7
ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe sectiuni pe anul 2012 si utilizarea excedentului anual al bugetului local Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt; Examinand raportul primarului inregistrat sub nr. 1685/22.05.2012, prin care propune rectificarea bugetului local al comunei Sabaoani pe anul 2012; VSzand prevederile Legii 293/2011 -Legea bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii 273/2006 - Legea finantelor publice locale; H.G. 255/2012 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prev&zut in bugetul de stat pe anul 2012 ; OUG nr. 15/2012 privind stabilirea unor mSsuri financiare in domeniul asigurSrilor sociale de sanatate si al finantelor publice; Adresa nr. 2005/21.05.2012 a Directiei generale a Finantelor Publice Neamt; In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b si alin.4, lit.a, precum si ale art. 45, alin.2, lit.a din Legea 215/2001- Legea administrate! publice locale republicatS; HOTARASTE: Art. 1.Aproba rectificarea bugetului local al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, la venituri suma de 8274 mii lei, iar la cheltuieli in sumS de 8442 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei ( fmantat din excedentul anual al bugetului local), conform anexei l,anexa ce face parte integrants din prezenta hotarare. Art.2. Aproba rectificarea bugetului local sectiunea de dezvoltare al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, la venituri in suma de 1394 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1562 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei( fmantat din excedentul anual la bugetului local) , conform anexei nr. 2, anexa ce face parte integrants din prezenta hotarare. Art.3. Aproba lista obiectivelor de investitii cu finantare integrals de la bugetul local repartizate pentru lucrari in continuare, lucrSri noi si alte cheltuieli de investitii pe anul 2012 , conform anexei nr. 3, anexS ce face parte integrants din prezenta hotSrare. Art. 4. De aducerea la indeplinire a prezentei r&spunde primarul comunei si seful biroului financiar contabil. PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER, s^zr?. PROF.CIOBANU CONTREASEMNEAZA SECRETAR, EC. ROBU MARICICA

ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

R O M A N I AJUDETUL NEAMT

COMUNA SABAOANI

H O T A R A R EPrivind rectificarea bugetului local pe sectiuni pe anul 2012 si utilizarea excedentului anual al bugetului

local

Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt;Examinand raportul primarului inregistrat sub nr. 1685/22.05.2012, prin care propune rectificarea

bugetului local al comunei Sabaoani pe anul 2012;VSzand prevederile Legii 293/2011 -Legea bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii 273/2006 -

Legea finantelor publice locale; H.G. 255/2012 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetarala dispozitia Guvernului, prev&zut in bugetul de stat pe anul 2012 ; OUG nr. 15/2012 privind stabilireaunor mSsuri financiare in domeniul asigurSrilor sociale de sanatate si al finantelor publice; Adresa nr.2005/21.05.2012 a Directiei generale a Finantelor Publice Neamt;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b si alin.4, lit.a, precum si ale art. 45, alin.2, lit.a din Legea215/2001- Legea administrate! publice locale republicatS;

H O T A R A S T E :

Art. 1.Aproba rectificarea bugetului local al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, lavenituri suma de 8274 mii lei, iar la cheltuieli in sumS de 8442 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei( fmantat din excedentul anual al bugetului local), conform anexei l,anexa ce face parte integrants dinprezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea bugetului local sectiunea de dezvoltare al comunei SabSoani, judetulNeamt pe anul 2012, la venituri in suma de 1394 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1562 mii lei, cu undeficit de 168 mii lei( fmantat din excedentul anual la bugetului local) , conform anexei nr. 2, anexa ceface parte integrants din prezenta hotarare.

Art.3. Aproba lista obiectivelor de investitii cu finantare integrals de la bugetul local repartizatepentru lucrari in continuare, lucrSri noi si alte cheltuieli de investitii pe anul 2012 , conform anexei nr. 3,anexS ce face parte integrants din prezenta hotSrare.

Art. 4. De aducerea la indeplinire a prezentei r&spunde primarul comunei si seful biroului financiarcontabil.

PRESEDINTE DE SEDINTACONSILIER, s^zr?.

