42
Ministerul Educației și Tineretului din Republica Moldova Universitatea Tehinică a Moldovei Facultatea Inductrie Ușoară Raportul privind efectuarea practicii manageriale în cadrul întreprii SRL”ALTRANSCON-GRUP”

Practica Manageriala

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Practica Manageriala

Ministerul Educației și Tineretului din Republica MoldovaUniversitatea Tehinică a Moldovei

Facultatea Inductrie Ușoară

Raportulprivind efectuarea practicii manageriale

în cadrul întreprii SRL”ALTRANSCON-GRUP”

A elaborat: A verificat:

Chișinău 2012

Page 2: Practica Manageriala

Cuprins:

Introducere.....................................................................................................................3

Capitolul I. Caracteristica întreprinderii...............................................................................4

1.1 Forma organizatorico-juridică a întreprinderii..................................................................................41.2 Baza financiară de asigurare tehnico–materială a întreprinderii...................................................91.3 Eficienţa activităţii economico – financiare......................................................................................10

Capitolul II. Sistemul de management al întreprinderii...................................................18

2.1. Structura organizatorică a întreprinderii...........................................................................................182.2 Subiecții managementului financiar al întreprinderii ............................................................192.3 Resursele de muncă a întreprinderii...................................................................................................21

Concluzii și recomandări................................................................................................................24Bibliografie..........................................................................................................................................25

Page 3: Practica Manageriala

Introducere

In contextul activitatii economice, veriga organizatorica de baza este intreprinderea. Ea este o unitate economica alcatuita dintr-un ansamblu ierarhizat de resurse(forta de munca, fonduri fixe,materii prime si materiale) avand rolul de a realiza produse sau servicii si, totodata, de a-si crea mijloacele necesare procurarii produselor sau altor servicii de care are nevoie in activitatea ei. La baza intreprinderii sta activitatea de productie specifica profilului ei,ca rezultat al interactiunii a trei factori: forta de munca,obiectul muncii si mijloacele de munca. Am ales sa fac practica manageriala la întreprinderea SRL ,,Altranscon-grup”, care a fost fondată şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 13 decembrie 2005. Activitatea de bază a întreprinderii este construcția mansardelor. Prezentul raport de practică va fi constiutuit din 3 capitole, și anume: Capitolul I. Caracteristica generala a întreprinderii – în acest capitol vom studia informațiile generale despre întreprinderea analizată, vom caracteriza evolutia acestea pe parcursul anilor , incepind de la anul de fondare si pina in present; vom enumera partenerii de bază și vom caracteriza proiectele de bază ale companiei. La fel vom descrie relatia cu partenerii principali cu car ecolaboreaza intreprinderea analizata si vom descrie careva conditii contractual intre firma studiata si furnizorii, partenerii de colaborare ale acesteia. Deasemeni vom aprecia starea economico-financiara trecuta si prezenta a acesteia. Vom calcula asemenea indicatori ca: rentabiliatea economica, financiara si vinzarilor, lichiditatea absoluta, intermediara si curenta. Calculind aceti indicatori vom trage careva concluzii referitoare la starea economica a intreprinderii analizate. Capitolul II. Sistemul de management al intreprinderii – in acest capitol vom caracteriza detaliat structura organizatorica a intreprinderii, si anume membrii colectivului studiat, numarul de persoane care a evoluat pe parcursul anilor de activitate pe piata Republicii Moldova. În condiţiile actuale este necesar de a pune un accent puternic asupra structurii organizatorice a întreprinderii, deoarece acest element al managementului contribuie, în mod direct, la succesul organizaţiei. Structura organizatorică stimulează creşterea eficienţei economice şi participă la o coordonare reuşită in cadrul organizaţiei. Iniţierea afacerii presupune şi proiectarea unei structuri organizatorice, care ar corespunde specificului de activitate. Structura organizatorică este veriga spre desfăşurarea avantajoasă a activităţii firmei. Deasemeni vom caracteriza resursele de munca alle firmei respective deoarece resursele umane reprezintă unul din factorii de bază de producţie. Orice activitate economică este imposibilă fără participarea resurselor resurselor umane. Firmele sunt interesate în folosirea cît mai eficientă a tuturor resurselor, în primul rînd are surselor umane. Esenţială pentru asigurarea folosirii eficiente a resurselor umane este motivaţia personalului. Motivația aici înseamnă stimularea activității fiecătui individ pentru realizarea scopurilor firmei. Astfel, stimularea material devine mijloc principal de a pune în acțiune interesele personalului fiecărei firme. Concluzii si recomandari – la finele raportului de paractică vom formula o concluzie generală atît despre activitatea sa, cît și despre anumite poziții și probleme cu care se confrută aceasta pe parcursul activități sale. La acest capitol deasemi vom propune careva cai de ameliorare a situatiei financiare si inbunatatirea pozitie firmei pe piata locala, cit si extinderea acesteia pe piata internationala. Vom propune metode noi din practicele altor firme pentru a putea utilize cit mai eficient fortele de munca existenete la intreprindere si deasemeni vom incerca sa participam si noi la realizarea acestora si sigur la culegerea roadelor positive ale proiectelor propuse. Efectuînd analiza întreprindereii SRL ,,Altranscon-grup” vom putea menționa poziția acesteia pe piața Republicii Moldova, vom descrie activitatea de bază pe care acesta o desfîșoară pe teritoriul țării, deasemeni vom analiza principalii indicatori ai rentabilității și lichidității și spre final vom fi competenți pentru a face concluzii, stabilind punctele forte și punctele slabe ale companiei analizate

Page 4: Practica Manageriala

Capitolul I. Caracteristica întreprinderii

1.1 Forma organizatorico-juridică a întreprinderii

Societatea Comercială SRL ,,Altranscon-grup” este persoană juridică și își desfășoară activitatera în conformitate cu legislația în viguare, actul de constituire al societății și toate modificările aduse acestuia sunt înregistrate la organul înregistrării de Stat în conformitate cu,,Certificatul de Înregistrare”. SRL ,,Altranscon-grup” a fost fondată şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 13 decembrie 2005. Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării informaționale al Republicii Moldova oferă extras întreprinderii SRL ,,Altranscon-grup” din Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr.181093. Informații generale:

- Denumirea abreviată a organizației economice: SRL ,,Altranscon-grup”; - Formarma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată;- Activitatea principală: Construcție și comercializare;- Numărul de identificare de stat și codul fisca: 1005600056535;- Data înregistrării de stat: 13.12.2005;- Modul de constituire: nou creată;- Sediul firmei este amplasat pe adresa: MD-2023; str.Bănulescu Bodoni 16 of.2,3,4; mun.

Chișinău; Republica Moldova.- Capitalul social: 5400 lei;- Director general: Adrian Cărăuș;- Contabil șef: Inna Mondi;

S.R.L „Altranscon-Grup” deţine cont în banca BC,,Moldindconbank”,mun.Chișinău, str. Sciusev 76/A, contul de decontare fiind - 2224317259. Conform statutului direcţiile principale de activitate ale „Altranscon-Grup” S.R.L. sunt:

- Construcţiile de cladiri şi (sau) de instalaţii inginereşti si de reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările ;

- Fabricarea produselor din metal pentru construcţii;- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;- Activităţi ale agenţiilor imobiliare;- Activitatea legată de plasarea in câmpul muncii a cetăţenilor in ţara şi (sau) străinătate;- Activităţi de pregatire către vânzare a bunurilor imobiliare;- Închirierea bunurilor imobiliare proprii.

Drept direcţie primordială a fost aleasă activitatea de investiţie in construcţii, construcţii de tip mansardă şi comercializarea acestor spaţii locative. Pentru prestarea acestei activităţi din data 23.01.2007 până pe 23.03.2008 printr-o analiză  a construcţiilor de tip „MANSARDĂ”, și defectelor ce pot surveni, în România, Rusia, Franţa, Austria - a fost stabilită corectitudinea construcţiei prin folosirea materialelor calitative care permit controlul termic în spaţiul interior al mansardei. Pe data de 27.04.2008 a fost creat centrul consultativ în cadrul Companiei care nemijlocit se ocupă de:

- Stabilirea obiectelor care vor fi supuse ,,Mansardării”;- Lucrul cu prorietarii, chiriașii apartamentelor;- Stabilirea lucrărilor care vor schimba esențial fașada și teritoriul adiacent al blocului și

benificiului locatarilor;- Expertizarea blocului și documentației de serviciu.

Personalul angajat la   SRL. ,,Altranscon-grup” deţine în ansamblu un grad de calificare suficient pentru a concepe obiectivele trasate și respectiv este în puteri și are posibilitatea soluționării acestor probleme de producere cotidiană și de perspectivă. Personalul, integral, dispune de studii

Page 5: Practica Manageriala

superiore, firma fiind constituită doar dintr-un singur nivel administrativ. Calculul salariilor se efctuează conform tabelului de pontj, iar la începutul fiecărui an toţi angajaţii înregistrează cereri. Toţi angajaţii întreprinderii beneficiază de asigurări de sănătate, în caz de boală beneficiază de concedii medicale plătite pentru scutirea de impozite se completează Fişa personală privind veniturile şi cheltuielile.

Obiective:

Extinderea regională prin deschiderea de noi puncte de lucru; Îmbunătaţirea permanentă a calităţii şi a promptitudinii produselor şi serviciilor la nivelul

cerinţelor pieţei interne şi internaţionale; Modernizarea utilajelor şi echipamentelor; Instruirea personalului pentru atingerea calităţii muncii şi serviciilor;

Strategii de marketing:

Orientarea către schimbare şi adaptare la noile tendinţe din domeniu;

Orientarea către clienţi a tuturor activitaţilor companiei.

Urmărirea evoluţiei pieţei de referinţă, pentru identificarea previzională a diferenţelor apărute sau care pot să apară – pieţe şi segmente actuale sau potenţiale – pe baza unor analize efectuate asupra diversităţii nevoilor şi a unor aspecte privind funcţionalitatea construcţiilor.

Preocuparea pentru problematica pieţelor identificate – noi tipuri de construcţii sau servicii în construcţii, noi exigenţe privind funcţionalitatea acestora, noi facilităţi acordate de stat sau preferate de beneficiarii potenţiali etc.

