Click here to load reader

Raport privind impactul asupra mediuluiarpmgl.anpm.ro/files/ARPM Galati/ACORDURI/EIA si EA...eventualele efecte negative. SC SUHURLUI EOLIAN S.R.L Raport Raport Raport privind impactul

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport privind impactul asupra mediuluiarpmgl.anpm.ro/files/ARPM Galati/ACORDURI/EIA si...

 • SC SUHURLUI EOLIAN SRL

  AugustAugustAugustAugust 2012012012011111

  Elaborator:Elaborator:Elaborator:Elaborator: SC SC SC SC MEDIU Consulting MEDIU Consulting MEDIU Consulting MEDIU Consulting SRL SRL SRL SRL GalaţiGalaţiGalaţiGalaţi

  Beneficiar: Beneficiar: Beneficiar: Beneficiar: SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport privind impactul asupra mediuluiRaport privind impactul asupra mediuluiRaport privind impactul asupra mediuluiRaport privind impactul asupra mediului

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  2 SC Mediu Consulting SRL

  Raport privind impactul asupra mediuluiRaport privind impactul asupra mediuluiRaport privind impactul asupra mediuluiRaport privind impactul asupra mediului

  1. Informaţii generale1. Informaţii generale1. Informaţii generale1. Informaţii generale

  1.1 Informaţii despre titularul proiectului:1.1 Informaţii despre titularul proiectului:1.1 Informaţii despre titularul proiectului:1.1 Informaţii despre titularul proiectului:

  SC SUHURLUI EOLIAN S.R.L, SC SUHURLUI EOLIAN S.R.L, SC SUHURLUI EOLIAN S.R.L, SC SUHURLUI EOLIAN S.R.L, Buzău ,Str. Bistriţei, nr. 3, judeţul Buzău, telefon/fax

  0238712641. Persoana de contaPersoana de contaPersoana de contaPersoana de contact: ing. Laurenţiu GRUIA, Tel. 0731 22 77 44ct: ing. Laurenţiu GRUIA, Tel. 0731 22 77 44ct: ing. Laurenţiu GRUIA, Tel. 0731 22 77 44ct: ing. Laurenţiu GRUIA, Tel. 0731 22 77 44

  1.2 Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului 1.2 Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului 1.2 Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului 1.2 Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului

  asupra mediului şi al raportului la acest studiuasupra mediului şi al raportului la acest studiuasupra mediului şi al raportului la acest studiuasupra mediului şi al raportului la acest studiu:

  SC MEDIU Consulting SRL Galaţi, firmă atestată de Ministerul Mediului şi

  Gospodăririi Apelor, pentru RIM-15.12.2009.

  1.3 Denumirea proiectului1.3 Denumirea proiectului1.3 Denumirea proiectului1.3 Denumirea proiectului

  „Centrala electrica eoliana Suhurlui” (turbine eoliene, drumuri interioare, racord „Centrala electrica eoliana Suhurlui” (turbine eoliene, drumuri interioare, racord „Centrala electrica eoliana Suhurlui” (turbine eoliene, drumuri interioare, racord „Centrala electrica eoliana Suhurlui” (turbine eoliene, drumuri interioare, racord

  electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare,

  organizare de organizare de organizare de organizare de şşşşantierantierantierantier) in comunele S) in comunele S) in comunele S) in comunele Suhurlui, Cudalbi, şi Costache Negri judeţul uhurlui, Cudalbi, şi Costache Negri judeţul uhurlui, Cudalbi, şi Costache Negri judeţul uhurlui, Cudalbi, şi Costache Negri judeţul

  GalaGalaGalaGalaţţţţiiii””””

  Scopul studiului de evaluareScopul studiului de evaluareScopul studiului de evaluareScopul studiului de evaluare

  Studierea impactului activităţilor care se vor desfăşura în cadrul proiectului

  propus, va evidenţia posibilele surse de poluare şi efectele pe care le pot determina,

  pe baza cărora se va menţiona necesitatea de a fi luate măsuri care să contracareze

  eventualele efecte negative.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  3 SC Mediu Consulting SRL

  Analiza activităţilor şi a contextului în care acestea se desfăşoară permite

  identificarea şi estimarea efectelor pe care le determină, efecte pe baza cărora se vor

  menţiona măsurile care le contracarează pe cele negative.

  Studiul de evaluare a impactului asupra mediuluiStudiul de evaluare a impactului asupra mediuluiStudiul de evaluare a impactului asupra mediuluiStudiul de evaluare a impactului asupra mediului stabileşte efectele, ce vor

  rezulta din impactul activităţii care urmează a fi desfăşurată în cadrul investiţiei,

  denumită „Centrala electrica eoliana Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare,

  racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare,

  organizare de şantier) in comunele Suhurlui, Cudalbi, şi Costache Negri judeţul

  Galaţi", asupra mediului, precum şi asupra factorului social şi economic.

  Obiectivele Studiului de evaluare a impactului Obiectivele Studiului de evaluare a impactului Obiectivele Studiului de evaluare a impactului Obiectivele Studiului de evaluare a impactului au în vedere stabilirea

  următoarelor propuneri:

  � modificmodificmodificmodificăăăări posibile pozitive sau negativeri posibile pozitive sau negativeri posibile pozitive sau negativeri posibile pozitive sau negative, ce pot interveni în calitatea

  factorilor de mediu prin desfăşurarea activităţii;

  � nivelul de afectare a factorilor de mediu şi a snivelul de afectare a factorilor de mediu şi a snivelul de afectare a factorilor de mediu şi a snivelul de afectare a factorilor de mediu şi a săăăănnnnăăăăttttăăăăţii populaţiei şi alţii populaţiei şi alţii populaţiei şi alţii populaţiei şi al riscului riscului riscului riscului

  declanşdeclanşdeclanşdeclanşăăăării unor accidente sau avarii rii unor accidente sau avarii rii unor accidente sau avarii rii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului;

  � modul de încadrare în reglementmodul de încadrare în reglementmodul de încadrare în reglementmodul de încadrare în reglementăăăările legale în vigoare privind protecţiarile legale în vigoare privind protecţiarile legale în vigoare privind protecţiarile legale în vigoare privind protecţia

  mediuluimediuluimediuluimediului;

  � mmmmăăăăsuri ce suri ce suri ce suri ce pot fi luate pentru a se asigura protecţia mediuluipot fi luate pentru a se asigura protecţia mediuluipot fi luate pentru a se asigura protecţia mediuluipot fi luate pentru a se asigura protecţia mediului.

  Obiectivul de investiţii se încadrează conform Hotărârii Guvernului nr.

  445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra

  mediului) în anexa 2 lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea

  efectuării evaluării impactului asupra mediului punctul 3. Industria energetică, litera

  i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene (parcuri

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  4 SC Mediu Consulting SRL

  eoliene).

  Raportul privind impactul asupra mediului, face parte din documentaţia

  procedurii de obţinere a acordului de mediu şi a fost solicitat de ARPM Galaţi în

  conformitate cu Ordinul MAPM nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de

  aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

  1.41.41.41.4.... Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia

  Necesitatea realizNecesitatea realizNecesitatea realizNecesitatea realizăăăării rii rii rii proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului –––– „Centrala electrica eoliana Suhurlui (turbine

  eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice,

  modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) in comunele Suhurlui,

  Cudalbi, şi Costache Negri judeţul Galaţi"---- are ca rezultat dezvoltarea de surse

  alternative de energie din surse regenerabile, ca răspuns la creşterea consumului de

  energie ca urmare a dezvoltării economice şi demografice mondiale, a necesităţii de a

  reduce poluarea şi în perspectiva epuizării resurselor de combustibili fosili( petrol,

  gaze, cărbune).

  Lucrările efectuate în cadru proiectului au vizat in principal:

  � evaluarea oportunităţii dezvoltării unor tehnologii pentru obţinerea de

  energie din surse regenerabile;

  � evaluarea potenţialului local al surselor regenerabile;

  � proces de obţinere energiei electrice utilizând potenţialul eolian al zonei;

  � diseminarea informaţiilor rezultate din studiile efectuate în cadrul

  proiectului.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  5 SC Mediu Consulting SRL

  Descrierea proiectului şi a etapelor acestuiaDescrierea proiectului şi a etapelor acestuiaDescrierea proiectului şi a etapelor acestuiaDescrierea proiectului şi a etapelor acestuia

  Proiectul de investiţie „Centrala electrica eoliana Suhurlui (turbine eoliene,

  drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare

  drumuri de exploatare, organizare de şantier) in comunele Suhurlui, Cudalbi, şi

  Costache Negri judeţul Galaţi” propune lucrări de construcţie pentru următoarele

  obiective propuse: organizare şantier, fundaţii, platforme de operare macara,

  modernizare drumuri de exploatare, conexiuni electrice, lucrări de montaj/construcţie

  a pentru amplasarea a 29 turbine eoliene puterea nominala de max. 3 MW/turbina in

  limita ATR de 57 MW, cu scopul obţinerii energiei electrice prin valorificarea

  potenţialului eolian din zona nord-vestica a judeţului Galaţi, comunele Suhurlui,

  Costache Negri, Cudalbi.

