Pojmovnik Fondova Europske Unije

 • Upload
  gvardi

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  1/248

  1

  POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJE

  GLOSSARY OF THE EUROPEAN UNION FUNDS

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  2/248

  2

  Nakladnik:Sredinji dravni ured za razvojnu strategiju

  i koordinaciju fondova EU

  Urednici:mr.sc. Martina Dali

  Nataa MikuDavor ili

  Ivana Maleti

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalnei sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 637598.

  ISBN 978-953-7443-02-3

  Tisak:

  A. G. Mato d.d. Samobor

  Naklada:3.000

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  3/248

  3

  Uvodna rije

  Proces pristupanja u lanstvo Europske unije postavlja pred Hrvatsku izazovprilagodbe zajednikoj pravnoj steevini, ali otvara i mogunost koritenjafinancijskih sredstava iz prorauna Europske unije. Pretpristupna pomokoju Europska unija osigurava u razdoblju pristupanja, kroz pretpristupnefondove i novi instrument pretpristupne pomoi IPA, ima za cilj pomoiHrvatskoj u pripremama za lanstvo ukljuujui i pripreme za uspjenokoritenje financijskih instrumenata namijenjenih zemljama lanicama.Stupanjem u lanstvo Hrvatska e postati korisnica strukturnih fondova,Kohezijskog fonda, sudjelovati u zajednikoj poljoprivrednoj politici i koristitisve druge financijske instrumente dostupne zemljama lanicama. Drugim

  rijeima, stupanjem u punopravno lanstvo Hrvatskoj e se otvoriti izvorifinanciranja koji e poduprijeti nae razvojne ciljeve i ubrzati rast i razvojhrvatskog gospodarstva i drutva u cjelini.

  Jedna od pretpostavki uspjenog i djelotvornog koritenja europskih fondovaje i uinkovito usvajanje znanja o postupcima i pravilima upravljanja novcemiz europskog prorauna, a razdoblje pristupanja vrijeme intenzivnog stjecanjaovih znanja. To je vrijeme potrebno to bolje iskoristiti emu e zasigurnopridonijeti i Pojmovnik fondova Europske unijekoji se nalazi pred nama.

  Pojmovnik fondova Europske Unije daje pregled i objanjenje znaenja

  mnogobrojnih pojmova ije je poznavanje nuno za snalaenje u svijetueuropskih fondova. Dodatno Pojmovnik objanjava i specifina rjeenjakoja je Hrvatska primijenila u dosadanjem procesu izgradnje sustava zaupravljanje europskim fondovima. U tom je smislu temeljni cilj Pojmovnikaolakati i ubrzati rad onih koji provode ili se pripremaju provoditi projektesufinancirane iz europskih fondova.

  Vjerujem da e Pojmovnikpridonijeti pribliavanju problematike europskihfondova i hrvatskim graanima jer graani su krajnji korisnici europskihfondova. Stupanjem u lanstvo Europske Unije, Hrvatska ulazi u drutvodrava koje su odluile zajedniki djelovati na smanjivanju razlika u ivotnomstandardu graana Europske unije. Instrument tog djelovanja jesu i fondovi okojima je rije u ovom Pojmovniku. Njegovim objavljivanjem elimo pridonijetiboljem razumijevanju, a to znai i boljem koritenju europskih fondova.

  dr. sc. Ivo SanaderPredsjednik Vlade Republike Hrvatske

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  4/248

  4

  Foreword

  The process of accession to the European Union places ahead of Croatia the

  challenge of alignment with the acquis communaitaire, but it also provides theopportunity of using the European Union financial resources. The assistancewhich the European Union provides in the pre-accession period, including thenew Instrument for Pre-accession Assistance (IPA), is designed to supportCroatia in its preparations for membership and for successful absorption ofthe financial instruments available to the EU member states. On accession,Croatia will become a beneficiary of the Structural Funds and the CohesionFund, it will participate in the Common Agricultural Policy and use all theother financial instruments available to member states. In other words, as afully-fledged member, Croatia will have access to financial resources which

  will support its development goals and speed up the development of theCroatian economy and society as a whole.

  One of the preconditions for a successful and efficient use of the Europeanfunds is acquisition of knowledge about procedures and rules that regulatethe management of EU budgetary resources. Pre-accession period is thetime during which these skills are acquired in an intensive manner. It isessential to use this time in the best possible way, and the Glossary of EUFundsshould certainly contribute to that goal.

  The Glossary of EU Fundsprovides an overview and explains the meaning of

  numerous concepts that one needs to be familiar with in order to understandthe European funds. In addition, the Glossary also describes specificmodels implemented in Croatia in the process of establishing the EU fundsmanagement system. In this respect, the main objective of the Glossaryis tofacilitate and speed up the work of those who implement or prepare for theimplementation of projects co-financed from the European resources.

  I believe that the Glossary of EU Fundswill contribute to the understandingof the topic by the Croatian people as the ultimate beneficiaries of thosefunds. By its accession to the European Union, Croatia will join the family

  of states which decided to jointly act with the aim of reducing disparities inthe living standard among the EU citizens. One of the instruments in thatprocess are the EU funds referred to in this Glossary. The publication of theGlossaryshould contribute to the better understanding and consequently tothe better absorption of the EU funds.

  Ivo Sanader

  Prime Minister of the Republic of Croatia

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  5/248

  5

  Predgovor

  Zadovoljstvo mi je predstaviti Pojmovnik fondova Europske unijekoji nas najasan, jednostavan i sistematian nain uvodi u svijet pojmova iz podrujafondova Europske Unije. Pojmovi vezani za europske fondove esto sedoivljavaju kao skup neobinih, nerazumljivih i kompliciranih skraenica. Toi ne udi jer Hrvatska je tek s poetkom pregovora o punopravnom lanstvuu Europskoj uniji zakoraila u ovaj segment javnih financija. Meutim, upravos ciljem da pomogne u to brem savladavanju terminologije vezane uzeuropske fondove i openito sredstva iz europskog budeta Sredinji dravniured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije sainio jeovaj Pojmovnik.

  Cilj je Pojmovnika stvoriti dodatan alat za laki i uinkovitiji rad svih onihkoji ve rade na koritenju pretpristupnih fondova, ali i omoguiti uvid u ovuterminologiju svima onima koji se tek ukljuuju u ove procese. Dodatnuvrijednost pojmovniku daje i njegova dvojezinost koja omoguuje itateljuda usporedi hrvatske prijevode i tumaenja pojedinih izraza s u praviluengleskim izvornikom.

  Iz sredstava pretpristupnih fondova CARDS, PHARE, ISPA i SAPARDHrvatska koristi 514 milijuna eura kojima se financiraju projekti namijenjeniizgradnji i jaanju sposobnosti za preuzimanje obveza punopravnog lanstva.

  Pripreme za koritenje novog instrumenta pretpristupne pomoi IPA, u okvirukojeg Hrvatskoj stoji na raspolaganju 589,9 milijuna eura do 2010, su upunom jeku. Iskustvo steeno u upravljanju pretpristupnim fondovima bit etemelj za upravljanje i koritenje Strukturnih fondova, Kohezijskog fonda istokao i za sudjelovanje u zajednikoj poljoprivrednoj politici nakon stupanjau lanstvo. Pred nama se stoga nalazi velik i izuzetno znaajan posao usavladavanju kojega e nam, uvjerena sam, pomoi i ovaj Pojmovnik.Koristim stoga priliku zahvaliti svim djelatnicima Ureda koji su svojim radomi trudom pridonijeli nastanku Pojmovnika.

  mr.sc. Martina Dalidravni tajnik

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  6/248

  6

  Preface

  It is my pleasure to present a Glossary of EU Funds, which introduces us to

  the concepts of EU funds management in a simple and systematic manner.The terms connected with the EU funds are often perceived as unusual,non-understandable and complex acronyms. This should not surprise usdue to the fact that only after the start of the EU accession negotiations,Croatia has entered into this segment of public finance. In this context, theCentral Office for Development Strategy and Coordination of EU Funds hasprepared a Glossary of EU Fundsin order to assist with better understandingof terminology connected with the EU funds and EU budget.

  The Glossaryrepresents a reference tool for easier and more efficient workof all those who are already engaged on pre-accession programmes, and it

  should enable better understanding to all those who are just embarking onthis process. An added value of this Glossaryis its bilingual character, whichenables the reader to compare various terms and explanations written inCroatian with their English originals.

  Croatia has benefited from 514 million euros of pre-accession programmesCARDS, PHARE, ISPA and SAPARD. Those programmes are used to financeprojects which support Croatia in institution building and reinforcing capacityfor assuming the EU membership obligations. Croatia also got access tothe new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) with the allocation

  of 589.9 million euros in the period until 2010. Preparations to implementthis new financial instrument are in full progress. Experience and knowledgeacquired in the process of managing EU pre-accession funds will representan excellent basis for the management and implementation of StructuralFunds, Cohesion Fund and Common Agricultural Policy upon the accession.A big and significant task is ahead of us and I am sure that this Glossary ofEU Fundswill represent a very valuable tool in its accomplishment. I am alsousing this opportunity to thank all the CODEF employees whose determinationand effort made it possible to prepare the Glossary of EU Funds.

  Martina Dali

  State Secretary

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  7/248

  7

  Programi EU

  Postoje mnogobrojni programi koji se financiraju iz prorauna EU. Programi

  EU meusobno se uvelike razlikuju s obzirom na svoj karakter, podrujaintervencije, veliinu i nain provedbe. Definiraju se za viegodinjerazdoblje, a tijekom godina se nadograuju, spajaju, razdvajaju i ukidaju.Prijelaz iz prethodnog viegodinjeg financijskog okvira, tj. Financijskeperspektive EU za razdoblje 2000.-2006. godine, u aktualni financijskiokvir, tj. Financijsku perspektivu EU za razdoblje 2007.-2013. obiljeio jeopeniti trend konsolidiranja programskih aktivnosti EU. Trajanje programausklaivano je s trajanjem financijskih perspektiva te su aktivnosti grupiraneoko veih okvirnih programa. Rezultat ovog konsolidiranja je znaajnapromjena broja i sadraja programa EU. Projekti koji se financiraju iz

  dosadanjih programa jo su uvijek u provedbi, a sada zapoinje i provedbanovih programa. Stoga je teko dati stabilnu sliku postojeih programa. Kakobi se olakalo razumijevanje, mogue je postaviti sljedeu pojednostavljenuokvirnu podjelu:

  Programi za drave lanice

  Programi Zajednice

  Instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike

  Programi za drave nelanice (programi pomoi i suradnje s EU) - npr.pretpristupni programi

  Drave lanice EU na raspolaganju imaju znatna proraunska sredstva ito kroz programe Zajednice te kroz instrumente kohezijske, poljoprivrednei ribarske politike. Programi Zajednice su instrumenti kojima se potiesuradnja izmeu drava lanica EU na podrujima pojedinih politika. Naprimjer, program LIFE omoguava suradnju na podruju zatite okolia.Integrirani program cjeloivotnog obrazovanja (ILLP) omoguava razmjenuiskustava na podruju obrazovanja i osposobljavanja te osigurava stipendijeza ueniku i studentsku razmjenu. Program Mladi u akciji omoguujeneformalno obrazovanje i suradnju mladih u Europi. Marco Polo II je program

  namijenjen podruju prometa, tj. prometnim projektima s europskomdimenzijom usmjerenim prema razvoju multimodalnog prometa. 7. okvirniprogram za istraivanje i razvoj svojim imenom odaje podruje suradnje kojufinancira.

  Za razliku od programa Zajednice koji potiu europsku suradnju, instrumentikohezijske, poljoprivredne i ribarske politike sredstvima iz prorauna EUfinanciraju nacionalne programe koje definiraju drave lanice, a odobravaEuropska komisija. Ovi su instrumenti u Financijskoj perspektivi 2000.-2006.bili poznati pod zbirnim imenom strukturni fondovi, a ukljuivali su fondove

  za regionalni razvoj (ERDF), socijalnu politiku (ESF), poljoprivrednu politiku

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  8/248

  8

  (EAGGF) i ribarsku politiku (FIFG). Uz strukturne fondove na podrujuregionalne politike postoji i Kohezijski fond za velike projekte na podrujuzatite okolia i prometa. Dimenziju europske suradnje pokrivale su inicijativeZajednice koje su se takoer financirale iz tih fondova, i to INTERREG III za

  prekograninu, transnacionalnu i meuregionalnu suradnju, LEADER+ zaruralni razvoj kroz inovativne projekte, URBAN II za pomo urbanim sredinamas potekoama i EQUAL za borbu protiv nejednakosti i diskriminacije na triturada. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zbirna oznaka strukturni fondovivie ne oznaava sve fondove, nego se upotrebljava samo za Europski fondza regionalni razvoj (ERDF) i Europski socijalni fond (ESF), koji zajedno sKohezijskim fondom ine instrumentekohezijske politike. Umjesto prijanjegjednog, poljoprivredna politika sada ima dva fonda, Europski poljoprivrednifond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski poljoprivredni fond za garancije(EAGF). Za ribarsku je politiku takoer definiran novi instrument, Europskiribarski fond (EFF). Kada se eli govoriti o svim fondovima, upotrebljavase naziv instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike. InicijativeZajednice vie ne postoje kao zasebni instrumenti nego su uklopljene uglavne programe koji se financiraju iz fondova.

  Programi za drave nelanice spadaju pod proraunsko poglavlje EU kaoglobalni partner, a zapravo se radi o programima pomoi i suradnje. Ti suprogrami strukturirani geografski tako da je, npr. Program za susjedstvo(ENPI) namijenjen dravama koje granie s EU, a nemaju perspektivulanstva. U Financijskoj perspektivi 2000-2006. meu geografske programe

  ubrajao se i program CARDS, namijenjen zemljama jugoistone Europe.U ovu skupinu spada i podskupina pretpristupnih programa namijenjenihzemljama s perspektivom lanstva. U Financijskoj perspektivi 2000.-2006. to su bili programi PHARE, ISPA i SAPARD. Pretpristupna pomosastojala se od tehnike pomoi za jaanje institucija kroz program PHARE(komponenta jaanja institucija ukljuujui twinning i TAIEX), pripremeza instrumente kohezijske politike kroz programe PHARE (komponentaekonomske i socijalne kohezije) i ISPA na podruju zatite okolia i prometa,te pripreme za instrumente poljoprivredne i ribarske politike kroz programSAPARD. Pretpristupna je pomo takoer ukljuivala i pristup programimaZajednice uz uplatu doprinosa za sudjelovanje zemalja kandidatkinja zalanstvo. Dosadanje pretpristupne programe i njihovu svrhu u Financijskojperspektivi 2007.-2013. zamjenjuje jedinstveni instrumenti pretpristupnepomoi pod nazivom IPA.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  9/248

  9

  Tablica: Pregled programa EU1 u financijskim perspektivama 2000.-2006. i2007.-2013.

  Kako su se razvijali njeni odnosi s EU, tako su se mijenjali i programiijom je korisnicom Hrvatska bila. Od poetka 90-tih do 1995. Hrvatskaje koristila iskljuivo humanitarnu pomo, da bi od 1996. do 2000. godinebila korisnicom programa OBNOVA, prvog programa EU koji je hrvatskiminstitucijama pruio tehniku pomo za proces europskih integracija. Ta sepomo nastavila kroz program CARDS koji je Hrvatska koristila u razdobljuod 2001. do 2004.2 Nakon stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za lanstvou EU, Hrvatskoj se 2005. godine otvaraju tri pretpristupna programa: Phare,ISPA i SAPARD, koji su joj dostupni tijekom dvije proraunske godine 2005.i 2006. Uspostavom novog pretpristupnog instrumenta, programa IPA,Hrvatska 2007. godine postaje njegovom korisnicom, to e i ostati do danapristupanja EU.

  1 Pregled programa Zajednice nije iscrpan, nego su samo navedeni primjeri programa i njihove konsolidacijeu Financijskoj perspektivi 2007.-2013.2 Ovo razdoblje odnosi se na nacionalnu komponentu programa CARDS. Regionalna komponenta programabila je dostupna u cijelom razdoblju trajanja programa (2001.-2006.).

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  10/248

  10

  Sredstva programa EU alocirana Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2010. godine

  Kroz program IPA Hrvatskoj se prua pomo u pripremi za koritenjeinstrumenata kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike, koje e moikoristiti nakon to postane lanicom EU. U procesu pripreme za lanstvo u

  EU, Hrvatska takoer postupno ulazi i u razliite programe Zajednice. U 2006.godini Hrvatska je punopravno sudjelovala u osam programa Zajednice:estom okvirnom programu za istraivanje i razvoj, Mjerama Zajednice napodruju zapoljavanja, Inteligentnoj energiji u Europi, Jednakosti spolova,Marcu Polu, Fiscalisu, Carinama i programu IDAbc. Do datuma pristupanja uEU, Hrvatska e postupno ulaziti i u druge programe Zajednice.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  11/248

  11

  Prikaz pripreme Hrvatske za koritenje instrumenata kohezijske, poljoprivredne

  i ribarske politike EU

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  12/248

  12

  Europska komisija od 1993. godine koristi i dorauje svoju metodologijuupravljanja projektnim ciklusom (UPC - Project Cycle Management - PCM).Najnoviji prirunik o ovoj metodologiji izdala je 2004. godine pod nazivomSmjernice za upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle ManagementGuidelines). Cilj je UPC-a poboljati upravljanje programima i projektimasvih vrsta.UPC se ponekad naziva i integriranim pristupom s obzirom da predstavljazbir nekoliko relativno jednostavnih koncepata i tehnika, koje ukljuujukoncept projektnog ciklusa kroz viegodinje planiranje, definiranje projekatapo naelima logike matrice te koherentnu strukturu za kljune projektnedokumente i procedure.Projektni ciklus slijedi tijek projekta od poetne ideje sve do njezineprovedbe. On daje okvir koji osigurava konzultacije sa svim dionicima tedefinira kljune odluke, zahtjeve za informacijama i odgovornosti, kako bi usvakoj fazi projekta bilo mogue donijeti odgovarajue odluke. Projektni seciklus sastoji od pet faza koje logiki proizlaze jedna iz druge: programiranja,identificiranja, formuliranja, provedbe i evaluacije.

