of 246 /246
1 PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće izdanje obveznica Kn 375.000.000,00 Kamatna stopa 5,125%. Dospijeće 2011. Cijena izdanja 99,892% __________________________ Ukupno izdanje obveznica društva Podravka prehrambena industrija d.d. (“Podravka”) s kamatnom stopom od 5,125% i dospijećem 17. svibnja 2011. iznosi Kn 375.000.000,00 (“Obveznice”). Prinos izdanja Obveznica utvrđen je na temelju interpoliranog prinosa kunske obveznice Ministarstva financija RH 5-godišnje ročnosti (“MF11”) uvećanog za premiju. Obveznice su izdane 17. svibnja 2006. (“Datum izdanja”) u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od Kn 1. Kamata će se obračunavati po fiksnoj godišnjoj stopi od 5,125% od i uključujući Datum izdanja. Kamata će se isplaćivati jednom godišnje u jednakim iznosima. 4. studenoga 1999. Podravka je primljena u članstvo Središnje depozitarne agencije ("SDA"), a 17. svibnja 2006. Obveznice su uvrštene u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire SDA. Obveznice nose ISIN oznaku HRPODRO115A4. Obveznice će biti uvrštene u prvu kotaciju Zagrebačke burze 19. svibnja 2006. godine pod oznakom PODR-O-115A. ____________________________ Zajednički Agenti i Pokrovitelji izdanja Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Zajednički Agenti uvrštenja Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Datum ovog Prospekta je 17. svibnja 2006.

PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d....

Page 1: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

1

PROSPEKT

Podravka prehrambena industrija d.d.

Domaće izdanje obveznica

Kn 375.000.000,00

Kamatna stopa 5,125%. Dospijeće 2011.

Cijena izdanja 99,892%

__________________________

Ukupno izdanje obveznica društva Podravka prehrambena industrija d.d. (“Podravka”) s kamatnom stopom od 5,125% i dospijećem 17. svibnja 2011. iznosi Kn 375.000.000,00 (“Obveznice”).

Prinos izdanja Obveznica utvrđen je na temelju interpoliranog prinosa kunske obveznice Ministarstva financija RH 5-godišnje ročnosti (“MF11”) uvećanog za premiju.

Obveznice su izdane 17. svibnja 2006. (“Datum izdanja”) u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od Kn 1. Kamata će se obračunavati po fiksnoj godišnjoj stopi od 5,125% od i uključujući Datum izdanja. Kamata će se isplaćivati jednom godišnje u jednakim iznosima.

4. studenoga 1999. Podravka je primljena u članstvo Središnje depozitarne agencije ("SDA"), a 17. svibnja 2006. Obveznice su uvrštene u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire SDA. Obveznice nose ISIN oznaku HRPODRO115A4.

Obveznice će biti uvrštene u prvu kotaciju Zagrebačke burze 19. svibnja 2006. godine pod oznakom PODR-O-115A.

____________________________

Zajednički Agenti i Pokrovitelji izdanja

Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d.

Zajednički Agenti uvrštenja

Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d.

Datum ovog Prospekta je 17. svibnja 2006.

Page 2: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

2

Društvo Podravka prehrambena industrija d.d. (“Podravka” ili “Društvo” ili “Izdavatelj”) prihvaća odgovornost za sadržaj ovog Prospekta. Prema vlastitom uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima Podravka raspolaže, podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja, poslovanja Podravke, kao i prava i obveza sadržanih u obveznicama Podravke (“Obveznice”). Prema najboljem saznanju Podravke nijedna činjenica koja bi mogla utjecati na potpunost i istinitost ovog Prospekta nije izostavljena.

Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02), ovaj Prospekt odobren je 27.travnja 2006. od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (”HANFA”) te je ujedno odobreno i objavljivanje podataka pri uvrštenju Obveznica u prvu kotaciju (”Službeno tržište”) Zagrebačke burze. Odobrenjem ovog Prospekta Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga potvrdila je da Prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da može biti objavljen.

Nitko nije ovlašten davati podatke i izjave u vezi s ponudom i prodajom Obveznica, a koji nisu sadržani u ovom Prospektu. Ako bi se takvi podaci ili izjave dali, na njih se ne smije osloniti kao na podatke i izjave čije je objavljivanje odobrila Podravka ili Privredna banka Zagreb d.d. (“Privredna banka Zagreb” ili “PBZ” ili zajedno s RBA i ZB “Agenti” ili “Pokrovitelji” ili “Banke”), Raiffeisenbank Austria d.d. (“Raiffeisenbank Austria” ili “RBA” ili zajedno s PBZ i ZB “Agenti” ili “Pokrovitelji” ili “Banke”) i Zagrebačka banka d.d. (“Zagrebačka banka” ili “ZB” ili zajedno s PBZ i RBA “Agenti” ili “Pokrovitelji” ili “Banke”) kao Agenti izdanja. Nikakva jamstva, izričita ili implicitna, nisu dana od strane Agenata za istinitost i potpunost takvih podataka. Također, ništa iz ovog Prospekta ne smije se smatrati jamstvom Agenata. Izdavanje ovog Prospekta niti prodaja ili kupnja Obveznica ne impliciraju da se okolnosti vezane uz Podravku nisu izmijenile od datuma izdavanja ovog Prospekta.

Ovaj Prospekt ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili ponudom za prodaju od strane ili za račun Podravke, Privredne banke Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačke banke ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana, njihovih afilijacija ili predstavnika, Obveznica u bilo kojoj zemlji u kojoj je davanje takvih ponuda ili poziva od strane takvih osoba protuzakonito.

Svaki ulagatelj koji razmatra kupnju Obveznica upućuje se na vlastitu ocjenu i prosudbu financijskog položaja Podravke te uvjeta Obveznica, uključivo inherentne rizike među kojima i one opisane u poglavlju 6. “Čimbenici rizika”.

Ako drugačije nije navedeno, svi godišnji podaci, uključujući podatke o financijskim izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u Prospektu su zaokruživani; prema tome, brojevi prikazani za istu vrstu podataka mogu varirati i zbrojevi možda nisu aritmetički agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na "EUR" označava euro, “USD” američki dolar, a “HRK" ili "Kn" hrvatske kune.

Page 3: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

3

1. PODACI, NAČIN I UVJETI IZDANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA.................................................. 5 1.1 Uvjeti izdanja .............................................................................................................................. 5 1.2 Izdavanje i upis........................................................................................................................... 5 1.3 Izdavatelj .................................................................................................................................... 6 1.4 Zajednički Agenti izdanja, Agenti uvrštenja, te Administrativni agent ........................................ 6 1.5 Naziv i adresa osoba koje garantiraju za obveze izdavatelja po vrijednosnim papirima ........... 6 1.6 Obračun kamate ......................................................................................................................... 6 1.7 Isplata kamate ............................................................................................................................ 6 1.8 Kašnjenje s plaćanjem kamate................................................................................................... 7 1.9 Otplata glavnice o dospijeću ...................................................................................................... 7 1.10 Prijevremeni otkup i poništenje Obveznica ................................................................................ 7 1.11 Kašnjenje s otplatom glavnice.................................................................................................... 7 1.12 Isplate iz Obveznica bez odbitaka.............................................................................................. 7 1.13 Izjave i jamstva Podravke........................................................................................................... 7 1.14 Slučajevi povrede obveze .......................................................................................................... 8 1.15 Skupština vlasnika Obveznica.................................................................................................... 8 1.16 Upis u Depozitorij SDA i prijenos prava vlasništva .................................................................... 9 1.17 Trgovanje na sekundarnom tržištu ............................................................................................. 9 1.18 Platni agent............................................................................................................................... 10 1.19 Obavijesti .................................................................................................................................. 11 1.20 Zastara ..................................................................................................................................... 11 1.21 Mjerodavno pravo i nadležnost ................................................................................................ 11 1.22 Namjena stečenog prihoda ...................................................................................................... 11 1.23 Posebni uvjeti ........................................................................................................................... 12 1.24 Temeljni kapital Izdavatelja ...................................................................................................... 12

2. HRVATSKO TRŽIŠTE DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA.................................................. 13 2.1 Trgovanje na sekundarnom tržištu u 2005. i 2006. godini ....................................................... 13

3. PREHRAMBENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ .................................................... 15 4. OPIS PODUZEĆA ....................................................................................................................... 21

4.1 Povijest i razvoj Podravke ........................................................................................................ 21 4.2 Predmet poslovanja.................................................................................................................. 24 4.3 Vizija, misija i strateške odrednice ........................................................................................... 26 4.4 Organizacijska struktura Grupe Podravka................................................................................ 28 4.5 Kratki pregled najznačajnijih kapaciteta ................................................................................... 29 4.6 Prodaja ..................................................................................................................................... 30 4.7 Kratki pregled investicijskih ulaganja u razdoblju od 2000. do 2005., te planirane investicije u

2006. godini .............................................................................................................................. 33 4.8 Pozicija Grupe Podravke na tržištima Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe ........................ 35 4.9 Upravljanje................................................................................................................................ 36 4.10 Zaposlenici ............................................................................................................................... 43

Page 4: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

4

4.11 Sudski postupci i utjecaj ostalih ugovora na poslovanje .......................................................... 45 4.12 Održivi razvoj i ekologija........................................................................................................... 46

5. SAŽETAK FINANCIJSKIH PODATAKA...................................................................................... 47 6. ČIMBENICI RIZIKA...................................................................................................................... 52

6.1 Općenito o rizicima................................................................................................................... 52 6.2 Rizik poslovnog okruženja........................................................................................................ 52 6.3 Rizik industrije .......................................................................................................................... 52 6.4 Rizik konkurencije..................................................................................................................... 53 6.5 Rizik trgovine ............................................................................................................................ 54 6.6 Poslovni rizik............................................................................................................................. 54 6.7 Ekološki rizik............................................................................................................................. 55

7. STRUKTURA KAPITALA I ZADUŽENOST................................................................................. 56 8. VLASNIČKA STRUKTURA.......................................................................................................... 59 9. PODRAVKA NA TRŽIŠTIMA KAPITALA .................................................................................... 60 10. SAŽETAK STATUTA................................................................................................................... 67 11. REVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PODRAVKE ZA 2005. GODINU................................ 69 12. REVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2004. GODINU................................................... 158 13. REVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2003. GODINE................................................... 201 14. OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA GRUPE PODRAVKA............................................. 238 15. OPOREZIVANJE ....................................................................................................................... 240

15.1 Oporezivanje kamata.............................................................................................................. 240 15.2 Oporezivanje glavnice ............................................................................................................ 240 15.3 Oporezivanje kapitalne dobiti ................................................................................................. 240

16. OPĆE INFORMACIJE ............................................................................................................... 241 16.1 Odobrenja............................................................................................................................... 241 16.2 Uvrštenje Obveznica u prvu kotaciju ("Službeno tržište") Zagrebačke burze ........................ 241 16.3 Depozitorij, prijeboj i namira ................................................................................................... 241 16.4 Dokumenti .............................................................................................................................. 241

17. SUDIONICI IZDAVANJA KORPORACIJSKIH OBVEZNICA .................................................... 242 18. POTPISNICI PROSPEKTA ....................................................................................................... 243

Page 5: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

5

1. PODACI, NAČIN I UVJETI IZDANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1.1 Uvjeti izdanja

Izdanje Obveznica Podravke, ukupnog nominalnog iznosa Kn 375.000.000,00, u nematerijaliziranom obliku, na ime, prenosivih, u denominaciji od Kn 1, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5,125%, dospijeća 17. svibnja 2011.

Datum izdanja je 17. svibnja 2006. ovisno i na temelju Ugovora o upisu izdanja Obveznica Podravke prehrambene industrije d.d., koji je sklopljen 17. svibnja 2006. između Podravke kao Izdavatelja i Privredne banke Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačke banke kao Agenata izdanja. Cijena izdanja iznosi 99,892%.

Obveze Izdavatelja iz Obveznica predstavljaju neosigurane, izravne i bezuvjetne obveze Podravke, međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga sa svim drugim, sadašnjim i budućim neosiguranim obvezama Podravke, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa.

Prinos izdanja Obveznica utvrđen je na temelju interpoliranog prinosa kunske obveznice Ministarstva financija RH 5-godišnje ročnosti (“MF11”) uvećanog za premiju.

Temeljna prava vlasnika Obveznica su pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate.

1.2 Izdavanje i upis

Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, kao Agenti i Pokrovitelji izdanja, te Podravka kao Izdavatelj, sklopili su 17. svibnja 2006. Ugovor o upisu Obveznica Podravke u iznosu od Kn 375.000.000,00 dospijeća 2011. (“Ugovor o upisu”), kojim se Podravka obvezala izdati, a Agenti i Pokrovitelji izdanja obvezali upisati i uplatiti, na način predviđen Ugovorom o upisu, iznos od Kn 375.000.000,00 Obveznica s dospijećem 17. svibnja 2011. po cijeni izdanja 99,892% umanjeno za naknadu Bankama. Agenti kao Pokrovitelji izdanja upisali su Izdanje Ugovorom o upisu na dan 17. svibnja 2006., a nakon toga su na Dan izdanja, Agenti alocirali Izdanje investitorima.

Razdoblje upisa trajalo je 5 radnih dana od dana objave javnog poziva na upis vrijednosnih papira u dnevnim novinama u kojem su bila naznačena mjesta na kojima se prospekt može besplatno dobiti te adresa na kojoj se može besplatno naručiti poštom, tj. od 5. svibnja 2006. u 13:00, do 12. svibnja 2006.

12. svibnja 2006. u 13:00 sati Agenti izdanja zatvorili su knjigu upisa i obavijestili svakog investitora o rezultatu upisa Obveznica te mu dostavili detalje uplate novčanih sredstava na ime upisa Obveznica. Agenti izdanja alocirali su Obveznice investitorima prema vlastitoj odluci pri čemu niti jedan investitor nije bio isključen.

Sredstva primljena na ime upisa Obveznica uplaćena su na dan 17. svibnja 2006. prema instrukciji plaćanja koju su Agenti pravodobno poslali upisnicima izdanja Obveznica.

U razdoblju za upis i uplatu Obveznica upisano je i uplaćeno 100% Obveznica

Agenti su, 17. svibnja 2006., Središnjoj depozitarnoj agenciji (“SDA”) dostavili Registar Obveznica s pozicijama upisnika Obveznica sukladno nominalnim iznosima upisa Obveznica. Nakon primitka Registra Obveznica SDA je otvorila vlasničke račune na koje su upisane pozicije Obveznica sukladno Registru Obveznica te je vlasnicima dostavila obavijesti o stanju na njihovim računima.

Page 6: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

6

1.3 Izdavatelj

Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu, predsjedniku Uprave, MBS 010006549. Dioničko društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru 1. listopada 1993.

1.4 Zajednički Agenti izdanja, Agenti uvrštenja, te Administrativni agent

Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 6 zastupana po mr. Boži Prki, predsjedniku Uprave, MBS: 080002817. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 26. lipnja 1995.

Raiffeisenbank Austria d.d., dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, zastupana po g. Zdenku Adroviću, predsjedniku Uprave, MBS: 080002366. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 12. prosinca 1994.

Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Paromlinska 2, zastupana po g. Franji Lukoviću, predsjedniku Uprave, MBS: 080000014. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu 17. ožujka 1995.

Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka kao zajednički Agenti izdanja će organizirati, strukturirati i provesti izdanje Obveznica te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i organizirati upis Obveznica. Zajednički Agenti uvrštenja Obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze su Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka. Agenti uvrštenja dostavit će svu potrebnu dokumentaciju za uvrštenje u prvu kotaciju Zagrebačke burze te provesti uvrštenje izdanja Obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.

Privredna banka Zagreb je Administrativni agent izdanja Obveznica.

1.5 Naziv i adresa osoba koje garantiraju za obveze izdavatelja po vrijednosnim papirima

Nitko ne garantira za obveze Izdavatelja po Obveznicama.

1.6 Obračun kamate

Obveznice nose kamatu na glavnicu po stopi od 5,125% godišnje. Kamatna stopa računa se kao godišnja kamatna stopa Obveznica na glavnicu podijeljena s učestalošću isplate kamate iz Obveznica na godišnjoj razini. S obzirom na to da se kamata isplaćuje jednom godišnje, kamatna stopa Obveznica iznosi 5,125%.

Za obračun stečene kamate iz Obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate tj. za razdoblje od, i uključujući, dan dospijeća zadnje kamate do, ali ne uključujući, dan dospijeća sljedeće kamate.

1.7 Isplata kamate

Prva isplata kamate bit će 17. svibnja 2007. za razdoblje od i uključujući datum izdanja 17. svibnja 2006. do, ali ne uključujući 17. svibnja 2007. Sljedeće kamate isplaćivat će se jednom godišnje prema sljedećem planu: 19. svibnja 2008. za razdoblje od i uključujući datum 17. svibnja 2007. do, ali ne uključujući 17. svibnja 2008., 18. svibnja 2009. za razdoblje od i uključujući datum 17. svibnja 2008. do, ali ne uključujući 17. svibnja 2009., 17. svibnja 2010. za razdoblje od i uključujući datum 17. svibnja 2009. do, ali ne uključujući 17. svibnja 2010., te 17. svibnja 2011. za razdoblje od i uključujući datum 17. svibnja 2010. do, ali ne uključujući 17. svibnja 2011. Kamata će se isplaćivati jednom godišnje u kunama.

Page 7: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

7

1.8 Kašnjenje s plaćanjem kamate

U slučaju kašnjenja s plaćanjem kamate iz Obveznica, Podravka će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća kamate do dana isplate. Zakonska zatezna kamata će se obračunati na iznos kamate na dan dospijeća u kunama. Zakonska zatezna kamata, koju Izdavatelj plaća investitorima posredstvom SDA, obračunava se primjenom sljedeće formule:

Zatezna kamata = iznos dospjele neplaćene kamate * (1+i) n/x

n - broj dana kašnjenja uplate sredstava

i - zakonska zatezna kamatna stopa/100.

x - stvarni broj dana u godini.

1.9 Otplata glavnice o dospijeću

Glavnica Obveznica otplatit će se odjednom, na datum konačnog dospijeća, 17. svibnja 2011., u kunama.

1.10 Prijevremeni otkup i poništenje Obveznica

Podravka može, u bilo koje vrijeme, vlasnicima Obveznica ponuditi otkup dijela ili cijelog iznosa Obveznica kojim raspolažu uz uvjet da takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima Obveznica.

Niti jedan vlasnik Obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Izdavatelja niti je obvezan prodati Izdavatelju bilo koji iznos Obveznica kojim raspolaže.

Podravka može tako prikupljene Obveznice poništiti bez posebne suglasnosti vlasnika Obveznica.

1.11 Kašnjenje s otplatom glavnice

U slučaju kašnjenja s otplatom glavnice Obveznica, Podravka će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana isplate. Zakonska zatezna kamata će se obračunati na iznos glavnice. Zakonska zatezna kamata, koju izdavatelj plaća investitorima posredstvom SDA, obračunava se primjenom sljedeće formule:

Zatezna kamata = iznos dospjele neplaćene glavnice * (1+i) n/x

n - broj dana kašnjenja uplate sredstava

i - zakonska zatezna kamatna stopa/100.

x - stvarni broj dana u godini.

1.12 Isplate iz Obveznica bez odbitaka

Otplata glavnice i plaćanje kamate iz Obveznica bit će učinjene bez ustege ili odbitaka svih sadašnjih ili budućih poreza, carina, akontacije poreza ili pristojbi bilo koje prirode.

Ako je takva ustega ili odbitak zakonska obveza, Podravka će platiti dodatne iznose koji su potrebni da vlasnici Obveznica prime iznose koje bi primili da takvih traženih ustega ili odbitaka nije bilo.

1.13 Izjave i jamstva Podravke

Podravka jamči:

Page 8: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

8

(i) da Obveznice predstavljaju izravnu, neosiguranu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Podravke, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim obvezama Podravke, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa;

(ii) da izdanje Obveznica predstavlja pravno valjanu obvezu Podravke, te da je Podravka za izdanje Obveznica ishodila sva potrebna odobrenja i suglasnosti;

(iii) da izdanje Obveznica nije suprotno zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, Statutu i drugim općim aktima Podravke te ugovorima u kojima je Podravka jedna od ugovornih strana;

(iv) da nikakvi parnični, upravni, arbitražni, ili slični postupci protiv i u vezi s Podravkom nisu pokrenuti niti postoji vjerojatnost da će biti pokrenuti, čiji bi pravomoćni ishod mogao ugroziti sposobnost Podravke da uredno izvršava obveze koje proizlaze iz Obveznica;

(v) da će, sve dok je i jedna Obveznica neisplaćena, poduzimati ili će se pobrinuti da se poduzme sve potrebno kako bi se osiguralo kontinuitet svih odobrenja, dozvola, ovlaštenja, registracija, evidencija ili sličnog potrebnog za izdanje, prodaju ili izvršenje obveza koje proizlaze iz Obveznica ili njihove valjanosti i naplativosti;

(vi) da će ispunjavati sve obveze prema Zagrebačkoj burzi vezane za održanje Obveznica u prvoj kotaciji Zagrebačke burze;

(vii) da će ispunjavati sve obveze prema SDA vezane za održanje članstva u SDA i za održanje Obveznica u uslugama depozitorija, prijeboja i namire;

(viii) da će notificirati Administrativnom agent svaku promjenu činjenica koja bi mogla utjecati na gore navedena jamstva, a koji je dužan bez odgode o tome obavijestiti preostale Agente izdanja.

1.14 Slučajevi povrede obveze

Slučajevi povrede obveze:

(i) povreda obveze plaćanja: ako Podravka ne izvrši obvezu plaćanja o dospijeću bilo kojeg iznosa koji proizlazi iz Obveznica;

(ii) insolventnost: kada Podravka započne ili protiv Podravke bude započet postupak koji za cilj ima nagodbu s vjerovnicima, ili otpis ili reprogram dugova, ili likvidaciju, ili stečaj ili postupci koji imaju istovjetan ili sličan cilj ili učinak;

(iii) izjave i jamstva Podravke: ako se pokaže da bilo koja izjava i jamstvo Podravke nije točna; (iv) povreda obveze prema trećima: slučaj kada Podravka zakasni s ispunjenjem bilo koje svoje

obveze prema trećoj osobi u neprekidnom trajanju dulje od 60 dana, ako isto zakašnjenje može imati utjecaj na podmirenje obveza iz Obveznica;

(v) ako nastupe ili prijete da će nastupiti okolnosti čija posljedica može biti ugrožena sposobnost Podravke da uredno izvršava obveze iz Obveznica.

U slučaju povrede obveze od strane Podravke koje traje duže od 60 dana od pismene obavijesti o povredi, koju Administrativni agent, na zahtjev vlasnika Obveznice, dostavi Podravki, kvalificirana većina vlasnika Obveznica koji predstavljaju najmanje 50% od ukupne nominalne vrijednosti Obveznica (u daljnjem tekstu “kvalificirana većina”) može proglasiti prijevremeno dospijeće i poduzeti mjere naplate.

1.15 Skupština vlasnika Obveznica

Skupštinu čine svi registrirani vlasnici Obveznica. Svaka Obveznica nosi jedan glas na skupštini. Pravo sazivanja skupštine imaju svi vlasnici Obveznica koji zajednički raspolažu s najmanje 30% glasova. Odluke se donose kvalificiranom većinom, koju čine vlasnici Obveznica s više od 50% glasova.

Skupština ima sljedeće ovlasti:

(i) proglasiti slučaj povrede obveze Podravke;

Page 9: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

9

(ii) donijeti odluku o poduzimanju mjera prisilne naplate; (iii) donijeti odluku o prijevremenom dospijeću; (iv) donijeti odluku o izmjeni ovih uvjeta , u suglasnosti s Podravkom.

Skupštinu će voditi Administrativni agent, sazvat će se sukladno odredbama ovih uvjeta i zakona, objavom u najmanje jednim dnevnim novinama i Narodnim novinama, održat će se u sjedištu Podravke, a zapisnik će voditi Administrativni agent.

Odluke skupštine obvezujuće su za sve vlasnike Obveznica i dužni su ih provoditi Agenti izdanja za račun svih vlasnika.

Troškove održavanja skupštine snose pro rata vlasnici Obveznica, a regresiraju se od Podravke.

1.16 Upis u Depozitorij SDA i prijenos prava vlasništva

Upis u depozitorij

Obveznice su 17. svibnja 2006. godine upisane i vode se u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SDA (“Depozitorij”), te su uvrštene u Usluge prijeboja i namire SDA.

Prijenos prava vlasništva

Vlasništvo nad Obveznicama prenosi se prijenosom vlasničke pozicije s računa vrijednosnih papira prodavatelja u korist računa vrijednosnih papira kupca. Prijenos prava vlasništva provodi SDA na dan namire, a o izvršenom prijenosu Obveznica SDA izvješćuje kupca izvodom o stanju njegove vlasničke pozicije.

Pravo vlasništva nad Obveznicama stječe se danom kada je vlasnička pozicija upisana na računu vrijednosnica vlasnika računa u sustavu SDA. Dokaz vlasništva nad Obveznicama je stanje u Depozitoriju u SDA.

Na Depozitorij, prijeboj i namiru Obveznica primjenjuje se Zakon o tržištu vrijednosnih papira, te Pravila i Upute SDA.

1.17 Trgovanje na sekundarnom tržištu

Obveznice će 19. svibnja 2006. godine biti uvrštene u prvu kotaciju (“Službeno tržište”) Zagrebačke burze.

Cijena Obveznica temeljit će se na tzv. “čistoj cijeni”, što znači da ne obuhvaća stečenu kamatu. Plaćanje po obavljenoj kupnji Obveznica u prvoj kotaciji (“Službenom tržišu”) obavljat će se prema cijeni po kojoj se trgovalo, uvećanoj za stečenu kamatu za razdoblje od zadnje isplate kamate po dospjelom kuponu pa sve do pretpostavljenog dana namire, ne uključujući pretpostavljeni dan namire.

Za obračun stečene kamate iz Obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate tj. za razdoblje od, i uključujući, dan dospijeća prethodne kamate do, ali ne uključujući, dan dospijeća sljedeće kamate.

Page 10: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

10

Stečena kamata Stečena kamata po danu po danu po Obveznici

(%) (HRK)1. 17.05.2007 17.05.2006 16.05.2007 365 0,014041096 0,000140410962. 19.05.2008. 17.05.2007 16.05.2008 366 0,014002732 0,000140027323. 18.05.2009. 17.05.2008 16.05.2009 365 0,014041096 0,000140410964. 17.05.2010. 17.05.2009 16.05.2010 365 0,014041096 0,000140410965. 17.05.2011. 17.05.2010 16.05.2011 365 0,014041096 0,00014041096

Kupon Početak razdoblja Kraj razdoblja Broj danaIsplata kupona

Stečena kamata po danu (%) = Godišnja kamatna stopa/(Godišnja učestalost isplate kamate x Broj dana u razdoblju) Stečenu kamatu po danu izraženu kao % nominalne vrijednosti Obveznice dobivamo dijeljenjem godišnje kamatne stope (5,125%) s godišnjom učestalosti isplate kamate iz Obveznica (jedanput godišnje) i brojem dana u razdoblju između dvije isplate kamata.

Apsolutni iznos stečene kamate dobiva se množenjem stečene kamate po danu po Obveznici, izraženu u Kn, s brojem Obveznica, te brojem dana proteklim od zadnje isplate kamate do, ali ne uključujući, dan namire.

Stečena kamata (Kn)= Stečena kamata po danu po Obveznici (Kn) x Broj Obveznica x Broj dana od zadnjeg dospijeća kamate do, ali ne uključujući, dan namire.

Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu: 1. Vrijednosni papir: Obveznica Podravke s dospijećem 17. svibnja 2011.2. Kamatna stopa: 5,1250%3. Datum trgovanja: 13-ruj-074. Datum namire: 18-ruj-07 (datum namire na burzi= dan trgovanja+ tri radna dana)5. Datum zadnjeg dospijeća kupona: 17-svi-076. Cijena Obveznica na Zagrebačkoj burzi (“čista cijena”): 101,75% (% nominalne vrijednosti Obveznica)7. Broj obveznica: 10.000.0008. Ukupna čista cijena (HRK): 10.175.000,00 (8.=7. x 6. x HRK 1)9 Broj dana od zadnjeg dospijeća kupona do dana namire: 124 (10.=4.-5.)10. Stečena kamata po danu po Obveznici (HRK): 0,00014002732 (iz tabele “Stečena kamata”)11. Stečena kamata po Obveznici (HRK) 0,0173633876812. Stečena kamata po Obveznici (%) : 1,736338768%13. Stečena kamata (HRK): 173.633,88 (13.=7.x 9. x 10)14. Ukupna cijena (čista cijena + stečena kamata): 103,486% (14.=6. + 12.)15. Ukupno u HRK (čista cijena +stečena kamata): 10.348.633,88 (15.=8. + 13.)

1.18 Platni agent

Platni agent je SDA sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62 a.

Sredstva primljena od Podravke na ime kamate i glavnice Obveznica, SDA će, na datum dospijeća kamate, odnosno glavnice uplatiti putem platnog sustava vlasniku Obveznica, bez odbitaka na ime naknade ili drugih troškova. Na postupak uplate sredstava od strane Podravke u korist SDA primjenjivat će se Pravila SDA i Ugovor o Platnom agentu sklopljen između Podravke i SDA.

Page 11: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

11

Ukoliko je dan dospijeća glavnice, kamata ili drugih iznosa koji proizlaze iz Obveznica neradni dan, isplata će dospjeti prvog sljedećeg radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan SDA, te poslovnih banaka i deviznog tržišta koji obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj.

1.19 Obavijesti

Do konačne isplate svih iznosa koji proizlaze iz Obveznica, obavijesti vlasnika Obveznica Podravci moraju biti dostavljene putem Administrativnog agenta izdanja, faksom, uz naknadnu potvrdu poštom na sljedeću adresu:

Privredna banka Zagreb d.d. Sektor investicijskog bankarstva Direkcija tržišta kapitala Račkoga 6 10 000 Zagreb Faks: (01) 472 3262

Obavijesti Agenata izdanja Podravci moraju biti dostavljene faksom, uz naknadnu potvrdu poštom na sljedeću adresu:

Podravka d.d. Riznica A. Starčevića 32 48 000 Koprivnica Faks: (048) 622 518

1.20 Zastara

Potraživanje prema Podravki iz kamata Obveznica zastarijeva u roku od 3 godine od datuma dospijeća pojedinog iznosa kamata. Potraživanje prema Podravki iz glavnice Obveznica zastarijeva u roku od 5 godina od datuma dospijeća iznosa glavnice Obveznica.

1.21 Mjerodavno pravo i nadležnost

Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava.

Svi sporovi koji proizlaze iz Obveznica, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Zagrebu.

1.22 Namjena stečenog prihoda

Neto prihod od izdavanja Obveznica bit će upotrijebljen za povrat glavnice i stečene kamate postojećih obveznica Podravke ukupne nominalne vrijednosti EUR 27.000.000,00, kamatne stope 5,000% i dospijeća 2007. godine (”Postojeće Obveznice”) i za refinanciranje kratkoročnih kreditnih obveza Podravke.

Page 12: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

12

1.23 Posebni uvjeti

Podravka je zadržala pravo odustati od izdanja ukoliko Agenti za račun Podravke ne otkupe minimalno 75% postojećeg izdanja obveznica Podravke ukupnog nominalnog iznosa EUR 27.000.000,00 kamatne stope 5,000% i dospijeća 2007. godine. Do 17. svibnja 2006. godine ukupno je otkupljeno 26.839.097,00 obveznica Podravke ukupnog nominalnog iznosa EUR 27.000.000,00, kamatne stope 5,000% i dospijeća 2007. godine.

1.24 Temeljni kapital Izdavatelja

Na dan izdanja ovog Prospekta temeljni kapital Podravke iznosi HRK 1.626.000.900,00, a sastoji se od 5.420.003 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od HRK 300,00. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene u depozitoriju Središnje depozitarne agencije; redovne dionice pod oznakom PODR-R-A.

Na dan izdanja ovog Prospekta ne postoji odobreni, a neuplaćeni temeljni kapital Izdavatelja. Temeljni kapital Podravke u cijelosti je uplaćen u novcu.

Na dan izdanja ovog Prospekta nema obveznica i/ili drugih vrijednosnih papira zamjenjivih u dionice Izdavatelja, kao ni prava na upis vrijednosnih papira Izdavatelja.

Page 13: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

13

2. HRVATSKO TRŽIŠTE DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Hrvatsko tržište dužničkih vrijednosnih papira sastoji se od dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnih papira. Dugoročne vrijednosne papire predstavljaju državne obveznice, odnosno obveznice s državnim jamstvom, te korporativne i municipalne obveznice, dok kratkoročne vrijednosne papire čine trezorski zapisi Ministarstva financija i komercijalni zapisi poduzeća. Na hrvatskom se tržištu trguje i euroobveznicama hrvatskih izdavatelja.

Počeci domaćeg tržišta obveznica vežu se uz 2000. godinu i izdanje obveznica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tržište državnih obveznica od tada bilježi konstantan rast. Razvojem tržišta državnih obveznica stvoreni su preduvjeti za razvoj ostalih segmenata tržišta kapitala, te je razvijena domaća krivulja prinosa državnih izdanja.

Razvoj domaćeg tržišta korporativnih obveznica kreće početkom 2002. godine. Korporativne su obveznice zabilježile značajniju ekspanziju na domaćem tržištu tijekom 2004. godine. Tri domaća izdanja (EUR 117 milijuna) i jedno paralelno izdanje na domaćem i inozemnom tržištu doprinijeli su promociji ovog načina eksternog financiranja poslovnih subjekata na domaćem tržištu. Većina domaćih izdanja korporativnih obveznica su obveznice s valutnom klauzulom ili denominirane u eurima, izdane su s fiksnim kuponom i isplatom glavnice pri dospijeću uz polugodišnju isplatu kamata.

Mirovinska reforma koja je rezultirala osnivanjem obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, te snažan razvoj i rast investicijskih fondova otvorilo je put primarnim izdanjima i povećalo potražnju za obveznicama. Najvažniji sudionici u trgovanju obveznica na domaćem tržištu su banke, mirovinski i investicijski fondovi, te osiguravajuća društva i stambene štedionice.

Iako se hrvatsko tržište dužničkih vrijednosnih papira u prethodnim godina značajno razvilo, ono je, u usporedbi s tržištima razvijenih zapadnoeuropskih država, relativno nerazvijeno. Tako hrvatsko tržište dužničkih vrijednosnih papira karakterizira niža razina likvidnosti u odnosu na razvijenija tržišta, iako se razvoj institucionalnih investitora i samog tržišta u posljednjih nekoliko godina pozitivno reflektirao i na volumen i promet trgovanja.

2.1 Trgovanje na sekundarnom tržištu u 2005. i 2006. godini

Tijekom 2005. izdane su 2 korporativne i 3 državne obveznice. Nakon izdanja obveznica Belišća u siječnju 2005., u srpnju je uslijedilo korporativno izdanje Medike u iznosu od EUR 16,5 milijuna i dospijeća 2008.

Prvo državno izdanje 2005. godine bilo je u ožujku kada su izdane kunske obveznice u iznosu od Kn 3 milijarde i dospijeća 2010., čime je dodatno produžena kunska krivulja prinosa kao preduvjet kunskog zaduživanja na domaćem tržištu kapitala. U srpnju je uslijedilo još jedno izdanje Republike Hrvatske u iznosu od EUR 350 milijuna, dospijeća 2015. U prosincu 2005. izdana je još jedna kunska obveznice Republike Hrvatske u iznosu od Kn 3,5 milijardi i dospijeća 2015. čime je nastavljen razvoj kunske krivulje prinosa. Već u veljači 2006. uslijedilo je izdanje 2. tranše ove obveznice u iznosu od Kn 2,0 milijarde. Veljaču 2006. obilježilo je i jedno izdanje kunske obveznice financijske institucije ukupne nominalne vrijednosti Kn 600 milijuna i dospijeća 2011.

2004. bila je iznimno značajna za razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira kako s obzirom na broj novih izdanja, tako i na njihov ukupni volumen. U 2005. ukupan iznos izdanih državnih obveznica manji je u odnosu na 2004. godinu, kada je zabilježen iznos od EUR 1,4 milijardi. Također, i korporativna izdanja zabilježila su manji ukupni iznos izdanja (EUR 24,5 milijuna) u odnosu na 2004. (EUR 117 milijuna).

Na Zagrebačkoj burzi krajem 2005. godine bilo je uvršteno ukupno 20 obveznica u prvoj kotaciji (“Službenom tržištu”) od čega je 10 izdanja obveznica Republike Hrvatske i s Državom povezanih

Page 14: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

14

institucija (HBOR), 8 korporativnih izdanja (Agrokor, Atlantic Grupa, Belišće, Bina-Istra, Hypo Alpe-Adria-Bank, Medika, Pliva i Podravka) te 2 izdanja municipalnih obveznica (Grad Koprivnica i Grad Zadar). Promet obveznicama u 2005. na Zagrebačkoj burzi iznosio je Kn 29,5 milijardi tj. 86,2% ukupnog prometa, što predstavlja rast od 39,9% u odnosu na 2004. Tržišna kapitalizacija obveznica na Zagrebačkoj burzi na dan 31. prosinca 2005. iznosila je Kn 34,4 milijardi što predstavlja porast od 40,1% u odnosu na kraj 2004. godine. Najznačajniji promet ostvaren je državnim obveznicama koje su u 2005. ostvarile ukupan promet od Kn 28,5 milijardi što čini 97% ukupnog prometa obveznicama na Zagrebačkoj burzi.

Krajem 2005. na Varaždinskoj burzi bilo je uvršteno ukupno 7 obveznica i to sve u Prvu kotaciju, od čega 6 izdanja Republike Hrvatske i jedno municipalno izdanje obveznica (Grad Koprivnica). Ukupni promet obveznicama u 2004. iznosio je Kn 75,8 milijuna, a u 2005. Kn 124 milijuna što predstavlja rast od 63,6%.

Kao i prethodnih godina i u 2005. državna izdanja dominirala su kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu dužničkih vrijednosnih papira. Trgovanje korporativnim obveznicama još uvijek je relativno slabo razvijeno unatoč porastu ukupnog prometa korporativnih obveznica od 56,5% u 2005. u odnosu na 2004. godinu.

Page 15: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

15

3. PREHRAMBENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvatska je započela vrlo složen proces priključivanja EU koji traži izuzetne napore. Poznato je da su prehrambena industrija i poljoprivreda jedan od najosjetljivijih sektora u cijelom tom procesu. Dokaz tome govori činjenica da gotovo 50 posto ukupne legislative EU obuhvaća upravo taj sektor – bilo da je riječ o hrani, sigurnosti hrane ili zaštiti potrošača. Zemlje kandidati za članstvo u EU, među kojima je i Hrvatska, suočene su s velikim izazovom prilagođavanja svojih standarda sa ekološkim i drugim standardima, kao i raznim drugim zahtjevima EU.

U gospodarstvu Hrvatske, prehrambena industrija zauzima istaknuto mjesto. Ona danas ostvaruje gotovo petinu (17,1%) ukupne industrijske proizvodnje, te sudjeluje sa 20,7% u strukturi prerađivačke industrije, a time ulazi i u sam vrh i po ukupnom prihodu prerađivačke industrije.

Ukupna industrijska proizvodnja u prosincu 2005. veća je za 3,0% u usporedbi s prosincem 2004., a u razdoblju od siječnja do prosinca 2005. veća je za 5,1% od proizvodnje u istom razdoblju 2004. U usporedbi s prosječnom mjesečnom proizvodnjom u 2004., industrijska proizvodnja u prosincu 2005. veća je za 9,2%.

Proizvodnja prerađivačke industrije, koja u ukupnoj industrijskoj proizvodnji sudjeluje s 82,49%, u prosincu 2005. veća je za 3,7% u usporedbi s prosincem 2004. Ako usporedimo proizvodnju u razdoblju od siječnja do prosinca 2005. s istim razdobljem 2004., proizvodnja u prerađivačkoj industriji veća je za 6,5%. Najveći udio u prerađivačkoj industriji ima proizvodnja hrane i pića (20,67%), slijede proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (8,11%), izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa (7,36%), proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (5,88%), proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme (5,03%), dok na ostatak djelatnosti otpada preostalih 52,95%. Pritom najviše stope rasta unutar prerađivačke industrije ostvaruju proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica (65,6%), proizvodnja strojeva i uređaja (47,5%), reciklaža i proizvodnja medicinskih, preciznih, optičkih instrumenata, te satova sa po 41,4%, te proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme (32%). Na važnost proizvodnje hrane i pića upućuje i visoki udio od 17% u strukturi ukupne industrijske proizvodnje.

Pozitivan trend rasta prisutan je i u proizvodnji hrane i pića gdje je proizvodnja u prosincu 2005. u usporedbi s prosincem 2004. veća za 6,1%. U usporedbi s prosječnom mjesečnom proizvodnjom u 2004., proizvodnja hrane i pića u prosincu 2005. veća je za 17%.

Page 16: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

16

Tablica 1. Pregled djelatnosti u prerađivačkoj industriji u 2004.

Djelatnost Broj poduzetnika Ukupan prihod

Udio u prerađivačkoj

industriji

Prerađivačka industrija 9.996 128.507.708.388 100%

Proizvodnja hrane i pića i duhanskih proizvoda 1.139 28.899.685.186 22%

Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 754 5.599.481.489 4%

Proizvodnja kože i proizvoda od kože 144 1.810.137.764 1%

Prerada drva i proizvoda od drva 721 3.157.279.228 2%

Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira 1.729 9.032.664.498 7%

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva 10 17.318.114.214 13%

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 253 10.189.835.541 8%

Proizvodnja proizvooda od gume i plastike 581 3.571.967.143 3%

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 473 8.122.461.079 6%

Proizvodnja metala i proizvoda od metala 1.531 9.758.441.019 8%

Proizvodnja strojeva i uređaja 534 4.630.173.911 4%

Proizvodnja električne i optičke opreme 1.111 12.642.875.865 10%

Proizvodnja pijevoznih sredstava 354 9.173.768.109 7%

Ostala prerađivačka industrija 662 4.600.823.342 4% Izvor: FINA

Cijene industrijskih proizvoda u prosincu 2005. u odnosu na prosinac 2004. više su za 2,7%. Gledano po granama industrije, proizvođačke cijene prerađivačke industrije u prosincu 2005. ostvarile su rast od 2,8% u odnosu na prosinac 2004., dok su proizvođačke cijene u proizvodnji hrane i pića u istom promatranom razdoblju ostvarile rast od 0,5%. Rast proizvođačkih cijena grane hrane i pića u 2005. manji je od rasta cijena ukupne industrijske proizvodnje i prerađivačke industrije.

Page 17: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

17

Prikaz 1: Rast cijena industrijskih proizvoda

-2

0

2

4

6

8

10

12

1999

.

2000

.

2001

.

2002

.

2003

.

2004

.

2005

.

Ukupno industrijska proizvodnja Prerađivačka industrija

Proizvodnja hrane i pića

Izvor: DZS

U 2005. godini zabilježen je rast prosjeka proizvođačkih cijena grane hrane i pića od 0,2% i prerađivačke industrije od 2,5%, što je sporiji rast u odnosu na porast prosjeka cijena ukupne industrijske proizvodnje (3%) te ukazuje na pogoršanje relativnog položaja, kako prerađivačke industrije tako i grane hrane i pića u ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Uzroci takvih kretanja posljedica su veće konkurencije te sve većeg pritiska na snižavanje cijena od strane jeftinijih uvoznih proizvoda.

Prikaz 2: Kretanje broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj, prerađivačkoj industriji i proizvodnji hrane i pića (usporedba na prethodni mjesec)

99,98

99,99

100,00

100,01

100,02

I-20

05.

II-2

005.

III-

2005

.

IV-2

005.

V-2

005.

VI-

2005

.

VII

-200

5.

VII

I-20

05.

IX-2

005.

X-2

005.

XI-

2005

.

XII

-200

5.

Ukupno zaposleni u RH Prerađivačka industrija Hrana i piće

Izvor: DZS

U prosincu 2005. u prerađivačkoj industriji bilo je zaposleno 17,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Ukupan broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji u promatranom razdoblju iznosio je 239.644 ili 0,03% manje nego u prosincu 2004. Prerađivačka industrija, s udjelom od 86,18% u ukupnom broju zaposelnih u industriji, grana je industrije koja zapošljava najviše djelatnika. U usporedbi s ostalim granama prerađivačke industrije, proizvodnja hrane i pića zapošljava najviše djelatnika – 44.064 tj. 16,39%. U usporedbi sa prosincem 2004. broj zaposlenih u proizvodnji hrane i

Page 18: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

18

pića u prosincu 2005. porastao je za 1,4%. Zaposleni u proizvodnji hrane i pića činili su 3,2% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj, čime su zadržali isti udio kao i godinu dana ranije.

Proizvodnost rada ukupne industrije u razdoblju od siječnja do studenoga 2005. veća je za 3,6% u usporedbi s istim razdobljem 2004. Promatrano po sektorima, proizvodnost rasta prerađivačke industrije u promatranom razdoblju ostvarila je rast od 5,1%, dok je rast grane hrane i pića iznosio 7,9%.

Prosječna neto plaća u djelatnosti hrane i pića u studenome 2005. iznosila je 4.513 kuna odnosno 8,3% više u odnosu na 2004. Također, prosječna neto plaća u djelatnosti hrane i pića u studenome 2005. veća je za 8,1% u odnosu na prosječnu neto plaću u prerađivačkoj industriji u istom razdoblju (4.175 kn) i neznatno manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj (4.595 kuna).

Prikaz 3: Kretanje prosječnih mjesečnih neto plaća

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

200

2.

200

3.

2004

.

I. 20

05.

III.

2005

.

VI.

2005

.

IX. 2

005.

XI.

2005

.Proizvodnja hrane i pića U pravnim osobama u RH

Izvor: DZS

U 2004. nastavljen je trend rasta ukupnih prihoda, kako ukupne prerađivačke industrije tako i proizvodnje hrane i pića. Ukupni prihod prerađivačke industrije u 2004. iznosio je 128,5 milijardi kuna tj. 12,3% više nego godinu prije. Iste godine zabilježen je pozitivan konačan rezultat s razlikom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda od 101,4 milijuna kuna. Ukupni prihodi i rashodi u proizvodnji hrane i pića u 2004. rasli su po stopi od preko 9%.

Ukupna dobit nakon poreza u proizvodnji hrane i pića u istom razdoblju porasla je značajnih 42,2% (na 1,7 milijardi kuna) u odnosu na 2003. godinu, dok se vrijednost gubitka nakon poreza smanjila za 9,64% (na 814,2 milijuna kuna).

Tablica 2. Prihodi i rashodi u grani proizvodnje hrane i pića (u mil. kuna)

2003. 2004. Indeks

Ukupni prihodi 25.738,41 28.899,69 112,28

Ukupni rashodi 25.209,66 27.637,52 109,63

Dobit nakon poreza 1.199,08 1.705,08 142,20

Gubitak nakon poreza 901,06 814,22 90,36

Neto dobit/gubitak 298,02 890,86 298,92

Omjer gubitka i dobiti 0,75 0,48 63,55 Neto dobit/gubitak izračunat je kao razlika između agregatne dobiti/gubitka

Page 19: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

19

Izvor: DZS

Tablica 3. Pokazatelji veličine i važnosti grane proizvodnje hrane i pića

2002. 2003. 2004.

Udio u ukupnom prihodu poduzetnika RH (%) 6,0% 5,7% 5,1%

Udio u ukupnom prihodu prerađivačke industrije (%) 20,5% 21,5% 19,5%

Udio dobiti u dobiti prerađivačke industrije (%) 10,4% 18,3% 15,8%

Udio gubitka u gubitku prerađivačke industrije (%) 13,3% 20,4% 16,8% Izvor: DZS, FINA

Industrijska grana proizvodnje hrane i pića u posljednjih nekoliko godina bilježi smanjenje udjela u ukupnom prihodu poduzetnika u Republici Hrvatskoj – sa 6,0% u 2002. na 5,7% u 2003. Trend smanjivanja nastavljen je i u 2004. kada je grana proizvodnje hrane i pića zabilježila udio od 5,1% u ukupnom prihodu poduzetnika RH. Udio dobiti ostvarene proizvodnjom hrane i pića u dobiti prerađivačke industrije, nakon rasta sa 10,4% u 2002. na 18,3% u 2003., u 2004. se smanjio na 15,8%. U posljednje tri godine prisutne su oscilacije udjela grane hrane i pića u ukupnom gubitku prerađivačke industrije. Nakon rasta udjela sa 13,3% u 2002. na 20,4% u 2003., u 2004. dolazi do smanjenja istog na 16,8%.

Tablica 4. Deset najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj u industriji hrane i pića u 2004. mjereno po ukupnom prihodu (u tisućama kuna)

Ime društva Rang u 2004.

Ukupan prihod u 2004.

Dobit nakon oporezivanja u 2004.

Vindija d.d., Varaždin 1 2.174.271,53 46.445,96

Lura d.d. Zagreb 2 1.871.407,49 29.378,39

Podravka d.d., Koprivnica 3 1.756.773,95 32.721,86

Zvijezda, Zagreb 4 928.302,85 53.012,21

Coca-Cola Beverages d.d. 5 854.163,22 76.454,52

Kraš, Zagreb 6 840.635,40 29.876,65

Zagrebačka pivovara, Zagreb 7 838.702,66 160.057,71

Jamnica, Zagreb 8 695.863,30 39.106,20

Ledo, Zagreb 9 679.727,40 15.269,17

Franck, Zagreb 10 528.278,20 75.858,85

Ukupno - 11.168.126,00 558.181,53

Udio u proizvodnji hrane i pića - 38,64% 32,74% Izvor: Privredni vjesnik

Udio ukupnih prihoda industrijske grane proizvodnje hrane i pića u ukupnim prihodima prerađivačke industrije u posljednje tri godine kretao se oko 20%. U 2002. isti je iznosio 20,5%, godinu kasnije raste na 21,5% da bi u 2004. pao na 19,5%. U ukupnim prihodima grane hrane i pića u 2004. udio ukupnih prihoda deset najvećih poduzeća iznosio je 38,64%, dok se udio u ukupnim prihodima prerađivačke industrije kretao oko 8,7%. Deset najvećih poduzeća u istom razdoblju sudjelovali su s 32,74% u ukupnoj dobiti nakon poreza grane hrane i pića, dok je isti udio u dobiti nakon poreza prerađivačke industrije iznosio 8,56%.

Page 20: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

20

Hrvatsku robnu razmjenu s inozemstvom u 2005. obilježio je nastavak trenda povećanja obujma razmjene, ali i nastavak porasta robnog deficita. Vrijednost izvoza Republike Hrvatske u 2005. iznosio je USD 8,8 milijardi, dok je vrijednost uvoza u istom razdoblju iznosila USD 18,5 milijardi, što čini negativan saldo robne razmjene od USD 9,7 milijardi i pokrivenost uvoza izvozom od 47,5%. Na povećanje izvoza najviše je utjecalo povećanje izvoza hrane i pića od kojeg je polovica ostvarena povećanim izvozom šećera i proizvoda od šećera. Proizvodi prehrambene industrije praktički su u cijelosti predmet međunarodne razmjene te se stoga njihova kvaliteta, cijena i tehnološka obilježja stalno testiraju na domaćem i stranom tržištu. Vrijednost izvoza proizvodnje hrane i pića u 2005. iznosila je USD 701 milijun, što je 39% više nego prethodne godine, dok je vrijednost ukupnog uvoza u istom razdoblju iznosila USD 1,2 milijardi, tj. 11,3% više nego u 2004. Negativni saldo robne razmjene u proizvodnji hrane i pića smanjio se u 2005. za 15%, tj. sa USD 530 milijuna, koliko je iznosio u 2004., na USD 451 milijuna u 2005., dok je negativni saldo ukupne robne razmjene Republike Hrvatske u istom razdoblju porastao 14%. Izvoz djelatnosti hrane i pića činio je 8% ukupnog izvoza Republike Hrvatske, dok je uvoz djelatnosti hrane i pića imao udio od 6,21% u ukupnom uvozu. Najvažnija su izvozna odredišta tržišta susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, te Srbije i Crne Gore, a značajni izvozni proizvodi su šećer, cigarete, vegeta, juhe i pripravci za juhe, konditorski proizvodi, riblje konzerve, konzerve od goveđeg mesa, jaka alkoholna pića i pivo. Najviše se uvoze meso, mlijeko, bezalkoholna pića, slad i uljane pogače.

Prikaz 4: Vanjskotrgovinska razmjena u proizvodnji hrane i pića (u milijunima USD)

507 505

701

881

1.0351.152

-450-530

-374

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2003. 2004. 2005.

Izvoz Uvoz Saldo

Izvor: DZS

O važnosti djelatnosti hrane i pića govori i struktura osobne potrošnje kućanstava. Prema anketi o potrošnji kućanstva u strukturi osobne potrošnje prosječnog kućanstva Hrvatske na prvom mjestu nalaze se hrana i piće, na koje se u razdoblju od 2000. do 2004. godine odnosi gotovo trećina ukupne potrošnje. U 2004. godini prosječno kućanstvo u Hrvatskoj potrošilo je 21.585,00 kuna, što predstavlja 31,5% ukupne osobne potrošnje prosječnog kućanstva.

Page 21: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

21

4. OPIS PODUZEĆA

4.1 Povijest i razvoj Podravke

Podravkini začeci vezani su uz radionicu za osnovnu preradu voća pod nazivom “Braća Wolf”, čija je glavna djelatnost bila trgovina i promet raznom industrijskom robom putem prodavaonica. Od 1934. obitelj Wolf započinje s preradom voća. Po završetku II. Svjetskog rata tvrtka nastavlja raditi pod nazivom Industrija konzervi “Braća Wolf” proizvodeći marmelade, džemove i kompote kao osnovne proizvode. 1947. poduzeće prelazi u društveno vlasništvo i Podravka dobiva ime koje nosi i danas.

1949. godine počinje proizvodnja konfitura (fine marmelade). Sljedeće godine započinje proces tehnološkog osuvremenjivanja proizvodnje te je otvoren kontrolni kemijski laboratorij s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda i proširenja asortimana marmelada, džemova, kompota i ukiseljenog povrća. Novi se proizvodi pojavljuju 1952.: kandirano voće, žele bomboni, voćni sirup, senf, kečap, voćna vina, voćni slatkiši, sušeno povrće, sterilizirane mahune, sterilizirani grašak, pelati i mesne konzerve.

Godine 1955., 1956. i 1957. razdoblje su velike financijske krize u Podravki. Traži se izlaz iz sezonske proizvodnje koja je bila uzrokom ostvarenih gubitaka, a stručnjaci se fokusiraju na rad na novim proizvodima s posebnim naglaskom na koncentrate juha. Plod tih nastojanja pojavljuje se na tržištu krajem 1957. u obliku četiri vrste juha od povrća. Recepture za koncentrate gotovih juha razvijale su se u vlastitim laboratorijima bez stranih licenca pod vodstvom prof. Zlate Bartl. Podravka je prva i jedina u ovom dijelu svijeta razvila proizvodnju mesnih ekstrakata za potrebe proizvodnje mesnih juha.

Tržišni uspjeh novih proizvoda za Podravku je značio početak ubrzanog razvoja i prerastanja male tvornice u važnog proizvođača hrane. Proizvodnja jušnih koncentrata otvorila je mogućnost proizvodnje prvih mesnih konzervi. Već 1958. Podravka je tržištu ponudila klasične kokošje i goveđe juhe, goveđi gulaš i kokošju paštetu. Pijetao na Podravkinoj kokošjoj juhi postaje simbol dobre domaće juhe u vrećici koja se kuha samo pet minuta i izvanredna je pomoć zaposlenoj domaćici. Te su godine kokošja i goveđa juha prvi put izložene na Zagrebačkom velesajmu.

1959. na tržište je lansiran proizvod pod nazivom VEGETA 40, univerzalni dodatak jelima koji se danas prodaje u više od 40 zemalja na svim kontinentima. Godina 1959. smatra se početkom modernizacije i širenja Podravke. Od talijanskog proizvođača Corazza Podravka je kupila prvi stroj za briketiranje juha te se prvi put u povijesti poduzeća proizvodnja odvija tijekom cijele godine, a ne sezonski. Tijekom 60-tih godina Podravka postaje najveći proizvođač prehrambenih industrijskih proizvoda u bivšoj Jugoslaviji. 1964. godine na tržištu se pojavilo 10 novih juha u vrećicama. Podravkin udio na tržištu koncentriranih juha raste na 70%, a udio na tržištu dodataka jelima na više od 90%. Osim juha po vlastitoj recepturi, Podravka pokreće i proizvodnju “Maggi” juha na temelju ugovora o licenci sa švicarskom tvrtkom Nestlé, čime ojačava svoj konkurentski položaj. Tijekom 1967. godine ostvarene su prve suradnje s inozemnim partnerima, sklopljen je ugovor o licenci s njemačkom tvrtkom Dr. Oetker o proizvodnji praška za pecivo, pudinga i drugih proizvoda u prahu za pripremu slastica te je ostvaren prvi izvoz Vegete u Mađarsku i Rusiju. Iste godine Podravka u svoj sastav integrira tvornicu za preradu povrća Kalnik u Varaždinu, a 1969. tvornicu za preradu rajčice u Umagu. U Koprivnici se gradi tvornica za proizvodnju dječje hrane, u kojoj se proizvodi po licenci Dr. Ritter, i tvornica za preradu kave, u kojoj se proizvodi po licenci Jacobs.

1970. godine počinje proizvodnja Čokolina, kasnije i drugih okusa dječje hrane sa zaštitnim znakom medvjedića nazvanog Lino. Godinu kasnije VEGETA 40 mijenja ime u Vegeta. Početkom 70-tih godina gradi se pivovara u kojoj se, uz domaće, počinje proizvoditi i pivo po licenci Tuborg. Podravka je 1972. izgradila tvornicu lijekova Belupo u Ludbregu kraj Koprivnice i time ušla u novo strateško poslovno područje.

Page 22: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

22

Integracijom 70-tih godina u sustav Podravke ulaze PIK Podravina Koprivnica, Poljoprivredno gospodarstvo Budućnost Đelekovec, tvornica mineralne vode iz Lipika, tvornica alkoholnih pića Segestica Sisak, Koprivnička tiskarnica Koprivnica, Apel agencija za ekonomsku propagandu iz Zagreba, Galanplet Koprivnica, PIK Ilova Daruvar itd. U istom je desetljeću izgrađen mesni kompleks na industrijskoj zoni Danica u Koprivnici, s klaonicom, hladnjačom i tvornicom za preradu mesa, jedan od najvećih u tadašnjoj državi, kojeg je proizvodnja bila namijenjena izvozu i daljnjoj preradi (mesni ekstrakt za juhe) te je izgrađena tvornica koktel peciva. 1974. godine na televiziji se počinju emitirati “Male tajne velikih majstora kuhinje”.

Početkom 80-tih godina dovršena je nova tvornica Belupa u sklopu industrijske zone Danica u Koprivnici, nova tvornica mineralne vode u Lipiku, tvornica kruha i peciva u Koprivnici, tvornica za proizvodnju Kinderlade po licenci Ferrero.

U drugom polugodištu 1990. raspalo se bivše jugoslavensko tržište i Podravka je time izgubila 30% tržišta za svoje proizvode te više od 50% tržišta za strateške grupe proizvoda, što je rezultiralo formiranjem posebnog poduzeća u drugim državama (Podravka International) kojima je osnovna zadaća plasirati Podravkine proizvode na tržištima tih zemalja.

1993. godine Podravka je privatizirana i registrirana kao dioničko društvo. U 90-tim je godinama Podravka obnovila Tvornicu mineralne vode u Lipiku, izgradila je novu tvornicu za proizvodnju suhomesnatih i kobasičarskih proizvoda, novi pogon za doradu sjemena, nabavljen je novi mlin za žitarice, montirane su nove linije za proizvodnju ajvara i hrena, nabavljeni su novi strojevi za pakiranje Vegete te su započela ulaganja u Belupo.

Velika investicija bila je izgradnja nove Panonske pivovare, koju je Podravka izgradila zajedno s danskim koncernom Carlsberg i danskim fondom za ulaganje u Istočnu Europu.

1996. godine počeo je proces restrukturiranja Podravke prema profitabilnom rastu. Godinu kasnije započet je snažan inovacijski i investicijski ciklus, vrijedan EUR 130 milijuna, koji je uključio izgradnju triju novih tvornica i uvođenje novog integralnog poslovno-informacijskog sustava.

Od 1998. godine dionice Podravke d.d. kotiraju u prvoj kotaciji (“Službeno tržište”) Zagrebačke burze. 1998. i 1999. Europska banka za obnovu i razvitak (“EBRD”) uložila je DEM 50 milijuna u temeljni kapital tvrtke, upisom povlaštenih dionica, što predstavlja 10,53% temeljnog kapitala.

Godine 1999. otvoren je novi farmaceutski kompleks Belupa za proizvodnju humanih lijekova u Koprivnici.

Početkom 2000. otvorena je nova tvornica Vegete u Koprivnica te je započela s radom nova tvornica Vegete, juha i proizvoda u prahu u povlaštenoj ekonomskoj zoni Kostzyn u Poljskoj, a iste godine završena je i implementacija integralnog informacijskog sustava SAP R/3, čime su stvorene pretpostavke za efikasno upravljanje materijalima, troškovima i robom. Godinu kasnije Podravka postaje ekskluzivni distributer Kraša za tržište Mađarske, a Podravkina Vegeta dobiva certifikat za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000.

Tijekom 2002. godine sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 proširen je i na Podravka jela, Lino, Dolcelu i Kviki. Iste godine Podravka je realizirala svoju prvu akviziciju kupovinom porečke tvrtke Ital-Ice. Podravka se u svojoj strategiji nastupa na tržištu opredijelila za daljnje širenje u nove, brzorastuće kategorije kao što je segment smrznute hrane. Upravo je s ciljem što bržeg i jednostavnijeg ostvarivanja tih strateških ciljeva Podravka akvirirala tvrtku Ital-Ice koja se bavi proizvodnjom sladoleda, smrznutih torti i slastica te distribucijom smrznutog programa.

Podravka i Nestlé World Trade Corporation potpisali su u travnju 2002. Ugovor o prodaji, distribuciji i logistici. Temeljem spomenutog ugovora Podravka je dobila pravo distribucije i prodaje pojedinih proizvoda Nestlé-a na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Kosova i Makedonije.

U prvom polugodištu 2002. Podravka je prodala svoj udio u Panonskoj pivovari d.o.o. tvrtki Carlsberg Breweries A/S. Prodaja 40% udjela u Panonskoj pivovari d.o.o. dio je strategije kojom se Podravka fokusira na prehrambeni "business", te na širenje matičnog poslovanja.