  Rolul fiecărui obiectiv al proiectului este prezentat in tabelul următor:

  Nr. Nr. Nr. Nr.

  crt.crt.crt.crt.

  Denumire obiectiv Denumire obiectiv Denumire obiectiv Denumire obiectiv

  construcconstrucconstrucconstrucţţţţiiiiiiii Rolul in proiectRolul in proiectRolul in proiectRolul in proiect

  1 Turbine eoliene Producerea de energie electrica din

  sursa regenerabila (vânt)

  2 Reţele electrice

  Racordarea turbinelor eoliene prin linie

  electrica subterana de 30 KV la statia

  electrica de parc 30/110 KV

  Pe acelaşi canal se realizează şi

  reţeaua de transmisii date prin fibra

  optica .

  3 Drumuri interioare Realizarea accesului la fiecare turbina

  eoliana din drumurile de exploatare

  4 Modernizare

  drumuri exploatare

  Realizarea accesului la fiecare turbina

  eoliana intre drumurile judeţene şi

  drumurile interioare

  5 Platforme

  tehnologice

  Amplasarea macaralelor şi

  componentelor turbinelor pentru

  realizarea montajului în timp minim şi

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  6 SC Mediu Consulting SRL

  în siguranţă

  6 Organizare de

  şantier

  Organizarea de şantier comuna –

  birouri, parc auto, depozitare materiale

  comune, etc.

  Zona destinată implementării proiectului s-a stabilit în urma studiilor

  potenţialului eolian existent (regularitatea fluxurilor de aer şi condiţiile optime de

  viteză a vântului), fiind desemnată ca propice dezvoltării unor proiecte (parcuri

  eoliene) de producere a energiei din surse regenerabile.

  Localizarea proiectuluiLocalizarea proiectuluiLocalizarea proiectuluiLocalizarea proiectului

  Amplasamentul propus realizării proiectului se desfăşoară pe o suprafaţă totală

  de 510620,00 mp, fiind înscrisă în cartea funciara a localităţilor Suhurlui, Cudalbi,

  Costache Negri, având în prezent destinaţia de teren arabil extravilan, drumuri

  existente şi teren neproductiv conform Certificatului de Urbanism nr. 111/2291 din

  21.04. 2011.

  Suprafaţa de teren de 510620,00 mp aferentă proiectului se află în proprietatea

  beneficiarului, parcelele implicate în construirea parcului eolian fiind identificate

  astfel:

  Comuna Suhurlui: T1, T3, T4, T5, T7, T37, T40, T41, T42, T43, T45, T46, T47,

  T48, T49, T50, T51, T55, T58, T60; De6; De20, De24, De25, De243, De312,

  De328, De347, De349, De364, De386, De388, De389, De402, De406, De409,

  De414, De420, De429, De435, De438, De439, De450, De457, De459, De560,

  De593, De646, De902, Dc388, Dc429, Dc430, Dc562, Dc593;

  Comuna Costachi Negri: T13/1, T14, T15/1, T15/2, T16/1, T17/1, T20,

  drumuri de exploatare, drumuri comunale;

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  7 SC Mediu Consulting SRL

  Comuna Cudalbi: T89/1, T90, T91, T92, T93, T94/1, T95/1, T95/2, T130,

  T131/1, T132/1, T133, T134, T135, De326/2, De371, De392, De641, De643,

  De 645, De646, De648, De649, De653, De655/3, De658, De763, De74,

  De777/2, De778/1, De781, De783.

  Tabel nr. 1. Coordonate geografice in sistem de proiecţie Stereo 1970 ale Tabel nr. 1. Coordonate geografice in sistem de proiecţie Stereo 1970 ale Tabel nr. 1. Coordonate geografice in sistem de proiecţie Stereo 1970 ale Tabel nr. 1. Coordonate geografice in sistem de proiecţie Stereo 1970 ale

  perimetrului implicat în amplasarea turbinelor eoliene perimetrului implicat în amplasarea turbinelor eoliene perimetrului implicat în amplasarea turbinelor eoliene perimetrului implicat în amplasarea turbinelor eoliene

  Nr. Nr. Nr. Nr.

  punctpunctpunctpunct

  Coordonate in proiecţie Stereo 70 Coordonate in proiecţie Stereo 70 Coordonate in proiecţie Stereo 70 Coordonate in proiecţie Stereo 70

  puncte de contur ale puncte de contur ale puncte de contur ale puncte de contur ale

  perimetrelorperimetrelorperimetrelorperimetrelor

  XXXX YYYY

  1 712,212.83 478,336.04

  2 717,027.00 478,597.94

  3 721,965.30 478,260.26

  4 720,377.72 471,729.24

  5 718,680.04 471,417.35

  6 716,608.96 469,860.51

  7 712,653.16 470,161.80

  8 712,451.59 473,639.23

  9 712,236.57 476,082.83

  Tabel nr. 2. Coordonate geografice ale turbinelTabel nr. 2. Coordonate geografice ale turbinelTabel nr. 2. Coordonate geografice ale turbinelTabel nr. 2. Coordonate geografice ale turbinelor eoliene prevăzute in proiect;or eoliene prevăzute in proiect;or eoliene prevăzute in proiect;or eoliene prevăzute in proiect;

  Nr.crt.Nr.crt.Nr.crt.Nr.crt. Turbina Turbina Turbina Turbina

  eolianaeolianaeolianaeoliana

  Proiecţie Stereo 1970Proiecţie Stereo 1970Proiecţie Stereo 1970Proiecţie Stereo 1970

  XXXX YYYY

  1. S01 721,007.28 477,549.31

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  8 SC Mediu Consulting SRL

  2. S03 718,402.92 473,329.34

  3. S04 720,722.44 476,533.74

  4. S05 720,812.15 475,851.69

  5. S08 718,398.50 475,273.33

  6. S09 718,836.37 474,755.77

  7. S10 718,167.02 474,280.02

  8. S11 718,637.78 474,163.03

  9. S15 718,067.19 472,068.73

  10. S16 716,971.81 473,698.29

  11. S18 716,801.92 472,516.19

  12. S20 717,142.31 471,810.23

  13. CN08 715,447.00 472,089.35

  14. CN12 715,822.55 471,372.40

  15. CN14 716,461.54 471,219.83

  16. CN16 714,643.19 470,921.69

  17. CN20 716,300.22 470,229.54

  18. CN26 714,598.39 471,692.38

  19. CN27 716,506.37 470,682.15

  20. S06 718,691.26 476,373.74

  21. S13 718,139.75 472,901.49

  22. S17 716,800.97 473,292.01

  23. CN07 715,039.22 472,095.85

  24. S02 720,784.60 477,040.06

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  9 SC Mediu Consulting SRL

  25. S19 717,204.04 472,487.61

  26. CN03 713,987.11 471,649.29

  27. CN15 713,288.46 470,881.89

  28. CN18 713,728.81 470,860.91

  29. CN29 714,115.86 470,943.11

  Proiectul „Centrala electrica eoliana Suhurlui (turbine eoliene, drumuri

  interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de

  exploatare, organizare de şantier) in comunele Suhurlui, Cudalbi, şi Costache Negri

  judeţul Galaţi” este format din:

  � 29 turbine eoliene – putere (max. 3 MW/turbină);

  � Putere maxima instalata pe parc eolian (conform ATR) 57 MW.

