program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

 • Upload
  atien

 • View
  270

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  1/23

  PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 & GURU

  PENYAYANG

  SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA NYALAU

  BINTULU

  TAHUN 2016

  PTGP SKKLN Tahun 2016 1

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  2/23

  CARTA ORGANISASI PELAKSANAAN

  PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 DAN GURU PENYAYANG 2016

  SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA NYALAU, BINTULU

  PTGP SKKLN Tahun 2016 2

  Pengerusi

  Encik Yusuf Bin Piee

  (Guru Besar)

  Timbalan Pengerusi

  Encik Afendi Bin Soon

  (Penolong Kanan Pentadbiran)

  Naib Pengerusi 1

  Encik Matamit Bin elek

  (Penolong Kanan !al E"#al Murid)

  Guru Penyelaras

  $ik Siti %ur&Ain Binti Md %oor

  (Guru Kelas 'a"un 1)

  Ahli Jawatankuasastaa" Siti *a"ida Binti +smail

  Encik Mo"amad ,ari Bin -a"ari

  Encik A"mad El.as Bin +smail

  Puan /oga.a" Binti Mo"ammad Se0a#i

  Naib Pengerusi 2

  Encik aini Bin $"e om(Penolong Kanan Kokurikulum)

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  3/23

  PENGENALANPROGRAM TRANSISI DAN GURU

  PENYAYANG(PTGP) 2016

  Program Transisi dan Guru Penyayang adalah satu program yang

  dirancang oleh Jabatan Pendidikan di seluruh negara bermula pada tahun

  2001 dan dikelolakan oleh guru-guru di setiap sekolah.

  Program ini yang dilaksanakan selama 3 minggu untuk membantu

  murid-murid menghadapi perubahan pada masa atau tempoh peralihan dari

  pendidikan tidak formal di prasekolah atau tadika ke pendidikan formal di

  Tahun atu sekolah rendah.

  !elalui Program Transisi diharapkan murid-murid yang datang dari

  pelbagai latar belakang sosio ekonomi" persekitaran dan pengetahuan akandapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembela#aran secara

  formal.

  Penglibatan pihak pentadbiran sekolah serta ker#asama daripada

  semua guru di sekolah akan dapat melancarkan perlaksanaan program ini.

  PTGP SKKLN Tahun 2016

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  4/23

  ObjektifProgram Transisi DAN GUU P!N"A"ANG

  #PTGP$ TA%UN 2&1'

  Program Transisi dilaksanakan agar semua murid Tahun atu yang

  datangnya dari latar belakang" pengalaman dan sosio ekonomi yang berbe$a

  akan dapat memulakan proses pembela#aran di Tahun atu pada tahap

  pencapaian yang hampir sama.

  !enimbulkan minat dan mengasah bakat murid-murid dalam bidang-

  bidang yang diminati se#a#ar dengan perkembangan indi%idu.

  !enyakinkan murid-murid untuk terus hadir ke sekolah tanpa rasa

  takut" tertekan" rendah diri dan gementar supaya proses pembela#aran

  dapat di#alankan tanpa pelbagai masalah.

  !emudahkan guru-guru menyelaras keperluan murid-murid dari segi

  kognitif" emosi dan #asmani secara menyeluruh sebelum memulakan

  proses penga#aran dan pembela#aran secara formal di tahun satu.

  PTGP SKKLN Tahun 2016 3

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  5/23

  TUJUANPROGRAM TRANSISI dan g! "#n$a$ang

  ("%g") %an 2016

  Tu#uan Program Transisi dan Guru Penyayang di#alankan pada peringkat a&al

  murid men#e#ak ke Tahun 1 adalah seperti berikut'

  14 !urid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran" guru-guru

  dan ka&an-ka&an baru dalam masa yang singkat.

  24 Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif" emosi" kerohanian

  dan #asmani murid-murid secara menyeluruh sebelum memulakan

  proses penga#aran dan pembela#aran secara formal di Tahun atu.

  3. !eningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke

  sekolah dan meneruskan pembela#aran tanpa menimbulkan banyak

  masalah di sekolah.

  (. !urid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baiksupaya mereka dapat menun#ukkan kesedaran" penerimaan rakan-

  rakan yang berbe$a serta mengucapkan emosi dan perasaan mereka.

