of 7 /7
ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe sectiuni pe anul 2012 si utilizarea excedentului anual al bugetului local Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt; Examinand raportul primarului inregistrat sub nr. 1685/22.05.2012, prin care propune rectificarea bugetului local al comunei Sabaoani pe anul 2012; VSzand prevederile Legii 293/2011 -Legea bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii 273/2006 - Legea finantelor publice locale; H.G. 255/2012 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prev&zut in bugetul de stat pe anul 2012 ; OUG nr. 15/2012 privind stabilirea unor mSsuri financiare in domeniul asigurSrilor sociale de sanatate si al finantelor publice; Adresa nr. 2005/21.05.2012 a Directiei generale a Finantelor Publice Neamt; In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b si alin.4, lit.a, precum si ale art. 45, alin.2, lit.a din Legea 215/2001- Legea administrate! publice locale republicatS; HOTARASTE: Art. 1.Aproba rectificarea bugetului local al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, la venituri suma de 8274 mii lei, iar la cheltuieli in sumS de 8442 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei ( fmantat din excedentul anual al bugetului local), conform anexei l,anexa ce face parte integrants din prezenta hotarare. Art.2. Aproba rectificarea bugetului local sectiunea de dezvoltare al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, la venituri in suma de 1394 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1562 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei( fmantat din excedentul anual la bugetului local) , conform anexei nr. 2, anexa ce face parte integrants din prezenta hotarare. Art.3. Aproba lista obiectivelor de investitii cu finantare integrals de la bugetul local repartizate pentru lucrari in continuare, lucrSri noi si alte cheltuieli de investitii pe anul 2012 , conform anexei nr. 3, anexS ce face parte integrants din prezenta hotSrare. Art. 4. De aducerea la indeplinire a prezentei r&spunde primarul comunei si seful biroului financiar contabil. PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER, s^zr?. PROF.CIOBANU CONTREASEMNEAZA SECRETAR, EC. ROBU MARICICA

ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA SABAOANI Privind …

COMUNA SABAOANI
H O T A R A R E Privind rectificarea bugetului local pe sectiuni pe anul 2012 si utilizarea excedentului anual al bugetului
local
Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt; Examinand raportul primarului inregistrat sub nr. 1685/22.05.2012, prin care propune rectificarea
bugetului local al comunei Sabaoani pe anul 2012; VSzand prevederile Legii 293/2011 -Legea bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii 273/2006 -
Legea finantelor publice locale; H.G. 255/2012 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prev&zut in bugetul de stat pe anul 2012 ; OUG nr. 15/2012 privind stabilirea unor mSsuri financiare in domeniul asigurSrilor sociale de sanatate si al finantelor publice; Adresa nr. 2005/21.05.2012 a Directiei generale a Finantelor Publice Neamt;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b si alin.4, lit.a, precum si ale art. 45, alin.2, lit.a din Legea 215/2001- Legea administrate! publice locale republicatS;
H O T A R A S T E :
Art. 1.Aproba rectificarea bugetului local al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, la venituri suma de 8274 mii lei, iar la cheltuieli in sumS de 8442 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei ( fmantat din excedentul anual al bugetului local), conform anexei l,anexa ce face parte integrants din prezenta hotarare.
Art.2. Aproba rectificarea bugetului local sectiunea de dezvoltare al comunei SabSoani, judetul Neamt pe anul 2012, la venituri in suma de 1394 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1562 mii lei, cu un deficit de 168 mii lei( fmantat din excedentul anual la bugetului local) , conform anexei nr. 2, anexa ce face parte integrants din prezenta hotarare.
Art.3. Aproba lista obiectivelor de investitii cu finantare integrals de la bugetul local repartizate pentru lucrari in continuare, lucrSri noi si alte cheltuieli de investitii pe anul 2012 , conform anexei nr. 3, anexS ce face parte integrants din prezenta hotSrare.
Art. 4. De aducerea la indeplinire a prezentei r&spunde primarul comunei si seful biroului financiar contabil.
PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER, s^zr?.
PROF.CIOBANU
- mil lei-
-impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
-cote defalcate din impozitul pe venit -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare -impozit pe cladiri -impozit pe teren -impozit pe spectacole -impozit asupra mijloacelor de transport -taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare -alte taxe pe utilizarea bunurilor -alte impozite si taxe fiscale -venituri din concesiuni si inchirieri -alte venituri din prestari servicii si alte activitati -taxe extrajudiciare de timbru -venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale -alte venituri - varsaminte din sectiunea de functionare pentru fmantarea sectiunii de dezvoltare - varsaminte din sectiunea de functionare - Alte transferuri voluntare (UNICEF)
Sume defalcate din TVA . din care: Sume def. Din TVA pt. Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, din care:
-flnantarea cheltuielilor de personal in invatamantul preuniversitar de stat - flnantarea cheltuielilor materiale in invatamantul preuniversitar de stat
-drepturile asistentilor personal! ai persoanelor cu handicap si ajutor incalzire Sume def. Din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru drumuri Venituri din capital-valorificari de bunuri
Subventii de la bugetul de stat, total din care: - ajutor pentru incalzirea locuintei - Planuri si regulamente de urbanism
TOTAL VENITURI
Autoritati executive din care: -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale - transferuri din BL catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara - cheltuieli de capital Alte serviciijmblice generale - cheltuieli de personal - cheltuieli materiale -cheltuieli de capital Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei din care: - Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala Ordine publica si siguranta nationala (protectia civila), din care:
chelt. de personal chelt. materiale
Invatamant , din care: - cheltuieli de personal
cheltuieli materiale. alte cheltuieli(burse)
Cultura , recreere si religie, din care: cheltuieli de personal cheltuieli materiale alte cheltuieli (sustinerea cultelor)
Asigurari si asistenta sociala, din care: -cheltuieli de personal -asistenta sociala -chettuieli materiale Locuinte servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de personal
cheltuieli materiale
Buget actual
2502 31
101 28
1637 19 0
253 182 71
65 585
27 148
Buget rectificat
2502 31
101 28
1513 19
253 182
65 585
27 148

