referat datoria publica- economie politica

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of referat datoria publica- economie politica

 • 7/23/2019 referat datoria publica- economie politica

  1/13

  Referat Economie Politic

  Datoria public a Romniei n perioadaactual

  Profesor coordonator:Conf.univ.dr. Cristina Stefan

  Student:

  Dobroiu Elena Mdlina

  Drept, Anul II, Zi

  Grupa 201

 • 7/23/2019 referat datoria publica- economie politica

  2/13

  niversitatea !ala"ia, #a$ultatea de Drept i Stiin e Ad%inistrative 201

  &eferat E$ono%ie, ' Datoria publi$(

  !uprins

  Datoria public.)o iune................................................................................................*

  S$opul i rolul +%pru%uturilor de stat................................................................*

  &a%bursarea datoriei publi$e uverna%entale...................................................-

  Instru%entele datoriei publi$e uverna%entale..................................................

  Gestiunea aran iilor de stat...............................................................................

  Ad%inistrarea datoriei publi$e de stat................................................................/

  Datoria public n 201................................................................................................

  Studiu de ca".................................................................................................................

  !onclu"ii......................................................................................................................1*

  #iblio$rafie..................................................................................................................1-

  2

 • 7/23/2019 referat datoria publica- economie politica

  3/13

  niversitatea !ala"ia, #a$ultatea de Drept i Stiin e Ad%inistrative 201

  &eferat E$ono%ie, ' Datoria publi$(

  D%&'R(% P)#*(!+

  !eniturile realiate de $tre stat din surse fis$ale 3i nefis$ale se dovedes$ de %ulte oriinsufi$iente,e4ist5nd +n a$este $auri dee$"ilibre buetare $e i%pun $o%pletarea veniturilor

  publi$e pe $alea+%pru%utului publi$.6%pru%utul publi$ repreint raportul 7uridi$ intervenit+ntre o persoan fii$ sau una 7uridi$, pede o parte, 3i stat sau unitatea ad%inistrativteritorial, pe de alt parte, prin $are pri%a pune la dispoi8ia $elei de9a doua o su% de bani$u titlu de +%pru%ut, pe o anu%it perioad de ti%p, iar $ea de9a doua se obli s ora%bursee la ter%enul $onvenit 3i s a$"ite eventualele dob5ni 3i $osturi aferente. Cu alte$uvinte, +n raportul 7uridi$ de +%pru%ut publi$, statul sau $ole$tivitatea lo$al au poi8ia dedebitori, iar subs$riitorii la +%pru%uturile publi$e repreint $reditorii publi$i.

  6%pru%utul publi$ are $5teva trsturi $ara$teristi$e: $ara$terul contractual al +%pru%utului publi$ reid +n faptul $ a$esta repreint un

  a$ord devoin8 a pr8ilor fr $a stipula8iile a$estui a$ord s poat fi neo$iate $a +n$aul unui $ontra$t de$redit ban$ar ;eventualii subs$riitori pot s a$$epte sau s refue+n totalitate $ondi8iile stabilite destatrin lee, >arla%entul aprob plafonul de+ndatorare publi$ sub for%a+%pru%uturilor pe $are le poate $ontra$ta 3i aranta statul

  pe o perioad de un an. >lafonul de+ndatorare publi$ se refer, pe de o parte, laplafonul de +ndatorare publi$ intern 3i, pe de alt parte, la plafonul de +ndatorarepubli$ e4tern.

