of 30 /30
CONSFĂTUIREA JUDEŢEANĂ ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ MICLĂUŞENI, 23 oct.2010 Inspector, prof. Alla Apopei 1

raport activitate educativa

Embed Size (px)

Text of raport activitate educativa

Page 1: raport activitate educativa

CONSFĂTUIREA JUDEŢEANĂ

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ

MICLĂUŞENI, 23 oct.2010

Inspector, prof. Alla Apopei

1

Page 2: raport activitate educativa

Participanţi: 130 prof. coordonatori pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

: Invitaţi: 10 parteneri ai proiectelor şi activităţilor educative

extracurriculare ale ISJ şi unităţilor de învăţământ IPJ, ISU CJE, FNAP-IP Iaşi APM,CRPECA Asociaţia Eventum, Organizaţia “Salvaţi Copiii”, World

Vision Organizatori: ISJ Iaşi, Centrul de Formare Miclăuşeni,

S.A.M.Butea

Page 3: raport activitate educativa

Priorităţi educative ale politicii educaţionale în domeniul activităţilor educative la nivel naţional până în 2013 activitatea educativă şcolară şi extraşcolară –

dimensiune a procesului de învăţare permanentă; necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi

extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare

pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe;

Page 4: raport activitate educativa

Priorităţi educative ale politicii educaţionale în domeniul activităţilor educative la nivel naţional până în 2013

Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale de acces la educaţie, în scopul dezvoltării depline a potenţialului personal, precum şi de reducere a inegalităţii şi excluziunii sociale;

utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor in comunitate;

recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în acest domeniu;

Page 5: raport activitate educativa

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI EDUCAŢIA FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ

PRIORITĂŢILE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE din în planul managerial al ISJ în anul şcolar 2009-2010:

- creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii copiilor şi tinerilor:

- creşterea gradului de implicare a şcolii, ca model educaţional fundamental, în acţiuni de formare şi educare a cetăţeniei active în rândul elevilor;

- oferirea unui cadru de integrare soială a tinerilor şi participare activă în comunitate, prin proiecte educative în parteneriat cu instituţii şi ONG-uri ;

- diminuarea fenomenelor antisociale (violenţă, consumul de tutun şi de droguri, exploatarea prin muncă etc.) prin activităţi de natură educaţional-preventivă;

- deschiderea şcolii pentru o colaborarea largă în domeniul educaţiei cu toţi partenerii sociali .

DATE STATISTICE: în anul şcolar 2009-2010:au funcţionat 153 de şcoli gimnaziale cu personalitate juridică cu 3533 de clase V-VIII, 3533 diriginţi,49 de licee, colegii şi grupuri şcolare cu 2055 clase IX –XII şi rută progresivă, 2055 diriginţi, 26 unităţi SAM cu 310 clase IX- XI, 310 diriginţi.

5

Page 6: raport activitate educativa

Nr.total profesori diriginţi - 5898 prof. coordonatori pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare- 228; prof. metodişti -14; cercuri metodice unităţi şcolare -13, Palatul şi cluburile copiilor-1, consilieri şcolari-1; 19 profesori în Consiliul Consultativ al departamentului; 71 profesori psihopedagogi; 42 de proiecte educative ale ISJ în parteneriat cu alte instituţii şi ONG-uri; 49 de proiecte educative ale unităţilor de învăţământ în parteneriat cu ISJ şi alte instituţii, ONG-

uri; 19 proiecte naţionale (concursuri, festivaluri) înscrise în CAE MECTS 10- Palatul Copiilor Iaşi 2- Clubul Copiilor Paşcani+ Şc. “I. Creangă” Paşcani 7- unităţi de învăţământ din Iaşi ( 3 proiecte Şc.”i. Ghica”); 13 premii, trofee, menţiuni şi titluri de laureat la concursuri şi festivaluri naţionale (şcoli, licee) 108 elevi din judeţ participanţi la fazele naţionale, zonale ale concursurilor şi festivalurilor; 29 licee şi 15 şcoli gimnaziale din judeţ înscrise în programul alternativ de formare a proiectului

