of 13 /13
IV. SISTEMATICA MĂRFURILOR 4.1 Cadrul conceptual al clasificării mărfurilor Sistematica mărfurilor se ocupă cu studiul sistemelor de clasificare, al metodelor şi criteriilor de ordonare a produselor în cadrul acestor sisteme. Scopul principal al cercetărilor în acest domeniu îl reprezintă elaborarea unor sisteme de clasificare ştiinţific fundamentate şi cu aplicabilitate practică, asigurarea utilizării unei terminologii unitare privind produsele şi serviciile. Clasificarea, în general, este o operaţie conceptuală reprezentând o modalitate de a distinge simultan elementele unei mulţimi, discrete sau continue, compusă din obiecte sau din fapte, din  proprietăţi sau din idei. Tipul clasificării depinde de scopul propus (cognitiv sau practic) şi de relaţiile dintre elementele şi categoriile definite în vederea clasificării mulţimii respective. De-a lungul timpului, corespunzător progreselor înregistrate în ştiinţă şi tehnologie şi pe măsura dezvoltării comerţului, importanţa sistematizării mărfurilor a crescut, determinând amplificarea încercărilor de elaborare a unor sisteme de clasificare, pentru facilitatea abordării în  plan teoretic, dar mai ales în scopuri practice a mulţimii produselor în continuă diversificare. Elemente ale sistematizării produselor pot fi identificate deja în perioada economiilor naturale. Produsele erau grupate pe baza unor criterii simple, reprezentând caracteristici exterioare (formale), de exemplu după mărime, masă etc. O dată cu evoluţia înregistrată în domeniul cunoaşterii, mai târziu s-au luat în considerare elemente de diferenţiere cantitativă a produselor, favorizată de introducerea unităţilor de măsură. Extinderea relaţiilor comerciale a determinat creşterea importanţei clasificării produselor după originea geografică, o dată cu dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul chimiei s-au luat în considerare punctele de vedere ale acestei ştiinţe, iar progresele înregistrate în tehnologie au determinat prioritatea elementelor de ordin tehnic. Printre cei care au avut preocupări de fundamentare ştiinţifică a clasificării produselor se numără V. Poschl, considerat deschizător de drum în clasificarea mărfurilor industriale. În studiul său Poschl a alcătuit o „  sistematică teleologică a mărfurilor a mijloacelor  pentru obţinerea şi utilizarea lor", grupându-le pe trei sectoare: 1) mărfuri pentru satisfacerea nevoilor de bază (alimente, produse pentru protejarea corpului şi produse pentru locuinţă); 2) mărfuri ale progresului (de ex.: produse pentru păstrare, transmitere, transport, produse  pentru înfrumuseţare etc); 3) mijloace pentru obţinerea produselor din sectoarele 1 şi 2 (materii prime, utilaje etc). Sectoarele se subdivid în grupe, ordine şi subordine (Poschl, V, 1947). Clasificarea lui Poschl reprezintă prima încercare de cuprindere a tuturor mărfurilor într-un sistem ştiinţific fundamentat, bazat pe criterii teleologice. Scopul iniţial de a sistematiza mulţimea mărfurilor, exclusiv după destinaţie nu a fost, însă, atins. Clasificarea se bazează, şi pe alte criterii (natura materiilor prime, ramura economică, caracteristicile  fizico-chimice ale produselor etc), utilizate pentru alcătuirea categoriilor corespunzătoare treptelor terminale. Principalele neajunsuri ale sistemului constau în definirea deficitară a sectoarelor de mărfuri, respectiv a unor grupe şi ordine şi în utilizarea unui sistem de codificare fără utilitate practică. O contribuţie importantă la elaborarea bazelor teoretice ale clasificării mărfurilor aduce G. Grundke. Luând ca model sistemul de clasificare ierarhică din ştiinţele naturii, Grundke delimitează şi defineşte nouă niveluri de ordonare (agregare) ale produselor: diviziune, grupă (subdiviziune), clasă, ordin, gen, specie, subspecie, sort, clasă de calitate.

Sistematica Marfurilor

  • Author
    bogdanu

  • View
    279

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Sistematica Marfurilor

Page 1: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 1/13

 

IV. SISTEMATICA MĂRFURILOR 

4.1 Cadrul conceptual al clasificării mărfurilor

Sistematica mărfurilor se ocupă cu studiul sistemelor de clasificare, al metodelor şicriteriilor de ordonare a produselor în cadrul acestor sisteme. Scopul principal al cercetărilor înacest domeniu îl reprezintă elaborarea unor sisteme de clasificare ştiinţific fundamentate şi cuaplicabilitate practică, asigurarea utilizării unei terminologii unitare privind produsele şiserviciile.

Clasificarea, în general, este o operaţie conceptuală reprezentând o modalitate de a distingesimultan elementele unei mulţimi, discrete sau continue, compusă din obiecte sau din fapte, din

 proprietăţi sau din idei.Tipul clasificării depinde de scopul propus (cognitiv sau practic) şi de relaţiile dintre

elementele şi categoriile definite în vederea clasificării mulţimii respective.De-a lungul timpului, corespunzător progreselor înregistrate în ştiinţă şi tehnologie şi pe

măsura dezvoltării comerţului, importanţa sistematizării mărfurilor a crescut, determinândamplificarea încercărilor de elaborare a unor sisteme de clasificare, pentru facilitatea abordării în plan teoretic, dar mai ales în scopuri practice a mulţimii produselor în continuă diversificare.Elemente ale sistematizării produselor pot fi identificate deja în perioada economiilor naturale.Produsele erau grupate pe baza unor criterii simple, reprezentând caracteristici exterioare(formale), de exemplu după mărime, masă etc.