Conturarea tendinţelor pieţei şi orientarea întreprinderii spre oportunităţi atractive pentru ea, adaptabile la resursele şi capacităţile sale, oferindu-i posibilitatea de a face ceva care să îi asigure un potenţial generator de creşteri şi rentabilitate.

Crearea, menţinerea şi consolidarea relaţiilor pe termen lung cu cumpărătorii şi cu ceilalţi parteneri de afaceri ai întreprinzătorului, asigurarea unor relaţii privilegiate cu cumpărătorii şi – pe baza lor – fidelizarea într-o proporţie ridicată a respectivilor cumpărători.

Stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase şi de durată între întreprinzători, partenerii acestora – furnizori şi beneficiari

Pe piaţa industriei de construcţie societatea este la început de cale. Pe data de 14.07.2008 a fost încheiat primul contract de investiții al companiei SRL ,,Altranscon-grup’’ în constructie Nr. 32M, pentru reconstrucţia blocului cu 5 etaje (4 scări) din mun .Chişinău, bd. Dacia, nr. 44/2. În urma expertizării, s-a permis construcția mansardei în 2 nivele, avînd o suprafaţă totală de 2987 m2 (48 apartamente). Pe data de 22.07.2008 a fost incheiat al II-lea contract de investiţie în construcţie, Nr.34M, pentru reconstrucţia blocului cu 5 etaje (10 scări) din mun. Chişinău, str.Valea Crucii, nr. 22/1. În urma expertizării, s-a permis construcţia mansardei in 2 nivele, avînd o suprafaţă totala de 3792 m2 (60 apartamente). Pe data de 24.09.2008 a fost incheiat al III-lea contract de investiţie în construcţie Nr. 49M, pentru reconstrucţia blocului cu 5 etaje (6 scări) din mun. Chişinău, str. Aleco Russo, nr. 3/1. În urma expertizării, s-a permis construcţia mansardei în 1 nivel, având o suprafaţă totală de 1297 m2 (24 apartamente).

Page 6: Practica Manageriala

Pe data de 15.05.2009 a fost incheiat al IV-lea contract de investiţie în construcţie Nr.8M, pentru reconstrucţia blocului cu 4 etaje (3 scări) din mun. Chişinău, str. Minsk, nr. 49/2. În urma expertizării,s-a permis construcţia mansardei in 1 nivel, având o suprafaţă totală de 655.2 m2 (12 apartamente). Pa data de 18.08.2009 a fost incheiat al V-lea contract de investiţie în construcţie Nr. 02M, pentru reconstrucţia blocului cu 2 etaje (2 scări) din str. Ştefan cel Mare, or.Vadul lui Vodă. În urma expertizării, s-a permis construcţia mansardei în 2 nivele, având o suprafaţă totală de 806,4 m2 (8 apartamente). Pe data de 09.09.2009 a fost fost incheiat al VI-lea contract de investiţie în construcţie Nr.28M, pentru reconstrucţia blocului cu 4 etaje (3 scări) din mun. Chişinău, str. Ioan Vodă Viteazul, nr. 11. În urma expertizării, s-a permis construcţia mansardei in 1 nivel, având o suprafaţă totală de 655.2 m2 (12 apartamente). Pe data de 13.11.2009 a fost incheiat al VII-lea contract de investiţie în construcţie Nr.35M, pentru reconstrucţia căminului cu 4 etaje (2 scări) din mun. Chişinău, str. Nicolae Zelinski, nr. 5/6. În urma expertizării, s-a permis construcţia mansardei în 1 nivel, având o suprafaţă totală de 628,8 m2 (18 apartamente). Prin contracte de transmitere a drepturilor (cesiune) cu alti investitori, au fost procurate documentele pentru construcţia mansardei la blocul: mun. Chişinău, str. Calea Eşilor, nr. 69B, 1 etaj, suprafaţa de 350,6 m2 (8 apartamente). Contabilitatea este ţinută în baza programului numit "Politica de contabilitate" a S.C ,,Altranscon-grup” este elaborat în baza"Legii contabilităţii" nr.113-16 din 27.042007,"Hotărîrea Guvernului cu privire la reforma contabilităţii" din 27.12.97, nr.1187,"Ordinului cu privire la aprobarea și punerea in aplicare a Standartelor Naţionale de Contabilitate si Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor" (aprobat de Ministerul Finatelor la25.12.97, nr. 174). Societatea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop lucrativ (comercial). Persoana juridică are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu,poate să dobîndească și să execute în nume propriudrepturi patrimoniale și personal nepatrimoniale, să-și asume obligaţii, poate fi reclamat şi pîrît în instanţa de judecată . După forma sa organizatorico-juridică Societatea este societate cu răspundere limitată. Societatea obţine drepturile de persoană juridică din data înregistrării de stat în modul stabilit. Societatea dispune de bilanţ autonom şi conturi în bănci, are ştampilă cu denumirea sa şi imaginea emblemei. Societatea se creează pe termen nelimitat. Societatea poate constitui la rândul său filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova şi în străinătate dacă legea nu prevede altfel. Societatea se creează pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat ce prevede fabricarea producţiei, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, desfăşurată în mod independent, din propria iniţiativă, din numele întreprinderii, pe riscul propriu şi sub răspunderea sa patrimonială, de către organele ei cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.

Fondatorul întreprinderii:- aprobă statutul întreprinderii, modificările şi completările lui;- stabileşte pentru întreprindere indicii aconomici;- asigură întreprinderea cu documentele legislative şi metodico-normative;- realizează pentru întreprindere a volumului prestărilor de servicii pentru asigurarea

necesităţilor statului, normativelor economice şi a limitelor; - transmite bunurile şi împuternicirile sale în ceia ce priveşte activităţii de antreprenoriat; - aprobă utilizarea profitului.

Gestiunea întreprinderea este efectuată de către director, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei, statutului întreprinderii şi contractului încheiat cu firma respectivă.

Page 7: Practica Manageriala

Responsabilitatea pentru organizarea si gestiunea activitatii o poarta conducatorul SRL, care creaza conditii necesare pentru organizarea corecta a contabilitatii, pentru intocmirea si pentru prezentarea oportuna a rapoartelor, asigură îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile cu profil economic a contabilului șef privind întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru ţinere aevidenţei şi completarea rapoartelor financiare. Contabilul-şef asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operațiunilor economice efectuate, prezentarea informației operative și întocmirea rapoartelor financiare în termenele stabilite, poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizarea contabilităţii. Directorul organizează şi conduce activitatea întreprinderii conform legislaţiei, prezentului statut şi conform funcţiilor stipulate în contractul cu fondatorul. Controlul activităţii economico-financiare a întreprinderii se efectuează conform legislaţiei. Întreprinderea are dreptul:

- să deschidă conturi proprii la instituţiile bancare în Republica Moldova şi în alte ţări conform legislaţiei în vigoare;

- să încheie contracte privind acordarea sau obţinerea unor împrumuturi şi mărimea procentului pentru ele;

- să stabilească preţurile şi tarifele la producţia proprie, la serviciile prestate, precum şi stemele de retribuire a muncii, cu excepţia cazurilor cînd în conformitate cu legislaţia preţurilor tarifare şi alţi indicatori sunt reglementate de stat;

- să stabilească legături economice şi comerciale cu parteneri interni şi de peste hotare, să lărgească activitatea de antreprenoriat;

- să încheie contracte privind fabricare şi desfacerea producţiei şi serviciilor, cercetările ştiinţifice, lucrările de experimentare şi construcţie, precum şi alte contracte economice;

- să stabilească structura internă organizaţională şi de producţie a întreprinderii, să determine statutul de drept al subdiviziunilor. Întreprinderea este obligată:

- să asigure integritatea, folosirea judicioasă şi reproducţia bunurilor de stat;- să onoreze obligaţiile ce decurg din contractele încheiate şi legislaţie;- să încheie contracte de muncă cu angajaţii;- să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligatorii a salariului, să

creeze condiţii adecvate pentru activitatea , conform legislaţiei şi contractului colectiv;- să achite la timp impozitele şi alte plăţi stabilite de legislaţie;- să anunţe falimentul întreprinderii;- să prezinte în modul stabilit , fondatorului, organelor de stat respective dările de seamă

statistice şi de alte tipuri;- să obţină licenţă, în modul stabilit de guvern, pentru a desfăşura activitatea ce necesită

posedare de licenţă. Construcția mansardelor de către compania SRL ,,Altranscon-grup’’ prezintă un șir de avantaje, și anume: în primul rînd toate apartamentele pe care le construiesc se dau în exploatare, conform legislatiei în vigoare – “la cheie”. Fiecare cumparator poate sa decidă culoarea de fond a pereților, sau tapetul, gresia, faianța, laminatul sau parchetul după bunul său plac. Fiecare apartament va dispune de încalzire autonomă individuală, fasadele și scările caselor vor fi renovate, toate țevile vor fi schimbate cu altele noi. Plus la toate preturile sunt destul de mici pentru municipiul Chisinau. Construcția mansardelor se consider mai ieftenă deoarece cele mai multe cheltuieli se fac in momentul constructiei fundamentului. Pentru mansarde nu este necesar un fundament, deoarece acesta exista deja. In schimb mansardele se construiesc din materiale mult mai calitative si izolarea fonica si termica este mult mai mare decat la blocurile cu multe etaje. Alte cheltuieli sunt legate de amenajarea

Page 8: Practica Manageriala

teritoriului adiacent blocurilor , cum ar fi parcare verde, teren de joaca pentru copii, inversirea teritoriului, schimbarea tevilor de apa si canalizare etc. 

