8
Nešto na šta možete da se oslonite: Rezultat našeg rada je čist Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda i prerada voda.

Nešto na šta možete da se oslonite: Rezultat našeg rada je ... · proizvoda · Proizvodnja mleka I sira · Prehrambena industrija · Proizvodnja i prerada papira Rafinerije ·

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Nešto na šta možete da se oslonite:

Rezultat našeg rada je čist

Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda i prerada voda.

Industrijski „know-how“: čista koristObrada perja · Pivare · Hemijska industrija · Proizvodnja omotača za kobasice · Deponije Elektro industrija · Energetska postrojenja · Industrija osvežavajućih napitaka · Proizvodnja sirćeta · Prerada ribe · Prerade mesa · Avio industrija · Proizvodnja začina · Prerada gume Prerada drveta · Prerada krompira · Komunalna postrojenja · Proizvodnja kompresora · Bolnice Prerada i proizvodnja plastike · Proizvodnja prehrambenih boja · Proizvodnja praktičnih proizvoda · Proizvodnja mleka I sira · Prehrambena industrija · Proizvodnja i prerada papira Rafinerije · Proizvodnja sokova · Klanice · Transportne kompanije · Proizvodnja jestivih ulja Industrija čelika · Konditorska industrija · Pranje kamiona cisterni · Tekstilna industrija · Vinarije

Transparentnost u asortimanu naših usluga:

to je ono što možete očekivati od firme TIA.

Od 1987. Godine firma TIA obezbeđuje teh-nologiju za rešavanje problema industrijskih i komunalnih otpadnih voda.Iz tog razloga, rešavamo probleme sa koji-ma moraju da se suoče industrije i komu-nalni sistemi, a vezani su za vodu i otpadnu vodu:- Izradu postrojenja po tipu „ključ u ruke“

ili samo delove sistema za prečišćavanje otpadnih voda

- Pojedinačni delovi sistema postrojenja za prečišćavanje ili reciklažu

- Obnavljanje, optimizacija i proširenje postojećih sistema za prečišćavanje ot-padnih voda.

- Primena našeg testiranja na licu mesta- Popravka i servis rezervnih delova- Ispitivanje rada sistema za prečišćavanje,

razvoj koncepta, obuka radnika, upravlja-nje sistemom tokom odmora radnika, popravka, optimizacija procesa i dr.

TIA nudi nekoliko, pojedinačno osmišljenih mogućnosti za pred-tretman otpadnih voda. Osim toga nudi biološko i hemijsko-fizičko prečišćavanje koji se koriste za prečišćavanje otpadnih voda sve do nivoa ponovne interne upotrebe (recikliranje).Nekoliko koraka i procedura u tretmanu otpadnih voda su uvek neophodni. Za neke procese, TIA koristi dobro poznatu i dokaza-nu tehnologiju. Ali ključne tehnologije, kao što su flotacija, lamela-separatori i biološki procesi su razvijeni u firmi TIA, delom u sa-radnji sa univerzitetima. Iz razloga takvog razvoja, TIA je mogla da se dokaže u mnogim Evropskim zemlja-ma, Aziji, Africi i Arapskim zemljama. U tim zemljama lokalni partneri preuzimaju veliki deo posla konsaltinga i servisa nakon pos-tavke sistema, ali uvek u konsultacijama sa firmom TIA (iskustvo od 1987).

Jednostavna implementacija projekta:

mi smo tu za svaki vaš korak na putu do realizacije –a i posle toga!

ТIA nudi prilagođena i „ključ u ruke“ rešenja za gotovo sve otpadne vode i probleme reciklaže.

Iz tog razloga, TIA bira konkretne pojedinačne procese za prečišćavanje otpadnih voda, uzimajući u obzir kako proces inženjeringa tako i ekonomske faktore.