  Upravljanje projektnim ciklusom

  U fazi programiranja odreuju se prioritetna podruja i smjernice zafinanciranje projekata te definiraju viegodinji programski dokumenti. Usljedeoj se fazi identificiraju projektne ideje koje su u skladu s definiranimprioritetima te se izrauju prijedlozi projekata pri emu se procjenjujerelevantnost i izvedivost projekata, a poetno se razrauju ciljevi, rezultati iaktivnosti. U fazi formuliranja priprema se detaljna projektna dokumentacija

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  13/248

  13

  ukljuujui natjeajnu dokumentaciju te se uspostavljaju sustavi upravljanjai koordinacije, definira financijski plan, analiziraju trokovi i koristi, teuspostavljaju sustavi upravljanja rizicima, nadzora, evaluacije i revizije. Osimtoga, u ovoj se fazi odobrava financiranje identificiranog paketa projekata

  ili pojedinanog projekta pa se stoga pripremaju za to potrebni dokumentikao to su prijedlozi za financiranje i sporazumi o financiranju. Po zavretkuprocesa odobravanja financiranja, pristupa se natjeajnoj proceduri. Tadaslijedi faza same provedbe projekata, tijekom koje se takoer prati napredakprojekta u odnosu na zacrtane ciljeve. Za vrijeme provedbe i nakon njeprovodi se evaluacija uspjenosti i uinkovitosti aktivnosti poduzetih naprojektu. Rezultati evaluacije, posebice evaluacije apsorpcijske sposobnostizemlje primateljice, uzimaju se u obzir pri programiranju sredstava zasljedee razdoblje.

  Logika je matrica niz povezanih koncepata koji na operativan nain opisujunajvanije aspekte projekta. Ona daje mogunost provjere da li je projektdobro planiran te olakava praenje i evaluaciju projekta. Logika matrica je sadri pregledan saetak projektnih aktivnosti. Ona na sustavan nainodraava vertikalnu logiku projekta: od opih ciljeva kojima bi projekt trebaopridonijeti i konkretnog cilja projekta, do oekivanih rezultata i aktivnostikojima se ti rezultati trebaju postii. Osim to se uspostavlja logiki okvirizmeu ciljeva, svrhe, aktivnosti i rezultata projekta, matrica sustavno biljeii oekivane pokazatelje uspjeha te naine njihove provjere, odnosno izvore ukojima se nalaze relevantni podaci. Takoer navodi vanjske faktore, odnosnopretpostavke, koje utjeu na uspjeh projekta, ali nisu pod izravnom kontrolom

  provedbenih struktura. Pokazatelji i pretpostavke sastavni su dio horizontalnelogike projekta. Konano, materijalni i financijski resursi potrebni za pojedineaktivnosti opisuju se u posljednjem retku matrice u poljima sredstva i trokovi,a preduvjeti za poetak projekta navode se u posebnom polju.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  14/248

  14

  Institucionalni okvir za uspostavu i provedbu programa EU

  Programi EU uspostavljaju se i provode kroz vrlo sofisticirani sustav sastavljen

  od razliitih institucija EU i drave korisnice.ivotni ciklus programa zapoinje njegovom pravnom uspostavom koju iniciraEuropska komisija, a ovisno o proceduri pravnu osnovu donosi samo Vijee iliVijee i Europski parlament. Pravna osnova, tj. odluka ili uredba o pokretanjuprograma, osim to odreuje visinu prorauna te ciljeve i aktivnosti programa,takoer odreuje i nain na koji se program provodi, tj. institucije koje suukljuene u njegovu provedbu. Budui da se na drave nelanice pravnasteevina EU, pa tako ni pravna osnova za pojedine programe, ne moeizravno primjenjivati, s njima se potpisuju posebni meunarodni sporazumi

  (okvirni sporazumi, sporazumi/memorandumi o financiranju, memorandumio suglasnosti), koji reguliraju dodjelu sredstava i njihovo koritenje sukladnozakonodavstvu EU i zakonodavstvu drave korisnice.

  S obzirom da je Europska komisija izvrna institucija EU, openito je unjezinoj nadlenosti i provedba programa. Komisiji pritom pomau razliitiupravni odbori sastavljeni od predstavnika drava lanica. Ta je procedurapoznata pod nazivom odborska procedura. Odbori provjeravaju odgovarali program dugoronim stratekim smjernicama te provodi li se program uskladu s naelima solidnog financijskog upravljanja.

  Meutim, sukladno Financijskoj uredbi kojom se odreuje nain provedbeprorauna EU, Komisija nadlenost za provedbu programa moe podijeliti srazliitim instancama na vie naina (podijeljeno upravljanje, decentraliziranoupravljanje ili zajedniko upravljanje s meunarodnim organizacijama).Pritom Komisija ipak u konanici ostaje odgovorna za provedbu.

  Operacionalizacija programa EU moe se podijeliti u sljedee glavne faze:programiranje (definiranje stratekih i operativnih dokumenata, identificiranjei formuliranje projekata), provedba (raspisivanje natjeaja, ugovaranje,plaanje, tehnika provedba projekata), revizija, nadzor i evaluacija.

  Prilikom operacionalizacije programa primjenjuje se naelo razdvajanjaodgovornosti, kojim se osigurava da odgovornosti za pojedine osjetljiveposlove ne budu u rukama istih ljudi. Cilj je ovakve prakse postizanjetransparentnosti i ispravnog izvrenja zadaa. Tako se, na primjer, inzistirana odvajanju odgovornosti za programiranje od odgovornosti za raspisivanjenatjeaja i ugovaranje.

  Kad se odgovornosti za razliite faze operacionalizacije programa podijeleprema naelima razliitih naina upravljanja, rezultat su razliite i kompleksnevarijante provedbenih sustava.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  15/248

  15

  U kontekstu pretpristupnih programa, Komisija prebacuje dio provedbenihodgovornosti na dravu korisnicu (decentralizirano upravljanje).Odluku o prijenosu ovlasti potpisuje dunosnik za ovjeravanje. Sustaviupravljanja i kontrole u dravi korisnici sastoje se od sljedeih instanci: na

  nacionalnoj razini svim su programima zajedniki nacionalni koordinatorpomoi s koordinacijskim tijelom te nacionalni dunosnik za ovjeravanjes nacionalnim fondom; nacionalni koordinator pomoi zaduen jeza koordinaciju pripreme i praenja provedbe programa;. nacionalnidunosnik za ovjeravanje preuzima cjelokupnu financijsku odgovornostza provedbu programa. Operativna struktura (sredinja jedinica zafinanciranje i ugovaranje te jedinice za provedbu projekata ili upravno tijeloi provedbene agencije te certifikacijska tijela) i revizijsko tijelo razlikujuse od programa do programa. Operativna struktura odgovorna je zaprovedbu projekata unutar programa, a unutar nje je potrebno uspostavitisustav upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, koji ima savjetodavnuulogu u svrhu poboljanja sustava. Osim unutarnjoj reviziji, provedbaprograma podlijee i vanjskoj reviziji, koju provode nadlena institucijazemlje korisnice, revizori Europske komisije, a u sluajevima kada postojiosnovana sumnja o nepravilnostima i pronevjeri, i Europski revizijskisud. Svaki program takoer ima i nadzorni odbor koji prati provedbute Europskoj komisiji i nadlenim provedbenim institucijama predlaeizmjene programa, bilo realokaciju sredstava ili izmjenu prioriteta.

  S obzirom da su pretpristupni programi namijenjeni treim dravama

  kao priprema za lanstvo, njihovi su sustavi upravljanja i kontrole spojprovedbenih struktura tipinih za programe koji se provode u treimzemljama i provedbenih struktura u dravama lanicama. Omjeri izmeuova dva naina provedbe variraju tako da je, npr. program PHAREnajsliniji programima za tree zemlje, a program SAPARD najslinijiprovedbi poljoprivrednih fondova za zemlje lanice. Razliite komponenteprograma IPA, zadravaju ove razlike.

  U kontekstu strukturnih fondova, Europska komisija i drave lanice dijeleodgovornost za provedbu (podijeljeno upravljanje), koje podrazumijeva

  potpunu samostalnost provedbe u dravi lanici, uz periodike naknadne(ex-post) kontrole od strane Komisije. Provedbene strukture u dravamalanicama ukljuuju upravljako tijelo i certifikacijsko tijelo, ukljuujuiposrednika tijela koja mogu preuzeti neke od njihovih funkcija te revizijskotijelo.

  U kontekstu programa Zajednice, Komisija uglavnom zadrava nadlenostiza programe te ih provodi centralizirano sama ili preko vlastitih izvrnihagencija (npr. 6. okvirni program za istraivanje i razvoj Komisija provodisama, a program Inteligentna energija u Europi provodi KomisijinaIzvrna agencija za inteligentnu energiju. Meutim, neki od programa

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  16/248

  16

  Zajednice, npr. programi na podruju obrazovanja, provode se i putemtzv. indirektnog centraliziranog upravljanja, pri emu Europska komisijaakreditira provedbene agencije na nacionalnoj razini.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  17/248

  17

  Pregled pravne i strateke osnove za programe EU

  Za provedbu programa EU potreban je niz pravnih, stratekih, operativnih

  i provedbenih dokumenata, koji definiraju s jedne strane iznose sredstavai prioritete, odnosno mjere koje se financiraju, a s druge strane pravilaprovoenja i provedbene sustave. Institucije EU kroz svoje zakonodavstvoodreuju osnovne postavke za sve navedeno. Budui da pravni akti EUnisu izravno primjenjivi u zemljama nelanicama, njih je potrebno krozmeunarodne ugovore prebaciti u ingerenciju zemlje korisnice, nakon egai zemlja korisnica dio pitanja ureuje svojim vlastitim propisima. Neki su odtih dokumenata openiti i odnose se na vie programa, a drugi su specifiniza pojedini program.

  Provedbeni okvir temelji se na Financijskoj uredbi EU koja ureuje nain

  funkcioniranja prorauna EU te strukture za njegovu provedbu i kao takvapredstavlja pravnu osnovu i za uspostavu provedbenih sustava programaEU. Njezine odredbe, koje se odnose na provedbeni sustav za pretpristupneprograme, razraene su u Memorandumu o uspostavi Nacionalnog fonda,koji Europska komisija potpisuje s dravnom korisnicom programa.

  Sadrajni okvir zadan od EU, bilo iri politiki (npr. okvir politike proirenjaEU za pretpristupne programe), bilo programski za pojedine politike EU (npr.politiku zatite okolia), prenosi se u sadraj programa za pojedinu zemljukorisnicu, pri emu se u obzir uzimaju i njezine strateke smjernice i razvojni

  dokumenti. Sadraj programa razrauje se u razliitim dokumentima od kojihsu neki stratekog karaktera (opis dugoronih/viegodinjih prioriteta), a drugiprovedbenog karaktera (opis mjera i projekata). Ovi drugi mogu biti pravnoobvezujui, kao to su sporazumi o financiranju, ili tehniki dokumenti, kaoto su prijedlozi projekata.

  Osim sadrajnih dokumenata, izrauju se i razliiti operativni i provedbenidokumenti. Operativni se dokumenti odnose na detaljne opise sustavaprovedbe, uloge pojedinih institucija te procedura, npr. svi prirunici kojidjelatnicima daju upute o konkretnim koracima u procesu provedbe programa.

  Provedbeni dokumenti su oni na temelju kojih se provode natjeaji i pozivina dostavu prijedloga projekata, tj. natjeajna dokumentacija (opisi posla zausluge, tehnike specifikacije za robu i trokovnici za radove te obrasci zaprijavu projekata u sluaju dodjele bespovratnih sredstava) i sve pripadajueupute.

  Svi se navedeni dokumenti po svojem obliku i odreenim detaljima razlikujuod programa do programa, ali je logika i za njih uvijek ista: viegodinjestrateko planiranje i transparentna provedba prema standardiziranimpravilima.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  18/248

  18

  U sljedeim je tablicama naznaen pregled postojeih pravnih, stratekih,operativnih i provedbenih dokumenata koji se odnose na programe koji suEU trenutno u provedbi u Hrvatskoj.

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  19/248

  19

  3Sporazumo

  financiranjuza2005.g

  odinuNN-MU

  8/2006,Sporazumo

  fin

  anciranjuza2006.godinuNN-MU4/2007

  4Memorandumo

  financiranjuprojektatehnikepomoiNN-MU

  9/2006,Me

  morandumo

  financiranjuprojektarehabilitacijeeljezniceNN-MU5/2005,

  Memorandumo

  financiranjuprojektavodozatiteMU

  5/2006

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  20/248

  20

  Bibliografija

  Aid Delivery Methods, Project Cycle Management Guidelines, Volume

  1, European Commission, EuropeAid Cooperation Office, March 2004 Practical Guide to Contract Procedures Financed for EC ExternalActions, European Commission, EuropeAid Cooperation Office, 2006HYPERLINK http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/new_prag_en_final.pdf http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/new_prag_en_final.pdf

  Pravna osnova programa

  Glosari

  Europa Glossary - HYPERLINK http://www.europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm http://www.europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm

  Projektna terminologija Europske komisije, Ope uprave zaproirenje - HYPERLINK http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/glossary_en.htm http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/glossary_en.htm

  Projektna terminologija Europske komisije, Ope uprave zaregionalnu politiku, HYPERLINK http://www.ec.europa.eu/regional_

  policy/glossary/glossary_en.htm http://www.ec.europa.eu/regional_policy/glossary/glossary_en.htm

  Projektna terminologija Europske komisije, Ope uprave zazapoljavanje, socijalna pitanja i jednake mogunosti, HYPERLINKhttp://www.ec.europa.eu/employment_social/esf2000/glossary_en.html http://www.ec.europa.eu/employment_social/esf2000/glossary_en.html

  Terminologija Europske komisije, Ope uprave za poljoprivredui ruralni razvitak, HYPERLINK http://ec.europa.eu/agriculture/

  glossary/glossary_en.pdf http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/glossary_en.pdf

  Terminologija Europske agencije za okoli,

  Irish Guide to Funding under the National Development Plan andCommunity Support Framework 2000-2006 HYPERLINK http://www.ndp.ie/viewdoc.asp?mn=pubo&nID=1&UserLang=EN&StartDate=1+January+2006&fn=/documents/publications/ndp_csf_docs/complete.htm http://www.ndp.ie/viewdoc.asp?mn=pubo&nID=1&UserLang=EN&StartDate=1+January+2006&fn=/documents/publications/

  ndp_csf_docs/complete.htm

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  21/248

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  22/248

  22

  3RMDP 2SLV 9LGL

  $,'&2

  HQJNUDWLFD

  8UHG]DVXUDGQMX

  (XURSH$LG

  $NFLMH=DMHGQLFHQDSRGUXMX]DSROMDYDQMD

  3URJUDP=DMHGQLFH]DUD]GREOMHQDSRGUXMX]DSROMDYDQMDLWULWDUDGDXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=9ULMHGQRVWSURJUDPDMHPLOLMXQDHXUD)RNXVLUDVHQDDQDOL]XLVWUDLYDQMHLVXUDGQMXL]PHXGUDYDODQLFD8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLSURJUDP

  ]DPMHQMXMHSURJUDP3URJUHV+UYDWVNRMMHSURJUDPRWYRUHQ]DVXGMHORYDQMHXJRGLQL

  3URJUDPL=DMHGQLFH3URJUHV

  $NUHGLWDFLMD

  8SURFHVXGHFHQWUDOL]DFLMHSRVWXSDNXNRMHPUHYL]RUL(XURSVNHNRPLVLMHSURYMHUDYDMX]DGRYROMDYDOLSURYHGEHQLVXVWDYQHNRJSURJUDPD(8WUDHQHVWDQGDUGH1DWHPHOMXQMLKRYLKQDOD]DGXQRVQLN]DRYMHUDYDQMHX(XURSVNRMNRPLVLMLDXWRUL]LUDSULMHQRVRYODVWL]D

  XSUDYOMDQMHQDWLMHOD]HPOMHNRULVQLFH

  'HFHQWUDOL]DFLMDSULMHQRVRYODVWL]DXSUDYOMDQMHGXQRVQLN]DRYMHUDYDQMH

  $NWLYQRVWL

  0MHUHNRMHNRQ]XOWDQWPRUDSURYHVWLXRNYLUXSURMHNWDNRMLILQDQFLUD(=VGHILQLUDQLPQHSRVUHGQLPUH]XOWDWLPDNRMLGRYRGHGRUH]XOWDWDQDYHGHQLKX2SLVXSRVOD

  /RJLNDPDWULFDQHSRVUHGQLUH]XOWDWUH]XOWDWRSLVSRVOD

  $ORNDFLMD

  3URUDXQNRMLMHQHNDYODGDRUJDQL]DFLMDLOLLQVWLWXFLMDGRQDWRURGUHGLOD]DRGUHHQRYUHPHQVNR

  UD]GREOMHXNRULVW]HPOMHLOLRUJDQL]DFLMHNRULVQLND]DSURYHGEXRGUHHQRJDSURMHNWDSURMHNDWDLOLSURJUDPDSRPRL

  2GOXNDR

  L]GYDMDQMXVUHGVWDYD

  $QDOL]DFLOMHYD

  8WYULYDQMHLSURYMHUDEXGXLKHOMHQLKFLOMHYDNRMLPDNRULVQLFLGDMXSULRULWHW5H]XOWDWDQDOL]HFLOMHYDMHVWDEORFLOMHYDKLMHUDUKLMDFLOMHYD

  3URMHNWQLFLNOXV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  23/248

  23

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  $,'&2 (XURSH$LG&R

  RSHUDWLRQ2IILFH

  &RPPXQLW\,QFHQWLYH0HDVXUHVLQWKH)LHOGRI(PSOR\PHQW

  7KH&RPPXQLW\3URJUDPPHLQWKHILHOGRIHPSOR\PHQWDQGODERXUPDUNHWLQWKHSHULRG,WZDVHVWDEOLVKHGE\WKH'HFLVLRQRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH&RXQFLO1R(&,WVEXGJHWDPRXQWVWRPLOOLRQ7KHSURJUDPPHIRFXVHVRQDQDO\VLVUHVHDUFKDQGFRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH0HPEHU6WDWHV,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLWLVUHSODFHG

  E\WKH3URJUHVVSURJUDPPH&URDWLDEHFDPHHOLJLEOHIRUSDUWLFLSDWLRQLQWKHSURJUDPPHLQ

  &RPPXQLW\3URJUDPPHV3URJUHVV

  $FFUHGLWDWLRQ

  3URFHGXUHLQWKHGHFHQWUDOLVDWLRQSURFHVVLQZKLFK(&DXGLWRUVFKHFNZKHWKHUDQLPSOHPHQWDWLRQV\VWHPRIDQ(8SURJUDPPHVDWLVILHVUHTXLUHGVWDQGDUGV%DVHGRQWKHLUILQGLQJVWKH$XWKRULVLQJ2IILFHUZLWKWKH(&JUDQWVWKHFRQIHUUDORIPDQDJHPHQWWRWKH

  DXWKRULWLHVRIWKHEHQHILFLDU\FRXQWU\

  'HFHQWUDOLVDWLRQ&RQIHUUDORI0DQDJHPHQW$XWKRULVLQJ2IILFHU

  $FWLYLWLHV

  0HDVXUHVWREHLPSOHPHQWHGE\WKHFRQVXOWDQWZLWKLQWKHIUDPHZRUNRID(&IXQGHGSURMHFWZLWKGHILQHGRXWSXWVOHDGLQJWRUHVXOWVVSHFLILHGLQWKH7HUPVRI5HIHUHQFH

  /RJIUDPHRXWSXWUHVXOWWHUPVRIUHIHUHQFH

  $OORFDWLRQ

  %XGJHWHDUPDUNHGE\DGRQRUJRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQRULQVWLWXWLRQIRUDFHUWDLQSHULRGRIWLPHLQIDYRXURIDEHQHILFLDU\FRXQWU\RURUJDQLVDWLRQWRGHYHORSFHUWDLQDVVLVWDQFHSURMHFWVRUSURJUDPPHV

  &RPPLWPHQW

  $QDO\VLVRI2EMHFWLYHV

  ,GHQWLILFDWLRQDQGYHULILFDWLRQRIIXWXUHGHVLUHGEHQHILWVWRZKLFKWKHEHQHILFLDULHVDWWDFKSULRULW\7KHRXWSXWRIDQDQDO\VLVRIREMHFWLYHVLVWKHREMHFWLYHWUHHKLHUDUFK\RIREMHFWLYHV

  3URMHFWF\FOH

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  24/248

  24

  3RMDP 2SLV 9LGL

  $QDOL]DGLRQLND

  ,GHQWLILNDFLMDVYLKVNXSLQDQDNRMHEL

  SUHGORHQDLQWHUYHQFLMDPRJODXWMHFDWLLGHQWLILNDFLMDLDQDOL]DQMLKRYLKLQWHUHVDSUREOHPDPRJXQRVWLLWG=DNOMXFLRYHDQDOL]HVHLQWHJULUDMXXVDPXL]UDGXSURMHNWD

  3URMHNWQLFLNOXVID]DLGHQWLILFLUDQMDGLRQLFL

  $QDOL]DSUREOHPD

  6WUXNWXULUDQRLVSLWLYDQMHQHJDWLYQLKDVSHNDWDQHNHVLWXDFLMHUDGLXWYULYDQMDX]URNDLQMLKRYLKXLQDND

  3URMHNWQLFLNOXVID]DLGHQWLILFLUDQMD3UREOHPVNRVWDEORVWDEORFLOMHYD

  $QDOL]DUDYQRSUDYQRVWLVSRORYD

  3UHPDSROLWLFL(8RVSROQRMUDYQRSUDYQRVWLXUD]YRMQRMVXUDGQMLWUDLVHLQWHJUDFLMDDQDOL]HUDYQRSUDYQRVWLVSRORYDQDPDNURPH]RLPLNURUD]LQDPDWLMHNRPFLMHORJSURMHNWQRJFLNOXVD3RPRXDQDOL]HVSRORYDPRHVHXWYUGLWLLLQWHJULUDWLGLQDPLNDSURPMHQHX]DGDQRMVLWXDFLMLWHSUDWLWLQMH]LQUD]YRMSRVHELFHXRGQRVXQDUD]OLNHL]PHXPXNDUDFDLHQD$QDOL]DVSRORYDXNOMXXMHSDQMXXRGQRVXQDUD]OLLWHXORJH

  SURGXNWLYQXUHSURGXNWLYQXGRQRHQMHRGOXNDPXNDUDFDLHQDSULVWXSSRWHQFLMDOLPDXUD]OLLWRMPMHULWHQMLKRYRUD]OLLWRNRULWHQMHNDRLQMLKRYHVSHFLILQHSRWUHEHLQWHUHVHLSUREOHPHSUHSUHNHSRWSXQRMLUDYQRSUDYQRM]DVWXSOMHQRVWLPXNDUDFDLHQDXSURMHNWQLPDNWLYQRVWLPDWHUDYQRSUDYQRVWL]PHXPXNDUDFDLHQDXRGQRVXQDSULPOMHQHNRULVWL

  3URMHNWQLFLNOXVID]DLGHQWLILFLUDQMD

  $QDOL]D

  VWUDWHJLMD

  .ULWLNDRFMHQDUD]OLLWLKQDLQDSRVWL]DQMDFLOMHYDWHRGDELUL

  XNOMXLYDQMHMHGQRJLOLYLHQMLKXSUHGORHQLSURMHNW

  3URMHNWQLFLNOXV

  $QDOL]DWURNRYDLNRULVWL

  6WDQGDUGQDDQDOL]DMDYQLKSURMHNDWDNRMLVHILQDQFLUDMXL]IRQGRYD(88NOMXXMHSURFMHQXWURNRYDLNRULVWLNUR]GXHYULMHPHNDNRELVHRGUHGLODSURILWDELOQRVWXODJDQMD8VSRUHXMHVHVLWXDFLMDVLEH]SURMHNWDNDNRELVHRGUHGLODQHWRNRULVWRGSURMHNWD

  3URMHNWQLFLNOXV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  25/248

  25

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  6WDNHKROGHU$QDO\VLV

  ,GHQWLILFDWLRQRIDOOVWDNHKROGHUJURXSVOLNHO\WREHDIIHFWHGE\WKHSURSRVHGLQWHUYHQWLRQWKHLGHQWLILFDWLRQDQGDQDO\VLVRIWKHLULQWHUHVWVSUREOHPVSRWHQWLDOVHWF7KHFRQFOXVLRQVRIWKLVDQDO\VLVDUHLQWHJUDWHGLQWRWKHSURMHFWGHVLJQ

  3URMHFWF\FOH,GHQWLILFDWLRQ3KDVH6WDNHKROGHUV

  3UREOHP$QDO\VLV

  $VWUXFWXUHGLQYHVWLJDWLRQRIQHJDWLYHDVSHFWVRIDVLWXDWLRQLQRUGHUWRHVWDEOLVKFDXVHVDQGWKHLUHIIHFWV

  3URMHFWF\FOH,GHQWLILFDWLRQ3KDVH3UREOHP7UHH2EMHFWLYH7UHH

  *HQGHU$QDO\VLV

  (8SROLF\RQJHQGHUPDLQVWUHDPLQJLQGHYHORSPHQWFRRSHUDWLRQUHTXLUHVWKHLQWHJUDWLRQRIJHQGHUDQDO\VLVDWPDFURPHVRDQGPLFUROHYHOVWKURXJKRXWWKHSURMHFWF\FOH$JHQGHUDQDO\VLVDOORZVWKHLGHQWLILFDWLRQDQGLQWHJUDWLRQRIWKHG\QDPLFVRIFKDQJHLQDJLYHQVLWXDWLRQDVZHOODVWKHPRQLWRULQJRIWKHLUHYROXWLRQSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWRWKHGLVSDULWLHVEHWZHHQZRPHQDQGPHQ$JHQGHUDQDO\VLVLQFOXGHVDWWHQWLRQWRWKH

  GLIIHUHQWUROHVSURGXFWLYHUHSURGXFWLYHGHFLVLRQPDNLQJRIZRPHQDQGPHQWKHLUGLIIHUHQWLDODFFHVVWRDQGXVHRIUHVRXUFHVDQGWKHLUVSHFLILFQHHGVLQWHUHVWVDQGSUREOHPVDQGWKHEDUULHUVWRWKHIXOODQGHTXLWDEOHSDUWLFLSDWLRQRIZRPHQDQGPHQLQSURMHFWDFWLYLWLHVDQGWRHTXLW\EHWZHHQZRPHQDQGPHQLQWKHEHQHILWVREWDLQHG

  3URMHFWF\FOH,GHQWLILFDWLRQ3KDVH

  $QDO\VLVRI

  6WUDWHJLHV

  &ULWLFDODVVHVVPHQWRIWKHDOWHUQDWLYHZD\VRIDFKLHYLQJREMHFWLYHVDQG

  VHOHFWLRQRIRQHRUPRUHIRULQFOXVLRQLQWKHSURSRVHGSURMHFW

  3URMHFWF\FOH

  &RVWEHQHILWDQDO\VLV

  $VWDQGDUGDQDO\VLVIRUSXEOLFSURMHFWVILQDQFHGIURP(8IXQGV,WLQYROYHVWKHYDOXDWLRQRIWKHIORZRIWKHSURMHFWVFRVWVDQGEHQHILWVRYHUWLPHWRGHWHUPLQHWKHSURMHFWVUHWXUQRQLQYHVWPHQW$FRPSDULVRQLVPDGHEHWZHHQWKHVLWXDWLRQZLWKDQGZLWKRXWWKHSURMHFWWRGHWHUPLQHWKHQHWEHQHILWRIWKHSURMHFW

  3URMHFWF\FOH

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  26/248

  26

  3RMDP 2SLV 9LGL

  $SVRUSFLMVNDVSRVREQRVW

  6SRVREQRVWGUDYQHXSUDYH]HPOMH

  NRULVQLFHGDSODQLUDLSURYHGHYDQMVNXSRPRLOLVSRVREQRVWSRWHQFLMDOQLKNRULVQLNDGDSULSUHPHNYDOLWHWQHSURMHNWHNRMLHPDNVLPDOQRDSVRUELUDWLDORFLUDQDVUHGVWDYD

  $YDQVQRSODDQMH

  3ODDQMHNRMHVHREDYOMDXXQDSULMHGRGUHHQRPURNXQDNRQSRWSLVLYDQMDXJRYRUD

  %D]DSRGDWDNDRSURMHNWLPDVWUDQHSRPRLLVXUDGQMH

  ,QVWUXPHQWNRMLP95+RVLJXUDYDVYHREXKYDWDQSUHJOHGSURJUDPDL

  SURMHNDWDNRMLVHILQDQFLUDMXL]LQR]HPQLKL]YRUDNDNRELVHL]EMHJORSUHNODSDQMHLGXSOLFLUDQMHSURMHNDWDWHSRVWLJODVLQHUJLMDLPDNVLPDODQXLQDNVYHXNXSQHSRPRL%D]DSRGDWDNDGRVWXSQDMHQDLQWHUQHWVNLPVWUDQLFDPD6'85)D

  .RRUGLQDFLMDVWUDQHSRPRL6WDOQDUDGQDVNXSLQD6'85)

  %HVSRYUDWQDVUHGVWYD

  ,]UDYQRSODDQMHQHNRPHUFLMDOQHQDUDYLWRQRRGUHHQRPNRULVQLNXNDNRELVHSURYHOHPMHUHLOLDNWLYQRVWLXVYUKXSURPLFDQMDRGUHHQHSROLWLNH(8

  3R]LYQDGRVWDYXSULMHGORJDSURMHNDWD

  %RUEDSURWLYGLVNULPLQDFLMH

  3URJUDP=DMHGQLFH]DUD]GREOMHNRMHPMHFLOMVX]ELMDQMHGLVNULPLQDFLMHQDWHPHOMXVSROQHUDVQHLOLHWQLNHSULSDGQRVWLUHOLJLMHLOLYMHUHKHQGLNHSDVWDURVWLLOLVHNVXDOQHRULMHQWDFLMH3URJUDPMHXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=9ULMHGQRVWPXMHPLOLMXQDHXUD8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYL]DPMHQMXMHJDSURJUDP3URJUHV

  3URJUDPL=DMHGQLFH3URJUHV

  %RUEDSURWLYVRFLMDOQHLVNOMXHQRVWL

  3URJUDP=DMHGQLFH]DUD]GREOMHNRMHPMHFLOMSRWLFDQMHVXUDGQMHL]PHXGUDYDODQLFDUDGLVX]ELMDQMDVRFLMDOQHLVNOMXHQRVWL3URJUDPMHXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=9ULMHGQRVWPXMHPLOLMXQDHXUD8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYL]DPMHQMXMHJDSURJUDP3URJUHV

  3URJUDPL=DMHGQLFH3URJUHV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  27/248

  27

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  $EVRUSWLRQFDSDFLW\

  7KHDELOLW\RIDQDWLRQDODGPLQLVWUDWLRQ

  WRSODQIRUDQGLPSOHPHQWH[WHUQDODVVLVWDQFHRUWKHDELOLW\RISRWHQWLDOEHQHILFLDULHVWRSUHSDUHTXDOLW\SURMHFWVZKLFKZRXOGDEVRUEWKHPD[LPXPDOORFDWHGIXQGV

  $GYDQFHSD\PHQW

  3D\PHQWPDGHZLWKLQDSUHGHWHUPLQHGSHULRGDIWHUWKHFRQWUDFWVLJQDWXUH

  'DWDEDVHRIH[WHUQDODVVLVWDQFHDQGFRRSHUDWLRQSURMHFWV

  $QLQVWUXPHQWE\ZKLFK*RYHUQPHQWRIWKH5HSXEOLFRI&URDWLDHQVXUHVDFRPSUHKHQVLYHRYHUYLHZRI

  SURJUDPPHVDQGSURMHFWVILQDQFHGIURPH[WHUQDOVRXUFHV7KHDLPLVWRDYRLGRYHUODSVDQGGXSOLFDWLRQRISURMHFWVDQGDFKLHYHV\QHUJ\DQGPD[LPXPLPSDFWRIDOODVVLVWDQFHUHFHLYHG'DWDEDVHLVDYDLODEOHRQWKH&2'()ZHEVLWH

  $LGFRRUGLQDWLRQ3HUPDQHQW:RUNLQJ*URXS&2'()

  *UDQW

  $GLUHFWSD\PHQWRIDQRQFRPPHUFLDOQDWXUHWRDVSHFLILFEHQHILFLDU\WRLPSOHPHQWDQDFWLRQLQRUGHUWRSURPRWHDQ(8SROLF\DLP

  &DOOIRU3URSRVDOV

  &RPEDWLQJ'LVFULPLQDWLRQ

  $&RPPXQLW\3URJUDPPHLQWKHSHULRGDLPLQJDWFRPEDWLQJGLVFULPLQDWLRQEDVHGRQVH[UDFLDORUHWKQLFRULJLQUHOLJLRQRUEHOLHIGLVDELOLW\DJHRUVH[XDORULHQWDWLRQ7KHSURJUDPPHZDVHVWDEOLVKHGE\WKH'HFLVLRQRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG&RXQFLO1R(&,WVEXGJHWDPRXQWHGWRPLOOLRQ,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLWLVUHSODFHGE\WKH3URJUHVVSURJUDPPH

  &RPPXQLW\3URJUDPPHV3URJUHVV

  &RPEDWLQJ6RFLDO([FOXVLRQ

  7KH&RPPXQLW\3URJUDPPHLQWKHSHULRGHQFRXUDJLQJFRRSHUDWLRQEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVWRFRPEDWVRFLDOH[FOXVLRQ7KHSURJUDPPHZDVHVWDEOLVKHGE\WKH'HFLVLRQRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG&RXQFLO1R(&,WVEXGJHWDPRXQWHGWRPLOOLRQ,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLWLVUHSODFHGE\WKH3URJUHVVSURJUDPPH

  &RPPXQLW\3URJUDPPHV3URJUHVV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  28/248

  28

  3RMDP 2SLV 9LGL

  &$5'6HQJNUDWLFD

  6NUDHQRRG&RPPXQLW\$VVLVWDQFH

  IRU5HFRQVWUXFWLRQ'HYHORSPHQWDQG6WDELOLW\3RPR=DMHGQLFH]DREQRYXUD]YRMLVWDELOL]DFLMX8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLSURJUDP(8]D]HPOMHSURFHVDVWDELOL]DFLMHLSULGUXLYDQMD]HPOMH363D$OEDQLMX%RVQXL+HUFHJRYLQX+UYDWVNXWDGDQMX-XJRVODYLMXL0DNHGRQLMX,QLFLMDOQLSURUDXQSURJUDPDMHPLOLMDUGLHXUDDJRGLQHSRYHDQMH]DPLOLMXQDHXUDRGOXNRPL]6ROXQD3UDYQDRVQRYDSURJUDPDMH

  8UHGED(=EU3RGUXMDLQWHUYHQFLMHXNOMXXMXXNODQMDQMHSRVOMHGLFDUDWDGHPRNUDWL]DFLMXLL]JUDGQMXLQVWLWXFLMDRGULYLJRVSRGDUVNLUD]YRMVRFLMDOQLUD]YRMUHJLRQDOQXVXUDGQMXL]PHXGUDYDNRULVQLFDWHWUDQVQDFLRQDOQXUHJLRQDOQXLSUHNRJUDQLQXVXUDGQMX3URJUDPMHX)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYL]DPLMHQMHQSURJUDPRP,3$+UYDWVNDMHNRULVWLODSURJUDP&$5'6

  RGGRJRGLQHWLMHNRPNRMLKMRMMHNUR]QDFLRQDOQHSURJUDPHDORFLUDQRPLOLMXQDHXUD5HJLRQDOQXNRPSRQHQWXSURJUDPDNRULVWLODMHWLMHNRPFLMHORJUD]GREOMDWUDMDQMDSURJUDPD

