of 159 /159
RAPORTUL DE ACTIVITATE A DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA TULCEA IN ANUL 2014

Raport de activitate a

Embed Size (px)

Text of Raport de activitate a

Page 1: Raport de activitate a

RAPORTUL DE ACTIVITATE A

DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA TULCEA

IN ANUL 2014

Page 2: Raport de activitate a

Prezentarea sintetica a judetului Tulcea

Situat în partea de sud-est a României, în nordul vechii provincii istorice Dobrogea, judeţul Tulcea are o suprafaţă de 8.499 kmp (al patrulea ca mărime, reprezentând 3,5% din teritoriul ţării).

Prin specificul său, judeţul reprezintă o unitate administrativ-teritorială distinctă, caracterizată prin faptul că este înconjurată pe trei părţi de ape : la est – Marea Neagră, la nord şi vest – fluviul Dunărea. Din suprafaţa totală, mai bine de jumătate (cca.4470 kmp) o reprezintă Delta Dunării (3446 kmp) şi complexul lagunar Razelm – Sinoe (1024 kmp).        Clima are un caracter temperat continental cu influenţe ale climatului submediteranean, cu mari amplitudini termice, cu precipitaţii reduse, cu umiditate atmosferică ridicată. Prin prezenţa Deltei Dunării, situaţia judeţului Tulcea este una specială: zone întinse mlăştinoase, 70% din suprafaţă inundată sau inundabilă. Pânza freatică se găseşte la numai 1 m adâncime, şi asigurarea cu apă potabilă este realizată în proporţie de 75%.

Iarna, singurele căi de acces pentru locuitorii Deltei, canalele, sunt blocate şi accesul în zonă este dificil . In plus, se înregistrează o mortalitate crescută la efectivele de animale domestice si semisalbatice in cazul inundatiilor . Nu mai puţin de 21 de etnii convieţuiesc paşnic în judeţul Tulcea: români, lipoveni, ucraineni, bulgari, romi, italieni, greci, turci, tătari, polonezi, germani, evrei, găgăuzi etc.

Page 3: Raport de activitate a

Factorii de risc ai judetului Tulcea:

- conditii de mediu deosebite, unice datorate ecosistemului Deltei Dunarii (zone umede, stuf, vectori (tantari), pasari migratoare-250 000 pasari in luna noiembrie )

- obiceiul localnicilor de crestere a animalelor domestice (rate, gaste, porci, cai, bovine) in semisalbaticie si nedeclarare catre autoritati

- obiceiul localnicilor de a consuma apa direct din Dunare mai ales cand merg la pescuit- populatie majoritar imbatranita- numar scazut de medici

Acesti factorii de risc ai judetului Tulcea pot determina aparitia de evenimente de sanatate publica deosebite si neasteptate (gripa aviara la pasari domestice, antrax, trichineloza, leptospiroza, in trecut holera), care determina aplicarea de masuri specifice deosebite cu efort sustinut financiar si uman specializat .

Acţiunea concertată a tuturor autorităţilor locale şi centrale este esenţială pentru prevenirea răspândirii bolii transmisibile la om in judetul Tulcea si supravegherea evolutiei acestora .

CAPITOLUL I

Date cu caracter general

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, funcţionează începând cu data de 01.01.1999, prin reorganizarea direcţiilor sanitare şi a inspectoratelor de sănătate publică, conform OMS nr. 954/08.12.1998, privind reorganizarea direcţiilor de sănătate publică.

Activitatea specifică domeniului sănătăţii publice se desfăşoară în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative specifice în derularea programelor naţionale de sănătate şi a acţiunilor de sănătate.

Structura organizatorică şi relaţiile funcţionale ale entităţii

Direcţia de Sănătate Publică jud. Tulcea evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

Structura Direcţiei de Sănătate Publică judeţene Tulcea cuprinde servicii, birouri şi compartimente funcţionale.

Page 4: Raport de activitate a

Personalul instituţiei este constituit din funcţionari publici precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, personal contractual.

Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară.

Departamentele, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute au fost organizate cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim de posturi si al funcţiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.

Ponderea personalului din structura DSPJ Tulcea, în funcţie de profilurile de activitate, respectă normativul procentual de:

sub 30 % pentru personalul încadrat în birourile şi compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile şi compartimentele economic-administrative, inclusiv directorii (executiv şi adjuncţi);

de minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate publică

maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv şeful de serviciu-inspector şef;

de sub 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire, protocol, pază, deservire şi conducere auto.( Anexa nr.1 Organigrama, anexa nr. 2 Stat functii )

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeana Tulcea are urmatoarea structură de personal: Director executiv care are în subordine următoarele compartimente:

- RUNOS - Juridic - Audit - Avize –autorizări - Programe de asistenţă medicală - Statistică/informatică în SP - Director executiv adjunct sănătate publică, care are în subordine următoarele

compartimente:- Supraveghere în sănătate publică, cu următoarele componente:

- Supraveghere şi control BT- Evaluare factori de risc din mediu- Evaluarea şi promovarea sănătăţii- Diagnostic şi Investigare SP- Control în sănătate publică

- Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă

- Control unităţi şi servicii de sănătate - Director executiv adjunct economic, care are în subordine următoarele compartimente:

- Economic/Administrativ- Buget/Finanţe- Contabilitate- Administrativ şi mentenanţă- Achiziţii publice

Page 5: Raport de activitate a

STRUCTURA PERSONALULUI DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA JUDETENE TULCEA

Activitatea Directiei de Sanatate Publica se desfasoara cu personal calificat medico-sanitar , economic si juridic.

Structura de personal se prezinta astfel

Denumirea unităţii : DSPJ TULCEAstructura functii

Nr. Denumirea     Număr    crt. Functiei   posturi          pe funcţii ocupat vacant        2014    

  1     3      conducere functii publice          1 Director executiv gr.I   1 1 02 Director executiv adjunct gr.I   2 0 23 Sef birou gr.I     1 1 04 Consilier, expert, cons. Jur,inspector superior 20 16 45 Consilier, expert Principal   2 2 07 Auditor Superior   1 1 08 Referent Superior   4 3 1  personal contractual          

9Sef serviciu -Consilier, expert, insp. de spec.,rev.cont;gr.I     1 1 0

10 Sef laborator - medic primar     1 1 011 Medic primar     3 2 112 medic resident     2 2 013 Asistent medical PL     18 18 014 Statistician medical, registrator medical; principal 2 1 1

15Biolog, biochimist, chimist, fizician;principal, expert în fizică medicală 3 3 0

16 Biolog, biochimist, chimist, fizician;   2 2 017 Psiholog practicant     5 5 018 Infirmieră, agent DDD     2 2 019 Conducator salupa     1 0 121 Sofer I     4 4 022 Muncitor calificat I     2 2 0

  TOTAL     77 67 10

Ocupat vacantFP total 31 24 7

de conducere 4 2 2de execuţie 27 22 5

PC 46 43 3de conducere 2 2 0

de execuţie 44 41 3

TOTAL posture 77 67 10

Conform Statului de funcţii aprobat de către Ministerul Sănătăţii prin Ordinul MS nr. 1663 din 30.12.2013 şi a organigramei valabile, a fost prevăzut un număr de 78 de posturi din care 31

Page 6: Raport de activitate a

funcţii publice şi 47 personal contractual,aprobat prin Ord.MS nr. 1080/16.09.2013 care a fost modificat prin adresa MS nr. EN/19.12.2013 numar total de posturi repartizate 77 posturi din care 31 funcţii publice şi 46 personal contractual.

La 31 .12. 2014 din nunarul total de 77 posturi aprobate, 67 posturi sunt ocupate (24 funcţii publice şi 43 contractuali) şi 10 posturi vacante (7 funcţii publice şi 3 contractuali). Printre funcţiile publice vacante se află şi cele de directori executivi adjuncţi – de sănătate publică şi economic.

Pentru posturile care s-au vacantat în anul 2014. s-a iniţiat procedura şi au fost deblocate de catre Ministerul Sănătăţii în vederea organizării concursului de ocupare a lor.

Formarea profesională

Anul 2014 s-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională în formatul standard stabilit prin art.14 alin. (1) din H.G. nr. 1066/2008.

Sumele alocate pentru perfecţionarea funcţionarilor publici fiind de 8 mii leii din bugetul de stat si 8 mii lei din venituri proprii şi s-a organizat la sediul instituţiei programul de perfecţionare pentru 12 salariaţi , pentru ocupaţia de auditor intern în sectorul public.

RUNOS

Personalul din cadrul biroul RUNOS pe lângă atribuţiile specifice ,desfăşoară şi activităţile de relaţii cu publicul, evidenţa şi gestionarea informaţiilor clasificate, secretariat registratură şi arhivă

Salarizare

Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică jud. Tulcea în perioada 1.01.2013 și până în prezent s-a făcut în conformitate cu LEGEA-CADRU nr.284 din 28 decembrie 2010 privînd salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu actualizările şi modificările ulterioare. (Legea nr.283/2011, OUG nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale , Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Sporuri

În legătură cu sporurile de care beneficiază personalul încadrat la DSPJ Tulcea, s-a constatat că a fost acordat sporul pentru conditii vatamatoare si periculoase al locului de munca, in procent de 15 % conform ANEXEI III art. 6 lit.c din Legea 284 /2010, din urmatoarele compartimente si laboratoare:

Departamentul de Supraveghere in Sanatate Publica - Supraveghere epidemiologica- Alerta epidemiologica

- Programul national de imunizari- Infectii nozocomiale- Boli transmisibile prioritare,HIV,TBC,ITS, - Produse antiepidemice

Page 7: Raport de activitate a

Evaluarea factorilor de risc si mediu si viata- Igiena Mediului

- Igiena Alimentatiei- Medicina Muncii promovarea sanatatii Laboratorul Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica- Diagnostic Microbiologic- Chimie Sanitara si Toxicologie Control in sanatate publica - Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca

sporul pentru condii deosebit de periculoase al locului de munca, s-a acordat după cum urmează:

Condiţii deosebit de periculoase conform Ord. 546/2010 ANEXA 1(2), , in procent de 50 % personalului din laboratorul de microbiologie ,care desfasoară activitate in sectorul HIV SIDA

Condiţii deosebit de periculoase conform Ord. 546/2010 ANEXA 2 B, , in procent de 25 % personalului din laboratorul de microbiologie

Condiţii deosebit de periculoase conform Ord. 546/2010 ANEXA 2C,în procent de 10 % personalului din laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie

Condiţii deosebit de periculoase conform Ord. 546/2010 ANEXA 2 D (1), în procent de 7 % personalului din colectivele de supraveghere epidemiologică

Conditii vătămătoare conform Ord. 546/2010 ANEXA 3 B în procent de 7 % personalului din compartimentul de medicina muncii

Spor de izolare conform Ord.MS nr. 547/2010 anexa 7(6) acordate in baza prevederilor paragrafului paragrafului"sporuri si alte dreepturi specifice",pct1 lit.g din nota aferenta anexei II la Legea-cadru nr. 330/2009,personalului care lucrează in cabinetul port frontieră in localitatea Sulina.

Începând cu ianuarie 2014, conform prevederilor OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, medicilor rezidenţi li se acordă burse.

Biroul RUNOS, centralizează şi transmite la MS pană pe data de 9 ale fiecarei luni necesarul pentru plata acestora,cu respectarea transmiterii on-line si FAX a datelor cu complete in formatul solicitat.

ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA

Page 8: Raport de activitate a

Serviciul Judetean de Ambulanta Tulcea

Structura de personal a Serviciului Judetean de Ambulanta Tulcea, pe categorii de personal si substatii

Nr.crt.

Categoria de personal

Nr. Posturi aprobate in statulfunctii la 31.12.2013din care pe categorii:

Nr. Posturi ocupate la 31.12.2013din care pe categorii:

Nr. Posturi ocupate la 31.12.2013din care pe categorii:Tulcea

Nr. Posturi ocupate la 31.12.2013din care pe categorii:Macin

Nr. Posturi ocupate la 31.12.2013din care pe categorii:Babadag

1 Medici 4+2 rezidenti 3+2 rezidenti 3+ 2 rezidenti 0 02 Alt personal sanitar

superior0 0 0 0 0

3 Personal mediu sanitar(inclusiv asistenti medicali cu studii

60 57 28 18/ 11

superioare)4 Operatori

registratori de urgenta

8 8 8 0 0

5 Soferi autosanitara2017 Ambulantieri 75 75 42 15 18

7 TESA 16 16 16 0 08 muncitori 2 2 1 0 19 Pesonal deservire 0 0 0 0 010 Personal navigant 10 10 10 0 0

TOTAL 178 173 110 33 30

ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA

In judetul Tulcea functioneaza: - Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea cu 735 paturi, 13 paturi de insotitori,76 paturi

spitalizare de zi care asigura asistenta medicala medico-chirurgicala, curativa, preventiva de recuperare si de urgenta a intregului judet in suprafata de 8498 km si o populatie de 213083 locuitori.

In cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, functioneaza : 11 linii de garda in specialitatile: pediatrie,medicina interna,cardiologie,neurologie

psihiatrie,neonatologie,obstetrica ginecologie,ATI, chirurgie generala, boli infectioase,pneumologie

Page 9: Raport de activitate a

2 linii de garda in specialitati paraclinice :medicina de laborator si radilogie imagistica medicala

si U.P.U. –SMURD cu linie de garda cu 1 punct de lucru in localitatea Sulina

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

Specialitatea

Număr posturi de medici ocúpate

Număr posturi de medici rezidenti ocupate

Număr posturi de medici normate

Anestezie şi terapie intensivă 3 6 12Boli infecţioase 2 5 11Cardiologie 3 5 9Dermatovenerologie 3 1 4Endocrinologie 1 1Medicină de familie 5 5Medicină de urgenţă 11 22Medicină internă 7 5 21Medicina muncii 1Medicină sportivă 1 1Nefrologie 1 3 6Neonatologie 1 4 5Neurologie 2 1 6Oncologie medicală 1 3 8Pediatrie 3 5 21Pneumologie 2 1 10Psihiatrie 7 3 16Psihiatrie pediatrică 1 1Recuperare, medicină fizică şi balneologie 2 1 6Reumatologie 1Chirurgie generală 7 3 11Chirurgie cardiovasculara 2 2Chirurgie pediatrică 2 2 5Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă 1 1Obstetrică-ginecologie 5 4 13Oftalmologie 5 2 7Ortopedie şi traumatologie 3 4Otorinolaringologie 3 1 4Urologie 1 2Anatomie patologică 2 3Medicină de laborator 4 2 8Medicină legală 3 3Radiologie - imagistică medicală 7 2 10Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 3 4Medicina generala 4 4TOTAL 97 70 248

Page 10: Raport de activitate a

In anul 2014 la Spitalul Judetean de Urgenta s-au angajat 8 medici in specialitatile:, 1 -cardiologie ,1-chirurgie cardiovasculara,1ATI,1-medicina sportiva ,- 1internist ,1 psihiatru ,1 oftamolog,1recuperare medicala.

Tot in anul 2014 un medic specialitatea medicina de urgenta a fost detasat pentru 12 luni de la Targu Mures la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea. Din numarul total de 167 medici angajati la Spitalul Judetean de Urgenta, 97 medici isi desfasoara activitatea efectiv, iar 7 sunt medici rezidenti pe post, anul I – V .

- Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Orasenesc Macin se afla la aproximativ 80 km de orasul Tulcea, resedinta de judet si in care functioneaza atat sectiile spitalului cu 65 paturi si 5 paturi de insotitori si 10 paturi spitalizare de zi, cat si compartimentele conexe precum si ambulatorul integrat cu cabinete de specialitate,deserveste 16 comune cu o populatie de 49.080 locuitori. Spitalul are 5 compartimente.

Dispensarul T.B.C. asigura asistenta medicala de specialitate de pneumologie pentru orasul Macin si comunele limitrofe Spitalul Orasenesc Macin.

Specialitatea

Număr posturi de medici ocupate

Număr posturi de medici rezidenti ocupate

Număr posturi de medici normate

Anestezie şi terapie intensivă 2 1 3Cardiologie 0 0 1Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 0 1 1Medicină internă 1 2 5Neonatologie 0 2 3Neurologie 0 1 1Pediatrie 1 4 6Pneumologie 1 2 3Psihiatrie 1Chirurgie generală 2 3 6Obstetrică-ginecologie 2 2 4Oftalmologie 0 2 2Ortopedie şi traumatologie 0 1 1Otorinolaringologie 1 0 1Igienă 0 0,5Medicină de laborator 1 2 3Radiologie - imagistică medicală 1 2 3Planning familial 0,5 0,5TOTAL 12,5 26 44

Din numarul total de medici angajati la Spitalul Orasenesc Macin de 38,5, 12,5 norme sunt asigurate in momentul de fata, iar 26 sunt medici rezidenti pe post, anul I – V . Medicii angajati in acest moment sunt in majoritate veniti din Braila si Galati , localitati situate in imediata vecinatate a orasului Macin (15km ) si catre care se indreapta frecvent locuitorii .

In urma evaluarii ,s-a estimat necesarul de medici pentru urmatorii 3-7 ani, tinandu-se cont de migratia personalului, pensionari,spor natural, dar si eventualele suspendari ale contractelor

Page 11: Raport de activitate a

individuale de munca pentru incapacitate temporara de munca sau concediu pentru ingrijire si crestere copil. Aceasta estimare a fost folosita pentru stabilirea numarului de locuri scoase la rezidentiat in anul 2013. In sesiunea noiembrie 2014 de rezidentiat la nivelul judetului Tulcea au fost publicate la nivelul judetului Tulcea 26 de posturi la rezidentiat din care:

24 la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea 2 la Direcţia de Sănătate Publică Jud. Tulcea

La repartitie au fost alese toate cele 19 de posturi pentru Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si 2 la Direcţia de Sănătate Publică Jud. Tulcea.

In urma analizei facute in comisia paritara de la nivelul CAS J TULCEA , in vederea acoperirii in toate zonele cu medici de fanilie am facut cunoscute lin mass-media locala. Site-ul DSPJ Tulcea si am solicitat Ministerului Sanatatii aprobarea pentru publicarea localitatile deficitare in medici de familie si in ziarul de specialitate “Viata Medicala”.

- Spital privat monospecialitate Incepand cu 01 ianuarie 2014 in Tulcea s-a infiintat si functioneaza un spital privat – SC

Medical Center Spital SRL Tulcea , cu un numar de 22 de paturi - balneofizioterapie si recuperare medicala.Structura de personal este constituita din : manager,1 medic angajat specialitatea de recuperare medicala,1 asistent sef,6 asistente medicale ,4 infirmiere ,4 ingrijitoare , 2 fiziokinetoterapeuti.

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE

In structura ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea sunt incluse urmatoarele cabinete de specialitate: Cardiologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie, Medicina interna , Neurologie Obstetrica-Ginecologie, Oftalmologie, Oncologie, Reumatologie, Urologie. De asemenea, aici functioneaza si Cabinetul de diabet si Centrul de sanatate mintala.

           La Spitalul Orasenesc Macin, regasim cabinete in ambulatoriul de specialitate doar pentru Chirurgie generala, Obstetrica ginecologie, Interne si Pediatrie. Reteaua de medicina scolara este organizata si functionala prin 11 cabinete medicale : 6 cabinete medicale in municipiu Tulcea ,cate 1 cabinet in fiecare oras , cate 1 cabinet in 2 comune importante cu un numar mare de populatie si implicit de elevi. Mentionam ca singurul cabinet scolar stomatologic este situat in municipiu.

Cabinete medicale private pe specialitati: - 114 cabinete medicale de specialitate – in mediul urban 112 si 2 cabinete medicale de specialitate in mediul rural , astfel:

6 cabinete balneofizioterapie,recuperare medicala 3 cabinete dermato-venerologie 2 cabinete boli infectioase 6 cabinete cardiologie 6 cabinete chirurgie generala 1 cabinet chirurgie cardiovasculara 2 cabinete chirurgie si ortopedie infantila

Page 12: Raport de activitate a

2 cabinete endocrinologie 1 cabinet epidemiologie 8 cabinete medicina interna 7 cabinete medicina muncii 2 cabinete neurologie 2 cabinete psihiatrie pediatrica 6 cabinete psihiatrie 7 cabinete oftalmologie 1 cabinet oncologie 3 cabinete ortopedie-traumatologie 7 cabinete ORL 1 cabinet reumatologie 2 cabinete radiologie 1 cabinet tomografie computerizata 1 cabinet RMN 2 cabinete urologie 2 cabinete pneumoftizilogie 11 cabinete pediatrie 8 cabinete obstetrica-ginecologie 5 cabinete anatomie patologica 8 cabinete obstetrica – ginecologie 1 cabinet geriatrie – gerontologie

De asemenea, in municipiul Tulcea functioneaza un numar de 10 clinici medicale private, care au in componenta lor mai multe cabinete medicale de specialitate care au contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Tulcea. Activitatea din cabinetele de medicina dentara este asigurata de 96 de medici dentisti, in 98 cabinete stomatologice, din care in urban 81 si in rural 17. Activitatea lor este sprijinita de 9 laboratoare de tehnica dentara.

Laboratoarele de analize medicale sunt in numar de 15 in mediul urban , unele dintre acestea avand puncte de recolta – de lucru si in mediu rural.

RETEAUA FARMACEUTICA

In judetul Tulcea functioneaza 74 de farmacii , din care in mediul urban 55 , iar in mediul rural 19. De asemenea sunt deschise si functioneaza 18 de puncte de lucru ale farmaciilor, toate in mediul rural.

Sunt autorizate 6 unitati medicale pentru eliberarea fiselor permise auto: 5 centre medicale private si Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea .

Page 13: Raport de activitate a

CAPITOLUL II

INDICATORII DEMOGRAFICI SI DE MORBIDITATE

Structura populatiei pe grupe de vârstă, sexe si medii de rezidenta la 1 ianuarie 2013Structurarea pe localităţi a judetului Tulcea:

- 5 oraşe- 46 comune- 133 sate

Populaţia judeţului distribuită :- urban -120874- rural - 124253

TOTAL=213.083BIOSTATISTICA SANITARA

Populatia Romaniei si a judetului Tulcea

ROMANIA TULCEA2011 21431298 2011 2441032012 21431298 2012 2441032013 20121641 2013 2130832014 19646991 2014 239784

Populatia stabile pe sexe,municipiu,orase si commune la 1iulie 2014

TOTAL MASCULIN FEMININTULCEA 239784 119266 120518

URBAN

Municipiul Tulcea 88458 42659 45799Babadag 10086 5098 4988Isaccea 5265 2659 2506Macin 10514 5052 5462Sulina 4069 2068 2001

RURAL

Baia 4538 2325 2213Beidaud 1543 818 726Bestepe 1883 928 955CARosetti 839 464 375Carcaliu 2851 1334 1517

Page 14: Raport de activitate a

Casimcea 2900 1505 1395Ceamurlia de jos 2298 1151 1147Ceatalchioi 682 409 273Cerna 3745 1917 1828Chilia-Veche 2290 1188 1102Ciucurova 2107 1077 1030Crisan 1271 673 598Daieni 2040 1052 988Dorobantu 1396 723 673Frecatei 3666 1798 1868Greci 5310 2588 2722Grindu 1459 760 699Hamcearca 1428 727 701Horia 1464 743 721IC Bratianu 1271 628 643Izvorele 1992 1000 992Jijila 5617 2799 2818Jurilovca 4498 2214 2284Luncavita 4297 2183 2114Mahmudia 2733 1423 1310Maliuc 945 510 435Mihai-Bravu 2455 1249 1206M. Kogalniceanu 3239 1661 1578Murighiol 3516 1832 1684Nalbant 2870 1471 1399Niculitel 4418 2192 2226Nufaru 2681 1378 1303Ostrov 1888 1010 878Pardina 684 429 255Peceneaga 1774 911 863Sarichioi 6610 3370 3240Sfantu-Gheorghe 808 427 381Slava-Cercheza 2243 1122 1121Smardan 1114 539 575Somova 4894 2454 2440Stejaru 1719 900 819Topolog 4704 2445 2259Turcoaia 3395 1647 1748Vacareni 2263 1151 1112Valea-Nucarilor 3572 1820 1752Valea-Teilor 1482 785 697

Page 15: Raport de activitate a

INDICATORII DEMOGRAFICI

Prezentam mai jos evolutia acestor indicatori in valori absolute, comparativ cu anii precedenti.

NATALITATENASCUTI INDICE NATALITATE

2004 2452 9,62005 2416 9,52006 2470 9,82007 2431 9,72008 2349 9,42009 2274 9,12010 2171 8,82011 2022 8,32012 1723 7,052013 1710 8,022014 1661 6,93

MORTALITATE GENERALADECESE INDICE

2004 2940 11,62005 2779 11,02006 2919 11,62007 2895 11,52008 2929 11,72009 3019 12,12010 3141 12,72011 3005 12,32012 2971 12,172013 2836 13,302014 2937 12,25

SPORUL NATURALAN INDICATOR

2004 -2,02005 -1,52006 -1,82007 -1,82008 -2,32009 -3,02010 -3,92011 -4,02012 -5,112013 -5,282014 -5,32

Populatia Romaniei si a judetului TulceaROMANIA TULCEA

2011 21431298 2011 2441032012 21431298 2012 2441032013 20121641 2013 2130832014 19646991 2014 239784

Page 16: Raport de activitate a

Populatia stabile pe sexe, municipiu, orase si commune la 1iulie 2014TOTAL MASCULIN FEMININ

TULCEA 239784 119266 120518

URBANMunicipiul Tulcea 88458 42659 45799Babadag 10086 5098 4988Isaccea 5265 2659 2506Macin 10514 5052 5462Sulina 4069 2068 2001

RURALBaia 4538 2325 2213Beidaud 1543 818 726Bestepe 1883 928 955CARosetti 839 464 375Carcaliu 2851 1334 1517Casimcea 2900 1505 1395Ceamurlia de jos 2298 1151 1147Ceatalchioi 682 409 273Cerna 3745 1917 1828Chilia-Veche 2290 1188 1102Ciucurova 2107 1077 1030Crisan 1271 673 598Daieni 2040 1052 988Dorobantu 1396 723 673Frecatei 3666 1798 1868Greci 5310 2588 2722Grindu 1459 760 699Hamcearca 1428 727 701Horia 1464 743 721IC Bratianu 1271 628 643Izvorele 1992 1000 992Jijila 5617 2799 2818Jurilovca 4498 2214 2284Luncavita 4297 2183 2114Mahmudia 2733 1423 1310Maliuc 945 510 435Mihai-Bravu 2455 1249 1206M. Kogalniceanu 3239 1661 1578Murighiol 3516 1832 1684Nalbant 2870 1471 1399Niculitel 4418 2192 2226Nufaru 2681 1378 1303Ostrov 1888 1010 878Pardina 684 429 255Peceneaga 1774 911 863Sarichioi 6610 3370 3240Sfantu-Gheorghe 808 427 381Slava-Cercheza 2243 1122 1121Smardan 1114 539 575Somova 4894 2454 2440Stejaru 1719 900 819Topolog 4704 2445 2259Turcoaia 3395 1647 1748Vacareni 2263 1151 1112Valea-Nucarilor 3572 1820 1752Valea-Teilor 1482 785 697

Page 17: Raport de activitate a

MORTALITATEA INFANTILĂ pe total judet cunoaste o usoară crestere în anul 2014, având in vedere ca s-au înregistrat 17 cazuri, fată de 2013, când au avut loc 11 decese la copiii 0-1 an. Evolutia deceselor 0-1 an si 1-4 ani in perioada 2009-2014, se prezinta astfel :

ANUL DECESE 0-1 LUNA DECESE 1-12 LUNI DECESE 1-4 ANI2009 6 8 52010 11 10 42011 14 9 42012 2 12 82013 3 8 22014 8 9 1

Trimestrial Comisia de analiza profesionala a cauzelor deceselor infantile, a analizat cauzele directe si favorizante care au condus la aceste decese, accesabilitatea si adresabilitatea la seviciile medicale, precum si calitatea actului medical si a propus masuri educationale, tehnico-profesionale si organizatorice, vizand familia, comunitatea si serviciile medicale, pentru a preintampina decesele evitabile si a ameliora calitatea serviciilor medicale. Analizand mortalitatea infantila dupa mediul de provenienta al copilului, s-a constatat ca 17,6% dintre cazuri provin din mediul urban si 82,4 din mediul rural. Au decedat in unitatile sanitare din judet, 11 sugari, ceilalti 6 sugari au decedat la domiciliu. La grupa de varsta 0-1 an, predomina decesele cauzate de afectiuni respiratorii, boli hemoragice caracteristice perioadei neonatale, malformatii congenitale, situatia prezentandu-se astfel:

AFECTIUNI RESPIRATORII BOLI HEMORAGICE MALFORMATII CONGENITALE

64,70% 23,54% 11,76%

Afectiunile concomitente care au favorizat decesul (malnutritia protein-calorica, malformatii congenitale) au fost prezente la aproximativ 50% din copiii decedati. La grupa de varsta 1-4 ani, cauza decesului a fost: hipoplazia de arc aortic, coartatie de aorta severa, hidronefroza rinichi stang celalalt insuficienta cardiaca.

Aceste decese au fost favorizate si de factori familiali: - existenta unui numar mare de mame nedispensarizate pe perioada graviditatii: 28,57% din mamele copiilor decedati in anul 2014 nu s-au prezentat la medicul de familie pentru a fi luate in evidenta;

- scaderea vigilentei familiei in ingrijirea sugarului;- existenta inca a unui numar mare de sugari in familii dezorganizate, care nu au un climat

favorabil cresterii si dezvoltarii copilului ( 6 copii decedati in anul 2014, au provenit de la mame necasatorite);

- nivelul educational scazut, mai ales privind notiunile de puericultura si planificare familiala, in unele familii ( 4 mame analfabete; 4 cu scoala primara; 9 gimnaziu; 1 studii superioare)

Educatia este o variabila care diferentiaza semnificativ mamele. Cu cat mamele sunt mai educate, cu atat ponderea celor care beneficiaza de informare, este mai mare.

Doar 14,28% dintre mamele copiilor decedati sunt salariate, restul fiind fara ocupatie, astfel incat ar fi avut disponibilitatea sa-si supravegheze copiii, pentru ca macar o parte dintre decesele la domiciliu sa fi fost evitate.

Page 18: Raport de activitate a

CAPITOLUL III

ACTIVITATEA SPECIFICA A DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA TULCEA

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

PROGRAMUL NATIONAL DE IMUNIZARI

- imunizarea copiilor 0-4 ani s-a efectuat conform PNI, prin organizare in microcampanii lunare;

- s-au incheiat contracte cu medicii de familie, unitati sanitare si primarii pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national, in baza carora am distribuit vaccinurile. Lunar , s-au primit deconturile de la unitatile medicale care au administrat vaccinuri . Acestea sunt centralizate si indosariate la nivelul DSPJ.

- s-a verificat lunar accesarea Registrului Elecronic National de Vaccinari de catre maternitati si de medicii de familie ; maternitatile din judet introduc in mod curent datele copiilor nascuti , insa exista probleme in operarea datelor de catre medicii de familie vaccinatori, unii dintre ei accesand sporadic RENV .

Page 19: Raport de activitate a

Vaccinari pe tipuri de vaccin pentru subprogramul de vaccinari obligatorii - anul 2014:

TIP DE VACCIN NR. COPII CATAGRAFIATI 0-4 ANI

NR. COPII VACCINATI 0-4 ANI ( cu vaccinuri furnizate

de MS si cu vaccin propriu, cumparat de

parinti )

AV(%)

HEP. B PEDIATRIC 1447 1079 74,56

BCG 1479 1440 97,36

DTPa-VPI-HIB-HB 4163 3796 91,18

DTPa-VPI-HIB 2758 2417 87,63

RRO 1761 1624 92,22

Se observa din tabel ca acoperirea vaccinala pe tipuri de vaccin este sub tinta de 95 % cu exceptia BCG ; acoperirea vaccinala cea mai scazuta se inregisreaza la vaccinarea cu hepatitic B pediatric; principalul motiv este neprezentarea parintilor cu copii la vaccinare dar si dozele insuficiente de vaccin hep. B pediatric si de Pentaxim au contribuit semnificativ la scaderea procentului de vaccinare .

- campaniile de vaccinare scolare s-au desfasurat conform instructiunilor; realizarile au fost centralizate si raportate in termen, la INSP-CNSCBT

Campanii scolare desfasurate in 2014

An scolar Perioada desfasurarii

Vaccin efectuat Clasa Nr. Elevi

catagrafiatiNr. Elevi vaccinati

Procent

(%)

2013-2014 Ianuarie 2014 dT IX (rest. cls. VIII, an scolar 2012-2013) 129 94 72,86

2013-2014 Ianuarie 2014 dT X(rest. cls. VIII an scolar 2011-2012 ) 1000 875 87,5

2014-2015 Noiembrie 2014 VPI Pregatitoare 2016 1921 95,28

2014-2015 Noiembrie 2014 VPI II 1650 1564 94,78

2014-2015 Decembrie 2014 dT VIII 2119 1911 90,18

2014-2015 Decembrie 2014 dT IX ( rest. an scolar 2013-2014) 1740 1443 82,93

Campania scolara dT , desfasurata in ianuarie 2014, a fost planificata in noiembrie 2013, dar amanata din cauza lipsei de vaccin. Vaccinul s-a primit in decembrie 2013, insa vaccinarea nu s-a

Page 20: Raport de activitate a

realizat deoarece elevii au intrat in vacanta. Acest lucru a fost comunicat la INSP-CNSCBT, in luna ianuarie 2014 . Pentru campania scolara dT desfasurata in luna decembrie 2014, urmeaza ca restantierii sa fie recuperati in ianuarie 2015.

