Click here to load reader

POLSKA W EUROPIE

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POLSKA W EUROPIE

Text of POLSKA W EUROPIE

Krakw, czerwiec 2012 r.

Projekt pod nazw:

Polska w Europie

Nazwa przedmiotu: Polska w Europie.

Prowadzcy: mgr Piotr Malec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wykonanie: Musia Natalia, Jwik Grzegorz, Kochana Artur, Dariusz Moso.

Rozdzia I - Oglne informacje o Polsce.Rzeczpospolita Polska, jest demokratycznym krajem Europy rodkowo-Wschodniej. Z dniem 1 maja 2004 r., zostaa wczona w poczet krajw czonkowskich Unii Europejskiej. Polsk zamieszkuje blisko 40 milionw obywateli, co daje 34. pozycj na wiecie oraz szst w Unii Europejskiej (UE) pod wzgldem liczby ludnoci. Pod wzgldem narodowociowym, naley do krajw wzgldnie jednolitych w kraju zamieszkuje ponad 93% Polakw. Kraj graniczy z Niemcami, Republik Czesk, Republik Sowacji, Litw, ktre podobnie jak Polska, s czonkami Unii, a take z Biaorusi, Ukrain i Rosj. Polska na pnocy swojego terytorium, ma szeroki dostp do Morza Batyckiego.

Produkt Krajowy Brutto Polski zanotowany w roku 2011r., wynis 765.6 miliardw dolarw, a przyrost PKB wynis 3.8%. Najwikszy sektor gospodarczy Polski stanowi usugi 63% produktu krajowego brutto, nastpnie przemys - 33,6% oraz rolnictwo - 3,4%. Wskanik bezrobocia waha si na poziomie 12%, a dug publiczny stanowi 56,7% PKB. W ubiegym roku inflacja uplasowaa si na poziomie 4% Wedug portalu ekonomicznego forsal.pl, Polska jest jednym z pastw Unii Europejskiej, ktry posiada wysoki potencja ekonomiczny w szczeglnoci zwraca si uwag na pozytywne perspektywy wzrostu oraz wiarygodny program konsolidacji finansw pastwowych. W porwnaniu do innych pastw ugrupowania, Polska ma dwukrotnie nisze bezrobocie ni w Hiszpanii, dug publiczny jest mniejszy ni u zachodniego ssiada Niemiec, deficyt handlu zagranicznego kraju, jest niszy ni we Francji, a tempo rozwoju jest jedno z najwikszych w Europie. Wedug autora artykuu, problem Polski ley w naturze ludzkiej i skonnoci do pesymizmu oraz niewiary we wasne siy.

Jednym z najbardziej miarodajnych czynnikw ekonomicznych, dziki ktrym moemy porwna kilka krajw, jest Produkt Krajowy Brutto per capita, tj. PKB mierzony na jednego obywatela zamieszkujcego na terenie danego kraju. Poniej na wykresie numer 1, mona znale zestawienie tego czynnika dla wszystkich krajw Unii Europejskiej w roku 2010 r.Wykres 1 Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkaca wg PPS.

rdo: http://cel.uek.krakow.pl/moodle/file.php/4734/PUBL_fol_polska_w_ue_2011.pdf

Na powyszym wykresie widzimy, e Polska naley znajduje si w ostatniej pitce pastw Unii Europejskiej pod wzgldem wielkoci poziomu produktu krajowego brutto per capita. W 2010 roku czynnik ten, wynis dla Polski 63% redniej wszystkich pastw Unii. Na najwyszej pozycji jest Luksemburg, ktrego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaca przewysza redni unijn ponad dwa i p razy. Ostatnie miejsce zajmuje Bugaria majca ponad 20 punktw procentowych niszy wynik ni Polska . Sytuacj t mona wyjani rnymi czynnikami takimi jak np. zacofanie gospodarcze, sabiej rozwinita gospodarka (efekty przynalenoci Polski do systemu komunistycznego zakoczonego dopiero 1989r.), krtsza pod wzgldem lat przynaleno do struktur europejskich etc.Polska dziki swojej centralnej pozycji w Europie, staa si jednym z gwnych krajw tranzytowych caej Unii Europejskiej. Po przystpieniu do Unii, inwestorzy z caej Europy zaczli na wielk skale lokowa swoje inwestycj w kraju nad Wis, gdy Polska staa si nie tylko kolejnym atrakcyjnym rynkiem zbytu, ale rwnie wiarygodnym partnerem handlowym.