Page 23: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

23

Prvu inozemnu akviziciju Podravka je realizirala krajem 2002. preuzimanjem češke tvrtke Lagris a.s. Tvrtka Lagris a.s. vodeći je samostalni ponuđač hrane na češkom i slovačkom tržištu.

Farmaceutska tvrtka Belupo, koja je u 100%-tnom vlasništvu Podravke, transformirana je i registrirana u listopadu 2002. kao dioničko društvo na Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Promjena pravnog statusa Belupa u suglasju je sa strategijom Podravke kojom su definirane dvije osnovne djelatnosti: prehrambena djelatnost i farmaceutska djelatnost.

U sklopu fokusiranja Podravka Grupe na prehrambenu i farmaceutsku djelatnost u veljači 2003. prodan je Hotel Podravina d.o.o. tvrtki Dem Trade d.o.o. iz Koprivnice koji će nastaviti s razvojem djelatnosti Hotela Podravina d.o.o.

U lipnju 2003. Podravka je zaključila ugovor s tvrtkom Adria d.d. kojim Podravka postaje distributer asortimana proizvođača ribljih konzervi Adrie d.d. Ugovorom između Adrie d.d. i Podravke asortiman ribljih konzervi bit će distribuiran Podravkinom distributivnom mrežom koja se proteže od Jadranskog do Sjevernog mora. Podravka osim što distribuira vlastite proizvode distribuira i proizvode drugih hrvatskih kompanija te omogućuje i zajednički nastup hrvatskih kompanija na tržištima gdje je prisutna. Zajedničkom suradnjom Podravke i Adrie d.d. tijekom 2003. distribuirano je oko 40 milijuna ribljih konzervi iz proizvodnog asortimana Adrie d.d.

Nakon pet godina od ulaganja EBRD-a u vlasnički kapital Podravke, u srpnju 2003. glavnina temeljnih ciljeva EBRD-ova ulaganja bila je ispunjena. Sukladno tome Podravka i EBRD dogovorili su da okončaju ulaganje EBRD-a kroz otkup EBRD-ovih povlaštenih dionica koje bi se povukle radi eliminiranja dvaju različitih rodova dionica.

U suradnji sa zagrebačkim Ekonomskim fakultetom 2003. godine Podravka pokreće POMAK – Podravkinu menadžersku akademiju.

U rujnu 2003. Podravka je otvorila novu tvornicu Podravka jela u industrijskoj zoni Danica, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 123,1 milijuna kuna.

2004. godine Vegeta je u Poljskoj dobila nagradu “Superbrand Polska” koju joj je dodijelilo “Vijeće marki” kao jednoj od najjačih marki na poljskom tržištu. Po prvi puta je objavljen natječaj Zaklade “prof. Zlata Bartl” kojom se potiče stvaralački i inovativni rad studenata dodiplomskih i poslijediplomskih studija.

U veljači 2004. Podravka je izdala korporativne obveznice U iznosu od EUR 27 milijuna, u kunskoj protuvrijednosti, dospijeća 2007. Izdanjem obveznica Podravke započelo je razdoblje intenzivnijeg razvoja hrvatskog tržišta korporativih obveznica.

Euromoney, kao jedan od najutjecajnijih financijskih časopisa, u 2005. godini je dodijelio Podravki Nagradu za izvrsnost u poslovanju, a Podravkina najpoznatija marka Vegeta dobitnik je još jednog vrijednog inozemnog priznanja - “Superbrand”.

Page 24: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

24

4.2 Predmet poslovanja

Podravka prehrambena industrija d.d. je ovlaštena za obavljanje sljedećih djelatnosti:

Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima

Proizvodnja hrane i pića

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.

Reciklaža

Distribucija i trgovina električnom energijom

Opskrba parom i toplom vodom

Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika

Cestovni prijevoz robe

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

Ostalo financijsko posredovanje, d. n.

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Računalne i srodne djelatnosti

Istraživanje i razvoj

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

Upravljačke djelatnosti holding-društava

Tehničko ispitivanje i analiza

Promidžba (reklama i propaganda)

Čišćenje svih vrsta objekata

Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.

Ostale uslužne djelatnosti

Tehničke i tehnološke znanosti

Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti

Međunarodni prijvevoz robe (tereta) i osoba

Međunarodni prometno-agencijski poslovi

Page 25: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

25

Poslovi međunarodnog otpremništva

Opskrba prijevoznih sredstava robom

Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom

Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu

Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu

Organizacija međunarodnih sajmova

Zastupanje stranih tvrtki

Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu

Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge

Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji

Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga

Usluge kontrole kakvoće i količine robe

Kupnja i prodaja robe

Obaljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupaca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na

priredbama, sajmovima, izložbama i sl.

Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

Pružanje usluga smještaja

Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom

Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom

Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta

Izvanredne okolnosti

Ne postoje izvanredne okolnosti koje su utjecale ili utječu na obavljanje navedenih djelatnosti.

Page 26: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

26

4.3 Vizija, misija i strateške odrednice

1. PROGRAMI I TRŽIŠTA ZA OSTVARIVANJE RASTA

Podravkin ključni cilj je razvijati se u visoko diferenciranim, strateškim poslovnim programima poput dodataka jelima, juha, (polu)gotovih jela, dječje hrane, kondimenata, pića te farmaceutici

Izgradnja jakih marki proizvoda u tim programima omogućit će dugoročnu profitabilnost kompanije

Pozicija Podravke drugačija je na pojedinim tržištima. U Jugoistočnoj Europi gdje tradiocionalno ima jak brand teži biti vodeća i najveća prehrambena kompanija sa sjedištem u regiji, dok na tržištima Centralne i Istočne Europe teži održati poziciju lidera u kategoriji univerzalnih dodataka jela te nuditi niz proizvoda u odabranim kategorija. Na tržištima Zapadne Europe i prekooceanskih zemalja Podravka nudi svoje proizvode u etno-segmentu, a sve više teži ponuditi svoje proizvode konsolidiranom maloprodajnom tržištu.

U Hrvatskoj, Jugoistočnoj i Centralnoj Europi lansiranjem novih proizvoda i potkategorija

unutar strateških programa u Podravci očekuju najveću kontribuciju rasta Značajan rast očekuje se i na tržištima Istočne i Zapadne Europe na kojima još nisu iskorišteni

svi potencijali Podravkine najjače marke Vegete Podravka će dodatni rast na ukupnoj razini nastojati postići i anorganski - akvizicijama i

strateškim savezima u regiji Jugoistočne, Centralne i Istočne Europe s temeljnim ciljem dodatnog jačanja pozicije u strateškim programima u kojima posluje na navedenim tržištima

2. TEMELJNE ODREDNICE STRATEGIJE

VIZIJA I MISIJA

Vizija Podravke je biti vodeća prehrambena kompanija po znanju, odnosu s potrošačima i prihodima među kompanijama sa sjedištem u regiji Jugoistočne, Centralne i Istočne Europe te farmaceutska kuća koja prepoznatljivim partnerskim pristupom ostvaruje više.

Misija Podravke je stvaranje visokokvalitetnih proizvoda s markom koji osvajaju povjerenje klijenata i potrošača.

CILJEVI I SMJERNICE

Opći strateški ciljevi

Cilj Podravke je prosječni godišnji rast organske prodaje u idućih 5 godina iznad prosjeka CAGR u regiji te prosječni dvocifreni godišnji rast neto profita

Biti vodeća prehrambena kompanija na definiranim strateškim tržištima Biti prepoznatljiv ponuđač farmaceutskih proizvoda Biti broj 1 ili broj 2 u definiranim strateškim programima na strateškim tržištima1 Postizati razinu efikasnosti iznad prosjeka svojih industrija na tržištima gdje Podravka posluje te

time ostvarivati interese svojih vlasnika. Boljim financijskim upravljanjem Podravka Grupe omogućiti poboljšanje novčanog toka nužnog za optimalno operativno poslovanje i stabilnost kompanije

Smanjenjem troškova nabave, prodaje i distribucije te općih i administrativnih troškova omogućiti veća ulaganja u marketing i istraživanje i razvoj proizvoda. Na taj način omogućit će se dugoročna perspektiva najjačih marki proizvoda kao generatora vrijednosti kompanije te željeni povrat za vlasnike

1 definirano vrijednosnim tržišnim udjelom

Page 27: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

27

Strateške smjernice

Razlikovanje od drugih kompanija po sposobnosti razumijevanja potreba potrošača, vlastitim markama proizvoda, visokoj kvaliteti proizvoda i poslovnih procesa

Rast prodaje ostvarit će se organskim rastom, razvojem svojih ključnih brandova, strateškim savezima u distribuciji i ostalim dijelovima lanaca vrijednosti te akvizicijama

Podizanje operativne efikasnosti kompanije je važan srednjoročni cilj u sklopu kojeg će se težiti i na racionalizaciji troškova u cijelom lancu vrijednosti

U odnosima s vlasnicima cilj je rast povrata na kapital i vrijednosti dionica Podravkin cilj je daljnja internacionalizacija, odnosno proširenje asortimana u strateškim

poslovnim programima Podravka teži inovativnosti s visokim udjelom novih proizvoda u prodaji Izgradnja korporativne kulture te motiviranih i zadovoljnih zaposlenika u skladu s ključnim

vrijednostima Podravke preduvjet je uspješnog razvoja, a zaposlenici su najveća vrijednost kompanije i izvor njenih konkurentskih prednosti

U strateškim programima Podravka teži imati vrhunsku svjetsku tehnologiju proizvodnje Svojim aktivnostima Podravka želi pridonijeti i razvoju opće društvene zajednice

PROVEDBA STRATEGIJE

Putem korporativnih strateških projekata poboljšati ključne segmente poslovanja kompanije (troškovno restrukturiranje, fokusiranje poslovanja na strateške poslovne programe s najvećim potencijalima daljnjeg razvoja)

Organizacija se mora razvijati u skladu sa strategijom - u tom cilju nužne reorganizacije će se provoditi na svim potrebnim razinama

Za provedbu korporativne strategije u svakodnevnom poslovanju započeo je s primjenom Sustav ključnih pokazatelja uspješnosti

Dugoročna konkurentnost ovisi o razvoju intelektualnog kapitala čiji razvoj je cilj Podravke

Page 28: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

28

4.4 Organizacijska struktura Grupe Podravka

Prikaz 5: Organizacijska struktura Grupe Podravka

Ured Člana uprave

Ured Člana uprave

Ured Člana uprave

Ured Člana uprave

Ured Člana uprave

TržišteJI Europe

TržišteCentralneEurope

Tržište IstočneEurope

Tržište prekooc.

zemalja

Riznica

Korporativne komunikacije

Kontroling

Računovodstvo

Marketing

Kontrola kval.i razvoj teh.

Ljudski potencijali i

pravo

Strateškirazvoj

Nabava

Upravljanjeuslugama

Poslovna

kvaliteta

Informatika

Tržište

Hrvatska

Farmaceutika,

Belupo d.d.

Proizvodnja II

Mesni proizvodi,

Danica d.o.o.

Energetika itehničke usluge

SPP P & P SPPFarma

Upravljačke službe koje odgovaraju članovima Uprave

Uprava

Logistika

Ured Uprave

Razvoj proizvoda

Upravljanjekomercijalnim

partnerima

Upravlj.međ. ključnim kupcima

Centralnapripr. i planiranje

proizvodnje

SPP Usluge

Korporativni sektori

Ured Predsjednika i

Članova Uprave

Tržište ZapadneEurope I

Tržište ZapadneEurope II

Poslovni nadzor

Proizvodnja I

GRUPA PODRAVKA

Legenda: SPP P & P – Strateško poslovno područje Prehrana i pića SPP – Strateško poslovno područje Farma - Farmaceutika

Page 29: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

29

4.5 Kratki pregled najznačajnijih kapaciteta

Tablica 5. Pregled najznačajnijih kapaciteta Podravka d.d.

* Navedene godine izgradnje predstavljaju godinu izgradnje prvotnog objekta, nakon čega je tijekom vremena izvršeno niz dogradnji i rekonstrukcija ** Kapaciteti su računati prema radu strojeva u tri smjene i broju radnih dana u godini Izvor: Podravka

Red. br. Tvornica Godina izgradnje* Godišnji kapacitet

(u t)**

1. PODRAVKA JELA 2003. 12.500

2. VEGETA KC 2000. 30.000

3. VEGETA POLJSKA 2000. 12.000

4. DJEČJA HRANA 1960. 4.000

5. LINOLADA 1982. 4.500

6. KOKTEL 1968. 4.000

7. STUDENAC LIPIK 1980. 70.000

8. KALNIK VARAŽDIN 1948. 20.000

9. POVRĆE UMAG 1912. 4.000

10. VOĆE 1956. 10.000

11. SANA HOĆE 1930. 5.441

12. PEKARNICA 1982. 3.600

13. MLINOVI 1961. 36.000

14. ITAL - ICE POREČ 1991. 2.800

15. LAGRIS ČEŠKA 1998. 85.634

16. LAGRIS SLOVAČKA 1958. 9.800

Page 30: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

30

4.6 Prodaja

Tablica 6. Pregled prodaje Grupe Podravka po tržištima u milijunima kuna

Red. Br. Tržište 2002. 2003. 2004. 2005. Indeks

05/04

1. Hrvatska 1.521 1.748 1.769 1.829 103,4

2. Jugoistočna Europa 507 687 723 789 109,1

3. Istočna Europa 113 116 114 135 118,4

4. Zapadna Europa 161 186 201 218 108,5

5. Centralna Europa 445 481 488 470 96,3

UKUPNO 2.747 3.218 3.295 3.441 104,4 Izvor: Podravka

U 2003. Grupa Podravka ostvarila je prihod od prodaje u iznosu od 3.217,7 milijuna kuna što je 17% više u odnosu na 2002. godinu. Na domaćem tržištu prodano je proizvoda u vrijednosti od 1.748,2 mil. kn, 15% više nego prethodne godine. Prodaja na inozemnom tržištu ostvarila je porast od 15% u odnosu na 2002. godinu, a ostvareni prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznosili su 1.469,5 milijuna kuna. Tijekom 2003. prodaja na hrvatskom tržištu je porasla za 15% u odnosu na prethodnu godinu, dok je povećanje prodaje na tržištu Jugoistočne Europe iznosilo čak 35%. Prodaja na tržištu Centralne Europe bila je veća za 8%, na tržištu Zapadne Europe, prekooceanskih zemalja i Orijenta za 15% a na tržištu Istočne Europe za 3% u odnosu na 2002.godinu.

U 2004. godini Grupa Podravka ostvarila je prihod od prodaje u iznosu od 3.295,0 milijuna kuna, što je za 2% više nego u 2003. godini. Prihod od prodaje na domaćem tržištu ostvaren je u iznosu od 1.769,1 milijuna kuna što je za 1% više u usporedbi s 2003. godinom. Na inozemnim tržištima ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 1.525,9 milijuna kuna, čime je zabilježeno povećanje prodaje za 4%. Na hrvatskom tržištu prodaja je porasla za 1%, dok je na tržištu Jugoistočne Europe zabilježen rast od 5%. Tržište Centralne Europe bilježi porast od 2% uz stabiliziranje poslovanja u Poljskoj. Na tržištu Zapadne Europe, prekooceanskih zemalja i Orijenta, ostvarena je 8% veća prodaja u odnosu na 2003. godinu. Prodaja na tržištu Istočne Europe manja je za 2% u odnosu na 2003. godinu. Najveći utjecaj na zabilježeni pad prodaje ima nepovoljan tečaj američkog dolara.

U 2005. godini prodaja Grupe Podravka iznosila je 3.441 milijuna kuna, što je za 4,4% više u odnosu na 2004. godinu. U ukupnoj prodaji domaće tržište sudjeluje s 53,2% ili 1.829 milijuna kn, te je ostvarena 3,4% veća prodaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Inozemna tržišta sudjeluju sa 46,8% u ukupnoj prodaji, odnosno 1.612 milijuna kn i ostvarila su porast od 5,6% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Na inozemnim tržištima najveći rast ostvaren je na tržištu Istočne Europe i to u iznosu od 18,5%, gdje je najznačajnije rusko tržište također ostvarilo rast od 19,9%. Značajan rast od 9,1% ostvaren je i na tržištu Jugoistočne Europe, unutar kojeg je najveći rast ostvaren na dva najvažnija tržišta u toj regiji – 35,2% u Srbiji i 11,2% u Bosni i Hercegovini.

U usporedbi s 2004. godinom prodaja na tržištu Zapadne Europe, prekooceanskih zemalja i Orijenta porasla je za 8,5%, dok je na tržištu Centralne Europe zabilježen pad od 3,7%.

Page 31: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

31

Tablica 7. Pregled prodaje Grupe Podravka prema strateškim poslovnim područjima u milijunima kuna

Red. Br. Tržište 2003. 2004. 2005. Indeks

05/04

1. Prehrana i pića 2.630 2.689 2.820 104,9

2. Lijekovi 573 595 611 102,7

3. Usluge 15 11 10 90,9

UKUPNO 3.218 3.295 3.441 104,4 Izvor: Podravka

Novom organizacijom definirana su tri strateška poslovna područja (“SPP”) i to: Prehrana i piće, Farmaceutika, Usluge. U strukturi prodaje Grupe Podravka za 2003. sa 81,7% sudjeluju Prehrana i piće (od čega se 20,0% odnosi na trgovačku robu), Farmaceutika sa 17,8%, a Usluge 0,5%. U strukturi prodaje za 2004. Grupe Podravka Prehrana i pića sudjeluju sa 81,6% (od čega se 21% odnosi na trgovačku robu), Farmaceutika sa 18% a Usluge sa 0,3%. U 2005. godini u strukturi prodaje Prehrana i pića sudjeluju sa 81,9% (od čega 19,4% otpada na trgovačku robu), Farmaceutika sa 17,8%, a Usluge sa 0,3%.

Tijekom 2005. godine prodaja u segmentu SPP Prehrana i piće povećana je za 4,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kod SPP Farmaceutika ostvarena prodaja je za 2,7% veća od prošlogodišnje, dok je prodaja u segmentu SPP Usluge manja za 9,1%.

Tablica 8. Pregled prodaje Grupe Podravka po grupama proizvoda u milijunima kuna

2004. 2005. Red. br. GRUPA PROIZVODA

Iznos % Iznos % Indeks 05/04

1 Vegeta - dodaci jelima 656 19,9 659 19,2 100,5

2 Meso i mesni proizvodi 265 8,0 312 9,1 117,7

3 Dječja hrana, slastice i snack 272 8,3 271 7,9 99,6

4 Podravka jela 222 6,7 234 6,8 105,4

5 Voće i povrće 223 6,8 237 6,9 106,3

6 Riža, grahorice i ostali proizvodi 178 5,4 162 4,7 91,0

7 Pića 164 4,9 158 4,6 96,3

8 Ostalo (Prehrana i pića) 133 4,1 118 3,4 88,7

9 Trgovačka roba 576 17,5 669 19,4 116,1

10 Lijekovi 595 18,1 611 17,7 102,7

11 Usluge 11 0,3 10 0,3 90,9

Ukupno 3.295 100 3.441 100 104,4 Izvor: Podravka

U 2005. nakon lansiranja novog dizajna Vegete u drugom kvartalu, čime je Vegeta dobila novi, suvremeniji izgled, tijekom trećeg kvartala intenzivno se radilo na finalizaciji uvođenja novog proizvoda pod markom Vegeta - Vegeta Mediteran. Prodaja Vegete zabilježila je rast prodaje u iznosu od 1% na inozemnim tržištima, koji u ukupnoj prodaji Vegete sudjeluju sa 79%, dok je na tržištu

Page 32: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

32

Hrvatske zabilježila pad od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Rast se ostvaruje na većini inozemnih tržišta, a najveći rast zabilježen je na tržištu Srbije i Crne Gore (24%), Rusije (5%), te na tržištima Mađarske (5%) i Bosne i Hercegovine (4%).

Meso i mesni program ostvaruje rast od 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći utjecaj na rast ima rast prodaje ostvaren na tržištu Hrvatske (20%), koja u ukupnoj prodaji mesa i mesnih proizvoda sudjeluje sa 76%. Rast prodaje ostvaruju i tržišta Bosne i Hercegovine (19%) te Sjeverne i Južne Amerike (128%). U promatranom razdoblju, osim konzerviranih mesnih proizvoda, započet je i izvoz kobasičarskih proizvoda te je započela proizvodnja goveđeg gulaša u Australiju za tržište Amerike i proizvodnja istog u Makedoniji. Lansiran je i novi proizvod Hrenovke 2+2 duopack.

Osim navedenih kategorija rast ostvaruju Podravka jela, Voće i povrće (lansiran novi proizvod Podravka Ketchup) te Trgovačka roba. Rast prodaje trgovačke robe rezultat je povećanja prodaje Nestle proizvoda

Pića ostvaruju pad prodaje od 3,7% čemu je razlog snažan ulazak konkurencije na tržište. Dječja hrana, slastice i snack također ostvaruju pad prodaje od 0,4%. Tržište koje u ovoj grupi proizvoda pokazuje značajan rast je tržište Rusije. Pad prodaje od 9% zabilježen je i kod riže, grahorica i ostalih proizvoda što predstavlja najavljenu stabilizaciju poslovanja u odnosu na prvo polugodište kada je pad iznosio 18%.

Prodaja u Hrvatskoj, koja je još uvijek vodeće tržište po ukupnim rezultatima, organizirana je po segmentima tržišta, tj. distributivnim kanalima:

a) Prodaja u kanalu klasične prehrane (“retail”), plasman prehrambenih proizvoda i pića iz vlastitog proizvodnog asortimana, te komplementarnih proizvoda iz seta trgovačkih roba (ekskluzivna distribucija asortimana Nestle i Adria);

b) Prodaja u kanalu GASTRO (HORECA), gdje se distribuira asortiman Podravka prehrane i pića primjeren uporabi na direktnom mjestu potrošnje (restoran, caffe bar, industrijski i institucionalni kupci);

c) Prodaja smrznutog programa (vlastiti proizvodi Ital-Ice d.o.o.), ekskluzivna distribucija programa Eskimo (sladoledi), distribucije programa smrznute ribe Adria i smrznutog povrća.

Prodaja na tržištu Hrvatske organizirana je u 6 regija: Središnja Hrvatska, Sjeverozapadna Hrvatska, Slavonija, Istra, Sjeverno Primorje, Dalmacija, sa distributivnim skladištima u Koprivnici, Zagrebu, Rijeci, Umagu, Poreču, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Osijeku i Lipiku.

Na hrvatskom tržištu Grupa Podravka radi direktno s više od 4.000 kupaca, nositelji prometa su ključni kupci. Prodajna operativa pokriva retail (trgovine), gastro kanal (hoteli, restorani, institucije, industrija) te impulsna mjesta potrošnje (sladoled).

Tržišni udio podravkinih lidera na hrvatskom tržištu: Vegeta 93% Podravka juhe 71% Dječja hrana 91%

Page 33: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

33

4.7 Kratki pregled investicijskih ulaganja u razdoblju od 2000. do 2005., te planirane investicije u 2006. godini

2000. započinje s radom nova tvornica Vegete u Koprivnici – investicija vrijedna 220,5 milijuna kuna. U suradnji s tvrtkom SAP 1999. godine uspješno je uveden novi integralni informacijski sustav SAP R/3 čime su stvorene pretpostavke za efikasno upravljanje materijalima, troškovima i robom, projekt je završen 2000. – investicija vrijedna 71 milijun kuna.

Nova tvornica lijekova Belupa u Koprivnici započela je s radom 2000. – investicija vrijedna 278,9 milijuna kuna.

Nova tvornica Vegete u Kostrzynu u Poljskoj otvorena je 2000. – investicija vrijedna 123,6 milijuna kuna.

Belupo je tijekom 2001. modernizirao svoju tehnološku opremu – blister linija – investicija vrijedna 13 milijuna kuna.

U tvornicu “Studenac” Lipik je tijekom 2002. godine investirano 63 milijuna kuna, a u 2003. investirano je 15 milijuna kuna.

U rujnu 2003. Podravka je otvorila novu tvornicu Podravka jela – strateška investicija vrijedna 129 milijuna kuna.

Belupova značajnija investicija u 2004. je izgradnja nove Tvornice polukrutih i tekućih lijekova u vrijednosti od 75,9 milijuna kuna.

U Danici je 2004. investirano 12,5 milijuna kuna u proširenje kapaciteta proizvodnje suhomesnatih proizvoda.

U 2004. u tvornici “Studenac” Lipik investirano je 13,3 milijuna kuna u povećanje proizvodnih kapaciteta.

2004. u tvornici Vegete investirano je 11,5 milijuna kuna u novu proizvodnu liniju.

2005. započele su aktivnosti na izgradnji nove Tvornice dječje hrane.

U 2005. u tvornici “Studenac” Lipik investirano je 12,7 milijuna kuna u modernizaciju proizvodnje.

U tvornici Mlinovi u Koprivnici 2005. investirano je 7,9 milijuna kuna s ciljem povećanja kapaciteta proizvodnje.

Ostale značajnije investicije u 2005., ukupne vrijednosti 15,7 milijuna kuna, odnose se na nove proizvodne linije u tvornici Vegete, Tvornici koktel peciva, tvornici “Kalnik” Varaždin, s ciljem uvođenja novih proizvoda.

Belupova značajnija investicija u 2005. godini je projekt Kontrole i osiguranja kakvoće vrijedan 40,6 milijuna kuna.

U 2006. godini planira se nastavak aktivnosti izgradnje nove Tvornice dječje hrane u Koprivnici, koja bi počela s radom u drugoj polovici 2007.. Vrijednost ove strateške investicije je 99,8 milijuna kuna. Nova tvornica predviđa korištenje postojećih 5.500 m2 i 2.800 m2 novoizgrađenog prostora, čime se povećava ekonomiziranje postojećih građevinskih resursa i infrastrukture industrijske zone. Ulaganje u modernizaciju tehnološkog procesa rezultirat će ispunjavanjem svjetskih normi koje se odnose na proizvodnju dječje hrane te unapređenjem konkurentskih sposobnosti proizvodnog programa. Također će se postići znatne uštede na utrošku sirovina, ambalaže i energije te će se smanjiti troškovi održavanja, a sve to će utjecati na povećanje ekonomičnosti proizvodnje. Ovom investicijom osigurat će se kontinuitet proizvodnje dječje hrane, omogućit će se proširenje postojeće ponude i uvođenje novih grupa proizvoda, uz osiguranje uvjeta proizvodnje koji zadovoljavaju svjetske norme i standarde.

Page 34: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

34

Značajnija planirana investicija u 2006. je i izgradnja distributivnog skladišta u Dugopolju, u vrijednosti od 30 milijuna kuna. Ovom investicijom povećat će se skladišni i komisioni kapaciteti, poboljšat kvaliteta distribucije, te smanjiti troškovi skladištenja i distribucije, supstitucijom dislociranih skladišta na regiji centralnim distributivnim skladištem za regiju Dalmacija.

U 2006. godini u tvornicu “Studenac” Lipik planira se investirati 16 milijuna kuna. Investicija se odnosi na modernizaciju tehnološkog procesa kojom će se povećati proizvodne i tehnološke mogućnosti, te tako stvoriti uvjeti za rast i razvoj kategorije pića.

Ostale značajnije investicije u 2006. bit će usmjerene u modernizaciju proizvodnje, s ciljem stvaranja uvjeta za: proizvodnju novih proizvoda, povećanje postojeće proizvodnje, povećanje ekonomičnosti proizvodnje, ispunjavanje svjetskih normi i standarda vezanih uz proizvodnju, što sve zajedno čini nužnost za daljnji profitabilan rast i razvoj poslovanja.

Belupova značajnija investicija u 2006. je registracija lijekova, u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna.

Page 35: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

35

4.8 Pozicija Grupe Podravke na tržištima Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe

U proteklih deset godina Grupa Podravka počinje značajnije izvoziti na strana tržišta. Prodaja na inozemnim tržištima organizirana je putem Podravkinih internacionalnih poduzeća, vlastitih predstavništava u inozemstvu i prodajnih predstavnika koji se organizacijski nalaze u Podravki u Hrvatskoj.

Tržište Jugoistočne Europe ostvaruje 48% ukupnog izvoza Podravke, pa je zbog toga u strategiji Podravke proglašeno kao strateško tržište. Podravka jedino na tom tržištu ostvaruje konkurentnu prednost u poznavanju tog tržišta, njihove poslovne kulture, poznatosti marke i visokom imidžu proizvođača. Upravo iz tih prednosti izrastao je i strateški savez sa Nestlé-om čime je Podravka dobila ekskluzivno pravo distribucije proizvoda Nestlé-a na tržištima Jugoistočne Europe.

Intencija je Podravke da na tržištima od strateškog interesa organizira vlastita poduzeća koja u potpunosti provode marketinšku i prodajnu politiku Podravke. Upravo su zbog toga na tom tržištu organizirana poduzeća sa sjedištem u Ljubljani, Sarajevu, Beogradu, Skopju i Podgorici koja u potpunosti organiziraju i upravljaju sa svim prodajnim aktivnostima na tom području.

Zbog specifičnosti tržišta na Kosovu, a u cilju daljnjeg unapređenja poslovanja, potpunijeg pristupa tržištu, potrošaču i prodajnom mjestu, krajem 2004. godine osnovano je predstavništvo u Prištini sa krajnjim ciljem osnivanja samostalnog poduzeća.

Na tržištu Srednje Europe Podravka ostvaruje 30% ukupnog izvoza, te je prodaja u potpunosti organizirana putem vlastitih poduzeća u Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, te u Češkoj. Pristupanje ovih zemalja u punopravno članstvo EU označava ujedno i veće prisustvo Podravke na tom tržištu. S jedne strane to je veliki izazov i prilika za kompaniju, dok s druge strane to predstavlja još veću obvezu i napor u smislu prilagođavanja zahtjevima vrlo probirljivog i konkurentski zrelog tržišta.

Prodaja na tržištu Zapadne Europe, prekooceanskih zemalja i Orijenta sudjeluje u ukupnom izvozu sa 14%, a organizirana je putem vlastitih poduzeća u Njemačkoj i Australiji , a početkom 2005. godine i u SAD-u. Osnivanje poduzeća u New York-u bilo je neophodno zbog ukazane potrebe bolje prisutnosti na tržištu koja omogućava efikasniju kontrolu i nadzor postojećih kanala distribucije i pronalaženje novih. Nadalje, to omogućava efikasnije kreiranje i provođenje marketinških aktivnosti radi kvalitetnije komunikacije sa potrošačima. Organizacija prodaje za ostale zemlje koje se nalaze na navedenom tržištu provodi se preko distributera, koji su ujedno i Podravkini kupci, a cjelokupni posao organiziraju prodajni predstavnici koji se nalaze u Podravki u Hrvatskoj.

Iznimno potencijalno tržište, na kojem je Podravka ostvarila 8% ukupnog izvoza, a ujedno i značajnu stopu rasta je tržište Istočne Europe, osobito Rusije na kojem je prisutna od 60- tih godina sa markama Vegeta, Podravka i Lino. Prodaja na tržištu Istočne Europe organizirana je preko Podravkinih predstavništava u Rusiji, Ukrajini i Pribaltiku. Na taj način ostvaruje se bolja prisutnost na tržištu, kontrola rada postojećih distributera, te pronalaženje novih. Ujedno se provode i određene marketinške aktivnosti. Na tom tržištu jedino je prodaja u Rumunjskoj organizirana preko vlastitog poduzeća u Bukureštu.

Page 36: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

36

4.9 Upravljanje

Sukladno Statutu Podravke Podravka ima Nadzorni odbor i Upravu. Navedena dva tijela su odvojena i nitko ne može biti član obaju tijela.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Podravke sastoji se od 11 članova. Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obavljati tu dužnost.

Tablica 9. Članovi nadzornog odbora Podravke

Ime i prezime Dužnost

mr. Božo Prka predsjednik Nadzornog odbora

mr. Marko Ećimović zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Darko Ostoja član Nadzornog odbora

mr. Đuro Zalar član Nadzornog odbora

Barica Macan članica Nadzornog odbora

dr. Marijan Cingula član Nadzornog odbora

Boris Hmelina član Nadzornog odbora

Goran Gazivoda član Nadzornog odbora

Milan Artuković član Nadzornog odbora

Ksenija Horvat članica Nadzornog odbora

Franjo Maletić član Nadzornog odbora

U nastavku navedeni su članovi Nadzornog odbora Podravke, kako slijedi:

mr. Božo Prka - predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1958. godine. Diplomirao je na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je direktor prodaje, a kasnije i financijski direktor Dione, Zagreb, savjetnik za financije u Konzultantskoj tvrtki Progres te savjetnik za poreze i računovodstvo u TEB-u, Zagreb. Godine 1992. imenovan je za pomoćnika ministra financija Republike Hrvatske, a 1993. godine zamjenika ministra financija Republike Hrvatske. Od 1994. do 1997. godine ministar je financija u Vladi Republike Hrvatske. 1996. godine izabran je za ministra godine – godišnja nagrada časopisa Central European. Predsjednikom Uprave Privredne banke Zagreb d.d. imenovan je 1998. godine. Sudionik je i govornik na brojnim konferencijama i seminarima u organizaciji Vijeća Europe, EFFAS-a, Euromoneyja, Wall Street Journala.

mr. Marko Ećimović - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Rođen je 1947. godine. Diplomirao je 1969. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a 1999. godine završio je poslijediplomski znanstveni studij na istom fakultetu. Zaposlio se u Podravki kao planer – analitičar 1970. godine, od 1975. do 1979. bio je direktor Sektora za organizaciju i raspodjelu, a od 1979. do 1983. godine direktor Sektora za planiranje investicija. U razdoblju od 1983. do 1986. godine direktor je RO Podravka – Belupo. Od 1989. do 1991. godine bio je član Poslovodnog odbora

Page 37: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

37

Podravke zadužen za ekonomiku, računovodstvo i informatiku. Od 1991. do 1996. godine savjetnik je predsjednika Uprave Podravke d.d., a od 1998. godine obavlja dužnost savjetnika u Sektoru financija. U razdoblju od 1990. do 1994. godine posebno je angažiran u procesu procjene i pretvorbe poduzeća kao nositelj poslova. Dobitnik je niza društvenih priznanja i nagrada za privredni i društveni razvoj. Aktivno se služi njemačkim jezikom.

Darko Ostoja - član Nadzornog odbora

Rođen je 1953. godine. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Zagrebu. Tečaj poduzetništva u Babson Collegeu, SAD, završio je 1991., a 1994. je položio brokerski ispit u Zagrebu. Od početka profesionalne karijere bavio se poduzetništvom u privatnom sektoru. U razdoblju od 1980. do 1990. vlasnik je i voditelj tvrtke Meting iz Čakovca, koja se bavi proizvodnjom rezervnih dijelova, remontom i rekonstrukcijom industrijskih postrojenja te ima 120 zaposlenika. Od 1990. do 1995. suvlasnik je i direktor konzultantske tvrtke Consult Invest d.o.o. iz Varaždina. Od 1995. suvlasnik je i direktor društva za poslovanje vrijednosnim papirima I.C.F. d.o.o. Zagreb. Njegovo je područje poduzetništvo i menadžment, vodio je značajne poslovne projekte, a naročito mnogobrojne akvizicije, od kojih su mnoge značile i ulazak inozemnog kapitala i znanja u Hrvatsku. Govori engleski jezik.

mr. Đuro Zalar - član Nadzornog odbora

Rođen je 1949. godine. Diplomirao na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, a 1990. godine i magistrirao na području biotehnologije na istom fakultetu. U Podravki d.d. zaposlen je od 1974. godine te obavlja sljedeće dužnosti: od 1974. do 1980. bio je tehnolog u Istraživanju i razvoju, od 1980. do 1983. tehnički direktor u Tvornici Juha, od 1983. do 1988. njezin direktor. Od 1988. do 1991. bio je direktor Industrije hrane, od 1991. do 1997. član Uprave Podravke d.d. Od 1997. do 2001. direktor je Investicijskih projekata, a od 2001. direktor je Kontrole kvalitete i razvoja tehnologija. Član je Upravnog odbora Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, zatim Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu i član Upravnog odbora Kluba prehrambenih tehnologa i nutricionista u Zagrebu. Koristi se njemačkim i engleskim jezikom.

Barica Macan - članica Nadzornog odbora

Rođena je 1949. godine. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1973. godine i iste se godine zapošljava u Agrariacoopu d.o.o., Zagreb, na mjestu samostalnog financijskog referenta. U Veletržnicu i hladnjaču d.o.o. Zagreb prelazi 1977. godine i obavlja poslove samostalnog referenta plana i analize, a 1978. godine imenovana je voditeljem knjigovodstva te, godinu dana kasnije, rukovoditeljem financijsko-računovodstvenog sektora. Veletržnica i hladnjača d.o.o. Zagreb jedno je vrijeme poslovalo u sklopu Unikonzuma d.o.o. Zagreb, a od 1990. godine zbog općeg interesa Veletržnica i hladnjača d.o.o. Zagreb proglašeno je javnim poduzećem u 100%-tnom vlasništvu Grada Zagreba. Od 1990. godine radi na mjestu financijskog direktora. Godine 2000. imenovana je zamjenicom pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba da bi se 2001. vratila u Zagrebačku veletržnicu d.d. na mjesto financijskog direktora. Bila je član Upravnog odbora Hlađenja d.d. Zagreb, član Nadzornog odbora Tržnice Zagreb d.o.o., član Nadzornog odbora Elektroinstalacije d.d. Zagreb.

dr. Marijan Cingula - član Nadzornog odbora

Rođen je 1953. godine. Diplomirao je 1975. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1985. godine postaje magistar ekonomije na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a 1992. stječe titulu doktora informacijskih znanosti na istom fakultetu. Od 1977. do 1980. radio je u Zagrebačkoj banci, ekspozitura Zabok. U razdoblju od 1980. do 1995. asistent je i docent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 1995. do 1998. bio je pomoćnik direktora i direktor Varaždinskog tržišta vrijednosnica d.d.. Vodio je proces restrukturiranja organizacije i razvoja trgovanja od klasičnog do modernog burzovnog trgovanja temeljem automatskog uparivanja naloga u elektronskom sustavu OTIS (On-line Trading Information System), koji je dizajnirala i implementirala

Page 38: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

38

domaća tvrtka IGEA d.o.o. Varaždin. U razdoblju od 1998. do 2001. direktor je i osnivač Ureda za razvoj i poduzetništvo VADEA d.o.o. Varaždin. Razvio je nezavisnu konzultatnsku tvrtku za poslovno savjetovanje, restrukturiranje, organizaciju te edukaciju menadžera (1990.). Kao stalni suradnik na edukaciji menadžera radi za Hrvatsku udrugu poslodavaca, Računovodstvo, reviziju i financije d.o.o. te DELFIN d.o.o.. Autor je prvog hrvatskog srednjoškolskog udžbenika za predmet poduzetništvo u srednjim ekonomskim školama (M. Cingula i suradnici: Poduzetništvo 1, ŠK, Zagreb, 1995.), a kao nakladnik pripremio je i dva udžbenika za srednje škole (M. Cingula: Poduzetništvo 2 za 3. i 4. razred srednjih ekonomskih škola te S. Weber i S. Boranić: Marketing u turizmu za 3. i 4. godinu u ugostiteljskim i turističkim školama). Od 2001. radi kao izvanredni profesor na Zagrebačkom sveučilištu, Fakultetu organizacije i informatike Varaždin. Pohađao je brojne specijalizacije u inozemstvu, a radio je i na organiziranju brojnih znanstvenih i stručnih skupova, domaćih i međunarodnih. Govori engleski, ruski i njemački jezik.

Boris Hmelina - član Nadzornog odbora

Rođen je 1945. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje diplomirani ekonomist. U ožujku 2000. godine položio je državni stručni ispit za stečajnog upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. Od 1970. do 1975. godine pomoćnik je direktora općih i kadrovskih poslova u Tvornici "Nikola Tesla", Zagreb, do 1977. šef je općih i kadrovskih poslova u UP Borongaj, Zagreb. Od 1977. do 1979. komercijalni je direktor u Poslovodnoj zajednici slatkovodnog ribarstva Jugoslavije, a od 1979. do 1988. direktor predstavništva Naftagas-prometa Novi Sad za Hrvatsku, Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu. U periodu od 1988. do 1991. komercijalni je direktor u CHROMOS-u, Tvornici sintetskih smola, Zagreb, gdje je od 1991. do 1997. obnašao dužnost predsjednika Uprave. Od 2002. godine obnaša dužnost stečajnog upravitelja u mnogim trgovačkim društvima. Godine 2003. osnovao je (i postao mu direktorom) Javno trgovačko društvo Hmelina i dr. za obavljanje stečajno-upraviteljske službe. Aktivno se služi engleskim, a pasivno talijanskim jezikom.

mr. Goran Gazivoda - član Nadzornog odbora

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja ekonomskih znanosti 1978. godine. Od veljače 1975. do ožujka 1977. radio je na poslovima uvoza (Astra Mašinoimpex trgovina Zagreb), a u razdoblju od ožujka 1977. do srpnja 1978. na poslovima kreditnih međunarodnih transakcija, odobrenja kredita i na poslovima sa stanovništvom (Ljubljanska banka, Zagreb). Od srpnja 1978. do kolovoza 1982. pomoćnik je direktora Poslovnice. Od kolovoza 1982. do 1986. vodio je poslove međunarodnog odjela za kredite Ljubljanske banke, Ljubljana. Od rujna 1986. do travnja 1996. bio je potpredsjednik LBS Bank – New York. Od svibnja do listopada 1996. predstavnik je i glavni direktor za operacije u Zagrebu – Creditanstalt New York. Od listopada 1996. do prosinca 1997. direktor je predstavništva Creditanstalt Zagreb. Od siječnja 1998. do prosinca 1999. zamjenik je predsjednika Uprave Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Zagreb i Nadzornog odbora CAIB Hrvatska. Od siječnja 2000. do lipnja 2001. predsjednik je Uprave Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Zagreb. U razdoblju od srpnja 2001. do lipnja 2003. predsjednik je Uprave HVB Bank Croatia d.d., te predsjednik Izvršnog vijeća Hrvatske udruge banaka. Od srpnja 2003. do travnja 2004. zamjenik je predsjednika Uprave Splitske banke d.d., predsjedavajući Glavne skupštine Hrvatske udruge banaka, član Nadzornog odbora RTL d.o.o. i član Izvršnog odbora Hrvatske međunarodne trgovačke komore. Od travnja 2004. zamjenik je predsjednika Uprave HVB Splitska banka d.d., predsjedavajući Glavne skupštine i zamjenik predsjednika Izvršnog vijeća Hrvatske udruge banaka, te član Izvršnog odbora Hrvatske međunarodne trgovačke komore.

Page 39: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

39

Milan Artuković - član Nadzornog odbora

Rođen je 1934. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prije dolaska u Franck radio je u Badelu u Zagrebu. Od ukupno 45 godina radnog staža 32 godine proveo je u Francku, generalni direktor bio je 28 godina i 3 godine komercijalni direktor. Direktor je IVERO konzaltinga d.o.o., većinskog vlasnika Francka, i predsjednik Nadzornog odbora Francka.

Ksenija Horvat - članica Nadzornog odbora

Rođena je 1966. godine. 1984. godine završila je srednju ekonomsku školu, a od 1984. god. zaposlena je u Podravki d.d. na poslovima referenta u likvidaturi. Godine 2000. diplomirala je na Višoj školi Ekonomskog fakluteta u Zagrebu te je raspoređena na poslove referenta nabave u maloprodaji Tržišta Republike Hrvatske. Školske godine 2000./2001. završila je školu pri SSSH Centra za industrijski dijalog te je od 2000. god. članica Glavnog odbora Sindikata PPDIV-a Hrvatske. U travnju 2001. izabrana je za glavnu sindikalnu povjerenicu Sindikata PPDIV-a Podravke d.d., a u srpnju iste godine za koordinatoricu Sindikata PPDIV-a za koncern Podravka, a te dužnosti obavlja i u novom mandatu, nakon posljednjih izbora 2003. godine. Od izbora za radnička vijeća 2002. godine obavlja dužnost zamjenice predsjednika Radničkog vijeća Podravke d.d.. Od 2002. god. članica je Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, zamjenica predsjednice Mjesnog odbora Banovec te članica Školskog odbora OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici.

Franjo Maletić - član Nadzornog odbora

Rođen je 1951. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Zagrebu te je od 1972. do 1983. godine bio zaposlen u poduzeću Sloga export-import. Od 1983. do 1987. godine bio je direktor JAT-a Zagreb, a od 1987. do 1991. godine JAT-a Canada. U razdoblju od 1991. do 1993. godine bio je direktor INA TOURS-a, od 1993. do 2000. direktor Golden marketinga te od 2000. do 2001. godine pomoćnik direktora Večernjeg lista. Trenutno je predsjednik Uprave društva VJESNIK d.d. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Page 40: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

40

Uprava

Uprava Podravke sastoji se od 6 članova.

Tablica 10. Članovi Uprave Podravke

Ime i prezime Dužnost

mr. Darko Marinac predsjednik Uprave

Dragan Habdija član Uprave

Miroslav Vitković član Uprave

Zdravko Šestak član Uprave

Saša Romac član Uprave

mr. Goran Markulin član Uprave

mr. Darko Marinac – predsjednik Uprave

Rođen je 1950. godine. Diplomirao je 1973. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine kasnije završava interdisciplinarni poslijediplomski studij. Menadžerski studij pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i studij vanjske trgovine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je 1986. godine, a 1987. godine Poslovnu školu CDG u Kölnu. Godine 1975. započeo je svoj rad u Plivi (vodećoj CEE farmaceutskoj grupi). Voditeljem projekta imenovan je 1978. godine, a zatim i generalnim direktorom tvornice penicilina. Direktorom Odjela veterine i agrokemije postao je 1984. godine. Od 1990. do 1992. godine radi kao direktor Plivinog odjela za istraživanje i razvoj. Utemeljio je i vodio Plivine tvrtke u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj. Od 1996. do 1999. godine bio je potpredsjednik Uprave Plive. Kao Integracijski direktor tvrtki Polfa Krakow i Lachema Brno, 1999. i 2000. godine bio je uključen u aktivnosti tvrtke vezane za spajanja i akvizicije. Od travnja 2000. godine obnaša dužnost predsjednika Uprave Podravke d.d.. Autor je jednog patenta, više tehničko-tehnoloških poboljšanja, dobitnik je nagrade INOVA (hrvatska izložba inovacija) i stručnih publikacija. Dobio je i nekoliko nagrada za uspjehe u managementu i poduzetništvu – Godišnju nagradu Plive, Godišnju nagradu Zagreba itd., a odlikovao ga je i predsjednik Hrvatske za unapređivanje hrvatskoga gospodarstva.

Kao predsjednik Uprave Podravke, mr. Darko Marinac zadužen je za:

koordiniranje poslova Društva po pojedinim područjima između pojedinih članova Uprave, a posebno razvoj financijskih i kadrovskih područja;

koordiniranje područja pravnih i organizacijskih poslova, razvoja poslovanja, odnosa s javnošću, Belupa d.d. i drugih područja za koja nije zadužen niti jedan od članova Uprave; pripremanje, sazivanje i vođenje sjednica Uprave.

Aktivno ili pasivno govori sedam jezika.

Dragan Habdija – član Uprave

Rođen je 1955. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1979. godine. Završio je međunarodnu poslovnu školu Brdo kod Kranja, te niz stručnih seminara. Od završetka studija do danas radi u Podravki. U Podravki se zaposlio kao referent za planiranje investicija i strateškog razvoja u Institutu Podravke, nakon toga obavlja funkciju rukovoditelja ekonomsko – financijske službe u Belupu, a direktor tog sektora je od 1983 do 1984. godine. Funkciju direktora Sektora za marketing u Belupu obavlja od 1984. do 1986. godine, a nakon toga postaje direktor Fermantacije i farmaceutike. Direktor poduzeća Belupo postaje 1991. godine, a od 1992. godine obavlja funkciju

Page 41: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

41

direktora marketinga u Podravki. Funkciju direktora sektora za planiranje, kontroling i određivanje cijena u poslovnom programu Prehrambeni proizvodi s markom obavlja od 1997. do 2000. godine. Funkciju izvršnog direktora za restrukturiranje Podravke obavlja godinu dana, nakon čega je 2001. godine postao izvršni direktor Podravkine strateške poslovne jedinice Vegeta i Podravka jela. Od 2003. obnaša dužnost člana Uprave Podravke d.d..

Kao član Uprave za poslovne programe (SPJ) i marketing, g. Dragan Habdija zadužen je za ostvarivanje strategije razvoja poslovnih programa (SPJ), ostvarivanje strategije marketinga i marketing programa te nove marketing projekte.

Miroslav Vitković – član Uprave

Rođen je 1967. godine. Diplomirao je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Završio je poslovnu školu u Brdu kod Kranja te mnoge stručne seminare. Po završetku studija zaposlio se u Podravki gdje radi i danas. U Podravki je obavljao poslove referenta uvoza, zatim funkciju direktora prodaje Podravka International – Prag, te nakon toga funkciju direktora prodaje Podravka International – Bratislava. Funkciju izvršnog direktora za tržište Hrvatske i jugoistočne Europe obavljao je od 2001. godine. Od 2003. godine obnaša dužnost člana Uprave Podravke d.d..

Kao član Uprave za područje jugoistočne Europe zadužen je za koordinaciju poslovne aktivnosti na tržištu Hrvatske i jugoistočne Europe, koordinaciju s ostalim članovima Uprave vezano za financijske, marketinške i proizvodne aktivnosti te Ital-Ice d.o.o..

Zdravko Šestak – član Uprave

Rođen je 1968. godine. Godine 1992. diplomirao je na Elektotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored brojnih seminara završio je i poslovnu školu IEDC Brdo kod Kranja i studij “Professional Diploma in Retailing Management” na Leeds Metropolitan University. U Podravki je zaposlen od 1993. godine kao sistem inženjer u Podravkinom elektroničko računskom centru. 1995. godine prelazi na radno mjesto LAN administratora u Sektoru istraživanje i razvoj. Zamjenik voditelja podtima za restrukturiranje korporacijskog poslovno-informacijskog sustava u okviru Tima za restrukturiranje Podravke prema profitabilnom rastu postaje 1996. godine. Od 1998. do 2000. godine radi kao zamjenik direktora projekta izgradnje i uspostavljanja novog poslovno-informacijskog sustava na razini čitave grupe Podravka implementacijom SAP R/3 sustava. Pored rada na tom projektu, od 1997. do 2001. godine obnaša funkciju pomoćnika direktora Informatike. Nakon toga prelazi na funkciju direktora Business Intelligence-a u Sektoru za razvoj poslovanja. Od 2002. do 2004. radi kao izvršni direktor projekta Efikasnost te voditelj projekta Reorganizacije i transformacije grupe Podravka. Sredinom 2004. godine imenovan je direktorom Sektora Informatika te Sektora Poslovni nadzor. Od 2005. godine obnaša dužnost člana Uprave Podravke d.d.. Aktivno govori engleski jezik.

Saša Romac – član Uprave

Rođen je 1968. godine. Godine 1994. diplomirao je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je “course for business administration and management” na University of Minessota, Minneapolis. Nakon završetka studija zaposlio se u Chromos boje i lakovi d.d. u Zagrebu gdje je, između ostalog, radio kao komercijalni predstavnik Chromosa u Moskvi. Od 1996. do 1997. godine radi u Herbos d.d. Sisak na mjestu direktora proizvodnog programa boja i premaza. Nakon toga se zapošljava u KUK GmbH Ried Austrija gdje do 2002. godine obnaša funkciju direktora predstavništva za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Sloveniju sa sjedištem u Zagrebu. U Podravku dolazi 2002. godine na funkciju izvršnog direktora za program Nestlea i trgovačku robu, a 2004. godine preuzima dužnost direktora Sektora upravljanja komercijalnim partnerstvima. Od 2005. godine obnaša dužnost člana Uprave Podravke d.d.. Aktivno govori engleski i ruski jezik.

Page 42: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

42

mr. Goran Markulin – član Uprave

Rođen je 1973. godine. a 1997. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2000. godine magistrirao na znanstvenom poslijediplomskom studiju Vanjska trgovina. Uz brojne stručne seminare, završio je i poslovnu školu IEDC Brdo kod Kranja i studij “Professional Diploma in Retailing Management” na Leeds Metropolitan University. Autor je mnogih znanstvenih radova, a zajedno s prof. Darkom Tipurićem izdao je knjigu “Strateški savezi”. U Podravki je zaposlen od 1998. godine, a radio je u Marketingu na mjestu product menadžera te voditelja marketing tima za grupu proizvoda prerađevine povrća. Godine 2000. iz Marketinga prelazi na mjesto voditelja industrijskih analiza u Sektoru za razvoj poslovanja gdje mu je osnovni posao bio uvođenje sistema poslovnog izvještavanja (business intelligence) i uspoređivanja (benchmarking) u Podravku. Početkom 2001. godine izabran je za izvršnog direktora Sektora za razvoj poslovanja, kasnije preimenovanog u Sektor za strateški razvoj. Predstavnik je Podravke d.d. u Svjetskom poslovnom savjetu za održivi razvoj (WBCSD). Od 2005. godine obnaša dužnost člana Uprave Podravke d.d.. Aktivno ili pasivno govori engleski, njemački, talijanski i češki.

Page 43: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

43

4.10 Zaposlenici

Podravka vlastite zaposlenike prepoznaje kao svoju najveću vrijednost. Stoga je temeljna karakteristika upravljanja ljudskim potencijalima Podravke sustavnost pristupa regrutiranju i razvoju zaposlenika koji za primarni cilj ima privući najbolje stručnjake te kroz kontinuirano usavršavanje zadržati postojeće ljudske resurse. U Podravci također ističu i činjenicu da jednaku pažnju pridaju mladim zaposlenicima, kojima je Podravka prvi poslodavac, novim zaposlenicima s relevantnim radnim iskustvom, kao i onima čija znanja akumulirana kroz niz godina unutar kompanije predstavljaju konkurentsku prednost za Podravku.

Upravo iz tog razloga razvijeni su razni programi usavršavanja, kao što je i Podravkin program pripravništva koji kroz desetomjesečni program ima za cilj upoznati nove zaposlenike s kompanijom, organizacijom rada, standardima i procedurama, te kroz treninge usavršiti njihova znanja i kompetencije.

Nadalje, kroz projekt Mapa sukcesije Podravka periodično identificira zaposlenike visokih menadžerskih i stručnih potencijala kao i potrebe za usavršavanjem dodatnih znanja, vještina i kompetencija kako bi ih sukladno tome ugradili u vlastite interne obrazovne programe.

Od internih obrazovnih programa u Podravci ističu POMAK, tj. program Podravkine menadžerske akademije. POMAK obuhvaća osnove poslovnog upravljanja tj. menadžerska znanja orijentirana upravljanju poslovnim procesima te vještine i kompetencije nužne za uspješno upravljanje ljudima. Krajem 2006. godine POMAK će završiti druga generacija polaznika koje se priprema za preuzimanje vodećih menadžerskih pozicija u kompaniji.

Unutar Podravke je u okviru planiranog redovnog usavršavanja svojih zaposlenika (fakulteti, poslijediplomski studiji, doktorski studiji) u 2006. godini uključeno 10% više polaznika u odnosu na prethodno razdoblje dok će u učenje stranih jezika u odnosu na prethodnu godinu bit uključeno 40% više zaposlenika.

Od standardiziranih sveučilišnih programa u Podravci ističu uključenost 30 polaznika u program “Professional Diploma in Retailing” koji organizira Leeds Metropolitan University.

Tijekom 2005. godine implementiran je sustav procjene menadžerske uspješnosti na stotinjak najvažnijih pozicija u kompaniji. Projekt pod nazivom SRCE (Sustavni Razvoj Ciljevi Evaluacija) tj. Sustavan proces upravljanja Razvojem kompanije i menadžera kroz kontinuirano praćenje realizacije poslovnih i razvojnih Ciljeva, te Evaluaciju njihovog postignuća koji uz implementaciju:

• sustava ključnih indikatora uspjeha (KPI) tj. ciljeva koje svaki od zaposlenika mora ostvariti kako bi se ostvarili strateški ciljevi grupe;

• sustava kontinuiranog izvještavanja kako bi zaposlenici bili informirani o stupnju realizacije postavljenih ciljeva;

• transparentnog sustava nagrađivanja temeljenog na ostvarenju zadanih ciljeva;

postojeće i buduće obrazovne i razvojne programe pokušava prilagoditi stjecanju i usavršavanju onih znanja, vještina i kompetencija nužnih za realizaciju strateških ciljeva Podravke.

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima u 2006. godini je nastaviti trend zapošljavanja visokoobrazovanih stručnjaka te sustavnim pristupom razvoju zaposlenika učvrstiti poziciju Podravke kao jednog od najpoželjnijih poslodavca na svim tržištima na kojima kompanija posluje.

Page 44: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

44

Tablica 11. Kvalifikacijska struktura zaposlenika Grupe Podravka i Podravke d.d.

Grupa Podravka Podravka d.d.

Stručna sprema Broj zaposlenika 1.2.2006. % Broj zaposlenika

1.2.2006. %

VIII, DR 11 0,2 4 0,1

VII/2, MR 72 1,2 39 0,9

VII/1, VSS 822 13,4 524 12,2

VI, VŠS 350 5,7 261 6,0

V, VKV 816 13,3 685 15,9

III, IV, KV, SSS 2.784 45,5 1.938 45,0

II, PKV 77 1,3 50 1,2

I, NKV, NSS 1.186 19,4 803 18,7

UKUPNO 6.118 100 4.304 100 Zaposleni u Podravka International nisu uključeni Izvor: Podravka

Tablica 12. Dobna struktura zaposlenika Grupe Podravka i Podravke d.d.

Grupa Podravka Podravka d.d.

Dobna grupa Broj zaposlenika 1.2.2006. % Broj zaposlenika

1.2.2006. %

od 18 do 29 godina života 548 9,0 352 8,2

od 30 do 39 godina života 1.877 30,7 1.398 32,4

od 40 do 49 godina života 2.507 41,0 1.740 40,4

od 50 do 59 godina života 1.149 18,8 790 18,4

60 i više godina života 37 0,6 24 0,6

UKUPNO 6.118 100 4.304 100 Zaposleni u Podravka International nisu uključeni Izvor: Podravka

Page 45: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

45

4.11 Sudski postupci i utjecaj ostalih ugovora na poslovanje

Podravka d.d. pokrenula je 411 ovršnih postupka, a ukupna vrijednost utuženih potraživanja u 2005. godini iznosi 10.937.458,45 kuna.

Od postupaka veće vrijednosti koji su još u toku, a u kojima je Podravka d.d. tuženik za istaknuti su sporovi koji je pokrenula Vama d.d. u stečaju iznosu od 2.402.901,50 kn, Ilirija banka d.d. u iznosu od 1.230.513,00 kn, Ministrarstvo financija – Porezna Uprava u iznosu od 1.038.707,86 kn.

Uzimajući u obzir iznijete podatke može se utvrditi da Podravka nije stranka u sudskom i/ili arbitražnom postupku, niti kao tužitelj ni kao tuženik, koji bi mogao imati i/ili je imao značajniji utjecaj na financijski položaj Podravke. Koliko je to poznato Podravki, trenutno nije u toku niti jedan postupak takvog karaktera niti pak postoji opasnost od pokretanja takvog postupka.

S obzirom na velik broj kupaca i dobavljača Podravke, niti jedan od spomenutih postupaka ne može imati presudan utjecaj na poslovanje poduzeća.

Ovisnost o tuđim patentima, licencijama i drugim ugovorima od većeg značenja za poslovanje

Podravka prehrambena industrija d.d. u svojem poslovanju nije ovisna o tuđim patentima, licencijama niti drugim ugovorima koji bi mogli imati značajni utjecaj na njeno poslovanje.

Page 46: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

46

4.12 Održivi razvoj i ekologija

Održivi razvoj

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska prihvaća i standarde zaštite okoliša Europske unije. Sporazumom su se Hrvatska i Unija obvezale surađivati u borbi protiv uništavanja okoliša radi promicanja njegove održivosti. Naglasak je u Sporazumu na zaštiti od prirodnih katastrofa radi osiguranja zaštite ljudi, životinja, imovine i okoliša od katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Program LIFE namijenjen je razvoju i provedbi politike zaštite okoliša Europske unije s naglaskom na promicanje održivoga razvoja.

Održivi razvoj je složen pojam koji sadrži komponentu zaštite okoliša, socijalnu komponentu kao i ekonomsku komponentu. Ideja održivoga razvoja nastala je povezivanjem različitih utjecaja proizvodnje i razvoja s neminovnim utjecajima na široko shvaćen okoliš. Osnovni moto nije zaustavljanje razvoja već pronalaženje putova razvoja koji neće ugroziti okoliš uz naglasak na socijalnom faktoru, poboljšavanjem uvjeta života.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša ima u Podravki dugu tradiciju. Već početkom 70-tih godina prošloga stoljeća u Podravki je izgrađen prvi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Razvoj ekologije, unutar odjela za Razvoj tehnologije i kontrole, na sadašnji način djeluje od ožujka 1998. godine. Osnova djelovanja su razvoj zakonske i podzakonske regulativa te Plan djelovanja za zaštitu okoliša usuglašen s EBRD-om, nakon ekološke revizije koju je izvršila Eco-Ina.

Tako postavljena zaštita okoliša podrazumijeva cjelovita rješenja za sve cjeline u koncernu, a uključuje:

Problematiku otpadnih voda Gospodarenje otpadom u najširem smislu Rješavanje opasnih tvari Emisije u zrak Vođenje katastra zagađivača Rješavanje sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže koji iz bilo kojih razloga ne odgovaraju Suradnju u odabiru “čistih tehnologija” i uklapanje u ekološke standarde prilikom

projektiranja i rekonstrukcija pogona Odvodnju i sanaciju kanalizacijskih sustava Laboratorijska kontrola – ovlašteni laboratorij

Prioritetno su rješavani najveći problemi koji bi mogli imati najteže posljedice, a kasnije i ostali. Rješavanje preostalih poznatih problema kao i onih koji se mogu očekivati ima za cilj približavanje Podravke Europskim standardima zaštite okoliša.

Grupa Podravka imala je niz značajnih projekata vezanih za zaštitu okoliša, od rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tvornica na industrijskoj zoni Danica, izgrađen je novi magistralni cjevovod za odvodnju opasnih voda tvornica na industrijskoj zoni Danica, instalirana je oprema i mobilna skladišta za opasni otpad za sve cjeline u Grupi Podravka, pokrenuto je sustavno zbrinjavanje ambalažnog otpada na cijelom području Hrvatske, izgrađen je novi sustav za prikupljanje otpadnih voda u tvornici Povrće u Umagu čime je riješen problem ispuštanja otpadnih voda. Osim nabrojenih, poduzete su bile brojne aktivnosti s ciljem daljnjeg razvoja i zaštite okoliša.

