Program Transisi 2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  1/21

  ISI KANDUNGAN

  PENGENALAN

  MATLAMAT

  TUJUAN

  STRATEGI

  OBJEKTIF

  AHLI JAWATANKUASA PROGRAM

  PELAN SEKOLAH

  MINIT MESYUARAT

  AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM

  1

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  2/21

  PENGENALAN

  Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu

  akan dilaksanakan setiap tahun pada awal

  persekolahan Tahun Satu iaitu pada MINGGU

  PERTAMA HINGGA MINGGU YANG KETIGA.

  Program ini merupakan program pengisian

  untuk tempoh kanak-kanak menyesuaikan diri

  dengan keadaan, persekitaran dan

  pembelajaran yang berbeza daripada alam

  pendidikan di prasekolah atau tadika. Dengan

  itu, Program Transisi adalah bertujuan untuk

  membantu kanak-kanak yang baru masuk

  sekolah untuk menghadapi perubahan

  daripada tidak formal samada di rumah

  2

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  3/21

  ataupun di prasekolah ke alam pendidikan

  yang lebih formal di Tahun Satu.

  MATLAMAT

  1. Menyuburkan potensi murid dalam aspekpertumbuhan dan

  perkembangan diri secara menyeluruh.

  2. Kurikulum dan P&P diselaraskan mengikutkeperluan,

  kebolehan dan minat pelajar.

  3. Melahirkan guru-guru yang penyayang

  TUJUAN

  1. Mengurangkan perbezaan pembelajaransupaya murid

  bersedia mengikut Program Transisi

  Tahun Satu pada tahapyang hampir sama.

  2. Meneruskan pengalaman pendidikan danbudaya positif di

  3

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  4/21

  Prasekolah untuk dimanfaatkan olehsemua murid.

  STRATEGI

  1. Menubuhkan Jawatankuasa bagi ProgramTransisi

  2. Merancangkan aktiviti-aktiviti yangbersesuaian dengan

  murid-murid Tahun Satu.

  3. Membuat penilaian sepanjang ProgramTransisi dijalankan.

  OBJEKTIF

  Pada akhir program ini :-

  1. Kesinambungan pembelajaran diprasekolah ke Tahun Satu dapat dicapai.

  2. Dapat memudahkan dan mempercepatkanmurid-murid menyesuaikan diri denganmasa, keadaan dan persekitaran sekolah.

  4

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  5/21

  3. Dapat memudahkan dan mempercepatkanmurid-murid yang datang dari pelbagai latarbelakang bergaul di antara satu denganyang lain.

  4. Dapat memudahkan murid-muridberkenalan dengan guru dan rakan-rakan.

  5. Dapat memudahkan kesinambunganpembelajaran daripada pendidikan tidak formalke pendidikan formal dijalankan.

  6. Dapat membina keyakinan murid-muriduntuk menghadapi pembelajaran yang lebihformal.

  7. Dapat memudahkan guru menjalankanproses pengajaran dan pembelajaran yangberkesan.

  8. Dapat meningkatkan minat, semangat dankecenderungan murid-murid untuk datangke sekolah dan belajar tanpa menimbulkanmasalah yang besar.

  SJKC SAN MING, SARIKEI

  (YCC6114)AHLI JAWATANKUASA

  PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE

  5

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  6/21

  TAHUN SATU TAHUN 2010

  PELAN SEKOLAHSJKC SAN MING

  YCC6114

  6

  PENGERUSI

  PN YUNG KUANG CHUNG

  [GURU BESAR]

  PENASIHAT

  CIK SU LING CHIN

  SETIAUSAHA

  PN YONG SIEW WAN

  WAKIL PIBG

  ENCIK LEONG SHE HOON

  [Pengerusi PIBG SJK SAN MING]

  SEMUA KETUA PANITIA

  TAHUN 2010

  SEMUA GURU MATAPELAJARAN

  KELAS TAHUN 1/2010

  AJK

  PROGRAM TRANSISI

  TAHUN 2010

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  7/21

  MINIT MESYUARAT PROGRAM TRANSISIPRASEKOLAH KE TAHUN 1 / 2010

  Tarikh : 16 OKTOBER 2009

  Masa : 1300 1400

  Kehadiran :

