of 22 /22
RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII 2011-2012, SEMESTRUL I ACTIVITATEA MANAGERIALĂ I. Realizarea documentelor de proiectare managerială 1. Programul managerial pentru anul şcolar 2011-2012, a fost conceput în spiritul obiectivelor majore ale MECTS şi adaptate la specificul unităţii noastre. 2. Programul managerial al activităţilor educative pe anul şcolar 2011-2012, a fost întocmit în concordanţă cu recomandările IŞJ Argeş dar şi cu preferinţele elevilor şi părinţilor. Fiecare învăţător şi diriginte şi-a conceput propriile tematici pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare precum şi programe concrete de colaborare cu factorii educativi externi (Poliţie, Sănătate, Cultură, părinţi, etc.). 3. Programul de control şi evaluare al directorilor unităţii, precum şi tematicile de control (inclusiv ale consilierului pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare) pentru anul şcolar 2011-2012. 4. Fişa de competenţe şi responsabilităţi ale directorului adjunct pentru anul şcolar 2011-2012. 5. Fişa de competenţe şi responsabilităţi ale consilierului pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2011-2012. 6. Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului de administraţie pentru anul şcolar 2011- 2012. 7. Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului profesoral pentru anul şcolar 2011-2012. Toate aceste programe care vizau managementul general al unităţii de învăţământ au fost diseminate şi s-au regăsit în programele şi planurile de acţiune ale compartimentelor din structura unităţii şi cele ale organismelor şi colectivelor de lucru: a) Programul de activitate al Compartimentului financiar – contabil b) Programul de activitate al Compartimentului Secretariat c) Programul de activitate al Bibliotecii Şcolare ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ Şcoala cu clasele I-VIII, Bascov Şcoala cu clasele I-VIII, Bascov Str. Păişeşti, Nr. 126, Comuna Bascov, Judeţul Argeş, Telefon / Fax: 0348/ 430.261, Telefon: 0248/270.668 Mail: Mail: [email protected] [email protected] www.scoala-bascov.webs.com www.scoala-bascov.webs.com Nr. ........ din .................... Nr. ........ din .................... . ....................... .......................

Raport Activitate

  • Upload
    paula78

  • View
    34

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raport de activitate la sfarsitul anului scolar 2011-2012

Text of Raport Activitate

Page 1: Raport Activitate

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII

2011-2012, SEMESTRUL I

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

I. Realizarea documentelor de proiectare managerială

1. Programul managerial pentru anul şcolar 2011-2012, a fost conceput în spiritul obiectivelor majore ale MECTS şi adaptate la specificul unităţii noastre.2. Programul managerial al activităţilor educative pe anul şcolar 2011-2012, a fost întocmit în concordanţă cu recomandările IŞJ Argeş dar şi cu preferinţele elevilor şi părinţilor.Fiecare învăţător şi diriginte şi-a conceput propriile tematici pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare precum şi programe concrete de colaborare cu factorii educativi externi (Poliţie, Sănătate, Cultură, părinţi, etc.).3. Programul de control şi evaluare al directorilor unităţii, precum şi tematicile de control (inclusiv ale consilierului pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare) pentru anul şcolar 2011-2012.4. Fişa de competenţe şi responsabilităţi ale directorului adjunct pentru anul şcolar 2011-2012.5. Fişa de competenţe şi responsabilităţi ale consilierului pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2011-2012.6. Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului de administraţie pentru anul şcolar 2011-2012.7. Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului profesoral pentru anul şcolar 2011-2012.Toate aceste programe care vizau managementul general al unităţii de învăţământ au fost diseminate şi s-au regăsit în programele şi planurile de acţiune ale compartimentelor din structura unităţii şi cele ale organismelor şi colectivelor de lucru: a) Programul de activitate al Compartimentului financiar – contabilb) Programul de activitate al Compartimentului Secretariatc) Programul de activitate al Bibliotecii Şcolared) Programul de activitate al Centrului de Documentare şi Informaree) Programul de acţiune al Consiliului Reprezentativ al Părinţilorf) Programele anuale de activitate ale Comisiilor Metodice şi Comisiilor Permanente precum şi Graficele semestriale ale activităţii concrete lunare.În anul şcolar 2011-2012, conducerea şcolii a acordat o atenţie deosebită realizării proiectului de buget pentru exerciţiul financiar 2012, cu aplicarea prevederilor metodologice privind judeţele pilot şi noua finanţare a învăţământului de stat. Printr-o foarte bună colaborare cu ordonatorul principal de credite şi Compartimentul de specialitate al IŞJ Argeş, am realizat Proiectul de Buget conform şi la timp. Consiliul Local ne-a alocat resursele financiare necesare pentru anul 2012. Obiectivele generale şi specifice urmărite :

- Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor;- Organizarea activităţii pentru începerea şi desfăşurarea activităţii anului şcolar 2011-2012 în

condiţii optime;- Aplicarea legislaţiei şcolare în vigoare;

ROMÂNIAROMÂNIAMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ

Şcoala cu clasele I-VIII, BascovŞcoala cu clasele I-VIII, BascovStr. Păişeşti, Nr. 126, Comuna Bascov, Judeţul Argeş, Telefon / Fax: 0348/ 430.261, Telefon: 0248/270.668

Mail: Mail: [email protected]@yahoo.comwww.scoala-bascov.webs.comwww.scoala-bascov.webs.com

Nr. ........ din ....................Nr. ........ din ....................

..

..............................................

Page 2: Raport Activitate

- Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, în vederea eficientizării procesului educaţional;

- Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto) formare continuă;- Orientarea procesului instructiv-educativ spre acţiune, spre practică;- Eliminarea conflictelor;- Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea: autorităţi centrale, locale, familie, instituţii de

cultură; - Eficientizarea fluxului informaţional şi de comunicare.

II. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii:1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor.

Pentru asigurarea structurilor în vederea realizării unei activităţi şcolare optime, conducerea şcolii a realizat următoarele acţiuni:

- S-a finalizat lucrarea de încadrare cu personal didactic, au fost constituite normele didactice, neexistând perturbări la încadrarea cu personal didactic;

- S-au constituit clasele de început de ciclu şi s-au operat modificările de efective pentru celelalte clase;

- A fost completată în funcţie de situaţia concretă rezultată din mişcările de cadre didactice, lista cu profesorii diriginţi la nivelul unităţii şcolare;

- Au fost repartizate spaţiile de învăţământ pe clase, programul de funcţionare în două ture, între orele 800-1800;

- S-a întocmit programul orar ţinându-se cont de încărcătura zilnică atât pentru profesori cât şi pentru elevi de către comisia numită în acest sens;

- S-a întocmit şi asigurat permanenţa serviciului pe şcoală pentru cadre didactice;- S-au întocmit programele de organizare şi proiectare a activităţii educative, culturale,

artistice şi de petrecere a timpului liber al elevilor;- S-au întocmit şi emis decizii legale privind structurile şi responsabilităţile la nivelul unităţii

şcolare pentru toate compartimentele existente;- S-au obţinut şi s-au reactualizat, după caz, avizele legale de funcţionare a unităţii de

învăţământ (autorizaţia sanitară, autorizaţia SSM);- S-a întocmit proiectul de buget pentru anul financiar 2012.

În ceea ce priveşte conţinuturile actului educaţional şi nivelul de pregătire al elevilor, conducerea şcolii şi-a propus şi realizat:

- Cunoaşterea temeinică a curriculum-ului şi restructurarea metodologică a activităţilor în concordanţă cu obiectivele şi principiile reformei; (revizuirea programelor)

- Realizarea perfecţionării continue a cadrelor didactice prin participarea la acţiuni de formare organizate de CCD Argeş şi de alte instituţii acreditate, acţiuni proprii de perfecţionare la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice, cercuri pedagogice, înscrieri la grade didactice etc.;

- Monitorizarea ritmicităţii şi obiectivităţii evaluării şi notării elevilor pe tot parcursul anului şcolar.

În ceea ce priveşte asigurarea logisticii necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional, conducerea şcolii a întreprins şi realizat:

- Finalizarea programului de reparaţii, curăţenie şi igienizare la toate spaţiile de învăţământ, program ce s-a realizat la timp şi în bune condiţii.

Organizarea este o funcţie de conducere care stabileşte şi asigură, în mod metodic, ordonat, chibzuit şi disciplinat forţele şi resursele umane, materiale şi financiare pentru obţinerea eficienţei instructiv – educative în învăţământ.

Totodată s-a ţinut cont şi de faptul că organizarea presupune şi coordonarea, adică o funcţie de sincronizare, de corelare, în mod unitar, a forţelor, a mijloacelor şi timpului de desfăşurare, în scopul înlăturării paralelismelor şi suprapunerilor, a evitării risipei de forţe umane şi de mijloace materiale şi financiare, ca şi de timp.

Page 3: Raport Activitate

În organizarea activităţii, echipa managerială a fost preocupată în primul rând de procurarea documentelor curriculare oficiale a manualelor, auxiliarelor curriculare (culegeri de texte şi de probleme, planşe, hărţi, caiete de exerciţii) a cărţilor pentru bibliotecă şi a aparaturii auxiliare.

2. Repartizarea responsabilităţilor:Fiecare responsabil de comisie, fiecare conducator de colectiv a primit responsabilităţi clare,

cu termene.Mai menţionăm faptul că fiecare membru al C.A. a primit responsabilităţi ce vizează

domenii de responsabilitate din şcoală.Considerăm că am realizat o comunicare rapidă, eficientă şi transparentă încurajând o

cultură organizaţională care stimulează comunicarea, implicarea, inovaţia.Repartizarea responsabilităţilor s-a făcut în concordanţă cu fişa postului, a competenţelor

fiecărui salariat al unităţii şi a planului managerial.În semestrul I al anului şcolar 2011-2012, activitatea a fost organizată pe compartimente

astfel:

3. Organizarea timpului:Orele de curs s-au desfăşurat în două ture:Tura I: 800-1200 / 1300

Tura II: 1200-1800 Programul personalului didactic auxiliar s-a desfăşurat între orele 800-1800.Programul personalului nedidactic a fost organizat în ture astfel încât să asigure curăţenia,

ordinea şi paza, între orele 700-2100.Organizarea timpului de muncă s-a făcut cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi

Contractului Colectiv.

4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare.Monitorizând întreaga activitate din şcoală, conducerea unităţii de învăţământ a folosit o

gamă diversificată de modalităţi, de la discuţii personale, colective atât cu personalul cât şi cu responsabilii, acţiuni de evaluare şi control (conform graficului şi tematici), participarea la toate activităţile catedrelor, comisiilor, la activităţile educative, extraşcolare, cu părinţii, cu alţi factori educaţionali, rapoarte şi analize în C.P. şi C.A..

Activitate de (auto) formare managerială:

- Ambii directori au participat la şedinţele organizate de IŞJ Argeş privind aplicarea Legii Educaţiei;

- Directorul a participat la cursul privind asigurarea calităţii în educaţie;

5. Plan de dezvoltare personală ca manager:În cadrul dezvoltării personale ca manager avem în vedere obiective specifice ale perioadei

2011-2012 ce decurg din noul sistem de organizare şi finanţare al învăţământului:Competenţele şi responsabilităţile directorului de unităţi şcolare în vederea descetralizării şi

consolidării autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţămât.Restructurarea metodologică a activităţilor didactice în concordanţă cu noile obiective şi în

principiile educaţionale ale reformei.

