3
AJK PELAKSANA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/ 2016 PEN ASI HA T : EN. N. ANPALA GAN  GURU BESAR PENGERUSI : PN . S. DHAN ALAKS MI  PK KURIKULUM : PN. R. GNANAAMMAL  PK HEM : EN. R. SARAV ANAN  PK KOKURIKULUM : EN. C. PUSPANATHAN  YDP PIBG PENYELARAS / SETIAUSAHA : PN. K. Program T ransisi dan gr !"n#a#ang ini $"r%&an n%' m"m$ina ($ ng an m"sra di 'a )an gan mr id di sam!ing m"m!"r'"na)'an m"r"'a d"ngan !"rs"'i%aran dan $da#a s"'o)a(. An%ara a' %i *i %i #ang di &a )a n' an s"!an&ang !rogram ini ada) a( dina mi' a 'm! )a n #a ng m" m! "r '' ( 'an sosi a) isas i+ !" rg "r a' an mo %or (a ) s+ mo%i*asi diri+ main sam$a) $")a&ar+ $")a&ar sam$i) m"n"ro'a+ !"m!'an ni)ai mrni+ !"m!'an da#a 'r"a%i, dan !"m!'an  PR-GRAM TRANSISI ATUR CARA PROGRAM .!g : PENDA0T ARAN MURID .1!g : UCAP AN ALUAN 2 PENGACARA MA3LIS : NY ANYIAN LAGU 4NEGARAKU5 : 6ACAAN D-A 2 CIK A. KARTIYAYINI .7!g : UCAP AN GURU 6ESAR 2 EN. N. ANPALAGAN 8.!g : UCAPAN PK HEM 2 PN. R. GNANAAMMAL : UCAPAN YDP PI6G 2 EN. C. PUSPANATHAN 8.87!g : AKTIVITI SUAI KENAL : PR-GRAM TRANSISI PSS/ PR-GRAM NILAM 2 PN. K. L-GES9ARI 8.17!g : SESI S-AL 3A9A6 88.!g : MELA9AT KELAS T AHUN  BUKU PROGRAM EN. R. PUVANESAN EN. S. NANTHA Masa)a( mrid #an g m"m!n#ai masa) a( !"m$") a&a ran di mana masi( $")m da!a% m"ngasa i '"ma (iran asas 1M d"ngan $ai' masi( $")m da!a% dia%as s"!"n(n#a a)a ! n KPM %" )a( m")a 'sana'an !")$ agai !rogram !"m)i(an. KPM $"r!"nda!a% sa% !"nd"'a%an $"r s"! ad !"r ) di )a' sana' an s!a#a ma sa)a ( )i %"ra si 6a (a sa M" )a# dan 6a(asa Ingg"ris dan nm"rasi da !a %  PR-GRAM LINUS PENGURUSAN MURID PN. K. MANIMEHALA PN. N. SELVI   JURUGAMBAR EN. M-HD. MUSHA0I;  PENDAFTARAN PN. K. SHANTHA PROTOKOL /SAMBUTAN PN. K. MANIMEHALA PN. N. SELVI  BACAAN DOA CIK A. PENGACARA MAJLIS PN. T. RA3AATHI SIARAYA EN. R. RAMESH EN. S. NANTHA DOKUMENTASI CIK K. ILLAVARASI

Buku Program Transisi Tahun 1 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Transisi Tahun 1

Citation preview

7/21/2019 Buku Program Transisi Tahun 1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/buku-program-transisi-tahun-1-2016 1/2

AJK PELAKSANA PROGRAM TRANSISITAHUN 1/ 2016

PENASIHAT : EN. N. ANPALAGAN  GURU BESAR

PENGERUSI : PN. S. DHANALAKSMI  PK KURIKULUM: PN. R. GNANAAMMAL  PK HEM: EN. R. SARAVANAN  PK KOKURIKULUM: EN. C. PUSPANATHAN  YDP PIBG

PENYELARAS / SETIAUSAHA : PN. K.

Program Transisi dan gr

!"n#a#ang ini $"r%&an n%' m"m$ina

($ngan m"sra di'a)angan mrid di

sam!ing m"m!"r'"na)'an m"r"'a d"ngan

!"rs"'i%aran dan $da#a s"'o)a(.

An%ara a'%i*i%i #ang di&a)an'an

s"!an&ang !rogram ini ada)a( dinami'a

'm!)an #ang m"m!"r''('an

sosia)isasi+ !"rg"ra'an mo%or (a)s+

mo%i*asi diri+ main sam$a) $")a&ar+ $")a&ar

sam$i) m"n"ro'a+ !"m!'an ni)ai mrni+

!"m!'an da#a 'r"a%i, dan !"m!'an

 

