Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

Embed Size (px)

Text of Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  1/35

  KELOMPOK PBL A - 1

  PANCA

  SKENARIO IIIBERCAK MERAH &GATAL

  SELANGKANGAN

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  2/35

  KELOMPOK A - 1

  Ketua : Aiman Idru A!ata "11#$#1%#1'

  Se(ertari : Benin) Ir*amna "11#$#1%#+' An)),ta :

    Ai..a /ara* Putri "11#$#1%##%'

    Amirt*a Muti(aari "11#$#1%#$$'

    A.unin)t.a Tri Handini "11#$#1%##'

    D*armanin) Etu 0irat., "11#$#1%#1'

    E!ia R,ani "11#$#1$#+2'

    Intan Mare!a "11#$#1%1%3'

    4a5an) Permana Su*an "11#$#1$1%3'

    Lat*i6a Nai!a*ari "11#$#1%12'

    Lu7ianti "11#$#1%1'

   

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  3/35

  SASARAN BELA4AR

  SASARAN BELA4AR

  1. Memahami dan Menjelaskan Anatomi Kulit2. Memahami dan Menjelaskan Fungsi Kulit

  3. Memahami dan Menjelaskan Etiologi dan Patosiologi In!eks

  $. Memahami dan Menjelaskan %anda dan &ejala

  '.Memahami dan Menjelaskan Diagnosis dan Diagnosis (andi

  ). Memahami dan Menjelaskan Peme#iksaan Penunjang

  *. Memahami dan Menjelaskan %atalaksana

  +. Memahami dan Menjelaskan Ca#a Menjaga Kesehatan Kulit MPandangan Islam

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  4/35

  ,I 1 Anatomi kulit

   %e#di#i da#i e-ide#mis de#mis dan hi-ode#mis

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  5/35

  Kulit

  (e#dasa#kan te/al ti-isn0a la-isan e-ide#mis

  Kulit te/al e-ide#mis da-at di/edakan atas ' la-isan

  Kulit ti-is st#atum ko#neum te#di#i da#i /e/e#a-a la-is tanduk ti-is st#atum lusidum tidak te#lihat st#atum g#anulosuhan0a te#di#i da#i satu sel st#atum s-inosum tidak te#lalu le/ast#atum ge#manitium sama te/aln0a dengan kulit te/al

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  6/35

  E-ide#mis

  Epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk 

  Mempunyai 4 macam sel :Keratinosit, melanosit, sel langhans dan sel merkel

  Terbagi atas 5 lapisan: stratum korneum,stratum lusidum, stratum granulosum,

  stratum spinosum, stratum basale

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  7/35

  ,a-isane-ide#mis

  Disusun oleh P#oto-lasma Mitosis

  4t#atumko#neum

  4el ge-eng 0angmati dan tidak/e#inti

  (e#u/ahmenjadi ke#atin

  5

  Stratumlusidum

  ,a-isan selge-eng tan-a inti

  (e#u/ahmenjadi -#otein6eleiden7

  5

  Stratumgranulosum

  2 atau 3 la-is selge-eng /e#inti

  (e#/uti# kasa#0ang te#di#i da#iataske#atohialin

  5

  Stratumspinosum  %e#di#i da#i sel-ol0gonal /e#inti P#oto-lasman0a je#nih ka#enamengandungglikogen

  8

  Stratum basale sel 9 sel ku/oid/e#inti

  /asolik 8

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  8/35

  De#mis

  Me#u-akan la-isan di/a:ah e-ide#mis.

   %e#di#i da#i ja#ingan ikat 0ang te#di#i da#i 2 la-isan

  ,a-isande#mis

  ,etak Kandungan

  4t#atum-a-ila#e

  Menonjol kee-ide#mis

  (e#isi ujung se#a/ut sa#a! dan-em/uluh da#ah

  4t#atum#etikula#e

  Menonjol kesu/kutan

  se#a/ut5se#a/ut -enunjang6kolagen elastin #etikulin7matiks 6;ai#an kental asamhialu#onat dan kond#oitinsul!at se#ta /#o/las7

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  9/35

  De#iat e-ide#mis -adade#mis

  1. Folikel rambut2. Kelenjar keringat

  Kelenja# me#ok#in

  . te#da-at disemua kulit

  . Mele-askan ke#ingat se/gai #eaksi -enngkatan suhu lingkungan dan suhu tu/uh.