  3URJUDPL(8]DWUHH]HPOMH,3$SURYHGEHQLVXVWDYSURJUDPD3+$5(&$5'6

  &DULQH

  3URJUDP=DMHGQLFHXUD]GREOMXQDPLMHQMHQVXUDGQMLL]PHXFDULQVNLKXSUDYDGUDYDODQLFDUDGLSREROMDQMDQMLKRYHXLQNRYLWRVWLLLQWHUDNFLMH3URJUDPMHXVSRVWDYOMHQ

  2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=9ULMHGQRVWPXL]QRVLPLOLMXQDHXUD8JRGLQLRYDMSURJUDP]DPMHQMXMHSURJUDP&DULQH+UYDWVNRMMHSURJUDP&DULQHRWYRUHQ]DVXGMHORYDQMHXJRGLQL

  3URJUDPL=DMHGQLFH

  &%&HQJNUDWLFD

  3UHNRJUDQLQDVXUDGQMD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  29/248

  29

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  &$5'6

  $EEUHYLDWLRQIRU&RPPXQLW\$VVLVWDQFHIRU5HFRQVWUXFWLRQ'HYHORSPHQWDQG

  6WDELOLW\,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH(8DVVLVWDQFHSURJUDPPHDLPLQJDWKHOSLQJWKHFRXQWULHVRIWKH6WDELOLVDWLRQDQG$VVRFLDWLRQSURFHVV6$S$OEDQLD%RVQLD+HU]HJRYLQD&URDWLDWKHWKHQ

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  30/248

  30

  3RMDP 2SLV 9LGL

  &',6

  HQJNUDWLFD

  &HQWUDOL]LUDQL

  GHNRQFHQWULUDQLVXVWDYSURYHGEH

  &HQWUDOL]LUDQLGHNRQFHQWULUDQLVXVWDYSURYHGEHHQJNUDWLFD&',6

  6XVWDYSURYHGEHSURJUDPDSRPRL(=DXNRMHPXVXRGJRYRUQRVWL]DXSUDYOMDQMHSURJUDPLPDSUHQHVHQHQD'HOHJDFLMX(XURSVNHNRPLVLMHX]HPOMLNRULVQLFL

  )LQDQFLMVNDXUHGED

  &HQWUDOL]LUDQLVXVWDYSURYHGEH

  HQJNUDWLFD&,6

  6XVWDYSURYHGEHSURJUDPD(8XNRMHPRGJRYRUQRVWL]DXSUDYOMDQMH]DGUDYD

  VUHGLQMLFD(XURSVNHNRPLVLMH%UX[HOOHV

  )LQDQFLMVND

  XUHGED

  &LOM2SLVVYUKHLOLVYUKDSURMHNWDLOLSURJUDPD

  2SLFLOMVYUKDSURMHNWDORJLNDPDWULFD

  &LOMQDVNXSLQD6NXSLQDMHGLQLFDQDNRMXHSR]LWLYQRGMHORYDWLSURMHNWQDUD]LQLVYUKHSURMHNWD

  3URMHNWQLFLNOXV

  &,3HQJNUDWLFD

  2NYLUQLSURJUDP]DNRQNXUHQWQRVWLLQRYDFLMH

  &,6HQJNUDWLFD

  &HQWUDOL]LUDQLVXVWDYSURYHGEH

  &RPHQLXV

  6RFUDWHV,QWHJULUDQLSURJUDP]DFMHORLYRWQRREUD]RYDQMH

  '$&LIUD

  LIUDNRMXMHXYHR2GERU]DSRPRX

  UD]YRMX2(&'D2UJDQL]DFLMH]DJRVSRGDUVNXVXUDGQMXLUD]YRMUDGLNDWHJRUL]DFLMHSURJUDPDSRPRL.RULVWLVHNDRNODVLILNDFLMDDNWLYQRVWLLXRNYLUXSURJUDPD(8QDPLMHQMHQLKWUHLP]HPOMDPDL]PHXRVWDORJSURJUDPD&$5'6L3+$5(

  'DSKQH,,, 3RVHEQLSURJUDP'DSKQH,,,

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  31/248

  31

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  &',6

  &HQWUDOLVHG'HFRQFHQWUDWHG

  ,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP

  &HQWUDOL]HG'HFRQFHQWUDWHG,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP&',6

  ,PSOHPHQWDWLRQV\VWHPRIWKH(&H[WHUQDODLGSURJUDPPHVLQZKLFKPDQDJHPHQWUHVSRQVLELOLWLHVDUHWUDQVIHUUHGWRWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ'HOHJDWLRQLQWKHEHQHILFLDU\FRXQWU\

  )LQDQFLDO5HJXODWLRQ

  &HQWUDOL]HG,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP&,6

  ,PSOHPHQWDWLRQV\VWHPRIWKH(8SURJUDPPHVLQZKLFKPDQDJHPHQW

  UHVSRQVLELOLWLHVVWD\ZLWKWKH(&+HDGTXDUWHUV%UXVVHOV

  )LQDQFLDO

  5HJXODWLRQ

  2EMHFWLYH'HVFULSWLRQRIWKHDLPVRIDSURMHFWRUSURJUDPPH

  2YHUDOO2EMHFWLYH3URMHFW3XUSRVH/RJIUDPH

  7DUJHW*URXS7KHJURXSHQWLW\ZKRZLOOEHSRVLWLYHO\DIIHFWHGE\WKHSURMHFWDWWKH3URMHFW3XUSRVHOHYHO

  3URMHFWF\FOH

  &,3

  &RPSHWLWLYHQHVVDQG,QQRYDWLRQ)UDPHZRUN

  3URJUDPPH

  &,6 &HQWUDOL]HG,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP

  &RPHQLXV

  6RFUDWHV,QWHJUDWHG/LIHORQJ/HDUQLQJ3URJUDPPH

  '$&&RGH

  &RGHLQWURGXFHGE\WKH'HYHORSPHQW$VVLVWDQFH&RPPLWWHHZLWKWKH2(&'

  2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQWIRUSXUSRVHRIFDWHJRULVLQJDVVLVWDQFHSURJUDPPHV,WLVXVHGDOVRIRUFODVVLILFDWLRQRI(8H[WHUQDODVVLVWDQFHDFWLYLWLHVDPRQJRWKHUDOVRLQ&$5'6DQG3+$5(SURJUDPPHV

  'DSKQH,,, 'DSKQH,,,6SHFLILF3URJUDPPH

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  32/248

  32

  3RMDP 2SLV 9LGL

  'HFHQWUDOL]DFLMD

  'MHORPLQLSULMHQRVRGJRYRUQRVWL]DXSUDYOMDQMHSURJUDPLPDSRPRLV(.

  QDWLMHOD]HPOMHNRULVQLND(.]DGUDYDNRQWUROQXIXQNFLMXNRMDPRHELWLXREOLNXSUHWKRGQHH[DQWHLOLQDNQDGQHH[SRVWNRQWUROH3UDYQDRVQRYD]DGHFHQWUDOL]DFLMXVX)LQDQFLMVNDXUHGEDLQMH]LQD3URYHGEHQDSUDYLOD

  ',6&,6&',6)LQDQFLMVNDXUHGEDDNUHGLWDFLMDSULMHQRVRYODVWL

  'HFHQWUDOL]LUDQLVXVWDYSURYHGEHHQJNUDWLFD',6

  6XVWDYSURYHGEHSURJUDPDSRPRL(=DWUHLP]HPOMDPDXNRMHPVXRGJRYRUQRVWL]DXSUDYOMDQMHSUHQHVHQHQDGUDYXNRULVQLND.RPLVLMDMRXYLMHNSURYRGLVXVWDYQXSUHWKRGQX

  H[DQWHNRQWUROXSURFHVDQDEDYHLXJRYDUDQMDLQDNQDGQXH[SRVWNRQWUROXVYLKSURFHVDWH]DGUDYDVYHXNXSQXNRQDQXRGJRYRUQRVW]DL]YUHQMHRSHJSURUDXQD8+UYDWVNRMVHGHFHQWUDOL]LUDQRSURYRGHSURJUDPL&$5'63+$5(,63$L6$3$5'DLSURJUDP,3$HVHWDNRHUSURYRGLWLGHFHQWUDOL]LUDQR

  )LQDQFLMVNDXUHGEDDNUHGLWDFLMDSULMHQRVRYODVWL

  '(. 'HOHJDFLMD(XURSVNHNRPLVLMH

  'HNRQFHQWUDFLMD

  3ULMHQRVRGJRYRUQRVWL]DXSUDYOMDQMHSURJUDPLPDSRPRLVDVUHGLQMLFH(XURSVNHNRPLVLMH%UX[HOOHVQD'HOHJDFLMX(.X]HPOMLNRULVQLNX

  &HQWUDOL]LUDQLGHNRQFHQWULUDQLVXVWDYSURYHGEH

  'HOHJDFLMD(. 'HOHJDFLMD(XURSVNHNRPLVLMH

  'HOHJDFLMD

  (XURSVNHNRPLVLMH'(.

  +LMHUDUKLMVNLVXGLRVWUXNWXUD(XURSVNHNRPLVLMH'*5(/(;GHOHJDFLMHVOXHLQWHUHVLPD(XURSVNHXQLMHXFLMHORPVYLMHWXLXPHXQDURGQLPRUJDQL]DFLMDPD.DRGLSORPDWVNRSUHGVWDYQLWYRRQHXWUHLP]HPOMDPDREDYOMDMXSRVORYHGHOHJLUDQHRGVUHGLQMLFH(.'HOHJDFLMD(.X5HSXEOLFL+UYDWVNRMQDOD]LVHX=DJUHEX

  .RPLVLMD(XURSVNLK]DMHGQLFD'*5(/(;

  '*$*5,HQJNUDWLFD

  *ODYQDXSUDYD]DSROMRSULYUHGXLUXUDOQLUD]YRM

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  33/248

  33

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  'HFHQWUDOLVDWLRQ

  3DUWLDOWUDQVIHURIUHVSRQVLELOLW\IRU

  PDQDJLQJDVVLVWDQFHSURJUDPPHVIURP(&WRWKHDXWKRULWLHVRIWKHEHQHILFLDU\FRXQWU\(&UHWDLQVWKHFRQWUROIXQFWLRQZKLFKFDQEHH[DQWHRUH[SRVWFRQWURO7KHOHJDOEDVLVIRUWKHGHFHQWUDOLVDWLRQLVWKH)LQDQFLDO5HJXODWLRQDQGLWV,PSOHPHQWLQJ5XOHV

  ',6&,6&',6)LQDQFLDO5HJXODWLRQ$FFUHGLWDWLRQ&RQIHUUDORI0DQDJHPHQW

  'HFHQWUDOL]HG,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP',6

  ,PSOHPHQWDWLRQV\VWHPRIWKH(&H[WHUQDODLGSURJUDPPHVZKHUHPDQDJHPHQWUHVSRQVLELOLWLHVKDYHEHHQFRQIHUUHGWRWKHEHQHILFLDU\

  FRXQWU\7KH&RPPLVVLRQVWLOOH[HUFLVHVDV\VWHPDWLFH[DQWHFRQWURORIWKHSURFXUHPHQWDQGFRQWUDFWLQJSURFHVVHVDQGH[SRVWFRQWURORIDOOSURFHVVHVZKLOVWLWUHWDLQVWKHRYHUDOOILQDOUHVSRQVLELOLW\IRUJHQHUDOEXGJHWH[HFXWLRQ,Q&URDWLD&$5'63+$5(,63$DQG6$3$5'DQG,3$ZLOODOVRIROORZGHFHQWUDOLVHGLPSOHPHQWDWLRQ

  )LQDQFLDO5HJXODWLRQ$FFUHGLWDWLRQ&RQIHUUDORI0DQDJHPHQW

  (&' (XURSHDQ&RPPLVVLRQ'HOHJDWLRQ

  'HFRQFHQWUDWLRQ

  7UDQVIHURIUHVSRQVLELOLW\IRUPDQDJLQJDVVLVWDQFHSURJUDPPHVIURPWKH(&+HDGTXDUWHUV%UXVVHOVWRWKH(&'HOHJDWLRQLQWKHEHQHILFLDU\FRXQWU\

  &HQWUDOL]HG'HFRQFHQWUDWHG,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP

  (&'HOHJDWLRQ (XURSHDQ&RPPLVVLRQ'HOHJDWLRQ

  (XURSHDQ&RPPLVVLRQ'HOHJDWLRQ(&'

  +LHUDUFKLFDOO\DSDUWRIWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQVWUXFWXUH'*5(/(;GHOHJDWLRQVVHUYH(XURSHDQ8QLRQLQWHUHVWVWKURXJKRXWWKHZRUOGDQGDWLQWHUQDWLRQDORUJDQLVDWLRQV$VGLSORPDWLFUHSUHVHQWDWLRQVLQWKHWKLUGFRXQWULHVWKH\FDUU\RXWWDVNVGHOHJDWHGE\WKH(&+HDGTXDUWHUV7KH(&'HOHJDWLRQWRWKH5HSXEOLFRI&URDWLDLVVLWXDWHGLQ=DJUHE

  &RPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV'*5(/(;

  '*$*5,

  'LUHFWRUDWH*HQHUDOIRU$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQW

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  34/248

  34

  3RMDP 2SLV 9LGL

  '*(/$5*

  IUNUDWLFD

  *ODYQDXSUDYD]D

  SURLUHQMH

  '*(03/HQJNUDWLFD

  *ODYQDXSUDYD]D]DSROMDYDQMHVRFLMDOQDSLWDQMDLMHGQDNHPRJXQRVWL

  '*5(*,2HQJNUDWLFD

  *ODYQDXSUDYD]DUHJLRQDOQXSROLWLNX

  '*5(/(;

  IUNUDWLFD

  *ODYQDXSUDYD]D

  YDQMVNHRGQRVH

  'LRQLFL

  6YHRVREHVNXSLQHOMXGLXVWDQRYHLOLWUJRYDNDGUXWYDNRMHELPRJOHELWLXYH]LVSURMHNWRPSURJUDPRPGHILQLUDQHVXNDRGLRQLFL2QLPRJXSRVUHGQRLOLQHSRVUHGQRSR]LWLYQRLOLQHJDWLYQRXWMHFDWLLOLELWLSRGXWMHFDMHPSURFHVDLUH]XOWDWDSURMHNDWDLOLSURJUDPD

  $QDOL]DGLRQLNDID]DLGHQWLILNDFLMH

  ',6HQJNUDWLFD

  'HFHQWUDOL]LUDQLVXVWDYSURYHGEH

  '1$ 'XQRVQLNQDGOHDQ]DDNUHGLWDFLMX

  'QHYQLHOHNWURQVNLQDWMHDML7('HQJNUDWLFD

  %D]DSRGDWDNDRVYLPMDYQLPQDEDYDPD]DNRMHSRVWRMLREYH]DGDVHREMDYHX6OXEHQRPOLVWX(XURSVNHXQLMH'RVWXSQDMHQDVOMHGHRMLQWHUQHWVNRMVWUDQLFLKWWSWHGHXURSDHX

  6/(8

  '2 'XQRVQLN]DRYMHUDYDQMH

  'REDYOMDURED3RGX]HHSRMHGLQDFLOLNRQ]RUFLMNRMHPXMHGRGLMHOMHQXJRYRURQDEDYLUREH

  ,]YRD

  'RGDWDNXJRYRUX

  'RNXPHQWNRMLPVHPLMHQMDMXXYMHWLXJRYRUD

  3ULORJXJRYRUD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  35/248

  35

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  '*(/$5* 'LUHFWRUDWH*HQHUDOIRU

  (QODUJHPHQW

  '*(03/

  'LUHFWRUDWH*HQHUDOIRU(PSOR\PHQW6RFLDO$IIDLUVDQG(TXDO2SSRUWXQLWLHV

  '*5(*,2 'LUHFWRUDWH*HQHUDOIRU5HJLRQDO3ROLF\

  '*5(/(; 'LUHFWRUDWH*HQHUDOIRU([WHUQDO5HODWLRQV

  6WDNHKROGHUV

  $Q\LQGLYLGXDOJURXSVRISHRSOHLQVWLWXWLRQVRUILUPVWKDWPD\KDYHDUHODWLRQVKLSZLWKWKHSURMHFWSURJUDPPHDUHGHILQHGDVVWDNHKROGHUV7KH\PD\GLUHFWO\RULQGLUHFWO\SRVLWLYHO\RUQHJDWLYHO\DIIHFWRUEHDIIHFWHGE\WKHSURFHVVDQGWKHRXWFRPHVRISURMHFWVRUSURJUDPPHV

  6WDNHKROGHU$QDO\VLV,GHQWLILFDWLRQ3KDVH

  ',6

  'HFHQWUDOL]HG

  ,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP

  &$2 &RPSHWHQW$FFUHGLWLQJ2IILFHU

  7HQGHUV(OHFWURQLF'DLO\7('

  'DWDEDVHRIDOOWKHSXEOLFSURFXUHPHQWXQGHUREOLJDWLRQWREHSXEOLVKHGLQWKH2IILFLDO-RXUQDORIWKH(XURSHDQ8QLRQ2-,WLVDYDLODEOHDWWKHIROORZLQJZHEVLWHKWWSWHGHXURSDHX

  2-

  $2 $XWKRULVLQJ2IILFHU

  6XSSOLHU7KHILUPLQGLYLGXDORUFRQVRUWLXPWRZKLFKDVXSSO\FRQWUDFWLVDZDUGHG

  &RQWUDFWRU

  $GGHQGXP$GRFXPHQWPRGLI\LQJWHUPVDQGFRQGLWLRQVRIDFRQWUDFW

  $QQH[WRWKHFRQWUDFW

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  36/248

  36

  3RMDP 2SLV 9LGL

  'RGDWQRVW

  -HGQRRGHWLULQDHODVWUXNWXUQLKIRQGRYDSUHPDNRMHPVUHGVWYDNRMDGUDYHODQLFHGRELYDMXL]IRQGRYD(8PRUDMXELWLNRPSOHPHQWDUQDPMHUDPDNRMHVHILQDQFLUDMXL]QDFLRQDOQLKVUHGVWDYDDQH]DPMHQMLYDWLLK