Junior Achievement; 18 unităţi de învăţământ cu statut de ECO ŞCOALĂ

Page 7: raport activitate educativa

PROIECTE ISJ ÎN PARTENERIAT CU ALTE INSTITUŢII

“Reducerea riscurilor în caz de dezastre în şcolile din judeţul Iaşi” - Fundaţia World Vision România.ISJ, ISU Iaşi, Consiliile Locale din Cepleniţa, Aroneanu, Costuleni, Golăieşti, Vlădeni, perioada oct.2009-sept.2010. Sesiuni de formare pentru 70 cadre didactice din cele 5 comune, realizarea Ghidului de instruire pentru 500 de copii din şcolile comunelor.

« Bursa, o şansă pentru copiii din mediul rural »- Fundaţia World Vision România şi ISJ Iaşi, perioada- anul şcolar 2009-2010. Oferirea suportului financiar pentru 127 de elevi care frecventează cursurile la liceele din judeţul Iaşi.

“Efectele calculatorului şi internetului asupra dezvoltării psiho-sociale a copiilor”- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, ISJ Iaşi, Asociaţia “Alternative Sociale”, perioada februarie- iulie 2010. Campanie de informare în rândul elevilor, profesorilor şi părinţilor.

”Hai la teatru!” – Teatrul “Luceafărul”, ISJ Iaşi, perioada 17-18 martie 2010. Festival-concurs al trupelor de teatru din şcolile şi liceele jideţului Iaşi.

“Tineri împotriva delincvenţei”- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, ISJ Iaşi, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, Casa de Cultura a Sindicatelor, perioada octombrie 2009- mai 2010. Campanie de prealertă a acţiunilor de violenţă în 11 grupuri şcolare industriale din Iaşi.

7

Page 8: raport activitate educativa

“Necenzurat”- MECTS, Agenţia Naţională Antidrog, Fundaţia Mentor, perioada 2009- 2011. Acţiuni de chestionare, informare şi prevenţie pe problematica drogurilor având ca grup ţintă elevii claselor a VI-a din 5 unităţi şcolare ale judeţului Iaşi: Şcoala „Şt.Bârsănescu” ca şcoală de implementare/intervenţie, Şcoala „B. P. Haşdeu” Iaşi, Şcoala”I.Neculce” Iaşi, Şcoala”I.Ghica” Iaşi, SAM „N.Iorga” Paşcani ca şcoli de control.

„Împreună pentru o comunitate bazată pe participare, respect reciproc şi sprijin” Organizaţia „Salvaţi Copiii”, ISJ Iaşi ( Şcoala Nr. 4, ColegiulWurmbrand, Şcoala „A.I.Cuza” Podu Iloaei, Şcoala ”I.Creangă” Tg.Frumos, Gr.Şc.”P.Carp” Ţibăneşti, SAM Focuri, Gr.Şc.”M.Busuioc” Paşcani, SAM „Şt.cel Mare” Cotnari, Şc „D.Pătrăşcanu” Tomeşti. Activităţi de educaţie multiculturală.

„Ai citit o carte, dă-o mai departe”- Fundaţia World Vision România, ISJ Iaşi, librăria Cărturăreşti, martie- mai 2010. Colectare fond de carte pentru bibliotecile şcolare din mediul rural.

„Educaţia parentală- factor determinant al eficienţei contractului tripartit şcoala- copil părinte”- Fundaţia Holt, Unicef Romînia, ISJ Iaşi, Iulie 2010. Formarea unui nr. de 19 cadre didactice în cadrul stagiului de educaţie parentală în scopul formării părinţilor copiilor din clasele lor.

Page 9: raport activitate educativa

„Biodiversitatea este viaţa, biodiversitatea este viaţa noastră”- APM Iaşi, Garda de Mediu Iaşi, ISJ, Februarie – mai 2010. Activităţi de protejare a mediului înconjurător, de sensibilizare şi conştientizare asupra efectelor dezastruoase ale poluării şi distrugerii naturii.