III. Resurse financiare şi materiale:

a) FINANCIARE:

1. Cheltuieli din bugetul local:

- consumabile ...........................- materiale de curăţenie ...........................

Page 4: Raport Activitate

- utilităţi: -energie electrică, gaze ...........................-apă şi salubritate ...........................-convorbiri telefonice, Internet ...........................

- reparaţii curente (zugrăveli, reamenajări) ...........................- sistem de supraveghere video ...........................- burse ...........................

2. Cheltuieli din bugetul de stat:

-achiziţionare aparatură didactică ...........................(calculatoare, videoproiectoare, imprimante)

3. Cheltuieli din bugetul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor:- staţie audio ...........................- confecţionare mobilier şcolar ...........................

(bănci, scaune, dulapuri)- diplome sfârşit de an şcolar 200 leiS-au dotat prin donaţii de la părinţi, clasele:

b) MATERIALE:

Activitatea de instruire – educare s-a desfăşurat în 14 săli din care 7 cabinete şi 3 laboratoare.

Atât spaţiile destinate procesului instructiv-educativ precum şi spaţiile auxiliare s-au încadrat în standardele şi normele prevăzute de legislaţia în vigoare.

IV. Resurse umane:

1. Personal didactic:

Nu au existat perturbări la încadrarea cu personal didactic, în şcoală desfăşurându-şi activitatea 65 de cadre didactice, titulari, suplinitori, detaşaţi şi pensionari cu o foarte bună pregătire metodică şi de specialitate.

Majoritatea profesorilor suplinitori au fost selectaţi din rândul cadrelor didactice cu continuitate în unitatea noastră şcolară, respectându-se în acest fel, atât propunerea IŞJ Argeş, cât şi respectarea principiului eficienţei şi continuităţii profesionale.

Conducerea unităţii şcolare a acordat o atenţie deosebită integrării în viaţa şcolii a profesorilor debutanţi şi nou veniţi, asigurându-i în permanenţă de sprijin moral şi profesional prin discuţii personale în urma asistenţelor la ore, prin îndrumarea acordată la întocmirea planificărilor anuale şi semestriale, prin întocmirea documentelor de proiectare didactică, prin completarea corectă a documentelor de evidenţă şcolară şi altele.

2. Activitatea comisiilor:

Responsabilii comisiilor metodice ce au funcţionat în unitatea noastră, au întocmit planurile manageriale, graficele şedinţelor de lucru şi tematica acestora, programul de acţiuni pe întreaga durată a anului şcolar, cu sarcini, termene precise, responsabilităţi, obiective generale şi specifice, precum şi mijloacele de evaluare.

În ceea ce priveşte comisiile pe probleme, acestea au fost mai puţin funcţionale, unele dintre acestea fiind chiar fără activitate. De aceea, conducerea şcolii îşi propune o monitorizare mai riguroasă în acest sens.S-au remarcat şi au făcut relativ funcţională comisia pe care au condus-o următorii responsabili:-Înv. Moiceanu Sever -Comisia de acordare a burselor şi ajutoarelor sociale

Page 5: Raport Activitate

..................................................................

V. Desfăşurarea procesului instructiv-educativ:

1. Calitatea proiectării didactice

Cadrele didactice au respectat recomandările şi metodologia în vigoare privind proiectarea activităţilor de învăţare şi a proiectării unităţilor de conţinut, recomandări date cu ocazia consfătuirilor didactice şi a cursurilor de abilitare curriculară în domeniu.

Putem afirma că majoritatea cadrelor didactice din unitatea noastră, ştiu că munca adevărată a profesorului începe după terminarea orelor de curs.

Proiectarea activităţii didactice se face realizând o concordanţă între planificarea calendaristică, programa şcolară, metodele de predare, manuale.

În urma asistenţelor la ore s-a constatat că sunt respectate normele metodologice de proiectare a unei unităţi de învăţare, a unui demers didactic eficient.

Schemele orare au respectat planurile cadru în vigoare.

2. Prezentarea opţionalelor/pachete de opţionale:

Principiul racordării la social, coroborat cu cel al flexibilităţii şi al egalităţii şanselor, au determinat stabilirea unui raport adecvat între trunchiul comun, care să ofere tuturor oportunităţi echivalente şi curriculum-ul la decizia şcolii ce trebuie să permită parcursuri şcolare, diferenţiate în funcţie de preferinţele şi aptitudinile fiecărui elev.

În acest sens, în anul şcolar 2011-2012 în cadrul CDŞ au fost propuse următoarele cursuri:...................................................................

VI. Activitatea pesonalului didactic auxiliar:

1. Serviciul Secretariat

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de personalul compartimentului Secretariat, acesta a reuşit să evite aglomerarea cu probleme curente printr-o judicioasă organizare a sarcinilor de lucru ce le revin prin fişa postului printre care amintim:

- completarea Registrului de evidenţă a elevilor;- completarea datelor în Registrele matricole;- trimiterea la termen a situaţiilor statistice cerute de către conducerea IŞJ Argeş;- rezolvarea problemelor curente – corespondenţa, completarea la zi a carnetelor de muncă,

întocmirea statelor de salarii;- completarea statelor de funcţii;- asigurarea logisticii necesare pentru examenele de simulare la diferite obiecte pe toată durata

anului şcolar, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare.Conducerea şcolii a apreciat activitatea desfăşurată de serviciul Secretariat ca fiind foarte

eficientă şi îndeplinită cu profesionalism.

