Click here to load reader

Proracun rucne dizalice

  • View
    4.593

  • Download
    23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proračun ručne dizalice

Text of Proracun rucne dizalice

Modelirati runu dizalicu sa navojnim vretenom optereenja F=28 KN

Potrebno je : 1. 2. 3. 4. 5. Proraunati osnovne geometrijske mere delova dizalice; Dati tehniki opis konstrukcije sa analizom funkcionisanja; Propisati nain montae, demontae, odravanja i rukovanja; Osvrnuti se na primenu standardnih i tipiziranih elemenata i nain izrade osnovnih elemenata; Nacrtati sklopni crte i detaljne crtee delova koje treba izraditi.

Optereenje F, Kn Runa sila Fr, N Broj radnika, n Varijanta reenja prema slici 1.1 Materijal navojnog vretena Materijal navrtke Visina dizanja h, mm Vrsta navoja Koeficijent trenja klizanja

28 150 2 a .1530 Bronza 400 Trapezni 0.05 1.8 3.5

Prenosni odnosi za reenje zadatka pod B Potrebna sigurnost navojnog vretena prema ReH, S Konstrukcione veliine prema slici 1.1

U knjizi-Konstruisanje za IV razred mainske kole

1.1 Predhodni proraun navojnog vretena Navojno vreteno rune dizalice prikazano je na slici 1.1a izloeno je pritisku I uvijanju. Za odreivanje prenika navojnog vretena pretpostavljamo da je sloeni napon u jezgru navojnog vretena:

Povrina jezgra navojnog vretena :

Usvaja se privremeno Tr30 x 6 JUS M.B0.062, sa povrinom jezgra , srednjim prenikom navoja , prenikom jezgra , i uglom zavojnice 1.2- Zavrni proraun navojnog vretena Moment uvijanja u navojnom vretenu iznosi:

gde je :

Pa je ugao trenja srednji poluprenik dodira glave dizalice I navojnog vretena. Napon pritiskivanja u jezgru navojnog vretena iznosi:

Napon uvijanja u jezgru navojnog vretena iznosi:

Sloeni napon u jezgru navojnog vretena iznosi:2 2 i

PeH PeHt

u

57.12

2

(1.224.41)

Stepen sigurnosti poprenog preseka navojnog vretena :

,to zadovoljava , jer je : Vitkost navojnog vretena rune dizalice :

To se proverava izvijanja vri po Tetmajerovoj jednaini:

to zadovoljava,jer je stepen sigurnosti protiv izvijanja Povrinski pritisak u navojnom spoju:

Gde je : P=6 mm korak navoja visina navrtke. Usvojeno =40.6 Za navrtke od bronze dozvoljeni povrinski pritisak Prema tome, povrinski pritisak zadovoljava. 1.3 Proraun ruice Moment uvijanja ostvaruju dva radnika, runom silom , delujuci na kraku ruice: .

Gde je

koeficijent neravnomernosti optereenja za dva radnika. Ukupna duina ruice, uzimajui u obzir I duinu navoja za kugle na ruici iznosi:

Usvaja se se

Prenik ruice:32M d3274869 .2 3.14148 .573

3

3

5135 .6143

Usvaja se standardni prenik ruice U jednaini za prenik ruice, moment savijanja napona savijanja : , a dozvoljeni

