of 126 /126
1 RAPORT DE ACTIVITATE anul 2013 ÎNTRODUCERE Primarul, viceprimarul, secretarul unitătii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structură functională cu activitate permanentă, denumită PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHEORGHENI, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitătii locale. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, în conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt încadrate cu functionari publici si personal contractual. Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale. Secretarul municipiului Gheorgheni este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative si se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii. Atributiile secretarului municipiului sunt cele prevăzute de art.117 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată si completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum si cele stabilite de Consiliul Local al municipiului Gheorgheni. Secretarul unitătii administrativ-teritoriale reprezentă interesele autoritătii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tară si străinătate, în limita competentelor stabilite de conducătorul autoritătii sau institutiei publice. Atributiile Administratorul public sunt cele prevăzute de art.112 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată si completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum si cele stabilite de Consiliul Local al municipiului Gheorgheni. Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în functie se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Primarul a delegat către administratorul public, în conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Pentru punerea în aplicare a activitătilor date în competenta sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce . Potrivit Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, aprobat de H.C.L. nr.175/2013 a Consiliul Local Gheorgheni, Aparat de specialitate 77, SPCLEP Gheorgheni 8, Poliția Locală 20, Asistenți personali 65, Asisitenți medicali comunitare 7 , Bibliotecă 10,Centrul Cultural 3, Teatru Figura Studio 26, Muzeul Tarisznyas Marton 9, Cresă 14.

Raport de activitate Primărie

Embed Size (px)

Text of Raport de activitate Primărie

Page 1: Raport de activitate Primărie

1

RAPORT DE ACTIVITATE

anul 2013

ÎNTRODUCERE

Primarul, viceprimarul, secretarul unitătii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al

primarului constituie o structură functională cu activitate permanentă, denumită PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI GHEORGHENI, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozitiile

primarului, solutionând problemele curente ale colectivitătii locale.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, în conditiile legii.

Compartimentele functionale ale acestuia sunt încadrate cu functionari publici si personal contractual.

Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega

atributiile sale.

Secretarul municipiului Gheorgheni este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice

sau administrative si se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii. Atributiile secretarului

municipiului sunt cele prevăzute de art.117 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată si completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum si cele

stabilite de Consiliul Local al municipiului Gheorgheni. Secretarul unitătii administrativ-teritoriale

reprezentă interesele autoritătii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice

de drept public sau privat, din tară si străinătate, în limita competentelor stabilite de conducătorul autoritătii

sau institutiei publice.

Atributiile Administratorul public sunt cele prevăzute de art.112 din Legea administratiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, modificată si completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative,

precum si cele stabilite de Consiliul Local al municipiului Gheorgheni. Numirea si eliberarea din functie a

administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de

consiliul local. Numirea în functie se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplini, în

baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de

specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Primarul a delegat către administratorul public, în

conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Pentru punerea în aplicare a activitătilor date în competenta sa prin actele normative, primarul

beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce .

Potrivit Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului

Municipiului Gheorgheni, aprobat de H.C.L. nr.175/2013 a Consiliul Local Gheorgheni, Aparat de

specialitate 77, SPCLEP Gheorgheni 8, Poliția Locală 20, Asistenți personali 65, Asisitenți medicali

comunitare 7 , Bibliotecă 10,Centrul Cultural 3, Teatru Figura Studio 26, Muzeul Tarisznyas Marton 9,

Cresă 14.

Page 2: Raport de activitate Primărie

2

Primar

Structurile următoare sunt direct coordonate de primar :

I. Compartiment Cabinet Primar

II. Compartiment audit intern

III. Compartiment Resurse Umane şi Salarizare

IV. Compartiment Secretariat

V. Compartiment cultura

I. Compartiment Cabinet Primar

Urmarirea activitățile programate ale Primarului. Asigurat legăturile Primarului cu alte institutii,

agenți economici de pe raza Municipiului Gheorgheni; Reprezentarea instituției prin delegarea ori de căte

ori este necesar în țară și în străinătate asigurănd relațiile internaționale;

Participare la audientele organizate săptămânal de Primarul municipiului, consemnează obiectul

audientei si urmăreste modul de rezolvare al plângerilor, reclamatiilor, sesizărilor formulate cu ocazia

audientei;

Primirea reclamațiilor și sesizările persoanelor, adresate direct primarului, urmărește modul de rezolvare a

acestora în termen;

Ordonarea și prezentarea Primarului corespondența sosită prin registratură sau prin posta specială;

Întocmirea programului zilnic de activitate al Primarului, conform indicatiilor acestuia;

Înregistrarea si predare la Registratură corespondenta rezolvată; Asigurarea legăturile telefonice ale

Primarului cu persoanele din afara Primăriei precum și cu personalul Primăriei;

Asigură desfășurarea protocolului atunci când este necesar; Informează zilnic Primarul prin note

scrise despre sesizările presei privind activitatea institutiei;

II. Compartiment audit intern

La nivelul Municipiului Gheorgheni s-a constituit în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002

privind auditul public intern,compartimentul de audit intern cu un număr de 1 post, pentru auditarea

activităţilor instituţiei cât şi la entităţile publice aflate în subordonare.

Scopul principal al raportului îl constituie prezentarea stadiului implementării auditului intern în

cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni, a contribuţiei acestuia la îmbunătăţirea activităţii entităţilor

publice şi a principalelor direcţii de acţiune pentru creşterea calităţii activităţii de audit intern cît şi de a

prezenta progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate de auditor şi contribuţia

acesteia la realizarea obiectivelor instituţiei. Raportul este destinat atât managementului, care poate aprecia

rezultatul muncii auditorului intern, cât şi DGFP Harghita, fiind unul din principalele instrumente de

monitorizare a activităţii de audit intern. De asemenea pe baza acestuia se elaborează raportul anual de

activitate la nivel naţional pentru informarea Guvernului şi Comisiei Europene.

Page 3: Raport de activitate Primărie

3

Primăria Municipiului Gheorgheni a avut în anul 2013 în total 924 salariaţi din care 116 angajaţi în

cadrul primăriei

- 48 angajaţi în instituţii de cultură subordonate Primăriei ( Biblioteca Municipiului, Centrul

Cultural, Teatrul Figura Studio Szinhaz, Muzeul Tarisznyas Marton)

-520 angajaţi în instituţii de învăţământ(Creşa,Grădiniţe şi şcoli în nunăr de 8)

- 240 angajaţi al Spitalului Municipiului Gheorgheni

Bugetul de venituri şi cheltuieli derulate în cursul anului 2013 a fost de 60.523.645 lei total din care:

Primăria Municipiului Gheorgheni 32.448.438 lei

Instituţiile de cultură 2.013.723 lei

Instituţiile de învăţământ 16484748 lei

Instituţia de sănătate 9.576.736 lei

În cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni s-a constituit structura de audit public intern sub forma

de Audit intern cu un număr de 1 post care este ocupat.

În subordinea Primăriei Municipiului Gheorgheni se află:

Nr.crt. Forma entităţii Bugetul entităţii

lei

Nr. salariaţi

Servicii/Birou/Compartimente din cadrul

Primăriei Municipiului Gheorgheni

32.448.438 116

1 Primar - 1

2 Viceprimar - 1

3 Administrator Public - 1

4 Cabinet Primar - 2

5 Compartiment Audit intern - 1

6 Compartiment Resurse Umane şi Salarizare - 2

7 Secretariat - 1

8 Compartiment Cultură - 1

Page 4: Raport de activitate Primărie

4

9 Secretar - 1

10 Compartiment Arhivă - 1

11 Compartiment relaţii cu comunităţile de romi - 1

12 Serviciul public de asistenţă socială

Asistent personali-

- 8

10

13 Direcţia economică - 5

14 Serviciul Financiar –Impozite şi taxe locale - 12

15 Serviciul Juridic Contencios Administrativ şi

Administraţie Publică Locală

- 10

16 Direcţia Generală Tehnică şi de Urbanism,

Arhitect Şef

- 24

17 Comparetiment Turism - 1

18 Compartiment Tineret Ifiteka - 2

19 Administraţie Lacu Roşu - 1

20 Serviciul Public de Administrare a

Domeniului Public şi Privat de Interes Local

- 23

21 Serviciul Public Poliţia Locală - 8

22 Entităţi subordonate 28.066.207 808

23 Centrul Cultural 454.150 3

24 Biblioteca Municipală 227.983 10

25 Teatrul Figura Studio Szinhaz 790.402 26

26 Muzeul Tarisznyas Marton 274.920 9

27 Creşa Municipală 266.268 14

28 Liceul Teoretic Salamon Erno 2.510.246 75

Page 5: Raport de activitate Primărie

5

29 Liceul Sfântu Nicolae 1.335.435 34

30 Colegiul Tehnic Bathanyi Ignac 2.362.567 71

31 Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly 2.379.777 79

32 Şcoala Gimnazială cl I-VIII Fogarasy Mihaly 3.422.391 105

33 Şcoala Gimnazială cl I-VIII Vaskertes 2.895.235 87

34 Şcoala Gimnazială cl I-VIII Kos Karoly 1.579.097 55

35 Spitalul Municipal 9.576.736 240

Subunităţiile aflate în subordinea Primăriei Municipiului Gheorgheni nu sunt constituite

compartimente de audit, auditul fiind efectuat de către auditorul intern al Primăriei Municipiului

Gheorgheni.

Perioada de raportare

Raportul de audit se referă la misiunile de audit efectuate în anul 2013.

Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora

Persoana răspunzătoare de întocmirea raportului: D-na Orosz Erzsebet, auditor intern

Documentele analizate sau evaluate

Raportul anual al activităţii de audit intern pe anul 2013 s-a elaborat în baza următoarelor:

-organigrama

-statul de funcţii

-planul anual privind misiunile de audit

-rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor

-corespondenţa cu structurile auditate

-bugetul entităţii

Baza legală de elaborare a raportului

-Legea 672/2002 privind auditul public intern

-Ordonanţa Guvernului 37/29.01.2001 pentru modificarea şi completarea reglementărilor

privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr.672/2002 privind

auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul financiar

Page 6: Raport de activitate Primărie

6

-Legea 191/din 27 octombrie 2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind

auditul public intern

- O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern

- Norme proprii privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Primăriei

Municipiului Gheorgheni

-Carta auditului public intern care defineşte scopul, obiectivele, organizarea, competenţele,

responsabilităţile şi autoritatea structurii de audit în cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni, sfera

de aplicare, natura serviciilor de asigurare şi consiliere, metodologia de lucru, regulile de conduită a

auditorilor interni care stabileşte necesitatea accesului la documente, bunuri şi informaţii, cu ocazia

misiunilor de audit desfăşurate.

Transmiterea raportului

Până la data de 31 ianuarie 2014, Raportul privind activitatea anuală de audit intern pentru anul 2013,

elaborat de Primăria Municipiului Gheorgheni prin Audit Intern, analizat şi aprobat de Primarul

Municipiului Gheorgheni este transmis pe suport de hârtie şi în format Word pe e-mail la DGFP Harghita

Compartimentul de audit şi către Curtea de Conturi Harghita.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMPARTIMENTELOR DE AUDIT PUBLIC INTERN

Organizarea compartimentului de audit public intern

Structura de audit intern a fost constituită în cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni în cursul

anului 2003. Activitatea de audit a fost reluată la 15.aprilie 2005 cu un singur auditor, în conformitate cu

prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, OMFP 1702/2005 privind Normele de

organizare şi exercitare a activităţii de consiliere desfăşurate de auditorii interni din instituţiile publice şi a

Normelor proprii de organizare şi funcţionare a auditului intern avizat de către Direcţia Generală a

Finanţelor Publice a Judeţului Harghita nr. 20723/20.10.2010.

. Structura organizatorică

Conform organigramei în anul 2013 structura de audit a fost organizată sub forma

denumită Compartimentul de Audit Intern cu 1 post de auditor intern direct subordonat primarului.

Adecvarea formei de organizare şi dimensiunii compartimentului de audit intern la necesităţile entităţii

publice

Structura nu este adecvată conform normelor legale deoarece nu poate fi asigurată

supervizarea activităţii de audit şi nu pot fi auditate toate activităţile la maxim 3 ani, din lipsă de

personal.

. Statutul şi independenţa auditului intern

Page 7: Raport de activitate Primărie

7

Independenţa organizatorică a compartimentului de audit public intern

Compartimentul de Audit Public Intern este subordonat direct Primarului Municipiului Gheorgheni,

şi-a exercitat activitatea independent de activităţile instituţiei nefiind implicată în desfăşurarea

activităţilor supuse auditului.

Independenţa funcţională a compartimentului de audit public intern

Asigurarea independenţei este asigurată prin faptul că auditorul este direct subordonat primarului, nu

este implicat în activităţile auditate fapt consemnat şi în declaraţiile de independenţă întocmite la

declanşarea misiunii de audit.

Independenţa şi obiectivitatea auditorilor interni

Independenţa auditorului este asigurat prin organigrama şi nu au existat probleme de soluţionat în

anul 2013.

Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural

Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern

Au fost elaborate Normele proprii de organizare şi funcţionare a auditului intern. În anul 2010 au fost

avizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Harghita . Nu au fost actualizate până în

prezent.

Elaborarea, actualizarea şi comunicarea Cartei auditului intern

Carta auditului este elaborată şi aprobată de către primarul Municipiului Gheorgheni.

Carta auditului defineşte obiectivele, drepturile şi obligaţiile auditului intern din cadrul instituţiei. Carta

auditului intern informează despre obiectivele şi metodele de audit, clarifică misiunea de audit, fixează

regulile de lucru între auditor şi promovează regulile de conduită.

Se comunică structurilor auditate.

Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern

Codul de conduită este aplicat şi respectat conform O.M.F.P. nr.252/2004. În desfăşurarea

activităţilor s-au respectat atât regulile de conduită, cât şi principiile fundamentale, integritatea,

independenţa şi obiectivitatea, confidenţialitatea, competenţa profesională, neutralitatea politică cuprinse în

cod.

Dezvoltarea şi aplicarea instrumentelor de lucru proprii

Nu au fost elaborate ghiduri proprii. Sunt utilizate ghidurile postate pe site de către Ministerul Finanţelor

Publice de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

Page 8: Raport de activitate Primărie

8

Elaborarea şi actualizarea procedurilor operaţionale

În cursul anului 2013 au fost elaborate Proceduri operaţionale privind misiunile de audit, respectiv proceduri

operaţionale privind planificarea activităţii de audit public intern.

Nu s-a elaborat procedura privind activitatea de consiliere, procedura privind activitatea de raportare anuală,

urmând elaborarea lor în cursul anului 2014. Cauza neelaborării fiind lipsă de resurse umană.

Dificultăţi şi oportunităţi

Nu există supervizare, nu se poate respecta termenul de 3 ani de efectaurea misiuni de audit la

entităţi. Cauza este lipsă de fonduri şi plafonarea numărul maxim al posturilor pentru recrutarea personalului

în cadrul compartimentuli de audit intern.

Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern

Elaborarea şi actualizarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit

intern – Nu este elaborat planul.

Evaluarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii

Realizarea evaluării interne

Nu sa realizat evaluări interne, nu există şef compartiment

Evaluări realizate de şeful compartimentului de audit intern :Nu există supervizare

Evaluări realizate de managementul entităţii

Managmentul entităţii evaluează activitatea de audit public intern după aprobarea raportului

anual de activitate şi în evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

anuale.

Alte evaluări interne

În cursul anului 2013 activitatea de audit intern a fost evaluată de către entităţile auditate conform

Fişa de evaluare a misiuni de audit intern, din care se reflectă că misiunile de audit a fost efectuată cu

respectarea procedurilor prevăzute de Cartea de Audit Intern. Norma generală privind exercitarea activităţii

de audit public intern precum şi Codului de Conduită Etică a Auditorului Intern prevăzute de

OMFP.252/2004.

Abateri şi sancţiuni – Nu este cazul.

Realizarea evaluării externe -

Evaluări realizate de Curtea de Conturi Nu au fost efectuate.

Evaluări realizate de UCAAPI Nu au fost efectuate.

Evaluări realizate de alte organisme Nu au fost efectuate.

Asigurarea şi adecvarea resurselor umane alocate compartimentului de audit intern

Page 9: Raport de activitate Primărie

9

Selecţia şi recrutarea auditorilor interni Nu au fost efectuate recrutări.

Structura şi dinamica auditorilor interni după categoria de încadrare

Nivelul de încadrare a auditorului intern din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni este clasa I,

grad profesional superior, activitatea de audit intern fiind desfăşurată de către 1 salariat.

Structura şi dinamica auditorilor interni după gradul de ocupare

Potrivit organigramei şi a statului de funcţii aprobat, un număr de un post de auditor intern de

execuţie de clasa I, grad profesional superior, activitatea de audit intern fiind desfăşurată de un

singur auditor.

Structura şi dinamica auditorilor interni după studiile de specialitate

Profesia de bază a auditorului din compatimentul de audit al primăriei Municipiului Gheorgheni este

economist.

Structura şi dinamica auditorilor interni după perfecţionările în domeniile de competenţă

Auditorul intern posedă studii superioare de lungă durată, absolventă al Universităţii

Gheorghe Bariţiu din Braşov –facultatea economică şi a absolvit cursul de masterat în anul 2008 în

specialitatea –Audit financiar, contabil şi consiliere. În cursul anului 2011 auditorul intern a terminat

un curs de ECDL organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Public 60 de zile.

Evoluţia structurii şi dinamicii auditorilor interni după vechimea în munca de audit intern

Auditorul intern din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni are o vechime de 9 ani

( încadrată din anul 2005).

Evoluţia structurii şi dinamicii auditorilor interni după vârstă

Auditorul intern din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni –funcţionar public, are vârsta peste

50 de ani.

Analiza mobilităţii auditorilor interni

Din anul 2005 nu a fost efectuat nici o schimbare în cadrul compartimentului de audit intern în

Primăria Municipiului Gheorgheni.

Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni

Planificarea pregătirii profesionale a auditorilor interni Pregătirea auditorului intern conform planului

anual este 15 zile.

Identificarea nevoilor de instruire

Pregătirea individuală a constatat în studierea legislaţiei specifice a auditului şi a noilor reglementări

cât şi a legislaţiei specifice a subunităţilor supuse auditării pe baza planului anual de audit.

Stabilirea temelor de instruire

În anul 2013 pregătirea auditorului s-a efectuat atât în studierea legislaţiei specifice activităţii

auditului, cât şi în domeniul activităţilor ce urmau a fi auditate şi anume:

-Legea contabilităţi nr.82/1991 republicat

Page 10: Raport de activitate Primărie

10

-Legea 188/1999 - legea funcţionarului public

-Hotărârea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarului public

-Hotărârea 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

-Legea 284/2010 legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

-Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

- Ordonaţa de urgenţă nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor

salariale

-Legea nr.1/2011-Legea învăţământului

-OMFP 1792/2002-Normelor metodologoce privind angajarea, lichidarea ,ordonanţarea şi plata

cheltuielilor instituţiilor publice

-Legea 53-Codul muncii

Auditorul a participat la seminarul ţinut privind Implementarea Sistemului de Control

Intern/Managerial privind Ordinul nr.946/2005 în oraşul Bacău.

Stabilirea formelor de instruire

Auditorul intern a participat la diferite cursuri de pregătire profesională cu formatori (UCAAPI) căt

şi la cursuri organizate în alte domenii necesare în cursul anului.

a. Identificarea şi selectarea formatorilor de pregătire profesională

Cursurile au fost ţinute de către formatori cu pregătirea profesională potrivit temelor de curs.

b. Fundamentarea propunerilor de teme de instruire

Legislaţia specifică necesarului de cunoştinţe pentru misiuni de audit.

Realizarea pregătirii profesionale a auditorilor interni

În cursul anului 2013 pregătirea profesională a auditorului a fost realizat prin înscrierea la două

cursuri de instruire şi de perfecţionare ţinute de către formatori specializaţi în domeniul respectiv. În afară de

cursuri auditorul a efectuat şi studiu individual.

Participarea la cursuri de instruire

Auditorul a participat la seminarul ţinut privind Implementarea Sistemului de Control

Intern/Managerial privind Ordinul nr.946 din 4 iulie 2005-(acualizat ) în oraşul Bacău în perioada 22-24

februarie 2013, respectiv la un curs de pregătire ţinută de către CECAR Harghita cu tema –Contribuţia

Profesionistului Contabil în Gestionarea Austerităţii Bugetare în perioada 11-14 noiembrie 2013 în

municipiul Gheorgheni.

Studiul individual

Studiul individual se realizează la începutul fiecărei misiuni prin studiul cadrului legal şi procedural

aferent activităţii auditate şi ori de câte ori la schimbarea legislaţiei.

Page 11: Raport de activitate Primărie

11

Alte forme de pregătire realizate- nu a fost

Diseminarea cunoştinţelor dobândite în procesul de pregătire profesională -nu este cazul

Durata medie de realizare a pregătirii profesionale a auditorilor interni –

.

Nr.

crt.

Indicatori 2012 2013

1. Numărul de auditori care au efectuat pregătire profesională, din

care:

1 1

1.1. Cursuri de instruire 1 1

1.2. Studiu individual 1 1

1.3. Alte forme - -

2. Numărul de zile total de pregătire profesională, din care:

2.1. Cursuri de instruire 8 8

2.2. Studiu individual 7 7

2.3. Alte forme - -

3. Durata medie de realizare a pregătirii profesionale - în zile/om (3 =

2/1)

15 15

Dificultăţi şi oportunităţi

Nu a existat nici o problemă privind respectarea pregătirii profesionale minim 15 zile obligatoriu .

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR DE AUDIT INTERN CARE SUNT

ORGANIZATE ŞI FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE ÎN

COORDONARE SAU SUB AUTORITATE

Planificarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern Nu sa planificat

Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern

Rezultatele misiunilor de evaluare – nu este cazul

Apreciere generală – nu este cazul

PLANIFICAREA ŞI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

Planificarea activităţii de audit intern

Planificarea activităţii de audit intern reprezintă procesul prin care sunt stabilite domeniile şi

activităţile auditabile, obiectivele misiunilor şi sfera de intervenţie a auditului intern. Rolul planificării este

Page 12: Raport de activitate Primărie

12

de a asigura realizarea activităţii de audit intern în condiţii de eficacitate, prin concentrarea resurselor de

audit pe zonele cu riscuri ridicate.

Deciziile privind includerea în planul de audit intern a misiunilor de asigurare, evaluare şi consiliere sunt

fundamentate pe baza unui proces riguros de analiză. Acest proces se finalizează cu elaborarea unui Referat

de justificare, instrument care descrie în mod obiectiv şi raţional modul de selecţie al misiunilor incluse în

planurile de audit intern şi însoţeşte aceste planuri în procesul de aprobare.

Nu poate fi respectat principiului periodicităţii în auditarea deoarece există un deficit de resurse umane, şi se

reduce aria de cuprindere a misiunilor de audit intern.

Planificarea multianuală Nu a fost întocmit planul multianual

Planificarea anuală –

A. structura planului anual

Planul anual de audit public intern pentru anul 2013 a fost elaborat prin elementele componente cum ar fi,

scopul acţiuni de auditare, obiectivele acţiuni de auditare , Principalele domenii auditabile, Structura

auditată, durata acţiunii de auditare, Perioada supusă auditării, numărul auditorilor, număr zile efective.

Există un singur auditor şi nu a fost utilizat resurse umane externe.

B. tipul şi natura misiunilor planificate

A fost planificate 6 misiuni de audit de regularitate .

C. fundamentarea misiunilor incluse în planul anual

Planificarea misiunilor a avut la bază analiza riscurilor a fiecărei activităţi supusă auditării. Auditul

intern a fost planificat pe baza evaluării a riscurilor după cum urmează:

- perioada de la ultimul audit

- inventarul activităţilor efectuate în ultimii ani

- sugestiile conducătorului entităţii publice subordonate

- fluctuaţia de personal, competenţe profesionale, mobilitate

- procesul bugetar, control intern la nivelul structurii

- probabilitate de fraudă

D. comunicarea şi aprobarea planului anual

Proiectul planului anual a fost elaborată în cursul lunii noiembrie şi a fost aprobată în luna

decembrie de către primarul Municipiului Gheorgheni

b. domeniile misiunilor planificate

Domenile misiunilor planificate sunt următoarele: proces bugetar, activităţile financiar contabil,

resurse umane, controlul intern, funcţiile specifice entităţii

În planul de audit pe anul 2013 au cuprins 6 misiuni de audit . Misiunile de audit planificate şi

efectuate în anul 2013 au fost:

1. În domeniul –Procesul bugetar

Page 13: Raport de activitate Primărie

13

Economicitatea, eficienţa şi economicitatea angajamentelor bugetare , inventarierea

patrimoniului şi valorificarea rezultatealor în Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII ,Liceul

Teoretic Sfântu-Nicolae, Colegiul Tehnic Batthyanyi Ignac, Liceul Tehnologic Fogarasy

Mihaly, Muzeul Tarisznyas Marton din Gheorgheni

2. În domeniul activităţile financiar-contabile

Evaluarea sistemelor de conducere şi a operaţiunilor financiar contabilă în Şcoala Generală

Vaskertes cl.I-VIII ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae, Colegiul Tehnic Batthyanyi Ignac, Liceul

Tehnologic Fogarasy Mihaly, Muzeul Tarisznyas Marton din Gheorgheni

3. În domeniu resurse umane

Salarizarea personalului, gestionarea dosarelor personale, întocmirea şi actualizarea fişa

posturilor, raportul de evaluarea a performanţelor profesioinale , conducerea programului

REVISAL la Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae, Colegiul

Tehnic Batthyanyi Ignac, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly, Muzeul Tarisznyas Marton din

Gheorgheni

Recrutarea şi salarizarea personalului la nivelul Primăriei Gheorgheni.

4. În domeniul funcţiile specifice entităţii

Evaluarea stadiului de implementare a sistemelor de control intern/managerial, în

administraţia publică locală conf.cu OMPF. Nr.946/2005 privind codul controlului intern,

republicat la instituţile de învăţămănt

c. fond de timp alocat misiunilor de audit

Din totalul de 253 zile lucrătoare s-au alocat 183 zile pentru realizarea misiunilor planificate,

25 de zile pentru concediu de odihnă, 15 zile pregătirea profesională şi 30 de zile pentru alte

activităţi. Astfel ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit planificat din timpul total

disponibil a fost de 72 %.

g. gradul de realizare a planului

Misiunile de audit planificate au fost efectuate 100%.

h. actualizarea planului anual

Planul anual a fost actualizat în luna iulie 2013 în urma Dispoziţia primarului nr.629/2013 privind

constituire comisiei de analiză a situaţiei economico-financiare a Spitalului Municipiului Gheorgheni în

perioada 22.07-01.09.2013. În comisia de analiză a făcut parte şi auditorul intern din cadrul Primăriei

Municipiului Gheorgheni, acest lucru a determinat modificarea Planului anual.

i. calitatea planificării

Nu a fost efectuat misiune de ad-hoc, deoarece nu a fost solicitate de către primar.

4.2. Realizarea misiunilor de audit intern

În cadrul Municipiului Gheorgheni în cursul anului 2013 au fost realizate 6 misiuni de audit de regularitate

în domeniul proces bugetar, activităţi financiar –contabile, resurse umane, funcţiile specifice entităţii.

Page 14: Raport de activitate Primărie

14

4.2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar

A. numărul misiunilor de audit realizate

A fost efectuate 5 misiune astfel în Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni, Liceul

Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyanyi Ignac din Municipiul

Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton

din Municipiul Gheorgheni.

B. principalele obiective ale misiunii de audit

-Economicitatea , eficienţa şi eficacitatea angajamentelor bugetare din care derivă direct sau indirect

obligaţii de plată

-Deschiderea şi repartizerea creditelor bugetare

-veniturile proprii planificate şi realizate

-angajamentele legale şi bugetare din care derivă obligaţii de plată

-efectuarea inventarierii

C. riscurile inerente semnificative identificate

1.-subestimarea rolului bugetar de venituri şi cheltuieli , în fazele de fundamentare,elaborare şi execuţie

2.-nerespectarea principiului separării atribuţiilor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea faţă de

atribuţile de plată

3.-lipsa procedurilor privind inventarierea bunurilor publice şi a patrimoniului

D. principalele constatări efectuate cu aspecte negative

1. Veniturile proprii stabilie fără respectarea Legii 273/2006-privind finanţele publice locale (gradul de

realizate în ani precedenţi)( Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly, Colegiul Tehnic Batthyanyi Ignac)

2.Comisia de recepţie constituită incorect. În comisie au făcut parte şi gestionarul institiţiei.( Şcoala

Generală Vaskertes, Colegiul Tehnic Batthyanyi Ignac,)

3.Lipsa procedurilor de inventariere a bunurilor publice şi a patrimoniului (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-

VIII, Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae)

Principalele constatări cu aspecte pozitive

1.Execuţia bugetară se angajează numai în limita creditelor bugerare prevăzute în BVC pe baza unui

angajament legal (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-

Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul

Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul

Gheorgheni)

2.Pentru prestarea de servicii şi pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii există contracte încheiate cu

furnizori respectivi.( Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic

Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni,

Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul

Gheorgheni)

Page 15: Raport de activitate Primărie

15

3. Control financiar preventiv propriu este organizat şi există o decizie în acest sens.( Şcoala Generală

Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni, Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni,

Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din

Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni)

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate

1.Necunoaşterea Legii 273/2006-privind finanţele publice locale, nerealizarea unor venituri supraplanificate

2.Necunoaşterea Legii 22/1969 –privind angajarea gestionarilor, nerespectarea principiului separării

atribuţiilor

3.Necunoaşterea legislaţiei de către persoanele responsabile, neelaborarea procedurilor

f. principalele recomandări formulate

1. Respectarea art.14 alin.(7) din Legea nr.273/2006-privind finanţele publice ( Liceul Tehnologic Fogarasy

Mihaly, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac)

2. Revizuirea deciziei privind comisia de recepţie cu cel puţin 3 persoane în care să nu facă parte gestionarul

instituţiei( Şcoala Generală Vaskertes, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac,).

3. Elaborarea procedurilor privind inventarierea bunurilor publice şi a patrimoniului(Şcoala Generală

Vaskertes cl.I-VIII, Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae)

Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile

a.numărul misiunilor de audit realizate

A fost efectuate 5 misiune astfel, în Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul

Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul

Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton

din Municipiul Gheorgheni.

b.principalele obiective ale misiunii de audit

1.Organizarea registrelor contabile

2. Conducerea contabilităţii

3.Conducerea activităţii financiare

4.Elaborarea situaţilor financiare

5.Organizarea şi efectuarea controlului financiar contabil

6.Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile

c. riscurile inerente semnificative identificate

1. Lipsa procedurilor privind activitatea în cadrul sistemului financiar contabil

2. Neînregistrarea facturilor intrate în contul 401-furnizori

3. Completarea imcorectă/ fără semnătură formularelor propunere de angajare

d.principalele constatări efectuate cu aspecte negative

Page 16: Raport de activitate Primărie

16

1.Nu au fost elaborate proceduri operaţionale pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul sistemului

financiar –contabil (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac, Muzeul

Tarisznyas Marton)

2. Facturile intrate şi achitate în luna curentă se evidenţiază direct pe cheltuieli în corespondenţă cu banca

sau casa (Muzeul Tarisznyas Marton)

3.Formularul propunere de angajare a unui cheltuieli nu sunt semnate de către compartimentul de

specialitate (Colegiul Tehnic Batthyany Ignac, Muzeul Tarisznyas Marton

Principalele constatări cu aspecte pozitive

1.Registrele contabile sunt organizate şi condusă conf Legii contabilităţii nr.82/1991cu modioficările

ulterioare(Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae

din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul

Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul

Gheorgheni.)

2.Procedurile operaţionale privind completarea Registrului jurnal, Registrului inventar, Registrul Cartea –

Mare sunt elaborate şi implementate (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni

,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din

Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni.)

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate

1. Lipsa de experienţă privind punerea în practică a măsurilor cerute de prevederile Ordinului 946/2006,

această fiind prima confruntare a membrilor cu această problemă

2.Nerespectarea Legii contabilităţii 82/1991, şi nici procedura operaţională elaborată privind Monografia

contabilă.

3.Preocuparea insuficientă a conducerii entităţii în organizarea şi exercitarea controlului intern sub

diferitele lui forme.

f. principalele recomandări formulate

1.Elaborarea toate procedurile operaţionale privind activităţile financiar contabile( Muzeul Tarisznyas

Marton, Colegiul Tehnic Batthyany yi Ignac)

2.Respectarea Monografia contabilă şi Legea contabilităţii 82/1991( Muzeul Tarisznyas Marton,).

Responsabilizarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv

3.Eficentizarea controlului în cadrul instituţiei (Colegiul Tehnic Batthyany Ignac, Muzeul Tarisznyas

Marton)

Misiuni de audit privind achiziţiile publiceNu a fost efectuat.

Misiuni de audit intern privind resursele umane

a.numărul misiunilor de audit realizate

Page 17: Raport de activitate Primărie

17

A fost efectuate 6 misiune astfel, în Primăria Municipiului Gheorgheni, Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII

din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic

Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul

Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.

b.principalele obiective ale misiunii de audit

1.Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice(Primăria Municipiului Gheorgheni)

2.Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului (Primăria Municipiului Gheorgheni, Şcoala Generală

Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni,

Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din

Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.)

3.Evidenţierea prezenţei,învoirilor şi concediilor (Primăria Municipiului Gheorgheni)

4.Gestionarea dosarelor personale(Primăria Municipiului Gheorgheni, Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII

din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic

Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul

Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.)

5.Existenţa fişa posturilor(Primăria Municipiului Gheorgheni, Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din

Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic

Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul

Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.

c. riscurile inerente semnificative identificate

1.Neîntocmirea Proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice

2.Neevidenţierea şi neurmărirea concediilor de odihnă

3.Dosarele personale sunt incomlete cu lipsă de documente

4.Inexistenţa/neactualizarea fişa posturilor

d.principalele constatări efectuate cu aspecte negative

1. Proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice nu a fost elaborată din anul 2009 cu toate că în fişa

postului a unei angajate sunt prevăzute atribuţia (Primăria Municipiului Gheorgheni)

2. Cu toate că există o situaţie privind programarea şi urmărirea concediilor de odihnă, însă 64% dintre

angajaţii nu au utilizat concediul de odihnă din anul precedent şi a fost raportat pentru anul 2013. (Primăria

Municipiului Gheorgheni)

3. Dosarele profesionale au fost incomplete şi nu corespuned formatului standard. Nu conţin toate actele şi

documentele obligatorii şi documentele nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul. (Primăria

Municipiului Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic

Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.)

Page 18: Raport de activitate Primărie

18

4.Neactualizarea fişelor posturilor (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,

Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul

Gheorgheni)

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate

1.Nerespectarea prevederilor legale în vigoare la întocmirea proiectului Planului de ocupare a funcţiilor

publice.

Inexistenţa unui plan de ocupare a funcţiilor publice are influanţa asupra planificării cheltuielilor de personal

pentru anul viitor.

2.Nerespectarea art.149 din Codul Muncii. Lipsa procedurilor operaţionale cu privire la evidenţa concediilor

de odihnă, a concediilor medicale şi a învoirilor.

Neefectuarea concediilor de odihnă anual de către salariaţi conduce la situaţii în care concediile neefectuate

se acumulează mult fără să pot fi efectuate în natură.

3.Lipsa procedurii operaţionale privind constituirea dosarului profesional al funcţionarului public şi al

angajaţii contractual. Nu pot fi obţinute informaţii complete cu privire la cariera profesională a funcţionarilor

publici.

4.Lipsa procedurii operaţionale privind întocmirea şi actualizarea fişelor de post. Control intern insuficient ,

existând riscul ca anumite sarcin şi responsabilităţi să fie omise.

f. principalele recomandări formulate

1. Instruirea personalului pentru întocmirea şi elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice (Primăria

Municipiului Gheorgheni)

2.Planificarea, urmărirea cu stricteţe efectuarea concediilor de odihnă de către angajaţi în cursul anului.

(Primăria Municipiului Gheorgheni)

3. Verificarea dosarelor profesionale şi completarea actelor administrative şi a documentelor.

(Primăria Municipiului Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul

Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul

Gheorgheni.)