O dată cu evoluţia înregistrată în domeniul cunoaşterii, mai târziu s-au luat în considerareelemente de diferenţiere cantitativă a produselor, favorizată de introducerea unităţilor de măsură.Extinderea relaţiilor comerciale a determinat creşterea importanţei clasificării produselor dupăoriginea geografică, o dată cu dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul chimiei s-au luat înconsiderare punctele de vedere ale acestei ştiinţe, iar progresele înregistrate în tehnologie au

determinat prioritatea elementelor de ordin tehnic.Printre cei care au avut preocupări de fundamentare ştiinţifică a clasificării produselor senumără V. Poschl, considerat deschizător de drum în clasificarea mărfurilor industriale.

În studiul său Poschl a alcătuit o „ sistematică teleologică a mărfurilor a mijloacelor 

 pentru obţinerea şi utilizarea lor", grupându-le pe trei sectoare:1) mărfuri pentru satisfacerea nevoilor de bază (alimente, produse pentru protejarea

corpului şi produse pentru locuinţă);2) mărfuri ale progresului (de ex.: produse pentru păstrare, transmitere, transport, produse

 pentru înfrumuseţare etc);3) mijloace pentru obţinerea produselor din sectoarele 1 şi 2 (materii prime, utilaje etc).

Sectoarele se subdivid în grupe, ordine şi subordine (Poschl, V, 1947).

Clasificarea lui Poschl reprezintă prima încercare de cuprindere a tuturor mărfurilor într-un sistem ştiinţific fundamentat, bazat pe criterii teleologice. Scopul iniţial de asistematiza mulţimea mărfurilor, exclusiv după destinaţie nu a fost, însă, atins. Clasificarea sebazează, şi pe alte criterii (natura materiilor prime, ramura economică, caracteristicile

  fizico-chimice ale produselor etc), utilizate pentru alcătuirea categoriilor corespunzătoaretreptelor terminale. Principalele neajunsuri ale sistemului constau în definirea deficitară asectoarelor de mărfuri, respectiv a unor grupe şi ordine şi în utilizarea unui sistem decodificare fără utilitate practică.

O contribuţie importantă la elaborarea bazelor teoretice ale clasificării mărfurilor aduce G. Grundke. Luând ca model sistemul de clasificare ierarhică din ştiinţele naturii,Grundke delimitează şi defineşte nouă niveluri de ordonare (agregare) ale produselor:

diviziune, grupă (subdiviziune), clasă, ordin, gen, specie, subspecie, sort, clasă de calitate.

Page 2: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 2/13

 

  Noţiunea de „specie", desemnând produsele care au toate proprietăţile importante identice,reprezintă, în opinia autorului, noţiunea de bază a sistematicii produselor (Grundke, G., 1988).

Delimitarea categoriilor corespunzătoare acestor niveluri de ordonare ale produselor seface, în principal, pe baza unor criterii materiale şi tehnologice (natura , materiei prime, gradul 

de prelucrare, procesul tehnologic, proprietăţi specifice ale traduselor etc).Pentru clasificarea produselor textile, de exemplu, categoriile corespunzătoare nivelurilor 

de ordonare menţionate rezultă din fig. 4.1.

 Fig. 4.1. Relaţia dintre categoriile de produse textile după modelul clasificării din ştiinţele naturii

Spre deosebire de ştiinţele naturii, în care există sisteme de clasificare ierarhică, binealcătuite, după criteriul structurii produselor, structură riguros definită, în cazul mărfurilor 

trebuie luate în considerare caracteristicile funcţionale, de relaţie şi, de asemenea, dimensiunealor socioumană, ceea ce face deosebit de dificilă elaborarea unei clasificări ştiinţificfundamentate.

Unele dintre aceste caracteristici nu au putut fi încă cuantificate şi, implicit, nu pot fievidenţiate în cadrul unui sistem de clasificare a mărfurilor. Pe de altă parte, din multitudineacriteriilor de clasificare posibile trebuie selecţionate cele mai importante, urmărindu-seasigurarea unei structuri relativ stabile, pe un număr optim de niveluri de detaliere, cudelimitarea riguroasă a categoriilor constituite şi, în acelaşi timp, elasticitate în privinţacapacităţii de cuprindere a noilor produse, respectiv a posibilităţii de adaptare la cerinţelespecifice ale utilizatorilor.

În acest sens împărtăşim opinia exprimată în literatura de specialitate privind necesitatea

luării în considerare a următoarelor principii de bază în stabilirea criteriilor de clasificare amărfurilor (Grundke, G., 1997):• numărul posibilităţilor de utilizare ale unui produs este cu atât mai I

mare, cu cât produsul respectiv este mai puţin prelucrat;

• cu creşterea gradului de prelucrare, produsul se îndepărtează tot maimult de stadiul de materie primă şi de originea sa;

• cu cât domeniul de utilizare a unui produs este mai specializat, cu atât 

este mai mic numărul posibilităţilor proprii de clasificare (fig. 4.2).Potrivit primului principiu, cu creşterea gradului de prelucrare scade importanţa clasificării

mărfurilor după criterii genetice şi creşte importanţa criteriilor de clasificare tehnologice şiteleologice. în cazul confecţiilor textile, de exemplu, care sunt cele mai îndepărtate de studiul dematerie primă, comparativ cu celelalte categorii de produse textile, devine prioritară utilizareacriteriilor teleologice.

2

Page 3: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 3/13

 

 Fig. 4.2. Relaţia dintre gradul de prelucrare a produselor şi posibilitatea utilizării criteriilor de clasificare

Pornind de la principiile menţionate, considerăm că se impune evidenţierea ansambluluicaracteristicilor de structură, funcţionale şi de relaţie ale produselor, reprezentând criterii

 potenţiale de clasificare, intercorelate în cadrul sistemului general de relaţii dintre om, produs şimediu.

Definirea acestor caracteristici reprezintă, în opinia noastră, punctul de plecare pentrustabilirea unei terminologii unitare cu privire la mărfuri, obiectiv nerealizat până în prezent, în

 pofida demersurilor laborioase întreprinse în acest sens.