  1DHODVWUXNWXUQLKIRQGRYD

  'RNXPHQWL

  8RNYLUXSURJUDPD(8SRVWRMLVWULNWQRGHILQLUDQDKLMHUDUKLMDGRNXPHQDWD2QLXNOMXXMXRSXVWUDWHNXRVQRYXSUDYQXRVQRYXVWUDWHNHGRNXPHQWHRSHUDWLYQHLSURYHGEHQHGRNXPHQWH

  2SDVWUDWHNDRVQRYD3UDYQDRVQRYD6WUDWHNLGRNXPHQWL2SHUDWLYQL

  GRNXPHQWL3URYHGEHQLGRNXPHQWL

  '223

  'XQRVQLNRYODWHQ]DRGREUDYDQMHSURJUDPD

  '23 'RSXQDRSHUDWLYQRJSURJUDPD

  'UDYQDXSUDYD'8

  'UDYQLXUHG]DUHYL]LMX'85

  5HYL]LMVNRWLMHOR

  '8 'UDYQDXSUDYD

  'XQRVQLNQDGOHDQ]DDNUHGLWDFLMX'1$

  8NRQWHNVWXSURJUDPD,3$WLMHOR

  RGJRYRUQR]DL]GDYDQMHSUDHQMHLVXVSHQ]LMXLOLSRYODHQMHDNUHGLWDFLMHQDFLRQDOQRJGXQRVQLND]DRYMHUDYDQMHL1DFLRQDOQRJIRQGD

  3URYHGEHQLVXVWDYSURJUDPD,3$

  'XQRVQLNRYODWHQ]DRGREUDYDQMHSURJUDPD'223

  'UDYQLGXQRVQLNQDHOX6UHGLQMHMHGLQLFH]DILQDQFLUDQMHLXJRYDUDQMH6-)8D'223MHRGJRYRUDQ]DSRVORYH6-)8DWH]DYDOMDQRILQDQFLMVNRXSUDYOMDQMHSURMHNWLPD

  3URYHGEHQLVXVWDY3+$5(,3$7$,%6UHGLQMDMHGLQLFD]DILQDQFLUDQMHLXJRYDUDQMH

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  37/248

  37

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  $GGLWLRQDOLW\

  2QHRIWKHIRXU6WUXFWXUDO)XQGVSULQFLSOHVZKLFKPHDQVWKDW&RPPXQLW\DVVLVWDQFHWR0HPEHU6WDWHVPXVWFRPSOHPHQWPHDVXUHVILQDQFHGIURPQDWLRQDOVRXUFHVLQVWHDGRIUHSODFLQJWKHP

  6WXUFWXUDO)XQGVSULQFLSOHV

  'RFXPHQWV

  ,QWKHIUDPHZRUNRIWKH(8SURJUDPPHVWKHUHLVDVWULFWO\GHILQHGKLHUDUFK\RIGRFXPHQWV7KH\LQFOXGHJHQHUDOVWUDWHJLFEDVLVOHJDOEDVLVVWUDWHJLFGRFXPHQWVIRUDVSHFLILFSURJUDPPHRSHUDWLRQDODQGLPSOHPHQWDWLRQGRFXPHQWV

  *HQHUDO6WUDWHJLF%DVLV/HJDO%DVLV6WUDWHJLFGRFXPHQWV2SHUDWLRQDO

  'RFXPHQWV,PSOHPHQWDWLRQ'RFXPHQWV

  3$2 3URJUDP$XWKRULVLQJ2IILFHU

  3& 3URJUDP&RPSOHPHQW

  3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ3$

  6WDWH$XGLW2IILFH6$2

  $XGLW$XWKRULW\

  3$ 3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ

  &RPSHWHQW$FFUHGLWLQJ2IILFHU&$2

  ,QWKHFRQWH[WRI,3$DERG\UHVSRQVLEOHIRULVVXLQJPRQLWRULQJDQGVXVSHQGLQJRUZLWKGUDZLQJDFFUHGLWDWLRQRIWKH1DWLRQDO$XWKRULVLQJ2IILFHUDQGWKH1DWLRQDO)XQG

  ,3$,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP

  3URJUDPPH$XWKRULVLQJ2IILFHU3$2

  $QRIILFLDORIWKHQDWLRQDODGPLQLVWUDWLRQKHDGLQJWKH&HQWUDO)LQDQFLQJDQG&RQWUDFWLQJ8QLW&)&87KH3$2LVUHVSRQVLEOHIRUWKHRSHUDWLRQVRIWKH&)&8DQGIRUWKHVRXQGILQDQFLDOPDQDJHPHQWRIWKHSURMHFWV

  ,PSOHPHQWDWLRQ6\VWHP3+$5(,3$7$,%&HQWUDO)LQDQFLQJDQG&RQWUDFWLQJ8QLW

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  38/248

  38

  3RMDP 2SLV 9LGL

  'XQRVQLN]DRYMHUDYDQMH'2

  9LVRNLGXQRVQLN(XURSVNHNRPLVLMH

  JODYQLGLUHNWRULOLGLUHNWRUXQDGOHQRMJODYQRMXSUDYLRGJRYRUDQ]DFMHORNXSQXSURYHGEXQHNRJSUHWSULVWXSQRJSURJUDPD1MHJRYHGXQRVWLXNOMXXMXRGREUHQMHSURYHGEHLQDG]RUWHL]YMHWDYDQMHLQVWLWXFLMD(8RQMRM8VOXDMXGHFHQWUDOL]LUDQRJXSUDYOMDQMDSURJUDPRP'2SUHQRVLRYODVWLXSUDYOMDQMDQDSURYHGEHQHVWUXNWXUHX]HPOMLNRULVQLFL

  1DFLRQDOQLGXQRVQLN]DRYMHUDYDQMHSULMHQRVRYODVWL]DXSUDYOMDQMHGHFHQWUDOL]DFLMD

  ($)5'

  HQJNUDWLFD

  (XURSVNLSROMRSULYUHGQL

  IRQG]DUXUDOQLUD]YRM

  ($*)HQJNUDWLFD

  (XURSVNLIRQG]DJDUDQFLMHXSROMRSULYUHGL

  ($**)HQJNUDWLFD

  (XURSVNLIRQG]DXVPMHUDYDQMHLJDUDQFLMHXSROMRSULYUHGL

  H&RQWHQWH&RQWHQW3OXV

  3URJUDP=DMHGQLFHX)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLNRMHPMHFLOMXLQLWLGLJLWDOQLVDGUDMX(XURSLGRVWXSQLMLPNRULVQLMLPLLVNRULVWLYLMLP3URJUDPMH]DUD]GREOMHXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP9LMHDEU(&DSURGXHQMHGRJRGLQH2GOXNRP(&8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLSURJUDPH&RQWHQWXNORSOMHQMHXSURJUDP&,3

  3URJUDPL=DMHGQLFH&,3

  ())HQJNUDWLFD

  (XURSVNLULEDUVNLIRQG

  (,% (XURSVNDLQYHVWLFLMVNDEDQND

  (,) (XURSVNLLQYHVWLFLMVNLIRQG

  (,3HQJNUDWLFD(.

  3URJUDP]DSRGX]HWQLWYRLLQRYDFLMH.RPLVLMD(XURSVNLK]DMHGQLFD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  39/248

  39

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  $XWKRULVLQJ2IILFHU$2

  $VHQLRU(XURSHDQ&RPPLVVLRQRIILFLDO'LUHFWRU*HQHUDORU'LUHFWRULQWKH

  UHOHYDQW'*UHVSRQVLEOHIRUWKHRYHUDOOLPSOHPHQWDWLRQRIDSUHDFFHVVLRQSURJUDPPH+LVKHUWDVNVLQFOXGHDXWKRULVDWLRQDQGRYHUVHHLQJRIWKHLPSOHPHQWDWLRQDQGUHSRUWLQJWRWKH(8LQVWLWXWLRQV,QFDVHRIGHFHQWUDOLVHGPDQDJHPHQW$2JUDQWVFRQIHUUDORIPDQDJHPHQWWRWKHLPSOHPHQWDWLRQVWUXFWXUHVLQWKHEHQHILFLDU\FRXQWU\

  1DWLRQDO$XWKRULVLQJ2IILFHU&RQIHUUDORI0DQDJHPHQW'HFHQWUDOLVDWLRQ

  ($)5'

  (XURSHDQ$JULFXOWXUDOIRU

  5XUDO'HYHORSPHQW

  ($*) (XURSHDQ$JULFXOWXUDO*XDUDQWHH)XQG

  ($**)

  (XURSHDQ$JULFXOWXUDO*XLGDQFHDQG*XDUDQWHH)XQG

  H&RQWHQWH&RQWHQW3OXV

  &RPPXQLW\3URJUDPPHLQWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHDLPLQJDWPDNLQJGLJLWDOFRQWHQWLQ(XURSHPRUHDFFHVVLEOHXVDEOHDQGH[SORLWDEOH7KHSURJUDPPHZDVHVWDEOLVKHGIRUWKHSHULRGE\WKH'HFLVLRQRIWKH&RXQFLO1R(&DQGH[WHQGHGXQWLOE\WKH'HFLVLRQ(&,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHH&RQWHQWLVLQFRUSRUDWHGLQWKH&,3SURJUDPPH

  &RPPXQLW\3URJUDPPHV&,3

  ()) (XURSHDQ)LVKHULHV)XQG

  (,% (XURSHDQ,QYHVWPHQW%DQN

  (,) (XURSHDQ,QYHVWPHQW)XQG

  (,3 (QWUHSUHQHXUVKLSDQG,QQRYDWLRQ3URJUDPPH

  (& &RPPLVVLRQRI(XURSHDQ&RPPXQLWLHV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  40/248

  40

  3RMDP 2SLV 9LGL

  (NRQRPLQRVW

  LQMHQLFDGDVXUH]XOWDWLSRVWLJQXWLX]UD]XPQHWURNRYHWMNROLNRVXGREUR

  VUHGVWYDLDNWLYQRVWLSUHYHGHQLXUH]XOWDWHWHMHOLRVWYDUHQDNYDOLWHWDUH]XOWDWD

  /RJLNDPDWULFD

  (NRQRPVNDLVRFLMDOQDNRKH]LMD

  (6.

  ,]UD]VROLGDUQRVWLL]PHXGUDYDODQLFDLUHJLMD(XURSVNHXQLMH&LOMMHXUDYQRWHHQUD]YRMXFLMHORM8QLMLVPDQMLYDQMHVWUXNWXUQLKUD]OLNDL]PHXUHJLMDLSURPLFDQMHMHGQDNLKPRJXQRVWL]DVYH3UDNWLQRVHWRSRVWLHNUR]QL]ILQDQFLMVNLKRSHUDFLMD

  SUYHQVWYHQRNUR]VWUXNWXUQHIRQGRYHL.RKH]LMVNLIRQG6YDNHWULJRGLQH(XURSVNDNRPLVLMDL]GDMHL]YMHHRQDSUHWNXXSRVWL]DQMXHNRQRPVNHLVRFLMDOQHNRKH]LMHWHQDLQXQDNRMLVXPXSROLWLNH=DMHGQLFHGRSULQLMHOH

  6WUXNWXUQLIRQGRYL

  .RKH]LMVNLIRQG

  (NRQRPVNL

  QDMSRYROMQLMDSRQXGD

  3RQXGDNRMDVHVPDWUDQDMEROMRPSUHPDNULWHULMLPDRGUHHQLP]DGRWLQLXJRYRUWMSUHPDNYDOLWHWLWHKQLNLPNDUDNWHULVWLNDPDIXQNFLRQDOQLP]QDDMNDPDXVOXJDPDSRVOLMHLVSRUXNHLWHKQLNRMSRPRLGDWXPXLVSRUXNHLOLUD]GREOMXSURYHGEHLFLMHQL2YLNULWHULMLPRUDMXELWLREMDYOMHQLXREDYLMHVWLRQDEDYLLOLQDYHGHQLXQDWMHDMQRMGRNXPHQWDFLML

  1DWMHDMQDSURFHGXUD

  (3 (XURSVNLSDUODPHQW

  (48$/

  ,QLFLMDWLYD=DMHGQLFHX)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLSRNUHQXWDUDGLUD]YLMDQMDSULVWXSDWULWXUDGQHVQDJHLQRYLKLGHMDXQXWDUHXURSVNLK

  VWUDWHJLMD]DSROMDYDQMDLSURFHVDMDDQMDVRFLMDOQHXNOMXHQRVWL&LOMMRMMHMDDQMHERUEHSURWLYGLVNULPLQDFLMHLLVNOMXLYRVWLQDRVQRYLVSROQHUDVQHQDFLRQDOQHUHOLJLMVNHSULSDGQRVWLVWDURVQHGRELLOLVHNVXDOQHRULMHQWDFLMH(48$/VHSURYRGLL]PHX]HPDOMDODQLFD(8LILQDQFLUDVHNUR](6)8)LQDQFLMVNRMMHSHUVSHNWLYLLVNXVWYRL](48$/DXNORSOMHQRXSURJUDPHNRMHILQDQFLUD(6)

  ,QLFLMDWLYH=DMHGQLFH(6)

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  41/248

  41

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  (IILFLHQF\

  7KHIDFWWKDWUHVXOWVZHUHREWDLQHGDWUHDVRQDEOHFRVWLHKRZZHOOPHDQV

  DQGDFWLYLWLHVZHUHFRQYHUWHGLQWRUHVXOWVDQGWKHTXDOLW\RIWKHUHVXOWVDFKLHYHG

  /RJIUDPH

  (FRQRPLFDQG6RFLDO&RKHVLRQ

  (6&

  $QH[SUHVVLRQRIVROLGDULW\EHWZHHQWKH0HPEHU6WDWHVDQGUHJLRQVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ7KHDLPLVEDODQFHGGHYHORSPHQWWKURXJKRXWWKH(8UHGXFLQJVWUXFWXUDOGLVSDULWLHVEHWZHHQUHJLRQVDQGSURPRWLQJHTXDORSSRUWXQLWLHVIRUDOO,QSUDFWLFDOWHUPVWKLVLVDFKLHYHGE\PHDQVRIDYDULHW\RIILQDQFLQJRSHUDWLRQVSULQFLSDOO\

  WKURXJKWKH6WUXFWXUDO)XQGVDQGWKH&RKHVLRQ)XQG(YHU\WKUHH\HDUVWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQSUHVHQWVDUHSRUWRQSURJUHVVPDGHLQDFKLHYLQJHFRQRPLFDQGVRFLDOFRKHVLRQDQGRQKRZ&RPPXQLW\SROLFLHVKDYHFRQWULEXWHGWRLW

  6WUXFWXUDO)XQGV&RKHVLRQ)XQG

  0RVW(FRQRPLFDOO\$GYDQWDJHRXV7HQGHU

  7KHWHQGHUUHJDUGHGDVWKHEHVWDFFRUGLQJWRWKHFULWHULDODLGGRZQIRUWKHFRQWUDFWLQTXHVWLRQHJTXDOLW\WHFKQLFDOSURSHUWLHVIXQFWLRQDOTXDOLWLHVDIWHUVDOHVVHUYLFHDQGWHFKQLFDODVVLVWDQFHGHOLYHU\GDWHRUSHUIRUPDQFHSHULRGDQGWKHSULFH7KHVHFULWHULDPXVWEHSXEOLVKHGLQWKHSURFXUHPHQWQRWLFHRUVWDWHGLQWKHWHQGHUGRVVLHU

  7HQGHUSURFHGXUH

  (3 (XURSHDQ3DUOLDPHQW

  (48$/

  &RPPXQLW\,QLWLDWLYHLQWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHODXQFKHGWRGHYHORSDFFHVVWRWKHODERXUPDUNHWDQGQHZLGHDVUHJDUGLQJWKH(XURSHDQ

  HPSOR\PHQWVWUDWHJLHVDQGVRFLDOLQFOXVLRQ,WVDLPLVDQWLGLVFULPLQDWLRQDQGILJKWDJDLQVWH[FOXVLRQEDVHGRQJHQGHUUDFHQDWLRQDOLW\UHOLJLRQDJHRUVH[XDORULHQWDWLRQ(48$/LVLPSOHPHQWHGEHWZHHQWKH(80HPEHU6WDWHVDQGLVILQDQFHGE\WKH(6),QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH(48$/H[SHULHQFHLVLQFRUSRUDWHGLQWKHPDLQVWUHDPSURJUDPPHVILQDQFHGE\(6)

  &RPPXQLW\,QLWLDWLYHV(6)

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  42/248

  42

  3RMDP 2SLV 9LGL

  (UDVPXV .RPSRQHQWDSURJUDPD6RFUDWHVNRMD

  VHEDYLYLVRNLPREUD]RYDQMHP

  6RFUDWHV3URJUDPL

  =DMHGQLFH,//3

  (UDVPXV

  0XQGXV

  3URJUDPVXUDGQMHLPRELOQRVWLVWUHLP]HPOMDPDQDSRGUXMXYLVRNRJREUD]RYDQMDNRMLMHXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=]DUD]GREOMH9ULMHGQRVWPXMHPLOLMXQDHXUD3URPLH(XURSVNXXQLMXNDRFHQWDUL]YUVQRVWLXXHQMXXFLMHORPVYLMHWX)LQDQFLUDYLVRNRNYDOLWHWQHPDJLVWDUVNHVWXGLMHWH

  SREROMDYDYLGOMLYRVWLDWUDNWLYQRVWHXURSVNRJYLVRNRJREUD]RYDQMDXWUHLP]HPOMDPD7DNRHUILQDQFLUDVWLSHQGLMH(8]DGUDYOMDQHWUHLK]HPDOMDNRMLVHREUD]XMXQDWLPPDJLVWDUVNLPVWXGLMLPDNDRLVWLSHQGLMH]DGUDYOMDQH(8NRMLVWXGLUDMXXWUHLP]HPOMDPD+UYDWVNRMMHSURJUDPRWYRUHQ]DGMHORPLQRVXGMHORYDQMHXVYRMVWYXWUHH]HPOMH

