54

[ta zna~i > - · PDF fileVeliki izbor materijala u zavisnosti od oblasti primene - prehrambena industrija - farmaceutska industrija - hale za proizvodnju - parkirali{ta

Embed Size (px)

Citation preview

[ta zna~i[ta zna~i <<<< ThortexThortex >>>>• jedan za{titni znak

• garancija za za{titu i o~uvanje povr{ina

• pojam jedne,svetsko priznate,tehnologije

►►►

O kakvimO kakvim

je povr{inamaje povr{inama

re~re~

??????

►►►

Za{tita i odr`avanje betonskih povr{inaZa{tita i odr`avanje betonskih povr{ina

►►►

Za{tita od hemijskih materijaZa{tita od hemijskih materija

►►►

Za{tita od korozijeZa{tita od korozije

►►►

Izrada kerami~kih povr{inaIzrada kerami~kih povr{ina

►►►

Izrada povr{inskih oblogaIzrada povr{inskih oblogaotpornih na toplotuotpornih na toplotu

►►►

Reparacija metalnih povr{inaReparacija metalnih povr{ina

►►►

Reparacija elasti~nih povr{inaReparacija elasti~nih povr{ina

►►►

Za{tita podovaZa{tita podova

►►►

Za{tita spolja{njih ili unutra{njih zidovaZa{tita spolja{njih ili unutra{njih zidova

higijenske obloge

hemijska otpornost

otporni na udarce i habanje

otporni na vremenske uslove i uticaj okoline

►►►

Protivpo`arna za{titaProtivpo`arna za{tita

►►►

TermoizolacijaTermoizolacija

►►►

Reparacija fuga na spolja{njimReparacija fuga na spolja{njim ......

►►►

...... ili unutra{njim mestimaili unutra{njim mestima

►►►

Zaptivanje curkova aktivnih prodora vodeZaptivanje curkova aktivnih prodora vode

►►►

KompletKompletna za{tita ma{ina i uredjajana za{tita ma{ina i uredjaja

►►►

Na~in saradnje :Na~in saradnje :

- Podu~avamo i podr`avamo na{e partnere- Preko njih vr{imo distribuciju proizvoda- Na{i partneri vr{e sve poslove ugradnje i servisiranja

►►►

[ta se sve mo`e i mora[ta se sve mo`e i moraza{tititi ili obnoviti saza{tititi ili obnoviti sa

ovim materijalimaovim materijalima??????

►►►

- krovovi,zidovi i podovi- betonske povr{ine- uredjaji za prenos te~nosti- dalekovodi- bazeni za odliv i preliv- ma{ine i uredjaji- rezervoari i cisterne- pumpe,lopate turbina- mehani~ki rezervni delovi- bazeni i kanali za vodu- talo`nici,bazeni za otpadnu vodu- protivpo`arna oblast- ......

►►►

Pojedine oblastiPojedine oblasti

►►►

1.1. Za{tita betonskih povr{inaZa{tita betonskih povr{ina

►►►

Problem: propadanje povr{ina usled dejstva padavina,

mraza,ugljen monoksida...

Rezultat: pukotine,izlomljeni delovi...

Za{tita betonskih povr{ina

►►►

Za{tita betonskih povr{inaZa{tita betonskih povr{ina

Re{enje : Materijali za reparaciju betona

- obnavljanje,popravka- za{tita u najagresivnijim okolnostima- otporan na udarce i habanje- vodonepropustan- brzovezuju}i- izvanredna mo} pripajanja- otporan na razli~ite hemijske materije- pojednaka primena za podove,zidove i krovove

►►►

Za{tita betonskih povr{inaZa{tita betonskih povr{ina

►►►

2.2. PPodne oblogeodne obloge

►►►

Veliki izbor materijala u zavisnosti od oblasti primene

- prehrambena industrija- farmaceutska industrija- hale za proizvodnju- parkirali{ta- magacinski prostori- prodajni prostori- poslovne zgrade- prostori za zabavu i rekreaciju- termo i hidroelektrane- hoteli- ....

Podne oblogePodne obloge

►►►

Podne oblogePodne obloge

a) Tanki premazi,dekorativne povr{ine

- pogodan za manja i laka optere}enja- higijenski- ija~an kerami~kim vlaknima- jevtin- lako se ~isti i odr`ava- otporan na hemijske materije- veliki izbor boja- Primena u : laboratorijama,frizerskimsalonima,prodavnicama,bibliotekamakupatilu,balkonu,apotekama,hodnicima,kancelarijama ...