4.2. Tipuri de clasificări şi codificări ale mărfurilorAbordarea în scopuri practice a mulţimii mărfurilor, în continuă diversificare, a determinat

intensificarea preocupărilor pentru elaborarea unor sisteme de clasificare, potrivit cerinţelor specifice ale unui domeniu sau altul de activitate.

Pe măsura dezvoltării industriei şi comerţului, creşterii nivelului şi importanţeischimburilor internaţionale, introducerii pe scară largă a informaticii în practica economică,aceste sisteme de clasificare au fost continuu perfecţionate, în direcţia asigurării unei mai bunecorelări cu structura producţiei şi a comerţului, cu cerinţele statistice, vamale şi de altă natură.

În prezent, în practica economică se utilizează o mare diversitate de clasificări ale produselor. Pentru facilitarea analizei lor le putem grupa în clasificări sistematice, nesistematice

şi combinate (Olaru, M., Korka, M., 1992).Clasificările sistematice asigură ordonarea produselor pe categorii relativ omogene, pe baza unor criterii, stabilindu-se un sistem de relaţii între categoriile constituite. Majoritateaclasificărilor sistematice elaborate sunt clasificări ierarhice, cu structură arborescentă, pe trepte(niveluri) de detaliere (agregare), între care există relaţii de subordonare: treptele superioare seobţin prin agregarea celor inferioare, derivate din ele.

Grupările (categoriile) de produse corespunzătoare acestor trepte au o mare diversitate dedenumiri (diviziune, secţiune, grupă, clasă etc). Conţinutul lor diferă, de asemenea, semnificativ

 pentru acelaşi nivel de agregare, de la o clasificare la alta, pentru aceleaşi produse.În clasificările nesistematice produsele sunt cuprinse în ordinea apariţiei lor, Iară să se ţină

seama, deci, de categorii înrudite de produse.Clasificările combinate asigură ordonarea produselor pe un anumit număr de categorii

omogene, în cadrul cărora se realizează, în continuare, clasificarea nesistematică a elementelor componente.

3

Page 4: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 4/13

 

Diferitele tipuri de clasificări ale produselor sunt asociate cu sisteme de codificarespecifice.

Codul este o combinaţie de elemente simbolice prin care se reprezintă o informaţie. Acesteelemente pot fi litere (cod alfabetic), cifre (cod numeric) sau litere şi cifre (cod alfanumeric).

Codificarea reprezintă, prin urmare, operaţiunea de transpunere în cod a elementelor 

definitorii ale unor obiecte, servicii, fenomene etc.

Relaţia dintre clasificări şi codificări este definită de gradul de interdependenţă sau desuprapunere a acestora.Principalul obiectiv al codificării, care determină şi funcţia sa de bază, este identificarea. In

cazul în care preia şi semnificaţii ale relaţiilor existente între elementele mulţimii, el îndeplineşteşi funcţia de reprezentare a clasificării.

În cazul clasificărilor sistematice, utilizate în practica economică, codificarea estedependentă de ordonarea mulţimii produselor pe categorii, suprapunându-se funcţia deidentificare a codului cu funcţia sa de reprezentare a clasificării.

În cazul clasificărilor nesistematice,  produsele se identifică, de regulă, printr-un codsecvenţial, acordat în ordinea numerelor naturale. Soluţia prezintă avantajul unui cod de lungimemică, datorită utilizării tuturor combinaţiilor posibile ale caracterelor numerice.

Prezintă, însă, dezavantajul că reprezentarea codificată nu poate sugera nici o informaţieasupra categoriei din care face parte produsul.

Clasificările combinate utilizează un sistem de codificare ierarhizat - secvenţial, codulavând o zonă de ordonare corespunzătoare clasificării ierarhice, urmată de o zonă secvenţială.Prin urmare, funcţia de identificare a codului este combinată parţial şi cu funcţia de clasificare.Lungimea codului este cu atât mai mare, cu cât clasificarea cuprinde un număr mai mare deniveluri de detaliere. în această variantă se urmăreşte găsirea unui raport optim între zona declasificare şi zona secvenţială a codului.

4.3. Sisteme de clasificare şi codificare a mărfurilor utilizate de întreprinderiClasificările nesistematice şi cele combinate au căpătat o largă utilizare la nivel

microeconomic în diferite ţări, urmărindu-se, în principal, rezolvarea eficientă a codificăriimărfurilor, potrivit cerinţelor sistemelor informatice proprii ale întreprinderilor.

În condiţiile proliferării unei mari diversităţi de clasificări de acest fel, a devenit necesarăgăsirea unor soluţii de uniformizare a lor pe plan mondial, obiectiv atins prin elaborareasistemelor Codul universal al produselor (Universal Product Code - UPC) şi Codul european al 

articolelor (European Article Numbering - EAN).Ambele sisteme utilizează codificarea cu bare.

4.3.1. Elemente de definire a codificării cu bare

Codul cu bare este o modalitate de reprezentare grafică a caracterelor numerice sau

alfanumerice, prin alternarea unor bare de culoare închisă cu spaţii albe de dimensiuni definite.Tehnologia codului cu bare se bazează pe recunoaşterea acestor combinaţii de bare şi spaţii

cu ajutorul unor echipamente informatice specializate.Această tehnologie a debutat în anul 1952, prin inventarea de către americanul Joe

Woodland a codului cu bare, invenţie care a fost brevetată în acelaşi an. Prima aplicaţie maiimportantă a codului cu bare a fost înregistrată abia în anul 1960, pentru identificarea automată avagoanelor de cale ferată (Marcu, L, 1998).

Ulterior, interesul pentru utilizarea codului cu bare a crescut semnificativ, mai ales în

domeniul agroalimentar şi în comerţul cu amănuntul, pentru o serie de bunuri de larg consum. Inanii '90 dezvoltarea acestei tehnologii a fost deosebit de spectaculoasă, astfel încât, în prezent, aajuns să cuprindă aproape toate domeniile activităţii economice.