In perioada 2009-2012 sa observant o creștere considerabilă a volumelor de construcție a mansardelor, deoarece au avut loc foarte multe cereri din partea locatarilor de a le reconstrui casele radicînd mansarde. SRL ,,Altranscon-grup’’ a lansat în 2010 un program unic în Republica Moldova de finanțare a apartamentelor de tip mansarde. Este un program anticriză care a aparut în urma situației actuale care s-a creat pe piata imobiliară, cînd investiții nu se fac aproape deloc, deoarece oamenii fie nu au bani, fie sunt în așteptarea unor prețuri mai bune. Iată în ce constă acest program: Locatarii blocurilor pe planseele cărora vom construi mansarde vor beneficia de un preț avantajos de 400 euro pentru un metru patrat de apartament în varianta alba. Costul apartamentului va fi achitat în proportie de 60% la încheierea contractului, iar 40% ramase vor fi achitați în tranșe timp de doi ani cu o dobanda de 9% anual! Scopul acestiu program era înviorarea într-o oarecare măsură a pieții imobiliare din Republica Moldova ți mai ales din Chiținău, iar locuintele sa devina nu un lux ci o necesitate de care sa poata beneficia majoritatea cetățenilor. La momentul actual pe piaţa imobiliară, S.C. ''Altranscon-Grup'' S.R.L. a implimentat un program de constructie a spaţiilor locative de tip mansardă, bazându-se pe originalitatea si varietatea soluţiilor de design admisibile, oferind o gamă variată de stiluri: ''Penthouse'',''European-Studenţesc'', ''Standart-102 Seria'', la un preţ avantajos şi cu condiţii de achitare rentabilă în 4 etape cu prima rată la 10%, a doua etapă 40% la începerea construcţiei, 30% la etapa a 3-ea când construcţia are 70% finisare, şi 20% la darea construcţiei în exploatare. Compania S.C. ''Altranscon-Grup'' S.R.L. are în preajma sa parteneri care ii ajuta in realizare ideelor sale in viata.

Partenerii principale de colaborare ai companie SRL ,,Altranscon-grup”:

1. Parteneri strategici: Primăria mun. Chișinău / Direcția General Locativ-Comunală și Amenajare; Primăria com. Bubuieci; I.C.S. Immobiliare-Alba / Companie de Finanțare și dezvoltare; Prime Capital/ Companie de Finanțare; BC Moldindconbank S.A. BC Moldova-Agriondbank S.A.

2. Parteneri media : MAKLER PLUS SRL; www.999.md; JurnalTV; Jurnal.md; Bubueci TV; Media Print Lux;Jurnal Promo Plus;Antis Media; Imobil Moldova; Jurnal «Строительство и оборудование» Ziarul «Стройка»; MOLDCELL S.A.; ORANGE S.A.

3.  Parteneri de colaborare:Di Solutions / design interior;CRONOTRANS SRL / comp. de constructie;Tegola Roofing SRL / sist. de acoperiș; BRAVO / sist. de acoperiș; PRONANU & CO SRL;Bicar Bimpex SRL; BPM–Plus SRL; Stadex-Med SRL; PREMIER - CONSTRUCT SRL; Fertilitate Ialoveni; DOMUS -CONSTRUCT SRL; ROMSTAL / magazin; ARHIDESCON - AW SRL; Cap-Cap / magazine ; 1 000 KW – Eurolumini / magazin electrocasnice; VOLTA SRL; MONOLIT S.A.; AMMO SRL; IHTIONIX SRL.

4. Parteneri de agreement : PERFECT TUR SRL.

După toate cele expuse mai sus putem concluziona faptul că mansardarea este un proces destul de complicat care necesită parcurgerea a numeroaselor etape atît tehnice cît și legislative. Pe de altă parte însa, în ultimii ani, construirea de mansarde a devenit o necesitate. Există, din anul 2000, un program municipal de mansardare a municipiului Chișiăau, ca o modalitate de soluționare a problemelor de reparație a acoperișurilor, fasadelor și scarilor în blocurile vechi. Deci, copnania are sustinerea deplină

Page 9: Practica Manageriala

a autoritaților locale în acest sens. Pe langă necesitatea de a repara fondul locativ vechi, mansardarea este și o modalitate eficientă de a oferi, la un pret rezonabil, noi locuințe elegante și extrem de confortabile celor care încă mai visează la propria casa în aflată în capitală . Casele pe acoperișul cărora se prognozează construcția unei mansarde trebuie sa aiba o fundație cu un grad ridicat de rezistență, se urmareste comportarea constructiei vechi în timp (rezistenta în timpul seismelor) și posibilitatea de a ridica încă un etaj pe acoperișul acesteia.  Construcțiile pe acoperișul cărora vor fi amplasate proiectele companiei SRL ,,Altranscon-grup’’ au fost verificate de catre o comisie de stat special creata, care și-a elaborat recomandarile pentru constructie. Materialele care se utilizează în construcția mansardelor sunt foarte ușoare, deoarece nu trebuie sa depaseasca 5% din greutatea constructiei. Numai primul jumatate de metru se face din același material ca și întregul bloc (caramida sau piatra de calcar) pentru a crea impresia unui tot întreg, apoi se ridică carcasul din beton armat și restul pereților se zidesc din beton celular usor, se pun geamurile din metaloplast și acoperisul din placa zincată. Desi materialele sunt usoare, asta nu înseamna că sunt necalitative. Tehnologia materialelor de construcție a avansat foarte mult în ultimii ani, iar în condițiile crizei financiare actuale, cînd materialele de construcție s-au ieftinit considerabil, compania poate sa-și permit o construcție de calitate superioara fară să micșoreze din venitul său.

1.2 Baza financiară de asigurare tehnico–materială a întreprinderii

Orice întreprindere care activează pe teritoriul Republicii Moldova poate poate procură atît resurse tehnice cît și materiale pe piaţa de mărfuri nemijlocit de la producători,  în unităţile comerţului angro, la burse,  iarmaroace, licitaţii, de la organizaţiile de aprovizionare tehnico-materială etc. În majoritatea cazurilor întreprinderea SRL ,,Altrancon-grup” procură material direct de la producători sau de la companiile ce se ocupă cu comerțul angro. Furnizorii principali de material de construcții ai companie analizate sunt:

a) SRL ,,PREMIER CONSTRUCT” - tipurile principale de material procurate de către compania analizată sunt instrumente de fixare: suruburi, dibluri, cuie, nituri, sistemul metric de fixare. Compania SRL ,,Altrancon-grup” a devenit un client fidel al companiei respective, beneficiin ca personă juridică de un card de reduceri la aceste poziții de material de construcții în valoare de 16%, pentru fiecare cumpărătură.

b) SC ,,Griord-Grup” SRL– principalele tipuri de material procurate de la acestă companie respectivă sunt:materiale de finisare, vopsele, lacuri, spume de montare, ermetice, silicoane, cleiuri, fringhie zincata, fringie polipropilen, lanturi si fixare takelaj. Compania SRL ,,Altrancon-grup” lucrează cu acestă companie de puțin timp, circa jumate de an, și de aceea beneficiază de o reducere mai mică comparative cu alte companii care se aprovizionează cu materile de construcții de ceva timp mai mult și au reușit sa-și creeze atît un nume pe piața Republicii Moldova cît și o impresie pozitivă și stabilă în fața companiei ,,ARTASBACEM” SRL, reducerea acestora atingînd așa nivele ca 35-40%, pe cînd la momentul actual compania analizată beneficiază de o reducere egală cu 21%.

c) SRL ,,Mac-Stro” - tipurile principale de materile procurate de întreprinderea analizată sunt: adeziv pentru constructii si reparatii, amestecuri uscate, bitum, cabine de dus, carbid, cazi de baie, ciment, cuie si tinte, electrozi de sudat, foaie de gips-carton, ghips de constructive, instrumente de vopsea, lantur, linoleum și var. Reducerea de care dispune compania SRL ,,Altrancon-grup” la materialele enumerate mai sus se cumprinde în intervalul dintre 12-19%, însă managerii întreprinderii întrețin discursuri cu managerii companii respective cu scopul creerii un card de reducere mai mare decît cel obținut la moment de către firma analizată.

d) SRL,,SANTARM” – principalele materiade procurate de la furnizorul respective sunt: armature pentru conducte (flanse, coturi, supape, robinete), sisteme de aprovizionare cu apa si canalizare, bateriide apa si robinete pentru baie, cabine de dus, cazi de baie, chiuvete pentru bucatarii, faianta sanitara (chiuvete, closet), mobila pentru camere de baie, tehnica sanitara, țevi, țevi de metal, țevi de presiune,

Page 10: Practica Manageriala

țevi din metaloplast, fitinguri, țevi si fitinguri din polietilenă, boilere, cazane pe lichid gazos, cazane si utilaj termotehnic, echipament de gaze, radiatoare, sisteme de incalzire, amestecuri uscate, articole din mase plastice de uz casnic, ciment, climatizatoare și echipamente de ventilare. Reducerea de care dispune compania SRL ,,Altrancon-grup” la materialele enumerate mai sus se cumprinde în intervalul dintre 18-27%, în dependență de tipul materialului și cantitatea comandată.

e) SRL ,,NUMINA”- tipurile principale de mărfuri procurate de la compania respectivă sunt: mobilă, echipamente electrice, diferite tipuri de tapete, dulapuri-cupeu, mobila de bucatarie, mobila pentru casa (saloane, antreuri, dormitoare, pentru copii), croiala materialelor pentru producerea mobile, fatade de mobile, furnitura pentru mobile, placi pentru mese, usi pliante și usi din lemn masiv. Compania SRL ,,Altrancon-grup” apelează la serviciile și mărfurile prestate de SRL ,,NUMINA” mai des în situația în care efectuiază reparațiile mansardelor ,,la cheie”, reducerea de care dispune compania analizată este de 7%.

f) SRL ,,SUPRATEN” – tipurile principale de mărfuri procurate de către compania analizată sunt:usi de interio ferestre din profil PVC, mobile de bucătărie, mobilă pentru cameră, baie , adeziv pentru constructii si reparatii, amestecuri uscate, grunduri masticuri pentru constructii, plaster de marmura, spacluire, chituri, masticuri, vopsele de ulei, vopsele si tencuieli decorative, materiale termoizolante. Reducerea de care dispune compania SRL ,,Altrancon-grup” la materialele enumerate mai sus se cumprinde în intervalul dintre 12-22%, în dependență de tipul materialului și cantitatea comandată.

g) SRL ,,AGAT-D” – principal categorie de material procurate de către compania analizată de la furnizorul respective sunt materialele pentru acoperirea acoperisului, și anume: țiglă metalică și ceramică, țiglă din nisip și ciment, țiglă din material composite, vată minerală, peliculă anticondensat, cuiere de ardezie, lemn. Reducere de care dispune compania SRL ,,Altrancon-grup” la materialele enumerate mai sus se cumprinde în intervalul dintre 10- 17%, în dependență de tipul materialului și cantitatea comandată. În concluzie putem menționa faptul ca gama produselor achizitionate penturu construcția mansardelor al companie SRL ,,Altranscon-grup” este foarte variata, la fel se observa si un spectru larg da furnizori de colaborare al companie. Tipurile de contracte incheiate cu furnizorii difera de la caz la caz, insa in fiecare din ele sunt specificate asemenea momente ca tipul achitarii, periada de achitare si timpul livrarii comenzii. Compania analizata pe parcursul periadei de gestiuene si-a format un cerc restrins de furnizori si sa manifesta ca un cumparator fidel fata de acestea, benefeciind de o carduri de reduceri de diferit nivel al procentajului in dependenta de tipul si cantitatea de materiale procurate, insa managerii firmei duc taratative cu managerii furnizorilor pentru ca pe parcurs nivelul reducerii sa creasca treptar.

