Resurse Agroturistice Naturale Si Antropice Din Judetele Romaniei a - B

Embed Size (px)

Citation preview

RESURSE AGROTURISTICE

DEFINI IIResurse turistice componente ale mediului natural i antropic, care prin calit ile i specificul lor, sunt valorificate prin turism, n m sura n care nu sunt supuse regimului de protec ie integral ; Resurse agroturistice naturale - elemente de relief, ntinderi de ap i cursuri hidrografice, de clim , de flor i de faun , peisaje, z c minte de substan e minerale cu efecte terapeutice; terapeutice; Resurse agroturistice antropice - monumente i situri arheologice, monumente istorice, ansambluri i rezerva ii de arhitectur , monumente de art i ansambluri memoriale, monumente tehnice, muzee, elemente de folclor i art popular ;

RESURSELE AGROTURISTICE NATURALE

RELIEF I GEOLOGIE Trepte i forme de relief; Fenomene geologice; Peisaj natural; Forme bizare de relief; Structuri geologice; Monumente ale naturii. CLIMA Temperatura aerului; Temperatura apei; Precipita ii; Grosimea i durata stratului de z pad ; Durata de str lucire a soarelui. HIDROGRAFIA Ape freatice i minerale; Ruri i lacuri; Dun rea; Marea Neagr .

VEGETA IA P duri etajate; Flora specific ; Monumente ale naturii; Rezerva ii tiin ifice. FAUNA Fond cinegetic; Fond piscicol; Specii faunistice ocrotite; Rezerva ii tiin ifice. NATURA OCROTIT Rezerva ii naturale; Parcuri naturale.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE

1.

2.

Vestigii arheologice legate de geneza poporului romn i paternitatea sa pe aceste locuri: cet ile locuri: dacice din Mun ii Or tiei, ruine ale unor cet i medievale etc. etc. Monumente istorice, de arhitectur i de art cu valoare de unicat, unele de notorietate mondial , ca bisericile i m n stirile cu fresce exterioare din Bucovina; bisericile de lemn din Maramure ; Bucovina; bisericile i cet ile r ne ti fortificate din Transilvania; Transilvania; monumentele stilului brncovenesc i complexele de art feudal din Oltenia i Muntenia; Muntenia;

3. Muzeele i casele memoriale, multe dintre ele de interes interna ional sau na ional; ional; 4. M rturiile civiliza iei i culturii populare (elementele de etnografie i folclor): arhitectura i folclor): tehnica popular tradi ional (Maramure , Nordul Moldovei, Sibiu, Oltenia de Nord, Cmpulung, Bran etc.); etc. crea ia artistic popular : me te uguri, artizanat, ceramic , port popular, folclor literar, muzical i coregrafic (Oa , Maramure , Nordul Moldovei, M rginimea Sibiului, S laj, Bistri a-N s ud etc.); manifest ri aetc. populare tradi ionale (trguri, festivaluri etc); etc); muzee etnografice etc. etc.

5. Satele turistice se pot clasifica dup tipurile de poten ial turistic n: sate peisagistice n: (climaterice, balneare, pentru sporturi de iarn , sate cu podgorii i pomiviticole, pastorale, pesc re ti i de interes vn toresc, pentru sporturi nautice etc.), sate de interes culturaletc. culturalistoric (cu monumente istorice i arhitectonice) i etnofolclorice (de crea ie artistic i artizanal etc. etc.). 6. Resursele turistice legate de activitatea economic includ lucr rile inginere ti i arhitectonice cu o valoare turistic inedit , cum sunt: sunt: barajele i acumul rile de ap de interes hidroenergetic, hidrocentralele, canalele de naviga ie i alte obiective economice. economice.

ACTIVIT I UMANE CU FUNC IE AGROTURISTIC Nedeile sunt evenimente cu adnci r d cini n tradi iile popoarelor, prilejuite de succesiunea ciclic a anotimpurilor, de reluare ritmic a unor vechi tr iri i obi nuin e. n general, ele se e. desf oar prim vara, cnd natura se treze te la o nou via . Aproape fiecare floare are nedeia ei: nflorirea narciselor adun ei: oamenii la Negrileasa, n Mun ii Apuseni; nflorirea liliacului la Ponoare Apuseni; n Podi ul Mehedin i. Nedeile sunt legate de anumite ritualuri ale i. muncii; muncii; p storit, arat. n acest context se nscriu nedeile din arat. M rginimea Sibiului, Culoarul Bran-Ruc r (Fundata, Branirnea), Depresiunea Ha eg, Oltenia subcarpatic (Vaideeni, Polovragi, Horezu, Tismana). Tismana). Carnavalurile impresioneaz turi tii prin exuberan a lor, prin acea desc tu are de energie i imagina ie. De i pe mapamond astfel de ie. evenimente sunt pretexte pentru a atrage milioane de turi ti, n Romnia nu avem nc o tradi ie n exploatarea lor. lor.

Trgurile i expozi iile devin, o dat pe s pt mn , pe lun sau ntrntr-un an, centre de polarizare a turi tilor nu att prin activit ile comerciale desf urate, ct prin atmosfera inedit i noutatea produselor expuse. Aceste manifest ri pot avea nc rc turi i de alt expuse. ordin, a a cum ne exemplific Trgul de fete de pe Muntele G ina, ce are loc n a doua jum tate a lunii iulie a fiec rui an (prima duminic dup 20 iulie). iulie). Festivalurile artistice (muzicale, folclorice) atrag o anumit frac iune de vizitatori ce practic turismul cultural i nu numai. numai. Festivalurile folclorice pot avea caracter na ional sau interna ional. ional. Ele pot constitui pretexte excelente pentru atragerea de turi ti n zonele rurale. rurale. Hramurile i pelerinajele religioase concentreaz anual, indiferent de cultul religios practicat, mase enorme de oameni, ntre care numero i turi ti. Hramul bisericilor i m n stirilor noastre (Rme , ti. Nicula, Tismana, Putna, Vorone , Sucevi a), este un pretext al polariz rii regionale sau locale a turi tilor. Pelerinajul religios tilor. constituie pentru turism o resurs de practican i i de venituri apreciabile. apreciabile.

Ocupa iile i me te ugurile relev o mare diversitate tipologic . Modul cum popula ia rural i asigur existen a difer de la un tip de relief la altul, de la o regiune climatic la alta (cu totul aparte sunt ocupa iile n zona de cmpie n raport cu cea montan ; n regiunile calde n compara ie cu cele temperate sau reci). reci). Astfel de ocupa ii i me te uguri sunt: sunt: cultivarea p mntului, cre terea animalelor, exploatarea i prelucrarea lemnului, vn toarea, pescuitul, albin ritul, aur ritul, ol ritul, cojoc ritul, fier ritul. ritul.

OBICEIURILEObiceiurile sunt manifest ri creatoare ale spiritualit ii rurale n care diferitele evenimente din via a ob tii sau individului sunt n l ate la statutul de simbol. simbol. Ele sunt asociate succesiunii anotimpurilor (obiceiurilor calendaristice de iarn sau prim var ), evenimentelor familiale sau individuale (obiceiuri de na tere, tere, obiceiuri de nunt sau nmormntare) nmormntare).