Time se mogu postići optimalna rešenja za specifične operacije i poslove:

- Siguran i stabilan proces prečišćavanja - Jasne operativne strukture - Prilagodljivost modifikovanim uslovima poslovanja - Atraktivno ulaganje i operativni troškovi

Naravno, TIA i njeni partneri su takođe dostupni za servis nakon postavke sistema, u zemlji i inostranstvu:

- Procesno-inženjerske usluge - Održavanje sistema - Servis rezervnih delova

IndustrijaTIA GmbH nudi kompletna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koja se ko-riste za pred-tretman kao i kompletan tretman otpadnih voda. TIA takođe nudi rešenje za proširenje postojećih kapaciteta prečišćavanja, kao i obnavljanje i rekonstruk-ciju starih sistema.

TIA se oslanja na iskustvo koje se zasniva na referentnim postrojenjima različitih kapacite-ta (od 20 do 7.500 m³/dan) u širokom asorti-manu grana industrije.

Komunalna otpadna vodaTIA nudi standardizovane COMPACT sisteme za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda:

Pouzdane i sigurne jedinice ugrađuju se za kapacitete od 3.000 do 25.000 jedinica ekvi-valenta stanovnika. Sistem može da se proširi sa više paralelnih linija prešičćavanja, do kapaciteta od 150.000 ekvivalenta stanovnika.

Sve grane industrijedo 7.500 m3/dan

Komunalne otpadne vode3.000 do 150.000 ES (ekvivalent stanovnika)

Postrojenja za pred-tretmanotpadnih voda industrije

Postrojenja za biološki tretmanotpadnih voda industrije

Postrojenja za biološki tretmankomunalnih otpadnih voda

Da budemo jasni:

nudimo pravi proces za svaku vrstu zagađivača!

TIA generalno obezbeđuje sve kora-ke prečišćavanja u tehnologiji otpadnih voda koja se mogu kombinovati sa opštim rešenjima. Iz tog razloga idealno postro-jenje za tretman otpadnih voda može biti prilagođeno svakom pojedinačnom slučaju.Za pojedinačne faze procesa, koristimo poz-nate i dokazane proizvode na tržištu sa jed-ne strane, a sa druge strane primenjujemo i razvijamo sopstvene delove sistema koji su takođe dokazani i testirani:- Patentirani ARS proces: razvijen od strane

firme TIA u saradnji sa Tehničkim Univer-zitetom u Hamburgu. Ovaj process je godi-nama unazad dokazan kao visoko efikasan i stabilišući faktor u našim biološkim tret-manima otpadnih voda.

- Vraćanje aktivnog mulja pomoću mamut-pumpi je utvrđena, postojana tehnolo-

gija, bez potrebe velikog održavanja, a koju smo mi usavršili i standardizovali. To obezbeđuje efikasnu operaciju se-kundarnog bistrenja i potpuno odbacuje mogućnost mehaničkog kvara.

- Naša tehnika flotacije je inspirisana i zas-novana na industrijskom iskustvu, gde se tehnologija dvofaznog rada pumpi uspešno razvila tokom niza godina. Ova tehnologi-ja optimizuje ekonomsku efikasnost kao i operativnu pouzdanost.

- TIA tehnologija kontrole se razvila da obez-bedi radnu pouzdanost i velikim delom eliminiše održavanje i operativne greške.

- Upotreba stabilnih mikroorganizama na fiksnim ili biofilm nosačima razvijena je u saradnji sa univerzitetima i istraživačkim centrima.

To se jednostavno podrazumeva:

mi ćemo vam rado napraviti prihvatljivu ponudu

TIA Technologien zur Industrie- Abwasser-Behandlung GmbH

Bergkoppel 3 23881 Breitenfelde Germany

Tel. +49 (0) 4542 8581-0 Fax +49 (0) 4542 8581-99

www.tia-abwasser.de [email protected]

Conc

ept a

nd d

esig

n: w

ww.

alm

kont

or.d

e · R

ev 0

1

Dostupni širom sveta za naše klijenteEgipat · Belgija · Bugarska · Nemačka · Dubai · Francuska · Gana · Iran · Kuvajt · Libija Malezija · Mauricijus · Makedonija · Crna Gora · Holandija · Poljska · Rumunija · Srbija Sejšeli · Sirija · Tajvan · Ukrajina