4.Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor posturilor în funcţie de modificările organizatorice survenite la

nivelul compartimentului. (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni, Muzeul

Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul

Gheorgheni)

Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare Nu este cazul

Misiuni de audit privind sistemul IT Nu este cazul.

Misiuni de audit privind activitatea juridică Nu este cazul.

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii

a.numărul misiunilor de audit realizate

Page 19: Raport de activitate Primărie

19

A fost efectuate 5 misiune astfel, în Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul

Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul

Gheorgheni, Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton

din Municipiul Gheorgheni.

b. principalele obiective ale misiunii de audit

1.Organizarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării

SCM şi elaborarea regulamentului de funcţionare

2.Analiza elaborării şi dezvoltării Programului de Sistemul de control intern/managerial(SCIM)

3.Analiza obiectivelor generale şi specifice

4.Stabilirea activităţilor /acţiunilor

5.Gestionarea riscurilor la nivelul entităţii

c. riscurile inerente semnificative identificate

1.Inexistenţa Deciziilor de constituire a Comisiilor de monitorizare coordonare şi îndrumare metodologică a

dezvoltării sistemului de control managerial în cadrul entităţilor publice, inexistenţa unui regulament de

funcţionare.

2.Neelaborarea/elaborarea cu lipsuri a Programului de dezvoltare a sistemului de control

intern/managerial(SCM).

3.Lipsa planului strategic, lipsa obiectivelor generale, specifice ale entităţilor publice

4.Neinventarierea activităţiilor/acţiunilor ale entităţilor publice

5.Lipsa Registru a riscurilor pe nivelul entităţilor publice

d. principalele constatări efectuate

1.Există Decizii pentru constituirea Comisiilor de monitorizare coordonare şi îndrumare metodologică a

dezvoltării sistemului de control managerial, dar nu există un regulament de funcţionare al comisiei.( Şcoala

Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni, Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul

Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.)

2.Există Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial(SCM) dar nu include activităţi

distincte cu privire la instruirea/perfecţionarea atăt pentru personalul de conducere cât şi pentru personalul

de execuţie.( Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni, Liceul Teoretic Sfântu-

Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni.)

3.Nu au fost stabilite inventarul activităţilor şi indicatorii de performanţă asociaţi obiectivelor şi

activităţilor.( Şcoala Generală Vaskertes cl.I-VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-

Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul Tehnic Batthyany yi Ignac din Municipiul Gheorgheni, Liceul

Tehnologic Fogarasy Mihaly din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul

Gheorgheni.)

4.Riscurile inerente sunt stabilite dar nu sunt elaborate Registrul riscurilor (Şcoala Generală Vaskertes cl.I-

VIII din Municipiul Gheorgheni ,Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Municipiul Gheorgheni, Colegiul

Page 20: Raport de activitate Primărie

20

Tehnic Batthyany Ignac din Municipiul Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Municipiul

Gheorgheni.)

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate

1.Disfuncţiunile constatate derivă din lipsa de experienţă, privind punerea în practică a măsurilor cerute de

prevederile Ordonanţei 946/2005.

2.Preocupare insuficientă din partea conducerii instituţiilor publice din lipsă de timp şi personal.

f. principalele recomandări formulate

1. Elaborarea unui regulament de funcţionare al comisiei în care să se stabilească atribuţiile comisiei. Orice

modificare sau hotărâre să fie consemnată întrun proces verbal.

2.Revizuirea şi actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, care

cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare.

3.Inventarierea activităţilor procedurabile şi constatarea activităţilor neprocedurabile dacă este cazul,

elaborarea/actualizarea procedurile operaţionale pentru toate activităţile identificate, codificarea şi aducerea

la cunoştinţa colectivităţii pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de entităţi.

4.Elaborarea Registrul riscurilor la nivelul de instituţie, implementarea măsurilor adecvate în vederea

menţinerii riscurilor la limitele acceptabile.

Urmărirea recomandărilor

Conducătorii entităţii/direcţii/servicii auditate întocmesc Planul de acţiune şi calendarul de implementării

recomandărilor. Auditorul intern urmăreşte implementarea recomandărilor ca etapă finală în care se adaugă

valoarea activităţilor auditate. Spre sfârşitul anului auditorul întocmeşte Fişa de urmărire a recomandărilor în

care sunt analizate toate recomandările date în cursul anului. -Această fişă se trimite către primarul

Municipiului Gheorgheni pentru informare.

Indicatori I1) PI

1

)

NI

1)

Observații2)

Numărul total de recomandări formulate în cadrul misiunilor de

audit intern realizate în anul 2013, din care:

Misiuni de audit privind procesul bugetar 18

Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 15

Misiuni de audit privind achiziţiile publice - - -

Misiuni de audit intern privind resursele umane 10

Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor

comunitare

- - -

Misiuni de audit privind sistemul IT - - -

Page 21: Raport de activitate Primărie

21

Misiuni de audit privind activitatea juridică - - -

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 12 3 - parţial

implementate

vor fi

finalizate în

trimestrul I al

anului 2014.

1) I - implementate, PI – parțial implementate, NI – neimplementate

2) Se va menționa care este numărul recomandărilor neimplementate, dar care se află în termen

Recomandările parţial implementate vor fi finalizate în trimestrul I al anului 2014.

Raportarea iregularităţilor sau posibilelor prejudicii – se vor prezenta informaţii cu privire la: aplicarea

şi respectarea procedurii privind raportarea iregularităţilor sau posibilelor prejudicii constatate în cadrul

misiunilor de audit intern; cele mai semnificative (cu impact financiar mare) iregularităţi sau posibile

prejudicii constatate în cadrul misiunilor de audit intern realizate în anul 2013, modalitatea de raportare,

măsurile dispuse de conducerea entităţi şi deciziile auditorului cu privire la tratarea iregularităţii în raportul

de audit.

Nu s-a constatat iregularităţi în cursul celor 6 misiuni de audit efectuate în anul 2013

Indicatori Numă

r

Valoare

prejudici

u

Impact

calitativ 1)

Observații

2)

Numărul și valoarea totală a iregularităților

identificate în cadrul misiunilor de audit intern

realizate în anul 2013, din care:

- - - -

Misiuni de audit privind procesul bugetar - - -

Misiuni de audit privind activităţile

financiar-contabile

- - -

Misiuni de audit privind achiziţiile publice - - -

Misiuni de audit intern privind resursele

umane

- - -

Misiuni de audit privind gestionarea şi

utilizarea fondurilor comunitare

- - -

Misiuni de audit privind sistemul IT - - -

Misiuni de audit privind activitatea juridică - - -

Page 22: Raport de activitate Primărie

22

Misiuni de audit privind funcţiile specifice

entităţii

- - -

1) Se va menţiona tipul de impact potenţial al acestor iregularităţi identificate

2) Se va menţiona dacă aceste iregularităţi s-au confirmat în cursul anului 2013

Raportarea recomandărilor neînsuşite

Nu au fost cazul de refuz din partea conducerii structurilor auditate de a implementa recomandările

formulate de auditul intern.

PLANIFICAREA ŞI DERULAREA ALTOR ACTIVITĂŢI DE CĂTRE COMPARTIMENTELE DE

AUDIT INTERN

Planificarea altor activităţi

Avănd în vedere Dispoziţia primarului nr.629/2013 privind constituirea comisiei de analiză a situaţiei

economico-financiare a Spitalului Municipiului Gheorgheni, comisia în care a fost numită şi auditorul intern,

programul anual de audit a suferit o modificare.

Comisia a fost numită să îndeplinească atribuţia în perioada 22.07-01.09.2013.

Comisia şi-a stabilit următoarele obiective specifice prioritare de analiză

- analiza cheltuielilor de personal

-analiza unor indicatori specifici utilizaţi la nivelul spitalului

-analiza indicatorilor economico –financiară utilizaţi la nivelul spitalului

-analiza datoriilor înregistrate la nivelul spitalului

-analiza creanţelor înregistrate la nivelul spitalului

Realizarea misiunilor de consiliere –Nu a fost realizată

Realizarea altor acţiuni a. caracterul acţiunii realizate

Analiza situaţiei economico-financiare a Spitalului Municipiului Gheorgheni,

b. motivul pentru care a fost realizată

Eficentizarea activităţii Spitalului Municipiul Gheorgheni c. rezultatele obţinute

După efectuarea analizei comisia a elaborat o notă informativă către Ordonatorul Principal de Credite cu

rezultatele constatate, care a contribuit la luarea de decizi în legătură cu Spitalul Municipiului Gheorgheni

CONCLUZII

Contribuţia auditului la adăugarea de valoare în cadrul entităţilor publice

Page 23: Raport de activitate Primărie

23

Activitatea de audit public intern a contribuit la adaugarea de valoare în cadrul entităţi publice locale, prin

recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate. Aceste recomandări au determinat

structurile de audit să-şi perfecţioneze activităţile şi să-şi îmbunătăţească sistemul de control intern.

Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor

Cu ocazia misiunilor de audit la entităţile subordoante au fost evaluate şi stadiul de implementare a

sistemelor de control intern/managerial .

Entităţile subordonate au făcut demersurile pentru implementarea sistemului de control intern/managerial şi

în urma auditului au completat şi au perfecţionat implementarea.

Auditul a contribuit pentru înţelegere mai bine scopul implementării şi procesului de management al

riscurilor.

Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern

La nivelul primăriei municipiului Gheorgheni auditorul a participat la toate şedinţele organizate de către

preşedintele comisiei SCIM ca observator. În carul şedinţelor auditul a apreciat conformitatea şi eficienţa

activităţilor realizate şi a formulat, acolo unde a fost cazul, recomandări care a contribuit la înbunătăţirea

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.

Cu ocazia fiecărui misiuni de audit realizate, auditul intern oferă managementului asigurări cu privire la

conformitatea şi funcţionalitatea controlului intern implementat la nivelul activităţilor auditate.

Recomandările formulate de auditor intern în cadrul misiunilor de audit realizate în anul 2013 au avut un

impact hotărâtor asupra îmbunătăţirii unor activităţi, procese şi sisteme inportante din cadrul entităţilor,

contribuind la:

-dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial din entităţile auditate prin valorificarea potenţialului

preventiv al acestora, sprijinind astfel conducerea entităţilor în deţinerea unui bun control asupra proceselor

şi activităţilor.

-administrarea mai bună a fondurilor băneşti alocate, a veniturilor şi cheltuielilor, în concordanţă cu normele

legale în vigoare şi cu obiectivele structurilor auditate

-verificarea stabilirii şi acordării corecte a drepturilor de personal

-înbunătăţirea procesului de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico financiare şi de întocmire

a situaţiilor financiare

Contribuţia auditului la procesul de guvernanţă sau de conducere

Auditul intern a avut o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea sistemului decizional, prin

consiliere oferită pe tot parcursul anului, fie în calitatea de membru în diferite comisii, comitete şi grupuri de

Page 24: Raport de activitate Primărie

24

lucru în care a fost cooptat sau atunci când i s-a solicitat punctul de vedere prin anumite aspecte care ţin de

domeniul său de competenţă.

Aportul auditului intern la procesul de guvernanţă a entităţilor s-a materializat în:

- Stadiul implementării standardelor de control intern la nivelul structuri din cadrul entităţii publice

locale şi a entităţilor din subordine

- respectării prevederilor legale privind-organizarea şi conducerea activităţii contabile

- procesul de gestionare a riscurilor specifice structurilor

- furnizarea de conoaştere teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea

riscurilor şi controlul intern prin misiunile de audit

Auditul intern a avut, în anul 2013, o contribuţie la îmbunătăţirea proceselor de management al riscurilor, de

control şi de guvernanţă prin formularea de recomandări adecvate, fiind o prezenţă activă în cadrul

activităţilor entităţilor publice locală.

Conştientizarea managementului privind necesitatea consolidării auditului intern

Principalele acţiuni intreprinse în vederea consolidării activităţii de audit intern prin

conştientizarea managementului asupra rolului auditului intern şi mai ales asupra aşteptărilor pe care aceasta

trebuie să le aibă ca urmare a exercitării acestei funcţii, au constat într-o relaţie permanentă cu

managementul, prin participarea la acţiuni interne, cât şi prin sprijinul acordat auditorului în vederea

participării la cursuri de perfecţionare.

Auditul intern apreciază că este necesar a se întreprinde în continuare acţiuni pentru

conştientizarea managementului de vârf şi de linie în vederea asigurării înţelegerii corecte a activităţii de

audit intern, atât în cea ce priveşte metodologia de audit, cât mai ales în ceea ce priveşte valoarea adăugată

de această funcţie la nivelul entităţii publice.

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN

Pentru creşterea calităţii misiunilor de audit, auditorul interni trebuie în primul rând să-şi îmbunătăţească

pregătirea profesională prin eforturi proprii dar totodată să participe la schimburi de experienţe precum şi la

consfătuiri organizate de camerele auditorilor intern şi consultanţilor fiscali pentru a lua cunoştinţă despre

ultimele modificări şi recomandări în domeniu.

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul instituţiei publice

-stabilirea şi implementarea în practică a unor criterii pentru dimensionarea compartimentelor de audit intern

-organizarea de întălniri de lucru periodice cu reprezentanţi ai entităţilor publice centrale, intermediate de

UCAAPI cu auditorii interni din cadrul administraţiei publice locale pe teme specifice activităţilor derulate

în cadrul acestor entităţi.

Page 25: Raport de activitate Primărie

25

-organizarea de workshop-uri pe teme specifice activităţilor derulate în cadrul entităţilor publice locale

III. Compartiment Resurse Umane şi Salarizare

Compartimentul resurse umane şi salarizare funcţionează în subordinea directă a Primarului

municipiului Gheorgheni. În cursul anului 2013, Compartimentul resurse umane şi salarizare a avut în

componenţa 2 posturi.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului resurse umane şi

salarizare rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice.

I. Proiecte de hotărâri

La nivelul Compartimentului Resurse Umane au fost întocmite şi susţinute documentaţiile de specialitate în

vederea promovării următoarelor Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local:

HCL 36/2013 – privind modificarea organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate

al Pimarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local

Gheorgheni;

HCL 37/2013 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;

HCL 57/2013 - privind evaluare performanţelor profesionale ale Secretarului Municipiului

Gheorgheni, pentru anul 2012;

HCL 58/2013 – privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Creşei Municipale Gheorgheni,

de la 01 martie 2013;

HCL 98/2013 – privind aprobarea Strategiei Municipiului Gheorgheni cu privire la resurse umane

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;

HCL 126/2013 - privind modificarea organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate

al Pimarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local

Gheorgheni;

HCL 154/2013 - privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Pimarului

Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheorgheni,

începând cu data de 01 octombrie 2013;

HCL 171/2013 – privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Gheorgheni, 01

noiembrie 2013;

HCL 174/2013 – privind modificarea Statului de Funcţii al Teatrului Figura Stúdió Szinház –

Gheorgheni, începând cu data de 01 noiembrie 2013;

Page 26: Raport de activitate Primărie

26

HCL 175/2013 - privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Pimarului

Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheorgheni,

începând cu data de 01 noiembrie 2013;

HCL 207/2013 – privind avizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie medicină internă

la Spitalul Municipal Gheorgheni şi aprobarea componenţei comieie de examinare;

II. Activitatea curentă

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitate

desfăşurată în perioada 01.01.2012-31.12.2012, respectiv programarea concediilor de odihnă aferente

anului 2013, pentru toţi angajaţii instituţiei;

Întocmirea fişelor fiscale aferente anului 2012, la atribuirea lor către angajaţii instituţiei şi alţi

colaboratori ai acesteia şi concomitent la depunerea lor la Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Gheorgheni,

Întocmirea statelor de funcţii pentru aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni,

urmarea modificărilor intervenite în cadrul funcţiilor publice/contractuale;

Conform prevederilor HG nr.432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, în

vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea

carierei funcţionarilor publici, s-a procedat la actualizaea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor

profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor publici cât şi a

personalului contractual din cadrul instituţiei noastre;

Întocmirea situaţiilor solicitate de ANFP Bucureşti, Instituţia Prefectului judeţul Harghita,

Eliberarea de adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, copie Carnet de muncă, copie fişa fiscală

repartizarea monitorizarea activităţii studenţilor pe parcursul perioadei de practică, oferirea de

informaţii referitoare la structura instituţiei, competenţele autorităţilor publice locale, gestiune şi

sistemul de salarizare a funcţiilor publice,

De asemenea, tot la nivelul compartimentului nostru au fost întocmite şi centralizate:

o declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi asigurări

sociale;

o statele de plată lunare, ordine de plată şi situaţii recapitulative;

o ordinele de plată pentru viramentele instituţiei;

o situaţii recapitulative pentru controlul salariilor.

o situaţii statistice:

o S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale,

o S2- privind ancheta salariilor,

o S3- privind costul forţei de munca în anul 2013,

o LV- trimestrial privind ancheta locurilor de munca vacante pe trimestru, care se

transmit către Institutul Naţional de Statistică.

Page 27: Raport de activitate Primărie

27

o Au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la

numărul de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi

grade pentru funcţionarii publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale

pentru personalul contractual

Dispoziţii emise de primar în domeniul resurselor umane (promovări, încetare a raportului de

serviciu/muncă, delegări de sarcini, constituirii sau modificări ale unor comisii ce se constituie la nivel

de instituţie, etc.),

Având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu

funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici aduse prin Legea nr.176/2010 privind

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, privind

modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, s-a procedat la

actualizare, publicarea pe site-ul instituţiei şi transmiterea în copii xerox legalizate Agenţiei Naţionale

de Integritate a declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici.

Orice act administrativ având ca obiect modificarea sau încetarea raportului de serviciu al unui

funcţionar public prin suspendare, încetare etc. a fost comunicat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici, atât pe suport hârtie cât şi pe format electronic conform prevederilor Legii nr.188/1999

republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici, H.G. nr.553/2009 privind stabilirea unor

măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi prevederile Ordinului

nr.1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor standard şi de transmitere a

datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.

Actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care presupune

introducerea şi/sau completarea dosarelor profesionale atât pentru funcţionarii publici cât şi

personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni;

Întocmirea actelor adiţionale cu modificările intervenite pentru personalul contractual;

Actualizarea datelor de evidenţă resurse umane – REVISAL – (pentru personalul contractuali) şi

actualizarea datelor pe portalul de gestiune al funcţiilor publice, creat de Agenţia Naţională a

Funcţionarilor Publici, toate informaţiile cu privire modificările intervenite în raporturile de serviciu

ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;

Stabilirea vechimii în muncă a persoanelor nou încadrate şi urmărirea schimbării sporului de vechime

la toţi salariaţi;

Completarea şi urmărirea condicilor de prezenţă, verificarea pontajelor;

Întocmirea şi actualizarea evidenţei concediilor de odihnă şi a concediilor medicale;

Întocmirea şi urmărirea evidenţei zilelor libere plătite;

Au fost iniţiate un număr de 171 dispoziţii, având ca obiect:

- numirea în funcţii publice;

Page 28: Raport de activitate Primărie

28

- numirea în funcţiile publice definitive la terminarea perioadei de stagiu;

- încetare raporturilor de serviciu/ muncă;

- suspendarea raporturilor de serviciu/ muncă;

- modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;

- majorarea/stabilirea salariilor de bază ale angajaţilor,

- punerea în aplicare a prevederilor legale;

- avansare în treaptă profesională a personalului contractual;

- încetarea suspendării şi reluare activităţii;

- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

Au fost eliberate aproximativ 272 adeverinţe - de muncă, - de venit şi vechimea în muncă,

S-au reactualizat fişele de post ale salariaţilor care au promovat în grad profesional imediat superior;

de asemenea, s-au reactualizat fişele de post ale salariaţilor ale căror atribuţii au fost modificate potrivit

dispoziţiilor conducerii instituţiei sau reglementărilor în vigoare;

Compartimentul resurse umane şi salarizare s-a oferit consultanţă serviciilor publice subordonate

Consiliului Local precum şi salariaţilor proprii cu privire la punerea în practică a actelor normative

emise de Guvern în domeniul resurselor umane.

III. Activitate privind recrutare de personal şi cariera funcţionarilor publici/ funcţionarilor

contractuali

Au fost organizate 10 concursuri, din care:

1 concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a funcţiei publice de execuţie de Inspector în

cdarul Serviciului de asistenţă socială; (februarie)

1 concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier personal în cadrul Cabinetul Primarului; (februarie)

1 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu în cadrul Serviciul juridic

contencios administrativ şi administraţia publică locală (mai)

Prin transfer a fost ocupat o funcţie publică de execuţie de inspector în cadrul Serviciului ITL

impozite şi taxe locale; (iunie)

1 concurs pentru promovare în clasă – 4 funcţionari publici, în cadrul Compartimentului resurse

umane, în cadrul Serviciului public poliţia locală şi în cadrul Compartimentului disciplina în

construcţii (iunie)

1 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Arhitect şef în cadrul Direcţiei generală

tehnică şi de urbanism; (august)

1 concurs pentru promovare în grad – 1 personal contractual, în cadrul Serviciul de asistenţă socială,

1 concurs pentru promovare în nivelul studiilor – 1 personal contractual în cadrul Compartimentul

relaţii cu publicul şi soluţionarea petiţiilor;

Page 29: Raport de activitate Primărie

29

1 concurs pentru promovare în clasă – 1 funcţionari publici, în cadrul Compartimentului

administraţia publică locală şi relaţii cu instituţiile de învăţământ;

1 concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier personal în cadrul Cabinetul Primarului; (septembrie)

La toate aceste concursuri Compartimentul Resurse Umane şi salarizare a asigurat:

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere,

- organizarea si desfăşurarea probelor de concurs;

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;

- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;

- demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi.

IV. Situaţia privind participarea la cursuri de formare profesională a salariaţilor în anul 2013:

În ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor, în anul 2013 au participat la cursuri de

perfecţionare 15 salariaţi ai instituţiei care au absolvit programe în domenii precum:

Problematica privind contribuţia profesionistului contabil în gestionarea austerităţii bugetare,

Auditor intern,

Implementarea sistemului de control intern/managerial,

Utilizarea corespunzătoare a capacităţii şi calităţii personalului.

Managementul riscului.

În baza punerea în practică şi diseminarea cunoştinţelor dobândite de către personalul care a participat la

cursurile de instruire şi formare profesională în anul 2013, se reflectă în mod direct în activitatea desfăşurată,

având ca obiectiv creşterea performanţelor profesionale.

Numărul de posturi aprobat prin Statul de funcţii la sfârşitul lunii decembrie 2013 prin actele

administrative este prevăzut în tabelul anexat:

Nr.

crt

Autoritate – Instituţia publică Total posturi aprobate

1 Aparatul de specialitate al Primarului municipiului

Gheorgheni 77

2 Serviciul Politia Locala 20

3 Serviciul public comunitar de evidenta a persoanei 8

4 Comp. Asistenta medicală comunitară 7

5 Asistenti personali 65

6 Centrul Cultural Gheorgheni 3

7 Biblioteca Municipală Gheorgheni 10

8 Muzeul Tarisznyas Marton 9

9 Teatru Figura Studio Szinhaz 26

10 Creşa Municipală 14

Page 30: Raport de activitate Primărie

30

TOTAL GENERAL 239

IV. Compartiment Secretariat

Compartimentul secretariat funcţionează în subordinea directă a primarului municipiului

Gheorgheni, domnului Mezei János.

Vă aduc la cunoştinţă că în cadrul compartimentul secretariat, în cursul anului 2013, am desfăşurat

următoarele activităţi:

în lipsei colegilor am înlocuit în Compartimentul Relaţii cu Publicul;

am înregistrat 454 de scrisori intrare-ieşire;

am înregistrat 200 buc. facturi fiscale;

am eliberat 272 buc. ordine de deplasare;

am redactat 900 buc. de scrisori;

am făcut demersuri cu privire la punere în funcţiune a societăţii comerciale Vitalissima SRL

(redactarea diferitelor raporturi financiare);

am participat la audienţele domnului primar;

am participat la un curs de instruire având titlul „Sistem PI” (Praedictive Index);

am organizat protocolul diferitelor întâlniri/şedinţe;

am făcut demersuri cu privire la organizarea programului „Talentum” – aprobat de Consiliul

Local Gheorgheni cu H.C.L. nr. 157/2013;

am participat la protocolul de primire a ambasadorului ales în cadrul al VI-lea Zilele Ecvestre

din Gheorgheni;

am participat la festivalul de pescuit şi vânat organizat în Germania, în oraşul Feuchtwangen

unde am promovat produsele făcute la Gheorgheni;

am îndeplinit şi alte atribuţii primite de la conducerea Municipiului Gheorgheni şi de la alţi

angajaţi.

V. Compartiment cultura

Dare de seamă a activităţii culturale din anul 2013 departamentul cultură:

1. ianuarie:

Ţinerea unui scurt program festiv la statuia lui Petőfi Sándor, cu ocazia aniversări a 190-lea an de la

naşterea merelui poet şi revoluţionar maghiar, precum aşezarea unei coroane de flori la piedestalul statuii.

La această manifestaţie culturală au participat circa 50 de persoane, majoritatea lor fiind venite de la

slujbele bisericeşti reformate şi armeene. Au fost recitate trei poezi petőfiene şi a fost prezentat viaţa

poetului, importanţa lui în literatura maghiară şi mondială, precum şi rolul poetului în revoluţia paşoptistă.

3. – 7. ianuarie:

S-a pregătit, organizat şi popularizat programului comemorativ în memoriam Wass Albert.

Page 31: Raport de activitate Primărie

31

8. ianuarie:

Am derulat programul comemorativ în memoriam Wass Albert, în sala Karancsi a Casei de Cultură.

Programul a fost organizat cu ocazia a 105.-lea an de aniversare de la naşterea scriitorului Wass

Albert. În faţa unui mare număr de participanţi a fost prezentată viaţa şi opera scriitorului, şi s-a derulat un

film documentativ din viaţa de emigraţie a scriitorului. Au fost citite citate din romane şi recitate poezii de la

Wass Albert.

Acest eveniment comemorativ a fost urmat de un mare răsunet politic, deoarece anume forţe juridice

din municipiu, au considerat pe scriitorul Wass drept criminal de război.

Numai în luna iunie s-a reuşit dovedirea nevinovăţiei scriitorului, perioadă în care am fost chemată

împreună cu colaboratorii programului de mai multe ori la Poliţie şi la Procuratoră, dând mai multe

interviuri la mediile locale, judeţene şi naţionale.

Pe lângă aceste evenimente tolburătoare activitatea culturală a fost continuă.

9. – 21. ianuarie:

În această perioadă au fost discursuri la nivel de depresiune, şi au fost cercetete în cele 9 localităţi a

depresiuni Giurgeului, cine să fie acea persoană sau acele persoane care ar merita preluarea renumeraţiei a

titlului „Gyergyói kultúráért”. La fel au fost cercetate toate şcolile din depresiune, pentru evidenţiarea acelor

elevi, care au avut rezultete remarcabile în activităţile extra şcolare în domeniul culturii. În final au fost

premiate 36 de elevi, şi premiul adulţilor au primit ziaristul Zöld Lajos, pictorii Gaál András şi Márton

Árpád, cei trei organizatorii a taberei numit „Prietenia” de la Lăzarea.

22. ianuarie:

S-a efectuat sărbătorire zilei Culturii Maghiare.

Desfăşurarea şi derularea programului de gală şi premierea sărbătoriţilor, în sala mare de spectacol din

Casa de Cultură. Au fost prezenţi primarii şi referenţii de cultură din depresiune. Spectacolul de gală a fost

asigurată de Grupul de Dans Popular Secuiesc Harghita.

23. – 24 ianuarie:

S-a pregătit expoziţia de cusături a clasei civice executate de familiile din Gheorgheni, cusute în

perioada interbelică.

25. ianuarie:

Derularea expoziţiei intitulate „Polgári körök kézimunkái”, organizate la Casa Creaţiei Populare din

Gheorgheni.

Page 32: Raport de activitate Primărie

32

Au fost prezentate 56 de cusături diferite, provenite din familiile vechi mai mult armeene şi armeno-

secuieşti. A fost prezentat importanţa realizărilor de lucru de mână, precum şi menţinerea tradiţiei a unei

straturi sociale, care au luat parte în conducerea oraşului interbelice a Gheorgheniului.

S-au menţionat importanţa păstrării tradiţiilor şi tangenţa acestuia cu sărbătorire zilei Culturii

Maghiare, precum şi predarea acestor cunoştiinţe la generaţiile ce vin.

La acest program de deschidere au luat parte 68 de persoane.

26. – 31. ianuarie:

Cu ajutorul voluntarilor din Fundaţia Ethnographia Gyergyóiensis, s-a înfăptuit primirea claselor din

şcolile oraşului, şi prezentarea expoziţiei de câte ori a fost nevoie. În total expoziţia a fost vizitată de 11

clase toate din nivelui claselor V. –VIII.

1. februarie:

S-au luat măsuri de organizare a festivităţii de încoronare a statuei lui Orbán Balázs.

2. februarie:

S-a derulat programul de încoronare a statuei lui Orbán Balázs, în cadrul căruia s-a prezentat o scurtă

biografie a marelui călător secui, s-au evocat evenimente importante din viaţa lui de către preotul unitarian,

religie pe care a ales sărbătoritul Orbán Balázs, s-au citat din opera cea mai importantă a sărbătoritului,

Descrierea ţinutului Secuiesc, părţile referitoare la Gheorgheni. În încheiere s-au aşezat coroane de flori la

piedestalul statuii.

3. – 9. februarie:

S-a pregătit sceneta de înmormântarea fărşangului cu elevii Liceului Tehnic Batthanyi Ignác, precum

şi pregătirea măştilor şi a obiectelor folosite în scenetă.

10. februarie:

S-a derulat programul festiv de Înmormântarea Fărşangului, cu al XXI-lea ocazie, defilând cu echipa

mascheată de la Biserica romano-catolică până la Casa Creaţiei Populare, unde a avut loc programul propriu

zis de „înmormântare”. Conform tradiţiei cei ce au participat la festivitatea de înmormântarea iernii, a răului,

a stricăciunii, au fost servite cu gogoşi şi vin cald.

11. – 15. februarie:

S-a realizat premierea măştilor la nivel fiecărui şcoli, măşti cu care elevii au prticipat la programul de

înmormântarea fărşangului.

Page 33: Raport de activitate Primărie

33

18. – 28. februarie:

Am lucrat cu întocmirea şi depunerea a 5 proiecte de finanşare la diferite instituţii finanţatorii, pentru

realizarea taberei Gránátalma, a programului de încondeierea ouălelor de paşti, pregătire sălii de expoziţie a

cusăturilor domneşti.

1. martie:

Am lucrat cu pregătirea festivităţii de încoronare a statuii mediculuii Fehér Dávid.

3. martie:

S-a realizat festivitatea de încoronare a statuii mediculuii Fehér Dávid. s-a prezentat viaţa domnului

doctor, care a luptat pentru sânătatea localnicilor, dând ajutor în realizarea interioarelor igenige . După

prezentarea citatelor din cartea de bibliografie a medicului, scris de colegul său medic Kercsó Attila, s-au

aşezat coroane de flori la piedestalul statuii.

8. martie:

S-a realizat prima expoziţii de cusături domneşti în Casa Sándor, şi s-a realizat sărbătorirea femeilor

din Asociaţiei Gránátalma, precum evenimentul de înregistrare a asociaţiei amintite.

4. – 14. martie:

S-a derulat un program realizat în Casa Sándor numit „Kokárda készítő program”, cu ajutorul

voluntarilor din Asociaţiei Gránátalma. Pe parcursul programului au participat mai mult de 600 de elevi,

învăţând să execute acest simbol paşoptist.

15. martie:

S-a realizat sărbătorirea zilei Revoluţiei din 1848 , la nivel de municipiu.

17. martie:

S-a realizat sărbătorirea zilei Revoluţiei din 1848, la nivelul Fundaţiei Ethnographia Gyergyoiensis

printr-un program cultural şi în realizarea al XIV.-lea gustare din mâncărurile tradiţionale a bucătăriei

milităreşti.

18. – 28. martie

S-a realizat cu al XXI-lea ocazie, programul de încondeierea ouălelor de paşti. Au prticipat circa 2000

de elvi şi adulţi, încondeind şi vopsind circa 6000 de ouă. Activitatea a avut loc la Casa Creaţiei Populare.

3. – 5. aprilie:

Page 34: Raport de activitate Primărie

34

Am curăţat instrumentele de încondeiere şi am înpachetat pentru anul viitor.

La fel am făcut curăţenie la Casa Creaţiei Populare, şi am aranjat şi amenajat sala cu colecţia de

ţesături.

14. aprilie:

Am realizat festivitatea de încoronare a statuii episcopului Jakab Antal. S-a prezentat viaţa şi munca

apostolară al episcopului, s-au recitat poezii cu tema menirii episcopeşti, şi s-a aşezat coroane de flori la

monumentul din granit.

8. – 19. aprilie:

Am preluat sala de expoziţie în Casa Sándor prin contract, de la Asociaţia Sfântu Nicolae. Am

zugrăvit, am văruit şi am curăţat sala de expoziţie. Transportarea şi montarea vitrinelor pentru exponate, şi

pregătirea materialelor necesare pentru a X.-a Tabără de cusături domneşti şi dantele la casa Sándor, s-a

realiyat cu ajutoare civile.

22. aprilie – 5. mai:

Am organizat şi desfăşurat a X.-a Tabără de cusături domneşti şi dantele la casa Sándor.

6. – 10. mai:

Am reamenajat expoziţia îmbogăţind materialul cu cele realizate în tabără, am pregătit documentaţia

pentru depunerea unei cerei de finanţare.

13. – 31. mai:

Am realizat „Zile deschise de ateliere meşteşugăreşti în depresiunea Giurgeului”. Demonstrarea

realizării a diferitelor ramuri de meşteşuguri repede învăţabile şi folosirea lor eficace în vestimentaţie şi în

interioare de locuinţe.

4. – 7 iunie:

Am ghidat elevii sosite din Bekes, am ţinut discursurilor etnografice şi asigurând însuşirea de

meşteşuguri repede învăţabile.

10. – 14 iunie:

Am participat în calitatte de coorganizator precum şi în calitate de etnolog la conferinţa internaţională

de istorie condus de dr. Garda Dezső.

17. – 21. iunie:

Page 35: Raport de activitate Primărie

35

S-a realizat închheierea anului şcolar al Şcoli Profesionale de Artă – Harghita. Examinarea elevilor şi

organizarea unei expoziţii din obiectele realizate pe parcursul anului şcolar.

24. – 28. iunie:

S-au reorganizat expoziţiile şi s-au reînprospătat materialele de expoziţii la Casa Creaţiei Populare.

1. – 12. iulie:

Am întocmit documentaţii privind valorile naţionale specifice maghiare, pentru a putea fi evalut ca

„ungaricat„. Tot acest material s-a pregătit şi pentru a lua parte la expiziţia din Tuşnad, cu acelaş temă.

15. – 26. iulie:

Am derulat um program comun cu Casa Tradiţiilor din Kecskemét. Tabăra a avut ca scop însuşirea a

preocupaţiilor populare, în domeniul ţeserii şi coaserii, precum ascultarea discursurilor din domeniul

etnografiei.

1. – 16. august:

Concediu de odihnă

19. – 20. august:

Am organizat şi desfăşurat o sărbătorire la aniversarea a 930.-lea ani de la încoronarea regelui maghiar

Isvan I., la Biserica catolică sfinţit în memeoriam sfântului rege. Au luat parte circa 300 de peroane.

21. – 30. august:

Am oorganizat şi am pregătit noile materiale penrtu a putea organiza cu succes al XI.-lea Tabără de

realizarea cusăturilor domneşti. Cu această ocazie s-au prelucrat culegerile din Transilvania colectate de la

Bisericile Reformate.

28. august:

S-a derulat programul de încoronare a statuei lui Márton Áron, în cadrul căruia s-a prezentat o scurtă

biografie a marelui episcop martir, s-au evocat evenimente importante din viaţa lui de către protopopul

romano-catolic, care a contribuit la întărireaa catolicismului pe aceste meleaguri. Au prticipat 180 de

persoane. În încheiere s-au aşezat coroane de flori la piedestalul statuii.

2. – 13. septembrie:

S-a realizat a XI.-lea tabără de cusăturilor domneşti.