”Prevenirea şi combaterea violenţei în instituţiile de învăţământ preuniversitar”- ISJ, Jandarmeria Iaşi, IJP Iaşi, 2009-2010. Activităţi de prevenire a faptelor de violenţă în şcolile din judeţ, siguranţa elevilor, organizarea cluburilor şcolare „Jandarmii- prietenii copiilor”.

„Consumul de droguri- factori de risc şi factori de protecţie ai comunităţii ieşene”- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, ISP, ISJ, DSP Iaşi, Martie 2009. Dezbatere, acţiuni educative în şcoli.

„Igiena- acasă şi la şcoală”- MECTS, Compania Unilever, ISJ Iaşi, aprilie-mai 2010. Concurs naţional de conştientizare şi implicare a elevilor din ciclul primar pentru igienă, factor important în menţinerea sănătăţii personale şi colective.

„Elev creativ, student creativ”- Univ. „P. Andrei” Iaşi, ISJ Iaşi, CJE Iaşi, aprilie- iunie2010. Proiect de creativitate în prezentarea Iaşului şi a soluţiilor viabile pentru dezvoltarea oraşului.

Page 10: raport activitate educativa

CONCURSURI NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE Cu viaţa mea apăr viaţa”- ISU, MECTS, ISJ Iaşi, aprilie- mai. Concurs

naţional de educare şi formare a elevilor pentru cunoaşterea normelor de protecţiei în situaţii de risc.

„Prietenii pompierilor”- ”- ISU, MECTS, ISJ Iaşi, aprilie- mai. Concurs naţional de formare a elevilor pentru cunoaşterea normelor de protecţiei în timpul incendiilor.

„Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă” – IJP Iaşi, Serviciul Rutier, MECTS, ISJ Iaşi, aprilie- iunie 2010. Concurs naţional pe teme de educaţie rutieră.

„Construind, învăţăm circulaţie”- IJP, Serviciul rutier, ISJ, Şc. „N. Iorga” Iaşi, martie 2010. Concurs judeţean de educaţie rutieră prin construirea machetelor.

„Roţi mici pentru şoferi mici”- IJP, Serviciul rutier, ISJ, Şc. „N. Iorga” Iaşi, iunie 2010. Concurs judeţean de formare a abilităţilor de orientare rutieră pentru elevii ciclului primar

Page 11: raport activitate educativa

Împreună”- CJAPP, CPECA, IJP Iaşi, martie –august 2010. Concurs naţional de proiecte atidrog.

“Alege! Este dreptul tău”- MECTS, ISJ Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, martie- iunie 2010. Concurs naţional pe teme de protecţie a consumatorului.

“Sanitarii pricepuţi”- MECTS, ISJ Iaşi, Crucea Roşie, aprilie-iulie 2010. Concurs naţional de formare a abilităţilor de acordare a primului ajutor.

Tabăra Naţională de Jurnalism, iunie 2010. ISJ Iaşi, MECTS, DJT Iaşi.

Tabăra Naţională a Proiectelor de Mediu, iulie 2010. ISJ Iaşi, MECTS, DJT Iaşi, APM Iaşi, Garda Regională de Mediu.

Page 12: raport activitate educativa

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE DE IMPACT “Cu Unirea mână-n mână”- CJE, ISJ Iaşi, Agenţia Teatrală Iaşi, Primăria Iaşi, ianuarie

2010. Proiect educativ pentru conştientizarea importanţei momentelor istorice ale poporului nostru, realizării unui dialog între generaţii pe tema identităţii naţionale şi a patriotismului.

Salonul ofertelor educaţionale- CJAPP, ISJ Iaşi, Univ „Al. I. Cuza” Iaşi, aprilie 2010.

„Rolul educaţiei în pregătirea pentru viaţă”- simpozion judeţean al elevilor, cu participarea reprezentanţilor CJE din regiune. Mai 2010, ISJ, CJE Iaşi.

Seminarul părinţilor „ Valorile educaţiei în societatea cunoaşterii”, mai 2010, ISJ Iaşi, Asociaţia Judeţeană a Părinţilor.