Wykres 2 Obroty handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej w 2010r.

rdo: http://cel.uek.krakow.pl/moodle/file.php/4734/PUBL_fol_polska_w_ue_2011.pdf

Polska posiada szereg zasobw naturalnych. Do gwnych, wydobywanych surowcw mona zaliczy: wgiel, siarka, mied, gaz ziemny, srebro, ow, sl. Gwnym partnerem ekonomicznym pod wzgldem obrotw handlowych s Niemcy - ponad 30% wartoci eksportu i importu trafia do tego kraju. Polska, eksportuje gwnie maszyny i sprzt transportowy, wyroby porednie, przemysowe oraz ywno. W przypadku importu, wrd krajw europejskich wielkie zapotrzebowanie istnieje na produkty takie jak chemikalia, paliwa, sole mineralnie, smary i materiay pochodne. Najbardziej rozwinite brane, to przede wszystkim grnictwo wgla kamiennego, a take przemys stoczniowy, szko, tekstylia, oraz produkcja elaza i stali. W rolnictwie jestemy jednym z gwnych producentw ziemniakw, pszenicy, jaj, drobiu, misa wieprzowego oraz produktw mlecznych.

Pod wzgldem demograficznym, Polska podobnie jak wikszo krajw europejskich naley do pastw starzejcych si. W 2011r., 71,6% ogu spoeczestwa, stanowiy osoby w wieku produkcyjnym, dzieci do lat 15-stu stanowi 14,7% narodu, za osoby powyej 65roku ycia to 13,7%. Wiek statystycznej kobiety to 40 lat, a mczyzny 36 lat. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi -0,075%.Rozdzia II

1. Ocena Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Prezydencj Rady Unii Europejskiej nazywamy czas, w ktrym pastwa czonkowskie Unii przewodnicz posiedzeniom Rady UE oraz komitetw. Prezydencj peni kade pastwo czonkowskie w systemie rotacyjnym przez okres 6 miesicy.

1999r. na spotkaniu Rady Europejskiej w Helsinkach zaczto zastanawia si nad nowym systemem rotacji gwnie ze wzgldu na planowane powikszenie liczby czonkw Unii. Postanowiono, e grupa 3 pastw bdzie wsppracowa z Komisj Europejsk przez 1,5 roku . Prezydencja grupowa pozwala na skuteczne zrealizowanie celw przewodnictwa. Kade trio skada si z kraju czonkowskiego starej i nowej Unii oraz z jednego pastwa duego i dwch mniejszych.

Decyzja Rady Europejskiej, po wejciu do Unii Bugarii i Rumunii, ustalia nowy ad w sprawowaniu przewodnictwa w Radzie. Uwzgldnia ona 27 krajw czonkowskich i ich porzdek sprawowania prezydencji do koca skad naszego trio wchodz Krlestwo Danii oraz Republika Cypryjska. Jeszcze przed 1 lipca zorganizowano spotkanie premierw Danii i Polski z prezydentem Cypru na ktrym ustalono ptoraroczny program prezydencji w ktrym zawarto jego priorytety.

Cele prezydencji

Priorytetem naszego przewodnictwa w Radzie UE byo m. in. sfinalizowanie negocjacji z Chorwacj odnonie jej przystpienia do Unii oraz podpisanie traktatu akcesyjnego. Ponadto trio musiao zaj si nowym budetem Unii, sytuacj w pnocnej czci Afryki oraz znalezieniem sposobu na rosnce bezrobocie oraz ubstwo. Gwnym zadaniem okrelono wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siy politycznej wsplnoty. Realizacj tego zadania wyznaczy miay trzy priorytety okrelone w programie naszej prezydencji w Radzie UE: Integracja europejska jako rdo wartoci, Bezpieczna Europa oraz Europa korzystajca na otwartoci. Oto strategie Polski w ramach przewodnictwa:

