of 27 /27
PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM PROIZVODNI MENADŢMENT Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić Ak.god. 2012/2013

PROIZVODNI MENADŢMENT · • Poslovna efikasnost i djelotvornost proizvodnje postaju standard trţišnog natjecanja • Biti konkurentan danas nije pitanje uspjeha nego pitanje opstanka

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROIZVODNI MENADŢMENT · • Poslovna efikasnost i djelotvornost proizvodnje postaju standard...

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  PROIZVODNI MENADŢMENT

  Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić

  Ak.god. 2012/2013

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  POSLOVNI SUSTAVI - STANJE

  • Informacije i znanje postaju najvaţniji resurs

  • Najveća svjetska poduzeća udruţuju se sa

  konkurentima

  • Poduzeća posluju u iznimnoj nesigurnoj okolini

  • Potraţnja se širi i mijenja

  • Trţište postaje zahtjevnije

  • Upravljaĉki problemi postaju sve sloţeniji

  • Posao menedţmenta je sve zahtjevniji

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  • Svjetski trend je biti najbolji, a ne samo uspješan

  • Strategija je uspješna, ako se postigne bolji rezultat od konkurencije

  • Poslovna efikasnost i djelotvornost proizvodnje postaju standard trţišnog natjecanja

  • Biti konkurentan danas nije pitanje uspjeha nego pitanje opstanka

  • Poduzeća moraju biti fleksibilna, inovativna i kontinuirano se usavršavati

  • ERP sustavi postaju sve više konkurentska prednost

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  LANAC VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

  Profit = dodana vrijednost – troškovi za dodanu vrijednost

  Osnovni poslovni cilj: isporuka proizvoda (usluga) krajnjem potrošaĉu

  Nabavljanje

  Administrativne i menadţerske aktivnost

  Menadţment ljudskih potencijala

  Istraţivanje i razvoj

  Proizvodnja Izlazna

  logistika

  Ulazna

  logistika

  Prodaja i

  marketing

  PROFIT

  Poslije

  prodajne

  usluge

  kupcima

  PRIMARNE AKTIVNOSTI

  PO

  TP

  OR

  NE

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Povezanost poslovnog i proizvodnog sustava sa okolinom

  Ljudski

  resursi

  Marketing Inţenjering

  Raĉuno-

  vodstvo

  Financije Info.

  sustavi

  Istraţivanje

  i razvoj

  Unutarnja okolina

  DOBAVLJAĈI

  VLADA KONKURENCIJA

  KUPCI

  DRUŠTVO (SINDIKATI)

  Proizvodni

  transformacijski sustavi Vanjska

  okolina

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  PROIZVODNA STRATEGIJA

  Teoretiĉar proizvodnje SKINNER rekao je:

  “Proizvodnja je rijetko neutralna.

  Ona je ili konkurentsko oružje ili korporacijski kamen spoticanja”

  PROIZVODNA STRATEGIJA je sastavnica ĉetiri komponente:

  - MISIJA PROIZVODNJE

  - PROIZVODNI CILJEVI

  - SPECIFIĈNE SPOSOBNOSTI

  - PROIZVODNE POLITIKE

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  PRIKAZ MODELA PROIZVODNE STRATEGIJE KORPORATIVNA

  POSLOVNA STRATEGIJA

  UNUTARNJA

  ANALIZA VANJSKA

  ANALIZA

  REZULTATI

  MISIJA

  SPECIFIĈNE

  SPOSOBNOSTI

  CILJEVI

  POLITIKE

  TAKTIĈKE ODLUKE

  Proizvodna strategija

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  PROIZVODNA STRATEGIJA

  - Kod definiranja poslovne i proizvodne strategije potrebno je napraviti analizu unutarnje i vanjske okoline

  - Analiza unutarnje okoline dovodi do uoĉavanja PREDNOSTI I SLABOSTI POSTOJEĆE PROIZVODNJE.

  - Cilj je menadţmenta proizvodnje razvijati postojeće PREDNOSTI, a prevladati uoĉene SLABOSTI

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  MISIJA PROIZVODNJE

  • Definira svrhu proizvodne funkcije prema poslovnoj i korporativnoj strategiji

  • OdreĊuje prioritete izmeĊu troškova, kvalitete, isporuke i fleksibilnosti

  • Ĉesto predstavlja preformulaciju poslovne strategije ali u proizvodnim terminima

  SPECIFIĈNE SPOSOBNOSTI • Predstavljaju ono ĉime se proizvodnja mora isticati u

  odnosu na konkurenciju

  • Izraţavaju se kroz sljedeće dimenzije: najniţe troškove, visoka kvaliteta, posjedovanje izvora sirovina, najbolju tehnologiju …

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  TIPIĈNI PROIZVODNI CILJEVI