  � Construcţii fundaţii, platforme operare macarale;

  � Modernizare drumuri de exploatare;

  � Construcţie drumuri interioare – drumuri acces de la turbina la drumul de

  exploatare;

  � Organizare de şantier;

  Tabel nr.3 Tabel nr.3 Tabel nr.3 Tabel nr.3

  BilanBilanBilanBilanţţţţ teren parc eolian teren parc eolian teren parc eolian teren parc eolian ATR ATR ATR ATR 57575757MWMWMWMW (29 turbine)(29 turbine)(29 turbine)(29 turbine)

  SuprafeSuprafeSuprafeSuprafeţţţţe definitivee definitivee definitivee definitive

  - platforme 52200 mp

  - drumuri de acces (lăţime 5.5 m) 85,500 mp

  - drumuri de exploatare (lăţime 4 m) 92,800 mp

  - fundaţie (peste cota 0) 422 mp

  - organizare de şantier 10,000 mp

  - racorduri la drumuri 23,400 mp

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  10 SC Mediu Consulting SRL

  SuprafeSuprafeSuprafeSuprafeţţţţe temporaree temporaree temporaree temporare

  fundaţie 10150 mp

  - şanţuri pentru LES (lăţime 0.8 m) 32,700 mp

  Total construcTotal construcTotal construcTotal construcţţţţii parc eolian = ii parc eolian = ii parc eolian = ii parc eolian = 297872297872297872297872 mpmpmpmp

  Teren destinat proiect conform CU = 510620 mp.Teren destinat proiect conform CU = 510620 mp.Teren destinat proiect conform CU = 510620 mp.Teren destinat proiect conform CU = 510620 mp.

  Fig.nr. 1 plan de amplasament Fig.nr. 1 plan de amplasament Fig.nr. 1 plan de amplasament Fig.nr. 1 plan de amplasament

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  11 SC Mediu Consulting SRL

  Etapele propuse în realizarea proiectului propus prin plan sunt reaEtapele propuse în realizarea proiectului propus prin plan sunt reaEtapele propuse în realizarea proiectului propus prin plan sunt reaEtapele propuse în realizarea proiectului propus prin plan sunt realizate lizate lizate lizate

  cronologic astfel:cronologic astfel:cronologic astfel:cronologic astfel:

  Etapa IEtapa IEtapa IEtapa I – Lucrări de construcţii, pentru obiectivele propuse:

  � delimitarea zonelor de lucru, in conformitate cu etapele de execuţie şi cu

  planurile de situaţie întocmite de proiectant;

  � realizarea organizării de şantier; utilaje de construcţie, baracamente.

  � realizarea de lucrări de reabilitare a drumurilor de exploatare agricola existente

  � construcţie şi amenajare drumurilor de acces in interiorul parcelelor, pentru a

  permite accesul utilajelor la platformele de montaj şi fundaţii;

  � realizarea platformelor de montaj ;

  � realizarea fundaţiilor turbinelor eoliene;

  Etapa a II Etapa a II Etapa a II Etapa a II ---- aaaa – Lucrări de montaj şi electro ce cuprind:

  � construirea/montarea turbinelor;

  � realizare şanţuri conexiuni electrice şi reţele transmisie date (fibra optica)

  � realizarea conexiunilor turbinelor eoliene la staţia de transformare 30/110 kV

  (parc eolian);

  Etapa a III Etapa a III Etapa a III Etapa a III ---- aaaa – Funcţionare:

  � probe tehnologice şi punerea în funcţiune a proiectului.

  � management şi întreţinere.

  Perioada de construcţie/montaj şi punere în funcţiune a parcului eolian va dura

  aproximativ 16 luni şi se va desfăşura conform planului.

  Tabelul nr. 4 Tabelul nr. 4 Tabelul nr. 4 Tabelul nr. 4 ---- Graficul desfăşurării lucrărilor de în cadrul planuluiGraficul desfăşurării lucrărilor de în cadrul planuluiGraficul desfăşurării lucrărilor de în cadrul planuluiGraficul desfăşurării lucrărilor de în cadrul planului

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  12 SC Mediu Consulting SRL

  ActivitateActivitateActivitateActivitate Perioada (luniPerioada (luniPerioada (luniPerioada (luni)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Mobilizare şi stabiliment al Mobilizare şi stabiliment al Mobilizare şi stabiliment al Mobilizare şi stabiliment al

  amamamamplasamentuluiplasamentuluiplasamentuluiplasamentului

  Amenajarea zonelor Amenajarea zonelor Amenajarea zonelor Amenajarea zonelor

  temporare de transport şi temporare de transport şi temporare de transport şi temporare de transport şi

  depozitaredepozitaredepozitaredepozitare

  Construcţia fundaţiilor şi Construcţia fundaţiilor şi Construcţia fundaţiilor şi Construcţia fundaţiilor şi

  reţelei electrice de reţelei electrice de reţelei electrice de reţelei electrice de

  transformare/transporttransformare/transporttransformare/transporttransformare/transport

  Montajul/amplasarea Montajul/amplasarea Montajul/amplasarea Montajul/amplasarea

  turbinelor eolieneturbinelor eolieneturbinelor eolieneturbinelor eoliene

  RealizarRealizarRealizarRealizarea conexiunilor şi ea conexiunilor şi ea conexiunilor şi ea conexiunilor şi

  punerea în funcţiunepunerea în funcţiunepunerea în funcţiunepunerea în funcţiune

  Etapa I. Etapa I. Etapa I. Etapa I. ---- Lucrări de construcţii

  Lucrările efectuate pentru amenajarea amplasamentului, fundaţiilor, platformelor

  de operare presupun realizarea unei etape de organizare de şantier ce cuprind:

  � amenajare perimetru construcţii, transport utilaje şi echipamente ale

  antreprenorului care să-i permită satisfacerea obligaţiilor de execuţie şi

  calitate precum şi cele privind controlul execuţiei.

  � aprovizionare cu materiale, instalaţii şi dispozitive, necesare execuţiei în

  conformitate cu prevederile din proiect şi normativele în vigoare.

  Organizarea de şantier va presupune intervenţia cu utilaje de construcţie într-un

  număr limitat de locaţii, astfel încât să se respecte ordinea operaţiunilor (delimitare,

  trasare, excavare, pregătire cofraje, turnare beton, aducerea terenului la cota + 0,00,

  montaj, probe) şi să se scurteze la minim timpul de execuţie.

  În cadrul organizării de şantier lucrările identificate se referă la:

  � stabilirea baracamentelor;

  � modul de desfăşurare a circulaţiei pe durata de execuţie a lucrărilor;

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  13 SC Mediu Consulting SRL

  � modul de depozitare al materialelor folosite;

  � numărul de utilaje de construcţie necesar;

  � instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor.

  Lucrările de construcţii/montaj se vor derula după marcarea şi delimitarea pe

  teren a amplasamentului destinat realizării proiectului, în conformitate cu etapele de

  execuţie şi cu planurile de situaţie executate de proiectant. Astfel zonele în care se

  lucrează vor fi împrejmuite corespunzător pentru a se evita accesul direct al

  persoanele străine pe şantier. Împrejmuirea este realizată cu stâlpi metalici verticali,

  înfipţi în teren pentru a garanta o perfectă stabilitate la acţiunea vântului, cu bare

  dispuse orizontal şi împrejmuire metalică semnalizată cu benzi colorate şi

  reflectorizante.

  Faza preliminară lucrărilor de construcţie fundaţii şi montaj a turbinelor eoliene,

  presupune realizarea unei zone de depozitare, în zona centrală a parcului eolian,

  astfel încât să faciliteze accesul rapid la punctele de lucru, aceasta zonă va depozita

  materiale şi va fi utilizată şi ca zonă de parcare pentru utilajele ce deservesc

  organizarea de şantier.

  Materialele şi echipamentele vor fi aduse pe amplasament folosind

  infrastructura rutieră existentă – DN 25 DJ 255 şi DJ 251. Un plan de management al

  transportului va fi dezvoltat în faza de construcţie asigurând astfel protecţia

  receptorilor locali sensibili.

  Drumurile de accesDrumurile de accesDrumurile de accesDrumurile de acces din cadrul parcului eolian sunt atât drumuri de exploatare

  agricola existente care vor fi reabilitate astfel încât sa suporte sarcini mari de

  transport, cat şi drumuri noi care in perioada de construcţie vor fi utilizate pentru

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  14 SC Mediu Consulting SRL

  transportul echipamentelor şi materialelor, iar in perioada de exploatare a centralei

  electrice eoliene la operaţiuni de întreţinere, reparaţii şi acces la turbinele electrice.

  Reabilitarea drumurilor de exploatare existente va consta in nivelarea,

  compactarea şi pietruirea lor.

  Drumurile de acces propuse vor fi construite ţinând cont de topografia zonei,

  structura solurilor, investigaţiile geotehnice.