  1. PN YUNG KUANG CHUNG

  Thn 2 Thn 5Thn 3 Thn 4 BilikGuru

  Pusat

  Sumber

  Sekolah

  Bilik

  Kemahiran

  Hidup

  Dewan

  Makan

  StorTandas

  Ke Gelanggang BolaKeranjang

  Th

  n 6Pondok

  Jaga

  Thn 1 Thn 6

  7

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  8/21

  2. CIK SU LING CHIN

  3. PN TING CHING UNG

  4. CIK TENG HUNG LANG

  5. CIK ALICE WONG CHAI HOON

  6. CIK NANCY WONG CHUI LING

  7. CIK LEONG SWEE HIONG

  8. CIK YUEN SIEW SIEW9. PN YONG SIEW WAN

  10.PN CHUO AI LEY

  1 UCAPAN ALU- ALUAN PENGERUSI (GURU BESAR.)

  Beliau mengucapakan jutaan terimakasih atas kehadiran semua guru pada

  mesyuarat kali ini.

  2.MENUBUHKAN JAWATANKUASA KHAS PROGRAM TRANSISI2010

  Jawatankuasa Pelaksanaan Program Transisi Prasekolah Ke Tahun 1/2010

  Pengerusi : PN YUNG KUANG CHUNG

  Setiausaha : PN YONG SIEW WAN

  Ahli : Semua guru-guru Tahun 1 & Ketua-Ketua Panitia 2010

  Mesyuarat ditangguh pada jam 1400.

  Disediakan oleh Disahkan oleh

  .................................... ..............................................

  [YONG SIEW WAN] [YUNG KUANG CHUNG]

  AKTIVITI-AKTIVITIPROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

  2010

  A. MINGGU PERTAMAMINGGU SUAI KENAL :-

  8

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  9/21

  HARI AKTIVITI CATATAN

  PERTAMA04/01/20

  10(ISNIN)

  1 Ketatanegaraan Murid(BC)

  LAGU NEGARAKULAGU SEKOLAHLAGU IBUPERTIWIKU

  2 Lawatan Ke PersekitaranSekolah dan Kelas (MT)

  Mengira benda-benda disekitar sekolah

  3 Aktiviti Dalam Kelas

  Lagu ABC (BM)

  Mewarna huruf

  Pergerakan MotorKasar.

  4 Disiplin Murid (PM) Peraturan Sekolah

  5 Amalan Budaya

  Penyayang Cuci Tangan

  Beratur ke Dewan(RMT)

  Bersopan Santun

  6 Lawatan Ke PersekitaranSekolah(SN)

  Kenal Benda-BendaHidup Di Sekolah

  7 Amalan Berbudi Bahasa Bersalaman

  Membersih Kelas

  bersama2 Bantu Membantu

  KEDUA05/01/20

  10(SELASA)

  1 Ketatanegaraan Menyanyi LaguNEGARAKU

  2 Aktiviti Fizikal senamanringan (PJ)

  Biasakan murid denganrutin yang baik untukmenjaga kesihatan.

  3 Aktiviti dalam kelasberdasarkan gambar yangdiberi dan menghasilkanbunyi haiwan

  Biasakan murid-muridmendengar arahan.

  4 Asas Matematik (MT) Permainan MENCARIKAWAN

  9

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  10/21

  KE-TIGA06/01/20

  10

  (RABU)

  5 Amalan budayapenyayang {RMT}1. Beratur ke Dewan2. Mencuci TanganSebelum Makan

  Menjaga kebersihan dirisebelum & selepasmakan.

  6 Asas Tulisan (BC) Mengenal PIAN, PANG

  dengan namanya.Permainan mencaripasangan

  7 Amalan BudayaPenyayang

  Amalan berbudi bahasaMengemas/membersihKelasBersalaman

  KE-EMPAT

  07/01/2010

  (KHAMIS)

  1 Ketatanegaraan Murid(BC)

  LAGU NEGARAKULAGU SEKOLAH

  LAGU IBUPERTIWIKU

  2 Lawatan Ke PersekitaranSekolah dan Kelas (MT)

  Mengira benda-benda disekitar sekolah

  3 Aktiviti Dalam Kelas

  Lagu ABC (BM)

  Mewarna huruf

  Pergerakan MotorKasar.