18. septembrie:

Page 36: Raport de activitate Primărie

36

S-a derulat programul de încoronare a statuei lui Kossuth Lajos, în cadrul căruia s-a prezentat o scurtă

biografie a marelui politician, s-au evocat evenimente importante din evenimentele paşoptiste legate de

presoana marelui revoluţionar. Au fost recitate poezi şi citate din cărţi de biografie kossutheană. Au prticipat

130 de persoane. În încheiere s-au aşezat coroane de flori la piedestalul statuii.

16. – 20. septembrie:

S-a întocmit documentaţia a cusăturilor nou realizate pe parcursul taberei, şi s-a înfăptuit amenajarea

lor în cadrul expoziţiei, în Casa Sándor.

22. septembrie:

S-a derulat programul de încoronare a statuii episcopului Fogarassy Mihály. S-a citit din biografia

episcopului mai multe citate, s-a amintit imprtanţa acticităţii sale în Gheorgheni, oraşul de naştere al

episcopului. În încheiere s-au aşezat coroane de flori la piedestalul statuii.

22. – 30. septembrie:

S-a reorganizat interiorul de expoziţii la Casa Creaţiei Populare, unde s-a început noul an şcolar, în

cadrul Şcolii Populare de Artă – Harghita.

La data de 25., 26., 27. s-au oganizat zile deschise pe baza programului wordshop cu profil textil, unde

au participat aproape 100 de interesaţi.

1. octombrie:

S-a realizat deschiderea festivă al anului Şcolar a Şcolii Profeionale de Artă – Harghita, secţia cusut –

ţesut din Gheorgheni.

2. – 4. octombrie:

S-a înfăptuit o întâlnire cu Cercul Creativ de Coasere din Sfântu-Gheorghe, sosiţi în municipiu pentru

schimb de experienţă cu cusătorii Asociaţiei Gránátalma.

7. – 30. octombrie:

S-a realizat programul de cunoştera Specificaţiilor etnografice în Depresiunea Giurgeului, fiind

mobilizate 12 şcoli din depresiune. Am fost la ore de limba şi literatura maghiară, şi am derulat 48 de

fotografii despre aspectele specifice zonei, care trebuiesc păstrate pentru generaţiile ce vin.

31. octombrie:

Am organizat împreună cu biserica reformată, aniversarea răspândirii credinţei protestante în Europa,

sărbătorind Ziua reformaţilor.

Page 37: Raport de activitate Primărie

37

4. – 29. noiembrie:

Împreună cu Şcolile din municipiu şi Biserica Reformată s-a sărbătorit al 400-lea aniversare de la

alegerea principelui Transilvaniei Bethlen Gábor. Au fost prezentate mini-filme Youtube despre locurile

istorice remarcabile, legate de activitatea principelui Transilvaniei, evocând cele mai importante evenimente

din perioada domniei sale.

2.– 6. decembrie:

Sărbătorirea zilei oraşului.

9.- 13. decembrie:

S-au organizat întruniri cu membrii Asociaşiei Gránátalma pentru pregătirea programului de Crăciunul

Meşteşugarilor.

16.- 20. decembrie:

Fiecare zi a fost predat şi învăţat pregătirea oarecărui podoabe de pom de crăciun. Au fort primite

zilnic 25 – 30 de elvi, pentru înduşire realizării turtiţei cu miere, a bomboanelor de pomi, a ornamentelor

simbolice şi specifice de aceste sărbători.

În organizarea şi derularea programelor sus menţionate, au colaborat instituţiile culturale ale

municipiului: Centrul Cultural Gheorgheni, Studioul Figura, precum fiecare şcoală din municipiu, precum

Bisericile catolice şi protestante. La fel am colaborat cu organizaţi neguvernamentale: Fundaţia

Ethnographia Gyergyóiensis, Asociaţia Granatalma, Asociaţia Rákóczi din Gheorgheni, Asociaţia Lorántffy

Zsuzsanna, Asociaţia Sfântu Nicolae, etc.

Organizator, şi responsabil pentru derularea programelor culturale: Kis Irina, inspector de specialitate.

VICEPRIMAR

Structurile următoare sunt coordonate de viceprimar

I. Direcţie generală tehnică și de urbanism, - Arhitect șef

II..Direcție tehnică

III Serviciul Public Poliţia Locală,

I DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE URBANISM

Page 38: Raport de activitate Primărie

38

Arhitect şef

Sructura Arhitectului şef a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile punctului 13

din O.U.G. nr. 7/2011 pentru modificare si completarea Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului şi urbanismului, potrivit căruia în cazul municipiilor,

structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului se

organizează ca direcţie generală sau direcţie;

Activitatea de urbanism este condusă de arhitectul şef şi are următoarea structură

organizatorică:

1.Compartimentul Urbanism şi Amenajarea teritoriului

2.Compartimentul Controlul domeniului public şi disciplina în constructii

protecţia

3.Compartimentul Patrimoniu şi GIS

Atribuţiile de arhitect şef, care au fost legate de organizarea, coordonarea, îndrumarea şi verificarea

structurii organizatorice ale compartimentelor din subordine.

Astfel:

Am urmărit intrările şi ieşirile de acte în număr de 1053, adresate compartimentelor din subordine prin

înregistrare în format digital, am repartizat persoanelor competente, cu atribuţii de rezolvare ale acestora şi

prin dispoziţiile date am urmărit rezolvarea acestora în termenul stabilit şi cu respectarea legislaţiei în

vigoare;

A fost întocmit fişele de post ale funcţionarilor publici din subordine şi rapoartele de evaluare a

performanţelor profesionale pentru personalul din subordine; Urmărit prezenţa la serviciu a personalului din

subordine; Elaborat diferite acte legate de activitatea compartimentelor din subordine ptr. SCIM; Rezolvat

majoritatea problemelor reclamate de diferite persoane în cadrul audienţelor şi în scris; Participat pe teren

la unele controale în vederea rezolvării neregulilor constatate; Înainte de semnare verificarea actele emise

de compartimentele din subordine; Rezolvat şi alte probleme stabilite prin dispoziţii ale primarului;

Începând de luna august am participat la recepţiile lucrărilor autorizate şi cu termen de valbilitate expirat;

Întocmit observaţiile legate de noul PUG în faza de elaborare;

1.COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

În cadrul compartimentului de mai sus am desfăşurat următoarele activităţi:

Redactat atât referate de specialitate necesare în elaborarea priectelor de hotărâri, cât şi altele pentru diferite

scopuri solicitate;

Page 39: Raport de activitate Primărie

39

Pregătit materialul necesar şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, comisie

care funcţionează într-o nouă componenţă în vederea discutării anumitor probleme legate de amenajarea

teritoriului administrativ; am participat la aceste şedinţe şi am întocmit procesele verbale consemnării celor

spuse, precum şi avizele transmise solicitanţilor;

Redactat anunţurile, acordurile de oportunitate ale primarului precum şi celelalte acte prevăzute de

Regulamentul referitor la implicarea publicului în elaborarea planurilor de urbanism şi amenajare a

teritoriului;

Verificat documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi în vederea eliberării certificatelor de urbanism, a

autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiilor, a

autorizaţiilor de branşare, a certificatelor de nomenclatură stradală, a autorizaţiilor de folosinţă: 499 buc.

Întocmit şi redactat 84 adrese către solicitanţii care au depus documentaţii incomplete sau care conţineau

date eronate;

Primit 15 observaţii legate de PUG de la diferite solicitanţi, la care am transmis şi redactat răspunsurile

potrivite;

Urmărit procedura şi termenele diverselor faze de implicare a publicului în elaborarea planurilor de

amenajare a teritoriului (PUZ si PUD);

Urmărit termenele de expirare a autoizaţiilor de construire şi am trimis somaţii beneficiarilor pentru

efectuarea recepţiei;

Întocmit rapoartele cu situaţia recepţiilor, cerute de administratorul public în conformitate cu măsurile

dispuse de Curtea de Conturi;

Redactat:

- 208 buc. de Certificate de urbanism.

- 94 buc. de Autorizaţii de construire/ Autorizaţii de demolare

- 370 buc. recepţii ale construcţiilor terminate sau cu termen de valabilitate expirate din perioada 2008 –

2012 (conform prevederilor legale şi măsurilor dispuse de Curtea de Conturi),

- întocmit şi alte procese verbale de constatare al stadiului fizic (4 buc).;

- 65 buc. de Certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiei constatate la faţa locului.

- 69 buc. de Autorizaţii de branşare

- 26 buc. de Nomenclator stradal

- 4 buc. de Procese verbale de constatare a stadiului fizic

- 3 buc. de Autorizaţii de folosiinţă

- am completat la zi următoarele registre: registrul cu C.U., registrul cu A.C., registrul construcţiilor

recepţionate

- am completat raportul statistic lunar, trimestrial, anual

- am redactat planuri de situaţie şi planuri de încadrare în zonă pentru diferite cereri (mai ales pentru

certificate de urmanism şi autorizaţii de branşare la reţelele de utilităţi publice).

Page 40: Raport de activitate Primărie

40

-am rezolvat problemele adresate compartimentului prin răspunsurile trimise solicitanţilor.

- am participat la organizarea şi efectuarea inventarierii anuale

- am colaborat cu diferite compartimente şi servicii pentru buna desfăşurare a actvităţii

- am executat dispoziţii şi sarcini ocazionale primite de la şefii ierarhici.

2.COMPARTIMENT DE DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

În cadrul acestui compartiment în cursul anulu 2013 în cadrul biroului ne-am ocupat deplasându-ne pe

teren de respectarea disciplinei în construcţii, conform programului vizat de dl. primar, de unele reclamaţii

ale locuitorilor şi de controlul apartamentelor de bloc privind respectarea disciplinei în construcţii, precum şi

respectarea prevederilor PSI.

În cursul anului 2013 ne-am desfăşurat activitaea în cadrul compartimentului cu urmărirea şi depistarea

lucrărilor de construcţii executate cu sau fără autorizaţie de construire, soluţionarea unor reclamaţii ale

cetăţenilor prin deplasarea la faţa locului împreună cu Poliţia Locală.

În această perioadă au fost emise un număr de 83 de somaţii pentru nerespectarea prevederilor legale privind

executarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare (conf. Legii nr. 50/1991), 17 de

chemări la sediul Mun.Gheorgheni pentru clarificarea unor situaţii, precum şi 7 procese verbale de

constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

din data de 01.11.2013 zilnic între orele 8-14, pe baza dispoziţiilor verbale date de dl. primar am efectuat

control S.V.S.U. în cartierele Revoluţiei şi Florilor (control privind P.S.I. şi statica construcţiei)

Efectuat controale împreună cu alte organe de control în unele locuri unde se executau lucrări de construcţii

neautorizate în extravilanul Municipiului Gheorgheni, (zona Belchiei , zona Cianod).

Participat la organizarea şi efectuarea inventarierii anuale. Îndeplinit şi alte sarcini urgente primite de la

domnul primar şi viceprimar.

3.COMPARTIMENT PATRIMONIU ŞI G.I.S.

În cadrul compartimentului patrimoniu am efectuat următoarele activităţi:

Actualizarea inventarului patrimoniului public al municipiului Gheorgheni, efectuarea schimbările

intervenite conform actelor de bază, pe baza noilor dispoziţii legale

Modificări în evidenţa patrimoniul public în urma lucrărilor de investiţii, 9 poziţii;

Complectarea cu 3 poziţii a Anexei nr.1 privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al

municipiului Gheorgheni, atestat prin H.G. nr.104 din 28.februarie 2012;

Clarificarea tuturor problemelor, în urma schimbărilor legislative, cum arfi art.58 alin.1 din Legea

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu consiliul judeţean, direcţia patrimoniu, în

baza adresei Consiliului Judeţean Harghita, înregistrată cu nr.10314/2012, 3 cazuri;

Page 41: Raport de activitate Primărie

41

Am ţinut evidenţa documentaţiilor cu privire la inventarul patrimoniului privat, terenuri şi clădiri, al

municipiului Gheorgheni, efectuarea schimbărilor intervenite conform actelor de bază(în total 60 poziţii).

Pregătirea documentaţiile, derularea tranzacţiilor de valorificare a bunurilor. (Ex: Autobuz IKARUS), de

achiziţionare a imobilelor (Ex: imobil str.Kossuth Lajos nr.22 , teren la km 7 staţia de tratare apă)

Efectuat clarificarea şi întocmirea documentaţiilor în vederea intabulării şi înscrierii modificărilor

survenite în cartea funciară, a imobilelor din proprietate, inclusiv dezmembrări. (Ex: întabulare şi

dezmembrare imobil din str.Cimitirului nr.10, dezmembrare imobil str.Carierei f.n., intabulare teren

str.Carierei nr.1/A, intabulare teren str.Nicolae Bălcescu f.n.)

Pregătirea documentaţiile pentru , spaţii cu diferite destinaţii, sau terenuri care au ca proprietar tabular

Municipiul Gheorgheni şi care au făcut obiectul concesionării, închirierii, dării în administrare, sau în

folosinţă gratuită, potrivit legilor în vigoare, (teren CEC BANK, spaţii pentru S.C. LEOKRIS TRANS

S.R.L., imobil BANCPOST, spaţiu pentru REGIO SPITAL , imobil pentru SERVICIUL DE

AMBULANŢĂ, teren pentru Biserica babtistă, terenuri publice predate Consiliului Judeţean) inclusiv

elaborarea documentaţiilor pentru licitaţii (anunţuri publicitare, caiete de sarcini, procese verbale etc.)Preluat

bunurile aferente serviciului de salubritate de la S.C. GO S.A.

Inventariat, pregătit documentele şi am predat obiectele de inventar şi a mijloacele fixe către S.C.

VITALISSIMA S.R.L. ;

Participat la organizarea şi efectuarea inventarierii anuale şi am reevaluati patrimoniul municipiului

Gheorgheni; am verificat la faţa locului a mijloacele fixe propuse pentru casare de instituţiile publice

aparţinătoare.

Pregătit documentaţiile înaintate consiliului local (raport de specialitate, proiect de hotărâre) cu privire la

administrarea patrimoniului, precum şi aducerea la îndeplinire a acestora.( 21buc. HCL)

Elaborarat şi redactat contractele noi de închiriere, concesiune, dare în folosinţă gratuită, administrare

respectiv urmărirea termenelor de valabilitate a acestora (în total 92 contracte) şi redactarea actelor

adiţionale aferente. Participat în comisii speciale pe baza dispoziţiilor emise de primar.

Eliberarat acorduri referitoare ptr. lucrări în zona drumurilor naţionale

Colaborat cu celelalte birouri pentru rezolvarea problemelor comune cum ar fi:

Compartimentul investiţii publice– prestări de date şi documente în vederea realizării unor obiective de

investiţii; compartimentul proiecte şi programe – furnizare de informaţii, documente indispensabile pentru

întocmirea cererilor de finanţare în cadrul unor programe; compartimentul achiziţii publice – furnizare de

date şi informaţii în vedrea aciziţiomării unor bunuri şi servicii; compartimentul reglementare, monitorizare

şi control al serviciilor publice – consultanţă privind activitatea de transport, locuinţe, folosirea locurilor

publice; serviciul financiar – conlucrare în privinţa administrării bunurilor concesionate, închiriate şi date în

folosinţă privind rambursarea datoriilor izvorite din obligaţiile contractuale; furnizare de date pentru

stabilirea impozitelor;compartimentul urbanism – la eliberarea autorizaţiilor pentru primărie, asigurarea

Page 42: Raport de activitate Primărie

42

documentelor doveditoare a dreptului de proprietate etc.;compartimentul cadastru-agricultură – clarificarea

terenurilor.

Pe lângă sarcinile şi atribuţiile descrise în fişa postului, am executat sarcini ocazionale primite de la şefii

ierarhici.

II DIRECȚIA TEHNICĂ

Structura direcţiei are următoarea compunere:

Birou achiziţii publice ,investiţii, programe şi proiecte, cu trei

compartimente: 1.Compartiment achiziţii;

2.Compartiment implementare şi monitorizare proiecte

3.Compartimentul dezvoltare şi proiecte;

Nouă compartimente disticte, după cum urmează:

1.Compartiment protecţia mediului;

2.Compartiment deservire şi pază;

3.Compartiment protecţia civilă şi sport;

4.Compartiment pentru autorizarea şi controlul activităţii economice;

5.Compartiment pentru reglemnetarea, monitorizarea , urmărirea şi

controlul serviciilor comunitare de utilităţii publice;

6.Compartimentul pădure şi păşune;

7. Compartiment turism

8. Compartiment tineret ”IFITEKA”

9.Administrare Lacu Roșu

Structurile respective sunt coordonate de Directorul Executiv .

Misiunea şi scopul direcţiei:

Asigură punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Gheorgheni, a dispoziţiilor

primarului, a viceprimarului cu care se încredinţează.

• Crează cadrul favorabil şi se preocupa de realizarea obiectivelor de investiţii

cuprinse în programul anual de investiţii,

• Se preoccupa de realizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă

• Coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării

serviciilor comunitare de utilitaţi publice

• Asigurarea controlului comercial

• Administrarea pietei şi al fondului locativ municipal, finanţat din venturi

Page 43: Raport de activitate Primărie

43

proprii

• Prin deservirea generală, asigură toate activităţile necesare bunei funcţionări a

tuturor direcţiilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul primăriei municipală

• Asigură protecţia civilă la nivelul municipiului

• Organizează protecţia muncii pentru toţi angajaţii primăriei municipală

• Asigură cu organele abilitate administrarea păşunelor şi fondului forestier

municipal

Atribuţii, competenţe şi răspunderi cu caracter general ce revin direcţiei

tehnice:

1.respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru şi a standardelor SCIM aprobat

2.întocmirea expunerilor de motive şi a rapoartelor de specialitate la proiectele de

hotărâre din domeniul propriu de activitate

3.cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de activitate

4.realizarea la termen a programelor şi activităţilor proprii

5.soluţionarea şi transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele,

cererile, petiţiile, reclamatiile sau sugestiile repartizate

6.furnizarea pronta a informaţiilor rezultate din activitatea prorie solicitate de către un alt

compartiment

7.punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local în domeniul propriu de activitate

8.furnizarea informaţiilor de interes public, conform prevederilor legale

9.participarea în cadrul comisiilor de specialitate înfiinţate în baza HCL municipal

sau prin dispoziţia primarului

10.perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale

11.semnalarea către conducerea instituţiei a oricăror probleme deosebite legate de

activitatea direcţiei, despre care se ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara

acestora, chiar dacă acestea nu vizează în mod direct domeniul de activitate

12.rezolvă toate problemele de competenţa direcţiei conform prevederilor legislativi

în vigore şi răspunde la timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice sau juridice sau

de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a

primarului municipiului Gheorgheni

13.îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de

activitate, încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către primar

Directorul executiv al direcţiei tehnice

are următoarele răspunderi cu caracter general:

Page 44: Raport de activitate Primărie

44

1.asigurarea organizării întregii activităţii a direcţiei pe care o conduce, în vederea

realizării atribuţiilor şi pentru buna gestionare a resurselor umane şi a fondurilor

materiale ale direcţiei

2.urmărirea respectării regulamentelor şi a procedurilor de lucru şi a standardelor

sistemului de control managerial aprobat

3.iniţierea şi revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor de lucru aprobate

din domeniul activităţii direcţiei

4.asigurarea elaborării expunerilor de motive şi a rapoartelor de specialitate aferente

proiectelor de hotărâre din domeniul propriu de activitate, conform procedurilor

corespunzătoare şi punerea în aplicare prevederile acestor hotărâri

5.urmărirea şi cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează

domeniul de activitate propriu şi informarea personalului din subordine cu privire la

legislaţia în vigoare

6.întocmirea proiectelor, programelor şi activităţilor proprii, respectiv fundamentarea

acestora

7.întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale

activităţilor proprii

8.organizarea soluţionării şi transmiterii răspunsurilor în termenul legal la toate

adresele, cererile, petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile repartizate

9.întocmirea informărilor periodice legate de activitatea direcţiei pe care o conduce,

conform regulamentului interior de funcţionare al primăriei

10.participarea la la şedinţele plenului Consiliului Local al municipiului Gheorgheni,

ori de câte ori este necesar

11.analizarea şi repartizarea în cadrul direcţiei a corespondenţei primite, urmărirea

modului de soluţionare şi transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele

12.formularea de propuneri privind structura organizatorică, întocmirea fişelor

posturilor şi a celor de evaluare profesională ale personalului din subordine, stabilirea necesarului

de formare profesională

13.verificarea, semnarea şi avizarea, după caz, a documentelor emise de direcţia din

subordine

14.asigurarea iniţierii procedurilor de achiziţii publice la termen, astfel încât

finalizarea procedurii prin încheierea contractului de achiziţie să fie făcută la

momentul oportun

15.coordonarea şi supravegherea realizării de către direcţia tehnică din subordine a

atribuţiilor cu caracter general şi specific ce le revin acestora

16.participarea ca membru în comisiile de specialitate constituite în cadrul Primăriei

Page 45: Raport de activitate Primărie

45

municipiului Gheorgheni, conform dispoziţiilor primite, sau hotărârilor de consiliu,

după caz

Ca director executiv al direcţiei tehnice, pe parcursul anului 2013, am asigurat:

1. organizarea întregii activităţi a direcţiei pe care o conduc, în vederea realizării atribuţiilor şi pentru

buna gestionare a resurselor umane şi a fondurilor materiale ale direcţiei

2. elaborarea expunerilor de motive şi a rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotărâre din

domeniul propriu de activitate, conform procedurilor corespunzătoare şi punerea în aplicare prevederile

acestor hotărâri

3. fundamentarea şi elaborarea contractelor de achiziţii sau de altă natură

4. urmărirea şi cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de

activitate propriu şi informarea personalului din subordine cu privire la legislaţia în vigoare

5. întocmirea proiectelor, programelor şi activităţilor proprii, respectiv fundamentarea acestora

6. întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale activităţilor proprii

7. organizarea soluţionării şi transmiterii răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile,

petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile repartizate direcţiei

8. întocmirea informărilor periodice legate de activitatea direcţiei pe care o conduc,

9. participarea la şedinţele plenului Consiliului Local al municipiului Gheorgheni, ori de câte ori a fost

necesar

10. formularea de propuneri privind structura organizatorică, întocmirea fişelor posturilor şi a celor de

evaluare profesională ale personalului din subordine, stabilirea necesarului de formare profesională

11. verificarea, semnarea şi avizarea, după caz, a documentelor emise de direcţia din subordine

12. iniţierea procedurilor de achiziţii publice la termen, astfel încât finalizarea procedurii prin încheierea

contractului de achiziţie să fie făcută la momentul oportun

Am participat ca membru în comisiile de specialitate constituite în cadrul Primăriei municipiului

Gheorgheni, conform dispoziţiilor primite, sau hotărârilor de consiliu, după caz

Activitatea Biroului Achiziţii publice, Investiţii, Programe şi Proiecte

În cadrul compartimentului de achiziţii publice şi prin activitatea şefului de birou sunt realizate toate

activităţile biroului, dat fiind faptul că în celelalte două compartimente nu avem ocupate posturile de

execuţie disponibile. Astfel:

Am elaborat şi actualizat pe parcursul anului Planul anual de achiziţii publice

Am finalizat procedura de achiziţii publice carburanţi prin Acord Cadru, inclusiv contract

subsecvent pentru primul an şi iniţierea pentru al doilea an.

Am finalizat procedura de Delegare a gestiunii serviciului public de salubritate

Am iniţiat şi finalizat achiziţii directe privind următoarele investiţii şi obiective:

1. Executarea lucrărilor şi documentaţiilor cadastrale

Page 46: Raport de activitate Primărie

46

2. Procurare tuburi beton traverse străzi, pentru serviciul de marcare treceri de pietoni.

3. Procurare echipament de sonorizare

4. Achiziţie autoturism

5. Extindere reţea termoficare zona Centru – racord bibliotecă – Etapa I, Modernizarea şi

extinderea SACET în Municipiul Gheorgheni

6. Viabilizare drum de acces Grădina Csiky

7. Aplicare strat de uzură strada Capelei

8. Reprofilare cu autogreder şi lucrări de cilindrare

9. Reparaţii curente la baza sportivă teren fotbal

10. Servicii de debitat la gatter 110 mc busteni răşinoase,

11. Servicii,privind preluarea şi eliminarea finala a deşeurilor periculoase/nepericuloase( exclus

cadavre umane,stupefiante şi psihotrope,corozive explozive

12. Lucrări de reparaţii în sistemul de alimentare cu energie electrică a iluminatului public,

alimentarea scenei de festivităţi, extinderea reţelei de iluminat public.

13. remedierea canalizaţiei pluviale esistente în zona Pieţii Szent Istvan

14. Executarea fundaţiei la statuia Szent Istvan

15. Accesibilizare strada Carpaţi nr. 7

16. Închiriere de vehicule

17. Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Gheorgheni

18. Documentaţie tehnică de branşare gaze naturale, branşare la reţeaua de apă şi canalizare

menajeră Bloc social nr. 2

19. Adăpost municipal pentru câini - proiectare

20. Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe

21. Servicii specializate de pază-protecţie – locaţie depozit deşeuri

22. Servicii şi bunuri legate de derularea Programului Europa Pentru Cetăţeni

23. Realizare expertiză de specialitate la investiţia Ecologizarea Statiunii Lacu Rosu Etapa I.

Am desfăşurat activităţi în cadrul Investiţii în faza de implementare:

1. „Ecologizarea staţiunii Lacu Rosu Etapa I a) Sistem de alimentare cu apa potabila si b) Sistem de

canalizare ”

Perioada: tot anul

Descriere:

Management general, cuprinzând activităţi de:

1. deplasări la Ministerul Dezvoltării Regional şi Administraţiei Publice

2. Menţinerea legăturii cu executant şi proiectant.

3. Activităţi legate de realizarea expertizei tehnice pentru lucrările executate

Page 47: Raport de activitate Primărie

47

2. „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi a staţiei de

epurare în Municipiul Gheorgheni”.

Perioada: tot anul

Descriere:

1. Efectuarea de vizite pe teren

2. Ţinerea legăturii şi deplasări la proprietarii privaţi afectaţi de investiţie

3. Menţinerea legăturii cu proiectant, executant, finanţator

3. Amenajare peisagistică Piaţa Szent Istvan

Perioada: septembrie - octombrie

Descriere:

1. Efectuarea de vizite pe teren

2. Urmărirea lucrărilor

4. Reabilitarea trotuarelor – în cadrul Acordului -cadru

Perioada: iulie – septembrie

Descriere:

1. Urmărire şi recepţie la terminarea lucrărilor

5. Bloc social nr. 2

Perioada:

Descriere:

1. Corespondenţă şi realizare plată către executant

6. Creare şi dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul

Gheorgheni

Perioada: tot anul

Descriere:

1. Elaborare şi depunere proiect

2. Întocmire răspunsuri la solicitare de clarificări

7. Creare şi dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Staţiunea Lacu Roşu

Perioada: Tot anul

Descriere:

1. Elaborare şi depunere proiect

2. Întocmire răspunsuri la solicitare de clarificări

8. Împădurire – Program AFM

Perioada: Tot anul

Descriere:

1. Efectuarea de vizite pe teren

Page 48: Raport de activitate Primărie

48

2. Activităţi legate de managementul proiectului, organizare şedinţe legate de pagubele

rezultate în urma incendiului

3. Iniţiere procedură de preluare în fond forestier fără plată a plantaţiei neafectate de

incendiu

4. Activităţi de corespondenţă între Municipiul Gheorgheni şi AFM, privind efectele

pagubei.

9. Reabilitarea şi mansardarea Grădiniţei Pitypang:

Perioada: septembrie-decembrie

Descriere:

1. Efectuarea de vizite pe teren

2. Urmărirea lucrărilor, a deconturilor, realizarea plăţilor

10. Reabilitarea Patinoarului Artificial din Municipiul Gheorgheni

Perioada: Tot anul

Descriere:

1. Corespondenţă cu Consiliul Judeţean Harghita în scopul obţinerii de finanţare pentru

obiectivul de investiţii

2. Transmitere documentaţii legate de investiţie către Consiliul Judeţean Harghita

11. Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

Perioada: Tot anul

Descriere:

1. Corespondenţă cu Consiliul Judeţean Harghita

2. Transmiterea documentelor solicitate de către Consiliul Judeţean Harghita

12.Viabilizare drum de acces Grădina Csiky

Perioada: – august

Descriere:

1. Urmărirea lucrărilor de execuţie

2. Menţinerea legăturii cu executant,

3. Urmăritrea deconturilor, realizarea plăţilor

Investiţii finalizate:

1. Moderinzare parţială drumuri forestiere

Perioada: începutul anului 2013

Descriere:

Management general, cuprinzând activităţi de:

1. Deplasări la faţa locului

2. Menţinerea legăturii cu executant, proiectant, consultant

3. Pregătirea decontărilor către APDRP

Page 49: Raport de activitate Primărie

49

2. Reparaţii capitale la Sediul Central a Primăriei din Piaţa Libertăţii nr. 27 - lucrare

Perioada: Mai

Descriere:

1. Recepţie la terminarea lucrărilor

3. Accesibilizarea imobilului din strada Carpaţi nr. 7

Perioada:

Descriere:

1. Urmărirea lucrărilor de execuţie

2. Menţinerea legăturii cu executant, proiectant

3. Urmăritrea deconturilor, realizarea plăţilor

4. Extindere reţea termoficare zona Centru – racord bibliotecă – Etapa I, Modernizarea şi extinderea

SACET în Municipiul Gheorgheni

Perioada: iulie-decembrie

Descriere:

1. Urmărirea lucrărilor de execuţie

2. Menţinerea legăturii cu executant, proiectant

3. Urmăritrea deconturilor, realizarea plăţilor

5.Aplicare strat de uzură strada Capelei

Perioada:august

Descriere:

1. Urmărirea lucrărilor de execuţie

2. Menţinerea legăturii cu executant, proiectant

3. Urmăritrea deconturilor, realizarea plăţilor

7.„Instalaţii de încălzire centrală bibliotecă din municipiul Gheorgheni, jud. Harghita”

Perioada: decembrie

1. Recepţie la punere în funcţiune

Altele:

1. Realizare procedura de valorificare a masei lemnoase prin licitatie.

2. Participare activă ca partener în proiectul „Energii regenerabile, relaţii reînnoite”

3. Implementare proiect„ Zilele Sfântu Nicolae şi întâlnirea oraşelor înfrîţite în egida anului european al

cetăţeniei active” finanţat prin Programulş Europa Pentru Cetăţeni

4. Întocmirea ghidurilor de solicitanţilor pentru finanţări nerambursabile din fonduri publice conform

Legii 350/2005 pentru patru domenii: sport, cultură şi turism, tineret şi social;

5. Publicarea anunţurilor de participare, organizarea selecţiilor proiectelor, pregătirea contractelor de

finanţare în vederea încheierii acestora cu solicitanţii selectaţi, urmărirea executării contractelor, verifcarea

raportărilor, decontării finanţărilor;

Page 50: Raport de activitate Primărie

50

6. Transmiterea în SEAP a notificărilor privind achiziţiile directe a căror valoare depăşeşte echivalentul

in lei al sumei de 5.000 euro fără TVA,

7. Transmitere date către Institutul Naţional de Statistică;

8. Inventarierea patrimoniului Municipiului Gheorgheni,

Activitatea Compartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea şi controlul serviciilor

comunitare de utilităţi publice şi Compartimentului pentru autorizare şi controlul activităţilor

În cadrul celor două compartimente avem angajată o singură persoană

Pe parcursul anului 2013 în activitatea celor două compartimente nu aam avut modificări deosebite, şi

astfel am continuat activitatea de monitorizare, urmărire, autorizare şi control a activităţilor economice

prestate în raza administrativă a municipiului Gheorgheni şi am făcut înştiinţarea şi atenţionarea scrisă şi

verbală a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale, privind respectarea legislaţiei în

domeniul comercial precum şi a hotărârilor Consiliului Local .

Totodată am continuat procesul de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare respective a acordurilor pentru

activităţiile comerciale care se încadrează în domeniile de activitate vizate de OG 99/2000 (republicată) şi a

normelor de aplicare a acestuia.

În acest an am eliberat acorduri pentru folosirea zonelor publice precum şi pentru folosirea zonelor publice

pentru terase sezoniere. Am eliberat acorduri pentru comercianţii de flori care îşi desfăşoară activitate la

intersecţia străzii Miron Cristea cu pţa Libertăţii, totodată am eliberat un acord pentru folosirea terenului

public unei terase sezoniere în str. Miron Cristea.

Am reluat procedurile privind amplasarea unor căsuţe de lemn în zona vârfului Pângăraţi de-a lungul

drumului naţional DN 12C, zonă turistică, intens circulată de turişti mai ales în perioada sezonului de vară,

aici ca şi în anii precedenţi au fost amplasate mai multe căsuţe de lemn în care comercianţii au putut să

desfăşoare activităţi de comerţ în mod civilizat. Cu această ocazie am încheiat un nr. de şase contracte de

închiriere pe o perioadă de şase luni cu acei producători care au participat la licitaţia organizată în vederea

dării în folosinţă a căsuţelor de lemn.

Totodată cu ocazia diferitelor manifestări, sărbători organizate în municipiu am eliberat acorduri pentru

comercianţii ambulanţi care au respectat cerinţele impuse de organizatori. În anul 2013 am organizate un nr.

de cinci manifestări şi anume Festivalul cultural de vară, Ziua Gospodarului, Zilele Tineretului, Ziua de

Toamnă a Gospodarului, Zilele oraşului Sf. Nicolae.

Activitatea de inspecţie comercială am desfăşurat print acţiuni de control, informare, consiliere şi combatere

a practicilor agenţilor economici ce pot dăuna sănătăţii, securităţii şi intereselor consumatorilor precum şi

prin acţiuni desfăşurate ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite de pe raza municipiului, inclusiv loc.

Lacu Roşu. Aceste controale am organizat împreună cu comisarul de la Protecţia Consumatorului, respectiv

reprezentantul de la Direcţia Sanitar Veterinară.

Page 51: Raport de activitate Primărie

51

Activitatea de control şi informare am extins şi la verificarea pe teren a tuturor panourilor publicitare

amplasate pe domeniu public sau privat al municipiului Gheorgheni. Folosirea domeniului public prin

amplasarea de panouri publicitare necesită acord din partea autorităţii locale. Astfel după controalele

efectuate am eliberat un nr. de 15 acorduri de folosire a domeniului public.

În cea ce priveşte activitatea de înregistrare şi eliberare a certificatelor pentru vehicule lente, pe parcursul

anului am eliberat un nr.de 5 certificate de înregistrare pentru mopede, 16 certificate de înregistrare pentru

tractoare şi autopropulsate agricole respective 16 certificate şi nr. de înregistrare pentru căruţe .

Am radiat la cerere un număr de 28 de certificate de înregistrare a vehiculelor lente.

Cu contribuţia majoră a colegilor de la Poliţia Locală, am eliberat un nr. de 91 autorizaţii de încărcare

descărcare a mărfurilor. Am vizat un nr. de 21 autorizaţii taxi care funcţionează pe baza legislaţiei în vigoare

şi a regulamentului aprobat pcu HCL 192/2009.

Am înregistrat un nr .de 57 de acorduri comerciale anuale, de desfăşurare a activităţii economice, precum şi

un nr. de 28 de acorduri pentru folosirea terenului public, înregistrate cu ocazia Zilelor oraşului Sf Nicolae

respectiv cu ocazia Festivalului de Vară.

Am încheiat un nr de 8 contracte de închiriere pentru căsuţe din lemn- căsuţe advent, pentru

comercializarea diferitelor cadouri de sezon. Pentr fiecare din aceste căsuţe am întocmit acord de funcţionare

şi de folosire a domeniului public.

În anul 2013 am continuat aplicarea procedurii privind regulamentul de afişare şi publicitate stradală, astfel

am înregistrat un nr. de 99 de cereri pentru emiterea acordului de amplasare a diferitelor afişe pe panourile

de afişare amplasate de către autoritatea locală.

Am eliberat avize pentru desfăşurarea şi organizarea unor manifestaţii culturale şi politice pe domeniu

public.

Totodată, în anul 2013 am luat parte la şedinţele Consiliu Local, astfel, am redactat un nr. de 12 procese

verbale la şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului.