Page 47: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

47

5. SAŽETAK FINANCIJSKIH PODATAKA

Prikazani sažetak financijskih podataka koji slijedi sačinjen je korištenjem isključivo revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu Podravka te revidiranih financijskih izvještaja za Podravku d.d. za godine koje su završile na dan 31.12.2003., 2004. te 2005. Izvještaji su pripremljeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Reviziju za poslovne godine 2003., 2004. i 2005. izvršilo je društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Page 48: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

48

Bilanca Grupe Podravka i Podravke d.d. za 2005., 2004. i 2003. godinu u tisućama kuna (aktiva)

Grupa Podravka Podravka d.d.

31.12.2005. 31.12.2004. 31.12.2003. 31.12.2005. 31.12.2004. 31.12.2003.

Dugotrajna imovina

Nekretnine, postrojenja, oprema 1.655.399 1.740.374 1.800.330 991.534 1.043.724 1.087.990

Nematerijalna imovina 91.237 122.450 156.969 42.286 70.684 96.302

Odgođena porezna imovina 11.098 1.234 1.313

Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

22.477 19.735 21.150 18.423

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 13.195 10.634 14.729 246.308 181.488 238.831

Ulaganja u podružnice 421.539 428.985 428.965

Ukupno dugotrajna imovina 1.793.406 1.894.427 1.973.341 1.722.817 1.743.304 1.852.088

Kratkotrajna imovina

Zalihe 569.092 568.924 610.314 235.347 273.091 283.504

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 908.835 884.983 790.166 511.633 608.390 532.070

Netekuća imovina koja se drži radi prodaje 15.260 - 15.882 5.610 14.655

Novac i novčani ekvivalenti 126.234 65.206 104.329 77.525 24.683 32.809

Ukupno kratkotrajna imovina 1.619.421 1.519.113 1.520.691 830.115 906.164 863.038

UKUPNO AKTIVA 3.412.827 3.413.540 3.494.032 2.552.932 2.649.468 2.715.126

Page 49: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

49

Bilanca Grupe Podravka i Podravke d.d. za 2005., 2004. i 2003. godinu u tisućama kuna (pasiva)

Grupa Podravka Podravka d.d.

31.12.2005. 31.12.2004. 31.12.2003. 31.12.2005. 31.12.2004. 31.12.2003.

Dugoročne obveze

Dugoročni dug 515.358 684.496 501.459 408.698 560.279 363.345

Rezerviranja 14.134 11.985 - 10.704 - -

Ukupne dugoročne obveze 529.492 696.481 501.459 419.402 560.279 363.345

Kratkoročne obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 590.709 565.823 575.942 284.694 278.512 283.388

Kratkoročni krediti 317.640 271.808 636.530 135.808 95.781 393.052

Rezerviranja 53.827 - 1.461 -

Ukupno kratkoročne obveze 962.176 837.631 1.212.472 421.963 374.293 676.440

Ukupne obveze 1.491.668 1.534.112 1.713.931 841.365 934.572 1.039.785

Dionička glavnica

Dionički kapital 1.635.796 1.627.060 1.600.215 1.632.544 1.621.980 1.599.620

Pričuve 125.514 109.182 104.762 70.581 65.331 79.677

Zadržana dobit 159.849 143.186 75.124 8.442 27.585 -3.956

Ukupna dionička glavnica 1.921.159 1.879.428 1.780.101 1.711.567 1.714.896 1.675.341

UKUPNO PASIVA 3.412.827 3.413.540 3.494.032 2.552.932 2.649.468 2.715.126

Page 50: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

50

Račun dobiti i gubitka Grupe Podravka i Podravke d.d. za 2005., 2004. i 2003. godinu u tisućama kuna.

Grupa Podravka Podravka d.d.

I.- XII. 2005. I.- XII. 2004. I.- XII. 2003. I.- XII. 2005. I.- XII.2004. I.- XII.2003.

Prihodi od prodaje 3.441.378 3.294.949 3.217.662 1.569.037 1.541.495 1.531.741

Troškovi sadržani u prodanim proizvodima (2.104.473) (2.003.009) (1.968.469) (960.722) (949.995) (976.772)

Bruto dobit 1.336.905 1.291.940 1.249.193 608.315 591.500 554.969

Ostali gubici neto (621) (4.667) (11.996) (9.224) 2.252 (16.768)

Opći i administrativni troškovi (359.215) (339.624) (341.614) (212.658) (196.917) (215.846)

Troškovi prodaje i distribucije (899.371) (812.327) (788.732) (411.749) (375.019) (395.859)

Ostali prihodi 9.674 16.482 15.161 48.990 48.297 102.197

Ostali rashodi (1.882) (11.358) (14.340) (3.225) (8.521) (3.069)

Dobit iz redovnog poslovanja 85.490 140.446 107.672 20.449 61.592 25.624

Troškovi financiranja-neto (15.649) (48.061) (73.930) (6.887) (34.007) (45.970)

Dobit prije poreza na dobit 69.841 92.385 33.742 13.562 27.585 (20.346)

Porez na dobit (7.215) (18.365) (23.784) - - -

Neto dobit 62.626 74.020 9.958 13.562 27.585 (20.346)

Page 51: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

51

Izvještaj o novčanom toku Grupe Podravka i Podravke d.d. za 2005. 2004. i 2003. godinu u tisućama kuna.

Grupa Podravka Podravka d.d.

2005. 2004. 2003. 2005. 2004. 2003.

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Novac generiran poslovanjem 363.545 356.929 286.838 164.550 157.076 135.306

Plaćeni porez (14.180) (26.777) (31.822) - - -

Plaćene kamate (40.747) (43.654) (37.296) (28.200) (27.784) (21.709)

308.618 286.498 217.720 136.350 129.292 113.597

Novčani tok od ulagačkih aktivnosti

Kupovina udjela, neto odljev novca - (2.257) (3) (2.257) (34)

Nabava materijalne i nematerijalne imovine (134.597) (131.400) (272.296) (68.850) (70.617) (170.144)

Prodaja materijalne i nematerijalne imovine 9.708 4.857 4.161 3.399 984 2.232

Dani dugoročni krediti i depoziti (554) (8) (11) (501) (8.886) (23.051)

Povrat danih dugoročnih kredita i depozita 370 5.882 87.791 70.629 56.310 118.057

Nabava utrživih vrijednosnica (6.679) (24.479) (8.979) (6.679) (24.479) (8.979)

Prodaja utrživih vrijednosnica 5.891 20.900 8.601 5.891 20.900 8.618

Dani kratkoročni krediti i depoziti - (6.150) (2.102) (1.439) (44.767) (11.074)

Povrat danih kratkoročnih kredita i depozita - 3.150 59 11.521 10.809 29.733

Primljene kamate - 39 185 15.785 18.120 14.187

Primljene dividende 355 343 456 355 343 456

Isplata nagrade iz zadržane dobiti - (2.269) - -

(125.506) (131.392) (182.135) 30.108 (43.540) (39.999)

Novčani tok od financijskih aktivnosti

Nabava vlastitih dionica (18.858) (3.405) (195.959) (3.440) - (195.959)

Prodaja vlastitih dionica 20.444 17.748 989 5.026 14.343 989

Primici od dugoročnih kredita 58.725 143.432 166.969 19.043 83.722 90.953

Otplata dugoročnih kredita (165.584) (183.596) (166.277) (108.545) (101.398) (94.230)

Primici od kratkoročnih kredita 241.565 247.564 607.614 14.242 162.162 497.815

Otplata kratkoročnih kredita (232.908) (421.093) (368.544) (14.474) (257.828) (320.130)

Primici od izdanih obveznica - 15.829 - - 15.829 -

Isplata dividende (25.468) (10.708) (51.242) (25.468) (10.708) (51.242)

(122.084) (194.229) (6.450) (113.616) (93.878) (71.804)

Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata

61.028 (39.123) 29.135 52.842 (8.126) 1.794

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja: 65.206 104.329 110.468 24.683 32.809 66.061

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 126.234 65.206 104.329 77.525 24.683 32.809

Page 52: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

52

6. ČIMBENICI RIZIKA

6.1 Općenito o rizicima

Prilikom ulaganja u vrijednosne papire ulagatelj, sukladno vlastitim preferencijama odnosa rizika i povrata iz ulaganja, svjesno preuzima pojedine vrste rizika. Pri razmatranju ulaganja u obveznice Podravke potencijalni ulagatelj trebao bi uzeti u obzir čimbenike rizika izložene u nastavku, ali se ulagatelj upućuje i na vlastitu ocjenu i prosudbu financijskog položaja Podravke, uvjeta izdanja, kao i ostalih utjecaja i informacija koje mogu utjecati na uspješnost izdanja.

6.2 Rizik poslovnog okruženja

Rizik poslovnog okruženja određen je političkim, ekonomskim i socijalnim uvjetima u zemlji, ali i regiji koji utječu na poslovanje i uspješnost poslovanja domaćih poslovnih subjekata. Kako su kretnja u prehrambenoj industriji, između ostalog, pod utjecajem stopa rasta bruto domaćeg prozvoda, promjena u životnom standardu, stupanj političke, ekonomske i socijalne razvijenosti u značajnoj mjeri određuje i razvoj prehrambene industrije.

Politički rizik pojedine države uključuje sve rizike povezane s mogućom političkom nestabilnošću, a u svojoj krajnosti uključuje i integritet i opstojnost države. Uzimajući u obzir trenutne unutarnje i vanjsko-političke odnose, Hrvatska je stabilna parlamentarna demokracija čiji je glavni vanjsko-politički cilj uspješno uključivanje u Europsku uniju i NATO.

Hrvatska je proces približavanja Europskoj uniji započela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., provedbom kojega Republika Hrvatska ubrzano ispunjava političke, gospodarske i pravne kriterije za članstvo u Europskoj uniji (kriteriji iz Kopenhagena). Također, komponenta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koja se u svojim zahtjevima odnosi na jačanje regionalne suradnje neposredno djeluje na učvršćivanje stabilnosti šire regije što je jedan od preduvjeta uspješnog gospodarskog razvoja.

Sukladno cilju uspješnog pridruživanja Europskoj uniji Hrvatska je znatan dio svojih aktivnosti usmjerila na reforme potrebne za uspješno usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije (acquis communautaire-om), kao i na razvoj i održavanje intenzivnih partnerskih odnosa sa zemljama članicama Europske unije. Službenim početkom pregovora o priključenju Europskoj uniji 3. listopada 2005. Republika Hrvatska intenzivirala je aktivnosti vezane uz prilagodbu europskim standardima i normama. Za očekivati je da će proces prilagodbe utjecati i na prehrambenu industriju i poslovanje pojedinih tvrtki unutar prehrambene industrije koje će se u raznim područjima svoje djelatnosti, kao što su kontrola kvalitete proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, morati uskladiti sa kriterijima i standardima Europske unije.

Otvorena pitanja koja Hrvatska ima sa svojim susjedima ne utječu na političku stabilnost države već predstavljaju legitimno zastupanje strateških i gospodarskih interesa države u međunarodnim odnosima, kao što to čine i sve druge razvijene države.

Politički i opći društveni rizik svojstven je svim dijelovima jednog društva i na njega se iz perspektive pojedinca, u pravilu, ne može individualno utjecati.

6.3 Rizik industrije

Podravka je, kao složena grupa s poslovnom djelatnošću u nekoliko gospodarskih grana, suočena sa izazovima prisutnim u prehrambenoj, mesnoj i farmaceutskoj industriji u zemlji i inozemstvu.

Page 53: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

53

Prehrambena i mesna industrija suočene su s promjenama u potrošačkim i prehrambenim navikama potrošača, promjenama u stilu života i sve većom razvijenošću svijesti potrošača na području vlastite prehrane. Navedene promjene stavljaju pred mesnu i prehrambenu industriju izazov kontinuiranog prilagođavanja asortimana proizvoda potrebama i zahtjevima potrošača kao i unapređenja kvalitete postojećih proizvoda što s druge strane zahtjeva inovaciju, kao i ulaganja u tehnološki razvoj, proizvodne procese i ljudske resurse. Pri tome treba uzeti u obzir i trajanje i troškove postupka registracije novih proizvoda na domaćem i inozemnim tržištima.

Podravka je kao kompanija koja oko 45% svoje prodaje ostvaruje na inozemnom tržištu suočena sa strogim kriterijima provjere kvalitete proizvoda prilikom izvoza. Međutim, kontinuirani rast prodaje u inozemstvu znak je uspješnog zadovoljavanja kriterija kvalitete i standarada zemalja koje Podravka izvozi i u kojima ima svoje proizvodne kapacitete. Uključivanje Hrvatske u regionalne i svjetske gospodarsko-političke organizacije, između ostalog pridruživanje Europskoj uniji, Podravki otvara niz mogućnosti ali i stavlja pred nju specifične zahtjeve kojima se prehrambena industrija mora ubrzano prilagođavati i izlaže ju sve većem pritisku konkurencije.

S obzirom na široki asortiman proizvoda, podijeljenih po grupama, odnosno segmentima, svaki segment izložen je specifičnim rizicima koji utječu na uspješnost poslovanja i financijske rezultate Podravke. Poslovni rezultati koje ostvaruje segment pića pod značajnim su utjecajem vremenskih prilika koje u velikoj mjeri determiniraju razinu potrošnje voda i ostalih bezalkoholnih pića. Stoga je prodaja proizvoda iz ovog segmenta podložna oscilacijama i bilježi pad u godinama loših vremenskih prilika. Segment proizvodnje lijekova Belupo suočen je s rizicima farmaceutske industrije. Najistaknutiji problemi u ovom segmentu su kretanje cijena lijekova, promjene u listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstvo, poteškoće u naplati potraživanja od veledrogerija, suočenost s mogućim reformama zdravstvenog sustava, padom profitnih marži i ekološkim rizikom, odnosno problemom zbrinjavanja otpada i starih lijekova.

Kako bi se čim uspješnije suočila s navedenim rizicima, Podravka posvećuje izuzetnu pažnju sveobuhvatnom praćenju svjetskih trendova u prehrambenoj industriji, te nastoji držati korak s najnovijim tehnološkim dostignućima nudeći tržištu inovirane i nove proizvode sa sve većim udjelom novoostvarene vrijednosti.

Ovisnost o jednom proizvodu – Vegeta

Vegeta je najvažniji strateški proizvod Podravka prepoznatljiv diljem svijeta. Prihodi od prodaje ovog proizvoda čine oko 20% ukupnih prihoda od prodaje što predstavlja potencijalni rizik za Podravku u slučaju drastičnog smanjenja proizvodnje i/ili padu prodaje na domaćem i/ili inozemnom tržištu. Iako je Vegeta u 2005. u odnosu na 2004. ostvarila rast prodaje od 2% negativne promjene u proizvodnji, prodaji i naplati prodaje Vegete mogle bi imati značajan utjecaj na financijski rezultat Podravke.

6.4 Rizik konkurencije

Na važnost prehrambene industrije, točnije sektora prozvodnje hrane i pića upućuje podatak o visokom udjelu toga sektora u ukupnoj industrijskog proizvodnji. Proizvodnja hrane i pića tradicionalno čini najveći udio u ukupnoj prerađivačkoj industriji. Prehrambenu industriju karakterizira stalna i rastuća potražnja koja je između ostalog posljedica porasta životnog standarda i kvalitete prehrambenih navika i koja je uzrokovala snažnu konkurenciju unutar sektora.

Upravo su potencijal i ostvarene stope rasta industrije hrane i pića u velikoj mjeri utjecale na povećanje konkurencije u ovom sektoru. Osim toga, prisutan proces globalizacije, politička stabilnost, razvoj i liberalizacija tržišta, kao i rast životnog standarda uvelike su utjecali na uklanjanje tržišnih barijera i povećanje stupnja konkurencije u prehrambenoj industriji. Dodatni utjecaj na izloženost domaćih prehrambenih tvrtki konkurenciji velikih svjetskih kompanija proizlazi iz procesa približavanja Hrvatske Europskoj uniji.

Također, usklađivanjem zakonodavstva država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji s ”acquis communautaire”-om, ali i država obuhvaćenih Procesom stabilizacije i priduruživanja, postupno se

Page 54: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

54

uklanjaju prepreke u pripajanju ovih tržišta unutarnjem tržištu Europske unije, te postavljaju novi standardi i norme. Rezultat navedenih procesa je velika izloženost lokalnih prehrambenih kompanija globalnoj konkurenciji uz istovremeno stvaranje novih poslovnih mogućnosti lokalnim kompanijama brzim otvaranjem stranih tržišta.

S druge strane, ulazak u Europsku uniju i otvaranje inozemnih tržišta domaćim kompanijama poput Podravke koja je u značajnoj mjeri već prisutna na inozemnim tržištima, otvara mogućnosti daljnjeg razvoja, novih poslovnih mogućnosti i jačanja trenutne tržišne pozicije na tržištima u regiji. Osim toga, potrebno je istaknuti da je prehrambena industrija u velikoj mjeri određena lokalnim potrošačkim i prehrambenim navikama i potrebama, pa domaće prehrambene kompanije, kao što je Podravka, koje kontinuirano unaprijeđuju kvalitetu svojih proizvoda i proširuju svoj asortiman, uspijevaju ne samo održati već i ojačati svoje poslovanje i tržišnu poziciju na domaćem tržištu.

Stoga, Podravka, kao kompanija s jasnom razvojnom i ulagačkom strategijom, posjeduje snage potrebne da se uspješno prilagodi konkurentskim zahtjevima i domaćeg i inozemnog tržišta.

6.5 Rizik trgovine

Posljednjih godina razni multinacionalni trgovački lanci ušli su na hrvatsko tržište. Dolazak inozemnih trgovačkih lanaca znači i povećanu koncentraciju proizvoda inozemnih proizvođača na domaćem tržištu. Osim toga mnoge domaće prehrambene kompanije posjeduje vlastite trgovačke lance, odnosno distribucijske i prodajne kapacitete.

Da bi proizvodi domaćih prehrambenih kompanija našli svoje mjesto u trgovačkim lancima i trgovinama potrebna je jasna i prepoznatljiva marketinška strategija i kontinuirano jačanje marki proizvoda kako bi se intenzivirala potražnja za proizvodima i tako ojačala pregovaračka moć prehrambene industrije prema trgovini. Budući da razvoj distribucijskog segmenta ide u smjeru premještanja ključne uloge na potrošača, trgovačke komapnije moraju uvažavati signale krajnjih potrošača. Time je stvoren prostor za kompanije, poput Podravke, da svojom kvalitetnom marketinškom kampanjom uspješno pozicioniraju svoj položaj u trgovačkim lancima.

Podravka ima razvijene partnerske odnose s trgovačkim lancima te zajedno s njima radi na prepoznavanju promjena u zahtjevima potrošača i zadovoljavanju njihovih proizvoda.

6.6 Poslovni rizik

Korporacije su svakodnevno izložene poslovnom riziku koji obuhvaća rizik lošeg poslovanja i smanjenja stabilnosti kompanije. Loše poslovne odluke, loši poslovni i financijski rezultati pojedinog segmenta, neefikasna kontrola troškova i slično povećavaju poslovni rizik i mogu rezultirati nestabilnošću poslovanja komapnije.

Podravka sustavno koristi određene pokazatelje kroz koje prati poslovni rizik. Tako svako značajnije odstupanje pokazatelja likvidnosti, profitabilnosti i zaduženosti od njihovih normalnih vrijednosti predstavlja signal povećanog poslovnog rizika i zahtjeva poduzimanje prikladnih mjera kako bi se osigurala stabilnost u poslovanju kompanije.

Aktivnosti koje u svojem poslovanju obavlja Podravka izlažu je raznim financijskim rizicima, uključujući učinke promjena tržišnih cijena te promjene deviznih tečajeva i kamatnih stopa.

Potencijalni rizik poslovanja Podravke sastoji se u činjenici da Grupa Podravka posluje u različitim državama s različitim valutama kao zakonskim sredstvima plaćanja. U skladu s računovodstvenim pravilima koja su na snazi u Hrvatskoj, te Međunarodnim računovodstvenim standardom broj 21, Podravka mora napraviti revaluaciju ukupne monetarne pozicije podružnica izvan Hrvatske kojima je valuta izvješćivanja različita od kune, u vlastitu valutu izvješćivanja – hrvatsku kunu. Zbog navedene izloženosti prema kretanjima tečaja kune prema EUR-u (velik dio financijskih obveza Podravke ima valutnu klauzulu u EUR), te manjim dijelom u ovisnosti od kretanja tečaja kune prema USD, rezultati poslovanja Podravke mogu biti u određenoj mjeri pod utjecajem promjena vrijednosti navedenih

Page 55: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

55

valuta. Grupa Podravka koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i obrtnog kapitala, te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava u obliku kreditnih linija.

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Grupu Podravka u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i dane kredite. Grupa Podravka svoju gotovinu drži u velikim bankama, tako da je taj rizik zanemariv. Potraživanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Dani krediti uglavnom se odnose na potraživanja od povezanih poduzeća.

Prihod Grupe Podravka i novčani tok od njezinih poslovnih aktivnosti ovise o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Većina posudbi je iskazana prema varijabilnim kamatnim stopama (stope vezane uz EURIBOR, WIBOR, BUBOR, PRIBOR i TOM kod dugoročnih kredita, te trezorske zapise Ministarstva financija kod komercijalnih zapisa).

6.7 Ekološki rizik

Poput ostalih proizvođača i Podravka u okviru svojih djelatnosti stvara otpad, od kojeg dio spada u kategoriju opasnih otpada. Stoga Podravka podliježe raznim propisima vezana uz zdravlje, sigurnost i zaštitu okoliša, i o zbrinjavanju otpada.

Podravka ima razvijenu politiku zaštite okoliša koja, između ostalog, definira politiku zbrinjavanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom, rješavanja opasnih tvari, laboratorijske kontrole itd., čime je minimaliziran rizik značajnijih troškova uslijed kršenja postojećih propisa i zakona.

Page 56: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

56

7. STRUKTURA KAPITALA I ZADUŽENOST

Struktura kapitala Grupe Podravka na dan 31.12. 2005. , 2004. i 2003. godine u tisućama kuna dana je u sljedećoj tablici:

Grupa Podravka (u tis. kn) Obične dionice

Kapitalna dobit

Vlastite dionice

Dionički kapital Pričuve Zadržana dobit Ukupno

Stanje 1. siječnja 2003. 1.812.809 12.001 (30.730) 1.794.080 70.592 154.286 2.018.958

Nova emisija obveznica 1.112 - - 1.112 - 1.112

Objavljena dividenda - - - (52.333) (52.333)

Prodaja vlastitih dionica - 989 989 - 989

Kupnja vlastitih dionica - (196.561) (196.561) - (196.561)

Smanjenje kapitala (190.800) 190.800 36.787 - -

Prijenos u zakonske i ostale pričuve

- - - (36.787) -

Neto dobit za godinu - - - 9.958 9.958

Tečajne razlike - - (2.617) (2.617)Stanje 31. prosinca 2003. 1.623.121 12.001 (35.502) 1.599.620 104.762 75. 124 1.779.506

Stanje 1. siječnja 2004. 1.623.121 12.001 (35.502) 1.599.620 104.762 75.124 1.779.506

Tečajne razlike (neto prihod direktno priznati u kapitalu)

- - - - 11.121 - 11.121

Neto dobit za godinu - - - - - 74.020 74.020

Ukupno priznati prihodi u 2004. -- - 11.121 74.020 85.141

Nova emisija dionica 2.880 - 2.880 - 2.880

Pokriće gubitka - - - - (3.956) 3.956

Odobrena dividenda - - - - (10.390) - (10.390)

Kupovina vlastitih dionica (5.231) (5.231) - (5.231)

Prodaja vlastitih dionica 1.447 1.447 - 1.447

Realizacija dionica 18.127 18.127 (2.269) 15.858

Prijenos u pričuve - - 7.645 (7.645) -

Page 57: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

57

Fer vrijednost opcija 10.217 - 10.217 - - 10.217

Stanje 31. prosinca 2004.

1.626.001 22.218 (21.159) 1.627.060 109.182 143.186 1.879.428

Tečajne razlike (neto prihod direktno priznati u kapitalu) - - 2.378 2.378

Neto dobit za godinu - - - - 62.626 62.626

Ukupno priznati prihodi u 2005. - - 2.378 62.626 65.004

Kupovina vlastitih dionica (18.858) (18.858) - (18.858)

Realizacija opcija (4.572) 20.444 15.872 (5.320) 26.424

Usklađenje fer vrijednosti opcija 11.722 - 11.722 - 11.772

Odobrena dividenda - - - (26.689) (26.689)

Prijenos u pričuve - - 13.594 (13.954) -Stanje 31. prosinca 2005. 1.626.001 29.368 (19.573) 1.635.796 125.514 159.849 1.921.159

Page 58: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

58

Dug Grupe Podravka na dan 31.12. 2005.,2004. i 2003. godine u tisućama kuna 31.12.2003. 31.12.2004. 31.12.2005.

Kratkoročni krediti 479.484 122.996 130.855

+ Tekuća dospijeća dugoročnih kredita 157.046 148.812 186.785

+ Dugoročni krediti 501459 684.496 515.358

- Novac i novčani ekvivalenti* 139.603 65.206 126.234

= NETO DUG 998.386 891.098 706.764

* Novac u blagajni, novac na žiro-računu, udjeli u novčanim fondovima i svi drugi oblici financijske imovine koji su visoko likvidni i brzo unovčivi

Dug Podravke d.d. na dan 31.12.2005., 2004. i 2003. godine u tisućama kuna 31.12.2003. 31.12.2004. 31.12.2005.

Kratkoročni krediti 288.911 1.026 704

+ Tekuća dospijeća dugoročnih kredita 104.141 94.755 135.104

+ Dugoročni krediti 363.345 560.279 408.698

- Novac i novčani ekvivalenti* 67.855 24.683 77.525

= NETO DUG 688.542 631.377 466.981

* Novac u blagajni, novac na žiro-računu, udjeli u novčanim fondovima i svi drugi oblici financijske imovine koji su visoko likvidni i brzo unovčivi

Page 59: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

59

8. VLASNIČKA STRUKTURA

Struktura vlasništva dioničara Podravke na dan 31.12.2005. godine bila je sljedeća: Tablica 13. Vlasnička struktura Podravke

Dioničar Broj dionica % temeljnog kapitala

% glasačkih prava

HFP/ Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) 575.598 10,62 10,78

Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) 534.201 9,85 10,01

Bank Austria Creditanstalt AG 469.626 8,66 8,79

Kapitalni fond d.d. 321.804 5,94 6,03

Franck d.d. 229.630 4,24 4,31

CN LTD. 175.165 3,23 3,28

PBZ d.d. 163.517 3,02 3,06

Hansabank cl. acc. 137.048 2,53 2,57

Skandinaviska Enskilda Banken 132.185 2,44 2,48

Trezorski račun 82.156 1,52 0

Ostali dioničari 2.599.073 47,95 48,69

UKUPNO: 5.420.003 100,00 100,00

Izvor: Podravka

Prema podacima s kojima raspolaže Podravka ne postoji dioničar Podravke koji neposredno ili posredno, zajednički ili pojedinačno može ostvarivati kontrolu nad Podravkom.

Page 60: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

60

9. PODRAVKA NA TRŽIŠTIMA KAPITALA

Dionica Podravke uvrštena je 7. prosinca 1998. u prvu kotaciju ('Službeno tržište') Zagrebačke burze pod oznakom PODR-R-A. U 2005. godini u prvoj kotaciji Zagrebačke burze dionica Podravke ostvarila je ukupni promet od 465.229.005 kn sa protrgovanim volumenom od 1.570.696 komada, tj. 200 milijuna kuna više nego godinu prije. Najintenzivniji prometi dionicom ostvareni su siječnju i veljači sa 66,6 i 90,7 milijuna kuna. U 2004. ostvaren je promet od 265.279.883 kn sa protrgovanim volumenom od 1.341.612 komada, što je 130 milijuna kuna veći promet u odnosu na 2003. Najintenzivniji promet dionicom zabilježen je u listopadu i studenom sa 49,9 i 50,2 milijuna kuna.

Ostvarenim ukupnim prometom u 2005. na Zagrebačkoj burzi dionica Podravka je zauzela respektabilno treće mjesto među deset vodećih dionica s najvećim prometom. Udio ukupnog prometa dionice Podravke u ukupnom prometu dionicama na Zagrebačkoj burzi u promatranom razdoblju iznosio je 9,8%.

Tablica 14. Dionice s najvećim prometom na Zagrebačkoj burzi u 2005. godini

Izdavatelj Simbol Promet (u mil. kuna)

Udio u prometu

(%)

Kumulativni udjel

(%)

1 Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 957,4 20,2 20,2

2 Pliva d.d. PLVA-R-A 649,1 13,7 34,0

3 Podravka d.d. PODR-R-A 465,2 9,8 43,8

4 Atlanska plovidba d.d. ATPL-R-A 414,9 8,8 52,6

5 Tankerska plovidba d.d. TNPL-R-A 195,4 4,1 56,7

6 Končar elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 185,3 3,9 60,6

7 Petrokemija d.d. PTKM-R-A 134,8 2,9 63,5

8 Institut građevinarstva Hrvatske d.d. IGH-R-A 129,3 2,7 66,2

9 Dalekovod d.d. DLKV-R-A 108,2 2,3 68,5

10 Kraš d.d. KRAS-R-A 107,0 2,3 70,8

Ostali 1.383,3 29,2 100,0

Ukupno 4.729,9 Izvor: Zagrebačka burza

U sljedećoj tablici je prikazana usporedba kvartalnih prometa dionicom Podravke za razdoblje 2003.-2005. Tijekom 2005. najveći kvartalni promet ostvaren je u prvom kvartalu u iznosu od 220,7 milijuna kuna. Promet ostvaren u prvom kvaratalu činio je 83% ukupnog promet 2004. Nakon toga slijedi drastičan pad od 71% na 64,7 milijuna kuna u drugom kvartalu, dok je u trećem kvartalu promet dionicom Podravke porastao na 80,4 milijuna kuna. Rast je nastavljen i u četvrtom kvartalu kada je promet dionicom iznosio 99,4 milijuna kuna.

Page 61: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

61

Tablica 15. Trgovanje dionicom Podravke

2005. 2004. 2003.

Razdoblje Promet u Kn Volumen Promet u Kn Volumen Promet u Kn Volumen

I kvartal 220.723.964 728.794 37.695.961 223.125 39.244.074 196.297

II kvartal 64.701.095 236.502 41.907.033 238.776 24.653.076 133.090

III kvartal 80.439.677 288.905 62.411.913 312.827 41.321.360 232.536

IV kvartal 99.364.269 316.495 123.264.976 566.884 30.031.517 171.315

Ukupno 465.229.005 1.570.696 265.279.883 1.341.612 135.250.027 733.238 Izvor: Zagrebačka burza

Tablica 16. Usporedba kvartalnih prometa dionicama na Zagrebačkoj burzi (u mil. kuna)

Promet

Razdoblje 2005. 2004. 2003. 2005.

udjel % 2004.

udjel % 2003.

udjel %

I kvartal 1.837,4 401,7 312,0 - - -

II kvartal 824,8 493,0 320,4 - - -

III kvartal 927,2 604,9 360,8 - - -

IV kvartal 1.140,6 1.119,8 502,0 - - -

Ukupni promet dionicama 4.730 2.619,4 1.495,2 13,8% 11,0% 12,1%

Promet obveznicama 29.471,8 21.108,1 10.755,2 86,2% 88,9% 86,9%

Ukupni promet ZSE* 34.204,4 23.754,6 12.372,7 100,0% 100,0% 100,0%* u ukupni promet ulazi i trgovanje pravima i zapisima te institucionalni promet Izvor: Zagrebačka burza

Prometi na Zagrebačkoj burzi i u 2005. pokazuju visok udio prometa obveznicama u ukupnom prometu. Dionica Podravke je najveći udio u ukupnom prometu dionicama na Zagrebačkoj burzi ostvarila u prvom kvartalu, kada je udio iznosio 12%. Nakon toga, u drugom kvartalu slijedi pad udjela na 7,8%, dok je u trećem kvartalu isti porastao na 8,6%. U posljednjem kvartalu, udio se neznatno mijenja u odnosu na treći kvartal te doseže razinu od 8,7%.

Iako je ukupni godišnji promet dionicama na Zagrebačkoj burzi u 2005. porastao 44%, promet dionicama Podravke u istom razdoblju porastao je po većoj stopi (75,4%), što ukazuje na visoku likvidnost dionice Podravke.

Cijena dionice Podravke tijekom 2005. kretala se u rasponu od 229,00 kn do 365,00 kn. Prosječna cijena tijekom 2005. bila je 296,19 kn, dok je zadnja cijena u prosincu 2005. iznosila 318,00 kn, što predstavlja rast od 33% u odnosu na prosinac 2004.

Page 62: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

62

Tablica 17. Pregled cijena za razdoblje 2000. - 2005.

na dan 31.12. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Najviša 185,00 175,00 246,00 215,00 239,00 365,00

Najniža 89,00 139,99 153,00 163,00 162,00 229,00

Zadnja 154,99 153,00 206,00 171,00 239,00 318,00

Indeks promijene zadnje cijene dionice Podravke* 100,0 98,7 132,9 110,3 154,2 205,2

Vrijednost CROBEX-a 890,0 1.034,70 1.172,6 1.185,1 1.565,8 1.997,5

Indeks promijene vrijednosti CROBEX-a* 100,0 116,3 131,8 133,2 175,9 224,4

* u odnosu na 2000. godinu Izvor: Zagrebačka burza

Za razliku od indeksa promijene vrijednosti CROBEX-a, koji je u razdoblju od 2000. do 2005. kontinuirano rastao, indeks promijene zadnje cijene dionice Podravke je oscilirao. Nakon niže zadnje cijene u 2001. godini u odnosu na 2000., u 2002. je zadnja cijena bila 32,9% viša od cijene iz 2000. godine. Iako je u 2003. zadnja cijena dionice bila manja za 17% u odnosu na 2002. godinu, u usporedbi s 2000. godinom ostvaren je rast od 10,3%. Nakon toga, u 2004. godini zadnja cijena dionice ostvaruje rast i u usporedbi s 2004. godinom (39,8%) i u odnosu na 2000. godinu (54.2%). U 2005. zadnja cijena dionice iznosila je 318,00 kuna, tj. 105,2% više od one iz 2000. godine.

Tržišna kapitalizacija Podravke je krajem 2005. iznosila 1.723,6 milijuna kuna, što predstavlja udio od 2,14% u ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji svih dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Iznos tržišne kapitalizacije u 2005. stavlja dionicu Podravke među deset vodećih dionica s najvećom tržišnom kapitalizacijom na Zagrebačkoj burzi.

Tablica 18. Udio Podravke u ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji Zagrebačke burze (u mil. kuna)

Tržišna kapitalizacija 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Tržišna kapitalizacija Podravke 838,0 827,2 1.113,7 925,2 1.295,4 1.723,6

Ukupno dionice Zagrebačke burze 22.178,6 25.815,5 28.320,4 37.130,5 61.734,4 80.724,5

% ukupne tržišne kapitalizacije 3,8% 3,2% 3,9% 2,5% 2,1% 2,1%

Izvor: Zagrebačka burza

Page 63: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

63

Prikaz 6. Tržišna kapitalizacija Podravke (u mil. kuna)

0

400

800

1.200

1.600

2.000

siječan

j

veljača

ožujak

travan

j

svibanjlip

anj

srpanj

kolovoz

rujan

listop

ad

studeni

prosinac

2005. 2004.

Izvor: Zagrebačka burza

Dionica Podravke sastavni je dio CROEMI-a – Croatian Eqiuty Market Index. CROEMI je prvi sveobuhvatan indeks u Hrvatkoj koji prati kretanje cijena dionica na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi, namijenjen prvenstveno institucionalnim investitorima kao mjerilo uspješnosti njihovih ulaganja. Podravka je, sa 3.899.692 dionica u CROEMI-u, na dan 15. siječnja 2006. imala udio od 11,03% u CROEMI-u, čime je zauzela visoko 3. mjesto.

Page 64: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

64

Tablica 19. CROEMI sastav na dan redovne revizije 15.01.2006.

Simbol Izdavatelj Broj dionica u CROEMI-

u

Cijena na dan 15.01.2006.

Tržišna kapitalzacija

(MCap u indeksu)

Težina u indeksu

ADRS-P-A Adris Grupa d.d. 678.410 3.150,01 2.136.998.284 18,37%

ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. 789.167 837,00 660.532.411 5,68%

BLSC-R-A Belišće d.d. 597.758 440,00 263.013.424 2,26%

DLKV-R-A Dalekovod d.d. 1.043.226 411,00 428.765.762 3,69%

ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. 652.642 1.930,00 1.259.604.940 10,83%

IGH-R-A Institut građevinarstva Hrvatske d.d. 128.830 2.750,00 354.283.578 3,05%

ISTT-R-A Istraturist Umag d.d. 826.539 200,04 165.340.885 1,42%

KOEI-R-A Končar elektroindustrija d.d. 1.172.443 287,50 337.077.445 2,90%

KORF-R-A Dom Holding d.d. 3.084.699 133,35 411.344.624 3,54%

KRAS-R-A Kraš d.d. 927.574 575,00 533.354.940 4,59%

PLAG-R-A Plava laguna d.d. 33.435 2.580,00 86.261.427 0,74%

PLVA-R-A Pliva d.d. 5.383.342 432,11 2.326.196.056 20,00%

PODR-R-A Podravka d.d. 3.899.692 329,00 1.282.998.720 11,03%

PRFC-R-A Proficio d.d. 2.286.703 73,25 167.501.027 1,44%

PTKM-R-A Petrokemija d.d. 1.220.783 117,50 143.442.003 1,23%

RIVP-R-A Riviera Holding d.d. 767.239 320,00 245.516.342 2,11%

SNHO-R-A SN Holding d.d. 1.046.669 137,01 143.404.115 1,23%

TNPL-R-A Tankerska plovidba d.d. 107.300 2.770,00 297.220.309 2,56%

ULPL-R-A Uljanik plovidba d.d. 121.651 2.280,00 277.364.727 2,38%

VLDS-R-A Validus d.d. 1.334.290 83,00 110.746.038 0,95%

CROEMI 1767.515981 11.630.967.055 100,00% Izvor: www.limun.hr

Podravka na dužničkom tržištu kapitala

Na hrvatskom tržištu kapitala krajem 2005. bilo je prisutno 20 obveznica, od čega je 10 izdanja obveznica Republike Hrvatske i s Državom povezanih institucija (HBOR), 8 korporativnih izdanja, te 2 izdanja municipalnih obveznica. Tijekom 2005. izdano je 5 novih obveznica, 2 korporativne i 3 državne obveznice. Obveznica Podravke uvrštena je 20. veljače 2004. u Službeno tržište Obveznica Zagrebačke burze pod oznakom PODR-O-072A.

U tablici 20. prikazana je usporedba kvartalnih prometa obveznice Podravke u 2005. i 2004. Najveći kvartalni promet tijekom 2005. ostvaren je u prvom kvartalu u iznosu od 72,6 milijuna kuna, čime je premašen ukupni promet obveznicom Podravke u 2004. godini (68,8 milijuna kuna). Nakon toga slijedi kontinuirani pad prometa obveznicom od oko 50% u nadolazećim kvartalima. U drugom kvartalu dosegnut je iznos od 36,3 milijuna kuna, tj 50% manje od prethodnog, u trećem je promet iznosio 48,5% drugog kvartala, odnosno 18,7 milijuna kuna, da bi u četvrtom kvartalu promet pao na 7,7 milijuna kuna.

Za razliku od 2005., promet obveznicom Podravke u 2004. kretao se suprotnim smjerom od onoga u 2005. Ostvareni promet od 4,2 milijuna kuna u prvom kvartalu raste na 9,3 milijuna kuna u drugom kvartalu, što predstavlja rast od 120% u usporedbi s prvim kvartalom. U trećem kvartalu trend rasta je nastavljen, te je ukupni promet obveznice iznosio 38,4 milijuna kuna, odnosno 313,6% više u odnosu

Page 65: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

65

na predhodni kvartal. Četvrti kvartal obilježio je pad ukupnog prometa obveznice od 55,9% u odnosu na treći kvartal na 16,9 milijuna kuna.

Tablica 20. Trgovanje obveznicom Podravke

2005. 2004.

Razdoblje Promet u kn Volumen Promet u kn Volumen

I kvartal 72.581.420 9.695.000 4.212.534 550.000

II kvartal 36.263.528 4.960.000 9.274.384 1.255.100

III kvartal 18.664.153 2.531.000 38.356.064 5.190.000

IV kvartal 7.687.988 1.025.000 16.936.078 2.237.000

Ukupno 135.197.089 18.211.000 68.779.060 9.232.100 Izvor: Zagrebačka burza

Tablica 21. Usporedba kvartalnog prometa obveznicama na Zagrebačkoj burzi

2005. 2004.

Razdoblje Promet u kn Volumen Promet u kn Volumen

I kvartal 6.012.118.381 1.873.503.380 4.509.178.650 827.834.187

II kvartal 5.436.795.517 2.555.667.257 2.969.023.456 729.516.488

III kvartal 8.551.179.259 3.223.446.640 6.009.819.277 1.243.200.304

IV kvartal 9.471.731.361 3.054.484.352 7.602.317.277 1.548.013.315

Ukupno 29.471.824.518 10.707.101.629 21.090.338.660 4.348.564.294 Izvor: Zagrebačka burza

Promet obveznicama na Zagrebačkoj burzi u 2005. porastao je 39,8% u odnosu na 2004., dok se promet obveznice Podravke u istom razdoblju gotovo udvostručio, što ukazuje na veliku likvidnost kako tržišta obveznica u cijelini tako i same obveznice Podravke.

Udio prometa obveznice Podravke u 2005. godini u ukupnom prometu korporativnih obveznica na Zagrebačkoj burzi iznosio je 16,73%.

Page 66: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

66

Prikaz 7. Kretanje kvartalnog prometa korporativnih obveznica i obveznice Podravke u 2005. godini

161.584.012193.004.793

320.038.184

133.270.548

72.581.420

36.263.528

18.664.153

7.687.988

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

korporativne obveznice obveznica Podravke

Izvor: Zagrebačka burza

Page 67: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

67

10. SAŽETAK STATUTA

Tekst koji slijedi predstavlja sažetak određenih podataka o temeljnom kapitalu Podravke i o određenim odredbama Statuta Podravke te hrvatskog prava. Cilj je ovog sažetka dati bitne podatke o temeljnom kapitalu i pravima koje daju dionice, ali mu nije svrha biti potpunim. Cjelovite obavijesti i podaci mogu se dobiti jedino uvidom u Statut Podravke i hrvatsko pravo koje je na snazi na dan izdanja ovog Prospekta.

Uvod

Dioničko društvo Podravka prehrambena industrija, d.d. Koprivnica nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća Podravka p.o. Koprivnica u skladu sa zakonom, Odlukom o pretvorbi i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 7. srpnja 1993. godine. Društvo je dana 1. listopada 1993. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarskom ulošku broj 1-610 pod brojem 010006549. Matični broj subjekta (MBS) je 3454088.

Statut Podravke d.d. donesen je dana 04.12.1995. godine sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Nakon njegovih izmjena utvrđenih Odlukama Glavne skupštine od 27.09.1996., 03.07.1998., 06.11.1998., 08.06.1999., 18.07.2003. i 16.07.2004. godine donesen je potpuni tekst Statuta Podravke d.d. dana 16.07.2004. godine koji je i danas na snazi.

Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom koja glasi: Podravka prehrambena industrija d.d.. Društvo može upotrebljavati i skraćenu tvrtku koja glasi: Podravka d.d..

Sjedište Društva je u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32.

Osim u sjedištu Društva, djelatnosti Podravke d.d. obavljaju se na mnogobrojnim drugim lokacijama, u Koprivnici i izvan nje, u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Osnovna djelatnost Podravke d.d. je proizvodnja prehrambenih proizvoda, odnosno proizvodnja hrane i pića.

U sklopu Podravka grupe značajno mjesto zauzimaju proizvodnja lijekova i kozmetičkih proizvoda (Belupo d.d.) te proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda (Danica d.o.o.). Unutar Podravka grupe obavljaju se i djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, tiskanja i prijevoza.

Temeljni kapital i dionice

Temeljni kapital Društva iznosi 1.626.000.900,00 kn (milijardu šestodvadeset i šest milijuna i devetsto kuna) koji je u cijelosti uplaćen. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 300,00 kn. Sve dionice su uplaćene i glase na ime. Dionice su u potpunosti slobodno prenosive. Sve dionice Podravke d.d. izdane su u nematerijaliziranom obliku u skladu sa Zakonom i deponirane u kompjutorskom sustavu koji se vodi u Središnjoj Depozitarnoj Agenciji.

Organi Podravke

Organi društva Podravke d.d. su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

Uprava

Uprava se sastoji od predsjednika i od najmanje četiri do najviše šest članova. Broj članova Uprave utvrđuje Nadzorni odbor. Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme koje utvrdi Nadzorni

Page 68: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

68

odbor (najviše pet godina) i mogu biti ponovo imenovani. Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave.

Članovi Uprave vode poslove Društva, a odlučuju na sjednicama ili izvan sjednica očitovanjem volje u pisanom obliku. Odluke Uprave su pravno valjane kada se za njih izjasni većina članova Uprave. Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave uređeni su Poslovnikom o radu Uprave.

Upravu Podravke d.d. čine: g. Darko Marinac – predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, g. Dragan Habdija – član Uprave i glavni izvršni direktor za proizvodnju, g. Miroslav Vitković – član Uprave i glavni izvršni direktor za hrvatsko tržište, mesne proizvode i pića, g. Saša Romac – član Uprave i glavni izvršni direktor za marketing, g. Zdravko Šestak – član Uprave i glavni izvršni direktor za usluge i poboljšanje procesa i g. Goran Markulin – član Uprave i glavni izvršni direktor za internacionalna tržišta.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima jedanaest članova, od kojih osam biraju dioničari na Glavnoj skupštini tročetvrtinskom većinom od danih glasova. Dva člana Nadzornog odbora imenuje Hrvatski fond za privatizaciju, a to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je imatelj dionica koje čine najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Podravke d.d.. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu. Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na vrijeme od četiri godine. Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora odnosno imenovanja. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. Svoje odluke Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova prisutnih članova. O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Podravke d.d. čine: g. Božo Prka – predsjednik Nadzornog odbora, g. Marko Ećimović – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gđa Barica Macan – član Nadzornog odbora, g. Darko Ostoja – član Nadzornog odbora, g. Đuro Zalar – član Nadzornog odbora, g. Marijan Cingula – član Nadzornog odbora, g. Boris Hmelina – član Nadzornog odbora, g. Franjo Maletić – član Nadzornog odbora, g. Milan Artuković – član Nadzornog odbora, g. Goran Gazivoda – član Nadzornog odbora i gđa Ksenija Horvat – član Nadzornog odbora.

Na Glavnoj skupštini dioničari ostvaruju pravo glasa osobno, putem zastupnika ili punomoćnika. Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u kompjutorskom sustavu Središnje Depozitarne Agencije koji se prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine. Odluka o sazivu Glavne skupštine mora biti objavljena u Narodnim Novinama Republike Hrvatske, jednom dnevnom listu i u Glasilu Društva. Glasilo Društva je “Dioničarski glasnik” i dostavlja se besplatno svim dioničarima i njihovim punomoćnicima. Glavna skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 30% (trideset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa. Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog Nadzornog odbora. Na Glavnoj skupštini dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara glasuju putem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom sudioniku Glavne skupštine. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština donosi odluku o podjeli dividende na redovne dionice sukladno poslovnim rezultatima i financijskoj poziciji Društva te drugim relevantnim čimbenicima.

Page 69: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

69

11. REVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PODRAVKE ZA 2005. GODINU

U nastavku Prospekta nalazi se Izvješće neovisnih revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. datiranog 15. ožujka 2006. godine u izvornom obliku.

Page 70: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

70

PODRAVKA d.d. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 31. PROSINCA 2005.

Page 71: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

71

IZVJEŠĆE REVIZORA DIONIČARIMA PODRAVKE d.d., Koprivnica

Obavili smo reviziju priložene konsolidirane bilance Podravke d.d. i njezinih podružnica (“Grupa”) na 31. prosinca 2005. godine, pripadajućeg konsolidiranog računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku te izvještaja o promjenama dioničke glavnice za godinu koja je tada završila. Za ove financijske izvještaje prikazane od stranice 2 do 45 odgovorna je Uprava Podravke d.d. (Društva). Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima temeljem naše revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su financijska izvješća bez materijalno značajnih grešaka. Revizija uključuje ispitivanja, na bazi testiranja evidencija koje potkrepljuju iznose i bilješke uz financijske izvještaje. Revizija također uključuje i ocjenu značajnih procjena i prosudbi Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza financijskih izvještaja. Uvjereni smo da obavljena revizija daje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Prema našem mišljenju, konsolidirani financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno, u svim materijalnim aspektima financijsko stanje Grupe na 31. prosinca 2005. godine, rezultate njenog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, 15. ožujka 2006.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Alexandera von Humboldta 4 HR-10000 Zagreb CROATIA Telephone (385 1) 63 28 888 Facsimile (385 1) 61 11 556

Page 72: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

72

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2005.

(u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. Prihodi od prodaje 5 3.441.378 3.294.949 Troškovi sadržani u prodanim proizvodima (2.104.473) (2.003.009)

Bruto dobit 1.336.905 1.291.940

Ostali gubici neto 6 (621) (4.667)Opći i administrativni troškovi (359.215) (339.624)Troškovi prodaje i distribucije (899.371) (812.327)Ostali prihodi 7 9.674 16.482 Ostali rashodi 8 (1.882) (11.358)Dobit iz redovnog poslovanja 85.490 140.446 Troškovi financiranja - neto 11 (15.649) (48.061)

Dobit prije poreza na dobit 69.841 92.385

Porez na dobit 12 (7.215) (18.365)

Neto dobit 62.626 74.020

Zarada po dionici - osnovna 14 11,74 kn 14,04 kn

- razrijeđena 14 11,40 kn 13,49 kn

Konsolidirane financijske izvještaje prikazane na stranicama 2 do 45 odobrila je Uprava 15. ožujka 2006. godine.

Predsjednik Uprave

Darko Marinac

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 73: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

73

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2005. Na dan 31. prosinca

(u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. AKTIVA Dugotrajna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema 16 1.655.399 1.740.374Nematerijalna imovina 17 91.237 122.450Odgođena porezna imovina 27 11.098 1.234Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka 19 22.477 19.735

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 21 13.195 10.634Ukupna dugotrajna imovina 1.793.406 1.894.427 Kratkotrajna imovina Zalihe 20 569.092 568.924Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 21 908.835 884.983Netekuća imovina koja se drži radi prodaje 18 15.260 -Novac i novčani ekvivalenti 22 126.234 65.206Ukupna kratkotrajna imovina 1.619.421 1.519.113

Ukupna aktiva 3.412.827 3.413.540

PASIVA Dugoročne obveze Dugoročni dug 26 515.358 684.496Rezerviranja 28 14.134 11.985Ukupne dugoročne obveze 529.492 696.481 Kratkoročne obveze Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 25 590.709 565.823Kratkoročni krediti 26 317.640 271.808Rezerviranja 28 53.827 -Ukupne kratkoročne obveze 962.176 837.631

Ukupne obveze 1.491.668 1.534.112

Dionička glavnica Dionički kapital 23 1.635.796 1.627.060Pričuve 24 125.514 109.182Zadržana dobit 159.849 143.186Ukupna dionička glavnica 1.921.159 1.879.428

Ukupna pasiva 3.412.827 3.413.540

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 74: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

74

IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2005.

Bilješka Dionički kapital Pričuve Zadržana

dobit Ukupno

u tisućama kuna

Stanje 1. siječnja 2004. 23 1.599.620 104.762 75.124 1.779.506

Tečajne razlike (neto prihod direktno priznati u kapitalu) - 11.121 - 11.121

Neto dobit za godinu - - 74.020 74.020Ukupno priznati prihodi u 2004. - 11.121 74.020 85.141

Nova emisija dionica 2.880 - - 2.880

Pokriće gubitka - (3.956) 3.956 -

Odobrena dividenda - (10.390) - (10.390)

Kupnja vlastitih dionica (5.231) - - (5.231)

Prodaja vlastitih dionica 1.447 - - 1.447

Realizacija dionica 18.127 - (2.269) 15.858

Prijenos u pričuve - 7.645 (7.645) -

Fer vrijednost opcija 10.217 - 10.217

Stanje 31. prosinca 2004. 23,24 1.627.060 109.182 143.186 1.879.428

Tečajne razlike (neto prihod direktno priznati u kapitalu) - 2.378 - 2.378

Neto dobit za godinu - - 62.626 62.626Ukupno priznati prihodi u 2005. - 2.378 62.626 65.004

Kupovina vlastitih dionica (18.858) - - (18.858)

Realizacija opcija 15.872 - (5.320) 10.552

Usklađenje fer vrijednosti opcija 11.722 - - 11.722

Odobrena dividenda - - (26.689) (26.689)

Prijenos u pričuve - 13.954 (13.954) -

Stanje 31. prosinca 2005. 23,24 1.635.796 125.514 159.849 1.921.159

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 75: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

75

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2005.

Godina koja je završila 31. prosinca

(u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Novac generiran poslovanjem 31 363.545 356.929 Plaćeni porez (14.180) (26.777)Plaćene kamate (40.747) (43.654) 308.618 286.498

Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Kupnja udjela, neto odljev novca - (2.257)Nabava materijalne i nematerijalne imovine 16, 17 (134.597) (131.400)Prodaja materijalne i nematerijalne imovine 9.708 4.857 Dani dugoročni krediti i depoziti (554) (8)Povrat danih dugoročnih kredita i depozita 370 5.882 Nabava utrživih vrijednosnica 19 (6.679) (24.479)Prodaja utrživih vrijednosnica 5.891 20.900 Dani kratkoročni krediti i depoziti - (6.150)Povrat danih kratkoročnih kredita i depozita - 3.150 Primljene kamate - 39 Primljene dividende 355 343 Isplata nagrade iz zadržane dobiti - (2.269)

(125.506) (131.392)

Novčani tok od financijskih aktivnosti Nabava vlastitih dionica 23 (18.858) (3.405)Prodaja vlastitih dionica 23 20.444 17.748 Primici od dugoročnih kredita 58.725 143.432 Otplata dugoročnih kredita (165.584) (183.596)Primici od kratkoročnih kredita 241.565 247.564 Otplata kratkoročnih kredita (232.908) (421.093)Primici od izdanih obveznica 26 - 15.829 Isplata dividende (25.468) (10.708) (122.084) (194.229)

Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata 61.028 (39.123)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 22 65.206 104.329

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 22 126.234 65.206

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 76: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

76

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (Društvo) osnovana je u Hrvatskoj. Osnovna poslovna aktivnost Društva i njegovih podružnica (Grupa) je proizvodnja širokog asortimana prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Osim u Hrvatskoj Grupa ima proizvodne pogone u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji. Preko polovine ukupne prodaje proizvoda ostvaruje se u Hrvatskoj a preko jedne trećine u zemljama centralne i jugoistočne Europe. Sjedište Društva nalazi se u Koprivnici, Hrvatska, na adresi Ante Starčevića 32. Na dan 31. prosinca 2005. godine dionice Društva nalaze se u prvoj kotaciji Zagrebačke burze. BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Slijedi prikaz značajnih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih konsolidiranih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje, osim tamo gdje je drugačije navedeno. 2.1 Osnove sastavljanja Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Konsolidirani financijski izvještaji Grupe izrađeni su primjenom metode povijesnog troška (trošak nabave) koji su promijenjeni obavljenom revalorizacijom financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe. Područja koja uključuju viši stupanj prosudbe ili složenosti, odnosno područja gdje su pretpostavke i procjene značajne za konsolidirane financijske izvještaje prikazana su u Bilješci 4. Usvajanje novih ili revidiranih standarda i tumačenja Od 1. siječnja 2005. godine za Grupu su stupili na snagu određeni novi Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. U nastavku su navedeni spomenuti novi ili dopunjeni standardi ili tumačenja koja već jesu ili bi u budućnosti mogla biti relevantna za poslovanje Grupe kao i za njihov utjecaj na računovodstvene politike Grupe. Sve promjene u računovodstvenim politikama primijenjene su retroaktivno uz usklađenja zadržane dobiti na dan 1. siječnja 2004. godine, osim ako je drugačije opisano u nastavku.

MRS 1 (revidiran 2003.) Prezentiranje financijskih izvještaja MRS 2 (revidiran 2003.) Zalihe MRS 8 (revidiran 2003.) Računovodstvene Politike, Promjene računovodstvenih procjena i pogreške MRS 10 (revidiran 2003.) Događaji nakon datuma bilance MRS 16 (revidiran 2003.) Nekretnine, postrojenja i oprema MRS 17 (revidiran 2003.) Najmovi MRS 21 (revidiran 2003.) Učinci promjena tečaja stranih valuta MRS 24 (revidiran 2003.) Objavljivanje povezanih stranaka MRS 27 (revidiran 2003.) Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji MRS 28 (revidiran 2003.) Ulaganja u pridružena društva MRS 32 (revidiran 2003.) Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje

Page 77: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

77

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.1 Osnove sastavljanja (nastavak) MRS 33 (revidiran 2003.) Zarade po dionici MRS 36 (revidiran 2004.) Umanjenje imovine MRS 38 (revidiran 2004.) Nematerijalna imovina MRS 39 (revidiran 2004.) Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje MRS 39 Dodatak (revidiran 2004.) Prijelaz i početno priznavanje financijske imovine financijskih obveza MRS 40 (revidiran 2003) Ulaganje u nekretnine MSFI 2 (revidiran 2004.) Isplate s temelja dionica MSFI 3 (revidiran 2004.) Poslovna spajanja MSFI 4 (izdan 2004.) Ugovori o osiguranju MSFI 5 (izdan 2004.) Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja IFRIC 1 (izdan 2004.) Promjene postojećih obveza za dekomisiju, obnovu i slično IFRIC 2 (izdan 2004.) Udjeli članova u kooperativnim subjektima i slični instrumenti SIC 12 (revidiran 2004) Konsolidacija – Poslovni subjekti posebne namjene Usvajanje novih ili revidiranih standarda i tumačenja nije imalo materijalno značajan učinak na politike Grupe ili nije bilo relevantno za poslovanje Grupe, osim kako je navedeno u nastavku: – MRS 1 (revidiran 2003.) imao je utjecaj na prikaz Računa dobiti i gubitka i ostale objave. – MRS 24 (revidiran 2003.) imao je utjecaj na prikaz povezanih stranaka, što se odnosi na dodatak informacija

o naknadama članovima Uprave. – Usvajanje MRS-a 39 (revidiran 2004.) rezultiralo je promjenom računovodstvene politike koja se odnosi na

klasifikaciju financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. – Usvajanje MSFI-a 2 Isplate s temelja dionica rezultiralo je promjenom računovodstvene politike koja se

odnosi na iskazivanje prava na opcijske dionice – Usvajanje MSFI-a 3, MRS-a 36 (revidiran 2004.) i MRS-a 38 (revidiran 2004.) rezultiralo je promjenom

računovodstvene politike za goodwill (opisano u nastavku). – Usvajanje MSFI-a 5 imao je utjecaj na drugačiji prikaz i mjerenje ne tekuće imovine koja se drži radi

prodaje. Do 31. prosinca 2004. godine goodwill je amortiziran primjenom pravocrtne metode tijekom njegovog procijenjenog korisnog vijeka uporabe (10 godina). Grupa je prekinula amortizaciju goodwilla na dan 1. siječnja 2005. godine. Akumulirana amortizacija eliminirana je uz odgovarajuće smanjenje troška goodwilla na dan 1. siječnja 2005. godine. Goodwill se godišnje provjerava zbog umanjenja vrijednosti, odnosno ako postoje pokazatelji umanjenja vrijednosti i na dan prethodne bilance. Do 31. prosinca 2004. godine nisu bili prikazivani troškovi s osnova vrednovanja prava po opcijskim dionicama u računu dobiti i gubitka kao ni promjene po istom osnovu u ukupnom kapitalu. U skladu s prijelaznim odredbama MSFI – a 2 Grupa je prepravila usporedne podatke za prethodno razdoblje kako bi prikazala: - trošak opcija nakon 7. studenog 2002. godine, a po kojima prava nisu stečena na 1. siječnja 2005. godine. - trošak opcija za koje je s 1. siječnja 2005. godine bila nepodmirena obveza Rezultat usvajanja MSFI-a 2 je kako slijedi:

2005. 2004.

Povećanje kapitalne dobiti (u tisućama kuna) 11.722 10.217

Povećanje općih i administrativnih troškova (u tisućama kuna) 11.722 10.217

Smanjenje osnovne zarade po dionici (u kunama) 11,74 14,04

Smanjenje razrijeđene zarade po dionici (u kunama) 11,40 13,49

Page 78: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

78

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.1 Osnove sastavljanja (nastavak) Sve promjene u računovodstvenim politikama napravljene su u skladu s prijelaznim odredbama u odnosnim standardima. Svi standardi usvojeni od strane Grupe zahtijevaju retroaktivnu primjenu osim sljedećih: – MRS 21 – goodwill i usklađenja fer vrijednosti koji nastaju kao rezultat stjecanja inozemnog

poslovnog subjekta u budućim se razdobljima iskazuju kao imovina i obveze inozemnog poslovnog subjekta, te se preračunavaju po zaključnom tečaju. U 2004. godini, goodwill je iskazan po povijesnom trošku izraženom u stranoj valuti i preračunatom po tečaju na dan transakcije.

– MRS 39 – ne zahtijeva klasifikaciju financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka ako je prethodno priznata;

Standardi, tumačenja i dodaci objavljenim standardima koji još nisu na snazi Objavljeni su određeni novi standardi, dodaci i tumačenja postojećih standarda čija je primjena obvezna za računovodstvena razdoblja Grupe koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2006. godine ili na kasnija razdoblja, ali koja Grupe nije počela ranije primjenjivati: MRS 19 (Dodatak),Primanja zaposlenih (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). S obzirom da Grupa nema definiran plan primanja zaposlenih, ovaj dodatak nije relevantan. MRS 39 (Dodatak), Opcija fer vrijednosti (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). Ovaj dodatak mijenja definiciju financijskih instrumenata klasificiranih po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka, te ograničava mogućnost klasificiranja financijskih instrumenata u ovu kategoriju. Grupa smatra da ovaj dodatak ne bi smio imati značajan učinak na klasifikaciju financijskih instrumenata, budući da bi trebalo biti u mogućnosti udovoljiti dodatnim kriterijima za klasifikaciju financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Grupa će početi primjenjivati ovaj dodatak od 1. siječnja 2006. godine. MRS 39 (Dodatak), Računovodstvo zaštite novčanog toka planiranih transakcija unutar grupe (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). Ovaj dodatak nije relevantan za poslovanje Grupe, budući da Grupa ne koristi derivativne financijske instrumente za transakcije unutar Grupe. - MRS 39 i MSFI 4 (Dodatak), Ugovori o financijskim garancijama (na snazi od 1. siječnja 2006.

godine). Prema zahtjevima ovog dodatka izdane financijske garancije početno se priznaju po fer vrijednosti, te se naknadno mjere po: (a) neamortiziranom iznosu pripadajućih primljenih i odgođenih naknada ili (b) trošku koji je potreban za podmirenje preuzete obveze na dan bilance, ovisno o tome što je više. Uprava još uvijek razmatra učinak ovog dodatka.