RESURSELE AGROTURISTICE NATURALE I ANTROPICE DIN JUDE ELE ROMNIEI

RESURSE NATURALEMUN IMUNTELE MARE Masiv muntos situat n partea de E a Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1826 m (vf. Muntele Mare). MUN II BIHOR Masiv muntos situat n V Romniei, constituind nucleul Mun ilor Apuseni (Carpa ii Occidentali) i totodat treapta montan cea mai nalt a acestora. Altitudinea maxim : 1849 m (vf. Curcub ta Mare).

MUN II METALIFERI Masiv muntos situat n partea de S a Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1170 m (vf. Fericeli).

MUN II TRASC U Masiv muntos situat n partea de SV a Mun ilor Apuseni. Prezint un relief variat, concretizat prin numeroase forme carstice (Cheile Turzii, Cheile Rme ului, Pe tera Huda lui P par .a.), creste calcaroase de un remarcabil pitoresc (culmile Bedeleu i Ciumerna, col ii Trasc ului).

LACURILACUL DE ACUMULARE OA A (Alba ugag)Lac de acumulare. S-a format la confluen a V. Frumoasei cu V. S lanelor. Are o suprafa de 400 ha i un baraj de beton armat nalt de 91 m, l imea de baz de 250m i un coronament carosabil cu o l ime de 10 m iar lungimea de 300 m. Lac populat cu pe te.

RURIARIE Ru, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Lunca Mure ului (jude ul Alba). Are o lungine 166 km i o suprafa a bazinului de 3005 kmp. Izvor te din N Masivului Bihor, de sub vf. Curcub ta Mare, de la 1195 m altitudine. MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei. Suprafa a bazinului hidrografic este de 29.289 kmp, dintre care 27.890 kmp pe teritoriul Romniei.

TRNAVARu, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Mihal (jude ul Alba). Are o lungime de 249 km i o suprafa a bazinului de 6157 kmp. Rul Trnava se formeaz din confluen a, la Blaj, a rului Trnava Mare cu rul Trnava Mic .

PE TERIPE TERA GHE ARUL DE LA SC RI OARA (AlbaGrda de Sus) Pe tera Ghe arul de la Sc ri oara este situat n partea de E-NE a Mun ilor Bihor (Mun ii Apuseni), la 1165 m altitudine, pe cump na de ape dintre bazinele v ilor Grda Seac i Valea Ocoale.

PE TERA VRTOP (AlbaArie eni) Pe tera Vrtop, cunoscut i sub numele de Pe tera Ghe arul de la Vrtop, este situat n partea de Sud a Mun ilor Bihor, la 1200 m altitudine, pe malul stng al V ii Grda Seac , la o diferen de nivel de 170 m fa de firul v ii.

REZERVA II NATURALECHEILE ALBACULUI I ALE MNDRU ULUI (AlbaAlbac) Rezerva ie natural - fenomene carstice. Cheile Albacului sunt s pate n calcare dolomite i cuartite de apele Arie ului Mare (4 km lungime n amonte de satul Albac). Sunt foarte pitore ti, n versan i fiind s pate o serie de pe teri. Cheile Mndru ului - amonte de cheile Albacului, sunt mai scurte dar pitore ti.

CHEILE AMPOI EI - REZERVA IE NATURAL (AlbaMete ) Rezerva ie natural - fenomene carstice. Chei pitore ti lungi de cca 9 km s pate de V. Ampoi ei n calcare. Pe versantul stng se afl Pe tera liliecilor de mici dimensiuni. Valea este bogat n p str vi.

CHEILE NTREGALDE I REZERVA IA NATURAL NTREGALDE (Albantregalde) Fenomene carstice i rezerva ie natural . Lungimea cheilor - 3 km, mai pu in strmte, dar maiestuoase. Versantul stng cu numeroase scobituri i mici pe teri iar cel drept acoperit cu p duri de fag i brad. CHEILE RME ILOR (AlbaAiud/Rme ) Monument al naturii (Rezerva ie morfologic ). n lungime de 3 km, sunt s pate de apele rului Strem n versantul Mun ilor Trasc u, au mai multe sectoare: Cheile M n stirii - 400 m lungime. La intrarea n chei se afl m n stirea;

RESURSE ANTROPICEMONUMENTE ISTORICE BUSTURILE LUI HOREA (AlbaHorea). Monumente de art comemorativ : Bustul lui Horea, turnat n bronz, pe dealul Ferice; - Bustul lui Horea realizat de Romulus Ladea n 1967 - n fa a casei memoriale.

CETATEA FEUDAL COL E TI (AlbaCol e ti). Monument istoric. A apar inut familiilor nobililor de Trasc u. n 1470 cetatea a fost confiscat de regele Matei Corvin i dat voievodului Transilvaniei. n 1510 a revenit nobililor de Trasc u. n 1514 a fost devastat de ranii condu i de Gh. Doja, iar n 1713 a fost d rmat de trupele austriece. CETATEA GREAVILOR (GROFILOR) (AlbaGrbova). Monument istoric i de arhitectur laic . Una din cele mai bine ntre inute cet i din Transilvania. A fost construit de un nobil sas n 1241. n sec. XV a fost vndut comunei. n centrul cet ii se afl un donjon, transformat n sec. XV n turn-clopotni .

VESTIGII ARHEOLOGICECETATEA DACIC (din C PLNA) (AlbaS sciori). Rezerva ie arheologic . n satul C plna au fost descoperite (1939, 1942, 1954) vestigiile unei puternice cet i dacice (sfr itul secolului II . Hr -anul 106 d. Hr.) care era menit s supravegheze principalele treceri peste mun i.

M N STIRICOMPLEXUL M N STIRII RME (AlbaAiud/Rme ). Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie a c lug rului Ghenadie i Romulus zidit de c lug ri i pustnici din ordinul eremi ilor. Biserica m n stirii cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost distrus sau transformat n mai multe rnduri, revenind din nou m n stire n 1982.

MUZEEMUZEU ETNOGRAFIC (n LUP A) (AlbaLup a). Muzeu comunal. Profil - Etnografic; Colec ie etnografic ilustrnd ocupa iile i ndeletnicirile localnicilor. Elemente din via a mo ilor (tulnice, fluiere, pluguri, grape). Colec ie de icoane pe sticl i lemn din sec. XVIII-XIX. MUZEU MEMORIAL AVRAM IANCU (AlbaAvram Iancu). Muzeu comunal. Profil: - Comemorativ - fotografii, documente de familie, obiecte personale ale lui Avram Iancu - Istoric - tunul i s biile lui Avram Iancu, arme, drapele, documente referitoare la preg tirea i desf urarea revolu iei din Transilvania - Etnografic port, vase specifice zonei. MUZEUL MINERITULUI (din RO IA MONTAN ) (AlbaRo ia Montan ). Muzeu s tesc. Profil: - Etnografic: port popular, obiecte legate de ocupa iile locuitorilor; - tiin i tehnic , mineralogie: galeria roman , subteran i amenajat pentru vizitare.

PODGORII I CRAMECRAMA COMBINATULUI VITICOL (din JIDVEI) (Alba Jidvei). Punct de degustare. Cram amenajat n cadrul Podgoriei Jidvei (Feteasc regal ). Are o sal de degust ri de 20 locuri amenajat n stil popular.

