PREVENCIJA ZLOUPOTREBE DROGA

  • View
    159

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of PREVENCIJA ZLOUPOTREBE DROGA

PREVENCIJA ZLOUPOTREBE DROGA

Tanja Todorovi 56/10z Danka Baji 60/10z

PREVENCIJA

Prevencija ili preventiva je, u izvornom znaenju, spreavanje neke bolesti ili poremeenog ponaanja ili pojave koja ostavlja posledice po neke osobe ili grupe. Obino se govori o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji.

DROGA

Droga je prirodna ili sintetika hemijska supstanca koja utie na promene u fiziolokim i psihikim (intelektualnim, emocionalnim i motivacionim) funkcijama, bitno menja ponaanje.

DROGA-KLJU

RAJA ZA

VRATA PAKLA

PODELA DROGADEPRESORI STIMULANSI HALUCINOGENI KANABINOIDI

opijum i njegovi prirodni i sintetiki derivati prirodni: morfin i kodein polusintetski: heroin sintetski: Matadon, Heptanon sedativno-hipnotike supstance anksiolitici i sedativi: Bensedin,Tranex, Bromazepam, Libriju, Loram hipnotici: barbiturati, Mogadon analgetici: Trodon, Valoron, Novalgetol inhalanti organski rastvarai, lepila, petrolej, benzin,neke boje i lakovi i td.

koji primarno deluju na CNS amfetamin kokain extasy koji primarno deluju na simpatiki nervni sitem nikotin kofein khat

LSD fenciklidin (PCP - "Aneoski prah") antiholinergina sredstva: Akineton, Artene, Parkopan

derivati biljke indijske konoplje Cannabis sativa marihuana hai

UPOTREBA I ZLOUPOTREBA DROGA

Pojmom upotrebe droga oznaavamo povremeno uzimanje psihoaktivnih supstanci koje mogu uzrokovati oteenje telesnog i socijalnog statusa pojedinca,ali nije nuno da e do njih doi.

Pojmom zloupotreba droga oznaava se konzumiranje droga koje imaju tetne psihike,telesne i socijalne posledice za pojedinca i drutvo

RAZLOZI PRVOG UZIMANJA DROGA

radoznalost; druenje sa narkomanima (ugledanja, imitacija, indentifikacija), esto u vidu elje za ouvanjem prijateljstva sa vrnjacima koji uzimaju drogu; sugestija induktora (starijeg, iskusnijeg narkomana); lina nesigurnost; u cilju samoanalize; potreba za dokazivanjem zrelosti buntovnitvo; oslobadjanje od oseanja dosade; nespremnost za suoavanje sa problemima u porodici ilI loih medjuljudskih odnosa u uem ili irem okruenju i koli

RAZLOZI KASNIJE ZLOUPOTREBE DROGA

oseanje prijatnosti; iekivanje izuzetnog efekta droge; bekstvo od stvarnosti; elja za euforinim efektima; lina nesigurnost;

PROBLEMI IZAZVANI KORIENJEM DROGA tetnost

po zdravlje problemi sa zakonom finansijski problemi drutveni problemi

POSLEDICE ZLOUPOTREBE DROGA

POSLEDICE ZLOUPOTREBE DROGA

POSLEDICE ZLOUPOTREBE DROGA

POSLEDICE ZLOUPOTREBE DROGA

NIVOI PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA

PRIMARNA PREVENCIJASEKUNDARNA PREVENCIJA TERCIJARNA PREVENCIJA

PORODICA KAO FAKTOR PREVENCIJE

ULOGA PORODICE U PREVENCIJI

Budite

roditelj svojoj deci, a kad odrastu budite drugovi!

ULOGA PORODICE U PREVENCIJI

Mogu ti dopustiti slobodu,ali ne mogu snositi odgovornost za ono to ini.Mogu te pouavati da razlikuje dobro i zlo,ali ne mogu birati umesto tebe. Mogu ti davati savete,ali ne mogu ih prihvatiti umesto tebe.

ULOGA PORODICE U PREVENCIJI

Mogu te upozoriti na opasnosti droge,ali te ne mogu spreiti da je uzme. Mogu ti govoriti o grekama,ali te ne mogu spreiti da pogrei. Mogu ti pokazati pravi put,ali te ne mogu prisiliti da njime ide. Mogu ti rei kako da ivi,ali ne mogu iveti umesto tebe

OBRAZOVNE USTANOVE KAO FAKTOR PREVENCIJE

ZAJEDNICA KAO FAKTOR PREVENCIJE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO FAKTORPREVENCIJE

26. Jun Svetski dan borbe protiv narkomanije Tvoj ivot, tvoje okruenje - nema mesta za droge

ZAKONODAVSTVO KAO FAKTOR PREVENCIJE

Jedinstven nain da zavrite svoju karijeru i pre njenog poetka

SLOBODNO VREME MLADIH KAO FAKTOR PREVENCIJE

PREVENCIJA KROZ RADIONICEZA i PROTIV- STAVOVI

Marihuana je laka droga Nije opasno jednom probati drogu Mogue je smanjiti problem narkomanije u drutvu O drogama moe da pria samo onaj ko ih je probao. Cilj: osveivanje sopstvenih stavova uesnika. Uvianje zbog ega neko moda razmilja drugaije od njih. Podsticanje nediskriminatornog stava prema zavisnicima. Sticanje tanih informacija u vezi sa PAS i njihovim korienjem, razbijanje predsrasuda.

RECI NE DROGAMA !!!

Re NE je jedna od najkraih u naem jeziku,ali u njoj ima mnogo snage NE je izjava nezavisnosti ljudskog bia NE- je tvrava karaktera NE-je kontrola volje

NE- je uvar samopotovanja NE-je front koji titi porodicu NE-je re koja mlade uva da ih ne odnese val poude,zadovoljstva i poroka!

RECI BRE: DROGA NE !

HVALA NA PANJI !