- MSFI 1 (Dodatak), Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). Ovaj dodatak nije relevantan za poslovanje Grupe s obzirom da ih već primjenjuje.

MSFI 6 i MSFI 6 (Dodatak), Istraživanje i vrednovanje mineralnih resursa (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). MSFI 6 i pripadajući dodatak nisu relevantni, jer Grupa ne istražuje mineralne resurse. - MSFI 7, Financijski instrumenti: Objavljivanja (na snazi od 1. siječnja 2007). MSFI 7 uvodi nova

objavljivanja u svrhu poboljšanja informacija o financijskim instrumentima. Zahtijeva objavu kvalitativnih i kvantitativnih informacija o izloženosti rizicima nastalima iz financijskih instrumenata, uključujući određene minimalne objave o kreditnom riziku, riziku likvidnosti i tržišnom riziku, te analizu osjetljivosti na tržišni rizik. Služi kao zamjena za zahtjeve objavljivanja u MRS-u 32, Financijski instrumenti: Objavljivanje i prezentiranje. Grupa će primjenjivati MSFI 7 od 1. siječnja 2007. godine, a Uprava još uvijek razmatra pripadajući učinak.

Page 79: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

79

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.1 Osnove sastavljanja (nastavak) - Dodatak MRS-u 1, Prezentiranje financijskih izvještaja – Kapitalna objavljivanja (na snazi od 1.

siječnja 2007. godine) Dodatak MRS-u 1 uvodi objavljivanja o razini kapitala te adekvatnosti kapitala poslovnog subjekta i na koji način subjekt upravlja kapitalom prema internim i eksternim (regulatornim) zahtjevima. Uprava je razmotrila učinak Dodatka MRS 1 i došla do zaključka da dodatno objavljivanje u financijskim izvještajima nije potrebno budući da Grupa nema posebne interne ili eksterne zahtjeve za upravljanje kapitalom.

- MRS 21 (Dodatak) - Neto ulaganje u inozemno poslovanje (na snazi od 1. siječnja 2006. godine).

Prema zahtjevima ovog dodatka pozitivne i negativne tečajne razlike od kredita u obliku kvazi kapitalnog ulaganja unutar Grupe iskazuju se u sklopu konsolidiranog kapitala, čak iako navedeni krediti nisu u funkcionalnoj valuti niti zajmodavca niti zajmoprimca. Trenutno se navedene tečajne razlike priznaju u sklopu konsolidirane dobiti ili gubitka. Ovim dodatkom je također proširena definicija ‘neto ulaganja u inozemno poslovanje’, te sada uključuje i kredite između podružnica. Ovaj dodatak nije relevantan za poslovanje Grupe.

- IFRIC 4, Određivanje je li u aranžmanu sadržan najam (na snazi od 1. siječnja 2006. godine).

IFRIC 4 zahtijeva određivanje je li aranžman najam, ili ga sadrži, na temelju suštine aranžmana kada: (a) ostvarenje aranžmana ovisi o uporabi specifičnog sredstva ili imovine; te (b) aranžman prenosi pravo korištenja sredstva/imovine. Uprava još uvijek razmatra učinak IFRIC-a 4 na poslovanje Grupe.

IFRIC 5, Prava na kamate koje proizlaze iz sredstava za dekomisiju, obnovu i zaštitu okoliša (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). IFRIC 5 nije relevantan za poslovanje Grupe.

IFRIC 6, Obveze nastale sudjelovanjem na specifičnom tržištu – Otpad električne i elektroničke opreme (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). IFRIC 6 nije relevantan za poslovanje Grupe.

IFRIC 7, Primijenjeni pristup prepravljanja na temelju MRS-a 29 Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima (na snazi od 1. siječnja 2007. godine). IFRIC 7 nije relevantan, budući da Grupa ne posluje u hiperinflacijskoj okolini.

IFRIC 8, Opseg MSFI-a 2 (na snazi od 1. siječnja 2007. godine). IFRIC 8 će biti primijenjen od 1. siječnja 2007. - IFRIC 9, Ponovna procjena ugrađenih derivata (na snazi od 1. lipnja 2006. godine). Uprava još

uvijek razmatra učinak IFRIC-a 9 na poslovanje Grupe. 2.2 Konsolidacija Podružnice su sva društva nad kojima Grupa ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Postojanje i učinak potencijalnih prava glasa koja se mogu iskoristiti ili zamijeniti razmatraju se prilikom procjene da li Grupa ima kontrolu nad drugim poslovnim subjektom. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Page 80: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

80

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.2 Konsolidacija (nastavak)

Metoda kupnje koristi se za iskazivanje stjecanja podružnica od strane Grupe. Trošak kupnje mjeri se kao fer vrijednost dane imovine, izdanih glavničnih instrumenata te nastalih ili preuzetih obveza na dan kupnje, uvećan za troškove neposredno povezane s kupnjom. Stečena prepoznatljiva imovina, obveze i potencijalne obveze u poslovnoj kombinaciji inicijalno se mjere po fer vrijednosti na dan stjecanja, neovisno o manjinskom udjelu. Višak troška stjecanja iznad fer vrijednosti udjela Grupe u neto stečenoj imovini podružnice, iskazuje se kao goodwill (bilješka 2.6). Trošak stjecanja manji od fer vrijednosti neto stečene imovine podružnice, razlika se priznaje izravno u računu dobiti i gubitka.

Sve transakcije unutar Grupe, stanja i nerealizirani dobici od transakcija unutar društava Grupe eliminirani su pri konsolidaciji. Isto tako eliminiraju se i nerealizirani gubici, osim ako postoje dokazi o umanjenju vrijednosti prenesene imovine. Prema potrebi, računovodstvene politike podružnica izmijenjene su kako bi se uskladile s politikama koje primjenjuje Grupa. 2.3 Izvještavanje o poslovnim segmentima Poslovni segment je grupa poslovnih aktivnosti vezanih za proizvode ili usluge koje su podložne određenim rizicima i koristima i razlikuju se od rizika i koristi drugih poslovnih segmenata uz koje je vezana određena imovina. Zemljopisni segment odnosi se na aktivnosti vezane za proizvode ili usluge unutar određenog zemljopisnog okruženja koje su podložne određenim rizicima i koristima i razlikuju se od rizika i koristi segmenata koji posluju u drugim gospodarskim okruženjima. 2.4 Strane valute (a) Funkcionalna i izvještajna valuta Stavke uključene u financijske izvještaje svake pojedine članice Grupe iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem Grupa posluje (funkcionalna valuta). Konsolidirani financijski izvještaji prikazani su u kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva. (b) Transakcije i stanja u stranoj valuti Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Dobici ili gubici od tečajnih razlika, koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija i preračuna monetarne imovine i obveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u računu dobiti i gubitka. (c) Članice Grupe Rezultati poslovanja i financijsko stanje svih članica Grupe čija se funkcionalna valuta razlikuje od izvještajne valute preračunavaju se u izvještajnu valutu kako slijedi: (i) imovina i obveze za svaku bilancu preračunavaju se prema zaključnom tečaju na datum te bilance; (ii) prihodi i rashodi za svaki račun dobiti i gubitka preračunavaju se prema prosječnim tečajevima; i (iii) sve nastale tečajne razlike priznaju se na zasebnoj poziciji unutar glavnice. U konsolidaciji, tečajne razlike nastale preračunom neto ulaganja u inozemne podružnice evidentiraju se unutar ‘Pričuve iz preračuna’ unutar dioničke glavnice. Prilikom prodaje inozemne podružnice, sve tečajne razlike priznaju se u računu dobiti i gubitka kao dio dobitka ili gubitka od prodaje.

Page 81: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

81

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.5 Nekretnine, postrojenja i oprema Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u bilanci po povijesnom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Povijesni trošak uključuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem imovine. Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će Grupa imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobiti i gubitka u financijskom razdoblju u kojem su nastali. Zemljište i imovina u pripremi se ne amortizira. Amortizacija ostale imovine obračunava se primjenom pravocrtne metode u svrhu alokacije troška te imovine tijekom njenog procijenjenog korisnog vijeka uporabe. Amortizacija se obračunava za svako sredstvo sve do potpune amortizacije sredstva ili do rezidualne vrijednosti sredstva ako je značajna. Godišnje amortizacijske stope temeljene na procijenjenom korisnom vijeku uporabe su kako slijedi:

%

Zgrade 2,00 - 10,00

Oprema 3,00 - 37,00

Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek uporabe pregledavaju se na svaki datum bilance i po potrebi usklađuju. U slučaju da je knjigovodstveni iznos imovine veći od procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do nadoknadivog iznosa (bilješka 2.7). Dobici i gubici nastali prodajom određuju se usporedbom prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstva i uključuju se u račun dobiti i gubitka. 2.6 Nematerijalna imovina (a) Goodwill Goodwill predstavlja razliku između fer vrijednosti troška stjecanja i fer vrijednosti udjela Grupe u neto prepoznatljivoj imovini stečene podružnice na dan stjecanja. Goodwill nastao stjecanjem podružnica iskazan je u okviru nematerijalne imovine. Zasebno iskazan goodwill godišnje se provjerava zbog umanjenja vrijednosti, te se iskazuje po trošku stjecanja umanjenom za akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Gubici od umanjenja vrijednosti goodwilla se ne ukidaju. Goodwill se alocira na jedinice stvaranja novca za potrebe testiranja umanjenja vrijednosti. Alokacija se provodi na one jedinice stvaranja novca za koje se očekuje da će imati koristi od poslovnog spajanja u kojem je nastao goodwill. Grupa alocira goodwill na svaki poslovni segment u svakoj zemlji u kojoj ostvaruje poslovne aktivnosti (bilješka 2.7). Dobici i gubici od prodaje poslovnog subjekta uključuju knjigovodstvenu vrijednost goodwilla koja se odnosi na prodani subjekt.

Page 82: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

82

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.6 Nematerijalna imovina (nastavak) (b) Licence i ostala prava Licence i ostala prava u svezi distribucije proizvoda iskazani su po povijesnom trošku, imaju ograničen vijek uporabe i iskazuju se po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se obračunava pravocrtnom metodom kako bi se alocirao trošak licenci i prava tijekom njihovog procijenjenog vijeka uporabe (5 godina). (c) Software Licence za software kapitaliziraju su na temelju troškova stjecanja i troškova koji nastaju dovođenjem software-a u radno stanje. Ovi troškovi amortiziraju se tijekom njihovog korisnog vijeka uporabe (5 godina). 2.7 Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine Godišnje se ispituje umanjenje vrijednosti imovine koja ima neograničen korisni vijek uporabe i koja se ne amortizira. Imovina koja se amortizira pregledava se zbog umanjenja vrijednosti kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju na to da knjigovodstvena vrijednost možda nije nadoknadiva. Gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i njenog nadoknadivog iznosa. Nadoknadivi iznos je fer vrijednost imovine umanjena za troškove prodaje ili vrijednost imovine u uporabi, ovisno o tome koji je viši. Za potrebe procjene umanjenja vrijednosti, imovina se grupira na najniži nivo kako bi se pojedinačno utvrdio novčani tok (jedinice stvaranja novca). Nefinancijska imovina za koju je iskazan gubitak od umanjenja vrijednosti, provjerava se na svaki datum izvještavanja radi mogućeg ukidanja umanjenja vrijednosti. 2.8 Netekuća imovina koja se drži radi prodaje Dugotrajna imovina klasificira se kao netekuća imovina koja se drži radi prodaje iskazuje se po knjigovodstvenoj ili fer vrijednosti (umanjenoj za troškove prodaje) ovisno o tome koja je niža, pod uvjetom, da će knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prije prodajom nego stalnim korištenjem. 2.9 Financijska imovina Grupa klasificira svoju financijsku imovinu u sljedeće kategorije: financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka te krediti i potraživanja. Klasifikacija ovisi o svrsi za koju je financijska imovina stečena. Uprava klasificira financijsku imovinu kod početnog priznavanja i procjenjuje tu klasifikaciju na svaki datum izvještavanja. (a) Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka U ovoj kategoriji nalazi se financijska imovina koja je kod početnog priznavanja klasificirana po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Financijska imovina se klasificira u ovu kategoriju ako je tako određeno od strane Uprave. Imovina u ovoj kategoriji klasificirana je kao dugotrajna imovina ako se njena realizacija ne očekuje unutar razdoblja od 12 mjeseci od datuma bilance.

Page 83: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

83

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.9 Financijska imovina (nastavak) (b) Krediti i potraživanja Krediti i potraživanja predstavljaju nederivativnu financijsku imovinu s fiksnim ili odredivim plaćanjem koja ne kotira na aktivnom tržištu. Iskazana je u okviru kratkotrajne imovine, osim imovine s dospijećem dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilance. Takva se imovina klasificira kao dugotrajna imovina. Sva kupljena i prodana ulaganja priznaju se na datum transakcije, tj. na datum na koji se Grupa obvezala kupiti ili prodati sredstvo. Financijska imovina iskazana po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka početno se priznaje po fer vrijednosti, a trošak transakcije iskazuje se u računu dobiti i gubitka. Krediti i potraživanja iskazani su po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamate. Ulaganja se prestaju priznavati kada isteknu ili su prenesena prava na primitak novčanih tokova od ulaganja ili kada je Grupa prenijela sve bitne rizike i koristi vlasništva. Dobici i gubici nastali iz promjena u fer vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka, iskazuju su računu dobiti i gubitka u okviru ostalih dobitaka/(gubitaka) - neto iz poslovanja u razdoblju u kojem su nastali. Fer vrijednosti ulaganja koja kotiraju na burzi temelje se na tekućim cijenama ponude. Ako tržište za neko financijsko sredstvo nije aktivno (kao i za vrijednosnice koje ne kotiraju), Grupa utvrđuje fer vrijednost pomoću tehnika procjene vrijednosti koje uzimaju u obzir nedavne transakcije pod uobičajenim trgovačkim uvjetima, te usporedbu s drugim sličnim instrumentima. Na svaki datum bilance Grupa procjenjuje postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti financijske imovine ili grupe financijskih sredstava. Provjera umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja opisana je u bilješci 2.12. 2.10 Najmovi Grupa unajmljuje određene nekretnine, postrojenja i opremu. Najmovi nekretnina, postrojenja i opreme u kojima Grupa snosi sve rizike i koristi vlasništva klasificiraju se kao financijski najmovi. Financijski najmovi kapitaliziraju se na početku najma prema fer vrijednosti unajmljene nekretnine ili sadašnje vrijednosti minimalne najamnine, ovisno o tome što je niže. Svako plaćanje najma razvrstava se na obveze i financijske rashode kako bi se dobila konstantna stopa na preostalo financijsko stanje. Kamatna komponenta financijskog rashoda tereti račun dobiti i gubitka tijekom razdoblja najma. Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni pod financijskim najmom amortiziraju se po korisnom vijeku upotrebe ili trajanju najma, ovisno o tome što je kraće. Najmovi u kojima Grupa ne snosi bitan udio rizika i koristi vlasništva klasificiraju se kao operativni najmovi. Plaćanja po osnovi operativnih najmova iskazuju se u računu dobiti i gubitka prema pravocrtnoj metodi u razdoblju trajanja najma.

Page 84: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

84

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.11 Zalihe Zalihe sirovina i rezervnih dijelova iskazuju se po trošku nabave ili neto ostvarivoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Trošak se određuje po metodi ponderiranih prosječnih cijena. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u redovnom tijeku poslovanja umanjenu za varijabilne troškove prodaje. Trošak proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda obuhvaća sirovine, trošak izravnog rada, ostale izravne troškove i pripadajući dio općih troškova proizvodnje (na bazi normalnog redovnog kapaciteta proizvodnje). Trgovačka roba iskazuje se po prodajnoj cijeni umanjenoj za poreze i marže. Sitni inventar i alati u potpunosti se otpisuju prilikom stavljanja u uporabu. 2.12 Potraživanja od kupaca i potraživanja po kreditima

Potraživanja od kupaca i po kreditima početno se priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se mjere po amortiziranom trošku uporabom metode efektivne kamatne stope, umanjena za ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da Grupa neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima, smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja. Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja, a predstavlja sadašnju vrijednost očekivanih novčanih priljeva diskontiranih korištenjem efektivne kamatne stope. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja iskazuju se u računu dobiti i gubitka u okviru troškova prodaje i distribucije. 2.13 Novac i novčani ekvivalenti Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite kod banaka po viđenju i ostale kratkotrajne visoko likvidne instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca ili kraće. U bilanci su prekoračenja po bankovnim računima uključena u kredite pod stavkom 'Kratkoročne obveze'. 2.14 Dionički kapital Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica. Primici koji se iskazuju u glavnici pri izdavanju novih dionica ili opcija, iskazuju se umanjeni za pripadajuće troškove transakcije i porez na dobit. Plaćena naknada za kupljene vlastite dionice, uključujući sve izravno pripadajuće troškove transakcije (umanjene za porez na dobit), umanjuje dioničku glavnicu koja se može pripisati dioničarima Društva sve do povlačenja dionica, njihovog ponovnog izdavanja ili prodaje. Kada se takve dionice kasnije prodaju ili ponovno izdaju, svaka primljena naknada, umanjena za sve izravno pripadajuće troškove transakcije kao i učinke poreza na dobit, uključena je u glavnicu koja se može pripisati dioničarima Društva.

Page 85: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

85

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.15 Posudbe Posudbe se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. U budućim razdobljima, posudbe se iskazuju po amortiziranom trošku; sve razlike između primitaka (umanjenih za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka tijekom razdoblja trajanja posudbe, koristeći metodu efektivne kamatne stope. Posudbe se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Grupa ima bezuvjetno pravo odgoditi podmirenje obveze najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance. 2.16 Odgođeni porez na dobit Iznos odgođenog poreza obračunava se metodom bilančne obveze, na privremene razlike između porezne osnovice imovine i obveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti u financijskim izvještajima. Međutim, odgođeni porez se ne priznaje ako proizlazi iz početnog priznavanja imovine ili obveza u transakciji koja nije poslovno spajanje i koje u vrijeme transakcije ne utječe na računovodstvenu dobit niti na oporezivu dobit (porezni gubitak). Odgođena porezna imovina i obveze mjere se poreznim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u razdoblju kada će imovina biti nadoknađena ili obveza podmirena, na temelju poreznih stopa koje su, i poreznih zakona koji su, na snazi ili se djelomično primjenjuju na datum bilance. Odgođena porezna imovina priznaje se do visine buduće oporezive dobiti za koju je vjerojatno da će biti raspoloživa za iskorištenje privremenih razlika. 2.17 Primanja zaposlenih (a) Obveze za mirovine i ostale obveze nakon umirovljenja U toku redovnog poslovanja prilikom isplata plaća Grupa u ime svojih zaposlenika koji su članovi obveznih mirovinskih fondova obavlja redovita plaćanja doprinosa sukladno zakonu. Obvezni mirovinski doprinosi fondovima iskazuju se kao dio troška plaća kada se obračunaju. Grupa nema dodatni mirovinski plan te stoga nema nikakvih drugih obveza u svezi s mirovinama zaposlenika. Nadalje, Grupa nema obvezu osigurati bilo koja drugih primanja zaposlenika nakon njihova umirovljenja. (b) Otpremnine Obveze za otpremnine se priznaju kad Grupa prekine radni odnos zaposlenika prije normalnog datuma umirovljenja ili odlukom zaposlenika da dragovoljno prihvati prekid radnog odnosa u zamjenu za naknadu. Grupa priznaje obveze za otpremnine kada je dokazivo preuzelo obvezu da prekine radni odnos sa sadašnjim zaposlenicima, na osnovu detaljnog formalnog plana bez mogućnosti da od njega odustane ili osigurava otpremnine kao rezultat ponude da potakne dragovoljno raskidanje radnog odnosa. (c) Dugoročna primanja zaposlenih Grupa priznaje obvezu za dugoročna primanja zaposlenih (jubilarne nagrade) ravnomjerno tijekom razdoblja u kojem je nagrada ostvarena, na temelju stvarnog broja godina radnog staža. Obveza za dugoročna primanja zaposlenih uključuje pretpostavke o broju zaposlenika kojima navedena primanja treba isplatiti, procijenjeni trošak navedenih primanja te diskontnu stopu.

Page 86: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

86

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.17 Primanja zaposlenih (nastavak) (d) Kratkoročna primanja zaposlenih

Grupa priznaje rezerviranje za bonuse kada postoji ugovorna obveza ili praksa iz prošlosti na temelju koje je nastala izvedena obveza. (e) Primanja u obliku dionica Grupa upravlja planom primanja u obliku dionica. Fer vrijednost primljene usluge zaposlenika u zamjenu za odobrene opcije priznaje se kao trošak. Ukupan iznos kojeg treba iskazati kao trošak u razdoblju stjecanja prava na korištenje odnosi se na fer vrijednost odobrenih opcija, isključujući učinak bilo kojih netržišnih uvjeta stjecanja prava na korištenje (na primjer, profitabilnost i ciljni porast prodaje). Netržišni uvjeti stjecanja prava na korištenje uključeni su u pretpostavke o broju opcija za koje se očekuje da će bit iskorištene. Na svaki datum bilance, provjerava se procjene broja opcija za koje se očekuje da će biti iskorištene. Subjekt priznaje učinak pregleda prvotnih procjena, ako ih ima, u računu dobiti i gubitka kao i pripadajuće usklađenje na glavnicu tijekom preostalog razdoblja stjecanja prava na korištenje. Primici umanjeni za pripadajuće troškove transakcije iskazuju se kao povećanje dioničkog kapitala (nominalna vrijednost) i kapitalne dobit kada su opcije iskorištene. 2.18 Rezerviranja Rezerviranja za troškove restrukturiranja, garancije i sudske sporove priznaju se ako Grupa ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti. Rezerviranja za restrukturiranje odnose se na otpremnine zaposlenih. Rezerviranja se mjere po sadašnjoj vrijednosti troškova za koje se očekuje da će biti potrebni za podmirenje obveze, korištenjem diskontne stope prije poreza, koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca kao i rizike koji su specifični za navedenu obvezu. Iznos rezerviranja povećava se u svakom razdoblju da se odrazi proteklo vrijeme. 2.19 Priznavanje prihoda Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodanu robu ili usluge tijekom redovnog poslovanja Grupe. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, procijenjene povrate, rabate i diskonte. Prihodi se priznaju kako slijedi: (a) Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od prodaje proizvoda i robe smatraju se prihodom u trenutku kada Grupa obavi isporuke robe kupcu, kada kupac prihvati isporučenu robu i kada je naplativost nastalih potraživanja relativno sigurna. Prihodi od maloprodaje proizvoda i robe priznaju u trenutku prodaje robe kupcu. Prihodi od maloprodaje uglavnom se ostvaruju u gotovini ili putem kreditnih kartica. Iskazani prihodi uključuju naknade za kreditne kartice koje se iskazuju u okviru troškova distribucije.

Page 87: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

87

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.19 Priznavanje prihoda (nastavak) (b) Prihodi od usluga Prihodi od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene, prema stupnju dovršenosti, na osnovu udjela stvarno obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti. (c) Prihod od kamata Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristeći metodu efektivne kamatne stope. (d) Prihod od dividendi Prihodi od dividendi priznaju se kada je ustanovljeno pravo na isplatu dividende. (e) Prihod od državnih subvencija Prihodi od državnih subvencija priznaju se po fer vrijednosti kada je u razumnoj mjeri pouzdano da će subvencija biti primljena, te da će Grupa ispuniti sve pripadajuće uvjete. Prihodi od državnih subvencija priznaju se u razdoblju kada nastaju troškovi koji se nadoknađuju iz tih subvencija, te se prikazuju u računu dobiti i gubitka u sklopu ostalih prihoda. 2.20 Raspodjela dividendi Raspodjela dividendi dioničarima Društva priznaje se kao obveza u financijskim izvještajima u razdoblju u kojem su odobrene od strane Glavne skupštine dioničara Društva. BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM 3.1 Čimbenici financijskog rizika Aktivnosti koje Grupa obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: valutnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i kamatnom riziku novčanog toka. Grupa nema formalni program upravljanja rizicima, međutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Sektor riznice Društva. (a) Valutni rizik Grupa djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je valutnom riziku koji proizlazi iz raznih promjena tečajeva stranih valuta vezanih uglavnom uz EUR-o i manjim dijelom uz USD. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija, priznate imovine i obveza i neto ulaganja u kapitalne i poslovne aktivnosti u inozemstvu. Većina prihoda od prodaje u inozemstvu i dugoročnog duga iskazana je EUR-ima. Stoga kretanja u tečajevima između EUR-a i kune mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

Page 88: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

88

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (nastavak) 3.1 Čimbenici financijskog rizika (nastavak)

(b) Kreditni rizik Kratkotrajna imovina Grupe koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja. Grupa nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika. Prodajne politike Grupe osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest. Kreditni rizik koji se odnosi na potraživanja po kreditima je ograničen, budući da su svi krediti osigurani garancijama od strane velikih banaka kao i založenom imovinom. Grupa primjenjuje politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj ustanovi. (c) Rizik likvidnosti Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Grupe je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu dostupne. Sektor riznice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava. (d) Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope Budući da Grupa nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Grupe proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope. 3.2 Procjena fer vrijednosti Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnim tržištima temelji se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilance. Kotirana tržišna cijena koja se koristi za utvrđivanje fer vrijednosti financijske imovine predstavlja tekuću cijenu ponude. Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu određena je uporabom tehnika procjena vrijednosti. Grupa koristi razne metode i utvrđuje pretpostavke koje se temelje na tržišnim uvjetima na dan bilance. Smatra se da je nominalna vrijednost potraživanja od kupaca umanjena za ispravak vrijednosti i obveza prema dobavljačima približno jednaka njihovoj fer vrijednosti. Za potrebe objavljivanja, fer vrijednost financijskih obveza procjenjuje se diskontiranjem budućih ugovornih novčanih tokova po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je dostupna Grupi za slične financijske instrumente.

Page 89: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

89

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 4 – KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE Procjene se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima. Grupa izrađuje procjene i stvara pretpostavke vezane za budućnost. Proizašle računovodstvene procjene su, po definiciji, u rijetkim slučajevima izjednačene sa stvarnim rezultatima. U nastavku se navode procjene i pretpostavke koje bi mogle uzrokovati značajan rizik usklađivanja knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini.

(a) Procjena umanjenja vrijednosti goodwilla

Goodwill se godišnje provjerava zbog umanjenja vrijednosti u skladu s računovodstvenom politikom navedenom u Bilješci 2.7. Nadoknadivi iznosi jedinica koje stvaraju novac utvrđuju se na osnovi izračuna vrijednosti u uporabi. Ovi izračuni zahtijevaju korištenje procjena (bilješka 17).

U slučaju da se na dan 31. prosinca 2005. godine procijenjena stopa rasta smanji za 10%, a diskontna stopa poveća za 10% od procjene Uprave, to ne bi imalo značajan učinak na priznavanje umanjenja vrijednosti goodwilla.

(b) Ostala dugoročna primanja zaposlenih

U skladu s kolektivnim ugovorom neka podružnice u Grupi osiguravaju zaposlenicima pravo na isplatu jubilarni nagrada. U svrhu izračuna sadašnje vrijednosti navedenih primanja, Grupa procjenjuje fluktuaciju zaposlenika na temelju trendova iz prošlosti i procjenjuje adekvatnu diskontnu stopu na temelju tekućih tržišnih uvjeta. U slučaju kad bi se primijenjena diskontna stopa i fluktuacija zaposlenika promijenila za 10%, knjigovodstveni iznos pripadajuće obveze ne bi se značajno razlikovao od iskazanog.

(c) Sudske tužbe i postupci

Rezerviranja za sudske tužbe i postupke iskazuju se na temelju procjene Uprave vezane za potencijalne gubitke nakon savjetovanja s odvjetnikom. Na temelju takvih saznanja u razumnoj mjeri se procjenjuju mogući rezultati sudskih sporova i iskazuje rezerviranje ako se procjene potencijalni gubitci koji bi nastali po završetku sudskih postupaka ili izvansudskih nagodbi.

Page 90: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

90

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 5 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA Primarni izvještajni oblik - poslovni segmenti Na dan 31. prosinca 2005. Grupa je na svjetskom tržištu organizirana u tri poslovna segmenta:

1. Proizvodnja i prodaja prehrambenih proizvoda i pića na veliko 2. Proizvodnja i prodaja lijekova na veliko 3. Prodaja usluga odnosi se na usluge tiskanja, energetike i prehrane.

Rezultati navedenih segmenata za godinu koja završava 31. prosinca 2004. godine su kako slijedi: (u tisućama kuna) Prehrana

i pića Lijekovi Usluge Ukupno Grupa

Prihodi od prodaje 2.688.872 594.681 11.396 3.294.949Dobit iz poslovanja 53.094 87.152 200 140.446Financijski troškovi (31.221) (16.840) - (48.061)

Dobit prije poreza 21.873 70.312 200 92.385

Porez na dobit (2.438) (15.927) - (18.365)

Dobit za godinu 19.435 54.385 200 74.020 Rezultati navedenih segmenata za godinu koja završava 31. prosinca 2005. godine su kako slijedi: (u tisućama kuna) Prehrana

i pića Lijekovi Usluge Ukupno Grupa

Prihodi od prodaje 2.820.002 611.095 10.281 3.441.378Dobit iz poslovanja 8.503 76.411 576 85.490Financijski troškovi (5.163) (10.486) - (15.649)

Dobit prije poreza 3.340 65.925 576 69.841

Porez na dobit 7.308 (14.523) - (7.215)

Dobit za godinu 10.648 51.402 576 62.626 Ostale stavke po segmentima uključene u račun dobiti i gubitka su kako slijedi: 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Prehrana i pića Lijekovi Usluge Ukupno

Grupa Prehrana

i pića Lijekovi Usluge Ukupno Grupa

Amortizacija materijalne imovine 142.525 39.545 2.611 184.681 146.030 34.722 2.615 183.367

Amortizacija nematerijalne imovine 35.942 2.256 48 38.246 45.391 1.109 11 46.511

Umanjenje vrijednosti goodwill-a - - - - 2.000 - - 2.000

Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca 15.085 2.932 98 18.115 16.155 1.695 84 17.934

Troškovi restrukturiranja-otpremnine 3.361 1.401 - 4.762 22.508 8.060 30.568

Page 91: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

91

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 5 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA (nastavak) Segmentalna analiza imovine i obveza na dan 31. prosinca 2004. godine i investicijska ulaganja za godinu koja je tada završila je kako slijedi:

(u tisućama kuna) Prehrana i pića Lijekovi Usluge Ukupno

Grupa Imovina bez goodwilla 2.578.592 792.764 15.379 3.386.735Goodwill 26.805 - - 26.805

Ukupno imovina 2.605.397 792.764 15.379 3.413.540

Obveze 1.290.417 235.101 8.594 1.534.112

Investicijska ulaganja 98.713 32.577 110 131.400 Segmentalna analiza imovine i obveza na dan 31. prosinca 2005. godine i investicijska ulaganja za godinu koja je tada završila je kako slijedi:

(u tisućama kuna) Prehrana i pića Lijekovi Usluge Ukupno

Grupa Imovina bez goodwilla 2.574.008 798.454 13.269 3.385.731Goodwill 27.096 - - 27.096

Ukupno imovina 2.601.104 798.454 13.269 3.412.827

Obveze 1.229.139 256.222 6.307 1.491.668 Investicijska ulaganja 87.500 48.219 207 135.926

Sekundarni izvještajni oblik – zemljopisno tržište Prodaja 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Hrvatska 1.828.947 1.769.124

Jugoistočna Europa 789.219 722.954

Centralna Europa 469.992 487.778

Zapadna Europa, prekooceanske zemlje i Orijent 218.284 201.258

Istočna Europa 134.936 113.835

Ukupno 3.441.378 3.294.949 Prodaja je iskazana prema zemlji u kojoj je obavljena prodaja kupcu.

Page 92: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

92

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 5 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA (nastavak) Ukupna imovina 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Hrvatska 2.821.858 2.836.921

Jugoistočna Europa 244.413 221.020

Centralna Europa 322.082 330.889

Zapadna Europa, prekooceanske zemlje i Orijent 22.250 22.388

Istočna Europa 2.224 2.322

Ukupno 3.412.827 3.413.540 Ukupna imovina iskazana je na temelju lokacije na kojoj se imovina nalazi. Investicijska ulaganja 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Hrvatska 124.030 112.180

Jugoistočna Europa 7.566 8.068

Centralna Europa 4.286 11.050

Zapadna Europa, prekooceanske zemlje i Orijent 44 101

Istočna Europa - 1

Ukupno 135.926 131.400 Investicijska ulaganja iskazana su na temelju lokacije na kojoj se imovina nalazi.

Page 93: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

93

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 6 – OSTALI GUBICI– NETO 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Dobici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka (bilješka 19) 2.036 1.792

Dobici /(gubici) od prodaje dugotrajne imovine – neto 4.593 (695)

6.629 1.097

Gubici od tečajnih razlika- neto (7.250) (5.764) (621) (4.667)

BILJEŠKA 7 - OSTALI PRIHODI 2005. 2004. (u tisućama kuna) Prihodi od subvencija, dotacija, regresa 2.936 3.145 Primljena dividenda 355 343

Kamate od oročenih depozita i kupaca 2.906 10.398 Kamate na dane kredite 175 350 Ostali 3.302 2.246

9.674 16.482 BILJEŠKA 8 - OSTALI RASHODI 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Kamata od dobavljača 1.882 5.493

Otpis danih kredita - 2.126

Ostalo - 3.739

1.882 11.358

Page 94: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

94

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 9 - TROŠKOVI PO PRIRODI 2005. 2004. (u tisućama kuna) Troškovi utrošenih sirovina i materijala, energije, nabavne vrijednosti prodane robe 1.583.568 1.511.266

Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine (bilješka 16 i 17) 223.007 229.878Troškovi zaposlenih (bilješka 10) 792.580 772.686Promjene u zalihama nedovršene proizvodnje i gotove robe (14.605) 1.295Troškovi reklama i propagande 257.370 213.343Održavanje 27.267 27.887Troškovi transporta 69.064 68.451Troškovi najamnina 54.317 50.511Neto rezervacije za potraživanja od kupaca 18.115 17.934Ostalo 352.376 261.709 3.363.059 3.154.960

BILJEŠKA 10 – TROŠKOVI ZAPOSLENIKA 2005. 2004. (u tisućama kuna) Plaće 743.226 713.487Opcije za dionice 11.722 10.217Otpremnine /i/ 4.762 31.636Nagrade 16.789 3.334Prijevoz 10.498 10.061Donacije i pomoći 1.403 1.316Ostalo 4.180 2.635

Ukupno 792.580 772.686

Na dan 31. prosinca 2005. godine Grupa je imala 7.181 zaposlenika (2004.: 7.283). /i/ U 2005. godini u Grupi su obračunate otpremnine za 88 zaposlenika, od čega su za njih 40

isplaćene (2004.: obračunate i isplaćene za 250 zaposlenika).

Page 95: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

95

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 11 – TROŠKOVI FINANCIRANJA 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Rashodi od kamata na primljene dugoročne kredite (26.413) (33.281)

Rashodi od kamata na primljene kratkoročne kredite (2.301) (6.344)

Rashodi od kamata na izdane obveznice i ostalo (10.825) (14.119)

Neto dobici od tečajnih razlika po kreditima (bilješka 13) 23.890 5.683

Ukupno: (15.649) (48.061) BILJEŠKA 12 – POREZ NA DOBIT 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Tekući porez na dobit 16.941 18.195 Odgođeni porez (bilješka 27) (9.726) 170 7.215 18.365

Porez na dobit obračunat na dobit Grupe prije oporezivanja razlikuje se od izvedenog iznosa koji proizlazi primjenom prosječno ponderirane porezne stope od 20,2% (2004.: 20,6%) primijenjene na dobit konsolidiranih društava je kako slijedi:

2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Dobit prije oporezivanja 69.841 92.385 Porez na dobit izračunat primjenom prosječno ponderirane porezne stope na dobit društava u pripadajućim zemljama 14.108 19.031

Neoporezivi prihodi (6.647) (5.835) Porezno nepriznati rashodi 20.835 15.550 28.296 28.746

Korišteni porezni gubitak (11.355) (10.551) Tekući porez na dobit 16.941 18.195

Odgođeni porezni (prihod)/ trošak (9.726) 170 Porezni trošak 7.215 18.365

Neiskorišteni porezni gubici u iznosu od 38.592 tisuće kuna (2004.: 141.853 tisuće kuna) nisu priznati kao odgođena porezna imovina u bilanci, jer nije izvjesno da će u pripadajućim društvima biti ostvarena dostatna oporeziva dobit za korištenje ove odgođene porezne imovine. Navedeni porezni gubici mogu se koristiti u razdoblju do 2010. U 2004. godini Porezna uprava Republike Hrvatske obavila je pregled poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost Društva, koje se odnosilo na razdoblja 2002. i 2003. godine. U skladu s propisima Republike Hrvatske, Porezna uprava može u bilo koje doba pregledati knjige i evidencije društva u Hrvatskoj u razdoblju od 3 godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza iskazana, te može uvesti dodatne porezne obaveze i kazne. Uprava Društva nije upoznata s okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza u tom pogledu.

Page 96: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

96

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 13 – NETO DOBICI/(GUBICI) OD TEČAJNIH RAZLIKA Dobici odnosno gubici od tečajnih razlika iskazani su u Računu dobiti i gubitka kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Ostali dobici/(gubici) – neto (bilješka 6) (7.250) (5.764)Troškovi financiranja (bilješka 11) 23.890 5.683 16.640 (81)

BILJEŠKA 14 – ZARADA PO DIONICI (1) Osnovna zarada po dionici

Osnovna zarada po dionici izračunava se na način da se neto dobit Grupe podijeli s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica koje su izdane tijekom godine, koji ne uključuje prosječan broj redovnih dionica koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite dionice.

2005. 2004.

Neto dobit dioničarima (u tisućama kuna) 62.626 74.020

Prosječno ponderirani broj dionica 5.335.385 5.272.642

Osnovna zarada po dionici (u kunama) 11,74 14,04 (2) Razrijeđena zarada po dionici Razrijeđena zarada po dionici izračunata je na isti način kao i osnovna zarada po dionici uzimajući u obzir broj opcijskih dionica danih zaposlenicima od kojih 158.708 nije iskorišteno (2004.: 212.375 opcija). 2005. 2004.

Neto dobit dioničarima (u tisućama kuna) 62.626 74.020

Usklađenje za opcijske dionice 158.708 212.375

Prosječno ponderirani broj izdanih dionica za razrijeđenu zaradu po dionici 5.494.092 5.485.016

Razrijeđena zarada po dionici (u kunama) 11,40 13,49 BILJEŠKA 15 – DIVIDENDA PO DIONICI 30. lipnja 2005. godine Glavna skupština Društva donijela je Odluku o upotrebi dobiti za poslovnu 2004. godinu po kojoj se odobrava isplata dividende na redovne dionice u bruto iznosu od 5,00 kuna po dionici što iznosi 26.689 tisuća kuna koja nije u cijelosti isplaćena u toku 2005. godine. Neisplaćene dividende iskazane su u ostalim obvezama (bilješka 25).

Page 97: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

97

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

(u tisućama kuna) Zemljište i

građevinski objekti

OpremaMaterijalna

imovina u pripremi

Ukupno

Stanje 1. siječnja 2004. Nabavna vrijednost 1.796.100 1.460.501 138.745 3.395.346

Akumulirana amortizacija (662.474) (932.542) - (1.595.016)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330

Za godinu završenu 31. prosinca 2004. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330

Učinak promjena deviznog tečaja 10.364 3.255 (1.609) 12.010

Povećanja 3.545 3.380 111.712 118.637

Prijenos 66.503 129.257 (195.760) -

Prodaja, rashodovanje i ostalo (292) (1.830) (2.992) (5.114)

Vrijednosno usklađenje (1.300) (822) - (2.122)

Amortizacija (59.923) (123.444) - (183.367)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 1.152.523 537.755 50.096 1.740.374Stanje 31. prosinca 2004. Nabavna vrijednost 1.875.059 1.561.721 50.096 3.486.876Akumulirana amortizacija (722.536) (1.023.966) - (1.746.502)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.152.523 537.755 50.096 1.740.374

Za godinu završenu 31. prosinca 2005. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 1.152.523 537.755 50.096 1.740.374

Učinak promjena deviznog tečaja 494 (644) (206) (356)

Povećanja 6.096 6.164 116.880 129.140

Prijenos 52.903 80.142 (133.045) -

Prodaja, rashodovanje i ostalo (5.705) - - (5.705)

Vrijednosno usklađenje (6.245) (617) (549) (7.411)

Prijenos na imovinu koja se drži radi prodaje (bilješka 18) (11.472) (4.490) - (15.962)

Amortizacija (61.279) (123.402) - (184.681)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 1.127.315 494.908 33.176 1.655.399Stanje 31. prosinca 2005. Nabavna vrijednost 1.907.499 1.582.132 33.176 3.522.807Akumulirana amortizacija (780.184) (1.087.224) - (1.867.408)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.127.315 494.908 33.176 1.655.399

Građevinski objekti i zemljište Grupe u vrijednosti od 891.980 tisuća kuna (2004.: 955.972 tisuća kuna) založeni su kao garancija za kreditne obveze.

Page 98: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

98

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (nastavak)

Materijalna imovina u najmu gdje je Grupa najmoprimac prema ugovoru o financijskom najmu, uključuje slijedeće: 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Trošak nabave kapitaliziranih financijskih najmova 53.853 52.892Akumulirani ispravak vrijednosti (30.932) (21.585)

Sadašnja vrijednost 22.921 31.307

Page 99: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

99

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 17 – NEMATERIJALNA IMOVINA

(u tisućama kuna) Goodwill Software Pravo distribucije Ostalo Ukupno

Stanje 1. siječnja 2004. Nabavna vrijednost 52.460 125.305 67.694 5.704 251.163

Akumulirana amortizacija (13.163) (67.492) (13.539) - (94.194)Neto knjigovodstvena vrijednost 39.297 57.813 54.155 5.704 156.969

Za godinu završenu 31. prosinca 2004. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 39.297 57.813 54.155 5.704 156.969Učinak promjene deviznog tečaja - 1.667 - - 1.667

Povećanja /i/ - 313 - 12.450 12.763

Prijenos - 17.325 - (17.325) -

Umanjenje vrijednosti (2.000) - - - (2.000)

Prodaja, rashodovanje i ostalo - (259) - (179) (438)

Amortizacija (10.492) (22.480) (13.539) - (46.511)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 26.805 54.379 40.616 650 122.450

Stanje 31. prosinca 2004. Nabavna vrijednost 52.460 145.084 67.694 650 265.888Akumulirana amortizacija (25.655) (90.705) (27.078) - (143.438)

Neto knjigovodstvena vrijednost 26.805 54.379 40.616 650 122.450

Za godinu završenu 31. prosinca 2005. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 26.805 54.379 40.616 650 122.450Učinak promjene deviznog tečaja 291 46 - - 337

Povećanja - 187 - 6.599 6.786

Prijenos - 6.616 - (6.616) -

Prodaja, rashodovanje i ostalo - (68) - - (68)

Prijenos na imovinu koja se drži radi prodaje (bilješka 18) - (22) - - (22)

Amortizacija - (24.707) (13.539) - (38.246)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 27.096 36.431 27.077 633 91.237

Stanje 31. prosinca 2005. Nabavna vrijednost 52.751 151.619 67.694 633 272.697Akumulirana amortizacija (25.655) (115.188) (40.617) - (181.460)

Neto knjigovodstvena vrijednost 27.096 36.431 27.077 633 91.237

Page 100: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

100

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 17 – NEMATERIJALNA IMOVINA (nastavak) /i/ Povećanje nematerijalne imovine najvećim dijelom se odnosi na nadogradnju aplikativnog

software-a SAP-a , te nabavu software-a za upravljanje skladištem.

Provjera umanjenja vrijednosti goodwill-a Goodwill je alociran na jedinice stvaranja novca koje su stečene u ranijim godinama i to na Lagris, Češka i Ital Ice, Poreč, Hrvatska. Navedene jedinice stvaranja novca nalaze se u poslovnom segmentu prehrana i pića. Iskazano stanje goodwilla na dan 31. prosinca je kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Lagris 24.878 24.587Ital Ice 2.218 2.218

27.096 26.805

Nadoknadivi iznos jedinice stvaranja novca utvrđuje se temeljem izračuna vrijednosti u uporabi. Za spomenute izračune korištena su predviđanja novčanog toka koja se temelje na financijskim projekcijama odobrenima od strane Uprave. Određene pretpostavke su korištene za analizu svake jedinice stvaranja novca u okviru određenog poslovnog segmenta. Uprava je odredila planiranu bruto maržu na temelju prošlog iskustva i očekivanog tržišnog razvoja. Korištene ponderirane prosječne stope rasta u skladu su s prognozama koje čine dio izvještaja o industrijskoj grani. Diskontne stope (4,35%) korištene su prije poreza, te odražavaju specifične rizike koji se odnose na relevantne poslovne segmente. U 2004. godini obavljeno je umanjenje goodwill-a koji se odnosi na Ital-ice u iznosu od 2.000 tisuće kuna na temelju projekcija Uprave o budućim rezultatima poslovanja. BILJEŠKA 18 – NETEKUĆA IMOVINA KOJA SE DRŽI RADI PRODAJE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Poslovni prostor u ulici kneza Domagoja, Koprivnica (bilješka 16) 5.610 -Oprema i nematerijalna imovina Koprivničke tiskarnice (bilješka 16 i 17) 4.512 -

Nekretnine u podružnici Podravka Kft, Budapest (bilješka 16) /i/ 5.138 -

Ukupno 15.260 -

/i/ U svrhu svođenja navedenih nekretnina na fer vrijednost, iskazan je trošak umanjenja vrijednosti u iznosu od 724 tisuće kuna.

Page 101: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

101

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 19 – FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN

DOBITI I GUBITKA 2005. 2004. (u tisućama kuna) Dugoročna ulaganja: Ulaganja u vrijednosne papire 1.340 5.277RTL d.o.o. 21.037 14.458EKO OZRA d.o.o. 100 -

22.477 19.735

Promjene u toku godine su kako slijede : 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Početna knjigovodstvena vrijednost 19.735 15.882

Povećanja /i/ 6.679 24.479

Prodaja /ii/ (3.952) (20.502)

Smanjenje imovine - (209)

Učinak deviznog tečaja 15 85

Zaključna knjigovodstvena vrijednost 22.477 19.735

/i/ Ukupno povećanje sastoji se od:

- u siječnju i listopadu 2005. godine povećano je ulaganje u RTL d.o.o. za iznose od 1.285 tisuća kuna i 5.294 tisuća kuna (2004.: 14.199 tisuća kuna), kao dio dokapitalizacije društva RTL. Udio u kapitalu od 8,5% se nije promijenio.

- u studenom 2005. godine Grupa je uplatila ulog u društvo EKO OZRA d.o.o. za iznos od 100 tisuća kuna. Udio u kapitalu navedenog društva je na 31. prosinca 2005. godine iznosio 9,9%.

- početkom 2004. godine Grupa je uplatila dodatnih 10.280 tisuća kuna kao povećanje ulaganja u Dinovu d.o.o.

/ii/ Ukupna prodaja sastoji se od:

- u kolovozu i rujnu 2005. godine prodane su dionice u društvima: Gospodarsko kreditna banka Zagreb, Croatia osiguranje Zagreb, Riviera Holding Poreč i Istarska kreditna banka Umag

- u travnju 2004. godine cjelokupni ulog u Dinovu d.o.o. knjigovodstvene vrijednosti od 19.000 tisuća kuna prodan je po cijeni od 20.900 tisuća kuna, a razlika između prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 1.900 tisuća kuna iskazana je u okviru prihoda od prodaje udjela u okviru Ostalih gubitaka- neto (bilješka 6).

Page 102: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

102

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 19 – FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN

DOBITI I GUBITKA (nastavak) Financijska imovina po fer vrijednosti uključuje vrijednosne papire koji: 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Kotiraju na burzi:

- Dionice GKB - 823

- Dionice Croatia osiguranja - 2.200

- Dionice Riviere Holding Poreč - 47

- 3.070

Ne kotiraju na burzi: - ZD Olšava 1.327 1.312 - Obveznice Privredne banke, Zagreb 13 13 - Dionice IKB Umag - 882

1.340 2.207

BILJEŠKA 20 – ZALIHE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Sirovine i materijal 186.570 175.570Proizvodnja u toku 70.239 83.245Gotovi proizvodi 168.144 175.131Trgovačka roba 144.139 134.978

569.092 568.924

Na svaki dan bilance obavlja se provjera oštećenih zaliha i zaliha kojima je prošao rok upotrebe, i za ustanovljene razlike iskazuje se ispravak vrijednosti tih zaliha odnosno trošak u računu dobiti i gubitka u okviru troškova prodanih proizvoda, koja je u 2005. godini iznosila 11.746 tisuća kuna (2004.: 740 tisuća kuna).

Page 103: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

103

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 21 – POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I OSTALA POTRAŽIVANJA 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Dugoročna potraživanja /i/:

Stanovi i prodaja stanova na kredit 3.020 3.322 Ostala dugoročna potraživanja i depoziti 10.175 7.312

13.195 10.634

Kratkotrajna potraživanja: Potraživanja od kupaca 946.494 934.618 Manje: rezerviranja za smanjenje /ii/ (163.077) (171.770)Neto potraživanja od kupaca 783.417 762.848 Primljene mjenice 50.500 50.934 Predujmovi dobavljačima 7.520 7.267 Ostala potraživanja iz poslovanja /iii/ 67.033 63.900 Dani kratkoročni krediti 365 34

908.835 884.983

922.030 895.617

/i/ Fer vrijednost dugoročnih potraživanja je približno jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti budući

da su ugovorene kamatne stope jednake tržišnim. /ii/ U 2005. godini ostvaren je neto trošak usklađenja potraživanja od kupaca za iznos od 18.115 tisuća

kuna (2004.: 17.934 tisuća kuna) koji je uključen unutar ‘troškova prodaje i distribucije’. Isto tako, isknjiženo je 26.808 tisuća kuna potraživanja od kupaca koji su ispravljeni u ranijim razdobljima (2004.: 10.840 tisuća kuna).

/iii/ Ostala potraživanja iskazana na dan 31. prosinca 2005. su kako slijede: 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Potraživanja za preplaćeni PDV 38.901 34.754Potraživanja za preplaćeni porez na dobit 4.701 6.457Potraživanja od zaposlenih 2.480 2.275Unaprijed plaćeni troškovi 9.201 6.608Potraživanja po ugovorima o nagodbi 1.893 4.016Ostalo 9.857 9.790 67.033 63.900

Page 104: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

104

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 22 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Novac na računima u bankama 123.740 64.465Primljeni čekovi 134 101Depoziti 2.360 640

126.234 65.206

BILJEŠKA 23 – DIONIČKA GLAVNICA

Broj dionica Obične dionice Kapitalna

dobit Vlastite dionice Ukupno

(u komadima) (u tisućama kuna)

1. siječnja 2004. 5.224.807 1.623.121 12.001 (35.502) 1.599.620

Izdane dionice /i/ 9.599 2.880 - - 2.880

Kupovina vlastitih dionica (26.691) - - (5.231) (5.231)

Prodaja vlastitih dionica 9.361 - - 1.447 1.447

Opcije za zaposlene:

- realizacija opcija 110.104 - - 18.127 18.127

- fer vrijednosti opcija - - 10.217 - 10.217

31. prosinca 2004. 5.327.180 1.626.001 22.218 (21.159) 1.627.060

1. siječnja 2005. 5.327.180 1.626.001 22.218 (21.159) 1.627.060

Kupovina vlastitih dionica (65.721) - - (18.858) (18.858)

Opcije za zaposlene:

- realizacija opcija 76.388 - (4.572) 20.444 15.872

- fer vrijednosti opcija - - 11.722 - 11.722

31. prosinca 2005. 5.337.847 1.626.001 29.368 (19.573) 1.635.796

Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2005. godine iznosi 1.626.000.900 kuna, a podijeljen je u 5.420.003 dionice (2004.: 1.626.000.900 kuna i 5.420.003 dionica). Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Sve izdane dionice u potpunosti su plaćene. /i/ U 2004. godini Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju povećana je vrijednost temeljnog

kapitala izdavanjem 9.599 novih dionica po nominalnoj vrijednosti od 300 kuna, koje se odnose na procijenjenu vrijednost zemljišta u Zagrebu, Žitnjak u iznosu od 2.879.700 kuna, a koje nije bilo uključeno u kapital prilikom pretvorbe Društva 1993. godine.

Page 105: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

105

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 23 – DIONIČKA GLAVNICA (nastavak) Opcije za dionice Opcije na kupnju dionica Podravke d.d. odobravaju se članovima Uprave i nekim izvršnim direktorima u Podravka d.d., Belupo d.d. i Danica d.o.o. u skladu s važećim Ugovorima o radu. Cijena iskorištenja odobrene opcije jednaka je prosječnoj cijeni dionice Društva ostvarenoj na Zagrebačkoj burzi u godini u kojoj se opcija stječe (zaposlenici Belupa imaju pravo kupnje po 60% prosječne cijene). Period stjecanja obično teče od početka poslovne godine. Opcije se stječu za svaku poslovnu godinu posebno. Period stjecanja je jedna godina. Opcije se mogu iskoristiti od treće do kraja pete godine u odnosu na kraj godine u kojoj se stječu. Na temelju iskustva iz prošlosti, prava na opcije stječu se odmah po prekidu zaposlenja, te se mogu iskoristiti u razdoblju od 6 do 12 mjeseci kako je određeno u Ugovoru o prekidu zaposlenja. Društvo nema zakonsku ili ugovornu obvezu da otkupi ili podmiri opcije u novcu. Promjene u broju danih dionica i njihovih prosječnih izvršnih cijena dane su kako slijedi: 2005. 2004.

Prosječna cijena po kojoj se može

iskoristiti opcija (u kn po dionici)

Opcije (br. opcija)

Prosječna cijena po kojoj se može

iskoristiti opcija (u kn po dionici)

Opcije (br. opcija)

Stanje na 1. siječnja 169,47 212.375 161,51 273.930 Dane opcije 269,40 24.054 173,91 95.219 Izgubljeno pravo - - 167,97 (15.670)Iskorištene opcije 147,26 (76.388) 149,82 (110.104)Neiskorištene opcije 308,00 (1.333) 183,30 (31.000)Stanje na 31. prosinca 194,15 158.708 169,47 212.375 Na dan 31. prosinca 2005. ostvareno je pravo na iskazanih 158.708 opcija (2004.: 212.375 opcija). U 2005. godini nije realizirano pravo na 34.000 opcija (2004.: 8.000 opcija) koje je bilo moguće izvršiti. Broj iskorištenih opcija u 2005. godini bio je 76.388 opcija (2004.: 110.104 opcija), a bile su izdane po prosječnoj cijeni od 147,26 kuna (2004.: 149,82 kuna). Prosječna tržna cijena na dan iskorištenja bila je 308,66 kuna (2004.: 196,49 kuna). Opcijske dionice iskazane na kraju godine imaju slijedeće datume isteka i cijene iskorištenja: Broj dionica

Datum isteka prava na korištenje opcije

Prosječna cijena po kojoj se može iskoristiti

opcija 2005. 2004.

2006. godina 140,70 8.000 18.0002007. godina 153,61 26.000 46.0002008. godina 172,74 50.334 67.0012009. godina 187,18 58.374 81.3742010. godina 296,69 16.000 - 158.708 212.375

Fer vrijednost opcija realiziranih tijekom razdoblja, koja je određena primjenom metode intrinzične vrijednosti, iznosila je 831 tisuću kuna (2004.: 6.007 tisuća kuna).

Page 106: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

106

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 24 - PRIČUVE

U tisućama kuna Zakonske pričuve Ostale

pričuvePričuve iz preračuna

Pričuve za vlastite dionice

Ukupno

1. siječnja 2004. 35.572 54.338 (7.627) 22.479 104.762

Pokriće gubitka /ii/ - (3.956) - - (3.956)

Isplata dividende - (10.390) - - (10.390)

Prijenos u pričuve /i/ 606 7.039 - - 7.645

Tečajne razlike - - 11.121 - 11.121

31. prosinca 2004. 36.178 47.031 3.494 22.479 109.182

1. siječnja 2005. 36.178 47.031 3.494 22.479 109.182

Prijenos u pričuve/i/ 7.407 4.379 - 2.168 13.954

Tečajne razlike - - 2.378 - 2.378

31. prosinca 2005. 43.585 51.410 5.872 24.647 125.514

Zakonske pričuve (na razini od 5% dioničkog kapitala Društva) i pričuve za vlastite dionice formiraju se na sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Republike Hrvatske. Ove pričuve nisu raspodjeljive. Ostale pričuve se uglavnom odnose na statutarne pričuve koje su iskazane sukladno odredbama statuta Društva. /i/ Prema odluci Glavne skupštine Podravka d.d. iz lipnja 2005. godine dobit Društva za 2004.

godinu rasporedila se u: zakonske pričuve u iznosu od 1.636 tisuća kuna, rezerve za vlastite dionice u iznosu od 2.168 tisuća kuna, te ostale pričuve u iznosu od 1.446 tisuća kuna. U 2005. godini u ostale pričuve izdvojeno je još 8.704 tisuća kuna (2004.: 7.645 tisuća kuna) sukladno odredbama Statuta pojedinih društava u Grupi.

/ii/ Prema odluci Glavne skupštine Društva iz srpnja 2004. godine pokriven je gubitak Društva iz

ostalih rezervi u iznosu od 3.956 tisuća kuna. BILJEŠKA 25 – OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Obveze prema dobavljačima 456.625 462.969Ostale obveze /i/ 134.084 102.854 590.709 565.823

Page 107: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

107

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 25 – OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE (nastavak) /i/ Ostale obveze su kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Obveze za plaće i ostale naknade zaposlenima 62.561 60.227 Obveza za dividendu 2.117 896 Obveze za kamate na kredite 13.195 14.403 Obveze za poreze i doprinose 15.787 11.531 Obveze za kupnju udjela 738 767 Ostalo 39.686 15.030

134.084 102.854

BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Dugoročni krediti

Banke u Hrvatskoj 373.432 419.867

Banke u inozemstvu 113.517 182.605

Izdane obveznice 199.142 207.123

Financijski najam 16.052 23.713 Tekuće dospijeće dugoročnog duga (186.785) (148.812) 515.358 684.496

Kratkoročni krediti Banke 130.151 121.970 Tekuće dospijeće dugoročnog duga 186.785 148.812 Ostalo 704 1.026

317.640 271.808

Ukupno krediti 832.998 956.304

Ukupno osigurani krediti Grupe iznose 467.628 tisuća kuna (2004.: 562.765 tisuća kuna). Primljeni krediti od banaka osigurani su založenim zemljištem i građevinskim objektima Grupe.

Page 108: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

108

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA (nastavak) Izloženost promjeni kamatne stope na primljene kredite sukladno ugovorenim datumima promjena kamatnih stopa na dan bilance je kako slijedi: 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Do 6 mjeseci 387.919 491.352

6-12 mjeseci 54.153 5.736

1- 5 godina 312.953 355.438

Preko 5 godina 77.973 103.778

832.998 956.304

Dinamika otplate dugoročnih kredita je kako slijedi: 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Od 1 – 2 godine 369.329 184.585

Od 2 – 5 godina 117.895 446.113

Preko 5 godina 28.134 53.798

515.358 684.496

Efektivne kamatne stope na dan bilance su kako slijedi: Grupa Podravka 2005. 2004. Kune EUR Ostalo Kune EUR Ostalo % % % % % %Dugoročni krediti

Banke u Hrvatskoj 4,00 4,29 4,00 4,33

Banke u inozemstvu 4,06 4,28 4,06 5,33

Izdane obveznice 5,00 5,00

Financijski najam 6,16 5,28

Kratkoročni krediti Banke 4,05 3,48 4,45 4,00 4,08 5,82 Ostalo 4,50 4,50

Page 109: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

109

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA (nastavak) Izdane obveznice

U veljači 2004. godine Društvo je izdalo 27,0 milijuna obveznica u iznosu od 27,0 milijuna EUR-a, nominalne vrijednosti 1 EUR, s rokom dospijeća u veljači 2007. godine. Izdanim obveznicama zatvoreni su kratkoročni krediti od Zagrebačke i Privredne banke u ukupnom iznosu od 189,4 milijuna kuna, a za ostatak od 15,8 milijuna kuna povećan je novac na žiro računu Društva. Na dan 31. prosinca 2005. stanje obveza za izdane obveznice preračunato po srednjem tečaju EUR-a i iskazano u iznosu od 199,1 milijun kuna. Trošak kamata za 2005. godinu iznosi 10,0 milijuna kuna (2004.: 8,7 milijuna kuna), od čega je obračunata nedospjela kamata 8,6 milijuna kuna (2004.: 8,7 milijuna kuna) koja je iskazana u okviru ''Ostalih obveza'' (bilješka 25). Knjigovodstveni iznosi i fer vrijednost dugoročnih kredita su kako slijedi: Knjigovodstveni iznosi Fer vrijednost 2005. 2004. 2005. 2004.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Dugoročni krediti

Banke u Hrvatskoj 247.544 374.693 249.398 377.839

Banke u inozemstvu 60.026 87.315 60.184 87.473

Izdane obveznice 199.142 207.123 200.735 207.123

Financijski najam 8.646 15.365 8.646 15.365

515.358 684.496 518.963 687.800 Fer vrijednost je izračunana na temelju diskontiranog novčanog tijeka primjenom kamatne stope od 4,25 % (2004.: 3,95%). Knjigovodstveni iznos kratkoročnih kredita uglavnom odgovara njihovoj fer vrijednosti. Knjigovodstveni iznos kredita Grupe preračunat je iz slijedećih valuta: 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Kune 177.839 158.026

EUR 552.248 670.848

Ostalo 102.911 127.430

832.998 956.304

Page 110: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

110

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA (nastavak) Grupa ima slijedeće nepovučene kreditne linije: 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Promjenjiva kamatna stopa:

- dospijeva unutar jedne godine 139.591 98.609

139.591 98.609

Kreditne linije dospijevaju unutar jedne godine. Radi se o kratkoročnim okvirima na revolving osnovi, a koriste se za financiranje povremenih potreba te se vraćaju iz priljeva. BILJEŠKA 27 – ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Odgođena porezna imovina 11.098 1.234 Odgođene porezne obveze - -

11.098 1.234

Odgođena porezna imovina priznaje se za prenesene porezne gubitke i porezne prihode do visine za koju je vjerojatno da će ovi iznosi biti realizirani kroz buduću oporezivu dobit pripadajućih društava u Grupi. Promjene u okviru odgođenih poreza su slijedeće:

2005. 2004. (u tisućama kuna) Stanje na početku godine 1.234 1.313

Tečajne razlike 138 91

Porezni prihod /(trošak) 9.726 (170)Stanje na kraju godine 11.098 1.234

Page 111: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

111

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 28 – REZERVIRANJA

Sudski sporovi

Primanja zaposlenih

Restrukt-uriranje Ukupno

Na dan 1. siječnja 2005. 11.985 - - 11.985Povećanje 39.943 13.695 2.680 56.318Tečajna razlika (32) - - (32)Korištenje u toku godine (310) - - (310)

Stanje 31. prosinca 2005. 51.586 13.695 2.680 67.961

Analiza ukupnih rezerviranja: Dugoročni dio 2.540 11.594 - 14.134Kratkoročni dio 49.046 2.101 2.680 53.827

Sudski sporovi Tijekom redovitog poslovanja društava u Grupi bili su tuženici, odnosno tužitelji u nekoliko sudskih sporova u tijeku. Prema mišljenju Uprave, predviđa se da Grupa neće imati materijalnih gubitaka po ovim sporovima iznad iznosa za koje su izvršena rezerviranja na dan 31. prosinca 2005. godine. Očekuje se da će iznos od 49.046 tisuća kuna biti upotrijebljen u toku 2006. godine, a iznos od 2.540 tisuća kuna u toku 2007. godine.