ETNOGRAFIE I FOLCLORCENTRU ETNOGRAFIC (n UGAG) (Alba ugag). Arhitectur i art popular : - Arhitectur popular : gospod rii r ne ti tradi ionale specifice zonelor montane - Art popular : port popular, mobilier r nesc, obiecte de lemn decorate artistic prin ncrustare . CENTRU FOLCLORIC (n AVRAM IANCU) (AlbaAvram Iancu). Manifest ri tradi ionale: Trgul de fete de pe muntele G ina (n iulie), Cntecele Iancului (n iunie). Crea ie popular : Forma ie de tulnic rese; rapsozi populari. CENTRU FOLCLORIC (n C PLNA DE JOS) (AlbaJidvei). Crea ie popular : - Dansuri populare romne ti: nvrtita de pe Trnave, Purtata fetelor de pe C plna, Haid ul, Purtata de Haid u; - Celebrul ansamblu popular de dansuri Fetele de la C plna. CENTRU FOLCLORIC (n LUP A) (AlbaLup a). Crea ie popular Manifest ri tradi ionale. Crea ie popular : forma ie de dansuri, grup de fluiera i. Manifest ri tradi ionale: - Cununa de la Lup a (obicei tradi ional familial/de nunt ) - Obiceiuri tradi ionale calendaristice (de iarn ); - Trg anual.

SATE TURISTICESAT TURISTIC ALBAC (Alba Albac). Art popular : Prelucrarea artistic a lemnului (obiecte de uz casnic, mobilier). es turi i cus turi (fe e de mas , tergare). Localitate cu larg circula ie artistic . OCOALE (Alba Grda de Sus). Arhitectur popular i art popular : Arhitectur popular : structura tradi ional a satelor din ara Mo ilor; Case din lemn cu arhitectur tradi ional (acoperi uguiat i foarte nalt din indril , cerdac n fa a casei). Art popular : mobilier (mas , scaune, lavi , pat).

ALTE RESURSE ANTROPICEDOMENIU SCHIABIL (n ARIE ENI (Alba Arie eni). Domeniu schiabil situat la 830 m alt.

Zon schiabil : Curcubita, Vrtop, apu, Berbe ti (vf. Cornul Berbecului, mprejurimile Arie ului.

RESURSE NATURALEMUN IMUN II CODRU MOMA Masiv muntos situat n V Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1112 m (vf. Ple u). MUN II ZARAND Culme muntoas situat n SV Mun ilor Apuseni. Spre V, Mun ii Zarand domin Cmpia de V printr-un abrupt tectonic cu o denivelare de 300-400 m, continuat cu un mic piemont deluros acoperit cu vii cultivate n terase.

RURICRI Ru, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei, format prin unirea Cri ului Repede cu Cri ul Alb. Cri ul Repede are 148 km lungime i suprafa a bazinului de 2425 kmp. MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei. Suprafa a bazinului hidrografic este de 29.289 kmp, dintre care 27.890 kmp pe teritoriul Romniei.

RESURSE ANTROPICEMONUMENTE ISTORICE CETATEA DEZNA (AradDezna). Monument istoric. Dateaz din sec. XVI-XVII. A f cut parte din sistemul de ap rare al vestului Transilvaniei. CETATEA Z RANDULUI (AradZ rand). Monument istoric. Ini ial a fost o cetate de p mnt care a apar inut voievodatului lui Menumorut (sec. X): Este atestat documentar pn n 1536, ca fiind re edin a unei ntinse forma iuni administrative romne ti. MONUMENTUL EROILOR DE LA P ULI (AradP uli ). Monument comemorativ i de art . Monumentul a fost ridicat n 1974 pe locul n care n sept.1944 trupele romne au oprit naintarea trupelor hortyste spre Transilvania.

MUZEEMUZEUL VIEI I VINULUI (din MINI ) (AradMini ). Muzeu jude ean. Profil: Etnografic Instala ii privind istoricul cultiv rii vi ei de vie i a prelucr rii vinului n Podgoria Arad. Istoric Documente, fotografii privind istoria prelucr rii vinului.

STA IUNI BALNEARELIPOVA (AradLipova). Sta iune balnear de interes general cu activitate permanent (Alt.140m). Factori balneari: bioclimat sedativ, ape minerale cu indica ii terapeutice n cur extern (infarct miocardic, hipertensiune, recuperare) i cur intern (gastrite, tulbur ri ale intestinului gros, colite, afec iuni hepatobiliare, hepatit cronic etc.) Baza de tratament principal are sec ie de hidroterapie i de fizioterapie. MONEASA (AradMoneasa). Sta iune balneoclimatic de interes general cu activitate permanent . Indica ii terapeutice - afec iuni ale aparatului locomotor, reumatismale degenerative, neurologice centrale i periferice, afec iuni ginecologice, boli de nutri ie, metabolism. Z c mnt de ape minerale mezotermale (4 izvoare i 3 foraje ).

RESURSE NATURALEMUN IMUN II F G RA Masiv muntos situat n partea central-estic a Carpa ilor Meridionali. Constituit n ntregime din isturi cristaline. Altitudinea maxim : 2544 m (vf. Moldoveanu - cel mai nalt din ar ). Mun ii F g ra sunt cei mai masivi i mai nal i din Carpa ii romne ti (au 8 vrfuri de peste 2500 m).

MUN II IEZER Masiv muntos situat n SE Mun ilor F g ra , ntre Dmbovi a (la E) i Ru Doamnei (la V). Mai este cunoscut i sub denumirea de Iezer-P pu a. MUN II LEAOTA Masiv muntos situat n partea de E a Carpa ilor Meridionali.

LACURILACUL PECINEAGU (Dmbovicioara) Lac antropic, cu o suprafa de 182 ha i un volum de 63,0 mil. mc. LACUL VIDRARU Lac antropic realizat prin bararea cursului superior al rului Arge , ale c rui ape pun n mi care turbinele hidrocentralei omonime (220 MW), conectat la sistemul energetic na ional la 9 decembrie 1966. Lacul se afl la o altitudine de 850 m, are o lungime de 14 km i o suprafa de 893 ha.

LACURI NATURALE (n NUC OARA) Lacuri naturale. Lacurile: Iezer (0,6 ha), Buda (0,40 ha), Izvorul Mu eteic (0,30 ha). LACURI NATURALE (n RUC R) Lacurile: Zrna (0,50 ha), Jgheburoasa (2 ha), Hrtop I (0,30 ha), Hrtop II (0,35 ha), Hrtop V (1 ha), M n stirii (0,60 ha), Valea Rea (0,50 ha), Sc ri oara Galben (2 ha), Galbena IV (0,20 ha).

RURIARGE Ru n S-SE Romniei, afluent al Dun rii la Olteni a. Are 350 km iar suprafa a bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. Izvor te din partea central-vestic a culmii principale a Mun ilor F g ra prin doi afluen i: Buda i Capra. DMBOVI A Ru n S Romniei (268 km). Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Iezer, de la 2240 m altitudine, curge mai nti pe direc ia SV-NE, pn n dreptul vf. P pu a, unde brusc i schimb direc ia c tre S-SE, traverseaz extremitatea sudic a Mun ilor Piatra Craiului prin impresionantele chei ale Dmbovi ei, trece prin zonele depresionare Ruc r-Dragoslavele, desparte apoi Subcarpa ii Ialomi ei de Muscelele Arge ului i Piemontul Cnde ti, str bate Cmpia Romn i trece prin Bucure ti.

