Click here to load reader

Polska w Europie

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praca zaliczeniowa

Text of Polska w Europie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Polska w Europie

  Micha Kyrcz, Piotr j, ukasz Pitek, Tomasz Kurowski, Jacek Oldzki

 • Spis treci

  I. Wstp

  II. Wymiar spoeczno-polityczny

  1. Ocena efektw czonkostwa Polski w Unii Europejskiej z siedmioletniej

  perspektywy

  2. Ocena Polskiej Prezydencji

  III. Wymiar spoeczno-ekonomiczny

  1. Ocena poziomu rozwoju spoeczno ekonomicznego Polski na tle pozostaych

  pastw UE

  2. Ocena klimatu biznesowego w Polsce na tle pozostaych pastw Unii Europejskiej

  3. Ocena jakoci i satysfakcji z ycia w Polsce na tle innych pastw UE

 • Wstp informacje podstawowe o Polsce

  Polska, oficjalnie jako Rzeczpospolita Polska (od 31 grudnia 1989 roku), jest krajem

  pooonym w centrum Europy. Pastwo od pnocy posiada dostp do Morza Batyckiego na

  poudniu ograniczone jest grami Karpatami i Sudetami. Powierzchnia wynosi 312 000 km

  kwadratowych co plasuje Polsk w czowce Europy, ludno kraju wynosi 38 milionw

  mieszkacw, co take jest wysokim wynikiem na Starym Kontynencie. miao moemy

  mwi, ze lokalizacja RP jest strategiczna od zachodu graniczy z Niemcami od wschodu

  midzy innymi z Ukrain i Rosj, co potwierdza tez o Polsce jako wanym miejscu

  tranzytowym i komunikacyjnym w nowoczesnej Europie. Kraj nad Wis jest czonkiem

  wielu organizacji midzynarodowych np.: NATO, UE, ONZ, WTO czy Rady Europy.

  Oficjalny ustrj pastwa to demokracja parlamentarna, stolica to Warszawa (najwiksze

  miasto - 1.5 mln mieszkacw), a jzykiem urzdowym jest jzyk polski.

  Polska to kraj zdecydowanie jednorodny etnicznie prawie 94% mieszkacw to

  Polacy, reszt stanowi mniejszoci ukraiska, niemiecka i lzacy. Rzeczpospolita to kraj z

  wielowiekow histori i tradycj. Pocztki pastwa sigaj wieku X kiedy to w 966. roku kraj

  przyj chrzecijaski chrzest z rk Czechw. Najwaniejszymi datami w historii Polski z

  pewnoci s: wyej wymieniony rok 966, rok 1025 - koronacja pierwszego krla Polski

  Bolesawa Chrobrego, 15. lipca 1410 - Bitwa pod Grunwaldem, 12. wrzenia 1683 - Odsiecz

  Wiedeska, 3. Maja 1791 - uchwalenie Konstytucji, rok 1795 III - rozbir Polski kraj znika

  z map wiata na 123 lata, 1830 i 1863 to wybuch powsta listopadowego i styczniowego, 11.

  listopada 1918 to odzyskanie niepodlegoci powstanie II RP, 13. sierpnia 1920 - Bitwa

  Warszawska, 1. wrzenia 1939 - pocztek II Wojny wiatowej, 8. maja 1945 - zakoczenie II

  Wojny wiatowej, 13. grudnia 1981 - wprowadzenie stanu wojennego, 4. czerwiec 1989

  wybory czerwcowe oraz doczenie do UE 1. maja 2004. Polska jako kraj byego bloku

  komunistycznego niestety odstaje rozwojem od pastw zachodnich, ale z roku na rok w

  rankingach midzynarodowych wykazuje, e jest pastwem rozwijajcym si gospodarczo i

  spoecznie. RP podzielona jest administracyjnie na 16 wojewdztw, ktre dalej dziel si na

  miasta na prawach powiatu oraz powiaty, ktre pniej s dzielone na gminy. Polska w

  wikszoci jest krajem nizinnym (co jest atutem jeeli chodzi o rolnictwo i upraw), jedynie

  poudnie to grzyste uksztatowanie terenu (najwyszy szczyt znajduje si w Tatrach Rysy