  54 !urid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah" membina

  keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga satu kela$iman.

  PTGP SKKLN Tahun 2016 5

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  6/23

  PTGP SKKLN Tahun 2016 6

  7+S+

  M+S+

  (erealisasikan ProgramTransisi )an Guru

  Penyayang )engan

  (enyusun +en)ekatan )anstrategi yang +aling

  berkesan ber)asarkanke+erluan sertakemam+uan sekolah bagi

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  7/23

  Minggu Pertama!ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  1

  3 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  8/23

  !ari 8'arik"

  Masa Perkara 8 Akti9iti $atatan8ba"an:ba"an

  2

  5 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  9/23

  !ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  PTGP SKKLN Tahun 2016

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  10/23

  3

  6 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  11/23

  4

  = ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  12/23

  5

  @ ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  13/23

  Minggu Kedua

  !ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  6

  11 ;an 212< 646/efleksi 0enutu0 transisi "arian

  64= Penera0an buda.a 0en.a.ang

  : berbaris: mendengar 0esanan8amanat8nasi"at guru

  kelas

  : buda.a salam dengan rakan:rakan dan guru

  Guru kelas 8 Guru

  MP

  PTGP SKKLN Tahun 2016 1

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  14/23

  !ari 8'arik"

  Masa Perkara 8 Akti9iti$atatan8

  ba"an:ba"an

  7

  12 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  15/23

  !ari 8'arik"

  Masa Perkara 8 Akti9iti$atatan8

  ba"an:ba"an

  8

  1 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  16/23

  !ari 8'arik"

  Masa Perkara 8 Akti9iti$atatan8

  ba"an:ba"an

  913 ;an 2122< 45 /efleksi 0enutu0 transisi "arian

  46 Penera0an buda.a 0en.a.ang : berbaris

  : mendengar 0esanan8amanat8nasi"at guru

  kelas

  : buda.a salam dengan rakan:rakan dan guru

  Guru kelas 8 Guru

  MP

  PTGP SKKLN Tahun 2016 16

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  17/23

  !ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  10

  15 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  18/23

  Minggu Ketiga

  !ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  11

  1@ ;an 212< 1245/efleksi 0enutu0 transisi "arian

  1246 Penera0an buda.a 0en.a.ang : berbaris

  : mendengar 0esanan8amanat8nasi"at guru

  kelas : buda.a salam dengan rakan:rakan dan guru

  Guru kelas dan

  0embantu Gurukelas

  Kelas

  PTGP SKKLN Tahun 2016 1@

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  19/23

  !ari 8'arik"

  Masa Perkara 8 Akti9iti$atatan8

  ba"an:ba"an

  12

  1 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  20/23

  !ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  13

  2< ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  21/23

  !ari 8

  'arik"Masa Perkara 8 Akti9iti

  $atatan8

  ba"an:ba"an

  14

  21 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  22/23

  !ari 8'arik"

  Masa Perkara 8 Akti9iti$atatan8

  ba"an:ba"an

  15

  22 ;an 2

 • 7/25/2019 program transisi & guru penyayang skkln 2016.doc

  23/23

  PENUTUP

  Program Transisi Tahun 1 pada tahun 201) ini diharap dapat ber#alan dengan

  baik hasil ker#asama daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semua

  ibu bapa*pen#aga dapat menghantar anak-anak mereka yang telah cukupumur untuk mendaftar di kelas pendidikan pra sekolah supaya mendapat

  pendidikan a&al kanak-kanak secara menyeluruh. Justeru"segala

  perancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah dapat di#alankan

  dengan #ayanya.

  isediakan ole"C isemak ole"C

  444444444444444444444444444444444444444444444444444444 444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  (S+'+ %/&A+% B' M %II/) (A,E%+ B+% SII%)

  Pen.elarasD Penolong Kanan 1D

  Program 'ransisi 'a"un 1D SK Kuala %.alauD Bintulu4

  SK Kuala %.alauD Bintulu

  isa"kan ole"C

  444444444444444444444444444444444444444444444444444444

  (YS, B+% P+EE)

  Guru BesarD

  SK Kuala %.alauD

  Bintulu4

  PTGP SKKLN Tahun 2016 2