  3URJUDPL

  =DMHGQLFH

  (5')HQJNUDWLFD

  (XURSVNLIRQG]DUHJLRQDOQLUD]YRM

  (5)HQJNUDWLFD

  (XURSVNLIRQG]DL]EMHJOLFH

  (6) (XURSVNLVRFLMDOQLIRQG

  (6. (NRQRPVNDLVRFLMDOQDNRKH]LMD

  H7(1

  3URJUDP=DMHGQLFHX)LQDQFLMVNRM

  SHUVSHNWLYLNRMLSRGXSLUHXVSRVWDYXWHOHNRPXQLNDFLMVNHPUHHXFLMHORM(XURSLLXYRGLUHOHYDQWQHWULQHVWDQGDUGH3URJUDPSUXDILQDQFLMVNXSRGUNXLQGXVWULMLNDNRELVHRVWYDULORSRWHQRWULQRQDWMHFDQMHWHXVPMHUHQRLVWUDLYDQMHLUD]YRM8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLSURJUDPH7(1MHXNORSOMHQXSURJUDP&,3

  3URJUDPL=DMHGQLFH&,3

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  43/248

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  44/248

  44

  3RMDP 2SLV 9LGL

  (XUDWRP HVWLRNYLUQLSURJUDP6HGPLRNYLUQLSURJUDP

  (XURSD]DJUDDQH

  3URJUDP=DMHGQLFHNRMLSUXDSRGUNXLURNRPQL]XDNWLYQRVWLLRUJDQL]DFLMDNRMHSURPLXDNWLYQRHXURSVNRGUDYOMDQVWYRWHSRVHEQRXNOMXLYDQMHJUDDQDLRUJDQL]DFLMDFLYLOQRJGUXWYDXSURFHVHHXURSVNLKLQWHJUDFLMD

  3URJUDPMHXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=]DUD]GREOMH3URUDXQPXMHPLOLMXQDHXUD1MLPHQDUD]LQL(8XSUDYOMD,]YUQDDJHQFLMD]DREUD]RYDQMHDXGLRYL]XDOQLVHNWRULNXOWXUX+UYDWVNDSODQLUDSRNUHQXWLSURFHVSUHJRYRUD]DSXQRSUDYQRVXGMHORYDQMHXJRGLQL

  3URJUDPL=DMHGQLFH,]YUQHDJHQFLMH

  (XURSH$LG 8UHG]DVXUDGQMX(XURSH$LG

  (XURSVNDLQYHVWLFLMVNDEDQND(,%

  )LQDQFLMVNDLQVWLWXFLMD(XURSVNHXQLMHVD]DGDRPGDGRSULQHVHHNRQRPVNRMVRFLMDOQRMLWHULWRULMDOQRMNRKH]LMLNUR]XUDYQRWHHQUD]YRMWHULWRULMD(XURSVNHXQLMH$NWLYQDMHXSURYHGELLQVWUXPHQDWDNRKH]LMVNHSROLWLNH(8WHSURJUDPD=DMHGQLFHQDPLMHQMHQLPPDORPLVUHGQMHPSRGX]HWQLWYX0$3

  &,38)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLELWHLQVWUXPHQWDOQDXSURYHGELLQLFLMDWLYD-DVSHUV-HUHPLHL-HVVLFD(,%RYRILQDQFLUDQMHYULVHSUYHQVWYHQRL]YODVWLWLKL]YRUD%DQNHDOLLL]VUHGVWDYDSURJUDPD(8

  ,QVWUXPHQWLNRKH]LMVNHSROLWLNH0$3&,3-DVSHUV-HUHPLH-HVVLFD

  (XURSVNDNRPLVLMD

  .RPLVLMD(XURSVNLK]DMHGQLFD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  45/248

  45

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  (XUDWRP

  6L[WK)UDPHZRUN

  3URJUDPPH6HYHQWK)UDPHZRUN3URJUDPPH

  (XURSHIRU&LWL]HQV3URJUDPPH

  $&RPPXQLW\3URJUDPPHVXSSRUWLQJDZLGHUDQJHRIDFWLYLWLHVDQGRUJDQLVDWLRQVSURPRWLQJDFWLYH(XURSHDQFLWL]HQVKLSHVSHFLDOO\WKHLQYROYHPHQWRIFLWL]HQVDQGFLYLOVRFLHW\RUJDQLVDWLRQVLQWKHSURFHVVRI(XURSHDQLQWHJUDWLRQ7KHSURJUDPPHZDVHVWDEOLVKHGE\WKH'HFLVLRQRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG&RXQFLO1R(&IRUWKHSHULRG,WEXGJHWDPRXQWVWRPLOOLRQ,WLVPDQDJHGRQWKH(8OHYHOE\WKH(GXFDWLRQ$XGLRYLVXDODQG&XOWXUH([HFXWLYH$JHQF\&URDWLDSODQVWRLQLWLDWHWKHQHJRWLDWLRQVSURFHVVIRUIXOOSDUWLFLSDWLRQLQ

  &RPPXQLW\3URJUDPPHV([HFXWLYH$JHQFLHV

  (XURSH$LG

  (XURSH$LG&RRSHUDWLRQ2IILFH

  (XURSHDQ,QYHVWPHQW%DQN(,%

  (XURSHDQ8QLRQVILQDQFLDOLQVWLWXWLRQZLWKWKHWDVNWRFRQWULEXWHWRHFRQRPLFVRFLDODQGWHUULWRULDOFRKHVLRQWKURXJKWKHEDODQFHGGHYHORSPHQWRIWKH(8WHUULWRU\,WLVDFWLYHLQLPSOHPHQWDWLRQRIWKH(8FRKHVLRQSROLF\LQVWUXPHQWVDQGWKH&RPPXQLW\3URJUDPPHVLQWHQGHGIRUWKH60(V0$3&,3,QWKH)LQDQFLDO

  3HUVSHFWLYHLWLVLQVWUXPHQWDOLQLPSOHPHQWDWLRQRIWKH-DVSHUV-HUHPLHDQG-HVVLFDLQLWLDWLYHV(,%ILQDQFLQJRSHUDWLRQVDUHFRQGXFWHGSULQFLSDOO\IURPWKH%DQNVRZQUHVRXUFHVEXWDOVRIURPWKH(8IXQGV

  &RKHVLRQSROLF\LQVWUXPHQWV0$3&,3-DVSHUV

  -HUHPLH-HVVLFD

  (XURSHDQ&RPPLVVLRQ

  &RPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  46/248

  46

  3RMDP 2SLV 9LGL

  (XURSVNDWHULWRULMDOQDVXUDGQMD

  8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYL

  7UHLFLOMNRKH]LMVNHSROLWLNH(8XVPMHUHQQDMDDQMHSUHNRJUDQLQHWUDQVQDFLRQDOQHLPHXUHJLRQDOQHVXUDGQMH.DRWDNYDQDVWDYOMDLQLFLMDWLYX=DMHGQLFH,17(55(*6XGMHORYDQMH+UYDWVNHXRYRPFLOMXILQDQFLUDVHNUR]SURJUDP,3$&%&

  .RKH]LMVNDSROLWLND(5'),17(55(*,3$&%&

  (XURSVNDXQLMD(NRQRPVNRLSROLWLNRXGUXHQMHHXURSVNLK]HPDOMD

  (XURSVNLIRQG]DJDUDQFLMHXSROMRSULYUHGL($*)

  ,QVWUXPHQW=DMHGQLNHSROMRSULYUHGQHSROLWLNHWLMHNRPWUDMDQMD)LQDQFLMVNHSHUVSHNWLYHXVSRVWDYOMHQ8UHGERP9LMHDEU(=)LQDQFLUDLQWHUYHQWQHPMHUHQDWULWXSROMRSULYUHGQLKSURL]YRGD+UYDWVNRMHVH)RQGRWYRULWLSRSULVWXSDQMX(XURSVNRMXQLML

  =DMHGQLNDSROMRSULYUHGQDSROLWLND,QVWUXPHQWL=33

  (XURSVNLIRQG]DL]EMHJOLFHHQJNUDWLFD(5)

  -HGDQRGHWLULIRQGDXVNORSX2NYLUQRJSURJUDPD]DVROLGDUQRVWLXSUDYOMDQMHPLJUDFLMVNLPWRNRYLPD3URUDXQPXMHPLOLMXQDHXUD2SLMHFLOMIRQGDGDWLSRGUNXLSREROMDWLQDSRUH]HPDOMDODQLFDGDRVLJXUDMXXYMHWH]DSULPDQMHL]EMHJOLFDSURJQDQLNDLNRULVQLNDGRGDWQH]DWLWHSULPMHQMXMXSUDYHGQHLXLQNRYLWHSRVWXSNHGDYDQMDD]LODSURPLXSR]LWLYQXSUDNVXXSRGUXMXD]LODNDNRELVH]DWLWLODSUDYDRVREDNRMLPDMHSRWUHEQDPHXQDURGQD]DWLWDWHRPRJXLORGDVXVWDYLD]LODXGUDYDPDODQLFDPDIXQNFLRQLUDMXXLQNRYLWR+UYDWVNDH)RQGNRULVWLWLNDRWUHD]HPOMD

  2NYLUQLSURJUDP]DVROLGDUQRVWLXSUDYOMDQMHPLJUDFLMVNLPWRNRYLPD

  (XURSVNLIRQG]DUHJLRQDOQLUD]YRM(5')HQJNUDWLFD

  -HGDQRGVWUXNWXUQLKIRQGRYD8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLXVSRVWDYOMHQMH8UHGEDPD9LMHDEUL&LOMPXMHMDDQMHHNRQRPVNHLVRFLMDOQHNRKH]LMHWHVPDQMLYDQMHUD]OLNDL]PHXUHJLMDXQXWDU(8NUR]SRGUNXXUD]YRMXLVWUXNWXUQLPSULODJRGEDPDUHJLRQDOQLK

  6WUXNWXUQLIRQGRYL,3$

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  47/248

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  48/248

  48

  3RMDP 2SLV 9LGL

  JRVSRGDUVWDYDNDRLSRGUNXSUHNRJUDQLQRMWUDQVQDFLRQDOQRML

  PHXUHJLRQDOQRMVXUDGQML8JODYQRPMHXVPMHUHQQDSURL]YRGQHLQYHVWLFLMHXFLOMXRWYDUDQMDUDGQLKPMHVWDLQIUDVWUXNWXUQHLQYHVWLFLMHWHQDORNDOQLUD]YRMLUD]YRMPDORJLVUHGQMHJSRGX]HWQLWYD+UYDWVNRMH(5')ELWLRWYRUHQQDNRQSULVWXSDQMD]DWRVHSULSUHPDNUR]SURJUDP,3$

  (XURSVNLIRQG]DXVPMHUDYDQMHLJDUDQFLMHXSROMRSULYUHGLHQJNUDWLFD($**)

  -HGDQRGHWLULVWUXNWXUQDIRQGDX)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLILQDQFLUD=DMHGQLNXSROMRSULYUHGQX

  SROLWLNX8VSRVWDYOMHQMH8UHGERP9LMHDEU(=6DVWRMLVHRGGYLMHNRPSRQHQWH.RPSRQHQWDXVPMHUDYDQMDSUHGVWDYOMDMHGDQRGHWLULVWUXNWXUQDIRQGDLRVLJXUDYDILQDQFLMVNDVUHGVWYD]DUHVWUXNWXULUDQMHIDUPLLUD]YRMUXUDOQLKSRGUXMD.RPSRQHQWDJDUDQFLMDNRMDMHRELPQLMDRVLJXUDYDILQDQFLMVNDVUHGVWDYDSRQDMSULMH]DGLUHNWQDSODDQMDDOLLVXEYHQFLMHFLMHQDSROMRSULYUHGQLKSURL]YRGDQDWULWX

  ELORNUR]LQWHUYHQFLMHQDXQXWDUQMHPWULWXLOLL]YR]QHSRWLFDMH.RPSRQHQWDJDUDQFLMDWDNRHUILQDQFLUDQHNHSURJUDPHUXUDOQRJUD]YRMD8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYL($**)]DPMHQMXMX($)5'L($*)

  6WUXNWXUQLIRQGRYL=DMHGQLNDSROMRSULYUHGQDSROLWLND,QVWUXPHQWL=33($)5'($*)

  (XURSVNLLQYHVWLFLMVNLIRQG(,)

  6SHFLMDOL]LUDQLLQVWUXPHQW(8NRMLPDOLPLVUHGQMLPSRGX]HLPDRVLJXUDYDSRGX]HWQLNLNDSLWDOLJDUDQFLMVNHLQVWUXPHQWHXRNYLUXSURJUDPD0$3&,3%LWHWDNRHU

  GLMHORPSURYHGEHQHVWUXNWXUHLQLFLMDWLYH-HUHPLH

  0$3&,3-HUHPLH

  (XURSVNLSDUODPHQW

  3UHGVWDYQLNRWLMHORVWDQRYQLND(XURSVNHXQLMH=DVWXSQLFLVHELUDMXL]UDYQLPJODVRYDQMHPQDPDQGDWRGJRGLQDDEURM]DVWXSQLNDNRMLVHELUDMXXSRMHGLQRMGUDYLODQLFLUD]PMHUDQMHXGMHOXVWDQRYQLNDWHGUDYHXXNXSQRPEURMXVWDQRYQLND(8D%URM]DVWXSQLNDXJRGLQL(8MH

  (3

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  49/248

  49

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  VWUXFWXUDODGMXVWPHQWRIUHJLRQDOHFRQRPLHVDQGVXSSRUWIRUFURVV

  ERUGHUWUDQVQDWLRQDODQGLQWHUUHJLRQDOFRRSHUDWLRQ,WPDLQO\VXSSRUWVSURGXFWLYHLQYHVWPHQWDQGMREFUHDWLRQLQIUDVWUXFWXUHLQYHVWPHQWVDQGORFDODQGGHYHORSPHQWRIVPDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHV&URDWLDZLOOEHFRPHHOLJLEOHIRUWKH(5')XSRQDFFHVVLRQIRUZKLFKLWLVSUHSDULQJE\WKH,3$SURJUDPPH

  (XURSHDQ$JULFXOWXUDO*XLGDQFHDQG*XDUDQWHH)XQG($**)

  2QHRIWKHIRXUVWUXFWXUDOIXQGVLQWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHZKLFKILQDQFHVWKH&RPPRQ$JULFXOWXUDO

  3ROLF\,WZDVHVWDEOLVKHGE\WKH&RXQFLO5HJXODWLRQ1R(&,WFRQVLVWVRIWZRVHFWLRQV7KH*XLGDQFH6HFWLRQLVRQHRIWKHIRXUVWUXFWXUDOIXQGVDQGSURYLGHVILQDQFLDOVXSSRUWWRUHVWUXFWXUHIDUPVDQGGHYHORSUXUDODUHDV7KH*XDUDQWHH6HFWLRQZKLFKLVWKHODUJHURIWKHWZRSURYLGHVILQDQFLDOVXSSRUWILUVWO\IRUGLUHFWSD\PHQWVDQGVHFRQGO\IRUVXSSRUWLQJWKHSULFHVDWZKLFKIDUPHUVVHOOWKHLUSURGXFWVLQWKHPDUNHW

  ZKHWKHUWKURXJKLQWHUYHQWLRQRQWKHLQWHUQDOPDUNHWRUH[SRUWUHIXQGV7KH*XDUDQWHHVHFWLRQDOVRILQDQFHVVRPHUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHV,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH($**)LVUHSODFHGE\($)5'DQG($*)

  6WUXFWXUDO)XQGV&RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\&$3LQVWUXPHQWV($)5'($*)

  (XURSHDQ,QYHVWPHQW)XQG(,)

  (8VSHFLDOL]HGYHKLFOHSURYLGLQJYHQWXUHFDSLWDODQGJXDUDQWHHLQVWUXPHQWVIRU60(VLQWKHIUDPHZRUNRIWKH0$3&,3SURJUDPPH,WZLOODOVR

  EHLQVWUXPHQWDOLQLPSOHPHQWDWLRQRIWKH-HUHPLHLQLWLDWLYH

  0$3&,3-HUHPLH

  (XURSHDQ3DUOLDPHQW

  $ERG\UHSUHVHQWLQJ(8FLWL]HQV0HPEHUVRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW0(3VDUHHOHFWHGE\GLUHFWYRWHIRUD\HDUSHULRG7KHQXPEHURI0(3VHOHFWHGLQD0HPEHU6WDWHLVSURSRUWLRQDWHWR0HPEHU6WDWHVVKDUHLQWKHWRWDO(8SRSXODWLRQ7KHQXPEHURI0(3VLQ(8LV

  (3

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  50/248

  50

  3RMDP 2SLV 9LGL

  (XURSVNLSROMRSULYUHGQLIRQG]DUXUDOQLUD]YRM

  HQJNUDWLFD($)5'

  ,QVWUXPHQW=DMHGQLNHSROMRSULYUHGQH

  SROLWLNHWLMHNRPWUDMDQMD)LQDQFLMVNHSHUVSHNWLYHXVSRVWDYOMHQ8UHGERP9LMHDEU(=9ULMHGQRVW)RQGDMHPLOLMDUGLHXUD)RQGMHXVPMHUHQQDVPDQMLYDQMHUD]OLNDL]PHXUHJLMD(8NUR]UD]YRMSROMRSULYUHGH=DPLMHQLRMH.RPSRQHQWXXVPMHUDYDQMD($**)DNDRLPMHUHUXUDOQRJUD]YLWNDX.RPSRQHQWLJDUDQFLMD2PRJXXMHMHGLQVWYHQLL]YRUILQDQFLUDQMDL](8]DVYHSURJUDPHUXUDOQRJUD]YRMD6DVWRML

  VHRGHWLULJUDQHSREROMDQMHNRQNXUHQWQRVWLVHNWRUDSROMRSULYUHGHLXPDUVWYDSREROMDQMHRNROLDLNUDMROLNDNYDOLWHWDLYRWDXUXUDOQLPSRGUXMLPDLGLYHU]LILNDFLMDUXUDOQHHNRQRPLMHL/HDGHUSULVWXS+UYDWVNRMHVH)RQGRWYRULWLSRSULVWXSDQMX(XURSVNRMXQLML1MHJRYRVHNRULWHQMHSULSUHPDNUR]SURJUDPH6$3$5'L,3$5'

