knjigovostvo kupaca

  glavna knjiga

  poslovanje s dobavljaima

  knjiga ulaznih rauna

  analitiko knjigovodstvo dobavljaa

  glavna knjiga

  o dokumenti za evidenciju potraivanja

  raun

  knjina nota = korektivni dokument koji se naknadno alje kupcu, a izdaje se u

  sluaju moguih reklamacija, odobrenih kasakonto ili naknadno uenih greaka

  izvod sa irorauna = dokument o naplati nekog potraivanja

  OTVARANJE I ZAKLJUAK POSLOVNIH KNJIGA

  o temeljno pravilo: poslovne knjige se otvaraju na poetku, a zakljuuju na kraju poslovne

  godine

  o otvaranje na poetku godine:

  Temeljem bilance prolog razdoblja

  Na temelju popisa imovine i obveza (novoosnovani subjekti)

  Na temelju isprave (prihodi i rashodi)

  o nain otvaranja i zakljuivanja poslovnih knjiga je vezan uz nain zakljuivanja konta

  o pomone poslovne knjige zakljuuju se sukladno prirodi i nainu na koji se vodi podaci u

  tim knjigama

  o nakon provedenog zakljuka nije mogu vie nikakav naknadni unos podataka

  o zakljuene poslovne knjige moraju se uvati u arhivi ili pismohrani odreen, zakonom

  propisan broj godina (prema ZOR-u dnevnik i glavna knjiga najmanje 11 godina, a

  pomone knjige 7 godina)

  UVANJE POSLOVNIH KNJIGA

  o rok uvanja:

  dnevnik i glavna knjiga -najmanje11 godina

  pomone poslovne knjige najmanje 7 godina

 • INVENTURA ***

  DEFINICIJA

  o = popis imovine i obveza poduzea

  CILJ INVENTURE

  o usklaivanje knjigovodstvenog i inventurnog stanja

  PREDMET INVENTURE

  o sva imovina(sredstva) poduzea

  o sve obveze poduzea

  o zateena tua imovina

  FAZE INVENTURE

  o pripremne radnje

  o utvrivanje stvarnog stanja

  o usporedba stvarnog i knjigovodstenog stanja

  o sastavljanje izvjetaja o popisu

  PRIPREMNE RADNJE

  o organizacija inventurnih komisija -> obino se imenuju tri lana (lanom komisije ne

  smije biti imenovana osoba odgovorna za brigu o materijalnim vrijednostima)

  o priprema inventurnih lista

  o priprema skladita za popis

  UTVRIVANJE STVARNOG STANJA

  o fizike imovinske pozicije popisuju se brojanjem, vaganjem ili mjerenjem

  o pozicije koje nemaju fiziki oblik -> specifian oblik inventure (npr. inventura

  potraivanjaod kupaca se provodi usporedbom sa zapisima u knjigovodstvu poslovnog

  partnera)

  o utvrivanje stvarnog stanja imovine i obveza

  o upis stvarnog stanja u inventurne liste

  USPOREDBA STVARNOG I KNJIGOVODSTVENOG STANJA

  o utvrivanje inventurnih razlika (vikova ili manjkova)

  SASTAVLJANJE IZVJETAJA O POPISU

  o Izvjetaj o izvrenom popisu -> sadri podatke o predmetu i tijeku popisa, odreene

  prijedloge i miljenja o uzrocima inventurnih razlika

  o na osnovi inventurnih lista i miljenja inventurne komisije, rukovodstvo poduzea

  donosi konanu odluku o ishodu inventure i raunovodstvenom tretmanu inventurnih

  razlika

  VRSTE INVENTURA

  o prema opsegu:

  potpuna

  djelomina

  o prema vremenu provoenja

  REDOVNA

 • provodi se redovito

  zakonska obveza

  predmet popisa: sva imovina i sve obveze

  IZVANREDNA

  provodi se u sluaju:

  o statusnih promjena

  o primopredaje dunosti

  o poveanje cijena??

  o sumnja u postojanje???

  predmet popisa???

  KONTINUIRANA

  provodi se tijekom cijele godine nenajavjeno

  provodi ju struna komisija

  osim kontrole ima i savjetodavnu ulogu

  najee se organizira???

  UZROCI POSTOJANJE INVENTURNIH RAZLIKA

  o kalo, rastep, lom, kvar, tehnoloki manjak

  o vie sile

  o nastale knjigovodstvene pogreke

  o gubitak odgovarajue dokumentacije

  o nesavjesno poslovanje

 • KNJIGOVODSTVENE POGREKE I METODE ISPRAVLJANJA

  VRSTE POGREKI PREMA PRIRODI I NAINU NASTAJANJA

  o FORMALNE

  nastaju povredom naela dvojnog knjigovodstva i lako se ispravljaju

  u pravilu nastaju permutacijom brojki, odnosno zamjenom znamenki

  vrlo este u tradicionalnom knjigovodstvu, s dominantom runom obradom

  podataka

  o MATERIJALNE

  nastaju u nekom od sljedeih sluajeva:

  poslovni dogaaj uope nije proknjien, djelomino je knjien ili je

  knjien dva ili vise puta

  iznos s knjigovodstvene isprave nekorektno je prenesen u poslovne

  knjige

  knjienje je izvreno na krivom kontu

  konta su ispravna, ali strane konta nisu (zamijenjena dugovna i potrana

  strana)