  Pentru a permite accesul materialelor, utilajelor şi pentru a suporta sarcini mari

  de transport, drumurile de acces trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe:

  � lăţimea maxima de 5,5 m a benzii de rulare in linie dreapta;

  � inclinare longitudinala maxim 7-8º;

  � inclinarea laterala maxim 2 º;

  � masa maxima suportata minimum de 15 t;

  � presiunea maxima suportata de axul drumului sa fie de minimum 200

  kN/mp;

  � raza de curbura 25 m;

  � compoziţia constructiva a drumului de acces trebuie permită o drenare

  eficienta a apelor pluviale către rigole;

  � sistemele de rigole adiacente drumurilor de acces trebuie sa asigure

  drenajul apelor către zonele libere.

  Suprafaţa drumuri de exploatare de modernizat = 92800 mp.

  Suprafaţa totală a drumurilor de acces ce se vor construi este de 85500 mp.

  Platformele de montajPlatformele de montajPlatformele de montajPlatformele de montaj a turbinelor eoliene sunt proiectate şi construite sa

  reziste la solicitări şi presiuni mari suportând macarale de mare tonaj.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  15 SC Mediu Consulting SRL

  Platformele de montaj trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe:

  � inclinarea maxima laterala şi longitudinala a platformei trebuie sa fie de

  maxim 2º;

  � platforma trebuie sa reziste la presiuni exercitate de minimum 200 kN/mp;

  � înclinarea laterala a pereţilor platformei trebuie sa fie de maxim 45 º;

  � diferenţa înălţimii dintre platforma şi fundaţia turbinei nu trebuie sa

  depăşească 5m;

  � zona de livrare echipamente trebuie sa fie adiacenta platformei de montaj,

  fiind in zona de operare a braţului macaralei.

  Platformele de montaj sunt construcţii permanente fiind utilizate la amplasarea

  macaralelor necesare asamblării componentelor turbinelor eoliene.

  Suprafeţele implicate in realizarea platformei de operare şi a zonei de montaj

  turbine sunt:

  Tabel nr.5Tabel nr.5Tabel nr.5Tabel nr.5

  ZonaZonaZonaZona DescriereDescriereDescriereDescriere Inclinare Inclinare Inclinare Inclinare

  max %max %max %max %

  Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata

  (mp)(mp)(mp)(mp)

  DimensiuneDimensiuneDimensiuneDimensiune Rezistenta Rezistenta Rezistenta Rezistenta

  mmmminima inima inima inima

  FunctiuneFunctiuneFunctiuneFunctiune

  Q1Q1Q1Q1 Platforma 1 1800 40x45 200

  kN/mp

  Permanent

  TOTALTOTALTOTALTOTAL 55552222222200 mp00 mp00 mp00 mp

  Suprafaţa totala a platformelor de montaj este de 55552222222200 mp00 mp00 mp00 mp.

  Topografia zonei, suprafaţa terenului, caracteristicile solului, direcţia

  drumurilor de exploatare sunt factori ce influenţează proiectarea căilor de acces şi

  implicit a platformelor de operare a macaralei. Platformele de operare şi căile de acces

  sunt proiectate şi construite în special să reziste la solicitări şi presiuni deosebite

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  16 SC Mediu Consulting SRL

  suportând în special masele utilajelor, a camioanelor de transport utilaje şi

  echipamente, macarale de mare tonaj.

  Suprafeţele proiectate suportă presiuni extreme în ceea ce priveşte asamblarea

  şi ridicarea componentelor turbinei eoliene, masa totală poate ajunge până la 100 t.

  Amplasamentul turbinelor în linie permite ca suprafeţele necesare platformelor

  de montaj să se suprapună pe zonele de acces la turbine, limitând spaţiul afectat

  manevrelor macaralelor la o zonă de forma unui dreptunghi. Braţul macaralei va

  efectua o „măturare” cu un unghi de 90°. Subansamblele turbinei vor fi preluate direct

  din autovehicule ce le transportă şi poziţionate, fără depozitare temporară, evitând

  astfel deformările ce se pot produce la manevre şi depozitări pe sol fără suporţii de

  protecţie folosiţi pe utilajele de transport.

  FundaFundaFundaFundaţţţţii.ii.ii.ii.

  Realizarea fundaţiilor Realizarea fundaţiilor Realizarea fundaţiilor Realizarea fundaţiilor din beton armat va avea caracteristicile în funcţie de

  structura litologică a terenului din amplasament. Fundaţia pentru turn va fi executată

  în funcţie de solicitările statice şi dinamice suferite de turn, acest lucru depinzând de

  clasa de vânt în care se încadrează locaţia; de asemenea fundaţia va fi dimensionată

  în funcţie de geologia terenului şi factorii caracteristici zonei. Întreg ansamblul se

  montează pe o fundaţie rectangulară din beton armat cu bare de oţel-beton PC52,

  adâncimea de fundare fiind cuprinsă între 2,55 - 3 m pe o suprafaţă de circa 364,5

  mp.

  Suprafaţa totalăSuprafaţa totalăSuprafaţa totalăSuprafaţa totală a fundaţiilor turbinelor eoliene este de 29 x 364,5 m =

  10570,5 mp.

  Fig. nr. Fig. nr. Fig. nr. Fig. nr. 3333 Variantă propusă de plan fundaţie Variantă propusă de plan fundaţie Variantă propusă de plan fundaţie Variantă propusă de plan fundaţie

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  17 SC Mediu Consulting SRL

  Stratul de umplutura se realizează in jurul pilonului astfel încât sa se asigure

  forma iniţiala a terenului, rămânând vizibil numai pilonul, şi un trotuar de 1 m lăţime

  in jurul acestuia.

  După realizarea montajului platforma de fundaţie se acoperă cu strat de pământ

  vegetal pe care se vor reface textura vegetaţiei intr-o maniera cât mai apropiata cu

  modul in care aceasta vegetaţie exista natural în zonă. Astfel, suprafaţa de teren

  ocupata definitiv de o turbina eoliana este de 14,5 mp (inelul suprateran peste cota

  0); pentru 29 turbine rezultă o suprafaţă ocupată de 420,5420,5420,5420,5 m².m².m².m².

  După finalizarea turnării fundaţiei aceasta se compactează cu argilă şi se

  acoperă cu un strat de sol vegetal pana la baza inferioară a fundaţiei.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  18 SC Mediu Consulting SRL

  Etapa II Etapa II Etapa II Etapa II –––– Lucrări de montaj şi electrotehnice

  În această etapă lucrările de montaj şi punere în funcţiune cuprind operaţiile:

  • asamblarea şi amplasarea turbinelor eoliene;

  • montajul sistemelor electrice aferente;

  • conectarea sistemelor de automatizare;

  Furnizarea componentelor turbinelor va fi programată astfel încât ele vor fi

  instalate în fiecare locaţie fără o depozitare preliminară pe amplasament. Turnurile şi

  turbinele vor fi asamblate pe fundaţia existentă cu ajutorul a unei macarale în

  următoarele etape:

  1. amplasarea turnului pe fundaţie şi fixarea acestuia;

  2. montarea nacelei deasupra turnului;

  3. asamblarea rotorului (pale şi butuc) la nivelul solului;

  4. Faza finală de asamblare a turbinei eoliene prin ridicarea pe poziţie a

  rotorului şi montarea pe turn.

  Amplasarea turnului Amplasarea turnului Amplasarea turnului Amplasarea turnului –––– în cazul instalaţiilor pe ax orizontal, susţinerea e formată

  din fragmente tubulare din oţel cu înălţime maximă de 119 m şi care constau în 3 -5

  module asamblabile, care au un interior reticular din oţel.

  Amplasarea nacelei Amplasarea nacelei Amplasarea nacelei Amplasarea nacelei - componentă alcătuită din generator, convertor, sisteme

  anexe, care transformă energia eoliană în energie electrică. Carcasa exterioară este

  fabricată din fibră de sticlă armată; nacela este montată pe turn, într-un mod ce

  permite rotirea acesteia în jurul axei (180°), pentru captarea energiei vântului în

  funcţie de direcţia acestuia. Rotaţia nacelei se realizează cu ajutorul unor motoare

  electrice; nacela este prevăzută cu un sistem de menţinere a poziţiei-respectiv un

  sistem de frânare/blocare hidraulic.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  19 SC Mediu Consulting SRL

  Montajul rotorului Montajul rotorului Montajul rotorului Montajul rotorului ce este alcătuit din trei pale rotorice cu unghiul palelor

  variabil şi controlat automat; palele sunt realizate din fibră de sticlă armată; sensul de

  rotaţie este cel al acelor de ceasornic; diametrul rotorului fiind de 112 m; lungime

  pală 54,6m înălţimea totală a instalaţiei turn şi pală în poziţie verticală +175 m.

