Seminar- Decizia Manageriala

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  1/25

  Seminar –Management general – an univ 2014 - 2015

  Decizia manageriala.

  Decizii economice

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  2/25

  Conţinut

  Definirea şi clasificarea deciziiloreconomice

  Informaţiile şi fundamentarea deciziiloreconomice

  Sistemul decizional al organizaţiei

  Organizarea procesuală şi structurală

  Mimetisme organizaţionale. Planificareastrategică

  Dimensiuni ale culturii organizaţionale

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  3/25

  Defnirea – pdv managerial

  un atribut al fiecărui individ în roce!eleintelectuale decizionale "v. modelul

  integrat al roce!ului informa#ionaluman$actul !urem al managerului

  rincialul in!trument în activitatea deconducere

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  4/25

  Defnirea – pdv inormaţional

  informa#ie cu caracter imerativ% carede!crie căile &i mi'loacele rin care !e

  oate atinge un obiectiv rezultatul con!umului de informa#ii în

  activitatea de diri'are a !i!temului

  economic (outut) al !i!temului informa#ional

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  5/25

  Clasifcarea deciziilor economice

  Duă gradul de articiare a omului* – +utomate –

  ,u decident factor uman Duă !coul urmărit* – Declan&atoare de roce!e – ,orectoare de comortament

  Duă modul de formare* – ormalizate – ntuitive

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  6/25

  Clasifcarea deciziilor economice

  Duă natura "amloarea$ decidentului* – ndividuale – De gru "colective$

  Duă gradul de certitudine a realizării obiectivului 

  urmărit rin decizie* – Decizii certe

   – Decizii incerte* /n condi#ii de ri!c /n condi#ii de totală incertitudine "îmotriva

  naturii$

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  7/25

  Factori de incertitudine în deciziileeconomice

  enera#i de !i!temul managerial "v.bariere în calea comunicării

  manageriale$* – imita de curindere a modelelordecizionale

   – Subiectivi!mul în con!umul deinforma#ii "v. coeficien#ii de imortan#ăa!ocia#i informa#iilor$

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  8/25

  Factori de incertitudine în deciziileeconomice

  enera#i de !i!temulinforma#ional "v.caracteri!ticile de calitate

   în ciclul de via#ă ainforma#iei$* – rganizarea &i

  func#ionarea S în!u&i

   – ncertitudineainforma#iilor "v.e3actitate%autenticitate$

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  9/25

  Inormaţiile şi undamentareadeciziilor economice

  Modul de formare a DE

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  10/25

  Inormaţiile şi undamentareadeciziilor economice

  Modelul Simon, Nobel pt. economie 1978

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  11/25

  Proiectarea - de la deciziistructurate (programabile) la deciziinestructurate: exemple

  Structura deciziei Management operaţional Management tactic Management strategic

   Nestructurată

   _Reorganizarea grupului

  de muncăPlanificarea unei noi

  afaceri

  Managementul financiar naliza performanţei

  grupului de muncă Reorganizarea companiei

   Semistructurată

  Managementul creditului!"aluarea performanţei

  anga#atuluiPlanificarea producţiei

  Programarea producţiei $inanţări $uziuni şi ac%iziţii

  Repartizarea munciizilnice

  Program &ugetar mplasarea

  Structurată 'ontrolul in"entarului 'ontrolul programului 

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  12/25

  Decizia de grup – elementecritice

  caracteri!ticile gruului caracteri!ticile temei la care lucrează gruul conte3tul organiza#ional în care are loc

  roce!ul de luare a deciziei de gru utilizarea !i!temelor informa#ionale

  comuterizate "cum ar fi !i!temele electronicede conferin#e &i !i!temele !uort entru deciziade gru$

  comunicarea &i roce!ul de luare a deciziei ecare le folo!e&te gruul rezultatele diferite generate de !e!iunile de

  luare a deciziei de gru.

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  13/25

  Tehnica de grup nominal - faze

  indivizii dintr-un gru generează indeendent% în!cri!% idei de!re o roblemă !au o oortunitate

  fiecare membru î&i rezintă ideile în fa#a gruului

  "etaa de cercetare$ membrii gruului di!cută fiecare din ideileenun#ate entru a le clarifica &i evalua "etaa deroiectare$

  fiecare individ în arte ierarizează ideile cucare a contribuit% iar ierarizările !unt aoiadunate într-o ierarie de gru "o arte din etaade !elec#ie$.