PR-GRAM TRANSISIATUR CARAPROGRAM

.!g : PENDA0TARAN

MURID

.1!g : UCAPAN ALUAN

2 PENGACARA MA3LIS

: NYANYIAN LAGU

4NEGARAKU5

: 6ACAAN D-A

2 CIK A. KARTIYAYINI

.7!g : UCAPAN GURU

6ESAR

2 EN. N. ANPALAGAN

8.!g : UCAPAN PK HEM

2 PN. R. GNANAAMMAL

: UCAPAN YDP PI6G

2 EN. C. PUSPANATHAN

8.87!g : AKTIVITI SUAI KENAL

: PR-GRAM TRANSISI

PSS/ PR-GRAM NILAM2 PN. K. L-GES9ARI

8.17!g : SESI S-AL 3A9A6

88.!g : MELA9AT KELAS TAHUN

 

BUKU PROGRAMEN. R. PUVANESANEN. S. NANTHA

Masa)a( mrid #ang m"m!n#ai

masa)a( !"m$")a&aran di mana masi(

$")m da!a% m"ngasai '"ma(iran asas

1M d"ngan $ai' masi( $")m da!a% dia%as

s"!"n(n#a a)a!n KPM %")a(

m")a'sana'an !")$agai !rogram

!"m)i(an.

KPM $"r!"nda!a% sa% !"nd"'a%an

$"rs"!ad !"r) di)a'sana'an s!a#amasa)a( )i%"rasi 6a(asa M")a# dan

6a(asa Ingg"ris dan nm"rasi da!a%

 

PR-GRAM LINUS

PENGURUSANMURIDPN. K. MANIMEHALAPN. N. SELVI

 

 JURUGAMBAREN. M-HD.MUSHA0I;

 

PENDAFTARANPN. K. SHANTHA

PROTOKOL/SAMBUTANPN. K. MANIMEHALAPN. N. SELVI

 

BACAAN DOACIK A.

PENGACARA

MAJLISPN. T. RA3AATHI

SIARAYAEN. R. RAMESHEN. S. NANTHA

DOKUMENTASICIK K. ILLAVARASI

7/21/2019 Buku Program Transisi Tahun 1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/buku-program-transisi-tahun-1-2016 2/2

PENTAKSIRAN

6ERASASKAN SEK-LAH

<P6S= Ran>angan %rans,ormasi !"ndidi'an

#ang m")i!%i dasar sa% mrid $"rgia%

da)am s"'rang2'rangn#a sa% &"nis

s'an %")a( di&a)an'an. Dasar ini $"r%&an

m"ng"m$a)i'an '">"m"r)angan s'an di

da)am N"gara s")ain da!a% m"ning'a%'ans"manga% !"rsaingan #ang si(a%. S")ain

i%+ a'%i*i%i s'an &ga da!a% m"ra!a%'an

($ngan dan m"ning'a%'an

!"rs",a(aman s"r%a $o)"( m"&d'an

 “ “ 

8 MURID 8 SUKAN

KURIKULUM STANDARD

SEK-LAH RENDAH

6"rm)a Ta(n ?88+ s"ma

s"'o)a( a'an m"nggna'an sa%

'ri')m $ar #ang di'"na)i s"$agai

Kri')m S%andard S"'o)a( R"nda(

<KSSR=. Kri')m ini a'an di&a)an'an

s">ara $"r!"ring'a% di s")r( Ma)a#sia

$"rm)a Ta(n 8 ?88. Kri')m ini

s")aras d"ngan !"r'"m$angan dan

!"rmin%aan s"masa #ang m"nn%% moda)

insan" #ang )"$i( $"r'a)i%i s"&a&ar d"ngan

@aman #ang s"r$a ma& dan >anggi( 'ini.

KSSR %ida' a'an m"nggan%i'an %"%a!i

$"riringan d"ngan Kri')m 6"rs"!ad

S"'o)a( R"nda( <K6SR=. M")a)i KSSR+

!"nga&aran dan !"m$")a&aran a'an

m"nggna'an mod) #ang a'an

m"nggan%i'an $' %"'s. -)"( i%+ gr2

 

P"n%a'siran #ang diran>ang+ di$ina+

di%ad$ir+ di!"ri'sa o)"( gr di s"'o)a(

#ang m")i$a%'an mrid+ i$ $a!a dan

organisasi )ar. P"n%a'siaran di)a'san'an

da)am $"n%' !"n%a'siran ,orma%i, #ang

di&a)an'an s"iring d"ngan !ros"s

!"nga&aran dan !"m$")a&aran a%a

!"n%a'siran di a'(ir ni% !"m$")a&aran+

s"m"s%"r a%a %a(n.

P"n%a'siaran &ga da!a%:

M"ng'r a!a #ang mrid %a( dan

$o)"( $a%. M"ng"%a(i s"&a( mana !"ngasaan

mrid %"r(ada! s"sa% %a&'.  

கலவ வழவன ஒளILMU SULUH HIDUP

 

தகத / TARIKH : 1. 8?. ?87

<பதன/RA6U=

 நரம / MASA : கல மண .am

 இடம / TEMPAT : ளள மணடம  DE9AN SEK-LAH

 தலம ஆண மணவர அறக வரம றநறர சதப கழ

MINGGU -RIENTASIPR-GRAM TRANSISI TAHUN 8

6ERSAMA PER3UMPAANI6U6APA

?8

நதசய வக தக டதநத தமழளள42700 த, சல!ர

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL TELOK DATOK 

42700 BANTING, SELANGOR

  2