  4 Disiplin Murid (PM) Peraturan Sekolah

  5 Amalan BudayaPenyayang

  Cuci Tangan

  Beratur ke Dewan(RMT)

  Bersopan Santun

  6 Lawatan Ke PersekitaranSekolah(SN)

  Kenal Benda-BendaHidup Di Sekolah

  7 Amalan Berbudi Bahasa Bersalaman Membersih Kelas

  bersama2

  Bantu Membantu

  1

  2

  ketatanegaraan

  Aktiviti fizikal senaman

  Menyanyi laguNegaraku

  10

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  11/21

  KE-LIMA08/01/2010

  (JUMAAT)

  3

  4

  5

  6

  7

  ringan( PJ)

  Aktiviti dalam kelasberdasarkan gambar yangdiberi dan menghasilkan

  bunyi haiwan

  Asas matematik ( MT )

  Amalan budayaPenyayang-berbaris danmencuci tangan sebelummakan.

  Rehat

  Asas tulisan

  Amalan Budayapenyayang

  Biasakan murid denganrutin yang baik.Menjaga kesihatan

  Membiasakan muridmendengar arahan.

  Permainan Mencarikawan

  Mencuci tanganMencuci mulutAmalan kebersihan

  Mengenal PianPangdengan namanya.Permainan mencaripasangan.

  Amalan berbudi bahasaMengemas kelasBersalaman

  B. MINGGU KEDUA

  AKTIVITI KUMPULAN DAN PERGERAKAN FIZIKAL

  HARI AKTIVITI CATATAN

  1 ketatanegaraan Menyanyi lagu Negaraku

  11

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  12/21

  PERTAMA11/01/2010(ISNIN)

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Aktiviti dalam kelas-awalan tulisan ( BC )

  Aktiviti dalam kelas

  berdasarkan lembarankerja yang diedarkanawalan tulisan kenal huruf( BM )

  Asas matematik ( MT )

  Aktiviti dalam kelasmengenali benda serta

  perkataan yang terdapatdalam bilik ( BC )

  Amalan budayaPenyayang-berbaris danmencuci tangan sebelummakan.

  Rehat

  kenal tumbuh-tumbuhan( SN )

  Aktiviti Budaya Penyayang

  Lagu sekolah

  Pergerakan motor kasardi udara

  Membiasakan murid

  membuat pelbagai corakgarisan pada hurufbesar

  Menulis numbermenggunakan anggotabadan

  Padan perkataandengan objek

  Mencuci tanganMencuci mulutAmalan kebersihan

  Mengumpul pelbagaibunga dan daun.

  Amalan berbudi bahasaMengemas kelasBersalaman

  HARI AKTIVITI CATATAN

  1

  2

  ketatanegaraan

  Aktiviti dalam kelas-awalan tulisan ( BC )

  Menyanyi lagu NegarakuLagu sekolahLagu pertiwiku

  Mementingkan carapemegang pensildengan betul

  12

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  13/21

  KE-DUA12/01/2010(SELASA)

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Aktiviti dalam kelasberdasarkan lembarankerja yang diedarkanawalan tulisan - kenalhuruf ( BM )

  Asas matematik ( MT )

  Aktiviti dalam kelasmengenali tubuh badanserta perkataan yangterdapat dalam bilik ( BC )

  Amalan budayaPenyayang-berbaris danmencuci tangan sebelum

  makan.

  Rehat

  Permainan mencari hurufatau perkataan. ( BI )

  Amalan BudayaPenyayang

  Membiasakan muridmembuat pelbagai corakgarisan pada hurufbesar

  Mengutip biji saga danstraw mengikut arahan .

  padan perkataandengan objek sambilmewarnakan gambaryang diberikan.