NEAJLOV Ru, afluent al Arge ului pe teritoriul comunei Gostinari (jude ul Giurgiu). Are 150 km lungime i o suprafa a bazinului de 3660 kmp. Izvor te din Cmpia nalt a Pite tiului, de la 300 m altitudine, str bate Cmpia Pite tiului pe direc ie NV-SE, iar apoi traverseaz Cmpia G vanu-Burdea, unde face numeroase meandre nguste, de dimensiuni mici. VEDEA Ru n partea de S a Romniei, afluent al Dun rii pe teritoiul comunei Pietro ani (jude ul Teleorman). Are o lungime de 215 km i o suprafa a bazinului de 5450 kmp.

PE TERICHEILE MICI ALE DMBOVICIOAREI Structuri geologice. Chei n lungime de circa 4 km, s pate n calcare jurasice din SE Mun ilor Piatra Craiului de c tre Valea Dmbovicioara. n pere ii abrup i, aproape verticali ai cheilor se afl mai multe pe teri (Ur ilor, Ursita dacilor, Uluce) precum i izvoare denumite de localnici glgoaie. PE TERA DMBOVICIOARA Pe tera Dmbovicioara este situat n partea de SE a Mun ilor Piatra Craiului, pe malul stng al rului Dmbovicioara, la o altitudine de 861 m i la un km Nord de satul Dmbovicioara, n amonte de Cheile Dmbovicioarei, n apropierea culoarului depresionar Ruc r-Bran.

RESURSE ANTROPICEVESTIGII ARHEOLOGICE CASTRUL ROMAN JIDAVA (Arge Schitu Gole ti). Rezerva ie arheologic . Fortifica ia a fost ridicat n timpul mp ratului roman Septimiu Sever. Este construit din piatr , fiind considerat cel mai mare castru, ndeplinind sarcina ap r rii trec torii Bran. Este orientat pe axa N-S. RUINELE CET II POIENARI (Arge C p nenii Ungureni). Rezerva ie arheologic . Ruinele Cet ii Poienari sau Cetatea lui Negru Vod dateaz din sec. XIV. Potrivit legendei, ar fi apar inut legendarului domn al rii Romne ti, Negru Vod , cunoscut n istoriografie sub numele de Radu I.

M n stirea Curtea de ArgeSituata la capatul unui bulevard cu tei batrani de sute de ani, Manastirea Curtea de Arges este cel mai important loc de pelerinaj si rugaciune din judetul Arges, avand hramul Adormirea Maicii Domnului.

Ctitorita in vremea domnitorului Neagoe Basarab, intre 1512 1517, manastirea este parte a celei mai celebre legende romanesti: Legenda Mesterului Manole. Cunoscuta si drept Biserica Episcopala, deoarece a fost scaun episcopal intre anii 1739 si 1748, lacasul de cult are o lungime de 18 metri, o latime de 10 metri si inaltimea de 25 de metri. Ca o curiozitate, naosul si pronaosul nu sunt despartite cu o usa, ci doar de un chenar de usa montat intre doua coloane.

SATE TURISTICELERE TI (Arge Lere ti). Arhitectur popular , art popular . Arhitectura popular : case de piatr n stilul tradi ional muscelean arge an. Art popular : port popular, es turi. Centru de dulgherit i prelucrarea artistic a lemnului. Sat cu structur tradi ional . RUC R (Arge Ruc r). Art i arhitectur popular . Arhitectur popular : case r ne ti cu aspect de vil , instala ii tehnice r ne ti (dou drste cu pive), por i din lemn frumos sculptate. Art popular : port popular tradi ional, es turi (placade, dimie, cergi). Centru de dulgherit i prelucrarea artistic a lemnului.

ALTE STA IUNI I LOCALIT TURISTICE

I

B ILE BR DETU (Arge Br detu). Sta iune balneoclimateric . Sta iune balneoclimateric de interes general, cu activitate permanent . Este situat la 624 m altitudine, pe cursul superior al rului Vlsan, n depresiunea Br detu. Factori balneari: - ape minerale sulfuroase, clorurate, sodice, hipotone;

RESURSE NATURALEMUN IMUN II BERZUN I Culme muntoas cu orientare NV-SE, situat n E Carpa ilor Orientali, ntre rurile Trotu (la V) i Tazl u (la E). Altitudinea maxim : 984 m (vf. M gura). MUN II CIUCULUI Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali, ntre v ile superioare ale Oltului (la V), Trotu ului (la E) i Uzului (la S). MUN II GO MANU Masiv muntos situat n partea centralestic a Carpa ilor Orientali, avnd forma unei culmi prelungi, cu direc ia NV, SE. Altitudinea maxim : 1474 m (vf. Geam na). Important nod hidrografic (de aici izvor sc rurile: Oan u, Secu, Vaduri, Calu, Iapa, Nechitu .a.).

MUN II NEMIRA Masiv muntos situat n partea de E-SE a Carpa ilor Orientali (parte component a Mun ilor Trotu ului). Mun ii Nemira se individualizeaz printr-o masivitate accentuat , desf urndu-se sub forma unei culmi principale (ale c ror altitudini scad de la N la S). MUN II TARC U Masiv muntos situat n partea central a Carpa ilor Orientali. Au aspectul unor mun i jo i, cu altitudini medii de 1100-1300 m.

RURIBISTRI A Ru, afluent al Siretului la 10 km aval de Bac u. Are 283 km lungime i o suprafa a bazinului de 7039 kmp. Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Rodna prin dou praie (Bistricioara i Putreda) de la 1930 m altitudine, str bate apoi diferite forma iuni geologice n care formeaz bazinete mai largi ( esuri, Crlibaba, Cioc ne ti etc.), n alternan cu chei i ngust ri pitore ti (Zugreni, Toance, Crucea etc.). SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei; bazinul hidrografic are 44.835 kmp, din care 42.890 kmp pe teritoriul Romniei (cel mai mare bazin hidrografic din ar , care ocup 18,8% din suprafa a Romniei).

RESURSE ANTROPICEMONUMENTE ISTORICEBISERICA Adormirea Maicii Domnului (din BORZE TI) (Bac uBogdana). Monument istoric i de arhitectur religioas . Ctitorie din 1493-1494 a lui tefan cel Mare i a fiului s u Alexandru. Este realizat n stil moldovenesc, cu fa adele decorate, cu ceramic sm l uit n culoare verde, galben, cafeniu, portocaliu. A fost restaurat n 1905, 1924, 1994. BISERICA DIN LEMN Sf. Voievozi (din TISA SILVESTRI) (Bac uTisa Silvestri). Monument istoric i de arhitectur religioas . Biseric construit din lemn de stejar n 1723 de c tre r ze ii din localitate. BISERICA FOSTEI M N STIRI BERZUN I Adormirea Maicii Domnului (Bac uBerzun i). Monument istoric i de arhitectur religioas . Biserica a fost construit n 1774 pe locul unei biserici din lemn, ctitorie a lui Bogdan L pu neanu din 1572. Biserica actual a fost pictat n 1836 de Macarie Levantes. Clopotul dateaz din 1570. CONACUL ROSETTI-TESCANI (cu parcul dendrologic) (Bac uTescani). Monument istoric i de arhitectur laic . Edificiu construit n 1898 situat ntr-un frumos parc dendrologic. Aici venea foarte des George Enescu unde a i creat opera Oedip. George Enescu a cerut s fie nmormntat la Tescani.