4

Page 5: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 5/13

 

Acest proces a fost facilitat de modernizarea rapidă a echipamentelor informatice(hardware) şi mai ales de progresele realizate în domeniul software-ului. Astfel, de la procedeulelectrostatic de citire a codurilor, simbolizate prin purtători de date cu cartele sau taloane

 perforate, s-a ajuns la lectura magnetică şi, în final, la metoda citirii optice, care stă la bazasistemelor perfecţionate de astăzi de culegere a informaţiilor cuprinse în coduri. Dintre acestea,sistemul scanner de prelucrare a informaţiei comerciale cu privire la mărfuri s-a extins cu

rapiditate. Scanner-ul este de fapt un echipament informatic cu ajutorul căruia se citesc prinmetoda lecturii optice datele codificate şi simbolizate prin codul cu bare.Cu toate progresele înregistrate în ceea ce priveşte sistemul de codificare cu bare,

elementele sale de bază au rămas aceleaşi. Aceste elemente sunt: simbolizarea (tipul codului),metoda de imprimare, echipamentul de imprimare, cititorul optic şi decodificatorul.

a) Tipuri de coduriÎn funcţie de metodele utilizate pentru obţinerea unui cod cu bare, deosebim mai multe

tipuri de coduri. Pentru denumirea acestora, în standardele române se utilizează termenul de simbolizări. În practica economică sunt utilizate relativ puţine simbolizări, deşi numărul lor aajuns la circa 225.

Standardul european   EN 796 Coduri cu bare, elaborat de Comitetul European deStandardizare (CEN), prevede 18 simbolizări (tipuri de coduri), cărora le-a atribuit câte unidentificator de simbolizare. Până în prezent au fost elaborate standarde pentru următoarele tipuride coduri: Codul 39, Codul 128, Codul EAN-UPC, Interleaved 2 of 5 şi Codabar (Marcu, I.,1998). Toate acestea au fost preluate ca standarde româneşti, de Comitetul Tehnic, CT 300

Coduri cu bare.Ţinând seama de sistemul de codificare a informaţiilor, există două categorii de coduri cu

 bare:• coduri cu bare liniare, în care informaţia este codificată pe o singură

direcţie, de regulă pe orizontală;•

coduri cu bare bidimensionale, în care informaţia este codificată atât peorizontală, cât şi pe verticală.Codurile bidimensionale au o capacitate mai mare de cuprindere, comparativ cu cele

liniare. în practica economică ele sunt, deocamdată, puţin răspândite. Se apreciază că, în  perspectivă apropiată, va creşte interesul pentru codurile bidimensionale, mai ales pentruvarianta matriceală, apreciată ca fiind cea mai performantă. De fapt, în SUA se utilizează deja uncod bidimensional matriceal, denumit Maxi Code.

Toate tipurile de coduri menţionate anterior sunt coduri liniare. în funcţie de caracteristicileşirului de caractere pe care-l codifică, deosebim mai multe tipuri de asemenea coduri:

• coduri numerice, care pot reprezenta numai cifre (de exemplu codurileEAN şi UPC);

• coduri alfanumerice, care pot reprezenta atât cifre cât şi litere (deexemplu codul 128 şi codul 39);

• coduri cu lungime fixă, care pot reprezenta şiruri cu un număr fix deelemente (de exemplu codul EAN, care poate reprezenta numai un şitnumeric de 8 sau 13 elemente);

• coduri cu lungime variabilă, care pot reprezenta şiruri conţinând unnumăr variabil de elemente (de exemplu codul 128 şi codul 39).

Indiferent de varietatea lor, codurile liniare au aceeaşi structură generală, caracterizată prinurmătoarele elemente (fig. 4.3):

dimensiunea (modulul) reprezintă lăţimea barei sau a spaţiului cel mai îngust. Este ocaracteristică foarte importantă a simbolizării de care depinde lungimea codului,siguranţa de citire şi, uneori, înălţimea codului;

•  zona liberă este o zonă de margine neimprimată, la majoritatea tipurilor de coduri având o

5

Page 6: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 6/13

 

lăţime de minimum 10 x dimensiunea codului, dispusă la începutul şi la sfârşitul coduluicu bare. Asigură o citire corectă, prin evitarea erorilor datorate unor semne graficeaflate în vecinătatea codului;

• elementele de start şi de stop sunt, de fapt, combinaţii specifice de bare şi spaţii, cu careîncepe, respectiv se termină codul cu bare. Acestea permit echipamentului de citire -decodare să identifice începutul şi sfârşitului codului, precum şi sensul de citire;

• codul în clar (linie de interpretare) reprezintă corespondentul codului cu bare, format dincaractere lizibile de către om. Prezenţa lui, alături de codul cu bare, este obligatorie. Acestcod permite introducerea manuală, în sistemul informatic de prelucrare, a codului

 produsului, în cazul în care, din diferite motive, nu este posibilă citirea automată;• caracterul de control (cifra de control) serveşte pentru depistarea eventualelor erori

şi se bazează pe un algoritm specific fiecărui tip de cod. în unele cazuri, cunoscând aceastăcifră se poate reconstitui codul deteriorat.

 Fig. 4.3 Structura generală a codului cu bare

b) Metoda de imprimare a codului cu bareMetoda de imprimare este foarte importantă pentru menţinerea caracteristicilor codului, în

condiţiile diferite de mediu în care sunt transportate sau depozitate produsele. În prezent, sunt încurs de elaborare standarde europene referitoare la următoarele aspecte: tehnologia de imprimarea codului, cerneala şi culorile utilizate, materialul din care sunt confecţionate etichetele, poziţiaetichetei pe ambalaj. Codurile cu bare pot fi aplicate:

•  pe ambalajul produsului;

•  pe etichete, care se aplică pe ambalaj;

•  prin etichetare la locul ambalării produsului.

c) Metode de citire a codului cu bareCitirea codului cu bare se realizează cu ajutorul unui echipament electrooptic, care permite

măsurarea parametrilor luminii reflectate şi transformarea acestor informaţii în semnale care potfi prelucrate de decodor. În prezent se utilizează două tipuri de cititoare:

• creionul optic, care se deplasează de operator de-a lungul codului;• cititoare cu laser, care permit o citire omnidirecţională, independentă de viteza şi

uniformitatea mişcării de parcurgere a codului. Acestea pot fi mobile sau fixe. Cele fixesunt conectate la casele de marcat, în punctele de vânzare.