- in lunile februarie si august 2014 , am efectuat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei :

1. FEBRUARIE 2014 -Acoperirea vaccinala la varsta de 18 luni, s-a efectuat pentru copiii nascuti in luna iulie 2012 . Au fost investigati 181 copii, din care 164 au fost imunizati complet, iar 17 nu au fost vaccinati corespunzator varstei din urmatoarele motive: 3 nascuti in strainatate, 3 refuz parinte, 3 contraindicatie medicala, 8 neprezentare.

Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele:

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural AV(%) total

Vaccin BCG 99,01 98,73 98,89

Vaccin hepatitic B ( Hep B) 96,07 100 97,79

Vaccin DTPa 87,25 97,46 91,71

Vaccin Hib 87,25 97,46 91,71

Vaccin poliomielitic (VPI) 87,25 97,46 91,71

Vaccin ROR 97,05 100 98,34

Sondaj RENV : Numar medici verificati prin sondaj - 80Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV , conform metodologiei, corespund

cu cele din RENV – 60

2. AUGUST 2014 - Acoperirea vaccinala la varsta de 24 luni, a tintit copiii nascuti in luna iulie 2012 . Au fost investigati 175 copii, din care 161 au fost imunizati complet, iar 14 nevaccinati corespunzator varstei din urmatoarele motive: 2 nascuti in strainatate, 2 refuz parinte, 1omisiune, 9 neprezentare.

Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele:

Page 21: Raport de activitate a

Sondaj RENV : Numar medici verificati prin sondaj - 80Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV , conform metodologiei, corespund

cu cele din RENV – 61

3. AUGUST 2014 Acoperirea vaccinala la varsta de 12 luni, a tintit copiii nascuti in luna iulie 2013 . Au fost investigati 162 copii, din care 90 au fost imunizati complet, iar 72 nevaccinati corespunzator varstei din urmatoarele motive: 6 nascut in strainatate, 6 refuz parinte, 22 contraindicatie medicala, 19 neprezentare, 4 omisiune, 15 lipsa vaccin.

Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele:

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural AV(%) total

Vaccin BCG 94,44 97,22 97,67

Vaccin hepatitic B ( Hep B) 85,55 94,44 89,50

Vaccin DTPa 52,22 63,88 57,40

Vaccin Hib 52,22 63,88 57,40Vaccin poliomielitic (VPI) 52,22 63,88

57,40

Vaccin ROR 71,11 83,33 76,54

Sondaj RENV :

Numar medici verificati prin sondaj - 76Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV , conform metodologiei, corespund

cu cele din RENV – 47

Se observa ca AV se mentine mai mare in mediul rural decat in mediul urban, atat la varsta de 12 luni, de 18 luni, cat si la 24 luni.

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural AV(%) total

Vaccin BCG 98,96 98,71 98,86

Vaccin hepatitic B ( Hep B) 95,87 100 97,71

Vaccin DTPa 89,69 98,71 93,71

Vaccin Hib 89,69 98,71 93,71

Vaccin poliomielitic (VPI) 90,72 98,71 94,28

Vaccin ROR 98,96 98,71 98,85

Page 22: Raport de activitate a

Totodata se observa cresterea semnificativa a AV la nascutii din iulie 2012 la varsta de 24 luni, fata de 12 luni .

Procentul mic la vaccinarea de la varsta de 12 luni pentru copiii nascuti in iulie 2013 cu DTPa-VPI-Hib, se datoreaza mai ales contraindicatiilor medicale, neprezentarii copiilor la medic, dar si lipsei de vaccin .

- in Saptamana Europeana a Vaccinarii din 22-26 aprilie 2014 , DSPJ a asigurat la nivelul cabinetelor de medicina de familie si de medicina scolara vaccinuri pentru recuperarea copiilor restantieri la vaccinarea antipoliomielitica, dar si pentru imunizarea antitetanica a gravidelor. De asemenea, a fost emis un comunicat de presa pentru informarea populatiei privind campania de vaccinare. Realizarile in SEV : 32 copii vaccinati cu VPI si 45 gravide vaccinate cu VTA/dT.

- in perioada iulie- decembrie 2014 ,in urma instructiunilor INSP-CNSCBT, am organizat campania de vaccinare antipoliomielitica de tip catch-up a copiilor restantieri cu varsta intre 2-6 ani.

Dupa verificarea antecedentelor vaccinale au fost catagrafiati 259 copii nevaccinati / incomplet vaccinati VPI , din care au fost recuperati 193 . Motivele nevaccinarii pentru cei nerecuperati sunt neprezentarea la medic (55 copii) si refuzul parintilor (11 copii). Pentru mobilizarea la vaccinare au fost implicati atat mediatorii sanitari, cat si asistentii comunitari din localitatile cu comunitati la risc.

Datele centralizate au fost transmise catre INSP-CNSCBT, atat in raportul de etapa din octombrie 2014, cat si in raportul final din decembrie 2014

Probleme intampinate – subpr. de vaccinari obligatorii :

- discontinuitati in furnizarea vaccinurilor de la nivel central catre DSP- stocurile insuficiente de vaccin HB-ped si de Pentaxim au impiedicat buna desfasurare a

campaniilor de imunizare- in cazul vaccinarii BCG au existat pierderi mai mari de 25 % din cauza seringilor cu ambou

repartizate cu vaccinul BCG. In acest sens au existat sesizari din sectiile N.N, iar DSPJ a adus la cunostinta INSP-CNSCBT, aceasta problema.

- intarzierea raportarilor lunare de la MF , ceea ce ingreuneaza centralizarea stocului de vaccinuri si a realizarilor in vederea raportarii la timp catre CNSCBT si CEBTIN

- accesarea sporadica a RENV si inregistrarea partiala a imunizarilor copiilor 0-4 ani de catre medicii vaccinatori

- mobilizare insuficienta de catre medicii vaccinatori a restantierilor la vaccinare , in special in comunitatile la risc, unde se mentine in continuare prezenta scazuta la vaccinare

- in derularea campaniilor scolare exista multe refuzuri din partea parintilor

Vaccinari pe tipuri de vaccin pentru subprogramul de vaccinari optionale pentru grupele de risc anul 2014:

vaccinare ROR focar- 0 vaccinare HPV - 0

Page 23: Raport de activitate a

vaccinari antitetanice gravide – 240 ( 191 cu VTA si 49 cu dT multidoza )

Probleme intampinate – subpr. de vaccinari optionale :

- vaccinarea HPV : nu au existat solicitari din partea populatiei pentru aceasta vaccinare ;in anul 2014, 8 parinti si-au exprimat acordul in vederea vaccinarii HPV.

- vaccinari antitetanice gravide : nealocarea vacc. dT monodoza a impiedicat organizarea vaccinarii continue a tuturor gravidelor. Am utilizat pentru vaccinare o parte din stocul de vaccin dT multidoza ramas din campania scolara ( acolo unde am putut grupa gravidele astfel incat sa nu existe pierderi mari de vaccin ) , precum si VTA achizitionat de DSPJ , pana in luna noiembrie, cand s-a primit Tetatox .

PN I/1 -Programul national de imunizari a avut un plan anualProgramul national de imunizari a avut un plan anual initial de 88000 lei pentru primul

semestru . Urmare a analizei situatiei vaccinarilor efetuate in trimestrul I al anului si tanand cont de faptul ca , datorita repartitiei la sarsitul lunii noiembrie vaccinarea nu a mai putut fi raportata , plata vaccinului gripal a fost facuta in anul 2014 a fost solicitata suplimentarea planului initial cu 70000 lei .

In al doilea semestru al anului pentru Programul national de imunizari a mai fost facuta o supimentare de 30000 lei ,planul anual avad valoarea totala de 188000 lei .

In luna noiembrie , datorita faptului ca vaccinul antigripal a fost deasemeni repartizat tarziu , am fost nevoiti sa solicitam diminuarea planului cu 20000 lei si virarea sumei de 25000 catre Programul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare .

Planul final pentru anul 2014 este de 168000, suma solicitata spre finantare este de 167430 leisi plata efectuata fiind de 167430.

De asemenea, pentru buna functionare a Programul national de imunizari si posibilitate unei estimari exacte a necesarului de fonduri DSPJ Tulcea a facut propunerea de a se introduce un regulament prin care medicii de families a emita macar trimestrial , obligatoriu , facturi .In decursul anului au fost incheiate acte aditionale , atat la contractele pentru plata medicilor cat si la cele pentru produsele achizitionate la nivel national

PROGRAM NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

BOLI TRANSMISIBILE PRIORITARE

In urma desfasurarii activitatilor specifice de supraveghere a bolilor transmisibile din PN I.2, la nivelul judetului Tulcea, in anul 2014 am inregistrat urmatoarele rezultate:

- numar actiuni desfasurate: 112- numar focare investigate: 21Comparativ cu activitatea anului 2013, in anul 2014 s-a inregistrat o curba ascendenta, astfel: in 2013 numarul actiunilor desfasurate a fost de 87 in 2014 am avut 112. Si numarul focarelor inregistrate este in crestere, de la 13 in anul 2013 la 21 focare pentru anul 2014 ceea ce denota o implicare mai mare atat in raportare a datelor precum si in interventiile in teren .

Page 24: Raport de activitate a

In cadrul PN I.2, la nivelul DSPJ Tulcea, s-au aplicat masurile antiepidemice specifice in cazul urmatoarelor cazuri de boli transmisibile, inregistrate la nivelul judetului

Numar cazuri de boli transmisibile inregistrate in 2013 - 1107 Numar cazuri de boli transmisibile inregistrate in 2014 – 1040 din care: cazuri internate =

298 si cazuri consultate = 742 Numar testari (determinari) efectuate la nivelul laboratorului Directiei de Sanatate Publica

privind depistarea principalelor boli infectioase - 2567

INCIDENTA CAZURILOR DE BOLI INFECTIOASE LA 100.000 DE LOCUITORI PE AN COMPARATIV 2010- 2011-2012- 2013-2014

Nr crt DENUMIREA BOLII 2010 2011 2012 2013 2014

1 ANGINE CU STREPTOCOCI 4518.30

143 58.15

12550.83

14266.64

4521.11

2 ANTRAX - - - - -

3 BOALA DIAREICA ACUTA 720292.80

409 166.32

22792.31

287134.68

278130.46

4 BOTULISM - - - - -5 DIZENTERIE - - - - -

6 ERIZIPEL 9 3.66

11 4.47

- 20.96

104.69

7 FEBRA BUTONOASA 3213.01

50 20.33

24 9.76

3215.01

4119.25

8 FEBRA PARATIFOIDA B - - - - -9 FEBRA RECURENTA - - - - -10 FEBRA TIFOIDA - - - - -

11 GIARDIAZA 1030418.86

1167 474.58

1139463.19

945443.48

756354.79

12 GRIPA 4119.92 - 2

0.81 1

0.40-

13 HEPATITA ACUTA VIRALA A 17 6.91

4 1.62

156.10

11855.37

6229.09

14 HEPATITA ACUTA VIRALA B 8 3.25

6 2.44

31.22

52.34

31.40

15 HEPATITA ACUTA VIRALA C 1 0.40 - 1

0.40 --

16 HEPATITA CRONICA VIRALA B - - 20.81

10.46

-

17 HEPATITA ACUTA VIRALA NON ABC

1 0.40 - 1

0.40 1

0.46-

18 INFECTIE CU VIRUS WEST NILE 2 0.81

1 0.40

20.81

31.40

10.46

19 LEPTOSPIROZA 3 1.22

5 2.03

93.66

52.34

94.23

20 MALARIE - 1 0.40 -

10.46

-

21 MENINGITA MENIGOCOCICA 1 0.40

1 0.40

10.40 -

-

22 MENINGITE BACTERIENE 2 0.81

1 0.40

10.40

10.46

10.46

23 MENINGITE VIRALE 1 0.40 - 2

0.81 4

1.87-

Page 25: Raport de activitate a

24 MONONUCLEOZA INFECTIOASA 7 2.84

7 2.84

10.40

41.87

62.81

25 PAROTIDITA EPIDEMICA - - - 10.46

26 PLAGI MUSCATE 293119.15

235 95.56

367149.24

294137.97

233109.35

27 RUBEOLA - - 6325.62

- -

28 RUJEOLA 3 1.22

5 2.03

20.81

125.63

-

29 SALMONELLOZE - 2 0.81 -

10.46

104.70

30 SCABIE 15 6.10 - 11

4.47 22 10.32

19 8.91

31 SCARLATINA 7 2.84

97 39.44

8333.75

8338.95

83.76

32 SIFILIS 2510.16

17 6.91

2710.98

209.38

136.10

33 TETANOS - - - -

34 TOXIINFECTII ALIMENTARE 1 0.40 - 2

0.81 2

0.93 1

0.46

35 TRICHINELOZA - 4 1.62 -

73.28 -

36 TUSE CONVULSIVA - - - - -

37 VARICELA 466 189.50

322 130.94

264107.36

345161.90

1234579.11

38 ECHINOCOCOZA 1 0.40

5 2.03 -

20.93

31.41

39 BOALA LYME 1 0.40 - -

20.93

10.46

40 INFECTIE GONOCOCICA 3 1.22 - -

10.46

-

41 ENCEFALITE INFECTIOASE PRIMARE -

2 0.81 -

20.93

-

42 SHIGELOZA- - - -

31.41

43 MENINGITA BACILARA TBC - - - - 20.93

44 FEBRA Q - - - - 10.46

45 SIFILIS TARDIV - - - - 20.81

*Populatia estimata an 2010/ 2011/ 2012 : 245.900 locuitori *Populatia estimata an 2013/2014 : 213.083 locuitori

Gripa si infectiile acute respiratorii

In conformitate cu Metodologia de supravegherea elaborata de CNSCBT si aplicata de DSP la nivelul judetului Tulcea s-a facut spravegherea afectiunilor compatibile cu gripa(ILI), infectiilor acute respiratorii (ARI), infectiilor respiratorii acute severe (SARI) si a pneumoniilor.

Aceasta activitate presupune preluarea, analiza si raportarea saptamanala sezoniera octombrie-aprilie, incepand cu S 40 a anului in curs pana inclusiv S 20 a anului ce urmeaza, a datelor statistice de la furnizorii de servicii medicale (medici de familie, spitale, etc.)

Page 26: Raport de activitate a

Scopul supravegherii este evaluarea potentialului epidemiologic, monitorizarea gripei si a infectiilor acute respiratorii precum si cunoasterea severitatii infectiei gripale in populatia tarii noastre si implicit a judetului Tulcea.

Am intocmit, la inceputul sezonului, instructiuni cu privire la supravegherea ILI, ARI si Pn si le-am distribuit tuturor furnizorilor de servicii medicale. De asemenea am organizat sedinte de instruire cu asistentii comunitare si mediatorii sanitari in ceea ce priveste importanta prevenirii infectiilor respiratorii si a efectuarii vaccinari antigripale.

La nivelul judetului Tulcea rezultatele supravegherii gripei si infectiilor acute respiratorii, pentru perioada ianuarie-decembrie 2014, respectiv S1-S52, sunt :

Infectii acute respiratorii (ARI): - numar total cazuri noi inregistrate: 8872 din care- numar cazuri internate: 228

Gripa (ILI): - numar total cazuri inregistrate: 1 din care 0 internate si neconfirmata

Pneumonii: - numar total cazuri noi inregistrate: 2241 din care- numar cazuri internate: 816

Facem specificatia ca gripa raportata este una diagnosticata clinic de un cabinet medical de medicina de familie si neconfirmata serologic.

In perioada la care se refera raportarea nu am inregistrat nici un deces prin ARI ILI sau pneumonii.

In urma analizei datelor, comparativ pe anul 2014 fata de 2013 se observa o usoara scadere a cazurilor per total, iar pe afectiuni situatia se prezinta astfel:

Infectii acute respiratorii (ARI): - numar cazuri ARI nou inregistrate in 2013: 9606 fata de 8872 in 2014;- cazuri ARI internate in 2103: 345 fata de 228 in 2014.

Gripa (ILI): - numar cazuri gripa ILI nou inregistrate in 2013: 5 fata de 1 caz in 2014. In 2013 s-au

confirmat 2 din cele 5 cazuri depistate si investigate, fata de anul 2014 in care nu am inregistrat nici o confirmare;

- numar cazuri ILI internate in anul 2013: 4 fata de nici un caz internat in 2014.Pneumonii:

- numar cazuri pneumonii nou inregistrate in 2013: 2209 fata de 2241 in 2014. Numarul acestor afectiuni este intr-o usoara crestere.

- numar cazuri pneumonii internate in anul 2013: 714 fata de 816 in 2014. Si in acest caz se observa o evolutie ascendenta a acestora.

Situatia grafica a evolutie ARI, ILI si Pneumonii pe saptamani de supraveghere in anul 2014 este:

Page 27: Raport de activitate a

EVOLUTIA CAZURILOR NOI DE ARI, ILI SI PN PE SAPTAMANI 2014

107

280

354 359

295 306

246224

263 269

332344

309

232

312

147

200

158

198

144

198

441

360

408

340

210

238 234

290

335349

277

113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

112 116

7185

10989 82

59

102 109 10680 86

99

36

88

3653 50

2448

6751 55

41 5168 63 59 57 46

130

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S40

S41

S42

S43

S44

S45

S46

S47

S48

S49

S50

S51

S52

CAZURI NOI ARICAZURI NOI ILICAZURI NOI PN

EVOLUTIA CAZURILOR INTERNATE DE ARI, ILI SI PN, PE SAPTAMANI IN 2014

10

3

8 8

129

58

1311 12 12 11

3

7 74 5

2

86 6 5

11

63

7 6 6 6 7

1

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

21

34 34

14

18

30

18

25

30 29

37 38

24

34

22

17

21

2725

21 22

37

22

34

40

22

18

22

28

2426

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52

ARI ILI PN

In sezonul 2013-2014 s-a efectuat Supravegherea de tip sentinela a afectiunilor acute respiratorii: ILI (gripa) si ARI (IACRS) pentru urmarirea incidentei acestora in contextul gripei sezoniere s-a făcut conform „Metodologiei de supraveghere anuala a gripei, infectiilor acute respiratorii si SARI” anuala emisa de INSP-CNSCBT . La nivelul judetului Tulcea s-au selectat un numar de 4 medici sentinela, s-au transmis instructiuni catre unitățile raportoare privind modalitatea de raportare, s-au centralizat și raportat saptamanal către CRSPB.

Rezultatele supravegherii gripei si infectiilor acute respiratorii in sistem sentinela, pentru sezonul 2013-2014 sunt :

Infectii acute respiratorii (ARI): - numar total cazuri noi inregistrate: 2079

Gripa (ILI): - numar total cazuri inregistrate: 1 (investigat serologic)

Evolutia cazurilor ILI-ARI, pe saptamani în sezonul 2013-2014:

Page 28: Raport de activitate a

Pentru cazul suspicionat de ILI din sentinela s-au recoltat exudate nazo-faringiene și s-au trimis la INCDMI Bucuresti.

Pentru sezonul 2014-2015 INSP-CNSCBT Bucuresti a intrerupt supravegherea de tip sentinela a afectiunilor respiratorii ILI(gripa) si ARI (IACRS) la nivelul judetului Tulcea.

Vaccinarea antigripala

Intrucat cea mai eficienta metoda de prevenire a infectiilor gripale este imunoprofilaxia, DSP Tulcea a asigurat conform cu distributia Ministerului Sanatatii, un numar de 7083 doze de vaccin antigripal gratuit destinat si efectuat categoriilor populationale care, potrivit cu Metodologiei de supraveghere sunt la risc inalt.

Categoriile populationale aflate la risc sunt: persoane cu varsta cuprinsa intre 6 luni – 64 ani in evidenta cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficientei umane; adulti si copii, rezidente in institutii de ocrotire sociala precum si persoane care acorda asistenta medicala, sociala si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt; toate persoanele cu varsta de peste 65 de ani; gravide; medici, cadre sanitare medii si personal auxiliar, atat din spitale cat si din unitatile sanitare ambulatorii, inclusiv salariati ai institutiilor de ocrotire (copii sau batrani) si ai unitatilor de bolnavi cronici.

Distribuirea vaccinului antigripal pentru sezonul de supraveghere care a inceput in anul 2014 a fost distribuit in II transe, prin ordin MS catre DSPJ-uri. Astfel DSPJ Tulcea a distribuit imediat ce a avut disponibil in magazie acest vaccin catre cabinetele medicilor de familie, unitati spitalicesti si prespitalicesti pentru ca vaccinarea sa fie efectuata bolnavilor cronici in timp optim pentru instalarea protectiei.

La acest moment campania de vaccinare antigripala este in derulare in judetul nostru insa, din feed-back-urile primite din teren, de la cabinetele medicilor de familie, reiese ca adresabilitatea populatiei fata de aceasta imunizare este diminuata fata de sezoanele trecute.

Rezultatele campaniei de vaccinare antigripala in anul 2014, care insumeaza dozele administrate incepand cu S1-ianuarie 2014 pana la S52-decembrie 2014, sunt:

Vaccinarea antigripala pe grupe de varsta

Page 29: Raport de activitate a

Grupe de varsta Nr. vaccinari efectuate6 luni-4 ani 9

5-14 ani 19115-29 ani 23830-64 ani 2628

peste 65 ani 4017TOTAL 7083

Vaccinarea antigripala pe grupe de risc

Grupe de risc Nr. vaccinari efectuatePersoane cu varsta cuprinsa intre 6 luni – 64 ani in evidenta cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau cu virusul imunodeficientei umane

2371

Gravide 11Medici, cadre sanitare medii si personal auxiliar, atat din spitale cat si din unitatile sanitare ambulatorii, inclusiv salariati ai institutiilor de ocrotire (copii sau batrani) si ai unitatilor de bolnavi cronici, care prin natura activitatii vin in contact respirator cu pacientii sau asistatii

214

Persoane, adulti si copii, rezidente in institutii de ocrotire sociala precum si persoane care acorda asistenta medicala, sociala si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt

470

Toate persoanele cu varsta mai mare sau egala cu 65 de ani 4017TOTAL 7083

Varicela

In anul 2014 numarul de cazuri de varicela a crescut comparativ cu anul anterior, astfel in judetul Tulcea s-a inregistrat un numar de 1234 din care 12 cazuri internate.

Dintre acestea 114 au evoluat in 3 focare , in colectivitati de copii si adolescenti, astfel:- Scoala cu clasele I-VIII Chilia Veche - 45 cazuri - Gradinita nr. 3 Tulcea - 12 cazuri- Gradinita Colegiului Agricol Tulcea - 57 cazuri

Factori favorizanti: sezonalitatea (evolutia bolii odata cu inceperea anului scolar), neprezentarea la medic la aparitia primelor simptome de boala, nerespectarea masurilor de prevenire prin reprimirea copiilor in colectivitate fara avizul medicului, realizarea triajului inainte de intrarea copiilor in colectivitate intr-o singura clasa, aglomerarea grupelor de copii, nerealizarea aerisirii prin justificarea temperaturii scazute de afara etc. Masuri in focar: declansarea anchetei epidemiologice preliminara prin deplasarea personalului SSCBT atat in colectivitate cat si in sectia de boli infectioase , izolarea bolnavilor la domiciliu sau in spital, primirea copiilor in colectivitate dupa consult clinic care sa ateste ca acestia nu mai sunt in perioada de contagiozitate, triaj epidemiologic zilnic in colectivitate timp de 21 zile, intensificarea masurilor de igiena zilnica a intregii unitati, aerisirea salilor de curs, educatie sanitara.

2014

Total Sub1an

1an

2ani

3ani

4ani

5-9ani

10-14ani

15-19 ani

20-24ani

25-34ani

35-44ani

45-54ani

55-64ani

1234 26 55 99 146 156 411 171 41 21 76 32 - -

Page 30: Raport de activitate a

Clasificarea cazurilor pe grupe de varsta :

Grupa de varsta cea mai afectata este 5-9 ani, reprezentand copii de varsta scolara si prescolara aflati in colectivitati.

Avand in vedere obligativitatea raportarii in sistemul european de supraveghere a varicelei, incepand cu anul 2011, DSPJ Tulcea a transmis trimestrial catre INSP- CNSCBT situatia cazurilor de varicela, conform instructiunilor.

Se observa cresterea cazurilor in perioada de activitate scolara, prin aglomerarile de populatie la copii de varsta scolara si prescolara.

Infectia cu virusul febrei hemoragice EBOLA

Actiuni desfasurate: - in cursul lunii august 2014, in urma instructiunilor primite de la Ministerul Sanatatii -

Cabinetul Ministrului cu privire la contextul epidemiologic international in ceea ce priveste evolutia infectiei cu virusul Ebola, DSPJ Tulcea – SSCBT a transmis furnizorilor de servicii medicale din municipiu si judet “Procedura Operationala nationala pentru managementul cazului suspect/confirmat cu boala produsa de virusul Ebola (EVB)” precum si „Informatii pentru personalul medical privind infectia cu virsului Ebola” in vederea asigurarii unei gestionari unitare, coerente si sigure a unor astfel de eventuale urgente de sanatate publica;

- am reactualizat si retransmis, de indata ce am primit la randul nostru instructiuni de la Ministerul Sanatatii informatiile in ceea ce priveste evolutia infectiei cu virusul Ebola;

Page 31: Raport de activitate a

- am solicitat Prefecturii Tulcea organizarea unei sedinte pe aceasta tema cu participarea reprezentantilor COSU, SMURD, Aeroportul Tulcea, Politia de Frontiera, Spitalul Judetean de Urgenta, UPU a SJU, Serviciul de Ambulanta Judetean.

- avand in vedere specificul judetului Tulcea in ceea ce priveste activitatea pe teritorul acestuia a celor doua porturi la Dunare (Tulcea si Sulina) am redactat, impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale mentionati anterior, “Masurile specifice referitoare la porturi” in contextul epidemiologic international in ce priveste evolutia Ebola;

- medicul epidemiolog din cadrul DSPJ Tulcea a sustinut sesiuni de instruire cu personalul sanitar din cadrul Serviciului Port Frontiera Tulcea;

- am facut inventarierea echipamentelor de protectie si a nivelului acestora de protectie, din spitalele din judet si de la nivelul serviciului de ambulanta judetean;

- am nominalizat un grup de lucru din cadrul DSPJ Tulcea responsabil cu colectarea, prelucrarea si transmiterea catre forurile superioare a datelor referitoare la “Ebola”;

- am publicat pe site-ul DSPJ Tulcea informatii pentru polulatia generala si pentru grupuri specifice in ceea ce priveste virusul Ebola;

- am redactat “Planul Judetean de actiune pentru prevenirea si controlul bolii cu virusul febrei hemoragice Ebola” si l-am reactualizat in conformitate cu H.G. Nr. 7 privind aprobarea H.G. nr. 4 privind Procedura Operationala nationala pentru managementul cazului suspect/confirmat de boala produsa de virusul Ebola;

- am solicitat conducatorilor unitatilor sanitare din judetul nostru efectuarea unor sesiuni de instruire cu intreg personalul unitatilor in ceea ce priveste Procedura Operationala pentru managementul cazului suspect/confirmat de infectie cu virusul febrei hemoragice Ebola si intocmirea unor tabele nominale in care sa se confirme prin semnatura luarea la cunostinta a informatiilor;

- s-au purtat discutii telefonice cu D-nul Dr. Calin Alexandru – director in Ministerul Sanatatii pentru ca DSPJ Tulcea sa primeasca echipament de protectie de nivel mediu, adecvat pentru interventia intr-un caz suspect/posibil de infectie Ebola avand in vedere activitatea navala desfasurata pe teritoriul judetului Tulcea.

Supravegherea infectiilor cu transmitere sexuala

- cazuri noi de ITS inregistrate : 16 cazuri sifilis.- au fost testate VDRL cantitativ 6 cupluri mama-nou-nascut in vederea depistarii sifilisului

congenital ; nu s-au inregistrat cazuri noi de sifilis congenital. DSPJ a testat gratuit , in vederea depistarii infectiei luetice, 9 gravide( din care 2 au fost pozitive) in anul 2014. Numarul gravidelor testate in laboratorul DSPJ este scazut deoarece femeile se adreseaza altor laboratoare de analize medicale din judet . Laboratorul DSPJ se afla departe de zona centrala a orasului, iar gravidele nu mai ajung la noi, ci se deplaseaza la laboratoarele private, unde printr-o singura punctie venoasa, pot face mai multe analize necesare in sarcina . - medicilor de familie li s-a comunicat, ca in fiecare an, ca DSPJ asigura testarea gratuita pentru sifilis a gravidelor , in vederea informarii acestora si indrumarii catre lab. DSPJ pentru a beneficia de aceasta gratuitate .

Febra butonoasa

In anul 2014 s-a efectuat supravegherea Febrei Butonoase in judetul Tulcea conform Metodologiei de Supraveghere a Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile . In ultimii ani s-a înregistrat o crestere importanta a cazurilor de Febra Butonoasa la persoanele in varsta, pensionari, posesori de animale domestice/de companie.

Page 32: Raport de activitate a

Numarul crescut de cazuri evidentiaza faptul ca febra butonoasa este o importanta problema de sanatate locala care necesita masuri ferme luate atat de autoritatile locale privind cainii comunitari si dezinsectia spatiilor verzi din parcuri sau din apropierea apei cat si de medici prin educatia sanitara a populatiei

Cazurile sunt mai rar intalnite la grupele mici de varsta, afectata in mod special fiind populatia adulta si persoane varstnice , posesori de animale domestice/companie. Comparativ cu anul 2013 ( 32 cazuri ), in anul 2014 se observa o usoară crestere a numarului de cazuri. În anul 2014 s-au înregistrat : 44 de cazuri suspecte din care 41 confirmate (37 serologic si 4 clinic) si 3 cazuri infirmate

Clasificarea cazurilor confirmate clinic si serologic in anul 2014 :

Anul Nr.cazuri Mediu Sex Grupa de varsta

U. R. M. F. 0-14ani

15-19ani

20-24ani

25-34 ani

35-44ani

45-54ani

55 -64ani

65 ani +

2014 41 31 10 20 21 2 1 1 4 5 5 15 8 Pentru fiecare caz suspect s-a efectuat ancheta epidemiologica preliminara dupa raportarea cazului de catre Sectia de Boli Infectioase a SJU Tulcea la DSP; DSP Tulcea a trimis seruri pentru analiza la INCDMI Cantacuzino Bucuresti, precum si fisele de supraveghere, catre INSP-CNSCBT conform metodologiei în vigoare; In cadrul efectuarii anchetelor epidemiologice s-a facut educatie sanitara privind protectia la deparazitarea mecanica si dezinsectia animalului de companie, s-au transmis informari catre medicii de familie , catre Primaria Tulcea , catre media si catre populatie in principal . Cazurile au fost internate si investigate conform metodologiei de supraveghere emisa de INSP – CNSCBT. In judetul Tulcea cazurile de febra butonoasa au avut ca izvor de infectie câinele iar transmiterea a fost intepatura de capusa. Factori favorizanti : dezvoltarea capuselor in sezonul cald.

Page 33: Raport de activitate a

Comparativ cu ultimii 10 ani numarul de cazuri de imbolnavire cu Febra Butonoasa a scazut considerabil.

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Nr.cazuri confirmate

109 23 61 94 103 32 50 24 32 41

Cazurile au fost inregistrate cu precadere in mediul urban.

Mediu 2014

U. 31

R. 10

Page 34: Raport de activitate a

Se observa o crestere a cazurilor la populatia adulta, in special persoane cu varste cuprinse intre 55-64 ani.

Grupa de varsta 0-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65 si

peste

Nr cazuri 2 1 1 4 5 5 15 8

Evolutia Febrei Butonoase in ultimii 5 ani pe grupe de varsta .0-14ani

15-19 ani 20-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54ani

55-64ani

65 si peste

2010 0 1 1 3 5 5 11 62011 2 1 1 3 6 4 18 152012 0 0 0 2 4 3 11 42013 0 0 0 5 7 8 6 62014 2 1 1 4 5 5 15 8

Evolutia Febrei Butonoase in ultimii 5 ani pe categorii de expunere :

Profesional Domiciliu Recreational Necunoscut2010 4 20 6 22011 4 13 29 42012 1 13 5 5

Page 35: Raport de activitate a

2013 3 15 9 42014 0 23 9 9

Boala Lyme

In anul 2014 s-a efectuat supravegherea Bolii Lyme , conform Metodologiei de Supraveghere emisa de Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile . In anul 2014, DSP Tulcea a investigat 4 cazuri suspecte de Boala Lyme, clasificate astfel:

- 1 caz confirmat clinic- 3 cazuri infirmate

Cazurile au fost internate si investigate conform metodologiei de supraveghere, emisa de INSP – CNSCBT. Pentru fiecare caz suspect s-a efectuat ancheta epidemiologica preliminara dupa raportarea cazului de catre Sectia de Boli Infectioase a SJU Tulcea la DSP; DSP Tulcea a trimis seruri pentru analiza la INCDMI Cantacuzino Bucuresti, precum si fisele de supraveghere, catre INSP-CNSCBT conform metodologiei în vigoare; In cadrul efectuarii anchetelor epidemiologice s-a facut educatie sanitara privind protectia la ingrijirea, deparazitarea mecanica si dezinsectia animalului de companie. Am informat reteaua medicala (spital judetean, cabinete medicina de familie) privind supravegherea si controlul Bolii Lyme.

S-au transmis informari prin media catre populatia judetului Tulcea, privind masurile de protectie personala impotriva infestarii cu capuse.

ParaliziaAcutaFlasca

In anul 2014, in judetul Tulcea, nu s-a inregistrat niciun caz de Paralizie Acuta Flasca (PAF).

S-au informat permanent furnizorii de servicii medicale, cu privire la importanta mentinerii unui sistem alert de supraveghere, in special medicii de familie si medicii specialisti din cadrul spitalului judetean, sectiile pediatrie , neuropsihiatrie infantila si boli infectioase.