►►►

Podne oblogePodne obloge

b) Podne obloge za velika optere}enja

- izvanredna otpornost na habanje i udare- oja~an sa kerami~kim vlaknima- higijenski- otporan na ve}inu hemijskih materija- lako se ~isti i odr`ava- mogu}nost nano{enja nabetonsku,asfaltnu,metalnu povr{inu- otporan na saobra}aj vilju{kara,kamiona- Prvenstvena primena u: pivaramapekarama,mlekarama,magacinima,podzemnim prolazima,sportskim halama,restoranima …

►►►

Podne oblogePodne obloge

c) samolivni podovi

- za izjedna~avanje o{te}enih i neravnih povr{ina- dug vek trajanja- za podne povr{ine izlo`ene jakim hemijskim -ptere}enjima- pogodan za velika optere}enja

- Prvenstvena primena u : objektimahemijske,naftne,tekstilne industrije kao i ubolnicama,klanicama,magacinima,saobra}ajnoj industriji itd …

►►►

d) Industrijski estrih,polimer-beton

- mogu}nost nano{enja u tankim slojevima- mogu}nost primene i kod velikih optere}enja- obezbe|uje brze rezultate- mogu}nost izrade i u protivkliznoj varijanti- izvrsna hemijska otpornost- ekonomi~na ugradnja- veliki stepen otpora na habanje- prvenstvena primena u : te{koj,drvnoj industriji,preradi plasti~nih masa,proizvodnja papira,,{tamparijama,brodogradili{tima,na `eljezni~kimstanicama itd. …

Podne oblogePodne obloge

►►►

Podne oblogePodne obloge

e) Sistemi za parkirali{ta

- vodonepropusna povr{ina- protivklizni- otporan na habanje- sa stabilnom bojom- lako se odr`ava i ~isti

►►►

Podne oblogePodne obloge

f) Sistemi otporni na habanje i visoku temperaturu

- mogu}nost velikog mehani~kog optere{enja- izuzetno otporan na hemijske agresivne materije- otpornost na visoke temperature do 240 °C- izuzetna otpornost na habanje- protivklizna povr{ina- prvenstvena primena u: hemijskoj industriji,magacinima sahemijskom robom,industrijskim kuhinjama

►►►

3.3. Unutra{nji zidoviUnutra{nji zidovi

►►►

Unutra{nji zidoviUnutra{nji zidovi^esto prema unutraPnjim zidovima postavljamo velike zahteve, kojih se moramopridr`avati.U jednom ateljeu ima potrebe za povr{inama koje su istovremeno i higijensko ~iste,ali i otpornena habanje i opti~ki lepe povr{ine.

Svojstva ponudjenih materijala:

- higijenski- sa mirkoporama- otporan na udarce i habanje- otporan na UV-zra~enja- elasti~an- lako se ~isti i odr`ava- lak za obradu- nije osetljiv na vlagu i paru- sa izvanrednom postojanom bojom- mogu}nost ugradnje na: beton,ciglju,kamen ilive{ta~ki kamen,kerami~keplo~ice,drvo,staklo,cement,gips,malter

►►►

4.4. Spolja{nji zidoviSpolja{nji zidovi

►►►

Spolja{nji zidoviSpolja{nji zidoviSpolja{nji zidovi su izlo`eni dejstvu vi{e vrsta,koji zavise prvenstvenood prirode okoline.Ki{a,sneg,vetar,mraz,toplota,gasovi uvazduhu,industrijsko zagadjenje. Protiv gore navedenih je potrebnatakva za{tita,koja ne}e promeniti postoje}u povr{inu,a ipak }eobezbediti dug `ivotni vek.

- otporan na udarce i habanje- otporan na sve vremenske prilike i UV-zra~enje- otporan je naj~e{}im hemijskim materijama- elasti~an- lak za ~i{}enje i odr`avanje- za{tita od erozije- otporan na grafiti- optimalna za{tita od pukotina- mogu}nost nano{enja na: iglju,beton,staklo,metal ,asfalt,prirodan ili ve{ta~ki kamen,kerami~keplo~ice, cement.malter,drvo itd...