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  14/25

  actorii care afecteaz! succesul lu!riideciziei de grup

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  15/25

  Sistemul decizional al organizaţiei –tipologie decizională

   +. Duă orizontul de tim &i imlica#iile a!ura evolu#iei întrerinderii* – !trategice "6-5 ani% entru obiective fundamentale &i7!au

  derivate de ordinul unu$ – tactice "0%5-2 ani% entru obiective derivate de ordinul unu

  &i7!au derivate de ordinul doi$

   – curente "ma3im c8teva luni$9. Duă e&alonul managerial care adotă deciziile*

   – la nivel !uerior  – la nivel mediu "&efi de !ervicii% de !ec#ii% de ateliere$ – la nivel inferior "&efi de birouri% de ecie$

  ,. Duă frecven#a cu care !unt adotate* – eriodice – aleatorii – unice

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  16/25

  D. Duă o!ibilitatea anticiării lor* – anticiate "!unt în cva!itotalitate eriodice$ – imrevizibile

  :. Duă amloarea !ferei decizionale adecidentului* – integrale "din ini#iativa decidentului$ – avizate "cu avizare de la nivel !uerior$

  . Duă !fera de curindere a decidentului* – articiative "de gru$ – individuale

  Sistemul decizional al organizaţiei –tipologie decizională

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  17/25

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  18/25

  Metodologia de reproiectare a sistemuluidecizional +. ,ulegerea &i înregi!trarea informa#iilor rivind conceerea &i

  func#ionarea !i!temului decizional*

   – Succintă caracterizare a deciden#ilor individuali &i de gru – i!ta deciziilor adotate –  /ncadrarea tiologică a deciziilor adotate – Stabilirea aartenen#ei deciziilor adotate e func#ii ale

  managementului "lanificare% organizare% coordonare%

  control$ – Stabilirea aartenen#ei deciziilor adotate e func#iuni ale

   întrerinderii – :viden#ierea arametrilor calitativi ai deciziilor  – n!trumentarul decizional utilizat

   – ;rezentarea unor roce!e decizionale !trategico – tactice –  +lte a!ecte rivind !i!temul decizional

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  19/25

  Metodologia de reproiectare a sistemuluidecizional

  9. +naliza !i!temului decizional*

   –  +naliza încadrării tiologice a deciziilor adotate –  +naliza încadrării deciziilor e func#ii ale managementului –  +naliza încadrării deciziilor e func#iuni ale întrerinderii –  +naliza calită#ii deciziilor  –  +naliza in!trumentarului decizional

   –  +naliza roce!elor decizionale !trategico – tactice – Simtome ozitive &i negative ale conceerii &i func#ionării!i!temului decizional

  ,.

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  20/25

  rganizarea procesualăStabilirea rincialelor categorii de

  muncă% a roce!elor nece!are realizării

  an!amblului de obiective – unc#iuni – +ctivită#i

   – +tribu#ii – Sarcini

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  21/25

  rganizarea structuralăruarea func#iunilor% activită#ilor%

  atribu#iilor &i !arcinilor în func#ie de

  anumite criterii &i reartizarea ace!tora în !coul realizării lor în !ubdiviziuniorganizatorice e gruuri &i er!oane

   – Structura organizatorică

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  22/25

  !rincipii de structurare organizatorică

  1. ;rinciiul managementului

  articiativ2. ;rinciiul !urema#ieiobiectivelor

  6. ;rinciiul unită#ii de decizie&i ac#iune

  4. ;rinciiul aroierii

  managementului dee3ecu#ie5. ;rinciiul interdeenden#ei

  minime=. ;rinciiul ermanen#ei

  managementului

  >. ;rinciiul economiei decomunica#ii

  ?. ;rinciiul definirii armonizatea o!turilor &i func#iilor

  @. ;rinciiul concordan#ei întrecerin#ele o!tului &iatitudinile titularului

  10. ;rinciiul in!tituirii de ecieintercomartimentale

  11. ;rinciiul fle3ibilită#ii12. ;rinciiul eficacită#ii &i

  eficien#ei !tructurilor

  16. ;rinciiul determinăriivariantei otime14. ;rinciiul rerezentării

  !tructurii.

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  23/25

  Mimetisme organizaţionale" !lanifcareastrategică# necesitatea$ situaţii posi%ile pt" o organizaţie&

  a fo!t înfiin#ată entru a ră!unde unei roblematicibine definite% dar intere!ul în !e#ă !-a diminuatcon!iderabil

  nu a fo!t caabilă !ă ob#ină finan#area afacerii e!te o li!ă de intere! in!titu#ională !e reduc o!turile &i !e concediază er!onalul er!onalul nu e!te motivat core!unzător

  activitatea are a merge bine% dar nu !e &tie încotro!e îndreată caacitatea managerială e!te redu!ă% !-a ierdut cu

  certitudine direc#ia% iar moralul e!te !căzut.

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  24/25

  Mimetisme organizaţionale" !lanifcareastrategică# model general$ şase componente$ şaseîntre%ări&

   Mi!iunea* CareA

   +naliza !trategică* De ceA

   biectivele* Unde şi pentru cineA ;lanul oera#ional* Când A

   mlementarea* CumA

   :valuarea* Pentru ceA

 • 8/19/2019 Seminar- Decizia Manageriala

  25/25

  Dimensiuni ale culturiiorganizaţionale mortan#a factorului uman Bcoala managementului cultural "SC+% ?0$ 9azele* Eerbert +. Simon – ;r. Furing 1@>5%

  ;r. Gobel t. ec. 1@>? – raţionalitatea limitată ,ontribu#ii* Foma! H. ;eter! &i