S-a raportat saptamanal catre CNSCBT-SEBT macheta privind aparitia cazurilor de PAF, pentru saptamana anterioara raportarii.

Incepand cu luna mai, OMS a decretat raspandirea la nivel international a virusului poliomielitic salbatic ca fiind Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala.

Page 36: Raport de activitate a

In acesta sens, am informat toti furnizorii de servicii medicale privind importanta aplicarii masurilor de prevenire (asigurarea vaccinarii poliomielitice de rutina si vaccinarea VPI a copiilor restantieri intre 2-6 ani, intarirea supravegherii active PAF).

Incepand cu luna iunie s-a inceput vaccinarea antipoliomielitica de tip Catch-up tuturor copiilor restantieri la VPI, aceasta continuand si in anul 2015.

Pana la sfarsitul lunii decembrie 2014 s-a recuperat un numar de 193 de copii restantieri cu varsta cuprinsa intre 2-6 ani.

Am organizat intruniri cu personalul medical din judet cu privire la mobilizarea tuturor copiilor in vederea vaccinarii VPI.

Supravegherea active a cazurilor de paralizie acuta flasca a copiilor de varsta 0-15 ani se efectueaza prin vizite saptamanale la Spitalul Judetean si Boli Infectioase, in special sectiile pediatrie, boli infectioase, neuropsihiatrie infantile, ortopedie si recuperare medicala; vizita se consemneaza in registrele de internari.

De asemenea, s-a introdus supravegherea de mediu a apelor uzate, orasul Babadag fiind nominalizat. S-au inaintat adrese de informare catre autoritatea locala cu privire la necesitatea implicarii si conlucrarii prin reprezentantii serviciului de apa-canal.

Astfel, se recolteaza lunar de catre compartimentul SSCBT din cadrul DSP, o proba de apa uzata de la canalul colector de admisie al statiei de epurare din Babadag.

In urma recoltarii apelor uzate si a analizarii acestora la I Cantacuzino, nu se constata prezenta virusului poliomielitic, dar, s-a evidentiat prezenta enterovirusului Coxsackie B in apele uzate din localitatea Babadag in toate cele cinci probe lucrate incepand cu luna august 2014.

Supravegherea continua si in anul 2015.

Infectia cu virus West Nile

Conform metodologiei INSP-CNSCBT, in perioada mai-octombrie 2014, s-a efectuat supravegherea cazurilor posibile de meningita / meningoencefalita / encefalita WN .

Am informat reteaua medicala (spital judetean, cabinete medicina de familie) in ceea ce priveste supravegherea si controlul infectiei cu virusul West Nile. S-au controlat spitalele in privinta dezinsectiei periodice si a asigurarii sitelor la toate ferestrele, acestea fiind considerate masuri de preventie pentru bolnavii internati. Datorita pozitionarii geografice deosebite a judetului nostru, a existentei unor suprafete intinse de zone umede, a canalelor Deltei Dunarii si a vegetatiei abundente, Directia de Sanatate Publica supravegheaza prioritar aceasta boala, fiind un judet sentinela .

In anul 2014 s-au investigat 2 meningite cu LCR, infirmate pentru virusul WN.

Leptospiroza

In anul 2014, in urma suspiciuni emise de sectia de BI a SJU Tulcea, DSP a investigat 23 de cazuri de leptospiroza, care au fost clasificate astfel:

- 9 cazuri confirmate- 14 cazuri infirmate Repartitia pe medii de rezidenta:

- U – 2- R – 7

Dupa ocupatie si factorii de risc, cazurile se impart in: - pescar – 8

Page 37: Raport de activitate a

- instalator hidro – 1Toate persoanele investigate sunt de sex masculin.In urma declansarii anchetelor epidemiologice, s-a constatat ca expunerea la risc s-a facut

prin contactul cu ape necontrolate sanitar, fara echipament de protectie si nerespectand regulile minime de igiena individuala.

Hepatita acuta viralaIn judetul Tulcea hepatita acuta virala a avut o evolutie sinuoasa, care a fost favorizata de

diferiti factori de (lipsa imunizarii populatiei, conditii de viata, aglomerari de populatie etc).2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HVA 17 11 23 48 49 18 4 15 118 62HVB 13 11 13 4 6 7 6 3 5 3HVC 1 2 1 1

EVOLUTIA COMPARATIVA A HEPATITELOR VIRALE IN JUDETUL TULCEA, IN PERIOADA 2005-2014

1711

48 49

18

4

15

118

62

13 114 6 7 6 3 5 31 1 1

23

13

2

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A B C

- HVAIn anul 2014 au fost investigate 77 cazuri suspecte de hepatita virala, 65 dintre acestea s-au

confirmat: 62 cazuri cu virus hepatitic de tip A, 3 cazuri cu virus hepatitic de tip B .Cazurile au evoluat in 3 focare si 9 cazuri sporadice unde s-au vaccinat contactii eligibili 1-

14 ani , astfel: 1 focar format din 3 cazuri confirmate la Centrul de tip familial Cocorii II, 1 focar format din 5 cazuri confirmate la Liceul Anghel Saligny, 1 focar familial format din 4 cazuri confirmate in Sat Panduru Com. Baia Jud.Tulcea

9 cazuri sporadice (Baia, Turcoaia, Satu nou, Centrul Servicii Familiale Tulcea, Sabangia).

In urma acestor actiuni s-au imunizat un numar de 101 copiii, contacti ai cazurilor confirmate.

Masuri aplicate:Compartimentul SSCBT se deplaseaza la sectia BI a SJU Tulcea, zilnic, dupa comunicarea

cazurilor internate cu o zi in urma si efectueaza anchete epidemiologice preliminare la cazurile suspicionate.

Echipele DSP Tulcea au intervenit in focare inca de la primele cazuri pentru intocmirea anchetelor epidemiologie preliminare, intocmirea listelor contactilor eligibili pentru vaccinarea antihepatitica A, triajul epidemiologic, vaccinarea contactilor, educatie sanitara.

Echipe mixte ale DSPJ formate din reprezentanti SSCBT si Inspectia de stat au intervenit in focare si au aplicat sanctiuni conform legislatiei in vigoare. In urma recontrolului s-a constatat aplicarea tuturor masurilor dispuse de catre DSP.

Page 38: Raport de activitate a

Factori de risc identificati: nerespectarea regulilor de igiena individuala si generala, conditii de habitatie cu grad ridicat de aglomerare, lipsa dotarii in scoli a grupurilor sanitare cu sapun si prosoape hartie precum si cu apa calda.

Repartitia cazurilor de HVA pe grupe de varsta :Grupa de

varsta0-4 ani 5-14 ani 15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-64 ani >65 Total

Nr cazuri 5 30 15 8 3 0 1 62

REPARTITIA PE GRUPE DE VARSTA A CAZURILOR DE HVA DIN JUD. TULCEA, ANUL 2014 DSP- SSCBT

0-4 ani

5-14 ani15-24 ani

25-34 ani35-44 ani >65 ani

Repartitia pe medii:Rural 37Urban 25

37

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014

Repartitia pe medii a cazurilor de HVA din jud. Tulcea, in anul 2014

RuralUrban

- HVBNumarul de cazuri de hepatita acuta virala tip B a scazut in ultimii ani, astfel in 2014 la

nivelul judetului au fost depistate 3 cazuri la adulti.Conform fiselor de supraveghere si a declaratiilor pacientilor factorii de risc care au dus la

contaminare au fost : manevre stomatologice, interventii chirurgicale, transfuzii sanguine.Dupa mediul de resedinta cazurile sunt repartizate :

U 1 R 2

Toate cazurile sunt de sex masculin.

Page 39: Raport de activitate a

In anul 2014 a fost emisa suspiciunea de hepatita virala cronica tip B la un adult de 30 ani din mediul urban care se afla in proces de evaluare conform metodologiei de supraveghere.

Supravegeherea BDA si a Holerei a presupus colectarea, analiza si rapotarea datelor astfel: o Spitalul/sectia de boli infectioase , respectiv unitati sanitare altele decat cele cu profil de boli

infectioase raporteaza catre DSPJ :- numarul de cazuri internate cu diagnosticul de BDA - numarul de cazuri internate cu diagnosticul etiologic precizat - numarul de cazuri internate cu diagnosticul de BDA cu agent etiologic neprecizat - numarul cazurilor internate cu infirmarea BDA precum si, - numarul de decese prin BDA inregistrate la copilul sub 1 an. o Laboratoarele de analize medicale (cu exceptia laboratorului DSPJ) din judet raporteaza catre

DSPJ, in fiecare zi de luni, numarul de examene coprobacteriogice efectuate .o Medicii de familie raporteaza catre DSPJ, in fiecare zi de luni, pentru saptamana precedenta:o Directia de Sanatate Publica Judeteana raporteaza saptamanal, martea, macheta catre sectia de

epidemiologie a bolilor transmisibile din cadrul Centrului Regional de Sanatate Publica (CRSP) Bucuresti si la CNSCBT

Rezultatele actiunilor de supraveghere a BDA si holerei in sezonul estival sunt:- numarul total de BDA inregistrate: 200 cazuri, din care 168 au fost internate - suspiciune/confirmare de holera - 0- dizenterie bacilara (Shigella) – 3- focare TIA - 2

BDA 2014 –Repartitia cazurilor internate

<1 1 2 3 45-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-34 ani

35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

65-74 ani

75-84 ani 85> TOTAL

IUNIE 8 1 2   2 2 2 1       1 2 2 1 1 25IULIE 4 2 4 6 3 1     2     3 7   2 1 35AUGUST 3 10 6 3 6 9   1 1 3 3 2 2 1 4 1 55SEPTEM 4 3 4 2 1 5 1 1   1 2   1 2     27OCTOMB 6 1 2 1 1 4   1     1 2 1       20NOIEMBR 2 1       1         1       1   6TOTAL 27 18 18 12 13 22 3 4 3 4 7 8 13 5 8 3 168

Rezultatele investigarii cu laboratorul a cazurilor internate cu BDA, conform machetei elaborate de INSP, au evidentiat etiologia bolii prin prezenta urmatorilor germeni la 34 de probe:

E. Coli – 16 Salmonella - 10 Klebsiella – 3 Shigella - 3 Proteus – 2

Toxiinfectia Alimentara (TIA)Pe parcursul anului 2014, au evoluat 2 focare familiale, din localitatile Cerna si Greci din

judetul Tulcea, care au cuprins 5 cazuri. Agentul patogen care a fost izolat din materiile fecale ale bolnavilor a fost Salmonella grup D.

Alimentele incriminate au fost ouale, provenite din gospodariile proprii ale bolnavilor.

Page 40: Raport de activitate a

Grupa de varsta: 4-15 ani – 2 cazuri 15-60 ani – 3 cazuri

Sursa nu a putut fi depistata, din cauza lipsei alimentului incriminat, contaminarea fiind favorizata de temperaturile crescute din acea perioada si probabil depozitarea alimentelor in conditii improprii, nerespectarea regulilor de igiena a alimentului si personala, preparare termica incorecta si insuficienta etc.

Giardioza Incepand cu anul 2012 in judetul Tulcea, se mentine supravegherea giardiozei confirmate cu

laboratorul. In urma colectarii, centralizarii si analizarii rezultatelor supravegherii obtinute de

laboratoarele din sistemul public cat si cel privat din judetul Tulcea, au fost depistate 756 cazuri, confirmate cu laboratorul, repartizare pe grupe de varsta si medii de resedinta astfel:

  Grupele de varsta (ani): TOTAL

  0-1 1 2 3 45-9 ani

10-14 ani

15-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84 85+

 

Ianuarie 0 3 4 7 9 6 14 5 0 1 0 0 3 7 0 0 59Februarie 1 2 5 7 9 22 12 3 1 4 3 4 1 0 0 0 74

Martie 4 2 5 7 7 21 7 3 0 0 1 1 2 2 0 0 62Aprilie 0 4 4 4 3 10 6 0 1 1 0 2 4 3 0 0 42

Mai 3 4 10 3 7 21 9 2 1 1 4 1 2 4 1 0 73Iunie 1 2 6 8 14 8 9 1 0 3 1 1 1 2 0 0 57Iulie 0 3 3 4 2 9 4 0 2 1 2 2 1 0 1 0 34

August 2 3 5 18 11 12 6 0 2 1 1 1 2 1 1 0 66Septembrie 1 3 7 2 3 6 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 31Octombrie 4 5 12 28 19 19 6 8 0 1 3 2 1 0 0 0 108Noiembrie 1 3 7 10 11 25 7 4 1 1 2 1 2 2 1 0 78

Decembrie 1 5 6 14 14 16 6 1 1 1 1 0 4 1 1 0 72

Total 18 39 74 112 109 175 89 28 11 15 19 16 24 22 5 0 756

Rabia

Numarul de plagi muscate raportate in acest an de catre sectia de boli infectioase a SJU TL este 233, numar aflat in scadere fata de anii anteriori.

In anul 2014 nu s-au inregistrat cazuri de Rabie la om.

2010 2011 2012 2013 2014Nr. plagi muscate 293 235 363 294 233

Page 41: Raport de activitate a

190

37

4 0 2 0 00

20

406080

100

120140160

180200

1

Distributia cazurilor de plagi muscate, pe specii de animale, in judetul Tulcea, in anul 2014

caine

pisica

sobolan

cal

vulpe

porc

oaie

S-a verificat, periodic, aprovizionarea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea cu produse biologice si a Centrului antirabic din cadrul sectiei de boli transmisibile.

Lunar, Centrul Antirabic din cadrul sectiei de boli Infectioase a SJU TL raporteaza numarul de plagi muscate pe specii de animale si tratamentele administrate.

In urma colectarii,analizarii si centralizarii datelor,semestrial raportam la Mnisterul Sanatatii, numarul total de persoane suspectate de a fi venit in contact cu agentul etiologic al rabiei ,tipul de vaccin administrat si numarul de animale din fiecare specie, astfel:

Semestrul I

NR. PERSOANE

TIP VACCIN

SER ASOCIATENR. ANIMALE DIN FIECARE

SPECIEVERORAB IMOVAX MERIEUX CANTACUZINO

83 37 0 0 22 24

Caine: 67Pisica: 11Sobolan: 3Vulpe: 2

Semestrul II

NR. PERSOANE

TIP VACCIN

SER ASOCIATENR. ANIMALE DIN FIECARE

SPECIEVERORAB IMOVAX MERIEUX CANTACUZINO

83 530 0

18 12 Caine: 63Pisica: 19Sobolan: 1

PN I/2- Programul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritareProgramul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare a avut un plan initial

de 20000 lei pentru primul semestru , suma insuficienta pentru desfasurarea activitatilor prevazute in program . Motiv pentru care am facut solicitari de suplimentare cu suma de 20000 lei pentru trim Isi trim II .

Suplimentarea pentru Programul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare a fost facuta in luna august cu suma de 42000 lei si in luna octombrie cu suma de 40000 lei . Deasemeni a fost facuta in luna octombrie o solicitare de virare intre programe ( de la Programul national de imunizari catre Programul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare ) a sumei de 25000 mii lei . Aceasta solicitare a fost motivata de :

Page 42: Raport de activitate a

-necesitatea refacerii rezervei antiepidemice - necesitatea achizitionarii de materiale sanitare , reactivi , dezinfectanti si truse pentru identificare Campylobacter, Chlamydia, Borrelia pentru asigurarea unui stoc minim in cazul aparitiei cazurilor de febra butonoasa sau/si leptospiroza. - mentinerea acreditarii RENAR , care a fost obtinuta cu foarte mare greutate , si pentru care sunt necesare urmatoarele:

- reparatie autoclave din sectorul Microbiologie pentru sterilizarea mediilor de cultura si a deseurilor -tulpini de referinta ATCC necesare pentru controlul mediilor de cultura in conformitate cu cerintele Organismului de Acreditare Renar Romania.- efectuarea reetalonarii la toata aparatura existenta in laborator Planul final pentru anul 2014 este de 127000 suma solicitata spre finantare este de 126286 lei

plata efectuata fiind de 126045,64.

Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDAIn cadrul SSCBT s-a realizat analizarea indicatorilor fizici, prevazuti in PN I.3, realizati in

cadrul laboratorului DSP, centralizarea, analizarea si transmiterea acestora catre serviciul de programe din cadrul DSP Tulcea si catre CNLAS.

S-a anuntat medicul infectionist in cazul aparitiei unui caz nou de infectie HIV/SIDA, confirmat de I.Cantacuzino, pentru a fi luat in evidenta in vederea aplicarii schemei de tratament si a supravegherii ulterioare.

In cazul unui caz nou depistat in cadrul laboratorului, s-a anuntat persoana pozitiva de statusul de boala si s-a recomandat prezentarea la medicul infectionist din cadrul SJU Tulcea, sectia BI.

De asemenea, s-a asigurat circuitul functional al fisei de supraveghere: primirea (de la medicul infectionist din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, alte spitale de BI sau DSP-uri), validarea, si transmiterea tuturor fiselor de supraveghere si control a infectiei HIV/SIDA, catre INBI Prof. Dr. Matei Bals, Comisia Nationala de Lupta Anti-SIDA, atat a cazurilor noi depistate cat si pentru cazurile noi intrate in evidenta prin transfer.

S-au centralizat toate fisele de supraveghere a cazurilor de infectie, intr-o baza de date securizata.

Ca in fiecare an, s-au organizat actiuni specifice, cu ocazia Zilei Memorialului Durerii si a Zilei Internationale de Lupta anti-SIDA (informare si educare, distribuire de pliante, fundite rosii, prezervative si testari gratuite), in licee din municipiu si judet, la elevii din anii terminali in varsta de 18 ani si peste.

Aceasta actiune a fost realizata in colaborare cu Fundatia Baylor Marea Neagra, care a contribuit cu personalul calificat, materiale educationale, teste etc. DSP – SSCBT a realizat chestionare de verificare a cunostintelor privind infectia si mai ales prevenirea ei.

In acest an, echipele DSP si FBMN, au efectuat astef de actiuni in 3 licee din orasul Tulcea repartizate in 16 clase de studiu cu 400 de elevi. Toti elevii au participat la actiunile de informare, educare si au raspuns intrebarilor din chestionare, din care au fost testati HIV 196 de elevi peste 18 ani, doritori.

Testarea s-a efectuat respectand confidentialitatea rezultatului comunicat, cu consiliere pre si posttestare.

Implicarea scolilor a fost una foarte buna si interesul elevilor vadit, acestia raspunzand la orice stimulare de participare interactiva din partea echipei.

Pentru a sensibiliza cat mai bine furnizorii de servicii medicale in depistarea cat mai precoce a infectiei HIV, am inaintat in fiecare an si chiar si mai des, adrese prin care evidentiem importanta depistarii infectiei cat mai devreme posibil, mai ales la gravide in primul an de viata, pentru evitarea

Page 43: Raport de activitate a

transmiterii verticale, de asemenea, si pentru alte categorii de risc (calatori, marinari, utilizatori de droguri etc).

In judetul Tulcea, infectia HIV-SIDA, debuteaza cu anul 1985, la un barbat in varsta de 32 de ani.

In fiecare an in evidenta DSP Tulcea se inregistreaza noi cazuri (atat depistate la nivelul laboratorului DSP sau in alte unitati sanitare cat si cazuri ce au imigrat din alte judete, tari), cf tabelului anexat:

An

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NrCaz

4 1 6 1 4 1 5 2 4 1 8 2 9 5 9 3 7 3 7 2 12 11 6 7 13

In anul 2014, au fost depistate in laboratorul DSP, 7 cazuri noi (din care 1 caz este copil 0-1 an, aflat in perioada de evaluare pana la varsta de 18 luni).

In anul 2014, la nivelul laboratorului DSP, au fost depistate si confirmate de catre I. Cantacuzino, 7 cazuri noi de infectie HIV, astfel ca, la sfarsitul anului 2014, sunt in evidenta, la nivelul judetului, 124 persoane, dintre care 62 persoane in viata.

In ultimii 5 ani, la nivelul judetului, situatia cazurilor in evidenta/in viata a evoluat astfel :

An 2010 2011 2012 2013 2014Nr cazuri noi 12 11 6 7 10

Nr cazuri in evidenta 45 54 60 65 62 HIV 35 43 49 54 38 SIDA 10 11 11 11 24

Comparativ cu anul 2013, numarul de testari HIV a crescut in general ca adresabilitate, dar a scazut la gravidele din primele trimestre de sarcina care nu apeleaza la serviciile laboratorului nostru datorita distantei de parcurs, ci la Fundatia Baylor Marea Neagra din cadrul spitalului de boli infectioase, unde se fac teste rapide gratuite si pentru hepatita.

Numar testari HIV ELISA efectuate in laboratorul DSP, in anul 2014 – 516: numar teste ELISA HIV efectuate la gravide : 7 numar teste ELISA HIV efectuate la grupele de risc (bolnavi cu ITS, transfuzati, hemodializati,

personal medical etc) : 273 numar teste ELISA HIV efectuate la alte categorii (bolnavi cu TB si la cerere): 236 numar teste rapide HIV efectuate la gravide în maternitati (cu ocazia nasterii) : 1133

Situatia comparativa pe ultimii 5 ani a testarilor efectuate:

Nr total teste HIV in judet

Nr teste HIV Elisa la DSP

TL

Nr teste Eliza efectuate la

gravide

Nr teste rapide HIV efectuate la gravide in maternitati

Nr teste HIV efectuate la

grupele de risc

Nr teste HIV efectuate la

alte categorii (testare

voluntara, pacienti TB)

Nr cazuri pozitive depistate

2008 1032 1039 685 - 118 229 52009 1543 1338 985 205 135 218 22010 1780 1459 932 178 254 273 62011 1337 410 90 927 170 150 102012 1723 820 26 903 571 223 62013 1311 463 33 848 198 232 5

Page 44: Raport de activitate a

2014 1649 516 7 1133 273 236 7

Situatia comparativa pe ultimii 5 ani a evolutiei infectiei la nivelul judetului Tulcea:2010 2011 2012 2013 2014

Cazuri in evidenta, din care in viataHIV 52/35 62/43 63/44 76/54 64/38

SIDA 44/10 45/11 45/11 46/12 60/24

Cazuri repartizate pe medii de viata

Urban HIVSIDA

1615

Rural HIVSIDA

229

Cazuri repartizate pe sexe

M HIVSIDA

2013

F HIVSIDA

1811

Pacienti in tratament 32

Biterapie adulticopii

130

Triterapie adulticopii

153

Tetraterapie adulticopii

10

Modul de infectare 62Sexual 47

Parenteral 3Transversal 3Necunoscut 9

Cazuri noi depistate – lab DSP TL 12 11 7 6 7

Analize efectuate - lab DSP TLElisa 232 251 294 516

Rapide 500 354 377 1133

Testari efectuate la gravideElisa 78 10 8 7

Rapide 500 354 377 1133

Probleme intampinate:Adresabilitate scazuta pentru testarile la cerere si nu numai, datorata serviciilor gratuite

oferite de Fundatia Baylor Marea Neagra, cu sediul in incinta sectiei de boli infectioase din cadrul SJU Tulcea, care efectueaza tastari rapide pentru HIV si hepatite virale.

Numarul de teste efectuate la nivelul laboratorului DSP este in scadere fata de anii anteriori, deoarece testarea HIV nu este gratuita decat la gravide, iar pentru celelalte categorii se efectueaza contra-cost si de aceea persoanele solicitante, chiar si spitalele nu apeleaza la aceste servicii.

Supravegherea de rutina a infectiilor nosocomiale in unitati sanitare cu paturi

Page 45: Raport de activitate a

Masurile implementate in prevenirea IN au fost in conformitate cu legislatia in vigoare si a inclus colaborarea stransa factorii de decizie ai unitatilor sanitare cu paturi din judet (Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Spitalul Orasenesc Macin) cu CPCIN, cu medicii si asistentele sefe, cu personalul auxiliar.

Instruirile periodice au alternat prin temele abordate, in functie de responsabilitati si au atins: intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie, respectarea circuitelor functionale, gestionarea corecta a deseurilor medicale si nu in ultimul rand recunoasterea si raportarea IN – 4 instruiri

In ajutorul unitatilor, DSP a elaborat un ghid de prevenire a infectiilor nosocomiale, care a fost distribuit unitatilor sanitare, odata cu instruirea intregului personal din aceste unitati – 2 instruiri

Primirea fiselor de supraveghere a infectiei nosocomiale, transmise de catre CPCIN, inregistrate in Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Spitalul Orasenesc Macin – saptamanal = 7 fise

Analizarea, validarea si transmiterea fiselor de IN, catre INSP-CEBTIN - lunarCalcularea indicatorilor fizici si transmiterea acestora catre INSP-CEBTIN - lunarPrimirea de la CPCIN si centralizarea fiselor de supraveghere a accidentelor post expunere la

produse biologice a personalului sanitar din Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, cf Ord MSP 916/2005 si transmiterea catre INSP-CEBTIN - trimestrial

Inaintarea de adrese catre spitalele monitorizate in vederea remedierii deficientelor si instruirii personalului sanitar.

Intensificarea controalelor, in special in sectiile cu risc (neonatologie, maternitate, pediatrie) si recoltare de probe de salibritate si sterilitate = 273 probe

Supravegherea reorganizarii circuitelor deficitare ale spitalului, a spatiilor incorect utilizate si a modificarilor acolo unde se impunea - neonatologie

Supravegherea continua a «rooming-in»-ului in sectia maternitate; supravegherea indeaproape a acestor spatii noi create in vederea unei bune functionari cu respectarea circuitelor functionale si a mentinerii unei stari de sanitatie optime.

Colaborarea cu nucleul SPCIN, din spilatele Tulcea si Macin, verificarea planurilor anuale si a activitatilor preventive intreprinse, instruirea personalului privind recunoasterea, declararea si raportarea IN si a ICD. – 42 instruiri

Cu ocazia evaluarii anuale a spitalelor in vederea reautorizarii, au fost evidentiate punctele nevralgice (lacunele in aprovizionare, nerespectarea termenelor de finalizare a a unor lucrari etc) care au fost stipulate in planul de conformare pentru urmatoarea perioada 2014-2015).

In cadrul programului de prevenire si control a IN, la nivelul spitalelor (Tulcea si Macin), prin nucleele SPCIN, s-au recoltat probe de salubritate si sterilitate astfel:

SJU Tulcea:- salubritati – 1908/ 92 pozitiv (E. Coli, St. Aureus, Proteus, spori mucegai)- sterilitati – 545/14 nesterile- AMF – 421/125 pozitiv (germeni hemolitici)- exs. faringiene – 35/0 pozitiv- exs. nazale – 130/33 pozitiv (St. Aureus, SH)

SO Macin:- salubritati – 100/10 pozitiv (E. Coli, St. Aureus)- sterilitati – 20/0

Incepand cu trimestrul II al anului 2014, DSP Tulcea a incheiat contracte de prestari servicii cu clinici private, avand ca obiect recoltarea de probe (eficienta sterilizarii, mentinerea sterilitatii, conditii igienico-sanitare, AMF) si efectuarea de catre laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica din cadrul DSP. Probele recoltate ritmic au evidentiat respectarea cu strictete regulilor de curatenie si dezinfectie si utilizarea de dezinfectante de inalta eficienta. De asemenea, nu au fost raportate infectii nosocomiale in aceste unitati.

Page 46: Raport de activitate a

In anul 2014 , au fost depistate 7 IN (focare-0)

Clasificarea IN dupa cauze: - plaga chirurgicala – 3 - urinar – 4

Clasificarea IN pe sectii:- chirurgie – 7

Clasificarea IN dupa germenii incriminati:- E. coli – 6- Proteus – 1

In urma recoltarii de probe de salubritate de pe suprafete, se observa frecvent prezenta E. Coli in culturile din probele recoltate, ca si in probele de la pacientii cu IN, ceea ce denota nerespectarea regulilor de asepsie si antisepsie in plaga si a curateniei si dezinfectiei in sectii.

Supravegherea ICD a inceput in luna iulie a anului 2014, cand au fost organizate intalniri la nivelul spitalelor, cu corpul directoral, responsabilii de program si medicii sefi de sectie, s-a distribuit metodologia si ghidul de preventie, diagnostic si tratament, s-a stabilit impreuna punctele importante, urmand sa se achizitioneze truse de laborator pentru respectarea Protocolului de recoltare/trimitere probe CD, care nu a fost achizitionata pana la data prezenta.

Nu au fost raportate infectii CD in spitalele Tulcea si Macin, dar au fost raportati 3 pacienti din judetul nostru, internati in spitalul M Bals, care a depistat cazurile.

Accidente post expunere la produse biologice (AES) la personalului sanitar declarate si raportate in anul 2014: 9 cazuri.

Fisele au fost primite lunar, validate si raportate la SEBT, trimestrial:- ATI - 3- sectia chirurgie - 1- neurologie – 1- NN – 1- boli infectioase – 1- recuperare medicala - 1- neutralizator - 1

Nu au existat cazuri de accidente de la persoane pozitive cu boli virale, atitudinea fata de persoanele accidentate fiind de aplicare imediata a masurilor. In urma testarilor repetate, rezultatele au iesit negative.

In totalitatea cazurilor, mecanismul de producere a accidentului a fost prin autoaccidentare.

I/3 Programul National de Prevenire, Supraveghere şi Control a Infectiei HIVDeoarece DSP Tulcea nu a avut prevazute fonduri pentru desfasurarea activitătii preventive în anul 2014, pentru Programul National de Prevenire, Supraveghere şi Control a Infectiei HIV, acest lucru ducând la imposibilitatea de a plăti facturile sosite de la INCDMM ,, I. Cantacuzino’’ aferente testărilor efectuate pentru confirmarea probelor pozitive, am solicitat sprijinul Ministerului Sanatatii, astfel incat am primit o finantare de 3.000 lei, platile aferente fiind de 3.000 lei.Comparativ cu anul 2013 planul aprobat pentru anul 2014, a fost mai mic decat jumatatea celui din anul anterior, cand prevederea bugetara a fost de 8.000 lei.

Page 47: Raport de activitate a

T uberculoza

Personalul din cadrul SSCBT a efectuat analizarea indicatorilor fizici si a intocmit raportul de activitate trimestrial, activitati prevazute in PN, a centralizarea si transmiterea aceste date catre serviciul de programe din cadrul DSP.

Monitorizarea TB in judet, situatie comparativa pe 10 ani

Situatia comparativa pe 10 ani - Cazuri noi si Readmise TB inregistrate ( 2004-2014 )

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Tulcea 234 225 209 172 156 186 146 133 120 121 120Babadag 81 83 57 49 61 59 68 70 42 48 56Macin 87 87 56 71 54 66 44 45 37 54 42Total Judet 402 379 322 292 271 311 258 248 199 223 218

Situatia comparativa pe ultimii ani - Cazuri MDR inregistrate ( 2008-2014 )

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tulcea 11 15 16 13 10 12 7

Babadag 4 3 3 4 5 2 4

Macin 2 2 4 3 3 2 1

Total Judet 17 20 23 20 18 16 12

Cazuri noi si readmise pe zonale si pe categorii in 20142014

Total judet Disp. teritorial Tulcea

Disp. teritorial Babadag

Disp. teritorial Macin

Cazuri noi 189 99 49 41din care copii 9 5 4 0Readmisi 29 21 7 1din care copii 1 0 1 0Total Cazuri noi si Readmisi

218 120 56 42

In ciuda lipsei de medici specialisti in numar suficient existenta in judetul Tulcea, activitatea de supraveghere si control a Tuberculozei este una sustinuta in cele 3 dispensare TB existente.

In urma analizari datelor statistice pe ultimii ani, se observa o usoara scadere a cazurilor nou depistate insa, din situatia reala din teren reiese ca imbolnavirile sunt cu mult mai complicate fata de cele din anii anteriori iar evolutia lor este in focare extinse.

In cursul lunii august 2014 DSPJ Tulcea a primit vizita membrilor Comisiei de Supervizare a Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei din cadrul Institutului Marius Nasta-Bucuresti. Si in raportul de control al acestei comisii este notat deficitul de personal medical superior, in prezent in judetul Tulcea exista doar doi medici pneumologi.

Page 48: Raport de activitate a

In urma modificarilor intervenite in derularea Programului National de Imunizari in ceea ce priveste recuperarea copiilor la vaccinarea BCG, am analizat anterior controlului dar si impreuna cu membrii Comisiei posibilitatea ca aceasta sa fie efectuata la nivelul Dispensarelor TB. Datorita structurii functionale actuale a dispensarului acesta activitate nu poate fi desfasurata in dispensar, insa in urma discutiilor purtate, DSP a intervenit pentru amenajarea unui spatiu adecvat special destinat testarii PPD si vaccinarii BCG a sugarilor si copiilor, spatiu care este in reamenajare.

In judetul Tulcea functioneaza 3 Dispensare TB: 2 se afla in coordonarea SJU Tulcea, respectiv Dispensarul TB Tulcea si Babadag si 1 se afla in coordonarea Spitalului Orasenesc Macin , dupa o interventie sustinuta a DSPJTulcea in cursul anului 2013 de reinfiintare a dispensarului TB Babadag care fusese desfiintat in anii anteriori.

Colaborarea echipelor DSPJ cu medicii si personalul medical mediu din Dispensarele TB este una apropiata si eficienta. In toate focarele de TB din colectivitati ancheta epidemiologica s-a desfasurat in echipe comune, atat reprezentanti ai Dispensarelor TB cat si ai DSPJ pentru o cat mai buna supraveghere.

In sprijinul activitatii de preventie a TB, DSPJ atat la solicitarea dispsarelor TB cat si din proprie initiativa a purtat corespondenta cu autoritatile locale (Primarie, Politie, Politie Locala) pentru interventia in focare de TB cu risc crescut de raspandire in comunitate sau colectivitati.

Pentru o mai buna functionare a dispensarului TB am primit sprijin de la Consiliul Judetean in renovarea si dotarea acestuia.