4.3.2. Codul universal al produselor

În contextul preocupărilor de creştere a eficienţei activităţilor în comerţul cu amănuntul, înanul 1970, în SUA a fost înfiinţat Consiliul pentru Codificarea Produselor, al cărui scop

  principal l-a constituit cercetarea posibilităţii de automatizare a prelucrării informaţiilor referitoare la vânzări. În anul 1972 Consiliul a recomandat adoptarea unui sistem unitar decodificare, denumit Codul universal al produselor (Universal Product Code - UPC).

Acest sistem se bazează pe un cod cu 12 caractere numerice: prima cifră reprezintă o cheiea clasificării („key number"), cinci cifre identifică producătorul, următoarele cinci cifre produsulşi ultima este cifra de control (fig. 4.4.).

6

Page 7: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 7/13

 

 Fig. 4.4. Structura codului UPC 

Prima cifră reprezintă: 0 - produse de băcănie şi coloniale; 2 - produse de cerereneuniformă; 3 - produse cosmetice şi farmaceutice; 4 - produse nealimentare; 5 - solduri.

Se apreciază că, în prezent, circa 95% dintre produsele comercializate în SUA suntclasificate şi codificate potrivit acestui sistem.

4.3.3. Codul european al articolelor

Începând cu anii '70 s-au intensificat şi în ţările europene preocupările de uniformizare asistemelor de clasificare şi codificare a mărfurilor utilizate de întreprinderi. în Franţa, deexemplu, a fost dezvoltat sistemul Gencod, pentru identificarea produselor şi întreprinderilor, iar Germania a perfecţionat sistemul naţional BAN-L de clasificare şi codificare a produselor.

În anul 1974 reprezentanţi ai producătorilor şi distribuitorilor din 12 ţări europene au decisînfiinţarea unei comisii, care să analizeze posibilitatea introducerii unui sistem unitar declasificare şi codificare a produselor la nivel european. Au fost examinate sistemele existente laacea dată (UPC, Gencod şi BAN-L), elaborându-se un sistem de clasificare şi codificare denumitCodul european al articolelor (European Article Numbering — EAN). Acest sistem a fost astfelconceput încât să fie compatibil cu UPC şi să includă şi sistemele folosite în Franţa şi Germania.

Sistemul EAN se bazează pe un cod cu 13 caractere numerice, cu următoarea semnificaţie: primele două reprezintă ţara de origine (de exemplu: Belgia = 54, Franţa = 30-37, Germania =40-42, Japonia = 49, Anglia = 50, Ţările de Jos = 87 etc), cinci cifre identifică producătorul,cinci cifre produsul şi ultima este cifra de control (fig. 4.5).

 Fig. 4.5. Structura codului EAN 

Pentru coordonarea aplicării sistemului EAN, în anul 1977 a fost înfiinţată  Asociaţia

  Europeană a Codificării Articolelor, cuprinzând iniţial reprezentanţi ai producătorilor şicomercianţilor din Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia,Marea Britanie, Norvegia, Olanda şi Suedia. Această asociaţie, denumită începând cu anul 1981

  ,,International Article Numbering Association EAN", urmăreşte respectarea unor principii de bază, în vederea asigurării compatibilităţii sistemelor naţionale de codificare a produselor.

Utilizând un cod nesemnificativ, uşor de manipulat, sistemul EAN este deosebit de flexibil,cu capacitate mare de cuprindere (circa 10 miliarde de produse). Ţinând seama de acest avantaj,a fost preluat, într-o perioadă relativ scurtă, de un număr mare de ţări, nu numai din Europa, dar şi de pe alte continente (Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă etc).

7

Page 8: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 8/13

 

Pentru rezolvarea eficientă a cerinţelor informatice proprii ale întreprinderilor comerciale, prin folosirea codului adaptat lecturii scanning, a fost implementat procedeul simbolizăriiinterne, fără modificarea sistemului EAN.

În acest scop, printr-o convenţie internaţională, o parte din cifrele rezervate pentrucodificarea ţărilor, şi anume în intervalul 20-29, au fost atribuite unei anumite ţări sau regiunigeografice, pentru necesităţile interne ale întreprinderilor comerciale. Aceste cifre se utilizează

 pentru codificarea produselor proprii sau a celor necodificate de către producători. Lungimeatotală a codului este, în acest caz, de 8 cifre, existând însă posibilitatea adoptării unui cod delungime mai mare, fără a depăşi 13 caractere, corespunzătoare EAN 13. Codul de identificare a

 produsului poate fi, în acest caz, un cod semnificativ, corespunzător unei clasificări sistematice amărfurilor respective (fig. 4.6).

 Fig. 4.6 Transpunerea unui cod din clasificarea EAN 13 în sistemul cod cu bare

Utilizarea sistemului EAN asigură o serie de avantaje, atât pentru producători, cât şi pentrucomercianţi şi consumatori, prin facilitarea urmăririi şi gestionării rapide a produselor pe întregullanţ de distribuţie.

Prin intermediul acestui sistem,  producătorii se pot informa operativ în legătură cumodificările care apar în desfacerea produselor, ceea ce le asigură posibilitatea adaptării rapide lacerinţele pieţei (prin lărgirea sau restrângerea gamei sortimentale, retragerea produselor fărăsucces comercial etc).