2. Biblioteca şi CDI

Şcoala are o bibliotecă şi un CDI corespunzătoare.Activitatea bibliotecii şi a CDI se desfăşoară după un program anual şi semestrial.Fondul de carte este bine întreţinut: recondiţionări periodice, achiziţionări de noi volume.De asemenea, bibliotecara şcolii, şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute în fişa postului şi, în

plus, s-a implicat în derularea unor proiecte educaţionale atât la nivelul şcolii cât şi la nivel judeţean, păstrând o strânsă colaborare cu cadrele didactice, elevii şi părinţii în desfăşurarea diferitelor activităţi.

Page 6: Raport Activitate

VII. Activitatea personalului nedidactic:

1. Personal de întreţinere şi îngrijire:

Pe toată perioada semestrului personalul muncitor şi de întreţinere a avut ca sarcină de serviciu asigurarea ordinii şi a curăţeniei zilnice în toate clasele şi spaţiile auxiliare, remedierea tuturor disfuncţionalităţilor ce se ivesc.

Pentru pregătirea începerii noului an şcolar au fost igienizate şi amenajate toate grupurile sanitare din şcoală, s-au efectuat uşoare reparaţii în unele săli de clasă, a fost recondiţionat o parte din mobilierul de la clase, toate acestea cu forţe proprii, fiind implicat personalul nedidactic.

Lucrările s-au efectuat la termen, apreciem activitatea personalului nedidactic ca fiind eficientă şi de calitate.

8. CONCLUZII:

Considerăm că activitatea s-a desfăşurat în condiţii bune, rezultatele sunt mulţumitoare, iar pentru semestrul II, anul şcolar 2011-2012, proiectarea managerială trebuie realizată în aşa manieră încât micile carenţe să fie înlăturate.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICEDE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I 2011-2012

Comisia metodică şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la E.N pentru clasele terminale.

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări iniţiale ,formative şi

sumative cu caracter compensator de natură ameliorativ-constructivă;3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare colegială şi elev- cadru didactic;5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea şi dezvolatrea prestigiului şcolii;6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure

înţelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme.

Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in functie de standardele de referinţă s-a concretizat înpregătirea continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative concretizate în : ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC

-participarea la sedinţa cercului pedagogic Şcoala nr. 9 şi 6 la Biblioteca Judeţeană-suţinerea de referate: ,, Obiceiuri şi tradiţii la români,, prof. Cătălina Ruţă - organizarea olimpiadei de limba şi literatura română faza pe şcoală - Organizarea de activităţi în cadrul ariei curriculare ,, Limbă şi comunicare,, -tradiţii împrumutate : ,, E iarăşi Halloween,, prof. Cătălina Ruţă, clasa aV-a Valea Ursului -Organizarea de activităţi dedicate lui M. Sadoveanu cu participarea întregii catedre-Contribuţii în revista şcolii

Page 7: Raport Activitate

PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE :-înscrierea la grade didactice : la gr. I Prof. Tudor Cristela, Prof. Popescu Iuliana, Prof. Duţu Diana

CONCURSURI ŞCOLARE

-participarea la concursul şcolar naţional ,, Comper,, lb. romana cu 23 de elevi unde s-au obtinut punctaje foarte bune - participarea la ,, Olimpicii cunoaşterii,, - participarea la olimpiada de limba română , faza pe şcoală - paricipare la concursul ,, De ce Harry Potter şi nu Harap- Alb,, cu un nr. de 11 elevi , prof. Tudor Cristela şi Ruţă Cătălina la care s-au obţinut premii şi menţiuni: Nicolae Elena ,Premiul III, a VII-a B, Roxana Dumitrescu , premiul II, Rujan Daiana menţiune, Clasa a VII-a

Pregătire suplimentară

Catedra de limba română participă săptămânal la un program de pregătire structurat pe cele trei paliere : remedială, de performanţă şi specific T.N. cu clasele a VIII-a conform graficului aprobat .

EVALUARE

-Reactualizarea portofoliilor idividuale ale cadrelor didactice.- Reactualizarea portofoliilor elevilor.-Realizarea unor evaluări prin metode alternative (proiecte, portofolii).-Există prognoze şi diagnoze privind rezultatele la învăţătură.(formative/sumative)-Rezultate teze :

profesor Clasa Nr. de elevi

Media clasei

Note sub 5

Note peste 5

Mihai Felicia

Ruţă Cătălina a V-a a VI-a a VIII-a a VIII-a B

22231422

7,145,776,466,63

2441

20191021

TudorCristela

a VII-a B

a VII-a 29

Tudor Daniela aV-a Aa V-a Ba VI-a Ca VI-a Aa VIII-a

2020222323

6,606,405,585,916,35

24426

1816182117

Page 8: Raport Activitate

Puncte tari:-dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate,care stăpânesc conţinuturile predate ,fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente,demersuri didactice centrate pe elev-eficacitatea strategiilor didactice,varietatea metodelor folosite,creativitatea în adoptarea stilurilor de predare-metode şi strategii moderne,activ-participative,stimulative pentru învăţarea elevilor.Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific-calitatea evaluării elevilor,în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente-performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative-realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor-colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei -deschiderea spre comunicare,ilustrată prin diverse proiecte de echipăActivităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate

Responsabil ,prof. Cătălina Ruţă

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE LIMBI STRĂINE –SEMESTRUL I AN ŞCOLAR 2011-2012

În semestrul I al anului şcolar 2011-2012, Comisia de limbi străine a Şcolii Bascov a organizat şi a desfăşurat activităţile prevăzute în planificarea anuală a Comisiei.

S-a urmărit desfăşurarea de activităţi instructiv educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi la rezultate deosebite la concursurile şcolare, pe baza noilor standarde de acreditare şi evaluare a calităţii în educaţie.