Deasemenea s-a purtat corespondenta cu unitati private, Inspectoratul Scolar Judetean, DGASPC si cu Centrele de ingrijire si asistenta a persoanelor institutionalizate in focarele de TB anchetate si supravegheate.

Se face supravegherea citirii CV BCG la 6 luni, se distribuie Dispensarelor TB PPD necesar atat recuperarii restantierilor la vaccinarea BCG mai mari de 3 luni si a copiilor cu CV mai mica de 3mm cat si pentru testarea conactilor in focarele TB.

S-au organizat, in cadrul sedintelor de intalnire ale asistentilor comunitari si mediatorilor sanitari din municipiu si judet, sesiuni de informare si instruire pe teme TB, pentru prevenirea imbolnavirilor, supravegerea cazurilor depistate si sustinerea acestora prin educatie sanitara pentru a face DOTS.

Anchete focare TBC:

In Anul 2014 am coordonat si efectuat 3 anchete de focare de tuberculoza pulmonara cu minim 3 cazuri, astfel:

1. Focar de colectivitate in 3 centre de asistenta sociala din localitatea Babadag. Focarul este format din 11 cazuri din care 5 cazuri confirmate (bk pozitiv in cultura) si 6

cazuri posibile. Sursa probabila primul caz depistat, persoana cu multiple probleme de sanatate care a decedat.

Distributia cazurilor pe grupe de varsta: - 25-34 ani: 1- 35-44 ani: 2- 45-54 ani: 5- 55-64 ani: 2- 65-74 ani: 1

Date despre colectivitatile in care se desfasoara focarul: Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag (CRRN Babadag): - 7 cazuri tbc internate (6 beneficiari si 1 infirmier)- 280 contacti de colectivitate astfel: - 173 beneficiari din care investigati 173 .

Page 49: Raport de activitate a

- 107 personal , (din care 14 medico-sanitar) toti investigati cu Rx pulmonar efectuat pana in 3.06.2014. La 3 dintre acestia, contacti apropiati ai ultimului caz de TBC depistat) au fost reexaminati.

Complex de Servicii Sociale cu Funcţiuni Multiple   „Dumbrava” Babadag (CSSFM „Dumbrava”): - 3 cazuri tbc internate - 143 contacti de colectivitate astfel (din totalul de 109 beneficiari, 109 au fost investigati

prin Rx pulmona pana la 24.07.2014 si din totalul de 34 personal , din care 6 personal medico-sanitar si 28 auxiliar, 34 au fost controlati prin Rx pulmonar pana la 24.07.2014.)

Centrul de îngrijire şi asistenţă Babadag (CIA Babadag): - 1 caz tbc internat - 83 contacti de colectivitate astfel: (30 beneficiari au fost investigati prin Rx pulmona

pana la 01.09.2014, 53 au fost investigati Rx pulmonar personal (din care 9 personal medico-sanitar si 44 auxiliar).

Actiuni derulate: - deplasarea echipelor DSPJ Tulcea in focar in vederea declansarii anchetei epidemiologice

preliminare;- stabilirea listei contactilor si a persoanelor aflate la risc de imbolnavire;- verificarea conditiilor igienico-sanitare din unitatile de asistenta sociala asigurate

beneficiarilor;- verificarea modului in care beneficiarii sunt transferati intre centre;- implementarea unor masuri suplimentare de control medical la tranferul pacientilor, astfel

incat sa fie preintampinata extinderea infectiei TBC pulmonar si in altre centre din judet;- stransa colaborare cu personalul medico-sanitar din dispensarul TBC Babadag, sprijinirea

acestuia pentru efectuarea in termen cat mai scurt a controalelor contactilor din colectivitati;- asigurarea PPD-ului necesar testarii contactilor in focare;- deplasarea in recontrol pentru verificarea respectarii masurilor suplimentare impuse precum.

Focarul este in continuare sub supraveghere. 2. Focar in colectivitate profesionala la SC Grup SRL din localitatea Agihiol. Focarul este format din 5 cazuri din care 4 cazuri confirmate (bk pozitiv in cultura) si 1 caz

posibil (confirmat radiologic). Sursa posibila este primul caz, respectiv LV- bolnav cu antecedente TB (2010) care face parte dintr-un focar familial de TB. In urma declansarii anchetei epidemiologice s-au depistat si celelalte 4 cazuri.

Distributia cazurilor pe grupe de varsta: - 25-34 ani: 2- 35-44 ani: 2- 55-64 ani: 1

Focarul evolueaza intr-o colectivitate de 35 de persoane din care toate au fost investigate prin Rx pulmonar iar 16 dintre acestia au fost testati PPD. In cadrul anchetei au fost investigati si 8 contacti familiali ai cazurilor internate.

Actiuni derulate: - intrucat posibila sursa de infectie, cazul 1., si alte 3 cazuri din totalul de 5 declarate sunt frati,

echipa DSPJ Tulcea precum si reprezentanti ai dispensarului TB Tulcea s-a deplasat la domiciliul acestora in vederea declansarii anchetei epidemiologice preliminare;

- stabilirea si extinderea listei contactilor si a persoanelor aflate la risc de imbolnavire, in mod special a copiilor din familii;

- stransa colaborare cu personalul medico-sanitar din dispensarul TBC Tulcea, sprijinirea acestuia pentru efectuarea in termen cat mai scurt a controalelor contactilor din colectivitate si familie;

- asigurarea PPD-ului necesar testarii contactilor in focare;

Page 50: Raport de activitate a

- anuntarea cazului la cabinetul medicului de familie si stransa colaborare cu medicului de familie din localitate.

Focarul este in continuare sub supraveghere. 3. Focar familial, localitatea Mineri, com. Somova-Tulcea Focarul este format din 3 cazuri din care 2 sunt probabile si 1 caz posibil. Sursa de infectie

este neconscuta. Distributia cazurilor pe grupe de varsta:

- 10-14 ani: 1- 25-34 ani: 2

Deoarece unul dintre cazuri este elev la scoala generala din localitate lista contactilor a fost extinsa si au fost controlati un numar de 44 contacti din colectivitate si 6 contacti din familie.

Actiuni derulate: - stabilirea si extinderea listei contactilor si a persoanelor aflate la risc de imbolnavire, in mod

special a copiilor din familii;- stransa colaborare cu personalul medico-sanitar din dispensarul TBC Tulcea, sprijinirea

acestuia pentru efectuarea in termen cat mai scurt a controalelor contactilor din colectivitate si familie;

- asigurarea PPD-ului necesar testarii contactilor in focare;- stransa colaborare cu cabintele medicului de familie din localitate. - anuntarea cazului la cabinetul medicului de familie si stransa colaborare cu medicului de

familie din localitate. Focarul este in continuare sub supraveghere.

I/4 Programul National de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei

Planul initial pentru Programul National de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei în anul 2014, a fost de 2.000 lei, pentru domeniul Supravegherea şi controlul tuberculozei , jumatate din fondurile alocate pentru anul 2013. Finantarea primita in urma cererilor de finantare inaintate si plata efectiva au fost de 2.000 lei.

AUTORIZAREA SPITALELOR

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

Odata cu reavizarea anuala a autorizatiei sanitare de functionare, referatul de evaluare s-a realizat in urma deplasarilor repetate in unitatea spitaliceasca pentru a urmari punctual indeplinirea recomandarilor propuse in planul de conformare pentru anul anterior si pentru a stabili noi obiective de indeplinit in anul urmator.

Page 51: Raport de activitate a

Reorganizarea Spitalului Judetean Tulcea a dus la modificarea circuitelor functionale, a schimbarii destinatiilor unor spatii si amplasarea altor spatii, datorate noului proiect aprobat.

Astfel, planul de conformare pentru anul 2014-2015 cuprinde: Respectarea structurii organizatorice , fara a modifica numarul total de paturi aprobat Respectarea termenelor de realizarea a proiectului de reabilitare si modernizare cu respectarea Ord

MS 914/2006 accelerarea actiunilor de renovare a sectiei UPU in asa fel incat sa cuprinda toate spatiile prevazute

in legislatie privitor la respectarea circuitelor functionale dotarea sectiei OG cu apa sterila la salile de nastere si operatii igienizarea si reorganizarea sectiilor ORL, oftalmologie si oncologie, cu respectarea numarului de

paturi in functie de cubaj si distanta conservarea etajului II degradat al sectiei de boli infectioase si igienizarea celorlalte etaje reabilitarea si igienizarea intregii sectii de psihiatrie, reorganizarea spatiilor si crearea circuitelor

functionale reorganizarea si igienizarea sectiei DV reparatia capitala a cladirii sectiei de pneumoftiziologie sau realocarea unui spatiu nou igienizarea ambulatoriului de specialitate integrat construirea unei rampe pentru eliminarea deseurilor la sectia de hemodializa repararea acoperisului dispensarului TB si a instalatiei termice defecte inlocuirea sau repararea tocatorului de deseuri medicale periculoase instruirea periodica a personalului implicat in activitatile de curatenie, dezinfectie si gestionarea

deseurilor medicale periculoase utilarea in peramnenta cu lenjerie, vesela, instrumentar, casolete, echipamente noi, materiale de

curatenie si dezinfectante conforma necesarului, inlocuirea mobilierului vechi si degradat

Spitalul Orasenesc Macin

Respectarea numarului maxim de paturi in saloane, a ariei utile minime si a cubajului conform Ord MS 914/2006

Gestionarea corecta a desurilor medicale ,respectand legislatia in vigoare Instruirea periodica si ori de cate ori este nevoie a personalului implicat in activitatile de curatenie,

dezinfectie si de gestionare a deseurilor medicale periculoase Realizarea sterilizarii corecte la nivelul intregului spital Schimbarea mobilierului vechi si degradat cu unul usor lavabil Inlocuirea ramelor de geam (vechi, lemn degradat) Renovarea in totalitate a acoperisuluispatiului in care functioneaza spalatoria si bucataria Finalizarea lucrarilor de renovare a salii de operatii nr. 2 din sectia chirurgie Dotarea cu apa sterila permanent a salii de operatii Finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiului in care functioneaza dispensarul TB

SC MEDICAL CENTER SPITAL SRL UNITATE SPITALICEASCA PRIVATA , MONOSPECIALITATE , AUTORIZATA IN LUNA MARTIE

Page 52: Raport de activitate a

Compartimentul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata – Igiena Mediului – in anul 2014

1) In cadrul activitatii de Supravegherea calitatatii apei potabile s-a efectuat monitorizarea de audit si control a apei potabile si monitorizarea calitatii apei din fantanile publice conform Legii 458/2002 (r) privind calitatea apei potabile si HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DSP Tulcea are incheiate contracte de prestari servicii monitorizare de audit si/sau control apa potabila cu un numar de 51 de producatori de apa potabila in sistem centralizat din jud. Tulcea (consilii locale, servicii publice locale si soc. comerc. concesionare), in afara comunelor C.A.Rosetti si Ceatalchioi care inca nu au sisteme publice de alimentare cu apa potabila.

Deasemenea se monitorizeaza in baza contractelor incheiate, apa de masa imbuteliata, produsa de doua societati din localitatile Macin si Greci si un numar de 10 societati producatoare din industria alimentara care detin surse proprii de apa, conform legislatiei in vigoare.

a. S-a monitorizat calitatea apei din sisteme publice de alimentare cu apa, respectiv s-au prelevat un numar de: - 1752 probe care au fost analizate in laboratorul de chimie, efectuandu-se un numar de 7190

analize fizico-chimice; probe necorespunzatoare fiind in numar de 758 (43%). Parametrii cu valori depasite au fost cu precadere clor rezidual liber si nitrati.

- 2353 probe care au fost analizate laboratorul de microbiologie, efectuandu-se un numar de 7334 analize; probe necorespunzatoare fiind in numar de 295 (12%); Parametrii cu valori depasite au fost: nr. total germeni 22, 37ºC, e.coli, enterococi si bacterii coliforme.

b. S-au monitorizat fantanile publice din localitatile rurale, cu precadere din localitati unde apa de retea este necorespunzatoare si cele din localitati unde nu exista sisteme centrale de aprovizionare cu apa potabila, respectiv s-au prelevat un numar de:

- 58 probe fizico - chimice din care s-au efectuat: 406 analize, 50 probe fiind necorespunzatoare (86%)

- 58 probe microbiologice din care s-au efectuat: 163 analize, 46 probe fiind necorespunzatoare (79 %).

Masurile luate in cazul depasirii valorilor la parametrii analizati au constat in transmiterea de adrese oficiale autoritatilor publice locale si producatorilor de apa, cu termene de remediere si urmatoarele solicitari: - in cazul decelarii unei incarcaturi microbiene: curatarea, spalarea si dezinfectia rezervoarelor si a retelei, verificarea sparturilor la conducte; in privinta fantanilor publice dezinfectia si curatarea / golirea fantanii.- in privinta depasirii valorii la parametrii chimici, indeosebi nitriti / nitrati (in reteaua publica), se comunica autoritatilor locale necesitatea asigurarii apei potabile din surse autorizate pentru grupele de varsta la risc, informarea populatiei si realizarea unui Plan de Conformare, care sa includa un program investitional avand un calendar si costuri realiste in ceea ce priveste identificarea unor noi surse de apa, conforma din punct de vedere chimic;

Page 53: Raport de activitate a

- in ceea ce priveste fantanile publice – afişarea la loc vizibil si protejat a înscrisului: „Apa nu este bună de folosit pentru sugari si copiii mici”, „Apa nu este bună de baut” conf. HG 974/2004 sau sigilarea / inchiderea fantanii. Mentiune:

Exista un procent de raspuns cu masurile luate din partea primariilor si producatorilor de apa de cca. 60%, in ciuda faptului ca termenele de remediere sunt urgente, de regula 3-7 zile.

Se inainteaza referate comp. Control in Sanatate Publica cu lista producatorilor de apa care nu respecta frecventa prelevarii probelor de apa conform anexelor din contractele de prestari servicii in cadrul monitorizarii de control. Deasemenea toti medicii de familie din localitatile unde apa din sistemele publice prezinta depasiri ale valorii la nitriti/nitrati au primit adrese oficiale de instiintare privind supravegherea sugarilor 0 – 1 an si tipul de alimentatie, materiale de educatie sanitara pentru instruirea persoanelor la risc privind intoxicatia acuta cu nitriti (methemoglobinemia) - (gravide, mame cu copii mici).

S-au organizat la sediul DSP intruniri cu reprezentantii autoritatilor publice locale si producatorilor de apa, acestia au fost instruiti privind respectarea prev. Legii 458/2002 si HG 974/2004 si masurile care trebuie luate in cazul prezentei nitratilor in concentratii crescute in apa de retea.

Mentiune: In anul 2014 fata de anul 2013 a crescut cu 298 numarul probelor microbiologice prelevate

(de la 2055 la 2353, cca. 14%) ca urmare a intensificarii activitatii compartimentului Igiena Mediului in sensul deplasarilor in judet, trimiterii in numeroase randuri de adrese producatorilor de apa prin care se solicita respectarea periodicitatii de monitorizare a apei conf. HG 974/2004 si a constientizarii acestora in privinta respectarii legislatiei.

Concluzii:In urma activitatii de monitorizare a calitatii apei potabile se poate observa o

crestere a numarului de probe necorespunzatoare la parametrul nitrati (in parte pentru ca s-a monitorizat suplimentar acest parametru) dar si poluarea primei panze de apa freatica din cauza lipsei canalizarilor, folosirea ingrasamintelor azotoase in mod incorect in agricultura, pozitionarea forajelor in zone inundabile sau aproape de locuinte neracordate la canalizare.

In anul 2014 nu s-au inregistrat cazuri de epidemii hidrice in judetul Tulcea.Rezultatele tuturor monitorizarilor la apa potabila se raporteaza Institutului National de

Sanatate Publica Bucuresti, care, mai departe, raporteaza datele centralizate Comisiei Europene, conf. Directivei 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 (r) in ceea ce priveste sistemele mari de aprovizionare cu apa potabila (loc. Tulcea si Macin).

Raportul anual privind calitatea apei potabile in toate localitatile judetului se publica pe site-ul DSP Tulcea: http://www.dspjtulcea.ro/

Toate probele se analizeaza in Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica DSP Tulcea, acreditat RENAR pentru analize fizico chimice si microbiologice si inregistrat la Ministerul Sanatatii in vederea controlului oficial al apei potabile conf. legislatiei in vigoare.

In judetul Tulcea, intr-un numar de 4 localitati se inregistreaza depasiri ale valorii parametrului nitrati peste 100 mg/l (Valoare normala =50mg/l) in apa distribuita in sistem centralizat populatiei. Situatia in judetul nostru la ora actuala, se prezinta conform tabelului alaturat:

Nr crt

Operatori de apa din jud. Tulcea - eligibili pentru derogari (Nitrati)

Observatii

Page 54: Raport de activitate a

1 Consiliul Local Beidaud pentru satul Sarighiol de Deal

- s-au trimis nenumarate adrese de instiintare, nu a depus documentatie pentru acordare derogare, nu au raspuns oficial adreselor.

2 - S.C. Helios Import Export SRL Garvan -Consiliul Local Jijila

- a depus documentatie fara Plan de conformare, care sa includa si realizarea unui program investitional avand un calendar si costuri realiste (pct. i) din Ord.299/638/2010- Consiliul Local Jijila a identificat solutia aducerii apei potabile din sistemul centralizat al loc. Jijila in 3 puncte de distribuire in loc. Garvan (scoala generala, dispensar si camin cultural)

3 Consiliul Local Niculitel - a depus documentatie fara Plan de conformare, care sa includa si realizarea unui program investitional avand un calendar si costuri realiste - este in plan pentru urmatoarea perioada echiparea unui foraj corespunzator si realizarea unei conducte de aductiune catre rezervor ; se lucreaza la identificare surse de finantare

4 Consiliul Local - Serviciul Public Local Alimentare cu Apa Localitatea Turcoaia

- a depus documentatie fara Plan de conformare, care sa includa si realizarea unui program investitional avand un calendar si costuri realiste - este in plan pentru urmatoarea perioada forarea a 2 puturi de mare adancime; se lucreaza la identificare surse de finantare

Ord. MS/MMP nr. 299/638/2010 prevede necesitatea acordarii autorizatiei sanitare de functionare a respectivului sistem de alimentare cu apa cu derogare, in baza unei documentatii depuse la DSPJ; in cazul acestor 4 localitati nu se poate elibera aceasta autorizatie deoarece, in urma Studiilor de evaluare a starii de sanatate a populatiei expuse la consumul unei ape cu concentratie mai mare de 100 mg/l se considera ca apa nu este recomandata consumului pentru toate grupele de varsta. Studiile au fost efectuate de catre Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi (CRSP), unde DSP Tulcea este arondata.

Solutia ar fi identificarea unor noi surse de apa potabila (foraje de mai mare adancime), gasirea finantarii la nivelul administratiilor locale pentru efectuarea studiilor hidrogeologice, forarea propriu zisa, aductiuni si bransamente.

Deasemenea, intr-un numar de 17 localitati se inregistreaza depasiri ale valorii parametrului nitrati peste 50 mg/l (pana la 100 mg/l) in apa distribuita in sistem centralizat populatiei; acestea sunt:

1. Baia (Consiliul Local - Serviciul Public Goscom)2. Ceamurlia de Sus (Consiliul Local - Serviciul Public Goscom Baia)3. Caugagia (Consiliul Local - Serviciul Public Goscom Baia)4. Panduru (Consiliul Local - Serviciul Public Goscom Baia)5. Bestepe (Consiliul Local - Serviciul Public de Alimentare cu Apa)6. Frecatei (Consiliul Local)7. Cataloi (Consiliul Local Frecatei)8. Floresti (Consiliul Local Horia)9. Luncavita (SC Utilitati Publice Luncavita SRL)10. Nufaru, Victoria, Malcoci, Ilganii de Sus (SC Utilitati Publice Nufaru SRL)11. Enisala (Consiliul Local Sarichioi)12. Zebil (Consiliul Local Sarichioi)13. SlavaCercheza (Consiliul Local)

Page 55: Raport de activitate a

14. Slava Rusa (Consiliul Local Slava Cercheza)15. Mineri (Consiliul Local Somova)16. Parches (Consiliul Local Somova)17. Valea Teilor (Consiliul Local)Consilile Locale Bestepe, Frecatei, Somova, Horia, Baia au efectuat studii de evaluare a starii

de sanatate a populatiei expuse la nitrati din apa potabila prin CRSP Iasi si au depus documentatie fara Plan de conformare, care sa includa si realizarea unui program investitional avand un calendar si costuri realiste.

Mentionam ca in localitatile mentionate mai sus valoarea parametrului nitrati are fluctuatii in functie de sezon, seceta, etc., dar Ord. MS/MMP nr. 299/638/2010 prevede necesitatea acordarii autorizatiei sanitare de functionare cu derogare a sistemului de alimentare cu apa daca se inregistreaza depasiri la nitrati 30 zile consecutiv intr-un an calendaristic, in baza solicitarii producatorilor de apa. In aceste localitati se efectueaza o monitorizare suplimentara in ceea ce priveste parametrii nitriti, nitrati in conformitate cu HG 974/2004 cu modif. si compl. ulterioare.

In urma informarii acestor situatii factorilor decidenti, si anume Consiliul Judetean si Institutia Prefectului Judet Tulcea, analizeaza posibilitatea achizitionarii unor filtre cu osmoza inversa pentru gradinitele din cele 4 localitati, unde concentratia nitratilor in apa de retea este mai mare de 100 mg/l.

Raportul Judetean al Calitatii Apei Potabile pentru anul 2013 – zone de aprovizionare cu apa care furnizeaza in medie mai mult de 1000 m³/zi (municipiul Tulcea si oras Macin) – a fost trimis Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti - Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar si urmeaza a fi trimis Comisei Europene la raportarea bianuala.

Raportul Judetean al Calitatii Apei Potabile pentru anul 2013 (municipiul Tulcea si oras Macin) si raportul pentru toate localitatile din judet – este publicat pe site-ul http://www.dspjtulcea.ro/

Localitati fara alimentare cu apa, unde aprovizionarea se face direct din Dunare sau fantani individuale si publice, numar total 20:Localitati din Delta Dunarii:

1. C.A. Rosetti - a obtinut aviz sanitar pentru proiect infiintare retea de alimentare cu apa in 2014 prin FLAG Delta

2. Periprava3. Sfistofca4. Letea - a obtinut aviz sanitar pentru proiect infiintare retea de alimentare cu apa in 2014 prin

FLAG Delta5. Cardon6. Ceatalchioi7. Patlageanca8. Plaur9. Salceni10. Caraorman – lucrare infiintare sistem de alimentare cu apa in derulare11. Vulturu – urmeaza sa fie preluata de SC Aquaserv SA Tulcea

Sate din zona continentala fara alimentare cu apa, unde aprovizionarea se face din fantani individuale si publice:

1. Alba (Izvoarele)2. Baltenii De Jos (Bestepe)3. Baltenii De Sus (Bestepe) – proiect infiintare sistem de alimentare cu apa in derulare4. Cismeaua Noua (Casimcea)5. Fantana Oilor (Dorobantu)

Page 56: Raport de activitate a

6. Iulia (Izvoarele)7. Lastuni (M.Kogalniceanu) – a avut termen de finalizare 30.11.20118. Magurele(Topolog) – a obtinut aviz sanitar pentru proiect infiintare retea de alimentare cu

apa in 20149. Trestenic (Nalbant) – stadiu de proiect, nefinantat.In 2014 Compartimentul Igiena Mediului din cadrul DSP Tulcea s-a axat pe prelevarea de probe

de apa in special din fantanile publice si individuale din aceste localitati.In localitatile CA Rosetti, Letea si Periprava apa prelevata din cele 7 fantani publice si

individuale prezenta depasiri ale valorilor la parametrii microbiologici si ale parametrului chimic nitriti. S-au trimis adrese oficiale Consiliului Local CA Rosetti prin care s-au comunicat masurile de remediere necesare pentru fiecare sursa de apa analizata. Nu s-a primit raspuns oficial, in luna iunie 2014 Consiliului Local a solicitat si primit aviz sanitar pentru proiect infiintare retea de alimentare cu apa prin FLAG Delta in localitatile CA Rosetti si Letea, avand ca sursa apa de suprafata.

In localitatea Ceatalchioi, proba de apa prelevata in anul 2014 de la fantana publica de langa primarie prezenta depasiri ale valorilor la parametrului chimic amoniu.

In localitatea Caraorman, probele de apa prelevate in anul 2014 dintr-un numar de 4 fantani individuale prezentau depasiri ale valorilor la parametrii microbiologici si la parametrului chimic nitriti. Consiliul Local Crisan a comunicat oficial ca lucrarea infiintare sistem de alimentare cu apa este realizata in proportie de 85-90%, urmand sa fie finalizata.

In localitatea Trestenic, probele de apa prelevate in anul 2014 dintr-un numar de 6 fantani publice prezentau depasiri ale valorilor la parametrii microbiologici si la parametrului chimic nitrati. S-au trimis adrese oficiale Consiliului Local Nalbant si Cabinetului Medical Individual din localitate prin care s-au comunicat masurile de remediere necesare pentru fiecare sursa de apa analizata, masurile catre trebuie luate pentru copiii 0 – 3 ani. Nu s-a primit raspuns oficial de la Consiliul Local. Aceste probleme identificate au fost aduse la cunostinta Consiliului Judetean Tulcea.

2) In cadrul sintezei nationale Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate - altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor - s-au prelungit contractele de prestari servicii pentru monitorizarea de audit si control pentru 2 unitati din jud. Tulcea : SC Terra Hercinica SRL Macin si SC Natural Granita SRL Greci. Probele recoltate (14) au fost corespunzatoare din punct de vedere fizico chimic si microbiologic ; in total au fost efectuate un numar de 84 de analize.

– in anul 2014 a continuat programul de monitorizare a metalelor grele din apele (de masa) imbuteliate; in acest sens s-a recoltat cate 2 probe de apa imbuteliata din cele 2 sortimente produse in judetul Tulcea, acestea au fost trimise spre analiza Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi unui numar de 11 metale grele (As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Se); rezultatele s-au incadrat in standardul prevazut in Legea 458/2002, republicata; scopul sintezei a fost catagrafierea unităţilor producătoare/importatoare de apă potabilă îmbuteliată pe teritoriul ţării, evaluarea implementării legislaţiei, şi efectuarea unui control de calitate în vederea depistării unei posibile contaminări cu metale.

3) In cadrul Programului de evaluare a calitatii apei potabile din Romania furnizata de sistemele de aprovizionare mici care deservesc mai putin de 5000 de persoane pe baza criteriilor din metodologie s-au ales 2 localitati din judet pentru a fi monitorizate si anume: Mineri si Turcoaia (localitati unde exista depasiri ale parametrului nitrati in apa de retea), de unde s-au prelevat, conservat si trimis la Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi – cate 2 probe de apa, (parametri: anioni, metale grele, pesticide, microbiologic); rezultatele s-au incadrat in standardul de potabilitate conf. Legii 458/2002 cu exceptia parametrului nitrati in loc. Turcoaia; - s-a efectuat o catagrafie a sistemelor de apa din judetul Tulcea in functie de volumul de apa distribuit (m³/zi / medie anuala) si de populatia racordata la retea, situatie care a fost transmisa

Page 57: Raport de activitate a

Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj, in vederea inscrierii localitatilor in Registrul National al sistemelor mici de alimentare cu apa.

4) In cadrul activitatii Evaluarea a calitatii apei de imbaiere s-au recoltat:- un total de 9 probe analizate microbiologic si 9 probe analizate fizico-chimic, respectiv un numar total de 36 analize microbiologice si un numar total de 54 analize fizico - chimice din zona neamenajata si neautorizata din punct de vedere sanitar - Sulina - plaja;- un total de 9 probe analizate microbiologic si 9 probe analizate fizico-chimic, respectiv un numar total de 36 analize microbiologice si un numar total de 54 analize fizico - chimice din zona neamenajata si neautorizata din punct de vedere sanitar- Sfintu Gheorghe - plaja;- un total de 9 probe analizate microbiologic si 9 probe analizate fizico-chimic, respectiv un numar total de 36 analize microbiologice si un numar total de 54 analize fizico - chimice din zona naturala amenajata si autorizata - SC Sat Vacanta Gura Portitei SRL; aceasta monitorizare a fost supervizata de Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica – Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara si Comunitatea Europeana; (contract incheiat cu SC Pisicola Tour SRL Jurilovca);- un total de 9 probe analizate microbiologic si 9 probe analizate fizico-chimic, respectiv un numar total de 36 analize microbiologice si un numar total de 54 analize fizico - chimice din zona naturala amenajata si autorizata - zona Lac Ciuperca - localitatea Tulcea; aceasta monitorizare a fost supervizata de Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica – Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara si Comunitatea Europeana; (contract incheiat cu primaria mun. Tulcea) ;- un total de 24 de probe microbiologice si 11 de probe fizico-chimice, respectiv un numar total de 120 analize microbiologice si un numar total de 33 analize fizico - chimice din cadrul bazinului de inot didactic - localitatea Tulcea (contract incheiat cu primaria mun. Tulcea).

Mentiuni   : - toate probele se incadreaza in standard, conform HG 459/2002, HG 546/2008 modificata si completata cu HG 389/2011, Ord. MS 183/2011 si HG 88/2004 modificata si completata cu HG 836/2007;- activitatea de monitorizare s-a desfasurat incepand cu 31.05.2014 pana la 15.09.2014 (sezonul de imbaiere);

- buletinele de analiza au fost postate pe site-ul http://www.dspjtulcea.ro/si transmise primariilor in vederea afisarii acestora pentru instiintarea populatiei si a turistilor. 5) Incepand cu luna iunie, pana in luna septembrie s-au prelevat un numar de 23 probe de apa bruta, saptamanal, din Dunare, in dreptul municipiului Tulcea si din dreptul localitatilor Mila 23, Chilia Veche, Maliuc, Crisan, Sulina, Sf. Gheorghe in vederea determinarii vibrio cholerae. Nu s-a decelat aceasta bacterie. In sezonul cald (iunie-septembrie) s-au prelevat saptamanal probe de ape reziduale spitalicesti in vederea determinarii vibrio cholerae, yersinia, salmonella. Cele 10 probe recoltate au fost corespunzatoare.

6) In cadrul activitatii de supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fantana - se supravegheaza permanent aparitia cazurilor in colaborare cu medicii de familie si sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea. In anul 2014 nu s-au raportat cazuri de intoxicatie acuta cu nitrati; a existat o suspiciune care a fost ulterior infirmata.

7) In cadrul activitatii - Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei - in baza careia s-au completat 15 chestionare din mediul urban si 15 chestionare din mediul rural in vederea

Page 58: Raport de activitate a

evaluarii impactului asupra sanatatii populatiei. Acestea au fost trimise catre INSPB in vederea evaluarii la nivel national. Scopul ecestei metodologii fiind stabilirea mecanismelor prin care se pot identifica şi implementa activităţile de evaluare şi prevenire a efectelor schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei, prin:

• Crearea bazelor de date pentru supravegherea stării de sănătate a populaţiei;• Monitorizarea procesului de adaptare şi sprijinirea populaţiei vulnerabile în procesul de

adaptare;• Constientizarea şi educarea populaţiei; • Identificarea zonelor geografice si a grupurilor populaţionale vulnerabile, astfel incat

masurile de preventie sa poata fi tintite.

8) In cadrul activitatii - Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici si adaptarea la schimbarile climatice – in anul 2014 s-au recoltat un numar de 72 de probe de pulberi sedimentabile din cele 6 puncte stabilite, din municipiu, valorile parametrilor analizati incadrandu-se in CMA. Sinteza “Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor atmosferici iritanti si cancerigeni” – anul 2013 municipiul si judetul Tulcea, cu date de mortalitate si morbiditate a fost finalizata si transmisa Institutului de Sanatate Publica Bucuresti in luna martie 2014.

9) In cadrul activitatii de Supraveghere a intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice – au fost inregistrate un numar total de 9 cazuri de intoxicatie neprofesionala cu substante chimice din care: 5 cazuri de intoxicatie accidentala – recuperate, 3 cazuri de intoxicatie voluntara – recuperate si 1 decedat. Substanta incriminata a fost cunoscuta intr-un numar de 5 cazuri. In cadrul compartimentului sunt desemnate persoane de specialitate care supravegheaza, monitorizeaza si participa la minianchetele legate de subiectii intoxicati cu produse chimice (exceptand medicamentele). Cazurile s-au raportat Institutului de Sanatate Publica Bucuresti si Inspectoratului de Politie Tulcea, trimestrial. S-a observat o scadere cu 18 a numarului de cazuri de intoxicatii fata de anul 2013.

10) In cadrul activitatii de Monitorizare a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala incepind cu anul 2013 - se urmareste si se raporteaza trimestrial la Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti modul de gestionare a acestor deseuri, colectarea selectiva la locul producerii lor, depozitarea temporara, transportul si eliminarea finala, cantitatea de deseuri produsa pe fiecare cod de deseu in parte, respectiv 9 coduri de deseu medical. Raportarea si monitorizarea privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale pentru anul 2014 s-a efectuat conform noilor acte normative, respectiv - Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale si - Ordinul 1279/ 2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare si decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase. Conform noii legislatii activitatea, modalitatea de raportare si gestionare a deseurilor medicale a fost supervizata la nivelul a 4 unitati sanitare cu paturi la nivelul judetului Tulcea dupa cum urmeaza: Unitatile sanitare cu paturi publice si private care se incadreaza si raporteaza conform celor 2 noi Ordine sunt:1. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA;

Page 59: Raport de activitate a

2. SPITALUL ORASENESC MACIN;3. S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA S.R.L.-centrul privat de dializa - Tulcea; 4. SPITALUL TICHILESTI - LEPROZERIE - ISACCEA MODALITATI DE RAPORTARE: LUNAR : - unitatile sanitare transmit tabelul centralizator conform anexei nr. 2 HG 856 / 2002 si a sectiunii 5.3.TRIMESTRIAL : - DSP Tulcea transmite catre Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi tabelul cu centralizarea datelor privind deseurile medicale la nivelul celor 4 unitati sanitare conform sectiunii 5.3 - HG 1226 / 2012. Clasificarea si incadrarea deseurilor rezultate din activitatea medicala este in conformitate cu prevederile HG nr. 856 / 2002.