  =DMHGQLNDSROMRSULYUHGQDSROLWLND,QVWUXPHQWL=33

  ($**),3$

  (XURSVNLULEDUVNLIRQGHQJNUDWLFD

  ())

  8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLLQVWUXPHQWNRMLILQDQFLUD]DMHGQLNXULEDUVNXSROLWLNXXVSRVWDYOMHQ8UHGERP9LMHD(=EU1MHJRYDMHYULMHGQRVWPLOLMDUGH=DPMHQMXMH),)*)RQGMHNRQFLSLUDQWDNRGDRVLJXUDYDRGULYRULEDUVWYRLLQGXVWULMXDNYDNXOWXUHX(8)LQDQFLUDLQGXVWULMXNRMDSULODJRDYDVYRMXIORWXUDGLSRVWL]DQMDNRQNXUHQWQRVWLNDRLPMHUH]DWLWHRNROLD7DNRHUSRPDH

  ULEDUVNLP]DMHGQLFDPDSRJRHQLPSURPMHQDPDGDGLYHU]LILFLUDMXVYRMXHNRQRPVNXED]X'RGDWQDVUHGVWYDVXQDPLMHQMHQDPMHUDPDNRMHHRVLJXUDWLNYDOLILFLUDQXUDGQXVQDJXSRWUHEQXULEDUVNRMLQGXVWULML+UYDWVNRMHVH)RQGRWYRULWLSRSULVWXSDQMX(XURSVNRMXQLML1MHJRYRVHNRULWHQMHGMHORPLQRSULSUHPDNUR]SURJUDPH6$3$5'L,3$5'

  ),)*6$3$5',3$5'

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  51/248

  51

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  (XURSHDQ$JULFXOWXUDO)XQGIRU5XUDO'HYHORSPHQW

  ($)5'

  ,QVWUXPHQWRIWKH&RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\GXULQJWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH

  HVWDEOLVKHGE\WKH&RXQFLO5HJXODWLRQ1R(&,WVEXGJHWDPRXQWVWRELOOLRQ,WDLPVDWDOOHYLDWLQJGLIIHUHQFHVEHWZHHQ(8UHJLRQVE\PHDQVRIDJULFXOWXUDOGHYHORSPHQW,WUHSODFHGWKH*XLGDQFH6HFWLRQRIWKH($**)DVZHOODVWKHUXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHVILQDQFHGXQGHUWKH*XDUDQWHH6HFWLRQ,WSURYLGHVWKHVLQJOHILQDQFLDOFRQWULEXWLRQIURPWKH(8WRUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHV

  ,WFRQVLVWVRIIRXUD[LV,PSURYLQJFRPSHWLWLYHQHVVRIWKHDJULFXOWXUDODQGIRUHVWU\VHFWRU,PSURYLQJWKHHQYLURQPHQWDQGWKHFRXQWU\VLGH7KHTXDOLW\RIOLIHLQUXUDODUHDVDQGGLYHUVLILFDWLRQRIUXUDOHFRQRP\DQGWKH/HDGHUDSSURDFK&URDWLDZLOOEHFRPHHOLJLEOHIRUWKH)XQGXSRQDFFHVVLRQWRWKH(8,WLVSUHSDULQJIRULWVXWLOLVDWLRQE\WKH6$3$5'DQG,3$5'SURJUDPPHV

  &RPPRQ$JULFXOWXUDO3ROLF\&$3LQVWUXPHQWV

  ($**),3$

  (XURSHDQ)LVKHULHV)XQG

  ())

  ,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLQVWUXPHQWVXSSRUWLQJWKHFRPPRQILVKHULHVSROLF\HVWDEOLVKHGE\WKH&RXQFLO5HJXODWLRQ(&1R,WVEXGJHWDPRXQWVWRELOOLRQ,WUHSODFHVWKH),)*7KHIXQGLVGHVLJQHGWRVHFXUHDVXVWDLQDEOH(XURSHDQILVKLQJDQGDTXDFXOWXUHLQGXVWU\,WVXSSRUWVERWKWKHLQGXVWU\DVLWDGDSWVLWVIOHHWWRPDNHLWPRUHFRPSHWLWLYHDQGSURPRWHPHDVXUHVWRSURWHFWWKHHQYLURQPHQW

  ,WDOVRKHOSVILVKHULHVFRPPXQLWLHVPRVWDIIHFWHGE\FKDQJHVWRGLYHUVLI\WKHLUHFRQRPLFEDVH6XSSRUWLVUHLQIRUFHGIRUPHDVXUHVWKDWZLOOHQVXUHWKHVNLOOHGODERXUIRUFHUHTXLUHGE\WKHLQGXVWU\&URDWLDZLOOEHFRPHHOLJLEOHIRUWKH)XQGXSRQDFFHVVLRQWRWKH(8,WVXWLOLVDWLRQLVEHLQJSDUWLDOO\SUHSDUHGE\WKH6$3$5'DQG,3$5'SURJUDPPHV

  ),)*6$3$5',3$5'

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  52/248

  52

  3RMDP 2SLV 9LGL

  (XURSVNLVRFLMDOQLIRQG(6)

  -HGDQRGVWUXNWXUQLKIRQGRYD2VQRYDQ

  MHJRGLQHNDRDODW]DUD]YRMOMXGVNLKSRWHQFLMDODLSREROMDQMHIXQNFLRQLUDQMDWULWDUDGD7DNRHUVHNRULVWL]DMDDQMHLQVWLWXFLMDQDQDFLRQDOQRMUHJLRQDOQRMLORNDOQRMUD]LQL8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLXVSRVWDYOMHQMH8UHGEDPD9LMHDEUL&LOMPXMHSURPLFDQMHYLVRNHUD]LQH]DSRVOHQRVWLUDYQRSUDYQRVWLL]PHXPXNDUDFDLHQDRGULYLUD]YRMWHHNRQRPVNHLVRFLMDOQHNRKH]LMH

  3UHGVWDYOMDLQVWUXPHQW]DILQDQFLUDQMHSURYHGEHQDFLRQDOQLKDNFLMVNLKSODQRYD]D]DSROMDYDQMH+UYDWVNRMH(6)ELWLRWYRUHQQDNRQSULVWXSDQMD]DWRVHSULSUHPDNUR]SURJUDP,3$

  6WUXNWXUQLIRQGRYL,3$

  (XURSVNRSDUWQHUVWYR

  'RNXPHQWNRMLXVYDMD9LMHHLNRMLQDYRGLVWDYRYH(XURSVNHXQLMHRNUDWNRURQLPLVUHGQMRURQLPSULRULWHWLPDXSURFHVXSULEOLDYDQMDSRWHQFLMDOQLKGUDYDNDQGLGDWNLQMD

  (XURSVNRMXQLML

  3DNHW]DSURLUHQMH3ULVWXSQRSDUWQHUVWYR

  (86) )RQGVROLGDUQRVWL(XURSVNHXQLMH

  (YDOXDFLMD

  3HULRGLNRRFMHQMLYDQMHHNRQRPLQRVWLXLQNRYLWRVWLXWMHFDMDRGULYRVWLLUHOHYDQWQRVWLSURJUDPDSURMHNWDXNRQWHNVWXXWYUHQLKFLOMHYD2ELQRVHSURYRGLNDRQHRYLVQDDQDOL]XRNUXMDFLOMHYDUH]XOWDWDDNWLYQRVWLLXORHQLKVUHGVWDYDUDGLGRQRHQMD]DNOMXDNDNRMLELVHPRJOLNRULVWLWLNDRWHPHOM]DEXGXHRGOXNH0RHVHL]YULWLNDRSUHWKRGQDH[DQWHHYDOXDFLMDSULMHSURYHGEHHYDOXDFLMDWLMHNRPSURYHGEHLOLQDNQDGQDH[SRVWHYDOXDFLMDQDNRQSURYHGEHSURJUDPDSURMHNWD

  1DG]RU5HYL]LMD2FMHQDSRQXGD

  ([DQWHNRQWUROD

  6XVWDYNRQWUROH]DSURMHNWHILQDQFLUDQHRGVWUDQH(XURSVNHXQLMHXNRMHPMHRGREUHQMH(XURSVNHNRPLVLMHQXQRSULMHSRHWNDSURMHNWD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  53/248

  53

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  (XURSHDQ6RFLDO)XQG(6)

  2QHRIWKH6WUXFWXUDO)XQGV,WZDVFUHDWHGLQDVDWRROIRU

  GHYHORSPHQWRIKXPDQUHVRXUFHVDQGWKHLPSURYHPHQWRIWKHZRUNLQJVRIWKHODERXUPDUNHW,WLVDOVRXVHGIRUWKHLQVWLWXWLRQEXLOGLQJRQWKHQDWLRQDOUHJLRQDODQGORFDOOHYHO,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLWLVHVWDEOLVKHGE\WKH&RXQFLO5HJXODWLRQV1RDQG7KH(6)DLPVDWSURPRWLQJDKLJKOHYHORIHPSOR\PHQWHTXDOLW\EHWZHHQPHQDQGZRPHQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDQGHFRQRPLFDQGVRFLDOFRKHVLRQ,W

  SURYLGHVVXSSRUWLQJILQDQFHIRULPSOHPHQWDWLRQRIWKH1DWLRQDO$FWLRQ3ODQVIRU(PSOR\PHQW&URDWLDZLOOEHFRPHHOLJLEOHWRWKH(6)XSRQDFFHVVLRQIRUZKLFKLWLVSUHSDULQJE\WKH,3$SURJUDPPH

  6WUXFWXUDO)XQGV,3$

  (XURSHDQ3DUWQHUVKLS

  $GRFXPHQWDGRSWHGE\WKH&RXQFLOVHWWLQJRXWWKH8QLRQVYLHZRISULRULWLHVLQSUHSDUDWLRQVIRUWKHUDSSURFKHPHQWZLWKWKH(8LQWKHVKRUWDQGPHGLXPWHUPIRUSRWHQWLDO

  FDQGLGDWHFRXQWULHV

  (QODUJHPHQW3DFNDJH$FFHVVLRQ3DUWQHUVKLS

  (86) (XURSHDQ8QLRQ6ROLGDULW\)XQG

  (YDOXDWLRQ

  $SHULRGLFDVVHVVPHQWRIWKHHIILFLHQF\HIIHFWLYHQHVVLPSDFWVXVWDLQDELOLW\DQGUHOHYDQFHRIDSURJUDPPHSURMHFWLQDFRQWH[WRIVWDWHGREMHFWLYHV,WLVXVXDOO\XQGHUWDNHQDVDQLQGHSHQGHQWDQDO\VLVRIWKHHQYLURQPHQWREMHFWLYHVUHVXOWVDFWLYLWLHVDQGPHDQVGHSOR\HGZLWKDYLHZWRGUDZLQJOHVVRQVWKDWPD\

  JXLGHIXWXUHGHFLVLRQPDNLQJ,WFDQEHFDUULHGRXWDVH[DQWHHYDOXDWLRQEHIRUHWKHLPSOHPHQWDWLRQLQWHULPHYDOXDWLRQGXULQJWKHLPSOHPHQWDWLRQDQGH[SRVWHYDOXDWLRQDIWHUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURJUDPPHSURMHFW

  0RQLWRULQJ$XGLW7HQGHUHYDOXDWLRQ

  ([DQWHFRQWURO

  &RQWUROV\VWHPIRUWKH(8ILQDQFHGSURMHFWVLQZKLFKDQDSSURYDOE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQLVQHFHVVDU\SULRUWRWKHSURMHFWVWDUW

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  54/248

  54

  3RMDP 2SLV 9LGL

  ([SRVWNRQWUROD

  6XVWDYNRQWUROHSURMHNDWDILQDQFLUDQHRGVWUDQH(XURSVNHXQLMHXNRMHPQLMH

  SRWUHEQRRGREUHQMH(XURSVNHNRPLVLMHSULMHSRHWNDSURMHNDWD(XURSVNDNRPLVLMDQDNQDGQRNRQWUROLUDVOXDMDQX]RUDNSURMHNDWD

  )D]DHYDOXDFLMH

  3HWDLNRQDQDID]DSURMHNWQRJFLNOXVDWLMHNRPNRMHVHSURMHNWRFMHQMXMHXRGQRVXQDFLOMHYHD]DNOMXFLVHNRULVWHNDRVUHGVWYRNRMLPVHPRHXWMHFDWLQDEXGXHDNWLYQRVWL

  3URMHNWQLFLNOXVHYDOXDFLMD

  )D]DIRUPXOLUDQMD

  7UHDID]DSURMHNWQRJFLNOXVD3RGUD]XPLMHYDSULSUHPXGHWDOMQH

  SURMHNWQHGRNXPHQWDFLMHXNOMXXMXLGHWDOMHRVXVWDYXXSUDYOMDQMDLNRRUGLQDFLMHILQDQFLMVNLSODQDQDOL]XWURNRYDLNRULVWLWHGHWDOMHRVXVWDYXXSUDYOMDQMDUL]LFLPDQDG]RUDHYDOXDFLMHLUHYL]LMH2VLPWRJDXRYRMVHID]LRGREUDYDILQDQFLUDQMHLGHQWLILFLUDQRJSDNHWDSURMHNDWDLOLSRMHGLQDQRJSURMHNWDSDVHVWRJDSULSUHPDMXSULMHGORJ]DILQDQFLUDQMHRGOXNDRILQDQFLUDQMXVSRUD]XPPHPRUDQGXPR

  ILQDQFLUDQMX3R]DYUHWNXRYRJSURFHVDRGREUDYDQMDSULVWXSDVHQDWMHDMQRMSURFHGXUL

  3URMHNWQLFLNOXVSULMHGORJ]DILQDQFLUDQMHRGOXNDRILQDQFLUDQMXVSRUD]XPPHPRUDQGXPRILQDQFLUDQMXQDWMHDMQDSURFHGXUDSR]LYQDGRVWDYXSULMHGORJD

  SURMHNDWD

  )D]DLGHQWLILFLUDQMD

  'UXJDID]DSURMHNWQRJFLNOXVD8NOMXXMHLGHQWLILNDFLMXSURMHNWQLKLGHMDNRMHVXXVNODGXVSULRULWHWLPDGHILQLUDQLPWLMHNRPID]HSURJUDPLUDQMD7DNRHUXNOMXXMHLSURFMHQXQMLKRYHUHOHYDQWQRVWLLL]YHGLYRVWLWHSRHWQXUD]UDGXFLOMDUH]XOWDWDLDNWLYQRVWL5H]XOWDWRYHID]H

  RELQRMHGRNXPHQWSRGQD]LYRPVDHWDNSURMHNWD

  3URMHNWQLFLNOXVVDHWDNSURMHNWD

  )D]DSURJUDPLUDQMD

  3UYDID]DSURMHNWQRJFLNOXVDNRMDXNOMXXMHSULSUHPXYLHJRGLQMLKSURJUDPVNLKGRNXPHQDWDQDWHPHOMXRSHJVWUDWHNRJRNYLUDVWUDWHNHRVQRYH3ULPMHULVWUDWHNLKGRNXPHQDWDVX9,)29,3'286LRSHUDWLYQLSURJUDPLXRNYLUXSURJUDPD,3$

  3URMHNWQLFLNOXVVWUDWHNDRVQRYD9,)29,3'28623

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  55/248

  55

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  ([SRVWFRQWURO

  &RQWUROV\VWHPIRUWKH(8ILQDQFHGSURMHFWVLQZKLFKQRDSSURYDOE\WKH

  (XURSHDQ&RPPLVVLRQLVQHHGHGSULRUWRWKHSURMHFWVWDUW7KH&RPPLVVLRQUDQGRPO\FKHFNVSURMHFWVDIWHUWKH\KDYHVWDUWHG

  (YDOXDWLRQ3KDVH

  7KHILIWKDQGILQDOSKDVHRIWKHSURMHFWF\FOHGXULQJZKLFKWKHSURMHFWLVH[DPLQHGDJDLQVWLWVREMHFWLYHVDQGOHVVRQVDUHXVHGWRLQIOXHQFHIXWXUHDFWLRQV

  3URMHFWF\FOH(YDOXDWLRQ

  )RUPXODWLRQ3KDVH

  7KHWKLUGSKDVHRIWKHSURMHFWF\FOH,WLQYROYHVSUHSDUDWLRQRIDGHWDLOHG

  SURMHFWGHVLJQLQFOXGLQJWKHPDQDJHPHQWDQGFRRUGLQDWLRQDUUDQJHPHQWVILQDQFLQJSODQFRVWEHQHILWDQDO\VLVULVNPDQDJHPHQWPRQLWRULQJHYDOXDWLRQDQGDXGLWDUUDQJHPHQWV,QDGGLWLRQWKHLGHQWLILHGSURMHFWSDFNDJHRULQGLYLGXDOSURMHFWLVDSSURYHGIRUILQDQFLQJGXULQJWKLVSKDVHIRUZKLFKSXUSRVHD)LQDQFLQJ3URSRVDOD)LQDQFLQJ'HFLVLRQDQG)LQDQFLQJ$JUHHPHQW0HPRUDQGXPDUH

  SUHSDUHG8SRQFRPSOHWLRQRIWKLVDSSURYDOSURFHVVWKHWHQGHULQJSURFHGXUHLVFDUULHGRXW

  3URMHFW&\FOH)LQDQFLQJ3URSRVDO)LQDQFLQJ'HFLVLRQ)LQDQFLQJ$JUHHPHQW0HPRUDQGXP7HQGHU3URFHGXUH&DOOIRU3URSRVDOV

  ,GHQWLILFDWLRQ3KDVH

  7KHVHFRQGSKDVHRIWKHSURMHFWF\FOH,WLQYROYHVLGHQWLILFDWLRQRISURMHFWLGHDVZKLFKDUHFRQVLVWHQWZLWKWKHSULRULWLHVGHILQHGGXULQJWKHSURJUDPPLQJSKDVH,WDOVRLQFOXGHVDVVHVVPHQWRIWKHLUUHOHYDQFHDQGWKHOLNHO\IHDVLELOLW\DQGLQLWLDOHODERUDWLRQLQWHUPVRIREMHFWLYHVUHVXOWVDQG