LOC ISTORIC - MONUMENT COMEMORATIV (n OITUZ) (Bac u Oituz). Loc istoric. Monument comemorativ. Aici s-au dat lupte n primul r zboi mondial. La cota 600 m se afl Statuia cavalerului n lupt . MONUMENTUL EROILOR (din GHIME ) (Bac u Ghime F get). Monument comemorativ. Monument ridicat n memoria solda ilor romni c zu i n al doilea r zboi mondial pe aceste locuri, n luptele pentru alungarea hitleri tilor. PODUL LUI TEFAN CEL MARE (Bac u Bogdana). Monument istoric. Pod din piatr datnd din sec. al XV-lea reparat n anii 1840 i 1903.

ARHITECTURA I TEHNICA POPULARCENTRU ETNOGRAFIC (din GHIME ) (Bac u Ghime -F get). Arhitectur i art popular . Gospod rii cu structur tradi ional , instala ii tehnice populare. Port popular cu influen e transilv nene, textile, es turi, confec ionat cojoace. CENTRU ETNOGRAFIC (n CA IN) (Bac u Ca in). Arhitectur , art popular . Arhitectur popular : gospod rii cu structur tradi ional , arhitectur tradi ional . Art popular : prelucrare artistic a lemnului (por i), prelucrarea artistic a pietrei (stlpi pentru por i), confec ionat cojoace cu motive variate, confec ionat instrumente muzicale. CENTRU ETNOGRAFIC (n GL V NE TI) (Bac u Podu Turcului). Art popular . es turi (covoare sub form de tablouri vivante redate stilizat) CENTRU ETNOGRAFIC (n POIENI) (Bac uPoieni). Arhitectur popular . Sat cu arhitectur tradi ional . CENTRU ETNOGRAFIC I FOLCLORIC. (n BERZUN I) (Bac u Berzun i). Arhitectur i art popular , crea ie popular . Arhitectur popular : Structur tradi ional (sat adunat); Gospod rii de structur tradi ional . Art popular : Prelucrarea artistic a lemnului (por i sculptate, unelte agricole sculptate, mobilier, fntni cu masc ).

STA IUNI BALNEARESL NIC MOLDOVA (Bac u Sl nic Moldova). Sta iune balneoclimateric de interes general cu activitate permanent . Este situat pe versantul estic al Carpa ilor Orientali, pe valea prului Sl nic, ntr-o regiune cu p duri de fag i brad, n mijlocul unui parc natural amenajat, la o altitudine de 530 m.

RESURSE NATURALEMUN IMUNTELE ES (PLOPI ) Culme muntoas situat n partea de NV a Mun ilor Apuseni, extins pe direc ia NV-SE. Altitudinea macim : 918 m (vf. M gura Mare). Sunt par ial mp duri i (fag, carpen, gorun). MUN II BIHOR Masiv muntos situat n V Romniei, constituind nucleul Mun ilor Apuseni (Carpa ii Occidentali) i totodat treapta montan cea mai nalt a acestora. Altitudinea maxim : 1849 m (vf. Curcub ta Mare). MUN II CODRU MOMA Masiv muntos situat n V Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1112 m (vf. Ple u).

MUN II P DUREA CRAIULUI Culme muntoas situat n NV Mun ilor Apuseni, ce este orientat NV-SE. MUN II VL DEASA Masiv muntos situat n partea de N a Mun ilor Apuseni. Este un masiv bine individualizat, cu relief domol, cu o culme central , orientat NNE-SSV, te it , dominat de mai multe vrfuri care dep esc 1600 m altitudine.

RURIBARC U Ru, afluent al Cri ului Repede. Izvor te de sub vf. Ponor din E Mun ilor Plopi , flancheaz marginea sudic a depresiunii imleu Silvaniei, str bate defileul de la Marca, s pat n isturi cristaline, apoi trece n zona de dealuri i de cmpie. CRI Ru, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei, format prin unirea Cri ului Repede cu Cri ul Alb. Cri ul Repede are 148 km lungime i suprafa a bazinului de 2425 kmp.

MONUMENTE ALE NATURIICET ILE PONORULUI (BihorChi c u) Fenomene geologice; Reprezint fenomenul carstic cel mai remarcabil din ara noastr . Cet ile sunt constituite din trei avene gigantice, situate ntr-o depresiune mp durit cu diametrul de cca. 1 km. Primul aven este sfr itul V ii Cet ii. PE TERA UR ILOR (BihorChi c u) Pe tera Ur ilor este amplasat n partea de est a satului Chi c u (comuna Pietroasa, jude ul Bihor), pe versantul stng al V ii Cr iasa (afluent de dreapta al Cri ului Negru), la o altitudine de 482 m.

RESURSE ANTROPICE MONUMENTE ISTORICE BISERICA DE LEMN (din MARGINE) (BihorMargine). Monument istoric i de arhitectur religioas , biserica cu hramul Sfin ii Arhangheli Mihail i Gavril a fost construit n anul 1700 i pictat n 1889. Sub aspectul bog iei n ornamente cioplite, crestate sau sculptate, bisericile din lemn din Bihor dep esc monumentele de acest gen din Europa. BISERIC DE LEMN (n BOIANU MARE) (BihorBoianu Mare). Monument istoric i de arhitectur religioas , biserica are hramul Sfin ii Arhangheli Mihail i Gavril. A fost construit n anul 1686, cu ad ugiri din sec. XIX i picturi din sec. XVIII.

ETNOGRAFIE I FOLCLORCENTRU FOLCLORIC (n BOIANU MARE) (Bihor Boianu Mare). Manifest ri populare tradi ionale legate de anumite perioade i date calendaristice, de anumite momente din via a omului. CENTRU FOLCLORIC (n C PLNA) (Bihor C plna) MUZEUL ETNOGRAFIC (din BEIU ) (Bihor Beiu ). Muzeu etnografic; deschis ntr-o prim form n anul 1958, a fost organizat ntr-o concep ie tiin ific adecvat n cl direa ce a apar inut doctorului Ioan Ciorda . Muzeul prezint m rturii ale culturii populare deosebit de valoroase, provenite din satele depresiunii.

STA IUNISTNA DE VALE (BihorStna de Vale). Sta iunea montan Stna de Vale reprezint un mic bazinet situat n jurul altitudinii de 1100 m, fiind drenat axial de izvoarele V ii Iadului. Ea este de fapt o frumoas poian cu molizi r zle i, nconjurat de mun i cu p duri de molid i fag. B ILE FELIX (BihorB ile Felix - 1 Mai). Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent . Este situat n NV-ul rii, la o altitudine de 140 m. Clim continental moderat , cu slabe influen e oceanice dinspre vest, cu veri r coroase i ierni blnde.

TINCA (BihorTinca). Sta iune balneoclimateric de interes general, cu func ionare permanent , cu climat moderat de cmpie, influen at u or de circula ia maselor de aer oceanice, mai umede din vest. Temperatura medie anual este de 10,5(C.