Najveći dio iznosa kratkoročnih rezervacija odnosi se na sudski spor vezan za raskid ugovora o distribuciji proizvoda izvan Hrvatske. Izvršene rezervacije uključuju financijski rizik isplate utužene glavnice i pripadajuće zatezne kamate. Primanja zaposlenih Ovo rezerviranje odnosi se na procijenjena dugoročna primanja zaposlenih vezane uz jubilarne nagrade, što je definirano Kolektivnim ugovorom. Očekuje se da će iznos od 2.101 tisuće kuna biti upotrijebljen u toku 2006. godine, a iznos od 5.849 tisuća kuna do 2010. godine, a preostali iznos poslije 2010. godine. Restrukturiranje U toku 2005. godine izvršena je rezervacija za otpremnine zaposlenika u članici Grupe Sana d.o.o., Hoče, Slovenija, radi preseljenja proizvodnje u Koprivnicu. Očekuje se da će iznos rezerviranja od 2.680 tisuća kuna u potpunosti biti iskorišten u toku prve polovice 2006. godine.

Page 112: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

112

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 29 – PREUZETE OBVEZE U 2005. godini ugovoreni su troškovi nabave dugotrajne materijalne imovine s dobavljačima u iznosu od 21.207 tisuća kuna za Grupu (2004.: za Grupu 41.730 tisuća kuna), koji još nisu realizirani, niti su iskazani u bilanci na dan 31. prosinca 2005. godine, odnosno 2004. godine. Ugovoreno plaćanje obveza po operativnom leasing-u za korištenje prijevoznih sredstava, viličara i rashladnih vitrina je kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Do jedne godine 24.894 20.782Od 1 do 5 godina 28.772 32.228

53.666 53.010

BILJEŠKA 30 – POTENCIJALNE OBVEZE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Sudski sporovi 6.652 21.099Dane garancije i jamstva 26.788 25.467

33.440 46.566

Za navedene sudske sporove, dane garancije i jamstva potencijalne obveze nisu iskazane na dan bilance, jer prema procijeni Uprave ne postoji izvjesna mogućnost nastanka obveza za Grupu.

Page 113: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

113

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 31 – NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM (u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004.

Neto dobit 62.626 74.020 Porez na dobit 12 7.215 18.365 Amortizacija 16, 17 223.007 229.878 (Dobit)/gubitak od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 6 (4.593) 695

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 20, 21 37.067 25.246 Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 16, 17 8.135 4.122 Vrijednosno usklađenje kapitalne dobiti 23 5.478 10.217 Rezerviranja 28 55.976 11.985 Dobit od prodaje ulaganja 6 (2.036) (1.792)Prihod od kamata 7 (5.580) (10.524)Prihod od dividendi 7 (355) (343)Rashod od kamata 11 39.539 53.744 Otpis danih kredita 8 - 2.126 Učinak promjene tečaja (22.181) 13.904 Ostale stavke koje ne utječu na gotovinu (5.940) 7.564 Promjene u radnom kapitalu: Promjena na zalihama (11.914) 40.650 Promjena na potraživanjima od kupaca (45.709) (135.550)Promjena na ostaloj kratkotrajnoj imovini (4.646) 21.135 Promjena na obvezama prema dobavljačima 4.856 8.553 Promjena na ostalim obvezama 22.600 (17.066)

Novac generiran poslovanjem 363.545 356.929

Page 114: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

114

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 32 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

RASHODI 2005. 2004. Naknade članovima Uprave i izvršnim direktorima –Grupa

Plaće 50.424 56.951 Isplate na bazi dionica kroz račun dobiti i gubitka 10.857 5.727

Isplate na bazi dionica kroz kapital 5.320 2.269

66.601 64.947

BILJEŠKA 33 – DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE Na dan 21. siječnja 2006. godine Grupa je stekla 100% udjel u društvu Deltis Pharm d.o.o., Zagreb koje se bavi uslugama i trgovinom, za iznos od 2.308 tisuće kuna. Podaci o stečenoj neto imovini su kako slijede:

(u tisućama kuna)

- Iznos stjecanja plaćen u novac 2.308

- Fer vrijednost stečene imovine (vidi dolje) 2.308

Imovina i obveze nastali stjecanjem su kako slijede:

Fer vrijednost Knjigovodstve

na vrijednost

(u tisućama kuna)

Novac 3 3

Nematerijalna imovina - stečena prava /i/ 2.380 -

Potraživanja od kupaca 750 750

Obveze od dobavljača (745) (745)

Primljeni krediti (80) (80)

Neto stečena imovina 2.308 (72) /i/ Stečena prava odnose se na procjenu stečenih registracijskih dosjea i pravo korištenja rješenja za stavljanje u promet generičkog lijeka kojem je aktivna supstanca Lizinopril, napravljenu od strane stručnjaka u sektoru za razvoj generičkog poslovanja i intelektualnog vlasništva.

Page 115: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

115

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 34 – OVISNA DRUŠTVA Djelatnost 2005. 2004. Udjel u % Udjel u % Belupo d.d., Koprivnica Proizvodnja lijekova 100,00 100,00 - Belupo d.o.o. Ljubljana Prodaja lijekova 100,00 100,00 - Belupo s.r.o., Bratislava Prodaja lijekova 100,00 100,00 - Belupo d.o.o., Skopje Prodaja lijekova 100.00 - Koprivnička Tiskarnica d.o.o., Koprivnica Usluge tiska 100,00 100,00 Danica d.o.o., Koprivnica Proizvodnja mesa 100,00 100,00 Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica Usluge 100,00 100,00 Poni trgovina d.o.o., Koprivnica Veleprodaja 100,00 100,00

Ital-Ice d.o.o., Poreč Proizvodnja smrznutih proizvoda 100,00 100,00

Sana d.o.o., Hoče, Slovenija Proizvodnja praškastih slastica 100,00 100,00

Podravka d.o.o., Ljubljana, Slovenija Prodaja 100,00 100,00 Podravka d.o.o., Skopje, Makedonija Prodaja 100,00 100,00 Podravka d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina Prodaja 100,00 100,00 Podravka d.o.o., Podgorica, Srbija i Crna Gora Prodaja 100,00 100,00 Podravka-International Deutschland –“Konar” GmbH, Njemačka Prodaja 100,00 100,00

Podravka d.o.o., Beograd, Srbija i Crna gora Prodaja 100,00 100,00 Podravka-International Kft, Budapest, Mađarska Prodaja 100,00 100,00 Podravka-International e.o.o.d., Sofia, Bugarska Prodaja 100,00 100,00 Podravka-International Pty Ltd, Sydney, Australija Prodaja 100,00 100,00

Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw, Poljska Prodaja 100,00 100,00 Podravka-Polska Sp.z o.o., Kostrzyn, Poljska Proizvodnja vegete 100,00 100,00 Podravka-International s.r.l., Bucharest, Rumunjska Prodaja 100,00 100,00

Lagris a.s., Lhota u Luhačovic, Češka Proizvodnja 100,00 100,00 - Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka Proizvodnja - 25,00 - Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka Proizvodnja 25,00 -

Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka Proizvodnja - 75,00 Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka Proizvodnja 75,00 100,00 - Podravka-International s.r.o. Prag Prodaja 100,00 100,00 Podravka-International USA Inc. Wilmington Prodaja 100,00 -

Page 116: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

116

PODRAVKA d.d. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 31. PROSINCA 2005.

Page 117: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

117

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2005. (u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. Prihodi od prodaje 5 1.569.037 1.541.495 Troškovi sadržani u prodanim proizvodima (960.722) (949.995)

Bruto dobit 608.315 591.500

Ostali (gubici)/dobici neto 6 (9.224) 2.252 Opći i administrativni troškovi (212.658) (196.917)Troškovi prodaje i distribucije (411.749) (375.019)Ostali prihodi 7 48.990 48.297 Ostali rashodi 8 (3.225) (8.521)

Dobit iz redovnog poslovanja 20.449 61.592

Troškovi financiranja – neto 11 (6.887) (34.007)

Dobit prije poreza na dobit 13.562 27.585

Porez na dobit 12 - -

Neto dobit 13.562 27.585

Financijske izvještaje prikazane na stranicama 2 do 41 odobrila je Uprava 15. ožujka 2006. godine.

Predsjednik Uprave

Darko Marinac

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 118: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

118

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2005. (u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. AKTIVA Dugotrajna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema 15 991.534 1.043.724Nematerijalna imovina 16 42.286 70.684Ulaganja u podružnice 17 421.539 428.985Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka 19 21.150 18.423

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 21 246.308 181.488

Ukupna dugotrajna imovina 1.722.817 1.743.304

Kratkotrajna imovina Zalihe 20 235.347 273.091Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 21 511.633 608.390Netekuća imovina koja se drži radi prodaje 18 5.610 -Novac i novčani ekvivalenti 22 77.525 24.683

Ukupna kratkotrajna imovina 830.115 906.164

Ukupna aktiva 2.552.932 2.649.468

PASIVA Dugoročne obveze Dugoročni dug 26 408.698 560.279Rezerviranja 27 10.704 -

Ukupne dugoročne obveze 419.402 560.279

Kratkoročne obveze Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 25 284.694 278.512Kratkoročni krediti 26 135.808 95.781Rezerviranja 27 1.461 -

Ukupne kratkoročne obveze 421.963 374.293

Ukupne obveze 841.365 934.572

Dionička glavnica Dionički kapital 23 1.632.544 1.621.980Pričuve 24 70.581 65.331Zadržana dobit 8.442 27.585

Ukupna dionička glavnica 1.711.567 1.714.896

Ukupna pasiva 2.552.932 2.649.468

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 119: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

119

IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2005.

u tisućama kuna Bilješka Dionički kapital Pričuve Zadržana

dobit Ukupno

Stanje 1. siječnja 2004. 1.599.620 79.677 (3.956) 1.675.341

Neto dobit za godinu - - 27.585 27.585Ukupno priznati prihodi u 2004. - - 27.585 27.585 Nova emisija dionica 23 2.880 - - 2.880Pokriće gubitka - (3.956) 3.956 -Objavljena dividenda 24 - (10.390) - (10.390)Realizacija dionica 23 14.343 - - 14.343Fer vrijednost opcija 23 5.137 - 5.137

Stanje 31. prosinca 2004. 1.621.980 65.331 27.585 1.714.896

Neto dobit za godinu - - 13.562 13.562Ukupno priznati prihodi u 2005. - - 13.562 13.562 Kupovina vlastitih dionica 23 (3.440) - - (3.440)Realizacija dionica 23 5.143 - (766) 4.260Fer vrijednost opcija 23 8.861 - - 8.861Objavljena dividenda - - (26.689) (26.689)Prijenos u ostale i zakonske pričuve 24 - 5.250 (5.250) -

Stanje 31. prosinca 2005. 1.632.544 70.581 8.442 1.711.567

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 120: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

120

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2005. (u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Novac generiran poslovanjem 30 164.550 157.076 Plaćeni porez - - Plaćene kamate (28.200) (27.784)

136.350 129.292

Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Kupnja udjela, neto odljev novca 17 (3) (2.257)Nabava materijalne i nematerijalne imovine 15, 16 (68.850) (70.617)Prodaja materijalne i nematerijalne imovine 6, 15, 16 3.399 984 Dani dugoročni krediti i depoziti (501) (8.886)Povrat danih dugoročnih kredita i depozita 70.629 56.310 Nabava utrživih vrijednosnica 19 (6.679) (24.479)Prodaja utrživih vrijednosnica 5.891 20.900 Dani kratkoročni krediti i depoziti (1.439) (44.767)Povrat danih kratkoročnih kredita i depozita 11.521 10.809 Primljene kamate 15.785 18.120 Primljene dividende 7 355 343

30.108 (43.540)

Novčani tok od financijskih aktivnosti Nabava vlastitih dionica (3.440) - Prodaja vlastitih dionica 5.026 14.343 Primici od dugoročnih kredita 19.043 83.722 Otplata dugoročnih kredita (108.545) (101.398)Primici od kratkoročnih kredita 14.242 162.162 Otplata kratkoročnih kredita (14.474) (257.828)Primici od izdanih obveznica - 15.829 Isplata dividende (25.468) (10.708)

(113.616) (93.878)

Neto povećanje/(smanjenje)novca i novčanih ekvivalenata 52.842 (8.126)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 22 24.683 32.809

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 22 77.525 24.683

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 121: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

121

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (Društvo) osnovana je u Hrvatskoj. Osnovna poslovna aktivnost Društva je proizvodnja širokog asortimana prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića. Sjedište Društva nalazi se u Koprivnici, Hrvatska, na adresi Ante Starčevića 32. Na dan 31. prosinca 2005. godine dionice Društva nalaze se u prvoj kotaciji Zagrebačke burze. BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Slijedi prikaz značajnih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje, osim tamo gdje je drugačije navedeno. 2.1 Osnove sastavljanja Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji Društva izrađeni su primjenom metode povijesnog troška (trošak nabave) koji su promijenjeni obavljenom revalorizacijom financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Društva. Područja koja uključuju viši stupanj prosudbe ili složenosti, odnosno područja gdje su pretpostavke i procjene značajne za financijske izvještaje prikazana su u Bilješci 4. Društvo je izdalo ove nekonsolidirane financijske izvještaje po hrvatskim zakonskim propisima. Društvo je također sastavilo konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI za Društvo i njegove podružnice (Grupa). U konsolidiranim financijskim izvještajima, podružnice – koje predstavljaju sva društva nad kojima Grupa, neposredno ili posredno, ima više od pola glasačkih prava ili na neki drugi način ima kontrolu nad poslovanjem – su u potpunosti konsolidirane. Korisnici ovih nekonsolidiranih financijskih izvještaja trebali bi ih čitati zajedno s konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe na dan 31. prosinca 2005. i za godinu koja je tada završila u svrhu dobivanja cjelokupnih informacija o financijskom položaja Grupe, rezultatima njenog poslovanja i promjenama financijskog stanja Grupe u cjelini. Usvajanje novih ili revidiranih standarda i tumačenja Od 1. siječnja 2005. godine za Društvo su stupili na snagu određeni novi Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. U nastavku su navedeni spomenuti novi ili dopunjeni standardi ili tumačenja koja već jesu ili bi u budućnosti mogla biti relevantna za poslovanje Društva kao i za njihov utjecaj na računovodstvene politike Društva. Sve promjene u računovodstvenim politikama primijenjene su retroaktivno uz usklađenja zadržane dobiti na dan 1. siječnja 2004. godine, osim ako je drugačije opisano u nastavku. MRS 1 (revidiran 2003.) Prezentiranje financijskih izvještaja MRS 2 (revidiran 2003.) Zalihe MRS 8 (revidiran 2003.) Računovodstvene Politike, Promjene računovodstvenih procjena i pogreške MRS 10 (revidiran 2003.) Događaji nakon datuma bilance

Page 122: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

122

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.1 Osnove sastavljanja (nastavak) MRS 16 (revidiran 2003.) Nekretnine, postrojenja i oprema MRS 17 (revidiran 2003.) Najmovi MRS 21 (revidiran 2003.) Učinci promjena tečaja stranih valuta MRS 24 (revidiran 2003.) Objavljivanje povezanih stranaka MRS 27 (revidiran 2003.) Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji MRS 28 (revidiran 2003.) Ulaganja u pridružena društva MRS 32 (revidiran 2003.) Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje MRS 33 (revidiran 2003.) Zarade po dionici MRS 36 (revidiran 2004.) Umanjenje imovine MRS 38 (revidiran 2004.) Nematerijalna imovina MRS 39 (revidiran 2004.) Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje MRS 40 (revidiran 2003) Ulaganje u nekretnine MSFI 2 (revidiran 2004.) Isplate s temelja dionica MSFI 3 (revidiran 2004.) Poslovna spajanja MSFI 4 (izdan 2004.) Ugovori o osiguranju MSFI 5 (izdan 2004.) Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja IFRIC 1 (izdan 2004.) Promjene postojećih obveza za dekomisiju, obnovu i slično IFRIC 2 (izdan 2004.) Udjeli članova u kooperativnim subjektima i slični instrumenti Usvajanje novih ili revidiranih standarda i tumačenja nije imalo materijalno značajan učinak na politike Društva ili nije bilo relevantno za poslovanje Društva, osim kako je navedeno u nastavku: – MRS 1 (revidiran 2003.) imao je utjecaj na prikaz Računa dobiti i gubitka i ostale objave. – MRS 24 (revidiran 2003.) imao je utjecaj na prikaz povezanih stranaka, što se odnosi na dodatak informacija

o naknadama članovima Uprave. – Usvajanje MRS-a 39 (revidiran 2004.) rezultiralo je promjenom računovodstvene politike koja se odnosi na

klasifikaciju financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. – Usvajanje MSFI-a 2 Isplate s temelja dionica rezultiralo je promjenom računovodstvene politike koja se

odnosi na iskazivanje prava na opcijske dionice. – Usvajanje MSFI-a 5 imao je utjecaj na drugačiji prikaz i mjerenje ne tekuće imovine koja se drži radi

prodaje. Do 31. prosinca 2004. godine nisu bili prikazivani troškovi s osnova vrednovanja prava po opcijskim dionicama u računu dobiti i gubitka kao ni promjene po istom osnovu u ukupnom kapitalu. U skladu s prijelaznim odredbama MSFI – a 2 Društvo je prepravilo usporedne podatke za prethodno razdoblje kako bi prikazalo:

- trošak opcija nakon 7. studenog 2002. godine, a po kojima prava nisu stečena na 1. siječnja 2005. godine. - trošak opcija za koje je s 1. siječnja 2005. godine bila nepodmirena obveza

Rezultat usvajanja MSFI-a 2 je kako slijed:

2005. 2004.

Povećanje kapitalne dobiti (u tisućama kn) 8.861 5.137

Povećanje općih i administrativnih troškova (u tisućama kn) 8.861 5.137

Page 123: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

123

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.1 Osnove sastavljanja (nastavak) Sve promjene u računovodstvenim politikama napravljene su u skladu s prijelaznim odredbama u odnosnim standardima. Svi standardi usvojeni od strane Društva zahtijevaju retroaktivnu primjenu osim MRS 39 koji ne zahtijeva klasifikaciju financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka ako je prethodno priznata.

Standardi, tumačenja i dodaci objavljenim standardima koji još nisu na snazi Objavljeni su određeni novi standardi, dodaci i tumačenja postojećih standarda čija je primjena obvezna za računovodstvena razdoblja Društva koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2006. godine ili na kasnija razdoblja, ali koja Društvo nije počelo ranije primjenjivati: MRS 19 (Dodatak),Primanja zaposlenih (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). S obzirom da Društvo nema definiran plan primanja zaposlenih, ovaj dodatak nije relevantan. - MRS 39 (Dodatak), Opcija fer vrijednosti (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). Ovaj dodatak

mijenja definiciju financijskih instrumenata klasificiranih po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka, te ograničava mogućnost klasificiranja financijskih instrumenata u ovu kategoriju. Društvo smatra da ovaj dodatak ne bi smio imati značajan učinak na klasifikaciju financijskih instrumenata, budući da bi trebalo biti u mogućnosti udovoljiti dodatnim kriterijima za klasifikaciju financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Društvo će početi primjenjivati ovaj dodatak od 1. siječnja 2006. godine.

- MRS 39 i MSFI 4 (Dodatak), Ugovori o financijskim garancijama (na snazi od 1. siječnja 2006.

godine). Prema zahtjevima ovog dodatka izdane financijske garancije početno se priznaju po fer vrijednosti, te se naknadno mjere po: (a) neamortiziranom iznosu pripadajućih primljenih i odgođenih naknada ili (b) trošku koji je potreban za podmirenje preuzete obveze na dan bilance, ovisno o tome što je više. Uprava još uvijek razmatra učinak ovog dodatka.

- MSFI 1 (Dodatak), Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (na snazi

od 1. siječnja 2006. godine). Ovaj dodatak nije relevantan za poslovanje Društva s obzirom da ih već primjenjuje.

- MSFI 6 i MSFI 6 (Dodatak), Istraživanje i vrednovanje mineralnih resursa (na snazi od 1. siječnja

2006. godine). MSFI 6 i pripadajući dodatak nisu relevantni, jer Društvo ne istražuje mineralne resurse.

- MSFI 7, Financijski instrumenti: Objavljivanja (na snazi od 1. siječnja 2007). MSFI 7 uvodi nova

objavljivanja u svrhu poboljšanja informacija o financijskim instrumentima. Zahtijeva objavu kvalitativnih i kvantitativnih informacija o izloženosti rizicima nastalima iz financijskih instrumenata, uključujući određene minimalne objave o kreditnom riziku, riziku likvidnosti i tržišnom riziku, te analizu osjetljivosti na tržišni rizik. Služi kao zamjena za zahtjeve objavljivanja u MRS-u 32, Financijski instrumenti: Objavljivanje i prezentiranje. Društvo će primjenjivati MSFI 7 od 1. siječnja 2007. godine, a Uprava još uvijek razmatra pripadajući učinak.

- Dodatak MRS-u 1, Prezentiranje financijskih izvještaja – Kapitalna objavljivanja (na snazi od 1.

siječnja 2007. godine) Dodatak MRS-u 1 uvodi objavljivanja o razini kapitala te adekvatnosti kapitala poslovnog subjekta i na koji način subjekt upravlja kapitalom prema internim i eksternim (regulatornim) zahtjevima. Uprava je razmotrila učinak Dodatka MRS 1 i došla do zaključka da dodatno objavljivanje u financijskim izvještajima nije potrebno budući da Društvo nema posebne interne ili eksterne zahtjeve za upravljanje kapitalom.

Page 124: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

124

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.1 Osnove sastavljanja (nastavak) - IFRIC 4, Određivanje je li u aranžmanu sadržan najam (na snazi od 1. siječnja 2006. godine).

IFRIC 4 zahtijeva određivanje je li aranžman najam, ili ga sadrži, na temelju suštine aranžmana kada: (a) ostvarenje aranžmana ovisi o uporabi specifičnog sredstva ili imovine; te (b) aranžman prenosi pravo korištenja sredstva/imovine. Uprava još uvijek razmatra učinak IFRIC-a 4 na poslovanje Društva.

- IFRIC 5, Prava na kamate koje proizlaze iz sredstava za dekomisiju, obnovu i zaštitu okoliša (na

snazi od 1. siječnja 2006. godine). IFRIC 5 nije relevantan za poslovanje Društva. IFRIC 6, Obveze nastale sudjelovanjem na specifičnom tržištu – Otpad električne i elektroničke opreme (na snazi od 1. siječnja 2006. godine). IFRIC 6 nije relevantan za poslovanje Društva. - IFRIC 7, Primijenjeni pristup prepravljanja na temelju MRS-a 29 Financijsko izvještavanje u

hiperinflacijskim gospodarstvima (na snazi od 1. siječnja 2007. godine). IFRIC 7 nije relevantan, budući da Društvo ne posluje u hiperinflacijskoj okolini.

- IFRIC 8, Opseg MSFI-a 2 (na snazi od 1. siječnja 2007. godine). Društvo će početi primjenjivati

IFRIC 8 od 1. siječnja 2007. godine. - IFRIC 9, Ponovna procjena ugrađenih derivata (na snazi od 1. lipnja 2006. godine). Uprava još

uvijek razmatra učinak IFRIC-a 9 na poslovanje Društva. 2.2 Strane valute (a) Funkcionalna i izvještajna valuta Stavke uključene u financijske izvještaje Društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva. (b) Transakcije i stanja u stranoj valuti Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Dobici ili gubici od tečajnih razlika, koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija i preračuna monetarne imovine i obveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u računu dobiti i gubitka. 2.3 Ulaganja u ovisna društva Ulaganja u ovisna društva (u daljnjem tekstu podružnice) u kojima Društvo posjeduje više od pola glasačkih prava ili na neki drugi način ima kontrolu nad poslovanjem iskazuju se po metodi troška ulaganja. Godišnje se provjerava postojanje mogućeg umanjenja troška ulaganja kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost možda nije nadoknadiva. Dobici od dividendi i udjela iskazuju se u računu dobiti i gubitka kada Društvo donese odluku o njihovom povlačenju.

Page 125: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

125

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u bilanci po povijesnom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Povijesni trošak uključuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem imovine. Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobiti i gubitka u financijskom razdoblju u kojem su nastali. Zemljište i imovina u pripremi se ne amortizira. Amortizacija ostale imovine obračunava se primjenom pravocrtne metode u svrhu alokacije troška te imovine tijekom njenog procijenjenog korisnog vijeka uporabe. Amortizacija se obračunava za svako sredstvo sve do potpune amortizacije sredstva ili do rezidualne vrijednosti sredstva ako je značajna. Godišnje amortizacijske stope temeljene na procijenjenom korisnom vijeku upotrebe su kako slijede:

%

Zgrade 2,00 – 10,00

Oprema 3,00 – 37,00 Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek uporabe pregledavaju se na svaki datum bilance i po potrebi usklađuju. U slučaju da je knjigovodstveni iznos imovine veći od procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do nadoknadivog iznosa (bilješka 2.7). Dobici i gubici nastali prodajom određuju se usporedbom prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstva i uključuju se u ostale dobitke/(gubitke) neto u računu dobiti i gubitka. 2.5 Nematerijalna imovina (a) Licence i ostala prava Licence i ostala prava u svezi distribucije proizvoda iskazani su po povijesnom trošku, imaju ograničen vijek uporabe i iskazuju se po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se obračunava pravocrtnom metodom kako bi se alocirao trošak licenci i prava tijekom njihovog procijenjenog vijeka uporabe (5 godina). (b) Software Licence za software kapitaliziraju se na temelju troškova stjecanja i troškova koji nastaju dovođenjem software-a u radno stanje. Ovi troškovi amortiziraju se tijekom njihovog korisnog vijeka uporabe (do 5 godina).

Page 126: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

126

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.6 Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine Godišnje se ispituje umanjenje vrijednosti imovine koja ima neograničen korisni vijek uporabe i koja se ne amortizira. Imovina koja se amortizira pregledava se zbog umanjenja vrijednosti kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju na to da knjigovodstvena vrijednost možda nije nadoknadiva. Gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i njenog nadoknadivog iznosa. Nadoknadivi iznos je fer vrijednost imovine umanjena za troškove prodaje ili vrijednost imovine u uporabi, ovisno o tome koji je viši. Za potrebe procjene umanjenja vrijednosti, imovina se grupira na najniži nivo kako bi se pojedinačno utvrdio novčani tok (jedinice stvaranja novca). Nefinancijska imovina za koju je iskazan gubitak od umanjenja vrijednosti, provjerava se na svaki datum izvještavanja radi mogućeg ukidanja umanjenja vrijednosti. 2.7 Netekuća imovina koja se drži radi prodaje Dugotrajna imovina klasificira se kao netekuća imovina koja se drži radi prodaje i iskazuje se po knjigovodstvenoj ili fer vrijednosti (umanjenoj za troškove prodaje) ovisno o tome koja je niža, pod uvjetom, da će knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prije prodajom nego stalnim korištenjem. 2.8 Financijska imovina Društvo klasificira svoju financijsku imovinu u sljedeće kategorije: financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka te krediti i potraživanja. Klasifikacija ovisi o svrsi za koju je financijska imovina stečena. Uprava klasificira financijsku imovinu kod početnog priznavanja i procjenjuje tu klasifikaciju na svaki datum izvještavanja. (a) Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka U ovoj kategoriji nalazi se financijska imovina koja je kod početnog priznavanja klasificirana po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Financijska imovina se klasificira u ovu kategoriju ako je tako određeno od strane Uprave. Imovina u ovoj kategoriji klasificirana je kao dugotrajna imovina ako se njena realizacija ne očekuje unutar razdoblja od 12 mjeseci od datuma bilance. (b) Krediti i potraživanja Krediti i potraživanja predstavljaju nederivativnu financijsku imovinu s fiksnim ili odredivim plaćanjem koja ne kotira na aktivnom tržištu. Iskazana je u okviru kratkotrajne imovine, osim imovine s dospijećem dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilance. Takva se imovina klasificira kao dugotrajna imovina. Sva kupljena i prodana ulaganja priznaju se na datum transakcije, tj. Na datum na koji se Društvo obvezalo kupiti ili prodati sredstvo. Financijska imovina iskazana po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka početno se priznaje po fer vrijednosti, a trošak transakcije iskazuje se u računu dobiti i gubitka. Krediti i potraživanja iskazani su po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamate. Ulaganja se prestaju priznavati kada isteknu ili su prenesena prava na primitak novčanih tokova od ulaganja ili kada je Društvo prenijelo sve bitne rizike i koristi vlasništva. Dobici i gubici nastali iz promjena u fer vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka, iskazuju su računu dobiti i gubitka u okviru ostalih dobitaka/gubitaka iz poslovanja u razdoblju u kojem su nastali.

Page 127: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

127

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.8 Financijska imovina (nastavak) Fer vrijednosti ulaganja koja kotiraju na burzi temelje se na tekućim cijenama ponude. Ako tržište za neko financijsko sredstvo nije aktivno (kao i za vrijednosnice koje ne kotiraju), Društvo utvrđuje fer vrijednost pomoću tehnika procjene vrijednosti koje uzimaju u obzir nedavne transakcije pod uobičajenim trgovačkim uvjetima, te usporedbu s drugim sličnim instrumentima. Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti financijske imovine ili grupe financijskih sredstava. Provjera umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja opisana je u bilješci 2.12. 2.9 Najmovi Društvo unajmljuje određene nekretnine, postrojenja i opremu. Najmovi nekretnina, postrojenja i opreme u kojima Društvo snosi sve rizike i koristi vlasništva klasificiraju se kao financijski najmovi. Financijski najmovi kapitaliziraju se na početku najma prema fer vrijednosti unajmljene nekretnine ili sadašnje vrijednosti minimalne najamnine, ovisno o tome što je niže. Svako plaćanje najma razvrstava se na obveze i financijske rashode kako bi se dobila konstantna stopa na preostalo financijsko stanje. Kamatna komponenta financijskog rashoda tereti račun dobiti i gubitka tijekom razdoblja najma. Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni pod financijskim najmom amortiziraju se po korisnom vijeku upotrebe ili trajanju najma, ovisno o tome što je kraće. Najmovi u kojima Društvo ne snosi bitan udio rizika i koristi vlasništva klasificiraju se kao operativni najmovi. Plaćanja po osnovi operativnih najmova iskazuju se u računu dobiti i gubitka prema pravocrtnoj metodi u razdoblju trajanja najma. 2.10 Zalihe Zalihe sirovina i rezervnih dijelova iskazuju se po trošku nabave ili neto ostvarivoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Trošak se određuje po metodi ponderiranih prosječnih cijena. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u redovnom tijeku poslovanja umanjenu za varijabilne troškove prodaje. Trošak proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda obuhvaća sirovine, trošak izravnog rada, ostale izravne troškove i pripadajući dio općih troškova proizvodnje (na bazi normalnog redovnog kapaciteta proizvodnje). Trgovačka roba iskazuje se po prodajnoj cijeni umanjenoj za poreze i marže. Sitni inventar i alati u potpunosti se otpisuju prilikom stavljanja u uporabu. 2.11 Potraživanja od kupaca i potraživanja po kreditima Potraživanja od kupaca i po kreditima početno se priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se mjere po amortiziranom trošku uporabom metode efektivne kamatne stope, umanjena za ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima, smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja. Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja, a predstavlja sadašnju vrijednost očekivanih novčanih priljeva diskontiranih korištenjem efektivne kamatne stope. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja iskazuju se u računu dobiti i gubitka u okviru troškova prodaje i distribucije.

Page 128: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

128

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.12 Novac i novčani ekvivalenti Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite kod banaka po viđenju i ostale kratkotrajne visoko likvidne instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca ili kraće. U bilanci su prekoračenja po bankovnim računima uključena u kredite pod stavkom 'Kratkoročne obveze'. 2.13 Dionički kapital Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica. Primici koji se iskazuju u glavnici pri izdavanju novih dionica ili opcija, iskazuju se umanjeni za pripadajuće troškove transakcije i porez na dobit. Plaćena naknada za kupljene vlastite dionice, uključujući sve izravno pripadajuće troškove transakcije (umanjene za porez na dobit), umanjuje dioničku glavnicu koja se može pripisati dioničarima Društva sve do povlačenja dionica, njihovog ponovnog izdavanja ili prodaje. Kada se takve dionice kasnije prodaju ili ponovno izdaju, svaka primljena naknada, umanjena za sve izravno pripadajuće troškove transakcije kao i učinke poreza na dobit, uključena je u glavnicu koja se može pripisati dioničarima Društva. 2.14 Posudbe Posudbe se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. U budućim razdobljima, posudbe se iskazuju po amortiziranom trošku; sve razlike između primitaka (umanjenih za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka tijekom razdoblja trajanja posudbe, koristeći metodu efektivne kamatne stope. Posudbe se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima bezuvjetno pravo odgoditi podmirenje obveze najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance. 2.15 Odgođeni porez na dobit Iznos odgođenog poreza obračunava se metodom bilančne obveze, na privremene razlike između porezne osnovice imovine i obveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti u financijskim izvještajima. Međutim, odgođeni porez se ne priznaje ako proizlazi iz početnog priznavanja imovine ili obveza u transakciji koja nije poslovno spajanje i koje u vrijeme transakcije ne utječe na računovodstvenu dobit niti na oporezivu dobit (porezni gubitak). Odgođena porezna imovina i obveze mjere se poreznim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u razdoblju kada će imovina biti nadoknađena ili obveza podmirena, na temelju poreznih stopa koje su, i poreznih zakona koji su, na snazi ili se djelomično primjenjuju na datum bilance. Odgođena porezna imovina priznaje se do visine buduće oporezive dobiti za koju je vjerojatno da će biti raspoloživa za iskorištenje privremenih razlika.

Page 129: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

129

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.16 Primanja zaposlenih (a) Obveze za mirovine i ostale obveze nakon umirovljenja U toku redovnog poslovanja prilikom isplata plaća Društvo u ime svojih zaposlenika koji su članovi obveznih mirovinskih fondova obavlja redovita plaćanja doprinosa sukladno zakonu. Obvezni mirovinski doprinosi fondovima iskazuju se kao dio troška plaća kada se obračunaju. Društvo nema dodatni mirovinski plan te stoga nema nikakvih drugih obveza u svezi s mirovinama zaposlenika. Nadalje, Društvo nema obvezu osigurati bilo koja drugih primanja zaposlenika nakon njihova umirovljenja. (b) Otpremnine Obveze za otpremnine se priznaju kad Društvo prekine radni odnos zaposlenika prije normalnog datuma umirovljenja ili odlukom zaposlenika da dragovoljno prihvati prekid radnog odnosa u zamjenu za naknadu. Društvo priznaje obveze za otpremnine kada je dokazivo preuzelo obvezu da prekine radni odnos sa sadašnjim zaposlenicima, na osnovu detaljnog formalnog plana bez mogućnosti da od njega odustane ili osigurava otpremnine kao rezultat ponude da potakne dragovoljno raskidanje radnog odnosa. (c) Dugoročna primanja zaposlenih Društvo priznaje obvezu za dugoročna primanja zaposlenih (jubilarne nagrade) ravnomjerno tijekom razdoblja u kojem je nagrada ostvarena, na temelju stvarnog broja godina radnog staža. Obveza za dugoročna primanja zaposlenih uključuje pretpostavke o broju zaposlenika kojima navedena primanja treba isplatiti, procijenjeni trošak navedenih primanja te diskontnu stopu. (d) Kratkoročna primanja zaposlenih

Društvo priznaje rezerviranje za bonuse kada postoji ugovorna obveza ili praksa iz prošlosti na temelju koje je nastala izvedena obveza. (e) Primanja u obliku dionica Društvo upravlja planom primanja u obliku dionica. Fer vrijednost primljene usluge zaposlenika u zamjenu za odobrene opcije priznaje se kao trošak. Ukupan iznos kojeg treba iskazati kao trošak u razdoblju stjecanja prava na korištenje odnosi se na fer vrijednost odobrenih opcija, isključujući učinak bilo kojih netržišnih uvjeta stjecanja prava na korištenje (na primjer, profitabilnost i ciljni porast prodaje). Netržišni uvjeti stjecanja prava na korištenje uključeni su u pretpostavke o broju opcija za koje se očekuje da će bit iskorištene. Na svaki datum bilance, provjerava se procjene broja opcija za koje se očekuje da će biti iskorištene. Subjekt priznaje učinak pregleda prvotnih procjena, ako ih ima, u računu dobiti i gubitka kao i pripadajuće usklađenje na glavnicu tijekom preostalog razdoblja stjecanja prava na korištenje. Primici umanjeni za pripadajuće troškove transakcije iskazuju se kao povećanje dioničkog kapitala (nominalna vrijednost) i kapitalne dobit kada su opcije iskorištene.

Page 130: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

130

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 2.17 Rezerviranja Rezerviranja za troškove restrukturiranja, garancije i sudske sporove priznaju se ako Društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti. Rezerviranja za restrukturiranje odnose se na otpremnine zaposlenih. Rezerviranja se mjere po sadašnjoj vrijednosti troškova za koje se očekuje da će biti potrebni za podmirenje obveze, korištenjem diskontne stope prije poreza, koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca kao i rizike koji su specifični za navedenu obvezu. Iznos rezerviranja povećava se u svakom razdoblju da se odrazi proteklo vrijeme. 2.18 Priznavanje prihoda Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodanu robu ili usluge tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, procijenjene povrate, rabate i diskonte. Prihodi se priznaju kako slijedi: (a) Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od prodaje proizvoda i robe smatraju se prihodom u trenutku kada Društvo obavi isporuke robe kupcu, kada kupac prihvati isporučenu robu i kada je naplativost nastalih potraživanja relativno sigurna. Prihodi od maloprodaje proizvoda i robe priznaju u trenutku prodaje robe kupcu. Prihodi od maloprodaje uglavnom se ostvaruju u gotovini ili putem kreditnih kartica. Iskazani prihodi uključuju naknade za kreditne kartice koje se iskazuju u okviru troškova distribucije. (b) Prihodi od usluga Prihodi od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene, prema stupnju dovršenosti, na osnovu udjela stvarno obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti. (c) Prihod od kamata Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristeći metodu efektivne kamatne stope. (d) Prihod od dividendi Prihodi od dividendi priznaju se kada je ustanovljeno pravo na isplatu dividende. 2. 19 Raspodjela dividendi Raspodjela dividendi dioničarima Društva priznaje se kao obveza u financijskim izvještajima u razdoblju u kojem su odobrene od strane Glavne skupštine dioničara Društva.

Page 131: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

131

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM 3.1 Čimbenici financijskog rizika Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: valutnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i kamatnom riziku novčanog toka. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima, međutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Sektor riznice Društva. (a) Valutni rizik Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je valutnom riziku koji proizlazi iz raznih promjena tečajeva stranih valuta vezanih uglavnom uz EUR-o i manjim dijelom uz USD. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija, priznate imovine i obveza i neto ulaganja u kapitalne i poslovne aktivnosti u inozemstvu. Većina prihoda od prodaje u inozemstvu i dugoročnog duga iskazana je EUR-ima. Stoga kretanja u tečajevima između EUR-a i kune mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove. Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

(b) Kreditni rizik Kratkotrajna imovina Društva koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja. Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest. Kreditni rizik koji se odnosi na potraživanja po kreditima je ograničen, budući da su svi krediti osigurani garancijama od strane velikih banaka kao i založenom imovinom. Društvo primjenjuje politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj ustanovi. (c) Rizik likvidnosti Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Društva je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu dostupne. Sektor riznice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava. (d) Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope Budući da Društvo nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Društva i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope. Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Page 132: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

132

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 3 – UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (nastavak) 3.2 Procjena fer vrijednosti Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnim tržištima temelji se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilance. Kotirana tržišna cijena koja se koristi za utvrđivanje fer vrijednosti financijske imovine predstavlja tekuću cijenu ponude. Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu određena je uporabom tehnika procjena vrijednosti. Društvo koristi razne metode i utvrđuje pretpostavke koje se temelje na tržišnim uvjetima na dan bilance. Smatra se da je nominalna vrijednost potraživanja od kupaca umanjena za ispravak vrijednosti i obveza prema dobavljačima približno jednaka njihovoj fer vrijednosti. Za potrebe objavljivanja, fer vrijednost financijskih obveza procjenjuje se diskontiranjem budućih ugovornih novčanih tokova po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je dostupna Društvu za slične financijske instrumente. BILJEŠKA 4 – KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE Procjene se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima. Društvo izrađuje procjene i stvara pretpostavke vezane za budućnost. Proizašle računovodstvene procjene su, po definiciji, u rijetkim slučajevima izjednačene sa stvarnim rezultatima. U nastavku se navode procjene i pretpostavke koje bi mogle uzrokovati značajan rizik usklađivanja knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini. (a) Ostala dugoročna primanja zaposlenih U skladu s kolektivnim ugovorom Društvo osigurava zaposlenicima pravo na isplatu jubilarni nagrada. U svrhu izračuna sadašnje vrijednosti navedenih primanja, Društvo procjenjuje fluktuaciju zaposlenika na temelju trendova iz prošlosti i procjenjuje adekvatnu diskontnu stopu na temelju tekućih tržišnih uvjeta. U slučaju kad bi se primijenjena diskontna stopa i fluktuacija zaposlenika promijenila za 10%, knjigovodstveni iznos pripadajuće obveze ne bi se značajno razlikovao od iskazanog. (b) Sudske tužbe i postupci Rezerviranja za sudske tužbe i postupke iskazuju se na temelju procjene Uprave vezane za potencijalne gubitke nakon savjetovanja s odvjetnikom. Na temelju takvih saznanja u razumnoj mjeri se procjenjuju mogući rezultati sudskih sporova i iskazuje rezerviranje ako se procjene potencijalni gubici koji bi nastali po završetku sudskih postupaka ili izvansudskih nagodbi.

Page 133: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

133

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 5 – PRIHODI OD PRODAJE Prodaja po vrstama proizvoda:

2005. 2004.

Prodaja Prodaja

(u tisućama kuna) % (u tisućama kuna) %

Prehrana i pića 1.083.977 69,1 1.098.821 71,3

Prehrana i pića u Grupi 354.867 22,5 313.523 20,3

Usluge 9.534 0,7 10.246 0,7

Usluge u Grupi 120.659 7,7 118.905 7,7

1.569.037 100 1.541.495 100 Prodaja u zemlji i inozemstvu:

2005. 2004.

Prodaja Prodaja

(u tisućama kuna) % (u tisućama kuna) %

Prodaja u zemlji 895.886 57,1 919.399 59,7

Prodaja u zemlji u Grupi 111.033 7,1 113.028 7,3

Prodaja u inozemstvu 197.625 12,6 191.058 12,4

Prodaje u inozemstvu u Grupi 364.493 23,2 318.010 20,6

1.569.037 100 1.541.495 100

Page 134: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

134

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 6 – OSTALI (GUBICI)/DOBICI – NETO 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Dobici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti u Računu dobiti i gubitka (bilješka 19) 2.036 690

Dobici /(gubici) od prodaje dugotrajne imovine – neto 618 (575)

Dobici /(gubici) od usklađenja ulaganja (bilješka 17) (7.449) 1.102

(4.795) 1.217

Dobici/(gubici) od tečajnih razlika- neto (4.429) 1.035

(9.224) 2.252 BILJEŠKA 7 - OSTALI PRIHODI 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Dobiti iz podružnica (bilješka 31) 30.291 17.103 Primljena dividenda 355 343

Kamate od oročenih depozita i kupaca 2.263 8.157 Kamate na dane kredite i potraživanja od kupaca u Grupi (bilješka 31) 15.867 22.435

Kamate na dane kredite 175 116 Ostalo 39 143

48.990 48.297 BILJEŠKA 8 - OSTALI RASHODI 2005. 2004. (u tisućama kuna)

Kamata od dobavljača 1.421 4.197

Otpis danih kredita - 4.324 Otpis danih kredita u Grupi (bilješka 31) 1.804 -

3.225 8.521

Page 135: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

135

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 9 – TROŠKOVI PO PRIRODI 2005. 2004. (u tisućama kuna) Utrošene sirovine i materijal 497.665 521.588 Promjene u zalihama nedovršene proizvodnje i gotove robe 20.936 (8.168)Troškovi zaposlenih (bilješka 10) 447.862 421.137 Nabavna vrijednost prodane robe 178.844 170.403 Amortizacija (bilješka 15 i 16) 134.213 138.120 Reklama i propaganda 112.120 100.948 Usluge dizajniranja i troškovi sajmova 7.712 5.949 Usluge 61.182 49.765 Transport 34.070 34.286 Troškovi najamnina 22.505 21.017 Neto rezervacije za potraživanja od kupaca 16.212 7.260 Porezi i doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu 15.004 17.762 Premije osiguranja – neto 2.371 2.262 Reprezentacije 6.956 6.049 Ostali troškovi 27.477 33.553 Ukupno troškovi prodanih proizvoda, troškovi prodaje i distribucije i administrativni troškovi 1.585.129 1.521.931

BILJEŠKA 10 – TROŠKOVI ZAPOSLENIKA 2005. 2004. (u tisućama kuna) Plaće 415.658 390.125 Opcijske dionice (bilješka 23) 8.861 5.137 Otpremnine /i/ 110 13.702 Jubilarne nagrade /ii/ 10.796 1.127 Prijevoz 6.585 6.233 Ostalo 5.852 4.813 447.862 421.137

Na dan 31. prosinca 2005. godine Društvo je imalo 4.309 zaposlenika (2004.: 4.249). /i/ U 2005. godini obračunate su i isplaćene otpremnine u Društvu u iznosu od 110 tisuća kuna

(2004.: 13.702 tisuća kuna) za 8 zaposlenika (2004.: 117 zaposlenika). /ii/ Od ukupnog iznosa dio od 9.364 tisuće kuna odnosi se na stečeno pravo zaposlenih na jubilarne

nagrade koje je iskazano u okviru dugoročnih rezerviranja (bilješka 27). U 2004. godini ovi troškovi su se iskazivali u razdoblju u kojem su isplaćeni.

Page 136: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

136

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 11 – TROŠKOVI FINANCIRANJA 2005. 2004. (u tisućama kuna) Rashodi od kamata na primljene dugoročne kredite (17.007) (20.552)Rashodi od kamata na primljene kratkoročne kredite (86) (3.310)Rashodi od kamata na izdane obveznice (9.997) (9.093)Ostalo - (3.023) (27.090) (35.978)Neto dobici od tečajnih razlika po kreditima-neto 20.203 1.971 (6.887) (34.007)

BILJEŠKA 12 – POREZ NA DOBIT Porez na dobit obračunat na dobit Društva prije oporezivanja razlikuje se od izvedenog iznosa koji proizlazi primjenom prosječno ponderirane porezne stope od 20% primijenjene na dobit Društva je kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Dobit prije oporezivanja 13.562 27.585 Porez na dobit izračunat primjenom prosječno ponderirane porezne stope na dobit Društva 2.712 5.517

Neoporezivi prihodi (8.468) (4.270) Porezno nepriznati rashodi 12.923 4.096 7.167 5.343 Korišteni porezni gubitak (7.167) (5.343) Tekući porez na dobit - -

U skladu s hrvatskim poreznim propisima Društvo je do kraja 2005. godine ostvarila porezne gubitke u iznosu od 24.139 tisuća kuna (2004: 132.141 tisuća kuna) koje je moguće iskoristiti najkasnije do 2008. godine. Iznosi neiskorištenih poreznih gubitaka ne koriste se za priznavanje odgođene porezne imovine u bilanci, jer nije izvjesno da će biti ostvarena dostatna oporeziva dobit za korištenje ove odgođene porezne imovine. U 2004. godini Porezna uprava republike Hrvatske obavila je pregled poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost Društva, koje se odnosilo na razdoblja 2002. i 2003. godine. U skladu s propisima Republike Hrvatske, porezna uprava može u bilo koje doba pregledati knjige i evidencije Društva u razdoblju od 3 godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza iskazana, te može uvesti dodatne porezne obaveze i kazne. Uprava Društva nije upoznata sa okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza u tom pogledu.

Page 137: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

137

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 13 – NETO DOBICI/(GUBICI) OD TEČAJNIH RAZLIKA Dobici odnosno gubici od tečajnih razlika iskazani su u Računu dobiti i gubitka kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Ostali dobici/(gubici) – neto (bilješka 6) (4.429) 1.035Troškovi financiranja (bilješka 11) 20.203 1.971

15.774 3.006

BILJEŠKA 14 – DIVIDENDA PO DIONICI 30. lipnja 2005. godine Glavna skupština Društva donijela je Odluku o upotrebi dobiti za poslovnu 2004. godinu po kojoj se odobrava isplata dividende na redovne dionice u bruto iznosu od 5,00 kuna po dionici što iznosi 26.689 tisuća kuna koja nije u cijelosti isplaćena u toku 2005. godine. Neisplaćene dividende iskazane su u ostalim obvezama (bilješka 25).

Page 138: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

138

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 15 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

(u tisućama kuna) Zemljišta i objekti Oprema

Materijalna imovina u pripremi

Ukupno

Stanje 1. siječnja 2004. Nabavna vrijednost 1.106.586 809.110 49.216 1.964.912

Akumulirana amortizacija (400.935) (475.987) - (876.922)Neto knjigovodstvena vrijednost 705.651 333.123 49.216 1.087.990

Za godinu završenu 31. prosinca 2004. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 705.651 333.123 49.216 1.087.990

Povećanja 3.509 110 58.593 62.212

Prijenos 37.133 40.204 (77.337) -

Transferi s ovisnim društvima (266) 8 3.351 3.093

Prodaja i rashodovanje (292) (297) (785) (1.374)

Vrijednosno usklađenje - (822) - (822)

Amortizacija (36.536) (70.839) - (107.375)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 709.199 301.487 33.038 1.043.724Stanje 31. prosinca 2004. Nabavna vrijednost 1.147.710 841.390 33.038 2.022.138Akumulirana amortizacija (438.511) (539.903) - (978.414)

Neto knjigovodstvena vrijednost 709.199 301.487 33.038 1.043.724

Za godinu završenu 31. prosinca 2005. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 709.199 301.487 33.038 1.043.724

Povećanja - 3.466 62.257 65.723

Prijenos 23.281 41.604 (64.885) -

Transferi s ovisnim društvima - 7 50 57

Prodaja i rashodovanje (2.136) (602) (12) (2.750)

Vrijednosno usklađenje (6.245) (2) (587) (6.834)

Prijenos na raspoloživo za prodaju (5.610) - - (5.610)

Amortizacija (37.074) (65.702) - (102.776)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 681.415 280.258 29.861 991.534Stanje 31. prosinca 2005. Nabavna vrijednost 1.157.664 859.062 29.861 2.046.587Akumulirana amortizacija (476.249) (578.804) - (1.055.053)

Neto knjigovodstvena vrijednost 681.415 280.258 29.861 991.534

/i/ Građevinski objekti i zemljište Društva u neto vrijednosti od 530.840 tisuća kuna (2004.: 490.408 tisuća kuna) založeni su kao garancija za kreditne obveze.

Page 139: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

139

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 15 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (nastavak) Materijalna imovina u najmu gdje je Društvo najmoprimac prema ugovoru o financijskom najmu, uključuje slijedeće:

2005. 2004. (u tisućama kuna) Trošak nabave kapitaliziranih financijskih najmova 3.471 3.471 Akumulirani ispravak vrijednosti (868) (174)

Neto knjigovodstvena vrijednost 2.603 3.297

BILJEŠKA 16 – NEMATERIJALNA IMOVINA

(u tisućama kuna) Software Pravo distribucije Ostalo Ukupno

Stanje 1. siječnja 2004. Nabavna vrijednost 87.106 67.694 3.929 158.729

Akumulirana amortizacija (48.888) (13.539) - (62.427)

Neto knjigovodstvena vrijednost 38.218 54.155 3.929 96.302

Za godinu završenu 31. prosinca 2004. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 38.218 54.155 3.929 96.302

Povećanja 8.692 - (3.380) 5.312

Prodaja, rashodovanje i ostalo (6) - (179) (185)

Amortizacija (17.206) (13.539) - (30.745)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 29.698 40.616 370 70.684

Stanje 31. prosinca 2004. Nabavna vrijednost 95.725 67.694 370 163.789Akumulirana amortizacija (66.027) (27.078) - (93.105)Neto knjigovodstvena vrijednost 29.698 40.616 370 70.684

Za godinu završenu 31. prosinca 2005. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 29.698 40.616 370 70.684

Povećanja - - 3.070 3.070

Prijenos 3.327 - (3.327) -

Prodaja, rashodovanje i ostalo (31) - - (31)

Amortizacija (17.898) (13.539) - (31.437)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 15.096 27.077 113 42.286

Stanje 31. prosinca 2005. Nabavna vrijednost 98.960 67.694 113 166.767Akumulirana amortizacija (83.864) (40.617) - (124.481)Neto knjigovodstvena vrijednost 15.096 27.077 113 42.286

Page 140: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

140

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 17 – ULAGANJA U OVISNA DRUŠTVA 2005. 2004. 2005. 2004.

Udjel u %

Udjel u % (u tisućama kuna)

Belupo d.d., Koprivnica 100,00 100,00 157.830 157.830Koprivnička Tiskarnica d.o.o., Koprivnica 100,00 100,00 14.142 14.142Danica d.o.o., Koprivnica 100,00 100,00 92.311 92.311Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica 100,00 100,00 20 20Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 100,00 100,00 20 20Ital-Ice d.o.o., Poreč /i/ 100,00 100,00 39.976 47.425Sana d.o.o., Hoče 100,00 100,00 217 217Podravka d.o.o., Ljubljana 100,00 100,00 1.925 1.925Podravka d.o.o., Skopje, Makedonija 100,00 100,00 42 42Podravka d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina 100,00 100,00 40 40Podravka d.o.o., Podgorica, Srbija i Crna Gora 100,00 100,00 1.029 1.029Podravka-International Deutschland –“Konar” GmbH, Njemačka 100,00 100,00 1.068 1.068

Podravka d.o.o., Beograd, Srbija i Crna Gora 100,00 100,00 34 34Podravka-International Kft, Budapest, Mađarska 100,00 100,00 5.343 5.343Podravka-International e.o.o.d., Sofia, Bugarska 100,00 100,00 10 10Podravka-International Pty Ltd, Sydney, Australija 100,00 100,00 426 426Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw, Poljska 100,00 100,00 277 277Podravka-Polska Sp.z o.o., Kostrzyn, Poljska 100,00 100,00 49.440 49.440Podravka-International s.r.l., Bucharest, Rumunjska 100,00 100,00 84 84

Lagris a.s., Lhota u Luhačovic, Češka 100,00 100,00 56.268 56.268Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka /ii/ - 75,00 - 996Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka /i/ 75,00 100,00 1.034 38

Podravka-International USA Inc. Wilmington /iii/ 100,00 - 3 - 421.539 428.985 /i/ U toku 2005. godine izvršeno je umanjenje vrijednosti udjela u društvu Ital-Ice d.o.o., Poreč u

iznosu od 7.449 tisuća kuna (2004.: Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka za iznos od 3.739 tisuća kuna).

/ii/ U 2005. godini Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka pripojen je Podravki-International s.r.o., Bratislava,

Slovačka. Udjel od 25% u Podravki-International s.r.o., Bratislava, Slovačka nalazi se u vlasništvu Lagris a.s., Lhota u Luhačovic, Češka.

/iii/ U 2005. godini osnovana je nova podružnica Podravka-International USA Inc. Wilmington.

Page 141: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

141

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 18 – NETEKUĆA IMOVINA KOJA SE DRŽI RADI PRODAJE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Poslovni prostor u ulici kneza Domagoja, Koprivnica 5.610 - /i/ U rujnu 2005. godine Društvo je sklopilo Ugovor o prodaji zemljišta i građevinskih objekata koji se

nalaze na lokaciji Ulica Kneza Domagoja u Koprivnici. Neto knjigovodstvena vrijednost prodanih nekretnina je 5.610 tisuća kuna, dok je ugovorena prodajna cijena 2.075 tisuća EUR, što iznosi 15.306 tisuća kuna u protuvrijednosti na 31. prosinca 2005. Isplata ugovorenog iznosa je u 5 rata po 415 tisuća EUR u periodu od 30. rujna 2005. do 31. siječnja 2006. Prema Ugovoru, nakon podmirivanja posljednje rate, kupcu se nekretnina predaje u posjed i dozvoljava mu se upis prava vlasništva.

Page 142: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

142

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 19 – FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI U RAČUNU DOBITI I

GUBITKA 2005. 2004. (u tisućama kuna) Ulaganja u: RTL d.o.o., Zagreb 21.037 14.458EKO-OZRA d.o.o. 100 -Ostalo 13 3.965 21.150 18.423 Prema procjeni Uprave, fer vrijednost ulaganja je približno jednaka iskazanoj knjigovodstvenoj vrijednosti. Promjene u toku godine su kako slijede : 2005. 2004. (u tisućama kuna) Početna knjigovodstvena vrijednost 18.423 14.655

Povećanja /i/ 6.679 24.479

Prodaja /ii/ (3.952) (20.502)

Smanjenje imovine - (209)

Zaključna knjigovodstvena vrijednost 21.150 18.423 /i/ Ukupno povećanje sastoji se od: - u siječnju i listopadu 2005. godine povećano je ulaganje u RTL d.o.o. za iznose od 1.285 tisuća

kuna i 5.294 tisuća kuna (2004.: 14.199 tisuća kuna), kao dio dokapitalizacije društva RTL. Udio u kapitalu od 8,5% se nije promijenio.

- u studenom 2005. godine Grupa je uplatila ulog u društvo EKO OZRA d.o.o. za iznos od 100 tisuća kuna. Udio u kapitalu navedenog društva je na 31. prosinca 2005. godine iznosio 9,9%.

- početkom 2004. godine Grupa je uplatila dodatnih 10.280 tisuća kuna kao povećanje ulaganja u Dinovu d.o.o.

/ii/ Ukupna prodaja sastoji se od: - u kolovozu i rujnu 2005. godine prodane su dionice u društvima: Gospodarsko kreditna banka

Zagreb, Croatia osiguranje Zagreb, Riviera Holding Poreč i Istarska kreditna banka Umag - u travnju 2004. godine cjelokupni ulog u Dinovu d.o.o. knjigovodstvene vrijednosti od 19.000

tisuća kuna prodan je po cijeni od 20.900 tisuća kuna, a razlika između prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 1.900 tisuća kuna iskazana je u okviru prihoda od prodaje udjela u okviru Ostalih dobitaka/(gubitaka) neto (bilješka 6).

Page 143: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

143

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 20 – ZALIHE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Sirovine i materijal 84.082 93.052Proizvodnja u toku 48.126 62.422Gotovi proizvodi 80.092 86.712Trgovačka roba 23.047 30.905

235.347 273.091

U toku 2005. godine obavljen je ispravka pojedinih zaliha za ukupna iznos od 6.389 tisuća kuna (2004.: 1.014 tisuća kuna), koja se odnosi na rezultat provjere oštećenih zalihe i zaliha kojima je prošao rok upotrebe. Ovaj ispravak vrijednosti iskazan je u računu dobiti i gubitka u okviru ''troškova prodanih proizvoda''. BILJEŠKA 21 – POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I OSTALA POTRAŽIVANJA 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Dugotrajna potraživanja Stanovi i prodaja stanova na kredit 3.020 3.356 Potraživanja za dane kredite povezanim poduzećima (Bilješka 31) 237.881 176.954 Ostala potraživanja i depoziti 5.407 1.178 Ukupno dugotrajna potraživanja 246.308 181.488 Kratkotrajna potraživanja Potraživanja od kupaca 236.576 236.470 Manje: rezerviranja za ispravak vrijednosti /i/ (76.346) (87.091)Neto potraživanja od kupaca 160.230 149.379 Potraživanja od kupaca u Grupi (Bilješka 31) 214.689 241.916 Predujmovi dobavljačima 404 240 Dani kratkoročni krediti u Grupi (Bilješka 31) 77.073 151.708 Primljene mjenice 41.131 40.518 Ostala potraživanja /ii/ 18.106 24.629 Ukupno kratkotrajna potraživanja 511.633 608.390

Ukupno potraživanja 757.941 789.878

Page 144: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

144

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 21 – POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I OSTALA POTRAŽIVANJA (nastavak) /i/ U 2005. godini ostvaren je neto trošak usklađenja potraživanja od kupaca za iznos od 16.212 tisuća

kuna (2004.: 7.260 tisuća kuna) koji je uključen unutar ‘troškova prodaje i distribucije’. Od toga se na neto trošak usklađenja potraživanja od kupaca u Grupi odnosi 9.457 tisuća kuna (2004.: 0). Isto tako, isknjiženo je 13.760 tisuća kuna potraživanja od kupaca koji su ispravljeni u ranijim razdobljima.