Pentru comercianţi, sistemul EAN asigură gestionarea mai eficientă a stocurilor, existând posibilitatea cunoaşterii, în orice moment, a situaţiei stocului pentru fiecare produs, care poate fiastfel reînnoit operativ.

În condiţiile utilizării caselor de marcat electronice, prevăzute cu dispozitiv de citire optică

a codului cu bare EAN, se elimină dezavantajele sistemului clasic de marcare, asigurându-seînregistrarea operativă, fără erori, a datelor referitoare la produsele vândute. Se poate realizacomanda automată a produselor, printr-un calculator interconectat cu cel al furnizorului. Pot fi,de asemenea, mai bine urmărite rezultatele acţiunilor promoţionale.

Pentru client, utilizarea sistemului EAN reduce foarte mult timpul de aşteptare la casele demarcat. Prin citirea automată a codurilor el obţine un bon, pe care sunt trecute în mod clar denumirea exactă şi preţul pentru fiecare produs achiziţionat, fiind exclusă posibilitatea apariţieiunor erori (dacă s-a asigurat tipărirea corectă a codului).

În prezent, sistemul EAN este aplicat într-o serie de alte domenii, printre care celadministrativ, bancar etc. În varianta EAN 13 este utilizat, de asemenea, pentru codificarea

 publicaţiilor, fiind acceptat ca alternativă la sistemele internaţionale recunoscute, şi anume ISBN

 pentru cărţi şi ISSN pentru periodice.

8

Page 9: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 9/13

 

4.3.4. Alte tipuri de coduri

Pe lângă sistemele EAN şi UPC, în practica economică se utilizează şi alte tipuri de coduricu bare, care permit codificarea informaţiilor numerice sau a celor   alfanumerice. Ele pot figrupate în sisteme de simbolizare continue şi discontinue (Căzănescu ş.a., 1993).

Codul 39 este primul sistem de simbolizare alfanumerică, discontinuu, în care fiecare

caracter este compus din nouă elemente (bare şi spaţii), dintre care trei sunt mai late (fig. 4.7).Acest cod este utilizat, în prezent, pe scară largă în industrie, de către asociaţii profesionale, pentru satisfacerea unor necesităţi specifice.

 Fig. 4.7. Codul 39 (alfanumeric)

Codul 93 este un sistem de simbolizare continuu, în care fiecare caracter este reprezentat prin nouă module, repartizate pe trei bare şi spaţii. Are două cifre de control (C şi K), asigurândobţinerea unei densităţi mari de caractere. Acest cod permite reprezentarea celor 128 de caractereale normei ASCII.

Codul 128 este un sistem de simbolizare continuu, utilizat pentru reprezentareacaracterelor ASCII. Fiecare caracter este simbolizat printr-un ansamblu de 11 module, repartizate

 pe trei bare şi trei spaţii. Are o cifră de control, asigurând obţinerea unei densităţi mari decaractere.

CODABAR reprezintă un sistem de simbolizare discontinuu, care permite reprezentarea a

16 caractere (zece caractere numerice şi şase caractere speciale). Fiecare caracter este simbolizatcu ajutorul a şapte elemente (patru bare şi trei spaţii).Codul Calra, introdus în Japonia, reprezintă un tip mai special de cod, este de asemenea

optic descifrabil, dar nu este un cod cu bare. El are capacitate mai mare de cuprindere decâtsistemul EAN, fiind şi mult mai ieftin.

Codul Calra este alcătuit din şiruri de pătrate, fiecare fiind divizat în alte patru pătrate,cărora le corespunde un număr: 1, 2, 4 sau 8 (fig. 4.8).

 Fig. 4.8 Structura codului CALRA pentru lectura scanning 

Pentru simbolizarea diferitelor coduri numerice se alternează, în anumite variante, pătratelealbe cu cele negre. Un grup de zece pătrate poate reprezenta peste un trilion de combinaţiinumerice, mult mai multe decât codul cu bare EAN!

Codul Calra este mai uşor de citit de dispozitivul scanner. În timp ce acest dispozitivrespinge informaţiile din codul cu bare, dacă liniile sunt imprimate cu o deviaţie de 0,1 mm,codul Calra are o toleranţă de 1 mm şi poate fi citit chiar de echipamentele mai simple şi,

implicit, mai ieftine. Codul poate fi aplicat şi pe etichete speciale, direct la locul de vânzare.Tipărirea lui este mult mai ieftină, comparativ cu codul de bare.

9

Page 10: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 10/13

 

4.4 Sisteme internaţionale de codificare a publicaţiilor

În contextul diversificării continue a ofertei de cărţi şi publicaţii periodice - reflectarefirească a progresului înregistrat în planul cunoaşterii, urmare mutaţiilor intervenite în toatedomeniile de activitate - a devenit necesară elaborarea unor sisteme de codificare, adaptatecerinţelor specifice de prelucrare a informaţiilor cu privire la aceste produse.

Demersurile întreprinse în acest sens s-au concretizat în elaborarea a două sisteme decodificare, care se bucură, în prezent, de o largă recunoaştere pe plan internaţional, şi anumeISBN pentru cărţi şi ISSN pentru publicaţii periodice.

a) Sistemul ISBN de codificare a publicaţiilorAcronimul ISBN semnifică număr internaţional standardizat al cărţii (International 

Standardized Book Number).Acest cod se acordă de către agenţiile naţionale ISBN, constituite într-o reţea

internaţională, coordonată de Agenţia Internaţională de la Berlin.Din anul 1989 sistemul de codificare ISBN a fost adoptat şi de România, organismul

naţional desemnat pentru gestionarea acestui sistem fiind Centrul Român ISBN.