  Montarea generatorului Montarea generatorului Montarea generatorului Montarea generatorului ---- generatorul este de tip asincron cu o tensiune de

  ieşire de 690 V, şi o putere variabila până la 3000 KW în funcţie de viteza vântului. De

  la generator coboară un conductor de cupru până la transformatorul ridicător de

  tensiune de la 690V la 30 KV. Transformatorul şi legătura cu turbina sunt

  echipamente furnizate de producător.

  Asamblarea dispozitivul de frânare Asamblarea dispozitivul de frânare Asamblarea dispozitivul de frânare Asamblarea dispozitivul de frânare - dispozitiv de siguranţă ce se montează pe

  arborele de turaţie ridicată, între multiplicatorul de turaţie şi generatorul electric.

  Viteza de rotaţie a turbinei este menţinută constantă prin reglarea unghiului de

  înclinare a paletelor în funcţie de viteza vântului şi nu prin frânarea arborelui

  secundar al turbinei. Dispozitivul de frânare este utilizat numai în cazul în care

  mecanismul de reglare al unghiului de înclinare a paletelor nu funcţionează corect,

  sau pentru frânarea completă a turbinei în cazul în care se efectuează operaţii de

  întreţinere sau reparaţii.

  Montajul dispozitivelor deMontajul dispozitivelor deMontajul dispozitivelor deMontajul dispozitivelor de măsură şi control:măsură şi control:măsură şi control:măsură şi control:

  Girueta Girueta Girueta Girueta este montată pe nacelă şi are rolul de a se orienta în permanenţă după

  direcţia vântului. La schimbarea direcţiei vântului, girueta comandă automat intrarea

  în funcţiune a sistemului de pivotare al turbinei. În cazul turbinelor de dimensiuni

  reduse, nacela este rotită automat după direcţia vântului cu ajutorul giruetei, fără a fi

  necesară prezenţa unui sistem suplimentar de pivotare.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  20 SC Mediu Consulting SRL

  Anemometrul Anemometrul Anemometrul Anemometrul este un dispozitiv pentru măsurarea vitezei vântului. Acest aparat

  este montat pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului

  depăşeşte 3…4 m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte

  25m/s.

  Sistemul de control automat Sistemul de control automat Sistemul de control automat Sistemul de control automat al turbinei este asigurat PLC (programmable logic

  conroller) ce analizează datele de la senzorii de stare ai turbinei şi datele

  meteorologice şi generează semnale de control. Sistemul de măsurare al vitezei şi

  direcţiei vântului este format din 2 anemometre.

  Sistemul de control al fiecărei turbine este echipat cu componente (hardware şi

  software) pentru monitorizarea datelor la distanţă. Toate datele şi semnalele sunt

  transmise printr-o conexiune la un browser de Internet. Acest fapt face posibilă

  monitorizarea datelor la fel de uşoară ca prin intermediul unei telecomenzi active la

  distanţă (precum închiderea şi deschiderea).

  Realizarea conexiunii electrice Realizarea conexiunii electrice Realizarea conexiunii electrice Realizarea conexiunii electrice

  În funcţie de punctul de conexiune la reţeaua naţională de transport a energiei

  electrice este necesară solicitarea unei autorizaţii la nivel naţional (ANRE), astfel

  soluţia de racordare are vedere optimizarea pierderilor care apar în transformarea

  energiei de medie tensiune în energie de înaltă tensiune, energia produsă în parcul

  eolian fiind introdusă în sistemul energetic naţional. Energia produsă de cele 29 de

  centrale eoliene, va fi distribuită în sistemul energetic naţional, într-o staţie de

  transformare şi conexiuni.

  Legătura la medie tensiune Legătura la medie tensiune Legătura la medie tensiune Legătura la medie tensiune – între generatorul turbinei şi transformatorul

  ridicător de tensiune (substaţie de transformare) se va realiza o conexiune printr-un

  conductor de cupru unipolar de secţiune adecvată puterii electrice de transport,

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  21 SC Mediu Consulting SRL

  cabluri electrice îngropate la adâncime minimă cuprinsă între 1 şi 1,2 m, ce vor fi

  postate pe cât posibil în spaţiul existent şi pe zona drumurilor de acces astfel încât să

  reducă la minimum dimensiunile reţelei.

  Reţeaua de legătura a celor 29 centrale eoliene şi reţeaua de descărcare a

  energiei electrice de turbine la SE (staţia electrică) la staţia de transformare 30/110 kV

  se realizează îngropat, cablul electric poziţionându-se pe un strat de nisip şi protejat

  cu o placă tip PVC, care are rolul de rezistenţă mecanică iar la partea superioară va fi

  protejat cu o folie avertizoare PVC. Pe ansamblul conexiunilor electrice se va realiza

  si sistemul de transmisie date (fibra optica).

  Instalarea cablurilor electrice subterane de colectare a energiei electrice

  presupune următoarele operaţiuni :

  � excavarea de şanţuri de-a lungul drumurilor existente de exploatare

  agricolă, de pământ sau de la marginea drumurilor asfaltate;

  � amenajarea bazelor şanţurilor excavate (aşternerea unui strat de nisip);

  � amplasarea cablurilor electrice;

  � realizarea legăturilor între cabluri;

  � îngroparea cablurilor;

  � umplerea cu pământ a şanţurilor;

  � refacerea terenurilor prin aşternerea unui strat de sol vegetal.

  Realizarea legăturii reţelei electrice la SEN se efectuează în conformitate cu

  Normativele privind „Cerinţe tehnice minime pentru centralele eoliene introduse în

  Codul Tehnic RET” şi „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes

  public pentru centralele electrice eoliene” aprobat prin ordinul ANRE nr. 129/2008

  respectându-se astfel prevederile avizului tehnic de racordare emis.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  22 SC Mediu Consulting SRL

  Racordul parcului eolian propus la staţia electrica de transformare 30/110 kV

  (punct conexiune intermediara) precum si racordul la SEN printr-o retea de tip LES

  110 kV sunt proiecte ce se vor dezvolta separat proiectului analizat (parc eolian),

  fiecare proiect parcurgând etapa de acord de mediu si obţinerea autorizaţiilor de

  construcţie.

  Este propusa o varianta de conexiune intermediara 30KV/110 (staţie electrică)

  la acesta racordându-se cele 29 centrale eoliene ale proiectului în discuţie. Staţia de

  transformare este dedicata transformării energiei de tensiune medie 30 kV în înaltă

  tensiune 110 kV si va face parte din aria de competenţă a constructorului parcului

  eolian este aria dedicată

  Punctul de conexiune (SE 30/110 kV) se va racorda apoi printr-o reţea tip LES

  110 kV spre o staţie de transformare şi conexiuni 110/400 kV , ambele proiecte fiind

  in etapa iniţială de dezvoltare.

  Descriere instalaţie turbina eoliana Descriere instalaţie turbina eoliana Descriere instalaţie turbina eoliana Descriere instalaţie turbina eoliana –––– putere max. 3 MWputere max. 3 MWputere max. 3 MWputere max. 3 MW

  Turbinele eoliene din cadrul parcului eolian sunt instalaţii cu ax orizontal, rotorul

  acestora fiind prevăzut cu trei pale cu profil aerodinamic, fiind astfel mai puţin

  supuse unor solicitări mecanice importante. Energia vântului roteşte palele rotorului,

  acesta este conectat la cutia de viteze ce roteşte generatorul producând electricitate.

  Dispunerea turbinei eoliene se va face în amonte, aceasta metodă fiind cea mai

  utilizată, deoarece este simplă şi furnizează rezultate bune pentru puteri mari; nu are

  suprafeţe de direcţionare, eforturile de manevrare sunt reduse şi are stabilitate bună.

  Montajul în amonte prezintă un avantaj, direcţia vântului fiind direct pe faţa palelor,

  iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, după direcţia vântului. Acest tip

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  23 SC Mediu Consulting SRL

  de turbină eoliană cu axul orizontal şi rotorul tip elice, prezintă cel mai ridicat interes

  pentru producerea de energie electrică la scară industrială.

  Fiecare centrală eoliană este alcătuită dintr-un turn/pilon metalic format din 3-5

  tronsoane, conice cu diametre şi grosimi variabile ale peretelui, structură cu o

  lungime de max. 119 m. Pe tronsonul final este montat nacela cu generatorul

  asincron şi sistemul de elice. Întreg ansamblu se montează pe o fundaţie din beton

  armat cu bare din PC 52, adâncimea de afundare fiind cuprinsă între 2,55 şi 3 m.