S-a efectuat la sediul DSP Tulcea instruirea pe tema gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala a cadrelor medicale avand functia de coordonator a activitatii de protectie a sanatatii in relatie cu mediul - aceasta avind caracter primordial in vederea certificarii personalului medical in domeniul gestionarii deseurilor medicale.

In anexa nr. 1 la prezentul raport se detaliza cantitatea de deseuri medicale produsa in anul 2014.

11) In cadrul activitatii de monitorizare a radioactivităţii apei potabile şi alimentului – au fost recoltate probe de apa si alimente pentru a fi analizate de catre DSPJ Constanta – Laborator Igiena Radiatiilor Ionizante astfel:Probe alimente:

1. Paine - SC Cristian Impex SRL Tulcea - 2 kg; SC Prodpan SRL Turda – 2kg2. Lapte de consum (vaca) – SC Fraher SRL Tulcea – 11 litri; 3. Peste caras – Pescaria “La Bibanu” str. Babadag, Tulcea – 2 kg4. Carne - SC PIG COM SA, Satu Nou, jud. Tulcea - 2 kg;5. Lapte de capra – Ferma zootehnica Mocanu Laurentiu loc. Agighiol, Jud. Tulcea – 5 litri;6. Meniu – Cresa nr. 9 “Arabela” mun. Tulcea7. Fructe – 5 kg8. Legume – 5 kg9. Branza de vaca – 2 kg – producator privat, loc. Colina, com. Murighiol

Probe ape:

1. Apa bruta Dunare – mun. Tulcea – 4 litri;2. Apa retea mun. Tulcea (de suprafata-Dunare) 4 litri;3. Apa puturi Bogza (de profunzime) – 4 litri;4. Apa retea Beidaud – 2 litri;5. Apa retea Neatarnarea – 2 litri;6. Apa retea Sarighiol de Deal – 2 litri;7. Apa put forat 160 m Manastirea Cerbu (la iesire din padurea Babadag) – 2 l;8. Apa bruta Chilia Veche (de suprafata-Dunare) – 2 litri;9. Apa retea Peceneaga (de profunzime) – 2 litri;10. Apa retea Jijila (de profunzime) – 1,5 litri;11. Apa retea Cerna (de profunzime) – 2 litri;12. Apa retea Traianu (de profunzime) – 2 litri;13. Apa retea Mircea Voda (de profunzime) – 2 litri;

* nu s-au intregistrat depasiri ale valorilor parametrilor analizati (tritiu, doza efectiva totala de referinta, alfa global si beta global), pentru probele recoltate din jud. Tulcea, conf. standardului din Legea 458/2002, (r).

Page 60: Raport de activitate a

Stabilirea periodicitatii recoltarii probelor trimestriale din judetul Tulcea se face de catre DSP Constanta – Laborator Igiena Radiatiilor Ionizante.

12) Conform Ord. MS 1030/2009 cu modif. si completarile ulterioare s-au verificat documentatiile depuse pentru proiectele de amenajare-construire (proiecte finantate cu fonduri PNDR-FEADR sau proprii) in vederea evaluarii conformitatii cu normele de igiena şi sanatate publica şi s-au intocmit referate de evaluare in acest sens, finalizandu-se prin emiterea de Notificari;- obiectivele aflate în functiune, care desfăsoară activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, au fost verificate, la cerere, în vederea evaluarii conformitatii cu normele de igiena şi sanatate publica. Au fost intocmite procese-verbale de constatare a conditiilor de igiena şi referate de evaluare, finalizandu-se prin emiterea de Notificari.Mentiune: - la inceputul anului- 2014 - s-a autorizat in baza declaratiei pe propria raspundere si Patinoarul Artificial - zona Lac Ciuperca - localitatea Tulcea - de dimensiuni medii: L-30 m si l - 20 m, avand o capacitate de maxim 70 de persoane, simultan pe ora, in limita patinelor de inchiriat disponibile. Acesta este astfel conceput incat poate sa functioneze inclusiv la temperaturi de +15 ˚C.

Page 61: Raport de activitate a

TABEL CENTRALIZATOR CU PRIVIRE LA DESEURILE MEDICALE (KG) REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE GESTIONARE A DESEURILOR MEDICALE - JUDET TULCEA – 2013/2014

Unitati sanitare cu paturi publice

si/sau privateCod deseu 18 01 01( 18 01 03* )- 2013- 2014

Cod deseu 18 01 02( 18 01 03* )- 2013- 2014

Cod deseu 18 01 03*- 2013- 2014

Cod deseu 18 01 04- 2013- 2014

Cod deseu 18 01 06*- 2013- 2014

Cod deseu 18 01 07- 2013- 2014

Cod deseu 18 01 08*- 201

- 2014

Cod deseu 18 01 09- 2

- 2014

Cod deseu 18 01 10*- 2013- 2014

1. Spitalul Judetean de

Urgenta Tulcea

-1.704,33- 2.369,39

- 2.291,64- 3.317,40

- 25.049- 30.436

- 33.323,3- 27.511,72

- 70,8- 110,28

- 11,85- 0

- 0- 2,6

2. Spitalul Orasenesc Macin

- 64,4- 70,30

- 138,5- 157,30

- 1.669,5- 1.572,5

- 104,8- 0

- 462- 0

3. Spitalul Leprozerie Tichilesti

- 5,330- 9,91

- 107,11- 95,82

4. S.C. RENAL CARE GROUP S.R.L. - centrul

privat de dializa Tulcea

- 480,6- 506,07

- 10.113,6- 10.223,36

- 5,8- 31,12

- 0,96- 0

TOTAL DESEURI

MEDICALE

- 2.254,66- 2.955,67

- 2.430,14- 3.474,94

- 36.939,21- 33.128,17

- 33.428,10- 27.511,72

- 538,60- 141,40

- 11,85- 0

- 0,96- 2,6

Cod deseu:18 01 01 ( 18 01 03* ) - deseuri intepatoare - taietoare;18 01 02 ( 18 01 03* ) - deseuri anatomo - patologice si parti anatomice;18 01 03* - deseuri infectioase;18 01 04 - deseuri ce pot fi asimilabile celor menajere;18 01 06*- deseuri chimice constind din sau continind substante periculoase;18 01 07 - deseuri chimice, altele decit cele specificate la 18 01 06*;18 01 08*- deseuri de medicamente citotoxice si citostatice;18 01 09 - deseuri de medicamente, altele decit cele specificate la 18 01 08*;18 01 10* - deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice.

Page 62: Raport de activitate a

IGIENA ALIMENTULUI

Activitatea colectivului Igiena alimentului s-a axat pe activităţi privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari. S-au întocmit rapoartele de activitate privind activităţile derulate în cadrul Programelor Naţionale pe trim.IV şi pe întreg anul 2013, precum şi raportul cu indicatorii fizici şi de eficienţă privind nr. de intervenţii specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate şi nutriţie a populaţiei. Deasemenea, s-a întocmit raportul de activitate pe anul 2013 privind toate acţiunile desfăşurate de colectivul Igiena alimentatiei. I. În cadrul Programului Naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, domeniul privind protejarea sanătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi nutriţie, s-au desfăşurat o serie de acţiuni . S-au studiat metodologiile sintezelor naţionale propuse pentru anul 2014 şi s-a stabilit calendarul actiunilor legate de derularea sintezelor.

Sinteza „Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe” are ca scop cunoaşterea consumului de alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte substante pe categorii de vârstă şi posibila influenţă a acestora asupra obiceiurilor alimentare.Obiectivul general este notificarea tuturor alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe aflate pe piaţa autohtonă, respectarea legislaţiei în vigoare. În acest sens , s-a ales o unitate mare de desfacere produse alimentare pentru identificarea acestor alimente. S-au verificat 100 de produse alimentare ( cereale şi produse din cereale, produse lactate, sucuri din fructe şi /sau legume, nectar, băuturi energizante), s-au identificat şi catalogat un nr. de 43 de produse . S-au urmărit vitaminele, mineralele şi alte substanţe adăugate, atât forma chimica cât şi cantităţile adăugate la 100 gr de produs, conf. Regulamentului nr.1170/2009. S-a verificat dacă produsele catalogate se regăsesc pe lista notificărilor de la MS. Din cele 43 produse catalogate, 9 nu s-au regasit pe lista notificarilor . Neconformităţile au fost aduse la cunoştinţa personalului din cadrul Compartimentului de control în sănătate publică. În urma măsurilor întreprinse, unii producători au înaintat la INSP , referate pentru înregistrarea şi notificarea produselor. Pentru altele nu am primit informaţii în acest sens. S-au completat 50 de chestionare privind alimentaţia personală la populaţia din mediul urban şi rural iar datele centralizate au fost transpuse în tabele excel. În urma discuţiilor pe marginea datelor din chestionare a reieşit că majoritatea subiecţilor doresc mai multe informaţii despre avantajele şi riscurile (dacă există) consumului acestor alimente precum şi dorinţa ca aceste informaţii să ajungă la consumatori începand cu unităţile de învăţământ. Rezultatele finale ale acţiunilor din cadrul acestei sinteze au fost înaintate către CRSP Timişoara.

Sinteza”Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare” are ca scop supravegherea unităţilor de profil suplimente alimentare, identificarea compoziţiei suplimentelor alimentare în funcţie de categoria de consumatori, identificarea aditivilor din suplimentele alimentare destinate copiilor. Obiectivul general este analiza de Pb, Cd si Hg din probele de suplimente alimentare prelevate pentru a asigura consumatorilor produse sigure provenite fie din producţia autohtonă, fie

Page 63: Raport de activitate a

din import. În cadrul acţiunii de identificare a unităţilor cu profil suplimente alimentare, pe raza jud. Tulcea, nu s-au identificat producători, importatori (depozite), distribuitori de suplimente alimentare. Aceste produse se comercializează prin unităţile farmeceutice şi Plafar şi în rare cazuri, într-o gamă redusă , în cadrul unităţilor de tip supermarket. S-a luat în studiu o unitate comercială (tip supermarket) care desface şi astfel de produse într-o gama şi nr. foarte mici. S-au identificat şi catalogat suplimente alimentare destinate copiilor din unitatea de desfacere luată în studiu. Nu s-au găsit suplimente destinate gravidelor sau sportivilor. Aceste produse au fost întabelate conform metodologiei ; deasemenea au fost identificaţi şi catalogaţi aditivii alimentari din aceste suplimente.Nu s-au constatat produse neconforme, suplimentele catalogate se regăsesc pe lista produselor notificate la MS. Personalul din cadrul Compartimentului de control în sănătate publică a recoltat două probe de suplimente care au fost trimise pentru analize la CRSP Timişoara. Rezultatele finale au fost transmise la CRSP Timişoara. Sinteza,,Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială’’are ca scop protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate consumului inadecvat, depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc chimici şi bacteriologici care ar putea modifica securitatea şi siguranţa acestui tip de produse.Obiectivul general este monitorizarea oficială, eficientă, a alimentelor cu destinaţie nutriţională specială care să definească conformitatea/neconformitatea produselor cu prevederile şi informaţiile prevazute în Ord.MSF 387/2002 cu modificările şi completările ulterioare în vederea realizării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice, fundament al legislaţiei şi acţiunilor în domeniul alimentar (conform Regulamentului CE nr.178/2002). Pentru realizarea sintezei s-au ales două unităţi de desfacere tip market de unde s-au prelevat probe de produse alimentare pe categoriile solicitate (alimente pe bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică, preparate pentru sugari-formule de început şi de continuare-şi produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor şi copiilor mici). Au fost prelevate un numar de nouă probe de produse alimentare în vederea determinărilor de: pesticide, Pb, Cd, Al, Sn, Hg, parametrii microbiologici (Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii şi Salmonella spp). Probele au fost trimise la CRSP Cluj şi CRSP Iaşi, conform metodologiilor şi arondărilor stabilite. Deasemenea, s-a prelevat una probă de alimente (pudră de cereale deshidratate pentru copii de vârstă mică) în vederea determinării de nitriţi,nitraţi şi a fost trimisă la laboratorul de chimie DSP Tulcea pentru analiză. S-au centralizat toate datele şi rezultatele finale au fost trimise la CRSP Cluj. În cazul analizelor de laborator (nitriţi, nitraţi, Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii şi Salmonella spp) nu s-au constatat neconformităţi. Monitorizarea focarelor de “Toxiinfecţii alimentare” are drept scop identificarea cauzelor care produc sau favorizează contaminarea alimentelor, rolului alimentelor contaminate în izbucnirea focarelor de TIA, a principalilor agenţi etiologici care duc la contaminarea alimentelor. În cursul anului 2014, în jud. Tulcea s-au înregistrat doua focare de TIA, focare familiale, unde s-a intervenit conform competentei compartimentelor. Au fost 12 consumatori din care 5 s-au îmbolnăvit şi au fost internaţi în Secţia de boli infecţioase a Spitalului judeţean Tulcea, agentul cauzal izolat în laboratorul DSP Tulcea fiind salmonella sp. Alimentele incriminate (din ancheta epidemiologică) au fost preparate în casă, produsul comun fiind ouale.Nu s-au recoltat probe de

Page 64: Raport de activitate a

alimente deoarece la data verificării în familie nu s-au mai găsit produsele incriminate.S-au întocmit fişele de raportare OMS care au fost expediate către CRSP Bucureşti.

Sinteza „Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei” are ca scop de a furniza evidenţe la nivel naţional şi internaţional, de a aduce la cunoştinţa decidenţilor riscurile generate de dezechilibrele alimentare în vederea conturării de măsuri de profilaxie primordiala şi secundară de limitare şi reducere a factorilor de risc alimentari; deasemenea, protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate consumului alimentar inadecvat (supra sau subalimentaţie), în special în grupele de populaţie vulnerabile (populaţia cu venituri mici şi vârstnicii), depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc cunoscuţi, care ar putea modifica calitatea vieţii şi să afecteze starea de sănătate a populaţiei. Important este imbunătăţirea stării de sănătate a populatiei prin corectarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos iar toate persoanele trebuie să aibă acces echitabil la alimente şi alimentaţie sănătoasă , oportunităţi pentru a atinge cel mai înalt standard posibil de sănătate nutriţională, indiferent de vârstă, sex, etnie, dizabilitate sau poziţie socio-economică. Obiectivele generale: -acceptarea şi transpunerea sistemului european de evaluare a alimentaţiei şi nutriţiei populaţiei, a determinanţilor stării de sănătate; cunoaşterea nivelului şi structurii alimentaţiei populaţiei, a deprinderilor şi comportamentului alimentar, pe zone teritoriale, pe mediu urban, rural, pe grupe de vârstă, pe ocupaţie, în scopul depistării unor greşeli alimentare; promovarea beneficiilor aduse de o alimentatie echilibrată. În cadrul acestei sinteze, acţiunea s-a desfăşurat în municipiul Tulcea. S-a alcătuit un eşantion de 50 subiecţi cu vârsta peste 20 de ani. S-a întocmit “Fişa de anchetă” care cuprinde date personale, antropometrice şi biochimice; s-a evaluat dieta pe 24 ore la aceeaşi persoană privind totalitatea alimentelor şi a băuturilor consumate de dimineaţa până seara, inclusiv reţetele de preparare şi suplimentele nutritive folosite (minerale, vitamine), s -au întocmit 50 chestionare privind frecvenţa consumului alimentar ;s-a calculat consumul de alimente pe 24 ore pe baza reţetelor de preparare; s-a calculat mortalitatea şi morbiditatea specifică la populaţia din jud. Tulcea (urban, rural), pe grupe de vârstă. Datele centralizate au fost expediate la CRSP Cluj. Sinteza “Evaluarea conţinutului de zaharuri în unele produse alimentare destinate copiilor” are ca scop reducerea bolilor necomunicabile. Zaharurile sunt una din cauzele pentru care dietele sunt hipercalorice, iar asigurarea unui bilanţ energetic echilibrat este cheia menţinerii unei greutăţi normale şi garantţa unui aport optim de nutrienţi. De multe ori, produsele dulci sunt consumate în defavoarea fructelor, legumelor, ceralelor integrale, ducând la creşterea riscului de a dezvolta boli cronice necomunicabile. Pentru prevenirea lor, este necesară evaluarea conţinutului de zaharuri în alimentele de larg consum destinate prioritar copiilor, în vederea aplicării unor măsuri de corectare. Acţiunea în cadrul acestei sinteze a constat în identificarea sş recoltarea de astfel de produse : s-au recoltat două probe conform metodologiei ( cereale pentru mic dejun şi băuturi răcoritoare necarbonatatate la cutie , destinate prioritar copiilor). Probele recoltate au fost trimise la laboratorul DSP Ialomiţa pentru a fi analizate. Rezultatele analizelor nu au evidenţiat neconformităţi : cantitatea de zaharuri din produs prin determinarea de laborator corespunde cu cea menţionată pe eticheta nutriţională.

Page 65: Raport de activitate a

II. Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire precum şi a obiectivelor aflate în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. S-au verificat documentaţiile depuse pentru proiectele de amenajare-construire (proiecte finanţate cu fonduri externe sau proprii) în vederea evaluării conformităţii/neconformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi s-au întocmit referate de evaluare în acest sens, finalizându-se prin emiterea de Notificări . Obiectivele aflate în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, au fost verificate, la cerere, în vederea evaluării conformităţii/neconformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică. Au fost întocmite procese-verbale de constatare a condiţiilor de igienă şi referate de evaluare, finalizându-se prin emiterea de Notificări . În acest sens, au fost întocmite 91 referate de evaluare şi 91 notificări (26 asistenţă de specialitate şi 65 certificarea conformităţii la normele de igienă). III. În cadrul colectivului s-au inventariat 9 activităţi procedurale pentru care sunt elaborate proceduri operationale (în cursul anului au fost revizuite 7 proceduri şi elaborate 2). A fost identificat 1 risc care a fost înregistrat în registrul riscurilor. IV. Instruire şi formare profesională. În perioada 8-11 iulie, medicul din cadrul Ig. Alimentaţiei a participat la seminarul organizat în cadrul proiectului « Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sanătăţii publice » unde a prezentat patru teme. Deasemenea a participat la un curs de instruire privind « Managementul riscurilor în sectorul public ».

V. Comisia de examen pentru cursurile de igienă <Noţiuni fundamentale de igienă> a susţinut examene la solicitarea a 4 furnizori de instruire. S-au examinat 927 cursanţi (modulul I, nivel I, II, III) şi au fost declaraţi admişi 895 pentru care s-au eliberat certificate de absolvire.

COMPARTIMENT IGIENA SCOLARA

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi în relaţie cu factorii din mediul de viaţă şi activitate In cadrul activitatii de monitorizare si inspectie a conditiilor de mediu din unitatile pentru

copii si tineri s-au realizat urmatoarele:

Unitati verificateNumar de unitati verificate

Unitati de alimentatie si cazare colectiva pentru copii si tineri

Internate 10 Cantine 9

Unitati de asistenta sociala pentru copiiiCentre plasament si centre de zi

Urban 10Rural 6

Unitati de recreere pentru copiii Tabere scolare 4

Cabinete medicale scolare 12

Page 66: Raport de activitate a

Unitati de asistenta anteprescolara 4

Unitati de invatamant prescolar cu program normal Rural 92 Urban 15

Unitati de invatamant prescolar cu program prelungit 13

Unitati de invatamant Licee urban 14Licee rural 3Scoli Gimnaziale urban 15 Scoli Gimnaziale in rural 87

Afterschool Urban Rural 3

In sezonul estival iunie-septembrie 2014 au fost verificate si certificata conformitatea la normele sanitare in vigoare la cele 4 unitati de receere pentru tineret si copii functionale din judetul Tulcea . In lunile august si septembrie Directia de Sanatate Publica Tulcea a organizat actiuni tematice de control care au vizat verificarea modului de pregatire a unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2014-2015. In perioada 20august-15septembrie 2014 Compartimentul de Supraveghere Igiena Scolara din cadrul Directiei Sanatate Publica Judetean Tulcea a efectuat in 156 unitati de invatamant controale pentru monitorizarea si verificarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile de invatamant din judet si a informat Inspectoratul Scolar Tulcea, Institutia Prefectului Judet Tulcea si Ministerului Sanatatii referitor la stadiul lucrarilor de pregatire a unitatilor de invatamant pentru anul scolar . In cursul anului scolar a fost verificat modul de respectare a circuitelor functionale in unitatile pentru copii si tineri si s-a acordat consultanta pentru organizarea adecvata a acestora, s-a verificat respectarea legislatiei in vigoare vizand determinantii comportamentali ai starii de sanatate ,vanzarea de produse din tutun ,alcool ,droguri ,substante etnobotanice ,alimente si bauturi restrictionate la comercializare in unitati de invatamant. La constatarea unor abateri au fost intocmite adrese de comunicare si informare catre forurile tutelare ,administratiile locale ,au fost intocmite planuri de conformare si s-a verificat implementarea lor in unitatile de invatamant sau ocrotire a copiilor si tinerilor . Au fost dispuse masuri specifice pentru implementarea in unitati de invatamant a programelor guvernamentale de nutritie de tipul,,Cornul si laptele”,,Fructele in scoli”. Au fost intocmite solicitari catre administratiile publice locale in vederea asigurarii bunurilor materiale pentru dotarea cabinetelor medicale scolare.

SITUATIA AUTORIZARII SANITARE A UNITATILOR PENTRU COPII 2011-2014

Page 67: Raport de activitate a

In

cadrul activitatii de evaluare a capacitatii de adaptare a elevilor la activitatea scolara pentru depistarea sindromului de suprasolicitare s-au realizat:

- determinari screening ale comportamentelor cu risc pentru sanatate – aplicare de 100 chestionare – instrumente de investigare Yrbss; -10 interventii educative in teren avand ca scop corectarea comportamentelor cu risc pentru sanatate in unitatile de invatamant :Colegiul agricol Nicolae Cornateanu ,Colegiul Spiru Haret ,Colegiul Grigore Moisil ,Liceul Dimitrie Cantemir Babadag ,Liceul agricol Topolog ,Colegiul Brad Segal. In cadrul activitatii de identificare si cuantificare a riscului specific pentru sanatate generat de comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, comportament alimentar) s-au realizat: - determinari screening ale comportamentelor cu risc pentru sanatate – aplicare de 100 chestionare – instrumente de investigare Yrbss; - monitorizarea activitatilor prin interventii educative in teren avand ca scop corectarea comportamentelor cu risc pentru sanatate in unitatile de invatamant ; numar de actiuni -17.In cadrul activitatii de monitorizare a dezvoltarii fizice a copiilor, adolescentilor si tinerilor s-au realizat:-centralizarea examenelor de bilant ale starii de sanatate la prescolari si scolari din judetul Tulcea, in mediul urban, unde exista dispensare ale retelei scolare medicale ,numar subiecti examinati 5161;- achizitionarea si distribuirea substantelor piretroide in focare de pediculoza şi scabie din unitati scolare si unitati de asistenta sociala; numar de actiuni 12 ( 250 flacoane Piretroid pediculoza si 100 flacoane piretroid Scabex distribuite ). In cadrul activitatii de monitorizare a starii de sanatate a copiilor si tinerilor s-au realizat: - centralizarea si coordonarea pentru efectuarea triajelor epidemiologice in unitati de invatamant si ocrotire copii si tineri după fiecare vacanţa scolara din lunilie ianuarie,februarie si luna mai ;numar de copiii examinati 29583 din 31838 de copii inscrisi in unitatile de invatamant ale judetului Tulcea . - monitorizarea si centralizarea datelor actualizate din registrele de boli cronice aflate in cabinetele medicale scolare si CMI, pentru calcularea indicilor de morbiditate prevalenta ; numar de actiuni -106

Unitati 2011 2012 2013 2014

Scoli generale

total Autorizat

Neaut

total Autorizat

Neaut

total Autor

Neaut

total Autorizat

Neaut

T 158 127 31 119 103 16 119 111 8 102 97 5U 21 21 - 15 15 - 15 15 - 15 15 -R 137 106 31 104 88 16 104 96 8 87 82 5

Gradinite

T 123 90 33 117 101 16 115 103 12 107 97 10U 13 10 3 14 14 15 15 - 15 15 -R 110 80 30 103 87 16 100 88 12 92 82 10

Licee T 15 14 1 17 17 - 17 17 - 17 17 -U 14 14 - 14 14 - 14 14 - 14 14 -R 1 - 1 3 3 - 3 3 - 3 3 -

Cantine

T 11 9 2 11 10 - 10 8 2 10 10 1U 10 9 1 10 10 - 9 8 1 9 9 -R 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1

Internat scolar

T 11 5 6 11 7 10 7 3 10 9 1U 10 5 5 10 7 3 9 7 2 9 9 -R 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1

Page 68: Raport de activitate a

-supravegherea unitatilor scolare si de ocrotire prin actiuni antiepidemice (varicela, hepatita acuta virala);numar de actiuni -17.

Incidenţa (cazuri noi de imbolnavire) de la Cabinetele medicale Scolare

1 Boli infecţioase si parazitare 3502 Boli endocrine ,metabolism ,nutritive 573 Boli ale sangelui si org hematopietice 344 Tulburari mintale 335 Boli ale sistemului nervos 126 Boli ale ochiului 1387 Boli ale urechii si mastoidei 438 Boli ale ap. Circulator 609 Boli ale ap. Respirator 168710 Boli ale cailor respiratorii superioare 1516

-pneumonii 103811 Boli ale ap.digestiv 236312 Boli ale cavitaţii bucale 332

-caria dentara 176913 Boli ale ap genito-urinar 18814 Boli ale pielii si tesutului cutanat 27215 Accidente ,traumatisme,otraviri 1029*Datele sunt colectate din raportarile anuale de la Cabinetele medicale Scolare

Prevalenta (nr. bolnavi cronici in evidenta la sfarsitul anului scolar 2013-2014)Nr. crt Grupele de boli Total bolnavi1 Tuberculoza 112 Hepatita virala 733 Tumori maligne 94 Gusa simpla si alte boli ale tiroidei 155 Diabet zaharat 136 Alte boli de metabolism si endocrine 367 Anemie ( prin carenta de fier si cronice) 348 Tulburari nevrotice si de comportament 159 Alte tulburari psihice 1710 Tulburari de adaptare scolara 3411 Tulburari de vorbire 22712 Retard psihic si intelectual de limita 6913 Alte boli cronice neurologice 1714 Intarziere mintala de nivel neprecizat 9115 Epilepsie 4516 Viciile de refracţie 38817 Alte boli cronice senzoriale 2618 Surditate 819 Hipoacuzie 820 Reumatism articular acut 1121 Boli cardiace dobandite 6622 Boli hypertensive 1423 Boli ale ap circulator 1924 Afecţiuni cronice ale amigdalelor si vegetaţiilor adenoide 57

Page 69: Raport de activitate a

25 Astmul bronşic 12526 Ulcer gastric si duodenal 427 Ciroze si alte boli ale ficatului 1128 Afecţiuni cronice biliare 629 Afecţiuni reumatice cronice 1530 Sindrom nefrotic si nefrozele 431 Alte boli cronice ale sist osteo art,ale muşchilor 932 Deformarile coloanei vertebrale (fara cele congenitale) 21833 Deformaţii castigate ale membrelor 5634 Anomaliile congenitale ale inimii si ale ap. circulator 1735 Anomalii congenitale ale sistemului osteoarticular 2236 Afecţiuni ale org.genitale feminine 17*Datele sunt colectate din raportarile anuale ,,Boli Cronice CMI””

Page 70: Raport de activitate a

EXAMEN DE BILANT 2013-2014 APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE FIZICACopii prescolari Clasa I Clasa a IV-a Clasa aVIII-a Clasa aXII-a Anul II

profesionalaTotal Fete Baieti Total Fete Bai

etiTota

lFete

Baieti

Total

Fete

Baieti

Total

Fete

Baieti

Total Fete

Baieti

Numar total subiecti inscrisi

1771 880 891 801 377 424 944 491 453 838 452 386 1172

675 499 137 26 111

Nr. total subiecti examinati

1749 878 871 631 309 322 804 386 418 719 390 329 1172

675 497 86 10 76

Nr. total subiecti cu dezvoltare fizica armonica

1170 524 646 363 170 193 424 209 215 396 245 151 673 408 265 34 1 33

Nr. total subiecti cu dezvoltare fizica

dizarmonica

579 354 225 268 139 129 380 177 203 323 145 178 499 267 232 52 9 43

- Dez.fiz.dizarmonica cu +G

299 182 117 198 91 107 272 120 152 231 109 122 345 171 174 34 4 30

- Dez.fiz.dizarmonica cu -G

280 172 108 70 48 22 108 57 51 92 36 56 154 96 58 18 5 13

Indicatori pentru greutate 1749 878 871 631 309 322 804 386 418 719 390 329 1172

675 497 86 10 76

- Foarte mici 33 17 16 4 3 1 0 0 0 6 3 3 20 14 6 0 0 0- Mici 391 121 270 110 60 50 43 20 23 168 20 148 101 37 64 14 3 11- Mijlocii 788 537 251 409 185 224 375 179 196 517 261 256 755 406 349 45 6 39- Mari 375 132 243 142 59 83 177 87 90 175 60 115 160 82 78 19 1 18- Foarte mari 162 71 91 34 2 32 209 100 109 86 46 40 88 59 29 8 0 8

Indicatori pentru inaltime 1749 878 871 631 309 322 804 386 418 719 390 329 1172

675 497 86 10 76

- Foarte mici 16 7 9 7 5 2 1 0 1 7 3 4 16 14 2 2 1 1

- Mici 92 51 41 30 14 16 25 11 14 37 19 12 107 63 44 9 3 6- Mijlocii 1285 640 645 329 164 165 409 209 200 413 190 223 774 513 361 66 6 60- Mari 263 131 132 198 92 106 193 101 92 187 89 98 131 67 64 8 0 8- Foarte mari 93 49 44 67 34 33 176 65 51 75 29 46 44 18 26 1 0 1

70

Page 71: Raport de activitate a

Compartimentul de Medicina Muncii

Activitatea colectivului Medicina Muncii s-a axat pe activitati privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor associate factorilor de risc din mediul de munca. S-au intocmit rapoartele de activitate privind activitatile derulate in cadrul Programelor Nationale . a) In cadrul Programului National de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca, domeniul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor associate factorilor de risc ocupationali:chimici, fizico-chimici si biologici, s-au desfasurat oserie de actiuni. S-au studiat metodologiile sintezelor nationale propuse pentru anul 2014 si s-a stability calendarul actiunilor legate de derularea sintezelor. 1. Sinteza ,,Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli expusi la pesticide”are ca scop verificarea firmelor in care lucratorii folosesc substante toxice. S-au completat 20 de chestionare ca au fost trimise la Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti.

2. Sinteza ,, Supravegherea respectarii cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile unei activitati cu efort fizic mare, transport si manipulare de greutati” are ca scop verificarea coditiilor de munca ale lucratorilor.

S-au completat 15 de chestionare privind conditiile de munca ale lucratorilor .Rezultatele finale au fost trimise la Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti.

3. Sinteza ,, Supravegherea expunerii la factori de risc ocupationali a personalului medico-sanitar “ are ca scop supravegherea conditiilor de munca ale personalului medico-sanitar.

S-a completat un formular impreuna cu ing. Grosan Liliana (din cadrul Spitalului Judetean Tulcea) privind locurile de munca cu risc profesinal.Rezultatele finale au fost trimise la Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj.

b) In cadrul cadrul Programului National de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca, domeniul privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor in expunerea la radiatii ionizante, neionizante si laser.

1. Sinteza ,, Evaluarea expunerii ocupationale la campuri Electromagnetice” are ca scop identificarea firmelor si copmletarea unei fise privind expunerea profesionala la campuri elecromagnetice.

Pe raza Judetului Tulcea am indentificat 2 firme(SC Enel Distributie si CN Trans Electrica Tulcea).Rezultatele finale au fost trimise la Centrul National de Sanatate Publica Iasi.

2. Sinteza ,, Expunerea profesionala la radiatii ionizante”In cadrul sintezei au instiintat INSP Bucuresti si CNMRMC, precum ca nu avem nici o unitate cu lucratori expusi la radiatii ionizante.

71

Page 72: Raport de activitate a

c) ) In cadrul cadrul Programului National de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca, domeniul privind valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boala profesionala la nivel national.

1. Sinteza ,, Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala”.Raportarea precum ca avem o boala profesionala s-a facut la Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar.

S-a facut un numar de 184 probe de analiza. In toate sintezele am avut colaborare cu ITM.

PN II - Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca

Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca a avut un plan anual initial de 10000 lei pentru primul semestru , suma insuficienta pentru derularea activitatilor prevazute in program . Motiv pentru care a fost facuta solicitare de suplimentare pentru: -achizitionarea de reativi , materiale sanitare si materiale de laborator pentru defasurarea activitatilor cuprinse in Sintezele nationale din domeniile :mediu de fiata , alimentatie ,munca -propunere de extindere a accreditarii RENAR laboratorului de chimie si microbiologie pentru a nu mai fi necesara trimiterea probelor aferente sintezelor nationale la alte Directii de Sanatate Publica care au obtinut deja acreditare .

In semestrul II a fost facuta o suplimentare cu suma de 10000 lei .Planul final pentru anul 2014 este de 20000 suma solicitata spre finantare este de 19854 lei plata efectuata fiind de 19788

ROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Activitati efectuate Parteneri de campanie identificati

Tipuri de materiale

I.E.C.