  Mencuci tanganMencuci mulut

  Amalan kebersihan

  Kad huruf / kadperkataan

  Mengemas kelasbersama-sama

  Bersalaman

  HARI AKTIVITI CATATAN

  1

  2

  ketatanegaraan

  Asas Nombor ( MT )

  Menyanyi lagu NegarakuLagu sekolah

  Menampal benda yangdikutip mengikut angkadi atas kertas.

  13

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  14/21

  KE-TIGA13/01/2010

  (RABU)

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Aktiviti dalam kelasberdasarkan lembarankerja yang diedarkan Asastulisan ( BC )

  Asas Tulisan ( BM )

  Mencari alat muzik

  Amalan budayaPenyayang-

  berbaris dan mencucitangan

  sebelum makan.

  Rehat

  Bina ayat secara lisan ( BC)

  Aktiviti dalam bilik awalan

  tulisan ( BM )

  Amalan BudayaPenyayang

  Membiasakan muriddengan aktiviti rutin didalam kelas biasa.

  Mencari pasangan huruf

  besar dengan huruf kecil

  Menggunakan bahan-bahan di sekitar yangdapat menghasilkanbunyi untuk dijadikanalat muzik.

  Mencuci tanganMencuci mulutAmalan kebersihan

  Melakon dan membinaayat

  Mencari pasangan hurufkecil dengan hurufbesar.

  Amalan berbudi bahasa

  Mengemas kelasBersalaman

  HARI AKTIVITI CATATAN

  1 ketatanegaraanMenyanyi lagu NegarakuLagu sekolah

  14

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  15/21

  KE-EMPAT

  14/01/2010(KHAMIS

  )

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Aktiviti dalam kelas binaayat

  secara lisan ( BC )

  kebersihan diri ( PM )

  Asas matematik ( MT )

  membuat rekaan padabenda( PS)

  Amalan budayaPenyayang-

  berbaris dan mencucitangan

  sebelum makan.

  Rehat

  kenal tumbuh-tumbuhan( SN )

  Amalan Budayapenyayang

  Melakon dan membinaayat

  Memeriksa kekemasandan kebersihan pakaianmurid-murid

  Menulis nomborPadan angka denganobjek

  Melukis memek mukapada belon.

  Mencuci tangan

  Mencuci mulutAmalan kebersihan

  Lawatan ke sekelilingsekolah dan membuatperhatian tentang jenis-jenis tumbuhan.

  Amalan berbudi bahasa

  Mengemas kelasBersalaman

  HARI AKTIVITI CATATAN

  Menyanyi lagu Negaraku

  15

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  16/21

  KE-LIMA15/01/2010(JUMAAT)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  ketatanegaraan

  Asas nombor ( MT )

  Awalan tulisan ( BM )

  Nyanyian ( PM )

  Amalan budayaPenyayang-

  berbaris dan mencucitangan

  sebelum makan.

  Rehat

  mengenai haiwan( SN )

  Amalan Budayapenyayang

  Lagu sekolah

  Menggunakan jari untukmenunjukkan angkayang diminta

  Bergilir-gilir menulishuruf.

  Lagu Patriotik

  Mencuci tanganMencuci mulutAmalan kebersihan

  Menyanyikan laguBunyi apa mewarnakangambar haiwan.

  Amalan berbudi bahasaMengemas kelasBersalaman

  C. MINGGU KETIGA

  Rancangan P & P Tematik Untuk setiap mataPelajaran

  16

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  17/21

  HARI AKTIVITI-AKTIVITI CATATAN

  PERTAMA

  18/01/2010

  (ISNIN)

  1. Ketatanegaraan

  2. Aktiviti Fizikal

  Senaman Aerobik

  3. Aktiviti Kognitif (Asas 3M)

  4. Aktiviti Kecergasan Fizikal danMental

  Menyambut bola kecil yangdibaling.

  Pertandingan kuiz mudah.

  5. Amalan Budaya Penyayang

  Amalan menjaga kebersihandiri.

  Selalu menggunting kuku danrambut yang sudah panjang.

  Nyanyian:-Lagu NegarakuLagu Ibu PertiwikuLagu Sekolah

  Senaman

  berirama mengikutiringan muzik.