Coordonarea şi monitorizarea activităţii serviciului de administrare a pieţei şi a parcărilor, o sarcină atribuită

în anul 2009,nu este nici pe departe mulţumitor nici în anul -2013 nu am obţinut rezultate mai bune în

privinţa încasărilor. Monitorizarea pieţei a fost realizată până la sfârşitul luni octombrie, din luna noiembrie

acest serviciu a fost dat în administrare către firma SC Vitalissima SRL.

La sfârşitul anului am participat la inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi

capitalurilor proprii aparţinând domeniului public şi privat conform dispoziţiei nr.1118/2013.

În cardul compartimentului am pus accent pe rezolvarea la termen a tuturor cerinţelor, sesizărilor cetăţenilor

astfel, încât activitatea desfăşurată să corespundă statutului funcţionarului public.

Activitatea Compartimentului protecţia mediului

1). Am desfăşurat activităţi legate de monitorizarea Depozitului de deşeuri neconform închis. Aici, datorită

incendiilor de diferite intensitate a fost nevoie de supravegherea permanentă a acestuia:

Page 52: Raport de activitate Primărie

52

o am întocmit note de informare privind situaţia depozitului, note de fundamentare pentru

încheierea contractului de pază cu o firmă specializată precum şi pentru prelungirile repetate ale acestui

contract, etc.

o am efectuat peste 40 de deplasării la faţa locului dintre care 35 documentate cu

fotografii;

o am participat la 6 intervenţii de stingere a incendiilor ivite pe suprafaţa depozitului

împreună cu echipele de intervenţie de la I.S.U. Pompierii Gheorgheni, S.V.S.U. Joseni şi Gheorgheni.

o începând cu 01.decembrie 2013 am participat la monitorizarea zilnică a Depozitului de

deşeuri împreună cu reprezentanţii Poliţiei locale.

2). Referitor la atribuţiile legate de prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de

apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni, am desfăşurat

o vastă activitate cu privare la:

- depistarea depozitelor ilegal, aflate lângă gardul fostului IJECOOP, în spatele fostului

Centru comercial „Saivan”, cel de pe malul pr. Magasbukk de la Km 4 precum şi cel din dreptul bornei

kilometrice 19 de pe DN 12/C, au fost desfiinţate prin intermediul Gospodăriei Municipale. Cu scop de

prevenire, au fost comandate şi montate în locurile predispuse, 8 bucăţi de panouri de avertizare-interzicere a

aruncării gunoiului.

- am participat în calitate de co-organizator la acţiunea de curăţenie sezonieră în zonele

verzi de-a lungul drumurilor publice şi a cursurilor de apă, organizată la nivel local la data de 28. septembrie

2013 în cadrul Proiectului naţional de curăţenie Let’s Do It Romania. Astfel au fost curăţate marginile DN

12/C (Gh-eni –Lacu Roşu), pe porţiunea dintre capătul oraşului şi Pasul Pângâraţi, precum zona de

Agrement de la Km 4, cu participarea a peste 120 voluntari, fiind strânse peste 300 saci de gunoi.

- am efectuat periodic verificarea modului de îndeplinire a măsurilor legale privind

salubrizarea în municipiu, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice de

către serviciile publice şi operatorii economici responsabili.

3). Activităţi referitoare la monitorizarea cursurilor de apă de pe raza administrativă a municipiului:

- am verificat periodic gradul de poluare cu deşeuri a cursurilor de apă şi a malurilor luând

măsurile care s-au impus privind igienizarea acestora.

- în perioada 04.10.- 07.10.2013 – în baza sesizării SC G.O. SA Gh-eni referitoare la

poluarea apei brute captate din pr. Belchia şi a pr. Cianod, am participat împreună cu reprezentanţii

Sistemului Hidrotehnic Gheorgheni, SC G.O. SA şi ai biroului de Urbanism la verificarea situaţiei caselor de

vacanţă aflate pe văile acestor pârâuri. La data de 10.10.2013 am efectuat verificarea cursului pr. Oii

împreună cu reprezentanţii S.H. Bicaz şi SC G.O. SA Gh. La data de 09.12.2013 au fost întocmite procese-

verbale de constatare la cazurile de poluatori potenţiali. Despre activităţile desfăşurate au fost întocmite note

de informare.

4). Alte activităţi legate de atribuţiile de serviciu ca responsabil cu protecţia mediului:

Page 53: Raport de activitate Primărie

53

o am întocmit raportările lunare privind achitarea cuantumului de 2 % către Agenţia pentru

Fondul de Mediu;

o am efectuat de postări şi raportări către platforma online al Sistemului Integrat de Mediu;

o începând cu 23. iulie 2013 am preluat asigurarea funcţionării punctului fix de măsurare a

calităţii aerului aflat la sediul compartimentelor de protecţia civilă şi de protecţia mediului din str. Carpaţi

nr.1;

o în cursul anului 2013 am verificat la faţa locului 10 reclamaţii privind poluarea mediului

ambiant şi au fost luate măsurile care s-au impus;

o am participat la întocmirea, aprobarea şi punerea în practică a Regulamentului de tăiere şi

de toaletare a arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Gheorgheni. În cursul anului 2013 s-

au primit 16 cereri pentru tăierea unor arbori din diferite motive (soluţionarea acestora cade în sarcina

Comisiei locale de aprobare a tăierilor arborilor şi vor fi analizate în anul 2014);

o am întocmit adresele şi notele de informare către Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii

de Mediu referitoare la reclamaţiile adresate lor (în legătură cu amenajarea noului parc civic şi de joacă).

o am întocmit 9 note de informare/constatare despre constatările din teren care au fost

înaintate către şefii ierarhici superiori.

5). Îndeplinirea atribuţiilor legate de gestionarea SNCU (subproduse de origine animală nedestinate

consumului uman):

o în anul 2013 am avut un singur caz oficial (cadavrul unui porc găsit în postata

Visszafolyo care a fost îngropat)

o am efectuat raportările trimestriale privind cazurile de SNCU;

o am întocmit nota de fundamentare pentru încheierea contractului de prestări cu o firmă de

ecarisaj;

6). Între alte activităţi desfăşurate în cursul anului, menţionăm următoarele :

o am îndeplinit sarcina de arhivar interimar;

o am îndeplinit sarcinile secretarului Comisiei de implementare al SCM la Primăria

municipiului Gheorgheni, am întocmit minutele şedinţelor Comisiei;

o am participat la acţiunile de verificare a stării locuinţelor sociale totodată am asigurat şi

consultanţă tehnică în domeniul locativ;

o am participat la Exerciţiul de alarmare organizat de IJSU HR în mun. Gheorgheni din data

de 24.10.2013, în calitate de membru al centrului operativ din cadrul C.L.S.U. Gheorgheni, (am efectuat şi

foto-documentarea acţiunii);

o între 10 – 16 decembrie am efectuat inventarierea patrimoniului public şi privat al

Municipiului Gheorgheni prin fotografierea fiecărui obiectiv.

Page 54: Raport de activitate Primărie

54

Activitatea Compartimentului deservire şi pază

În cadrul compartimentului am efectuat următoarele activităţi după cum urmează:

- activitatea de bază, lunară, recepţionarea tuturor materialelor, pieselor şi a furniturilor de birou

intrate. Am ţinut evidenţa acestora şi distribuirea pentru angajaţi pe bază de bon consum.

- Am executat reparaţiile cu forţe proprii, unde era posibil, unde nu, acolo am apelat la firme de

specialitate pentru efectuarea reparaţiilor curente.

- Am întocmit comenzile către furnizori.

- Am încheiat şi finalizat contractele cu firme de prestări servicii.

- Am coordonat executarea zilnică a curăţeniei şi a igienizării în clădirile primăriei.

- Am asigurat încălzirea sediului primăriei în lunile cu temperaturi scăzute.

- Am asigurat buna funcţiune ale autoturismelor de serviciu a primăriei, în caz de defect rezolvarea

acestora apelând la firme de specializate.

- Am asigurat buna funcţiune a tuturor calculatoarelor şi imprimantelor aflate în dotarea primăriei, la

nevoie rezolvarea defecţiunilor intervenite cu forţe proprii sau cu firme specializate în domeniu.

- la nevoie, am efectuat cursele în interes de serviciu la diferite locaţii în ţară si în străinătate.

- Am comandat dezinsecţie totala la bloc social S1 str. Carierei

- Am făcut controalele la gospodăriile cetăţenilor, pe baza art.9-10 din O.M.A.I. nr 160 / 2007, în

cadrul S.V.S.U. Gheorgheni.

Activitatea Compartimentului protecţia civilă şi sport

- Am organizat antrenamente bilunare de înştiinţare şi alarmare cu comitetele locale şi centrele operative

pentru situaţii de urgenţă şi antrenarea - perfecţionarea deprinderilor privind primirea informaţiilor situaţiei

hidrometeorologică, activarea personalului, organizarea şi desfăşurarea activităţilor în centrul operativ în

situaţii de protecţie civilă;

-Am organizat antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor privind activitatea preşedintelui comitetului local

pentru situaţii de urgenţă şi al şefului centrului operativ cu activitate temporară pentru alarmarea serviciului

voluntar, punerea în aplicare şi verificarea viabilităţii planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de

protecţie civilă, antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor privind declararea stării de alertă pe teritoriul

localităţii, organizarea şi executarea evacuării în diferite situaţii de urgenţă .

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PE CARE AM DESFĂŞURAT ÎN CADRUL COMITETULUI

ŞI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

-Am verificat autenticitatea ordinului primit şi am raportat imediat şefului protecţiei civile şi la

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTUL” al judeţului Harghita.

-Am verificat, completat şi actualizat conţinutul documentelor operative: Planul de Protecţie Civilă; Planul

de primire evacuaţi; schemele de înştiinţare.

-Am verificat aplicabilitatea schemelor de înştiinţare la prealarmă şi alarmă aeriană din punctele de comandă

Page 55: Raport de activitate Primărie

55

-Am verificat, completat şi actualizat documentele de organizare şi înzestrare a formaţiunilor de protecţie

civilă .

-Am verificat starea de funcţionare mijloacelor de transmisiuni fir, radio şi radiotelefon, precum şi a celor

de înştiinţare şi alarmare la localităţi

-Am făcut permanent măsurături de calitatea aerului din municipiu

-Am făcut anunţuri la ziare şi la posturile de Tv despre prevenirea incendiilor la fenomenul arderea miriştilor

şi vegetaţiei uscate

-Am organizat instriure privind prevenirea incendiilor la locul de muncă şi la instituţii proprii

-Am organizat exerciţii de alarmare publică(cutremur,incendiu) la şcoli şi la grădiniţele din municipiu

-Am făcut pregătirea elevilor pentru concursul de Protecţe civilă şi am participat la concurs şcolar de

protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”faza judeţeană.

-Am făcut instruirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă şi am

completat fisele individuale personalului

-Am participat 2 ori la incendii în zonă din administraţia noastră, unde unde a ars vegetaţia uscată, resturi

de exploatare, padure şi brazi izolaţi pe o suprafata aprox 0.50 ha.

Cu privire la activitatea P.S.I.

Am făcut reactualizarea documentelor şi evidenţelor specifice apărării împotriva incendiilor care cuprind:

a.- avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu obţinute pentru construcţiile,instalaţiile tehnologice şi

pentru alte amenajări din patrimoniul propriu

b.- lista operatorilor economici,instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere,convenţii cu

specificarea obiectului de activitate ale acestora

c.- rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă

d.- fişele de instruire

e.- rapoarte întocmite în urma controalelor preventive,proprii sau ale autorităţii de stat competente

f. - autorizaţiile de funcţionare a cazanelor proprii

g. - verificările stingătoarelor aparţinute de primăria

h. - verificările şi întreţinerea sirenelor electrice din municipiu

i. - raporturi de informare cu privire la incendii de păduri şi păşuni

j. - raporturi de antrenamente către ISU Harghita

k. - anunţuri la ziare şi la posturile de Tv despre prevenirea incendiilor la fenomenul arderea miriştilor şi

vegetaţiei uscate

l. - prevenirea incendiilor la locul de muncă , la instituţii proprii , la apartamentele din blocuri. de locuit

situate in cart Floriilor si Revolutiei.

m. - exerciţii de alarmare publică(cutremur,incendiu)la şcoli şi la grădiniţele din Municipiu

Page 56: Raport de activitate Primărie

56

Activitatea Compartimentului păduri şi păşuni

La începutul anului 2013 am reluat activitatea şi am început exploatarea materialului lemnos rămas

neexploatat în anul 2012.

Am întocmit procesele verbale de predare a parchetului la faţa locului pentru exploatare, împreună cu

comisia formată din reprezentanţii O.S.P. Gheorgheni şi reprezentantul Prim. Mun. Gheorgheni.

Am participat la inspecţiile trimestriale şi anuală, pe toate suprafaţa terenurilor forestiere şi a păşunilor

împădurite de 2300 ha , proprietate primărie Gheorgheni.

Am luat parte la activitatea de inventariere ,marcarea şi punerea în valoare a materialului lemnos prescris în

Amenajamentul Silvic (rărituri, igienizare, accidental).

Am făcut lucrări silvice de degajări, pregătirea terenurilor pentru plantarea puieţilor în zona Putna-Hagota

fiind prezent permanent la lucrările de tratamente silvice, curăţirea buruienilor din jurul puieţilor.

Am urmărit şi supravegheat replantarea puieţilor în postata Kürücök.

Am depistat două tăiere ilegală de autor necunoscut, în zona Km 4. Materialul lemnos de 0,36 mc a fost

recuperat şi predat la Gospodăria Municipală a Primăriei Gheorgheni, respectiv în UP I zona Pârâul Ferenc.

Cantitatea de 4,96 mc de materialul lemnos a fost recuperat şi predat în custodie la firma SC Tigrad Systems

SRL. Materialul lemnos a fost debitat şi transformat în cherestea (3,65 mc).

Am participat la măsurarea terenurilor forestiere din Zona Hagotei, în vederea refacerii Planului de

amenajament silvică cu durata expirată

În afara lucrărilor programate , am avut o activitate permanentă de supravegherea fondului forestier cu

angajaţi OSP, la nevoie în colaborare cu Poliţia locală şi Poliţia naţională, mai ales în timpul culegerii

fructelor de pădure.

Am avut o activitate permanentă şi în pregătirea şi administrarea păşunatului, inclusiv în modificare,

completarea Regulamentul de Păşunat, consultând proprietarii de teren şi animale.

Am participat la adjudecarea şi aprobarea cererilor pentru organizarea stânelor pe anul 2013, cu care ocazie

am eliberat 23 de Autorizaţii de Păşunat în zona administrativă a municipiului Gheorgheni.

În organizarea controalelor la stâne şi a păşunilor, am avut o colaborare permanentă cu Poliţia locală şi

Paza Civilă din Gheorgheni.

Din cele 27 de reclamaţii cu privire la păşunatul pe locuri nepermise şi distrugeri în recolte am rezolvat 25.

Două cazuri nerezolvate, care depăşeşte competenţa noastră ( am trimis organelor competente – la Poliţia

naţională).

Am participat la evaluarea pagubelor cauzate de animalele sălbatice

Activitatea Compartimentului turism

La începutul anului 2013 am reuşit să realizăm un catalog turistic complex. Acest mijloc de promovare este

deosebit de eficient, are impact vizual imediat, cuprinde detalii şi informaţii preţioase pentru turistul

interesat. Cu acest catalog am participat la târgurile de turism din Ungaria şi Romănia.

Page 57: Raport de activitate Primărie

57

Ca urmare a participării Biroului la târgurile turistice din anul 2013 de la Budapesta (21-24 februarie 2013),

respectiv Bucureşti (14-17 martie 2013), am continuat colaborarea cu localnicii implicaţi într-un fel sau altul

în activităţile turistice. În acelaşi timp, am căutat modalităţi de cooperare cu agenţiişi asociaţii turistice

naţionale şi internaţionale pentru a promova zona turistică Gheorgheni – Lacu Roşu. Astfel, am semnat

contractul de aderare cu Asociaţia Ecoturistică din Romănia în urma cărui zona noastră turistică a primit o

vizibilitate mai mare la nivel naţional şi internaţional.

În decursul anului, am lucrat pentru dezvoltarea bazei de date pe zona Gheorgheni – Lacu Roşu, care să

cuprindă unităţile de cazare, cu toate detaliile şi parametrii turistice (numărul camerelor,

capacitate de cazare, servicii incluse, preţ, etc.). Am stabilit relaţii noi cu actorii din turismul local (ghizi,

proprietari ai structurilor de primire turistică) şi cu alte instituţii sau organizaţii locale şi judeţene din

domeniu. Am păstrat legături strânse cu organizaţii de prestigiu (ex. Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj,

Facultatea de Geografie, Extensia Universitară Gheorgheni; Asociaţia Salvamont Dancuras, Asociaţia pentru

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov, Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în

Judeţul Covasna, etc).

În vederea bunei desfăşurări a activităţilor zilnice, am lucrat pentru identificarea resurselor financiare, prin

aplicarea la unele proiecte de dezvoltare a turismului şi prin comercializarea unor materiale promoţionale şi

hărţi turistice.

Pentru promovarea zonei turistice Gheorgheni – Lacu Roşu ca şi o zonă cu oferte pentru activităţiile outdoor

şi brandul Capitala Aventurii, am organizat două concursuri de sport outdoor. Primul la data de 2 iulie,

concursul de alergare montană Cross Kapolna, şi triatlonul Lacu Roşu - Gyilkos-to Off Road Triathlon, la

care au venit participanţi din toate părţile ţării

În urma organizării bune, triatlonul a ajuns să intre în circuitul naţional de triatlon din anul 2014.

Pe lângă organizarea concursurilor de sport am organizat un festival gastroţ din Ungaria,care au creat reţete

noi, regândite din ingredientele tradiţionale al zonei Gheorgheni. În urma festivalului gastronomic am editat

o carte de reţete care conţine 18 reţete tradiţionale şi 20 de reţete noi. Promovănd această carte zona turistică

Gheorgheni – Lacu Roşu poate deveni mai atractiv pentru turişti interesaţi în gastronomii speciale locale.

Activitatea Compartimentului tineret „ IFITEKA”

Imreuna cu Biroul Primarului al Elevilor am organizat SINGLI PARTY and L’amour day, pentru tinerii din

orasul Gheorgheni, avind ca scop cunoasterea reciproca a elevilor. Aceste evenimente au fost organizate la

diferite localuri, Singli party – One Ses, L’ amour day in Viva Drink Max.

- Cu ocazia “Ziua Internationala a Bolnavilor”, Biroul Ifiteka si membrii Organizatiei Crucea Rosie

din Gheorgheni, am vizitat copii bolnavi la Spitalul Municipal Gheorgheni. Am decorat cu balaone sala de

mese, si pentru fiecare copil am dat un pachet, in care era racoritoare, biscuit, creioane colorate, caiete

pentru desen etc. Echipa biroului a pictat pe peretele salii de mese al spitalului, figure din basme.

Page 58: Raport de activitate Primărie

58

- La data de 2 martie am organizat festivalul Grupelor de Teatru al scolilor, impreuna cu grupul Szin-

kron si BPE. La acest festival grupele de teatru al scolilor din oras au prezentat cite o piesa.

- La data de 26 Martie, am organizat Ora Pamintului. Scopul programului a fost trezirea constiintei in

sine a tinerilor, de a economisi cu energia. Din candele a fost expusa numarul saizeci in holul Teatrului

Figura Studio, am facut foc de tabara in fata Casei de cultura cu un concert acustic.

- 2-3 Mai :am organizat Programul Bursă de carieră pentru elevii din clasele VII –XII, la Şcoala

Generală Fogarassy Mihaly. La acest program am invitat 30 de specialişti din diferite profesii(manageri,

contabili,doctori, asistente etc.) . Fiecare invitat a ţinut cca.50 de minute despre meseria în care lucrează, cu

efectele pozitive sau negative care sunt prezente în viaţa de zi cu zi. Programul a avut succes foarte în

cardul elevilor.

- 1 Iunie am organizat Programul pentru copii de Ziua Copiilor, îmreună cu Centrul Cultural

Gheorgheni, Asociatia PRO TERRA.

Cu această ocazie am organizat diferite activităţi: un parc de adventura pentru copii, unde fiecare element a

fost facuta de catre tinerii voluntari din cadrul Biroului Ifiteka. In colaborare cu Teatrul Figura Studio am

expus costume, si fiecare copil putea sa se imbrace. Pe linga activitatile susmentionate, am executat desene

stradale, activităţi meşteşugăreşti, desene pe baloane, desen pe fata etc.

- In prima parte a lunii septembrie, am fost coorganizatorii Colocviul Teatrelor Minoritatilor

Nationale din Romania . Evenimentul a fost organizat de catre Teatrul Figura Studio.

- Zilele Tineretului din Depresiunea Giurgeului, 19-22 septembrie - am organizat a noua oară

consecutiv, împreună cu volutarii biroului, în colaborare cu Asociatiile:Extrene Nature, Pro Terra, Baranta,

Crucea Rosie Gheorgheni, Clubul Airsoft, Transilvanian Rescue, Centrul Cultural, Teatrul Figgura Studio

Szinhaz, Pompierii -ISU OLT Gheorgheni. Pe pagina de web a evenimentului, www.ifinapok.com am

întocmit un chestionar pentru aflarea preferinţelor cu privire la programe. Anul acesta a fost o premieră că

am putut să mobilizăm tineri din satele învecinate (Joseni, Ciumani, Ditrău, Remetea) şi din oraşul Topliţa,

în total 12 echipe, adică 318 de persoane.

Am organizat o conferinţă, tinuta de catre psihologul Kaloz Janos. Programele umanitare nu au lipsit nici în

acest an, s-au strâns alimente pentru cantină de aproape 2800 de lei. Nu a lipsit distracţia, concertele, în acest

an am invitaţ formaţia Intim Torna Illegal din Ungaria. Aceste zile erau dedicate prieteniilor şi spiritul de

echipă.

- De la sfârşitul lunii octombrie am întocmit un chestionar cu ajutorul căruia am încercat să ne

informăm care sunt priorităţiile tinerilor, în special elevilor în petrecerea timpului liber, şi totodată care ar fi

menirea primarului şi consiliului elevilor, ce fel de programe ar asculta în radioul destinat tinerilor.

- Intre data de 5-7 decembrie, am fost coorganizatori la evenimentul „Zilele Sfantu Nicolae”. La

aceste evenimente am ajutat in logistica, si in afara de asta, am coordonat lansarea a 500 de lampioane, ne-

am ocupat cu impodobirea scenei, si am avut un rol important la sosirea lui Sfantu Nicolae.

In afara de aceasta, am organizat finala jocului de societate „Castigi daca poti!”, in localul One Ses.

Page 59: Raport de activitate Primărie

59

În afara de cele presentate, in fiecare duminica am organizat clubul de film,in incinta Your Livingroom, am

asigurat functionare radioului web IFIRADIO, lunar am organizat jocul ’Cistigi daca poti !’ impreuna cu

localul One Ses şi „Seara jocurilor de societate ” impreuna cu localul Kaprpatikum Pub

Activitatea Administrare Lacu Roşu

Pe tot parcursul anului am asigurat întreţinerea spaţiilor verzi: cosirea spaţiilor verzi, îngrijirea plantelor,

arborilor şi arbuştilor pe domeniul public şi privat municipal la staţiunea Lacu Roşu. Totodată am asigurat

curăţirea şi întreţinerea şanţurilor pluviale, trotuarelor şi potecilor

Am supravegheat şi am prevenit formarea focarelor de deşeuri de orice fel pe domeniul public şi am luat

măsuri pentru eliminarea acestora, după caz.

Am asigurat în colaborare cu operatorul SC GO SA golirea şi întreţinerea pubelelor de deşeuri menajere de

pe domeniul public şi am semnat pentru confirmarea serviciilor prestate de către operator

Am avut o colaborare permanentă cu biroul de protecţia mediului. Am asigurat pe parcursul anului

întreţinerea şi îngrijirea bunurilor aflate pe domeniul public, cum ar fi : indicatoare rutiere, indicatoare

turistice, ziduri de sprijin, clădiri

Direcţia a executat şi alte activităţi primite din partea viceprimarului, primarului sau din partea

consiliului local.

III. Serviciul Public Poliţia Locală

Are în structură cinci compartimente

1.Compartiment ordine şi linişte publică;

2.Compartiment intervenţie;

3.Compartiment siguranţă în circulaţie;

4.Compartiment dispecerat şi siguranţă teritoriu;

5.Compartiment controlul domeniului public;

Serviciul este coordonat de viceprimar și este condus de un şef serviciu.

Conform planificării, in perioada 01.01.-31.12.2013 Serviciul Public Politia Locala a municipiului, si-a

continuat activitatea depusa in anul 2013, urmarindu-si cu abnegatie obiectivele stabilite, si anume de a

scadea infractonalitatea si contraventionalitatea pe raza municipiului Gheorgheni si a zonelor extravilane

aferente municipiului Gheorgheni si a statiunii Lacu Rosu. Programul de activitate al Serviciului este

flexibil, fiind necesar pentru a putea raspunde la solicitarile cetatenilor si pentru a putea interveni in situatiile

de tulburare a ordinii si linistii publice in municipiu, astfel fiecare tura fiind executata de catre 2 agenti din

cadrul Politiei Locale. Activitatea zilnica a Serviciului a inclus permanent actiuni de patrulare si

Page 60: Raport de activitate Primărie

60

supraveghere in zonele din municipiu cu potential de risc contraventional si infractional (zona parculetelor

de joaca pentru copii, zona Stadionului din localitate si in interiorul Patinuarului in week-end, zona centrala

a orasului, Gradina Csiki, punctele din municipiu unde au fost instalate pubele de gunoi menajer selectiv,

zonele afate in imediata apropiere a unitatilor de invatamant din localitate, si deasemenea, incepand cu luna

noiembrie si verificarea zilnica a depozitului de gunoi menajer din apropierea localitatii Joseni).

Deasemenea, la solicitarea Serviciului de Asistenta Sociala, Politia Locala a asigurat sprijinul

in vederea executarii in bune conditii a 82 de actiuni ale Serviciului de Asistenta Sociala pe tot parcursul

anului 2013, actiuni care au reprezentat anchete sociale in zone cu potential de risc, distribuire de ajutoare

banesti sau ajutoare constand in bunuri sau alimente.

Impreuna cu Biroul de Urbanism, Politia Locala a participat, pe intreg parcursul anului 2013,

la 48 actiuni de verificare si control pe raza municipiului Gheorgheni si a statiunii Lacu Rosu, actiuni pe

linie de disciplina in construtii sau pe linie de afisaj stradal.

Pe langa acestea, impreuna cu Biroul de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, Politia Locala a organizat un numar de 7 actiuni de verificare si control pe raza administratv-

teritoriala a municipiului.

Impreuna cu Comisia Locala de Verificare a Legalitatii documentelor de domiciliu si

resedinta, la solicitarea S.P.C.L.E.P Gheorgheni, Politia Locala a desfasurat 70 de verificari la domiciliul la

care au fost solicitate documente de identitate, verificari in urma carora s-au inaintat note de verificare catre

S.P.C.L.E.P Gheorgheni, pentru a putea lua masurile ce se cuvin in cazul respectarii sau nerespectarii

normativelor legale in vigoare.

Deasemenea, pe parcursul anului 2013, Politia Locala a asigurat paza si protectia

spectatorilor din interiorul arenei Patinoarului din localitate pe timpul desfasurarii a 10 partide de hochei din

cadrul Campionatului National de Hochei, intr-un plan de actiune comun cu Jandarmeria Romana, care a

asigurat exteriorul arenei, partide efectuate fara incidente violente.

In ceea ce priveste colaborarea cu celelalte institutii administrative si de ordine publica , au

fost desfasurate urmatoarele actiuni:

- In data de 01.01, impreuna cu Politia Nationala si Jandarmeria a fost asigurata, de catre Politia Locala,

respectarea ordinii publice la festivitatile organizate de autoritatile locale cu ocazia trecerii in noul an,

acestea desfasurandu-se fara evenimente neplacute.

- In data de 21.02, impreuna cu reprezentantul Ocolului Silvic si cu reprezentantul Biroului de Administrare a

Pasunilor, Politia Locala a efectuat o actiune de verificare la Kőzép Kürüc in vederea depistarii persoanelor

suspecte de furt de material lemnos.

- In data de 03-08.03, la solicitarea Biroului de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, a fost efectuata

o actiune de somare a societatilor comerciale pentru a-si achita autorizatia de incarcare-descarcare.

- In data de 15.03, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia Locala a

asigurat buna desfasurare a festivitatilor ce au avut loc in municipiu cu ocazia Zilei de 15 Martie.

Page 61: Raport de activitate Primărie

61

- In data de 05.04, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, Politia Locala a executat o razie in

strada Carpati, Fabrica de Caramida si strada Carierei in vederea identificarii persoanelor urmarite sau

suspectate de comiterea de infractiuni.

- In data de 19.04, Politia Locala a asigurat sprijinul reprezentantilor Biroului de Urbanism si reprezentantilor

Gospodariei Municipale pentru a duce la bun sfarsit a unei dispozitii a Primarului de demolare a unui

magazin alimentar de pe Bulevardul Lacu Rosu care functiona fara autorizatie.

- In data de 20.04 a fost asigurata de catre Politia Locala, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si

Jandarmeria Romana, desfasurarea in bune conditii a festivitatilor ocazionate de Ziua Agricultorilor.

- In perioada 28.05-02.06 Politia Locala, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria

Romana, au asigurat buna desfasurarea a festivitatilor ocazionate de Zilele Sportului in Municipiul

Gheorgheni, organizate de Centrul Cultural Gheorgheni.

- In dat de 28.05 tot efectivul Politiei Locale a executat o sedinta de tragere cu armamentul din dotare, sedinta

efectuata la poligonul de tragere al Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi din municipiul

Gheorgheni.

- In data de 04.06, impreuna cu Politia Rutiera din localitate, agentii Politiei Locale au asigurat tranzitarea

prin municipiu a unui transport agabaritic.

- In data de 19.06 a fost asigurata de catre Politia Locala desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta,

pe perioada lucrarilor pe strada Fejér Dávid.

- In perioada 25-27.06, la solicitarea conducerii unitatii de invatamant, a fost asigurata de catre Politia Locala

desfasurarea in conditii de siguranta a examenelor finale de la Scoala Vaskertes.

- In data de 01.07 Politia Locala a desfasurat o actiune de verificare in mai multe zone extravilane in vederea

depistarii taberelor de culegatori de fructe de padure amenajate ilegal.

- In data de 02.07, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si cu medicul veterinar, Politia Locala a

efectuat o razie la unele adrese din Fabrica de Caramida si de pe strada Marului pentru a verifica actele de

provenienta si proprietatea animalelor detinute de acei cetateni.

- In data de 03.07, impreuna cu Politia Nationala si Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare a

zonelor extravilane ale municipiului pentru a depista daca exista tabere de culegatori de fructe de padure

amplasate ilegal.

- In data de 05.07, la solicitarea Seviciului Financiar, Politia Locala a acordat sprijinul in vederea organizarii

unei actiuni de control la o adresa in strada Morile nr. 150.

- In data de 06.07, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare a zonelor extravilane ale

municipiului pentru a depista daca exista tabere de culegatori de fructe de padure amplasate ilegal.

- In data de 07.07, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare in zona varfurilor montane

Pangarati si Meggyes ale municipiului unde a fost descoperita o tabara de culegatori de fructe de padure

amplasata ilegal, iar persoanele in cauza au fost somate sa curete si sa paraseasca zona.

Page 62: Raport de activitate Primărie

62

- In data de 08.07, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare in zona varfului montan

Meggyes ale municipiului unde a fost descoperita o tabara de culegatori de fructe de padure amplasata ilegal

cu o zi in urma, iar cele 21 de persoane gasite la fata locului au fost puse sa curete si au fost evacuate sub

supravegherea Politiei Locale.

- In data de 11.07 Politia Locala a asigurat desfasurarea de catre reprezentantii Gospodariei Municipale a unui

sant de protectie a terenurilor agricole din zona Morile I-IV.

- In datele de 13-14.07, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, a fost asigurata desfasurarea in

conditii de siguranta a circulatiei rutiere in statiunea Lacu Rosu pe perioada de week-end cand este aflux

mare de turisti si exista riscul sa se creeze ambueiaje.

- In data de 15.07, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare a zonei varfurilor montane

Meggyes si Kovács Péter pentru a depista daca exista tabere de culegatori de fructe de padure amplasate

ilegal.

- In data de 17.07, intr-o actiune comuna cu Politia Nationala si reprezentantii Pazei Civile s-a depistat o

tabere de culegatori de fructe de padure constituita din 35 de persoane, amplasata ilegal in zona varfului

montan Pricske. Persoanele respective au fost somate sa curete si sa paraseasca zona.

- In data de 19.07, intr-o actiune comuna cu Paza Civila si reprezentantii Ocolului Silvic s-a procedat la

evacuarea taberei de culegatori de fructe de padure amplasata ilegal in zona varfului montan Pricske sub

supravegherea Politiei Locale.

- In data de 20.07, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, a fost asigurata

desfasurarea in conditii de siguranta a unei adunari publice efectuata in parcarea din fata Casei de Cultura

din municipiu.

- In data de 21.07, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, a fost asigurata desfasurarea in conditii

de siguranta a circulatiei rutiere in statiunea Lacu Rosu pe perioada de week-end cand este aflux mare de

turisti si exista riscul sa se creeze ambueiaje.

- In data de 25.07, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, s-a derulat o razie in zona Morile I-IV

in vederea depistarii persoanelor urmarite sau suspectate de comiterea de infractiuni.

- In data de 26.07, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare in zona km 9, in cadrul

careia au fost verificate persoanele care mergeau in zona montana, acestia fiind informati asupra faptului ca

nu au voie sa formeze tabere si sa se amplaseze ilegal in zona.

- In data de 30.07, impreuna cu Paza Civila s-a derulat acelasi gen de actiune in zona varfului montan Pricske.

- In data de 31.07, impreuna cu Paza Civila au fost verificate zonele extravilane si intravilane ale municipiului

in zona terenurilor de joaca pentru copii si in zona Bazei Sportive Municipale.

- In data de 01.08, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare in zona km 9, in cadrul

careia au fost verificate persoanele care mergeau in zona montana, acestia fiind informati asupra faptului ca

nu au voie sa formeze tabere si sa se amplaseze ilegal in zona. Totodata, si tot impreuna cu Paza Civila, a

Page 63: Raport de activitate Primărie

63

fost efectuata evacuarea unei tabere de culegatori de fructe de padure din zona varfului montan Pricske

pentru a permite desfasurarea in bune conditii a Pelerinajului de la Cruce.

- In perioada 02-04.08, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia

Locala a fost asigurata desfasurarea in conditii de siguranta a Festivalului Cultural de Vara organizat de

Centrul Cultural Municipal.

- In data de 06.08, la solicitarea Directiei Tehnice din cadrul administratiei publice locale, Politia Locala a

derulat o actiune de informare a cetatenilor, prin instiintari scrise, asupra unor lucrari de reparatie a

trotuarelor aferente Bulevardului Lacu Rosu.

- In perioada 10-11.08, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia

Locala a fost asigurata desfasurarea in conditii de siguranta a Zilelor Lacu Rosu in statiunea Lacu Rosu.

- In data de 13.08, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare a zonei varfului montan

Csánod pentru a depista daca exista tabere de culegatori de fructe de padure amplasate ilegal.

- In data de 14.08, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de supraveghere a terenurilor agricole

aferente municipiului Gheorgheni.

- In data de 15.08, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, a fost asigurata desfasurarea in conditii

de siguranta a circulatiei rutiere in statiunea Lacu Rosu pe perioada zilei libere cand este aflux mare de

turisti si exista riscul sa se creeze ambueiaje.

- In data de 16.08, impreuna cu Paza Civila a fost derulata o actiune de verificare a zonei varfului montan

Kovács Péter pentru a depista daca exista tabere de culegatori de fructe de padure amplasate ilegal.

- In data de 17.08, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, a fost asigurata

desfasurarea in conditii de siguranta a probelor sportive de Triatlon organizate in statiunea Lacu Rosu.

- In data de 18.08, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, a fost asigurata desfasurarea in conditii

de siguranta a circulatiei rutiere in statiunea Lacu Rosu pe perioada zilei libere cand este aflux mare de

turisti si exista riscul sa se creeze ambueiaje.