„Parteneriat pentru educaţie”- Show proiecte educative, realizate în şcolile din judeţ în parteneriat cu alte instituţii sau ONG-uri. Mai 2010, ISJ Iaşi, Palatul Copiilor Iaşi.

„Din suflet, pentru tine”- tabără regională pentru copiii din zonele Moldovei afectate de inundaţii ale. Iulie 2010, ISJ, Instituţia Prefectului, Palatul Copiilor, Şcoala Normală „V. Lupu”, Iaşi.

Proiectul POSDRU “„Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România”

“Cătălina”- festival internaţional de folclor autentic, ediţia a XVI- a. August 2010, Palatul Copiilor, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi.

Page 13: raport activitate educativa

STAGII DE FORMARE PENTRU CADRELE DADICTICE

Stagiu de formare pentru profesorii metodişti –ISJ, CJAPP pentru 14 profesori;

„Tineri împotriva violenţei”– MECTS, Salvaţi copiii România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, CCCD, ISJ pentru 18 cadre didactice;

„Educaţia parentală- factor determinant al eficienţei contractului tripartit şcoala- copil părinte”– Organizaţia Holt, ISJ pentru 19 cadre didactice;

„Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi a violenţei în mediul şcolar”– organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Olandei în cadrul programului MATRA, pentru 2 cadre didactice şi poliţişti.

„Reducerea riscurilor în caz de dezastre în şcolile din judeţul Iaşi ”- World Vision, ISU, ISJ Iaşi pentru 70 de cadre didactice din mediul rural.

Page 14: raport activitate educativa

REZULTATE LA CONCURSURINAŢIONALE

1. “Alege! Este dreptul tau - 2 eleve clasate la faza naţională: Ifteme Mădălina, Luca Emanuela, Grup Scolar "V. Madgearu" Iaşi ,prof. Liana Jescu, Navodari – iunie 2010. Premiul I Naţional 2. Parteneriat pentru Educatie, proiect al CJE- 1 elev, Coman Ruxandra, Lic. Teoretic "V. Alecsandri“ Iasi, Premiul I Naţional la  Tulcea,– iunie 20103. Concurs "Creeaza mascota Gardianului Mediului", iunie 2010 - Diploma de Merit pentru cea mai buna lucrare, Ioana Mania, Şcoala ,,E. Cuza’’ Iaşi4. Concurs "Canta Bucium pe Ceahlau", martie 2010, Piatra Neamţ. Număr total de participanţi: 8 solişti şi 10 formaţii. Premiaţi- formaţia instrumentală de muzică populară liceu, prof coord. Pop Cătălin, Palatul Copiilor - locul I, Ansamblul folcloric de cântece şi dansuri - liceu Colegiul Naţional de Artă „O. Băncilă , prof. coord. Prof. Neagu Ştefan - locul I, Poiana Roxana, Lic. “Moldova” Tg. Frumos, ansamblul folcloric scoala Deleni.

5. „Igiena- acasă şi la şcoală”- Iaşi, aprilie-mai 2010. Premiul I Naţional- şcoala “N. Iorga” Iaşi, prof.coordonator Vasile Mindirigiu.

Page 15: raport activitate educativa

6. Reviste laureate la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare: “Alecart”- C.N. “O. Băncilă”, C.Naţional, “Galleria”- Lic. Teoretic”V. Alecsandri”, 2Grădina cu trandafiri”- Şc. “I. Teodoreanu”, “În pas cu ştiinţa”- Lic. M. Costin”, “Joc secund”- Lic. Informatică”G. Moisil”

7. Menţiuni la Concursul Naţional al Proiectelor de mediu: Gr. Sc. “V. Adamachi, coordonator prof. Dumitras Daniela, Şc. “I. Ghica”, prof. coord. Răduianu Elena Alina