  RAZLIKA POGREAKA I PRIJEVARNIH RADNJI

  o pogreke su ne namjerne radnje

  o prijevarne radnje su namjerne radnje

  METODE DETEKTIRANJA POGREAKA:

  o provjera uravnoteenosti naloga za knjienje (duguje mora biti jednako potrauje)

  o struktura bruto bilance

  o odnosi stanja i prometa koresponirajuih konta

  o usklaivanje potraivanja i obveza s poslovnim partnerima

  o provoenje klasine inventure

  Pogreke se najkasnije moraju ispraviti prije sastavljanja temeljnih financijskih izvjetaja

  METODE ISPRAVLJANJA POGREAKA

  o PRECRTAVANJE

  pogrean iznos ispravlja tako da se precrta, a iznad njega se upie ispravan iznos

  uz paraf osobe koja ispravlja (pogreno upisan iznos mora i dalje ostati vidljiv)

  o STORNIRANJE

  Metoda crnog storna

  pogreka se ispravlja tako da se pogreni knjieni iznos jo jednom upie

  na suprotnu stranu konta i na taj nain neutralizira

  nakon prethodne radnje knjienje se provodi na ispravan nain

  posljedica: neprirodno poveanje prometa na kontu

  Metoda crvenog storna

  pogreka se ispravlja na nain da se krivi iznos jo jednom, crvenom

  bojom, upie na istu stranu konta i uokviri

 • tako zapisani spravak ima suprotni predznak, pa saldo konta ostaje

  ispravan te nema evidencije dodatnog prometa

  u uvjetima raunalne obrade podataka, umjesto crvene boje se koristi

  suprotan predznak

  vrste storna ovisno o tome je li pogreka uinjena samo na jednom ili oba konta:

  djelomini storno = crni ili crveni, podrazumijeva ispravak samo na

  jednom kontu, na jednoj stavci

  potpuni storno = ispravljamo cjelokupni zapis, tj. i stavku i protustavku

  o DOPUNSKO KNJIENJE

  koristi kada je knjienje zapisano na ispravnim kontima, ali u iznosu manjem od

  potrebnog

  potrebna razlika se samo doknjii, pri emu saldo ostaje ispravan.

 • RAUNOVODSTVENE POLITIKE, NAELA I

  STANDARDI

  OKVIR FINANCIJSKOG IZVJETAVANJA

  o raunovodstvene pretpostavke

  o raunovodstvena naela

  o raunovodstveni standardi

  o raunovodstvene politike

  TEMELJNE PRETPOSTAVKE I NAELA

  o Matea??

  o US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)

  u svjetskim razmjerima najpoznatiji i najpriznatiji sustav raunovodstvenih naela

  razvijenih u SAD-u koji su stekli status ope prihvaenih naela

  koncept poslovnog subjekta

  koncept vremenske razgranienosti poslovanja

  koncept stabilne valute

  koncept obraunskog razdoblja

  o MSFI/MRS/HSFI

  neogranienost vremena poslovanja

  nastanak poslovnog dogaaja

  NEOGRANIENOST VREMENA POSLOVANJA

  o podrazumjeva se da poduzetnik

  vremenski neogranieno posluje

  Matea???

  o smatra se da poduzetnik nema namjeru niti potrebu likvidirati ili znaajno smanjiti opseg

  svoga poslovanja

  NASTANAK POSLOVNOG DOGAAJA

  RAUNOVODSTVENA NAELA

  NAELO NABAVNE VRIJEDNOSTI

  NAELO OBJEKTIVNOSTI

  NAELO REALIZACIJE TJ. STJECANJA PRIHODA

  NAELO SUELJAVANJA PRIHODA I RASHODA

  NAELO MATERIJALNOSTI ILI ZNAAJNOSTI

  NAELO POTPUNOSTI

  NAELO KONZISTENTNOSTI ILI DOSLJEDNOSTI

  NAELO OPREZNOSTI ILI RAZBORITOSTI

  USPOREDNIPRIKAZ RAZLIITIH RAUNOVODSTVENIH NAELA I PRETPOSTAVKI

  RAUNOVOSTVENI STANDARDI KAO OKVIR FINANNCIJSKOG IZVJETAVANJA

  RAUNOVODSTVENI STANDARDI

  PRIMJENA STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJETAVANJA (ZAKON O RAUNOVODSTVU)

 • ODNOS RAUNOVODSTVENIH I POSLOVNIH POLITIKA

  IMBENICI KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJETAJA

  RAUNOVODSTVENE POLITIKE

  NASTAJANJE TIHIH PRIUVA I SKRIVENIH GUBITAKA