  . Ke;e-atan sek#esi ke#ingat dikendalkan oleh sa#a! sim-atik.

  Kelenja# A-ok#in

  . %e#da-at di aksil anus sk#otum la/ia ma0o#a dan /e#mua#a -ada !olikel #am/ut

  . Kelenja# ininakti! -ada masa -u/e#tas-ada :ani a akan mem/esa# dan /e#ku#anhaid

  3. Kelenjar sebacea

  (e#!ungsi mengont#ol sek#esi min0ak ke dalam #uang anta#a !olikel #am/ut dan /ata

  0ang akan melumasi #am/ut sehingga menjadi halus lentu# dan lunak

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  10/35

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  11/35

  Ram/ut %ambut tersusun atas & lapisan konsentris :

  '( Medula)( Korteks

  &( kutikula

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  12/35

  LI $ Mema*ami dan Men5e!a(an /un)i K

  1. P#oteksi te#hada- gangguan sis mekanis kimia

  2. A/so#/si3. Eks#eksi

  $. Pe#se-si

  '. Pengatu#an suhu tu/uh

  ). Pem/entukan -igmen

  *. Ke#atinisasi

  +. Pem/entukan =itamin D dengan /antuan sina# m

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  13/35

  1.3 Etiologi dan Patosiologi

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  14/35

  Mikosis

  1.P#o!unda2.4u-e#;ial

   mi(,i 8r,6unda adalah -en0akit 0ang dise/a/kan oleh jamgejala klinis te#tentu di /a:ah kulit misaln0a t#aktus intestinali#es-i#ato#ius t#aktusu#ogenital susunan ka#dioaskula# susunsent#al otot tulang dan kadang kulit

  mi(,i u8er9ia! adalah -en0akit jamu# 0ang dise/a/kan0ang han0a menginasi ja#ingan su-e#sialis 0ang te#ke#atinisa#am/ut dan kuku7 dan tidak ke ja#ingan 0ang le/ih dalam dan dua golongan 0aitu de#matotosis dan non5de#matotosis de#mmem-un0ai enim 0ang da-at men;e#na ke#atin.

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  15/35

  Mikosis -#o!unda

  1; miet,ma : dise/a/kan oleh jamu# A;itnom0;etes dan N

  $; S8,r,tri(,i : dise/a/kan oleh jamu# 4-o#ot#i;hium s;

  %; Kr,m,mi(,i dise/a/kan oleh jamu# 0ang /e#:a#na.

  2; =i),mi(,i> /i(,mi(,i> Mu(,rmi(,i : Pen0akit jte#di#i atas /e#/agai in!eksi 0ang dise/a/kan oleh /e#ma

  jamu# -ula 0ang taksonomin0a dan -e#anann0a masihdidiskusikan.>0gom0;etes meli-uti /an0ak gene#a 0aituMuRhio-us A/sidiaMo#tie#ella dan Cunning5 hamella.

  Mik i 4 i l

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  16/35

  Mikosis 4u-e#;ial

  A. N?N DERMA%?FI%?4I4

   %INEA =ER4IC?,?R %inea e#sikolo#@Pit0#iasis e#sikolo# adalah in!eksi #ingan 0ang se#ing te#jadi dise/aMalaseia !u#!u#.

   PIEDRAMe#u-akan in!eksi jamu# -ada #am/ut se-anjang ;o#ong #am/ut 0ang mem/e#ikan di lua# -e#mukaan #am/ut te#se/ut. %e#di#i da#i dua ma;am Pied#a -utih -en0e/a/n0a adalah Pied#aia /eigeli .Pied#a hitam -en0e/a/n0a adalah Pied#aia ho#lal.