RESURSE NATURALEMUN IMUN II BRG U Mun i scunzi, situa i n N Carpa ilor Orientali, delimita i de cursul superior al rului Some ul Mare (la V i NV), de rul Co na (la NE) i Valea Bistri ei ardelene (la S) i str jui i de Mun ii Rodna (la NV), Suhard (la NE) i C limani (la S). MUN II C LIMANI Masiv muntos vulcanic situat pe rama intern a Carpa ilor Orientali, parte component a lan ului de mun i vulcanici. Mun ii C limani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din Carpa ii romne ti.

MUN II RODNA Cel mai mare dintre toate masivele cristalino-mezozoice ale Carpa lor Orientali, Mun ii Rodnei ocup un spa iu vast, ntre S l u a, Some u Mare i Depresiunea Maramure ului. MUN II ROTUNDA Colin muntoas alc tuit din roci cristaline foarte variate, acoperit cu p duri de foioase i conifere, poieni i p uni alpine pigmentate cu blocuri de roci cristaline printre care se afl tufe de afini i smrdar, relicte glaciare. Acestora li se adaug pinii strob. MUN II IBLE Masiv muntos situat n partea de NV a Carpa ilor Orientali; apar ine lan ului muntos vulcanic, situat ntre valea superioar a Suciului (la V) i cea a S l u ei (la E). Altitudinea maxim : 1839 m (vf. ible ).

LACURILACUL COLIBI A Lac de acumulare situat la grani a dintre Mun ii Brg ului i Mun ii C limani. LACUL CET ELE Lac natural cu faun i flor specific , format n spatele unui val de alunecare pornit din Dealul Cet ele. Are form oval alungit o lungime de 227 m, l imea maxim de 64 m i o adncime de 4,85 m. Suprafa a este de 8 787 mp. Este alimentat cu ap din precipita ii i izvoare de fund. LACUL LALA MIC Parte a complexului de lacuri glaciare LALA, n Mun ii Rodnei, cu o adncime maxim de 0,40 m. LACUL LALA MARE Parte a complexului de lacuri glaciare LALA, n Mun ii Rodnei, are o suprafa de 5.637 mp. i adncimea maxim este de 1,6 m. T UL ZNELOR Lac montan de baraj (alt. 1293 m) cu faun i flor specific lacurilor montane. Lacul s-a format n spatele unui val de grohoti . Are lungimea de circa 75 m i l imea de 4 m.

RURIBISTRI A Ru, afluent al Siretului la 10 km aval de Bac u. Are 283 km lungime i o suprafa a bazinului de 7039 kmp. Izvor te de pe versantul de N al Mun ilor Rodna prin dou praie (Bistricioara i Putreda) de la 1930 m altitudine. SOME U MARE Ru n N Romniei, cu cea mai mare extindere a cursului i bazinului s u pe teritoriul jude ului Bistri a N s ud: 118 km, iar suprafa a bazinului este 4490 kmp. Se formeaz prin unirea, la S de pasul Rodna (1271 m altitudine), a prului Maria, care izvor te din V Mun ilor Suhard, de la 1551 m altitudine, cu prul Valea Smeului, al c rui izvor se afl n E Mun ilor Rodnei, sub vf. Co orba (1547 m altitudine).

RESURSE ANTROPICEVESTIGII ARHEOLOGICECETATEA CICEU (Bistri a-N s ud Ciceu-Giurge ti) Vestigii arheologice; Cetatea a fost construit n 1203-1204. n 1489 a intrat n posesia lui tefan cel Mare, fiind amenajat ca re edin domneasc , iar apoi a fost feud a domnilor moldoveni pn n timpul lui Alexandru L pu neanu (1568). RUINELE CASTRULUI ROMAN (din ORHEIU BISTRI EI) (Bistri a-N s ud Orheiu Bistri ei) Vestigii arheologice; Castru roman de dimensiuni mari n care i avea garnizoana Cohors I i a ezare civil roman (sec. II-III). RUINELE CET II RODNA (Bistri a-N s ud Rodna) Cetate datnd din sec. X, ce a avut un rol important n perioada Evului Mediu.

MUZEEMUZEU S TESC (n MAIERU) (Bistri a-N s ud Maieru) Muzeu etnografic; Profil: etnografie, istorie. Etnografie: unelte agricole, port popular; Istorie: vase dacice, schi e, hrtii, documente, lad de tezaur bogat decorat , scrisori, documente i alte obiecte care au apar inut scriitorului Liviu Rebreanu. Muzeul de ine peste 6000 piese. MUZEUL MEMORIAL GEORGE CO BUC (Bistri a-N s ud Co buc) Muzeu memorial; Colec ia cuprinde obiecte apar innd poetului, mobilier din casa p rin ilor, c r i, edi ii ale operei sale. Muzeul este organizat n casa p rinteasc , construit n sec. XIX de tat l poetului, preotul Sebastian Co buc. MUZEUL MEMORIAL LIVIU REBREANU (Bistri a-N s ud Liviu Rebreanu) Muzeu memorial; Profil: memorial, istoria literaturii. Obiecte de mobilier, fotografii de familie, alte obiecte apar innd scriitorului, edi ii din opera acestuia ap rute n ar i str in tate.

ETNOGRAFIE I FOLCLORACTIVIT I ARTISTICE (n BISTRI A) (Bistri a-N s udBistri a) Manifest ri populare tradi ionale: Festivalul interna ional de folclor Nunta Zamfirei, Ansamblul folcloric Cununa de pe Some , Ansamblul folcloric Codri orul.

CENTRU FOLCLORIC (n BISTRI A BRG ULUI) (Bistri a-N s udBistri a Brg ului) Manifest ri populare tradi ionale - obiceiuri calendaristice (de iarn i de Pa ti) i familiale (nun i). CENTRU FOLCLORIC (n JOSENII BRG ULUI) (Bistri a-N s udJosenii Brg ului) Manifestare popular tradi ional : Alaiul Mun ilor, dedicat obiceiurilor de nunt din satele de pe Valea Brgavelor (februarie). CENTRU FOLCLORIC (n MAIERU) (Bistri a-N s udMaieru) Crea ie popular : Ansamblul de dansuri i cntece populare Cununa, Teatrul folcloric Banda Jianului, Ansamblu coral. Obiceiuri populare: tradi ionale calendaristice - Ie itul plugului nti.

STA IUNISNGEORZ-B I (Bistri a-N s ud Sngeorz B i) Sta iune balneoclimatic de interes general; Ape minerale bicarbonatate, clorosodice, calcice, sodice, magneziene, carbogazoase cu o mineraliza ie total de 10-11 g/l.

DOMENIU SCHIABIL FNTNELE (Bistri a-N s ud Fntnele) Caracteristici principale: suprafa a - 6,0 ha; lungimea total - 1000m;

RESURSE NATURALELACURILACUL "CAL ALB" (Boto ani Havrna) Lac amenajat pentru piscicultur . LACUL "STNCA COSTE TI" (Boto ani Manoleasa Prut) Lac de acumulare pe rul Prut, la grani a cu Republica Moldova. Are 140.000 ha. LACUL DRAC ANI (Boto ani Cop l u) Lac antropic, ce confer o frumuse e aparte, situat pe Valea Sitnei. Are 440 ha. LACUL H NE TI (Boto ani H ne ti) Lac amenajat pentru piscicultur (136 ha).