1.3 Eficienţa activităţii economico – financiare

Rezultatele financiare se calculează ca diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. Principalele surse de informare sunt fotma N2 a rapoartelor financiare şi anexa la raportul de profit şi pierdere. - Profitul brut reprezintă expresia valorică obţinută ca rezultat al veniturilor – cheltuieli. - Rezultatul financiar din activitatea operaţională este elementul formator al profitului pînă la impozitare - Rezultatul financiar din activitatea de investiţii reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile ce ţin de mişcarea activelor pe termen lung. - Rezultatul din activitatea economico - financiară reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli ce ţin de modificarea capitalului propriu şi a surselor împrumutate. - Rezultatul excepţional - diferenţa dintre venituri şi cheltuieli apărute în rezultatul calamităţilor naturale şi a altor evenimente neprevăzute. - Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare nu trebuie confundar cu venitul impozabil, care se determină în baza profitului cantabil și poate să devieze de la ultimul cu mărimea diferențelor

Page 11: Practica Manageriala

permanente și temporare. Venitul impozabil se calculează în declarația fiscală completată anual, conform legislației în viguare. Profirul periadei de gestiune pînă la impozitare se calculează prin însumarea rezultatelor financiare din toate activităţîle şi a rezultatului excepţional. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare su utilizează pe larg în procesul analizei financiare pentru determinarea nivelului de rentabilitate a activelor și a altor indicatori, carecaracterizează eficiența activității unităților de producție. - Profitul net reprezintă diferenţa dintre profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit.

Tabelul nr.1Rezultatele financiare a întreprinderii

Indicatori2009lei

2010lei

2011lei

Abaterea absolută, lei Ritmul creșterii, %2011/2010 2011/2009 2011/2010 2011/2009

1.Profitul brut 224055 224361 445617 221256 221562 98.62 98.882.Rezultatul din activitatea operatională 172455 (433447) (267660) 165787 (440115) (38.25) (255.20)3.Rezultatul din activitatea financiară 14982 (4667) 0 4667 (14982) 0 04.Rezultatul din activitatea economico-financiara 187437 (438114) (267660) 168454 (455097) (38.91) (242.79)5.Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pîna la impozitare. 187437 (438114) (267660) 168454 (455097) (38.91) (242.79)6. Profitul net (pierderea ) netă 187437 (438114) (267660) 168454 (455097) (38.91) (242.79)

Sursa:Calculat de autor în baza rapoartului financiar.

Concluzie:Analizînd tabelul rezultatelor financiare ale companiei SRL ,,Altranscon-grup” observăm că: În 2011 comparativ cu 2010 profitul brut al întreprinderii s-a majorat cu 221256 lei sau cu 98.62 % fiind în 2010 de 224361 lei iar în 2011 de 445617 lei. Comparînd rezultatele reflectate în tabel din anul 2011 cu anul 2009 observăm că profitul brut deasemenea înregistrează o creştere în valoare de 221562 lei sau cu 98.88%, deoarece în 2009 acesta era în valoare de 224055 lei iar în 2011 de 445617 lei. Deci este evident că SRL „Altranscon-grup” a înregistrat rezultate pozitive pe tot parcursul perioadei de gestiune analizate, fapt ce se apreciază pozitiv. Analizînd rezultatul din activitatea operaţională observăm că în 2011 comparativ cu 2010 acesta înregistrează o creştere cu 165787 lei avînd un ritm de creștere negativ egal cu (38.25) % datorită faptului ca pe parcursul ambilor ani acest indicator inregistrează valori negative, în 2010 acesta constituia (433447) lei iar în 2011 acesta constituia (267660) lei. În 2011 comparativ cu 2009 atestăm o o deviere negativă în valoare de (440115) lei avînd un ritm de creștere la fel negativ egal cu (255.2)% ca rezultat al descreșterii acestui rezultat de la 172455 lei în 2009 pînă la (267660) lei în 2012. Putem menţiona faptul că micșorarea rezultatului din activitatea operaţională pe parcursul periadei de gestiune analizaută se apreciază ca un fapt negativ pentru întreprindere. Acest indicator înregistra valoare pozitivă la începutul perioadei de gestiune analizata, adică în anul 2009, fapt ce se aprecia pozitiv, în anul următor sa înregitrat o descreștere bruscă a rezultatului din activitatea operațională, acesta atîngînd deja valori egative, fapt ce se aprecia negativ. În ultimul an analizat întreprinderea a

Page 12: Practica Manageriala

reușit sa micșoreze pierderile însa rezultatul rămîne la fel negativ. Conducătorul firmei trebuie să ia măsuri entru a aduce nivelul acestiu inicator cel puțin la nivelul zero. În 2011 comparativ cu 2010, rezultatul din activitatea financiară crește cu 4667 lei, datorită faptului faptului că în 2010 acesta înregistra o valoare negativă de (4667) lei iar în 2011 acest indicatoratinge valoarea zero. În 2011 comparativ cu 2009 avem înregistrată deasemeni o diminuare în valoare de 14982 lei, deoarece în 2011 nu avem înregistrat nici profit nici pierdere al rezultatului din activitatea operațională, adică nivelul zero, iar în 2009 acesta constituia 14982 lei. Putem concluziona că la începutul perioadei de gestiune analizate, rezultatul din activitatea financiară înregistra o valoare pozitivă, însă pe parcurs a înregistrat o scădere atingînd valori negative, fapt ce se apreciază negativ, însa n umătorul an valoarea acestui indicator reușește să ajungă la nivelul zero, fapt ce se apreciază pozitiv comparativ cu anul precedent,însa negativ în comparație cu primul an al perioadei de gestiune analizată. Analizănd rezultatul din activitatea economico-financiară, profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare și a profitului net (pierderea netă) a întreprinderii observăm faptul că acești indicatori inregistrează valori egale la finele fiecărui an de gestiune analizat. Putem menționa faptul ca rezultatul din activitatea economico-financiară este egal cu profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare deoarece pe parcursul perioadei analizate întreprinderea nu sa confruntat cu situații excepționale înregistrînd un nivel nul al rezultatului excepțional. Deasemeni profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare este egală cu prefitul net, deoarece pe parcursul perioadei de trei ani analizate impozitul pe venit a înregistrat o cotă egală cu zero. Deci în anul 2011 comparativ cu 2010 atît rezultatul din activitatea economico-financiară, profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare și a profitului net (pierderea netă) a întreprinderii înregistrează o creștere cu 168456 lei avînd însă un ritm al creșterii negatiuv de (38.91)%, deoarece ambele valori sunt înregistrate în bilanțul contabil cu semnul minus, valoarea reală a acestora fiind de (438114) lei în 2010 iar în 2011 de (267660) lei, fapt ce se apreciază favorabil deoarece rezultatele obținute s-au majorat, însă rămin totuși a fi negative, fapt ce se apreciază negativ. În 2011 comparativ cu 2009 rezultatul din activitatea economico-financiară, profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare și a profitului net (pierderea netă) a întreprinderii deasemenea înregistrează o scădere considerabilă a acestior indicatoare egală cu 187437 lei în 2009 iar în 2011 deja (267660) lei, fapt ce se apreciază negativ pentru întreprinderea analizată, deoarece cheltuilile efectuate sunt mai mari ca veniturile realizate.

Înafară de indicatorii absoluţi ai profitului , în ccalitate de indicatori de apreciere a rezultatelor activităţii economico – financiare şi anume indcatorii rentabilităţii.

- Rentabilitatea vînzărilor ( Rv) arată ce parte din fiecare leu incasat este profit. Acest indicatorarată eficienţa activităţii de bază a întreprinderii. Managerii utilzează rentabilitatea vînzărilor în calitate de indicator de control al corelaţiei dintre preţuri, cantitatea produselor realizate şi nivelul cheltuielilor de producţie realizate.

Rv = PBVV

∗ 100% (1), unde:

PB - profitul brut;VV - valoarea medie a venitului din vînzări.

- Rentabilitatea economică (Rec) este principalul indicator de apreciere a eficienţei activităţii întreprinderii şi arată cît profit revine la 1 leu investit în activitatea întreprinderii. Masoara aptitudinea capitalului economic de a asigura reinnoirea si remunerarea sa, reinnoire care ar trebui sa se realizeze intr-o perioada cat mai scurta.

Page 13: Practica Manageriala

Acest indicator se utilizează pentru a compara gradul de eficienţă la diferite întreprinderi şi pe ramură în ansamblu deoarece arată gradul de eficienţă a capitalului investit provenit atît din surse proprii cît şi din împrumutate.

Rec = PPGI

CP+DTL ∗ 100% (2), unde:

PPGI - Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare;CP - Capital propriu;DTL - Datorii pe termen lung.

- Rentabilitatea financiară (Rfin) arată eficienţa utilizării capitalului propriu , respectic cît profit revine la 1 leu investit de către proprietari. În calculul acesui indcator sunt cinteresaţi potenţialii investitori. Indicator important pentru comparatiile interne ale societatii comerciale. Daca rata rentabilitatii este mai mare, intreprinderea va fi interesata sa se imprumute pentru a se dezvolta, deoarece remuneratia capitalurilor imprumutate va fi acoperita de rentabilitatea ridicată.  Asupra nivelului rentabilităţii financiare influenţează rentabilitatea economică care la rîndul său este influenţată de rotaţia activelor.

Rfin= PNCP

∗ 100% (3), unde:

PN - Profitul net;CP - Valoarea medie a capitalului propriu.