  ?%?MIK?4I4?tomikosis adalah in!eksi jamu# -ada liang telinga /agian lua#. Pen0e/a/ /iasan0a jkontaminasi 0aitu As-e#gillus s- Muko# dan Penisilium.

   %INEA NI&RA %inea nig#a ialah in!eksi jamu# su-e#sialis 0ang /iasan0a men0e#ang kulit tela-ak kdengan mem/e#ikan :a#na hitam sam-ai ;oklat -ada kulit 0ang te#se#ang.Pen0e/aKlados-o#ium :emeki dan jamu# ini /an0ak men0e#ang anak5anak dengan higiene ko#ang5o#ang 0ang /an0ak /e#ke#ingat.

  ( DERMA%?FI%?4I4

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  17/35

  (. DERMA%?FI%?4I4 De#matotosis dise/a/kan jamu# golongan de#matota 0ang te#di#i da#i tiga gen

  0aitu genus Mik#os-o#on %#ikoton dan E-ide#moton

  -em/agian de#matotosis se/agai /e#ikut

   1; Tinea (a8iti  /ila men0e#ang kulit ke-ala ;lan #am/ut .$; Tinea (,r8,ri  /ila men0e#ang kulit tu/uh 0ang /e#am/ut 6glo/#ous skin7.

  %; Tinea (ruri  /ila men0e#ang kulit li-at -aha -e#ineum sekita# anus da-at me

  dae#ahgluteus -e#ut /agian /a:ah .

  2; Tinea manu dan tinea 8edi  (ila men0e#ang dae#ah kaki dan tangan te#uta

  dan kaki se#ta sela5selaja#i.

  ; Tinea ?n)uium : /ila men0e#ang kuku .

  3; Tinea Barae : /ila men0e#ang dae#ah dagu jenggot jam/ang dan kumis.

  +; Tinea Imri(ata : /ila men0e#ang selu#uh tu/uh dengan mem/e#i gam/a#an kl

   

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  18/35

  PATO/ISIOLOGI

  Ca#a -enula#an jamu# da-at se;a#a angsung mau-un tidak langsung.Penula#an langsung da-at se;a#a !omitis e-itel #am/ut 0ang mengandung jamu# //inatang atau tanah.Penula#an tidak langsung da-at melalui tanaman ka0u 0ang d-akaian de/u.Agen -en0e/a/juga da-at ditula#kan melalui kontaminasi dengan -aks-#ei -ende#ita atau autoinokulasi da#i tinea -edis tinea inguium dan tinea manum

  1. "amu# ini menghasilkan ke#atinase 0ang men;e#na ke#atin sehingga da-at memust#atum ko#neum.

  2. In!eksi dimulai dengan kolonisasi hi!a atau ;a/ang5;a/angn0a didalam ja#ingan k

  3.

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  19/35

  (e/e#a-a !akto# 0ang /e#-enga#uh te#hada- tim/uln0a kelainan di kulit adalah

  1. Fakto# i#ulensi da#i de#matota=i#ulensi ini /e#gantung -ada anitas jamu# a-akah jamu# ant#o-olik oolik geoini massing5masing jamu# /e#/eda -ula satu dengan 0ang lain dalam hal anitas mau-un /agian5/agian da#i tu/uh misaln0a Trichopyhton rubrum ja#

  #am/ut Epidermophython fuccosum -aling se#ing men0e#ang lia-t -aha /agian da

  2. Fakto# t#aumaKulit 0ang utuh tan-a lesi5lesi ke;il le/ih susah untuk te#se#ang jamu#.

  3. Fakto# suhu dan kelem/a-anKedua !akto# ini jelas sangat /e#-enga#uh te#hada- in!eksi jamu# tam-ak -ada lokadimana /an0ak ke#ingat se-e#ti -ada li-at -aha sela5sela ja#i -aling se#ing te#se#an

  $. Keadaan sosial se#ta ku#angn0a ke/e#sihanFakto# ini memegang -e#anan -enting -ada in!eksi jamu# dimana te#lihat insiden -egolongan sosial dan ekonomi 0ang le/ih #endah se#ing ditemukan da#i-ada golonga/aik.