/ii/ Ostala potraživanja su kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Potraživanje od povezanih društava za povlačenje dobiti (Bilješka 31) 1.995 6.880

Potraživanje za obračunatu kamatu po danim kreditima povezanim društvima (Bilješka 31) 4.339 4.004

Neto potraživanja za PDV - 1.664Potraživanja za preplaćeni porez po odbitku 2.005 1.878Potraživanja od zaposlenih 1.613 1.649Unaprijed plaćeni troškovi 4.647 1.159Potraživanja po ugovorima o nagodbi 570 1.501Ostalo 2.937 5.894 18.106 24.629

BILJEŠKA 22 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Novac na računima u bankama 77.321 24.510Novac u blagajnama 190 165Primljeni čekovi 14 8

77.525 24.683

Page 145: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

145

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 23 – DIONIČKA GLAVNICA

Broj dionica Obične

dionice Kapitalna dobit Vlastite

dionice Ukupno

(u komadima)

(u tisućama

kuna)

1. siječnja 2004. 5.224.807 1.623.121 12.001 (35.502) 1.599.620

Izdane dionice (i) 9.599 2.880 - - 2.880

Prodaja vlastitih dionica 9.361 - - 1.447 1.798

Opcije za zaposlene:

- realizacija opcija 83.413 - - 12.896 12.545

- fer vrijednosti opcija - - 5.137 - 5.137

31. prosinca 2004. 5.327.180 1.626.001 17.138 (21.159) 1.621.980

1. siječnja 2005. 5.327.180 1.626.001 17.138 (21.159) 1.621.980

Kupovina vlastitih dionica (11.000) - - (3.440) (3.440)

Opcije za zaposlene:

- realizacija opcija 21.667 - 117 5.026 5.143

- fer vrijednosti opcija - - 8.861 - 8.861

31. prosinca 2005. 5.337.847 1.626.001 26.116 (19.573) 1.632.544

Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2005. godine iznosi 1.626.000.900 kuna, a podijeljen je u 5.420.003 dionica (2004.: 1.626.000.900 kuna i 5.420.003 dionica). Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Sve izdane dionice u potpunosti su plaćene. /i/ U 2004. godini Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju povećana je vrijednost temeljnog

kapitala izdavanjem 9.599 novih dionica po nominalnoj vrijednosti od 300 kuna, koje se odnose na procijenjenu vrijednost zemljišta u Zagrebu, Žitnjak u iznosu od 2.879.700 kuna.

Opcije za dionice Opcije na kupnju dionica Podravke d.d. odobravaju se članovima Uprave i nekim izvršnim direktorima u Podravka d.d., Belupo d.d. i Danica d.o.o. u skladu s važećim Ugovorima o radu. Cijena iskorištenja odobrene opcije jednaka je prosječnoj cijeni dionice Društva ostvarenoj na Zagrebačkoj burzi u godini u kojoj se opcija stječe (zaposlenici Belupa imaju pravo kupnje po 60% prosječne cijene). Period stjecanja obično teče od početka poslovne godine. Opcije se stječu za svaku poslovnu godinu posebno. Period stjecanja je jedna godina.. Opcije se mogu iskoristiti od treće do kraja pete godine u odnosu na kraj godine u kojoj se stječu. Na temelju iskustva iz prošlosti, prava na opcije stječu se odmah po prekidu zaposlenja, te se mogu iskoristiti u razdoblju od 6 do 12 mjeseci kako je određeno u Ugovoru o prekidu zaposlenja. Društvo nema zakonsku ili ugovornu obvezu da otkupi ili podmiri opcije u novcu.

Page 146: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

146

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 23 – DIONIČKA GLAVNICA (nastavak) Promjene u broju danih opcija za dionice i njihovih prosječnih izvršnih cijena su kako slijedi:

2005. 2004.

Prosječna cijena po kojoj se može iskoristiti opcija

(u kn po dionici)

Opcije

(br. opcija)

Prosječna cijena po kojoj se može iskoristiti opcija

(u kn po dionici)

Opcije

(br. opcija)

Stanje na 1. siječnja 191,96 147.375 173,89 209.253

Dane opcije 296,69 18.333 198,04 61.535

Izgubljeno pravo 188,84 (11.000)

Iskorištene opcije 201,79 (21.667) 153,05 (83.413)

Neiskorištene opcije 296,69 (1.333) 192,85 (29.000)

Stanje na 31. prosinca 202,79 142.708 191,96 147.375

Na dan 31. prosinca 2005. ostvareno je pravo na iskazanih 142.708 opcija (2004.: 147.375 opcija). U 2005. godini nije realizirano pravo na 34.000 opcija (2004.: 8.000 opcija) koje je bilo moguće izvršiti. Broj iskorištenih opcija koje su izvršene u 2005. godini bio je 21.667 opcija (2004.: 83.413 opcija), a bile su izdane po prosječnoj cijeni od 201,79 kuna (2004.: 153,05 kuna). Prosječna tržna cijena na dan iskorištenja bila je 308,66 kuna (2004.: 196,49 kuna). Opcijske dionice iskazane na kraju godine imaju slijedeće datume isteka i cijene iskorištenja:

Broj dionica

Datum isteka prava na korištenje opcije Cijena po kojoj se

može iskoristiti opcija 2005. 2004.

2006. godina 153,61 8.000 8.000

2007. godina 200,77 26.000 33.000

2008. godina 184,36 42.334 45.001

2009. godina 198,04 50.374 61.374

2010. godina 296,69 16.000 -

142.708 147.375

Page 147: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

147

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 24 - PRIČUVE

U tisućama kuna Zakonske pričuve

Ostale pričuve

Pričuve za vlastite dionice

Ukupno

1. siječnja 2004. 3.566 53.632 22.479 79.677

Pokriće gubitka /ii/ - (3.956) - (3.956)Isplata dividende - (10.390) - (10.390)

31. prosinca 2004. 3.566 39.286 22.479 65.331

1. siječnja 2005. 3.566 39.286 22.479 65.331

Prijenos u pričuve /i/ 1.636 1.446 2.168 5.250

31. prosinca 2005. 5.202 40.732 24.647 70.581

Zakonska pričuva formira se sukladno hrvatskim propisima prema kojima je Društvo dužno u zakonske pričuve unositi dvadeseti dio (5%) dobiti tekuće godine, sve dok te pričuve zajedno s kapitalnom dobiti ne dosegnu visinu od pet posto (5%) temeljnog kapitala. Ova pričuva kao ni pričuva za vlastite dionice nije raspodjeljiva zajedno. Ostale pričuve uglavnom se sastoje od rezervi nastalim u skladu s odredbama Statuta Društva. /i/ Prema odluci Glavne skupštine Društva iz lipnja 2005. godine dobit Društva za 2004. godinu

rasporedila se u: zakonske pričuve u iznosu od 1.636 tisuća kuna, rezerve za vlastite dionice u iznosu od 2.168 tisuća kuna, te statutarne rezerve u iznosu od 1.446 tisuća kuna.

/ii/ Prema odluci Glavne skupštine Društva iz srpnja 2004. godine pokriven je gubitak Društva iz

ostalih pričuva u iznosu od 3.956 tisuća kuna.

Page 148: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

148

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 25 – OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Obveze prema dobavljačima 175.330 179.198Obveze iz poslovanja prema povezanim poduzećima u Grupi 42.370 48.125Ostale obveze /i/ 66.994 51.189 284.694 278.512

/i/ Ostale obveze su kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Obveze za plaće i ostale naknade zaposlenima 35.754 34.059Obveza za dividendu 2.117 896Obveze za kamate na kredite 11.337 12.641Neto obveza za PDV 1.300 -Obveze za kupnju udjela 738 767Primljeni predujam za prodaju nekretnina 12.281 -Ostalo 3.467 2.826 66.994 51.189

BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Dugoročni krediti

Banke u Hrvatskoj 297.506 367.639

Banke u inozemstvu 44.547 76.898

Izdane obveznice 199.142 207.123

Financijski najam 2.607 3.374 Tekuće dospijeće dugoročnog duga (135.104) (94.755)

408.698 560.279

Kratkoročni krediti Tekuće dospijeće dugoročnog duga 135.104 94.755 Ostalo 704 1.026

135.808 95.781

Ukupno krediti 544.506 656.060

Page 149: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

149

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA (nastavak) Primljeni krediti od banaka osigurani su založenim zemljištem i građevinskim objektima Društva. Krediti koji su osigurani materijalnom imovinom Društva iznose 322.732 tisuća kuna (2004.: 404.830 tisuća kuna). Izloženost promjeni kamatne stope na primljene kredite sukladno ugovorenim datumima promjena kamatnih stopa na dan bilance je kako slijedi: 2005. 2004.

(u tisućama kuna) Do 6 mjeseci 121.580 213.181

6 – 12 mjeseci 47.000 -

1- 5 godina 297.953 339.986

Preko 5 godina 77.973 102.893

544.506 656.060

Dinamika otplate dugoročnih kredita je kako slijedi: 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Od 1 – 2 godine 316.150 139.220

Od 2 – 5 godina 64.414 369.946

Preko 5 godina 28.134 51.113

408.698 560.279

Efektivne kamatne stope na dan bilance su kako slijedi: 2005. 2004. Kune EUR Ostalo Kune EUR Ostalo % % % % % %Dugoročni krediti

Banke u Hrvatskoj 4,00 4,41 4,00 4,38

Banke u inozemstvu 4,57 4,39

Izdane obveznice 5,00 5,00

Financijski najam 6,16 5,28

Kratkoročni krediti Ostalo 4,50 4,50

Page 150: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

150

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 26 – OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA (nastavak) Izdane obveznice U veljači 2004. godine Društvo je izdalo 27,0 milijuna obveznica u iznosu od 27,0 milijuna EUR-a, nominalne vrijednosti 1 EUR, s rokom dospijeća u veljači 2007. godine. Izdanim obveznicama zatvoreni su kratkoročni krediti od Zagrebačke i Privredne banke u ukupnom iznosu od 189,4 milijuna kuna, a za ostatak od 15,8 milijuna kuna povećan je novac na žiro računu Društva. Na dan 31. prosinca 2005. stanje obveza za izdane obveznice preračunato po srednjem tečaju EUR-a i iskazano u iznosu od 199,1 milijun kuna. Trošak kamata za 2005. godinu iznosi 10,0 milijuna kuna (2004.: 8,7 milijuna kuna), od čega je obračunata nedospjela kamata 8,6 milijuna kuna (2004.: 8,7 milijuna kuna) koja je iskazana u okviru ''Ostalih obveza''. Knjigovodstveni iznosi i fer vrijednost dugoročnih kredita su kako slijedi: Knjigovodstveni iznosi Fer vrijednost 2005. 2004. 2005. 2004. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Dugoročni krediti Banke u Hrvatskoj 192.484 304.157 194.260 306.996 Banke u inozemstvu 15.161 46.333 15.319 46.803 Izdane obveznice 199.142 207.123 200.735 206.916 Financijski najam 1.911 2.666 2.007 2.799 408.698 560.279 412.321 563.514

Fer vrijednost je izračunana na temelju diskontiranog novčanog tijeka primjenom kamatne stope od 4,25% (2004.: 3,95%). Knjigovodstveni iznos kratkoročnih kredita uglavnom odgovara njihovoj fer vrijednosti. Knjigovodstveni iznos kredita Društva preračunat je iz slijedećih valuta: 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Kune 136.703 118.026

EUR 407.803 538.034

544.506 656.060 Društvo ima slijedeće nepovučene kreditne linije: 2005. 2004.

(u tisućama kuna)

Promjenjiva kamatna stopa:

- dospijeva unutar jedne godine 83.123 40.427

83.123 40.427 Kreditne linije dospijevaju unutar jedne godine. Radi se o kratkoročnim okvirima na revolving osnovi, a koriste se za financiranje povremenih potreba te se vraćaju iz priljeva.

Page 151: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

151

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 27 – REZERVIRANJA

Primanja zaposlenih

Sudski sporovi Ukupno

Stanje 1. siječnja 2005. - - -Povećanja 9.625 2.540 12.165Stanje 31. prosinca 2005. 9.625 2.540 12.165 Analiza ukupnih rezerviranja: Dugoročni dio 8.164 2.540 10.704Kratkoročni dio 1.461 - 1.461 9.625 2.540 12.165

Primanja zaposlenih Ovo rezerviranje odnosi se na procijenjena dugoročna primanja zaposlenih vezane uz jubilarne nagrade, što je definirano Kolektivnim ugovorom. Očekuje se da će iznos od 1.461 tisuće kuna biti iskorišten u roku 2006. godine. Sudski sporovi Tijekom redovitog poslovanja Društvo je bilo tuženik, odnosno tužitelj u nekoliko sudskih sporova u tijeku. Prema mišljenju Uprave, Društvo predviđa da neće imati materijalnih gubitaka po ovim sporovima iznad iznosa za koje su izvršena rezerviranja na dan 31. prosinca 2005. godine. Očekuje se da će iznos od 2.540 tisuće kuna biti iskorišten u toku 2007. godine. BILJEŠKA 28 – PREUZETE OBVEZE U 2005. godini ugovoreni su troškovi nabave dugotrajne materijalne imovine s dobavljačima u iznosu od 13.364 tisuća kuna (2004.: 29.865 tisuća kuna), koji još nisu realizirani, niti su iskazani u bilanci na dan 31. prosinca 2005. godine, odnosno 2004. godine. Ugovoreno plaćanje obveza po operativnom leasing-u za korištenje prijevoznih sredstava, viličara i rashladnih vitrina je kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Do jedne godine 17.569 15.384Od 1 do 5 godina 16.840 23.343 34.409 38.727

BILJEŠKA 29 – POTENCIJALNE OBVEZE 2005. 2004. (u tisućama kuna) Sudski sporovi /i/ 1.209 3.868Dane garancije i jamstva – eksterno /i/ 26.788 25.467Dane garancije i jamstva u Grupi 385.712 380.326 413.709 409.661

/i/ Za ostale sudske sporove i dane garancije i jamstva potencijalne obveze nisu iskazane u bilanci na dan

31. prosinca, jer prema procijeni Uprave ne postoji izvjesnost nastanka navedenih obveza za Društvo.

Page 152: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

152

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 30 – NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM (u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004.

Neto dobit/(gubitak) 13.562 27.585 Porez na dobit 12 - - Amortizacija 15, 16 134.213 138.120 (Dobit) / gubitak od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 6 (618) 575

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 22.601 9.249 Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 15 6.834 822 Vrijednosno usklađenje ulaganja 6 7.449 3.739 Vrijednosno usklađenje kapitalne dobiti 23 7.306 5.137 Dobit od prodaje ulaganja 6 (2.036) (690) Prihod od kamata 7 (18.344) (30.851)Prihod od dividendi 7 (355) (343)Rashod od kamata 8, 11 28.511 37.152 Učinak promjene tečaja (20.732) (2.877)Ostale stavke koje ne utječu na gotovinu 1.498 1.879 Promjene u radnom kapitalu: Promjena na zalihama 26.055 9.399 Promjena na potraživanjima od kupaca (58.801) (55.721)Promjena na ostaloj kratkotrajnoj imovini (3.065) 20.135 Promjena na obvezama prema dobavljačima (9.623) 9.917 Promjena na ostalim obvezama 30.095 (16.151)

Novac generiran poslovanjem 164.550 157.076

Page 153: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

153

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 31 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA Poslovne transakcije s ovisnim društvima odnose se na stavke Računa dobiti i gubitka i stanja u Bilanci za godinu koja je završila 31. prosinca 2005. godine i 2004. godine te su iskazane kako slijedi:

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. PRIHODI Prihodi od prodaje proizvoda i trgovačke robe 5 Belupo d.d., Koprivnica 523 409 Danica d.o.o., Koprivnica 1.882 2.110 Koprivnička tiskarnica d.o.o., Koprivnica 6.832 7.057 Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 74 2.519 Ital-Ice d.o.o., Poreč 813 105 Sana d.o.o., Hoče 2.248 3.662 Podravka d.o.o., Ljubljana 59.119 47.557 Podravka d.o.o., Beograd 26.568 22.094 Podravka d.o.o.e.l., Skopje 29.279 27.996 Podravka d.o.o., Sarajevo 99.708 88.003 Podravka-Int.Deutschland – "Konar" GmbH 28.115 30.066 Podravka-International kft, Budapest 16.259 6.318 Podravka-International Pty Ltd, Sydney 17.696 18.542 Podravka-International s r.o., Bratislava 16.972 15.504 Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw 3.985 2.041 Podravka-International spol s r.o. v likvidaci, Praha 7.157 22.963 Podravka-Polska Sp. z o.o., Kostrzyn 3.899 2.503 Podravka-International S.R.L., Bucuresti 7.374 2.776 Podravka d.o.o., Podgorica 12.608 11.298 Podravka-Lagris a.s., Dolni Lhota u Luhačovic 13.756 - Ukupno: 354.867 313.523 Prihodi od prodaje usluga 5 Belupo d.d., Koprivnica 39.314 50.090 Danica d.o.o., Koprivnica 15.364 10.630 Koprivnička tiskarnica d.o.o., Koprivnica 730 836 Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 35.875 32.161 Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica 137 86 Ital-Ice d.o.o., Poreč 4.764 3.518 Sana d.o.o., Hoče 2.048 2.139 Podravka d.o.o., Ljubljana 889 1.523 Podravka d.o.o., Beograd 4.957 602 Podravka d.o.o.e.l., Skopje 2.957 2.698 Podravka d.o.o., Sarajevo 6.359 10.028 Podravka-Int.Deutschland – "Konar" GmbH 712 631 Podravka-International kft, Budapest 398 (932)Podravka-International Pty Ltd, Sydney 959 306 Podravka-International s r.o., Bratislava 19 170 Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw 869 526 Podravka-International spol s r.o. v likvidaci, Praha 5 14 Podravka-Polska Sp. z o.o., Kostrzyn 2.054 2.458 Podravka-International S.R.L., Bucuresti 695 - Podravka d.o.o., Podgorica 1.518 1.214 Podravka-Lagris a.s., Dolni Lhota u Luhačovic 36 143 Lagris s r.o., Bratislava - 64

120.659 118.905

Page 154: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

154

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 31 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. RASHODI Naknade članovima Uprave i izvršnim direktorima Plaće 21.968 28.533 Opcijske dionica 10 8.861 5.137 30.829 33.670 Prihodi od kamata 7 Belupo d.d., Koprivnica 9.592 12.030 Danica d.o.o., Koprivnica 3.535 4.341 Koprivnička tiskarnica d.o.o., Koprivnica - 8 Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 1.535 4.710 Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica - 2 Ital-Ice d.o.o., Poreč 290 400 Podravka d.o.o., Beograd 475 192 Podravka-International kft, Budapest 69 36 Podravka-International Sp. z o.o., Warsaw 273 Podravka-Polska Sp. z o.o., Kostrzyn 355 435 Podravka-International S.R.L., Bucuresti 6 8 Podravka-International USA Inc., Wilmington 10 - 15.867 22.435 Prihodi od ulaganja 7 Belupo d.d., Koprivnica 27.000 17.103 Podravka d.o.o., Sarajevo 1.918 - Podravka-International Pty Ltd , Sydney 1.373 - 30.291 17.103 Potraživanja po danim kreditima 21 - dugoročni: Na početku godine 254.353 311.119 Povećanja u toku godine 87.352 8.886 Primljene otplate (41.111) (45.303) Ostale promjene - (20.422) Tečajna razlika (87) 72 Obračunata kamata (16.701) 20.095 Naplaćena kamata (16.348) 20.620 Na kraju godine 300.507 254.352

Dospijeće u roku od 1 godine (62.626) (77.398) 237.881 176.954

Page 155: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

155

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 31 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) Bilješka 2005. 2004. Potraživanja po danim kreditima - kratkoročni 21 Na početku godine 43.286 11.642 Povećanja u toku godine 9.750 52.143 Primljene oplate (51.409) (7.159) Ostale promjene 13.367 17.655 Tečajna razlika (547) 29 Obračunata kamata 3.137 1.589 Naplaćena kamata 3.156 1.644 Na kraju godine 14.447 74.310

Dospijeće u roku od 1 godine 62.626 77.398 77.073 151.708 Ukupno dani krediti 314.954 328.664

Iskazana potraživanja od povezanih poduzeća odnose se na dugoročne kredite dane podružnicama kako slijedi: Kamatna stopa 2005. 2004. (u tisućama kuna) Belupo d.d., Koprivnica 6% god. 191.241 159.529 Danica d.o.o., Koprivnica 4,51% god. 72.223 89.380 Poni d.o.o., Koprivnica 6% god. 25.109 2.400 Podravka d.o.o., Beograd 1mj EURIBOR + 2% 11.934 1.510 Podravka-International Kft, Budapest 1mj EURIBOR + 1,5% - 1.534 300.507 254.353

Efektivna kamatna stopa iznosi 4,84% godišnje. Dinamika otplate dugoročnih kredita je kako slijedi: 2005. 2004. (u tisućama kuna) Od 1 – 2 godine 62.036 57.532 Od 2 – 5 godina 172.408 102.227 Preko 5 godina 3.437 17.195 237.881 176.954

Page 156: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

156

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 31 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (nastavak) Potraživanja po danim kratkoročnim kreditima Efektivna kamatna stopa 2005. 2004. 2005. 2004. (u tisućama kuna) Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 5,00% 6,00% 4.750 25.509 Podravka d.o.o., Beograd - 4,08% - 11.983 Belupo d.d., Koprivnica - 6,00% - 30.324 Ital-Ice d.o.o., Poreč 6,00% 6,00% 4.000 4.500 Podravka-International Kft, Budapest - 3,59% - 1.534 Podravka-International S.R.L., Bucharest - 3,59% - 460 Podravka-Polska Sp. z o.o., Kostrzyn 3,89% - 5.697 - 14.447 74.310

Bilješka 2005. 2004. Potraživanja od kupaca 21 Belupo d.d., Koprivnica 12.496 39.319 Danica d.o.o., Koprivnica 8.384 4.302 Koprivnička tiskarnica d.o.o., Koprivnica 2.858 2.690 Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 43.612 43.451 Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica 49 74 Ital-Ice d.o.o., Poreč 5.810 3.019 Sana d.o.o., Hoče 1.083 1.053 Podravka d.o.o., Ljubljana 13.050 15.394 Podravka d.o.o., Beograd 16.407 16.406 Podravka d.o.o.e.l., Skopje 19.809 20.097 Podravka d.o.o., Sarajevo 38.028 39.134 Podravka-Int. Deutschland – "Konar" GmbH 7.630 9.424 Podravka-International kft, Budapest 4.902 5.850 Podravka-International Pty Ltd, Sydney 3.646 3.665 Podravka-International s r.o., Bratislava 6.967 7.212 Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw 1.660 1.233 Podravka-Int. spol s r.o. v likvidaci Praha 1.097 18.594 Podravka-Polska Sp.z o.o., Kostrzyn 1.830 1.253 Podravka-International S.R.L., Bucuresti 2.409 2.237 Podravka d.o.o., Podgorica 8.878 7.337 Podravka-Lagris a.s., Dolni Lhota u Luhačovic 14.084 117 Lagris s r.o., Zvolen - 55 Ukupno: 214.689 241.916

Ostala potraživanja 21 Potraživanje od povezanog poduzeća za povlačenje dobiti 1.995 6.880 Potraživanje za obračunatu kamatu po danim kreditima u Grupi 4.339 4.004

Potraživanja od zaposlenih 1.613 1.649 7.947 12.533

Page 157: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

157

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 31 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (nastavak) OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE

Bilješka 2005. 2004. Obveze prema dobavljačima 25 Belupo d.d., Koprivnica 375 2.742 Danica d.o.o., Koprivnica 22.567 25.448 Koprivnička tiskarnica d.o.o., Koprivnica 3.784 4.193 Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 2.203 6.222 Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica 3 121 Ital-Ice d.o.o., Poreč 281 413 Sana d.o.o., Hoče 1.479 2.724 Podravka d.o.o., Ljubljana 4.388 3.440 Podravka d.o.o., Beograd 1.087 679 Podravka d.o.o.e.l., Skopje 703 242 Podravka-Int. Deutschland – "Konar" GmbH 11 - Podravka-International kft, Budapest 2.266 780 Podravka-International Pty Ltd, Sydney 22 12 Podravka-International s r.o., Bratislava 1.141 223 Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw 137 64 Podravka-Int. spol s r.o. v likvidaci Praha - 699 Podravka-Lagris a.s., Dolni Lhota u Luhačovic 1.849 123 Podravka-International USA Inc., Wilmington 74 - 42.370 48.125 Dane garancije i jamstva Belupo d.d., Koprivnica 103.622 101.361 Danica d.o.o., Koprivnica 87.273 61.240 Poni d.o.o., Koprivnica 27.215 25.721 Ital-Ice d.o.o., Poreč 5.163 5.370 Sana d.o.o., Hoče 2.462 4.610 Podravka d.o.o., Ljubljana 13.697 13.094 Podravka d.o.o., Beograd 1.031 1.072 Podravka-International kft, Budapest 15.930 23.845 Podravka-International s r.o., Bratislava 8.575 1.979 Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw 23.124 22.787 Podravka-International spol s r.o. v kividaci, Praha - 1.534 Podravka Polska Sp.z o.o., Kostrzyn 18.772 35.255 Podravka-Lagris a.s., Dolni Lhota u Luhačovic 78.848 82.458 385.712 380.326

Page 158: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

158

12. REVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2004. GODINU

U nastavku Prospekta nalazi se Izvješće neovisnih revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. datiranog 18. travnja 2005. godine u izvornom obliku.

Page 159: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

159

GRUPA PODRAVKA KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 31. PROSINCA 2004.

Page 160: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

160

IZVJEŠĆE REVIZORA DIONIČARIMA PODRAVKE d.d. Obavili smo reviziju priloženih bilanci Podravke d.d. (“Društvo”) i Podravke d.d. i njezinih podružnica ("Grupa") sa stanjem na dan 31. prosinca 2004. godine i priloženih računa dobiti i gubitaka, izvještaja o novčanim tokovima te izvještaja o promjenama dioničkih glavnica za godinu koja je tada završila. Za ove financijske izvještaje prikazane od stranice 2 do 41 odgovorna je Uprava Društva. Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su financijski izvještaji bez materijalno značajnih grešaka. Revizija uključuje i ispitivanja, temeljem provjere podataka, koja potkrepljuju iznose i bilješke uz financijske izvještaje. Revizija isto tako uključuje i ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnijih procjena koje je definirala Uprava, kao i ocjenu ukupnog prikaza financijskih izvještaja. Uvjereni smo da obavljena revizija daje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Prema našem mišljenju, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima, financijsko stanje Društva i Grupe na dan 31. prosinca 2004. godine, rezultate njihovog poslovanja i promjena u novčanim tokovima za godinu koja je tada završila i u skladu su s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, 18. travnja 2005.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Alexandera von Humboldta 4 HR-10000 Zagreb CROATIA Telephone (385 1) 63 28 888 Facsimile (385 1) 61 11 556

Page 161: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

161

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2004. Grupa Podravka Podravka d.d. (u tisućama kuna) Bilješka 2004. 2003. 2004. 2003. Prihodi od prodaje 3 3.294.949 3.217.662 1.541.495 1.531.741 Troškovi sadržani u prodanim proizvodima 5 (1.988.376) (1.968.469) (941.190) (967.719)

Bruto dobit 1.306.573 1.249.193 600.305 564.022

Ostali prihodi 4 34.302 31.332 12.948 17.237 Opći i administrativni troškovi 6 (337.565) (341.614) (200.378) (208.220)Troškovi prodaje i distribucije 7 (849.013) (826.929) (388.749) (380.607)Dobit/(gubitak) iz redovnog poslovanja 154.297 111.982 24.126 (7.568)

Neto (rashodi)/prihodi od financiranja 8 (51.198) (39.782) 5.589 5.226 Neto (gubici)/dobici od tečajnih razlika (497) (38.413) 3.007 (18.004)

Dobit/(gubitak) prije poreza na dobit 102.602 33.787 32.722 (20.346)

Porez na dobit 10 (18.365) (23.784) - -

Neto dobit/(gubitak) 84.237 10.003 32.722 (20.346)

Manjinski udjeli 29 - (45) - - Neto dobit/(gubitak) 84.237 9.958 32.722 (20.346) Zarada/(gubitak) po dionici - osnovna 11 15,97 kn -0,16 kn

- razrijeđena 11 15,36 kn 1,78 kn

Financijske izvještaje prikazane na stranicama 2 do 41 odobrila je Uprava 18. travnja 2005. godine.

Predsjednik Uprave

Darko Marinac Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 162: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

162

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2004.

Grupa Podravka Podravka d.d. (u tisućama kuna) Bilješka 2004. 2003. 2004. 2003. AKTIVA Dugotrajna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema 12 1.734.512 1.800.330 1.043.724 1.087.990

Nematerijalna imovina 13 122.450 156.969 70.684 96.302Ulaganja u podružnice 14 - - 428.985 428.965Odgođena porezna imovina 15 1.234 1.313 - -Ulaganja namijenjena prodaji 16 19.735 - 18.423 -Potraživanja 17 10.634 14.729 181.488 238.831

Ukupna dugotrajna imovina 1.888.565 1.973.341 1.743.304 1.852.088

Kratkotrajna imovina Zalihe 18 568.924 610.314 273.091 283.504Potraživanja iz poslovanja 19 770.115 673.190 391.535 350.227Ostala potraživanja i unaprijed plaćeni troškovi 20 63.900 75.320 60.345 52.743

Ulaganja namijenjena prodaji 16 5.862 15.882 - 14.655Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja 17 34 2.739 77.398 82.412

Kratkoročni krediti 21 3.000 3.643 46.286 11.642Novac i novčani ekvivalenti 22 116.140 139.603 65.201 67.855

Ukupna kratkotrajna imovina 1.527.975 1.520.691 913.856 863.038

Ukupna aktiva 3.416.540 3.494.032 2.657.160 2.715.126

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 163: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

163

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2004. Grupa Podravka Podravka d.d. (u tisućama kuna) Bilješka 2004. 2003. 2004. 2003. PASIVA

Dugoročne obveze Dugoročni dug 23 684.496 501.459 560.279 363.345Dugoročna rezerviranja 31 11.985 - - -

Ukupne dugoročne obveze 696.481 501.459 560.279 363.345

Kratkoročne obveze Obveze iz poslovanja 24 465.969 462.909 227.323 217.406Ostale obveze 25 102.854 113.033 58.881 65.982Kratkoročni krediti 26 122.996 479.484 1.026 288.911Tekući dio dugoročnog duga 23 148.812 157.046 94.755 104.141

Ukupne kratkoročne obveze 840.631 1.212.472 381.985 676.440

Ukupne obveze 1.537.112 1.713.931 942.264 1.039.785

Dionička glavnica Dionički kapital 27 1.626.001 1.623.121 1.626.001 1.623.121Kapitalna dobit 12.001 12.001 12.001 12.001Vlastite dionice 27 (21.159) (35.502) (21.159) (35.502)Zakonske i ostale pričuve 27 105.688 112.389 65.331 79.677Pričuve - tečajne razlike 3.494 (7.627) - -Zadržana dobit 153.403 75.124 32.722 (3.956)

Ukupna dionička glavnica 27 1.879.428 1.779.506 1.714.896 1.675.341

Manjinski udjeli 29 - 595 - -

Ukupna pasiva 3.416.540 3.494.032 2.657.160 2.715.126

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 164: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

164

IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2004.

Grupa Podravka Bilješka Dionički kapital

Kapitalna dobit

Vlastite dionice

Zakonske i ostale

pričuve

Zadržana dobit

Pričuve iz preračuna Ukupno

u tisućama kuna Stanje 1. siječnja 2003. 1.812.809 12.001 (30.730) 75.602 154.286 (5.010) 2.018.958

Nova emisija dionica 27 /iii/ 1.112 - - - - - 1.112

Objavljena dividenda 27 /v/ - - - - (52.333) - (52.333)

Prodaja vlastitih dionica 27 /vi/ - - 989 - - - 989

Kupnja vlastitih dionica 27/vii/ - - (196.561) - - - (196.561)

Smanjenje kapitala 27/viii/ (190.800) - 190.800 - - - -

Prijenos u zakonske i ostale pričuve 27/ix/ - - - 36.787 (36.787) - -

Neto dobit za godinu - - - - 9.958 - 9.958

Tečajne razlike - - - - - (2.617) (2.617)

Stanje 31. prosinca 2003. 27 /i/, /ii/ 1.623.121 12.001 (35.502) 112.389 75.124 (7.627) 1.779.506

Stanje 1. siječnja 2004. 27 /i/, /ii/ 1.623.121 12.001 (35.502) 112.389 75.124 (7.627) 1.779.506 Nova emisija dionica 27 /iii/ 2.880 - - - - - 2.880

Pokriće gubitka 27 /iv/ - - - (3.956) 3.956 - -

Objavljena dividenda 27 /v/ - - - (10.390) - - (10.390)

Prodaja vlastitih dionica 27 /vi/ - - 14.343 - - - 14.343

Prijenos u zakonske i ostale pričuve 27/ix/ - - - 7.645 (7.645) - -

Nagrada članu Uprave 27/x/ - - - - (2.269) - (2.269)

Neto dobit za godinu - - - - 84.237 - 84.237

Tečajne razlike - - - - 11.121 11.121

Stanje 31. prosinca 2004. 27 /i/, /ii/ 1.626.001 12.001 (21.159) 105.688 153.403 3.494 1.879.428 Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 165: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

165

IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2004.

Podravka d.d. Bilješka Dionički kapital

Kapitalna dobit

Vlastite dionice

Zakonske i ostale

pričuve

Zadržana dobit Ukupno

u tisućama kuna Stanje 1. siječnja 2003. 1.812.809 12.001 (30.730) 72.253 76.147 1.942.480

Nova emisija dionica 27 /iii/ 1.112 - - - - 1.112

Objavljena dividenda 27 /v/ - - - - (52.333) (52.333)Prodaja vlastitih dionica 27 /vi/ - - 989 - - 989Kupnja vlastitih dionica 27 /vii/ - - (196.561) - - (196.561)Smanjenje kapitala 27 /viii/ (190.800) - 190.800 - - -Prijenos u zakonske i ostale pričuve 27/ix/ - - - 7.424 (7.424) -

Neto dobit za godinu - - - - (20.346) (20.346)

Stanje 31. prosinca 2003. 27 /i/, /ii/ 1.623.121 12.001 (35.502) 79.677 (3.956) 1.675.341

Stanje 1. siječnja 2004. 27 /i/ 1.623.121 12.001 (35.502) 79.677 (3.956) 1.675.341Nova emisija dionica 27 /iii/ 2.880 - - - - 2.880Pokriće gubitka 27 /iv/ - - - (3.956) 3.956 -Objavljena dividenda 27 /v/ - - - (10.390) - (10.390)Prodaja vlastitih dionica 27 /vi/ - - 14.343 - - 14.343Neto dobit za godinu - - - - 32.722 32.722

Stanje 31. prosinca 2004. 27 /i/, /ii/ 1.626.001 12.001 (21.159) 65.331 32.722 1.714.896 Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 166: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

166

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2004.

Grupa Podravka Podravka d.d. (u tisućama kuna) Bilješka 2004. 2003. 2004. 2003. Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Novac generiran poslovanjem 32 372.589 286.838 162.548 135.306 Plaćeni porez (26.777) (31.822) - - Plaćene kamate (43.654) (37.296) (27.784) (21.709) 302.158 217.720 134.764 113.597 Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Kupnja udjela, neto odljev novca 14 (2.257) - (2.257) (34)Prodaja dionica i udjela - 6.275 - 6.400 Nabava materijalne i nematerijalne imovine 12, 13 (131.400) (272.296) (70.617) (170.144)

Prodaja materijalne i nematerijalne imovine 4.857 4.161 984 2.232

Dani dugoročni krediti i depoziti (8) (11) (8.886) (23.051)Povrat danih dugoročnih kredita i depozita 5.882 87.791 56.310 118.057

Nabava utrživih vrijednosnica 16 /ii/, /iii/ (24.479) (8.979) (24.479) (8.979)Prodaja utrživih vrijednosnica 16 /iii/ 20.900 2.326 20.900 2.218 Dani kratkoročni krediti i depoziti (6.150) (2.102) (44.767) (11.074)Povrat danih kratkoročnih kredita i depozita 3.150 59 10.809 29.733

Primljene kamate 39 185 18.120 14.187 Primljene dividende 343 456 343 456 Isplata nagrade iz zadržane dobiti 27 /x/ (2.269) - - - (131.392) (182.135) (43.540) (39.999) Novčani tok od financijskih aktivnosti Nabava vlastitih dionica 27 /vii/ - (195.959) - (195.959)Prodaja vlastitih dionica 27 /vi/ 14.343 989 14.343 989 Primici od dugoročnih kredita 23 143.432 166.969 83.722 90.953 Otplata dugoročnih kredita 23 (183.596) (166.277) (101.398) (94.230)Primici od kratkoročnih kredita 247.564 607.614 162.162 497.815 Otplata kratkoročnih kredita (421.093) (368.544) (257.828) (320.130)Primici od izdanih obveznica 23 /i/ 15.829 - 15.829 - Isplata dividende 25, 27 (10.708) (51.242) (10.708) (51.242) (194.229) (6.450) (93.878) (71.804) Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata (23.463) 29.135 (2.654) 1.794 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 22 139.603 110.468 67.855 66.061

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 22 116.140 139.603 65.201 67.855

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 167: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

167

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (Društvo) osnovana je u Hrvatskoj. Osnovna poslovna aktivnost Društva i njegovih podružnica (Grupa) je proizvodnja širokog asortimana prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Osim u Hrvatskoj Grupa ima proizvodne pogone u Poljskoj, Češkoj i Sloveniji. Proizvodni pogon u Mađarskoj je zatvoren u toku 2004.godine. Preko polovine ukupne prodaje proizvoda ostvaruje se u Hrvatskoj a preko jedne trećine u zemljama Europe. Sjedište Društva nalazi se u Koprivnici, Hrvatska, na adresi Ante Starčevića 32. Dionice Društva nalaze se u prvoj kotaciji Zagrebačke burze. BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Osnovne računovodstvene politike usvojene za sastavljanje financijskih izvještaja navedene su niže u tekstu. Osnovne računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ovo izvješće, osim tamo gdje je drugačije naznačeno. 2.2 Osnove prikaza Konsolidirani financijski izvještaji Grupe i nekonsolidirani financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koji su se primjenjivali na dan 31. prosinca 2004. godine. MSFI-1 koji se mora primijeniti početkom 2005. godine nije ranije primijenjen na financijske izvještaje za 2004. godinu. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe odnosno nekonsolidirani financijski izvještaji Društva izrađeni su primjenom metode povijesnog troška (trošak nabave) koji su promijenjeni obavljenom procjenom tržišne vrijednosti ulaganja namijenjenih prodaji čiji učinci su iskazani u računu dobiti i gubitka. Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno općim računovodstvenim načelima zahtijeva upotrebu procjena i pretpostavki koje utječu na imovinu i obveze u financijskim izvještajima, na bilješke o nepredviđenoj imovini i obvezama na dan sastavljanja financijskih izvještaja te na prihode i troškove u toku izvještajnog razdoblja. Iako se procjene baziraju na najboljim saznanjima menadžmenta o tekućim događajima i aktivnostima, stvarni rezultati se mogu razlikovati od tih procjena. 2.2 Principi i metode konsolidacije Podružnice, koje se odnose na društva u kojima Grupa posjeduje više od pola glasačkih prava ili na neki drugi način ima kontrolu nad poslovanjem, u cijelosti su konsolidirane. Podružnice su konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana prodaje. Metoda troška koristi se za iskazivanje stjecanja podružnica od strane Grupe. Podružnice koje su uključene u konsolidaciju iskazane su u bilješci 14. Trošak stjecanje iskazuje se kao fer vrijednost dane imovine, danih dionica i preuzetih obveza na datum stjecanja uvećano za troškove stjecanja. Stečena prepoznatljiva imovina, nastale i potencijalne obveze inicijalno se mjere po fer vrijednosti na dan stjecanja, bez obzira na postojanje manjinskog udjela. Razlika između troška stjecanja i fer vrijednosti prepoznatljive neto imovine stečene od strane Grupe iskazuje se kao goodwill (bilješka 2.6)

Page 168: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

168

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.3 Principi i metode konsolidacije (nastavak) Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su tijekom konsolidacije. Sve transakcije unutar Grupe, koje se odnose na stanja i nerealizirane dobitke od transakcija unutar društava Grupe su eliminirane iz konsolidacije; isto tako eliminirani su i nerealizirani gubici ukoliko se troškovi ne mogu nadoknaditi. Po potrebi, računovodstvene politike podružnica su izmijenjene da bi se uskladile s politikama koje primjenjuje Grupa. 2.3 Izvještavanje o poslovnim segmentima Poslovni segment je grupa poslovnih aktivnosti vezanih za proizvode ili usluge koje su podložne određenim rizicima i koristima i razlikuju se od rizika i koristi drugih poslovnih segmenata uz koje je vezana određena imovina. Zemljopisni segment odnosi se na aktivnosti vezane za proizvode ili usluge unutar određenog zemljopisnog okruženja koje su podložne određenim rizicima i koristima i razlikuju se od rizika i koristi segmenata koji posluju u drugim gospodarskim okruženjima. 2.4 Strane valute (1) Izvještajna valuta Transakcije uključene u financijske izvještaje svake članice Grupe iskazane su koristeći valutu koja najbolje odražava ekonomsku bit poslovnih događaja i okolnosti važne za članicu Grupe (izvještajna valuta). Konsolidirani financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, koje su izvještajna valuta Društva. (2) Transakcije i stanja u stranoj valuti Transakcije iskazane u stranim sredstvima plaćanja prevode se u izvještajnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Tečajne razlike nastale zatvaranjem monetarnih stavki u stranoj valuti i iskazivanjem monetarnih stavki iskazanih u stranim valutama na datum bilance, priznaju se kao prihod ili rashod. (3) Članice Grupe Računi dobiti i gubitka i izvještaji o novčanom toku inozemnih podružnica preračunati su u izvještajnu valutu Grupe koristeći prosječne tečajeve za godinu, a njihova imovina i obveze preračunate su koristeći tečaj na 31. prosinac. Tečajne razlike nastale preračunom neto imovine inozemnih podružnica evidentiraju se unutar dioničkog kapitala na poziciji Pričuve iz preračuna. Prilikom prodaje inozemne podružnice, sve tečajne razlike priznaju se u računu dobiti i gubitka kao dio dobitka ili gubitka od prodaje. Goodwill nastao stjecanjem inozemnih podružnica iskazuje se kao nematerijalna imovina Grupe. Goodwill se iskazuje po povijesnom trošku nabave, denominiranom u stranoj valuti, a za potrebe izvještaja se preračunava po tečaju važećem na datum transakcije.

Page 169: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

169

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.5 Nekretnine, postrojenja i oprema Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju, osim dijela imovine koja je iskazana po procijenjenoj tržnoj vrijednosti na temelju obavljene procjene nezavisnog procjenitelja. Trošak nabave uključuje sve izravne troškove u svezi s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu uporabu. Naknadni izdaci koji se mogu pouzdano izmjeriti iskazuju se kao povećanje postojeće vrijednosti nekretnina postrojenja i opreme samo ako su prepoznatljive buduće ekonomske koristi od tog povećanja Nastali izdaci otpisuju se u toku preostalog korisnog vijeka upotrebe te imovine. Svi ostali izdaci predstavljaju trošak u računu dobiti i gubitka kada su nastali. Grupa obavlja redovite godišnje preglede na temelju eksternih i internih izvora informacija kako bi procijenila nadoknadivi iznos dugotrajne materijalne imovine. U slučaju da je knjigovodstveni iznos ove imovine veći od procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do nadoknadivog iznosa. Dobici i gubici nastali prodajom određuju se usporedbom prihoda s knjigovodstvenim iznosom, a uključuju se u dobit od poslovnih aktivnosti. Amortizacija se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost dugotrajne materijalne imovine, umanjena za njezinu procijenjenu rezidualnu vrijednost, otpisuje primjenom pravocrtne metode amortizacije tijekom očekivanog vijeka uporabe. Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni kroz financijski najam amortiziraju se po korisnom vijeku upotrebe ili trajanju najma, ovisno o tome što je kraće. U Grupi je u toku 2004. godine promijenjen očekivani vijek uporabe pojedinih grupa opreme u odnosu na 2003. godinu. Učinci ove promjene iskazani su u bilješci 12. Zemljišta i imovina u izgradnji se ne amortiziraju. Očekivani vijek uporabe je kako slijedi: 2004. 2003. Građevinski objekti 10 do 50 godina 10 do 50 godina Postrojenja i oprema 2,7 do 33 godina 2,7 do 33 godina

2.6 Nematerijalna imovina (1) Goodwill Goodwill predstavlja razliku između fer vrijednosti naknade stjecanja i fer vrijednosti udjela Grupe u neto imovini stečene podružnice na dan stjecanja. Goodwill se iskazuje po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja. Goodwill koji je proizašao iz pojedinačnih stjecanja amortizira se pravocrtnom metodom ovisno o prirodi stjecanja i procjeni menadžmenta o njegovom ekonomskom vijeku trajanja ili je baziran na ekonomskom vijeku trajanja stečenih proizvoda, u razdoblju od 5 godina. Amortizacija goodwilla uključena je u računu dobiti i gubitka u okviru pozicije općih i administrativnih troškova. Na svaki datum bilance Grupa procjenjuje pokazatelje koji ukazuju na potrebu za umanjenjem goodwilla. Ukoliko postoje ti pokazatelji, analizom se utvrđuje da li je sadašnja vrijednost goodwilla nadoknadiva. Umanjenje vrijednosti goodwilla vrši se ukoliko je sadašnja vrijednost goodwilla veća od nadoknadivog iznosa procijenjenog analizom.

Page 170: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

170

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.6 Nematerijalna imovina (nastavak) (2) Licence i ostala prava Izdaci nastali stjecanjem licenci za software kao i ostala prava u svezi distribucije proizvoda, amortiziraju se pravocrtnom metodom tijekom očekivanog odnosno ugovorenog vijeka upotrebe u razdoblju od 5 godina. Troškovi koji poboljšavaju i proširuju koristi od software-a u odnosu na izvornu specifikaciju i korisni vijek trajanja priznaju se kao kapitalno poboljšanje i dodaju se izvornom trošku software-a. 2.7 Ulaganja Ulaganja stečena prvenstveno za potrebe stvaranja dobiti od kratkoročnih promjena cijene, klasificirana su kao ulaganja namijenjena za prodaju i uključena u kratkotrajnu imovinu. Ulaganja s fiksnim dospijećem koja Uprava namjerava i u mogućnosti je držati u posjedu do dospijeća, klasificiraju se kao dugotrajna imovina. Ulaganja namijenjena držanju u posjedu na neodređeno razdoblje, a koja mogu biti prodana za potrebe likvidnosti, klasificiraju se kao ulaganja raspoloživa za prodaju; takva se ulaganja uključuju u dugotrajnu imovinu, osim ako Uprava nema izričitu namjeru držati ulaganje u posjedu kraće od 12 mjeseci od datuma bilance, u kojem slučaju se uključuju u kratkotrajnu imovinu. Dani dugoročni krediti i dugoročna potraživanja koje je dala Grupa odnose se na uloženi novac zaposlenicima i drugim zajmoprimcima s određenim otplatama bez namjere o prodaji ovih potraživanja. Uprava utvrđuje odgovarajuću klasifikaciju svojih ulaganja prilikom kupnje i redovito godišnje procjenjuje tu klasifikaciju. Ulaganja u dionice klasificiraju se kao ulaganja raspoloživa za prodaju i iskazuju se po fer vrijednosti. Glavnički instrumenti kojima se ne trguje i čiju fer vrijednost nije moguće utvrditi iskazuju se po trošku umanjenom za diskont. Utržive vrijednosnice iskazuju se po tržišnoj vrijednosti koja se utvrđuje na temelju ponudbenih cijena na burzi na datum bilance. Sva kupljena i prodana ulaganja priznaju se na datum transakcije, tj. na datum na koji se Grupa obvezala kupiti ili prodati sredstvo. Trošak nabave uključuje troškove transakcije. Realizirani i nerealizirani dobici i gubici koji proizlaze iz promjena fer vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju uključuju se u račun dobiti i gubitka u razdoblju u kojem nastanu. Ulaganja u podružnice iskazana su po trošku ulaganja u financijskim izvještajima Društva.

Page 171: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

171

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.8 Najmovi Najam nekretnina, postrojenja i opreme na temelju kojega se na Grupu većim dijelom prenose svi rizici i koristi povezani s vlasništvom iskazani su kao financijski najam. Financijski najam se priznaje u bilanci Grupe u trenutku stjecanja prava na korištenje imovine, po iznosima fer vrijednosti iznajmljene imovine ili po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma, ovisno o tome koja je niža. Sredstva u financijskom najmu amortiziraju se u cijelosti u razdoblju njihova vijeka upotrebe ili u razdoblju trajanja najma, ovisno o tome koje je razdoblje kraće. Najam na temelju kojeg se na Grupu u većem dijelu ne prenose svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom klasificira se kao poslovni najam. Plaćanje najma prema poslovnom najmu priznaje se kao rashod u računu dobiti i gubitka na ravnomjernoj osnovi tijekom razdoblja najma. 2.9 Zalihe Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Trošak se izračunava temeljem prosječno ponderiranih godišnjih nabavnih cijena. Trošak proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda uključuje materijal, trošak izravnog rada, te odgovarajući dio varijabilnih i fiksnih općih troškova, pri čemu se opći troškovi raspoređuju temeljem redovnog kapaciteta proizvodnje. Neto prodajna vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene tijekom redovitog poslovanja umanjenu za troškove dorade i troškove prodaje. Prema potrebi obavlja se ispravak vrijednosti oštećenih zaliha te zaliha kojima je prošao rok upotrebe. 2.10 Potraživanja od kupaca Potraživanja od kupaca prikazana su po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za potrebna rezerviranja za sumnjiva i nenaplativa potraživanja. Ispravak vrijednosti kao umanjenje potraživanja od kupaca iskazuje se kada postoje pouzdani pokazatelji da Grupa neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca su ustanovljene razlike između nastalog potraživanja od kupaca i procijenjene vrijednosti budućih diskontiranih priliva od naplate ovih potraživanja. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuju se u računu dobiti i gubitka. 2.11 Novac i novčani ekvivalenti Novac i novčani ekvivalenti iskazani u bilanci i izvještaju o novčanom toku obuhvaćaju gotovinu i stanja na računima u bankama, te visoko likvidna ulaganja (kao npr. kratkoročne depozite i mjenice) s beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i rokovima naplate do tri mjeseca ili kraćim od datuma stjecanja.

Page 172: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

172

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.12 Porez na dobit Porez na dobit obračunava se prema zakonima i propisima zemlje u kojoj je registrirano društvo Grupe. Porez na dobit ili gubitak za tekuću godinu sastoji se od tekućeg i odgođenog poreza i iskazuje se u računu dobiti i gubitka. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilance i sva usklađenja porezne obveze koja je ostvarena u prethodnom razdoblju. Pojedini porezni propisi omogućavaju nastanak poreznih gubitaka koji se mogu koristiti u budućem razdoblju od pet godina. Iznos odgođenog poreza izračunava se metodom bilančne obveze, kao razlika između iznosa imovine i obveza koji se koriste za potrebe izračuna poreza i njihove knjigovodstvene vrijednosti u konsolidiranim financijskim izvještajima. Međutim, ne priznaje se odgođeni porez nastao po privremenim razlikama kod početnog priznavanja imovine ili obveza koji ne utječu na računovodstvenu niti na oporezivu dobit. Odgođeni porez određuje se koristeći zakonske porezne stope primjenjive na dan bilance. Odgođena porezna imovina priznaje se do iznosa oporezive dobiti za koju je vjerojatno da će biti raspoloživa za iskorištenje privremene razlike. Iznosi neiskorištenih poreznih gubitaka ne koriste se za priznavanje odgođene porezne imovine u bilanci, jer nije izvjesno da će biti ostvarena dostatna oporeziva dobit za korištenje ove odgođene porezne imovine. 2.13 Dionički kapital Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica. Povlaštene dionica bile su uključene u dionički kapital do srpnja 2003. godine. Troškovi koji se mogu izravno pripisati izdavanju novih dionica, a koji se ne odnose na poslovnu kombinaciju, iskazuju se u glavnici kao umanjenje primitaka. Troškovi izdavanja dionica nastali izravno u vezi s poslovnom kombinacijom uključuju se u trošak stjecanja.

Plaćena naknada za kupljene vlastite dionice Društva, uključujući sve pripadajuće troškove transakcije, umanjuju ukupnu dioničku glavnicu sve do povlačenja vlastitih dionica. Kada se takve dionice kasnije prodaju ili ponovno izdaju, svaka primljena naknada uključuje se u dioničku glavnicu. 2.14 Posudbe Posudbe i izdane obveznice se početno priznaju po primljenom iznosu. U budućim razdobljima, posudbe se iskazuju po amortiziranom trošku primjenom metode stvarnog prinosa; sve razlike između primitaka (umanjeno za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka tijekom trajanja posudbe. Posudbe se klasificiraju kao kratkoročne obveze ako je ugovoreni rok dospijeća tih obveza u razdoblju do 12 mjeseci od datuma bilance.

Page 173: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

173

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.15 Rezerviranja Rezerviranja se priznaju ako Grupa trenutno ima pravnu ili izvedenu obvezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveza, te ako se može pouzdano procijeniti iznos obveze. U slučaju kada Grupa očekuje nadoknadu rezerviranja, takve se nadoknade priznaju kao zasebna imovinska stavka, no tek kada takva nadoknada postane doista izvjesna.

Rezerviranja za tužbe i sudske sporove iskazuju se na temelju procjene Uprave o mogućim gubicima nakon što je obavljeno savjetovanje s pravnicima. 2.16 Primanja zaposlenih (1) Obveze za mirovine U toku redovnog poslovanja prilikom isplata plaća Grupa u ime svojih zaposlenika koji su članovi obveznih mirovinskih fondova obavlja redovita plaćanja ovog doprinosa. Obvezni mirovinski doprinosi fondovima iskazuju se kao dio troška plaća kada se obračunaju. Grupa nema dodatni mirovinski plan te stoga nema nikakvih drugih obveza u svezi s mirovinama zaposlenika. Nadalje Grupa nema obavezu osigurati buduća primanja sadašnjim i bivšim zaposlenicima. (2) Otpremnine Obveza za otpremnine zaposlenicima priznaju se u razdoblju u kojem Grupa preuzme zakonsku ili izvedenu obvezu plaćanja. Otpremnine zaposlenicima se priznaju samo nakon što je postignut sporazum s odgovarajućim predstavnicima zaposlenika kojim se utvrđuju uvjeti za određivanje viška zaposlenika, te broj zaposlenika na koji se to odnosi, odnosno nakon što su pojedini zaposlenici obaviješteni o određenim uvjetima. (3) Bonusi Obveze za nagrade zaposlenika priznaju se kao rezerviranje troškova na temelju plana Grupe, koji je sastavljen u skladu s očekivanjima Uprave da će na temelju ostvarenih rezultata svoga rada primiti nagrade. Iznos nagrada može biti procijenjen prije objave financijskih izvještaja. Obveze za nagrade zaposlenika bit će podmirene kroz 12 mjeseci. (4) Primanja u obliku dionica Opcije kupnje vlastitih dionica daju se Upravi i pojedinim izvršnim direktorima. One su iskoristive prodajom vlastitih dionica na različite datume od datuma stjecanja prava na korištenje i po diskontiranoj tržišnoj cijeni utvrđenoj na dan kada je opcija odobrena. Po realizaciji opcija neto primici uvećavaju ukupnu glavnicu. Primanja u obliku dionica Grupa ne iskazuje kao trošak zaposlenika.

Page 174: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

174

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.17 Priznavanje prihoda Prihodi se sastoje od tržne vrijednosti prodanih proizvoda, robe ili usluga, iskazani u neto iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, odobrene diskonte i rabate i eliminacije prodaje unutar Grupe. Prihodi se priznaju kako slijedi:

(a) Prihodi od veleprodaje proizvoda i robe Prihodi od veleprodaje proizvoda i robe smatraju se prihodom u trenutku kada društva u Grupi obave isporuke robe kupcu, kada kupac prihvati isporučenu robu i kada je naplativost nastalih potraživanja relativno sigurna. (b) Prihodi od usluga Prihodi od usluga održavanja energetike i ugostiteljskih usluga priznaje se u obračunskom razdoblju kada je usluga obavljena. (c) Prihod od kamata Prihodi od kamata se priznaju u razdoblju kada su obračunati i kada je njihova naplata izvjesna . (d) Prihod od dividendi Prihodi od dividendi se priznaju kada su naplaćeni. 2.18 Dividende Dividende na redovne i povlaštene dionice priznaju se u financijskim izvještajima Grupe u razdoblju u kojem su odobrene od Glavne skupštine dioničara. 2.19 Upravljanje financijskim rizikom

(1) Čimbenici financijskog rizika

Aktivnosti koje Grupa obavlja izlažu je raznim financijskim rizicima, uključujući učinke promjena tržišnih cijena te promjene deviznih tečajeva i kamatnih stopa. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

(2) Rizik poslovanja u stranim valutama

Grupa djeluje na međunarodnoj razini i izložena je valutnom riziku koji proizlazi iz raznih valutnih izloženosti vezanih uglavnom uz euro i manjim dijelom uz američki dolar. Društvo ima ulaganja u strane podružnice čija je neto imovina izložena riziku preračuna valuta.

Page 175: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

175

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.19 Upravljanje financijskim rizikom (nastavak)

(3) Kreditni rizik

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i obrtnog kapitala te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava u obliku kreditnih linija.

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Grupu u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i dane kredite. Grupa svoju gotovinu drži u velikim bankama. Potraživanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

(4) Rizik kamatne stope

Prihod Grupe i novčani tok od njezinih poslovnih aktivnosti ovise o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Većina posudbi Grupe je iskazana prema varijabilnim kamatnim stopama. Prema politici Grupe za zaštitu budućih novčanih tokova koriste se tržišne kamatne stope.

(5) Fer vrijednost

Pretpostavlja se da je nominalna vrijednost financijske imovine i obveza s dospijećem kraćim od godine dana umanjena za procijenjena usklađenja približna njihovim fer vrijednostima. Knjigovodstvena vrijednost dugoročnih financijskih obveza približno je jednaka fer vrijednosti, budući da su ugovorene kamatne stope povezane s ugovorenim novčanim odljevima koji su bazirani na tekućim tržišnim kamatnim stopama raspoloživim Grupi za slične financijske instrumente.

2.20 Reklasifikacija Određene stavke iz Bilance, Računa dobiti i gubitka i Izvještaja o novčanom toku za 2003. godinu reklasificirane su zbog usporedivosti s ovogodišnjim prikazom koji je sukladan s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja. U 2004. godini došlo je do organizacijskih promjena u Društvu i Grupi te je segmentalna analiza za 2003. godinu iskazana promijenjena zbog usporedivosti s 2004. godinom. Isto tako, u 2004. godini posebno je iskazana odgođena porezna imovina u okviru dugotrajne imovine, te je obavljena adekvatna reklasifikacija i za usporedne podatke u 2003. godini.

Page 176: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

176

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 3 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA Poslovni segmenti Grupe predstavljaju strateška poslovna područja koja su organizirana prema različitim grupama proizvoda, a sastoje se od: Prehrane i pića, Lijekova i Usluga. Poslovni segmenti su zasebne cjeline zbog razlika u njihovim proizvodnim tehnologijama. Izvješća poslovnih segmenta do bruto dobiti temelje se na internim financijskim podacima upravljačkog računovodstva. U nastavku su iskazane analiza prihoda i bruto dobiti po poslovnim segmentima, analiza prihoda po prodaji kupcima na različitim zemljopisnim tržištima kao i pregled najznačajnije imovine koja se može locirati po pojedinim poslovnim segmentima : 3.1 Analiza prihoda po poslovnim segmentima Grupa Podravka 2004. 2003. Prodaja Bruto dobit Prodaja Bruto dobit (u tisućama

kuna) % (u tisućama kuna) % (u tisućama

kuna) % (u tisućama kuna) %

Prehrana i pića 2.688.872 81,6 958.829 73,4 2.630.231 81,7 929.552 74,4Lijekovi 594.681 18,1 347.604 26,6 572.767 17,8 319.446 25,6Usluge 11.396 0,3 140 0,0 14.664 0,5 195 0,0

3.294.949 100 1.306.573 100 3.217.662 100 1.249.193 100

Podravka d.d.

2004. 2003.

Prodaja Prodaja

(u tisućama kuna) % (u tisućama kuna) %

Prehrana i pića - izvan Grupe 1.098.821 71,3 1.130.069 73,8Prehrana i pića - unutar Grupe 313.522 20,3 291.611 19,0Usluge - izvan Grupe 10.247 0,7 12.331 0,8Usluge - unutar Grupe 118.905 7,7 97.730 6,4

1.541.495 100 1.531.741 100

Page 177: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

177

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 3 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA (nastavak) 3.2 Analiza prihoda prema zemljopisnim tržištima Grupa Podravka

2004. 2003.

(u tisućama kuna) % (u tisućama kuna) %

Hrvatska 1.769.124 53,7 1.748.190 54,3Jugoistočna Europa 722.954 21,9 687.162 21,4Centralna Europa 487.778 14,8 480.319 14,9Zapadna Europa, prekooceanske zemlje i Orijent 201.258 6,1 185.782 5,8Istočna Europa 113.835 3,5 116.209 3,6

Ukupno 3.294.949 100 3.217.662 100

Podravka d.d.