S-au diversificat practicile didactice din perspectiva centrării activităţilor pe elev şi nevoile educaţionale specifice, în vederea dezvoltării competenţelor cheie la elevi, conform foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012.

S-au întocmit planificările calendaristice şi proiecte didactice în concordanţă cu programele didactice în vigoare.

S-a urmărit de asemenea o îmbunătăţire a relaţiei de comunicare cadru didactic – cadru didactic şi elev – cadru didactic şi modernizarea tehnicilor şi strategiilor de lucru care să asigure înţelegerea noilor cunoştinţe şi aplicarea lor în teme.

Au fost elaborate şi administrate testele de evaluare iniţială în vederea diversificării strategiilor didactice în concordanţă cu nevoile identificate şi au fost aplicate elevilor la 1 octombrie 2011. În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive au fost realizate teste de progres şi am organizat consultaţii la clasele a V-a A şi B, unde au fost rezultate nesatisfăcătoare la limba engleză, precum şi la clasele VI, VII, VIII la limba franceză.

S-au organizat activităţi educative cu impact pozitiv în rândul elevilor, proiecte educative, de exemplu „Tradiţii şi obiceiuri specifice în România şi Marea Britanie” promovate în cadrul CDI: “Halloween”, “Thanksgiving”, „Sărbătoarea Crăciunului”. La activităţi au participat toţi membrii comisiei, iar în luna decembrie alături de activitatea organizată de Crăciun şi îndrumarea elevilor pentru revista şcolii, d-na prof. Cristina Gănţoi a prezentat şi referatul intitulat „Metode alternative de evaluare”.

În luna decembrie membrii comisiei au organizat Concursul Naţional „Olimpiadele Cunoaşterii”, ediţia a VII-a etapa I la care s-au obţinut următoarele rezultate:

Page 9: Raport Activitate

Limba engleză:Faza naţională:1. DINESCU DIANA, clasa a V-a A, locul I, prof. Sora Ilzi2. VOICA ANDREI, clasa a V-a C, locul I, prof. Popescu Iuliana 3. NIŢĂ MIHAELA, clasa a VI-a A, locul I, prof. Sora Ilzi4. VOCHIN LARISA, clasa a VI-a A, locul I, prof. Sora Ilzi5. CONSTANTIN IONELA, clasa a VII-a A, locul I, prof. Sora 6. ENE MARIA, clasa a VII-a A, locul I, prof. Sora Ilzi7. GĂRAN LORENA, clasa a VII-a A, locul I, prof. Sora Ilzi

Faza judeţeană:1. BUCUR IRINA, clasa a V-a A, locul II, prof, Sora Ilzi2. BUGEANU ALEXANDRA, clasa a VII-a A, locul II, prof. Sora Ilzi3. ENACHE ANDREEA, clasa a III-a A, locul II, prof. Sora Ilzi4. IORDACHE ADRIAN, clasa a VII-a A, locul II, prof. Sora Ilzi5. OLTEANU ANDREEA, clasa a V-a B, locul II, prof. Sora Ilzi6. PLEŞIŢĂ ALEXANDRA, clasa a V-a B, locul II, prof. Sora Ilzi7. ŞTEFAN GABRIEL, clasa a V-a A, locul II, prof. Sora Ilzi8. TUCĂ OANA, clasa a V-a C, locul II, prof. Popescu Iuliana9. DOBRESCU VLAD, clasa a III-a A, locul III, prof. Sora Ilzi10. GRECU MIHAI, clasa a VII-a A, locul III, prof. Sora Ilzi11. BĂDESCU ADRIAN, clasa a VII-a A, menţiune, prof. Sora Ilzi12. CIOCOTOIU DAVID, clasa a V-a C, menţiune, prof. Popescu Iuliana13. GUŢICĂ MIHAI, clasa a VII-a A, menţiune, prof. Sora Ilzi14. ILIE IUSTIN, clasa a VIII-a A, menţiune, prof. Sora Ilzi15. SIMION DRAGOŞ, clasa a VII-a A, menţiune, prof. Sora Ilzi16. TOLBARU TEODORA, clasa a V-a B, menţiune, prof. Sora Ilzi

Limba franceză:Faza naţională:1. CIOCOTOIU DAVID, clasa a V-a C, locul II, prof. Gănţoi Cristina2. DINESCU DIANA, clasa a V-a A, locul II, prof. Gănţoi Cristina3. FLOREA ANDREI, clasa a V-a C, locul II, prof. Gănţoi Cristina4. MĂNESCU BIANCA, clasa a V-a B, locul II, prof. Larroze Ana-Maria5. PLEŞIŢĂ ALEXANDRA, clasa a V-a B, locul II, prof. Larroze Ana-Maria6. ŞTEFAN LUCIAN, clasa a V-a A, locul II, prof. Gănţoi Cristina 7. TOLBARU TEODORA, clasa a V-a B, locul II, prof. Larroze Ana-Maria8. ŢUCĂ OANA, clasa a V-a C, locul II, prof. Gănţoi Cristina9. VOICA ANDREI, clasa a V-a C, locul II, prof. Gănţoi Cristina

Faza judeţeană:1. GHEORGHE ALEXANDRA, clasa a VIII-a A, locul II, prof. Larroze Ana-M.2. NEAGU ANA, clasa a V-a C, locul II, prof. Gănţoi Cristina3. OPREA COSMIN, clasa a VIII-a A, locul II, prof. Larroze Ana-Maria4. POPESCU IOANA, clasa a VI-a C, locul II, prof. Gănţoi Cristina5. CHILIMENT CRISTI, clasa a VI-a A, menţiune, prof. Larroze Ana-Maria6. MOISE ALISA, clasa a V-a C, menţiune, prof. Gănţoi Cristina7. NIŢĂ MIHAELA, clasa a VI-a A, menţiune, prof. Larroze Ana-Maria

Rezultatele obţinute au fost popularizate în presă.