, dinamika izdrljivost elika .1530 pri jednosmernom promenljivom savijanju, S stepen sigurnosti ruice. Ostale mere mogu se odrediti na osnovu preporuka u tabeli 1.1 I konstrukciono. 1.4 Usvaja se kolutni leaj 51306 koji ima statiku nosivost , spoljni prenik D = 60 mm, unutranji prenik koluta I rukavca d = 30 mm, I visinu H = 21 mm. Ekvivaletno optereenje , to je manje od statike nosivosti leaja. 2. Tehniki opis Navojno vreteno (3) sa trapeznim navojem Tr 32 x 6 postavljeno je u navrtku (5) koja sa trupom dizalice obrazuje naleganje H7/m6, a osigurana je od uzdunog I obrtnog pomeranja pomou zavrtnja (10). Glava dizalice (9) nalae na kolutni leaj (12) 51304. Kolutni leaj postavljen je na navojno vreteno. Njegov donji kolut obrazuje vrsto naleganje sa zavretkom navojnog vretena. Gornji kolut je sa radijalnim unutranjim zazorom, to omoguuje da on bude nepokretan u odnosu na glavu dizalice koja nema obrtno kretanje pri podizanju I sputanju tereta. Glava dizalice osigurana je od uzdunog pomeranja pomou zavrtnja (7) I podlone ploice (8). Zatitni lim (14), koji je pomou zavrtnja (13) spojen sa glavom dizalice, spreava prodiranje spoljnih neistoa u leaj. Osiguranje navojnog vretena od aksijalnih pomeranja iznad predviene visine dizanja obezbeeno je pomou zavrtnja (2) I podlone ploice (1). Ruica (11) postavljena je kroz cilindrini otvor u proirenom delu navojnog vretena, a osigurana je od razdvajanja pomou kugli (6). Okretanjem ruice obrtno kretanje prenosi se na navojno vreteno I posredstvom navojnog spoja nastaje translatorno kretanje navojnog vretena I podizanje, odnosno sputanje tereta. Teret prihvata glava dizalice, a kolutni leaj omoguuje da se prenese aksijalno optereenje od glave dizalice, koja se ne obre, na navojno vreteno.

3. Nain montae, odravanja I rukovanja U trup dizalice prvo se montira navrtka. Sklapanje treba obaviti na presi jer je naleganje navrtke I trupa H7/m6. Zatim se navrtka osigurava od uzdunog obrtnog kretanja zavrtnjem (10). Posle toga se navojno vreteno vraa u navrtku I sa donje strane osigurava podlonom poloicom (1) I zavrtnjem (2). Posle montiranja kolutnog leaja (12) I glave dizalice (9), glava dizalice osigurava od uzdunog pomeranja pomou podlone ploice (8) I zavrtnja I postavlja se zatitni lim (14) koji se osigurava pomou dva zavrtnja (13). Na kraju se montira ruica (11) koja se s obe strane osigurava od izvlaenja navojnog vretena pomou kugli (6). Demontaa se obavlja obrnutim redom u odnosu na redosled montae. Odravanje rune dizalice sa navojnim vretenom svodi se na povremeno podmazivanje navojnog vretena I leaja mau I pritezanje zavrtnja (2,10 ) I kugli (6). Dizalicom se rukuju jednostavno. Postavlja se ispod tereta na vrstu I stabilnu podlogu, pa se kontakt izmeu glave dizalice I tereta postie paljivim okretanjem ruice (11). Zatim se teret podize delovanjem runom silom na kraku L = 220 mm ako je teret do jedne tone. Za podizanje tereta do dve tone potrebna su dva radnika. Navojni spoj je samokoiv. To znai da se I prilikom sputanja tereta deluje runom silom manjeg intenziteta nego kada se teret podie. 4. Osvrt na primenu standardnih I tipiziranih elemenata I nain izrade ostalih elemenata. Iz sastavnice uz sklopni crte (sl 1.2) moe se sastaviti posebna lista standardnih delova . To su : Zavrtanj M12 x 32 JUS M.B0.012, zavrtnj M10 x 25 JUS M.B0.012, zavrtnj M5 x 13 JUS M.B1.291, zavrtnja M4 x 8 JUS M.B1.458 I kolutni leaj 51304 JUS M.C0.501. Zavrtnje proizvode specijalizovana preduzea a mogu se izraditi I u radionici, a leaj se nabavlja. Trup dizalice izrauje se livenjem (ili krojenjem, oblikovanjem I zavarivanjem plata od elinog lima). Na trupu dizalice treba obraditi sve nalene povrine, izbuiti otvor I narezati navoj M4. Potrebne mere, kao I klase hrapavosti povrina za obradu date su na detaljnom crteu trupa dizalice I na osnovu njih se propisuje odgovarajui postupak obrade. Navojno vreteno izrauje se kovanjem prema crteu otkovka, koji se izrauje na osnovu detaljnog crtea. Zavrna obrada obavlja se na osnovu razraenog tehnolokog postupka, a obuhvata obradu cilindrinih povrina, buenja otvora za metrike navoje I rezanje metrikih I trapeznog navoja, izradu sedita za kolutni leaj. Osim toga, treba izraditi leb B koji omoguava pravilno naleganje navojnog vretena na navrtku, kao I izradu trapeznog navoja. Navrtka se izrauje livenjem od kalajne bronze, glava dizalice od sivog liva, ruica od eline ipke , a kugle od aluminijuma.