  DFWLYLWLHV7KHUHVXOWRIWKLVSKDVHLVXVXDOO\DSURMHFWILFKH

  3URMHFW&\FOH3URMHFW)LFKH

  3URJUDPPLQJ3KDVH

  7KHILUVWSKDVHRIWKHSURMHFWF\FOHZKLFKLQYROYHVSUHSDUDWLRQRIPXOWLDQQXDOSURJUDPPHGRFXPHQWVEDVHGRQWKHJHQHUDOVWUDWHJLFIUDPHZRUNVWUDWHJLFEDVLV([DPSOHVRIWKHVWUDWHJLFGRFXPHQWVDUH0,))0,3'6&)DQGRSHUDWLRQDOSURJUDPPHVLQWKHIUDPHZRUNRIWKH,3$SURJUDPPH

  3URMHFW&\FOH6WUDWHJLFEDVLV0,))0,3'6&)23

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  56/248

  56

  3RMDP 2SLV 9LGL

  )D]DSURYHGEH

  HWYUWDID]DSURMHNWQRJFLNOXVDWLMHNRP

  NRMHVHSURMHNWSURYRGLWHVHSUDWLQMHJRYQDSUHGDNXRGQRVXQDRVWYDULYDQMHFLOMHYDRHPXVHSRGQRVHL]YMHWDML'LMHOLVHQDUD]GREOMHXWYULYDQMD]DWHHQRJVWDQMDUD]GREOMHSURYHGEHLUD]GREOMH]DYUDYDQMDSURMHNWD7LMHNRPRYHID]HYUHVHLUHYL]LMHSURYHGEHSURMHNDWD

  3URMHNWQLFLNOXVQDG]RUUD]GREOMHXWYULYDQMD]DWHHQRJVWDQMDUHYL]LMD

  ),)*HQJNUDWLFD

  )LQDQFLMVNLLQVWUXPHQW]DSRWLFDQMHULEDUVWYD

  )LQDQFLMVNDSHUVSHNWLYD)3

  2NYLU]DUDVKRGH=DMHGQLFHWLMHNRPQHNRJYLHJRGLQMHJUD]GREOMD5H]XOWDWMHPHXLQVWLWXFLRQDOQRJVSRUD]XPDL]PHX(XURSVNRJSDUODPHQWD9LMHDL.RPLVLMHDQD]QDXMHPDNVLPDOQHL]QRVHLVWUXNWXUXSUHGYLGOMLYLKUDVKRGD=DMHGQLFH.RPLVLMDMXQDJRGLQMRMUD]LQLGRUDXMHNDNRELXRE]LUX]HODFLMHQHLUD]YRM%13DX=DMHGQLFL

  0HXWLPWUHEDQDJODVLWLGDILQDQFLMVNDSHUVSHNWLYDQHSUHGVWDYOMDYLHJRGLQMLSURUDXQEXGXLGDMHJRGLQMDSURUDXQVNDSURFHGXUDNOMXQDXRGUHLYDQMXVWYDUQHYLVLQHUDVKRGDLVWUXNWXUHUD]OLLWLKSRJODYOMDSURUDXQD'RGDQDVVX]DNOMXHQDHWLULPHXLQVWLWXFLRQDOQDVSRUD]XPDRYRJWLSD)LQDQFLMVNDSHUVSHNWLYDSDNHW'HORUV,)LQDQFLMVNDSHUVSHNWLYDSDNHW'HORUV,,)LQDQFLMVNDSHUVSHNWLYD

  $JHQGDL)LQDQFLMVNDSHUVSHNWLYD

  )LQDQFLMVNDSRQXGD

  'LRSRQXGHQDQDWMHDMNRMLVDGULVYHILQDQFLMVNHHOHPHQWHSRQXGHXNOMXXMXLVDHWDNSURUDXQDLSUHJOHGFLMHQDSRVWDYNDPDRGQRVQRUDVSRUHGWURHQMDVUHGVWDYDSUHPD]DKWMHYLPDQDYHGHQLPXQDWMHDMQRMGRNXPHQWDFLML

  1DWMHDMQDSURFHGXUDWHKQLNDSRQXGD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  57/248

  57

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  ,PSOHPHQWDWLRQ3KDVH

  7KHIRXUWKSKDVHRIWKHSURMHFWF\FOH

  GXULQJZKLFKWKHSURMHFWLVLPSOHPHQWHGDQGSURJUHVVWRZDUGVDFKLHYLQJREMHFWLYHVLVPRQLWRUHGDQGUHSRUWHG,WLVVXEGLYLGHGLQWRLQFHSWLRQSHULRGPDLQLPSOHPHQWDWLRQSHULRGDQGSKDVHRXWSHULRG$XGLWVRIWKHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQDUHDOVRFDUULHGRXWGXULQJWKLVSKDVH

  3URMHFW&\FOH0RQLWRULQJ,QFHSWLRQ3HULRG$XGLW

  ),)*

  )LQDQFLDO,QVWUXPHQWIRU)LVKHULHV*XLGDQFH

  )LQDQFLDO3HUVSHFWLYH)3

  7KHIUDPHZRUNIRU&RPPXQLW\H[SHQGLWXUHRYHUDSHULRGRIVHYHUDO\HDUV,WLVWKHSURGXFWRIDQLQWHULQVWLWXWLRQDODJUHHPHQWEHWZHHQWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWWKH&RXQFLODQGWKH&RPPLVVLRQDQGLQGLFDWHVWKHPD[LPXPYROXPHDQGWKHFRPSRVLWLRQRIWKHIRUHVHHDEOH&RPPXQLW\H[SHQGLWXUH,WLVDGMXVWHGDQQXDOO\E\WKH&RPPLVVLRQWRWDNHDFFRXQWRISULFHVDQGWKHGHYHORSPHQWRI&RPPXQLW\*13+RZHYHULWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHILQDQFLDOSHUVSHFWLYHLVQRWDPXOWLDQQXDOEXGJHWVLQFHWKHDQQXDOEXGJHWDU\SURFHGXUHUHPDLQVHVVHQWLDOWRGHWHUPLQHWKHDFWXDODPRXQWRIH[SHQGLWXUHDQGWKHEUHDNGRZQEHWZHHQWKHGLIIHUHQWEXGJHWKHDGLQJV7RGDWHIRXULQWHULQVWLWXWLRQDODJUHHPHQWVRIWKLVW\SHKDYHEHHQFRQFOXGHGWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH'HORUV,SDFNDJHWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH'HORUV,,SDFNDJHWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH$JHQGDDQGWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYH

  )LQDQFLDO2IIHU

  7KHSDUWRIDWHQGHUZKLFKFRQWDLQVDOOILQDQFLDOHOHPHQWVRIWKHWHQGHULQFOXGLQJLWVVXPPDU\EXGJHWDQGDQ\GHWDLOHGSULFHEUHDNGRZQRUFDVKIORZIRUHFDVWUHTXLUHGE\WKHWHQGHUGRVVLHU

  7HQGHUSURFHGXUHWHFKQLFDORIIHU

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  58/248

  58

  3RMDP 2SLV 9LGL

  )LQDQFLMVNDXUHGED

  )LQDQFLMVNDXUHGEDSULPMHQMLYDQDRSLSURUDXQ(XURSVNLK]DMHGQLFD8UHGED9LMHD(=(XUDWRPEU=DNRQRGDYQLDNWNRMLGHILQLUDQDHOD]DXVSRVWDYXLSURYHGEXRSHJSURUDXQD(88UHGEDSUHGYLDVOMHGHHPHWRGHSURYHGEHRGVWUDQH(XURSVNHNRPLVLMHFHQWUDOL]LUDQRSRGLMHOMHQRLOLGHFHQWUDOL]LUDQRXSUDYOMDQMH]DMHGQLNRXSUDYOMDQMHVPHXQDURGQLPRUJDQL]DFLMDPD'HWDOMQDVXSURYHGEHQDSUDYLODQDYHGHQDX8UHGEL.RPLVLMH(=(XURDWRPEU

  'HFHQWUDOL]DFLMD=DMHGQLNRXSUDYOMDQMH3RGLMHOMHQRXSUDYOMDQMH,QGLUHNWQRFHQWUDOL]LUDQRXSUDYOMDQMH

  )LQDQFLMVNLLQVWUXPHQW]DFLYLOQX]DWLWX

  ,QVWUXPHQWX)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLNRMLSUXDNRPSOHPHQWDUQXSRGUNXQDSRULPDGUDYDODQLFDXVPMHUHQLKQD]DWLWX

  SRQDMSULMHOMXGLDOLLRNROLDLLPRYLQHXNOMXXMXLNXOWXUQXEDWLQX]DWLPXVOXDMXSULURGQLKNDWDVWURIDLOLRQLKL]D]YDQLKRGOMXGLWHURULVWLNLLQRYLWHKQRORNLUDGLRORNLLOLHNRORNLLQFLGHQWLYHOLNLKUD]PMHUD,QVWUXPHQWWDNRHUSRVSMHXMHLQWHQ]LYQXVXUDGQMXL]PHXGUDYDODQLFDQDSRGUXMXFLYLOQH]DWLWH)LQDQFLUD0HKDQL]DP=DMHGQLFH]DFLYLOQX]DWLWXXNOMXXMXL&HQWDU]DSUDHQMHLLQIRUPDFLMHHQJNUDWLFD0,&XVSRVWDYOMHQQDHXURSVNRM

  UD]LQLWH=DMHGQLNLLQIRUPDFLMVNLVXVWDY&(&,6NUR]NRMLVXGMHOXMXHGUDYHUD]PMHQMXMXX]EXQHLREDYLMHVWL8VSRVWDYOMHQMH2GOXNRP9LMHD(=(XUDWRP3URUDXQPXMHPLOLMXQDHXUD+UYDWVNDSODQLUDSRNUHQXWLSURFHVSUHJRYRUD]DSXQRSUDYQRVXGMHORYDQMHXJRGLQL

  3URJUDPL=DMHGQLFH

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  59/248

  59

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  )LQDQFLDO5HJXODWLRQ

  7KH)LQDQFLDO5HJXODWLRQDSSOLFDEOHWRWKHJHQHUDOEXGJHWRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV&RXQFLO5HJXODWLRQ(&(XUDWRP1R/HJDODFWGHILQLQJSULQFLSOHVIRUWKHHVWDEOLVKPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIWKHJHQHUDOEXGJHWRIWKH(8,WIRUHVHHVWKHIROORZLQJPHWKRGVRILPSOHPHQWDWLRQE\WKH&RPPLVVLRQRQFHQWUDOL]HGEDVLVE\VKDUHGRUGHFHQWUDOL]HGPDQDJHPHQWE\MRLQWPDQDJHPHQWZLWKLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV'HWDLOHGLPSOHPHQWLQJUXOHVDUHFRQWDLQHGLQWKH&RPPLVVLRQ5HJXODWLRQ(&(XUDWRP1R

  'HFHQWUDOLVDWLRQ-RLQW0DQDJHPHQW6KDUHG0DQDJHPHQW,QGLUHFW&HQWUDOLVHG0DQDJHPHQW

  &LYLO3URWHFWLRQ)LQDQFLDO,QVWUXPHQW

  $QLQVWUXPHQWLQWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHWRVXSSRUWDQGFRPSOHPHQWWKHHIIRUWVRIWKH0HPEHU6WDWHVIRUWKHSURWHFWLRQSULPDULO\RISHRSOHEXWDOVRRIWKHHQYLURQPHQWDQG

  SURSHUW\LQFOXGLQJFXOWXUDOKHULWDJHLQWKHHYHQWRIQDWXUDODQGPDQPDGHGLVDVWHUVDFWVRIWHUURULVPDQGWHFKQRORJLFDOUDGLRORJLFDORUHQYLURQPHQWDODFFLGHQWV7KHLQVWUXPHQWDOVRIDFLOLWDWHVUHLQIRUFHGFRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH0HPEHU6WDWHVLQWKHILHOGRIFLYLOSURWHFWLRQ,WILQDQFHV&RPPXQLW\0HFKDQLVPIRU&LYLO3URWHFWLRQLQFOXGLQJWKH0RQLWRULQJDQG,QIRUPDWLRQ&HQWUH0,&HVWDEOLVKHGDWWKH(XURSHDQ

  OHYHODQGWKH&RPPRQ(PHUJHQF\DQG,QIRUPDWLRQ6\VWHP&(&,6E\ZKLFKSDUWLFLSDWLQJFRXQWULHVH[FKDQJHDOHUWVDQGQRWLILFDWLRQV,WLVHVWDEOLVKHGE\WKH&RXQFLO'HFLVLRQ(&(XUDWRP,WVEXGJHWDPRXQWVWRPLOOLRQ&URDWLDSODQVWRLQLWLDWHWKHQHJRWLDWLRQVSURFHVVIRUIXOOSDUWLFLSDWLRQLQ

  &RPPXQLW\3URJUDPPHV

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  60/248

  60

  3RMDP 2SLV 9LGL

  )LQDQFLMVNLLQVWUXPHQW]DXVPMHUDYDQMHXULEDUVWYXHQJNUDWLFD),)*

  -HGDQRGVWUXNWXUQLKIRQGRYD

  XVSRVWDYOMHQ2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLJRGLQHSURPLHRGULYRNRULWHQMHULEOMLKUHVXUVDLRVLJXUDYDILQDQFLMVNXSRGUNX]DPRGHUQL]DFLMXULEOMLKIORWDUD]YRMDNYDNXOWXUH]DWLWXSRPRUVNLKSRGUXMDXODJDQMDXULEOMHOXNHWHSURL]YRGQMXLSURPLGEXULEOMLKSURL]YRGDQDWULWX8)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYL]DPMHQMXMHJD(XURSVNLULEDUVNLIRQGHQJNUDWLFD

  ())NRMLVHYLHQHVPDWUDVWUXNWXUQLPIRQGRP

  6WUXNWXUQLIRQGRYL())

  )LVFDOLV

  3URJUDP=DMHGQLFH]DUD]GREOMHQDPLMHQMHQVXUDGQMLL]PHXSRUH]QLKXSUDYDGUDYDODQLFDUDGLSRVWL]DQMDEROMHXLQNRYLWRVWLLLQWHUDNFLMH8VSRVWDYOMHQMH2GOXNRP(XURSVNRJSDUODPHQWDL9LMHDEU(=8NXSQDYULMHGQRVWSURJUDPD]DFLMHORYULMHPHQMHJRYDWUDMDQMDMHPLOLMXQDHXUD8

  JRGLQLHJD]DPLMHQLWLSURJUDP)LVFDOLV+UYDWVNRMMHSURJUDP)LVFDOLVRWYRUHQ]DVXGMHORYDQMHXJRGLQL

  3URJUDPL=DMHGQLFH

  )RQGVROLGDUQRVWL(XURSVNHXQLMHHQJNUDWLFD

  (86)

  ,QVWUXPHQWXVSRVWDYOMHQ2GOXNRP9LMHDEU(=NRMLRPRJXDYDEU]XXLQNRYLWXLIOHNVLELOQXUHDNFLMXQDYHOLNHNDWDVWURIHLOLNUL]HXGUDYDPDODQLFDPD,QVWUXPHQWQDVWDYOMDSRVWRMDWLX)LQDQFLMVNRMSHUVSHNWLYLXVOLQRPREOLNXDOLVYHLPRSVHJRPL

  EROMLPVXVWDYRPSURYHGEH*RUQMDJUDQLFD]DNRULWHQMH)RQGDMHMHGQDPLOLMDUGDHXUDJRGLQMH

  3URJUDPL=DMHGQLFH

  )RQG]DLQWHJUDFLMX

  -HGDQRGHWLULIRQGDXVNORSX2NYLUQRJSURJUDPD]DVROLGDUQRVWLXSUDYOMDQMHPLJUDFLMVNLPWRNRYLPD3URUDXQPXL]QRVLPLOLMXQDHXUD2SLMHFLOMLQVWUXPHQWDXSULPMHQLRGVLMHQMDJRGLQHSUXLWLSRGUNXGUDYDPDODQLFDPDX

  2NYLUQLSURJUDP]DVROLGDUQRVWLXSUDYOMDQMHPLJUDFLMVNLPWRNRYLPD

 • 8/3/2019 Pojmovnik Fondova Europske Unije

  61/248

  61

  7HUP 'HVFULSWLRQ 6HH

  )LQDQFLDO,QVWUXPHQWIRU)LVKHULHV*XLGDQFH),)*

  2QHRIWKH6WUXFWXUDO)XQGVHVWDEOLVKHGE\WKH'HFLVLRQRIWKH

  (XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG&RXQFLO1R,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLWSURPRWHVVXVWDLQDEOHXWLOLVDWLRQRIILVKUHVRXUFHVDQGSURYLGHVILQDQFLDOVXSSRUWIRUPRGHUQLVDWLRQRIWKHIOHHWVGHYHORSLQJDTXDFXOWXUHSURWHFWLRQRIPDULWLPHDUHDVLQYHVWPHQWLQILVKLQJSRUWIDFLOLWLHVDQGXSJUDGLQJWKHSURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJRIILVKHU\SURGXFWV,QWKH)LQDQFLDO3HUVSHFWLYHLWLVUHSODFHGE\WKH(XURSHDQ)LVKHULHV

  )XQG())ZKLFKLVQRORQJHUFRQVLGHUHGD6WUXFWXUDO)XQG

  6WUXFWXUDO)XQGV())

  )LVFDOLV

  7KH&RPPXQLW\3URJUDPPHLQWKHSHULRGLQWHQGHGIRUFRRSHUDWLRQEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVWD[DGPLQLVWUDWLRQVZLWKDLPLQJDWWKHLULPSURYHGHIILFLHQF\DQGLQWHUDFWLRQ,WLVHVWDEOLVKHGE\WKH'HFLVLRQRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH&RXQFLO1R(&7KHEXGJHWRIWKHSURJUDPPHIRULWVOLIHWLPHDPRXQWVWRPLOOLRQ,