Nr.pers.instruite/informate

1. Campanie IEC pentru prevenirea bolilor sezonului rece(gripa,virozele respiratorii ).

Sesiuni de informare cu medicii scolari,medicii de familie,asistenti medicali comunitari,mediatori romi

Serviciul de igiena scolara DSPMedicii de familie

Pliante 300

2. Campanie IEC –Ziua Mondiala impotriva Tuberculozei – Masa Rotunda cu Dispensarul TBC,Coordonator program TBC,medici de familie din localitatile cu probleme in TSS;

Distribuire materiale in populatia generala

Primariile din judetul TulceaMedicii de familie Asistenti comunitari Mediatori romi

Pliante: Tuberculoza1000 bucati

400

72

Page 73: Raport de activitate a

3. Campanie “Cresterea accesului la servicii de preventie medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania.Alimentatia sanatoasa si activitatea fizica in randul copiilor si adolescentilor din Romania”Evaluare a proiectelor desfasurate in perioada 2011- 2013.Instrirea asistentilor comunitari si a mediatorilor.Cadrele medicale din dispensarele scolare cu privire la necesitatea micului-dejun si a consumului de apa.Saptamana “Sportul pentru toti” concursuri activitati sportive recreative.

-Inspectoratul Scolar Tulcea-Primaria Tulcea-Directia Jud. pentru Tineret si Sport Tulcea-Scoala Nr.6 Tl-Scoala Nr.3 Tl-Gradinita Nr. 12 Tl-Gradinita Nr. 6 Tl-Liceul Jean Bart Sulina

Obezitatea la copii 3000 buc.

600

4. Campanie IEC cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii.Prevenirea bolilor prin vectori( virusuri,richetii,rozatoare).Importanta vaccinarilor in prevenirea bolilor,inainte de a calatori in afara tarii.

-Primaria Tulcea-Asistenti comunitari- Mediatori romi

84

5. Campanie IEC pentru prevenirea fumatului si incurajarea renuntarii la fumat,cu ocazia Zilei Mondiale Fara Tutun; “Copilarie fara tutun”Masurarea monoxidului de carbon in aerul expirat; efectele nocive ale fumatului.

-Inspectoratul Scolar Tulcea- CPECA

40

6. Campanie de Prevenire a Imbolnavirilor Estivale - “Boala Diareica Acuta”; Instruire asistenti comunitari,mediatori cu privire la prevenirea imbolnavirilor BDA :-igiena mainilor-igiena alimentatiei-recomandarea de a se adresa medicului de familie cu prioritate in cazul sugarilor si copiilor mici

-C.M.I-uri-Asistenti comunitari-Inspectoratul Scolar Tulcea

70

7. Campanie de Prevenire a Efectelor Caniculei;Informarea populatiei generale cu privire la comportamentul in zilele caniculare (imbracaminte, hidratare, evitarea orelor amiezii)

-Farmacii-C.M.I-uri

Fluturasi 150

8. Campanie “Sanatatea Orala”Igiena corecta a dintilor,complicatiile cariilor dentare.Concurs de verificare a cunostintelor elementare de igiena orala

-Scoala Periprava-Scoala Grindu-Scoala Crisan- Gradinita nr.12 Tulcea-Centrul de plasament “Cocor “ -Tulcea

50 buc periute de dinti50 tuburi pasta de dinti50 buc.ata dentara

60

9.Campanie IEC cu ocazia Zilei Mondiale ANTI-SIDA -Inspectoratul Scolar Tulcea-Serviciul Epidemiologic DSP Tulcea-ONG Baylor-Liceul Teoretic “G.Moisil” Tulcea-Liceul “Spiru Haret” Tulcea-Liceul “H.Coanda”Tulcea

-Pliante-Prezervative-Teste HIV-Cocarde cu temática

200

73

Page 74: Raport de activitate a

10.Campanie IEC de prevenire a imbolnavirilor de hepatita epidemica

-Serviciul Epidemiologie Dsp Tulcea- Asistenti comunitari-Mediatori romi

- Pliante 150

11.Campanie IEC de informare cu privire la rgimul de viata al bolnavilor de diabet zaharat

-Cabinetul de Endocrinologie SJU Tulcea

-Pliante 42

Cresterea costuriilor serviciilor medicale si cresterea impactului bolilor asupra intregii populatii a tariii impune ca prioritate Educatia pentru Sanatate,avand costuri mai mici. Campaniile efectuate se bazeaza pe capacitatea de a reduce semnificativ o anumita patologie datorata profilului geografic si socio-economic,riscului de sanatate in judetul Tulcea(populatia majoritara imbatrinita,deficit in necesarul de medici,accesul dificil pe apa catre spital). Ele s-au desfasurat cu scopul de a dezvolta cunostiintele si de a schimba comportamentul pentru un stil de viata nou,favorabil sanatatii. La nivel local,prioritatiile au fost :

- bolile cardiovasculare ;- combaterea fumatului ;- sanatatea orala ;- tuberculoza .

Data fiind morbiditatea si mortalitatea prin HTA si cardiopatie ischiemica,care se afla pe primul loc ( in anul 2014,cazurile noi de HTA = 1441; cardiopatie ischiemica = 671 ),am desfasurat activitati care au pus accent pealimentatie sanatoasa,miscare si controlul periodic al sanatatii la medicu l de familie. Datele statistice arata ca 75% dintre copiii cu varsta cuprinsa intre 5 – 13 ani au carii dentare.Adoptarea unui comportament sanatos de catre elevi si parinti ,prin extinderea deprinderiilor de baza in igiena orala proprie este scopul campaniei ”Dinti Sanatosi “,care s-a desfasurat in 2013 – 2014 in scolile din Delta Dunarii. Morbiditatea ridicata cauzata de tuberculoza in judetul nostru a stat la baza Campaniei de Prevenire a Tuberculozei,care s-a desfasurat in scolile din municipiul Tulcea si orasul Babadag,acolo unde au fost probleme in administrarea tratamentului strict supravegheat ( TSS ).

CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA PE ANUL 2014

Activitatea în cadrul Compartimentului de Control în Sănătate Publică se subsumează atât acţiunilor de control tematice stabilite de către Ministerul Sănătăţii, cât şi de către DSPJ Tulcea, urmăreşte rezolvarea sesizărilor adresate instituţiei noastre, verificarea declaraţiilor pe proprie raspundere depuse la Registrul Comerţului, efectuarea controalelor ca urmare a primirii alertelor rapide SRAAF şi RAPEX, controlul sistematic a unităţilor cu risc şi controalele din cadrul sintezelor naţionale .

În cursul anului 2014 au fost efectuate un numar de 2656 acţiuni de inspecţie sanitară după cum urmează:

755 de controale pe biocide din care: 3 la producători ,653 la utilizatori , 4 utilizatori (profesionali ) şi 95 în unităţi de desfacere;

74

Page 75: Raport de activitate a

157 de controale pe domeniul apei din care :80 controale la instalaţii centrale,38 controale la producători, 38 controale la distribuitori, 5 controale la utilizatori, 38 controale pe verificarea monitorizării de audit a apei potabile, 38 pe verificarea monitorizării de control a apei potabile;

48 acţiuni de inspecţie în unităţi de turism din care;15 unităţi de cazare hotelieră , 32 pensiuni turistice , 1 campinguri. A fost efectuat un recontrol şi au fost acordate 2 sancţiuni cu avertisment ;

77 controale privind mediul de viaţă al populaţiei din care: 52 în zone de locuit, 12 în unităţi comerciale, un control pe depozitare şi colectare deşeuri menajere, 5 controale pe unităţi de prestări servicii, 4 controale pe ateliere de croitorie şi ceasornicărie, un control spălătorii auto, 2 controale unităţi de comercializare haine second –hand şi 5 altele. Au fost efectuate 8 recontroale şi au fost acordate 4 sancţiuni contravenţionale cu amenzi în valoare de 23300 lei;

11 controale ce au vizat mediul de munca; a fost acordată o sancţiune contravenţională cu avertisment ;

882 controale pentru tutun din care: 171 controale pentru fumat în spaţii publice,220 în unităţi care comercializează produse din tutun, 111 de controale privind inscripţionarea produselor din tutun, 217 în unităţile de învăţământ şi 163 în unităţi sanitare;

171 controale pe cosmetice din care:100 în unităţi de desfacere, 60 unităţi de frizerie, manichiură, cosmetică, 6 unităţi de piercing şi tatuaj, 1 întreţinere corporală , 1 unităţi din sectorul prestări servicii care folosesc produse cosmetice şi 3 controale la distribuitori. Au fost controlate 297 produse cosmetice şi s-au recoltat 6 probe. Au fost acordate 2 sancţiuni contraventionale cu avertisment ;

215 unităţi de învăţământ controlate din care: 52 unităţi pentru antepreşcolari şi şcolari, 86 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial, 18 unităţi de învăţământ liceal, o unitate de învăţămât special , un atelier şcolar, 18 unităţi de cazare, 32 blocuri alimentare proprii unităţii, o tabără de odihnă ,2 unităţi de catering şi 4 centre de plasament. S-a retras o autorizaţie sanitară de funcţionare , au fost efectuate 8 recontroale şi s-au acordat 9 sancţiuni contravenţionale din care 8 avertismente şi o amendă în valoare de 500 lei ;

177 controale în unităţi sanitare cu excepţia spitalelor din care: 121 pe unităţi de asistenţă medicală primară, 21 pe unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, 10 pe unităţi de asistenţă medicală dentară, 6 pe centre de permanenţă , 4 pe serviciul de ambulanţă, o unitate de radiologie şi imagistică medicală, un control în unitati de îngrijire la domiciliu, 12 controale laboratoare de analiză medicale şi o unitate medico socială. Au fost efectuate 3 recontroale şi s-au acordat 17 sancţiuni contravenţionale şi anume 16 avertismente şi o amendă în valoare de 500 lei;

6 controale unităţi de transfuzii din care: 5 în unităţi de transfuzie sanguină din spitale şi un control în centre judeţene de transfuzie sanguina. A fost efectuat un recontrol;

8 controale integrale în spitale; 149 controale pe deşeuri cu potenţial contaminant din care: 63 producători mici, 74

producatori mijlocii ,9 producatori mari , un control transport deşeuri periculoase şi 2 controale în unităţi de neutralizare deşeuri periculoase. S-a efectuat un recontrol şi au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale din care 4 avertismente şi o amendă în valoare de 600 lei;

În cursul anului 2014 Compartimentul de Control în Sănătate Publică a aplicat un număr de 153 sanctiuni contraventionale, din care 94 avertismente şi 59 amenzi în valoare de 78850 lei . Au fost retrase din consum 399,349 kg produse, 115 litri – produse şi 149 buc - produse de la retaileri.

75

Page 76: Raport de activitate a

S-au efectuat un număr de 45 de acţiuni comune de control cu CAS Tulcea la furnizorii de medicamente - farmacii şi 23 acţiuni commune în vederea soluţionării sesizărilor înregistrate la D.S.P.J.Tulcea cu reprezentanţi ai G.N.M. Tulcea, Primăriile locale , D.S.V.S.A. Tulcea, Politia Locala, O.J.P.C.Tulcea . Au fost primite la nivelul Compartimentului de Control în Sănătate Publică 105 sesizări din care au fost soluţionate 96 sesizări, 2 au fost clasate iar 7 sunt în curs de soluţionare.

În anul 2014 tematicile stabilite de către MS şi efectuate de către CCSP au vizat :

1.Controlul pentru verificarea respectarii dispozitiilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.Această acţiune de control s-a desfăşurat în perioada 21-31.01.2014 în 20 unităţi (de desfacere, de alimentatie publica, unitati sanitare, unitati de invatamant si institutii publice locale din municipiul si judetul Tulcea). Pe teritoriul judetului Tulcea nu exista unitati producatoare pentru produse din tutun.La pachetele controlate prin sondaj nu au fost identificate neconformitati privind inscriptionarea informatiilor, marcarea si codificarea. Deficientele intalnite au vizat absenta afisajului obligatoriu, la loc vizibil,de interzicere a fumatului in spatii publice inchise, deficiente care ulterior au fost remediate.

2.Controlul respectarii prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste calitatea conditiilor de acordare a serviciilor de asistenta medicala primara, actiune de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de medicina de familie si de specialitate   , s-a desfăşurat în perioada 13.-22.02.2014, la un numar de 65 cabinete, din care 40 cabinete medicina de familie si 25 cabinete medicale de specialitate, cand s-au constatat urmatoarele deficiente : structura functionala necorespunzatoare (lipsa sala de tratamente), la doua cabinete medicale din mediul rural si nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor periculoase la doua cabinete medicale din mediul rural,neasigurarea apei calde la 4 cabinete din mediul rural. La controlul efectuarii vaccinarilor obligatorii impotriva gripei sezoniere, la sfarsitul tematicii in DSP mai erau in stoc 42 de doze iar in teritoriu 213. Motivul pentru care nu au fost utilizate toate dozele de vaccin sunt campaniile media cu privire la ineficienta si provenienta vaccinului.

3.Controlul unitatilor pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind suplimentele alimentare, s-a desfăşurat în perioada 18.02-27.02.2014. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost efectuate 76 controale. In judetul Tulcea nu sunt producatori, importatori sau distribuitori, iar controalele s-au desfasurat in unitatile de desfacere( farmacii, unitati plafar si hipermarcheturi). Nu au fost identificate neconformitati in ceea ce priveste etichetarea si ambalarea produselor, a depozitarii lor, a existentei declaratiilor de conformitate.

4.Controlul respectarii prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste calitatea conditiilor de acordare a serviciilor de asistenta medicala in unitatile sanitare cu paturi, s-a desfasurat in perioada 03.03-21.05.2014 conform Ordinului de Ministru al Sanatatii . În cadrul acestei acţiuni tematice au fost controlate in perioada 06-14.03.2014 două spitale, Spitalul Tichilesti si Spitalul Orasenesc Macin. De unde au fost recoltate 25 de teste de sanitaţie si 20 teste de sterilitate care au fost analizate în laboratorul de microbiologie al DSP- Tulcea. In perioada 24-31.03.2014 in baza ordinului de ministru s-au efectuat controale incrucisate la Spitalele Judetene de Urgenta, astfel : Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea a fost verificat de catre o echipa de inspectori din cadrul DSPJ Vaslui, iar o echipa de inspectori din cadrul DSPJ-Tulcea au efectuat control la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacau. In perioada 1.04-20.05 au fost desfasurate recontroale in vederea verificarii remedierii deficientelor.

76

Page 77: Raport de activitate a

5. Controlul pentru verificarea proiectelor finantate din fonduri europene 2007-2013 (Programul Operational pentru Pescuit –POP si Programul National de Dezvoltare Rurala- PNDR, s-a desfăşurat în perioada 07-18.04.2014, au fost verificate 13 obiective din mediul urban si rural, au fost identificate neconformitati la o brutarie care au fost remediate in termen scurt.

6.Controlul privind respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste utilizare fosfatilor si cantitatea acestora in lapte si branza topita. Actiunea de control s-a desfăşurat în perioada 22.30.04.2014, a fost verificata unitatea de procesare lapte din judetul Tulcea ,si 19 retaileri, au fost verificate 216 produse, au fost aplicate 2 sanctiuni din care un avertisment si o amenda in valoare de 500 lei.

7.Controlul respectarii prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la unităţile sanitare cu paturi si la cabinetele medicale, care s-a desfăşurat în perioada 05-16.05.2014. In cadrul tematicii de control au fost verificat o unitate sanitara cu paturi si 41 cabinete de medicină primară şi de specialitate . Nu au fost constatate neconformitati privind legislaţia sanitară în vigoare.

8.Controlul unităţilor sanitare privind activităţile de îngrijire la domiciliu,  s-a desfăşurat în perioada 19.-30.05.2014. In cadrul acestei tematici au fost verificate două unităţi de îngrijiri la domiciliu , ce sunt autorizate de Ministerul Sănătăţii, pentru a presta aceste servicii. Nu au fost identificate probleme majore cu risc pentru sănătatea populaţiei.

9.Controlul respectarii prevederilor legale in vigoare privind apa potabilă imbuteliată şi apa minerală naturală îmbuteliată. Această acţiune de control s-a desfăşurat în perioada 16-24.06.2014. Au fost efectuate 35 acţiuni de inspecţie, la 3 unitati de distribuţie şi 32 retaileri, s-au recoltat 3 probe de apa care au fost analizate in cadrul laboratorului DSPJ-Tulcea. Conform buletinelor de analiza valorile determinate se incadreaza in parametrii legali. Au fost acordate 4 sancţiuni contraveţionale cu avertisment pentru deficientele constatate .

10. Controlul unităţilor de recreere a copiilor şi tinerilor, şi a altor unităţi de turism  s-a desfăşurat în perioada 23.06.- 12.09.2014. În cadrul acestei acţiuni au fost inspectate 2 tabere (Sulina şi Maliuc) şi 87 unităţi de turism din care : 15 hoteluri, 28 pensiuni turistice, 44 unităţi de alimentaţie publică, un camping şi o unitate de catering. S-au recoltat 20 teste de salubritate , 2 probe de apă si doua probe de mancare, ce au fost analizate chimic şi bacteriologic în laboratoarele DSPJ-Tulcea. Pentru deficienţele constatate s-au acordat termene de remediere, au fost efectuate 3 recontroale şi s-au aplicat 13 sancţiuni contravenţionale, din care 7 avertismente şi 6 amenzi învaloare de 3800 lei.

11.Controlul privind verificărea conformităţii apelor de îmbăiere , în zonele naturale amenajate şi neamenajate s-a desfăşurat în perioada 01.07- 29.09.2014 În cadrul acestei tematici au fost efectuate 20 acţiuni de control ( 2 plaje în zone neamenajate şi 2 în zone amenajate, 11 piscine din unităţi de turism şi un bazin de înot). Au fost recoltate 26 probe de apă de îmbăiere si 3 probe de nisip, analizate în laboratoarele DSPJ Tulcea. Nu au fost identificate probleme majore cu risc pentru sănătatea populaţiei şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.12.Controlul privind respectarea normativelor in vigoare in activitatea transfuzionala. Această acţiune s-a desfăşurat în perioada 1- 30.08..2014. Control in centrul de transfuzii Tulcea s-a desfasurat impreuna cu DSPJ Constanta . S-a efectuat un recontrol si nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

77

Page 78: Raport de activitate a

13. Controlul unităţilor de producţie, desfacere şi utilizatori pentru verificarea produselor biocide plasate pe piaţă, s-a desfăşurat în perioada 15.09-30.09.2014. În cadrul acestei acţiuni tematice s-au efectuat 138 de controale din care : 122 utilizatori (saloane de înfrumuseţare, şcoli, cabinete de medicină dentară, sisteme de alimentare cu apă potabilă), 4 utilizatori profesionişti şi 12 retaileri. Au fost verificate un număr de 119 produse biocide pe tipuri de produse biocide (TP) clasate conf.HG nr.956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, şi nu au fost identificate produse biocide neconforme. S-au aplicat doua sancţiuni contravenţionale cu avertisment si a fost recoltata o proba de alcool sanitar trimisa la DSPJ Buzau in vederea determinarii concentratiei de alcool, rezultatul buletinului fiind corespunzator.

14.Controlul creşelor, a unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal şi a unităţilor de catering care asigură alimentaţie copiilor preşcolari şi şcolari si cabinete medicale scolare s-a desfăşurat în perioada16-23.09.2014. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost verificate 3 creşe , 68 unităţi de învăţământ , 2 unităţi de catering si 18 cabinete medicale..Pentru deficienţele constatate s-au acordat termene de remediere, a fost retrasa o autorizatie sanitara de functionare unei unitati de invatamant primar din mediul rural.

15.Controlul privind verificarea conformitatii laboratoarelor de analiza medicale s-a desfăşurat în perioada15-26.09.2014. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost verificate 10 laboratoare de analiza medicale. Pentru deficienţele constatate s-au acordat termene de remediere, s-au efectuat recontroale, nu au fost aplicate sanctiuni.

16.Controlul privind respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste acordarea produselor de lactate si panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial si prescolari si verificarea unitatilor care comercializeaza produse alimentare in incinta unitatilor de invatamant s-a desfăşurat în perioada 20-27.10. 2014. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost verificate 23 unităţi de învăţământ si 5 unităţi de desfacere. S-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale din care 4 avertismente si 2 amenzi în valoare de 2000lei, si s-au retras din consum 37,04kg si 112 litri bauturi racoritoare

17.Controlul unităţilor de producţie, distribuţie şi importatori privind acţiuni de control pe materiale şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare , s-a desfăşurat în perioada 29.09-06.10.2014. În cadrul acestei tematici au fost inspectate 3 producatori, 3 distribuitori si 7 retaileri .S-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale cu avertisment , si s-au retras de la comercializare 243 de role pungi alimentare 18. Controlul mentiunilor nutritionale si de sanatate permise a fi inscrise pe produsele alimentare, s-a desfăşurat în perioada 29.10 - 05.11. 2014. În cadrul acestei acţiuni au fost inspectate 9 unităţi de desfacere de tip supermarket si au fost verificate 94 tipuri de produse privind etichetarea, ambalarea şi depozitarea acestora. Nu au fost identificate neconformităţi şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.

19. Controlul respectarii conditiilor igienico sanitare si a normelor privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare cu paturi , s-a desfasurat in perioada 01-24.10.2014. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost controlate 4 unitati sanitare cu paturi din judetul Tulcea din care una este din sectorul privat. Au fost recoltate 106 teste din care 63 teste salubritate si 43 sterilitati. S-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale cu avertisment.

20.Controlul privind respectarea prevederilor legale in vigoare privind calitatea apei potabile si a conditiilor de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul rural s-a

78

Page 79: Raport de activitate a

desfasurat in perioada 13-31.10.2014. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost verificate 14 statii de tratare si retele de distributie din judetul Tulcea. Au fost recoltate 8 probe de apa potabila si 8 contaprobe si anume 6 probe din reteaua de distributie si 2 din statii de tratare. S-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale cu avertisment.

21.Control operativ , cu privire la respectarea de catre toti furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu a obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate. Actiunea s-a desfasurat in perioada 06-28.11.2014, impreuna cu CAS Tulcea. S-au efectuat 45 de controale , 3 recontroale , s-au acordat 4 sanctiuni contraventionale din care 3 avertismente si o amenda in valoare de 1000 lei.

22.Controlul unitatilor pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, s-a desfăşurat în perioada 2- 9.12.2015. În cadrul acestei acţiuni tematice au fost efectuate 13 controale in unitati de desfacere au fost verificate 70 produse . Nu au fost identificate neconformitati privind etichetarea , ambalarea si depozitarea produselor, si a fost recoltata o proba de cereale pentru efectuarea determinarilor de plumb si cadmiu , trimisa la CRSP Cluj in vederea analizarii.

23.Controlul privind respectarea conformitatii unitatilor de transfuzii din spitale Această acţiune s-a desfăşurat în perioada 2- 12.12.2014. S-au efectuat doua controale unul SJU Tulcea si unul la spitalul Orasenesc Macin. Nu au fost identificate probleme majore.

24.Controlul privind conditiile de functionare a unitatilor sanitare si a cabinetelor de medicina de familie, care a vizat controlul efectuarii vaccinarilor impotriva gripei sezoniere, verificarea conformitatii inregistrarii si raportarii datelor medicale, conform metodologiilor si a legislatiei in vigoare si s-a desfasurat in perioada 10-24.12.2014. Au fost verificate 45 cabinete de medicina de familie, 30 in mediul urban si 15 in mediul rural si 2 spitale. Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale din care: 7 avertismente si o decizie de suspendare temporara a activitatii la un punct sanitar pentru nerespectarea conditiilor igienico-sanitare de functionare, in conformitate cu Ordinul MS nr. 1338/2006 .

25 . Controlul privind conditiile de functionare si asigurare a continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, s-a desfasurat in perioada 10.12-2014 -09.01.2015. Au fost verificate 3 centre de permanenta pentru deficientele constatate s-au acordat termene de remediere si s-a aplicat o sanctiune contraventionala cu avertisment.

26.Controlul privind respectarea dispozitiilor Legii 349/2002, privind interzicerea fumatului, in unitatile sanitare si complexele comerciale din judetul Tulcea, s-a desfasurat in perioada 10.12.2014-05.01.2015 . In cadrul acestei actiuni tematice au fost efectuate un numar de 41 de actiuni de inspectie din care 26 in cabinete medicale si 15 in unitati comerciale. A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala cu amenda in valoare de 250 lei .

27.Controlul unităţilor de producţie şi comercializare a produselor din pâine , panificaţie şi patiserie , şi a mijloacelor de transport produse de pâine, panificaţie şi patiserie – conform protocolului de colaborare pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.În cadru acestei acţiuni desfăşurată în perioada ianuarie - decembrie 2014, au fost efectuate un numar 102 de acţiuni de control in municipiul si judetul Tulcea. In cadrul actiunilor de inspectie au fost aplicate 4 sanctiuni contaventionale din care 3 avertismente si o amenda in valoare de 1000 lei .

79

Page 80: Raport de activitate a

In anul 2014 tematicile propuse si efectuate de catre CCSP au vizat - controlul igienico-sanitar in unitatile de productie si desfacere a produselor specifice

sarbatorilor pascale; - unitatilor de cazare, alimentatie publica si colectiva care asigura servicii participantilor la

Festivalul Pestisorul de Aur si a Zilelor Orasului Tulcea; - unitatilor de productie si distributie care furnizeaza produse din Programul Guvernameltal

Lapte si Corn”; - controlul unitatilor de productie si desfacere a produselor specifice sarbatorilor de iarna;- unitati medico-sociale ( camine de batrani si centre de plasament );- unitati de asistenta medicala prespitaliceasca de urgenta.

1. In cadrul actiunii tematice stabilite de C.C.S.P.Tulcea ‘’ Verificarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile de productie si desfacere a produselor specifice sarbatorilor pascale” au fost efectuate un numar de 60 de controale in municipiul si judetul Tulcea. In cadrul actiunilor de inspectie au fost aplicate 7 sanctiuni contaventionale din care 6 avertismente şi o amenda in valoare de 500 lei. Controalele au fost efectuate in colaborare cu DSVSA Tulcea.

2. In cadrul actiunilor tematice stabilite de C.C.S.P.Tulcea “Verificarea unitatilor de cazare, alimentatie publica si colectiva care asigura servicii participantilor la Festivalul Pestisorul de Aur si a Zilelor Orasului Tulcea ai au fost efectuate un numar de 14 controale.

3. In cadrul actiunii tematice stabilite de C.C.S.P.Tulcea” Verificarea unitatilor de productie si distributie care furnizeaza produse din Programul Lapte si Corn” au fost efectuate 82 actiuni de inspecţie vizând unitatile de productie a produselor de panificatie şi a produselor lactate din cadrul OUG nr. 96/2002 şi unităţile de învăţământ, din care 2 unitati de productie si 80 unitati de invatamant. Au fost recoltate un numar de 14 probe produse de panificatie, 14 probe produse lactate, 7 teste de sanitatie si o proba de apa potabila, rezultatele fiind corespunzatoare. Au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale - 9 avertismente si o amenda in valoare de 500 lei.

4. In cadrul actiunilor tematice stabilite de C.C.S.P.Tulcea’’ Verificarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile de productie si desfacere a produselor specifice sarbatorilor de iarna” au fost efectuate un numar 55 acţiuni de control in municipiul si judetul Tulcea. In cadrul actiunilor de inspectie au fost aplicate 14 sanctiuni contaventionale din care 10 avertismente şi 4 amenzi in valoare de 2250 lei .

5. In cadrul actiunilor tematice stabilite de C.C.S.P.Tulcea’’ Verificarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile medico-sociale au fost efectuate un numar 11 de acţiuni de control in municipiul si judetul Tulcea, din care 3 camine de batrani si 8 centre de plasament copii . In cadrul actiunilor de inspectie au fost aplicate 3 sanctiuni contaventionale - 3 amenzi in valoare de 3000 lei si au fost recoltate 36 de teste de sanitatie, din care 21 au fost necorespunzatoare.

6. . In cadrul actiunilor tematice stabilite de C.C.S.P.Tulcea’’ Verificarea unitatii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca - centre de permanenta si serviciul de ambulanta, au fost efectuate un numar 6 acţiuni de control in municipiul si judetul Tulcea, din care 3 centre de permanenta si 3 servicii de ambulanta . Pentru neconformitatile constatate s-au acordat termene de remediere si au fost efectuate 3 recontroale. In cadrul actiunilor de inspectie a fost aplicate 2 sanctiuni contaventionale cu avertisment si s-au recoltat 10 teste de sanitatie si 5 sterilitati.

80

Page 81: Raport de activitate a

Pe sistemul de alerta SRAAF au fost primite 15 alerte rapide privind neconformitatea unor suplimente alimentare. In cadrul verificarilor efectuate la unitatile din listele de distributie, nu au fost gasite produse din loturile semnalate.

În cadrul sintezelor naţionale, activitatea CCSP a constat în:

Sinteza naţională “Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman”- în cadrul acestei sinteze au fost desfăşurate un număr de 40 controale în unităţi de distribuţie şi de desfacere. Au fost recoltate 40 de probe sare iodată, probe lucrate la DSPJ Constanţa, rezultatele probelor analizate fiind trimise la INSP-Bucureşti pentru raportul final. Nu au fost semnalate neconformităţi legate de: ambalare , etichetare şi depozitare şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

Sinteza ,,Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare” În cadrul sintezei au fost prelevate 2 probe, conform metodologiei, care au fost trimise în vederea determinărilor de laborator către Centrul Regional de Sănătate Timişoara, in vederea efectuarii de analize chimice. Sinteza nationala “ Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin in contact cu alimentele” – în vederea elaborătii acestei sinteze au fost recoltate : o probă de obiect din ceramică analizată la CRSP Bucuresti - in vederea determinarii continutului de metale grele ( plumb , cadmiu ) şi doua probe din material plastic , analizate la CRSP-Iaşi in vederea determinarii migrării globale de componenţi. Probele analizate corespund normelor în vigoare.

Sinteza nationala “ Monitorizarea consumului de aditivi alimentari”- au fost recoltata o proba de bauturi alcoolice- vin trimisa spre analiza la DSPJ Buzau – în vederea determinării dioxidului de sulf liber si total .

Sinteza naţională” Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii”- în vederea elaborării acestei sinteze a fost recoltată  o probă de produs alimentar analizată la INSPV -Bucureşti în vederea analizării detecţiei iradierii . Rezultatul a fost trimis la coordonatorul naţional - CRSP –Iaşi pentru raportul final.

In cadrul proiectului „Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana” , au fost desfasurate urmatoarele acţiuni:

1. Actiunea tematica de control pentru verificarea conformitatii vopselelor de par a

vizat verificarea notificarilor, a etichetarii, compozitiei, alegatiilor si a conditiilor de depozitare a acestor produse, ca si monitorizarea prin prelevarea de probe a produselor verificate (analiza amoniac a vopselelor de par). Tematica s-a desfasurat in perioada 17-28.03.2014, s-au efectuat 25 de controale in unitati de desfacere si in saloane de infrumusetare, si au fost inspectate un numar de 55 de vopsele de par si produse profesionale. Nu au fost identificate neconformitati. Proba recoltata s-a analizat in laboratorul acreditat al DSPJ Buzau, rezultatul fiind conform metodologiilor si legislatiei in vigoare.

2. Actiunea tematica de control pentru verificarea conformitatii produselor de machiaj si a produselor destinate aplicarii pe buze a vizat verificarea notificarilor, a etichetarii, compozitiei, alegatiilor si a conditiilor de depozitare a acestor tipuri de produse cosmetice, ca si monitorizarea prin prelevarea de probe (determinari microbiologice a produselor pentru machiere, determinari de plumb si cadmiu a produselor destinate aplicarii pe buze) din produsele verificate. Actiunea s-a desfasurat in perioada 2-13.06.2014, au fost efectuate 21 controale la unitati de

81

Page 82: Raport de activitate a

infrumusetare, retaileri, farmacii si s-au verificat 46 produse pentru machiaj si 24 produse destinate aplicarii pe buze. S-a aplicat o sanctiune contraventionala cu avertisment si s-a recoltat o proba de machiaj trimisa la laboratorul DSPJ Gorj pentru determinari microbiologice si o proba de ruj trimisa la laboratorul CRSP Cluj pentru determinari de Cd si Pb, rezultate fiind conforme .

3. Actiunea tematica de control a cabinetelor in care se realizeaza procedure de tatuaj si piercing si a produselor destinate tatuajelor permanente si semipermanente, desfasurata in perioada 18-29.08.2014 a vizat verificarea cabinetelor, a conformitatii produselor (notificari, etichetare, compozitie, alegatii), si monitorizarea prin prelevarea de probe a produselor destinate tatuajelor pentru determinari de p-fenilendiamina din produsele verificate. Au fost efectuate 4 controale, la 1 cabinet pentru piercing si la 3 unitati de infrumusetare in care se realizeaza tatuaje cosmetic, au fost verificate 22 produse pentru realizarea tatuajelor semipermanente. Nu au fost identificate neconformitati. Proba recoltata s-a analizat in laboratorul acreditat al DSPJ Buzau, reultatul fiind conform.

4. Actiunea tematica de control pentru verificarea conformitatii pastei de dinti si a truselor de machiaj(pentru copii), desfasurata in perioada 18.-28.08.2014 a vizat verificarea notificarilor, a etichetarii, compozitiei, alegatiilor si a conditiilor de depozitare a acestor produse, si monitorizarea prin prelevarea de probe a produselor verificate (analiza fluorului din pasta de dinti, determinari microbiologice si analiza continutului de Cd si Pb din trusele de machiaj). S-au efectuat 92 de controale in unitati de desfacere si in saloane de infrumusetare, si au fost inspectate un numar de 92 de produse cosmetice, 60 pasta de dinti si 32 produse pentru pictura pe fata. S-au inregistrat neconformitati de etichetare si anume neredactarea in limba romana a etichetei la 4 produse , care au fost oprite de la utilizare. Probele recoltate s-au trimis spre analizare la DSPJ Buzau, rezultatele fiind conforme.Proba de machiaj trimisa la CRSP Cluj pentru determinari de Cd si Pb se afla inca in lucru.