  '. Fakto# umu# dan jenis kelamin . 

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  20/35

  LI;2; TANDA DAN GE4ALA

  Tinea (a8iti1. Non5inBamasi atau g#a0 -at;h2. (la;k dot3. Ke#ion$. Faus

  Tinea arae 1. Ram/ut da-at #ontok dan -atah2. eksudat -us dan k#usta menutu-i

  -e#mukaan kulit 6ke#ion ;elsi7.

  3. Ram/ut mudah di;a/ut dan tidak sakit.$. Demam dan malaise ja#ang te#jadi

  i i1. Ruam kulit 6-olimo#7 dengan /agian te-i

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  21/35

  Tinea un)uium6- 7 g g -

  le/ih akti! dan /agian tengah le/ih tenang2. dise#tai #asa gatal

  Tinea (ruri

  1. Mula 9 mula lesi ini /e#u-a /e#;ak e#itematosgatal 0ang lama kelamaan meluas sehingga meli-uti sk#otum -u/is glutea /ahkan s-aha.

  2. %e-i lesi akti! -olisiklis ditutu-i skuama dan k9 kadang dise#tai dengan /an0ak -a-ul e#itemesikel ke;il 9 ke;il.

  3. Pada /entuk k#onis lesi kulit han0a /e#u-a /mene/al hi-e#-igmentasi dengan sedikit skuam$. E#osi dan kelua#n0a ;ai#an /iasan0a aki/at ga#u

  Ti di di i li i j i d lih

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  22/35

  Tinea 8ediet manum

  1. Inte#digitalis Dianta#a ja#i $ dan ' te#lihat su#a 0sisik halus dan ti-is. kulit -utih dan #a-uh Da-sekunde# oleh /akte#i sehingga te#jadi selulitis dan

  2. Moccasin oot : Pada selu#uh kaki da#i tela-ak-unggung kaki te#lihat kulit mene/al dan /e#sisik/edak. E#itema #ingan dan te#lihat -ada /agian te-dilihat -a-ul dan kadang5kadang esikel

  3. =esiko/ulosa Diamete# esikel le/ih /esa# da#i 3atau /ula -ada kulit ti-is ditela-ak kaki dan a#ea -e

  $. %i-e akut ulse#asi tela-ak kaki dan te#kait denke#usakan kulit. esikel -ustul dan ulkus /e#nanah 0

  Tinea K,r8,ri 1. lesi /ulat atau lonjong dengan te-i 0ang a/e#;ak5/e#;ak da-atmele/a# mem/e#i g-olisiklika#sina#dan si#sina#.

  2. Pada /agian -inggi# ditemukan lesi 0ang akdengan e#itema adan0a -a-ul atau esikel -alesi #elati! le/ih tenang

  3. &ejala su/0ekti! 0aitu gatal dan te#utama jikakadang5kadang te#lihat e#osi dan k#usta aki/at g

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  23/35

  1.' Diagnosis dan DD

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  24/35

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  25/35

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  26/35

  ,I. ) Memahami dan MenjelaskanPeme#iksaan Penunjang

  ntuk in!eksi -ada jamu# ada /e/e#a-a metode se-e#ti-eme#iksan mik#osko-is dengan K?< 2 -eme#iksaanhisto-atologi dengan -e:a#naan PA4 6Pe#iodi; a;id s;hi7-eme#iksaan mik#osko-ik imunoBou#esens dengan -e:a#naan;al;oBou# -eme#iksaan PCR 6Polime#ase Chain Rea;tion7 danmetode kultu#. Namun -eme#iksaan 0ang /iasan0a te#sediadalam -#aktik klinis seha#i5ha#i adalah -eme#iksaan K?< 2

  metode -e:a#naan PA4 dan kultu# sedangkan untuk metodelainn0a da-at digunakan saat dalam -enelitian dan lain5lain.