  Tekuća Cilj: Sadašnje stanje:

  godina 5 godina u konkurent

  budućnost svjetskog glasa

  - Proizvodni troškovi izraţeni

  postotkom od prodaje 55% 48% 50%

  - Obrtaj zaliha 4,1 5,2 5,0

  Troškovi

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Tekuća Cilj: Sadašnje stanje:

  godina 5 godina u konkurent

  budućnost svjetskog glasa

  Kvaliteta

  - Zadovoljstvo kupaca

  (postotak zadovoljnih

  s proizvodima) 75% 85% 75%

  - Postotak škarta i popravka 15% 5% 10%

  - Troškovi reklamacije 1% 0,5% 1%

  izraţeni postotkom od prodaje

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Tekuća Cilj: Sadašnje stanje:

  godina 5 godina u konkurent

  budućnost svjetskog glasa

  Isporuka

  - Postotak narudţbi

  izvršen sa skladišta 90% 95% 95%

  -Vrijeme procesa 3 tjedna 1 tjedan 3 tjedna

  punjenja skladišta

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Tekuća Cilj: Sadašnje stanje:

  godina 5 godina u konkurent

  budućnost svjetskog glasa

  Fleksibilnost

  - Broj mjeseci za

  uvoĊenje novog 10 mjeseci 6 mjeseci 8 mjeseci

  proizvoda

  - Broj mjeseci 3 mjeseca 3 mjeseca 3 mjeseca

  za promjenu

  Kapaciteta

  za +,- 20%

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  PRIMJERI VAŢNIH POLITIKA U PROIZVODNJI

  Kvaliteta - Pristup - Prevencija ili inspekcija

  - Obuka - Tehniĉko ili menedţersko

  obuĉavanje

  - Dobavljaĉi - Izabrani prema kvaliteti ili troškovima

  Proces - Raspon procesa - Proizvesti ili kupiti

  - Automatizacija - Ruĉna ili strojna izrada

  Fleksibilna ili kruta

  automatizacija

  - Tok procesa - Projektni, serijski, linijski ili

  kontinuirani

  Vrsta politike Podruĉje politike Strateški izbori

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Vrsta politike Podruĉje politike Strateški izbori

  Kapacitet - Veliĉina kapaciteta - Jedan veliki ili nekoliko malih

  - Lokacija - Uz trţište s niskim troškovima

  ili u inozemstvu

  - Investicija - Stalne ili povremene

  Zalihe - Koliĉina - Visoka ili niska razina zaliha

  - Distribucija - Centralizirano ili

  decentralizirano skladište

  - Kontrolni sustavi - Kontrola: vrlo ili manje detaljna

  Radna - Specijalizacija u poslu - Visoka ili niska specijalizacija

  snaga - Nadzor - Decentraliziran ili centraliziran

  - Sastav plaća - Vrsta plaćanja prema

  iskorištenim inicijativama

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  STRATEŠKE ALTERNATIVE

  Strategija A Strategija B

  Poslovna strategija Imitiranje proizvoda Inoviranje proizvoda

  Trţišni uvjeti - Osjetljiv na cijene - Osjetljivost na

  znaĉajke proizvoda

  - Zrelo trţište - Trţište u razvoju

  - Velika koliĉina - Mala koliĉina

  - Standardizacija - Proizvodi prema

  zahtjevima kupaca

  Misija proizvodnje - Naglasak na niskim - Naglasak na

  troškovima za zrele fleksibilnost za

  proizvode uvoĊenje novih

  proizvoda

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Specifiĉne - Niski troškovi kroz - Brzo i pouzdano

  sposobnosti superiornu procesnu uvoĊenje novih

  proizvodnje tehnologiju i vertikalnu proizvoda kroz

  integraciju proizvodne timove

  i fleksibilnu

  automatizaciju

  Poslovna strategija Imitiranje proizvoda Inoviranje proizvoda

  Strategija A Strategija B

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Proizvodne - Superiorni procesi - Superiorni proizvodi

  politike - Namjenska - Fleksibilna

  automatizacija automatizacija

  - Spora reakcija - Brza reakcija na

  na promjene promjene

  - Ekonomija obujma - Ekonomija obuhvata

  - Ukljuĉivanje radne - Korištenje

  snage proizvodnih timova

  Strategija A Strategija B

  Poslovna strategija Imitiranje proizvoda Inoviranje proizvoda

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Marketinška - Masovna distribucija - Selektivna distribucija

  strategija - Prodaja koja se - Razvoj novih trţišta

  ponavlja

  - Maksimaliziranje - Oblikovanje

  prodajnih mogućnosti proizvoda

  - Nacionalna prodajna - Prodaja preko

  snaga agenata

  Financijske - Niski rizici - Viši rizici

  strategije - Mogućnost ostvarivanja - Mogućnost

  samo niskog profita ostvarivanja većeg

  profita

  Strategija A Strategija B

  Poslovna strategija Imitiranje proizvoda Inoviranje proizvoda

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  STUPNJEVI EFEKTIVNOSTI ILI