- In data de 14.08, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de supraveghere a terenurilor agricole

aferente municipiului Gheorgheni, deoarece au fost incepute lucrarile agricole de recoltare a cartofilor.

- In data de 25.08, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, a fost asigurata desfasurarea in conditii

de siguranta a circulatiei rutiere in statiunea Lacu Rosu pe perioada zilei libere cand este aflux mare de

turisti si exista riscul sa se creeze ambueiaje.

- In data de 29.08, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de supraveghere a terenurilor agricole

aferente municipiului Gheorgheni, deoarece se desfasurau lucrari agricole de recoltare a cartofilor.

- In data de 01.09, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia Locala a

fost asigurata desfasurarea in conditii de siguranta a Zilelor Lacu Rosu in statiunea Lacu Rosu.

- In data de 03.09, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de supraveghere a terenurilor agricole

aferente municipiului Gheorgheni, deoarece se desfasurau lucrari agricole de recoltare a cartofilor.

Page 64: Raport de activitate Primărie

64

- In data de 09.09, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de supraveghere a terenurilor agricole

aferente municipiului Gheorgheni, deoarece se desfasurau lucrari agricole de recoltare a cartofilor.

- In data de 12.09, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de supraveghere a terenurilor agricole

aferente municipiului Gheorgheni, deoarece se desfasurau lucrari agricole de recoltare a cartofilor.

- In perioada 19-22.09, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia

Locala a fost asigurata desfasurarea in conditii de siguranta a Zilelor Tineretului organizate de Centrul

Cultural Municipal.

- In data de 25.09, impreuna cu Paza Civila si reprezentantul Biroului Administrare Pasuni s-a derulat o

actiune de verificare si control a stanelor din raza administrativ-teritoriala a municipiului.

- In data de 05.10, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia Locala a

fost asigurata desfasurarea in conditii de siguranta a Zilei Agricultorilor organizate in municipiul

Gheorgheni.

- In perioada 09-11.10, impreuna cu Paza Civila s-a desfasurat o actiune de informare si preventie a

cetatenilor din localitate, pentru ca acestia sa fie preveniti si sa stie cum sa-si ia propriile masuri de a se

proteja de posibile infractiuni.

- In data de 16.10, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala, s-a derulat o razie in strada Exterioara

si Fabrica de Caramida, in vederea depistarii persoanelor urmarite sau suspectate de comiterea de infractiuni.

- In perioada 28.10-22.11, la solicitarea Serviciului Financiar, a fost asigurata de catre Politia Locala buna

desfasurare a actiunii de primire si distribuire a documentatiei necesare acordarii ajutoarelor financiare

pentru incalzire.

- In data de 04.11, patrula Politiei Locale a descoperit pe un teren agricol din zona Visszafolyó un incendiu in

faza incipienta pornit intr-o gramada de gunoi de grajd si care risca sa se extinda la casele din zona, iar

politistii locali, impreuna cu proprietarul terenului si locatarii din zona au reusit localizarea si lichidarea

incendiului, fara a mai fi nevoie de interventia pompierilor.

- In perioada 02-08.12, intr-un plan de actiune comun cu Politia Nationala si Jandarmeria Romana, Politia

Locala a fost asigurata desfasurarea in conditii de siguranta a Zilelor Municipiului de Sfantul Nicolae,

organizate in municipiul Gheorgheni.

- In data de 07.12, impreuna cu reprezentantii Serviciului Mobil de Ambulanta Gheorgheni, a fost executata o

simulare de accident cu victime multiple in Piata Libertatii, in zona centrala a municipiului.

- In data de 31.12, impreuna cu Politia Nationala si Jandarmeria a fost asigurata, de catre Politia Locala,

respectarea ordinii publice la festivitatile organizate de autoritatile locale cu ocazia trecerii in noul an,

acestea desfasurandu-se fara evenimente neplacute.

Cu ocazia acestor actiuni au fost interceptate si legitimate un numar de 693 persoane, iar

pentru 40 dintre acestea au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale cu amenda pentru incalcarea

prevederilor Legii 61/1991 in valoare totala de 8 400 lei, 8 sanctiuni cotraventionale pentru incalcarea

prevederilor OUG 195/2002 in valoare totala de 5 530 lei, 10 sanctiuni contraventionale pentru incalcarea

Page 65: Raport de activitate Primărie

65

prevederilor HCL 46/2011 in valoare de 500 lei si o sanctiune la HCL 83/2010 in valoare de 100 lei.

Valoarea totala a celor 50 de sanctiuni fiind de

14 530 lei. In timpul acestor actiuni au fost ridicate 7 cabaline si o bovina de pe domeniul public sau privat

si duse la Gospodaria municipala pentru clarificarea documentelor de proprietate, documente care au fost

clarificate ulterior.

Totodata, au fost depistate de catre agentii Politiei Locale 11 posibile infractiuni flagrante,

dintre care 3 furturi de material lemnos, 4 furturi de fier vechi, o distrugere, 2 furturi din magazine si un

posibil furt al unui telefon. In toate aceste cazuri, toti cei 11 suspecti au fost predati organelor judiciare

competente pentru demararea actiunii penale impotriva lor.

VI. Serviciul Juridic contencios administrativ şi administraţia publică locală

Serviciul este subordonat şi coordonat direct de primar, este condus de un şef serviciu şi are în componenţă

patru compartimente

1.Compartiment juridic şi contencios administrativ şi asociaţia proprietari

2.Compartiment administraţia publica locală şi relaţii cu instituţiile de învăţământ

3.Compartiment pentru aplicarea legi fond funciar, agricol

4.Compartiment relaţii cu publicul şi soluţionarea petiţiilor

1.Compartiment juridic şi contencios administrativ şi asociaţia proprietari

Compartimentul juridic, contencios administrativ şi asociaţia de proprietari a funcţionat în

subordinea şefului Serviciului juridic contencios administrativ şi administraţia publică locală, conform

H.C.L. nr. 175/2013 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al

primarului municipiului Gheorgheni, precum şi al serviciilor subordonate Consiliului Local.

În anul 2013 am avut în total 259 termene de judecată la diferite instanţe de judecată din România.

Page 66: Raport de activitate Primărie

66

Termene de judecată

2431

3733

26

19

52

21 22 2418

0

10

20

30

40

1

Lunile

Nr.

term

en

e

Januarie Februarie Martie Aprilie

Mai Iunie Iulie August

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

În total în cursul anului au fost finalizate definitiv şi irevocabil în total 29 dosare din care 18 au fost

câştigate de Municipiul Gheorgheni 10 au fost pierdute şi in 1 cazuri am achiesat la pretenţiile/plângerile

formulate, dat fiind clar şi fără echivoc viciul de completare a proceselor verbale de aplicare a contravenţiei.

În cursul anul 2013 am înregistrat un nr. de 27 cazuri noi aflate o parte pe rol la anumite instanţe

potrivit competenţelor acestora.

Pe lângă participarea, urmărirea evoluţiei dosarelor am vizat pentru legalitate un număr de 115

contracte cu diferite persoane fizice şi juridice, am dat consultanţă juridică la solicitare angajaţilor aparatului

de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.

Mai jos prezentăm evoluţia avizării contractelor între anii 2011-2013:

Contracte avizate între anii 2011-2013

93

58

115

2011 2012 2013

Nr.

co

ntr

acte

Page 67: Raport de activitate Primărie

67

Totodată am participat la şedinţele consiliului local Gheorgheni şi am reprezentat Primarul la

anumite instituţii ale statului pe bază de delegaţii speciale.

Am fost numit în total in 29 comisii achiziţii/licitaţii etc. pentru a duce la îndeplinire hotărârile

consiliului local Gheorgheni, am redactat şi dactilografat 401 de acte procedurale, întâmpinări, recursuri,

plângeri, note de şedinţă, procese verbale, răspunsuri la solicitările Instituţiei Prefectului şi alte Instituţii ale

Statului.

În organizarea Autorităţii Electorală Permanentă, am participat la o instruire privind folosirea

programului „Registrul electoral”. După această instruire, am făcut măsurile necesare pentru implementarea

Memorandumului privind evaluarea capacităţii primăriilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele

electorale permanente, aprobate de Guvernul României în luna iunie 2013. Am repartizat alegători pe secţii

de votare şi am finalizat procesul de generare a listelor electorale.

Alte atribuţii primite:

- ţinerea evidenţei dosarelor aflate pe rolul diferitelor instanţe de judecată

- întocmirea raportului săptămânal cu privire la termenele de judecată actuale

- redactarea raporturilor de specialitate care sunt depuse la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local

- redactarea contractelor/actelor adiţionale unde Municipiul Gheorgheni este parte

- redactarea notelor interne către alte birouri/compartimente din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Gheorgheni

- arhivarea dosarelor din anii anterioare

SITUAŢIA

Dosarelor AFLATE PE ROLUL diferitelor instanţe judecătoreşti

Nr.crt. Nr. Dosar Părţile Obiectul Litigiului Faza de judecată

1 833/314/2009 Santha Rozalia contra

Comisia locală de fond

funciar

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti

(rejudecare) la

Judecătoria Suceava

2. 449/234/2008 Bicaz Chei contra Comisia

locală de fond funciar

Fond funciar Suspendat în fond la

Judecătoria Gheorgheni

3. 1108/234/2009 Gyorgy Fazakas Arpad

contra Comisia locală de

fond funciar Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti

(rejudecare) la

Judecătoria Gheorgheni

4. 1417/105/2011 Municipiul Gheorgheni

contra comuna Bicaz Chei

Constatare nulitate

absolută proces verbal

de stabilire a hotarului

Declinat competenţă în

favoarea Curtea de Apel

Ploieşti

5. 1481/234/2011 Nagy Attila contra

Primarul Municipiului

Gheorgheni

Pretenţii În faza cercetării

judecătoreşti la Jud.

Gheorgheni

6. 1675/234/2010 Munteanu Letiţia contra

Comisia Locala pt.

Aplicarea L 18/1991

Constatare Titlu de

Proprietate

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

Page 68: Raport de activitate Primărie

68

Gheorgheni

7. 467/96/2011 Madarasz Miklosne contra

Municipiul Gheorgheni

Nulitate act juridic În faza cercetării

judecătoreşti la Curtea

de Apel Târgu Mureş

8. 532/234/2011/a1 Kiss Stefan contra

Comisia Locala pt.

Aplicarea L 18/1991

Gheorgheni

Suspendare provizorie -

9. 2537/96/2011 Gagyi Margit contra

Consiliul Local al

Municipiului Gheorgheni

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la Curtea

de Apel Târgu Mureş

10. 531/234/2010 Elekes Darabont Ilona

contra Comisia Locala pt.

Aplicarea L 18/1991

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

11. 986/234/2011 Vargyas Iosif contra

Comisia Locala pt.

Aplicarea L 18/1991

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

12. 6173/258/2011 Comuna Bicaz Chei contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

13. 1517/234/2011 Peter Istvan contra

Municipiul Gheorgheni

Revendicare

imobiliară

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

14. 388/234/2012 Burjan Gal Emil contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

15. 532/234/2011* Kemenes Balazs contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Contestaţie la

executare

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

16. 704/234/2012 Lukacs Ioan contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

17. 709/234/2012 Bajko Istvan contra

Comisia Locală

Gheorgeheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

18. 791/234/2012 SC Capra Neagră SRL

contra Municipiul

Gheorgheni

Prestaţie tabulară În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

19. 818/234/2012 Cramba Dumitru contra

Municipiul Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

20. 428/234/2012 Szasz Magdolna contra

Municipiul Gheorgheni

Revendicare

imobiliară

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

21. 2165/96/2012 Nagy Attila contra

Municipiul Gheorgheni

Comunicare informaţii

de interes public

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

22. 1520/234/2012 Bartok Sandor contra

Municipiul Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

23. 3020/96/2012 Sindicatul Naţional al

Poliţiştilor din MAI contra

Litigiu privind

funcţionarii publici

În faza cercetării

judecătoreşti la

Page 69: Raport de activitate Primărie

69

Municipiul Gheorgheni Tribunalul Harghita

24. 3139/96/2012 Oltean Ionuţ Viorel contra

Municipiul Gheorgheni

Comunicare informaţii

de interes public

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

25. 1743/234/2012 Comuna Bicaz Chei contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

26. 3638/96/2012 Apostol Valerică contra

Municipiul Gheorgheni

Drepturi băneşti În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

27. 2081/234/2012 Raduly Vilhelm contra

Municipiul Gheorgheni

Rectificare carte

funciară

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

28. 2178/234/2012 Kozak Toni contra

Municipiul Gheorgheni

Pretenţii În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

29. 2181/234/2012 Municipiul Gheorgheni

contra Mihaly Gaspar

Autorizaţie desfiinţare

lucrări

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

30. 4345/96/2012 Artenie Ionel – Qussay

contra Municipiul

Gheorgheni

Refuz soluţionare

cerere

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

31. 4346/96/2012 Leonescu Mircea Silvius

contra Municipiul

Gheorgheni

Refuz soluţionare

cerere

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

32. 959/96/2011 Asociaţia ULLA & SV

contra Municipiul

Gheorgheni

Refuz acordare

drepturi protecţie

socială

În faza cercetării

judecătoreşti la Curtea

de Apel Târgu Mureş

33. 517/234/2011 Naş Maria contra Comisia

Locală Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

34. 1112/234/2012 Asociaţia Sfântu Nicolae

contra Municipiul

Gheorgheni

Rectificare carte

funciară

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

35. 2331/234/2012 Municipiul Gheorgheni

contra Arhivele Naţionale

– Serviciul Judeţean

Harghita

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

36. 4401/96/2012 Miron Răzvan contra

Municipiul Gheorgheni

Refuz soluţionare

cerere

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

37. 4600/96/2012 Prefectul Judeţului

Harghita contra Consiliul

Local Gheorgheni

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

38. 64/96/2013 SC Iris Service Ciuc SA

contra Municipiul

Gheorgheni

Ordonanţă de plată

(OUG 119/2007)

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

39. 3019/96/2012 Sindicatul Naţional al

Poliţiştilor şi Personalului

Contractului din MAI

contra Municipiul

Gheorgheni

Drepturi băneşti În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

40. 4/96/2013 Cramba Dumitru contra

Primarul Municipiului

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Page 70: Raport de activitate Primărie

70

Gheorgheni şi Consililiul

Local Gheorgheni

Tribunalul Harghita

41. 113/234/2013 SC Kontrol Debit SRL

contra Municipiul

Gheorgheni

Pretenţii În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

42. 225/234/2013 Ceapă Stelian Marius

contra Comisia Locală

Gheorgheni

Obligaţia de a face – L

18/1991

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

43. 226/234/2013 Molocea Maricel Ion

contra Comisia Locală

Gheorgheni

Obligaţia de a face – L

18/1991

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

44. 453/96/2013 SC Iris Service Ciuc SA

contra UAT – Municipiul

Gheorgheni

Litigiu privind

achiziţiile publice

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

45. 340/234/2013 Kercso Alexandru contra

Municipiul Gheorgheni

Anulare act În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

46. 335/234/2013 Dobrotescu Ion Constantin

Iulian contra Comisia

Locală Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

47. 1742/234/2012/a

1

Ion Micu contra

Municipiul Gheorgheni

Excepţia nelegalitate

act administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

48. 2187/234/2012 Kozak Toni contra

Municipiul Gheorgheni

Pretenţii În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

49. 112/234/2013 Ambrus Csaba contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Obligaţia de a face În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

50. 1662/96/2013 I.F. Farkas L. Ida contra

Municipiul Gheorgheni

Suspendare executare

act

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

51. 719/234/2013 SC Ranova Impex SRL

contra Municipiul

Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

52. 745/234/2013 SC Monturist SRL contra

Municipiul Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

53. 1823/96/2013 Prefectul Judeţului

Harghita contra Consiliul

Local Gheorgheni

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

54. 1916/96/2013 SC Epitra Investcom SRL

contra Municipiul

Gheorgheni

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

55. 2157/96/2013 Instituţia Prefectului Jud.

Harghita contra Consiliul

Local al Municipiului

Gheorgheni

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

56. 985/234/2013 SC Epitra Investcom SRL

contra Municipiul

Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

Page 71: Raport de activitate Primărie

71

Evidenţierea contractelor înaintate spre viză juridică:

- au fost vizate 115 contracte inclusiv acte adiţionale, respectând prevederile Procedurii

privind avizarea şi contrasemnarea contractelor

Evidenţierea şi depozitarea contractelor

- au fost evidenţiate precum şi depozitate 228 contracte inclusiv acte adiţionale conform

Procedura operaţională privind evidenţa şi depozitarea contractelor

Soluţionarea petiţiilor/sesizărilor precum şi a altor adrese în termen prevăzut de lege - au fost soluţionate 19

de adrese în acest sens.

Emiterea rapoartelor de specialitate pentru întocmirea proiectelor de hotărâri

- au fost întocmite 7 rapoarte de specialitate

Emiterea raporturilor săptămânale privind Situaţia dosarelor aflate pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti-

am întocmit 9 de rapoarte săptămânale

Înregistrarea corespondenţei în registru de intrare – ieşire a Compartimentului juridic, contencios

administrati - în cursul anului 2013 au fost înregistrate 650 de înregistrări

Formularea întâmpinărilor, precizărilor, punctelor de vedere precum şi tuturor actelor procedurale conform

Codului de procedură civilă- am întocmit 4 adrese în acest sens

Alte activităţi:- participare la şedinţe de consiliul local al municipiului Gheorgheni – 11 şedinţe

Potrivit Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului

Gheorgheni, aprobat de H.C.L. nr.175/2013 a Consiliul Local Gheorgheni, Compartimentul administraţie publică

locală şi relaţii cu instituţiile de învăţământ face parte din cadrul Serviciului juridic, contencios administrativ şi

administraţie publică locală.

Activitatea Compartimentului administraţie publică locală şi relaţii cu instituţiile de învăţământ se împarte în

două grupe: 1) Administraţia publică locală; 2) Relaţii cu instituţiile de învăţământ

57. 1154/234/2013 SC Epitra Investcom SRL

contra Municipiul

Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

58. 1388/234/2013 Bajna Francisc contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

59. 1379/234/2013 Balazs Hegedus Dionisie

contra Municipiul

Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

60. 2847/96/2013 Instituţia Prefectului

judeţului Harghita contra

Municipiul Gheorgheni

Anulare act

administrativ

În faza cercetării

judecătoreşti la

Tribunalul Harghita

61. 1666/234/2013 Albert Jozsef contra

Comisia Locală

Gheorgheni

Fond funciar În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

62. 1888/234/2013 Kemenes Ladislau contra

Primaria Municipiului

Gheorgheni

Plângere

contravenţională

În faza cercetării

judecătoreşti la

Judecătoria Gheorgheni

Page 72: Raport de activitate Primărie

72

I. Administraţia publică locală

Atribuţiile în cadrul acestei activităţi sunt îndeplinite de un singur funcţionar public de execuţie.

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2013 se împart în trei grupe principale:

A. Activităţi privind actele administrative emise de primar, respectiv adoptate de consiliul

local – în anul 2013 au fost efectuate următoarele activităţi:

1. Înregistrarea, într-un registru special al compartimentului, expunerilor de motive, notelor de

fundamentare, rapoartelor de specialitate, referatelor de specialitate ale compartimentelor de resort

şi a altor documente primite – anul 2013 a fost încheiat cu 328 de înregistrări – cu 86 înregistrări

mai mult faţă de anul 2012 ;

2. Elaborarea, redactarea proiectelor de hotărâre ale consiliului local, respectiv o parte din propunerile

de dispoziţie ale primarului, precum şi finalizarea acestora (hotărâri, dispoziţii), în conformitate

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, aprobată de Legea nr.24/2000,

republicată (2) – în anul 2013 au fost redactate/definitivate 228 proiecte de hotărâre/hotărâri ale

consiliului local, respectiv cca. 130 propuneri de dispoziţii/dispoziţii;

3. Redactarea dispoziţiilor de convocare la şedinţă, care cuprind: data, ora, locul, şedinţei, precum şi

propunerea de ordine de zi a şedinţei consiliului local, respectiv traducerea lor în limba maghiară.

În cursul anului 2013 au fost emise de Primarului Municipiului Gheorgheni 29 dispoziţii în acest

sens, care au fost aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe tabla de afişaj a Municipiului

Gheorgheni şi prin publicare pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni – www.gheorgheni.ro –

atât în limba română cât şi în limba maghiară, conform prevederilor art.39, alin. (7) din Legea

nr.215/2001.

4. Pregătirea/întocmirea dosarelor speciale ale şedinţelor consiliului local; scanarea documentelor

şedinţei şi transmiterea, prin e-mail, consilierilor locali şi personalului de conducere al Municipiului

Gheorgheni; respectiv xerocopierea acestora şi pregătirea dosarelor de lucru pentru şedinţe de

consiliu. Redactarea şi punerea la dispoziţia comisiilor de specialitate a formularelor tip pentru

întocmirea rapoartelor de avizare ale proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi;

5. Finalizarea şi transmiterea hotărârilor Consiliului Local Gheorgheni şi a dispoziţiilor Primarului

Gheorgheni, în termenul prevăzut de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, la Instituţia Prefectului, judeţul Harghita – redactarea

adreselor de trimitere, pregătirea copiilor actelor administrative pentru certificare cu originalul – în

anul 2013 au fost transmise către Instituţia Prefectului 77 adrese de trimitere a dispoziţiilor,

respectiv 35 adrese privind transmiterea H.C.L.

Page 73: Raport de activitate Primărie

73

6. Aranjarea şi păstrarea documentelor şedinţelor de consiliu în dosare speciale – după aprobarea

procesului-verbal al şedinţei respective urmăreşte finalizarea/aranjarea dosarului special al şedinţei

Consiliului Local, care constă în: depunerea în dosar a hotărârilor consiliului local, în copii

certificate cu originalul, adreselor de comunicare către părţi, după caz, procesul verbal de afişare a

hotărârilor respective, procesul-verbal al şedinţei; numerotarea paginilor, redactarea opisului,

şnuruirea dosarului, sigilarea şi asigurarea semnării acestuia de către secretarul municipiului şi

preşedintele şedinţei respective, întocmirea etichetei dosarului. În anul 2013 au fost ţinute 29

şedinţe de consiliu, respectiv au fost create 41 volume cu dosare speciale ale şedinţelor

Consiliului Local Gheorgheni, datorită faptului că documentele/actele unor şedinţe au fost aranjate

în două sau mai multe volume.

7. Scanarea şi transmiterea în termen a hotărârilor adoptate de Consiliul Local, prin e-mail, către

conducătorii Municipiului Gheorgheni: primar, viceprimar, secretar, administrator public, director

economic, director tehnic – respectiv comunicarea hotărârilor, dispoziţiilor, prin e-mail,

compartimentelor/ salariaţilor interesate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Gheorgheni,

conform prevederilor legale – cele 228 hotărâri adoptate de Consiliul Local Gheorgheni în anul

2013 au fost transmise în timp util, şi în termen legal.

8. Comunicarea prin poştă a hotărârilor, dispoziţiilor pentru părţile interesate, conform prevederilor

legale. Redactarea adreselor de comunicare, pregătirea copiilor actelor administrative pentru

certificare cu originalul – în anul 2013 au fost transmise 434 adrese prin poştă, respectiv 1895

adrese e-mail;

9. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor de interes public. Multiplicarea,

scanarea, respectiv afişarea acestora şi a proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu pe tabla de

afişaj şi pe pagina web a Municipiului Gheorgheni – întocmirea procesului verbal de afişare – în

anul 2013 au fost afişate pe site-ul Municipiului Gheorgheni: 228 hotărâri şi 22 procese-verbale ale

şedinţelor Consiliului Local Gheorgheni, respectiv 2 dispoziţii cu caracter normativ;

10. Afi şarea proiectelor de hotărâre normative, respectiv a dispoziţiilor cu caracter normativ, în

conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţie –

ţinerea evidenţei acestora în format electronic, redactarea procesului-verbal de afişare, urmărirea

afişării acestora pe tabla de afişaj a Municipiului Gheorgheni, scanarea şi transmiterea lor, prin e-

mail, pentru publicare pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni; În anul 2013 au fost afişate la

sediul Primăriei Gheorgheni un număr de 13 anunţuri publice referitoare la elaborarea diferitelor

Page 74: Raport de activitate Primărie

74

proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, respectiv au fost publicate 2 dispoziţii cu caracter

normativ;

11. Ţinerea evidenţei privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele comisiilor de specialitate (pe baza

rapoartelor de avizare, predate), respectiv la şedinţele de consiliu – predarea acesteia la sfârşitul

fiecărei luni către Compartimentul resurse umane şi salarizare – în anul 2013 au fost predate cele 12

situaţii privind prezenţa consilierilor.

12. Hotărârile Consiliului Local au fost evidenţiate atât într-un registru special, cât şi electronic;

hotărârile originale au fost depuse în dosare speciale – au fost create 13 dosare care în cursul anului

2014 vor fi legate în volume de către un specialist.

13. Casetele privind înregistrările video ale lucrărilor şedinţelor în anul 2013 – un număr de 33 de

casete video – au fost evidenţiate într-un registru special cât şi electronic, care în primul trimestrul

al anului 2014 vor fi predate pentru păstrare în arhiva Primăriei Gheorgheni.

În cursul anului 2013 au fost convocate de primar 29 şedinţe ale Consiliului Local Gheorgheni, din care:

12 şedinţe ordinare, 17 extraordinare, şi a fost organizată o şedinţă festivă.

2 2

1

4

1

3 3

2 2

3 3 3

0

1

2

3

4

ianuariefebruarie martie aprilie mai

iunie iulie augustsepte...

octom...noiem...

decem...

ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL GHEORGHENI-2013

sedinte C.L.

Page 75: Raport de activitate Primărie

75

11

1413

10

12

16

18

20

19

22

28

24

2726

3332

26

25

29

0 5 10 15 20 25 30 35

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolu ţia nr. şedintelor CL - 1995-2013

Nr. Şedinte

În anul 2013 au fost adoptate de către Consiliul Local Gheorgheni un număr de 228 hotărâri .

24

15

30

18

11

24

18

20

28

7

24

9

0

5

10

15

20

25

30

ianuarie

februariemarti

eaprili

emai

iunieiulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL GHEORGHENI -- 2013

Page 76: Raport de activitate Primărie

76

Principalele domenii de activitate ale hotărârilor adoptate de C. L. Gheorgheni în anul 2013:

– 26 hotărâri privind bugetul local – aprobare, rectificare, execuţie;

– 22 de hotărâri privind programul de investiţii publice – aprobare, modificare, completare

– 19 hotărâri privind proiecte de finanţare, documentaţii tehnico-economice;

– 16 hotărâri privind contracte, acte adiţionale, acord

– 26 de hotărâri privind patrimoniu – inventar, concesionare, închiriere, valorificare etc.

– 9 hotărâri privind învăţământ – cheltuieli de deplasare, organizare

– 2 hotărâri privind urbanism şi amenajarea teritoriului

– 4 hotărâri privind impozite şi taxe locale – stabilire, modificare

– 10 hotărâri privind asistenţă socială,

– 6 hotărâri privind propunere de atribuire teren conf. art.36 din Legea nr.18/1991;

– 14 hotărâri privind alegerea preşedintelui de şedinţă

– 15 hotărâri privind serviciile publice – regulamente, documentaţii

– 12 hotărâri privind instituţiile publice

– 9 hotărâri privind constituirea diferitelor comisii

– 7 hotărâri privind aprobare ROF, strategii

– 4 de hotărâri privind organigrama, statul de funcţii – aprobare, modificare;

– 10 hotărâri de revocare

– 17 hotărâri se referă la alte domenii de activitate

PRINCIPALELE DOMENII ALE HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL GHEORGHENI, ADOPTATE ÎN ANUL 2013

26

22

19

16

26

92410

6

14

15

12

9

7

4

10

17

Buget

investitii

proiecte/sf

contracte

patrimoniu

învăţământ

urbanism

impozite şi taxe locale

asistenţă socială

agricol-art 36-L-18/1991

presedinte sed/demisie

servicii publice

instituţii publice

const.comisii

ROF/strategii

stat de f

revocare/abrogare

alte

Page 77: Raport de activitate Primărie

77

În anul 2013 Instituţia Prefectului, judeţul Harghita, a constatat nelegalitatea a unui număr de 32

de H.C.L. Gheorgheni, din care:

6 H.C.L. sunt suspendate de drept – H.C.L. nr. 8/2013, 142/2013,166/2013,168/2013, 176/2013 şi

177/2013

15 HCL au fost clarificate, respectiv completate – H.C.L. nr.1/2013, 23/2013,

44/2013,70/2013,91/2013 – H.C.L. nr.2/2013,31/2013, 33/2013, 112/2013, 127/2013,

149/2013, 150/2013, 117/2013, 158/2013,159/2013

5 H.C.L. au fost revocate: H.C.L. nr.90/2013 prin H.C.L. nr.148/2013; H.C.L. nr.134/2013 prin H.C.L.

nr.164/2013; H.C.L. nr.141/2013 şi 146/2013 prin H.C.L. nr.160/2013; H.C.L.

nr.121/2013 prin H.C.L. nr.187/2013;

5 HCL – încă sunt rezolvate – 21/2013, 22/2013, 110/2013, 189/2013,156/2013

1 HCL – 192/2013-se menţine-dat răspuns.

52

6166

55

73 73

9296

117

159164

191

203199

209

223

204

240

228

0

50

100

150

200

250

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolu ţia nr. HCL intre 1995-2013

Nr. Hotărâri

Page 78: Raport de activitate Primărie

78

Compartimentul administraţie publică locală elaborează/redactează şi o parte a dispoziţiilor Primarului .

În exercitarea atribuţiilor sale stabilite prin art.63 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Gheorgheni în anul

2013 a emis un număr de 1259 dispoziţii .

45

107

131

88

198

64

166

98

113

108

109

122

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

DISPOZIŢII -2013

DISPOZIŢII

Cele 1259 de dispoziţii emise de Primarul Municipiului Gheorgheni, în anul 2013, se împart pe

următoarele domenii principale:

• în domeniul de asistenţă socială au fost emise total 1026 dispoziţii, din care:

– 666 dispoziţii privind ajutorul social

– 216 de dispoziţii privind alocaţie pentru susţinerea familiei

– 103 ajutor de încălzire

– 34 ajutor de urgenţă

– 7 în domeniul protecţiei copilului

• 194 dispoziţii privind resurse umane – salarizare, numire în funcţie, încetarea,

suspendarea contractului individual/raportului de muncă

• 52 dispoziţii privind constituirea diferitelor comisii

• 24 dispoziţii privind desemnare personal pentru exercitarea unor atribuţii

• 29 dispoziţii privind convocare şedinţe de consiliu

• 24 dispoziţii privind alte domenii de activitate

Page 79: Raport de activitate Primărie

79

Domeniile dispoziţiilor Primarului, emise în anul 2013

2%

4%

2%

14%

48%

8%

16%

3%

1%

2% convocare şed. CL

consitituire comisii

desemnare personal

resurse umane

ajutor social

ajutor de incalzire

alocaţii familiale

ajutor de urgenţă

drepturile copilului

alte

Instituţia Prefectului, judeţul Harghita, exercitând verificarea legalităţii dispoziţiilor emise de

Primarul Municipiului Gheorgheni, în anul 2013 a constatat nelegalitatea unui număr de 3 dispoziţii, din

care 2 au fost revocate şi una este suspendată de drept D-1006/2013, respectiv a solicitat reanalizarea,

rectificarea mai multor dispoziţii emise în domeniul de asistenţă socială, respectiv resurse umane, care au

fost corectate/ completate şi retransmise Instituţiei Prefectului.

Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Gheorgheni sunt evidenţiate atât într-un registru

special, cât şi electronic; dispoziţiile originale sunt depuse în dosare speciale – în cursul anului 2013 au

fost create 12 dosare speciale cu dispoziţiile primarului – care în anul 2014 vor fi legate în volume de

către un specialist în domeniu.

9690

123152 175

240

542

394

470481

632 636

832868 898

815

494

770

1259

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolu ţia nr. dispozi ţiilor emise de Primar între anii 1995-2013

Nr. Dispozitii

Page 80: Raport de activitate Primărie

80

B. Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese ale

aleşilor locali din municipiul Gheorgheni

Conform prevederilor legale în vigoare aleşii locali au obligaţia să depună, respectiv să

actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Totodată au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese în termen de 30 de zile de

la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data încheierii mandatului.

În curul lunii mai şi iunie 2013 au fost transmise aleşilor locali, prin e-mail, adrese privind

obligaţia de actualizare a declaraţiilor, respectiv formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de

interese, a fost oferit consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea

în termen a acestora.

În anul 2013 au fost înregistrate în registre speciale cu caracter public 18 declaraţii de avere în

Registrul declaraţiilor de avere şi 18 declaraţii de interese în Registrul declaraţiilor de interese, respectiv

eliberate 18 dovezi de primire.

Cei 18 aleşi locali ai Municipiului Gheorgheni au predat în termen declaraţiile de avere,

respectiv declaraţiile de interese, care au fost transmise, în copii certificate cu originalul, şi în termen

legal – cel mult 10 zile de la primire/înregistrare – la Agenţia Naţională de Integritate – ANI – Bucureşti

– în conformitate cu prevederile art.6, alin.(1), lit.(f) şi g) din Legea nr.176/2010, privind integritatea în

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru

modificarea şi completarea altor acte normative.

Declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali au fost multiplicate şi scanate, ţinând cont

de prevederile legale, şi afişate pe site-ul Municipiului Gheorgheni, în termen legal – cel mult 30 de zile

de la primire/înregistrare.

C. Alte atribuţii

Au fost îndeplinite şi alte sarcini încredinţate de primar, viceprimar, secretar sau de şeful ierarhic

superior – redactarea diferitelor adrese/adrese de răspuns, notelor interne şi altele.

În scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi a diferitelor sarcini Compartimentul administraţie

publică locală a conlucrat cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu serviciile şi instituţiile publice

subordonate Consiliului Local, respectiv cu organele de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului

judeţului Harghita şi Consiliului Judeţean Harghita.

Page 81: Raport de activitate Primărie

80

Au fost îndeplinite şi alte sarcini încredinţate de primar, viceprimar, secretar sau de şeful ierarhic superior –

redactarea diferitelor adrese/adrese de răspuns, notelor interne şi altele.

În scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi a diferitelor sarcini Compartimentul administraţie publică

locală a conlucrat cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu serviciile şi instituţiile publice subordonate Consiliului

Local, respectiv cu organele de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Harghita şi Consiliului Judeţean

Harghita.

Relații cu instituții de învâțământ

1) – în luniile ianuarie-februarie la următoarele unităţi de învăţământ au fost încheiate contractele de

furnizare a lemnului de foc:

a) – Şcoala Gimnazială Vaskertes

b) – Şcoala Gimnazială Kós Károly

c) – Liceul Teoretic Salamon Ernő

d) – Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály

e) – Colegiul Tehnic Batthyány Ignác

2) – în cursul anului s-a participat la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale unităţiilor de învăţământ:

a) – Şcoala Fogarassy Mihály

b) – Şcoala Gimnazială Kós Károly

c) – Şcoala Gimnazială Vaskertes

d) – Liceul Teoretic Sfântu Nicolae

e) – Colegiul Tehnic Batthyány Ignác

f) – Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly

3) – în cursul anului de 7 ori am fost prezenţi la şedinţele Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita:

a) – discutarea finalizării planului de şcolarizare,

b) – discutarea situaţiei începerii anului şcolar,

c) – discutarea problemelor legate de clasele pregătitoare,

d) – discutarea organizării reţelei şcolare pentru anul de învăţământ 2013-2014,

e) – discutarea derulării programului lapte-corn,

f) – discutarea problemelor legate de buget,

g) – discutarea problemelor legate de personal,

4) – în cursul anului de 3 ori am fost invitaţi la şedinţele Direcţiei Judeţeană de Sport şi Tineret:

a) – discutarea problemei finanţării organizaţiilor de tineret şi sport,

b) – discutarea problemelor legate de inventarierea şi omologarea bazelor sportive,

c) – discutarea problemelor legate de organizarea Turului Ciclist,

5) – sistematic (lunar), sau ori de câte ori a fost necesar au fost vizitate unităţiile de învăţământ. Despre

problemele constatate care nu s-a putut rezolva la faţa locului au fost informate persoanele

competente.