  Înălţimea maximă a acestor turbine este de + 175 m, incluzând rotorul cu cele 3

  pale (turn + pala in poziţie verticala).

  Câteva dintre părţile principale ale turbinelor eoliene sunt prezentate în figura

  nr.4, dar în principiu, cele mai importante părţi componente ale turbinelor eoliene,

  sunt:

  o butucul rotorului;

  o paletele;

  o nacela;

  o pilonul (turnul);

  o arborele principal (de turaţie redusă);

  o multiplicatorul de turaţie cu roţi dinţate;

  o dispozitivul de frânare;

  o arborele de turaţie ridicată;

  o generatorul electric;

  o sistemul de răcire al generatorului electric;

  o girueta;

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  24 SC Mediu Consulting SRL

  o anemometrul;

  o sistemul de control (PLC).

  Caracteristici tehnicCaracteristici tehnicCaracteristici tehnicCaracteristici tehnice echipament e echipament e echipament e echipament –––– turbină eoliană putere instalata max.3 MWturbină eoliană putere instalata max.3 MWturbină eoliană putere instalata max.3 MWturbină eoliană putere instalata max.3 MW

  Turbina eoliană este cu viteză variabilă cu diametrul rotorului de maxim 112 m şi

  o putere nominală de max. 3000 kW.

  Date generaleDate generaleDate generaleDate generale

  � Turn – înălţime maximă 119 m şi greutate de aprox. 245 tone;

  � Tip - rotor cu 3 pale, axă orizontală, orientare pe direcţia vântului.

  � Putere nominală – maxim 3000 kW la 12 m/s viteza vânt.

  � Viteza vântului de start – 3 m/s.

  � Autoprotecţie – 25 m/s.

  � Timp de exploatare estimat - 20 ani.

  � Domeniu temperatură de exploatare - -300 ..... +400C;

  � Altitudine maxima de exploatare 1500m.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  25 SC Mediu Consulting SRL

  Fig. nr. 4 Fig. nr. 4 Fig. nr. 4 Fig. nr. 4 ---- Plan turbina Plan turbina Plan turbina Plan turbina putere maxima putere maxima putere maxima putere maxima 3000 kW; 3000 kW; 3000 kW; 3000 kW; HHHHmax.max.max.max. = +175 m= +175 m= +175 m= +175 m

  RotorulRotorulRotorulRotorul este constituit din 3 pale amplasate pe un arbore dotat cu sistem de

  ghidare independent pe 3 axe. Palele rotorului sunt confecţionate din material

  compozit. Palele sunt echipate cu un sistem de protecţie împotriva descărcărilor

  electrice incluzând şi un paratrăsnet ce protejează rotorul.

  Specificaţiile rotoruluiSpecificaţiile rotoruluiSpecificaţiile rotoruluiSpecificaţiile rotorului

  � Diametru – maxim 112 m.

  � Aria de desfăşurare – 9852 m2.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  26 SC Mediu Consulting SRL

  SpecSpecSpecSpecificaţii paleificaţii paleificaţii paleificaţii pale

  � Material – compozit.

  � Lungime – maxim 54,6 m.

  Nacela Nacela Nacela Nacela ce are în componenţă arborele rotor, cutie viteze, generator, sistem de

  frânare, convertor sistem de răcire.

  Date tehnice nacela:

  � Înălţime – 3,9 m.

  � Lungime – 14 m.

  Specificaţii cutie vitezSpecificaţii cutie vitezSpecificaţii cutie vitezSpecificaţii cutie vitezeeee

  � Tip – 3 trepte de viteză.

  � Putere nominală – maxim 3000 kW.

  � Lubrifiant - ulei tip VG 320 – 400 litri.

  GeneratorulGeneratorulGeneratorulGeneratorul este de tip – dublu asincron cu putere nominală de max. 3000 kW

  echipat cu circuit de răcire pe bază de apă-glycol (antigel).

  � Tensiune nominală – 690 V.

  � Frecventa de funcţionare – 50 Hz.

  Sistemul de frânareSistemul de frânareSistemul de frânareSistemul de frânare – dispozitiv de control a mişcării de rotaţie a palelor şi

  rotorului de tip aerodinamic şi pe sistem hidraulic/mecanic.

  � Tip – disc frână – cu acţionare hidraulică sau electrică.

  � Ulei hidraulic - aprox. 50 l.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  27 SC Mediu Consulting SRL

  Fig nr. 5 Fig nr. 5 Fig nr. 5 Fig nr. 5 –––– Componentele unei turbine eoliene.Componentele unei turbine eoliene.Componentele unei turbine eoliene.Componentele unei turbine eoliene.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  28 SC Mediu Consulting SRL

  Fig. nr. 6 Variaţie putere turbina eoliana 3 MW funcţie de viteza vântuluiFig. nr. 6 Variaţie putere turbina eoliana 3 MW funcţie de viteza vântuluiFig. nr. 6 Variaţie putere turbina eoliana 3 MW funcţie de viteza vântuluiFig. nr. 6 Variaţie putere turbina eoliana 3 MW funcţie de viteza vântului

  Variaţia puterii in funcţie de intensitatea vântului este calculata pentru condiţii

  standard: temperatura aerului de 15°C, presiune atmosferica de 1013 hPa şi 1,225

  kg/mc densitate aer.

  FuncFuncFuncFuncţţţţionarea parcului eolian ionarea parcului eolian ionarea parcului eolian ionarea parcului eolian

  Turbinele eoliene utilizează energia cinetică a vântului pentru a antrena

  arborele rotorului, aceasta este transformată în energie mecanică, care la rândul ei

  este transformată în energie electrică de către generatorul cuplat mecanic la aceasta.

  Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, dacă turbina şi generatorul au viteze de

  acelaşi ordin de mărime, fie se poate realiza prin intermediul unui multiplicator de

  viteză.

  Energia obţinută este fi gestionată în mai multe moduri cum ar fi: stocată în

  acumulatori, fie este distribuită prin intermediul unei reţele electrice, fie sunt

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  29 SC Mediu Consulting SRL

  alimentate sarcini izolate. Sistemele eoliene de conversie au şi pierderi. (ale

  generatorului şi ale eventualelor sisteme de conversie), astfel se poate menţiona un

  randament de ordinul a 89 - 90 %.

  Operarea şi întreţinerea Operarea şi întreţinerea Operarea şi întreţinerea Operarea şi întreţinerea parcului eolian este asigurată în perioada de garanţie a

  echipamentelor de către producător, acesta asigurând servicii de întreţinere şi

  reparaţii conform programului:

  Tabel nr.Tabel nr.Tabel nr.Tabel nr. 6 Activităţi de întreţinere propuse în cadrul parcului eolian6 Activităţi de întreţinere propuse în cadrul parcului eolian6 Activităţi de întreţinere propuse în cadrul parcului eolian6 Activităţi de întreţinere propuse în cadrul parcului eolian

  PerioadaPerioadaPerioadaPerioada Activităţi de întreţinereActivităţi de întreţinereActivităţi de întreţinereActivităţi de întreţinere

  Lunar

  Verificări şi monitorizarea turbinelor eoliene şi a

  infrastructurii amplasamentului incluzând

  echipamentul de control, sistemul electric de

  transformare şi transport.

  Semestrial Sistemul de lubrifiere şi hidraulic. Inspecţia

  mecanismelor de frânare, nivel de ulei , filtre ulei.

  Anual Examinări ale subansamblelor turbinei: pale, rotor,

  componente.

  5 ani Service complet al componentelor turbinei, lucrări

  anticoroziune.

  Perioada de funcţionare a parcului eolian este estimată la 20 de ani,

  reprezentând de altfel durata medie de funcţionare a turbinelor eoliene furnizate de

  producător.

  Tabel nr. Tabel nr. Tabel nr. Tabel nr. 7777 Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice turbină turbină turbină turbină 3000kW3000kW3000kW3000kW

  ModelModelModelModel 3.0 MW IEC class II A3.0 MW IEC class II A3.0 MW IEC class II A3.0 MW IEC class II A T T T T Înălţimea maximă totalăÎnălţimea maximă totalăÎnălţimea maximă totalăÎnălţimea maximă totală 111175 75 75 75 m m m m DDDD DiametruDiametruDiametruDiametru rotorotorotorotorrrr 112112112112 mmmm HHHH Înălţimea turnuluiÎnălţimea turnuluiÎnălţimea turnuluiÎnălţimea turnului 119119119119 m m m m

  Putere instalatăPutere instalatăPutere instalatăPutere instalată max.max.max.max. 3 MW3 MW3 MW3 MW

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  30 SC Mediu Consulting SRL

  Amplasarea turbinei eoliene se va face respectând normele de poziţionare şi a

  distanţele de protecţie faţă de elementele construite sau protejate prin lege, ale zone,

  drumuri publice, reţele de transport curent electric, canale şi antene de irigaţii

  (conform prevederilor din Ordinului 4/2009 - Norma Tehnică privind delimitarea

  zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice – revizia I-

  Anexa 3.