In cursul anului 2014 inspectorii din cadrul CCSP au participat la urmatoarele sesiuni de instruire profesionala:

1. In 29.05.2014 un inspector sanitar a participat la seminarul “Suplimente alimentare , alimente cu adaos de vitamine si minerale si alte substante, mentiuni nutritionale si de sanatate asociate alimentelor”, ce s-a desfasurat INSP Bucuresti.

2. In perioada 14 – 17.10.2014, doi inspector sanitari au participat la seminarul “Inspectia sanitara in domeniul contaminantilor in alimentele de origine non animala si baby food”, ce s-a desfasurat in mun. Pitesti

3. In perioada 24 – 29.11.2014 un inspector sanitar a participat la sesiunea de instruire in cadrul proiectului “Imbunatatirea coordonarii interinstitutionale si asigurarea coerentei procesului decisional la nivel tehnic si managerial in domeniul sigurantei alimentelor”, ce s-a desfasurat, municipiu Constanta.

4. In perioada 15-19.10.2014 un inspector a participat la cursul de perfectionare “Auditor intern in sector public”.

82

Page 83: Raport de activitate a

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ASISTENTA MEDICALA PRIMARA - am participat la implementarea strategiilor de reforma in domeniul asistentei medicale primare, elaborate si aprobate de Ministerul Sanatatii prin actiuni de informarea personalului medical in legatura cu obligatiile reglementate prin acte normative ,referitoare la etica profesionala si deontologia medicala, asistenta de sanatate publica, activitatea desfasurata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate  -8 actiuni ; - am verificat modul in care personalul din cabinetele medicilor de familie respecta obligatiile reglementate prin acte normative, referitoare la asistenta de sanatate publica, inclusiv pentru activitatea de furnizare a datelor privind vaccinarile, bolile cronice, etc. – 6 actiuni ; - am participat la activitatea de formare continua si dezvoltare profesionala a resurselor umane din asistenta medicala primara prin dezbateri pe teme de interes in domeniu : sanatatea mamei si copilului, sanatatea mintala, ingrijiri acordate varstnicului, prevenirea tuberculozei, bolile degenerative, prevenirea bolilor cardiace – 6 activitati;  - am monitorizat permanent activitatea celor 3 centre de permanenta, inclusiv prin analiza rapoartelor de activitate transmise lunar catre DSP ; Indicatorii de activitate pe fiecare centru, au fost :

Nr crt

Indicatori de activitate Babadag Luncavita Murighiol Total

1 Numarul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda prin centrul de permanenta

3.587 4.247 756 8.590

2 Numarul de bolnavi pentru care s-a solicitat interventia unui echipaj de urgenta

395 119 5 519

3 Numarul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanta de transport

25 31 9 65

4 Numarul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere catre alte specialitati

55 67 25 147

5 Numarul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultatie in regim de garda la sediul centrului de permanenta

3.117 4.194 756 8.067

6 Numarul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultatie in regim de garda la domiciliul pacientului

0 53 0 53

- am monitorizat permanent derularea proiectului de Telemedicina in Delta Dunarii si am informat bilunar, Ministerul Sanatatii, prin raport al activitatii celor 10 medici de familie si 23 medici specialisti din Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, inclusi in proiect. Localitatile din Delta Dunarii a caror populatie beneficiaza de acest proiect sunt : Murighiol, Chilia Veche, Sulina, Maliuc, Crisan, Nufaru, Mahmudia, Luncavita, Sfantu Gheorghe, C.A.Rosetti si Bestepe ; - am colaborat cu autoritatile administratiei publice locale in vederea realizarii Strategiei judetene si a listei de prioritati in domeniul asistentei medicale in comunitatile la risc : informari asupra legislatiei in domeniu pentru imbunatatirea accesului persoanelor din aceste comunitati la serviciile de sanatate, campanii IEC, cu termen permanent, pentru prevenirea tuberculozei, bolilor cardiovasculare, diabetului, cancerului de col uterin, constientizarea importantei vaccinarilor si a dobandirii calitatii de asigurat, – 12 activitati; - am prelucrat lunar datele privind nevoile medico-sociale identificate de personalul angajat in reteaua de asistenta medicala comunitara si le-am transmis Institutiei prefectului, lunar pe cele care se refera la comunitatea de romi si trimestrial pe cele care se refera la comunitatile cu risc, in general –16 activitati.

83

Page 84: Raport de activitate a

In judetul Tulcea isi desfasoara activitatea 53 asistenti medicali comunitari in localitatile : Tulcea, Mahmudia, Isaccea, Niculitel, Maliuc, Mihail Kogalniceanu, Ceatalchioi, Murighiol, Crisan, Valea Nucarilor, Sfantu Gheorghe, Pardina, Ciucurova, Stejaru, Slava Cercheza, Sarichioi. Baia, Babadag, Ceamurlia de Jos, Valea Teilor, Topolog, Sulina, C.A.Rosetti, Macin, Luncavita, Turcoaia, Cerna, Hamcearca, Daeni, Peceneaga, Greci, Dorobantu, Jijila, Grindu, Horia, Carcaliu, Vacareni, Frecatei, Chilia Veche si Smardan (40 localitati) si 13 mediatori sanitari romi in localitatile : Tulcea, Niculitel, Isaccea, Valea Teilor, M. Kogalniceanu, Babadag, Ciucurova si Macin (8 localitati). Din celi 53 asistenti medicali comunitari, 4 sunt platiti din bugetul propriu al primariei. In mai 2014 am solicitat Ministerului Sanatatii suplimentarea numarului posturilor de asistenti medicali comunitari (20), mediatorilor sanitari (6) si asistentilor medicali din cabinetele medicale scolare . - am acordat sprijin pentru formarea personalului care lucreaza in reteaua de asistenta medicala comunitara in vederea rezolvarii problemelor identificate, inclusiv pentru jonctiunile cu reteaua de medicina de familie, servicii ambulatorii si spitalicesti – 20 actiuni; - am organizat instruirea trimestriala la nivelul Directiei de Sanatate Publica, a asistentilor medicali comunitari si mediatorilor sanitari cu privire la legislatia in domeniu, comunicarea interpersonala, identificarea de mesaje pe probleme de sanatate : ingrijiri acordate copilului mic, promovarea alaptarii, screening-ul cancerului de col uterin, ingrijirea batranilor, etc – 8 instruiri;

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ASISTENTA MAMEI SI COPILULUI

In cadrul Programului National nr.VI de Sanatate a femeii si copilului, Compartimentul de control a asistentei medicale a mamei si copilului desfasoara activitati pentru procurarea si distributia catre cabinetele medicale individuale, cabinetele din ambulatoriul de specialitate si sectiile de nou-nascuti, a produselor specifice pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditatii si mortalitatii materne si a celor pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului (contraceptive, preparate cu fier pentru gravide si copii, preparate cu DCI Colecalciferolum pentru copii, lapte praf pentru copii).

Aceste activitati au fost derulate in cadrul urmatoarelor interventii ale programului :1. Cresterea accesului la servicii de sanatatea reproducerii prin acordarea fara plata de

contraceptive (comprimate si prezervative), persoanelor eligibile: şomere, eleve şi studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu domiciliul stabil în mediul rural, femei care efectuează un avort la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum şi alte persoane fără venituri, care dau declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

In anul 2014, medicii de familie au eliberat 3841 blistere contraceptive orale (Artizia) si 8113 prezervative, pentru 659 utilizatori activi de metode de contraceptie.

2. Cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza prin distribuirea de carnete si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei.

In anul 2014, s-au distribuit 145 carnete si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei.

3. Profilaxia anemiei feriprive la gravida prin administrare gratuita de preparate cu fier (Maltofer), in vederea scaderii frecventei numarului de gravide cu anemie feripriva, a morbiditatii si mortalitatii materno-fetale.

In anul 2014, medicii de familie au prescris 415 cutii Maltofer, pentru 415 gravide cu risc.

84

Page 85: Raport de activitate a

4.Profilaxia morbiditatii infantile datorate distrofiei la copiii 0-1 an prin administrarea de lapte praf, in vederea ameliorarii starii de sanatate la nou-nascuti, reducerea morbiditatii si a mortalitatii la nou- nascuti.

Laptele praf formula pentru sugari se acorda gratuit, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicul de familie, numai pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 si 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern si care se incadreaza in urmatoarele criterii :

a) cu mame care prezinta contraindicatii ale alaptarii (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, casexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroza in placi, insuficienta renala, hepatica sau cardiaca, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoza, mama infectata cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenta de alcool, tutun care determina intoxicatii ale copilului);

b) copii sanatosi la care se constata o crestere nesatisfacatoare (sub limita inferioara a normalului varstei), datorita absentei laptelui matern. Cresterea nesatisfacatoare a copilului va fi consemnata in fisa de consultatie medicala a acestuia, dupa evaluarea, de catre medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alaptare si a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui praf se ia numai daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii :

copilul nu a recuperat greutatea de la nastere dupa doua saptamani de viata ; copilul cu varsta cuprinsa intre 0-8 luni creste in greutate cu mai putin de 500 g/luna ; copilul cu varsta mai mare de 8 luni creste in greutate cu mai putin de 250 g/luna ;c) copil adoptat sau aflat in familie de plasament ;d) cu mama decedata.

In anul 2014, medicii de familie au prescris 9250 cutii cu lapte praf «Vitalact», pentru 352 copii.

S-au inregistrat perioade (lunile ianuarie-februarie 2014, mai 2014, august 2014 si octombrie-noiembrie 2014), in care cantitatea de lapte praf achizitionata din fondurile alocate, nu a fost suficienta pentru acoperirea necesarului judetului.

Dificultatile intimpinate au fost depasite prin suplimentarea fondurilor necesare achizitionarii de lapte praf, pe care le-am primit in urma celor 4 solicitari scrise pe care le-am adresat Ministerului Sanatatii – Agentia pentru Programe de Sanatate.

5.Profilaxia rahitismului carential al copilului prin administrare gratuita de preparate cu DCI Colecalciferolum (Vitamina D3), in vederea scaderii incidentei rahitismului carential cu implicatii asupra morbiditatii si mortalitatii infantile si implicit, ameliorarea starii de sanatate a populatiei infantile 0-18 luni.

In anul 2014, medicii de familie au prescris 843 flacoane vitamina D3, pentru 637 copii.

6.Profilaxia anemiei feriprive la copil prin administrare gratuita de preparate cu fier (Ferrum Hausmann), in vederea scaderii incidentei anemiei si implicit reducerea morbiditatii infantile favorizata de carenta de fier, precum si cresterea performantei scolare la copiii inclusi in program.

In anul 2014, medicii de familie au prescris 550 flacoane Ferrum Hausmann, pentru 539 copii.

85

Page 86: Raport de activitate a

CONTROLUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE IN UNITATILE SANITARE CU PATURI SI MEDICINA DE URGENTA

Situatii de urgenta

A fost aplicata Procedura pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fara adapost si a celor din spatii neincalzite, comunicandu-se tuturor unitatilor sanitare de pe raza judetului indatoririle pe care le au in acest sens;

A fost aplicata Procedura privind realizarea fluxului informational pe timpul fenomenelor meteorologice periculoase, conform Protocolului de cooperare intre componentele Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea;

S-au luat masurile necesare pentru evitarea blocajelor, privind pacientii dializati si gravidele la termen sau cu risc. Acestia au fost preluati din timp din zonele afectate si transferati, cu ambulante de transport la SJU Tulcea, unde li s-au asigurat toate conditiile de cazare si masa;

S-a solicitat prezenta unui reprezentant al Serviciului de Ambulanta Judetean Tulcea la dispeceratul unic integrat de urgenta;

In colaboarare cu Institutia Prefectului, medicii de familie au fost transportati cu mijloace de transport speciale, la cabinetele medicale din zonele greu accesibile; (ianuarie – februarie);

Pe perioada codului rosu, 2 reprezentanti ai DSPJ Tulcea au luat parte la actiunile intreprinse in cadrul serviciului permanent de la nivelul CJSU;

Masuri de informare a medicilor de familie privind conditiile meteo nefavorabile si solicitarea de monitorizare a bolnavilor cronici precum si a persoanelor vulnerabile, gravide in ultimul trimestru; catagrafierea persoanelor pe fiecare medic;

Se activează comitetul de coordonare a intervenţiei rapide în perioadele de caniculă de la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea;

Difuzarea către furnizorii de servicii medicale (medici de familie, spitale, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea) a Fişei de raportare a indicatorilor specifici situaţiilor de urgenţă determinate de efectele negative ale caniculei, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1168/2008 (adresa nr.4772/10.06.2014 şi adresa nr.4903/13.06.2014), precum şi a Fişei de raportare a cazului de deces datorat caniculei;

Stabilirea împreună cu autorităţile publice locale a punctelor de prim ajutor şi a persoanelor care să deservească aceste puncte pe raza judeţului Tulcea (adresa 4772/10.06.2014)

Activarea Planului de Intervenţie al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Tulcea în perioadele de caniculă – stabilirea persoanelor responsabile, suplimentarea personalului şi a numărului de ambulanţe la nevoie;

Intensificarea acţiunilor de control, în special cele legate de lanţurile frigorifice pentru medicamente şi vaccinuri;

Intensificarea acţiunilor de control privind respectarea normelor igienico-sanitare din unităţile din sectorul alimentaţiei publice;

Verificarea respectării prevederilor privind depozitarea şi îndepărtarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a celor periculoase rezultate din activitatea medicală;

Publicarea (pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea) a materialelor informative cu recomandări în caz de caniculă pentru populaţia generală şi pentru grupuri populaţionale specifice;

Participare la exerciţiu tactic pentru limitarea şi înlăturarea unor situaţii de urgenţă generate de un accident major pe căile de transport  aeriene, desfasurat la Aeroportul „Delta Dunarii” Tulcea, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea în colaborare R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.

86

Page 87: Raport de activitate a

Compartimentul are următoarele atribuţii: - centralizează şi transmite Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) din

cadrul Ministerului Sănătăţii, date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor cu potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;

- monitorizează situaţiile de urgenţă;- gestionează situaţiile de urgenţă şi planurile de intervenţie;- menţine legăturile de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în

gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele serviciilor şi forţelor care intervin şi au atribuţii în acest scop;

- gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă şi centralizează solicitările de resurse necesare îndeplinirii funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă, la nivel judeţean.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea este organizat în staţia Tulcea şi 2 substaţii, la Măcin şi Babadag şi are în dotare un număr de 43 de ambulanţe şi 8 nave sanitare pentru urgenţele din Delta Dunării. Clasificarea pe categorii de ambulanţe şi repartizarea pe staţie/substaţii, a maşinilor cât şi a navelor este reprezentată în tabelele de mai jos:

PARC AUTONr. crt.

Staţia/substaţia Categorie ambulanţa (A, B, C) Nr. maşini

1. TULCEA A 6 (din care 1 defectă)B 12C 2

ACD 5Neclasificate 2 Dacia Logan

2. BABADAG A 2B 5

Neclasificate 2 Dacia Logan3. MĂCIN A 1

B 5 (din care 1 defectă)Neclasificate 1 Dacia Logan

PARC NAVE

Nr. crt.

Staţia Categorie navă Nr. nave

1. TULCEA NAV/TS – ŞALUPĂ 2 nave: Ambulanţa 1 Ambulanţa 2

NAVĂ A – ŞALUPĂ 5 nave: Urgenţa Salvarea Concordia (accidentată) Ambulanţierul Speranţa

NECLASIFICATĂ 1 navă: Sanitarul

În luna ianuarie 2014, populaţia judeţului Tulcea s-a confruntat cu condiţii de iarnă extreme: cod roşu de ninsori şi viscol, urmat de temperaturi extrem de scăzute, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea fiind nevoit să răspundă unui număr de 2.347 de solicitări, din care 1.999 urgenţe, 370 solicitări de transport şi 22 de urgenţe în Delta Dunării. S-a acordat o atenţie sporită cazurilor de dializă, precum şi a gravidelor la termen sau a celor cu risc, care au fost preluate, înainte de înrăutăţirea condiţiilor meteorologice, din zonele afectate şi cazate la unităţile sanitare din judeţul Tulcea.

87

Page 88: Raport de activitate a

În intervalul ianuarie – februarie 2014, datorită temperaturilor scăzute, s-a raportat zilnic la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, numărul de cetăţeni afectaţi de hipotermie transportaţi de Serviciul Judeţean de Ambulanţă la unităţile sanitare din teritoriu, precum şi numărul de decese datorate hipotermiei, care la nivel de judeţ, datorită măsurilor luate cu promptitudine, a fost zero.

De asemenea, s-a colaborat foarte bine cu autorităţile locale şi cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă în a acorda asistenţă medicală şi protecţie persoanelor fără adăpost, pentru a le interna într-o unitate spitalicească sau azil de noapte dupa caz.

În lunile iunie – iulie – august s-a activat comitetul de coordonare a intervenţiei rapide în perioadele de caniculă de la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea şi s-au luat următoarele măsuri:

difuzarea către furnizorii de servicii medicale (medici de familie, spitale, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea) a Fişei de raportare a indicatorilor specifici situaţiilor de urgenţă determinate de efectele negative ale caniculei, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1168/2008, precum şi a Fişei de raportare a cazului de deces datorat caniculei.

împreună cu autorităţile publice locale s-au stabilit punctele de prim ajutor şi persoanele care să deservească aceste puncte pe raza judeţului Tulcea.

activarea Planul de Intervenţie al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Tulcea în perioadele de caniculă – stabilirea persoanelor responsabile şi suplimentarea personalului şi a numărului de ambulanţe la nevoie.

intensificarea acţiunilor de control, în special cele legate de lanţurile frigorifice pentru medicamente şi vaccinuri.

intensificarea acţiunilor de control privind respectarea normelor igienico – sanitare din unităţile din sectorul alimentaţiei publice.

verificarea respectării prevederilor privind depozitarea şi îndepărtarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a celor periculoase rezultate din activitatea medicală.

Publicarea (la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea) a materialelor informative cu recomandări în caz de caniculă pentru populaţia generală şi pentru grupuri populaţionale specifice.

În perioadele cu cod de caniculă, s-a raportat zilnic la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, numărul de cazuri de lipotimii , numărul de puncte de prim ajutor din judeţ şi numărul de decese datorate caniculei care a fost zero.

În cursul anului 2014, compartimentul a controlat diferite aspecte reieşite din reclamaţiile cetăţenilor, despre acordarea asistenţei medicale de urgenţă la nivelul Serviciului Judeţean de Ambulanţă sau la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă .

În baza Ordinului M.S./C.N.A.S. nr. 482/281 din 30.04.2014, am efectuat în perioada 05.05.2014 – 23.05.2014 un control operativ la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, cu următoarea tematică de control:

1. Respectarea criteriilor de internare pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă sau de zi pentru care au fost raportate spre decontare/decontate servicii în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

2. Verificarea modului de întocmire şi completare a FOCG/FSZ conform prevederilor Ordinului M.S./C.N.A.S. nr. 1782/576/2006;

3. Întocmirea şi eliberarea decontului de cheltuieli eliberat pacienţilor la externare conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 1100/2005;

88

Page 89: Raport de activitate a

4. Întocmirea, respectarea şi raportarea listelor de prioritate pentru cazurile programabile, conform prevederilor Ordinului M.S./C.N.A.S. nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014;

5. Alte aspecte constatate .

Având în vedere prevederile Ordinului M.S. nr. 905/2009 privind înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU), modificat prin Ordinul M.S. nr. 5/2010, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea a dispus constituirea unei Comisii, care în perioada 08.09.2014 – 16.09.2014 a verificat aplicarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 905/2009 la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea.

Având în vedere că în această perioadă condiţiile meteo pot degenera în fenomene meteo periculoase (căderi masive de zapadă, viscol, ger), s-au făcut baze de date atât cu gravidele cu risc sau cele în ultimul trimestru de sarcină, cât şi cu persoanele dializate, pentru a nu fi probleme atunci cand vremea se va înrăutăţi.

S-a calculat necesarul formularelor de reţete cu regim special pentru prescrierea de stupefiante şi substante psihotrope necesare medicilor din judetul Tulcea.

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGATIE IN SANATATE PUBLICA

In cursul anului 2014, LDISP al DSPJ Tulcea a efectuat determinari ce acopereau o paleta larga de activitati rezolvand atat probleme legate de starea de sanatate a populatiei ,cat si imperative ale programelor nationale de sanatate sau ale unor programe internationale .Cele 2 laboratoare ce alcatuiesc LDISP, cel de microbiologie si cel de chimie ,au efectut determinari conform specificului lor ,astfel:Laboratorul de Microbiologie a realizat urmatorii parametri: -911 uroculturi/2733 determinari, -90 secretii/450 determinari, -136 examene micotice, -1244 examene parazitologice, -522 antibiograme.

-913coproculturi/2739determinari, -744 exudate nasofaringiene/2232 determinari

- frotiuri310 -2581 probe apa/8020determinari,

-85 probe alimente,184 determinari,Pentru supravegherea bolilor transmisibile s-au efectuat :

-92 exudate nasofaringiene,in focarele de scarlatina cu depistarea a 11 pozitivi

-41determinari Leptospira/19pozitivi,-18 probe mononucleoza infectioasa/3pozitivi,-80 probe de Rickettsia/58pozitivi,-7 probe de Borrelia/0 pozitivi

89

Page 90: Raport de activitate a

-1proba de Febra Q/0 pozitivi-2 meningite West-Nile/0 pozitivi,-5probe malarie/0 pozitivi’

Investigatiile serologice in cazul suspiciunilor de rickettsioze,boala Lime,febra Q sau meningite cu virusul West –Nile au fost efectuate prin intermediul Laboratoarelor de referinta din INCDMI Cantacuzino.

In cadrul determinarilor de markeri s-au depistat:-pentru hepatitele infectioase(total-670) : -HAV Ig M -77/58pozitivi, -HCV -267/35 pozitivi, -HbsAg -250/35 pozitivi, -HBc Ig M -76/2 pozitivi - pentru bolile cu transmitere sexuala:

-VDRL-204/52 pozitivi, -TPHA-104/42 pozitivi,

- pentru supravegherea şi controlul infecţiei HIV : -517/9 pozitivi,Pentru monitorizarea factorilor din mediul de viaţă şi muncă au fost controlati parametrii urmatori:apa,aer ,alimente.Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din acest mediu s-a urmarit identificarea microorganismelor din apa (apa potabila,apa imbuteliata,apa de imbaiere ),aer,alimente : - 180aeromicroflore probe/540 determinari, -804teste de sanitatie /4020determinari,

-225sterilitati/225determinari, -6 probe alimente/1determinare.In cadrul “Planului de urgenta in Sanatatea Publica de importanta internationala ,pentru controlul prezentei virusului poliomielitic in apele reziduale,s-a recoltat lunar cate o proba de apa dintr-o zona cu o comunitate defavorizata(orasul Babadag),care a fost trimisa la INCDMI Cantacuzino .

Laboratorul de Microbiologie a participat la 4 exercitii de comparari interlaboratoare :pentru determinarile de microbiologie epidemiologica cu firma Bio-Dev Italia,obtinand punctaj maxim la toate incercarile.

Pentru imbunatatirea procentul de determinari bacteriologice pozitive si pentru analizarea cu un grad de acuratete crescut a probelor a fost achizitionat un aparat de inalta performanta -Vitek2-pe care au fost analizate atat probe de la pacienti cu grad de risc crescut (HIV,TBC) ,cat si din cazuri de suspiciuni de infectii nosocomiale sau de probe pozitive din salubritatile intraspitalicesti,ca si controlarea portajului stafilococic in unele sectii ale spitalului. Au fost realizate actiuni de cunoastere a situatiei epidemiologice reale pe aria judetului Tulcea prin efectuarea unei cercetari a nivelului imbolnavirilor cu rickettsii,datorite numarului ridicat al afectiunilor determinate de aceste microorganisme.Pentru a avea situatia exacta a cazurilor noi de imbolnavire cu hepatitele C si B au fost testate prin teste ELISA si cazurile depistate pozitive la screeningul determinat de o fundatie non profit.Au fost realizate ,de asemenea ,actiuni de depistare a cadrelor sanitare din Spitalul Judetean ,din sectiile de Pediatrie si Nou-nascuti pentru depistarea portajului de S.aureus ,din cele 20 de persoane controlate ,6 fiind pozitive.Laboratorul de Chimie a realizat urmatorii parametrii: -1810 probe apa potabila/ 619necorespunzatoare,

90

Page 91: Raport de activitate a

-113 ape de imbaiere si piscine/,corespunzatoare, - 38 probe aliment/146 determinari, - 44 probe aer/44 determinari, - 184 probe toxicologie industriala din care 102 au fost necorespunzatoare.

Laboratorul de Chimie a participat de asemenea la comparari interlaboratoare cu INSP Bucuresti pentru metalele din apa potabila.Ambele compartimente:Microbiologia si Chimia au participat la controlul efectuarii analizelor pentru apa si alimente cu firma LGC Standards,la care au obtinut rezultate foarte bune.Atat in vederea indeplinirii cerintelor RENAR,cat si ,mai ales pentru asigurarea calitatii in laborator au fost achizitionate ;o hota microbiologica pentru sectia de ape,un pH-metru,un tubidimetru si o balanta.

“Asigurarea si controlul calitatii in laboratoare” este un obiectiv care este asigurat in laborator prin folosirea materialelor specifice de buna calitate ,a tulpinilor microbiene de referinta,si a personalului specializat .

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE SI BUGET, ACHIZITII ADMINISTRATIV, MENTENANTA

ASIGURAREA FINANCIARA

Activitatile financiare sunt organizate si se desfasoara in scopul asigurarii resurselor necesare indeplinirii misiunilor si atributiilor Directiei de Sanatate Publica Tulcea si asigurarii drepturilor banesti cuvenite personalului. Principiile de baza ale activitatii sunt reprezentate de cheltuirea eficienta a fondurilor financiare alocate,prevenirea pagubelor materiale si asigurarea legalitatii si eficientei in folosirea fondurilor publice . Pentru realizarea acestor obiective , activitatile desfasurate de personalul compartimentului financiar s-au incadrat in urmatoarele coordonate: -respectarea cu strictete a disciplinei economico-financiare;-folosirea judicioasa a fondurilor alocate in conformitate cu destinatia acestora si pentru acoperirea nevoilor reale ale institutiei;-asigurarea necesarului de tehnica ,medicamente ,materiale sanitare ,materiale de laborator,reactivi si resurse pentru indeplinirea misiunilor incredintate institutiei;-asigurarea drepturilor banesti cuvenite personalului;-decontarea tuturor obligatiilor contractuale rezultate prin derularea activitatilor de achizitii publice;-derularea in conditii de legalitate si operationale a unui program coerent de achizitii publice;-prevenirea pagubelor si a risipei in toate domeniile de munca;-implementarea la nivelul compartimentului a unui sistem fiabil de munca bazat pe un set de proceduri formalizate specifice.

In urma activitatilor desfasurate s-a reusit incadrarea permanenta in limitele fondurilor bugetare aprobate. Ca urmare a utilizarii eficiente a creditelor bugetare ,la data de 31.12.2014 ,nu se inregistreaza datorii fata de furnizorii de bunuri si servicii sau fata de personalul institutiei aflat in activitate.

91

Page 92: Raport de activitate a

DSP Tulcea a realizat in anul 2014 venituri proprii in valoare de 646.224 lei,in crestere fata de anul 2013, cand s-au inregistrat venituri proprii in suma totala de 629.568 lei . Veniturile incasate in anul 2014 sunt formate in principal din : analize de laborator , retete medicale , asistenta de specialitate si certificate de conformitate , examinare cursuri de igiena etc.Cresterea veniturilor incasate in 2014 se datoreaza si investitiei realizate in anul 2013 prin achizitionarea unui analizor performant care citeste rezultatele intr-un timp mai scurt si investitiilor din anul 2014 prin achizitionarea unui turbidimetru si a unui PH-metru portabil. Din veniturile extrabugatare ale DSP, dupa o analiza a prioritatilor am efectuat si reparatii curente(igienizare spatii de lucru sediu DSP, ) pentru desfasurarea activitatii salariatilor in conditii optime. In tabelul de mai jos este prezentata situatia bugetelor aprobate in anul 2014 ,precum si sumele executate, astfel:

mii leiBuget de Stat Acciza Venituri propriiBuget aprobat

Plati nete

Buget aprobat

Plati nete

Buget aprobat

Plati nete

Total buget 19.938 19.938 6.016 1.984 754 726

Titlul 1Cheltuieli de personal 3.523 3.523 0 0 151 149

Total –Titlul 2Bunuri si servicii 15.155 15.155 2.416 1.984 333 315

Cheltuiei de intretinere si functionare

702 683 0 0 333 315

PN proprii DSP 118 117 188 187 0 0Actiuni de sanatate(spitale) 12.543 12.528 805 805 0 0

PN –Spital Macin,Spital Tulcea 533 475 1.423 991 0 0

Asistenta medicala desfasurata in cabinetele medicale de invatamant

1377 1372 0 0 0

Total- Titlul 5-Transferuri intre unitati ale adm. publice locale, din care:

1.260 1.247 0 0 0 0

Transf din bug.de stat catre Bugetele locale pt finantarea sanat.(asistenti comunitari)

1.260 1.247 0 0 0 0

Transferuri de capital 0 0 0 0 0 0Total- Titlul 70- cheltuieli de capital,din care:

0 0 0 0 270 262

Masini,echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 120 112

Reparatii capitale 0 0 0 0 150 150

La titlul 20 „BUNURI SI SERVICII”,in Bugetul de Stat, au fost alocate sume pentru actiuni de sanatate . In cadrul acestora sunt finantate cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.

92

Page 93: Raport de activitate a

Initial in cadrul articolelor bugetare 20.31 (Buget de stat) si 20.34(Acciza) au fost alocate sume insuficiente pentru acoperirea atat a salariilor aferente personalului cat si a cheltuielilor materiale, ceea ce era un impediment in desfasurarea in bune conditii a activitatilor finanatate de la bugetul de stat.Pe parcursul anului s-au facut solicitari la Ministerul Sanatatii pentru suplimentarea alocatiilor bugetare. In urma acestor demersuri Ministerul Sanatatii intelegand nevoile Spitalului Judetean de Urgenta si a Spitalului Orasenesc Macin a aprobat suplimentarea filei de buget. Incepand cu anul 2014 din actiuni de sanatate se asigura, conform Ordonantei de Urgenta nr.103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ,precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice ,sumele aferente platii bursei de rezidentiat pentru toti rezidentii din judet incadrati si aflati in plata pe baza situatiilor nominale transmise de spitalele publice. Sumele prevazute in fila de buget la art. 20.31 si 20.34 au fost repartizate pe contract atat pentru actiuni de sanatate cat si pentru plata burselor de rezidentiat la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Spitalul Orasenesc Macin, astfel:

20.31 Buget de StatSPITAL JUDETEAN DE URGENTA

TULCEA PLAN ANUAL

Nr.  Numar de Total Cheltuieli Cheltuieli

crt. Structura

personal   de personal materiale

1Cabinete medicina sportiva 2 54.149 54.149 0

2 Cabinet planning familial 1 26.729 26.7290

3 Cabinete HIV/SIDA 04 Cabinete distrofici 05 Cabinete TBC 17 997.105,43 756.766 240.339,436 Cabinete LSM 15 709.120,49 678.866 30.254,497 Cercetare stiintifica 08 Rezidenti anii I-VII 79 2.097.186 2.097.186

9 UPU-UPU SMURD 116 7.48.959 4.769.959 2.279.000Total 230 10.933.248,92 8.383.655 2.549.593,92

20.34 Venituri proprii MSSPITAL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA PLAN ANUALNr.   Numar de Total Cheltuieli Cheltuielicrt. Structura personal   de personal materiale

9 UPU-UPU SMURD 116 805.000 440.195 364.805

20.31 Buget de StatSPITAL ORASENESC MACIN PLAN ANUAL

Nr.   Numar de Total Cheltuieli Cheltuielicrt. Structura personal   de personal materiale

2 Cabinet planning familial 1,5 36.972,80 36.972,80 05 Cabinete TBC 5,5 228.471,89 202.493,05 25.978,848 Rezidenti anii I-VII 20 718.427,15 718.427,15 0

Total 28 983.871,84 957.893 25.978,84

93

Page 94: Raport de activitate a

Sumele alocate in anul 2014 pentru plata bursei de rezidentiat sunt :-pentru Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea - 478.652 lei-pentru Spitalul Orasenesc Macin-132.615 lei.