2004. 2003. (u tisućama kuna) % (u tisućama kuna) %

Hrvatska 1.031.488 66,9 1.002.897 65,5Jugoistočna Europa 242.812 15,8 248.992 16,2Centralna Europa 53.357 3,5 62.961 4,1Zapadna Europa, prekooceanske zemlje i Orijent 134.622 8,7 139.442 9,1Istočna Europa 79.216 5,1 77.449 5,1

Ukupno 1.541.495 100 1.531.741 100

Page 178: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

178

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 3 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA (nastavak) 3.3 Segmentalna analiza bilančnih pozicija Segmentalna analiza imovine i obveza Grupe na dan 31. prosinca 2003. godine i investicijska ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu za godinu koja je tada završila je kako slijedi:

(u tisućama kuna) Prehrana i piće Lijekovi Usluge Ukupno

Imovina - nekretnine i oprema 1.436.391 350.322 13.617 1.800.330- zalihe 501.075 105.651 3.588 610.314Ostala imovina 765.497 309.158 8.733 1.083.388

Ukupno imovina 2.702.963 765.131 25.938 3.494.032

Obveze 1.213.322 487.610 12.999 1.713.931 Investicijska ulaganja 203.833 68.768 163 272.764

Segmentalna analiza imovine i obveza Grupe na dan 31. prosinca 2004. godine i investicijska ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu za godinu koja je tada završila je kako slijedi:

(u tisućama kuna) Prehrana i piće Lijekovi Usluge Ukupno

Imovina - nekretnine i oprema 1.385.381 338.057 11.074 1.734.512- zalihe 467.984 96.988 3.952 568.924Ostala imovina 746.222 360.683 6.199 1.113.104

Ukupno imovina 2.599.587 795.728 21.225 3.416.540

Obveze 1.047.713 478.021 11.378 1.537.112 Investicijska ulaganja 98.713 32.577 110 131.400

Page 179: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

179

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 4 – OSTALI PRIHODI Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Naplaćene štete od osiguranja 7.810 7.137 5.022 5.256Otpis zastarjelih obveza 4.578 4.387 3.964 1.997Prihodi od subvencija dotacija i regresa 3.145 4.205 - 3.464

Odobrenja od dobavljača 7.806 3.567 1.242 1.231Ostalo 10.963 12.036 2.720 5.289

Ukupno 34.302 31.332 12.948 17.237

BILJEŠKA 5 – TROŠKOVI SADRŽANI U PRODANIM PROIZVODIMA Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Materijal 1.457.148 1.393.558 511.483 502.061Materijal unutar Grupe - - 128.411 134.768Plaće 273.166 282.709 153.162 161.842Amortizacija 133.594 129.236 82.595 68.041Ostalo 124.468 162.966 65.539 101.007

Ukupno 1.988.376 1.968.469 941.190 967.719 BILJEŠKA 6 – OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Plaće 153.909 158.359 98.863 106.214Amortizacija 55.105 54.083 30.760 28.531Neproizvodne usluge 20.944 21.897 14.734 10.861Ostalo 107.607 107.275 56.021 62.614

Ukupno 337.565 341.614 200.378 208.220

Page 180: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

180

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 7 – TROŠKOVI PRODAJE I DISTRIBUCIJE Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Reklama i propaganda 213.924 197.526 100.949 92.062Plaće 257.743 244.807 126.916 126.537Prijevoz 57.884 59.064 24.975 27.419Rezerviranja 17.494 25.151 7.255 6.151Zakupnina 45.052 43.122 19.091 17.770Amortizacija 41.180 41.477 24.765 24.679Materijal 32.988 31.045 17.031 17.149Ostalo 182.748 184.737 67.767 68.840Ukupno 849.013 826.929 388.749 380.607

BILJEŠKA 8 – NETO (RASHODI)/ PRIHODI OD FINANCIRANJA Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Ulaganja Prihodi - prihodi od dobiti iz podružnice /i/ - - 17.103 59.713 - prihodi od prodaje udjela (bilješka 16) 1.900 7 1.900 -

- ostalo 1.344 1.818 2.678 1.810 3.244 1.825 21.681 61.523 Rashodi /ii/, /iii/ (4.421) (1.628) (4.949) (50.586) Neto (rashodi)/prihodi od ulaganja (1.177) 197 16.732 10.937

Kamate Prihodi izvan Grupe 10.524 9.411 7.183 5.573 Prihodi unutar Grupe - - 22.435 20.256 Rashodi izvan Grupe (60.545) (49.390) (39.962) (31.095) Rashodi unutar Grupe - - (799) (445) Neto (rashodi) od kamata (50.021) (39.979) (11.143) (5.711)

(51.198) (39.782) 5.589 5.226 /i/ U 2004. godini iskazana je povučena dobit od podružnice Belupo d.d. (2003.: od Belupa d.d.

iznos od 50,0 milijuna kuna i ostalih podružnica 9,7 milijuna kuna). /ii/ U 2004. godini ostvareni su rashodi od kupnje udjela u podružnici Podravka-International s.r.o.,

Bratislava, Slovačka u iznosu od 3.739 tisuća kuna (bilješka 14). /iii/ U 2003. godini prodajom podružnice Hotel Podravina d.o.o. u Društvu je iskazan gubitak u

iznosu 3.284 tisuće kuna, a u Grupi u iznosu od 573 tisuće kuna. U 2003. godini Društvo je obavilo usklađenja nenaplaćenih potraživanja od povezanih poduzeća u iznosu od 47.300 tisuća kuna za dugoročni i kratkoročne kredite dane podružnicama i potraživanje za nenaplaćenu dobit od podružnica (bilješke 17, 20, 21).

Page 181: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

181

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 9 – TROŠKOVI ZAPOSLENIKA Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Plaće 684.818 685.875 378.941 394.593Ostalo /i/ 63.151 56.979 33.927 44.016

Ukupno 747.969 742.854 412.868 438.609

Na dan 31. prosinca 2004. godine Grupa je imala 7.283 zaposlenika (2003.: 7.376), a Društvo 4.251 (2003.: 4.311) /i/ U 2004. godini obračunate su i isplaćene otpremnine u Grupi u iznosu od 31.636 tisuća kuna

(2003.: 25.119 tisuća kuna) za 250 zaposlenika (2003.: 214 zaposlenika) i u Društvu u iznosu od 14.770 tisuća kuna (2003.: 24.520 tisuća kuna) za 117 zaposlenika (2003.: 200 zaposlenika).

BILJEŠKA 10 – POREZ NA DOBIT Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Porez na dobit u Hrvatskoj 20 % 15.999 20.754 - - Porez na dobit (u inozemstvu) 2.196 4.343 - - Odgođeni porez (u inozemstvu) 170 (1.313) - - 18.365 23.784 - -

U skladu s hrvatskim poreznim propisima Grupa je u pojedinim podružnicama u Hrvatskoj do kraja 2004. godine ostvarila porezne gubitke u iznosu od 127.176 tisuća kuna (2003: 137.319 tisuća kuna) koje je moguće sustavno iskoristiti najkasnije do 2009. godine. Iznosi neiskorištenih poreznih gubitaka ne koriste se za priznavanje odgođene porezne imovine u bilanci, jer nije izvjesno da će biti ostvarena dostatna oporeziva dobit za korištenje ove odgođene porezne imovine u podružnicama Grupe na koje se odnose.

U toku 2004. godine obavljen je pregled poreza na dobiti, poreza na dohodak i PDV od strane Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske u Društvu za 2003. i 2002. godinu. Rezultat ovog pregleda nije rezultirao značajnim nepravilnostima koje bi mogle dovesti do potencijalno značajnih poreznih obveza.

Page 182: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

182

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 11 – ZARADA/(GUBITAK) PO DIONICI (2) Osnovna zarada

Osnovna zarada po dionici izračunava se na način da se neto dobit Grupe (u 2003. godini umanjena za pripadajuću dividendu na povlaštene dionice) podijeli s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica koje su izdane tijekom godine, koji ne uključuje prosječan broj redovnih dionica koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite dionice.

2004. 2003.

Neto dobit/(gubitak) dioničarima (u tisućama kuna) 84.237 (855)Prosječno ponderirani broj izdanih dionica 5.276.121 5.234.327Osnovna zarada/(gubitak) po dionici (u kunama) 15,97 (0,16)

(2) Razrijeđena zarada Razrijeđena zarada po dionici izračunata je na isti način kao i osnovna zarada po dionici (do srpnja 2003. godine uzimajući u obzir utjecaj broja dionica za koje je postojala mogućnost konverzije iz povlaštenih dionica u redovne) i utjecaja broja opcijskih dionica danih zaposlenicima od kojih 208.500 nije iskorišteno. 2004. 2003.

Neto dobit dioničarima (u tisućama kuna) 84.237 9.958Prosječno ponderirani broj izdanih dionica 5.484.621 5.593.323Osnovna zarada po dionici (u kunama) 15,36 1,78

Page 183: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

183

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 12 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Grupa Podravka

(u tisućama kuna)

Zemljište i građevinski

objektiOprema

Materijalna imovina u pripremi

Ukupno

Za godinu završenu 31. prosinca 2003. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 1.144.409 508.363 92.088 1.744.860Učinak promjena deviznog tečaja (8.732) (4.615) 53 (13.294)Povećanja /i/ 1.664 9.068 251.105 261.837Prijenos 63.976 140.504 (204.480) -Prodaja podružnica (7.154) (565) (13) (7.732)Prodaja, rashodovanje i ostalo (3.871) (1.350) (8) (5.229)Amortizacija (56.666) (123.446) - (180.112)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330

Stanje 31. prosinca 2003.

Nabavna vrijednost 1.796.100 1.460.501 138.745 3.395.346Akumulirana amortizacija (662.474) (932.542) - (1.595.016)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330

Za godinu završenu 31. prosinca 2004. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330Učinak promjena deviznog tečaja 10.364 3.255 (1.609) 12.010Povećanja /i/ 3.545 3.380 111.712 118.637Prijenos 66.503 129.257 (195.760) -Prodaja, rashodovanje i ostalo (292) (2.652) (2.992) (5.936)Prijenos na raspoloživo za prodaju (bilješka 16 /iv/) (7.162) - - (7.162)

Amortizacija /ii/ (59.923) (123.444) - (183.367)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 1.146.661 537.755 50.096 1.734.512

Stanje 31. prosinca 2004. Nabavna vrijednost 1.869.197 1.561.721 50.096 3.481.014Akumulirana amortizacija (722.536) (1.023.966) - (1.746.502)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.146.661 537.755 50.096 1.734.512

Page 184: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

184

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 12 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (nastavak) /i/ U 2004. odnosno 2003. godini najznačajnija povećanja dugotrajne materijalne imovine odnose se

na slijedeća ulaganja u: - tvornicu Studenac, Lipik u iznosu od 13,4 milijuna kuna (2003.: 15,1 milijuna kuna), - tvornicu Vegete u iznosu od 11,5 milijuna kuna, - tvornicu polukrutih i tekućih lijekova u iznosu od 9,3 milijuna kuna (2003.: 60,5 milijuna

kuna), - građevinske objekte i opremu za proizvodnju riže u iznosu od 8,2 milijuna kuna, - građevinske objekte i proizvodnu opremu u mesnoj industriji u iznosu od 6,2 milijuna kuna

(2003.: 11,8 milijuna kuna), - tvornicu Voće u iznosu od 4,1 milijuna kuna, - tvornicu dječje hrane u iznosu od 3,8 milijuna kuna, - poslovni prostor Podravka, Ljubljana u iznosu od 3,4 milijuna kuna, - tvornicu Podravka jela u iznosu od 1,4 milijuna kuna (2003.: 100,2 milijuna kuna), - tvornicu Kalnik u iznosu od 2,0 milijuna kuna (2003.: 9,0 milijuna kuna), - informatičku opremu u iznosu od 3,6 milijuna kuna (2003.: 3,3 milijuna kuna), - opremu za mlin i pekaru u iznosu od 4,2 milijuna kuna, - rekonstrukciju kotlovnice na Belupu d.d. u iznosu od 4,0 milijuna kuna, - laboratorijsku opremu u iznosu od 2,6 milijuna kuna, - logistiku i transportna sredstva u iznosu od 1,6 milijuna kuna (2003.: 3,0 milijuna kuna).

/ii/ Početkom 2004. godine Grupa je temeljem obavljene procjene produžila korisni vijek uporabe pojedinih grupa opreme. Učinak ove promjene je manje iskazan trošak amortizacije u iznosu od 13.097 tisuća kuna u odnosu na trošak amortizacije koji je bio iskazan na temelju korisnog vijeka opreme koji je korišten kod obračuna amortizacije u 2003. godini.

/iii/ Građevinski objekti i zemljište Grupe u vrijednosti od 946.473 tisuća kuna (2003.: 921.543 tisuća

kuna) založeni su kao garancija za kreditne obveze (bilješka 23).

Materijalna imovina u najmu gdje je Grupa najmoprimac prema ugovoru o financijskom najmu, uključuje slijedeće: Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Trošak nabave kapitaliziranih financijskih najmova 52.892 44.220 3.471 -

Akumulirani ispravak vrijednosti (21.585) (12.789) (174) - Sadašnja vrijednost 31.307 31.431 3.297 -

Page 185: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

185

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 12 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (nastavak)

Podravka d.d. (u tisućama kuna)

Zemljišta i objekti Oprema

Materijalna imovina u pripremi

Ukupno

Za godinu završenu 31. prosinca 2003. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 682.289 269.246 70.434 1.021.969Povećanja /i/ 1.112 520 156.883 158.515Prijenos 59.458 118.643 (178.101) -Donos iz podružnica - 3.613 - 3.613Prodaja, rashodovanje i ostalo (3.833) (350) - (4.183)Amortizacija (33.375) (58.549) - (91.924)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 705.651 333.123 49.216 1.087.990

Stanje 31. prosinca 2003.

Nabavna vrijednost 1.106.586 809.110 49.216 1.964.912Akumulirana amortizacija (400.935) (475.987) - (876.922)Neto knjigovodstvena vrijednost 705.651 333.123 49.216 1.087.990

Za godinu završenu 31. prosinca 2004. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 705.651 333.123 49.216 1.087.990Povećanja /i/ 3.509 110 58.593 62.212Prijenos 37.133 40.204 (77.337) -Donos iz podružnica (266) 8 3.351 3.093Prodaja, rashodovanje i ostalo (292) (1.119) (785) (2.196)Amortizacija (36.536) (70.839) - (107.375)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 709.199 301.487 33.038 1.043.724

Stanje 31. prosinca 2004. Nabavna vrijednost 1.147.710 841.390 33.038 2.022.138Akumulirana amortizacija (438.511) (539.903) - (978.414)

Neto knjigovodstvena vrijednost 709.199 301.487 33.038 1.043.724 /i/ Objašnjeno u tabeli promjena za Grupu. /ii/ Građevinski objekti i zemljište Društva u vrijednosti od 490.408 tisuća kuna (2003.: 504.581

tisuća kuna) založeni su kao garancija za kreditne obveze (bilješka 23).

Page 186: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

186

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 13 – NEMATERIJALNA IMOVINA Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Za godinu koja je završila 31. prosinca Početna neto knjigovodstvena vrijednost 156.969 195.196 96.302 120.182 Učinak promjene deviznog tečaja 1.667 (1.670) - - Povećanje /i/ 12.763 10.927 5.312 8.156 Prodaja, rashodovanje i ostalo (438) (2.800) (185) (2.709)Amortizacija (46.511) (44.684) (30.745) (29.327)Vrijednosno usklađenje /ii/ (2.000) - - -

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 122.450 156.969 70.684 96.302

Stanje 31. prosinca Nabavna vrijednost 265.888 251.163 163.789 158.729 Akumulirana amortizacija (143.438) (94.194) (93.105) (62.427)

Neto knjigovodstvena vrijednost 122.450 156.969 70.684 96.302 /i/ Povećanje nematerijalne imovine najvećim dijelom se odnosi na nadogradnju aplikativnog

software-a SAP-a , te nabavu software-a za upravljanje skladištem.

/ii/ U 2004. godini na temelju procjene uspješnosti poslovanja stečenog društva Ital –Ice d.o.o. obavljeno je usklađenje goodwill-a nastalog prilikom stjecanja koje je iskazano kao dio općih i administrativnih troškova.

Page 187: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

187

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 14 – ULAGANJA U PODRUŽNICE Podravka d.d. Udjel u % 2004. 2003. (u tisućama kuna) Belupo d.d., Koprivnica 100,00 157.830 157.830- Belupo d.o.o. Ljubljana (podružnica) 100,00 - -- Belupo s.r.o., Bratislava (podružnica) 100,00 - -Koprivnička Tiskarnica d.o.o., Koprivnica 100,00 14.142 14.142Danica d.o.o., Koprivnica 100,00 92.311 92.311Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica 100,00 20 20Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 100,00 20 20Ital-Ice d.o.o., Poreč 100,00 47.425 47.425Sana d.o.o., Hoče 100,00 217 217Podravka d.o.o., Ljubljana 100,00 1.925 1.925Podravka d.o.o., Skopje, Makedonija 100,00 42 42Podravka d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina 100,00 40 40Podravka d.o.o., Podgorica, Srbija i Crna Gora 100,00 1.029 1.029Podravka-International Deutschland –“Konar” GmbH, Njemačka 100,00 1.068 1.068

Podravka d.o.o., Beograd 100,00 34 34Podravka-International Kft, Budapest, Mađarska 100,00 5.343 5.343Podravka-International e.o.o.d., Sofia, Bugarska 100,00 10 10Podravka-International Pty Ltd, Sydney, Australija 100,00 426 426Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw, Poljska 100,00 277 277Podravka-Polska Sp.z o.o., Kostrzyn, Poljska 100,00 49.440 49.440Podravka-International s.r.l., Bucharest, Rumunjska 100,00 84 84Lagris a.s., Lhota u Luhačovic, Češka 100,00 56.268 56.268- Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka 25,00 - -Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka 75,00 996 996Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka /i/ 100,00 38 18- Podravka-International s.r.o. Prag (podružnica) 100,00 - -

428.985 428.965

/i/ U toku 2004. godine Društvo je kupnjom od dotadašnjeg udjeličara Cerrere s.r.l., Italija stekla

dodatnih 50% udjela u podružnicu Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka. Kupovna cijena stečenog udjela iznosila je 3.759 tisuća kuna, od čega je u novcu uplaćeno 2.257 tisuća kuna, a za ostatak kupovne cijene u iznosu od 1.502 tisuća kuna preneseno je vlasništvo nad dionicama Podravske banke d.d. prodavatelju (bilješka 16). Razlika između stečene vrijednosti nominalnog udjela i kupovne cijene u iznosu od 3.739 tisuća kuna iskazana je kao rashod od ulaganja (bilješka 8).

Page 188: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

188

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 15 – ODGOĐENI POREZ

2004. 2003.

Stanje na početku godine 1.313 -Tečajne razlike 91 Obračunati porez za godinu (170) 1.313Stanje na kraju godine 1.234 1.313

BILJEŠKA 16 – ULAGANJA NAMIJENJENA PRODAJI

Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Dugoročna ulaganja:

Ulaganja u glavničke instrumente /i/ 5.277 - 3.965 -RTL d.o.o. /ii/ 14.458 - 14.458 - 19.735 - 18.423 -

Kratkoročna ulaganja:

Ulaganja u glavničke instrumente /i/ - 6.903 - 5.676RTL d.o.o. /ii/ - 259 - 259Dinova d.o.o. /iii/ - 8.720 - 8.720Nekretnine u podružnici Podravka Kft, Budapest /iv/ 5.862 - - -

Ukupno 5.862 15.882 - 14.655 /i/ U prosincu 2004. godini ustupljene su dionice Podravske banke d.d. u iznosu od 1.502 tisuće

kuna Cerrere s.r.l., Italija kao dio cijene za kupnju dijela vlasničkog udjela u podružnici Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka (bilješka 14).

/ii/ U toku 2004. godine povećano je ulaganje u RTL d.o.o. za iznos od 14.199 tisuća kuna kao dio

dokapitalizacije RTL-a. Udio u kapitalu od 8,5% se nije promijenio. Ovo ulaganje klasificirano je kao ulaganje preko jedne godine.

/iii/ Početkom 2004. godine Grupa je uplatila dodatnih 10.280 tisuća kuna kao povećanje ulaganja u

Dinovu d.o.o.. U travnju 2004. godine cjelokupni ulog knjigovodstvene vrijednosti od 19.000 tisuća kuna prodan je po cijeni od 20.900 tisuća kuna, a razlika između prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 1.900 tisuća kuna iskazana je u okviru prihoda od prodaje udjela (bilješka 8).

/iv/ U 2004. godini zatvoren je pogon za proizvodnju vegete u Podravka Kft, Budapest. Pripadajuće

nekretnine knjigovodstvene vrijednosti od 7.162 iskazane su kao ulaganje namijenjeno prodaji u razdoblju do jedne godine po procijenjenoj vrijednosti od 5.862 tisuće kuna. Razlika između knjigovodstvene i procijenjene vrijednosti ulaganja namijenjenog prodaji u iznosu od 1.300 tisuća kuna iskazana je u okviru ostalih općih i administrativnih troškova.

Page 189: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

189

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 17 – DUGOROČNA POTRAŽIVANJA Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Stanovi i prodaja stanova na kredit 3.356 3.711 3.356 3.711 Potraživanja od povezanih poduzeća u Grupi /i/ - - 254.353 311.119

Ostala dugoročna potraživanja i depoziti/ii/ 7.312 13.757 1.177 6.413 Ukupna dugoročna potraživanja uključujući tekuća dospijeća 10.668 17.468 258.886 321.243

Tekuća dospijeća dugoročnih potraživanja (34) (2.739) (77.398) (82.412)

Ukupno dugoročna potraživanja 10.634 14.729 181.488 238.831

/i/ Iskazana potraživanja od povezanih poduzeća odnose se na dugoročne kredite dane podružnicama u Grupi kako slijedi:

- Belupu d.d., Koprivnica u iznosu od 159.529 tisuća kuna (2003.: 205.966 tisuća kuna),

kamatna stopa 6% godišnje, dospijeće kredita u iznosu od 141.529 tisuća kuna je 5 godina, a kredit u iznosu od 18.000 tisuća kuna je 1,5 godina;

- Danici d.o.o., Koprivnica u iznosu od 89.380 tisuća kuna (2003.: 99.737 tisuća kuna), prosječna kamatna stopa na primljene kredite za obrtna sredstva u Podravki d.d., dospijeće 10 godina;

- Poni d.o.o., Koprivnica u iznosu od 2.400 tisuća kuna (2003.: 3.600 tisuća kuna), kamatna stopa 6% godišnje, dospijeće 5 godina;

- Podravki d.o.o., Beograd u iznosu od 1.510 tisuća kuna (2003.: 1.805 tisuća kuna), kamatna stopa 1mj EURIBOR+2%, dospijeće 3 godine.

- Podravki-International Kft, Budapest u iznosu od 1.534 tisuće kuna, kamatna stopa 1 mj EURIBOR + 1,5%, dospijeće 2 godine.

U 2003. godini obavljeno je usklađenje potraživanja za dani dugoročni kredit Podravki International, Warsaw u iznosu od 18.637 tisuće kuna; (bilješka 8)

/ii/ Najznačajnije stavke ostalih dugoročnih potraživanja Grupe odnose se na:

- unaprijed plaćene troškove zakupa za Podravku d.o.o., Sarajevo u iznosu od 4.158 tisuća kuna

(2003.: 4.876 tisuća kuna), - dugoročnih depozita u iznosu od 2.196 tisuća kuna (2003.: 2.153 tisuća kuna) od čega se na

Društvo odnosi 1.177 tisuća kuna. - iskazano potraživanje za dani dugoročni kredit Segestici d.d., Sisak u 2003. godini u iznosi

1.990 tisuća kuna, koje je u 2004. godini prebačeno u ostala kratkoročna potraživanja, te će se u 2005. godini vratiti kompenzacijom za primljenu robu.

Page 190: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

190

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 18 – ZALIHE Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Sirovine i materijal 175.570 201.163 93.052 113.775Proizvodnja u toku 83.245 69.967 62.422 57.115Gotovi proizvodi 175.131 186.397 86.712 83.776Trgovačka roba 134.978 152.787 30.905 28.838

568.924 610.314 273.091 283.504

Zalihe sirovina, materijala i trgovačke robe su iskazane po trošku nabave, dok su zalihe proizvodnje u toku i zalihe gotovih proizvoda iskazane po ukupnim troškovima proizvodnje ovisno o stupnju gotovosti proizvoda. BILJEŠKA 19 – POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA

Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Potraživanja od kupaca 934.618 825.932 236.470 211.198 Rezerviranja (171.770) (165.116) (87.091) (83.784) Neto potraživanja od kupaca 762.848 660.816 149.379 127.414 Potraživanja od kupaca povezanih poduzeća u Grupi - - 241.916 222.686

Predujmovi dobavljačima 7.267 12.374 240 127

770.115 673.190 391.535 350.227

Page 191: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

191

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 20 – OSTALA POTRAŽIVANJA I UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna)

Potraživanja za prijenos zadržane dobiti od povezanih poduzeća u Grupi /i/ - - 6.880 11.127

Ostala potraživanja od povezanih poduzeća u Grupi /ii/ - - 35.028 15.781

Ostala potraživanja od nepovezanih poduzeća 217 6.102 214 6.099

Potraživanja za preplaćeni PDV 34.754 33.499 9.356 4.720Potraživanja za preplaćeni porez na dobit 6.457 5.162 1.878 3.335

Potraživanja od zaposlenih 2.275 3.781 1.649 2.793Unaprijed plaćeni troškovi i nedospjela naplata prihoda 9.608 20.255 1.554 6.567

Potraživanja po ugovorima o nagodbi 4.016 2.351 1.501 -Ostalo 6.573 4.170 2.285 2.321 63.900 75.320 60.345 52.743

/i/ Potraživanje Društva za povlačenje zadržane dobiti od podružnice Belupo d.d. naplaćeno je u

siječnju i veljači 2005. godine. U 2003. godini obavljeno je usklađenje potraživanja za prijenos zadržane dobiti od Podravke- Poljska Sp.z o.o., Kostrzyn u iznosu od 14.591 tisuće kuna (bilješka 8).

/ii/ Dospjelo potraživanje Društva po dugoročnim kreditima od podružnica u iznosu od 31.024 tisuća kuna i potraživanja za dospjele kamate u iznosu od 4.004 tisuća kuna, od čega na Belupo d.d. otpada ukupno 33.724 tisuće kuna (2003.: 14.540 tisuća kuna).

BILJEŠKA 21 – KRATKOROČNI KREDITI Grupa Podravka Podravka d.d.

Prosječna kamata 2004. 2003. 2004. 2003.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 6,00% - - 24.809 5.982Podravka d.o.o., Beograd 4,08% - - 11.983 3.186Belupo d.d., Koprivnica 6,00% - - - 2.474Ital-Ice d.o.o., Poreč 6,00% - - 4.500 -Podravka-International Kft, Budapest 3,59% - - 1.534 -Podravka-International S.R.L., Bucharest 3,59% - - 460 -Ostalo /i/ 3.000 3.643 3.000 - 3.000 3.643 46.286 11.642

U 2003. godini obavljeno je usklađenje potraživanja za dani kratkoročni kredit Podravki International, Warsaw u iznosu od 14.072 tisuće kuna (bilješka 8).

/i/ U 2004. godini odobren je kratkoročni kredit NK Slaven Belupo u iznosu od 3,0 milijuna kuna uz kamatnu stopu od 6%.

Page 192: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

192

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 22 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Novac na računima u bankama 64.465 104.029 24.655 32.789Primljeni čekovi 101 87 8 14Primljene mjenice 50.934 35.274 40.518 35.046Depoziti 640 213 20 6

116.140 139.603 65.201 67.855

BILJEŠKA 23 – DUGOROČNI DUG Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Banke u Hrvatskoj 435.908 416.869 367.639 360.362 Banke u inozemstvu 166.564 215.833 76.898 107.124 Izdane obveznice 207.123 - 207.123 - Financijski najam 23.713 25.803 3.374 - Dugoročni dug uključujući tekuće dospijeće 833.308 658.505 655.034 467.486

Tekuće dospijeće dugoročnog duga (148.812) (157.046) (94.755) (104.141)

Dugoročni dug 684.496 501.459 560.279 363.345

Page 193: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

193

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 23 – DUGOROČNI DUG (nastavak)

Dinamika otplate dugoročnih kredita je kako slijedi:

Efektivna kamatna stopa 2004. 2003.

Podravka d.d. (u tisućama kuna) Dospijeće 2004. 3,57% - 6,60% - 104.141 Dospijeće 2005. 3,57% - 6,60% 94.755 93.748 Dospijeće 2006. 3,57% - 6,60% 139.220 138.221 Dospijeće 2007. 3,57% - 6,60% 328.400 50.407 Dospijeće 2008. 3,57% - 5,50% 28.146 12.821 Dospijeće 2009. i poslije 4,00% - 5,50% 64.513 68.148

Ukupno dugoročni dug 655.034 467.486

Tekuće dospijeće dugoročnog duga (94.755) (104.141)

Ukupno dugoročni dug bez tekućeg dospijeća 560.279 363.345 Grupa Podravka Dospijeće 2004. 3,57% - 8,51% - 157.046 Dospijeće 2005. 3,57% - 8,51% 148.812 151.948 Dospijeće 2006. 3,57% - 8,51% 184.585 171.754 Dospijeće 2007. 3,57% - 6,60% 369.561 67.455 Dospijeće 2008. 3,57% - 5,50% 45.543 27.561 Dospijeće 2009. i poslije 3,68% - 5,50% 84.807 82.741

Ukupno dugoročni dug 833.308 658.505

Tekuće dospijeće dugoročnog duga (148.812) (157.046)

Ukupno dugoročni dug bez tekućeg dospijeća 684.496 501.459

(1) Izdane obveznice

U veljači 2004. godine Društvo je izdalo obveznice u iznosu od 27,0 milijuna EUR-a s rokom dospijeća u veljači 2007. godine. Izdanim obveznicama zatvoreni su kratkoročni krediti od Zagrebačke i Privredne banke u ukupnom iznosu od 189,4 milijuna kuna, a za ostatak od 15,8 milijuna kuna povećan je novac na žiro računu Društva. Na dan 31. prosinca 2004. stanje obveza za izdane obveznice preračunato po srednjem tečaju EUR-a i iskazano u iznosu od 207,1 milijun kuna. Obračunata pripadajuća kamata za razdoblje od izdavanja obveznica do dana bilance iznosi 8,7 milijuna kuna i iskazana je u okviru ostalih obveza (bilješka 8 i 25).

Page 194: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

194

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 23 – DUGOROČNI DUG (nastavak) (2) Dugoročni krediti

Povećanje dugoročnih kredita Povećanje obveza po dugoročnim kreditima u toku 2004. godine za Grupu iznosilo je 143.432 tisuća kuna, a Društvo 83.722 tisuća kuna (2003. za Grupu 166.969 tisuća kuna, a za Društvo 90.953 tisuća kuna). Povećanja se najvećim dijelom odnose na dobivene kredite od slijedećih banaka: - HVB Splitska banka u iznosu od 70.000 tisuća kuna iz sredstava HBOR-a za program kreditiranja

pripreme izvoza i izvoz robe, uz kamatnu stopu od 4% godišnje. Kredit dospijeva u cijelosti 2007. godine.

- HBOR u iznosu od EUR-a 1.327.707. Dio kredita u iznosu od EUR-a 1.172.293 je korišten u 2003. godini. Kamatna stopa je povećana na 4%. Početak vraćanja kredita je 2006. godine, a krajnji rok vraćanja je 2014. godine.

- RBA Zagreb u iznosu EUR-a 1.560.000 za Belupo d.d. Kamatna stopa iznosi 3 mj. EURIBOR + 1,85%. Početak vraćanja kredita 31.03.2005. godine, a zadnja rata dospijeva 30.09.2009. godine.

- Privredna banka, Zagreb za Belupo d.d. EUR-a 1.696.000. Kamatna stopa iznosi 3 mj. EURIBOR + 1,75%. Početak vraćanja kredita je 20.03.2005. godine, a zadnja rata dospijeva 20.09.2007. godine.

- HVB Splitska banka za Danicu d.o.o. u iznosu od 15.000 tisuća kuna iz sredstava HBOR-a za program kreditiranja pripreme izvoza i izvoz robe uz kamatnu stopu od 4% godišnje. Kredit dospijeva u cijelosti 2007. godine.

Otplate dugoročnih kredita Otplate obveza po dugoročnim kreditima bile su u skladu s planom otplate kredita u 2004. godini i iznosile su za Grupu 183.596 tisuća kuna i 101.398 tisuća kuna za Društvo (2003.: 166.277 tisuća kuna za Grupu i 94.230 tisuća kuna za Društvo). Prosječna ponderirana stopa na kredite od banaka za Društvo u 2004. godini iznosi 4,29% (u 2003. godini 4,32%), a za Grupu 4,24% (u 2003. godini 4,27%). Za veći dio kredita ugovorene su promjenjive kamatne stope vezane za EURIBOR, WIBOR, BUBOR, PRIBOR i TOM. Prosječna ponderirana kamatna stopa na obveze za financijski najam u 2004. godini za Društvo iznosi 5,29%, a za Grupu iznosi 8,06% (2003.: 8,74%). Ukupno osigurani krediti Društva iznose 404.830 tisuća kuna (2003.: 408.356 tisuća kuna), a za Grupu 562.765 tisuća kuna (2003.: 568.219 tisuća kuna). BILJEŠKA 24 – OBVEZE IZ POSLOVANJA Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Obveze prema dobavljačima 465.969 462.909 179.198 164.358Obveze iz poslovanja prema povezanim poduzećima u Grupi - - 48.125 53.048

465.969 462.909 227.323 217.406

Page 195: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

195

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 25 – OSTALE OBVEZE Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Obveze za plaće i ostale naknade zaposlenima 60.227 63.881 34.059 39.369

Obveza za dividendu 896 1.214 896 1.214Obveze za kamate na kredite /i/ 14.403 9.873 12.641 7.923Obveze za poreze i doprinose 11.531 19.305 8.137 10.754Obveze za kupnju udjela 767 2.996 767 2.996Ostalo 15.030 15.764 2.381 3.726

102.854 113.033 58.881 65.982

/i/ Stanje obveza za kamate sadrži ukupno 8,7 milijuna kuna obračunatih kamata po izdanim

obveznicama (bilješka 23). BILJEŠKA 26 – KRATKOROČNI KREDITI

Kamatna stopa/prinos 2004. 2003.

Podravka d.d. (u tisućama kuna) Komercijalni zapisi /i/ 4,20%-4,75% - 77.630Banke /ii/ 4,08%-6,39% - 210.299Ostalo 4,50% 1.026 982 Ukupno 1.026 288.911 Grupa Podravka Komercijalni zapisi 4,20%-4,75% - 77.630Banke /ii/ 3,87%-12,05% 121.970 367.130Ostalo 4,50% 1.026 34.724 Ukupno 122.996 479.484

/i/ Od početka siječnja do kraja lipnja 2004. godine, iskupljeni su komercijalni zapisi izdani u 2003.

godini u iznosu od 78 milijuna kuna. /ii/ Smanjenje kratkoročnih kredita odnosi se na kredite domaćih banaka (bilješka 23).

Page 196: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

196

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 27 – DIONIČKA GLAVNICA /i/ Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2004. godine iznosi 1.626.000.900 kuna, a

podijeljen je u 5.420.003 dionica (2003.: 1.623.121.200 kuna i 5.410.404 dionica). Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Navedene dionice sastoje se od:

2004. 2003.

Broj dionica Iznos Broj dionica Iznos

Obične dionice 5.420.003 1.626.001 5.410.404 1.623.121

Ukupno 5.420.003 1.626.001 5.410.404 1.623.121

Vlastite dionice (92.823) (21.159) (185.597) (35.502)

/ii/ Vlasnička struktura temeljnog kapitala je kako slijedi:

2004. 2003.

broj dionica % broj dionica % Obične dionice Dioničari – pravne osobe 3.055.837 56,38 2.606.743 48,18 Dioničari – fizičke osobe 1.712.385 31,60 1.815.225 33,55 Hrvatski Fond za privatizaciju 558.958 10,31 802.839 14,84 Vlastite dionice 92.823 1,71 185.597 3,43 Ukupno 5.420.003 100 5.410.404 100,00

/iii/ U 2004. godini Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju povećana je vrijednost temeljnog

kapitala izdavanjem 9.599 novih dionica po nominalnoj vrijednosti od 300 kuna, koje se odnose na procijenjenu vrijednost zemljišta u Zagrebu, Žitnjak u iznosu od 2.879.700 kuna (u 2003. godini izdavanjem 3.708 novih dionica po nominalnoj vrijednosti od 300 kuna, koje se odnose na procijenjenu vrijednost zemljišta na otoku Čiovu u iznosu od 1.112.400 kuna), a koje nije bilo uključeno u kapital prilikom pretvorbe Društva 1993. godine.

/iv/ Prema odluci Glavne skupštine Društva iz srpnja 2004. godine pokriven je gubitak Društva iz

ostalih rezervi u iznosu od 3.956 tisuća kuna. /v/ Ostvarena povlaštena dividenda za 2003. godinu (za razdoblje 01.01.-02.07.2003.) iznosi

1.405.077 EUR-a ili 10.390 tisuća kuna (za cijelu 2002.: 2.766.600 EUR ili 20.864 tisuća kuna), a isplaćena je EBRD-u u srpnju 2004. godine, odnosno u srpnju 2003. godine. Odlukom iste Glavne skupštine Društva izglasana je dividenda iz ostvarene neto dobiti za 2002. godinu, u bruto iznosu od 6,0 kuna za jednu običnu dionicu, što ukupno iznosi od 31.469 tisuća kuna (iz neto dobiti za 2001. godinu : -). Dividenda je isplaćena do kraja 2003. godine u iznosu od 30.375 tisuća kuna.

/vi/ U 2004. godini prodano je 92.774 vlastitih dionica (2003.: 6.032) za iznos od 14.343 tisuće

kuna (2003.: 989 tisuća kuna).

Page 197: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

197

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 27 – DIONIČKA GLAVNICA (nastavak) /vii/ U 2003. godini kupljeno je 667.376 vlastitih dionica (2002.: 237) ukupne nabavne vrijednosti od

196.561 tisuće kuna (2002.: 71 tisuća kuna). Od ukupnog broja kupljenih vlastitih dionica, 636.000 predstavljaju povlaštene dionice serije B kupljene od EBRD-a po vrijednosti od 300 kuna za jednu dionicu, što ukupno iznosi 25.564.595 EUR-a ili 190.800 tisuća kuna, koja je obavljena sukladno ugovorenom terminu 15. srpnja 2003. godine.

/viii/ Prema odluci Glavne skupštine Društva iz srpnja 2003. godine o smanjenju temeljnog kapitala

povlačenjem 636.000 povlaštenih dionica serije ''B'', nominalne vrijednosti jedne dionice od 300 kuna, u kolovozu 2003. godine provedeno je na Trgovačkom suda u Bjelovaru smanjenje temeljnog kapitala u iznosu od 190.800 tisuća kuna.

/ix/ Zakonska pričuva formira se sukladno lokalnim propisima prema kojima su pojedina društva u

Grupi dužna u zakonske pričuve unositi određeni dio dobiti tekuće godine. Ova pričuva nije raspodjeljiva. U 2004. godini u zakonske pričuve prenesen je iznos od 3.952 tisuća kuna (2003.: 7.983 tisuća kuna), koji se odnosi na ostvarenu dobit u 2003. odnosno 2002. godini.

U 2004. godini u ostale pričuve izdvojeno je još 3.693 tisuća kuna (2003.: 28.804 tisuća kuna)

sukladno odredbama Statuta pojedinih društava u Grupi. /x/ U 2004. godini iskorišteno je pravo opcije kupnje dionica člana Uprave podružnice Belupo d.d., u

iznosu od 1.928 tisuća kuna uvećano za pripadajući porez od 341 tisuće kuna, što ukupno iznosi 2.269 tisuća kuna, koje je iskazano kao smanjenje zadržane dobiti.

Page 198: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

198

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 28 – PRIMANJA MENADŽMENTA U 2004. godini, članovima Uprave Društva isplaćena su primanja u iznosu od 4.332 tisuća kuna, (2003.: 6.649 tisuća kuna sa otpremninom, bez otpremnina 4.346 tisuća kuna), a članovima Nadzornog odbora isplaćene su naknade u iznosu od 1.782 tisuća kuna (2003.: 1.589 tisuća kuna). Opcijske dionice Grupa daje opcije na kupnju vlastitih dionica članovima Uprave i nekim izvršnim direktorima u skladu s važećim ugovorima, kako slijedi: 2004. 2003.

Prosječna cijena po kojoj se može

iskoristiti opcija (u kn po dionici)

Opcije

(u tisućama kuna)

Prosječna cijena po kojoj se može

iskoristiti opcija (u kn po dionici)

Opcije

(u tisućama kuna)

Stanje na 1. siječnja 161,51 44.242 159,22 28.546

Dane opcije 173,68 16.386 163,85 16.496

Izgubljeno pravo 156,54 (1.722) - -

Izvršene opcije 147,78 (16.271) 184,36 (375)

Neiskorištene opcije 187,96 (7.268) 106,32 (425)

Stanje na 31. prosinca 169,63 35.367 161,51 44.242

Broj dionica Datum isteka prava na korištenje opcije Cijena po kojoj se može

iskoristiti opcija 2004. 2003.

2005. godina 140,70 - 40.000 2006. godina 119,47 18.000 - 2007. godina 183,31 46.000 - 2008. godina 161,32 64.000 - 2009. godina 178,36 80.500 -

208.500 40.000

BILJEŠKA 29 – MANJINSKI UDJELI 2004. 2003. (u tisućama kuna) Na dan 1. siječnja - 550Udio neto dobiti u razdoblju - 45

- 595

U toku 2004. godine Društvo je kupnjom od dotadašnjeg udjeličara Cerrere s.r.l., Italija stekla dodatnih 50% udjela u podružnicu Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka (bilješka 14) te je na taj način nestao manjinski udjel u Grupi.

Page 199: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

199

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 30 – PREUZETE OBVEZE U 2004. godini ugovoreni su troškovi nabave dugotrajne materijalne imovine s dobavljačima u iznosu od 41.730 tisuća kuna za Grupu i 29.865 tisuća kuna za Društvo (2003.: za Grupu 39.989 tisuća kuna i 30.543 tisuća kuna za Društvo), koji još nisu realizirani, niti su iskazani u bilanci na dan 31. prosinca 2004. godine odnosno 2003. godine. Ugovoreno plaćanje obveza po operativnom leasing-u za korištenje prijevoznih sredstava, viličara i rashladnih vitrina je kako slijedi: Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Do jedne godine 20.782 17.998 15.384 13.925Od 1 do 5 godina 32.228 45.757 23.343 33.723

53.010 63.755 38.727 47.648

BILJEŠKA 31 – POTENCIJALNE OBVEZE Grupa Podravka Podravka d.d. 2004. 2003. 2004. 2003. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Dugoročna rezerviranja za sudske sporove /i/ 11.985 - - -

11.985 - - - Sudski sporovi /ii/ 21.099 36.877 3.868 10.223Dane garancije i jamstva /ii/ 25.467 28.651 405.793 430.166

46.566 65.528 409.661 440.389

/i/ U toku 2004. godine obavljeno je dugoročno rezerviranje za sudske sporove za koje postoji

izvjesna mogućnost nastanka obveze za Grupu. /ii/ Za ostale sudske sporove i dane garancije i jamstva potencijalne obveze nisu iskazane u bilanci na

dan 31. prosinca, jer prema procijeni ne postoji izvjesnost nastanka navedenih obveza za Grupu.

Page 200: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

200

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA BILJEŠKA 32 – NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM Grupa Podravka Podravka d.d.

(u tisućama kuna) Bilješka 2004. 2003. 2004. 2003.

Neto dobit/(gubitak) 84.237 9.958 32.722 (20.346) Porez na dobit 10 18.365 23.784 - -

Amortizacija 12, 13 229.879 224.796 138.120 121.251 Gubitak od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 695 968 576 1.845

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 25.246 46.677 9.249 58.806

Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 2.821 - 821 -

Vrijednosno usklađenje ulaganja 16 /iv/ 1.509 - 209 12.486

Dugoročna rezerviranja 31 11.985 - - -

Gubitak/(dobit) od prodaje ulaganja 16/iii/ (1.900) 573 1.839 3.284

Prihod od kamata 8 (10.524) (9.411) (29.618) (25.829)

Prihod od dividendi (343) (456) (343) (456)

Rashod od kamata 8 60.545 49.390 40.761 31.540

Učinak promjene tečaja 12,13 13.904 24.635 (2.877) 19.743

Ostale stavke koje ne utječu na gotovinu 8.281 6.672 2.880 8.096

Promjene u radnom kapitalu:

Promjena na zalihama 40.650 (22.933) 9.399 388

Promjena na potraživanjima od kupaca (119.890) (77.171) (50.249) (47.655)Promjena na ostaloj kratkotrajnoj imovini 21.135 87 18.902 18.112

Promjena na obvezama prema dobavljačima 24 3.060 33.592 9.917 (27.029)

Promjena na ostalim obvezama (17.066) (24.323) (19.760) (18.930)

Novac generiran poslovanjem 372.589 286.838 162.548 135.306

Page 201: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

201

13. REVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2003. GODINE

U nastavku Prospekta nalazi se Izvješće neovisnih revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. datiranog 13. travnja 2004. godine u izvornom obliku.

Page 202: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

202

GRUPA PODRAVKA KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 31. PROSINCA 2003.

Page 203: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

203

IZVJEŠĆE REVIZORA DIONIČARIMA PODRAVKE d.d. Obavili smo reviziju priloženih bilanci Podravke d.d. (“Društvo”) i Podravke d.d. i njezinih podružnica ("Grupa") sa stanjem na dan 31. prosinca 2003. godine i priloženih računa dobiti i gubitka, te izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila. Za ove financijske izvještaje prikazane od stranice 2 do 35 odgovorna je Uprava Grupe. Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su financijska izvješća bez materijalno značajnih grešaka. Revizija uključuje i ispitivanja, temeljem provjere podataka, koja potkrepljuju iznose i provjere jesu li relevantni podaci u financijskim izvješćima. Revizija isto tako uključuje i ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnijih procjena koje je definirala Uprava, kao i vrednovanja sveukupnog prikaza financijskih izvješća. Uvjereni smo da obavljena revizija daje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Prema našem mišljenju konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno, u svim materijalnim aspektima financijsko stanje Grupe Podravka i Podravke d.d. na dan 31. prosinca 2003. godine, rezultate njihovog poslovanja i promjena u novčanom toku za godinu koja je tada završila i u skladu su s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Zagreb, 13. travnja 2004.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Alexandera von Humboldta 4 HR-10000 Zagreb CROATIA Telephone (385 1) 63 28 888 Facsimile (385 1) 61 11 556

Page 204: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

204

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2003. Grupa Podravka Podravka d.d. (u tisućama kuna) Bilješke 2003. 2002. 2003. 2002. Prihodi od prodaje 3 3.217.662 2.746.793 1.531.741 1.404.998 Troškovi sadržani u prodanim proizvodima 5 (1.968.469) (1.575.421) (967.719) (900.311)

Bruto dobit 1.249.193 1.171.372 564.022 504.687

Ostali prihodi 4 31.332 58.495 17.237 14.767 Opći i administrativni troškovi 6 (341.614) (302.201) (208.220) (199.434)Troškovi prodaje i distribucije 7 (826.929) (767.115) (380.607) (322.626)Dobit/(gubitak) iz redovnog poslovanja 111.982 160.551 (7.568) (2.606)

Neto (rashodi)/prihodi od financiranja 8 (39.782) (4.343) 5.226 94.303

Neto gubici od tečajnih razlika (38.413) (22.943) (18.004) (15.550)

Dobit/(gubitak) prije poreza na dobit 33.787 133.265 (20.346) 76.147

Porez na dobit 10 (23.784) (24.722) - -

Neto dobit/(gubitak) 10.003 108.543 (20.346) 76.147

Manjinski udjeli (45) (55) - -

Neto dobit/(gubitak) 9.958 108.488 (20.346) 76.147

Zarada/(gubitak) po dionici: - osnovna 11 - 0,16 kn 16,76 kn

- razrijeđena 11 1,78 kn 18,23 kn

Financijske izvještaje prikazane na stranicama 2 do 35 odobrila je Uprava 13. travnja 2004. godine.

Predsjednik Uprave

Darko Marinac

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 205: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

205

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2003. Grupa Podravka Podravka d.d.

(u tisućama kuna) Bilješke 2003. 2002. 2003. 2002. AKTIVA Dugotrajna imovina Ulaganja u podružnice 12 - - 428.965 451.101Potraživanja 13 14.729 106.351 238.831 307.135Nematerijalna imovina 14 156.969 195.196 96.302 120.182Nekretnine, postrojenja i oprema 15 1.800.330 1.744.860 1.087.990 1.021.969

Ukupna dugotrajna imovina 1.972.028 2.046.407 1.852.088 1.900.387

Kratkotrajna imovina Zalihe 16 610.314 597.110 283.504 288.817Ulaganja raspoloživa za prodaju 17 15.882 7.897 14.655 6.542Potraživanja iz poslovanja 18 673.190 630.150 350.227 313.905Ostala potraživanja i unaprijed plaćeni troškovi 19 76.633 65.653 52.743 114.662

Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja 13 2.739 4.078 82.412 91.855

Kratkoročni krediti 20 3.643 9.651 11.642 46.634Novac i novčani ekvivalenti 21 139.603 110.468 67.855 66.061

Ukupna kratkotrajna imovina 1.522.004 1.425.007 863.038 928.476

Ukupna aktiva 3.494.032 3.471.414 2.715.126 2.828.863

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 206: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

206

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2003. Grupa Podravka Podravka d.d. (u tisućama kuna) Bilješke 2003. 2002. 2003. 2002. PASIVA

Dugoročne obveze Dugoročni dug 22 501.459 496.116 363.345 367.235

Ukupne dugoročne obveze 501.459 496.116 363.345 367.235

Kratkoročne obveze Obveze iz poslovanja 23 462.909 430.545 217.406 244.435Ostale obveze 24 113.033 136.561 65.982 73.990Kratkoročni krediti 25 479.484 229.545 288.911 110.938Tekući dio dugoročnog duga 22 157.046 159.139 104.141 89.785

Ukupne kratkoročne obveze 1.212.472 955.790 676.440 519.148

Ukupne obveze 1.713.931 1.451.906 1.039.785 886.383

Dionička glavnica Dionički kapital 1.623.121 1.812.809 1.623.121 1.812.809Kapitalna dobit 12.001 12.001 12.001 12.001Vlastite dionice (35.502) (30.730) (35.502) (30.730)Revalorizacijske pričuve 39.992 39.992 39.286 39.286Zakonske i ostale pričuve 72.397 35.610 40.391 32.967Pričuve - tečajne razlike (7.627) (5.010) - -Zadržana dobit 75.124 154.286 (3.956) 76.147

Ukupna dionička glavnica 26 1.779.506 2.018.958 1.675.341 1.942.480

Manjinski udjeli 28 595 550 - -

Ukupna pasiva 3.494.032 3.471.414 2.715.126 2.828.863

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 207: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

207

IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2003.

Grupa Podravka Bilješke Dionički kapital Kapitalna

dobit Vlastite dionice Revaloriz.

pričuve Zakonske i

ostale pričuve

Zadržana dobit Pričuve iz

preračuna Ukupno

u tisućama kuna

Stanje 1. siječnja 2002. 26 /i/ 1.812.809 12.001 (30.971) 39.992 38.459 63.369 3.396 1.939.055

Prijenos u zakonske pričuve 26 /vii/ - - - - 1.849 (1.849) - - Kupnja vlastitih dionica 26 /viii/ - - (71) - - - - (71)

Prodaja vlastitih dionica 26 /viii/ - - 312 - - - - 312

Objavljena dividenda 26 /v/ - - - - (4.698) (15.722) - (20.420)

Neto dobit za razdoblje - - - - - 108.488 - 108.488

Tečajne razlike - - - - - - (8.406) (8.406)

Stanje 31. prosinca 2002. 26 /i/, /ii/ 1.812.809 12.001 (30.730) 39.992 35.610 154.286 (5.010) 2.018.958

Stanje 1. siječnja 2003. 26 /i/ 1.812.809 12.001 (30.730) 39.992 35.610 154.286 (5.010) 2.018.958

Prijenos u zakonske pričuve 26 /vii/ - - - - 36.787 (36.787) - -

Kupnja vlastitih dionica 26 /viii/ - - (196.561) - - - - (196.561)

Prodaja vlastitih dionica 26 /viii/ - - 989 - - - - 989

Nova emisija dionica 26 /iii/ 1.112 - - - - - - 1.112

Objavljena dividenda 26 /v/, /vi/ - - - - - (52.333) - (52.333)

Smanjenje kapitala 26 /iv/ (190.800) - 190.800 - - - - -

Neto dobit za razdoblje - - - - - 9.958 - 9.958

Tečajne razlike - - - - - - (2.617) (2.617)

Stanje 31. prosinca 2003. 26 /i/, /ii/ 1.623.121 12.001 (35.502) 39.992 72.397 75.124 (7.627) 1.779.506 Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovig financijskih izvještaja.

Page 208: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

208

IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2003.

Podravka d.d. Bilješka Dionički kapital

Kapitalna dobit

Vlastite dionice Revaloriz.

pričuve

Zakonske i ostale

pričuve

Zadržana dobit Ukupno

u tisućama kuna Stanje 1. siječnja 2002. 26 /i/ 1.812.809 12.001 (30.971) 39.286 35.966 17.421 1.886.512

Prijenos u zakonske pričuve 26 /vii/ - - - - 1.699 (1.699) -

Kupnja vlastitih dionica 26 /viii/ - - (71) - - - (71)

Prodaja vlastitih dionica 26 /viii/ - - 312 - - - 312

Objavljena dividenda 26 /v/ - - - - (4.698) (15.722) (20.420)

Neto dobit za godinu - - - - - 76.147 76.147

Stanje 31. prosinca 2002. 26 /i/, /ii/ 1.812.809 12.001 (30.730) 39.286 32.967 76.147 1.942.480

Stanje 1. siječnja 2003. 26 /i/ 1.812.809 12.001 (30.730) 39.286 32.967 76.147 1.942.480 Prijenos u zakonske pričuve 26 /vii/ - - - - 7.424 (7.424) - Kupnja vlastitih dionica 26 /viii/ - - (196.561) - - - (196.561) Prodaja vlastitih dionica 26 /viii/ - - 989 - - - 989 Nova emisija dionica 26 /iii/ 1.112 - - - - - 1.112 Objavljena dividenda 26 /v/, /vi/ - - - - - (52.333) (52.333) Smanjenje kapitala 26 /iv/ (190.800) - 190.800 - - - - Neto dobit za godinu - - - - - (20.346) (20.346)

Stanje 31. prosinca 2003. 26 /i/, /ii/ 1.623.121 12.001 (35.502) 39.286 40.391 (3.956) 1.675.341

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovig financijskih izvještaja.

Page 209: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

209

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2003. Grupa Podravka Podravka d.d.

(u tisućama kuna) 2003. 2002. 2003. 2002.

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Neto dobit 9.958 108.488 (20.346) 76.147 Amortizacija 224.796 187.876 121.251 98.547 Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 46.677 28.060 58.806 3.624 Vrijednosno usklađenje ulaganja - 5.637 12.486 (1.851)Gubitak / (Dobit) od prodaje ulaganja 573 (41.265) 3.284 (40.555)Učinak promjene tečaja 24.635 2.893 19.743 5.817 Ostale stavke koje ne utječu na gotovinu 6.672 (1.335) (21.904) 6.055 313.311 290.354 173.320 147.784 Promjena na zalihama (22.933) (104.760) 388 (31.700)Promjena na potraživanjima od kupaca (77.171) (35.052) (47.655) (47.244)Promjena na ostaloj kratkotrajnoj imovini (9.139) (24.260) 36.470 (26.347)Promjena na obvezama prema dobavljačima 33.592 55.845 (27.029) 28.540 Promjena na ostalim obvezama 48.851 76.415 12.610 26.231 Plaćeni porez (31.822) (23.792) - - Plaćene kamate (37.296) (41.538) (21.709) (21.011) 217.393 193.212 126.395 76.253 Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Kupovina podružnica, neto odljev novca - (100.388) (34) (105.702)Prodaja dionica i udjela 6.275 87.962 6.400 87.962 Nabava materijalne i nematerijalne imovine (272.296) (293.706) (170.144) (217.347)Prodaja materijalne i nematerijalne imovine 5.129 8.125 4.077 4.824 Dani dugoročni krediti i depoziti (11) (88.755) (23.051) (89.552)Povrat danih dugoročnih kredita i depozita 87.791 3.593 118.057 69.118 Nabava utrživih vrijednosnica (8.979) (108.944) (8.979) (108.944)Prodaja utrživih vrijednosnica 2.326 106.733 2.218 106.733 Dani kratkoročni krediti i depoziti (2.102) - (11.074) (32.221)Povrat danih kratkoročnih kredita i depozita 59 - 29.733 2.022 Isplata dividende (51.242) (20.420) (51.242) (20.420) (233.050) (405.800) (104.039) (303.527) Novčani tok od financijskih aktivnosti Nabava vlastitih dionica (195.959) (71) (195.959) (71)Prodaja vlastitih dionica 989 312 989 312 Primici od dugoročnih kredita 166.969 310.132 90.953 280.351 Otplata dugoročnih kredita (166.277) (157.939) (94.230) (98.340)Primici od kratkoročnih kredita 607.614 378.967 497.815 339.152 Otplata kratkoročnih kredita (368.544) (280.538) (320.130) (263.646) 44.792 250.863 (20.562) 257.758 Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata 29.135 38.275 1.794 30.484 Novac i novčani ekvivalenti: Na početku razdoblja 110.468 72.193 66.061 35.577 Na kraju razdoblja 139.603 110.468 67.855 66.061

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovig financijskih izvještaja.

Page 210: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

210

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (Društvo) osnovana je u Hrvatskoj. Osnovna poslovna aktivnost Društva i njegovih podružnica (Grupa Podravka) je proizvodnja širokog asortimana prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Sjedište Društva nalazi se u Koprivnici, Hrvatska, na adresi Trg Ante Starčevića 32. Dionice Društva nalaze se u prvoj kotaciji Zagrebačke burze. BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Osnovne računovodstvene politike usvojene za sastavljanje financijskih izvještaja navedene su niže u tekstu: 2.4 Osnove prikaza Konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka i financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Osnovne računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ovo izvješće, osim tamo gdje je drugačije naznačeno. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe odnosno financijski izvještaji Društva izrađeni su primjenom metode povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku pojedine dugotrajne materijalne imovine te ulaganja namijenjenih prodaji koja su procijenjena po tržišnoj vrijednosti. Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno općim računovodstvenim načelima zahtijeva upotrebu procjena i pretpostavki koje utječu na imovinu i obveze u financijskim izvještajima, na bilješke o nepredviđenoj imovini i obvezama na dan sastavljanja financijskih izvještaja te na prihode i troškove u toku izvještajnog razdoblja. Iako se procjene baziraju na najboljim saznanjima menadžmenta o tekućim događajima i aktivnostima, stvarni rezultati se mogu razlikovati od tih procjena. 2.2 Principi i metode konsolidacije Grupu Podravka čine matica i njezine podružnice. Podružnice koje su uključene u Grupu iskazane su u bilješci 12. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su tijekom konsolidacije. Podružnice, koje se odnose na društva u kojima Grupa posjeduje više od pola glasačkih prava ili na neki drugi način ima kontrolu nad poslovanjem, u cijelosti su konsolidirane. Podružnice su konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana prodaje. Sve transakcije unutar Grupe, koje se odnose na stanja i nerealizirane dobitke od transakcija unutar društava Grupe su eliminirane iz konsolidacije; isto tako eliminirani su i nerealizirani gubici ukoliko se troškovi ne mogu nadoknaditi. Po potrebi, računovodstvene politike podružnica su izmijenjene da bi se uskladile s politikama koje primjenjuje Grupa. Pridružene kompanije u kojima Društvo ostvaruje značajan utjecaj iskazane su u konsolidiranim podacima Grupe po metodi udjela.

Page 211: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

211

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.3 Strane valute (1) Izvještajna valuta Transakcije uključene u financijske izvještaje svake članice Grupe iskazane su koristeći valutu koja najbolje odražava ekonomsku bit poslovnih događaja i okolnosti važne za članicu Grupe (izvještajna valuta). Konsolidirani financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, koje su izvještajna valuta Društva. (2) Transakcije i stanja u stranoj valuti Transakcije iskazane u stranim sredstvima plaćanja prevode se u izvještajnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Tečajne razlike nastale zatvaranjem monetarnih stavki u stranoj valuti i iskazivanjem monetarnih stavki iskazanih u stranim valutama na datum bilance, priznaju se kao prihod ili rashod. (3) Članice Grupe Računi dobiti i gubitka i izvještaji o novčanom toku inozemnih podružnica preračunani su u izvještajnu valutu Grupe koristeći prosječne tečajeve za godinu, a njihove bilance preračunane su koristeći tečaj na 31. prosinac. Tečajne razlike nastale preračunom neto imovine inozemnih podružnica evidentiraju se unutar dioničkog kapitala na poziciji-pričuve iz preračuna. Prilikom prodaje inozemne podružnice, sve tečajne razlike priznaju se u računu dobiti i gubitka kao dio dobitka ili gubitka od prodaje. Goodwill nastao stjecanjem inozemnih podružnica iskazuje se kao nematerijalna imovina Grupe. Goodwill se iskazuje po povijesnom trošku nabave, denominiranom u stranoj valuti, a za potrebe izvještaja se preračunava po tečaju važećem na datum transakcije. 2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema Sve nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju, osim dijela imovine koja je iskazana po procijenjenoj tržnoj vrijednosti na temelju obavljene procjene nezavisnog procjenitelja. Trošak nabave uključuje sve izravne troškove u svezi s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu uporabu. U troškove nabave uključen je i dio troškova posudbe koji se odnosio na financiranje nabave nekretnina, postrojenja i opreme u razdoblju dok traje izgradnja. Grupa Podravka obavlja redovite godišnje preglede na temelju eksternih i internih izvora informacija kako bi procijenila nadoknadivi iznos dugotrajne materijalne imovine. U slučaju da je knjigovodstveni iznos ove imovine veći od procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do nadoknadivog iznosa. Dobici i gubici nastali prodajom određuju se usporedbom prihoda s knjigovodstvenim iznosom, a uključuju se u dobit od poslovnih aktivnosti.