RURIBAHLUI Ru, afluent al Jijiei n amonte de Chipere ti (jude ul Ia i). Are o lungime de 104 km i o suprafa a bazinului de 1915 kmp. JIJIA Ru n NE rii, afluent al Prutului pe teritoriul comunei Gorban (jude ul Ia i). Are 307 km i o suprafa a bazinului de 5850 kmp. PRUT Ru n extremitatea de NE i E a Romniei, afluent al Dun rii, la 15 km E de Gala i. Lungimea sa total este de 953 km, dintre care 742 km pe teritoriul Romniei (al treilea ru ca lungime al rii, dup Dun re i Mure ). SIRET Ru n partea de E a Romniei, cu direc ie general de curgere NNV-SSE, afluent al Dun rii. Are 706 km, din care 559 km pe teritoriul Romniei; bazinul hidrografic are 44.835 kmp, din care 42.890 kmp pe teritoriul Romniei.

PE TERIREZERVA IA ARHEOLOGIC (din RIPICENI) Vestigii arheologice - n pe tera Stnca Ripiceni s-au depistat mai multe straturi de locuire paleolitic cu inventarele specifice precum i vase.

RESURSE ANTROPICEMONUMENTE ISTORICECOMPLEXUL M N STIRESC VORONA (Boto ani Vorona) Monument istoric i de arhitectur religioas . Complexul se g se te ntr-o pitoreasc poian i este compus din: - Biserica Adormirea Maicii Domnului, construit ntre 1783-1803, ctitor Iordache Panait. Edificiul are form de nav .

PODUL DIN LEMN (din LOZNA) (Boto ani Lozna) Monument istoric. Dateaz din sec. II-III e.n. fiind conservat excep ional n turb ria din vecin tatea localit ii

CASE MEMORIALECOMPLEXUL MUZEAL MIHAI EMINESCU (Boto ani Ipote ti) Muzeul memorial - Cas memorial . Reconstruit n 1977 dup originalul din 1849, expune obiecte i materiale originale apar innd lui Mihai Eminescu (fotografii, scrisori, c r i) - Biserica din lemn - construit n sec. XIX - Biserica din zid construit n sec. XX .

RESURSE NATURALELACURIBALTA BR ILEI (Br ilaFrec ei) Balta Br ilei cu principalele artere hidrografice (Cremenea, M cin, Vlciu) reprezint un poten ial turistic deosebit, putndu-se realiza excursii cu vaporul. Zona de protec ie a digului este n cea mai mare parte plantat cu plop negru sau acoperit cu p duri naturale de S lcii. LACUL JIRL U - ZON DE PESCUIT SPORTIV (Br ilaJirl u) Lac natural. Liman fluviatil cu ap ce con ine sulfa i. Are o suprafa de 9 kmp, este alimentat cu ap de afluentul s u Valea Mare sau Valea Boului. LACUL NATURAL IANCA (Br ilaIanca) Lac natural. Lac cu ap s rat (mineralizare 345 mg/litru), suprafa a 3,22 kmp. n anii seceto i, r mne f r ap .

LACUL S RAT (Br ilaLacu S rat B i) Lac natural format n crovuri (depresiune de tasare). Are o suprafa de 39,0 ha i un volum de 0,2 mil. mc. Lac cu o mare concentra ie de clorur de sodiu, sulfat de sodiu i magneziu, cu importante rezerve de n mol sapropelic i ap mineral sulfatat , clorurat sodic . LACUL S RAT MOVILA MIRESEI (Br ilaMovila Miresei) Lac natural. Lac s rat situat n Cmpia Br ilei. Suprafa a 1,8 kmp. Con ine ap s rat , sulfatat , sodic , hipoton i n mol sapropelic pe fund cu calit ii terapeutice.

RURIBUZ U (Br ila) Ru, afluent al Siretului n Cmpia Siretului inferior. Are 302 km i o suprafa a bazinului de 5264 kmp. Izvor te din N Masivului Ciuca , de la 1800 m altitudine, de sub vf. Ciuca , curge mai nti spre N, pentru ca la ntorsura Buz ului s fac o cotitur brusc spre SE. DUN REA (Br ila) Dun rea este al doilea fluviu n Europa ca lungime i debit, dup Volga. Are 2860 km, iar suprafa a bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul Romniei. Izvor te din E Mun ilor Schwarzwald (P durea Neagr ) din Germania, prin praiele Breg i Brigach.

RESURSE ANTROPICEM N STIREA M XINENI Na terea Sf. Ioan Botez torul (Br ila M xineni) Situat la 35 km de ora ul Br ila, pe direc ia Foc ani, la confluen a rurilor Buz u i Siret, se afl ruinele sfintei m n stiri - unde Matei Basarab (1632-1654), n anul 1637, a ridicat una dintre cele mai mari i frumoase m n stiri ale Munteniei i ca punct strategic militar.

STA IUNI BALNEARELACU S RAT (Br ila Lacu S rat B i) Sta iune balnear de interes general, cu func ionare permanent . Este situat pe malul lacului cu acela i nume la 5 km de Br ila. Lac cu mare concentra ie de clorur de sodiu, sulfat de sodiu i magneziu cu importante rezerve de n mol sapropelic i ap mineral sulfatat , clorurat sodic .

RESURSE NATURALEMUN IMUNTII CIUCA Mun ii Ciuca sunt situa i n S Carpa ilor Orientali (n Carpa ii de Curbur ), la E de cursurile superioare ale rurilor Teleajen si T rlung. Altitudine maxim : 1954 m (vf. Ciuca ). MUN II BAIULUI Complex de culmi muntoase n V Carpa ilor de Curbur (Carpa ii Orientali), ntre valea Prahovei (la V) i valea Doftanei (la E). MUN II BRSEI Mun ii Brsei sunt situa i n S Depresiunii Brsei (Piatra Mare, Post varu, M gura Codlei). Altitudinea maxim : 1843 m (vf. Piatra Mare).

MUN II F G RA Masiv muntos situat n partea centralestic a Carpa ilor Meridionali. Altitudinea maxim : 2544 m (vf. Moldoveanu - cel mai nalt din ar ). Mun ii F g ra sunt cei mai masivi i mai nal i din Carpa ii romne ti (au 6 vrfuri de peste 2500 m).

MUN II PER ANI Sunt situa i n SV Carpa ilor Orientali, extin i pe direc ia NNE-SSV, limitnd partea de V a Depresiunii Bra ov. Prezint interesante forme carstice (Cheile Vrghi ului, pe tera Mere ti etc.). MUN II PIATRA CRAIULUI Masiv muntos situat n partea de E a Carpa ilor Meridionali. Altitudinea maxim : 2238 m. Prezint numeroase forme carstice (pe teri, chei)

RURIBUZ U Ru, afluent al Siretului n Cmpia Siretului inferior. Are 302 km i o suprafa a bazinului de 5264 kmp. Izvor te din N Masivului Ciuca , de la 1800 m altitudine, de sub vf. Ciuca , curge mai nti spre N, pentru ca la ntorsura Buz ului s fac o cotitur brusc spre SE. OLT Ru n partea central i de S a Romniei, cu direc ie predominant de curgere N-S, afluent al Dun rii pe teritoriul comunei Islaz (jud. Teleorman). De la izvor i pn la v rsare, de-a lungul celor 615 km (al patrulea ru al rii, ca lungime, dup Dun re, Mure i Prut), Oltul str bate 7 jude e. PRAHOVA Ru, afluent al Ialomi ei pe teritoriul comunei Adncata (jude ul Ialomi a). Are 193 km lungime i o suprafa a bazinului de 3738 kmp.

