Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  1/18

  Program Transisi pra sekolah ke Tahun

  satu merupakan satu program yang telah

  dirangka dengan membantu kanak-kanakmenghadapi perubahan diri dalam

  keadaan transisi dari pendidikan tidak

  formal samada di rumah atau di pra

  sekolah kepada pendidikan secara formaldi Tahun Satu di sekolah. Program yang

  dilaksanakan ini diharapkan dapat

  membantu kanak-kanak yang datang dari

  pelbagai latar belakang, sosio-ekonomi,persekitaran dan pengetahuan akan

  dapat menyesuaikan diri dan bersedia

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  2/18

  untuk meneruskan pembelajaran secara

  formal.

  1. Murid-murid yang masuk ke Tahun Satu datang dari pelbagai

  latar belakang yang berbeza.. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang

  boleh memberi kesan yang berterusan.!. "ntaranya#

  a. Perbezaan umur antara murid Tahun Satu $1 hingga 11

  bulan%&. 'ebolehan mereka memberi perhatian.

  (. 'esediaan mereka memberi perhatian.). 'esediaan untuk belajar $perbezaan pengalaman pra

  sekolah, *zikal dan latar belakang keluarga%+. Pengetahuan dan kemahiran iaitu perbezaan sosio-emosi,

  perkembangan $keyakinan diri, takut, bimbang serta rasa

  selamat.

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  3/18

  Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-

  guru dan ka an-ka an baru dalam masa yang singkat.

  Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi,

  kerohanian dan jasmani murid-murid secara menyeluruh sebelum

  memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di

  Tahun Satu.

  Meningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke

  sekolah dan meneruskan pembelajaran tanpa menimbulkan banyak

  masalah di sekolah.

  Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baik

  supaya mereka dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta mengucapkan emosi dan perasaan mereka.

  Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah, membina

  keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga satu kelaziman.

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  4/18

  Merealisasikan Program Transisi dan Guru

  Penyayang dengan berkesan

  Menyusun pendekatan dan strategi yang paling

  berkesan berdasarkan kepada keperluan serta

  kemampuan sekolah bagi mencapai kecemerlangan

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  5/18

  Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan

  mengaplikasikan kemahiran berfkir secara akti melalui aktiviti

  berkumpulan dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain

  serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang di

  rancang awal lagi menun ukkan minda cerdas! "i samping itu#

  murid-murid uga diharap dapat meningkatkan perasaan ingin tahuserta mewu udkan proses komunikasi yang dapat meningkatkan

  tahap keyakinan diri melalui aktiviti yang menabar serta

  bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian yang sedia ada!

  Minda $ergas

  Mata %ercahaya

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  6/18

  Murid-murid Tahun Satu dapat merasakan satu

  keseronokan untuk terus belajar bersama-sama denganka an-ka an, suasana, persekitaran dan guru-guru yang

  baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat

  dari semasa ke semasa melalui akti iti-akti iti yang

  disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan

  kepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau penjaga

  mereka. 'eadaan ini diterjemahkan melalui sinar mata

  mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan

  ketika meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun

  Satu.

  "/0 T M" T2"3S4S4

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  7/18

  S"5" "6 P 2M"T"

  ' 7"3//""3 "5"6 8"3 470........S"5" 847 S"2'"38 3/"3 '"S46 S"5"3/

  6"35" 5"3/ T 27"4' 03T0''0.......

  M 39"84 6"2"P"384 M"S" 6"8"P"3

  S"5" "6 "3"' 5"3/ : M 2 "3/

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  8/18

  Pengerusi # P3 3;2S4 "isual%

  P3 . 3020 "438" 743T4 2"M 4 /uru 8unia Sains 8an Teknologdan 8unia Muzik%

  P3 ="6"2"6 7T "6M"8 /uru Pendidikan 4slam%

  P3 S4T4 M6"9"2 7T 5""';7 /uru 7ahasa Malaysia%

  3 ' 33 885 " '"M46 8unia sains dan Teknologi dan7ahasa inggeriss

  (')'T'&K*'S' P+,'KS'&''&

  P .G 'M T '&S/S/ 0123

  SK S+ / +,'*

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  9/18

  04HB JAN –29HB JAN 2016

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  10/18

  Pada keseluruhannya# Program TransisiTahun 2 pada tahun ini diharap dapat

  di alankan dengan baik hasil ker asamasemua pihak! Pihak sekolah berharap semua

  ibubapa4pen aga dapat menghantar anak-anak mereka yang telah cukup umur untuk da tar di kelas Pra sekolah untuk mendapat

  pendidikan secara ormal! .leh yang

  demikian# segala perancangan yang telahdirancang oleh pihak sekolah dapat

  di alankan dengan ayanya!

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  11/18

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  12/18

  MAJLIS PENUTUP PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

  TAHUN 1 2016

  A.Tarikh :22hb Januari 2016

  Masa : 8.30-9.30 pagi

  Tempat : Dewan SK. Seri Relau

  Hari : Jumaat

  Sasaran :Semua murid Tahun 1 2015

  B.Objektif

  a.Persediaan awal

  • Memberi maklumat kepada ibu bapa serta murid-murid tahun

  1 mengenai transisi.

  • Melihat suasana persekolahan bagi menyesuaikan diri dengan

  persekitaran sekolah serta murid-murid lain.

  b. Minggu pertama : Minggu Orientasi

  • Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-

  kanak dan antara kanak-kanak serta guru dalam masa yangsingkat

  • Mengurangkan rasa malu,segan dan takut di kalangan murid

  yang berlainan latar belakang,pengalaman dan sosio ekonomi.

  • Mendedahkan murid-murid dengan suasana dan p ersekitaran

  di sekolah baru.

  c. Minggu Kedua : Minggu Gerakerja Kumpulan

  • Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid

  tahun 1.