Page 212: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

212

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) Amortizacija se obračunava tako da se nabavna, procijenjena i revalorizirana vrijednost dugotrajne materijalne imovine, umanjena za njezinu procijenjenu rezidualnu vrijednost, otpisuje primjenom pravocrtne metode amortizacije tijekom očekivanog vijeka uporabe. Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni kroz financijski najam amortiziraju se po korisnom vijeku upotrebe ili trajanju najma, ovisno o tome što je kraće. Očekivani vijek uporabe je kako slijedi: 2003. 2002. Zgrade 10 do 50 godina 10 do 50 godina Strojevi i oprema 2,7 do 33 godina 2,7 do 33 godina Inventar i pribor 2,7 do 15 godina 2,7 do 15 godina

Zemljišta i imovina u izgradnji se ne amortiziraju. 2.5 Nematerijalna imovina (1) Goodwill Goodwill predstavlja razliku između fer vrijednosti naknade stjecanja i fer vrijednosti udjela Grupe u neto imovini stečene podružnice na dan stjecanja. Goodwill koji je proizašao iz pojedinačnih stjecanja amortizira se pravocrtnom metodom ovisno o prirodi stjecanja i procjeni menadžmenta o njegovom ekonomskom vijeku trajanja ili je baziran na ekonomskom vijeku trajanja stečenih proizvoda, u razdoblju od 5 godina. Amortizacija goodwilla uključena je u računu dobiti i gubitka u okviru pozicije općih i administrativnih troškova. Na svaki datum bilance Grupa procjenjuje pokazatelje koji ukazuju na potrebu za umanjenjem goodwilla. Ukoliko postoje ti pokazatelji, analizom se utvrđuje da li je sadašnja vrijednost goodwilla nadoknadiva. Umanjenje vrijednosti goodwilla vrši se ukoliko je sadašnja vrijednost goodwilla veća od nadoknadivog iznosa procijenjenog analizom. (2) Licence i ostala prava Izdaci nastali stjecanjem licenci za softvere kao i ostala prava u svezi distribucije proizvoda, amortiziraju se pravocrtnom metodom tijekom očekivanog odnosno ugovorenog vijeka upotrebe u razdoblju od 5 godina. Troškovi koji poboljšavaju i proširuju koristi od softvera u odnosu na izvornu specifikaciju i korisni vijek trajanja priznaju se kao kapitalno poboljšanje i dodaju se izvornom trošku softvera.

Page 213: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

213

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.6 Ulaganja Ulaganja stečena prvenstveno za potrebe stvaranja dobiti od kratkoročnih promjena cijene, klasificirana su kao ulaganja namijenjena za trgovinu i uključena u kratkotrajnu imovinu. Ulaganja s fiksnim dospijećem koja Uprava namjerava i u mogućnosti je držati u posjedu do dospijeća, klasificiraju se kao ulaganja u posjedu do dospijeća i uključuju se u dugotrajnu imovinu. Ulaganja namijenjena držanju u posjedu na neodređeno razdoblje, a koja mogu biti prodana za potrebe likvidnosti, klasificiraju se kao ulaganja raspoloživa za prodaju; takva se ulaganja uključuju u dugotrajnu imovinu, osim ako Uprava nema izričitu namjeru držati ulaganje u posjedu kraće od 12 mjeseci od datuma bilance, u kojem slučaju se uključuju u kratkotrajnu imovinu. Uprava utvrđuje odgovarajuću klasifikaciju svojih ulaganja prilikom kupnje i redovito procjenjuje tu klasifikaciju. Ulaganja u dionice klasificiraju se kao ulaganja raspoloživa za prodaju i iskazuju se po fer vrijednosti. Glavnički instrumenti kojima se ne trguje i čiju fer vrijednost nije moguće utvrditi iskazuju se po trošku umanjenom za amortizaciju. Utržive vrijednosnice iskazuju se po tržišnoj vrijednosti koja se utvrđuje na temelju ponudbenih cijena na burzi na datum bilance. Sva kupljena i prodana ulaganja priznaju se na datum transakcije, tj. na datum na koji se Grupa obvezala kupiti ili prodati sredstvo. Trošak nabave uključuje troškove transakcije. Realizirani i nerealizirani dobici i gubici koji proizlaze iz promjena fer vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju uključuju se u račun dobiti i gubitka u razdoblju u kojem nastanu. Ulaganja u podružnice iskazana su po trošku ulaganja u financijskim izvještajima matice.

2.7 Najmovi

Najam nekretnina, postrojenja i opreme na temelju kojega se na Grupu većim dijelom prenose svi rizici i koristi povezani s vlasništvom iskazani su kao financijski najam. Financijski najam se priznaje u bilanci Grupe u trenutku stjecanja prava na korištenje imovine, po iznosima fer vrijednosti iznajmljene imovine ili po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma, ovisno o tome koja je niža. Sredstva u financijskom najmu amortiziraju se u cijelosti u razdoblju njihova vijeka upotrebe ili u razdoblju trajanja najma, ovisno o tome koje je razdoblje kraće.

Najam na temelju kojeg se na Grupu u većem dijelu ne prenose svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom klasificira se kao poslovni najam. Plaćanje najma prema poslovnom najmu priznaje se kao rashod u računu dobiti i gubitka na ravnomjernoj osnovi tijekom razdoblja najma.

2.8 Zalihe Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Trošak se izračunava temeljem prosječno ponderiranih godišnjih nabavnih cijena. Trošak proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda uključuje materijal, trošak izravnog rada, te odgovarajući dio varijabilnih i fiksnih općih troškova, pri čemu se opći troškovi raspoređuju temeljem redovnog kapaciteta proizvodnje. Neto prodajna vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene tijekom redovitog poslovanja umanjenu za troškove dorade i troškove prodaje.

Page 214: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

214

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.9 Potraživanja od kupaca Potraživanja od kupaca prikazana su po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za potrebna rezerviranja za sumnjiva i nenaplativa potraživanja. Rezerviranja za umanjenje potraživanja od kupaca iskazuju se kada postoje pouzdani pokazatelji da Grupa neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. 2.10 Novac i novčani ekvivalenti Novac i novčani ekvivalenti iskazani u bilanci i izvještaju o novčanom toku obuhvaćaju gotovinu i stanja na računima u bankama, te visoko likvidna ulaganja (kao npr. kratkoročne depozite i mjenice) s beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i rokovima naplate do tri mjeseca ili kraćim od datuma stjecanja. 2.11 Porez na dobit Porez na dobit obračunava se na temelju iskazanih prihoda prema zakonima i propisima u zemlji u kojoj je registrirano društvo Grupe. Porez na dobit za Društvo i podružnice u Hrvatskoj obračunava se po stopi od 20% na oporezivu dobit u skladu sa zakonom, koja je u ranijim godinama umanjena za zaštitnu kamatu. Oporezivu osnovicu predstavlja dobit uvećana za stavke koje uvećavaju poreznu osnovicu i umanjena za stavke koje ju smanjuju. Hrvatski porezni propisi omogućavaju nastanak poreznih gubitaka koji se mogu koristiti u budućem razdoblju od pet godina. 2.12 Odgođeni porez Za odgođeni porez učinjeno je rezerviranje u punom iznosu, primjenom metode obveze za sve privremene razlike između porezne osnovice imovine i obveza i njihovih knjigovodstvenih vrijednosti za potrebe izvješćivanja. Iznos rezerviranja za odgođeni porez određuje se primjenom trenutno važećih poreznih stopa. Odgođena porezna imovina priznaje se do iznosa oporezive dobiti za koju je vjerojatno da će biti raspoloživa za iskorištenje privremene razlike.

Page 215: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

215

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.13 Dionički kapital Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica. Povlaštene dionica bile su uključene u dionički kapital do srpnja 2003. godine. Troškovi koji se mogu izravno pripisati izdavanju novih dionica, a koji se ne odnose na poslovnu kombinaciju, iskazuju se u glavnici kao umanjenje primitaka. Troškovi izdavanja dionica nastali izravno u vezi s poslovnom kombinacijom uključuju se u trošak stjecanja.

Plaćena naknada za kupljene vlastite dionice Društva, uključujući sve pripadajuće troškove transakcije, umanjuju ukupnu dioničku glavnicu sve do povlačenja vlastitih dionica. Kada se takve dionice kasnije prodaju ili ponovno izdaju, svaka primljena naknada uključuje se u dioničku glavnicu.

2.14 Posudbe Posudbe se početno priznaju po primljenom iznosu. U budućim razdobljima, posudbe se iskazuju po amortiziranom trošku primjenom metode stvarnog prinosa; sve razlike između primitaka (umanjeno za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka tijekom trajanja posudbe. Po izdavanju kratkoročnih komercijalnih zapisa, fer vrijednost obveze mjeri se po amortizacijskom iznosu. Početna fer vrijednost obveze, u trenutku izdavanja komercijalnih zapisa, mjeri se po trošku nabave koji je fer vrijednost primljene naknade uvećane za transakcijske troškove. 2.15 Rezerviranja Rezerviranja se priznaju ako Grupa trenutno ima pravnu ili izvedenu obvezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveza, te ako se može pouzdano procijeniti iznos obveze. U slučaju kada Grupa očekuje nadoknadu rezerviranja, takve se nadoknade priznaju kao zasebna imovinska stavka, no tek kada takva nadoknada postane doista izvjesna. Rezerviranja za restrukturiranje uključuju uglavnom plaćanje otpremnina zaposlenicima i priznaju se u razdoblju u kojem Grupa preuzme zakonsku ili izvedenu obvezu plaćanja. Otpremnine zaposlenicima se priznaju samo nakon što je postignut sporazum s odgovarajućim predstavnicima zaposlenika kojim se utvrđuju uvjeti za određivanje viška zaposlenika, te broj zaposlenika na koji se to odnosi, odnosno nakon što su pojedini zaposlenici obaviješteni o određenim uvjetima. 2.16 Primanja zaposlenih (1) Otpremnine Obveza za otpremnine nastaje kada se poduzeće obveže da će otkazati zaposlenje zaposlenika prije uobičajenog datuma umirovljenja ili kada god zaposlenik prihvati dobrovoljno umirovljenje u zamjenu za otpremninu. (2) Planovi za nagrade Obveze za nagrade zaposlenika priznaju se kao rezerviranje troškova na temelju plana Grupe, koji je sastavljen u skladu s očekivanjima Uprave da će na temelju ostvarenih rezultata svoga rada primiti nagrade. Iznos nagrada može biti procijenjen prije objave financijskih izvještaja. Obveze za nagrade zaposlenika bit će podmirene kroz 12 mjeseci.

Page 216: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

216

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 2 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak) 2.17 Priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda, robe ili usluga smatraju se prihodom u trenutku obavljene isporuke proizvoda, robe ili pružanja usluge, odnosno kada se značajni rizici i koristi od vlasništva prenesu na kupca. Prihodi su iskazani u neto iznosima umanjeni za poreze i odobrene diskonte i rabate. 2.18 Dividende Dividende na redovne i povlaštene dionice priznaju se u financijskim izvještajima Grupe u razdoblju u kojem su odobrene od Glavne skupštine dioničara. 2.19 Upravljanje financijskim rizikom

(1) Čimbenici financijskog rizika

Aktivnosti koje Grupa obavlja izlažu je raznim financijskim rizicima, uključujući učinke promjena tržišnih cijena te promjene deviznih tečajeva i kamatnih stopa. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

(2) Rizik poslovanja u stranim valutama

Grupa djeluje na međunarodnoj razini i izložena je valutnom riziku koji proizlazi iz raznih valutnih izloženosti vezanih uglavnom uz euro i manjim dijelom uz američki dolar. Društvo ima ulaganja u strane podružnice čija je neto imovina izložena riziku preračuna valuta.

(3) Kreditni rizik

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i obrtnog kapitala te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava u obliku kreditnih linija.

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Grupu u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i dane kredite. Grupa svoju gotovinu drži u velikim bankama. Potraživanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

(4) Rizik kamatne stope

Prihod Grupe i novčani tok od njezinih poslovnih aktivnosti ovise o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Većina posudbi Grupe je iskazana prema varijabilnim kamatnim stopama. Prema politici Grupe za zaštitu budućih novčanih tokova koriste se tržišne kamatne stope.

(5) Fer vrijednost

Pretpostavlja se da je nominalna vrijednost financijske imovine i obveza s dospijećem kraćim od godine dana umanjena za procijenjena usklađenja približna njihovim fer vrijednostima. Knjigovodstvena vrijednost dugoročnih financijskih obveza približno je jednaka fer vrijednosti, budući da su ugovorene kamatne stope povezane s ugovorenim novčanim odljevima koji su bazirani na tekućim tržišnim kamatnim stopama raspoloživim Grupi za slične financijske instrumente.

Page 217: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

217

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 3 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA Poslovni segmenti Grupe predstavljaju strateške poslovne aktivnosti koje se razlikuju prema vrsti proizvoda, a sastoje se od: Vegete, Lijekova, Podravka jela, Lino, Dolcela i Kviki, Voća i povrća, Pića, Mlinarskih i pekarskih proizvoda, Mesnih proizvoda, Trgovačke robe i Ostalog. - Poslovni segment Vegeta uključuje sve oblike i pakiranja Vegete, a proizvodnja je organizirana u

tvornici Vegete u Koprivnici te u Mohacsu u Mađarskoj i Kostrzynu u Poljskoj, - Segment lijekova uključuje razne vrste lijekova i kozmetike koji se proizvode u pogonima Belupa

d.d. u Koprivnici i Ludbregu, - Segment Podravka jela uključuje proizvodnju juha, polugotovih jela i dodataka jelima.

Proizvodnja Podravka jela organizirana je u tvornici juha u Koprivnici, Mohacsu u Mađarskoj i Kostrzynu u Poljskoj,

- Segment mesnih proizvoda uključuje svježe meso, kobasičarske i suhomesnate proizvode, mesne konzerve i smrznuti program. Proizvodnja je organizirana u pogonima Danice d.o.o. u Koprivnici,

- Segment Lino, Dolcela i Kviki uključuje proizvodnju dječje hrane, linolade, Dolcele, kviki peciva, ponite i krupice. Proizvodnja se odvija u pogonima u Koprivnici i u tvornici Sana u Sloveniji.

- Segment voća i povrća obuhvaća proizvode voća, povrća i čaja na tri lokacije u Hrvatskoj, u tvornicama Kalnik Varaždin, Povrće Umag i Voće Koprivnica,

- Segment pića obuhvaća prirodnu, aromatiziranu i mineralnu vodu te deit. Proizvodnja je organizirana u tvornici Studenac u Lipiku,

- Segment mlinarskih i pekarskih proizvoda obuhvaća brašna i griz te pekarske proizvode (kruh, pecivo i ostalo),

- Prodajom trgovačke robe Grupa Podravka proširuje svoj asortiman u cilju održavanja i jačanja pozicija na tržištima i povećanja tržišnih udjela i smanjenja utjecaja konkurencije,

- Ostalo se odnosi na usluge, ugostiteljstvo, društvenu prehranu i dio asortimana kojeg je Podravka preuzela stjecanjem podružnica u 2002. godini (sladoled, riža, leguminoze).

Poslovni segmenti imaju zasebne Uprave zbog razlika u njihovim proizvodnim tehnologijama. Izvješća poslovnih segmenta do bruto dobiti temelje se na internim financijskim podacima upravljačkog računovodstva. U nastavku su iskazane analiza prihoda i bruto dobiti po poslovnim segmentima, kao i analiza prihoda po zemljopisnim tržištima.

Page 218: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

218

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 3 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA (nastavak) Analiza prihoda po poslovnim segmentima G r u p a P o d r a v k a 2003. 2002. Prodaja Bruto dobit Prodaja Bruto dobit

(u tisućama kuna) %

(u tisućama

kuna)%

(u tisućama

kuna)%

(u tisućama

kuna) %

Vegeta 595.373 18,5 353.690 28,3 692.476 25,2 407.168 34,8Lijekovi 572.767 17,8 319.446 25,6 550.569 20,0 285.930 24,4Podravka jela 273.058 8,5 107.137 8,6 268.201 9,8 113.510 9,7Mesni proizvodi 271.754 8,5 54.446 4,4 257.585 9,4 45.446 3,9Lino, Dolcela, Kviki 280.305 8,7 105.777 8,5 263.223 9,6 114.945 9,8

Voće i povrće 213.735 6,7 63.589 5,1 201.415 7,3 57.658 4,9Trgovačka roba 525.292 16,3 98.908 7,9 228.747 8,3 51.585 4,4Pića 192.906 6,0 84.277 6,7 138.324 5,1 56.085 4,8Mlinarski i pekarski proizvodi 65.913 2,0 13.959 1,1 62.902 2,3 11.237 1,0

Akvizicije i ostalo 226.559 7,0 47.964 3,8 83.351 3,0 27.808 2,3 3.217.662 100 1.249.193 100 2.746.793 100 1.171.372 100 Analiza prihoda prema tržištima

Grupa Podravka

2003. 2002

(u tisućama kuna) % (u tisućama kuna) %

Hrvatska 1.748.190 54,3 1.520.846 55,3Jugoistočna Europa 687.162 21,4 507.490 18,5Poljska i Pribaltik 132.129 4,1 243.809 8,9Srednja Europa 361.554 11,2 221.817 8,1Istočna Europa 82.920 2,6 74.276 2,7SAD, Kanada, Zapadna Europa i Skandinavija 140.525 4,4 127.297 4,6Projektna tržišta 65.182 2,0 51.258 1,9 3.217.662 100,0 2.746.793 100,0

Tržište jugoistočne Europe: Slovenija, BIH, Srbija, Makedonija, Crna Gora Poljska i Pribaltik: Poljska, Letonija, Estonija i Litva Tržište srednje Europe: Češka, Slovačka, Mađarska Tržište istočne Europe: Rusija, Ukrajina, Bjelorusija , Kazahstan Projektna tržišta: Australija, Rumunjska, Italija, Turska

Page 219: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

219

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 3 – INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA (nastavak) Segmentalna analiza bilančnih pozicija G r u p a P o d r a v k a 2003. 2002.

Dugotrajna materijalna

imovina

Zalihe gotovih proizvoda i

trgovačke robe

Dugotrajna materijalna

imovina

Zalihe gotovih proizvoda i

trgovačke robe

(u tisućama kuna) %

(u tisućama

kuna)%

(u tisućama

kuna)%

(u tisućama

kuna) %

Vegeta 273.215 15,2 37.884 11,2 300.024 17,2 53.318 16,8Lijekovi 114.812 6,4 68.038 20,1 127.235 7,3 39.798 12,5Podravka jela 152.696 8,5 29.801 8,8 48.872 2,8 35.214 11,1Mesni proizvodi 117.372 6,5 41.116 12,1 121.685 7,0 39.696 12,5Lino, Dolcela, Kviki 70.372 3,9 27.739 8,2 69.628 4,0 25.869 8,2

Voće i povrće 89.099 5,0 33.043 9,7 90.365 5,2 27.720 8,7Trgovačka roba - - 87.348 25,8 - - 82.569 26,0Pića 119.695 6,6 6.118 1,8 123.859 7,1 6.345 2,0Mlinarski i pekarski proizvodi 68.812 3,8 3.546 1,0 71.819 4,1 2.722 0,9

Akvizicije i ostalo 794.257 44,1 4.551 1,3 791.373 45,3 4.111 1,3

1.800.330 100 339.184 100 1.744.860 100 317.362 100

BILJEŠKA 4 – OSTALI PRIHODI Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca (i) 3.209 31.828 1.090 3.256

Naplaćene štete od osiguranja 7.137 5.108 5.256 3.043 Otpis potraživanja za kamate - 778 - 1.649Otpis zastarjelih obveza 4.387 3.714 4.280 3.714Ostalo 16.599 17.067 6.611 3.105

31.332 58.495 17.237 14.767

Page 220: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

220

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 5 – TROŠKOVI SADRŽANI U PRODANIM PROIZVODIMA Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Materijal 1.393.558 1.064.519 636.829 615.497Plaće 282.709 266.505 161.842 155.162Amortizacija 129.236 115.219 68.041 60.631Ostalo 162.966 129.178 101.007 69.021

1.968.469 1.575.421 967.719 900.311

BILJEŠKA 6 – OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Plaće 158.359 130.849 106.214 90.779Amortizacija 54.083 42.886 28.531 26.479 Bankarske i konzultantske usluge 21.897 31.275 10.861 24.520Ostalo 107.275 97.191 62.614 57.656

341.614 302.201 208.220 199.434

BILJEŠKA 7 – TROŠKOVI PRODAJE I DISTRIBUCIJE

Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Reklama i propaganda 197.526 203.634 92.062 84.261Plaće 244.807 215.615 126.537 113.348Prijevoz 59.064 53.530 27.419 23.035Rezerviranja 25.151 17.291 6.151 4.059Zakupnina 43.122 30.947 17.770 10.191Amortizacija 41.477 29.771 24.679 11.437Materijal 31.045 38.023 17.149 13.425Ostalo 184.737 178.304 68.840 62.870

826.929 767.115 380.607 322.626

Page 221: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

221

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 8 – NETO PRIHODI/(RASHODI) OD FINANCIRANJA

Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Ulaganja Prihodi - prihodi od dobiti iz podružnica - - 59.713 52.177 - prihodi od prodaje udjela /i/ - 42.304 - 41.592 - ostalo 1.825 1.566 1.810 1.309 1.825 43.870 61.523 95.078 Rashodi /ii/ (1.628) (8.560) (50.586) (1.616)Neto (rashodi) / prihodi od ulaganja 197 35.310 10.937 93.462

Kamate Prihod 9.411 10.375 25.829 29.562 Rashod (49.390) (50.028) (31.540) (28.721)

Neto (rashodi) / prihodi od kamata (39.979) (39.653) (5.711) 841

(39.782) (4.343) 5.226 94.303 /i/ U 2002. godini prodajom poslovnog udjela u Panonskoj pivovari d.o.o. u Podravki d.d. iskazan je

prihod u iznosu od 41.592 tisuća kuna, a u Grupi Podravka u iznosu od 42.304 tisuća kuna. /ii/ U 2003. godini prodajom podružnice Hotel Podravina d.o.o. u Podravki d.d. iskazan je gubitak u

iznosu 3.284 tisuće kuna, a u Grupi Podravka u iznosu od 573 tisuće kuna (bilješka 12). U 2003. godini u Podravki d.d. obavljena su usklađenja nenaplaćenih potraživanja od povezanih

poduzeća u iznosu od 47.300 tisuća kuna (bilješke 13, 19, 20). BILJEŠKA 9 – TROŠKOVI ZAPOSLENIKA Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Plaće 685.875 612.969 394.593 359.289Ostalo /i/ 56.979 27.883 44.016 16.500

742.854 640.852 438.609 375.789

/i/ Ostali troškovi zaposlenika sastoje se od otpremnina, nagrada, naknada prijevoza na rad i

zdravstvene zaštite. U 2003. godini isplaćene su otpremnine u iznosu od 24.520 tisuća kuna za 200 zaposlenika koji su napustili Podravku d.d..

Na dan 31. prosinca 2003. godine, Grupa je imala 7.376 zaposlenika (2002.: 7.488), a Podravka d.d. 4.311 (2002.: 4.486).

Page 222: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

222

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 10 – POREZ NA DOBIT

Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Porez na dobit 20 % 20.754 20.741 - - Porez na dobit (u inozemstvu) 3.030 3.981 - - 23.784 24.722 - -

U skladu s hrvatskim poreznim propisima Društvo i pojedine podružnice u Hrvatskoj do kraja 2003. godine ostvarile su porezne gubitke koje je moguće iskoristiti najkasnije u godinama kako slijedi: Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna)

2003. godina - 20.457 - -

2004. godina 14.240 16.081 - - 2005. godina 110.831 114.338 109.219 109.219 2006. godina 12.248 13.463 - -

137.319 164.339 109.219 109.219

U toku je pregled prijave poreza na dobiti Društva za 2002. i 2003. godinu. Prema sadašnjim saznanjima Uprave ne postoje okolnosti koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza po konačnom završetku pregleda. BILJEŠKA 11 – ZARADA/(GUBITAK) I DIVIDENDA PO DIONICI (Gubitak)/zarada po dionici u iznosu od -0,16 kuna (2002.: 16,76 kuna) izračunata je na temelju neto dobiti Grupe Podravka umanjene za pripadajuću dividendu na povlaštene dionice do dana njihovog otkupa, što iznosi -855 tisuća kuna (2002.: 87.898 tisuća kuna) i prosječnog ponderiranog broja postojećih običnih dionica za promatrano razdoblje koji je umanjen za vlastite dionice, bio 5.234.327 (2002.: 5.244.913). Razrijeđena zarada po dionici u iznosu od 1,78 kuna (2002.: 18,23 kuna) izračunata je na isti način kao i osnovna zarada po dionici uzimajući u obzir utjecaj broja dionica za koje postoji mogućnost konverzije iz povlaštenih dionica u redovne dionice u iznosu od 636.000 dionica (do srpnja 2003. godine) i utjecaja broja dionica za koje je postojalo pravo konverzije tijekom godine, temeljem opcije dodjele dionica zaposlenicima od kojih 33.929 nije iskorišteno.

Page 223: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

223

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 12 – ULAGANJA U PODRUŽNICE Podravka d.d. Udjel u % 2003. 2002. (u tisućama kuna) Belupo d.d., Koprivnica 100,00 157.830 157.830- Belupo d.o.o. Ljubljana (podružnica) 100,00 - -- Belupo s.r.o., Bratislava (podružnica) 100,00 - -Koprivnička Tiskarnica d.o.o., Koprivnica 100,00 14.142 14.142Danica d.o.o., Koprivnica 100,00 92.311 92.311Podravka Inženjering d.o.o., Koprivnica 100,00 20 20Poni trgovina d.o.o., Koprivnica 100,00 20 20Hotel Podravina d.o.o., Koprivnica /i/ 100,00 - 9.684Ital-Ice d.o.o., Poreč 100,00 47.425 47.425Sana d.o.o., Hoče 100,00 217 217Podravka d.o.o., Ljubljana 100,00 1.925 1.925Podravka d.o.o., Skopje, Makedonija 100,00 42 42Podravka d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina 100,00 40 40Podravka d.o.o., Podgorica, Srbija i Crna Gora 100,00 1.029 1.029Podravka-International Deutschland –“Konar” GmbH, Njemačka 100,00 1.068 1.068

Podravka d.o.o., Beograd /ii/ 100,00 34 -Podravka-International Kft, Budapest, Mađarska 100,00 5.343 5.343Podravka-International e.o.o.d., Sofia, Bugarska 100,00 10 10Podravka-International Pty Ltd, Sydney, Australija 100,00 426 426Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw, Poljska 100,00 277 277Podravka-Polska Sp.z o.o., Kostrzyn, Poljska 100,00 49.440 49.440Podravka-International s.r.l., Bucharest, Rumunjska 100,00 84 84Lagris a.s., Lhota u Luhačovic, Češka /iii/ 100,00 56.268 68.754Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka 75,00 996 996Podravka-International s.r.o., Bratislava, Slovačka 50,00 18 18- Podravka-International s.r.o. Prag (podružnica) 100,00 - -

428.965 451.101

/i/ U 2003. godini prodano je ulaganje u Hotel Podravina d.o.o. za iznos od 6.400 tisuća kuna.

Ostvareni gubitak od prodaje iskazan je kao rashod od ulaganja (bilješka 8). /ii/ U 2003. godini Podravka d.o.o., Beograd postala je podružnica matice kupnjom od Konar GmbH

za iznos od 34 tisuće kuna. /iii/ U lipnju 2003. godine obavljeno je smanjenje ulaganja u podružnicu Lagris za novčani transfer

zadržane dobiti u iznosu od12.486 tisuća kuna, koja je ostvarena prije akvizicije.

Page 224: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

224

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 13 – DUGOROČNA POTRAŽIVANJA Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Stanovi i prodaja stanova na kredit 3.711 4.505 3.711 4.505 Potraživanja od povezanih poduzeća /i/ - - 311.119 299.290 Ostali krediti i depoziti 13.757 105.924 6.413 95.195

Ukupna dugoročna potraživanja uključujući tekuća dospijeća 17.468 110.429 321.243 398.990

Tekuća dospijeća dugoročnih potraživanja (2.739) (4.078) (82.412) (91.855)

Ukupno dugoročna potraživanja 14.729 106.351 238.831 307.135

/i/ Potraživanja od povezanih poduzeća odnose se na dugoročne kredite dane:

- Belupu d.d., Koprivnica u iznosu od 177.966 tisuća kuna (2002.: 159.218 tisuća kuna), kamata 6%,

dospijeće 5 godina i kredit u iznosu od 28.000 tisuća kuna, kamata 6%, dospijeće 15 mjeseci;

- Danica d.o.o., Koprivnica u iznosu od 99.737 tisuća kuna (2002.: 113.493 tisuća kuna), prosječna

kamatna stopa na primljene kredite za obrtna sredstva u Podravki d.d., dospijeće 10 godina; - U 2003. godini obavljeno je usklađenje potraživanja za dani dugoročni kredit Podravki

International, Warsaw u iznosu od 18.637 tisuće kuna; (bilješka 8) - Poni d.o.o., Koprivnica u iznosu od 3.600 tisuća kuna (2002.: 4.800 tisuća kuna), kamata 6%,

dospijeće 5 godina;

- Podravka d.o.o., Beograd u iznosu od 1.805 tisuća kuna, kamata 1mj EURIBOR+2%, dospijeće 3

godine.

Page 225: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

225

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 14 – NEMATERIJALNA IMOVINA Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Za godinu koja je završila 31. prosinca Početna neto knjigovodstvena vrijednost 195.196 69.766 120.182 47.638 Učinak promjene deviznog tečaja (1.670) (2.256) - - Povećanje /i/ 10.927 87.994 8.156 86.108 Goodwill /ii/ - 52.460 - - Stjecanje podružnica /iii/ - 8.300 - - Prodaja, rashodovanje i ostalo (2.800) (140) (2.709) - Amortizacija (44.684) (20.928) (29.327) (13.564)

Zaključno neto knjigovodstveno stanje 156.969 195.196 96.302 120.182

Stanje 31. prosinca Nabavna vrijednost 251.163 245.952 158.729 153.288 Akumulirana amortizacija (94.194) (50.756) (62.427) (33.106)

Neto knjigovodstvena vrijednost 156.969 195.196 96.302 120.182 /i/ Povećanje nematerijalne imovine u 2003. godini odnosi se na nadogradnju operativnog sustava

Windows i Office te na nadogradnju aplikativnog software-a SAP. Povećanje nematerijalne imovine u 2002. godini odnosi se na plaćeni predujam za korištenje prava distribucije Nestle-ovih proizvoda na određenim tržištima u iznosu od 9.179.077 EUR, u kunskoj protuvrijednosti od 67.694 tisuća kuna. Početak korištenja ovog prava je u siječnju 2003. godine.

/ii/ U 2002. godini stjecanjem poduzeća Ital-Ice d.o.o., Poreč, Hrvatska i Lagris a.s., Lhota u Luhačovic, Češka i Lagris s r.o., Zvolen, Slovačka nastao je goodwill u iznosu od 52.460 tisuća kuna koji se amortizira pravocrtnom metodom u razdoblju od 5 godina.

/iii/ U neto imovini podružnica kupljenih u 2002. godini, stečena je neto knjigovodstvena vrijednost

nematerijalne imovine u iznosu od 8.300 tisuća kuna.

Page 226: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

226

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 15 – DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Grupa Podravka

(u tisućama kuna) Zemljišta i objekti Oprema

Materijalna imovina u pripremi

Ukupno

Za godinu završenu 31. prosinca 2002.

Početna neto knjigovodstvena vrijednost 1.153.365 462.256 28.477 1.644.098Učinak promjena deviznog tečaja (9.061) (5.651) 14 (14.698)Povećanja /i/ 1.346 15.156 208.517 225.019Stjecanje podružnica /ii/ 49.316 15.808 250 65.374Prijenos 9.765 135.405 (145.170) -Prodaja, rashodovanje i ostalo (3.216) (4.769) - (7.985)Amortizacija (57.106) (109.842) - (166.948)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 1.144.409 508.363 92.088 1.744.860

Stanje 31. prosinca 2002.

Nabavna vrijednost 1.760.837 1.357.873 92.088 3.210.798

Akumulirana amortizacija (616.428) (849.510) - (1.465.938)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.144.409 508.363 92.088 1.744.860

Za godinu završenu 31. prosinca 2003.

Početna neto knjigovodstvena vrijednost 1.144.409 508.363 92.088 1.744.860

Učinak promjena deviznog tečaja (8.732) (4.615) 53 (13.294)Povećanja /i/ 1.664 9.068 251.105 261.837Prijenos 63.976 140.504 (204.480) -Prodaja podružnica (7.154) (565) (13) (7.732)Prodaja, rashodovanje i ostalo (3.871) (1.350) (8) (5.229)Amortizacija (56.666) (123.446) - (180.112)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330

Stanje 31. prosinca 2003. Nabavna vrijednost 1.796.100 1.460.501 138.745 3.395.346Akumulirana amortizacija (662.474) (932.542) - (1.595.016)

Neto knjigovodstvena vrijednost 1.133.626 527.959 138.745 1.800.330

Page 227: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

227

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 15 – DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (nastavak)

/i/ U 2003. odnosno 2002. godini najznačajnija povećanja dugotrajne materijalne imovine odnose se na slijedeća ulaganja u:

- novu tvornicu Podravka jela u iznosu 100,2 milijuna kuna (2002.: 22,1 milijun kuna), - novu tvornicu u izgradnji za polukrute i tekuće lijekove u iznosu od 60,5 milijuna kuna

(2002.:32,1 milijun kuna), - tvornicu Studenac Lipik u iznosu od 15,1 milijuna kuna (2002.:56,8 milijuna kuna), - tvornicu Kalnik u iznosu od 9,0 milijuna kuna, - tvornicu koktel peciva – linija ekstrudiranih proizvoda 8,6 milijuna kuna, - građevinske objekte i proizvodnu opremu u mesnoj industriji u iznosu od 11,8 milijuna kuna

(2002.: 6,3 milijuna kuna), - opremu za tvornicu Vegete u iznosu od 7,1 milijuna kuna, - informatičku i telekomunikacijsku opremu u iznosu od 3,3 milijuna kuna (2002.: 17,6

milijuna kuna), - logistiku i transportna sredstva u iznosu 3,0 milijuna kuna (2002: 7,1 milijun kuna).

/ii/ Stjecanjem podružnica u tijeku 2002. godine stečena je neto vrijednost dugotrajne materijalne

imovine u iznosu od 65.374 tisuća kuna.

/iii/ Građevinski objekti i zemljište Grupe u vrijednosti od 630.642 tisuća kuna (2002.: 558.697 tisuća

kuna) založeni su kao garancija za kreditne obveze (bilješka 22).

Materijalna imovina u najmu gdje je Grupa najmoprimac prema ugovoru o financijskom najmu, uključuje slijedeće:

Grupa Podravka

2003 2002

U tisućama kuna

Trošak nabave kapitaliziranih financijskih najmova 44.220 25.440 Akumulirani ispravak vrijednosti (12.789) (4.699) Sadašnja vrijednost 31.431 20.741

Page 228: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

228

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 15 – DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (nastavak)

Podravka d.d.

(u tisućama kuna) Zemljišta i objekti Oprema

Materijalna imovina u pripremi

Ukupno

Za godinu završenu 31. prosinca 2002. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 711.231 236.015 17.142 964.388

Povećanja /i/ 1.307 5 147.189 148.501Prijenos s materijalne imovine u izgradnji 8.458 85.439 (93.897) -

Prijenos podružnicama (1.851) (545) - (2.396)Prodaja, rashodovanje i ostalo (2.934) (607) - (3.541)Amortizacija (33.922) (51.061) - (84.983)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 682.289 269.246 70.434 1.021.969

Stanje 31. prosinca 2002.

Nabavna vrijednost 1.051.317 704.933 70.434 1.826.684

Akumulirana amortizacija (369.028) (435.687) - (804.715)

Neto knjigovodstvena vrijednost 682.289 269.246 70.434 1.021.969

Za godinu završenu 31. prosinca 2003. Početna neto knjigovodstvena vrijednost 682.289 269.246 70.434 1.021.969

Povećanja /i/ 1.112 520 156.883 158.515Prijenos s materijalne imovine u izgradnji 59.457 118.643 (178.100) -

Donos iz podružnica - 3.613 - 3.613Prodaja, rashodovanje i ostalo (3.833) (350) - (4.183)Amortizacija (33.375) (58.549) - (91.924)Zaključno neto knjigovodstveno stanje 705.650 333.123 49.217 1.087.990

Stanje 31. prosinca 2003. Nabavna vrijednost 1.106.586 809.110 49.216 1.964.912Akumulirana amortizacija (400.935) (475.987) - (876.922)

Neto knjigovodstvena vrijednost 705.651 333.123 49.216 1.087.990

/i/ Objašnjeno u tabeli promjena za Grupu Podravka. /ii/ Građevinski objekti i zemljište Društva u vrijednosti od 282.498 tisuća kuna (2002.: 382.192

tisuća kuna) založeni su kao garancija za kreditne obveze (bilješka 22).

Page 229: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

229

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 16 – ZALIHE Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Sirovine i materijal 201.163 212.487 113.775 122.374Proizvodnja u toku 69.967 67.261 57.115 48.907Gotovi proizvodi 186.397 162.327 83.776 86.979Trgovačka roba 152.787 155.035 28.838 30.557

610.314 597.110 283.504 288.817

Zalihe sirovina, materijala i trgovačke robe su iskazane po trošku nabave, dok su zalihe proizvodnje u toku i zalihe gotovih proizvoda iskazane po ukupnim troškovima proizvodnje ovisno o stupnju gotovosti proizvoda. BILJEŠKA 17 – ULAGANJA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Ulaganja u glavničke instrumente 6.903 7.777 5.676 6.542Ostalo 8.979 120 8.979 - 15.882 7.897 14.655 6.542 BILJEŠKA 18 – POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA

Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Potraživanja od kupaca 825.932 776.713 211.198 188.694 Rezerviranja (165.116) (155.919) (83.784) (83.512)Neto potraživanja od kupaca 660.816 620.794 127.414 105.182 Potraživanja temeljem prodaje od povezanih poduzeća - - 222.686 208.183

Predujmovi dobavljačima 12.374 9.356 127 540

673.190 630.150 350.227 313.905

Page 230: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

230

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 19 – OSTALA POTRAŽIVANJA I UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Potraživanja za prijenos zadržane dobiti od povezanih poduzeća /i/ - - 11.127 49.116

Ostala potraživanja od povezanih poduzeća /ii/ - - 15.781 38.457

Ostala potraživanja od nepovezanih poduzeća /iii/ 6.102 5.330 6.099 5.146

Potraživanja za poreze /iv/ 33.499 22.678 4.720 2.125Ostalo 37.032 37.645 15.016 19.818 76.633 65.653 52.743 114.662

/i/ Prema odlukama Uprave Društva iz 2002. i 2003. godine iskazano je potraživanje za povlačenje

zadržane dobiti iz sljedećih podružnica: - Belupo d.d. u iznosu od 2.409 tisuća kuna (2002.: 25.000 tisuća kuna), - Ital-Ice d.o.o. u iznosu od 1.553 tisuća kuna, - Sana d.o.o. Hoče u iznosu od 1.891 tisuća kuna, - Podravke Poljska Kostrzyn u iznosu od 2.571 tisuća kuna (2002.: 24.116 tisuća kuna). U

2003. godini obavljeno je usklađenje potraživanja u iznosu od 14.600 tisuća kuna (bilješka 8). - Podravke d.o.o., Skopje u iznosu od 1.255 tisuća kuna i - Podravke International, Budapest u iznosu od 1.448 tisuća kuna.

/ii/ Najznačajniji iznos ostalih potraživanja od povezanih poduzeća odnosi se na dospjela

nenaplaćena potraživanja po dugoročnim kreditima od podružnica u iznosu od 11.240 tisuća kuna i potraživanja za dospjele kamate u iznosu od 4.541 tisuća kuna, od čega se samo na Belupo d.d. odnosi 14.540 tisuća kuna (2002.: 36.812 tisuća kuna).

/iii/ Dospjela nenaplaćena potraživanja i kamate po dugoročnim kreditima od nepovezanih poduzeća. /iv/ Potraživanja za poreze odnose se na potraživanja za preplaćeni porez na dodanu vrijednost.

Page 231: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

231

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 20 – KRATKOROČNI KREDITI Prosječna Grupa Podravka Podravka d.d. ponderirana 2003. 2002. 2003. 2002.

kamatna stopa (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Kratkoročni krediti podružnicama - Podravka-International Sp.z o.o., Warsaw, Poljska

4,17% - - - 16.435

Poni trgovina d.o.o. Koprivnica 6,00% - - 5.982 26.478Podravka d.o.o. Beograd 4,15% - - 3.186 3.721Belupo d.d., Koprivnica 6,00% - - 2.474 -Ostalo 7,75% 3.643 9.651 - -

3.643 9.651 11.642 46.634 U 2003. godini obavljeno je usklađenje potraživanja za dani kratkoročni kredit Podravki International, Warsaw u iznosu od 14.072 tisuće kuna (bilješka 8). BILJEŠKA 21 – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002.

(u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Novac na računima u bankama 104.029 93.408 32.789 49.461Primljeni čekovi 87 175 14 61Primljene mjenice 35.274 16.843 35.046 16.513Depoziti 213 42 6 26

139.603 110.468 67.855 66.061

Page 232: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

232

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 22 – DUGOROČNI DUG 2003. 2002.

Podravka d.d. (u tisućama kuna) Dospijeće 2003. - 89.785 Dospijeće 2004. 104.141 101.528 Dospijeće 2005. 93.748 88.888 Dospijeće 2006. 138.221 78.255 Dospijeće 2007. 50.407 36.783 Dospijeće 2008. i poslije 80.969 61.781

Ukupno dugoročni dug 467.486 457.020

Tekuće dospijeće dugoročnog duga (104.141) (89.785)

Ukupno dugoročni dug bez tekućeg dospijeća 363.345 367.235 Grupa Podravka Dospijeće 2003. - 159.139 Dospijeće 2004. 157.046 160.790 Dospijeće 2005. 151.948 133.056 Dospijeće 2006. 171.754 99.561 Dospijeće 2007. 67.455 40.928 Dospijeće 2008. i poslije 110.302 61.781

Ukupno dugoročni dug 658.505 655.255

Tekuće dospijeće dugoročnog duga (157.046) (159.139)

Ukupno dugoročni dug bez tekućeg dospijeća 501.459 496.116

Povećanje obveza po dugoročnim kreditima u toku 2003. godine za Grupu Podravka iznosilo je 166.969 tisuća kuna, a za Podravku d.d. 90.953 tisuća kuna (2002.: za Grupu Podravka 310.132 tisuće kuna i za Podravku d.d. 280.351 tisuća kuna). Povećanja se najvećim dijelom odnose na dobivene kredite od sljedećih banaka : - HBOR u iznosu od 35.063 tisuće kuna za izgradnju Tvornice Podravka jela Koprivnica. Kamatna

stopa iznosi 5,5% godišnje. Početak vraćanja kredita je krajem 2005. godine. Zadnja rata kredita dospijeva 2013. godine.

- HBOR u iznosu od EUR-a 2.500.000 od čega je iskorišteno 8.890 tisuća kuna za financiranje ulaganja u Dinovu. Kamatna stopa iznosi 3% godišnje. Početak vraćanja kredita je 2006. godine, a zadnja rata dospijeva 2014. godine.

- Erste&Steiermarkische banka u iznosu od 47.000 tisuća kuna iz sredstava HBOR-a za program kreditiranja pripreme izvoza i izvoz robe, uz kamatnu stopu od 4% godišnje. Kredit dospijeva u cijelosti krajem 2006. godine.

- RBA u iznosu od EUR-a 6.270.000 ili 47.946 tisuća kuna za Belupo d.d., EUR-a 2.300.000 ili 17.588 tisuća kuna za Danicu, te EUR 700.000 ili 5.353 tisuće kuna za Ital-Ice. Kamatna stopa iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 1,5%. Početak vraćanja kredita za Belupo d.d. i Danicu d.o.o. je 2004. godine, a za Ital-Ice 2008. godine. Zadnja rata dospijeva 2009. godine.

Page 233: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

233

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 22 – DUGOROČNI DUG (nastavak) Smanjenja obveza po dugoročnim kreditima bila su u skladu s planom otplate kredita u 2003. godini i iznosila su za Grupu Podravka 166.277 tisuća kuna i 94.230 tisuća kuna za Podravku d.d. (2002.: 157.939 tisuća kuna za Grupu Podravka i 98.340 tisuća kuna i za Podravku d.d.). Prosječna ponderirana kamatna stopa na kredite od banaka za Podravku d.d. u 2003. godini iznosi 4,32% (u 2002. godini 5,27%), a za Grupu 4,27% (u 2002. godini 5,44%). Za veći dio kredita ugovorene su promjenjive kamatne stope vezane na EURIBOR, WIBOR, BUBOR, PRIBOR i TOM. Prosječna ponderirana kamatna stopa na obveze za financijski najam za Grupu Podravka u 2003. godini iznosi 8,74% (u 2002. godini 8,73%). Ukupno osigurani krediti za Podravku d.d. iznose 408.356 tisuća kn (2002.: 380.446 tisuća kuna), a za Grupu 568.219 tisuća kuna (2002.: 551.239 tisuća kuna). BILJEŠKA 23 – OBVEZE IZ POSLOVANJA Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Obveze prema dobavljačima 462.909 430.545 164.358 200.070Obveze iz poslovanja prema povezanim poduzećima - - 53.048 44.365

462.909 430.545 217.406 244.435

BILJEŠKA 24 – OSTALE OBVEZE Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Obveze za plaće i ostale naknade zaposlenima 63.881 55.386 39.369 32.140

Obveza za dividendu 1.214 123 1.214 123Obveze za kamate na kredite 9.873 7.687 7.923 5.919Obveze za poreze i doprinose 19.305 33.817 10.754 14.448Obveze za kupnju udjela 2.996 12.502 2.996 12.502Ostalo 15.764 27.046 3.726 8.858

113.033 136.561 65.982 73.990

Page 234: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

234

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 25 – KRATKOROČNI KREDITI

Kamatna stopa/prinos 2003. 2002.

Podravka d.d. (u tisućama kuna) Komercijalni zapisi /i/ 4,20%-4,75% 77.630 110.000Banke 4,08%-6,39% 210.299 -Ostalo 4,50% 982 938 Ukupno 288.911 110.938 Grupa Podravka Komercijalni zapisi 4,20%-4,75% 77.630 110.000Banke 4,00%-12,05% 367.130 114.865Ostalo 4,50% 34.724 4.680 Ukupno 479.484 229.545

/i/ U ožujku 2002. godine sklopljen je Ugovor o izdavanju komercijalnih zapisa preko Privredne

banke Zagreb d.d., Zagreb na iznos od 150.000 tisuća kuna u pet jednogodišnjih programa. U toku 2003. godine izdano je 168.000 tisuća kuna komercijalnih zapisa (2002.: 162.000 tisuća kuna) od čega je u istoj godini realizirano (iskupljeno) 90.000 tisuća kuna (2002.: 52.000 tisuće kuna). Neto prinos na izdane komercijalne zapise iznosi 4,20%-4,75% (2002.: od 2,83% do 3,80%). Dospijeće izdanih zapisa bilo je od 180 do 364 dana (2002.: od 91 do 182 dana).

Page 235: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

235

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 26 – DIONIČKA GLAVNICA /ii/ Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2003. godine iznosi 1.623.121.200 kuna, a podijeljen

je u 5.410.404 dionica (2002.: 1.812.808.800 kuna i 6.042.696 dionica). Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Navedene dionice sastoje se od:

2003. 2002.

Broj dionica Iznos Broj dionica Iznos

Obične dionice 5.410.404 1.623.121 5.406.696 1.622.009 Povlaštene dionice - - 636.000 190.800 Ukupno 5.410.404 1.623.121 6.042.696 1.812.809

Vlastite dionice (185.597) (35.502) (160.253) (30.730)

/ii/ Vlasnička struktura temeljnog kapitala je kako slijedi:

2003. 2002.

broj dionica % broj dionica %

Obične dionice Dioničari – pravne osobe 2.606.743 48,18 2.536.163 41,97 Dioničari – fizičke osobe 1.815.225 33,55 1.926.183 31,88 Hrvatski Fond za privatizaciju 802.839 14,84 784.097 12,97 Vlastite dionice 185.597 3,43 160.253 2,65 Ukupno 5.410.404 100,00 5.406.696 89,47

Povlaštene dionice EBRD - - 636.000 10,53 Ukupno 5.410.404 100,00 6.042.696 100,00

/iii/ U svibnju 2003. godine Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju povećana je vrijednost

temeljnog kapitala izdavanjem 3.708 novih dionica po nominalnoj vrijednosti od 300 kuna, koje se odnose na procijenjenu vrijednost zemljišta na otoku Čiovu u iznosu od 1.112.400 kuna, a koje nije bilo uključeno u kapital prilikom pretvorbe Društva 1993. godine.

/iv/ Prema odluci Glavne skupštine Društva iz srpnja 2003. godine o smanjenju temeljnog kapitala

povlačenjem 636.000 povlaštenih dionica serije ''B'', nominalne vrijednosti jedne dionice od 300 kuna, u kolovozu 2003. godine provedeno je na Trgovačkom suda u Bjelovaru smanjenje temeljnog kapitala u iznosu od 190.800 tisuća kuna.

/v/ Ostvarena povlaštena dividenda za 2002. godinu iznosi 4,35 EUR-a po svakoj dionici, što ukupno

iznosi 2.766.600 EUR-a ili 20.864 tisuća kuna (za 2001.: 2.766.600 EUR ili 20.420 tisuća kuna), koja je isplaćena EBRD u srpnju 2003. godine (za 2001. godinu u srpnju 2002. godine).

/vi/ Odlukom iste Glavne skupštine Društva izglasana je dividenda iz ostvarene neto dobiti za 2002.

godinu, u bruto iznosu od 6,0 kuna za jednu običnu dionicu, što ukupno iznosi od 31.469 tisuća kuna (iz neto dobiti za 2001. godinu : -). Dividenda je isplaćena do kraja 2003. godine u iznosu od 30.375 tisuća kuna.

Page 236: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

236

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 26 – DIONIČKA GLAVNICA (nastavak) /vii/ Zakonska pričuva formira se sukladno hrvatskim propisima prema kojima je Društvo dužno u

zakonske pričuve unositi dvadeseti dio (5%) dobiti tekuće godine, sve dok te pričuve ne dosegnu visinu od pet posto (5%) temeljnog kapitala Društva. Ova pričuva nije raspodjeljiva. U 2003. godini u zakonske pričuve prenesen je iznos od 3.807 tisuća kuna (2002.: 871 tisuća kuna), koji se odnosi na ostvarenu dobit u 2002. odnosno 2001. godini. U ostale pričuve izdvojeno je još 3.617 tisuća kuna (2002.: 828 tisuća kuna) sukladno odredbama Statuta Društva.

/viii/ U 2003. godini kupljeno je 667.376 vlastitih dionica (2002.: 237) ukupne nabavne vrijednosti od 196.561 tisuće kuna (2002.: 71 tisuća kuna). Od ukupnog broja kupljenih vlastitih dionica , 636.000 predstavljaju povlaštene dionice serije B kupljene od EBRD-a po vrijednosti od 300 kuna za jednu dionicu, što ukupno iznosi 25.564.595 EUR-a ili 190.800 tisuća kuna, koja je obavljena sukladno ugovorenom terminu 15. srpnja 2003. godine.

U 2003. godini prodano je 6.032 vlastitih dionica (2002.: 1.650) za iznos od 989 tisuće kuna

(2002.:312 tisuća kuna).

BILJEŠKA 27 – PRIMANJA MENADŽMENTA U 2003. godini, članovima Uprave isplaćena su primanja u iznosu od 6.649 tisuća kuna (bez otpremnina 4.346 tisuća kuna), (2002.: 4.195 tisuća kuna), a članovima Nadzornog odbora isplaćene su naknade u iznosu od 1.589 tisuća kuna (2002.: 1.360 tisuća kuna). BILJEŠKA 28 – MANJINSKI UDJELI 2003. 2002. (u tisućama kuna) Na dan 1. siječnja 550 495Udio neto dobiti u razdoblju 45 55

595 550

Page 237: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

237

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE BILJEŠKA 29 – PREUZETE OBVEZE U 2003. godini ugovoreni su troškovi nabave dugotrajne materijalne imovine s dobavljačima u iznosu od 39.989 tisuća kuna za Grupu i 30.543 tisuća kuna za Društvo (2002.: za Grupu 129.019 tisuća kuna i 89.608 tisuća kuna za Društvo), koji još nisu realizirani, niti su iskazani u bilanci na dan 31. prosinca 2003. godine odnosno 2002. godine. Ugovoreno plaćanje obveza po operativnom leasing-u za korištenje prijevoznih sredstava je kako slijedi: Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Do jedne godine 17.998 15.545 13.925 12.369Od 1 do 5 godina 45.757 51.460 33.723 40.806Preko 5 godina - - - -

63.755 67.005 47.648 53.175

BILJEŠKA 30 – POTENCIJALNE OBVEZE Grupa Podravka Podravka d.d. 2003. 2002. 2003. 2002. (u tisućama kuna) (u tisućama kuna) Sudski sporovi 36.877 47.596 10.223 20.942Dane garancije za primljene kredite 28.651 62.183 430.166 358.045

65.528 109.779 440.389 378.987

Navedene potencijalne obveze nisu iskazane u bilanci na dan 31. prosinca. BILJEŠKA 31 – DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE Nakon usvajanja financijskih izvještaja od strane Glavne skupštine Društva, sukladno Ugovoru o prodaji povlaštenih dionica s EBRD, povlaštena dividenda za razdoblje od siječnja do srpnja 2003. iznosit će 4,35 EUR-a po povlaštenoj dionici, što ukupno čini 1.414.040 EUR-a odnosno 10.813 tisuća kuna. Dividenda treba biti isplaćena ne kasnije od 31. srpnja 2004. godine.

Page 238: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

238

14. OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA GRUPE PODRAVKA

2003. 2004. 2005.

Pokazatelji likvidnosti Koeficijent trenutne likvidnosti 0,12 0,08 0,13 Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,75 1,16 1,13 Koeficijent tekuće likvidnosti 1,26 1,84 1,72 Pokazatelji zaduženosti Odnos obveza i ukupne imovine 0,49 0,45 0,44 Odnos kapitala i ukupne imovine 0,51 0,55 0,56 Pokrivenost kamata operativnom dobiti 2,27 2,61 2,16 Pokazatelji aktivnosti Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,92 0,97 1,01 Koeficijent obrtaja tekuće imovine 2,11 2,14 2,08 Koeficijent obrtaja potraživanja 4,78 4,32 4,39 Koeficijent obrtaja zaliha 5,27 5,79 6,05 Pokazatelji profitabilnosti (%) ROE 0,56% 3,94% 3,26% ROA 0,29% 2,17% 1,84% EPS -0,16 14,04 11,74 P/E -1.068,75 17,02 25,27 EPS (razrijeđena)[1] 1,78 13,49 11,40 Prodaja Profitne marže (%) EBITDA marža 10,47% 11,24% 8,96%EBIT marža 3,48% 4,26% 2,48%Neto marža 0,31% 2,25% 1,82% 3.217.662 3.294.949 3.441.378

Page 239: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

239

PODRAVKA d.d.

2003. 2004. 2005.

Pokazatelji likvidnosti Koeficijent trenutne likvidnosti 0,10 0,07 0,18 Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,86 1,74 1,46 Koeficijent tekuće likvidnosti 1,28 2,47 2,02 Pokazatelji zaduženosti Odnos obveza i ukupne imovine 0,38 0,35 0,33 Odnos kapitala i ukupne imovine 0,62 0,65 0,67 Pokrivenost kamata operativnom dobiti -0,24 1,87 0,75 Pokazatelji aktivnosti Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,56 0,58 0,61 Koeficijent obrtaja tekuće imovine 1,77 1,67 1,84 Koeficijent obrtaja potraživanja 4,37 3,94 4,19 Koeficijent obrtaja zaliha 5,40 5,64 6,67 Prodaja 1.531.741,00 1.541.495,00 1.569.037,00 Profitne marže (%) EBITDA marža 7,42% 12,96% 9,86% EBIT marža -0,49% 4,00% 1,30% Neto marža -1,33% 1,79% 0,86%

Page 240: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

240

15. OPOREZIVANJE

Sljedeći sažetak poreznog tretmana vlasništva Obveznica temelji se na hrvatskim zakonima i drugim propisima na snazi u vrijeme pripreme ovog Prospekta. Zakon o porezu na dobit (Narodne novine 177/04 i 90/05) i Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine 95/05) reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih pravnih osoba, a Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04) i Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 95/05) reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih fitičkih osoba.

Sve eventualne naknadne izmjene propisa, tumačenja, sudske i upravne odluke mogu izmijeniti ovdje navedeno i imati porezne posljedice za vlasnika obveznica.

Svaki budući vlasnik Obveznica trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o poreznim posljedicama koje za njega mogu proizići iz vlasništva ili raspolaganja Obveznicama, uključivo primjenjivost i učinak poreznih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja ili poreznih međunarodnih ugovora, kao i eventualne izmjene relevantnih poreznih propisa koje su u tijeku ili su predložene do dana izdavanja ovog Prospekta.

15.1 Oporezivanje kamata

Na isplatu kamata iz Obveznica ne obračunava se i ne plaća porez na dodanu vrijednost.

Prihod koji hrvatske pravne osobe ostvare od kamata, uključivo i kamate iz Obveznica, ulazi u osnovicu poreza na dobit kao i svi drugi redovni prihodi. Dobit se oporezuje po stopi od 20%.

Prihod koji fizičke osobe – porezni obveznici u Republici Hrvatskoj ostvare od kamata iz Obveznica ne smatra se dohotkom i ne ulazi u osnovicu poreza na dohodak pa nije oporeziv.

Sukladno hrvatskim propisima, isplata kamata iz Obveznica inozemnim pravnim i fizičkim osobama ne podliježe plaćanju poreza po odbitku.

15.2 Oporezivanje glavnice

Sukladno hrvatskim propisima, isplata glavnice Obveznica nije podložna posebnim porezima.

15.3 Oporezivanje kapitalne dobiti

Kapitalna dobit u smislu ovog Prospekta je prihod ostvaren prodajom Obveznice, u iznosu razlike između cijene po kojoj je Obveznica prodana i cijene po kojoj je uplaćena, odnosno kupljena.

Kapitalna dobit koju ostvare hrvatske pravne osobe, obveznici poreza na dobit, ulazi u osnovicu poreza na dobit kao i svi drugi redovni prihodi. Dobit se oporezuje po stopi od 20%.

Kapitalna dobit koju prodajom obveznica ostvare fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak, ne ulazi u osnovicu poreza na dohodak i nije oporeziva, osim ako to nije djelatnost poreznog obveznika.

Page 241: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

241

16. OPĆE INFORMACIJE

16.1 Odobrenja

Izdanje Obveznica regulirat će se Ugovorom o upisu Obveznica Podravke prehrambene industrije d.d., koji je sklopljen 17. svibnja 2006., između Podravke prehrambene industrije d.d. kao Izdavatelja i Privredne banke Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d. kao zajedničkih Agenata i Pokrovitelja izdanja i uvrštenja uz plasman na domaćem tržištu kapitala iznosa od Kn 375.000.000,00.

Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02), ovaj Prospekt, kao i objavljivanje podataka pri uvrštenju Obveznica u prvu kotaciju, odobrila je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 27. travnja 2006.

16.2 Uvrštenje Obveznica u prvu kotaciju ("Službeno tržište") Zagrebačke burze

Obveznice će biti uvrštene 19. svibnja 2006. u prvu kotaciju ("Službeno tržište") Zagrebačke burze pod oznakom PODR-O-115A.

Sekundarno trgovanje na Zagrebačkoj burzi započet će odmah nakon uvrštenja u prvu kotaciju ("Službeno tržište") Zagrebačke burze.

16.3 Depozitorij, prijeboj i namira

Obveznice će biti upisane i vodit će se u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji, Ksaver 200, Zagreb, pod ISIN oznakom HRPODRO115A4.

Obveznice su uvrštene u Usluge depozitorija i Usluge prijeboja i namire 17. svibnja 2006. u SDA.

U postupku sekundarnog trgovanja na Zagrebačkoj burzi SDA će, kao dio Usluga prijeboja i namire, unositi promjene u vlasničkim pozicijama koje su rezultat trgovanja.

16.4 Dokumenti

Kopije sljedećih dokumenata mogu se dobiti na uvid u Podravki, Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica i kod Zajedničkih Agenata izdanja Privredne banke Zagreb, Račkoga 6, Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb i Zagrebačke banke, Paromlinska 2, Zagreb, za vrijeme redovnog radnog vremena, bilo koji dan u tjednu, u razdoblju od 30 dana od datuma ovog Prospekta:

(i) Prospekt (ii) Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju Prospekta i

objavljivanju podataka pri uvrštenju Obveznica u prvu kotaciju (”Službeno tržište”) Zagrebačke burze

(iii) Statut Podravke d.d. (iv) Izvadak iz sudskog registra za Podravku d.d. (v) Revidirana godišnja izvješća Podravke d.d. i Grupe Podravka za 2003., 2004. i 2005.

godinu.

Page 242: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

242

17. SUDIONICI IZDAVANJA KORPORACIJSKIH OBVEZNICA

Izdavatelj

Podravka prehrambena industrija d.d.

Ante Starčevića 32

48 000 Koprivnica

Zajednički Agenti i Pokrovitelji izdanja

Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d.

Račkoga 6 Petrinjska 59 Paromlinska 2

10 000 Zagreb 10 000 Zagreb 10 000 Zagreb

Zajednički Agenti uvrštenja

Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d.

Račkoga 6 Petrinjska 59 Paromlinska 2

10 000 Zagreb 10 000 Zagreb 10 000 Zagreb

Administrativni Agent

Privredna banka Zagreb d.d.

Račkoga 6

10 000 Zagreb

Platni agent

Središnja depozitarna agencija d.d.

Ksaver 200

10 000 Zagreb

Page 243: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

243

18. POTPISNICI PROSPEKTA

Podravka prehrambena industrija d.d.

Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.

Page 244: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

244

18. POTPISNICI PROSPEKTA

Uprava ______________________ ______________________ _____________________ mr. Darko Marinac Dragan Habdija Miroslav Vitković predsjednik Uprave član Uprave član Uprave ______________________ _____________________ ____________________ Zdravko Šestak Saša Romac mr. Goran Markulin član Uprave član Uprave član Uprave

Page 245: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

245

Nadzorni odbor ____________________ _____________________ _____________________ mr. Božo Prka mr. Marko Ećimović Darko Ostoja predsjednik Nadzornog zamjenik predsjednika član Nadzornog odbora odbora Nadzornog odbora _____________________ _____________________ _____________________ mr. Đuro Zalar Barica Macan dr. Marijan Cingula član Nadzornog odbora članica Nadzornog odbora član Nadzornog odbora ____________________ _____________________ _____________________ Boris Hmelina Goran Gazivoda Milan Artuković član Nadzornog odbora član Nadzornog odbora član Nadzornog odbora ____________________ _____________________ Ksenija Horvat Franjo Maletić članica Nadzornog odbora član Nadzornog odbora

Page 246: PROSPEKT Podravka prehrambena industrija d.d. Domaće ... · Podravka prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, zastupana po mr. Darku Marincu,

246

Prospekt su jednoglasno odobrili Uprava i Nadzorni odbor Izdavatelja. Sukladno odredbi članka 21. stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira Prospekt su potpisale osobe ovlaštene na zastupanje Izdavatelja, obzirom da ostali potpisnici nisu bili u mogućnosti biti nazočni u sjedištu Izdavatelja u trenutku potpisivanja Prospekta.