RESURSE ANTROPICECASTELUL BRAN (MUZEUL BRAN) (Bra ovBran) Monument istoric i de arhitectur laic muzeu na ional. Ini ial cetate, aceasta cuprindea un post avansat de ap rare, cu 2 rnduri de ziduri, zidul de incint fiind str b tut de guri de tragere.

M N STIREA SMB TA (Bra ovVoila) Monument istoric i de arhitectur religioas . M n stirea cuprinde biserica Adormirea Maicii Domnului, a c rei construc ie a nceput n 1657 din ini iativa vornicului Preda Brncoveanu i a fost terminat n 1707.

ETNOGRAFIE I FOLCLORCENTRU FOLCLORIC (n BRAN) (Bra ovBran) Crea ie popular : rapsozi populari. Obiceiuri tradi ionale: calendaristice i familiale. CENTRU FOLCLORIC (n MOIECIU DE JOS) (Bra ovMoieciu de Jos/de Sus) Crea ie popular : ansamblu folcloric (dansuri), cor r nesc. Obiceiuri tradi ionale: calendaristice, familiale. CENTRU FOLCLORIC (n MOIECIU DE SUS) (Bra ovMoieciu de Jos/de Sus) Crea ie popular : cor r nesc, ansamblu folcloric. Obiceiuri tradi ionale: calendaristice, familiale. CENTRU FOLCLORIC (n POIANA M RULUI) (Bra ovPoiana M rului) Crea ie popular : rapsozi populari, cor r nesc, echip de dansuri i obiceiuri populare; Obiceiuri tradi ionale: calendaristice; Manifest ri tradi ionale: s rb toarea cresc torilor de animale. MUZEUL S TESC (din IRNEA) (Bra ovFundata) Muzeu s tesc. Profil: etnografie. Piese de port popular, ceramic interioare de locuin e, piese de cult, es turi.

RESURSE NATURALEMUN IMUN II SIRIU Masiv muntos situat n SE Carpa ilor Orientali (Carpa ii de Curbur ), n grupa Mun ilor Buz ului. Altitudinea maxim : 1663 (vf. M lia).

LACURIBALTA ALB (Buz uBalta Alb ) Liman fluviatil, cu o suprafa de 1012,0 ha i un volum de 5,1 mil. mc. Apa mineralizat a lacului este clorurat , slab sulfurat , slab magnezic . LACUL DE ACUMULARE SIRIU (Buz uSiriu) Lac amenajat n suprafa de 350 ha. Are folosin complex (economic , agricol , piscicultur ).

RURIBUZ U Ru, afluent al Siretului n Cmpia Siretului inferior. Are 302 km i o suprafa a bazinului de 5264 kmp. Izvor te din N Masivului Ciuca , de la 1800 m altitudine, de sub vf. Ciuca , curge mai nti spre N, pentru ca la ntorsura Buz ului s fac o cotitur brusc spre SE. RMNICU S RAT Ru n partea de E a Romniei, afluent al Siretului pe teritoriul comunei N ne ti (jude ul Vrancea). Are 123 km lungime i o suprafa a bazinului de 1010 kmp. Izvor te de pe pantele de E ale Muntelui Furu, de la 1310 m altitudine.

MONUMENTE ALE NATURIIFOCUL VIU (din TERCA) (Buz uLop tari) Rezerva ie natural (geologie). Emana ie de gaz metan ce iese la suprafa prin fisurile scoar ei, se aprind i ard cu fl c ri ce se ridic la 0,5 m, fenomenul fiind foarte atractiv noaptea.

ZON DE CARST DEZVOLTAT PE SARE (n MNZ LE TI) (Buz u Mnz le ti) Rezerva ie natural geologic . Blocurile de sare, nglobate ntr-o mas argiloas , apar la suprafa n multe locuri din bazinele rurilor Jghiab, prul S rat, Meledic, pe ele dezvoltndu-se doline, lapiezuri adnci, avenuri, pe teri n masive de sare.

VULCANII NOROIO IRezervatie geologica si botanica - localizata in Comunele Scortoasa si respectiv Berca; - suprafete 15,2 ha respectiv 10,2 ha. Rezervatie geologica care evidentiaza un fenomen unic, al eruptiilor de material mineral (din argile si luturi) cu apa, fractiuni de titei, gaze naturale si urme de sare - care explica atat originea marina a titeiului si sarii cat si fenomenul fizico-chimic al ascensiunii, fierberii si devenirii noroiului, in curgere pana la circa 500 m, pe valea ravenata vecina.

RESURSE ANTROPICEMONUMENTE ISTORICEBISERICI RUPESTRE (n NUCU) (Buz uNucu) Monumente istorice. n zona localit ilor Nucu - Col i exist 29 l ca uri de cult s pate n roc . Sunt bogat ornamentate i greu accesibile. SCHITU ALUNI T IEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZ TORUL (Buz uAluni ) Monument istoric i de arhitectur religioas . Schitul cuprinde: Biserica s pat n stnc , trei chilii s pate n stnc .

M N STIREA CIOLANU (Buz u M gura) Monument de arhitectur religioas . Este situat la 35 km NV de Buz u. A fost ctitorit n sec XVI de Doamna Neagoe, so ia lui Mihnea Turcitul. Cuprinde: - Biserica Veche Din Deal dateaz din 1828 pictat de G. T tt rescu n 1886; - Chiliile m n stirii - din sec. XIX, etc.

MUZEEMUZEUL CHIHLIMBARULUI (Buz uAluni ) Muzeu comunal. Profil: t. naturii, geografie. Ad poste te mostre de chihlimbar, unelte, material iconografic. MUZEUL MINA DE P CUR (Buz uS rata Monteoru) Muzeu comunal. Muzeul conserv o veche exploatare petrolier la care s-a folosit o metod ingenioas de extragere prin galerie i pu colector ca n minele de c rbuni.

PODGORII I CRAMECENTRU VITICOL I DE VINIFICA IE (din PIETROASELE) (Buz uPietroasele) Zon viticol . Important centru viticol i de vinifica ie. Sta iune experimental viticol n cadrul c reia au fost create mai multe soiuri de vi de vie, remarcndu-se T mioasa romneasc .

STA IUNI BALNEARES RATA MONTEORU (Buz u S rata Monteoru) Sta iune balnear de interes general, cu func ionare permanent . Factori naturali de cur : ape minerale s rate, sodice, iodurate, bromurate, calcice, magneziene, sulfuroase i n mol sulfuros.

BALTA ALB (Buz uBalta Alb ) Sta iune balnear . Are activitate sezonier . Lacul are o suprafa de 1000 ha. Apa mineralizat a lacului este clorurat , slab sulfurat , slab magnezic . Se recomand pentru tratarea bolilor reumatice, neurologice periferice, ginecologice.