Sistemul ISBN se bazează pe un cod cu 10 caractere numerice, grupate pe patru secvenţe,de lungime variabilă şi separate de cratimă (de exemplu 973-00000-0-0). Semnificaţia celor 

 patru secvenţe de cod este următoarea:•  prima secvenţă reprezintă codul ţării (indică grupul naţional, lingvistic şi geografic). De

exemplu, codul 973 identifică editorii din România;• secvenţa a doua reprezintă codul de identificare al editurii;• secvenţa a treia reprezintă numărul de ordine al cărţii editate (lungimea acestui cod

variază în funcţie de numărul cărţilor publicate);• ultima secvenţă reprezintă cifra de control (această cifră este rezultatul unui algoritm

matematic şi serveşte pentru verificarea corectitudinii codului).Sistemul de codificare ISBN nu oferă protecţie juridică în ceea ce priveşte drepturile de

autor, servind numai pentru identificarea publicaţiilor. Utilizarea acestui sistem oferă o serie deavantaje, printre care:•  facilitează gestionarea publicaţiilor de către cei implicaţi în editarea şi distribuirea lor;

•   permite identificarea precisă a publicaţiilor în băncile de date bibliografice şi

 prelucrarea pe calculator a informaţiilor cu privire la acestea;

•  permite accesul la ,, Programul Internaţional de Catalogare înaintea Publicării" (CIP).Codul ISBN poate fi atribuit următoarelor categorii de documente: cărţi şi broşuri, lucrări

complexe care apar fracţionat, ansambluri multisuport, programe pentru calculator, publicaţii pesuport magnetic sau alte tipuri de suport, microfilme, atlase şi hărţi geografice cu text, albume,

 partituri muzicale cu text, publicaţii cu foi volante, cu condiţia să apară sub un titlu unic. Uneledocumente (de exemplu cele utilizate în scop publicitar, documentele al căror conţinut

 predominant nu este textul etc.) nu pot fi codificate în acest sistem.b) Sistemul ISSN de codificare a publicaţiilor periodiceÎn anul 1975, prin standardul internaţional ISO 3297, a fost definit un sistem de codificare

distinct pentru publicaţiile periodice, denumit numărul internaţional standard pentru seriale

(International Standardized Series Number - ISSN).Prin sistemul de codificare ISSN se identifică în mod unic titlul unei publicaţii periodice,

independent de limba în care este redactat textul sau de ţara în care se editează publicaţia.Acest cod nu are nici o altă semnificaţie în afară de faptul că identifică un anumit titlu,

codul fiind acordat de către agenţiile naţionale ISSN, constituite într-o reţea internaţională,coordonată de Centrul Internaţional ISSN de la Paris. în România, sistemul de codificare este

gestionat de Centru Român ISSN.Sistemul ISSN se bazează pe un cod cu 8 caractere numerice, grupate pe două secvenţe,separate de cratimă (de exemplu 1234-5678). Primele şapte cifre reprezintă codul publicaţiei, iar ultima cifră este cifra de control.

10

Page 11: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 11/13

 

Pentru fiecare publicaţie, codul ISSN este asociat cu „titlul-cheie" al publicaţiei. Acest titlueste stabilit de agenţiile naţionale ISSN, în momentul înregistrării publicaţiei respective, înscopul acordării codului.

Utilizarea sistemului de codificare ISSN oferă o serie de avantaje:•   facilitează gestionarea publicaţiilor periodice de către cei implicaţi în editarea şi

distribuirea lor;

•  permite identificarea precisă a publicaţiilor periodice în băncile de date bibliografice şi prelucrarea pe calculator a informaţiilor cu privire la acestea;

• asigură evitarea erorilor în ceea ce priveşte identificarea titlurilor acestor publicaţii;

•  permite accesul la Catalogul internaţional al publicaţiilor periodice codificate în acest  sistem.

Pentru unele publicaţii (de exemplu cataloage sau alte materiale de referinţă, serii demonografii), se acordă atât codul ISBN, cât şi codul ISSN. Primul identifică publicaţia care îşicontinuă apariţia, iar al doilea identifică o anumită ediţie sau un anumit volum al publicaţieirespective.

4.5 Denumirile de origine şi indicaţiile geografice

Dezvoltarea schimburilor comerciale internaţionale conferă astăzi o importanţăconsiderabilă originii geografice a produselor 

Importanţa comercială a produselor alimentare cu denumire de origine sau cu indicaţiageografică a determinat o serie de state, din rândul celor interesate, să treacă la asigurarea unei

 protecţii comunitare sau internaţionale a denumirilor şi indicaţiilor de origine geografică.U.E. a acceptat propunerea de protecţie pentru produsele alimentare ce purtau amprenta

denumirii de origine sau indicaţiei geografice.Astfel, Consiliul U.E. a adoptat Regulamentul nr. 2081/1992 prin care se urmăreşte

stabilirea unor reguli în acest domeniu aplicabil produselor agricole, transformate saunetransformate, precum şi produselor alimentare.Conţinutul Regulamentului a cuprins obiective majore:• asigurarea unei protecţii a producătorilor ale căror produse prezintă anumite

caracteristici de calitate legate de originea lor geografică;• corecta informare a consumatorilor;•  protecţia consumatorilor împotriva "declaraţiilor frauduloase".În textul Regulamentului comunitar se definesc:a) denumirea de origine protejată (DOP) ca fiind numele unei regiuni sau a unui loc

determinat al unei ţări de unde produsul este originar şi de care sunt legatecaracteristicile de calitate esenţiale ori calitatea înaltă

 b) indicaţia geografică protejată (IGP), desemnează un produs agricol sau alimentar originar dintr-o zona geografică determinată (delimitată) a unei ţări, dar în care criteriilede calitate subliniate în denumirea de origine sunt în număr mai redus sau de intensitatemai mică, cu alte cuvinte nu sunt suplinite în totalitate.

Pentru a dobândi DOP sau IGP este obligatoriu întocmirea caietului de sarcini, care săcuprindă:

1. denumirea produsului;2. descrierea produsului;3. delimitarea zonei geografice;4. metodele de producţie;

5. elemente legate de mediul geografic;6. organismele de control;7. ambalarea şi etichetarea produsului;8. exigenţe normative, după caz, ce trebuie respectate.