  DJELOTVORNOSTI PROIZVODNJE

  1. STUPANJ: INTERNO NEUTRALNA PROIZVODNJA

  2. STUPANJ: EKSTERNO NEUTRALNA PROIZVODNJA

  3. STUPANJ: INTERNO PODRŢAVAJUĆA PROIZVODNJA

  4. STUPANJ: EKSTERNO PODRŢAVAJUĆA PROIZVODNJA

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  1. STUPANJ: INTERNO NEUTRALNA

  PROIZVODNJA

  • Top menadţment ţeli proizvodnju koja sve drţi pod kontrolom

  • Minimaliziranje bilo kakvog negativnog utjecaja proizvodnje na poslovanje

  • Angaţiraju se vanjski struĉnjaci da donose odluke o strateškim pitanjima

  • Glavni menadţment se bavi sa strukturalnim odlukama (oprema, postrojenja) a slabo se bavi radnom snagom, kvalitetom i organizacijom. Vrlo je malo ukljuĉen u proizvodnju

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  • Štiti se od konkurencije, a ne koriste proizvodnju

  kao konkurentsku prednost

  • Menedţeri proizvodnje bave se iskljuĉivo

  proizvodnjom

  • Nesklonost ka rizicima

  • Kupuje se samo sigurna tehnologija

  • Ne koriste se napredni koncepti (npr. KONTINUIRANO UNAPREĐIVANJE )

  • Uvode se samo limitirajući pogledi na proizvodnju

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  2. STUPANJ: EKSTERNO NEUTRALNA

  PROIZVODNJA

  • Nastoji se biti dobar kao bilo koji od konkurenata u

  vlastitoj branši

  • Top menedţeri donose investicijske odluke samo kad

  je to neophodno

  • Tehnologija dolazi izvan proizvodnje od vanjskih

  dobavljaĉa

  • Uoĉava dinamiku industrije u kojoj mora konkurirati

  • Proizvodnja se ne vidi kao izvor konkurentske moći

  • Stavlja se teţište na nove proizvode

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  3. STUPANJ: INTERNO PODRŢAVAJUĆA

  PROIZVODNJA • Proizvodnja iznutra pruţa potporu poslovnoj strategiji

  • Od proizvodnje se traţi da podupire i pojaĉava

  konkurentsku snagu kompanije

  • Vrhovni menadţment ima aktivnu ulogu u voĊenju

  proizvodnje

  • Investicijske odluke se snaţno provjeravaju i moraju biti u

  skladu s poslovnom i proizvodnom strategijom

  • Proizvodnja ima jasno postavljene: misiju, dugoroĉne

  ciljeva, stratešku politiku, specifiĉne sposobnosti

  • Strateški se planira proizvodnja

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  4. STUPANJ: EKSTERNO

  PODRŢAVAJUĆA PROIZVODNJA

  • Proizvodnja je konkurentska snaga u poslovanju

  • PredviĊaju se novi postupci i naĉini upravljanja

  proizvodnjom (kontinuirano usavršavanje,

  unapreĊenje, organizacijsko uĉenje, CIM,

  fleksibilni proizvodni sustavi)

  • Sve funkcije u poduzeću djeluju koordinirano u

  provoĊenju poslovne strategije

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  • Proizvodnja razvija vlastite procese i opremu

  • Organizacijsko uĉenje i kontinuirano

  unapreĊivanje

  • Vrhovni menadţment razumije potrebu za razvoj

  superiornih proizvodnih sposobnosti kao temelja

  poslovne strategije

  • Vrhovni menadţment integrira razliĉite funkcije u

  tim koji skladno djeluje

 • PROIZVODNI MENADŢMENT (PROMEN) ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

  KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Zaključak

  Poduzeće treba uz poslovnu definirati i proizvodnu strategiju Turbulentno stanje okoline i zahtjevi trţišta (kupaca) -

  sistematiĉan pristup upravljanju proizvodnjom

  Menadţment proizvodnje treba sudjelovati u kreiranju poslovne i proizvodne strategije

  Proizvodne ciljeve potrebno je postaviti kvantitativno i pratiti njihovu realizaciju

  Pratiti stanje konkurencija na vlastitom podruĉju i kroz BI koristiti dobre poteze konkurencije

  Odrediti vlastiti postojeći stupanj djelotvornosti i odrediti rok za postizanje višeg stupnja

  Koristiti na optimalni naĉin prednost IT (ERP sustavi, EERP sustavi …)