Click here to load reader

Pripreme BOS

  • View
    1.308

  • Download
    23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PIS PRIPREMA

Text of Pripreme BOS

Nastavna jedinica: Gramatiki red rijei u reenici- povezivanje rijei i reenica u smislenu cjelinu

Nastavna jedinica: Gramatiki red rijei u reenici- povezivanje rijei i reenica u smislenu cjelinu

Tip asa: obrada novog sadraja

Opi cilj asa: nauiti uenike da pravilno povezuju rijei u smislenu cjelinu pazei na primjenu pravila pisanja prema gramatikom redu

Zadaci:

obrazovni: upoznavanje novog teksta, formiranje predstava o pravilnom gramatikom redu, povezivanje rijei u smislenu cjelinu

odgojni: razumijevanje sadraja teksta, primjena pravopisnih pravila na konkretnim zadacima

funkcionalni: osposobljavanje uenika da uoavaju, prepoznaju i identificiraju nepravilnu smislenu cjelinu a zatim je pravilno poritaju i zapiu; razvijanje senzornih i intelektualnih sposobnosti uenika

Nastavne metode: razgovor, demonstracija, metod rada sa tekstom

Oblici rada: frontalni, individualni

Nastavna sredstva: tekst sa strane 24, kartice sa rijeima

ARTIKULACIJA ASA

Uvodni dio

Svaki uenik izvue rije i grupa proita reenicu koju je stvorila.

( Neke reenice e imati smisla a neke ne.)

Uoiti razliku meu nepravilnim i pravilnim reenicama.

*Postaviti pravilan gramatiki red u reenici.

Najaviti cilj asa: Sada u proitati dio teksta koji se zove Izokrenuta pria.

Glavni dio

itanje prie u cjelini.

-Kakva je ovo pria? Zato je smijena?

-Sada ete vi pravilno zapisati reenice iz teksta.

-Svaki uenik prepisuje po jednu reenicu pravilno.

-itanje pravilno napisanih reenica.

-Sadrajna analiza prie na pitanja na strani 25.

Zapii i zapamti: Da bi nas drugi razumjeli, rijei koje govorimo ili piemo trebaju biti jasne, razumljive i pravilno poredane.

Zavrni dio

ta smo nauili?

Kruno itanje prie- pravilno poredanih rijei u smislenu cjelinu.

( PRAVILNA) IZOKRENUTA PRIA - BRANKO OPI

Tek je sunce izilo iza brda, a ia skoi iz prostranog kreveta, navue opanke na noge, stavi kapu na glavu i otvori vrata na kui. Gle, noas je kia dobro pokvasila zemlju, zaueno proguna ia suui brk, pa brzim korakom pouri niz dvorite, istjera kravu iz tale i ree:Rogata kravo, idi pasi na zelenoj livadi, a ja u put pod noge, pa u poi u umu da donesem drva...

Nastavna cjelina: Pravogovor i pravopisNastavna jedinica: Pisanje upitne rijece LI u upitnim reenicama

Tip asa: obrada novog sadraja

Opi cilj asa: nauiti uenike da pravilno govore i primjenjuju pravposina pravila u rjeima i reenicama, razumiju proitani sadraj i razlikuju reenice po znaenju

Zadaci:

obrazovni: upoznavanje novog sadraja, objanjenje upotrebe rijece LI u rijeima i reenicama, formiranje predstava o upitnim reenicama

odgojni: usvajanje pravopisnih pravila i razumijevanje njihovog znaenja

funkcionalni: osposobljavanje uenika da uoavaju i prepoznaju rijecu LI u rijeima i reenicama; primjenjuju znaje o upitnim reenicama na konkretnim primjerima, razvijaju senzorne i intelektualne sposobnosti

Nastavne metode: aktivno uenje kroz igru, razgovor, demonstarcija, rad sa tekstom

Oblici rada: kombinovani

Nastavna sredstva: radni listii, kartice- rijei, grafofolija, grafoskop, aplikacije

ARTIKULACIJA ASA

Uvodni dio

Na svakom stolu su ostavljene kutije sa rijeima.

Igra: Izvuci rijei i sastavi reenicu ( rad u grupi)

Od izvuenih rjei grupa sastavlja reenicu:

Asim vozi crveni auto.

Sunce jako grije i pri.

Djeca igraju lopte.

Ribe plivaju u vodi.

U travi je procvjetala ljubiica.

- Kakve su ovo reenice? Kako znate da su to izjavne reenice?

Svoju reenicu pretvori u upitnu reenicu!

Da li Asim vozi crveno auto?

Kako Asim vozi crveno auto? i sl.

- Kako znate da je to upitna reenica? Kakav znak stoji na kraju upitne reenice?

(Na pripremljenom stolu su gramatike kutije)

IZJAVNE REENICE- zeleni papir UPITNE REENICE- uti papir

U ove kutije razvrstati izjavne i upitne reenice

Prozivam lanove grupa koji donose kartice i popunjavaju kutije. Postavljam plakat upitne reenice i najavljujem cilj:

UPITNE REENICE

RIJECA LI

UPITNIK

?

Glavni dio

Molim uenike da izvuku svoju upitnu reenicu i proitaju je.

Reenice sa rijecom LI izdvajam i lijepim na tablu.

KAKO JE NAPISANA RJEICA LI? (odvojeno)

Molim uenike da to prije otkriju reenice i pravilno ih zapiu.

ZADACI GRUPA: Napii pravilno i stavi znak!

I MoeliTahirnaizlet / Dalivolitejesti

II Postojilidruginazivzabiblioteku / Nalaziliseonaublizinitvojekole

III Volilisvogpsauu / Volilijestisladoled

IV Hoelidoikui / Idemolinautakmicu

itanje listia grupa i ispravljanje greaka.