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  27/35

  Pengam/ilan sam-e

  Pem/uatan sediaan

  Peme#iksaan

  BIOPSI

  Da-at digunakan untuk memmenegakkan diagnosis namudan s-esisitasn0a #endah.

  Pen)eatan den)an PeridPenge;atan dengan 6hematoGstain > jamu# akan tam-ak mmenggunakan 8en)eatan mi!7er jamu# akan tam-ak ;o6Hiede#keh# Mi;hael. 2+7. 

  PEMERIKSAAN KOH " PEMERIKSAAN DENGAN SEDIAAN BASAH '

  PEMERIKSAAN K?LT?R DENGANSABO?RA?D AGAR

  Peme#iksaan ini dilakukan denganmenanamkan /ahan klinis -ada mediumsa/o#aud dengan ditam/ahkan ;hlo#am-heni;ol

  dan ;0;loheGamide 6m0;o/0oti;5m0;osel7 untukmenghinda#kan kontaminasi /akte#ial mau-un jamu# kontaminan. Pe#/enihan -ada suhu 2$53C. Pem/a;aan diakukan dalam :aktu 153minggu. Koloni 0ang tum/uh di-e#hatikanmengenai :a#na /entuk -e#mukaan dan adaatau tidakn0a hi!a.

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  28/35

  Pemeri(aan Rea(i Imun,!,)i

  Dengan men0untikan se;a#a int#akutan sema;am antigen 0ang di/uat da#i#eaksi 687 /e#a#ti in!eksi oleh jamu# 687 misaln0a

  a; Rea(i tri(,9tin

  Antigen 0ang di/uat da#i -em/iakan t#ikotosis. (ila 687 /e#a#ti ada In!ek

  ; Rea(i *it,8!amin

  Antigen 0ang di/uat da#i -em/iakan

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  29/35

  L.I 7 Memahami dan

  menjelaskan tatalaksana

  infeksi jamur

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  30/35

  Fa#makologi 4imtomatis Antihistamin ;ontoh C%M

  Etiologi 5%o-ikal

    5 ?#al

   %o-ikal

  Ketokonaol

  4ediaan k#im 2 dan sam-o 2

  Mikonaol

  Indikasi de#matotosis tinea e#sikolo# dan kandidiasis mukokutan

  4ediaan k#im 2 dan /edak ta/u# digunakan 2G1 selama 25$ minggu

  K#im 2 untuk -enggunaan int#aaginal 1G1 -ada malam ha#i selama 1 minggu

  &el 2 untuk kandidiasis o#al

   %olna!tat 2 tolsiklat halo-#ogin de#iat5de#iat imidaol dll

  ? l

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  31/35

  ?#al &olongan iseo!ulin dosis

  Anak 1 mg@kg((@ha#i 6microsize7.

  '' mg@kg((@ha#i 6ultra-microsize7.

  De:asa '51 mg@ha#i

  E!ekti! te#hada- e-ide#mo-h0ton t#i;o-h0ton dan mi;#os-o#um

  Mengham/at mitosis sel muda dan mengganggu sintesis asam nukleat

  &olongan Ketokonaole dosis

  Anak 35) mg@kg((@ha#i.

  De:asa 1 ta/let 62 mg7@ha#i.

  (iasan0a 1 ha#i 5 2 minggu -ada -agi ha#i setelah makan

  Mengham/at enim sitok#om P$' -ada jamu# dan mengganggu sintesa e#goste#ol

   

  &olongan It#akonaole dosis

  Anak 35' mg@kg((@ha#i.