Oraşe înfrăţite- fost coordonate activităţi de protocoale legate de Zilele Oraşului 2013,

II. DIVERSE ACTIVITĂŢI

A) – pe baza Dispoziţiei nr. 634/2010 au fost întocmise, traduse şi redactate 19 procese verbale ale

şedinţelor Consiliului Local,

B) – au fost efectute lucrări de inventariere ale bunurilor Municipiului Gheorgheni,

C) – au fost redactate rapoartele de specialitate la proiecte de hotărâri legate de învăţământ,

D) – au fost executate toate sarcinile primite în cursul anului,

E) – în cadrul Programului „Clacă în folosul copiilor noştrii” au fost întocmise patru proiecte, pentru:

Page 82: Raport de activitate Primărie

81

- Şcoala Gimnazială Kos Karoly (Grădiniţa cu program normal Pitypang, Grădinita cu program

prelungit Szazszorszep),

- Şcoala Gimnazială Vaskertes (fosta clădire a Jandarmeriei),

De menţinut: Grădiniţa cu program normal Pitypang şi Grădinita cu program prelungit

Szazszorszep au câştigat 7968,80 respectiv 6000,00 lei.

III. REZOLVAREA CORESPONDENŢEI DE SPECIALITATE

– în cursul anului au fost completate următoarele machete:

- pentru DJST: organizaţiile neguvernamentale de tineret şi sport finanţate din bugetele locale,

- pentru ISJHR: situaţia numărului de elevi pe nivele al învăţământului conform HG 1395/2010,

- Instituţia Prefectului: raport privind stadiul procesului igienizării în instituţiile de învăţământ; stadiul

de pregătire pentru începerea anului şcolar privind asigurarea combustibilului,

- în cursul anului au fost redactate diferite materiale către: instituţiile de învăţământ, ISJHR, APIA,

Consiliul Judeţean Harghita, Instituţia Prefectului Harghita, persoane fizice şi juridice;

3.Compartimentului pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol, cadastru:

1. Soluţionarea corespondenţei curente adresată compartimentului:

Au fost înregistrate 440 adrese de intrare/ieşire din care:

a. Adeverinţe:

- au fost eliberate 31 adeverinţe, majoritatea pentru a servi la intabulare a dreptului de proprietate în

C.F., la O.C.P.I. Harghita.

b. Avizare plan de incadrare în tarla:

- au fost avizate 56 planuri de încadrare în tarlă,

c. Adrese de la Oficiul Judeţean de Cadastru Publicitate Imobiliară şi Instituţia

Prefectului Harghita:

- au fost înregistrate 48 adrese la care am dat răspunsuri, explicaţii, informaţii, copii după acte

solicitate;

d. Cereri în vederea punerii în posesie:

- au fost înregistrate 21 adrese,

e. Cereri de rectificare titlu de proprietate:

- au fost înregistrate 17 cereri în acest sens. Rezolvarea acestor cereri este în curs de soluţionare,

f. Alte cereri depuse

- au fost înregistrate 141 cereri la care după analizare s-a dat răspuns în terem legal.

- au fost înregistrate 126 de documente şi materiale în registrul special de corespondenţă al Comisiei

locale pentru inventarierea terenurilor Gheorgheni.

2. Relaţii cu publicul:

Page 83: Raport de activitate Primărie

82

- consilierea persoanelor fizice sau juridice, în cadrul programului cu publicul, care se desfăşoară după

următorul orar : Luni: - între orele 9,00-15,00, pe problematica specifică compartimentului.

- s-au prezentat la audienţă 307 persoane;

3. Atribuirea în proprietate a unor terenuri proprietate de stat din intravilanul Municipiului

Gheorgheni

- au fost înregistrate 9 cereri,

- s-a eliberat Ordin al Prefectului pentru 4 proprietari; cele 5 cereri împreună cu documentaţia aferentă

propunerilor s-a restituit de către Instituţia Prefectului, deoarece procedura de emitere a ordinului prefectului

în aplicarea art. 36 din Legea 18/1991 este suspendată temporar sub efectul prevederilor art 7 din Legea

165/2013.

4. Raporturi către instanţele de judecată cu privire la retocedările în litigiu:

- Corespondenţa cu instanţele (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, etc.), pentru furnizarea informaţiilor

solicitate de acestea, în vederea soluţionării litigiilor, au fost înregistrate 22 adrese, pentru care am dat

răspunsuri, explicaţii, informaţii, copii după acte solicitate.

- am formulat 11 acte de constatatre în dosare civile, având ca obiect uzucapiune.

5. Raporturi de specialitate către Comisia Locală de Fond Funciar:

- am participart la 3 şedinţe de fond funciar,

- s-au întocmit 11 de referate de specialitate.

6. Întocmirea situaţiei centralizatore la nivel local, a terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi

forestiere, aflate pe U.A.T. Gheorgheni, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de

proprietate – sub coordonarera Şefului compartimentului WOHLFART RUDOLF.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMISIA PENTRU INVENTARIEREA TERENURILOR

GHEORGHENI

Prin Ordinul Prefectului nr. 132/2013, s-a constituit Comisia locală pentru inventarierea terenurilor

Gheorgheni.

- Am realizat lucrările de secretariat ale Comisiei de inventariere, conform Legii 165/2013,

Pentru data de 17 iulie 2013 a fost convocată prima şedinţă a comisiei locale de inventariere, ocazie cu

care a fost prelucrat şi analizat prevederile legale privind obligaţiile ce îi revin acestei comisii, modul în care

îşi va desfăşura activitatea dificultăţile care pot apărea pe parcursul activităţii acesteia.

A fost întocmit un Regulament propriu de funcţionare a comisiei precum şi un calendar de activitate.

La data de 19.07.2013, reprezentantul O.C.P.I Harghita a procedat la predarea pe bază de proces

verbal a materialelor cadastrale (format electronic) privind localitatea către topograful autorizat.

Page 84: Raport de activitate Primărie

83

Au fost elaborate şi comunicate adresele de solicitare a datelor conform cu prevederile legale în

materie şi au fost comunicate către toate entităţile care sunt deţinători sau administratori de terenuri de pe

raza administrativă a localităţii.

S - au înregistrat toate răspunsurile de la entităţile sesizate şi s-a înştiinţat topograful cu scopul ca

acesta să poată să supună procesării.

Astfel, s-a transmis solicitări următoarelor instituţii şi entităţii:

1. Oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie Harghita,

2. Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Harghita,

3. I.S.U. „Oltul” Harghita,

4. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita,

5. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita,

6. Regia Naţ. a pădurilor – ROMSILVA –Direcţia Silvică Harghita,

7. Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Harghita,

8. Direcţia pentru agricultură Harghita,

9. Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret,

10. Direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale Harghita,

11. Direcţia generală a Finanţelor publice a Judeţului Harghita,

12. Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură centru Judeţean Harghita,

13. Adm. Naţională a îmbunătăţirilor funciare R.A. – Sucursala teritorială Mureş – Olt

Superior, U.A. Harghita,

14. Complexul Sportiv Naţional Izvoru – Mureşului,

15. Secţia de drumuri naţionale Miercurea – Ciuc din cadrul AND – DRDP Braşov,

16. Agenţia domeniilor Statului – Biroul Jud. De rentă viageră agricolă Harghita,

17. Sistemul de gospodărie a apelor Bacău,

18. Sistemul de gospodărie a apelor Neamţ,

19. Sistemul de gospodărire a apelor Mureş,

20. Sistemul de gospodărire a apelor Harghita,

21. Consiliul Judeţean Harghita,

22. Gospodărirea Orăşenească S.A. Gheorgheni,

23. Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”,

24. E - On Gaz Distribuţie S.A. Mureş,

25. E - On Gaz România S.A. Sucursala Miercurea Ciuc,

26. S.C. Electrica Distribuţie Transilvania S.A.,

27. S.C. HARVIZ S.A.,

28. Sucursala centrul Regimul de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Braşov, - Sucursala

CREIR – Braşov,

Page 85: Raport de activitate Primărie

84

29. Consiliul Local Gheorgheni,

30. Primăria Comunei Lăzarea,

31. Primăria Comunei Dămuc,

32. Primăria Comunei Joseni,

33. Primăria Comunei Bicazu Ardelean,

34. Primăria Comunei Tulgheş,

35. Primăria Comunei Suseni,

36. Primăria Comunei Voşlobeni,

37. Primăria Comunei Bicaz Chei.

- La data de 28 august 2013 membrii comisiei de inventariere, din partea Municipiului Gheorgheni

au participat la şedinţa de lucru, convocată de Prefectul Judeţului Harghita, cu privire la analiza stadiului

implementării măsurilor luate în aplicarea Legii nr. 165/2012 şi a H.G. nr. 401/2013 privind finalizarea

procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada

regimului comunist în România.

- În cursul lunii septembrie a fost demarată procedura de reactualizare a inventarului domeniului

public şi privat al localităţii.

- Municipiul Gheorgheni a pus la dispoziţia Comisiei pentru inventarierea terenurilor, inventarul

bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Gheorgheni, precum şi celelalte inventare, pe baza

cărora pot fi identificate imobilele aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată al municipiului

Gheorgheni. S-a pus la dispoziţia topografului autorizat aceste evidenţe.

- Cu ordinul nr. 329/2013 s-a modificat componenţa Comisiei locale pentru inventarierea terenurilor,

în sensul că d-nul Vizi Alfonz – ing topograf, nu mai face parte din comisie, d-nul Wohlfart Rudolf –

specialist în măsurători topografice, dobândeşte calitate de membru în cadrul comisiei.

- Cu procesul verbal de predare – primire nr. 7639/2013, secretarul Municipiului Gheorgheni, d-l

Nagy Istvan, a procedat la predarea către preşedintele Comisiei de inventariere, d-lui Suciu Sorin, copia

anexelor şi hotărârilor de fond funciar, privind suprafeţele validate, în care sunt evidenţiate poziţiile

/suprafeţele pentru care au fost eliberate titluri de proprietate, adeverinţe de proprietate, procesele – verbale

de punere în posesie, precum şi poziţiile/suprafeţele pentru care urmează a fi eliberate titluri de proprietate.

- Respectând termenul de 2 septembrie, cu adresa cu nr. de înaintare 7769/2013 s-a transmis

instituţiei prefectului, comunicarea situaţiei răspunsurilor primite din partea instituţiilor/autorităţilor publice

la solicitările comisiei de inventariere privind terenurile din domeniul public/privat deţinute în

proprietate/administrare.

- Specialistul în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor transpune, în format

digital, pe ortofotoplan, limitele terenurilor inventariate sub forma unor polilinii închise, în sistem naţional

de proiecţie, în format, dxf..

Page 86: Raport de activitate Primărie

85

- Pentru data de 30.10.2013, a fost convocat şedinţă de lucru, privind stadiul de implementare a

măsurilor luate în aplicarea Legii nr. 165/2012 şi a H.G. nr. 401/2013, privind finalizarea procesului de

restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în

România, la care participă membrii comisiei de inventariere.

- La date de 20 decembrie 2013 s-a finalizat situaţia prevăzută la alin. (2) întocmită pe baza

formularelor prevăzute în anexele nr. 1-9 din HG nr. 401/2013.

7. Alte activităţi:

verificarea documentelor anexate cererilor adresate comisiei, în interiorul termenelor legale, pentru

restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri, în ceea ce priveşte terenurile cu destinaţie agricolă

şi forestieră (acte doveditoare ale dreptului de proprietate; acte de stare civilă, etc.), anterior punerii

în posesie şi înaintării documentaţiei necesare către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-

Harghita (OCPI) în vederea întocmirii titlurilor de proprietate,

Înaintarea proceselor verbale de punere în posesie către OCPI - Harghita, cu respectarea condiţiilor

de formă şi fond prevăzute de legislaţia în domeniu,

S-au înmânat titlurile de proprietate emise pe seama persoanelor îndreptăţite, personal, sub

semnătură şi s-au înscris datele cuprinse în acest document, într-un registru special,

Corespondenţa cu Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra

Terenurilor-Harghita, căreia i se subordonează toate comisiile locale din judeţ, în ceea ce priveşte

soluţionarea reclamaţiilor, sesizărilor şi contestaţiilor adresate acesteia,

Punerea în aplicare a hotărârilor instanţelor, rămase definitive şi irevocabile, în sensul emiterii,

anulării sau modificării titlurilor de proprietate,

Gestionarea documentelor aflate în arhiva comisiei, începând cu anul 1991, referitoare la titlurile de

proprietate emise, suprafeţe, amplasamente, acte doveditoare, etc.

Am prezentat informări, la solicitarea conducerii instituţiei, a Consiliului Local sau cu ocazia

prezentării în audienţe,

Colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe

de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică

sau privată a Statului Român sau a unităţii administrativ-teritoriale, Municipiul Gheorgheni,

(serviciul financiar, compartimentul patrimoniu şi G.I.S.)

am asigurat evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie.

Page 87: Raport de activitate Primărie

86

Anexa nr. 1 la Raportul de activitate pe anul 2013 al Compartimentului pentru aplicarea legii fondului

funciar, agricol, cadastru

Anul Nr. total cereri

Persoane consiliate pe probleme

specifice compartimentului

2011 317 190

2012 314 156

2013 440 307

4. Compartimentul de Relaţii cu publicul şi soluţionarea petiţiilor

1). Referitoare la relaţia cu publicul:

In programul de registratura a fost inregistrat intrate 10733 acte.

- organizarea audienţelor primarului, viceprimarului, ţinerea evidenţei registrului pentru

audienţe;252 persoane auditate cu diferite probleme.

- supravegherea şi coordonarea activităţii tuturor operatorilor din cadrul compartimentului de

Relaţii cu Publicul şi soluţionarea petiţiilor;

- intervenţia în cazul distorsiunilor ce apar în relaţiile “cetăţeni-operatori”;

- acordarea explicaţiilor publice cetăţenilor în legătură cu activităţile din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului;

- comunicarea documentelor/actelor intrate şi înregistrate către compartimentele de

specialitate;

- înregistrarea facturilor primite de către instituţie şi difuzarea lor către cei vizaţi, 1376

facturi;

- înlocuirea colegelor din compartiment aflate în concediu:

am înregistrat 3447 de acte;

Page 88: Raport de activitate Primărie

87

am expediat corespondenţa poştală - peste1000 de scrisori;

am eliberat 200 de chitanţe de preluare a taxelor;

am întocmit 57 de procese verbale de afişare;

- preluarea cererilor cetăţenilor referitoare la înregistrarea vehiculelor care nu se supun

înmatriculării, eliberarea certificatelor şi a numerelor de înregistrare pentru acestea;

- îndrumarea celor interesaţi de închirierea chioşcurilor şi a vânzătorilor ambulanţi cu ocazia

sărbătorilor locale precum şi cu alte ocazii;

- îndeplinirea atribuţiilor legate de afişajul pe teritoriul municipiului;

- înregistrarea Monitoarelor Oficiale ale României şi distribuirea lor către compartimentele la

care au fost repartizate de către Adm. Public;

2). Referitoare la atribuţiile privind administrarea fondului locativ:

- am participat la verificarea la faţa locului a stării locuinţelor din fondul locativ de stat ce

urmau să fie preluate de la S.C Gospodărie Orăşenească S.A Gheorgheni. Am întocmit

procesele verbale de constatare, am verificat dosarele cu contractele de închiriere ale acestor

locuinţe şi am întocmit totodată listele cu actele lipsă sau expirate. După preluarea efectivă

a fondului locativ de stat am procedat la întocmirea noilor contracte de închiriere 64 buc.

(anunţarea chiriaşilor, preluarea actelor, întocmirea fişelor de calcul al chiriei, întocmirea

contractelor de închiriere, etc.)

- am participat în cadrul comisiei conduse de d-l Primar la verificarea stării locuinţelor ANL

(bl. 47 şi 48) şi sociale (bl. S1)…..

- gestionarea cererilor de locuinţe : 82 cereri pt. locuinţe ANL şi 605 cereri pt. locuinţe

sociale; verificarea documentelor justificative, anunţarea solicitanţilor în vederea

completării lor – în cazul cererilor cu lipsuri; participarea în cadrul comisiei la analizarea

cererilor şi punctarea lor pe baza criteriilor legale în vederea întocmirii listelor de priorităţi;

- preluarea locuinţelor de la chiriaşii care le-au predat pe bază de procese-verbale;

- organizarea şedinţelor Comisiei unitare de analiză a cererilor şi de repartizare a locuinţelor,

întocmirea procesului-verbal al şedinţelor;

- întocmirea repartiţiilor şi a noilor contracte de închiriere;

- predarea locuinţelor la noii chiriaşi pe bază de proces-verbal;

3). Executarea şi a altor sarcini sau activităţi primite de la superiorii ierarhici.

În anul 2013 am efectuat următoarea activitate:

-am înregistrat 6825 de acte

-am pus corespondenţa poştală anexat cu borderouri - 5000 buc. de scrisori

-am eliberat 1300 buc. de chitanţe de preluarea taxelor

Page 89: Raport de activitate Primărie

88

-am întocmit 215 buc. de procese verbale de afişare

-am dat informaţii către clienţi în lipsa portarului de serviciu (fiind la prima masă)

-am transmis faxuri, şi am copiat acte la cererea colegilor

Menţionez că am lipsit din activitate petrecând concediul de odihnă 30 de zile, inclus şi restanţa din anul

2012, 10 zile concediu de studii, 43 de zile concediu medical.

Principalul scop al ghişeului 3 –Urbanism este informarea şi îndrumarea locuitorilor pe teme de

urbanism, asigurarea formularelor tipizate de cereri, calcularea c/v taxelor aferente eliberării certificatelor şi

autorizaţiilor solicitate, verificarea documentaţiilor înaintea înregistrării, ţinerea legăturii cu solicitanţii, în

fond ghişeul face legătura între locuitori şi Biroul de urbanism.În cursul anului 2013 au fost verificate în

vederea înregistrării cererile cu documentaţiile necesare pentru eliberarea de Certificate de urbanism,

Autorizaţii de construire, Certificate de atestare constatare a existenţei construcţiilor, Autorizaţii de branşare,

Certificate de nomenclatură stradală, Autorizaţii de folosinţă, etc.

Pe baza acestor cereri/documentaţii, colegii de la Biroul de Urbanism au redactat certificatele şi

autorizaţiile solicitate a căror eliberare este de competenţa acestui ghişeu. Astfel în cursul anului incepand de

03.01.2013 au fost eliberate personal solicitanţilor în urma anunţării lor prin telefon: 191 buc.

Certificate de urbanism; 83 buc. Autorizaţii de construire; 67 buc. Certificate de atestare a edificării

construcţiei; 59 buc. Autorizaţii de branşare; 27 buc. Certificate de nomenclatură stradală; 65 buc.

COMUNICARE privind începerea si încheierea execuţiei lucrărilor.

În luna septembrie 2013 am început centralizarea trimiterile poştale.

Menţionez că am lipsit din activitate petrecând concediul medical 7 zile şi concediu de odihnă 31 de zile,

inclus şi restanţa din anul 2012.

În cadrul compartimentului Relaţii cu Publicul, în anul 2013, am deservit un total de 3.515 de clienţi

din care: 3.287 în cadrul compartimentului agricol şi 228 de clienţi în cadrul compartimentului cadastru.

Astfel, am desfăşurat următoarele activităţi:

- eliberarea de adeverinţe sociale (pt.şcoli şi facultăţi, burse, ajutor social, alocaţie familială, ajutor de

încălzire) - 2188 buc.;

- eliberarea de certificate de producător agricol ptr.vânzarea produselor în pieţe, tărguri, oboare şi alte

locuri stabilite, cu verificarea pe teren, completarea procesului verbal şi a certificatului 28 buc., vizarea

certificatul trimestrial -112 buc.;

- eliberarea adeverinţelor ptr.obţinerea subvenţiilor Uniunii Europene şi ale Ministerului Agriculturii

după terenuri şi după animalele deţinute - 528 buc.

- am eliberat bilete de proprietate asupra animalelor, am verificat existenţa acestora, am înscris

modificările în Registrul Agricol;

- completarea formularelor statistice -121 buc, culegerea de date cerute de Institutul de Statistică

M.Ciuc (lunar, prin sondaj 85 diferite gospodării);

Page 90: Raport de activitate Primărie

89

- completarea zilnică a datelor în Registrul Agricol;

- înscrierea zilnică a datelor din Registrul Agricol pe calculator - ptr. 3.428 gospodării;

- eliberarea contractelor de arendare asupra terenurilor, înregistrarea în registrul special şi înscrierea

datelor în Registrul Agricol la ambele părţi: arendaş şi arendator - 52 buc.;

- program cu publicul – permanent;

- colaborare cu birourile din cadrul Primăriei în vederea rezolvării unor cereri din partea

solicitanţilor;

- preluarea documentelor necesare pentru: măsurători topografice, identificări teren (intravilan sau

extravilan), punerea în posesie a proprietarilor;

- emiterea de convocări privind identificarea limitelor imobilului vecin.

Totodată, am preluat reclamaţii legate de semnalarea unor nereguli în activităţile de cadastru.

De asemenea am mai efectuat şi alte activităţi, cum ar fi:

- participarea la şedinţele lunare în cadrul cărora sunt discutate problemele actuale din agricultură;

- întocmirea raportului zootehnic lunar (consultaţii lunare cu medicii veterinari);

- întocmirea sesizării ptr. deschiderea procedurii succesoriale - 113 buc.;

- întocmirea documentaţiilor necesare vânzării terenurilor forestiere - 7 buc., publicarea vânzării,

precum şi întocmirea proceselor verbale de afişare şi a celor de dezafişare aferente.

În lipsa portarului am dat informaţii către clienţi de câte ori a fost nevoie.

Page 91: Raport de activitate Primărie

90

VII. Direcția economică

Direcţia Economică, structură de profil consacrată în forma sa actuală prin Hotărârea Consiliului Local nr.

126 din 26.07.2013, este construită pe domeniile de competenţă arondate acestei structuri şi, este organizată

pe 3 compartimente de specialitate subordonate direct directorului executiv şi, un serviciu cu 4

compartimente în structură, condus de către un şef serviciu, acesta din urmă, la rândul său figurând tot în

subordinea directorului:

Denumire structură organizatorică Funcţii Nr. Obs.

Direcţia economică Director 1 ocupat

Compartiment execuţie bugetară, urmărire, raportări Referent 1 vacant

Compartiment buget, finanţări, plăţi Inspector 1 ocupat

Compartiment contabilitate Inspector

Referent

1

1

ocupat

ocupat

Serviciul financiar-impozite şi taxe locale Şef serviciu 1 ocupat

Compartimente impunere şi constatare, persoane

juridice

Inspector

Referent de specialitate

1

1

ocupat

ocupat

Compartimente impunere şi constatare, persoane

fizice

Referent

2

ocupate

Compartiment contencios, ITL - inspecţia fiscală,

executare silită

Consilier juridic

Inspector

Referent

1

2

2

ocupat

ocupate

ocupate

Compartiment evidenţa contabilă a venitrilor,

casierie

Referent 2 ocupate

Cei 3 respectiv 11 funcţionari publici de execuţie pe cele două segmente principale de activitate a

Direcţiei: buget-contabilitate-patrimoniu şi impozite-taxe-venituri, cu toate că în comparaţie cu volumul şi

complexitatea sarcinilor se dovedesc a fi puţini ca număr, printr-un efort susţinut şi muncă conştiincioasă,

coordonaţi îndeaproape de cei doi conducători (zona buget-contabilitate de către directorul executiv, iar zona

venituri-ITL-urmărire-executare de către şefa de serviciu), reuşesc să facă faţă provocărilor şi, să-şi

îndeplinească în limitele posibilităţilor dar, cu succes sarcinile care le sunt repartizate.

Activităţile specifice celor două segmente principale de domeniu deja amintite, iar în cadrul acestora

a celor conform structurii interne, sunt cele rezultate din actele normative în vigoare, din descrieri ale sferei

de atribuţii alocate precum şi din dispoziţiile formale sau informale ale Primarului Municipiului.

Raportul prezintă activitatea desfăşurată în anul 2013 de către personalul din cadrul Direcţiei, în

structura mai înainte detaliată.

Raportul de activitte la nivelul şi în cadrul Serviciului financiar-impozite şi taxe locale se întocmeşte

şi se depune direct de către şefa de serviciu, prezentul raport cuprănzând restul activităţilor.

Page 92: Raport de activitate Primărie

91

A. Buget, finanţări, plăţi, execuţie bugetară, urmărire, raportări,

În decursul anului bugetar 2013, s-au efectuat printre altele:

- Pregătirea şi elaborarea pe baza analizelor şi deciziilor conducerii Municipiului a proiectului

bugetului pe anul 2013 al autorităţii publice locale inclusiv creşa municipală şi, a estimărilor pe anii 2014-

2016, în conformitate cu reglemeentările specifice domeniului, în vogoare,

- Supravegherea şi coordonarea lucrărilor de pregătire a întocmirii proiectului bugetului pe anul 2013

de către cele 7 instituţii de învăţământ, creşa municipală, spitalul municipal şi cele 4 instituţii culturale

componente ale bugetului consolidat al Municipiului:

Col. Teh. Batthyány Ignác

Col. Teh. Fogarasy Mihály

Lic. Teor. Salamon Ernő

Lic. Teor. Sf. Nicolae

Şc. Gimnazială Fogarasy Mihály Cu Grădiniţa Csodavilág şi Grădiniţa Százszorszép parţial

Şc. Gimnazială Kós Károly Cu Grădiniţa Pitypang şi Grădiniţa Százszorszép parţial

Şc. Gimnazială Vaskertes Cu Grădiniţa Csillagszem

Creşa Municipală

Spitalul Municipal

Biblioteca Municipală

Centrul Cultural

Muzeul Tarisznyás Marton

Teatrul Figura Stúdió

- Elaborarea proiectului bugetului consolidat al Municipiului pe anul 2013, prin centralizarea

bugetului local inclusiv creşa municipală, a bugetului celor 7 instituţii de învăţământ, cel al spitalului

municipal şi a celor 4 instituţii culturale componente ale bugetului consolidat al Municipiului

- Ţinerea evidenţei deschiderilor de credite pe capitole, titluri şi destinaţii, cu respectarea bugetului

aprobat şi a legislaţiei în domeniu. Deschideri de credite şi întocmirea pe capitole şi titluri bugetare în 31

cazuri, întocmirea de note justificative în 36 cazuri

- Întocmirea analizei pe bază de bilanţ cu privire la execuţia bugetului local inclusiv creşa municipală

şi pregătirea pentru obţinerea aprobării Consiliului local - trimestrial, în luna următoare trimestrului încheiat

- Preluarea, verificarea şi centralizarea raportărilor lunare cu privire la incasări şi plăţi a bugetului

instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii , bugetul fondurilor nerambursabile, bugetul

împrumuturilor, de la 12 institutii publice cu personalitate juridică subordonate. Raportarea către DGFP

Harghita - lunar,

- Intocmirea situaţiei platilor restante la nivelul autorităţii locale, verificarea şi centralizarea celor

preluate de la instituţiile publice din structură – cele 12 instituţii -, si raportarea catre directia trezoreriei

- Întocmirea situaţiilor lunare privind monitorizarea numărului şi cheltuielilor de personal, colectarea

şi verificarea celor ale instituţiilor publice subordonate - 12 unităţi raportoare la care se adaugă Primăria,

centralizarea şi raportarea către direcţia trezoreriei - lunar,

- Verificarea documentelor prezentate pentru angajare de cheltuieli bugetare respectiv, a celor trecute

de faza de lichidare, care sunt prezentate pentru ordonanţare şi plată,

- Angajarea cheltuielilor, pregătirea spre semnare a ordonanţărilor,

Page 93: Raport de activitate Primărie

92

- Verificarea permanentă a încadrării cheltuielilor în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli

aprobat şi repartizarea pe trimestre, urmarirea execuţiei pe tot parcursul anului bugetar,

- Propuneri privind modificări/rectificări bugetare în funcţie de realizări, modificări legislative,

evoluţia veniturilor, fundamentări ale instituţiilor din subordine, etc. Pregătiri ale proiectelor de hotărâri sau

dispoziţii, după caz. În cursul anului au fost astfel pregătite rectificări/modificări ale bugetului local în 10

cazuri prin Hotărâri ale Consiliului Local, respectiv în 2 cazuri prin dispoziţia Primarului,

- Ţinerea legăturii cu unităţile de instituţiile din subordine, inclusiv unităţi de învăţământ, solicitarea,

centralizarea şi analiza situaţiilor de profil de la unităţile în cauză,

B. Activitatea de contabilitate (evidenţă contabilă)

- Evidenţa decontărilor privind personalul: evidenţa drepturilor salariale, contribuţiilor sociale şi a

altor reţineri din salarii: 1275 înregistrări contabile. Plata salariilor: 554 înregistrări contabile, accesorii

(obligaţii sociale): 960 înregistrări,

- Urmărirea, evidenţa şi înregistrarea operaţiilor efectuate prin conturi deschise la instituţii de credit:

210 înregistrări,

- Urmărirea, evidenţa şi înregistrarea operaţiunilor efectuate prin conturi deschise la trezorerie: 3244

înregistrări,

- Urmărirea decontării sumelor primite ca avans de trezorerie de către personalul instituţiei 153

înregistrări,

- Înregistrarea achiziţiei şi a decontării bonurilor valorice din cadrul compartimentului de administrare

a pieţei: 58 înregistrări,

- Urmărirea decontării sumelor înregistrate ca cheltuieli efectuate în avans, abonamente la publicaţii,

asigurările auto obligatorii, etc. 12 înregistrări,

- Evidenţa mijloacelor fixe şi a cheltuielilor privind amortizarea: 110 înregistrări în evidenţa simtetică,

- Întocmirea şi transmiterea necesarului de fonduri privind cheltuielile de personal din cadrul

Dispensarului Şcolar către DSP HR, decontarea fondurilor - lunar,

- Întocmirea lunară a Situaţiei privind finanţarea rambursabilă contractată cu Banca Comercială

Carpatica SA respectiv, până în aprilie inclusiv, finanţarea rambursabilă credit furnizor cu SC Elba SA: 12

rapoarte lunare. Urmărirea situaţiei rambursării finanţărilor rambursabile către BC Carpatica SA respectiv,

până în aprilie inclusiv SC Elba SA,

- Transmiterea documentelor de sinteză – situaţii financiare periodice, balanţe lunare, etc. Bşncii

Carpatica SA,

- Înregistrarea operaţiilor efectuate de serviciul financiar în contabilitate pe baza notelor contabile

eliberate de acesta - lunar

- Înregistrarea achiziţiilor efectuate pe baza notelor de intrare-recepţie, şi a consumului pe baza

bonurilor de consum – 1238 înregistrări în jurnale,

Page 94: Raport de activitate Primărie

93

- Preluarea de la instituţiile din subordine, verificarea şi centralizarea bilanţului lunar întocmirea

raportului şi prezentarea acestuia la Direcţia judeţeană a Finanţelor Publice - lunar

- Preluarea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare depuse de institutiile publice subordonate -

12 subunitati – trimestrial

- Întocmirea şi transmiterea către DGFP Harghita a raportărilor lunare centralizate,

- Gestionarea documentelor primare prin verificare şi luare în evidenţă în vederea înregistrării în

contabilitatea instituţiei,

- gestionarea legăturii instituţiei cu Trezoreria Statului şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice

judeţul Harghita,

- programarea decadală a plăţilor prin Trezoreria Statului şi urmărirea respectării acesteia – de 3 ori pe

lună,

- realizarea operaţiunilor în numerar cu excepţia celor aferente taxelor şi impozitelor, respectiv

încasări de pe urma contractelor de concesiune/chirii: încasări şi plăţi de mică valoare, plata ajutoarelor

sociale în numerar. Număr operaţiuni în numerar: 1004 (exclusiv plăţile de ajutoare sociale în numerar)

- verificare si inregistrarea facturilor intrate la compartimentul de contabilitate din institutie

- verificarea existentei contractelor valabile sau altor documente justificative aferente operatiunilor

facturate

- angajarea cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute in facturile sau documentele primite spre

prelucrare

- ordonantarea platii contravalorii facturilor si a altor cheltuieli aprobate ,pregatirea acestora in vederea

efectuarii platilor

- sortarea pe conturi a ordinelor de plata intocmite si a extraselor primite

- verificarea ordonantarilor cu ordinele de plata intocmite si cu extrasul primit de la trezorerie

- inregistrarea in contabilitate a ordinelor de plata si a extraselor pe capitole si articole

- asigurarea suportului metodologic pentru efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura

activelor şi pasivelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale patrimoniului Municipiului Gheorgheni,

- Realizarea înregistrărilor contabile şi gestionarea informaţiei contabile până la întocmirea situaţiilor

financiare periodice, inclusiv. În anul 2013 s-au efectuat peste 10191 de înregistrări contabile, valoarea

acestora depăşind 242.708 milioane lei,

- Participări în comisii de lucru şi speciale pe baza dispoziţiilor emise de primar.

C. Activitatea patrimoniu

- Compartimentul şi activitatea Patrimoniu şi GIS au fost scoase din structura de competenţe a

Direcţiei Economice şi, au fost arondate Direcţiei Generale Tehnică şi de Urbanism

D. Activităţi conexe şi CFP

- Participări în comisiile de lucru dispuse prin dispoziţii ale Primarului,

Page 95: Raport de activitate Primărie

94

- Asigurarea de asistenţă de specialitate şi sprijin metodologic în faza de negociere/încheiere contracte

cu partenerii în diferite domenii de activitate în peste 120 cazuri (contracte sau documente cu valoare

juridică similară),

- Acordarea vizei de control financiar preventiv tranzacţiilor ale căror derulare necesită obţinerea

acestei vize, de ex.: angajamente bugetare şi/sau legale, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare,

deschideri de credite bugetare, modificări ale prevederilor bugetare, etc. În cursul anului au fost acordate

peste 4798 de asemenea vize. Nu s-a înregistrat refuz de viză.

- Repartizarea sarcinilor izvorâte din rolul şi misiunea Direcţiei şi segmentelor sale, din reglementările

legale precum şi din dispoziţile Primarului Municipiului, pe angajaţi, în baza fiselor de post şi repartizărilor

operative după caz, în funcţie de potenţialul general oferit de resursa umană disponibilă cu caracter

permanent şi de moment, de experienţa, pregătirea profesională, abilităţile, competenţele acesteia.

- Activităţi de management al personalului şi a funcţionării Direcţiei şi segmentelor sale: pregătirea

profesională, planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă, asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea

activităţii, etc.,

- Suport metodologic şi de specialitate asigurat la solicitare celorlalte compartimente ale instituţiei sau,

instituţiilor din subordine, după caz, colaborare cu acestea în vederea îndeplinirii în bune condiţii ale

sarcinilor,

- Îndeplinirea rolulului de interfaţă de comunicare cu instituţiile din subordine în conlucrare cu

responsabilul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pe linie de buget, execuţia

bugetară, evidenţa contabilă şi raportări, probleme generale de domeniul financiar-contabil,

- Asistenţă şi consiliere în sprijinul contribuabililor, prin aducerea la cunoştinţă a prevderilor

procedurilor de lucru aplicate precum şi a reglementărilor legislative în vigoare, în scopul unei bune

colaborări cu toţi contribuabilii municipiului şi nu numai. Se apreciază că, la instaurarea unui standard de

lucru eficient şi de calitate a contribuit şi atitudinea de sprijin al contribuabilului în rezolvarea problemelor

sale, manifestat în mod profesionist de către echipa de front office a Direcţiei.

E. Concluzii

- Activităţile în cadrul Direcţiei în cursul anului 2013 s-au desfăşurat în condiţii normale salariaţii de

toate nivelele îndeplinându-şi în mod exemplar, cu seriozitate şi responsabilitate sarcinile, în ciuda

problemelor legate de încărcarea excesivă datorată dimensionării sub nivelul necesar al personalului.

- se remarcă influenţa negativă asupra calităţii muncii şi a gradului de îndeplinire sarcini, a lipsei acute

de personal, în special pe segmentul buget-contabilitate, actualul colectiv făcând faţă printr-o mobilizare şi

efort deosebit -uneori mergând până la epuizare-, sarcinilor specifice compartimentelor din structură.