  Scopul i rolul mprumuturilor de statContra$tarea de +%pru%uturi de stat interne 3i e4terne se fa$e de $tre Guvern, nu%ai

  prin Ministerul #inan8elor >ubli$e, +n ur%toarelescopuri: finan8area defi$itului buetului de stat, finan8area te%porar a defi$itelor din anii

  pre$eden8i ale buetului asiurrilor so$iale de stat, p5n la alo$area de su%e $ua$east destina8ie, finan8area defi$itelor te%porare ale buetului de stat, buetuluiasiurrilor so$iale de stat 3i buetului ?reoreriei statului din e4er$i8iul $urent 3irefinan8area datoriei publi$e uverna%entale=

  %en8inerea +n per%anen8 a unui sold $orespuntor +n $ontul $urent eneral al

  ?reorerieistatului, stabilit de Ministerul #inan8elor >ubli$e=

  3

 • 7/23/2019 referat datoria publica- economie politica

  4/13

  niversitatea !ala"ia, #a$ultatea de Drept i Stiin e Ad%inistrative 201

  &eferat E$ono%ie, ' Datoria publi$( finan8area unor proie$te sau a altor ne$esit8i aprobate prin "otr5rea Guvernului= sus8inerea balan8ei de pl8i 3i a reervei valutare= alte situa8ii prevute de lee.Garantarea +%pru%uturilor interne 3i e4terne se fa$e de $tre Guvern, nu%ai prin

  Ministerul #inan8elor >ubli$e. A$este +%pru%uturi sunt $ontra$tate +n s$opuri prioritare pentrue$ono%ia ro%5neas$ 3i sunt stabilite pentru fie$are $a +n parte prin "otr5rea Guvernului.Garan8iile de stat pot fi a$ordate nu%ai pentru +%pru%uturi a $ror ra%bursare se prevede a sefa$e e4$lusiv din surse proprii, respe$tiv din buetele lo$ale, +n $aul autorit8ilorad%inistra8iei publi$e lo$ale. 6%pru%uturile $e sunt $ontra$tate ori arantate de $tre unit8ilead%inistrativ9teritoriale repreint o parte din datoria publi$ a &o%5niei, dar nu 3i oblia8iiale Guvernului &o%5niei, iar ra%bursarea a$estora se va efe$tua e4$lusiv din buetele lo$ale3i prin +%pru%uturi pentru refinan8area datoriei publi$e lo$ale. Autorit8ile ad%inistra8iei

  publi$e lo$ale au posibilitatea de a $ontra$ta sau aranta +%pru%uturi interne [email protected] e4terne peter%en s$urt, %ediu 3i lun, pentru realiarea de investi8ii publi$e de interes lo$al, pre$u% 3ire9finan8area datoriei publi$e lo$ale, nu%ai $u aviul Co%isiei de Autoriare a +%pru%uturilor

  lo$ale.

  Rambursarea datoriei publice guvernamentale&a%bursarea datoriei publi$e uverna%entale repreint o oblia8ie ne$ondi8ionat 3i

  irevo$abil a statului de plat a $apitalului, a dob5nilor 3i a altor $osturi aferente+%pru%uturilor $ontra$tate sau arantate. Co%isioanele, valoarea dis$ontului, $"eltuielile $u

  plata altor servi$ii leate de $ontra$tarea +%pru%uturilor de stat, pre$u% 3i $"eltuielileaferente servi$iilor prestate de aen8iile de ratin pentru evaluarea ris$ului de 8ar, vor fi

  pltite din buetul de stat.Sursele de platpentru servi$iul datoriei publi$e uverna%entale sunt ur%toarele: disponibilit8ile $ontului $urent eneral al ?reoreriei statului= +%pru%uturile de stat pentru finan8area 3i refinan8area datoriei publi$e

  uverna%entale= $"eltuielile prevute $u a$east destina8ie +n buetul de stat= su%ele +n$asate de $tre institu8iile finan$iare %andatate de Ministerul #inan8elor