410 725 315 410
8442
-168
Cap
51.02
54.02
70.02
74.02
84.02
TOTAL CHELTUIELI Autoritati executive, din care: - Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Alte servicii publice generate (SPCLEP), din care: - cheltuieli de capital (dotari): Locuinte servicii si dezvoltare publica, din care: - cheltuieli de capitaI(PUG,Buldoexcavator, SF,PT,DE Extindere retea de apa sat Traian) Protectia mediului, din care:
Buget actual 2012
1.518 1.518 1.686
EXCEDENT/ DEFICIT (Finantat din excedentui anilor precedentijVenituri- Cheltuieli
842 842
1.562
-168
APROBAT Ordonator principal^©
DATA
LISTA Obiectivelor de investitii pe anul 2012 , cu finantare integrate de la bugetul local, repartizate pentru lucrari in continuare, lucrari noi si alte cheltuieli de investitii
INV/C+M mii lei Nr. crt.
0
1
TOTAL, din care : Lucrari in continuare Lucrari noi Alte cheltuieli de investitii Din TOTAL, desfasurat , pe capitole bugetare : CAP.54.02 Alte scrvicii publicc generale TOTAL , din care : Lucrari in continuare Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii -Aparat folo Olympus - Rutcr
-Sistem de alarma antiefractie
8
11
CAP.61.02- Ordine publica TOTAL , din care : Alte cheltuieli de investitii
Cap . 65.02- Invatamant Lucrari in continuare
CAP.67.02 Cultura, religie TOTAL , din care : Lucrari in continuare
Lucrari noi
CAP.70.02 Locuinte,servicii si clezvoltare publica TOTAL , din care : Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii -Refacere PUG, com. Sabaoani - SF,PT,DE, Avize- Extindere retea alimentare cu apa, sat Traian - Buldoexcavator CAP.74.02 Protectia mediului TOTAL , din care : Lucrari in continuare
Lucrari noi
410
13
0
A
B
C
1 CAP.84.02 Transporturi TOTAL , din care : Lucrari in continuarc - Modernizare prin asfaltare str. Progresului, com. Sabaoani Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii
o
5 6 7 8 9 718 718 718 718
10 718 718 718 718
11 12 13
Conducatorul compartimentului financial' contabil,
•~%