►►►

5.5. Za{tita i popravka krovovaZa{tita i popravka krovova

►►►

Za{tita i popravka krovovaZa{tita i popravka krovova

Izbor sistema:

- za{tita na UV-zra~enja- za{tita stakla- za hitnu opravku- za trajnu opravku

Osobine materijala:- otporan na vodu i vremenske prilike- otporan na udarce i na habanje- sa velikom hemijskom otporno{}u- elasti~an je- bez {avova

►►►

6. Antikorozivna za{tita6. Antikorozivna za{tita

►►►

Antikorozivna za{titaAntikorozivna za{tita- usavr{avan na poznavanju moderne polimer tehnologije- izvodjenje radova je u kratkom vremenskom intervalu- pru`a za{titu za dug vremenski period- mogu}nost upotreba i za za{titu ve} napadnutih povr{ina- pru`a sigurnu za{titu i za predmete,koji se nalaze u raznim te~nostima- otporan na habanje,udarce i trenje- otporan na termi~ke uticaje- izuzetno otporan na kiseline i lu`i

►►►

7.7. Hemijska za{titaHemijska za{tita

►►►

Hemijska za{titaHemijska za{tita

- za{tita povr{ina,koje su izlo`ene jakim hemijskim dejstvima- otporan na kiseline,lu`i,ilje,mast i otpadne vode- mogu}nost nano{enja na sve metalne i mineralne povr{ine- mogu}nost primene i u sitemima proizvodnje pija}e vode ili uprehrambenoj industriji

►►►

8.8. Sistemi za reparaciju metalaSistemi za reparaciju metala

►►►

Sistemi za reparaciju metalaSistemi za reparaciju metala

- tehnologija za{tite i reparacija ma{ina,uredjaja i rezervnih delova- postupak u{tede vremena i novca- podoban za obnavljanje izhabanih i o{te}enih delova- pru`a za{titu

Osobine materijala:

- {titi od erozije- velika mo} prijanjanja- {titi od hemijskih uticaja- postojan je- siguran i brz je,kao materijal za zaptivanje- apsolutno mala povr{inska hrapavost

►►►

9.9. Kerami~ke oblogeKerami~ke obloge

►►►

Kerami~ke oblogeKerami~ke obloge

- za{tita i popravka istro{enih,izhabanih i o{te}enih povr{ina- osnovan za{tita sistema za prenos te~nosti- produ`enje radnog veka ma{ina- pove}anje otpornosti na habanje- pove}anje u~inka ma{ina

Svojstva materijala:

- izvanredna mo} prijanjanja- otporan na habanje i udarce- zadr`ava meru i formu- ~vrsta povr{ina- smanjuje tro{kove- laka ugradnja

►►►

Opravka jedne pumpeOpravka jedne pumpe

izgled jedne pumpe koje jetokom dugog rada bilaizlo`ena agresivnim uticajima

a, ovako izgleda pre po~etkaopravke,nakon peskarenja

►►►

opravka sa te~nim metalomizhabanih,o{te}enih povr{ina

na kraju,na celu povr{inu se nanosisloj te~ne keramike i na ovaj na~inmnastaje tvrda i glatka povr{ina

Opravka jedne pumpeOpravka jedne pumpe

►►►

10.10. ElastomeriElastomeri

►►►

ElastomeriElastomeri

- nekada se moglo samo vulkanizacijom napraviti guma- danas nudimo veliki izbor elastomera sa razli~itim osobinama- razli~iti viskozitet,tvrdo}a sa razli~itim vremenima za ugradnju,stoje danas na raspolaganju- mo} prijanjanja na razli~ite vrste materijala,kao {to je drvo,metal,staklo,beton,guma itd...- mogu}nost primena i kao lepka- pogodan i za zaptivanje i izradu predmeta

►►►

ElastomeriElastomeriSvojstva materijala:

- sa velikom savojnom ~vrto}om- veliki stepen elasti~nosti- zadr`ava formu-oblik- otporan na udarce- otpotan na vremenske uslove

Oblast primene:- transportne trake- gumeni valjci- zaptivni prsten- ventil- fuga

►►►

12. Zavr{na re~

Na uticaje prirode,kao {to je toplota,hladno}a,vatra i led,ki{a ili su{a,odroni ili zemljotres, ne mo`emo da uti~emo.Medjutim sa profesionalnim znanjem i sa {irokim izborom materijala,koji stoje na raspolaganju, mo`emo za vas u~initi izuzetno mnogo.Na{i kupci i partneri, mogu da ra~unaju na nas,ukoliko isto podrazumevaopravku,odr`avanje ili preventivnu za{titu.

Na{e vi{egodi{nje iskustvo i razvoj tehnike danas omogu}ava,da svakomiznadjemo re{enje za re{avanje svakog pojedina~nog problema,sagarancijom za najboljeg rezultata.

Ni najte`i problemi i pitanja za nas ne predstavljaju problem,ve} na togledamo,kao novi izazov.

Na{a reakcija je brza,kako bi ste vi mogli da u`ivate u bezbri`noj primeni.

Va{