11

Page 12: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 12/13

 

Pe această bază se înregistrează cererea de dobândire a unei DOP sau IGP adresatăstatului membru U.E. în care se află arealul geografic de origine a produsului; apoi se verificăconformitatea cererii, după care, statul membru asigură comunicarea acesteia Comisieispecializate U.E. şi celorlalte state membre; în continuare un organism de control verifică

 produsul şi concordanţa cu prevederile din caietul de sarcini, pe baza căreia acordă sau nu,dreptul de DOP sau IGP.

4.6 Produs originar

 Noţiunea de „produs originar” nu trebuie confundată cu noţiunile „Denumirea de origine”şi, respectiv, „Indicaţia geografică”, deoarece prima se referă la ţara de origine a unui produs, iar cealaltă desemnează numele unei regiuni, areal sau zonă geografică a unei ţări cu particularităţilecalitative pe care le înglobează. În plus, noţiunea "produs originar" constituie un elementimportant în determinarea taxelor vamale şi aplicarea corectă a tarifului vamal de import.

Regula generală în comerţul internaţional privind stabilirea originii mărfurilor face apel laconformitatea cu regulile de origine stabilite prin acorduri şi aranjamente comerciale

interguvernamentale care prevăd obligativitatea ca produsele importate de  către o partecontractantă să fie originare din ţara parteneră.În definirea noţiunii de produs originar,  punctul de pornire îl constituie complexitatea

 produsului finit şi a materiilor care intră în componenţa acestuia, provenienţa lor şi gradul de prelucrare tehnologică, respectiv să fi suferit prelucrări sau transformări suficiente în România.

România este parte semnatară a Acordului European ce instituie asocierea între România pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statete membre ale acestora, pe de altă parte. Înconformitate cu acest act în Titlul II articolul 2 următoarele produse sunt considerate produseoriginare din România:

a) produse obţinute în întregime în România, în sensul articolului 5 al acestui protocol;

 b) produsele obţinute în România, care încorporează materiile ce nu au fost obţinute înîntregime în România, cu condiţia ca aceste materiale să fi suferit prelucrări sautransformări suficiente în România în sensul articolului 6 al acestui protocol

Astfel, articolul 5 ce are ca titlu - Produse obţinute în întregime - prevede că suntconsiderate ca obţinute în întregime în Comunitate sau în România următoarele:

•  produsele vegetale recoltate acolo;• animalele vii, născute şi crescute acolo;•  produse ale animalelor vii crescute acolo;•  produse ale pescuitului marin şi alte produse scoase din mare, în afara apelor teritoriale

ale Comunităţii sau ale României de către vasele lor;•

 produse fabricate la bordul vaselor lor uzină.Articolul 6 ce are ca titlu - Produse suficient prelucrate sau transformate - prevede că produsele care nu sunt obţinute în întregime sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sautransformate atunci când sunt îndeplinite condiţiile stipulate în lista anexă nr. II la acest protocol.

Trebuie făcută precizarea că importul unor produse dintr-o ţară terţă nu poate conferi titlulde "produse originare" din ţara care face apoi reexportul acestor produse.

4.7 Produse agroalimentare ecologice

Un curent "bio" ("eco") străbate Terra pe toate meridianele şi paralelele sale, ce aducesperanţă pentru sănătate şi durată mai mare de viaţă. Agricultura ecologică va juca un rol primordial în alimentaţia omenirii. Angrenajul este mult mai complex în contextul problemelor vitale ale omenirii în care subdezvoltarea economică a unui număr însemnat de state, foametea,

12

Page 13: Sistematica Marfurilor

5/9/2018 Sistematica Marfurilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistematica-marfurilor 13/13

 

securitatea alimentară şi protecţia mediului natural, nu şi-au găsit soluţii viabile. In acestecondiţii alimentaţia cu produse ecologice (biologice) nu poate fi concepută decât împreună cu

  problemele vitale menţionate şi în cadrul unei agriculturi durabile bazate pe viitoareleecotehnologii.

Pentru a nu se crea confuzii - precizăm că termenul "ecologic" este similar cu termenii"biologic", "organic", sau combinaţii ale acestora (bioorganic, organobiologic).

În U.E., schimbările din structura consumului de produse alimentare au fost generate deorientarea consumatorilor către produsele agroalimentare ecologice, ceea ce explică preocupareastatelor cu agricultură dezvoltată pentru producţia şi comercializarea acestor produse.

România întruneşte condiţiile de bază pentru a trece şi a dezvolta o agricultură ecologicădin care să acopere nevoile interne şi chiar să exporte asemenea produse. Pe această situaţie s-a

 bazat guvernul care, în anul 2000, a emis O.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentareecologice. Conform acestui act normativ producţia ecologică înseamnă "obţinerea de produseagroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile deproducţie ecologică care respectă standardele, ghidurile şi caietele de sarcini naţionaleatestate de un organism de inspecţie şi certificare".

Pentru a evita "contrafacerile" cu asemenea produse, în ordonanţă se precizează că

organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţiaagroalimentară ecologică.

Produsele pot purta denumirea de "ecologice" (eco) numai în cazul când obţin certificareade la un organism naţional abilitat în acest scop, producătorul având obligaţia să informezecumpărătorul că produsul şi - eventual - ingredientele conţinute au fost obţinute în conformitatecu metodele de producţie ecologică.

O.G. nr. 34/2000 stabileşte regulile de producţie ecologică şi principiile de bază aleacesteia, sistemul de inspecţie şi certificare, organizarea controlului la importul şi exportul

 produselor agroalimentare ecologice etc.Conceptul de "produs agroalimentar ecologic" completează şi îmbogăţeşte conceptul de

"produs agroalimentar de calitate" în sens clasic; astfel unei calităţi "convenţionale" prescrise(standardizate) i se suprapune o calitate superioară, care adaugă performanţa ecologică.

13