  Tabelul nr. Tabelul nr. Tabelul nr. Tabelul nr. 8888 Distanţe de siguranţă aferente instalaţiilor eolieneDistanţe de siguranţă aferente instalaţiilor eolieneDistanţe de siguranţă aferente instalaţiilor eolieneDistanţe de siguranţă aferente instalaţiilor eoliene

  Denumirea obiectivului învecinat cu Denumirea obiectivului învecinat cu Denumirea obiectivului învecinat cu Denumirea obiectivului învecinat cu

  centrala eolianăcentrala eolianăcentrala eolianăcentrala eoliană

  Distanţa dDistanţa dDistanţa dDistanţa de e e e

  protecţieprotecţieprotecţieprotecţie

  –––– m m m m ––––

  Distanţa deDistanţa deDistanţa deDistanţa de

  siguranţăsiguranţăsiguranţăsiguranţă

  –––– m m m m ––––

  De unde se De unde se De unde se De unde se

  măsoară distanţa măsoară distanţa măsoară distanţa măsoară distanţa

  de siguranţăde siguranţăde siguranţăde siguranţă

  Drumuri publice de interes naţional sau

  de interes judeţean 1) H 2) + 3 m 3) 4)

  Drumuri publice comunale, drumuri

  publice vicinale, drumuri de utilitate

  privată

  1) H 2) + 3 m 3) 4

  Căi ferate 1) H 2) + 3 m 7) 4)

  LEA 1) H 2) + 3 m 4)

  Centrale eoliene*8) 1) 9) 4)

  Linii aeriene de Tc 1) H 2) + 3 m 4)

  Conducte supraterane de fluide

  inflamabile 1) H 10) + 3 m 11) 4)

  Instalaţii de extracţie petrol şi gaze

  naturale, de pompare petrol, staţii de

  reglare măsurare gaze naturale

  1) H 10) + 3 m 11) 4)

  Poduri 1) H 2) + 3 m 12) 4)

  Baraje, diguri 1) H 2) + 3 m 4)

  Clădiri locuite 1) H13 4

  Clădiri cu substanţe inflamabile, cu

  pericol de explozie sau incendiu 1) H 2) + 3 m 12) 4)

  Aeroporturi 1) 14) 4)

  Instalaţii de emisie recepţie Tc 1) 14) 4)

  Locuri şi clădiri istorice 1) 14) 4)

  Zone cu flora sau/şi fauna protejate 1) 14) 4)

  Terenuri de sport omologate 1) H 2) + 3 m 4)

  Parcaje auto pe platforme în aer liber 1) H 2) + 3 m 4)

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport Raport Raport Raport privind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediuluiprivind impactul asupra mediului

  31 SC Mediu Consulting SRL

  LEGENDĂLEGENDĂLEGENDĂLEGENDĂ

  Tc: telecomunicaţii

  NOTE:NOTE:NOTE:NOTE:

  1) Conturul fundaţiei pilonului de susţinere plus 0,2 m împrejur.

  2) Înălţimea pilonului plus lungimea palei.

  3) Distanţa până la axul drumului nu va fi mai mică de 50 m.

  4) Se măsoară de la marginea construcţiei supraterane; pentru o amenajare cu mai multe agregate

  (fermă) se consideră distanţa de la agregatul cel mai apropiat de obiectivul învecinat.

  5) Egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m.

  6) Distanţa centralei eoliene faţă de drumul de utilitate privată propriu nu se normează.

  7) Distanţa până la axul căii ferate nu va fi mai mică de 100 m.

  8) Amenajări eoliene cuprinzând unul sau mai multe agregate (fermă) aparţinând altui operator

  economic.

  9) Distanţa dintre agregatul a cărui zonă de siguranţă o stabilim şi agregatul cel mai apropiat

  aparţinând celeilalte ferme eoliene va fi egală cu 7 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci

  când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv cu 4 x diametrul rotorului celui

  mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant.

  10) Înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei.

  11) Dacă obiectivul este îngrădit, distanţa de siguranţă se măsoară până la îngrădire.

  12) După caz, se stabileşte distanţa egală cu H + 3 m dacă peste pod trece un drum naţional, un drum

  judeţean sau o cale ferată, ţinându-se seama şi de notele 3) şi 7), respectiv o distanţă egală cu o lungime

  de pală, dar nu mai puţin de 30 m, dacă peste pod trece un drum comunal, un drum vicinal sau un drum

  de utilitate privată.

  13) Înălţimea pilonului x 3; această distanţă se poate reduce faţă de zona de locuinţe, cu acordul

  comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3 m;

  distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii consumului propriu al unei zone de locuinţe va fi cel puţin

  egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3 m; distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe

  nu se normează.

  14) Se stabileşte cu avizul autorităţilor competente, care sunt menţionate în certificatul de urbanism.

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu de Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactului

  SC MEDIU CONSULTING SRL

  32

  1.6 Informaţii privind producţia1.6 Informaţii privind producţia1.6 Informaţii privind producţia1.6 Informaţii privind producţia....

  TabelTabelTabelTabel nr.nr.nr.nr.9999 Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energeticeInformaţii privind producţia şi necesarul resurselor energeticeInformaţii privind producţia şi necesarul resurselor energeticeInformaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

  ProduProduProduProducţiacţiacţiacţia Resurse folosite în scopul asigurResurse folosite în scopul asigurResurse folosite în scopul asigurResurse folosite în scopul asigurăăăării producţieirii producţieirii producţieirii producţiei

  DenumireDenumireDenumireDenumire Cantitate anualCantitate anualCantitate anualCantitate anualăăăă

  estimataestimataestimataestimata DenumireDenumireDenumireDenumire mediemediemediemedie anualanualanualanualăăăă FurnizorFurnizorFurnizorFurnizor

  Energie electrică 170.000 MW Energie eoliană - -

  1.7 Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice1.7 Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice1.7 Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice1.7 Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice

  Tabel nTabel nTabel nTabel nr. r. r. r. 10101010 Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau

  preparatele chimicepreparatele chimicepreparatele chimicepreparatele chimice

  Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea

  materiei prime, materiei prime, materiei prime, materiei prime,

  a substanţei sau a substanţei sau a substanţei sau a substanţei sau

  a preparatului a preparatului a preparatului a preparatului

  chimicchimicchimicchimic

  Cantitatea anualCantitatea anualCantitatea anualCantitatea anualăăăă/ / / /

  existentexistentexistentexistentăăăă în stocîn stocîn stocîn stoc

  Clasificarea şi etichetarea substanţelorClasificarea şi etichetarea substanţelorClasificarea şi etichetarea substanţelorClasificarea şi etichetarea substanţelor

  sau a preparatelor chimice*sau a preparatelor chimice*sau a preparatelor chimice*sau a preparatelor chimice*))))

  CategorieCategorieCategorieCategorie ----

  Periculoase/ Periculoase/ Periculoase/ Periculoase/

  Nepericuloase Nepericuloase Nepericuloase Nepericuloase

  (P/N)(P/N)(P/N)(P/N)

  Periculozitate**)Periculozitate**)Periculozitate**)Periculozitate**) Fraze de risc*)Fraze de risc*)Fraze de risc*)Fraze de risc*)

  Ulei hidraulic 1450 litri PPPP Poate provoca efecte

  adverse pe termen lung

  asupra mediului

  acvatic.