PROF.CIOBANU

CONTREASEMNEAZASECRETAR,

EC. ROBU MARICICA

Page 2: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

Comuna Sabaoani tf-C-tj

BUGET LOCAL centralizat-rectificat- pe anul 2012 (schita)

- mil lei-

Cap

51.02

54.02

56.02

61.02

65.02

67.02

68.02

70.02

Denumire indicator!

TOTAL VENITURI PROPRII

-impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

-cote defalcate din impozitul pe venit-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare-impozit pe cladiri-impozit pe teren-impozit pe spectacole-impozit asupra mijloacelor de transport-taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare-alte taxe pe utilizarea bunurilor-alte impozite si taxe fiscale-venituri din concesiuni si inchirieri-alte venituri din prestari servicii si alte activitati-taxe extrajudiciare de timbru-venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale-alte venituri- varsaminte din sectiunea de functionare pentru fmantarea sectiunii de dezvoltare- varsaminte din sectiunea de functionare- Alte transferuri voluntare (UNICEF)

Sume defalcate din TVA . din care:Sume def. Din TVA pt. Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, din care:

-flnantarea cheltuielilor de personal in invatamantul preuniversitar de stat- flnantarea cheltuielilor materiale in invatamantul preuniversitar de stat

-drepturile asistentilor personal! ai persoanelor cu handicap si ajutor incalzireSume def. Din TVA pentru echilibrarea bugetelor localeSume defalcate din TVA pentru drumuriVenituri din capital-valorificari de bunuri

Subventii de la bugetul de stat, total din care:- ajutor pentru incalzirea locuintei- Planuri si regulamente de urbanism

TOTAL VENITURI

Autoritati executive din care:-cheltuieli de personal-cheltuieli materiale- transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara- cheltuieli de capitalAlte serviciijmblice generale- cheltuieli de personal- cheltuieli materiale-cheltuieli de capitalTransferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei din care:- Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta socialaOrdine publica si siguranta nationala (protectia civila), din care:

chelt. de personalchelt. materiale

Invatamant , din care:- cheltuieli de personal

cheltuieli materiale.alte cheltuieli(burse)

Cultura , recreere si religie, din care:cheltuieli de personalcheltuieli materialealte cheltuieli (sustinerea cultelor)

Asigurari si asistenta sociala, din care:-cheltuieli de personal-asistenta sociala-chettuieli materialeLocuinte servicii si dezvoltare publica- cheltuieli de personal

cheltuieli materiale

Bugetactual

250231

325757691200

212892113

10128

98638

-15181518

9557739213354291276

1637190

310310

0

8398783431

Infl +/-

-124

-124

-124

342100

238105119148080

25318271

3695335429150

27025

145100835266504

65585

27148

Bugetrectificat

250231

325757691200

212892113

10128

98638

-15181518

Q

545339213354291276

151319

0

310310

0

8274783431342

100

23810511914SOSO

253182

7136953354

2915(1

27(125

145100835266504

65585

27148

Page 3: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

74.02

84.02

- cheltuieli de capitalProtectia mediului, din care:- cheltuieli materiale- programe de dezvoltareTransporturi , din care:-cheltuieli materiale-cheltuieli de capital

TOTAL CHELTUIELI

EXCEDENT/DEFICIT (Finantat din excedentul anilor precedent!, Venituri-Cheltuieli)

410725315410

1102260842

8566

-168

-124

-124

-/24

410725315410978260718

8442

-168

PrimarJng.Dascalu Valeria .

Page 4: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

COMUNA SABAOANI

BUGET LOCAL-rectificat - pe anul 2012 (schita)SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Cap

51.02

54.02

70.02

74.02

84.02

Denumire indicator!

TOTAL VENITURI , din care:Varsaminte din Sectiunea de functionare

TOTAL CHELTUIELIAutoritati executive, din care:- Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitaraAlte servicii publice generate (SPCLEP), din care:- cheltuieli de capital (dotari):Locuinte servicii si dezvoltare publica, din care:- cheltuieli de capitaI(PUG,Buldoexcavator, SF,PT,DE Extindere retea de apa sat Traian)Protectia mediului, din care:

Buget actual2012

1.5181.5181.686

10101414

410410410

- Programe de dezvoltare (coflnantare proiect-Extindere retea de canalizare) | 410Transporturi .din care:- cheltuieli de capitalTOTAL CHELTUIELI

EXCEDENT/ DEFICIT (Finantat din excedentui anilor precedentijVenituri-Cheltuieli

842842

1.686

-168

Infl .

