of 8 /8
7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij http://slidepdf.com/reader/full/prekrcajna-odg-za-1-kolokvij 1/8  

Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

 • Author
  bane

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  1/8

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  2/8

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  3/8

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  4/8

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  5/8

  1.kolokvij

  1.Provjeraznanjatrakastitransporteri

  5. Definiraj otpor kretanja transportne trake bez tereta, skiciraj.

  6. to moraju osigurati ukrcajne naprave? Koji je razlog upotrebe reetkastog dna kodukrcajnih naprava pri transportu sipke robe. Skiciraj.

  Ukrcajne naprave moraju osigurati:

  ravnomjeran dovod materijala dovod materijala bez oteivanja trake Najee lijevci i ljebovi nagnuti u smjeru trake da materijal postigne brzinu trake. Za tvrde materijale sa reetkastim

  Ukrcajno iskrcajne naprave reetkastim dnom . Sitni materijal propada i stvara tanki sloj koji titi traku od krupnih komada. titnici sa strane vraaju odbijeni materijal.

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  6/8

  7. Koji su kutovi koji se koriste kod prorauna kosih valjaka? Skiciraj traku s kosim

  valjkom.

  Kutovi kod kosih valjaka:

  a) za nosive valjke = 20, 25, 30, 35, 45 (iznimno 55)b) za povratne valjke = 10Kut zakoenja (u tlocrtu) = 0 3 ovisno o brzini trake

  8. Skiciraj transportni transporter te navedi i oznai sve dijelove.

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  7/8

  9. Napii izraz za uin sipkog materijala i objasni osnovne dijelove jednadbe.

  10. O kojim bitnim veliinama ovisi Uin?

  Uinak prekrcajnih sredstava ovisi o bitnim veliinama kao to su:

  brzina premjetanja tereta,

  duljina transportiranja, kut nagiba (uspon), tip transportera

  11. to radimo u sluaju proklizavanja trake, objasniti problem proklizavanjatransportne trake.

  Do proklizavanja trake dolazi u trenutku kada je trenje izmeu gume i pokretnog bubnjapremalo. U tom sluaju potrebno je: poveati obuhvatni kut trake oko pogonskogbubnja.

  postaviti gumu na bubanj i tako poveati trenje. postaviti dodatne valjke ispod trake iutege na traku izmeu tih valjaka. postaviti gumene trake s utorima.

  12. Kako se rauna ukupan otpor sila kod transportnih traka, pogona? Skicirati sile utraci.

 • 7/23/2019 Prekrcajna - Odg Za 1. Kolokvij

  8/8

  13. Koja je osnovna zadaa kreatora sustava transporta?

  Osnovna zadaa kreatora sustava transporta jest dobro poznavanje:

  transportnih sredstava

  svojstava tehniki pripremljene robe za transport organizacijskih mogunosti sudionika transporta.

  14. Objasni pojam nasipnog kuta. Simboli Qs i Qsv oznaavaju razliite pojmove objasnikoje i navedi mjerne jedinice.

  Nasipnikut

  Materijal pri nasipanju zbog meusobnog trenja estica oblikuje stoac. nasipni kut (kut unutranjeg trenja) Nasipni kut je vezan sa koeficijentom trenja odnosom: =tan.

  Nasipni kut pri mirovanju je vei nego pri transportu trenjom se smanjuje.

  15. Definiraj snagu potrebnu za kretanje trake i tereta ovisi o pogonskoj sili F0 i brzinitrake.