Page 96: Raport de activitate Primărie

95

Serviciului Financiar – ITL pe anul 2013

Serviciului Financiar - ITL al Municipiului Gheorgheni a funcţionat sub autoritatea Primarului

Municipiului Gheorgheni, în cadrul Direcţiei Economice, structurat în patru compartimente, astfel:

Impunere şi constatare persoane fizice, format din 2 angajaţi; Impunere şi constatare persoane juridice,

format din 2 angajaţi; Contencios ITL – Inspectie fiscala, executare silită, format din 5 angajaţi; Evidenta

contabila a veniturilor si casierie.

Atribuţiile principale ale acestora fiind: administrarea creantelor fiscale, respectiv: constatarea,

stabilirea si impunerea ITL a persoanelor fizice si juridice repartizate, asistenta juridica de specialitate in

administrarea creantelor fiscale, inspectia fiscala, controlul, urmărirea silita, încasarea, evidenţierea si

raportarea creantelor fiscale privind impozitele, taxele locale şi a altor venituri, coform cu reglementările

prevăzute de Codul fiscal , Codul de procedură fiscală, Codul civil, Legea contabilităţii pentru entităţile

publice şi alte acte normative conexe.

Activitatea curentă a serviciului a fost coordonată şi condusă de către şeful serviciului, ec. Lăcătuşu

Livia.

Raportul prezinta activiatea desfasurată în anul 2013 de catre echipa formata din următorii angajaţi:

Selyem Hideg Norbert – consilier juridic; ec. Kovacs Lajos – inspector fiscal; ec. Bartalis Maria – inspector

persoane juridice, responsabil rol; sing. Pop Szilagyi Aniko – referent de specialitate persoane juridice,

responsabil rol; ec.Siklodi Paraschiva – inspector persoane fizice, responsabil rol, pâna la data pensionării,

respectiv 04.01.2013; Balla Eniko – referent persoane fizice, responsabil rol, de la data pensionării lui

Siklodi Paraschiva, respectiv 04.01.2013; Popa Rozalia – referent pers.fizice responsabil rol şi urmărire

silită; Kantor Arpad – referent urmărire silită; Kolumban Livia Julianna – referent urmărire silită; Polgar

Csaba – referent amenzi, urmarire silită; Gyorgy Ilona – referent caserie, pâna la data pensionării, respectiv,

28.10.2013; Ordog Agnes – referent evidenţa contabilă, gestionarea concesiunilor-închirierilor.

În cadrul Serviciului Financiar – ITL, am desfăşurat următoarele activităţi de bază:

1. Impunerea şi constatarea impozitelor şi taxelor - persoane fizice;

2. Impunerea şi constatarea impozitelor şi taxelor - persoane juridice;

3. Inspecţia fiscală a persoanelor fizice şi juridice;

4. Executarea silită a persoanelor fizice, persoanelor juridice, amenzi;

5. Consilierea contribuabililor, persoane fizice si juridice;

6. Încasarea veniturilor, prin caserie si conturi trezorerie;

7. Soluţionarea contestaţiilor, metodologie şi contencios;

8. Evidenţa contabilă sintetic- analitică a veniturilor, pe structura clasificaţiei bugetare; Intocmirea

situaţiilor de raportare a veniturilor;

9. Punerea în aplicare a contract. de conces. – închirieri si a altor contracte privind veniturile de incasat;

Page 97: Raport de activitate Primărie

96

10. Registratură, administrativ;

11. Conducerea, coordonarea activitatilor si resurselor umane a Serviciului Financiar ITL;

1. Activitatea de impunere si constatare a persoanelor fizice

Această activitate a fost coordonată de ec.Siklodi Piroska – inspector persoane fizice, pana la data

pensionarii, dupa care a fost coordonata de seful serviciului, iar operaţiunile au fost efectuate de: Balla

Eniko, responsabila a 8083 roluri, cu 116 mai mult decat in 2012, impreuna cu Kantor Arpad pentru

impunerea mijloacelor auto, si executarea silita pentru rolurile repartizate, conform cu fisa postului si Popa

Rozalia responsabila a 4408 roluri, cu 58 mai mult decat in 2012, impreuna cu Kolumban Livia Julianna

pentru executarea silita a rolurilor repartizate, conform cu fisa postului .

În cadrul atribuţiilor principale privind impunerea si constatarea persoanelor fizice, am efectuat

urmatoarele operaţiuni:

- impunerea clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport aflate în proprietatea contribuabililor persoane

fizice ;

- verificarea declaraţiilor de impunere şi actelor prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor ;

- recalcularea impozitului în cazul în care au intervenit modificări de proprietate;

- stabilirea valorii de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinării, respectiv dezbaterii succesorale ;

- verificarea în evidenţele fiscale a celor sesizate, solicitând la nevoie documente justificative;

- am emis deciziile de impunere privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de către

contribuabilii persoane fizice;

- aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute de legislaţia fiscală;

- verificarea declaraţiilor de impunere pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi urmărirea

încasării taxei auto;

- verificarea şi preluarea documentelor necesare radierii autoturismelor proprietatea persoanelor fizice;

- operarea scutirii de impozite cu respectarea prevederilor legale;

- operarea restituirilor pentru sumele încasate necuvenit de la persoanele fizice si a compensarii sumelor

achitate în plus, cu debite datorate de contribuabilii persoane fizice;

- am redactat în scris răspunsurile, conform Codului Fiscal, O.G. 92/2003 privind Codul de procedura

fiscală, la toate solicitările transmise de contribuabilii persoane juridice;

- am soluţionat corespondenţa transmisă de serviciile interne, de la alte instituţii publice, diverse entităţi sau

contribuabili;

- am efectuat orice alte demersuri necesare activităţii de impunere a contribuabililor;

- am îndeplinit şi alte sarcini repartizate de şeful serviciului.

În acest sens, în anul 2013, am înregistrat un număr de 6203 de cereri din partea contribuabililor

constând în : - declaraţii de impunere clădiri, terenuri - transcrieri de proprietăţi - recalculări impozite -

Page 98: Raport de activitate Primărie

97

restituiri şi compensări de sume nedatorate - valori de impozitare - certificate fiscale - scutiri de la plata

impozitului - unificări proprietăţi - corectări de date patrimoniu şi date de identificare

Cu privire la mijloace de transport auto, am prelucrat 665 de impuneri auto, respectiv 499 de radieri

auto si transcrieri.

Am participat, impreuna cu urbanismul, la efectuarea unui numar de 264 de receptii la persoanele

fizice, in baza autorizatiilor de constructii emise de Municipiul Gheorgheni, ocazie cu care am efectuat

regularizarea autorizatiilor de construcii, impunerea cladirilor si schimbarea de destinatie a terenurilor

precum şi verificarea intregii mase impozabile ale proprietarilor respectivi, referitoare la terenurile aferente

constructiilor receptionate, alte cladiri si terenuri impozabile, autovehicule precum si alte impozite si taxe

datorate .

În anul 2013, am emis un număr total de 2262 decizii de impunere pentru persoane fizice şi un

număr de 5493 de certificate de atestare fiscală,adeverinte si acte de spatiu, am procesat un număr de 450 de

dosare privind scutirile legale.

Am participat la inventarierea anuală a patrimoniului Municipiului Gheorgheni.

2. Activitatea de impunere a persoanelor juridice

Această acivitate a fost coordonată de Pop Szilagyi Aniko, referent de specialitate, iar operaţiunile au

fost efectuate de coordonatoare, responsabilă a 590 roluri şi inspector persoane juridice, respectiv, Bartalis

Maria, responsabilă a 550 de roluri.

În cadrul atribuţiilor principale privind impunerea si constatarea persoanelor juridice, am efectuat

urmatoarele operaţiuni:

- operarea, verificarea şi actualizarea bazei de date informatice precum şi stabilirea şi verificarea impozitelor

şi taxelor datorate la bugetul local de către contribuabilii persoane juridice;

- verificarea concordanţei datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din documentele contabile ale

entităţilor şi din evidenţa fiscală a serviciului de impozite şi taxe;

- am efectuat verificarea modului de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă

dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi am stabilit impozitul datorat;

- stabilirea obligaţiei de plată la buget local a contribuabililor persoane juridice;

- generarea notelor de plată în vederea încasării obligaţiilor fiscale stabilite conform competenţelor;

- aplicarea, executarea şi studierea prevederilor actelor normative care reglementează impozitele şi taxele

locale;

- recalcularea impozitului în cazul în care au intervenit modificări de proprietate;

- am emis deciziile de impunere privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de către

contribuabilii persoane juridice bugetului local;

- păstrarea în condiţii de securitate a dosarelor contribuabililor;

- aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute de legislaţia fiscală;

Page 99: Raport de activitate Primărie

98

- am îndeplinit şi alte sarcini repartizate de şeful serviciului

- am redactat în scris răspunsurile, conform Codului Fiscal, O.G. 92/2003 privind Codul de procedura

fiscală, la toate solicitările transmise de contribuabilii persoane juridice.

- am soluţionat corespondenţa transmisă de serviciile interne, de la alte instituţii publice, diverse entităţi sau

contribuabili.

Am participat, impreuna cu urbanismul, la efectuarea unui numar de 109 de receptii la persoanele

juridice, in baza autorizatiilor de constructii emise de Municipiul Gheorgheni, ocazie cu care am efectuat

regularizarea autorizatiilor de construcii, impunerea cladirilor si schimbarea de destinatie a terenurilor

precum si verificarea intregii mase impozabile ale proprietarilor respectivi, referitoare la terenurile aferente

constructiilor receptionate, alte cladiri si terenuri impozabile, autovehicule precum si alte impozite si taxe

datorate .

Astfel, în anul 2013 am înregistrat un număr de 1643 de acte din partea contribuabililor constând în

declaraţii de impunere clădiri, terenuri, autovehicule si alte ITL, cereri, adrese, prin care s-a solicitat

recalculări de impozite în urma transcrierii de proprietăţi sau în urma reevaluării clădirilor, restituiri şi

compensări de sume nedatorate, declaraţii de creanţă, relaţii cu privire la situaţia patrimonială a

contribuabililor, certificate fiscale, scutiri de la plata impozitului ,corectări de date ale patrimoniului şi date

de identificare, precum si diverse solicitari de date, în total am eliberat un număr de 1315 acte.

În cursul anului fiscal am emis un număr total de 1025 de decizii de impunere, pentru persoanele

juridice.

Am participat la inventarierea anuală a patrimoniului Municipiului Gheorgheni.

3. Inspecţia fiscală a persoanelor fizice şi juridice

Această activitate a fost efectuată, de inspectorul fiscal, iar în unele cazuri şi de către responsabilii de

roluri, persoane fizice si juridice, conform ordinelor de servici.

În cadrul atribuţiilor principale privind inspecţia fiscală a persoanelor fizice şi juridice, am efectuat

urmatoarele operaţiuni:

- verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii

obligaţiilor fiscale către bugetul local al contribuabililor persoane fizice şi juridice cu domiciliul fiscal în

raza administrativ-teritorială a Municipiului Gheorgheni;

- verificarea concordanţei datelor aflate în evidenţa fiscală cu cele de la faţa locului, pentru clădiri, terenuri

şi mijloace de transport;

- stabilirea obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora pentru contribuabilii persoane fizice şi

juridice, ca urmare a inspecţiilor efectuate;

În anul 2013 am efectuat un număr de 35 de inspecţii fiscale, am stabilit sume de încasat în total de

500.737 lei, din care 351.858 lei, debite şi 148.879 lei, accesorii.

Page 100: Raport de activitate Primărie

99

Înainte de începerea inspecţiei la fiecare contribuabil am verificat un număr de 54 dosare şi

toate datele înregistrate pe fiecare rol în parte. În

timpul desfăşurării inspecţiilor fiscale, în cursul anului 2013 am întocmit următoarele documente:

- Avize de inspecţie fiscala 5 buc

- Ordine de Serviciu 35 buc

- Procese-Verbale de control 28 buc

- Adrese pentru discuţia finală 16 buc

- Raport de inspecţie fiscala 15 buc

- Anexe 112 buc

- Decizie de impunere 22 buc

În trimestrul I 2013 am procedat la verificarea bazei de date a contribuabililor în numar de 271 dacă

au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local, solicitat de Serviciul Public

de Asistenţă Socială în baza OUG nr.111/2010.

Am întocmit şi expediat un numar de 15 adrese către Serviciul CRPCÎV Harghita Miercurea-Ciuc

pentru a solicita informaţii legate de proprietarii si mijloacele de transport la contribuabilii care au

inregistrat restanţe mari la impozitul pe autovehicule, in vederea clarificarilor si a masurilor de luat.

În cursul anului 2013, împreună cu comisia numită ca urmare a solicităriilor făcute de SPCLEP

Gheorgheni, ne-am deplasat la 60 de adrese ale persoanelor fizice la care au expirat termenele de

valabilitate a BI/CI, pentru a verifica dacă locuiesc efectiv la adresa care era trecută în BI/CI, in vederea

emiterii actelor de identitate. Cu aceasta ocazie cu care am efectuat si verificarea masei impozabile a celor in

cauza.

Am participat la inventarierea anuală a patrimoniului Municipiului Gheorgheni

4. Executarea silită a persoanelor fizice şi juridice, precum şi a amenzilor

Această activitate a fost coordonată de consilierul juridic Selyem-Hideg Norbert, şi efectuată la

persoanele fizice de: referent Kantor Arpad, pentru rolurile aflate in responsabilitatea referent Balla Eniko;

de inspectorul Kolumban Livia si referent Popa Rozalia, pentru rolurile aflate in responsabilitatea referent

Popa Rozalia; la persoanele juridice de responsabilii de roluri: referent de specialitate Pop Szilagyi Aniko şi

inspector Bartalis Maria, iar la amenzi de referent Polgar Csaba.

În cadrul atribuţiilor principale privind executarea silită a persoanelor fizice şi juridice, precum şi a

amenzilor, am efectuat urmatoarele operaţiuni:

- urmărirea şi încasarea debitelor restante;

Page 101: Raport de activitate Primărie

100

- aplicarea şi studierea prevederilor legale care reglementează executarea amenzilor, care potrivit legii se fac

venit la bugetul local;

- efectuarea şi verificarea îndeplinirii procedurilor de executare a amenzilor aflate în evidenţa serviciului;

- întocmirea evidenţei titlurilor executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în

termenele de prescripţie;

- întocmirea actelor necesare executării silite;

- identificarea debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, confirmarea în termen a preluării spre executare

a debitelor primite de la alte organe, instituţii;

- analizarea şi hotărarea măsurilor de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate

avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama si de drepturile şi obligaţiile debitorului

urmărit;

- asigurarea, organizarea, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;

- numirea custodelui şi administratorului sechestrului;

- participare la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate cu întocmirea documentaţia necesară;

- efectuarea sau solicitarea de evaluare a bunurilor sechestrate;

- verificarea şi urmărirea respectarii de către debitori, persoane fizice, a termenelor de plată din eşalonare şi

a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea;

- soluţionarea şi rezolvarea si a altor lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce ne revin, în baza

sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare.

- întocmirea dosarelor de executare pentru fiecare contribuabil pentru debitele primite spre executare;

- identificarea şi individualizarea bunurilor mobile ce urmau a fi sechestrate cu indicarea valorilor estimative

a fiecărui bun mobil;

- întocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitorii aflaţi în stare de insolvabilitate;

- întocmirea evidenţei separate cu debitorii aflaţi în stare de insolvabilitate;

- colaborarea cu entitatile publice care pot furniza date despre debitori: Serviciul Evidenţa Informatizată a

Persoanei; Casa Judeţeană de Pensii; Inspectoratul Teritorial de Muncă; Ministerul Justiţiei – Direcţia

Penitenciarelor ,Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Serviciul public comunitar regim permise de

conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi alte instituţii.

Situaţia pe an se prezintă astfel:

- în executarea creanţelor fiscale neachitate la termen, am emis un număr de 347 de somaţii, însoţite de tot

atâtea titluri executorii, prin care am constituit un numar de 103 dosare de urmărire silită pentru persoane

juridice, şi un numar de 244 de dosare de urmarire silita a creanţelor faţă de persoanele fizice;

- am primit spre executare un număr de 1834 de Procese-verbale pentru amenzi contravenţionale, dintre

care în 854 cazuri am deschis dosare de executare prin emiterea somaţiei şi a titlului executoriu, am restituit

organului sancţionator un număr de 23 de procese verbale cu vicii de comunicare, respectiv, lipsa

Page 102: Raport de activitate Primărie

101

menţionării unor elemente obligatorii, şi am comunicat faptul achitării în termen al amenzilor în 957 de

cazuri.

În urma constatării imposibilităţii executării amenzilor am restituit organelor sancţionatoare un număr

de 132 procese verbal, cu întocmirea dosarului de justificare si actionarea pentru munca in folosul

comunitatii;

- am înfiinţat 82 de popriri asupra veniturilor urmăribile ale debitorilor pentru recuperarea creanţelor fiscale

datorate, din care: 44 de popriri faţă de persoanele fizice si 38 de popriri instituite pentru debitorii persoane

juridice;

- am solicitat acte, debitorilor, pentru clarificarea stării de fapt fiscale, în vederea scăderii din evidenţa

fiscală a bunurilor impuse în baza noastră de date pe care aceştia nu le mai deţin în proprietate;

- am instituit un număr de 15 sechestre imobiliare asupra bunurilor persoanelor juridice;

- am formulat un număr de 75 de declaraţii de creanţe pentru contribuabilii executati silit de alte entităţi

si/sau aflate în lichidare judiciară;

- am solicitat de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cărţi funciare în extenso, în vederea scăderii

din evidenţa fiscală a bunurilor imobile impuse în baza noastră de date pe care debitorii nu le mai deţin în

proprietate;

- am comunicat la domiciliul fiscal al contribuabililor un număr de 253 de decizii de impunere, precum şi

260 de facturi aferente contractelor, în care Municipiul Gheorgheni este parte.

5. Consilierea cetăţenilor

Această activitate am realizato prin şeful serviciului, consilierul juridic si responsabilii de rol,

cuprinzând urmatoarele:

- informarea contribuabililor cu privire la:

> actele necesare pentru declararea bunurilor, scoaterea din evidenţă a bunurilor, radieri, eliberarea

certificatului de atestare fiscală, scutiri şi facilităţi acordate;

> termenele de declarare a bunurilor impozabile;

> termenele de soluţionare a diferitelor solicitări ale persoanelor fizice/juridice (eliberarea deciziilor de

impunere, a certificatelor fiscale, termenul de restituire, termenele de scoatere din evidenţă);

> termenele de plată a impozitelor şi taxelor locale;

> cuantumul impozitului, obligaţiile fiscale neachitate;

> stabilirea impozitelor /taxelor locale;

> modalităţile de plată a impozitelor/taxelor locale;

> ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale;

> tipurile de amenzi aplicate pentru nerespectarea prevederilor fiscale;

> procedura de restituire a sumelor achitate în plus;

Page 103: Raport de activitate Primărie

102

> scutirile şi facilităţile acordate persoanelor fizice şi juridice în baza legii şi a Hotărârilor Consiliului

Local;

- verificarea modului de completare a declaraţiilor fiscale şi a cererilor, în sensul completării tuturor

rubricilor din formularele tipizate;

- oferirea de informaţii contribuabililor cu privire la actele necesare a fi depuse în vederea soluţionării unei

cereri a acestuia, completarea formularelor, programul cu publicul şi alte date solicitate.

- consilierea-rezolvarea a orice cereri, petitii, contestatii-reclamatii, solicitari de sprijin, de date, de

documente etc. in legatura cu administrarea creantelor bugetare.

6. Incasarea veniturilor bugetare prin caserie

Această activitate am realizato în principal prin referentul Gyorgy Ilona, pana la data pensionarii,

înlocuita de Kolumban Livia Julianna, dupa aceasta data si ajutate în perioadele aglomerate de Kolumban

Livia Julianna si respectiv, de Balla Eniko.

Am efectuat:

- încasarea impozitelor şi taxelor datorate de persoanele fizice şi juridice bugetului local, pe baza

de chitante;

- emiterea de CEC-uri pentru restituirea de sume;

- intocmirea zilnica a monetatrului si registrului de casa ;

- întocmirea zilnica a borderoului de încasări, care se înregistrează în contabilitate;

- întocmirea zilnică a centralizatoarelor încasărilor şi a foilor de vărsămant, pe structura

clasificatiei bugetare, pentru depunerea la Trezorerie şi înregistrarea în contabilitate;

- depunerea zilnică la Trezorerie, a sumelor încasate în ziua precedentă.

În anul 2013 am încasat prin caserie suma de 7.846.100 lei reprezentând impozite, taxe si alte venituri

de la persoanele fizice şi juridice, printr-un număr de 34.737 de chitanţe emise.

Am intocmit un numar de: 252 de monetare, 504 borderouri , 252 de registre casă şi 19 CEC-uri

pentru restituiri, în sumă de 6.199 lei.

Pentru informarea contribuabililior privind ITL, am emis un numar de 331de note de plata.

Pentru depunerea numerarului la Trezoreie, am intocmit un numar de 3780 de Foi de varsamant.

7. Evidenţa contabilă, Intocmirea situaţiilor de raportare a veniturilor,

Gestionarea contractelor de concesiune-închiriere si alte venituri;

Am efectuat aceste activităţi prin referentul Ordog Agnes şi constau în următoarele:

Page 104: Raport de activitate Primărie

103

- contabilizarea, sintetic – analitic a veniturilor, pe structura clasificaţiei bugetare, a tuturor

operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar şi prin virament, conform borderourilor de încasări prin caseria

proprie si extraselor de cont prin Trezoreria Municipiului;

- întocmirea facturilor si debitarea redevenţelor si chiriilor, conform contractelor si urmărirea

încasării acestora;

- întocmirea lunară a Balanţei de verificare contabile, a Notelor contabile, şi depunerea în termen la

contabilitatea Primăriei Municipiului Gheorgheni;

- intocmirea trimestrială a Contul de executie privind veniturile, conform clasificatiei bugetare;

- verificarea zilnica si lunara a caseriei;

- intocmirea lunar si trimestrial a Situaţiei de raportare a veniturilor proprii;

- efectuarea compensărilor, la cerere sau din oficiu, prin emiterea OP-urilor;

- propuneri pentru întocmirea bugetului anual;

- participarea la inventarierile anuale şi periodice;

- gestionarea chitantierelor si a altor formulare cu regim special şi arhivarea documentelor;

- alte operaţiuni legate de specificul activităţii.

Astfel, în cursul anului 2013 am efectuat:

- înregistrarea in evidenţa contabilă a unui nr. de 4607 operaţiuni fiscale conform Registrului-

Jurnal, pe baza documentelor contabile;

- introducerea pe roluri si categorii de ITL a unui nr de 2352 OP-uri intrate prin Trezorerie;

- întocmirea unui nr de 90 de Op-uri pentru regularizarea ITL si efectuarea a 847 compensări intre

categoriile de impozite;

- întocmirea unui numar de 632 de facturi;

- inregistrarea unui nr. de 1153 documente intrate si iesite;

- intocmirea altor situatii statistice si de raportare solicitate;

8. Soluţionarea contestaţiilor, metodologie şi contencios

Această activitate am realizato în principal prin consilierul juridic împreună cu şeful serviciului.

În cadrul acestei activităţi am efectuat:

- întocmirea referatelor şi a proiectelor de hotărâri, care în conformitate cu prevederile legale în

vigoare sunt de competenţa Serviciului financiar, cum ar fi: proiecte de hotărâre privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale, privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice,

stabilirea procedurilor şi criteriilor în baza cărora se acordă facilităţi fiscale, în limita competenţelor legale;

- soluţionarea oricăror sesizări, altele decât contestaţiile privitoare la aplicarea corectă a legislaţiei

fiscale în materie;

Page 105: Raport de activitate Primărie

104

- întocmirea adreselor care ridică probleme de natură juridică privitoare la modul de stabilire a

impozitelor şi taxelor, precum şi colectarea şi executarea silită ;

- emiterea Dispoziţiilor de soluţionare a contestaţiilor

- oferirea de consultanţă privind implementarea procedurilor de sistem şi operaţionale specifice

activităţilor din cadrul serviciului;

- reprezentarea intereselor Municipiului Gheorgheni în faţa instanţelor judecătoreşti, respectiv ţinerea

evidenţei proceselor şi litigiilor în care serviciul financiar este parte;

- formularea de întâmpinări, note scrise, concluzii, ridicarea de excepţii;

- ţinerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care unitatea era parte şi urmărirea obţinerii titlurilor

executorii pentru creanţele unităţii;

- comunicarea organelor de executare silită, titlurile executorii primite;

- în baza delegaţii speciale date de primar, fixare pretenţiilor, renunţarea la pretenţii, răspunsuri la

interogatoriu;

- exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

- exprimarea punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

- promovarea cererilor de chemare în judecată;

- întocmirea cererilor de intervenţii în dosarele aflate pe rol în care Municipiul Gheorgheni justifica

un interes;

- avizarea pentru legalitate la cererea conducerii a oricăror acte cu caracter juridic;

Astfel, in cursul anului 2013, am întocmit un numar de 5 de rapoarte de specialitate necesare

adoptării unor hotărâri ale Consiliului local, respectiv, 17 expuneri de motive pentru Primarul Municipiului.

Pentru soluţionarea contestaţiilor în materie fiscală, am emis un număr de 26 de Decizii/Dispoziţii de

din care 17 acte au fost adoptate în sensul admiterii în întregime a contestaţiilor, 6 contestaţii fiind respinse

în întregime, iar 3 contestaţii au fost admise în parte.

Legat de activitatea de contencios administrativ, fiscal şi comercial, anexeam Situaţia dosarelor

aflate pe rolul instanţelor de judecată în anul 2013, în care sunt prezentate cele 51 de procese instrumentate,

din care soluţionate favorabil unităţii administrativ teritoriale au fost 22 dosare, iar cauze pierdute 6.

În celelalte 23 dosare, municipalitatea ori a achiesat în întregime sau în parte la pretenţiile

formulate, ori nu s-a pronunţat o soluţie în cursul anului 2013.(Anexa nr. 1)

9. Gestionarea resurselor umane din cadrul serv. fin. precum şi cea administrativă

Această activitate am realizato prin seful serviciului şi am efectuat următoarele operatiuni:

- repartizarea sarcinilor serviciului financiar ITL angajaţilor, pe baza fisei posturilor si sarcinilor de

servici individuale, în funcţie de pregătirea profesională, abilităţi, competenţe şi schimbări intervenite în

structura personalului.

- evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor şi stabilirea obiectivelor

pentru următoarea perioada de activitate, şi pentru care se va face evaluarea următoare;

Page 106: Raport de activitate Primărie

105

- planificarea concediilor de odihnă şi aprobarea efectuării concediilor de odihna, şi a zilelor libere;

- preocuparea si sprijinul pentru pregătirea profesionala a angajaţilor;

- solicitarea asigurării bazei materiale si a consumabilelor necesare functionarii serv.financiar;

- rezolvarea oricăror probleme ivite – în scopul funcţionării serviciului financiar în condiţii optime, şi

la un nivel calitativ cât mai ridicat.

10. Registratura

Activitatea de intrare – ieşire a corespondenţei si a altor documente precum declaraţii, cereri, petiţii,

contestaţii, decizii, titluri executorii, somaţii etc. am realizato, la intrare, de catre Kolumban Livia Julianna si

Ordog Agnes, iar la ieşire, prin referent Kantor Arpad si Polgar Csaba, conform cu fişa posturilor.

Am efectuat următoarele operaţiuni:

- înregistrarea documentelor preluate de la contribuabili persoane fizice/juridice;

- verificarea depunerii tuturor actelor necesare rezolvării cererii ce urmează a fi înregistrată;

- preluarea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei primite prin poştă si curieri, către personalul

serviciului, pe baza repartizarii efectuate de seful serviciului;

- inregistrarea tuturor documentelor iesite din cadrul serviclului financiar, catre exterior;

- înregistrarea oricăror alte intrari - ieşiri de documente.

Astfel, în cursul anului 2013 am înregistrat în total un număr de 23.639 intrări – ieşiri de documente

reprezentand: cereri, certificate de atestare fiscala , declaratii masa impozabila, decizii de impunere, adrese

de solicitari de date, titluri si somatii de plata, confirmari de debite, titluri executorii pt.amenzi si altele,

contestatii, adrese de raspuns la solicitari, cereri si alele.

Concluzii

În urma activităţii de impunere-constatare pentru anul 2013, am constatat drepturi totale de

încasat la venituri proprii, în valoare de 29.014.902 lei, din care: din anii precedenţi suma de 4.532.805 lei,

şi din anul curent 2013 suma de 24.482.097 lei.

Am încasat la venituri proprii suma totala de 14.621.306 lei.

Astfel, pe anul 2013 a fost stabilit prin HCL un buget final la venituri proprii de 13.789.360

lei şi am realizat incasari de 14.621.306 lei, rezultând un procent de încasare faţă de prevederi de 106 %.

Din datele prezentate se poate concluziona că angajaţii din cadrul serviciului au îndeplinit cu

seriozitate şi responsabilitate atribuţiile înscrise în fişa postului, precum şi cele repartizate suplimentar.

Deasemenea, angajaţii din cadrul Serviciului Financiar ITL, am depus o muncă susţinută de

consiliere în sprijinul contribuabililor, aducându-le la cunoştinţă procedurile de lucru aplicate precum şi

reglementările legislative în vigoare, am realizat o bună colaborare cu toţi contribuabilii municipiului, iar

climatul cooperant al echipei a contribuit la ridicarea standardului de lucru a personalului şi de primire a

contribuabililor.

Page 107: Raport de activitate Primărie

106

Situaţia dosarelor instrumentate de cons. jur. Selyem-Hideg Norbert,

aflate pe rolul instanţelor de judecată în anul 2014

Nr.

Crt

Nr. Dosar Părţi: reclamant

vs. pârât

Obiect Faza de

judecată

instanţa Soluţia instanţei / termen de

judecată

1 585/234/2009 S.c Bucin s.a. vs.

Municipiul

Gheorghnei

Pretenţii (cva

folosintei parter

ECHO)

Recurs al

Bucin sa

ICCJ T: 12.12.2013 Anuleaza cererea

de recurs

+

2 1000/96/2010 Biro Emese vs

Primar, Cons local

Anulare HCL

31/2010, dispoziţie (

organigrama,

demitere)

Recurs B.E C.A. Tg Mureş Admitere recurs -

3 864/234/2011 Forestar vs. Mun.

Gheorgheni. Serv

Fin

Contestaţie la

executare

Recurs al

Forestar Tr. HR 25.03.2013respinge recursul +

4 1082/234/2011 Mun. Gh. vs. Melles

Elod

Revendicare teren

cart. Florilor

Recurs Mun. Gh Tr. Harghita T: 10.04..2013 Respinge

recursul.

-

5 1610/226/2011 Mun. Gheorgheni

vs. AG SERV

pretentii recurs T. Satu Mare T: 24.01.2014 0

6 2845/96/2011 Mun. GH. Vs.

Capis

Declanşare

insolvenţa

recurs CA Tg. Mureş T: 20.12.2013 admite recursul +

7 1639/234/2011 Dudilă C.T. vs.

Mun. Gh. Serv Fin

Contest. exec fond Jud. Gh. T: 23.01.2013 admite cererea

(achiesare)

0

8 3151/96/2011 Ardelean P.Victor

vs. Mu. Gh

Anulare act adm -

AC

recurs CA Tg Mures T. 18.01.2013 admite recursul,

rejudecare

0

9 3151/96/2011* Ardelean P.Victor

vs. Mu. Gh

Anulare act adm -

AC

rejudecare Tr. harghita T. 25.09.2013 Respinge cererea +

10 2202/96/2012 Termoenergy vs.

Mun. Gh. Serv Fin

A.a.Adm. taxa fol

teren public

Fond Tr. Harghita T. 06.09.2013Admite recursul.

Modifică în tot în sensul

respingerii acţiunii.

+

11 1520/234/2012 Bartok Sandor vs.

Primarul Mun. Gh

Plang. Contrav

parcare

fond Jud. Gheorgheni 22.06.2013 respinge plangerea

fata de Primar

+

12 35572/245/201

2

Mun. Gh vs.

Restas J.

Transf. amenzii fond Jud. Iaşi 04.07.2013 admite +

Page 108: Raport de activitate Primărie

107

13 35573/245/201

2

Mun. Gh vs.

Restas J.

Transf. amenzii fond Jud. Iaşi 25.06.2013 admite +

14 2115/96/2012 Capis vs. Mun.

Gheorgheni

Contest act a fisc fond Tr. Harghita 15.05.2013 suspendare 0

15 37965/245/201

2

Restas J. vs. Mun.

Gh

Transf. amenzii fond Jud. Iaşi 04.02.2013 anulează cererea -

16 880/96/2010/a

2

Entel vs. Mun. Gh Contestatie tabel

creante

fond Tr. Harghita T. 09.09.2013 respinge ca

inadmisibilă contestaţia

+

17 73/234/2013 Vulturul Carpatin

vs. Mun. Gh.

Act. Constat radiere

vehicul

apel Tr. harghita Respinge apelul +

18 74/234/2013 Explosiv Group

vs. Mun. Gh.

Act. Constat radiere

vehicul

apel Tr. harghita 30.10.2013 admite apelul

rejudecare

0

19 4957/245/2013 . Mun. Gh . vs

Restas J

Transf. amenzii fond Jud. Iaşi T. 27.06.2013 admite +

20 1296/96/2013 Hargaz vs. Mun.

GH

Suspendare a.a.fiisc fond Tribunal Harghita T 24.04. 2013 admite achiesare

0

21 1409/96/2013 Melles E. vs.

Cnsiliul Local

Anulare HCL

197/2012

fond Tribunal harghita T. 24.09.2013 Admite cererea. -

22 1106/326/2013 MUn. GH. Vs.

Recea Forest

Ordonanta de plata ordonanta Judecătoria

Topliţa

T. 02.10 . 2013 renunţare +

23 150/43/2013 Mun. Gheorgheni

vs. Ardelean P.V.

Revizuire revizuire C.A. Tg. Mureş 17.12.2013 respinge -

24 1044/234/2013 Viridis vs. Mun.

Gh S.F

Cont exec Fond Jud. Gheorgheni 30.01.2014 0

25 1082/234/2013 Mun. Gheorgheni

vs. Monturist

Restituire cautiune Fond Jud. Gheorgheni

08.08.2013 - renuntare 0

26 150/43/2013 Mun. Gh. Vs.

Ardelean paul ş.a.

Revizuire recurs revizuire C.A. Tg. Mureş 10.09.2013- respinge -

27 1121/234/2013 Gal Ildiko vs.

Mun. Gh S.F

Cont exec fond Jud. Gh 07.11.2013 renuntare +

28 840/234/2013 Monturist vs. Top

Grill INTERV.

Mun. GH

Folosinta teren Lacu

Rosu

fond Jud. GH T 12.02.2014 0

29 1295/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Forika Eniko

Evacuare bl. social fiond Jud. GH 22.10.2013 admite +

30 2653/96/2013 Hargaz vs. Mun.

GH

Anulare a a.a.fiisc fond Tribunal Harghita 28.01.2014

0

31 1323/234/2013 Mun. Gh vs. Evacuare bl. social fond Jud. Gh. 15.01.2014 admite +

Page 109: Raport de activitate Primărie

108

Kalusi Olga

32 1294/234/2013 Mun. Gh vs.

Duduj Monika

Evacuare bl. social fond Jud. Gh. 19.dec. 2013 admite +

33 1340/234/2013 Mun. Gh vs.

ANAF

Cont executare

(sechestru CT)

fond Jud. Gh. 21.01.2014 ia act de renuntare +

34 1322/234/2013 Mun. Gh vs.

Polgar Zoltan

Evacuare bl. social fond Jud. Gh. 23.01.2014 0

35 1321/234/2013 Mun. Gh vs. Csibi

Maria

Evacuare bl. social fond Jud. Gh. 12.12. 2013 admite cerea +

36 3307/96/2013 Arterimpex Vs

Cons Local

Anulşare HCL

revocare scutire

fond Tr.harghita 29.01.2014 0

37 3240/96/2013 Mun. Gh. Vs.

Kendyks Prod

insolventa fond Tr. Harghita 30.01.2014

38 1709/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Zoldek

Dizolvare fund fond Jud. Gheorgheni 18.12.2013 admite cererea +

39 196/96/2013

a2

Mun. Gh. vs Go sa Insolventa

Contestaţie tabel

Recurs Mun.