Tabelul nr.2 Date iniţiale pentru analiza ratelor de rentabilitate

Indicatori2009lei

2010lei

2011lei

Abaterea absolută,lei Ritmul creșterii, %2011/2010 2011/2009 2011/2010 2011/2009

1.Valoarea medie a venitului din vînzări 1073337 1056796 1071192 14396 (2145) 1.36 (0.19)2.Valoarea medie a capitalului propriu 40577.5 (154266) (572158) (417892) (612735.5) 270.89 (1510.04)3.Valoarea medie a patrimoniului 2641410 7191811.5 12376477.5 5184666 9735067 72.09 368.554.Profit brut 224055 224361 445617 221256 221562 98.61 98.885.Profit pînă la impozitare 187437 (438114) (267660) 168454 (455097) (38.91) (242.79)6.Profit net 187437 (438114) (267660) 168454 (455097) (38.91) (242.79)

Sursa:Calculat de autor în baza rapoartului financiar.

Concluzie:Conform datelor analizate în tabelul ratelor de rentabilitate pentru întreprinderea SRL „ Altranscon-grup” putem menţiona că: În 2011 comparativ cu 2010 valoarea media a vînzărilor s-a majorat cu 14396 lei sau cu 1.36% înregistrînd valori de la 1056796 lei (în 2010) pînă la 1071192 lei (în 2011). În 2011 comparativ cu 2009 acest indicator s-a micșorat cu 2145 lei sau cu (0.19) % înregistrînd valori reale în anul 2009 de 1073337 lei , iar în anul 2011respectiv de 1071192 lei. Deci putem menţiona că creşterea valorii medii a veniturilor din văînzări pe parcursul ultimii perioade de gestiune se apreciază pozitiv pentru întreprindere , fapt ce se datorează vitezei accelerate a

Page 14: Practica Manageriala

rotaţiei activelor curente. Însă pe tot parcursul perioadei de gestiune analizate acest indicator a scăzut puțin, fapt ce se apreziază deja negativ. În 2011 comparativ cu 2010 valoarea medie a capitalului propriu a scăzut cu (417892) lei avînd unritm de creștere egal cu 270.89 %, atingind valori reale de (154266) lei în 2010 și de (572158) lei în 2011. Deci valarea medie a capitalului propriu s-a micșorat considerabil, avungînd să atingă valori negative, fapt ce se datorează de apariția pe parcursul anilor a pierderilor neacoperite a anilor precedenți și nu în ultimul rind apariția pierderilor anului de gestiune current, fapt ce se apreciază negative pentru întreprindere. În 2011 comparativ cu 2009 valoarea medie a capitalului propriu a scazut semnificativ cu (612735) lei, înregistrîn valoriu reale de 40577.5 lei în 2009 și (572158) lei în 2011. Deci putem concluziona faptul ca pe parcursul perioadei analizate valoarea medie a capitalului propiu a acăzut considerabil, ajungînd să atingă valori negative. În 2010 se observă o scădere bruscă a acestui indicator, însă în anul următor acesta a reușit sa se majoreze dublu,fapt ce se apreciază pozitiv, însă rămînînd la fel la valoarea sa negativă. În 2011 comparativ cu 2010 valoarea medie a patrimoniului s- majorat cu 5184666 lei sau cu 72.09 %, fiind în 2010 de 7191811.5 lei, iar în 2011 de 12376477.5 lei. În 2011 comparativ cu 2009 același indicator înregistrează o creştere de 9735067 lei sau de 368,55% fiind în 2009 egal cu 2641410.5 lei , iar în 2011 12376477.5 lei . Creşterea acestui indicator se apreciază pozitiv pentru întreprindere, deoarece valoarea medie a patrimoniului a fost influenţată direct de creşterea activelor curente. În 2011 comparativ cu 2010 profitul brut al întreprinderii s-a majorat cu 221256 lei sau cu 98.62 % fiind în 2010 de 224361 lei iar în 2011 de 445617 lei. Comparînd rezultatele reflectate în tabel din anul 2011 cu anul 2009 observăm că profitul brut deasemenea înregistrează o creştere în valoare de 221562 lei sau cu 98.88%, deoarece în 2009 acesta era în valoare de 224055 lei iar în 2011 de 445617 lei. Deci este evident că SRL „Altranscon-grup” a înregistrat rezultate pozitive pe tot parcursul perioadei de gestiune analizate, fapt ce se apreciază pozitiv. Analizănd profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare și profitului net (pierderea netă) a întreprinderii observăm faptul că acești indicatori inregistrează valori egale la finele fiecărui an de gestiune analizat. Putem menționa faptul că profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare este egală cu prefitul net, deoarece pe parcursul perioadei de trei ani analizate impozitul pe venit a înregistrat o cotă egală cu 0. Deci în anul 2011 comparativ cu 2010 atît profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare cît și profitului net (pierderea netă) a întreprinderii înregistrează o creștere cu 168456 lei avînd însă un ritm al creșterii negatiuv de (38.91)%, deoarece ambele valori sunt înregistrate în bilanțul contabil cu semnul minus, valoarea reală a acestora fiind de (438114) lei în 2010 iar în 2011 de (267660) lei, fapt ce se apreciază favorabil deoarece rezultatele obținute s-au majorat, însă rămin totuși a fi negative, fapt ce se apreciază negativ. În 2011 comparativ cu 2009 profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare și profitului net (pierderea netă) a întreprinderii deasemenea înregistrează o scădere considerabilă a acestior indicatoare egală cu 187437 lei în 2009 iar în 2011 deja (267660) lei, fapt ce se apreciază negativ pentru întreprindere, deoarece cheltuilile efectuate sunt mai mari ca veniturile realizate.

Page 15: Practica Manageriala

Tabelul nr.3 Principalele rate de rentabilitate, %

Indicatori 2009 2010 2011Devierea absolută,p.p.

2011- 2010 2011- 2009

1.Rentabilitatea vînzărilor 20.87 21.23 41.60 20.37 20.73

2.Rentabilitatea financiară 461.92 (283.99) (46.78) 237.21 (508.7)

3.Rentabilitatea economică 4.93 (5.37) (2.05) 3.22 (6.98)

Sursa:Calculat de autor în baza rapoartului financiar.

Concluzie:Analizînd datele din tabel privind principalele rate de rentabilitate a întreprinderii SRL „Altranscon-grup”, putem concluziona că: - În 2011 comparativ cu 2010 rentabilitatea vînzărilor s-a majorat cu 20.37 bănuţi din fiecare leu încasat , astfel în 2010 aceasta constituia 21.23 % iar 2010 deja 41.60 %.- În 2011 comparativ cu 2009, rentabilitatea vînzărilor s-a majorat cu 20.73 p.p, în 2009 acest indicator atingînd valoare de 20.87 % iar în 2011 de 41.60%. Astfel observăm că pe parcursul întregii perioade de gestiune analizate acest indicator a înregistrat o creștere nesemnificativă . În 2010 rentabilitatea vînzărilor a înregistrat o ceștere nesemnificativă comparativ cu anul 2009, majorînduse cu 0.36 p.p . În ultima perioadă de gestiune analizată, adică pe parcursul anului 2011 conducerea întreprinderii a reușit să majoreze rentabilitatea vînzărilor practic de două ori, fapt ce se apreciază pozitiv pentru întreprindere.- În 2011 comparativ cu 2010 rentabilitatea financiară a crescut cu 237.21 p.p, însă nivelul acestiu indicator rămine a fi negativ.- În 2011 comparativ cu 2009 rentabilitatea a scăzut cu 508.7 p.p, fapt ce se apreciază negativ. Astfel putem concluziona că pe parcursul perioadei de gestiune analizata acesa este unicul indicator ce a atins rezultate negative, micșorînduse semnificativ comparativ cu anul de bază.

- În 2011 comparativ cu 2010 rentabilitatea economică a înregistrat o creştere de 3.22 bănuţi profit la fiecare leu investit în activitatea întreprinderii respective. Acestta constituind (5.37) % în anul 2010, iar în 2011 deja (2.05)%. - În 2011 comparativ cu 2009 rentabilitatea economică a înregistrat o scădere de 6.98 p.p. Încă în 2009 aceasta depăşea nivelul zero, înregistrînd valori pozitive de 4.93%, însă deja în 2011 acest indicator scade pînă la nivelul de (2.05)%. În urma unor analize rezultatelor pezentate în tabel ale rentabilității economice putem menționa faptul că în ultima perioadă de gestiune conducerea întreprinderii a reușit mai bine să se adapteze conditiilor pietei de desfacere a imobilului reușind să marească nivelul acestiu indicator.

o Iindicatorii capacităţii de plată arată capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiunile faţă de creditori, furnizori sau terţe persoane. Capacitatea de plată a întreprinderii poate fi analizată pe termen scurt şi în ansamblu , astfel sînt calculaţi indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. Indicatorii lichidităţii arată capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiunile pe termen scurt, astfel distingem :

1) Lichiditatea absolută = MBDTS

∈ [0,2 – 0,25] (1), unde:

Page 16: Practica Manageriala

MB - Mijloace băneşti; DTS - Datorii pe termen scurt.

2) Lichiditate intermediară = MB+ ITS+CTS

DTS ∈ [ 0,7 – 0,8] (2), unde:

MB - Mijloace băneşti;ITS - Investi’ii pe termen scurt;CTS - Creanțe pe termen scurt;DTS - Datorii pe termen scurt.

3) Lichiditate curentă = AC

DTS ∈ [ 1 – 2] (3), unde:

AC - Active curente ;DTS - Datorii pe termen scurt.

4) Solvabilitatea = ATDT

∈ [ > 1] (4), unde:

AT - Active totale;DT - Datorii totale.

Tabelul nr. 4 Analiza indicatorilor capacităţii de plată

Indicatori 2009 2010 2011Abaterea absolută

2011/2010 2011/2009

1.Lichiditatea absolută 0.02 0.34 1.74 1.4 1.72

2.Lichiditatea intermediară 2.37 2.17 2.88 0.71 0.51

3.Lichiditatea curentă 3.49 6.28 7.55 1.27 4.06

4.Rata solvabilităţii generale 1.03 0.96 0.95 -0.01 -0.08

Sursa:Elaborat de autor în baza rapoartului financiar.