In cadrul programelor nationale finantate din Acciza o pondere mare o constituie fondurile alocate pentru imunizari(vaccinari)efectuate de catre medicii de familie din judet si din municipiu. Incepand cu aprilie 2013 aceste sume sunt decontate de catre DSP pe baza documentelor justificative si in baza unui contract . In anul 2014, ca urmare a necesitatilor de dotare a laboratorului de microbiologie cu aparatura performanta ,a necesitatilor de achizitionare a unei pompe pentru centrala termica a institutiei si a necesitatii de achizitionare a unui autoturism nou s-au facut demersuri la Ministerul Sanatatii in vederea sprijinirii pentru realizarea obiectivelor de investitii propuse.Ordonatorul principal de credite a aprobat lista de investitii ,astfel ca s-au realizat urmatoarele obiective de investitii din veniturile proprii ale DSPJ TULCEA :

1.-Turbidimetru in val de 28.000 lei2.-PH metru portabil in val de 4.000 lei3.-Autoturism(conform OUG 34/2009,art.24,alin.(3),litera e) in val de 81.000 lei4.-Pompa de circulatie a agentului termic in val de 7.000 lei5-Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe(reabilitare termica sediu DSP Tulcea) in val.de 150.000 lei.Reabilitarea termica a cladirii a fost inceputa inca din anul 2011 si abia anul acesta s-a reusit reabilitarea totala a cladirii. In luna noiembrie 2014 a fost facuta inventarierea generala a patrimoniului institutiei si in urma efectuarii acesteia nu s-au semnalat pagube materiale, au fost facute propuneri in vederea casarii pentru obiecte de inventar(10.390,26 lei) si mijloace fixe(74.648,32 lei) care vor fi inaintate spre aprobare la MS . La inventarierea generala a patrimoniului DSPJ Tulcea au fost respectate prevederile OMF nr.2861/09.10.2009 . In cursul anului au fost aprobate de ordonatorul principal de credite casari pentru obiecte de inventar in valoare de 16.020,03 lei si mijloace fixe in valoare de 83.030,35 lei.

Modul de organizare si implementare a sistemului de control intern

Directorul Executiv a emis o Dispoziţie intermediul căreia reorganizează Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea care a întreprins următoarele acţiuni, împreună cu întregul personal al instituţiei:

- a elaborat “Regulamentul de organizare şi funcţionare a grupului de lucru pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial intern în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea”;

- a elaborat “programul de implementare a standardelor de control intern/managerial până la 31.12.2014”;

- a elaborat "Lista obiectivelor generale”; - a elaborat "Lista obiectivelor, activităţilor şi operaţiilor" pentru fiecare serviciu,

birou, compartimentul, laborator;- a elaborat noi proceduri operaţionale;- a elaborat proceduri de sistem:

i. PS 01 Realizarea procedurilor formalizate pe activităţiii. PS 02 Managementul riscului;

iii. PS 03 Comunicarea

94

Page 95: Raport de activitate a

iv. PS 04 Întocmirea fişelor de post; v. PS 05 Delegarea de competenţă şi a responsabilităţilor;

- au fost numite persoanele responsabile cu gestionarea riscurilor – „Lista responsabililor cu elaborarea şi actualizarea sistematică a registrului de riscuri pentru fiecare compartiment”;

- au fost elaborate formularele:i. Formular nr.1 - Formular alertă la risc;

ii. Formular nr.2 - Proces-verbal al şedinţei de analiză a riscurilor;iii. Formular nr.3 - Fişă de urmărire a riscului; iv. Formular nr.4 - Registrul riscurilor.

Până la 31.12.2014 au fost implementate un număr de 14 standarde, 8 standarde implementate parţial, 3 standarde fiind amânate la implementare (de către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice), ceea ce duce la concluzia că, în conformitate cu prevederile OMFP 946/2005, sistemul de control intern/managerial din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Tulcea este „parţial implementat”.

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea întreprinde în continuare acţiuni, împreună cu întregul personal al instituţiei, pentru implementarea completă şi a celorlalte standarde de control intern şi pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial implementat.

Principalele directii de actiune pentru anul 2015Pentru anul 2015 ne propunem sa actionam pentru indeplinirea urmatoarelor directii de actiune,dupa cum urmeaza:

A.In domeniul asigurarii financiare 1. Asigurarea financiara a actiunilor desfasurate de institutie prin imbunatatirea prognozelor si repartitia judicioasa a cheltuielilor angajate pe baza stabilirii unor prioritati si esalonarea unor activitati cu impact indirect asupra misiunilor institutiei;2.Incadrarea programului anual al achizitiilor publice in limitele bugetare aprobate;3.Asigurarea la timp a drepturilor salariale ale personalului institutiei;4. Utilizarea eficienta a creditelor bugetare astfel incat sa nu se inregistreze datorii fata de furnizorii de bunuri si servicii.

B.In domeniu administrativ1.Optimizarea conditiilor de lucru a personsalului institutiei;2.Reducerea cheltuielilor de utilitati la nivelul tuturor structurilor institutiei;3.Imbunatatirea mobilitatii terestre prin asigurarea mentenantei mijloacelor auto din dotare si achizitionarea de noi autoturisme prin programul RABLA.

CONCLUZII In urma analizei activitatilor desfasurate in anul 2014, DSP Tulcea cu actuala structura organizatorica si de personal si-a indeplinit atributiile si sarcinile specifice si si-a atins obiectivele propuse pentru acest an. In concluzie putem aprecia faptul ca desi in conditii dificile,activitatea desfasurata a facut posibila indeplinirea obiectivelor asumate si a asigurat buna functionare a institutiei.

ACHIZITII, ADMINISTRATIV si MENTENANTA

95

Page 96: Raport de activitate a

Activitatea structurilor de administrativ si achizitii este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, in vederea asigurarii resurselor materiale destinate indeplinirii obiectivelor precum si conditiilor de trai ale personalului institutiei.Astfel : -a fost intocmit proiectul planului anual de achizitii publice pe anul 2014 , l-am refacut dupa (modificarea) prima rectificare bugetara si am intocmit planul final al achizitiilor publice pe 2014 pentru toate bugetele; -achizitiile de bunuri si servicii si lucrari in anul 2014 au fost efectuate in concordanta cu fondurile alocate si aprobate prin file de buget de catre Ministerul Sanatatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare ,conform Planului de achizitii aprobat; -programul anual de achizitii este in concordanta cu Planurile materiale de aprovizionare tehnico materiala si financiara de la nivelul fiecarui compartiment ; -Nu am avut achizitii cu valori peste 30.000 Euro ,achizitiile au fost efectuate prin cumparari directe in SEAP si celelalte cumparari directe de bunuri ,servicii si lucrari care nu au putut fi achizitionate prin SEAP au fost achizitionate direct . -cu fondurile financiare avute la dispozitie,personalul structurii administrativ si mentenanta a actionat pentru mentinerea in stare de functionare ,intretinere si depanare la agentii economici a bunurilor materiale si mijloacelor fixe (aparatura existenta in laboratorul de microbiologie si chimie) din dotare ,in scopul prelungirii termenelor de functionare ale acestora; -in perioada supusa evaluarii au fost executate reparatii capitale – lucrari de hidroizolatie la sediul in care functioneaza DSP-ul in valoare totala de 150.000lei, am achizitionat un autoturism Volkswagen prin programul rabla in valoare de 79.791 lei , un turbidimetru in valooare de 27.900lei si un ph –metru in valoare de 3658 lei toate achizitionate din venituri proprii ale DSP. -unitatea are asigurate spatiile de munca pentru toate categoriile de personal ,precum si spatiile necesare pentru depozitarea bunurilor materiale de care dispune ,precum si spatii pentru pastrarea in bune conditii a medicamentelor,vaccinurilor,mat. sanitare ,reactivi etc.; -a fost organizata activitatea de transport in asa fel incat sa se asigure la timp si in bune conditii transporturile necesare unitatii. -au fost intocmite F.A.Z.-uri pentru fiecare autoturism in parte ,a fost calculat zilnic consumul de carburant si am respectat incadrarea in consumul stabilit potrivit legii (in cota lunara); -a fost intocmit necesarul de reparatii auto ,aparatura si a fost propusa efectuarea cheltuielilor aprobate ; -au fost intocmite liste de investitii tinand cont de solicitarile sectiilor.Compartimentul aprovizionare si mentenanta a urmarit si efectuat aprovizionarea institutiei cu materiale consumabile : furnituri,birou,reactivi ,dezinfectante ,materiale de laborator ,materiale sanitare astfel incat unitatea sa isi desfasoare in bune conditii activitatea; -au fost efectuate deplasari in tara pentru ridicarea vaccinurilor ,truselor de diagnosticare si contraceptivelor repartizate gratuit de la Ministerul Sanatatii; -au fost incheiate contracte de furnizare de servicii pentru utilitatile necesare activitatii directiei.; -s-a avut in vedere respectarea legii privind mijloacele de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic si au fost efectuate etalonari la solicitarea laboratoarelor intrucit acestea nu puteau fi acreditate RENAR fara astfel de etalonari ; -a fost efectuata evaluarea de supraveghere RENAR de catre o echipa de evaluatori asupra laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica apartinand institutiei ; -a fost asigurata paza institutiei prin incheierea de contracte cu unitatile specializate in acest scop ,s-a avut grija ca salariatii din subordine sa fie instruiti privind respectarea normelor de protective a muncii si de prevenire a incendiilor prin persoanele responsabile cu protectia muncii si PSI;

96

Page 97: Raport de activitate a

-DSP –ul a incheiat contract cu un RSVTI-st si s-a efectuat autorizarea ISCIR a centralei termice respectandu-se regulile prevazute de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor sub Presiune; -am avut grija ca atat cele 4 autoturisme cat si nava din dotarea DSP Tulcea sa aiba carburantii necesari asigurarii mobilitatii si in acest scop s-au cheltuit 53.848 lei pentru achizitia combustibilului atat pentru mijloacele navale cat si pentru autovehicule ,activitatile si misiunile DSP-ului desfasurandu-se in bune conditii; -nu s-au inregistrat incalcari ale normelor privind folosirea mijoacelor de transport sau depasirea normei de carburanti;

Terenurile si cladirile de la sediul Directiei de Sanatate Publica Tulcea ,administrate cu forme legale de institutia noastra ,sunt intabulate si inscrise in cartea funciara .In cursul lunii august 2011 a fost emis Extrasul de carte funciara nr.33779 din dosarul de intabulare nr. 40973/12.08.2011 conform caruia ,atat cladirile sediului DSPJ Tulcea ,cat si terenul aferent acestora au fost intabulate . La sfarsitul anului a fost facuta reevaluarea activelor fixe corporale de natura constructiilor de catre un evaluator autorizat conform Ordonantei nr.81/2003 cu modificari si completari,rezultatele reevaluarii au fost inregistrate in contabilitate.

CASIERIE:1.incasari analize laborator;2.intocmirea zilnica a registrului de casa;3.depunere in trezorerie a incasarilor,ordinelor de plata si ridicarea cu CEC a numerarului;4.intocmire facturi catre clienti.

COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SANATATE

Programele Nationale de Sanatate derulate prin spitalele publice din reteua

autoritatilor administratiei publice locale (SJU Tulcea , SO Macin ):

I/3 Programul Naţional de Supraveghere şi control a Infectiei HIV Planul initial aprobat pentru Programul Naţional de Supraveghere şi control a Infecţiei HIV în anul 2014 a fost de 413.000 lei , repartizaţi astfel:

- 3.000 lei pe domeniul Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV,- 410.000 lei pe domeniul Tratamentul si monitorizarea persoanelor cu infecţie HIV/SIDA.- Pentru achitarea creditelor de angajament de la sfarsitul anului 2013 bugetul a fost suplimentat cu

83.000 lei.In urma solicitarilor coordonatorului judetean al programului de suplimentare a bugetului, datorita cresterii cu 5 a numarului pacientilor HIV si schimbarii schemelor de tratament cu unele mai complexe, planul initial a fost majorat , in trimestrul III cu 174.000 lei si in trimestrul IV cu 132.000 lei.\Finantarea primita in anul 2014 in urma cererilor de finantare inaintate, a fost de 719.454 lei.

I/4 Programul National de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei

97

Page 98: Raport de activitate a

Planul initial pentru Programul National de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei în anul 2014, a fost de de 169.000 lei. În urma solicitarii coordonatorului judetean de majorare a fondurilor datorita faptului ca a crescut numarul de anchete epidemiologice, numarul cazurilor in colectivitati si numarul copiilor depistati cu TB, bugetul a fost suplimentat in trimestrul III cu 207.000 lei. Pe domeniul Prevenţie, cele doua spitale care implementează programul au fost finanţate, în urma cererilor de finanţare înaintate, cu o suma de 19.016 lei iar pe domeniul Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, cu o sumă de 177.940 lei.

IV/1 Programul Naţional de Depistare Precoce Activă a Cancerului de Col Uterin În anul 2014 au fost urmărite urmatoarele obiective:

- Obiectivul principal îl reprezintă depistarea precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babeş –Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;

- Depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce;- Îndrumarea femeilor cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile specializate de diagnostic

şi tratament;- Creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de

depistare precoce a cancerului de col uterin la persone asimptomatice.

Activităţile au fost realizate cu dificultate datorită specificului judeţului nostru, care are o mare parte din teritoriu, greu accesibil.

Pentru îmbunătăţirea activităţilor propunem ca, formularul FS1, să fie completat de orice medic de familie contractant CAS, membru al unei reţele de screening, atât pentru femeile de pe lista proprie, cât şi pentru femeile din lista medicilor necontractanţi screening, sub titulatura de ,,medic mobilizator’’.

Din cele 1860 de teste Babes Papanicolau efectuate in anul 2014 , 315 teste au fost pozitive. Planul initial pentru Programul Naţional de Depistare Precoce Activă a Cancerului de Col Uterin a fost de 184.000 lei. Pentru achitarea creditelor de angajament de la sfarsitul anului 2013 bugetul a fost majorat cu 40.000 lei in trimestrul I. În urma solicitarii coordonatorului judetean al programului de majorare a fondurilor pentru organizarea de caravane in satele din Delta Dunarii, bugetul a fost suplimentat cu 120.000 lei in trimestrul III.

Finanţarea primita in urma cererilor de finantare a fost de 170.960 lei.

IV/2 PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞI PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ

Activităţi desfăşurate în anul 2014:- profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială.- Prevenirea depresiei şi a suicidului prin realizarea screening-ului pilot al depresiei.- Intervenţii psihoterapeutice, evaluari psihologice, psihoterapii copii şi adulţi cu afecţiuni ca

schizofrenie, depresie şi adicţii.- Activităţile de terapie ocupaţională favorizează măsurile de recrutare,

menţinere ,reabilitare şi reinserţie profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală. Acestea se realizează prin : pictură, iconografie, olărit, croitorie, ornamente şi decoruri ,ţesut, goblenat croşetat , tricotat şi grădinărit. De asemenea activităţile de Kinetoterapie şi activităţi sportive aduc reale îmbunătăţiri ale stării de sănătate pacienţilor.

- Desfăşurăm şedinţe logopedice şi activităţi de artterapie pentru copii cu autism, ADHD, tulburări de comportament .

- Strategii privind sănătatea mintală a copilului şi adolescentului. Stabilim priorităţile şi cadrul de colaborare instituţională cu accent marcant pe componenta preventivă şi de diagnostic timpuriu care sunt menite să vină în întâmpinarea nevoilor identificate la acest grup.

- Profilaxia şi tratament psihologic postcură pentru toxicomanii.98

Page 99: Raport de activitate a

Pentru Programul National de Sanatate Mintala si Profilaxie in Patologia Psihiatrică, planul anual a fost de 30.000 lei, iar finantarea primita a fost de 24.604 lei.

PN IV /3 /1Programul national de transplant de organe , tesuturi si celule de origine umana care se

deruleaza prin SJU Tulcea ( autorizat in anul 2013 numai pentru desfasurarea activitatii de prelevare de organe ) a avut un plan anual de 60000 lei , suma solicitata si cheltuita integral in anul 2014 pentru achititionarea achizitionarea de reativi , materiale sanitare , materiale de laborator , medicamente , piese de schimb necesare mentineri functiilor vitale a pacientilor aflati in moarte climica (posibili donatori) .

In cursul anului in cadrul SJU Tulcea au fost mentinuti in viata 2 posibili donatori fara prelevarea de organe de la acestia .

PVI Programul de sanatate al femeii si copilului , care se deruleaza prin SJU Tulcea, a avut in

anul 2014 plan anual initial doar pe interventia “Regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copiiicu greutate mica la nastere sau alte patologii grave in perioada perinatala” suma de 10000lei .Dar datorita faptului ca pentru inerventia “Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere” exista o nevoie acuta de finantare a fost facuta o cerere de virare intre interventii a sumei de 3000 lei de la interventa “Regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copiiicu greutate mica la nastere sau alte patologii grave in perioada perinatala” catre “Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere”, cererea fiind aprobata .

In a doua jumatate a anului au fost facute suplimentari cu 11000lei pentru inerventia “Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere”si 23000lei pentru “Regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copiiicu greutate mica la nastere sau alte patologii grave in perioada perinatala”.

Planul final pentru anul 2014 final este de 14000 pentru inerventia “Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere” suma solicitata spre finantare si platita este de 14000lei si 30000lei pentru “Regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copiiicu greutate mica la nastere sau alte patologii grave in perioada perinatala” suma solicitata spre finantare si platita este de30000 lei In anul 2014 SJU Tulcea a fost introdus in lista unitatilor sanitare prin se deruleaza AP-ATI . Acesta a primit o alocare bugetara de 300000 lei suma a fost solicitata integral dar finantarea pimita a fost de 255000 ,ultima solicitare de finantare ( 12,12,2014 ) ne fiind onorata, plata efectiva a spitalului fiind 253755AAPLDENUMIRE PROGRAM Plan FINANTARE PLATI

I. PROGRAM NATIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL din care : 1178000 1178000HIV TOTAL 802000 719454 719454 3, Subprogramul de prevenire supraveghere şi control al infecţiei HIV-VP 443000 411572 411572 3, Subprogramul de prevenire supraveghere şi control al infecţiei HIV-BS 359000 307882 307882TBC TOTAL 376000 196956 196956 4,Subprogramul de prevenire supraveghere şi control al tuberculozei-VP 332000 152987 152987

4,Subprogramul de prevenire supraveghere şi control al tuberculozei-BS 44000 43969 43969

IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile: 434000

99

Page 100: Raport de activitate a

1. Programul national de depistare precoce a cancerului de cpl uterin TOTAL 344000 170960 1709601. Programul national de depistare precoce a cancerului de col uterin VP 240000 73520 735201. Programul national de depistare precoce a cancerului de col uterin BS 104000 97440 974402.Programul national de sanatate mintala si patologie psihiatrica-VP 30000 24604 24604

3.Programul national de transplant de tesuturi si ellule de origine umana TOTAL 60000 60000 600003.Programul national de transplant de tesuturi si ellule de origine umana BUGET DE STAT 26000 26000 260003.Programul national de transplant de tesuturi si ellule de origine umana ACCIZA 34000 34000 34000

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 44000 44000 440001.Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritive a gravidei si

copilului 14000 14000 14000

1.4.Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere 14000 14000 14000

2. Suprogramul de sanatate a copilului 30000 30000 30000

2.1 regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copii cu grautate mica la nastere sau alte patologii grave in perioada perinatala; 30000 30000 30000

ATI 300000 255000 253755

DSP

DENUMIRE PROGRAM TOTAL TRIM ITRIM II

TRIM III

TRIM IV FINANTARE PLATI

I. PROGRAM NATIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL din care : 275000 27000 126000 68000 49000 270000PN I/1 Total 143000 19000 114000 10000 0 547430 143000buget de stat 45000 45000 450000 45000acciza 98000 19000 69000 10000 97430 97430PN I/2 TOTAL 127000 8000 12000 58000 49000 126287 125986buget de stat 65000 40000 25000 64304 64063acciza 62000 8000 12000 18000 24000 61983 61923PNI/4 tb Total 2000 0 2000 0 0 2000 2000aciza 2000 2000 2000 2000PN I/3 Total 3000 0 0 0 3000 2297 2997buget de stat 4000 4000 2297 2997PN II Total 20000 1000 9000 0 10000 19854 19798buget de stat 5000 5000 4871 4873acciza 15000 1000 9000 5000 14983 14925PN V/1 Total 11000 5000 4000 2000 10960acciza 11000 5000 4000 2000 10960 10959VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi

copilului 172000 0 50000 53000 138000 171887 343774PN VI/1,3 172000 0 50000 53000 69000 171887 171887

100

Page 101: Raport de activitate a

1.4.Profilaxia malnutritiei la copii cu

greutate mica la nastere 172000 0 50000 53000 69000 171887 171887buget de stat 172000 0 50000 53000 69000 171887 171887

TOTAL general 478000 33000 189000 121000 199000 472701 363572

COMPARTIMENT JURIDIC

Compartimentul Juridic funcţionează în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea.

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionare şi a structurii organizatorice

ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ord. M.S. nr.

1078/2010, în Compartimentul juridic s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- avizarea, la cererea conducerii, a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a

instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;

- vizarea dispoziţiilor emise de instituţie;

Nr. dispoziţii vizate în anul 2014: 163

- verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale încheiate între Direcţia de Sănătate

Publică jud. Tulcea şi unităţi sanitare, consilii locale, furnizori de produse, furnizori de

servicii;

- urmărirea, semnalarea şi transmiterea organelor de conducere şi serviciilor interesate noile

acte normative şi atribuţiile ce le revin din acestea;

- realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul

Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-

contabile ce se regăsesc în activitatea autorităţii de sănătate publică ori a unităţilor

subordonate;

- participarea, ca membru supleant, la şedinţele Consiliului de administaţie al Spitalului

Judeţean de Urgenţă Tulcea, conform Ordinului MS nr. 1552/09.07.2010;

- participarea, ca membru supleant, la şedinţele Consiliului de administraţie al Spitalului

Tichileşti, conform Ordinului MS nr. 1556/09.07.2010;

- participarea, ca membru titular la şedinţele Consiliului Etic constituit la nivelul Spitalului

Judeţean de Urgenţă Tulcea, în conformitate cu Ord. MS nr. 1209/2006;

- asigurarea transmiterii la unitatea sanitară desemnată – SJU Tulcea şi la IPJ Tulcea a

sentinţelor penale privind aplicarea măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 şi art. 110

din N.Codul penal;

Nr. sentinţe prin care s-a dispus aplicarea măsurii de siguranţă prevăzută de art. 113

101

Page 102: Raport de activitate a

C.penal : 8 Nr. sentinţe prin care s-a dispus aplicarea măsurii de siguranţă prevăzută de art. 114 C.penal : 4

- întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii şi la Instuţia Prefectului – Judeţul Tulcea

situaţiei lunare privind stadiul de soluţionare a cererilor de restituire formulate potrivit

Legii nr. 10/2001;

Nr. situaţii MS: 12

Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea: 12

- întocmirea şi transmiterea lunar la Instuţia Prefectului – Judeţul Tulcea a situaţiei vânzării

spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, conform OUG nr. 68/2008.

Nr. situaţii: 12

- reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în faţa organelor administraţiei de stat, a

instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul

oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei

juridice;

Nr. dosare înregistrate în anul 2014: 8 din care

2 plângeri contravenţionale

6 litigii privind drepturi băneşti

SESIZARI

Au fost primite la nivelul Directiei de Sanatate Pubica Judeteana Tulcea 127 sesizari, din care au fost solutionate 121 sesizari, 2 au fost clasate, 1 a fost retrasa ,iar 3 au fost redirectionate deoarece nu erau de competenta institutiei noastre.

Accesul la informatiile de interes public

In anul 2014 au fost inregistrate un numar de 10 ( zece ) solicitari in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public .

a) nr. total de solicitari de informatii de interes public – 10b) nr. total de solicitari , departajat pe domenii de interes : 1- solicitare privind un set de

copii fotografii facute la o sesizare ; 5 - solicitari informatii despre achizitiile de materiale de laborator , reactivi si medicamente la D.S.P.J. Tulcea ; 4 - solicitari date statistice legate de indicatori programe de sanatate , incidenta bolilor hidice , rata de suicid pe un lung interval de timp

c) nr. de solicitari rezolvate favorabil – 10d) nr. de solicitari respinse – 0e) nr. de solicitari adresate in scris : pe suport de hartie - 7 ; pe suport electronic – 3f) nr. de solicitari adresate de persoane fizice – 3g) nr. de solicitari adresate de persoane juridice- 7h) nr. de reclamatii administrative – 0i) numarul de plingeri in instanta – 0j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice – 0

102

Page 103: Raport de activitate a

k) sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate - 0

l) nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare - 0

Toate cele 10 solicitari rezolvate in termen ; din care 3 primite prin e-mail si trimis raspunsul la fel prin e-mail , si 7 primite prin fax( 1 ) si posta ( 6 ) si trimis raspunsul la fel.

A fost actualizat buletinul informativ pe site-ul institutiei , care cuprinde informatiile prevazute in Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public .

Audit intern

I. Realizarea misiunilor de audit intern În anul 2014 s-au realizat 4 misiuni audit intern, astfel:

I.1. Misiunea de asigrare „Respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea, evidenţa şi efectuarea concediilor de odihnă, timpului liber acordat ca urmare a efectuării serviciului de permanenţă la sediul D.S.P.J. Tulcea/ a deplasărilor în altă localitate/ a orelor suplimentare, etc.”

Principalele obiective ale misiunii de audit:- Procedurile specifice care reglementează activitatea biroului RUNOS;- Planificarea şi respectarea planificării privind concediile de odihnă ale personalului;- Evidenţa concediilor de odihnă şi a timpului liber acordat urmare a efectuării serviciului de

permanenţă la sediul D.S.P.J.Tulcea/deplasării în altă localitate;- Urmărirea efectuării efective a concediilor de odihnă şi evidenţierea distinct a zilelor

neefectuate.

I.2. Misiunea de asigurare „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare”

Principalele obiective ale misiunii de audit:- Procedurile specifice care reglementează activitatea compartimentului avize şi autorizări;- Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere;- Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare,- Certificarea conformităţii;- Asistenţa de specialitate;- Viza anuală.

I.3. Misiunea de asigurare „Derularea programelor naţionale de sănătate: de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV, de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, de depistare precoce activă a cancerului de col uterin, de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică”

Principalele obiective ale misiunii de audit:- Procedurile specifice care reglementează activitatea compartimentului asistenţă medicală şi programe de sănătate;

103

Page 104: Raport de activitate a

- Cererea de finanţare;- Execuţia bugetară;- Indicatorii realizaţi.

I.4. Misiune de asigurare « Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului »

Principalele obiective ale misiunii de audit:- Organizarea inventarierii;- Efectuarea inventarierii;- Rezultatele inventarierii.

Pornind de la riscurile semnificative identificate în cadrul misiunilor de audit intern, s-au efectuat constatări atât cu caracter pozitiv, cât şi negativ şi au fost formulate recomandări. Recomandările formulate au fost însuşite.

De asemenea, recomandările formulate în urma constatărilor din cadrul misiunilor de audit intern, cu termen sfârşitul anului 2014, au fost implementate.

II. Alte activităţi desfăşurate în anul 2014:

II.1. În baza Dispoziţiei directorului executiv al D.S.P.J.Tulcea nr. 51/23.06. 2014 auditorul intern a făcut parte din Comisia de control a realităţii raportărilor privind consumurile cantitative şi valorice pentru medicamentele acordate în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. Comisia de control s-a constituit urmare adresei MS, Agenţia Naţională de Programe de Sănătate nr. AIT 28795/03.06.2014.

II.2. În baza Dispoziţiei directorului executiv al D.S.P.J.Tulcea nr. 79/13.10. 2014 auditorul intern a făcut parte din Comisia de verificare a modului de utilizare a fondurilor alocate pentru desfăşurarea acţiunilor specifice finanţate de la bugetul de stat (cabinete de medicină sportivă, cabinete de planning familial, cabinete TBC, cabinete LSM, rezidenţi, UPU-SMURD), la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea.

*

In anul 2014 activitatea prioritara a conducerii D.S.P.J. a fost de elaborare a strategiei de dezvoltare a sistemului de sanatate judetean pentru urmatorii 5 ani si de realizare etapizata a obiectivelor propuse . In acest sens am realizat intalniri successive cu reprezentanti ai medicilor tulceni:Colegiul Medicilor,Societatea de medicina de familie, Patronatul medicilor de familie, manageri de spitale,reprezentanti ai Primariilor,ai Directiei de asistenta sociala din cadrul municipiului . De asemenea , Strategia de dezvoltare a fost prezentata reprezentantului Consiliului Judetean precum si Institutiei Prefectului pentru a aproba masurile pe care le-am propus. Acest material a fost inaintat Minsterului Sanatatii. O alta activitate importanta si in corelare cu cea prezentata anterior a constituit aplicarea de fise de proiecte la Minsterul Sanatati ,precum si sprijinirea autoritatilor publice locale de a scrie proiecte pe “sanatate ‘ , un exemplu fiind Proiectul romano-elvetian de dezvoltare a serviciilor medico-sociale comunitare integrate . Pentru acest proiect am depus toate diligentele in a explica reprezentantilor primariilor si anume primarilor rolul acestui proiect , opurtunitatea existenta precum si sustinerea in elaborarea proiectelor . Astfel ,din proiectele prezentate , 6 proiecte ale comunelor s-au calificat , 3 din acestea fiind admise in prima etapa, exemplu comuna Maliuc , Luncavita.

104

Page 105: Raport de activitate a

Am depus la Ministerul Sanatatii 2 fise de proiect pentru Programul operational ‘Capacitate administrative 2014-2020 care speram sa fie acceptate si sa se realizeze intrucat avem nevoie de acest sprijin in activitatea specifica a D.S.P.(‘imbunatatirea capacitatii de supraveghere si raspuns rapid la alerta epidemiologica pentru bolile transmisibile si protejarea sanatatii prin vaccinare in grupurile vulnerabile de populatie’; ‘imbunatatirea supravegherii bolilor netransmisibile cu alcatuirea unei baze de date pentru judetul Tulcea’) Pentru imbunatatirea activitatii medicale in judet , in acest an , am avut oportunitatea de a discuta , de a explica , de a insoti in teren grupul de experti ai Bancii Mondiale cum ar fi dr Petcu Cristina acesta constituind un punct forte in interventiile pentru dezvoltarea in anii urmatori a zonei Delta Dunarii . Subliniez faptul ca Presedintele Consiliului Judetean este un permanent sustinator al dezvoltarii sistemului sanitar tulcean judetean , al Spitalului judetean de urgenta Tulcea , argumentand pertinent dificultile zonei in fata Guvernului si a Domnului Prim Ministru si convingand aprobarea sprijinului financiar . Minstrul Sanatatii a intervenit in 2014 pentru aprobarea unor investitii importante si in aprobarea derularii unor P.N.sanatate suplimentare in judetul nostru , la nivelul Spitalului judetean de urgenta Tulcea . O alta activitate importanta a fost si este in atentie permanenta atragerea medicilor in judetul Tulcea , conlucrand cu Colegiul Medicilor , cu C.A.S., cu autoritatile publice locale orasenesti si judetene . In trimestrul III am evaluat activitatea Centrelor de permanenta din judet si am constatat necesitatea dezvoltarii asistentei medicale de urgenta in localitatea Babadag , localitate in care s-a desfiintat spitalul orasenesc care deservea populatia din intreaga zona Babadag . Fiind multe solicitari de urgenta din partea locuitorilor zonei si avand in vedere faptul ca exista grupuri populationale vulnerabile social intr-un numar important este necesar sa intervenim prin dezvoltarea unei lini de garda a serviciului U.P.U. Tulcea. In acest sens in lunile noiembrie si decembrie am avut o serie de intrevederi cu primarul Babadag, cu prefectul si presedintele C.J.pentru a face un prim pas si anume de identificare , obtinere si aprobare a spatiului. In decembrie 2014 Consiliul local Babadag a aprobat atribuirea spatiului stabilit anterior Spitalului judetean de urgenta Tulcea pentru dezvoltarea asistentei medicale de urgenta . La inceputul anului 2014 am avut intalnire cu managerii spitatelor si cu directorii adj. medicali pentru a discuta si a contura propuneri referitoarea la reorganizarea sistemului de sanatate referitor la activitatea spitaliceasca si de specialitate . Am prezentat propuneri catre M.S. care sa ajute dezvoltarea activitatii in ambulatoriu de specialitate al spitalelor mici , cum este cazul in judetul nostru si necesitatea a 800 paturi de spital pentru judetul Tulcea . Cea mai importanta dintre ele este ca spitalul sa aiba un singur contract cu C.N.A.S.defalcat pe 2-3 capitole :1.activitate spitaliceasca continua, 2. activitate ambulatorie 3.spitalizare de zi . in acest mod dispare interdictia existenta la aceasta data a medicilor specialisti care au cabinet in relatie cu C.A.S. de a functiona si in ambulatorul de specialitate.

Pentru desfasurarea optima a activitatii medicale in Delta Dunarii am incercat sa conving factorii de decizie ca trebuie intervenit cat mai rapid in sustinerea medicilor si asistentelor medicale. Va prezint cateva propuneri;- Infiintarea in zone grele si dificile a unor dispensare de medicina primara de stat cu medici si asistente medicale care sa fie finantate de la bugetul de stat –in Delta Dunarii discutam de maxim 7-8 posturi de medici si la fel pentru asistente , incadrati intr-un proiect .Personalul sa fie platit de catre Ministerul Sanatatii prin Directia de sanatate intrucat aceasta are experienta in formarea si plata asistentilor medicali comunitari .Medicul poate fi medic de medicina generala

105

Page 106: Raport de activitate a

Medicului si asistentei care stau 3 ani sa li-I se acorde scutire de impozitare; nu este un lucru imposibil pentru ca el se aplica la pacientii cu tuberculoza ( unii recalcitrant la tratament), cu handicap, etc;- Infiintarea caravanelor medicale care sa fie in subordinea /coordonarea Directiei de sanatate publica ; - Aplicarea pe fonduri structurale de catre primarii pentru renovare si dotare a cabinetelor si a punctelor sanitare Derularea P.N. de sanatate in cadrul D.S.P. si la Spitalul judetean de urgenta a constituit o prioritate pentru noi in anul 2014 ,desi am intampinat greutati in indeplinirea acestora din partea serviciului de contabilitate si achizitii din cadrul spitalului.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EX. ADJ. EC.,DR. LAURENTIA MARIANA MILITARU EC. MIHAELA NICOLAU

106