+/--124-124-124

-124-124-124

Buget rectificat

1.3941.3941.562

10j101414

410410410410718718

1.562

-168

Primar, inJg.Dascalu

Page 5: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

ROMANIA

JUDETUL NEAMTCOMUNA SABAOANI

ANEXANR .-La HCL .<^..../.5&.\euCT2012

APROBATOrdonator principal^©

Ing. Dascalu /y ale

DATA

LISTAObiectivelor de investitii pe anul 2012 , cu finantare integrate de la bugetul local,repartizate pentru lucrari in continuare, lucrari noi si alte cheltuieli de investitii

INV/C+M mii leiNr.crt.

0

ABC

AB

C

Denumirea Obiectivelor deinvestitii

1

TOTAL, din care :Lucrari in continuareLucrari noiAlte cheltuieli deinvestitiiDin TOTAL, desfasurat, pe capitole bugetare :CAP.54.02 Altescrvicii publiccgeneraleTOTAL , din care :Lucrari in continuareLucrari noi

Alte cheltuieli deinvestitii-Aparat folo Olympus- Rutcr

-Sistem de alarmaantiefractie

Valoaretotala *)

21142

718

424

1142

14

14

14

653

Valoaretotala

actual iz**)

31142718

424

1142

14

14

14

65"5

Cheltuielitotale

(co!5 laco!9)

4

1142718

424

1142

14

14

14

65oj

Finantate din

S urs eproprii

5

Creditebancareinterne

6

Creditebancareexterne

7

Alte surseconstituiteconformlegii ***)

8

Totalalocatii

bugetare(col 10+11)

91142

718

424

1142

14

14

14

65oJ

Din care

Delabugetul

local101142718

'r*S; , .

424

1142

14

14

14

653

Pe seam atransf. De labug. De stat

11

capa

cita

ti

12

Ter

men

PIF

13

Page 6: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

u

c

A

A

B

C

A

B

C

A

B

C

1

CAP.61.02- Ordine publicaTOTAL , din care :Alte cheltuieli de investitii

Cap . 65.02- InvatamantLucrari in continuare

CAP.67.02 Cultura, religieTOTAL , din care :Lucrari in continuare

Lucrari noi

Alte cheltuieli de investitii

CAP.70.02 Locuinte,servicii siclezvoltare publicaTOTAL , din care :Lucrari in continuare

Lucrari noi

Alte cheltuieli de investitii-Refacere PUG, com. Sabaoani- SF,PT,DE, Avize- Extindereretea alimentare cu apa, sat Traian- BuldoexcavatorCAP.74.02 Protectia mediuluiTOTAL , din care :Lucrari in continuare

Lucrari noi

Alte cheltuieli de investitii

2

410

4103060

320

3

410

4103060

320

4

410

4103060

320

5 6 7 8 9

410

~ v .4103060

320

10

410

4103060

320

11 12

.

13

Page 7: ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

0

A

B

C

1CAP.84.02 TransporturiTOTAL , din care :Lucrari in continuarc- Modernizare prin asfaltare str.Progresului, com. SabaoaniLucrari noi

Alte cheltuieli de investitii

2718718718718

o

718718718718

4718718718718

5 6 7 8 9718718718718

10718718718718

11 12 13

Conducatorul compartimentului financial' contabil,

*)Valoarea inveslitiilor la data aprobarii studiului de rehabilitate.**)Valoarea invesliliei, in preturi valabile, la data inscr ier i i in lista obicctivclor, a dotarilor sau a altor chcltuieli de investitii, insusita de ordonatorul principal de_crcdite***) Sc prevad sumele stabilite de CJ sau Minislerul Transporturi lor, potrivit art.4 si 9 din legea 1 18/1996 privind constituirea si ulilizarea Fonduluijalocate din fondul de tezaur.

•~%

J

ffurrTurilor publice. precum si sumele