Concluzie: Din calculele efectuate în tabel rezultă că la întreprinderea SRL „Altranscon-grup” în decursul anului de gestiune 2011 s-a ivit tendinţa negativă de creștere a coeficienţilor lichidităţii absolute . La cel mai scăzut nivel în comparaţie cu intervalul optim (0,2 – 0,25) , se situează coeficientul lichidităţii absolute (mijloace băneşti / datorii pe termen scurt). Este de menţionat că acest coeficient nu corespunde cerinţelor pe întreaga perioadă de gestiune analizată (2009=0.02; 2010= 0.34; 2011= 1.74). Demonstrînd evoluţia pozitivă în urma majorării sumei mijloacelor băneşti disponibile, într-un ritm mai accelerat, faţă de cel al creşterii datoriilor pe termen scurt, tinzînd spre limita normală a acestuia. Din cauza creşterii sumei mijloacelor băneşti,creanţelor și apariția investițiilor pe termen scurt , în condiţiile creşterii datoriilor pe termen scurt într-un tempou la fel de accelerat , s-a majorat esenţial şi nivelul lichidităţii intermediare [(mijloace băneşti + investiţii pe termen scurt + creanţe pe termen

Page 17: Practica Manageriala

scurt) / datorii pe termen scurt]. Nivelul acestora fiind în 2009=2.37; 2010=2.17; 2011=2.88. În dinamică se observă o creştere semnificativă a acestui indicator faţă de limita normală (0,7-0,8). Lichiditatea curentă (active curente/datorii pe termen scurt) nu se încadrează în intervalul optim (1,0-2,0) nici intr-un an dintre cele analizate în tabel. Pe parcursul întregii perioade de gestiune analizată fiind de 3.49 în 2009, 6.28 în 2010 și de 7.55 în 2011. În dinamică se observă o creștere considerabilă a acestui indicator. Fapt ce inseamnă că nu va fi posibil ca activele curente dintr-un termen scurt sa fie transformate în mijloace bănești necesare, e evident că mijloacele bănești sau creznțele sunt mai ușor disponibile pentru stingerea datoriilor decît stocurile. Din datele prezentate în tabel putem concluziona că SRL „Altranscon-grup” înregistrează valori admisibile (>1) doar în primul an de gestiune analizat. Pe parcursul întregii perioade acestea atingînd valori în 2009=1.03, 2010=0.96, 2011=0.95, observăm că valoare acestui indicator scade treptat. În concluzie putem menționa fatul ca la întreprinderea SRL ,,Altranscon-grup” înregistrează creșteri în bilanțul contabil. Suma totală a activelor a crescut considerabil comparative cu primul an de baza al analizei noastre, fapt ce ne aduce la concluzia ca valoarea totala a bilanțului sa marit de citeva ori. Întreprindre pe parcurs la toata perioada analizată dispune atît de active te permen lung cît și de active curente, fapt ce se apreciază pozitiv pentru întreprindere. Ponderea principal pe parcurs la întreaga perioadă studiatî o dețin activele curente, în ultimii 2 ani aceștea deținint aproape toată cota maxima, depășind 99%, fapt ce se apreciază pozitiv pentru întreprindere, deci putem mentiona faptul că volumul de lucru a cescut, deci numărul mansardelor finisate înregistrate la firmă sa mărit. Creșterea pasivului ăn bilanț se denota faptului că au crescut si datoriile. Întreprinderea dispune pe parcursul perioade de gestiune analizată atît de datorii te permen lung cît și de adatorii pe termen scurt. Ponderea principal pe parcurs la întreaga perioadă studiatî o dețin datoriile pe termen lung, nivelul acestuia marinduse treptat in fiecare an. Valoarea capitalului propriu scade relative brusc pe parcursul perioadei de gestiune analizate, si atinge valori negative, fapt ce se apreciază negaiv pentru întreprindere. Pe parcursul perioadei analizate, capitalul propriu se micșorează considerabil atingînd în bilanț valori negative, fiindcă în bilanț au apărut pierderi neacoperite ale anilor precedenți cît și pierderi considerabili ale perioadei de gestiune precedente. Pe parcursul întregii perioade de gestiune am observat că capitalul statutar rămine neschimbat, acestea constituid 5400 de lei. Întreprinderea SRL ,,Altranscon-grup” înregistrează valori total diferite ale rentabilităților in fiecar an. Astfel observăm că pe parcursul întregii perioade de gestiune analizate rentabilitatea vînzărilor a înregistrat o creștere nesemnificativă. În ultima perioadă de gestiune analizată, adică pe parcursul anului 2011 conducerea întreprinderii a reușit să majoreze rentabilitatea vînzărilor practic de două ori, fapt ce se apreciază pozitiv pentru întreprindere. Rentabilitatea financiara este unicul indicator ce a atins rezultate negative, micșorînduse semnificativ comparativ cu anul de bază. Rentabilitatea financiară arată eficienţa utilizării capitalului propriu , respectic cît profit revine la 1 leu investit de către proprietari. În calculul acesui indcator sunt cointeresaţi potenţialii investitori. În urma unor analize rezultatelor pezentate în tabel ale rentabilității economice putem menționa faptul că în ultima perioadă de gestiune conducerea întreprinderii a reușit mai bine să se adapteze conditiilor pietei de desfacere a imobilului reușind să marească nivelul acestiu indicator, însă valoarea lui rămîne a fi încă sub nivelul zero, fapt ce se apreciază negativ pentru întreprinderea analizată. Din calculele efectuate anterior asupra coeficienților de lichiditate putem deduce faptul ca lichiditatea atit curentă, absolută și relativă in marea majoriate a cazurilor nu corespund nivelelor indicate.

Page 18: Practica Manageriala

Capitolul II. Sistemul de management al întreprinderii

2.1. Structura organizatorică a întreprinderii

Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea, orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii. Structura organizatorică este o componentă a structurii generale a întreprinderii şi reflectă ,,anatomia întreprinderii”. Ea se proiectează pe baza unor norme, reguli, principii şi documente oficiale. În condiţiile actuale este necesar de a pune un accent puternic asupra structurii organizatorice a întreprinderii, deoarece acest element al managementului contribuie, în mod direct, la succesul organizaţiei. Structura organizatorică stimulează creşterea eficienţei economice şi participă la o coordonare reuşită in cadrul organizaţiei. Iniţierea afacerii presupune şi proiectarea unei structuri organizatorice, care ar corespunde specificului de activitate. Structura organizatorică este veriga spre desfăşurarea avantajoasă a activităţii firmei. Structura de conducere reunește ansamblul persoanelor, compartimentelor precum și relațiilor dintre aceștea, încît să asigure condițiile economice, tehnice, și de personal necesare desfășurării procesului managerialți a proceselor de execuție.

Director

Departamentul contabilDepartamentul vînzări

Departamentul managementDepartamentul construcții

Schema nr.1 ,, Organigrama întreprinderii ”Sursa: Elaborat de autor în baza informațiilor prezentate de SRL,,Altranson-grup”

Structura de dirijare a întreprinderii SRL ,,Altranscon-grup” este următoarea: 1) Administratorul (director general) - Adian Carauș, acesta îndeplinind concomitent și funcția de

direclor general al companiei respective. Născut la data de 01.08.1980 în satul Corobceni, raionul Telenești. A absolvit gimnaziul nr.3 din satul de baștină, apoi a finisat Liceul Teoretic ,, Traian” din mun. Chișinău,cu succese remarcabile a absolvit Universitatea Tehnică din Republica Moldova, facultatea - Științe Economice, specialitatea- Inginerie și Management în construcții. Dupa absolvire a activat în calitate de agent pe vinzari al companiei SRL ,,Ronacons”, timp de un an, după care a hotărît sa-și deschidă propria afacere. Timp de 2 ani după înființarea afacerii activitatea de bază a firmei respective era creșterea ciupercilor, însă concurența puternică pe piață a împiedicat dezvoltarea acestui gen de activitate. În 2005 compania își reorientează direcția de bază a activității sale spre construcția mansardelor. Aici însă nu au dat greș și au putut să se încadreze ușor în sectorul construcțiiolor din RM, și nu în ultimul rînd au putut să facă față companiilor mici și mijlocii deja stabile bine pe piața Republicii Moldova.

Page 19: Practica Manageriala

2) Contabil șef, Inna Mondi- nascută la 09.02.72 în or.Bălți al RM, a absolit Universitatatea deStat a RM, faculatea-Științe economice, specialitatea-Contabilitate și finanțe. Lucrează în calitate decontabil deja de 14 ani, dintre care în calitate de contabil șef de 6 ani. Activrează în compania respectivă deja de 3 ani, salariu-5000 lei, programul de lucru : luni-vineri 8-00 – 18-00.

3) Contabil-adjunct , Irina Condratiuc- născută la 31.12.88 în or. Chișinău al RM, a absolvitUniversitatatea de Stat a RM, faculatea-Științe economice, specialitatea-Finanțe și bănci. Deaseni a finisat cursurile de perfectionare Contabilitate și 1C, ASEM. Activează în calitate de ajutor al contabilului deja de 1 an în compania SRL ,,Altranscon-grup’’, acesta fiind primul loc de munca al ei, salariu-1500 lei, program de lucru: luni-vineri 8-00 – 14-00.

4) Jurist, Ion Andronachi- nascut la 23.03.74 în or. Cahul al RM, a absolvit Universitatatea de Stat a RM, faculatea-Drept, specialitatea- Dreptul economic. Activează în calitate de jurist déjà de 7 ani, 4 dintre care în compania SRL ,,Altranscon-grup’’, salariu-4000 lei, program de lucru: luni-vineri 8-00 – 18-00.

5) Managerul pe producție, Andrei Inimioară- nascut la 14.02.77 în or.Chișinău al RM, a absolvit Universitatatea de Stat a RM, facultatea- Științe eonomice, speciatatea Marketing și relații economice internaționale. Activează în calitate de marketolog deja de 8 ani, dintre care 2 ani ca funcționar al companiei SRL ,,Altranscon-grup”, salariu- 2000 lei, program de lucru: luni-vineri 8-00 – 18-00.