8. Olimpiada Nationala"Mestesuguri artistice traditionale"la Sibiu, august- 2 elevi de la Sc. "D. Sturdza"Iasi9. Concurs "Educaţia Rutieră- Educaţia pentru viaţă", Satu Mare, iulie 2010- echipaj elevi gimnaziu Sc. "N. Iorga", liceu/ Colegiul "M. Eminescu", prof. coord. Vasilache Angela, Apetrii Ana10.Concurs antidrog "Impreuna", Caciulata, septembrie 2010, echipaj format din 4 elevi de la Colegiul Tehnic "Gh. Asachi", prof. coord. Mujdei Mariana11. Concurs "Sanitarii priceputi", Poiana Pinului, Buzau, iulie 2010 - echipaj de la Grup Scolar Tehnic Cai Ferate, Iasi, prof. coord. Grigore Ionel12. Concurs "Creaza-ti mediul", Baisoara, jud Cluj- echipaj elevi de la Liceul "M. Costin" Pascani, prof coord. Bostan Cerasela Elena13.. Concurs "Europa de maine", Baisoara, jud Cluj- echipaj elevi de la Liceul "M. Costin" Pascani, prof coord. Bogza Mihaela Feldioara

Page 16: raport activitate educativa

REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE- ETAPA JUDEŢEANĂ

CONCURSUL PROIECTELOR DE MEDIUSecţiunea Gimnaziu: Premiul I – echipaj Şc. “I. Ghica”, prof. coord. Răduianu Elena Alina Premiul II - echipaj Sc. “B. P. Hasdeu”, coord. prof. Lucache Arina Premiul III- echipaj Şc. Holboca, prof. coord. Gabriela- Laura AmateeseiSecţiunea Liceu:Premiul I – echipaj Gr. Sc. “V. Adamachi, coordonator prof. Dumitras DanielaPremiul II – echipaj Liceului “D. Cantemir”, coordonator prof. Axente FlorinaPremiul III –echipaje:

-Liceul “D. Cantemir”, coordonator prof. Iliescu E. si Munteanu D. - Liceul “G. Moisil, coordonator prof. Andrici Liliana - Liceul “ Al. I. Cuza” coordonator Vorniceanu Claudia

Mentiuni: echipajele(2) –Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” profesori coordonatori Bîrliga Alina şi Caradan Lorela

Page 17: raport activitate educativa

HFJ

CONCURSUL REVISTELOR ŞCOLARE

PARTICIPANTE 94 REVISTE

Premiante: 13 reviste – Premiul I

32 reviste- Premiul II

26 reviste- Premiul III

27 reviste- Menţiuni

Concursul „Viaţa sănătoasă a românilor în imagini şi creaţii popular- literare” (Proiect POSRDU)

Locul I- Şcoala Rediu Locul IV- Şc. Mirosloveşti

Locul II- S.A.M. Butea Locul V- Şc. “N. Iorga” Iaşi

Locul III- Şc. Heci Locul VI- S.A.M.Sireţel

Page 18: raport activitate educativa

Concurs ,,Cu viata mea apar viata"Gimnaziu- locul I-echipaj Şc. "Petru Rareş", Hîrlau, locul II, Sc. "Al. Vlahuţă’’ Iaşi, locul III, C.N. "M. Sadoveanu" PascaniLiceu- loc I, Liceul "Ştefan cel Mare“ Hîrlau, loc II- Grup Scolar "St.Procopiu" Iasi, locul III, C.N. "M. Sadoveanu" PascaniConcurs "Prietenii pompierilor“ echipaj mixt – locul I, Şcoala. "Al. Vlahuţă’’ Iaşi, locul II Şcoala ,, Elena Cuza’’,  locul III,Şcoala ,,Veronica Micle’’ Iaşi echipaj fete- loc I- sc. clasele I-VIII, Grajduri loc II – Şcoala ,,B. P. Haşdeu’’ Iaşi

Page 19: raport activitate educativa

CONCURS DE POEZIE ORGANIZAT DE APM ŞI ISJ“PĂMÂNTUL - FIINŢĂ VIE”Premiul I:autor Cibotaru Andreea Daniela, cl. a X-a A, Gr.Sc. " Ştefan Procopiu" – Iaşi, Premil II: autor Zamfir Giuliana, cl. X-a A, Grup Şcolar “V.M. Craiu”,BelceştiPremiul III: autor Florea Roxana, cl.a XI A Grupul Şcolar “Radu Cernătescu”Iaşi Menţiune: autor Şutacu Ionela , cl. a XI A Grupul Şcolar “Radu Cernătescu”Iaşi