Nagraditi grupu sa njavie tanih reenica.

Provjeru izvriti pomou grafofolije i grafoskopa.

Zavrni dio

( ta smo nauili?)

Postavljanje pravila na tablu: UPITNA RJEICA LI UVIJEK SE PIE ODVOJENO OD RIJEI KOJE ISPRED NJE STOJE ALI SE ZAJEDNO SA NJIMA IZGOVARA.

Uenici prepisuju zapis sa table.

Domaa zadaa: Napravi pitanja od reenica na strani 31.

Nastavna cjelina: Interpretacija knjievnog teksta u prozi

Nastavna jedinica: Ribar iz Cefalua- ani Rodari

Tip asa: obrada novog sadraja

Opi cilj asa: upoznavanje teksta sa karakterom bajke; slinosti i razlike stvarnih dogaaja, shvaanje teksta, itanje sa razumijevanjem dogaaja

Zadaci:

obrazovni: upoznavanje novog knjievnog teksta; objanjavanje pojma bajke, uoavanje stvarnih i nestvarnih dogaaja

odgojni: razumijevanje sadraja teksta i pojma bajke, razvijanje pozitivnih osjeanja, potenja, razumijevanja, tolerancije i ljubavi prema drugima i shvaanje smisla pouke prie

funkcionalni: osposobiti uenike da samostalno istrauju i izvode zakljuke; osposobitiuenike da izraajno itaju sa analizom teksta u grupi i individualno

Nastavne metode: aktivno uenje kroz igru, formiranje grozda, razumijevanje sadraja kroz kooperativno uenje, demonstracija, razgovor

Oblici rada: kombinovani- frontalni, grupni, individualni

Nastavna sredstva: slike tekstualnih cjelina, igrake sa morskim motivima, modeli amaca

ARTIKULACIJA ASA

Uvodni dio

EVOKACIJA (prisjeanje o temi): - Metod vrua olovka

jezero

TA ZNAM O RIBARIMA voda more rijeka pecanje ribe amac

hrana novac

Kroz razgovor o ribarstvu uenici se uvode u nastavnu jedinicu. Biranjem sliica, otkrivaju slova iz naslova upisujui njihovo poetno slovo.

ta elim saznati i kako?

- Ko je ani Rodari?

Upoznati uenike o piscu i djelima.

Igra: Pronai par ( formiranje grupa)

Uenici biraju dio slagalice sa motivima iz prie i trae svoje lanove grupe.

Glavni dio

Razumijevanje sadraja.

Uenici po grupama vade zadatke, a zatim izvjetavaju o uraenom zadatku. Svaka grupa ima dio teksta (cjeline), koji treba da proita i da naslov svom dijelu ( cjelini). Dopuniti listie dodatnim zadacima.

I grupa: Proitaj tekst! Zapii nestvarne likove ili dogaaje! Ilustriraj ih!

II grupa: Proitaj tekst i odredi temu prie ( O emu se govori u ovoj prii?; Kako se zove pria u kojoj se pojavljuju likovi iz mate koji ispunjavaju elje, pretvaraju kamen u zlato...?)

III grupa: Odredi mjesto i vrijeme odvijanja radnje u prii!

- proitaj tekst u sebi

IV grupa: Ko je glavna linost ( lik) u prii?

Poredaj njegove osobine i postupke!

( Glavna linost je prekrivena. Uenici sami pronalaze odgovore, a ako sami ne uspiju , otkrivamo dio papira)

V grupa: Ostali likovi su: ribica, morski djeai, mornari.

Proitaj tekst i zakljui koje su njihove osobine.

Razmisli o njihovim postupcima i ponaanju!

RIBICA MORSKI DJEAK MORNARI

Po zavretku rada grupa, uenici izvjetavaju i kae svoje radove na zid i sl.

Zavrni dio

TA SMO NAUILI?

Pria je napisana kao bajka. Javljaju se nestvarni likovi i dogaaji ( morski djeak, ribica koja ispunjava elje...)

TEMA: ivot siromanog ribara kojem je morski djeak ispunjavao elje i pretvorio ga u bogataa.

POUKA:

-Budi zadovoljan sa onim to ima!

-Ako ti neko pomogne, budi zahvalan.

-Ne trai hljeba nad pogaom!

Domaa zadaa: Nauiti lijepo itati priu!

Nastavna cjelina: Kultura izraavanja

Nastavna jedinica:Prepriavanje sa promjenom toka dogaaja- Ribar iz Cefalua

Tip asa: obrada novog sadraja

Opi cilj asa: Nauiti uenike da samostalno iznose svoje miljenje i mijenjaju tok dogaaja prie

Zadaci:

obrazovni: analiziranje prie po dijelovima (cjelinama); davanje naslova toku dogaaja; formiranje predstave i miljenja sa promjenom toka dogaaja

odgojni: razumijevanje proitanog teksta, uoavanje i razumijevanje pouke prie, razvijanje ljubavi prema stvaralakom miljenju, kreativnsoti i mati

funkcionalni: osposobljavanje za upotrebu i razvijanje senzornih, intelektualnih, motorikih i kreativnih sposobnosti; razvijanje kulture usmenog izraavanja i iznoenja vlastitog stava i miljenja

Nastavne metode: vrua olovka, razgovor, igranje uloga, aktivno uenje kroz igru i rjeavanje zadataka, demonstracija

Oblici rada: kombinovani

Nastavna sredstva: igrake, modeli od papira, flomasteri, papiri u boji, krede u boji, bojice

ARTIKULACIJA ASA

Uvod