6) Manager economie și finanțe, Aliona Cantea-nascută la 31.01.82 în or. Chișinău al RM, a absolvit Universitatatea de Stat a RM, faculatea-Științe economice, specialitatea-Business și administrare. Deaseni a finisat cursurile de perfectionare Contabilitate și 1C.Activează în calitate de manager al companiei analizate deja de 4 ani. Salariu-3000 lei, program de lucru: luni-vineri 8-00 – 14-00.

7) Managerul servicii administrative, Irina Ivanova- nascută la 15.06.85 în or. Chișinău al RM, aabsolvit Universitatatea de Stat a RM, facultatea-Științe economice , speciatatea- Teorie economică și metodologia cercetări. Activează în calitate de agent imobiliar timp de 4 ani, ca functionar al companiei SRL ,,Altranscon-grup”-deja de 1,5 ani, salariu-3000 lei, program de lucru: luni-vineri 8-00 – 18-00. În concluzie putem menșiona faptul ca la întreprindere analizată întălnim atît structură de conducere funcțională cît și de producție. Structura de conducere (funcţională) reprezintă ansamblul membrilor de conducere şi al compartimentelor (tehnice, economice şi administrative), modul de constituire şi grupare al acestora, precum şi relaţiile dintre ele, necesare desfăşurării corespunzătoare a procesului managerial şi de execuţie. Structura de producţie (operaţională) reprezintă ansamblul unităţilor de producţie, control şi cercetare (secţii, ateliere, formaţii de lucru, locuri de muncă), mărimea şi amplasarea lor pe teritoriul întreprinderii şi legăturile ce se stabilesc între ele. Structura de conducere este diversă,fapt ce-i permite mai ușor întreprinderii sa dirojeze întreprindere și să obțină rezulatele dorite.

2.2 Subiecții managementului financiar al întreprinderii

Subiecții managementului financiar al companiei SRL ,,Altranscon-grup” sunt: managerul pe producție; managerul economiei și finanțelor și managerul serviciilor administrative. La rîndul său managerul de producție funcția de a planifica și organiza activitatea secțiilor de cupajare şi materie primă, de îmbuteliere, laboratorul, secţia mecanică şi electroenergetică, serviciu protecţiei muncii. Managerul economiei şi finanţe are funcția de a organiza și planifica serviciu economiei și finanțe și serviciu de marketing. Managerul serviciilor administrative are funcția de a organiza și gestiona activitatea comportimentului resurse umane, juridic și administrative. Resursele umane reprezintă unul din factorii de bază de producţie. Orice activitate economică este imposibilă fără participarea resurselor resurselor umane. Personalul fiecărei firme poate ficlasificat după funcţiile pe care le îndeplineşte, în următoarele grupe :

Page 20: Practica Manageriala

1) Personal productiv ;2) Personal neproductiv. Personalul productiv include muncitorii, conducătorii, specialiştii şi funcţionarii. Personalul neproductiv include paznicii, pompierii şi alţii. În structura personalului total al firmelor, ponderea principală revine personalului productiv,inclusiv muncitorilor. Resursele forţei de muncă a unei firme reprezintă totalitatea salariaţilor angajaţi prin contract de muncă. În numărul salariaţilor se includ atît persoanele prezentate la serviciu, cît şi cele absente din motive diferite. Pentru calcularea şi evidenţierea corectă a numărului de personal se folosesc indicatorii : - numărul scriptic şi numărul mediu scriptic al lucrătorilor care sunt prezentaţi. Firmele sunt interesate în folosirea cît mai eficientă a tuturor resurselor, în primul rînd are surselor umane. Esenţială pentru asigurarea folosirii eficiente a resurselor umane este motivaţia personalului. Motivația aici înseamnă stimularea activității fiecătui individ pentru realizarea scopurilor firmei. Astfel, stimularea material devine mijloc principal de a pune în acțiune interesele personalului fiecărei firme. Plata muncii reprezintă toate tipurile de recompense în formă bănească sau naturală a lucrătorilor. Ea este una din principalele elemente de motivaţie a personalului care acţionează direct asupra productivităţii salariaţilor. Salariul angajaţilor este nu pur şi simplu preţul muncii, el reprezintă preţul închirierii forţei de muncă, preţul serviciilor prestate. La SRL ,,Altranscon-gruo,, salarizarea se efectuiază în conformitate cu ,,Legea cu privire la salarizare 2003,, , care prevede 2 domenii de reglementare: 1. Reglementarea salariului minim (550 lei); 2. Sistemul tarifar- un set de documente care reglementează diferite domenii de salarizare: a) Indicatoarele tarifare de salarizare;  b) Coeficienţi tarifari- indică diferenţa dintre salariul categoriei în faţă de categoria 1; c) Suplimentele prevăzute de legislaţie (pentru condiţii nocive şi extraordinare).Salariul angajatului include, de regulă:1) salariul de bază ;2) salariul suplimentar; Reţinerile din salariul muncitorilor se efectuaează în conformitate cu prevederile legislaţiei . Din salariul angajaţilor se efectuează următoarele reţineri: 1. fiscale:impozitul pe veniturile persoanelor fizice; 2. sociale:contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, primele individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ; 3. diverse reţineri:

- avansurile la salariile acordate anterior;- restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul;- avansul nerestituit la timp pentru deplasarea de serviciu;- în cazul concedierii salariatului înainte de expirarea anului de muncă, în contul căruia era

primit de acum concediul, pentru zilele nelucrate ale concediului;- plăţi la sindicatele de ramură, locale;- rețineri pentru dauna material cauzate întreprinderii;- rețineri privind executarea titlurilor executorii (pensi alimentare, compensațiile prejudiciului

material,ect)- reţineri pentru chirii,- reţineri pentru achitarea bunurilor procurate în rate;- plata pentru servicii comunale prestate de obiectele sociale ale întreprinderii (cămine);- reţineri privind împrumuturile acordate anterior salariaţilor;- cotizaţii de membru al sindicatului;- sumele împrumuturilor acordate angajaţilor etc.

Page 21: Practica Manageriala

Toate reţinerile se efectuează pe baza următoarelor documente justificative: - fișa personal de calcul al impozitului pe venit;- actul de rebut;- actul de inventariere;- diferite contracte;- titluri executorii;- ordine ale administrației;- ect.

Deci, fiecare firmă îşi stabileşte salariile de bază ca salarii tarifare pentru muncitori şi salarii  pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă şi calificarea lor. Calculul salariului se efectuiază lunar de către contabil sef, indormatia desre salariu poate fi vizualizată în borderoul de calcul. Pentru fiecare angajat contabilul sef intocmește fisa personala în care sunt stipulate sumele veniturilor îndreptate spre achiatre, primele de asigurări obligatorii de asistență medicală, contribuțiile de asigurare social de stat și suma impozitului pe venit reținut. În concluzie putem menționa faptul că resursele umane ale companiei SRL ,,Altranscon-grup” reprezintă unul din factorii de bază de producţie. Orice activitate economică este imposibilă fără participarea resurselor resurselor umane. Subiecții managementului financiar al sunt: managerul pe producție; managerul economiei și finanțelor și managerul serviciilor administrative. Salariul se calculează de catre contabilul sef al întreprinderii și se transfer pe cardul fiecarui angajat prin intermediul băncii la care intreprinderea se deserveste. Lunar sunt calculate si achitate primele de asigurări obligatorii de asistență medicală, contribuțiile de asigurare social de stat și suma impozitului pe venit. Pentru fiecare angajat este intocmita fisa personala in care putem vizualiza la sfirsitul anului toate achitarie efectuate din salatiu, calculind suma totală pe an.

2.3 Resursele de muncă a întreprinderii

Resursele umane, ca obiect al pietii muncii, sunt o categorie a resurselor economice ce sintetiteaza potentialul de munca al societatii, intreprinderiderea SRL ,,Altranscon-grup” nu face abatere de la această regulă de bază. Totalitatea resurselor umane care isi desfasoara activitatea in cadrul unei intreprinderi reprezinta personalul intreprinderii. Personalul intreprinderii cuprinde salariatii incadrati permanent sau temporar, prezenti la lucru, aflati in concediu de odihna , concediu de boala  sau de studii, salariatii absenti motivat sau nemotivat ,cei aflati in ziua lor libera, cei trimisi sa lucreze in afara intreprinderii, cei aflati in deplasare, elevii si studentii aflati in practica daca sunt salariati ai intreprinderii. În cazul angajării personalului la lucru se depune o cerere de angajare, în baza căreia se emite un ordin de angajare la serviciu care se prezintă angajatului spre a lua cunoştinţă contra semnătură. Cu angajatul se încheie un contract de muncă şi, după caz, un contract de răspundere materială pentru valorile primite în gestiune. După încheierea contractului individual de muncă, angajatul completează într-un singur exemplar fişa personală de evidenţă a cadrelor, iar în carnetul de muncă se fac înscrieri privind angajarea în câmpul muncii. Carnetul de muncă se întocmeşte pentru toţi salariaţii angajaţi la întreprindere peste 5 zile şi se înregistrează în registrul de evidentă a formularelor de carnete de muncă şi registrul de evidenţă a circulaţiei carnetelor de muncă care sunt numerotate, şnuruite şi semnate.Transferarea la alt loc de lucru, din secţie în secţie, atribuirea alei categorii sau calificări se face printr-un ordin de transfer, în baza cererii de transfer a angajatului sau decizia administrației . Concediile de bază şi suplimentare se acordă conform dispoziţiei sau ordinului deacordare a concediului emisă pe baza cererii angajatului.