  >ubli$e pentru a ad%inistra +%pru%uturile e4terne $ontra$tate de a$esta, +n nu%ele3i +n $ontul statului, de la benefi$iarii finali de +%pru%uturi=

  su%ele +n$asate de Ministerul #inan8elor >ubli$e de la benefi$iarii finali ai+%pru%uturilor, +n baa a$ordurilor de +%pru%ut subsidiar, +n$"eiate +n $ondi8iilea$ordurilor de +%pru%ut intervenite +ntre statul ro%5n 3i $reditori=

  su%ele prevute +n buetele benefi$iarilor finali, +n baa a$ordurilor de +%pru%ut

  subsidiar 3i a a$ordurilor de +%pru%ut subsidiar 3i aran8ie +n$"eiate +ntreMinisterul #inan8elor >ubli$e, autorit8ile ad%inistra8iei publi$e lo$ale 3i aen8iie$ono%i$i de sub autoritatea a$estora, +n $ondi8iile a$ordurilor de +%pru%utintervenite +ntre statul ro%5n 3i $reditori=

  su%ele prevute +n buetele aen8ilor e$ono%i$i $are au $ontra$tat +%pru%uturi$u aran8ia statului=

  fondul de ris$, pentru situa8iile +n $are sunt e4e$utate aran8iile e%ise deMinisterul #inan8elor >ubli$e, sau +n $aul +n $are benefi$iarii finali ai+%pru%uturilor dire$te 3i sub+%pru%utate nu +3i onorea oblia8iile prevute +na$ordurile de +%pru%ut subsidiar sau +n a$ordurile de +%pru%ut subsidiar 3iaran8ie.

  4

 • 7/23/2019 referat datoria publica- economie politica

  5/13

  niversitatea !ala"ia, #a$ultatea de Drept i Stiin e Ad%inistrative 201

  &eferat E$ono%ie, ' Datoria publi$(

  Instrumentele datoriei publice guvernamentaleInstru%entele datoriei publi$e uverna%entale pot fi:

  titluri de stat emise pe piaa intern;mprumuturi de stat de la bnci, dela alte instituii de credit, persoane juridice romne sau strine, n

  condiii rezultate n urma negocierilor; +%pru%uturi de stat de la uverne 3i aen8ii uverna%entale strine, institu8ii finan$iareinterna8ionale sau de la alte orania8ii interna8ionale=

  +%pru%uturi te%porare din disponibilit8ile $ontului $urent eneral al ?reorerieistatului=

  aran8ii de stat.

  Titlurile de stat sunt e%ise de Ministerul #inan8elor >ubli$e 3i sunt e4pri%ate +n %onedna8ional 3i +n valut, at5t pe pia8a intern, $5t 3i pe pia8a e4tern, la %o%entele 3i +n$uantu%urile $onsiderate oportune.?itlurile de stat se pot preenta +n for% materializat, $a+ns$risuri i%pri%ate, $uprin5nd %en8iuni obliatorii $e prives$ e%itentul, valoarea no%inal,

  rata dob5nii sau a dis$ontului, s$aden8a, %odul de trans%isiune 3i alte ele%ente spe$ifi$efie$rei $ateorii de titluri, sau +n for% dematerializat, $a titluri pentru $are e%isiunea,

  proba8iunea 3i trans%isiunea drepturilor in$orporate se eviden8ia prin +ns$riere +n siste%ulde +nreistrare +n $ont. ?itlurile de stat, at5t $ele +n for% %aterialiat, $5t 3i $ele +n for%de%aterialiat, pot fi utiliate de $tre de8intori drept aran8ii pentru +%pru%uturi.

  ?itlurile de stat vor fi oferite spre v5nare, $u $ondi8ia $a oferta s $uprind $el pu8inur%toarele ele%ente:

  denumirea, data emisiunii i valoarea titlurilor de stat oerite;

  orma mprumutului de stat prin titlurile aerente, respectiv cu

  discont sau purttor de dobnd; rata dobnzii metoda de calcul i datele la care se pltete dobnda,

  dac este cazul; data scadenei i opiunile incorporate, dac este cazul.

  !itlurile de stat pot " emise pe termen scurt, mediu sau lung i suntinstrumente negociabile sau nenegociabile.

  Gestiunea garaniilor de statMinisterul #inan8elor >ubli$e este autoriat s e%it aran8ii de stat pentru