Responsabil al Comisiei de limbi străine,Prof. Sora Ilzi

Page 10: Raport Activitate

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂANALIZĂ A ACTIVITĂŢII PE SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2011-2012

1. Asigurarea calităţii actului educaţional Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a şcolii. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curriculare în conformitate cu aptitudinile,

nevoile elevilor, profesorilor şi solicitărilor comunităţii locale. Elaborarea CDS în concordanţă cu cerinţele elevilor şi resursele şcolii. Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă. Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de evaluare. Prelucrarea rezultatelor, discutarea

greşelilor tipice. Măsuri. Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. Accentuarea laturii educative. Creşterea activităţilor independente, diferenţiate, de grup. Utilizarea de strategii activ-participative. Practicarea permanentă a evaluării formative. Selectarea, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade, concursuri, sesiuni

ştiinţifice, simpozioane.

2. Valorificarea şi valorizarea resurselor existente Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică. Derularea programului de formare continuă conform planurilor operaţionale. Organizarea de acţiuni metodice la nivelul comisiei metodice. Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv educativ: amenajarea claselor,

asigurarea manualelor şi auxiliarelor. Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală. Achiziţionarea de materiale didactice pregătirii de specialitate a elevilor

3. Printre direcţiile prioritare de acţiune s-au numărat: Predarea integrată a matematicii (aritmetică + algebră + geometrie) Studierea şi aprofundarea programelor şcolare Cunoaşterea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale precum şi a

programei pentru disciplina matematică Diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare Asigurarea învăţării diferenţiate Ameliorarea demersului didactic prin centrarea activităţii pe asocierea conţinuturilor şi

competenţelor Exersarea rezolvării de teste la clasele a VIII-a pe baza modelelor elaborate de MECTS

pentru Evaluarea Naţională Optimizarea redactării rezolvării exerciţiilor şi problemelor de matematică Centrarea activităţii didactice pe exerciţii aplicative şi aprofundarea noţiunilor învăţate

4. Activităţi desfăşurate: organizarea şi desfăşurarea evaluării iniţiale la disciplina „matematică” cu subiecte unice şi

barem unic de evaluare. Prelucrarea rezultatelor, discutarea greşelilor tipice. Măsuri; întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conform programei şcolare; participarea la cercul pedagogic de specialitate (Şc. 6 Piteşti); dezbatere şi referat „Metode de evaluare specifice matematicii”; lecţie demonstrativă – clasa a V-a B;

Realizat de prof. Diaconescu Constantin

Page 11: Raport Activitate

ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE,, ŞTIINŢE ALE NATURII,,

SEMESTRUL I AN ŞCOLAR 2011-2012

Activitatea Comisiei metodice ştiinţe ale naturii din Şcoala cu clasele I-VIII Bascov în semestrul I al anului şcolar 2011-2012 s-a axat pe îndeplinirea următoarelor obiective:

1. Organizarea activităţii comisiei metodice;2. Organizarea activităţii didactice;3. Susţinerea testelor iniţiale;4. Pregătirea pentru lecţie;5. Perfecţionarea activităţii metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice;6. Pregătirea suplimentară a elevilor;7. Creşterea nivelului de pregătire al elevilor;8. Evaluarea randamentului şcolar;9. Dezvoltarea bazei didactice a şcolii.

Obiectivele stabilite prin PROGRAMUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE în anul şcolar 2012/2013 pentru semestrul I au fost îndeplinite printr-o serie de activităţi realizate de profesori, dintre care putem aminti:

- Organizarea colectivului de cadre didactice care fac parte din comisia metodică, repartizarea sarcinilor pe fiecare membru;

- Stabilirea tematicii pentru semestrul I conform propunerilor membrilor comisiei;- Întocmirea documentelor comisiei metodice;- Participarea tuturor membrilor comisiei metodice la acţiunile organizate în cadrul comisiei; - Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi a unităţilor de învăţare corespunzătoare ţinând

cont şi de recomandările M.Ed.C.T. şi I.S.J.;- Proiectarea, disrtribuirea şi corectarea testelor inţiale la fizică, biologie şi chimie;- Discutarea rezultatelor obţinute la aceste teste cu prezentarea metodelor şi mijloacelor de

ameliorare a reultatelor acestora la nivelul catedrei, părinţilor şi la nivelul consiliului profesoral;- Participarea cadrelor didactice la consfătuirile organizate de I.S.J. şi C.C.D. pentru cunoaşterea

modificărilor programelor şcolare, a altor informaţii utile privind procesul de învăţământ;- Întreprinderea unor acţiuni care să conducă la cunoaşterea mai profundă a elevilor din punct de

vedere intelectual, al comunicativităţii, al posibilităţii lor de exprimare orală şi scrisă, al emotivităţii în vederea adecvării metodelor de predare-învăţare-evaluare la specificul clasei şi personalităţii elevilor;

- Intensificarea colaborării cadrelor didactice de diferite specialităţi pentru o mai bună tratare interdisciplinară;

- Folosirea mijloacelor auxiliare (softuri educaţionale, imagini, video etc.) ca modalităţi moderne folosite în cadrul lecţiilor;

- Asigurarea accesului la informaţia de specialitate, metodică şi psihopedagogică a tuturor cadrelor didactice prin realizarea unor abonamente la publicaţiile corespunzătoare, prin procurarea softurilor educaţionale specifice;

- Testarea, selectarea şi pregătirea elevilor dotaţi în vederea participării lor la concursurile şi olimpiadele şcolare;

- Stimularea participării elevilor la întocmirea unor proiecte, portofolii, referate care presupun căutare, cooperare, selectare, studiu individual etc.;