Page 22: Practica Manageriala

Contractul individual de muncă poate fi reziliat din iniţiativa salariatului în baza cererii acestuiaadministraţiei sau la cererea organelor judiciare prin emiterea ordinului cu privire la concediere. Ordinele şi dispoziţiile de mişcare a personalului se întocmesc în două exemplare: un exemplar pentru secția de evidență a personalului, iar al doilea exemplar se transmite în contabilitatea întreprinderii. Legislaţia Republicii Moldova divizează durata muncii pe mai multe categorii – normală, redusă, incompletă. Durata normală a timpului de muncă la toate întreprinderile nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă. La întreprinderea SRL „Altranscon-grup”, în legătură cu specificul domeniului de activiatate al întreprinderii pentru salariați a fost introdusă, săptămîna de muncă de cinci șase zile de lucrătoare. Deoarece durată Normal nu poate depăși 40 de ore pe săptămînă, prin urmare durata zilei de muncă, determinată de condițiile impuse de legislaţie, nu poate depăţi 7 ore. Reglementarea utilizării timpului de muncă în ajunul zilelor de sărbătoare care se stabilesc suplimentar, restricţii şi facilităţi la durata timpului de muncă (reducerea timpului de muncă cu oră). În ceea ce priveşte remunerarea muncii, indiferent de forma de remunerare stabilită la SRL ,,Altranscon-grup”, aceasta trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de legislaţie. Mărimea salariilor angajaților întreprinderii a fost indicată în contractile individuale de muncă, statul reglementînd mărimea minimă a salariului, salariile tarifare pentru lucrările speciale, mărimea compensaţiilor. În cadrul întreprinderii „Altranscon-grup” muncă retribuită sub formă de salariu include, în funcţie de caz: - Salariul de bază; - Salariul suplimentar.  Alte plăţi de încurajare şi compensaţii. Retribuirea muncii se face o dată pe lună pentru salariaţi, salariul cărora se stabileşte conform salariilor lunare ale funcţiei. Plata salariului se efectuează în valutănațională, în afară de salariul angajaților întreprinderii, conform prevederilor legislației angajatorul achită impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, conform prevederilor Codului Fiscal al anului gestionar şi efectuează plăţile în fondul asigurărilor sociale şi în fondul de pensii. Calcularea retribuţiilor  pentru concediile angajaţilor are  unele  particularităţi. Retribuţia  pentru concedii se calculează pe baza salariului mediu zilnic şi duratei concediului. Salariul mediu se calculează conform Modului de calculare a salariului mediu aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.426, cu modificările și compelările ulterioare, care reglementează perioadele, sumele și tipurile de plăți incluse la determinarea salariului mediu. Structura personalului cu funcție de execuție a intreprinderii, pe categorii de salariați, cuprinde:

1. Maistri - organizator si conducator nemijlocit al unei formatii de lucru care raspunde de activitatea de productie si de realizarea sarcinilor de plan ale acesteia. Maistrul are in subordine un numar de muncitori stabilit prin normative si, dupa caz, sefi de echipe sau de brigada, si participa direct, alaturi de muncitorii din subordine, la procesul de productie. Maistrul face parte din categoria personalului tehnico-productiv.

2. Muncitori în domeniul construcției- sunt persoanele care îndeplinesc la propriu zis lucrul de bază al companiei. Aici deasemeni întîlnim diferite categorii de specialiști.

3. Șoferi- persoane care cunosc sa conducă bine un oarecare transport, cum ar fi:mașina, camion ș.a.

În cadrul acestiu subcapitol v-om analiza structura aceștor categorii de salariați în cadrul companie SRL ,, Altranscon-grup” în dinamică în cadrul întreprinderii analizate.

Tabel.nr.4 Analiza în dinamică a principalelor categorii de salariați

Categorii de salariați 2009 2010 2011Abaterea absolută

2011-2010 2011-2009

1.Maistri 5 4 2 -2 -32.Muncitori în domeniul construcțiilor 18 15 8 -7 -103.Soferi 3 2 1 -1 -2

Page 23: Practica Manageriala

Sursa: Elaborat de autor în baza informației prezentate de catre întreprindere.

Conform datelor presente în tabel putem observa în dinamică o scădere semnificativă a numărului personalului companiei SRL ,,Altranscon-grup”. Observăm că numărul persoanelor sa redus din toate categoriile de salariați, nici o categorie nu și-a păstrat numărul de muncitori pe parcursul perioadei analizate. Însa cea mai evidenta micșorare a personalului sa înregistrat la capitolul muncitorilor în domeniul construcției, aceștea fac parte din categoria muncitorilor direct producători, încă în 2009 la această categorie se numărau 18 persoane iar în 2011 numărul astora a scăzut cu 10 persoane și a atins nivelul minim observat pe tot parcursul perioadei analizate și anume 8 persoane. În concluzie putem mentiona faptul ca în dinamică a avut loc o scădere a personalului din toate secțiile de producere. Ținănd cont de faptul ca a avut loc o scădere evidenta a muncitorilor direct producători, putem concluziona că volumunl de lucru sa micșorat considerabul, întreprinderea nu are surse pentru întreținerea unui asemenea număr de persoane în cadrul întreprinderii, acest lucru poate fi bine motivat fi prin faptul ca ultimii doi ani firma nu înregistrează profit, doar pierere. Posibil ca pe parcursul activității sale daca întreprinderea va reuși sa vinda mansardele deja construite va elabora proiecte noi de construcții si deasemeni in asa situație se va mări și numărul persoaneleo angajate de către întreprindere.

Page 24: Practica Manageriala

Capitolul III. Concluzii si recomandari

Elaborarea deciziilor economice bine chibzuite neapărat este precedată de etapa analizei informaţiilor conţinute în diferite surse de date şi, în primul rînd, în rapoartele financiare. Pentru a satisface realizarea obiectivului activităţii în condiţii de rentabilitate, este nevoie de o dimensionare riguroasă a nevoii de fonduri pentru activitatea financiară şi pentru procurarea la timp şi în mărime necesară a resurselor în condiţii avantajoase a întreprinderii, însă pentru această activitate este necesară o altă activitate şi anume capacitatea de a presupune care a fi situaţia întreprinderii în viitorul apropiat, de ce este nevoie, ca activitatea economică să decurgă în condiţii avantajoase pentru dezvoltarea sa ulterioară, care vor fi resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi care sunt în plus, etc. Toate aceste preziceri influenţează performanţele financiare ale firmei, determinînd în final competitivitatea aceteia. Veniturile și cheltuielile întreprinderii constituie punctul de plecare în stabilirea rezultatelor financiare, de aici decurgînd şi necesitatea acţiunilor şi măsurilor, care urmăresc pe de o parte reducerea cheltuielilor de producţie, sau comercializare a produselor, iar pe de altă parte creşterea încăsărilor întreprinderei. Calculul şi analiza veniturilor şi cheltuielilor este o acţiune foarte importantă, ce influenţează direct perfomanţelor financiare ale întreprinderii, determinînd în final activitatea viitoare a acesteia. În ceea ce priveşte analiza rezulatelor financiare, indicatorilor de rentabilitate, lichiditate, coeficienţilor echilibrului economico-financiar, aceasta reflactă stabilirea unei situaţii negative, ba chiar critice a întreprinderii. În realitate, întreprinderea S.R.L ,,Altranscon-grup” va obţine profit doar la momentul dării în expoloatare locuintele care se află în proces de construcție, care pentru a fi construite, desigur implică costuri mari. Aceste consumuri sunt finanţate nu doar în baza capitalului propriu al întreprinderii, care s-aconstituit în sumă de 5400 lei. O altă sursă de finanțare sunt împrumuturile la care apelează întreprinderea. Dobînzile aferente acestorîmprumuturi constituie plăţi substanţiale suportate de întreprindere, care deasemenea contribuie la formarea pierderilor de gestiune. Totuşi, pe lîngă scopul primordial al acestei întreprinderi, care este obnţinerea profitului, se mai alăturat şi spiritul filantropic al fondatorului. În ceea ce priveşte rezultatele financiare şi indicatorii analizaţi , se poate de afirmat că deşi întreprinderea înregistrează rezultate financiare negative, ea este rentabilă. Coeficienţii lichidităţii nu ating nivel destul pentru ca întreprinderea sa poată onora obligaţiunile curente. Putem menționa faptul că resursele umane ale companiei SRL ,,Altranscon-grup” reprezintă unul din factorii de bază de producţie. Orice activitate economică este imposibilă fără participarea resurselor resurselor umane. Subiecții managementului financiar al sunt: managerul pe producție; managerul economiei și finanțelor și managerul serviciilor administrative. Salariul se calculează de catre contabilul sef al întreprinderii și se transfer pe cardul fiecarui angajat prin intermediul băncii la care intreprinderea se deserveste. Lunar sunt calculate si achitate primele de asigurări obligatorii de asistență medicală, contribuțiile de asigurare social de stat și suma impozitului pe venit. Pentru fiecare angajat este intocmita fisa personala in care putem vizualiza la sfirsitul anului toate achitarie efectuate din salatiu, calculind suma totală pe an. În concluzie putem mentiona faptul ca în dinamică a avut loc o scădere a personalului din toate secțiile de producere. Ținănd cont de faptul ca a avut loc o scădere evidenta a muncitorilor direct producători, putem concluziona că volumunl de lucru sa micșorat considerabul, întreprinderea nu are surse pentru întreținerea unui asemenea număr de persoane în cadrul întreprinderii, acest lucru poate fi bine motivat fi prin faptul ca ultimii doi ani firma nu înregistrează profit, doar pierere. Posibil ca pe parcursul activității sale daca întreprinderea va reuși sa vinda mansardele deja construite va elabora proiecte noi

Page 25: Practica Manageriala

de construcții si deasemeni in asa situație se va mări și numărul persoaneleo angajate de către întreprindere.

Bibliografie

1. Codul Muncii al RM;

2. Legea Contabilității;

3. Legea privind societatea cu răspundere limitată;

4. Nadejda Botnari, ,,Rezultatul financiar al întreprinderii”, Chişinău 2008;

5. Petru Roşca, ,,Economia întreprinderii” , Chişinău 2004;

6. Nicoleta – Cristina Matei, ,,Analiza economico-financiară a entităţilor economice”, Chişinău 2004;

8. Marin Ţole, ,,Analiza pe baza contului de profit şi pierderi”, Chişinău 2001;

9. Ion Guță, ,,Bazele controlului financiar în cadrul întreprinderii”, București 2011.

10. Nicolae Hoanta, ,,Gestiunea financiara a întreprinderii”,Chișinău 2010;

11. Valentina Menegatos, ,,Finanțarea afacerii ”, Iași 2011;

12. Ţiriulinikova, „ Analiza rapoartelor financiare”

13. Petre Brezeanu, „Diagnoza financiara-instrumente de analiza financiara”, Bucuresti 2003;

14. Petru Rosca, „Economia intreprinderii”, Iași 2006;

15. Angela Botnari si Eugenia Sturza ,,Bazele managementului financiar al intreprinderii”, Iasi 2001;

16. Ion Antonescu ,,Managementul fortelor de munca la intreprindere”, Bucuresti 2000;