  Mengkaji kecergasanmaklum balas terhadapsesuatu aktiviti.

  KE-DUA19/01/2

  010(SELASA

  )

  1. Pendidikan Moral

  2. Estetika dan Daya Kreatif

  Menyusun cebisan besarmenjadi gambar yang

  sempurna dan menampal

  3. Aktiviti Kognitif (Asas 3M)

  Mengenal huruf besar.

  4. Asas Sains

  Mengenal jenis-jenis tumbuhan.

  Menyanyikan lagu bertemakantumbuhan.

  Mewarnakan gambar

  tumbuhan.5. Ketatanegaraan

  Mengenal peraturan di tempatawam.

  1. Lagu-lagu Patriotik

  2. Adab-adab Seharian

  Gambar haiwan yangtelah dipotong kepada

  beberapa bahagian. Gam, kertas lukisan

  Namakan huruf-hurufyang ditunjukkan olehguru.

  Lawatan ke luar bilikdarjah.

  Buku Peraturan.

  17

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  18/21

  HARI AKTIVITI-AKTIVITI CATATAN

  KE-TIGA20/01/20

  10(RABU)

  1. Ketatanegaraan

  2. Aktiviti Fizikal

  Berjalan dengan pelbagaicara

  3. Amalan Budaya Penyayang

  Nasihat supaya menjagakebersihan bilik darjah.

  4. Aktiviti Kognitif (Asas 3M)

  Mengenal Huruf Kecil.

  5. Amalan Budaya Penyayang

  Bercerita kisah-kisah danteladan melalui buku cerita.

  Bersoal jawab.

  1. Lagu Ibu Pertiwiku.2. Mewarnakan bendera

  Sarawak.

  Jalan itik, jalan kucingdsb.

  Mengemas bilik darjah.

  Tidak membuangsampah di merata-ratatempat.

  Menyusun kerusi mejadengan teratur.

  Pertandinganmenamakan huruf.

  Menunjukkan huruf yangdibaca oleh guru.

  Memastikan kemahiranmendengar danmenjawab di kalanganmurid-murid.

  KE-EMPAT

  21/01/2010

  (KHAMIS)

  1. Pendidikan Moral

  2. Asas Sains

  Menamakan deriaderia yangmelibatkan sesuatu aktiviti.

  3. Aktiviti Kognitif (Asas 3M)

  Mengenal nombor.

  Mewarna nombor.

  4. Ketatanegaraan

  Mengetahui peraturan-peraturan sekolah.

  5. Amalan Budaya Penyayang Belajar dengan seronok tanpa

  tertekan.

  1. Lagu-lagu Patriotik2. Adab-adab Seharian

  Deria-deria anggotabadan

  Menunjuk nombor-nombor yang disebutoleh guru.

  Petunjuk Peraturan

  Sekolah.

  Menyanyikan lgu-laguyang boleh menerapkanbudaya penyayang, cth:Bangun Pagi, GoodMorning dsb.

  Ucap Selamat.

  18

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  19/21

  Meminta kebenaran.

  HARI AKTIVITI-AKTIVITI CATATAN

  KE-LIMA22/01/20

  10(JUMAAT

  )

  1. Ketatanegaraan

  2. Amalan Budaya Penyayang

  Nasihat menjagakeselamatan diri

  3. Aktiviti Fizikal

  Menghantar bola dalamkumpulan.

  4. Asas Sains

  Mengenal keindahan alamsekitar.

  5. Amalan Budaya Penyayang

  Parts of the body.

  1. Lagu Negaraku

  2. Lagu Ibu Pertiwiku3. Lagu Sekolah

  Beratur dalam barisansemasa keluar darikelas.

  Tengok kiri dan kanansemasa melintas jalanraya.

  Bola keranjang.

  Memupuk kerjasamaantara murid.

  Lawatan ke luar bilikdarjah.

  Memupuk amalan cintakepada alam sekitar.

  Nyatakan fungsi setiapanggota badan.

  Cth: tangan menulis,melukis, mencuci,memasak dsb

  19

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  20/21

  20

 • 8/6/2019 Program Transisi 2

  21/21