- Realizarea unor acţiuni complementare, a unor proiecte educaţionale şi implicarea reală a elevilor în acţiunile organizate;

- Îndrumarea elevilor privind modul de pregătire al lecţiilor la fiecare disciplină în funcţie de specificul fiecăreia;

- Stimularea elevilor spre rezolvarea unor probleme cu grad ridicat de dificultate şi îndrumarea lor în acest demers;

Page 12: Raport Activitate

- Folosirea optimă a mijloacelor de învăţământ din dotarea şcolii pentru a spori gradul de eficienţă al lecţiilor;

- Înlesnirea accesului cadrelor didactice şi al elevilor la informaţie;- Verificarea permanentă şi notarea ritmică a elevilor;- Îmbinarea metodelor clasice de evaluare (probele orale, scrise, practice) cu cele moderne

(portofoliul, proiectul, investigaţia etc) şi stabilirea unui echilibru între acestea;- Respectarea orelor de evaluare la sfârşitul fiecărei unităţi de evaluare;- Întocmirea listelor de inventar la fiecare disciplină şi păstrarea materialelor cu responsabilitate;- Valorificarea bazei didactico-materiale a şcolii în cadrul lecţiilor şi a activităţilor

extracurriculare;

Activităţile prezentate mai sus au condus la obţinerea următoarelor rezultate:

Olimpiade şi concursuri şcolare:

Olimpiada de fizică faza locală:

Elevi participanţi –19 – calificaţi la faza judeţeană 10 elevi:

- Din Cristian Raul clasa aVI-a;- Badea Daniel clasa aVI-a;- Popescu Denisa clasa aVI-a;- Şerban Bogdan Marian clasa aVI-a;- Enache Mihai clasa aVII-a;- Belea Mihai Augustin clasa aVII-a;- Boştină Valentin clasa aVII-a;- Grecu Mihai Viorel clasa aVII-a;- Barbu Ana Maria clasa aVIII-a;- Spătaru Andrada Bianca clasa aVIII-a;

Concursul naţional de fizică Phi Online coordonat de universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi:

Elevi participanţi -4- cu următoarele rezultate:- Enache Mihai clasa aVII-a premiul III;- Belea Mihai Augustin clasa aVII-a premiul III;- Barbu Ana Maria clasa aVIII-a premiul II;- Spătaru Andrada Bianca clasa aVIII-a menţiune.

Activităţi Comisia metodică:

Lecţie deschisă ţinută în data de 25 XI 2011 cu tema: ,,Graficul mişcării mecanice” la clasele a VI-a în cadrul orelor de pregătire suplimentară de către prof. Ioan Tomozeiu;

Referat metodic: prezentarea unui portofoliu pentru elevii de clasa a VIII ce poate fi adaptat prin simplificare şi celor de clasa a VI-a şi a VII-a pe tema ,,Fenomene termice” prezentat de prof. Ana Tomozeiu

Participări proiecte:1. Participare la activităţile de cercetare educaţională aplicativă şi la implementarea

proiectului de cercetare în domeniul educaţional ,, Laborator în aer liber” -prof. Ana Tomozeiu şi Ioan Tomozeiu;

2. Participare la activităţile proiectului educaţional ,,Susţinerea elevilor în realizarea progresului şi performanţei şcolare la fizică” prof. Ana Tomozeiu şi Ioan Tomozeiu;

Page 13: Raport Activitate

Participare la alte activităţi organizate de I.Ş.J .:

- Participare la activităţile organizate în cadrul cercurilor pedagogice susţinute în luna noiembrie pentru fiecare specialitate;

Dezvoltarea bazei materiale a şcolii:

- Realizarea unui parteneriat între comitetul de părinţi, conducerea şcolii şi profesorii de fizică în urma căruia în laboratorul de fizică s-au realizat activităţi de igienizare prin zugrăvirea acestuia, şi de modernizare pin schimbarea uşii, a draperiilor, a scaunui profesorului şi a planşelor didactice.

Responsabil comisie metodică, Prof Ioan Tomozeiu

RAPORT DE ACTIVITATEAL COMISIEI METODICE AL PROFESORILOR DE CULTURA CIVICA, ISTORIE,

GEOGRAFIE SI RELIGIE DIN ARIA CURRICULARA “OM SI SOCIETATE”PRIVIND ACTIVITATEA PE CARE AU DESFASURAT-O

IN SEMESTRUL I 2011 - 2012

Membrii comisiei s-au preocupat sa transpuna in practica cele 3 obiective prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate, la cresterea ratei de succes scolar: reducerea absenteismului, evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii, imbunatatirea competentelor de lectura.

Au fost studiate planificarile unice pe discipline ale Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului si foaia de parcurs specifica fiecarei discipline din aria curriculara.

La sedinta de reorganizare a comisei din 19.09.2011 s-au dezbatut cerintele ministerului si s-au stabilit actiunile de elaborare a testelor initiale dupa modelul dat de minister.

La testarea de la cultura civica, unde rezultate au fost cerute de inspectorat, media rezultatelor a fost urmatoarea: la clasa a VII-a – 7,76, iar la clasa a VIII-a A – 6,47.

Plecand de la aceste rezultate s-a stabilit ca aprofundarea cunostintelor la aceasta disciplina sa urmareasca: dimensiunea descriptiv-informativa (cunostinte despre persoane, societate si stat); dimensiunea normativa (transmiterea valorilor si a normelor sociale); dimensiunea interogativ-reflexiva si valorizatoare (reflectia critica asupra valorilor si normelor

sociale); dimensiunea practica (formarea de atitudini si de comportamente democratice, exersarea

acestora in cadrul unor activitati de invatare ce au ca referinta practicile democratice).