Gh

C.A Tg. mures 12.12.2013 admite

+

40 1660/96/2013 Kabelkon

Broadband vs.

Mun. Gh

Obligare emite act

adm (pretentii nume

domain)

fond Tr. Harghita 04.10.2013 respinge actiunea +

41 2011/234/2013 Termoenergy vs.

Mun. Gh. Serv Fin

Conte exec T+S Fond Jud Gheorgheni T: 18.02.2014 0

42 1933/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Help

Dizolvare fundatie fond Jud Gheorgheni 23.01.2014 admite +

43 1823/96/2013 Prefect vs. C.L.

Mun. Gh

Anulare HCL –

bonif PJ, reducere

hnadicap

fond Tr. Harghita Admite în parte. – (s-a recurat)

0

44 1861/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Baschet

Dizolvare fund. Fond Jud. Gheorgheni T. 23.01.2014 0

45 1932/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Zepelin

Dizolvare fund. Fond Jud. Gheorgheni T. 28.01.2014 0

46 1934/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund TV-Syn

Dizolvare fund. Fond Jud. Gheorgheni T. 18.02.2014 0

47 1882/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Sf. Andrei

Dizolvare fund. Fond Jud. Gheorgheni T. 05.02.2014 0

48 1758/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Vulturul

Carpatin

Dizolvare fund. Fond Jud. Gheorgheni T. 23.01.2014 0

Page 110: Raport de activitate Primărie

109

49 1881/234/2013 Mun. Gh. Vs.

Fund Sziget

Dizolvare fund. Fond Jud. Gheorgheni T. 30.01.2014 0

50 1834/234/2013 Solyom M. vs.

Mun. Gh.S.F

Cont. Exec. –

amenda RFV

Fond Jud. Gheorgheni T. 30.01.2014 0

51 2051/234/2013 Arterimpex vs.

Mun. GH .S.F

Cont exec fond Jud Gheorgheni Adresa din 30.12.2013 0

74/234/2013* Explosiv Group

vs. Mun. Gh.

Act. Constat radiere

vehicul

rejudecare Jud. Gheorgheni 26.02.2014 0

4108/96/2013 Berec R. vs. Mun.

GH. Serv. Fin

Cont act adm fisc Fond Tr. Hr.

Total cauze instrumentate: 51

Câştigate: 22

Pierdute: 6

Achiesări, renunţări şi nesoluţionate: 23

Page 111: Raport de activitate Primărie

110

VIII.SECRETAR În coordonarea secretarului se află următoarele structuri

1.Serviciul public de asistență socială

2.Serviciul public comunitar local de evidenţa a persoanei din municipiul Gheorgheni

3.Compartiment Arhiva

4.Compartimentul de relaţii cu comunitatea de romi

1. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul de asisenţă socială este condus de un şef serviciu şi are în componenţă

următoarele structurii :

1.Compartiment pentru acordarea de beneficii de asistenţă socială

2.Compartiment pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap

3.Compartiment privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

4.Compartiment pentru furnizarea de servicii sociale

Scopul acestei activităţi este de a veghea la respectarea şi ocrotirea drepturilor şi intereselor persoanelor

care , din diverse motive, nu pot să-şi exercite drepturile lor şi să-şi apere interesele prevăzute de lege.

Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui

cadru instituţional coerent în scopul de a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să

asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii

persoanei.

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi

locale, îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind

beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale.

Măsurile şi acţiunile specifice, au drept scop dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective

pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii.

Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel încât să prevină şi să limiteze orice formă de

dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.

Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de

asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale.

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale reglementează procesul de

evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

La serviciul public de asistenţă socială au fost înregistrate în anul 2013 un număr de 1684 cereri şi adrese, în

afara solicitărilor de ajutor social , alocaţie familială şi indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Page 112: Raport de activitate Primărie

111

Serviciul Public de Asistenţă Socială cuprinde 4 compartimente:

I.Compartimentul pentru acordarea de beneficii de asistenţă socială

Principalele activităţi în cadrul acestui compartiment sunt:

1. Acordarea ajutorului social aplicând Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

L.276/2010 cu norma de aplicare HG 50/2011 a modificat şi completat Legea 416/2001 privind

venitul minim garantat. Tot această lege a fost modificat prin OUG 124/2011 prin care trebuie urmărit atât

impozitul plătit cât şi asigurarea de locuinţă şi prin OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind

alocatia pentru sustinerea familiei. Având în vedere schimbările intervenite în legislaţie - am făcut afişe la

intrarea în sediu privind noile prevederi, am adus la cunoştinţa populaţiei noile reglementări atât prin mass

media (televiziune locală, articole în ziare) cât şi prin consiliere.

Lunar verificăm lista persoanelor care efectuează lucrări publice, lucrări de interes local. Totodată lunar

am primit adeverinţele AJOFM până în luna iulie 2013, iar din august din 3 în 3 luni. Din 3 în 3 luni primim

declaraţiile pe propria raspundere de la familiile beneficiare şi efectuăm anchete sociale în fiecare 6 luni/ la

modificarea componenţei familiei.

În cursul anului 2013 am primit cereri noi pentru ajutor social de la 75 de familii/ persoane singure.

Am stabilit ajutorul social prin Dispoziţia primarului la 62 de familii/ persoane singure. Am emis dispoziţie de

încetare a ajutorului social la alte 84 de familii beneficiare din următoarele motive: dosarul persoanei/ familiei

nu mai îndeplinea condiţiile prevăzute de lege, venitul familiei depăşea plafonul prevăzut de lege în urma

verificării adeverinţelor primite de la ANAF- municipiul Gheorgheni, respectiv în urma notificărilor primite de

la AJPIS ( Curtea de Conturi), decesul persoanei. Pe baza adeverinţelor ANAF- municipiul Gheorgheni am

editat si transmis catre agentia judeţeană 81 de dispoziţii de recuperare a sumelor necuvenite şi s-a încetat

dreptul la ajutor social pentru 15 persoane singure/ familii.

În ianuarie 2013 au beneficiat de ajutor 85 persoane singure şi 165 familii, această cifră fiind

modificată în fiecare lună în conformitate cu prevederile Legii 416/2001, întrucât până la sfârşitul anului

2013 au fost 246 de dosare active pentru ajutorul social cu 751 persoane.

Am emis în total 779 de Dispoziţii de suspendare/ repunere in plata/ modificare/ încetare/ stabilire/

recuperare privind dreptul la ajutorul social, respectiv stabilirea ajutorului de încălzire cu lemne pentru

beneficiarii de ajutor social/ stabilirea datei plăţii/ recuperarea ajutorului de încălzire pentru cei care nu

îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutorului social.

Page 113: Raport de activitate Primărie

112

În urma modificării legii de bază prin OUG 124/2011 care condiţionează acordarea de ajutor social numai în

cazul în care beneficiarii şi-au achitat obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile imobile şi mobile

pe care le deţin în proprietate- am suspendat 4 de dosare. În urma acestei măsuri cei 4 de familii şi-au plătit

datoriile faţă de bugetul local.

Începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la 750 lei

lunar prin HG nr.23/2013 din acest motiv am completat 249 de dosare cu fişe de calcul cu un tarif

corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului

de muncă. Aceste fişe conţin vize CFP.

Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la 800 lei

lunar prin HG nr. 23/2013, iar în urma OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001

privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru

sustinerea familiei nivelul lunar al venitului minim garantat s-a raportat la indicatorul social de referinţă am

completat 198 de dosare cu fişe de calcul cu un tarif corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară

garantat şi al indicatorului social de referinţă în plată,. Aceste fişe conţin vize CFP.

Am predat la timp borderourile şi rapoartele în fiecare lună Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,

am emis 97 de adeverinţe la cererea solicitanţilor pentru justificarea statutului de beneficiar al ajutorului social.

Am efectuat 342 de anchete sociale la persoane singure/ familii beneficiare de ajutor social. În urma acestor

anchete am verificat corectitudinea datelor în declaraţiile solicitanţilor şi am efectuat modificările necesare

pentru fiecare caz unde s-a constatat nereguli.

Întâmpinăm greutăţi în efectuarea anchetelor sociale, mai ales la familii de etnie romă- în sensul că nu

vor să fie controlaţi, nu declară adevărul, ameninţă membrii compartimentului cu ocazia vizitelor, motiv pentru

care s-a solicitat ajutorul Poliţiei Locale.

2. Ajutor de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social.

Pentru sezonul rece 2012-2013 s-a plătit ajutor de încălzire cu lemne în luna ianuarie 1682 lei,

februarie 116 lei, martie 174 lei.(total 1972 lei). La începutul sezonului rece 2013-2014 în luna octombrie s-

a plătit ajutorul de încălzire cu lemne pentru 181 familii în sumă de 52490 lei, în luna noiembrie pentru 21

familii 6090 lei şi în luna decembrie pentru 14 familii 3248 lei (216 familii-61828lei). În anul 2013 s-a

stabilit şi acordat ajutor de încălzire cu lemne pentru 228 familii/ persoane singure beneficiari de ajutor

social în sumă totală de 63800 lei.

3.Ajutor de urgenţă.

Page 114: Raport de activitate Primărie

113

In anul 2013 am acordat ajutor de urgenţă în 31 cazuri în sumă de 10.560 lei. Aceste ajutoare au fost

acordate în caz de boală, pentru procurarea medicamentelor necompensate, cheltuieli de şcolarizare, în caz de

deces etc.respectând HCL.

4. Stabilirea drepturilor privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor pe baza

OUG 111/2010

În cursul anului 2013 am înregistrat 218 cereri pentru indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor ,

conform OUG nr.111/2010

5..Stabilirea drepturilor privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993rep.

.Dosarele completate cu actele necesare, verificate am trimis lunar la AJPIS în termen legal.

6. Aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Conform acestei legi sunt active 185 dosare .

Am organizat efectuarea anchetelor sociale, în număr de 254.

Am emis 233 dispoziţii, au fost depuse în total 698 cereri.(cereri pentru prelungire).

Toate dosarele am verificat conţinând actele prescrise de lege: adeverinţe de venit, acte de la Trezorerie,

adeverinţe de la şcoală, care din 3 în 3 luni sunt introduse în baza de date.

În fiecare 3 luni trimitem la şcolile (Şcoala Generală „Vaskertes”, Şcoala Generală „Fogarassy Mihaly”,

Şcoala Generală „Kos Karoly”, Liceul Teoretic „Salamon Erno”, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae”, Colegiul Tehnic

„Batthyany Ignac”, Grupul Şcolar Construcţii de Maşini) din Municipiul Gheorgheni -o listă cu elevii care solicită

adeverinţe şcolare pentru reactualizarea dosarelor. Datele de pe adeverinţele primite de la şcoli se introduc în baza

de date pe calculator. Pentru actualizarea dosarelor conform legii se solicită de la titularii dosarelor adeverinţe de

venit la fiecare 3 luni. De asemenea se efectuează în fiecare 6 luni anchete sociale pentru fiecare familie.

Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea

familiei a instituit unele măsuri de protecţie socială clienţilor vulnerabili, măsurile de protecţie care au luat în

considerare creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze naturale .

Ca urmare a fost emis o dispoziţie colectivă cu anexă .

Menţionăm că efectuarea anchetelor sociale la romi prezintă problemă, motiv pentru care am solicitat ajutorul

Poliţiei locale.

II. Compartiment pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap şi drepturilor persoanelor vârstnice

Asistenţi personali

Page 115: Raport de activitate Primărie

114

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap compartimentul

de asistenţă socială a analizat cererile persoanelor, care s-au adresat biroului, a efectuat anchete la faţa locului şi a

înaintat documentaţia la biroul de resurse umane pentru a primi drepturile lor cuvenite.

Compartimentul pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap şi drepturilor persoanelor vârstnice ţine

legătura cu asistenţii personali . Numărul locurilor asistenţilor personali sunt aprobate cu HCL. În cursul anului

2013 în municipiul Gheorgheni s-a aprobat 65 de locuri dintre acestea 45 de persoane au fost angajate în

calitate de asistenţi personali cu contracte şi 20 persoane au primit indemnizaţie

.Întrucât s-au schimbat solicitările de mai multe ori privind angajarea cu contracte sau cu indemnizaţii,

hotărârea consiliului local a fost modificat de mai multe ori cele 65 de locuri rămânând

. În cursul anului 2013 SPAS a organizat instruirea asistenţilor personali.Cf art 38 din L 448/2006

autotităţile au obligaţia să asigure instruirea gratuit a asistenţilor personali, iar asistenţii personali au obligaţia să

participe o dată la 2 ani la instruire. Instruirea a fost ţinută de reprezentanţii autorizaţi de la Caritas Alba Iulia

Îngrijire la domiciliu La curs au participat 35 persoane.

SPAS a prezentat informare semestrial Consiliului local .

III. Compartiment privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului reglementează cadrul legal privind

respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului.

Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice

responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului

stabilite prin Constituţie şi lege şi se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la

echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie.

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii,

întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de

instanţele judecătoreşti.

Persoanele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile

privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul

familiei.

Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului a adus o serie de modificări.

Page 116: Raport de activitate Primărie

115

Conform noilor prevederi trebuie reînnoite anchetele sociale din 3 în 3 luni la copii instituţionalizaţi şi daţi în

plasament familial.

IV. Compartiment pentru furnizare de servicii sociale

A.Ajutor pentru încălzirea locuinţei

În cursul anului 2013 prin mas media am informat locuitorii municipiului despre măsurile de protecţie

socială în perioada sezonului rece- adică acordarea ajutorului de încălzire a populaţiei.

Conf. OUG 70/2011-privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece s-a reglementat

acordarea unor măsuri de protecţie socială a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei

părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi a modului de facturare şi

plată a energiei termice.HG 920/2011NM.

În anul 2013 s-a acţionat în continuare conform HotărâreaCL.nr.165/2011

Conform Ordonanţei de urgenţă au fost înregistrate pentru luna noiembrie 2013 un număr de 1473 cereri,

dintre care 1002 pentru energie termică, 3pentru energie electrică şi 471 pentru lemne de foc. Am verificat

cererile, dintre care 20 nu corespondeau cerinţelor legale, pentru care au fost emise dispoziţii de

neacordare. Restul a fost aprobat cu dispoziţia comună a primarului . Aceste cereri au fost înregistrate pe

calculator, şi calculat pentru fiecare persoană în parte ajutorul cuvenit, iar situaţiile au fost trimise la Agenţia

Judeţeană pentru Prestări şi Inspecţie Socială Harghita din Miercurea Ciuc au fost întocmite state de plată, şi

au fost anunţate prin afişaj, iar restul este în curs de rezolvare.

Tabel privind numărul cererilor şi sumele care s-au acordat în anul 2013.

Lemne

2013 Luna

Nr

cerere Suma

Ianuarie 727 26449

Februarie -1 26343

Martie -6 26171

78963

Pe lună

5

Luni

Noiembrie 471 16681*5 83405

Decembrie 26 1164*4 4656

Page 117: Raport de activitate Primărie

116

Contravaloarea ajutorului la energie termică este evidenţiată la SC E-STAR Srl.

Contravaloarea ajutorului la energie electrică este evidenţiată la SC ELECTRICA Srl.

Menţionăm că în anul 2013 ianuarie , februarie, martie ajutorul s-a acordat lunar, iar cu schimbarea

prevederilor legale cf HG 778/2013 începând de noiembrie 2013 ajutorul de încălzire s-a acordat cumulat pe 5

luni- pe sezonul rece.(noi 2013-martie 2014).

Datorită faptului că s-au schimbat criteriile pentru obţinerea subvenţiilor pentru încălzire a scăzut numărul

îndreptăţiţilor.

Conform art. 30 din Norme Metodologice privind aplicarea OUG 70/2011”Primarii au obligaţia de a efectua

lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru

verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi

veniturile acesteia pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.”

Aşa am efectuat la familii beneficiare pentru perioada sezonului rece 2012-2013 un număr de 651 anchete

sociale.În urma controlului s-a constatat ilegalităţi în 12 cazuri: Am emis 4 dispoziţii de încetare şi 8 dispoziţii

Energie termică

2013 Luna

Nr

cerere

Ianuarie 1056

Februarie 34

Martie 2

Noiembrie 1002

Decembrie 45

2013 Energie electrică

Luna Nr. Cerere Suma

Noiembrie 3 312

Decembrie 0

Page 118: Raport de activitate Primărie

117

de recuperare a sumelor, 2-la energie termică, şi 6 la lemne de foc,în sumă de 1157 lei şi 417,41 lei la energie

termică .

B.Transportul

Conform prevederilor legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap,Decret – Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în

prizonieri Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de

război şi conform HCL nr. 235/2012 au beneficiat de gratuitate şi de reducere de 50 % la bilete la transport

urban cu mijloace de transport în comun pe teritoriul administrativ al Municipiului Gheorgheni 193 persoane

beneficiare în suma de 46.771 lei.

În total au solicitat.: 12 persoane cu handicap în valoare de 7485 lei

11 persoane cf legilor speciale în valoare de 7080 lei

170 persoane vârstnice peste 65 ani în valoare de 32206 lei

Compartimentul pentru furnizarea de servicii sociale, autoritate tutelară, tineret şi protecţia copilului

are în viziunea sa deservirea conform codului etic a tuturor persoanelor care solicită ajutor, prestaţii sociale

privind rezolvarea problemelor lor.

Compartimentul acordă ajutor pentru persoanele handicap fizic şi mentali, nevăzători,vârstnici,

persoanele fără azil colaborând cu alte organizaţii neguvernamentale din municipiu, stăruindu-se pentru

reducerea la un număr cât mai mic a familiilor şi a persoanelor cu probleme sociale.

Am organizat sărbătorirea Zilei vârstnicilor , eveniment a cărei organizare a devenit tradiţie. Acest

eveniment cultural am organizat la data de - 1 octombrie 2013 - împreună cu alte ONG şi instituţii la care au

participat mai mult de 310 persoane,eveniment pe care dorim să –l organizăm şi în acest an, care reprezintă o

bucurie pentru vârstnici.

C..Ajutor Alimentar conform HG 600/2009

Menţionăm că compartimentul pentru furnizarea de servicii sociale a repartizat pentru 2013 persoane 79,3 tone de

alimente finanţat din Fonduri Europene constând din: făină, mălai,paste făinoase, zahăr, ulei, roşii în suc

propriu, zacuscă, conserve de carne de porc, miere.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care au beneficiat de ajutoare alimentare sunt:

Page 119: Raport de activitate Primărie

118

a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit

minim garantat

b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii

cumulate, se află sub 400 lei/lună;

d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

e) persoanele beneficiare ale prevederilor legilor speciale - invalizi, veterani şi văduve de război, persoane

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate

în străinătate ori constituite în prizonieri, eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei

române din decembrie 1989, artiştilor interpreţi sau executanţi din România, soţul supravieţuitor, ale căror

venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.

Colectivul de sprijin de autoritate tutelară, tineret şi protecţia copilului

Membrii colectivului au efectuat anchete de diferite tipuri

Ţinând cont de solicitările organelor competente, precum şi de cazurile ivite în cursul perioadei 1

ianuarie 2013 şi 1 ianuarie 2014 în acest domeniu am efectuat 843 anchete sociale, după cum urmează

Tipul anchetelor sociale În perioada

ianuarie - decembrie

2013

În caz de dezorganizare a familiilor şi divorţ 43

Anchete în cazul încredinţării şi internării minori,

copii aflaţi în dificultate, centre de îngrijire

346

Minori infractori 16

Internări în Cămin Spital 3

Internări persoanelor fără adăpost 6

Întreruperea executării pedepsei 0

Pentru persoane cu handicap 306

Anchete sociale pentru elevi studenţi 50

Anchete pentru ajutor de urgenţă 31

Anchete pentru asistenţi personali 42

Page 120: Raport de activitate Primărie

119

În afară de aceste anchete au fost înregistrate 272 solicitări reprezentând diferite statistici, rapoarte ,

răspunsuri la cereri.

Anchetele au fost efectuate la faţa locului cu respectarea confidenţialităţii datelor, în interesul minorilor,

a persoanelor cu handicap sau a altor persoane aflate în situaţii deosebite, luând în considerare aspectul social,

după caz, la fiecare familie.

Ca autoritate tutelară în anul 2013, am emis 1 dispoziţie de instituirea curatelei, pentru minori conform

legilor speciale.

Conform noului Cod Civil această activitate a fost preluată de instanţele judecătoreşti.

D. Evidenţierea persoanelor cf OG 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în

folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale

245 mandate au sosit de la diferite instanţe judecătoreşti, în cursul anului 2013, acestea au fost înregistrate şi

lista trimisă la Sc Gospodărie Comunală unde au efectuat munca în folosul comunităţii şi poliţia locală , care a

urmărit prezentarea sau neprezentarea lor la muncă.

Finanţarea serviciilor sociale de la bugetul local.

În cadrul compartimentului, am verificat activităţile, fundaţiilor, care au beneficiat de finanţare de la

bugetul local: Napsuár az esőben,căruia s-a achitat 80.560 lei de către Consiliul local,Fundaţiei Szent Márton

50.000 lei şi activităţii Caritas suma de 136.580 lei, care a fost repartizat în felul următor: Îngrijire la domiciliu

93.000 lei , Asistenţă familială 17.040 lei , Program pentru persoane cu probleme de dependenţă 7540 lei şi

Serviciul Program Şansa 12.000, Centru de dezvoltare de Educaţie Timpurie 7000 lei

Cofinanţare cost persoane internate asistate

În vederea finanţării costului pentru copii şi tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistent maternal proveniţi din

municipiul Gheorgheni au fost achitate 110.000 lei pe anul 2013 privind cofinanţarea Consiliului judeţean

Harghita.

În vederea cofinanţării costului la cheltuieli materiale şi servicii persoanelor asistate internate în Centrul de

Îngrijire şi Asistenţă , din Gheorgheni, şi Frumoasa şi în Centrul de Recuperare , Reabilitare Neuropsihiatrică

din Tulgheş a fost achitat suma în valoare de 65.000 lei.

.

Page 121: Raport de activitate Primărie

120

L.Sănătate

a.Tot în atribuţiile mele de serviciu intră şi urmărirea managementului Spitalului, în acest sens

participăm la şedinţele consiliului de administratie,discutăm problemele de management a Spitalului şi

informăm CL.

b.Activitatea cabinetului şcolar este urmărită de noi, strictul necesar a fost cuprins în bugetul local ,

însă acestea sunt departe de solicitările şi de necesităţile. Anexa 1

c. Asistenţă comunitară – Prin asistentul comunitar se asigură asistarea socio-medicală a romilor .

Asistentul comunitar facilitează comunicarea între instituţiile de stat, sanitare (spital- maternitate, medici de

familie) şi comunităţile marginalizate , prevenind abandonul şi facilitând înscrierea la medici de familie .

Asistentul comunitar dă rapoarte lunare şi anuale privind activitatea sa .Anexa 2

Anexa 1 Activitatea cabinetului şcolar

Anexa 2

Raport de activitate a asistentului comunitar pe anul 2013

Asistenta comunitară din municipiul Gheorgheni, în decursul anului 2013 a desfăşurat următoarele

activităţi:

1. Activitate de teren în care au fost identificate un număr de 16 persoane fără acte de identitate, din

această cauză nu s-au înscris la medicul de familie. Aceste persoane nu au fost conştiente de situaţia în care,

dacă nu au acte de identitate nu se pot înscrie la medicul de familie, dar cu ajutorul asistentei au fost la biroul de

evidenţa populaţiei şi şi-au făcut carte de identitate.

2. Au fost vizitate un număr de 195 de persoane care se află sub pragul sărăciei, şomaj, nivel de

educaţie scăzut, fără nici un fel de studii, persoane cu diferite dizabilităţi.

Au fost informate un număr de 190 de persoane asupra igienei corporale, alimentaţiei şi comportamentului în

societate. La fiecare familie cu probleme sociale, de sănătate şi educaţie s-a dat sfaturi şi ajutor din orice punct

de vedere.

Au fost ajutate persoanele mai sus menţionate, dacă au avut o problemă de sănătate, cu programare la medicul

de familie de care aparţin (vârstnici, copii, gravide, bolnavi cronici, nivel educaţional scăzut, nivel economic

sub pragul sărăciei) - un număr de 98 de persoane.

3. Au fost vizitate împreună cu medicul de familie bolnavii cu tumori în fază terminală, la care s-a

administrat injecţii cu morfină, măsurarea tensiunii arteriale şi temperaturii corporale. Au fost vizitate un număr

de 40 de persoane de vârsta a treia cu boli cronice : D.Z.; insulina dependent, ;HTA stadiu II, III; astmatici.

La unii dintre ei cei care nu au putut să se deplaseze fiind bolnavi sau imobilizaţi la pat au fost duse

medicamentele de la farmacie după prescripţia medicului de familie.

Page 122: Raport de activitate Primărie

121

4. Au fost vizitate un număr de 35 de nou născuţi şi înştiinţate mamele că trebuie să meargă la vaccinul

obligatoriu la medicul de familie de care aparţin.

5. De la fiecare medic de familie s-a dat o listă cu copiii de la 0 la 4 ani care nu s-au prezentat la unele

vaccinuri, chiar dacă au fost anunţate de două-trei ori.

Au fost luate legătura cu părinţii şi le-a fost explicat despre importanţa vaccinării, care îi pot proteja pe copiii

lor de anumite boli. Aceştia nu au înţeles şi asistentul comunitar a mers personal cu maşina proprietate

personală şi l-a dus la cabinetul medical. La aproximativ 70% dintre ei nu vroiau să se prezinte cu copii la

vaccin, inventau tot felul de motive personale, dar cu ajutorul Poliţiei din municipiul Gheorgheni s-a reuşit .

6.Au fost administrate vaccinuri obligatorii la şcolari-un număr de 31 de copii romi.

7. Promovarea sănătăţii în şcoala romă a avut loc prin activităţi de informare, educare despre igiena

sănătăţii la elevii romi din clasele I-VIII.

Deplasarea după fiecare vacanţă în teren pentru controlul şcolarilor din clasele I-VIII în vederea deparazitării,

verificarea amigdalitelor şi controlul dermatologic al acestora a avut o prioritate.

8. Asistentul comunitar a ajutat la întocmirea dosarelor de ajutor social, la Primăria Gheorgheni pentru

că nu au nici un fel de studii la un număr de 20 de persoane.

9. Au fost ajutate familii cu copii cu handicap locomotor, şi au fost programate pentru investigaţii şi

control un număr de 4 copii.

10.La copii abandonaţi în Spitalul municipiului Gheorgheni,s-a identificat părinţii care şi-au abandonat

copii la naştere şi copii cu diferite boli-în număr de 20 de cazuri.

S-au deplasat în teren pe strada Carpaţi, Mărului, Carierei şi Morii pentru identificarea părinţilor care şi-au

abandonat copii în spital..

11. Au fost preluate de asistentul comunitar personal certificatul de naştere al copiilor romi şi le-a

prezentat la medicul de familie

12. În semestrul II persoanele de etnie romă au colaborat mai bine s-a discutat în privinţa igienei,

sănătăţii şi a prezentării la medicul de familie dacă au probleme de sănătate, atât ei, cât şi copii lor.

13. Au fost îndrumate persoanele fără adăpost la azilul de noapte din municipiul Gheorgheni - un număr

de 3 persoane.

14. Asistentul comunitar s-a deplasat în teren pentru controlul şcolarilor din clasele I-VIII în vederea

deparazitării, verificarea amigdalitelor şi controlul dermatologic al acestora.

Fiind mulţi copii cu parazitări s-a solicitat de la Sanepid de soluţie de deparazitare

15. AU fost vizitate nou născuţii, unde le-au învăţat pe mame cum să-şi alăpteze copii, cum să-i îmbrace

adecvat în sezonul de iarnă.

16.Au fost semnalate 2 familii cu rubeolă, care au fost îndrumaţi la medical de familie.

Page 123: Raport de activitate Primărie

122

Diverse

Am participat în diferite comisii : de concurs , de promovare, de repartizare a locuinţelor etc.,de inventariere,

SCM., alegeri, referendum etc.

Serviciul public comunitar local de evidenţa a persoanei din Municipiul Gheorgheni

Serviciul este coordonat de secretar şi este condus de şef de serviciu şi are în structură

două compartimente

1.Compartiment stare civilă,

2. Compartiment evidenţa populaţiei

În anul 2013, Serviciul Public Comunitat Local de Evidenta Persoanelor a desfăşurat

următoarele activităţi:

Pe linie de evidenţa persoanelor:

Lucrătorii SPCLEP Municipiul Gheorgheni în cursul anului 2013 au preluat şi înregitrat

în total: 7137 cereri pentru eliberarea actelor de identitate din care:

2367 CI pentru persoane cu domiciliul în Mun. Gheorgheni şi

4770 CI pentru persoanele cu domiciliul în comunele arondate: Remetea,

Ciumani,Ditrau, Lazarea, Suseni, Joseni, Voslabeni.

Au fost completate 227 cărţii de identitate provizorie (CIP).

Au fost acordate 899 vize de reşedinţă pentru persoanele care şi-au anunţat schimbarea

reşedinţei prin aplicarea autocolantului de reşedinţă şi au fost actualizate în baza de date

menţiunile respective. Pe linia punerii în legalitate a persoanelor din comunitatea romă au fost

preluate:145 cereri pentru eliberarea actului de identitate.

Cu ocazia primirii cererilor au fost verificate:

modul de completare a cererilor şi exactitatea datelor din actele de stare civilă

conformitatea copiei actelor doveditoare cu originalele

identitatea persoanei

După verificările efetuate în baza de date au fost preluate:

7364 poze in total.

Cererile au fost înregistrate în registrul de primire şi eliberare a actelor de identitate, au fost

actualizate în Baza de Date Judeteană şi pregătite pentru producerea actelor de identitate. La

returnare, cărţile de identitate au fost înregistrate ( seria, nr. act , data valabilitatii, data înmâmării

Page 124: Raport de activitate Primărie

123

) în cereri şi în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea

reşedinţei.

În anul 2013 au fost operate, actualizate:

451 comunicari de nastere

418 menţiuni de deces

51 menţiunile de divorţ.

Au fost corectate potrivit testelor de coerenţă rulate pe baza judeteana de Biroul Judetean de

Administare Bazelor de Date următoarele neconcordanţe: acte de deces duble, acte de nastere

duble, neconcordante in ce priveste data decesului si anul eliberarii actului de deces, minori care

figureaza la alta adresa decat parintii lor, erori resedinta ( valabilitate peste un an), persoane la care

nu s-a operat datele de inmanare carte de identiate sau aceste date au fost operate gresit), istoric de

nume, persoane cu mai multe mentiuni de migrare cu aceeasi data a migrarii, persoane cu mentiuni

operative de tip restantier dar cu act de identitate valabil.

Actualizarile s-au facut zilnic pe baza cererilor depuse pentru eliberarea actelor de identitate si

pe baza comunicarilor inaintate de institutiile abilitate: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul

Justitiei, instantele judecatoresti, Direcia generală de paşapoarte

Furnizare de date cu caracter personal in conditiile legii ( Legea 677/2001 privind protectia

datelor cu caracter personal ) :

164 adrese înregistrate ( adeverintă domiciliul stabil, completare formular 401

privind componenţa familiei, verificări: pentru MAI pentru M.Ap.N, alte ministere, agenti

economici , pentru persoane fizice

Generare invitaţii: expiraţi – persoane nepuse în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor din

trimestrul I, II, III, IV/ 2013:

1298 buc. invitaţii tipărite pentru persoanele cărora li s-a expirat actul de

identitate şi înaintate la Politia Mun. Gheorgheni şi la Posturile de Politie din comunele arondate:

Remetea, Ditrau, Lazarea, Suseni, Joseni, Voslabeni, Ciumani

Arhivare documentelor din anul 2013 : 123 buc. dosare arhivate (până în prezent) – cu aprox.

330 de file numerotate şi scăzute.

Pe linie de informatică:

urmărirea şi testarea Proiectului ,,Sistem naţional integrat de întroducere şi actualizare a

informaţiilor legate de evidenţa persoanelor,, (SNIEP) - zilnic

scenarii de testare SNIEP

operarea corecţiilor pe baza listelor şi testelor de coerenţă,

asocierea cererilor cu poze

Page 125: Raport de activitate Primărie

124

actualizarea bazei de date: zilnic

solicitări de extrase (deces, naştere) pentru actualizarea BD

Pe linie de management:

ţinerea registrelor de evidenta pentru fiecare categorie de document eliberat (12 registre)

înregistrarea comunicarilor de nastere, deces, comunicari de la judecatorii ( interzicerea

drepturilor conf. art 64.CP -de a vota si de a fi ales), sentinte de divort, sentinte penale, adrese,

comunicari de stabilire a domiciliului în străinătate de la paşapoarte, aviz de insotire a marfii,

solicitari de transcrieri de casatorie, de nastere, radiograme DEPABD, adrese cu CI pierdute,

corespondenţe rezultate din relaţii cu alte autoritati publice; - în nr. total de:

835 de înregistrări (registru - corespondenţă ordinară)

164 înregistrări (registru 677/2001-date cu caracter personal)

întocmirea planului de măsuri şi activităţi pe linie de evidenţa persoanelor – trimestrial şi

analiza activităţi, pe trimestre.

convocări de pregătire profesională - trimestrial

întocmirea rapoartelor lunare şi a statisticilor lunare

verificarea şi avizarea cererilor primite - zilnic

raportare zilnică cu nr. cererilor preluate ( CI, CIP )

activităţi de mediatizare (TV, presa locala), privind persoanele ale căror act de identitate a

expirat, inclusiv tinerii de 14 ani care încă nu posedă acte de identitate.

continuarea implementării sistemului de control intern/managerial din cadrul primăriei

Municipiului Gheorgheni (SCM), elaborat :

18 proceduri operaţionale

Verificări la unitatile de ocrotire sociala privind punerea în legalitate a persoanelor ( 2 camini de

batrani, 3 centre de plasament familial, 2 centru de ingrijire pentru copii , activităţi cu staţia mobilă.

Centrul de îngrijire ,,Ora internaţional,,

Centrul de Îngrijire si Asistenţă Socială, str.Fogarassy Mihaly, nr. 4

Centrul de Plasament Familial nr. 10 din Mun. Gheorgheni,crt. Bucin, Bl.21,apt.12, jud.

Harghita,cu o Centrul de Plasament Tip Familial nr.2 din Mun. Gheorgheni,str. Rakoczi Ferenc

nr. 37

Căminul de bătrâni,Sf. Elisabeta ,din Mun. Gheorgheni,Bld. Lacu Roşu nr.212,

6. Centrul de Plasament Tip Familial nr.9 din Mun. Gheorgheni,

Centru de plasament Fundaţia Sfântu Francisc Deva – Casa Sfântu Ana din Municipiul

Gheorgheni Bld. Lacu Roşu nr. 35 cu o capacitate de 22 locuri;

Page 126: Raport de activitate Primărie

125

Pe linie de stare civilă:

La Compartimentul de Stare Civilă Municipiul Gheorgheni au fost oficiate şi înregistrate:

108 căsătorii,

474 naştere,

314 decese

Au fost întocmite 3 dosare de divorţ pe cale administratrivă.

Au fost eliberate 1470 certificate de stare civilă ( 821 naştere, 206 căsătorie, 443 deces).

La solicitarea instituţiilor competente a fost eliberat 546 buc. extras pentru uz oficial.

În registrele de stare civilă au fost înregistrate 1184 menţiuni.

Eliberat 52 adeverinţă tip anexa 9 (adeverinţă –statutul civil; pentru casatoriile în străinătate) .

Înaintat (prin corespondenţă) 474 comunicare de naştere.

Au fost solicitate:

31 transcrieri a unor certificate de stare civilă eliberate în străinătate;

2 rectificare:;

1 schimbare de nume pe cale administrativă;

0 livret de familie eliberate (lipsă imprimate);

229 demersuri iniţiate pentru succesiune ;

896 buletine statistice întocmite (naştere, căsătorie, deces)

Pentru persoanele din comunitatea romă au fost eliberate:

48 certificate de naştere

Cu ocazia primirii cererilor au fost verificate:

exactitatea datelor

conformitatea copiei actelor doveditoare cu originalele