  2499 m. n.p.m.). Przez kraj pynie kilka duych rzek: Wisa ponad 1000km dugoci, Odra

  850 km i Warta 808 km s one uywane do eglugi rdldowej. Polska ley w strefie

 • klimatu umiarkowanego ciepego przejciowego. W wyszych partiach Sudetw i Karpat

  wystpuje klimat grski. Latem temperatura z reguy waha si midzy 18 C, a 30 C zalenie

  od regionu, jednak rednia temperatura to od 17 C na wybrzeu, do 19,3 C na Dolnym

  lsku i w okolicach Tarnowa (polski biegun ciepa najduszy okres wegetacyjny rolin na

  terenie kraju). Zim od okoo 0 C w winoujciu, 1 C na Nizinie lskiej, Ziemi Lubuskiej

  i wybrzeu, 3 C w Warszawie do poniej 5 C na Suwalszczynie. Najwiksz wsplnot

  religijn stanowi Koci katolicki, do ktrego naley okoo 34 mln wiernych. W obrzdku

  rzymskokatolickim ochrzczonych jest 33,7 mln mieszkacw Polski, co stanowi okoo 89%

  populacji. Polska na wiecie jest uznany za stabilne i rozwijajce si pastwo, za granic

  kojarzona jest z religijnoci, tradycj i wschodnioeuropejska kultur i kuchni. Najbardziej

  znanymi Polakami poza granicami Polski s: Lech Wasa byy dziaacz Solidarnoci i

  prezydent Polski, Jan Pawe II pierwszy papie Polak, Maria Skodowska-Curie genialna

  chemiczka. Na arenie kulturalnej rozpoznawani s: Fryderyk Chopin wielki wirtuoz

  klawiszowy oraz Roman Polaski reyser. Sportowcy to z pewnoci Marcin Doga

  dwubj olimpijskich (mistrz wiata i Europy), Adam Maysz (skoki narciarskie), Agnieszka

  Radwaska (wschodzca gwiazda tenisa), Robert Korzeniowski (chodziarstwo), Marcin

  Gortat (koszykwka). W 2008 roku cztery polskie przedsibiorstwa PKN Orlen, PKO Bank

  Polski, Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo i KGHM Polska Mied zostay

  umieszczone na dorocznej licie dwch tysicy najwikszych i najprniejszych spek

  giedowych na wiecie magazynu Forbes. Wikszo polskiego PKB wytwarzaj jednak mae

  i rednie przedsibiorstwa.

 • Wymiar spoeczno-polityczny

  1. Ocena efektw czonkostwa Polski w Unii Europejskiej z siedmioletniej

  perspektywy

  Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej mino ju ponad 7 lat i jest to

  wystarczajco dugi okres, aby przeanalizowa i oceni efekty przystpienia Polski do

  Wsplnoty. Z przystpieniem naszego pastwa do UE wizano duo nadziei na polepszenie

  sytuacji wewntrz naszego kraju i wzmocnieniu roli Polski na arenie midzynarodowej. Z

  pen odpowiedzialnoci moemy napisa, e wczenie si w szeregi UE przynioso Polsce

  ogromne korzyci i przyczynio si do szybkiego wzrostu gospodarczego i zmniejszenie

  dystansu do europejskiej czowki.

  Biorc pod uwag tempo wzrostu gospodarczego, Polska na tle pozostaych krajw

  UE w ostatnich latach wypadaa bardzo dobrze. Polska gospodarka rozwijaa si

  zdecydowanie szybciej ni gospodarka caej Unii Europejskiej. W przecigu siedmiu lat nasz

  PKB zwikszy si o 30% gdy dla UE wskanik ten wynosi 6%. Na podstawie osignitego

  wyniku moemy zdecydowanie powiedzie, e nasza gospodarka na tle caej Unii

  charakteryzuje si du konkurencyjnoci oraz powoduje zwikszenie zainteresowania

  naszym krajem potencjalnych zagranicznych inwestorw.

  rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Eurostatu.