Trebuie realizat echilibrul intre instuire – educare – actiune – practica, respectiv raportul dintre cunostinte – valori – atitudini / comportamente. Cunostintele asimilate, desi sunt extrem de importante, trebuie sa reprezinte surse sau pretexte pentru exersarea gandirii critice si pentru formarea de atitudini democratice.

In strategiile de lucru propuse am tinut cont permanent de experienta de viata a elevilor la aceasta varsta, valorificand-o pozitiv in cadrul orelor de curs, aspect constatat si de reprezentantele ARACIP in urma asistentei facute la clasa a VII-a C.

Toti profesorii din catedra au fost preocupati de atingerea obiectivelor masurabile propuse prin gruparea elevilor din fiecare colectiv pentru remediere, progres sau performanta scolara, actiuni

Page 14: Raport Activitate

prevazute in planul managerial. Au fost intocmite la termen planificarile calendaristice si depuse la comisie. Planificarea activitatailor metodice s-a desfasurat conform graficului stabilit.

In cadrul catedrei de istorie profesorii Rosoiu Ion si Alexandru Camelia au organizat actiuni de : Ziua Armatei – 25.10, Marea Unire – 1.12 si 24 Ianuarie – Unirea Principatelor unde s-a prezentat semnificatia acestor zile, s-au depus coroane de flori din partea primariei si s-au prezentat programe artistice adecvate la care si-a adus contributia si corul scolii condus de doamna profesoara Minescu Dana.

Doamna Alexandru Camelia si-a sustinut lucrarea pentru obtinerea gradului didactic I cu o interesanta lucrare despre “Case memoriale, statui si inscriptii din municipiul Pitesti”.

Avandu-se in vedere faptul ca si domnul profesor Dinu Paul a sustinut anul trecut o lucrare tot pentru obtinerea gradului didactic I despre “Geografia fizica si economica a municipiului Pitesti”, cele doua lucrari reprezinta surse extrem de valoroase pentru realizarea unor optionale la cele doua discipline pe aceasta tema.

In calitate de diriginti am antrenat elevii la diverse activitati precum: Ziua Curateniei sau participarea la unele concursuri scolare. La concursul “ECOFEST Junior” elevii clasei a VIII-a au obtinut 3 locuri intai prin elevii: Gheorghe Alexandra, Porojan Diana si Sfectu Teodor si doua locuri 2 prin Stan Lavinia si Stan Melania. La catedra de religie domnisoara profesoara Duran Cristina a sustinut in luna noiembrie lectie deschisa la dirigentie clasa a VII-a B cu tema “Atitudine fata de lumea actuala” cu ocazia “Saptamanii educative globale” (14.11 – 21.11). In luna decembrie a sustinut lectie demonstrativa la clasa a II-a A cu tema “Rugaciunea in viata crestina”. La serbarea de Craciun a pus in scena o creatie proprie “Rasaritul cel de Sus”. In calitate de profesor coordonator la revista scolii “Flori de cerneala peste anotimpuri” s-a preocupat alaturi de ceilalti colegi de scoaterea primului numar al revistei. Tot cu ocazia sarbatorilor de iarna s-a implicat si in atragerea de sponsori pentru acest eveniment. Astfel au fost aduse 51 de pachete din partea “INERGY S.A.” prin Sara Ana in valoare de 20RON pachetul.

A continuat parteneriatele cu Biserica, Biblioteca Judeteana, Centrul de Tip Familial Gavana III, precum si proiectele nationale “Gradina copilariei” si “Copilul in familie”.

Toti membrii comisiei au fost prezenti la activitatea de cerc pe centrele stabilite. Domnisoara Duran a avut o prezenta activa in analiza activitatii, interviul fiind difuzat pe posturile locale Arges TV si Absolut TV.

In calitate de diriginti a existat o permanenta preocupare pentru reducerea absenteismului scolar. Zilnic s-a luat nota de prezenta si saptamanal s-au centralizat absentele, instiintandu-se familiile acolo unde a fost cazul.

Nici imbunatatirea competentelor de lectura nu a fost neglijata, disciplinele ariei curriculare “Om si societate” pretandu-se foarte bine in a stimula preocuparea elevilor pentru lectura.

Fata de cele mentionate consider activitatea catedrei “Om si societate” foarte buna si preocupata in acest semestru de ridicarea progresului scolar si un procent de promovabilitate la finele anului scolar cat mai ridicat.

Nr. crt.

Denumirea activitatii Loc de desfasurare

Termen calendaristic

Obs.

1. 24 Ianuarie - “Unirea Principatelor Romane”Program artistic dedicat evenimentuluiRaspunde prof. Rosoiu Ion

Scoala Bascov

Ianuarie

2. Lectie deschisa la geografiePropunator prof. Dinu PaulReferat prof. Dutu Diana

Scoala Bascov

Februarie

3. Lectie deschisa la istoriePropunator prof. Rosoiu IonReferat prof. Alexandru Camelia

Scoala Bascov

Martie

Page 15: Raport Activitate

Nr. crt.

Denumirea activitatii Loc de desfasurare

Termen calendaristic

Obs.

4. Lectie deschisa la geografiePropunator prof. Dutu DianaReferat prof. Dinu Paul

Scoala Bascov

Aprilie

5. 9 Mai – Ziua EuropeiProgram cultural artistic Raspunde prof. Rosoiu Ion

Scoala Bascov

Mai

6. Participarea la cercurile pedagogice Centrele respective

Mai

7. Masa rotunda – Nivelul de progres si performanta al elevilor in urma evaluarilor scolare si la concursuri – dezbatere – raspund membrii comisiei

Scoala Bascov

Iunie

Responsabil, Prof. ROŞOIU ION