Page 20: raport activitate educativa

REZULTATELE LA CONCURSURILE DIN CADRUL SALONULUI OFERTELOR EDUCAŢIONALE

I.Concurs de postere:- locul I – Gr.Şc.”R.Cernătescu” Iaşi- locul II – Gr.Şc.”V.Adamachi” Iaşi- locul III – Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” IaşiII. Cel mai bun program artistic:Moment muzical:- locul I - Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi - Mădălina Lefter, Coord. – prof. Alina Ţirică- locul II - Liceul “A.I.Cuza” Iaşi, Medvedi Bogdan cls. IX E- locul III - Liceul Moldova Tg.Frumos - Muzică populară – Poiană RoxanaMoment de dans şi mişcare:- locul I – Colegiul de Artă „O.Băncilă” Iaşi – Balet- locul II - Liceul „Miron Costin” Iaşi – majorete- locul III - Gr.Şc. Agricol “V.Adamachi” Iaşi - Vals – Barbu Alexandru cls.XI şi Diac Ştefania

cls.XI , Coord. – prof. Anca PaşcăPremiul special - Colegiul Tehnic „I.C.Ştefănescu” Iaşi - „Parada modei”

Page 21: raport activitate educativa

III. Cea mai bună prezentare a ofertei liceelor şi grupurilor şcolareLicee teoretice: I – Liceul „V.Alecsandri” Iaşi II - Liceul „M.Costin” Iaşi III – Liceul „Bogdan Vodă” HălăuceştiMenţiuni: Colegiul „E.Racoviţă” IaşiColegiul „M.Eminescu” IaşiColegiul „C.Negruzzi” IaşiLicee vocaţionale şi alternative: I – Colegiul Naţional de Artă „O.Băncilă”II – Liceul Waldorf IaşiIII – Colegiul „R.Wurmbrand” IaşiLicee tehnologice: I – Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” IaşiII – Colegiul Tehnic „D.Leonida” IaşiIII - Colegiul Tehnic „I.C.Ştefănescu” Iaşi

Page 22: raport activitate educativa

Menţiuni: Grup Şcolar „D.Mangeron” Iaşi

Grup Şcolar „V.Madgearu” Iaşi

Colegiul Tehnic de Electronică şi

Telecomunicaţii Iaşi

Page 23: raport activitate educativa

ACTIVITATEA PALATULUI COPIILOR Palatul Copiilor - “şcoala fără catalog” pentru 3916 elevi, cuprinşi

în 46 de cercuri pe diverse discipline, coordonate de un număr de 46 de cadre didactice.

Efective cadre didactice, numărul de cercuri, copii înscrişi la cluburi copiilor şi filiale acestora din judeţ.

Cadre didactice: 48Cercuri: 48Elevi: 4535În anul şcolar 2009-2010 la Palatul Copiilor au fost organizate: 4 concursuri internaţionale şi 15 naţionale 11 proiecte educative în CAE M.E.C.T.S.Elevii Palatului au participat la 89 de activităţi educative naţionale şi 34 internaţionale.

Page 24: raport activitate educativa

PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PALATULUI COPIILOR

Concursuri internaţionale- Premiul I -51 Premiul II – 37 Premiul III – 20 Mentiune – 10 Trofee – 14Concursuri nationale - Premiul I – 201 Premiul II – 125 Premiul III –108 Mentiune –52 Premii Speciale – 55 Trofee – 23 Premii Speciale – 13 TOTAL GENERAL- Premii I – 252 Premii II – 162 Premii III – 128 Menţiuni – 62 Premii speciale – 68 Trofee – 37