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  2008 2009 2010 2011

  Wzorst gospodarczy w latach 2008-2011

  Polska

  UE 15

  UE 27

 • Na przedstawionym przez nas wykresie wyranie rzuca si w oczy fakt, i w 2009

  roku Polska w przeciwiestwie do urednionego wzrostu gospodarczego caej UE 15 i UE 27

  obronia si przed kryzysem i utrzymaa dodatni poziom wzrostu gospodarczego. Polska

  okrelana w tym czasie jako Europejska zielona wyspa moga poszczyci si tym i tylko ona

  zwikszya swoje PKB. W latach 2010 2011 Polska wyprzedzaa redni warto wzrostu w

  Unii Europejskiej o kolejno 1,8% i 2,8% wzrost gospodarczy wywoany by gownie przez

  napyw bezporednich inwestycji zagranicznych, wykorzystania rodkw unijnych oraz

  zwikszonym popytem krajowym. Sukces ten zosta osignity gownie przez mae i rednie

  przedsibiorstwa, ktre potrafiy zaadaptowa si do trudnej sytuacji na rynku wynikajcej z

  wszechobecnego kryzysu.

  Kluczowym dla wzrostu gospodarczego Polski okaza si rwnie dodatni wskanik

  transferw rodkw pieninych z Unii Europejskiej. Od 1. maja 2004 roku, a wic od

  samego pocztku Polski w Unii, prnie wykorzystywalimy pomoce pynce z budetu

  unijnego i do koca maja 2011 roku dane wskazyway, e do Polski trafio 50 mld euro.

  Oczywicie Polska obciona jest paceniem skadek wsplnotowych, ale ich wysoko

  wyniosa 20 mld euro, a wic saldo na poziomie 30 mld wyglda bardzo korzystnie. Ponad

  poowa z pozyskanych pienidzy przeznaczona bya na Fundusz Spjnoci i polityk

  strukturaln. Znaczce rodki skierowane byy rwnie do Wsplnej Polityki Rolnej.

  Najwaniejszymi pastwami z ktrych pochodz bezporednie inwestycje zagraniczne

  w naszym kraju s pastwa UE. Najwicej zainwestowa w naszym kraju Luksemburg -

  prawie 2 mld euro, na drugim miejscu znalazy si Niemcy z ponad 1,5 mld euro, a na trzecim

  miejscu uplasoway si Wochy - 1 mld euro. Cakowity udzia BIZ pastw UE w Polsce

  oscyluje w przedziale 80-90%.

  Problemem kadego pastwa w UE jest bezrobocie. W Polsce przed wstpieniem do

  UE ksztatowao si ono na poziomie 20% i byo jednym z wyszych w Europie. Po akcesji

  Polski z roku na rok bezrobocie kurczyo si i aktualnie wynosi ono okoo 12% i naley

  powiedzie, e przy aktualnej rynkowej koniunkturze sytuacja nie jest tragiczna. Doda

  naley, e wyprzedzilimy kilka europejskich pastw i sytuacja u nas nie jest najgorsza.

  Poprawi si take wskanik liczby zatrudnionych osb w wieku produkcyjnym. Z poziomu

  51,8% w 2003 roku odnotowano wzrost do niemal 60% w roku 2010roku. Bardzo istotnym

  dla interesw Polski byo otwarcie zagranicznych rynkw pracy. Przyczynio si to

  bezporednio do spadku bezrobocia ale take spowodowao napyw pienidzy z zagranicy.

  Gwnym kierunkiem po akcesji byy Wyspy Brytyjskie.

 • 2. Ocena polskiej prezydencji

  Od pierwszego lipca 2011 roku Polska przez p roku przewodniczya w Radzie Unii

  Europejskiej. Sprawowana rotacyjnie przez kade pastwo czonkowskie Unii Europejskiej,

  Prezydencja, to czas wzmoonej pracy i bardzo duej odpowiedzialnoci za styl, kierunek i

  tempo prac toczcych si w Unii Europejskiej. To take ogromna szansa na promocj

  wasnego kraju, zarwno w wymiarze kulturalnym, jak i g

Search related