  R53, S23, S51

  Ulei transmisie 11600 litri PPPP

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu de Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactului

  SC MEDIU CONSULTING SRL

  33

  1.8 Informaţii despre p1.8 Informaţii despre p1.8 Informaţii despre p1.8 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afecteazoluanţii fizici şi biologici care afecteazoluanţii fizici şi biologici care afecteazoluanţii fizici şi biologici care afecteazăăăă mediul, generaţi de activitatea propusmediul, generaţi de activitatea propusmediul, generaţi de activitatea propusmediul, generaţi de activitatea propusăăăă

  Tabel nr. Tabel nr. Tabel nr. Tabel nr. 11111111

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Sursa de Sursa de Sursa de Sursa de

  poluarepoluarepoluarepoluare

  Numărul Numărul Numărul Numărul

  surselor de surselor de surselor de surselor de

  poluarepoluarepoluarepoluare Po

  luar

  e m

  axim

  a p

  erm

  isa

  (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  max

  ima

  adm

  isa

  pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i

  med

  iu)

  med

  iu)

  med

  iu)

  med

  iu)

  Poluare Poluare Poluare Poluare

  de fondde fondde fondde fond

  Poluare calculatPoluare calculatPoluare calculatPoluare calculata produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de

  eliminare/reducereeliminare/reducereeliminare/reducereeliminare/reducere

  Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere

  a poluăriia poluăriia poluăriia poluării

  Pe z

  ona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  i Pe zone de Pe zone de Pe zone de Pe zone de

  protecţie/ protecţie/ protecţie/ protecţie/

  restricţie restricţie restricţie restricţie

  aferente aferente aferente aferente

  obiectivului, obiectivului, obiectivului, obiectivului,

  conform conform conform conform

  legislaţiei in legislaţiei in legislaţiei in legislaţiei in

  vigoarevigoarevigoarevigoare

  Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de

  recreere sau alte zorecreere sau alte zorecreere sau alte zorecreere sau alte zone protejate ne protejate ne protejate ne protejate

  cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a

  polupolupolupoluăăăării de fondrii de fondrii de fondrii de fond

  FFFFăăăărrrrăăăă

  masuri de masuri de masuri de masuri de

  eliminare/ eliminare/ eliminare/ eliminare/

  reducere reducere reducere reducere

  a polua polua polua poluăăăăriiriiriirii

  Cu implementarea Cu implementarea Cu implementarea Cu implementarea

  mmmmăăăăsurilor de surilor de surilor de surilor de

  eliminare/ reducere eliminare/ reducere eliminare/ reducere eliminare/ reducere

  a polua polua polua poluăăăăriiriiriirii

  Perioada de construcţiePerioada de construcţiePerioada de construcţiePerioada de construcţie

  Polu

  are

  atm

  osf

  eric

  Polu

  are

  atm

  osf

  eric

  Polu

  are

  atm

  osf

  eric

  Polu

  are

  atm

  osf

  eric

  ăă ăă

  Trafic rutier

  (utilaje şi

  autovehicule

  de transport)

  emisii

  specifice

  activităţilor

  de transport,

  particule de

  praf

  Funcţie de

  numărul

  utilajelor şi

  autovehiculelor

  care vor fi

  utilizate în

  cadrul

  organizării de

  şantier

  CMA

  STAS

  12574-

  87

  -

  Verificarea periodică a stării

  tehnice a utilajelor aflate în

  dotare

  Transportul

  şi

  descărcarea

  materialelor

  (pulberi,

  COV, etc.)

  CMA

  STAS

  12574-

  87

  -

  Praf

  antrenat de

  curenţii

  atmosferici

  in zonele

  vecine

  Acoperirea materialelor in

  timpul transportului

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu de Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactului

  SC MEDIU CONSULTING SRL

  34

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Sursa de Sursa de Sursa de Sursa de

  poluarepoluarepoluarepoluare

  Numărul Numărul Numărul Numărul

  surselor de surselor de surselor de surselor de

  poluarepoluarepoluarepoluare

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  max

  ima

  adm

  isa

  pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i

  med

  iu)

  med

  iu)

  med

  iu)

  med

  iu)

  Poluare Poluare Poluare Poluare

  de fondde fondde fondde fond

  Poluare calculatPoluare calculatPoluare calculatPoluare calculata produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de

  eliminare/reducereeliminare/reducereeliminare/reducereeliminare/reducere

  Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere

  a poluăriia poluăriia poluăriia poluării

  Pe z

  ona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  i Pe zone de Pe zone de Pe zone de Pe zone de

  protecţie/ protecţie/ protecţie/ protecţie/

  restricţie restricţie restricţie restricţie

  aferente aferente aferente aferente

  obiectivului, obiectivului, obiectivului, obiectivului,

  conform conform conform conform

  legislaţiei in legislaţiei in legislaţiei in legislaţiei in

  vigoarevigoarevigoarevigoare

  Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de

  recreere sau alte zorecreere sau alte zorecreere sau alte zorecreere sau alte zone protejate ne protejate ne protejate ne protejate

  cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a

  polupolupolupoluăăăării de fondrii de fondrii de fondrii de fond

  FFFFăăăărrrrăăăă

  masuri de masuri de masuri de masuri de

  eliminare/ eliminare/ eliminare/ eliminare/

  reducere reducere reducere reducere

  a polua polua polua poluăăăăriiriiriirii

  Cu implementarea Cu implementarea Cu implementarea Cu implementarea

  mmmmăăăăsurilor de surilor de surilor de surilor de

  eliminare/ reducere eliminare/ reducere eliminare/ reducere eliminare/ reducere

  a polua polua polua poluăăăăriiriiriirii

  Polu

  area

  solu

  lui

  Polu

  area

  solu

  lui

  Polu

  area

  solu

  lui

  Polu

  area

  solu

  lui

  Depozitarea

  necontrolată

  a materiilor

  prime şi

  materialelor,

  a deşeurilor

  generate

  Ord.

  MAPPM

  756/1997

  -

  Respectarea condiţiilor impuse

  în urma organizării de şantier,

  amenajarea depozitelor

  specifice fiecărui tip de

  material, amenajarea unei

  platforme betonate pentru

  operaţiunile de încărcare-

  descărcare

  Scurgeri de

  produse

  petroliere

  Funcţie de

  starea tehnică

  a utilajelor şi

  maşinilor

  MAPPM

  756/1997 -

  Utilizarea unor utilaje cu

  revizia tehnică realizată în mod

  regulat Schimburile de ulei se

  vor realiza de către persoane

  instruite/autorizate

  Polu

  area

  fonic

  Polu

  area

  fonic

  Polu

  area

  fonic

  Polu

  area

  fonic

  ăă ăă

  Funcţionarea

  utilajelor

  Funcţie de

  numărul

  utilajelor

  utilizate in

  cadrul

  organizării de

  şantier

  STAS

  10009/88

  Monitorizarea nivelului de

  zgomot

 • SC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.LSC SUHURLUI EOLIAN S.R.L

  Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu Raport la Studiu de Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactuluide Evaluare a Impactului

  SC MEDIU CONSULTING SRL

  35

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Tip

  ul polu

  ării

  Sursa de Sursa de Sursa de Sursa de

  poluarepoluarepoluarepoluare

  Numărul Numărul Numărul Numărul

  surselor de surselor de surselor de surselor de

  poluarepoluarepoluarepoluare

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  Polu

  are

  max

  ima

  per

  mis

  a (lim

  ita

  max

  ima

  adm

  isa

  pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i m

  axim

  a ad

  mis

  a pen

  tru o

  m s

  i

  med

  iu)

  med

  iu)

  med

  iu)

  med

  iu)

  Poluare Poluare Poluare Poluare

  de fondde fondde fondde fond

  Poluare calculatPoluare calculatPoluare calculatPoluare calculata produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de a produsa de activitate şi masuri de

  eliminare/reducereeliminare/reducereeliminare/reducereeliminare/reducere

  Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere Măsuri de eliminare/ reducere

  a poluăriia poluăriia poluăriia poluării

  Pe z

  ona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  iPe

  zona

  obie

  ctiv

  ulu

  i Pe zone de Pe zone de Pe zone de Pe zone de

  protecţie/ protecţie/ protecţie/ protecţie/

  restricţie restricţie restricţie restricţie

  aferente aferente aferente aferente

  obiectivului, obiectivului, obiectivului, obiectivului,

  conform conform conform conform

  legislaţiei in legislaţiei in legislaţiei in legislaţiei in

  vigoarevigoarevigoarevigoare

  Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de Pe zone rezidenţiale, de

  recreere sau alte zorecreere sau alte zorecreere sau alte zorecreere sau alte zone protejate ne protejate ne protejate ne protejate

  cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a cu luarea în considerare a

  polupolupolupoluăăăării de fondrii de fondrii de fondrii de fond

  FFFFăăăărrrrăăăă

  masuri de masuri de masuri de masuri de

  eliminare/ eliminare/ eliminare/ eliminare/

  reducere reducere reducere reducere

  a polua polua polua poluăăăăriiriiriirii

  Cu implementarea Cu implementarea Cu implementarea Cu implementarea

  mmmmăăăăsurilor de surilor de su