  • Memupuk semangat kerjasama dengan cara menetapkan dan

  mencapai matlamat kolaboratif.

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  13/18

  d. Minggu Ketiga : Minggu Kemahiran asas

  • Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan

  pembelajaran KSSR yang menyeronokkan.

  • Mengesan potensi murid-murid melalui Sembilan bidang yang

  ditekankan dalam pendidikan pra sekolah.

  • Meningkatkan potensi diri dalam bidang kognitif dan

  bahasa,psikomotor,zikal dan sosioekonomi secara beransur-

  ansur dan bersistematik.

  • Menggunakan kemahiran yang ada u ntuk perkembangan diri

  yang berterusan.

  • Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan

  potensi diri mereka.

  • Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan

  kognitif dan sosial antara m urid.

  • Memulakan pengajaran dan pembelajaran KSSR yang

  bersepadu melalui pendekatan yang sistematik.

  C.Matlamat

  a. Persediaan Awal

  • Mengenal bilik darjah

  • Mengenal sekolah

  b. Minggu pertama : Minggu Orientasi

  • Siapa saya?

  • Siapa kawan saya?• Siapa guru saya?

  • Mana sekolah saya?

  c. Minggu kedua : Minggu Gerakerja Kumpulan

  • Apakah yang kami boleh buat bersama?

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  14/18

  d.Minggu ketiga : Kemahiran asas

  • Kami seronok belajar den gan keyakinan

  Matlamat kolaboratif

  “Kami Menyediakan persekitaran sekolah yang menyeronokkan”

  JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP PROGRAM TRANSISI DAN

  GURU PENYAYANG TAHUN SATU 2015

  Pengerusi : Pn. Norsilawati Bt Ishak

  ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Salmah bt Ahmad

  ( GP 1 )

  N. Pengerusi 1 : !n. Abd "ashid B. #ohd "awter

  ( GP $!# )

  Pen%elaras : Pn. "usni&a Bt Sidik

  Setiausaha : Pn. Nor "ahini&a Bt Abd Ghani

  Bendahari : Pn. #awar Binti $ussein

  A' : Pn.$ilali%ah Bt mar

  Pn. Susan Selladurai

  Pn. aharah bt Ahmad

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  15/18

  S+&' '/ T*G'S "'& '5,/ (')'T'& K*'S' 6/&',+ T '&S/S/ 0123

  "9' S 3"2"4 T0/"SPengacara

  Pn. 3urul ?arahiyyah Mengacarakan majlis

  Persiapan dewan 4 Siarayan. 'ennedy a@l 'amihn. 'rishnakumar

  Menyediakan siaraya

  Menyediakan kerusi meja untuk tetamu

  %ack"ropPn. Susan Selladurai:ik Manggalam

  Membuat backdrop di de an terbuka

  PersembahanPn. 3urul "inda 7intiPn. Siti 6ajar bt 5aakob Melatih persembahan untuk setiap kelas

  Pertandingan Melukis

  Pn.Ma ar bt 6ussein.

  Pn. 2usydiatul 6usna binti2oslyPn. 9usteena binti Salleh

  Menyediakan lukisan

  Mengendalikan pertandinganMemilih Pemenang

  5adiahPn. 2usniza binti Sidik Menyediakan hadiah untuk

  Persembahan dan pertandingan melukis

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  16/18

  Pn 6iliyah bt ;mar

  Kawalan Murid

  n. 'ennedy a@l 'amih

  Semua guru tahun 1 yangterlibat

  Mengatur dan Menga al murid-murid di

  de an semasa majlis berlangsung

  "okumentasi

  Pn.Suhaibah binti "bd 2ahim Mengambil gambar dan menyediakanlaporan

  'T* $' ' M'(,/S P+&*T*P P .G 'M T '&S/S/ "'&

  G* * P+&7'7'&G T'5*& 2 0123 !

  5' / (*M''T 800 ('&*' / 0123 9

  M"S" "'T4>4T4 T438"'"3 T MP"T

  +.!A-B.AA

  B.1(

  B.!A

  B.(A

  C.1(

  -7acaan 5assen

  Pengurusan 'elas• "mbil 'edatangan• Mengemas kelas

  Senamrobik

  Persembahan murid nyanyian lagunegaraku aguPulau Pinang aguSekolah

  /uru kelas

  /uru mataPelajaran

  /uru matapelajaran Tahun 1

  /uru matapelajaran Tahun 1

  'elas

  'elas

  8e anterbuka

  8e anterbuka

  8e anterbuka

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  17/18

  C.!(

  1A.A(

  0capan guru besar dan penyampaianhadiah

  2 6"T

  'elas seperti biasa

  /uru matapelajaran Tahun 1

  'antin

  'ela

  'nggaran Perbelan aan

  1 6adiah pertandingan melukis A D 2M &.AA 2M BA.AA

  6adiah persembahan Pertama - 2M !A.AA

  'edua - 2M !A.AA 'etiga - 2M !A.AA Saguhati - 2M !A.AA

  ! 6adiah saguhati 1AA D 2M!.AA - 2M !AA.AA

  (*M,'5 M :11!11

  8isediakan oleh 8isemak ;leh 8isah kan oleh

  ----------------------- EEEEEEEEE.. EEEEEEEE

  $ *S&/;' %/&T/ S/"/K9 8P&! S',M'5 %T '5M'"98P&&. S/,')'T/ %T /S5'K9

  P 35 "2"S T2"3S4S4 P'.P 3T"8742"3 /020 7 S"2 S'S2

 • 8/18/2019 Program Transisi Thn 1(1)Laporan 2016

  18/18

  L A M P I RA N 2