W ramach pierwszego priorytetu naley:

dy do pogbiania rynku wewntrznego,

dziaa na rzecz wzrostu, wykorzystania kapitau intelektualnego Europy, ustali Wieloletnie Ramy Finansowe po 2013 roku.Bezpieczna Europa obejmuje:

zewntrzn polityk energetyczn, zreformowan Wspln Polityk Roln, wzmocnienie zarzdzania gospodarczego w Unii.Otwarto Europy ma polega na:

rozwoju Partnerstwa wschodniego wraz z polityk ssiedztwa,

partnerskiej wsppracy z krajami arabskiej wiosny oraz wspieraniu demokratycznej transformacji systemu,

powikszeniu Unii o Chorwacj, kontynuowaniu negocjacji z Turcj i Islandi oraz wspieraniu pastw Bakaskich w rozwoju m. in. przez nadanie Serbii statusu kandydata,

pobudzeniu wzrostu i rozwoju gospodarczego i stworzeniu nowych miejsc pracy

dbaniu o pozytywne relacje UE z Rosj poprzez ustanowienie nowych ram wsppracy.

Podsumowanie Prezydencji

rdo: http://pl2011.eu/content/pol-roku-prezydencji-w-liczbach

Polska przewodniczya Radzie UE od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011, byo to poprzedzone gon promocj naszego nawizujcego do solidarnoci symbolu prezydencji. Blisko 200000 widzw uczestniczyo w wydarzeniach towarzyszcych Europejskiemu Kongresowi Kultury. Zorganizowanych zostao blisko 4000 koncertw oraz wystaw zarwno w kraju jak i za granic.

Opinie Polakw

Po zakoczeniu prezydencji CBOS przeprowadzi ankiety wrd Polakw z prob o ustosunkowanie si do naszego przewodnictwa w Radzie UE. Oto ich wyniki:

Podsumowujc, co czwarty ankietowany zauwaa skuteczno Polskiej prezydencji. Warto jednak zauway, e badania byy przeprowadzane na losowej grupie dorosych mieszkacw naszego kraju spord ktrych najbardziej krytycznie nastawieni do prezydencji byy te osoby, ktre zdeklaroway zainteresowanie polityk w niewielkim stopniu. Opinie o wpywie naszej prezydencji na polityk UE byy wyrwnane, blisko poowa osb stwierdzia, e Rzeczpospolita bya zbyt mao aktywna w swoich dziaaniach. Niewiele osb, bo tylko 12% ankietowanych jest zdania, e przewodniczcy w radzie ma wpyw na polityk Unii, twierdzi, e polityk Unii ksztatuj jej najwiksze kraje czonkowskie.

Piotr Stachaczyk wiceszef Ministerstwa Spraw Wewntrznych oceni nasz prezydencj jako bardzo udan podajc za argumenty sukces projektu o maym ruchu granicznym z Kaliningradem oraz przyjcie paktu przeciw narkotykom syntetycznym powstaym z polskiej inicjatywy. Polska sprawia wraenie kraju zorganizowanego posiadajcego kompetentnych urzdnikw, udao nam si przekona Niemcw, Francuzw i rzd Finlandii do rozszerzenia strefy Schengen o Rumunie i Bugari.

Prezydent Bronisaw Komorowski podkrela w ocenach prezydencji zbieno interesw Polski z interesami UE. Zachwala, e mimo kryzysu strefy euro, kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Pnocnej podoalimy z najwaniejszymi wyzwaniami.

W swoich reminiscencjach odnonie przewodnictwa Polski Janusz Palikot wspomina o wystpieniu Radosawa Sikorskiego szefa MSZ - w Berlinie w ktrym to w mocnych sowach przekonywa do obrony strefy euro. Zdaniem polityka w wystpienie przyczynio si do podniesienia rangi naszej prezydencji.

Zagraniczne opinie

Organizacja chronica fundamentalne prawa czowieka Amnesty I

Search related