Page 25: raport activitate educativa

PUNCTE TARI creşterea ponderii parteneriatelor vizând cetăţenia activă cu

focalizare pe nevoile de incluziune ale şcolarilor; diversitatea programului de activităţi educative extraşcolare ; creşterea preocupării în ceea ce priveşte diminuarea fenomenului

de violenţă prin activităţi educative de natură preventivă; încheierea de parteneriate, colaborări, cu instituţii abilitate pentru

asigurarea securităţii spaţiului şcolar; calitatea conţinutului pragmatic al învăţării care menţine şi

promovează specificul tradiţional alături de elementul de noutate; formarea profesorilor metodişti prin cursul specializat pe

probleme de inspecţie şcolară la consiliere şi orientare pentru elevi;

25

Page 26: raport activitate educativa

creşterea rolului elevilor în viaţa şi activitatea şcolilor şi implicarea acestora în activităţi de anvergură la nivelul judeţului şi a ţării;

existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale în susţinerea actului educaţional;

comunicarea eficientă între prof. coordonatori pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare şi ISJ pe grupul de dialog yahoo, FTP, întâlniri de lucru;

expoziţii periodice de prezentare a produselor realizate în din cadrul proiectelor educative ale unităţilor de învăţământ;

creşterea numărului de elevi din judeţ participanţi la concursurile şi taberele naţionale, organizate de MECTS;

creşterea gradului de implicare a părinţilor constituiţi în Asociaţia Părinţilor la nivelul judeţului, în proiectele unităţilor şcolare, in soluţionarea problemelor acestora, alături de elevi şi cadre didactice.

relizarea volumului ”Parteneriat pentru Educaţie”, Editura Imprimis 2010 ale cărui exemple de bună practică din activitatea unităţilor de învăţământ din judeţ au fost prezentate la Palatul Copiiilor.

26

Page 27: raport activitate educativa

PUNCTE SLABE insuficienta formare în iniţierea, proiectarea, implementarea programelor

educative corelată cu lipsa unei formări iniţiale specifice; lipsa comisiei de jurizare a proiectelor educative ale şcolilor şi a criteriilor

necesare pentru includerea lor în calendarul activităţilor educative al ISJ; insuficienta implicare a consiliului consultativ al disciplinei în activitatea

de educaţie formală şi non-formală. neaccesarea informaţiei transmise prin FTP sau adrese ce către multe

unităţile de învăţământ din judeţ ; dificultăţi psihopedagogice şi metodice în în desfăşurarea orelor de

consiliere şi în procesul comunicării cu elevii; lipsa procedurilor de lucru pe activitatea de consiliere a elevilor în cadrul

unităţilor de învăţământ; slaba implicare a şcolilor din anumite zone în programe în parteneriat cu

instituţii, ONG-uri care să stimuleze într-o măsură mai mare interesul elevilor pentru activităţi extraşcolare ( Şcoala cu clasele I-VIII Cucuteni, Şcoala cu clasele I-VIII Şcorniceşti, Şipote).

27

Page 28: raport activitate educativa

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE IAŞI INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRUCEA ROŞIE – FILIALA IAŞI FEDERAŢIA PĂRINŢILOR (FNAP-IP ) CONSILIUL JUDEŢEAN AL ELEVILOR ORGANIZAŢIA “SALVAŢI COPIII” FUNDAŢIA WORLD VISION UNIVERSITATEA ,,AL. I. CUZA’’ IAŞI UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI’’ IAŞI TEATRUL ,,LUCEAFĂRUL’’ DIRECŢIA DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE FUNDAŢIA ,,ALĂTURI DE VOI” CENTRUL DE PREVENIRE, CONSILIERE ŞI EVALUARE ANTIDROG IAŞI

28

PARTENERI AI ISJ IAŞI

Page 29: raport activitate educativa

ADRESE UTILE:

http://ctdl.is.edu.ro/[email protected]@yahoogroups.comTel. ISJ 0232/268014 int. 120 0374/201420 tel. personal- 0744327250

Page 30: raport activitate educativa

“Educaţia este un orizont,

nu o destinaţie…” (N. Iorga)

Se face prin educatori…..

Vă mulţumesc pentru tot!