  N,n-6arma(,!,Menjaga dae#ah 0ang te#in!eksdan te#hinda# da#i sum/e#5sum/e %idak menggunakan -e#alatansama .Memakai -akaian 0ang ti-is.Memakai -akaian 0ang /e#/aha %idak memakai -akaian dalam

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  32/35

  K,m8!i(ai

  Pada -ende#ita %inea k#u#is da-at te#jadi kom-likasiin!eksi sekunde# oleh o#ganisme candida atau /akte#i.Pem/e#ian o/at ste#oid to-ikal da-at mengaki/atkan

  eksase#/asi jamu# sehingga men0e/a/kan -en0akitmen0e/a# 6Hiede#keh# 2127.

  Pr,)n,i

  Pe#kem/angan -en0akit de#matotosis di-enga#uhi

  oleh /entuk klinik dan -en0e/a/ -en0akitn0adisam-ing !akto#5!akto# 0ang mem-e#/e#at ataumem-e#ingan -en0akit. A-a/ila !akto#5!akto# 0angmem-e#/e#at -en0akit da-at dihilangkan umumn0a-en0akit ini da-at hilang sem-u#na.

  LI Mema*ami dan Men5e!a(an

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  33/35

  LI Mema*ami dan Men5e!a(anCara Men5a)a Kee*atan Ku!it

  Menurut Pandan)an I!am

  Perinta* menutu8 aurat Au#at diam/il da#i -e#kataan A#a/ LAu#ahL 0ang /e#a#ti keai/an.

  Manakala dalam istilah iah au#at dia#tikan se/agai /agian tu/uh/adan seseo#ang 0ang :aji/ ditutu- atau dilindungi da#i -andangan.

  Pe#intah menutu- au#at telah di#mankan oleh Allah s.:.t dalamsu#ah al5aha/ a0at 33

  Dan hendaklah kamu teta- di #umahmu dan janganlah kamu /e#hiasdan /e#tingkah laku se-e#ti o#ang5o#ang jahili0ah 0ang dahulu dandi#ikanlah shalat tunaikanlah akat dan taLatilah Allah dan Rasul5N0a.4esungguhn0a Allah /e#maksud hendak menghilangkan dosa da#ikamu dan mem/e#sihkan kamu se/e#sih5/e#sihn0a.

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  34/35

  Man!aat Menutu- Au#at 4elamat da#i ada/ Allah 6ada/ ne#aka7

    %e#hinda# da#i -ele;ehan

  Islam telah mengga#iskan /atasan au#at -ada lelaki dan :anita.Au#at asas -ada lemenutu- anta#a -usat dan lutut. Manakala au#at :anita -ula adalah menutu- seluke;uali muka dan ta-ak tangan.

  1; Aurat Keti(a Sema*.an)Au#at :anita ketika sem/ah0ang adalah menutu- selu#uh /adan ke;uali muka datangan.

  $; Aurat Keti(a SendirianAu#at :anita ketika me#eka /e#sendi#ian adalah /ahagian anggota -usat dan lutu/ahagian tu/uh 0ang tidak /oleh dilihat anta#a -usat dan lutut.

  %; Aurat Keti(a Berama Ma*ramPada asasn0a au#at seseo#ang :anita dengan mah#amn0a adalah anta#a -usat da-un /egitu :anita dituntut aga# menutu- mana5mana /ahagian tu/uh /adan 0ang

  menaikkan s0ah:at lelaki :alau-un mah#am sendi#i.

 • 8/17/2019 Ppt Pbl Skenario 3 Panca Indera

  35/35

  DAF%AR P4%AKA

  (aligni K =a#di =, (a#ega# MR et al. EGtensie tinea ;o#-o#is :ith -hotosensi

  Indian ". De#matol 2O'$'*5'O (udimulja nanda#. 21. Mikosis 6Ilmu Pen0akit Kulit dan Kelamin Ed.) -.+O51

  Pene#/it Fakultas Kedokte#an nie#sitas Indonesia.

  (ennet ".E. Antumi;#o/ial agents in &oodman Q &ilmans. (#unton ,., ,ao " %he Pha#ma;ologi;al (asis o! %he#a-euti;s 11th ed.--. 1232 6M;a:5